Hatályos 2014. január 1-től 2018. december 31-ig

A Tt. 532/2010.

Törvény
SZLOVÁKIA RÁDIÓJÁRÓL ÉS TELEVÍZIÓJÁRÓL, 
valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről


Kelt: 2010. december 15.


Módosítva:
Tt. 397/2011., hatályos 2011. december 31-től
Tt. 340/2012., hatályos 2012. december 31-től
Tt. 340/2012., hatályos 2013. január 1-től
Tt. 397/2011., hatályos 2013. január 1-től
Tt. 547/2011., hatályos 2014. január 1-től


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt hozta meg:


I. cikkely

1. §
A törvény tárgya
A jelen törvény szabályozza Szlovákia Rádiójának és Televíziójának jogállását, küldetését, feladatait és tevékenységét, Szlovákia Rádiójának és Televíziójának szerveit és gazdálkodását, valamint finanszírozását.

2. §
Szlovákia Rádiójának és Televíziójának jogállása
(1) Szlovákia Rádiója és Televíziója nemzeti, független, tájékoztató, kulturális és közművelődési közszolgálati intézményként kerül megalapításra, mely a nyilvánosságnak nyújt szolgáltatásokat rádióadás és televízióadás (a továbbiakban csak „adás”) területén. 
(2) Szlovákia Rádiója és Televíziója jogi személy, székhelye Pozsony, be van jegyezve a cégjegyzékben, tevékenységét főként szervezési egységein keresztül végzi, melyek a következők:
a) Szlovák Rádió, melynek közvetítésével a nyilvánosságnak nyújt szolgáltatásokat a rádiós műsorszórás területén,
b) Szlovák Televízió, melynek közvetítésével a nyilvánosságnak nyújt szolgáltatásokat a televíziós műsorszórás területén.
(3) A (2) bekezdésben taglalt szervezési egységek önállóan gazdálkodó belső szervezési egységek jogi személyiség nélkül.

3. §
Szlovákia Rádiójának és Televíziójának küldetése
(1) Szlovákia Rádiója és Televíziója olyan műsorszóró,1) melynek küldetése közszolgáltatás nyújtása a nyilvánosságnak a műsorszórás területén.
(2) A közszolgálat a műsorszórás területén programszolgáltatás,2) mely univerzális (egyetemes) földrajzi elérhetősége vonatkozásában, műsoraiban sokrétű, a szerkesztőségi függetlenség elve alapján készül szakképzett munkaerő közreműködésével és társadalmi felelősségtudattal, és amely fejleszti a hallgatók és nézők kulturális színvonalát, teret biztosít a jelenkori kulturális és művészeti tevékenységeknek, közvetíti más nemzetek kulturális értékeit, és elsősorban közpénzből történik a finanszírozása.
(3) Szlovákia Rádiója és Televíziója programszolgáltatását a hírműsorok, a publicisztikai, a dokumentumműsorok, a drámaművészeti, zenei, sport- , szórakoztató és ismeretterjesztő műsorok, a gyermek- és ifjúsági műsorok, valamint egyéb műsorok alkotják, melyek:
a) a demokrácia és humanizmus elvein alapulnak, és hozzájárulnak a nyilvánosság jogtudatának, etikai öntudatának és ökológiai felelősségtudatának gyarapításához,
b) pártatlan, hiteles, manipulációmentes, időszerű, érthető és egészét tekintve kiegyensúlyozott és plurális tájokoztatást nyújtanak a Szlovák Köztársaság és a külföld történéseiről a szabad véleményalkotáshoz,
c) fejlesztik a Szlovák Köztársaság lakosai nemzeti tudatának és kulturális önazonosságának fejlesztését tekintet nélkül a nemükre, fajukra, bőrszínükre, nyelvükre, életkorukra, vallási és felekezeti hovatartozásukra, politikai vagy egyéb meggyőződésükre, nemzeti vagy szociális származásukra, nemzetiségi vagy etnikai hovatartozásukra, vagyoni helyzetükre, nemi vagy egyéb státusukra úgy, hogy ezek a programok tükrözzék a vélemények, politikai, felekezeti, filozófiai és művészeti irányzatok sokféleségét, és hogy támogassák a polgári és tudásalapú társadalom fejlődését,
d) feltételeket teremtenek a társadalmi megegyezésre a közügyekben a célból, hogy erősödjön a kölcsönös megértés, a tolerancia és támogatást nyerjen a sokszínű társadalom összetartozása.

4. §
Szlovákia Rádiójának és Televíziójának feladatai
(1) Szlovákia Rádiója és Televíziója tevékenységét a saját nevében végzi, saját számlájára és saját felelősségére, és rádiós, valamint televíziós programszolgáltatói jogait és kötelességeit sem szerződéssel, sem más jogi aktussal nem ruházhatja át más jogi személyre vagy természetes személyre.
(2) Szlovákia Rádiója és Televíziója védi és tiszteletben tartja műsorkészítő alkalmazottainak és munkatársainak a függetlenségét, összhangban Szlovákia Rádiója és Televíziója műsorkészítői alkalmazottainak és munkatársainak statútumával (8. § (1) bek. f) pont).
(3) Szlovákia Rádiója és Televíziója a műsorszórás területéről rendelkezésre bocsátja az 1991. július 1-e előtt keletkezett archívumi dokumentumokat a műsorsugárzás területéről más jogi személyeknek sugárzási célokra vagy új művek alkotásához külön jogszabály3) szerint. Az archívumi dokumentumok rendelkezésre bocsátásának feltételeit Szlovákia Rádiója és Televíziója főigazgatójának javaslatára (a továbbiakban csak „főigazgató”) Szlovákia Rádiójának és Televíziójának Tanácsa ( a továbbiakban csak „tanács”) hagyja jóvá. 
(4) Szlovákia Rádiója és Televíziója törvényből kifolyólag értéktárként is működik külön jogszabályi feltételek mellett.4)

5. §
Szlovákia Rádiójának és Televíziójának tevékenysége
(1) Szlovákia Rádiójának és Televíziójának fő tevékenysége
a) legalább két televíziós programszolgáltatás országos lefedettségű terresztriális (földfelszíni) analóg adás sugárzásával5) egészen az analóg televíziós sugárzás megszűnéséig a Szlovák Köztársaság területén,
b) legalább négy rádiós programszolgáltatás sugárzása, melyekből egy a Szlovák Köztársaságban élő nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok nyelvén készült, tartalmilag és regionálisan kiegyensúlyozott műsorok sugárzására szolgál; ha Szlovákia Rádiója és Televíziója több mint négy rádiós programszolgáltatást sugároz, legalább négy közülük országos lefedettséggel valósul meg,6) és ha csak négy rádiós programszolgáltatást nyújt, legalább három közülük országos lefedettségű sugárzásban valósul meg,6) 
c) a közszolgálati terresztriális multiplexen nyújtott tartalomszolgáltatás,7) melyből legalább kettő televíziós programszolgáltatás,
d) a műsorok elkészítésének, legyártásának és megvételének, valamint terjesztésének (sugárzásának) biztosítása,
e) a sugárzott műsorok többségének közérdekűsége8) minden egyes sugárzott programszolgáltatásban,
f) a regionális adások biztosítása rádió- és televízióstúdiók segítségével; az egyes stúdiók regionális adásainak kiegyensúlyozottan kell tartalmazniuk anyagokat a hatáskörükbe tartozó egész területről,
g) a Szlovák Köztársaságban élő nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok nyelvén készült tartalmilag és regionálisan kiegyensúlyozott műsorok időtartamának meg kell felelnie a Szlovák Köztársaság lakossága nemzetiségi és etnikai összetételének; a nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok számára készülő műsorok gyártására és sugárzásának biztosítására Szlovákia Rádiója és Televíziója önálló szervezeti egységeket hoz létre Szlovákia Rádióján és Televízióján belül,
h) szem előtt tartani a siketek és egyéb szociális kisebbségek szükségleteit a sugárzás során,9)
i) teret biztosítani a regisztrált egyházaknak és vallási közösségeknek10) az adásban,
j) élő adásokat és felvételeket megvalósítani a jeles társadalmi eseményekről a politikai, a kulturális, a felekezeti, a művészi és sportélet területéről,
k) adásidő biztosítása politikai reklámok sugárzására külön jogszabályok szerint,11)
l) a szükséges adásidő biztosítása az állami szerveknek válsághelyzeti felhívásaik sugárzására és más, a nyilvánosságnak szánt tájékoztatások közzétételére,12)
m) kulturális és tájékoztató rádióműsorok sugárzása külföldre,
n) biztosítani Szlovákia Rádiója és Televíziója archiváló tevékenységét,3)
o) biztosítani az alkotások és művészi teljesítmények védelmét külön jogszabályi előírások szerint,13)
p) részt venni a sugárzás területén működő nemzetközi szervezetek tevékenységében,
q) művészeti csoportok és együttesek alapítása és működtetése,
r) állandó tudósítói és különleges tudósítói hálózat létrehozása a Szlovák Köztársaságban és külföldön.
(2) Szlovákia Rádiója és Televíziója minden nap besorolja adásába 23.30 óra és 00.30 óra között a Szlovák Köztársaság állami himnuszát úgy, hogy a Szlovák Köztársaság állami himnuszának lejátszása a programszolgáltatás elemei közti elválasztójel legyen és ne váljon az üzleti mediális kommunikáció részévé, s ilyen műsorelem se közvetlenül előtte vagy utána ne következzen.
(3) Szlovákia Rádiója és Televíziója külön jogszabályi előírás szerint sugároz üzleti (kereskedelmi) médiakommunikációt.14)
(4) Szlovákia Rádiója és Televíziója átveszi Szlovákia Rádiójának és Televíziójának archívumába a sugárzás azon területeiről, amelyeknek a létrehozója, védi és elérhetővé teszi azokat, és lehetőséget ad a használatukra. Szlovákia Rádiója és Televíziója térítés fejében másolatokat ad ki a sugárzás területén keletkezett archívumi dokumentumokból.

6. §
Szlovákia Rádiójának és Televíziójának vállalkozói tevékenysége
(1) Szlovákia Rádiója és Televíziója csak olyan vállalkozói tevékenységet végezhet, amely összefügg fő tevékenységével és amely nem veszélyezteti 3. § szerinti küldetésének és 5. § (1) bek. szerinti fő tevékenységeinek teljesítését. A vállalkozói tevékenységgel szerzett bevételeket Szlovákia Rádiója és Televíziója saját fő tevékenységének végzésére használja fel.
(2) Szlovákia Rádiója és Televíziója – a (3) bekezdésben felsorolt kivételek mellett – jogosult kereskedelmi társaság létrehozásában részt venni vagy egyedül kereskedelmi társaságot alapítani, részt venni kereskedelmi társaság vállalkozásában, vagy egyedüli tagként vagy részvényesként kereskedelmi társaságban, ha e kereskedelmi társaság vállalkozásának tárgya kapcsolódik Szlovákia Rádiója és Televíziója küldetéséhez és tevékenységéhez, és ha Szlovákia Rádiója és Televíziója ezzel a vagyoni részesedéssel hatékonyabban hasznosítja vagyonát feladatainak teljesítése érdekében.
(3) Szlovákia Rádiója és Televíziója nem köthet csendestársi szerződést,15) nem vehet részt kereskedelmi társaság üzleti tevékenységében sem korlátlan felelősségű üzlettársként,16) s ilyen társaságot nem is alapíthat.

Szlovákia Rádiójának és Televíziójának szervei

7. §
Szlovákia Rádiójának és Televíziójának szervei az alábbiak:
a) a tanács,
b) a főigazgató.

A tanács

8. §
A tanács hatásköre
(1) A tanács felügyeleti szerv, mely
a) felügyeli a jelen törvény betartását és azon feladatok teljesítését, melyek Szlovákia Rádiójára és Televíziójára külön jogszabályi előírások szerint17) hárulnak,
b) felügyeli Szlovákia Rádiója és Televíziója közforrásai felhasználásának gazdaságosságát, hatékonyságát és célszerűségét, és ellátja a kollektív szerv feladatait Szlovákia Rádiója és Televíziója közforrásai felhasználása során külön jogszabályi előírás szerint,18)
c) meghatározza a főigazgató jutalmazását a 16. § (7) bekezdése szerint, a jutalom kifizetésének feltételeit és módját a tanács statútuma tartalmazza,
d) a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban csak „nemzeti tanács”) illetékes bizottsága elé terjeszti indítványát a főigazgató visszahívási javaslatának benyújtására a 18. § (4) bek. szerint,
e) meghatározza a főigazgató helyetteseinek jutalmát a főigazgatói tisztség ellátásáért a 15. § (2) bek. szerint, 
f) jóváhagyja Szlovákia Rádiója és Televíziója statútumát, Szlovákia Rádiója és Televíziója szervezési rendjét, Szlovákia Rádiója és Televíziója műsorkészítő alkalmazottainak és munkatársainak statútumát a 4. § (2) bek. szerint, valamint az archívumi dokumentumok kölcsönzésének feltételeit a 4. § (3) bek. szerint,
g) megvitatja a főigazgató által a 15. § (3) bek. a) pontja értelmében beterjesztett Szlovákia Rádiója és Televíziója, valamint programszolgáltatása igazgatási és fejlesztési koncepcióját, különös tekintettel a közérdekre, és állásfoglalást fogad el hozzá,
h) megvitatja és jóváhagyja Szlovákia Rádiója és Televíziója költségvetési javaslatát19) az adott költségvetési évre, beleértve annak kötelező érvényű mutatóit, a könyvelési zárást, valamint a tartalékalap-képzés és –felhasználás javaslatát is,
i) megvitatja közszolgálati rádió- és televízióadás biztosításáról szóló szerződés javaslatát (a továbbiakban csak „a szerződés az állammal”) és az állammal kötött szerződés illetékes naptári évre szóló záradékát, mely a költségvetési évvel azonos időszak, és állásfoglalást fogad el hozzá,
j) megvitatja a főigazgató által a 15. § (3) bek. f) pontja értelmében beterjesztett évzáró jelentést Szlovákia Rádiója és Televíziója tevékenységéről, a főigazgató jelentését a 15. § (3) bek. g) pontja, valamint a főigazgató tájékoztatóját szerződéses viszony kialakításáról a 15. § (3) bek. h) pontja szerint, és állásfoglalást fogad el hozzá,
k) megvitatja a Műsorterjesztési és Műsorszórási Tanács jogerős határozatait a külön jogszabály szerinti kötelezettségek megsértése miatt kirótt jogerős bírságokról,17)
l) jóváhagyja a 6. § (1) és (2) bek. szerinti vállalkozói szándékokról szóló javaslatokat, beleértve az ezek változásaira vagy megszűntetésére vonatkozó javaslatokat, valamint a 19. § (9) bek. szerinti eszközösszevonásokra vonatkozó javaslatokat, beleértve a változtatási, megszüntetési javaslatokat,
m) a főigazgató javaslatára jóváhagyja a felesleges ingatlan vagy ingó vagyon átruházást, ha annak beszerzési ára nagyobb volt 20 000 eurónál és a külön jogszabály szerinti20) maradék könyvelési értéke több mint 10 000 euró, az egy évnél hosszabb időre vagy meghatározatlan időre szóló ingatlanbérleti szerződést, valamint a kötelezettség jelzáloggal való biztosítását,21) vagy a kötelezettség ingatlan-jelzálogjog átruházással22) történő biztosítását,
n) javaslatot tesz a 6. § (2) bek. szerinti kereskedelmi társaság felügyelő szervének tagjaira, amennyiben ilyen felügyelő szervet létrehoznak, 
o) megvitatja és intézi a Szlovákia Rádiója és Televíziója tevékenységével és annak szerveivel kapcsolatban a tanácsnak címzett panaszokat és más észrevételeket a jelen törvény vonatkozásában,
p) dönt a főigazgató külön jogszabály szerint meghozott döntései ellen benyújtott fellebbezésekről.24)
(2) A tanács köteles évente a nemzeti tanács illetékes bizottságának május 31-éig jelentést benyújtani tevékenységéről, együtt a Szlovákia Rádiója és Televíziója előző naptári évi tevékenységéről szóló évzáró jelentéshez fűzött állásfoglalásával.
(3) A tanács tagjainak tevékenységük során joguk van betekinteni Szlovákia Rádiója és Televíziója minden könyvelési, gazdasági, pénzügyi és egyéb iratába és a Szlovákia Rádiója és Televíziója gazdálkodásával kapcsolatos jogi dokumentumába, valamint a Szlovákia Rádiója és Televíziója vagyonának és pénzeszközeinek felhasználásával kapcsolatos dokumentumába.
(4) A tanács tagjai titoktartásra kötelezett olyan tények esetében, melyekről a (3) bekezdés szerinti tevékenysége során szerzett tudomást. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a tanács tényfeltárásaira, melyek okot szolgáltatnak a nemzeti tanács illetékes bizottságának, hogy javaslatot tegyen a főigazgató visszahívására az (1) bekezdés d) pontja szerint.

9. §
A tanács összetétele
(1) A tanácsnak kilenc tagja van. A tanács tagjait a nemzeti tanács a jelenlevő képviselők többségének szavazatával választja meg és hívja vissza; a tanács tagjait a tanácstag-jelöltek közül választja meg, akiket a nemzeti tanács illetékes bizottsága terjeszt elő úgy, hogy a tanácsban képviselve legyen
a) három szakember a rádiós sugárzás területéről,
b) három szakember a televíziós sugárzás területéről,
c) két szakember a gazdaság területéről és
d) egy jogi szakember.
(2) Szakembernek az a természetes személy tekintendő, akinek másodfokú felső szintű végzettsége, legalább ötéves szakmai gyakorlata és hároméves igazgatási gyakorlata van a megkövetelt területen. Az első mondat szerinti igazgatási gyakorlat nem követelmény a jogi szakértő esetében.
(3) A tanácstag-jelölteket a nemzeti tanács illetékes bizottságának külön jogszabály szerinti25) jogi személyek terjesztik be, melyek az audiovizuális iparban, a médiában, a kultúra, a gazdaság, a jog, az ökonómia, a tudomány, a közművelődés, a szellemi értékek fejlesztése és védelme, az emberi jogok és környezetvédelem, az egészségvédelem terén működnek, a nemzeti kisebbségek vagy etnikai csoportok, egyéb kisebbségek vagy bejegyzett egyházak és vallási közösségek érdekeit jelenítik meg vagy képviselik.26) A felhívást a tanácstag-jelölti javaslatok beterjesztésére a nemzeti tanács illetékes szakbizottsága Szlovákia Rádiója ás Televíziója adásának közvetítésével, a Szlovákia Rádiója ás Televíziója honlapján, a nemzeti tanács honlapján teszi közzé, valamint az időszaki országos megjelenésű sajtó legalább egy napilapjában.

10. §
A tanácsi tagság
(1) A tanács tagjává a Szlovák Köztársaság olyan polgára választható meg, aki teljeskörű jogi cselekvőképességgel bír és feddhetetlen.
(2) A jelen törvény céljaira feddhetetlen az a személy, akit jogerősen nem ítéltek el szándékos bűncselekményért vagy bűncselekményért, mely esetben a szabadságvesztés-büntetést feltételesen nem halasztották el; a feddhetetlenséget a büntetés-nyilvántartó kivonatával igazolják, mely nem lehet régebbi három hónapnál.
(3) A tanácsi tagság nem egyeztethető össze az alábbi tisztségekkel:
a) a Szlovák Köztársaság elnöke,
b) a nemzeti tanács képviselője,
c) a Szlovák Köztársaság Kormányának tagja,
d) államtitkár,
e) minisztérium hivatalvezetője,
f) más központi államigazgatási szerv (hatóság) elnöke, vezetője vagy igazgatója,
g) a Műsorszórási és Műsorterjesztési Tanács tagja,27)
h) az Audiovizuális Alap tagja,28)
i) államigazgatási tisztviselő,
j) területi önkormányzati szervben betöltött tisztség,
k) ügyész,
l) bíró,
m) a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságának bírája.
(4) A tanácsi tagság összeegyeztethetetlen a Szlovákia Rádiójával és Televíziójával fennálló munkajogi vagy egyéb jogviszonnyal. Ez a korlátozás arra a tanácstagra is vonatkozik, akinek közeli hozzátartozója29) vezetői beosztást tölt be Szlovákia Rádiójában és Televíziójában.
(5) A tanács tagja nem viselhet tisztséget politikai pártban vagy mozgalomban, nem állhat munkajogi viszonyban politikai párttal vagy politikai mozgalommal, nem léphet fel azok nevében vagy nem tevékenykedhet azok érdekében.
(6) A tanács tagja nem lehet programszolgáltatás sugárzója vagy műsorterjesztés (retranszmisszió) üzemeltetője,30) ilyen szervezet statutáris szerve vagy statutáris szervének tagja, igazgatótanácsának, ellenőrző szervének tagja vagy ezen személyek alkalmazottja, nem vállalkozhat e területen; ez a korlátozás vonatkozik a tanácstag közeli hozzátartozóra is, kivéve az ezen személyek alkalmazottait. A tanács tagja nem lehet időszaki sajtótermék kiadója,31) hírügynökség üzemeltetője, ilyen jogalanyok statutáris szerve vagy statutáris szervének tagja, igazgatótanácsának, ellenőrző szervének tagja, nem lehet tulajdonosa, társtulajdonosa, sem statutáris szerve vagy statutáris szervének tagja, igazgatótanácsának, ellenőrző szervének tagja olyan jogalanynak, amely műsorgyártási, kereskedelmi médiakommunikációs szolgáltatásokat nyújt, programszolgáltatás sugárzásának műszaki biztosításával és retranszmisszió üzemeltetésével, audiovizuális művek gyártásával vagy forgalmazásával, hangfelvételek vagy hangképes felvételek készítésével vagy forgalmazásával foglalkozik.
(7) A tanács tagja köteles haladéktalanul írásban jelenteni a tanács elnökének minden, az (1) – (6) bekezdés szerinti tény megváltozását. A tanács elnöke köteles az előző mondat szerinti megváltozott tényeket haladéktalanul jelenteni a nemzeti tanács elnökének.
(8) Tisztsége végzése során a tanács tagja köteles pártatlanul eljárni és tartózkodni olyan cselekményektől, melyekkel egyéni érdeket részesítene előnyben a közérdekkel szemben. A tanácsi tagság helyettessel nem látható el.

11. §
A tanácstag megbízatási ideje
(1) A tanács tagjának megbízatási ideje hat év. A tanács tagja ismételten is megválasztható, legfeljebb azonban két egymást követő megbízatási időszakra.
(2) Kétévente a tanács tagjainak egyharmadát lecserélik.
(3) Ha az összes tanácstag megbízatási ideje lejár, a tanács minden tagjának megválasztását követően a tanács új tagjai az első ülésen sorsolással meghatározzák a tanács azon három tagját, akinek a megbízatási ideje két év lesz, és azon három tagját, akinek a megbízatási ideje négy év lesz.
(4) Ha a tanácsi tagság a megbízatási időszak lejárta előtt véget ér a 12. § (1) bek. b), c) és e) pontja értelmében, a tanács új tagját annak a tanácstagnak a maradék megbízatási időszakára választják meg, akit a tisztségben helyettesít.
(5) A tanács tagjának megbízatási ideje az azt követő naptól kezd telni, amely napon befejezi tisztségét az a tanácstag, akinek a helyére megválasztották, legkorábban azonban a megválasztása napjától.

12. §
A tanácstag tisztséggyakorlásának befejeződése
(1) A tanácstag tisztséggyakorlása befejeződik
a) a tanácstag megbízatási idejének lejártával a 11. § (1), (3) és (4) bek. értelmében,
b) a tanácstag tisztségről való lemondásával; a tagság a tisztségről való lemondás tanács elnökének történő kézbesítése napját szűnik meg; a tanács elnökének tagsága a tisztségéről való lemondás nemzeti tanács elnökének történő kézbesítése napján szűnik meg,
c) a tanács tagjának tisztségből történő visszahívásával,
d) a tanács összes tagjának visszahívásával, vagy
e) a tanács tagjának halálával.
(2) A nemzeti tanács visszahívja a tanács tagját, ha
a) olyan tisztséget visel vagy tevékenységet végez, mely összeegyeztethetetlen a tanácsi tagsági tisztséggel a 10. § (3) – (6) bek. szerint,
b) jogerősen elítélik szándékos bűncselekmény elkövetéséért, vagy olyan bűncselekményért, mely esetében a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása nem kerül feltételesen elhalasztásra,
c) jogerősen megfosztják jogi cselekvőképességétől vagy jogerősen korlátozzák a jogi cselekvőképességét, vagy
d) legalább három egymást követő naptári hónapon keresztül nem teljesíti tanácstagi tisztségét.
(3) Ha bekövetkezett az (1) bek. b) és e) pontja szerinti, vagy a (2) bekezdés szerinti tényállás, a tanács elnöke köteles haladéktalanul jelenteni e tényállást a nemzeti tanács elnökének.
(4) Ha a tanácstag megbízatási ideje lejár az (1) bekezdés a) pontja értelmében, a nemzeti tanács köteles megtenni minden intézkedést, hogy 15 nappal a megbízatási idő lejárta előtt megválasztásra kerüljön az új tanácstag.
(5) Ha bekövetkezik az (1) bek. b) és e) pontja szerinti tényállás, a nemzeti tanács elnöke az új tanácstag megválasztását a nemzeti tanács az értesítés (3) bekezdése szerinti kézbesítését követő legközelebbi ülésének a napirendjére tűzi, amennyiben ez lehetetlen, az új tanácstag megválasztását a nemzeti tanács legközelebbi ülését követő nemzeti tanácsi ülés napirendjére tűzi.
(6) A nemzeti tanács elnöke a tanácstag (2) bekezdés szerinti leváltásáról szóló vitát a nemzeti tanács legközelebbi ülésére sorolja be. Ha a nemzeti tanács dönt a tanácstag leváltásáról, a nemzeti tanács elnöke az új tanácstag megválasztását a nemzeti tanács visszahívásról szóló döntését követő legközelebbi nemzeti tanácsi ülésre sorolja be, és ha ez nem lehetséges, az új tanácstag megválasztását a nemzeti tanács legközelebbi ülését követő nemzeti tanácsi ülés napirendjére tűzi.
(7) A nemzeti tanács visszahívja a tanács összes tagját, ha
a) határozatában hat hónap lefolyása alatt kétszer megállapítja, hogy a tanács teljesíti a jelen törvény által megszabott kötelességeit, vagy
b) szavazással nem döntött a főigazgató visszahívásáról a 18. § (4) bek. f) pontja szerinti indokkal.
(8) Ha a tanács minden tagja visszahívásra került a (7) bekezdés szerint, a tanács új tagjainak megválasztására arányos mértékben vonatkozik a (6) bekezdés második mondata.

13. §
A tanácsi tagsághoz kapcsolódó járandóságok
(1) A tanácsi tagság tisztségének gyakorlása egyéb közérdekű tevékenység.32)
(2) A tanács tagja jogosult az ezen tisztségével kapcsolatos kiadásai megtérítésére külön jogszabályi rendelkezések szerint.33)
(3) A tanács tagjának az ezen tisztség ellátásáért havi jutalom jár a Szlovák Köztársaság gazdaságában alkalmazott személy Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala által közzétett előző naptári évi átlagos havi munkabérének összegében.
(4) A tanács elnöki tisztségének ellátásáért vezetői pótlék jár a (3) bekezdés szerinti jutalom egyharmadának összegében.
(5) A tanács szervezési, személyi, hivatali ügyviteli és műszaki bebiztosításával kapcsolatos feladatokat a tanács titkára végzi.

14. §
A tanács ülése
(1) A tanács összes tagja tisztségviselésének lejártával az új tanácstagok első ülését a nemzeti tanács elnöke hívja össze, aki egyidejűleg kijelöli azt a tanácstagot is, aki az ülést vezetni fogja egészen a tanács elnökének a megválasztásáig. A nemzeti tanács elnöke a tanács első ülését legkésőbb 30 nappal a tanács legalább hat új tagjának megválasztása napjától számított napra hívja össze. A tanács összes tagjának megválasztását követő első ülésen a tanács megválasztja az elnökét és alelnökét.
(2) A tanács határozatképes, ha az ülésen jelen van az összes tag több mint a fele.
(3) A tanács határozata elfogadott, ha azt az összes tag több mint a fele megszavazta, amennyiben a jelen törvény másként nem rendelkezik.
(4) A tanács titkos szavazással, az összes tanácstag kétharmados többségével 
a) választja meg a tanács elnökét és a tanács alelnökét kétéves megbízatási időre,
b) hívja vissza a tanács elnökét és a tanács alelnökét,
c) dönt a nemzeti tanács illetékes bizottságának benyújtandó indítványról, melyben a főigazgató visszahívási javaslatának benyújtását kezdeményezi a 18. § (4) bek. szerint.
(5) A tanács ülését a tanács elnöke naptári évenként legalább 12 alkalommal hívja össze az előre jóváhagyott tanácskozási terv szerint. A tanács elnökét távollétében teljes jogköreivel és kötelezettségeivel a tanács alelnöke helyettesíti. A tanács ülését a tanács elnöke vagy a tanács alelnöke irányítja. A tanács elnöke mindig rendkívüli ülést hív össze három munkanapon belül, ha erre a tanács legalább három tagja írásban felkéri.
(6) A tanács ülései nyilvánosak. Ha a tanács olyan tényekről tárgyal, amelyek külön jogszabály34) értelmében adatvédelem alá esnek, a tanács köteles intézkedéseket hozni ezen adatok védelme érdekében.
(7) A tanács minden üléséről feljegyzés készül. Az elfogadott határozatokat a tanács ülésének végétől számított 24 órán belül közzé kell tenni Szlovákia Rádiója és Televíziója honlapján, a feljegyzést pedig, mely tartalmazza a tanács által elfoglalt álláspontokat, legkésőbb a tanács ülésének végétől számított öt munkanapon belül közzé kell tenni Szlovákia Rádiója és Televíziója honlapján. Az tanács előző mondat szerinti állásfoglalásait nem hozzák nyilvánosságra, ha azok olyan tényeket tartalmaznának, melyek külön jogszabály értelmében adatvédelem alá esnek és a tanács köteles intézkedéseket hozni ezen adatok védelmének biztosítása érdekében.
(8) A tanács tevékenységét részletesen a tanács alapszabálya szabályozza, melynek része a tanács tanácskozási szabályzata is. A tanács alapszabályát a nemzeti tanács elnöke hagyja jóvá az illetékes nemzeti tanácsi szakbizottság tanács által benyújtott javaslathoz kapcsolódó állásfoglalásának ismeretében.

A főigazgató

15. §
A főigazgató jogállása
(1) A főigazgató Szlovákia Rádiójának és Televíziójának statutáris szerve, aki irányítja annak tevékenységét és eljár annak a nevében. A főigazgató dönt minden, a Szlovákia Rádióját és Televízióját érintő kérdésben, melyet a jelen törvény nem rendel a tanács kizárólagos hatáskörébe.
(2) A főigazgató kinevezi két helyettesét, egyet a Szlovák Rádió és egyet a Szlovák Televízió részére. A főigazgató megbízatásának lejártát és a főigazgató megválasztását felölelő időszakban a főigazgatói feladatokat a helyettesek látják el, mégpedig úgy, hogy az összes jogi aktust Szlovákia Rádiója és Televíziója nevében közösen hajtják végre, és minden, Szlovákia Rádióját és Televízióját kötelező ügyletet közösen mindketten aláírásukkal látnak el. Ha a főigazgatói tisztség helyettesekkel történő ellátása idején a helyettesek egyikének megbízatása lejár, a főigazgatói tisztséget a másik helyettes látja el, mégpedig egészen a főigazgató megválasztásáig. A főigazgatói tisztség ellátásáért a tanács havi jutalmat állapíthat meg a helyettesnek
a) legfeljebb a főigazgató havi bérének fele összegében, ha a főigazgatói tisztséget a főigazgató megválasztásáig két helyettes látja el,
b) legfeljebb a főigazgató havi bérének összegében, ha a főigazgatói tisztséget a főigazgató megválasztásáig egy helyettes látja el, mert közben a másik helyettes megbízatása lejárt.
(3) A főigazgató
a) megvitatásra a tanács elé terjeszti Szlovákia Rádiója és Televíziója igazgatásának és fejlesztésének tervezetét, valamint programszolgáltatási tervét különös tekintettel a közérdekre, mely Szlovákia Rádiója és Televíziója igazgatásának és fejlesztésének tervezetéből indul ki a 16. § (2) bek. a) pontja értelmében, mely alapján a nemzeti tanács őt megválasztotta,
b) a tanács elé terjeszti állásfoglalás elfogadása végett az állammal megkötendő szerződést és az állammal megkötött szerződés záradékát az adott naptári évre,
c) a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma elé terjeszti a tanács állásfoglalásával együtt az állammal megkötendő szerződés javaslatát és az állammal megkötött szerződés záradékának javaslatát az adott naptári évre,
d) megköti a szerződést az állammal és az állammal megkötött szerződés adott naptári évi záradékáról szóló szerződést,
e) a tanács elé terjeszti Szlovákia Rádiója és Televíziója költségvetési tervezetét az adott költségvetési évre, beleértve a kötelező mutatókat, melyeknek része a tanács működését biztosító költségvetés javaslata, valamint Szlovákia Rádiója és Televíziója sugárzási programtervezete az adott költségvetési évre; a programtervezet elsősorban tartalmazza
1. az egyes programszolgáltatások teljes időtartamának javaslatát,
2. az egyes programszolgáltatások sugárzási időtartama heti felosztásának javaslatát,
3. a sugárzott egyes programszolgáltatásokon belül az egyes programtípusok arányának javaslatát,
4. a javaslatot Szlovákia Rádiója és Televíziója saját gyártású és sugárzású műsorai arányának meghatározására az egyes programtípusokon belül,
5. a javaslatot a szlovák audiovizuális művek bemutatására (premier)35) meghatározott minimális adásidőről az egyes televíziós programszolgáltatások teljes adásidején belül és a tervezett bemutató (premier) televíziós műsorok teljes adásidején belöl,
6. a javaslatot a független alkotásoknak36) fenntartott minimális adásidőről az egyes televíziós programszolgáltatásokon belül,
7. a javaslatot a Szlovák Köztársaságban székelő független alkotók37) által, vagy ezek és a Szlovákia Rádiója és Televíziója koprodukciójában gyártott és sugárzott audiovizuális művek minimális arányáról,
8. a javaslatot a szlovák művek bemutatására (premier) meghatározott minimális adásidőről az egyes rádiós programszolgáltatások teljes adásidején belül,
9. a javaslatot a Szlovák Köztársaság területén élő nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok nyelvén sugárzott műsoroknak fenntartott minimális adásidőről az egyes televíziós és rádiós programszolgáltatások teljes adásidején belül az 5. § (1) bek. g) pontja értelmében,
10. a hazai zenei művek arányát az egyes rádiós programszolgáltatások tervezett teljes adásidején belül az adott időszakra vonatkozóan,
f) április 30-áig a tanács elé terjeszti az évzáró jelentést Szlovákia Rádiója és Televíziója előző naptári évi tevékenységéről a 19. 0 (13) bek. értelmében,
g) jelentést terjeszt a tanács elé Szlovákia Rádiója és Televíziója gazdálkodásáról és költségvetése kötelező érvényű mutatóinak teljesítéséről 14 nappal azt követően, hogy erre a tanács írásban felkéri, leggyakrabban azonban negyedévente egyszer,
h) írásban tájékoztatja a tanácsot szerződéses viszonyból való kilépés szándékáról olyan esetben, amikor a szerződés tárgyának teljesítése meghaladja a 100 000 euró értéket,
i) a tanács elé terjeszti vállalkozói terveinek javaslatát a 6. § (1) és (2) bek. szerint, beleértve az ezek módosítására vagy megszüntetésére vonatkozókat, és a 19. § (9) bek. szerinti eszköztársításra vonatkozó javaslatokat, beleértve az ezek módosítására vagy megszüntetésére vonatkozókat, ugyanígy a 8. § (1) bek. f) és m) pontja szerinti javaslatokat.
(4) Távollétében a főigazgatót az általa megbízott helyettese helyettesíti a (2) bekezdés szerint, vagy Szlovákia Rádiójának és Televíziójának más, írásban megbízott alkalmazottja, ha a helyettesítése nem lehetséges a (2) bekezdés szerint kinevezett helyettesek egyike által sem.
(5) A főigazgató jogosult részt venni a tanács minden ülésén.

16. §
A főigazgató tisztséggyakorlásának feltételei
(1) Főigazgatónak az a természetes személy választható meg, aki
a) a nemzeti tanács illetékes bizottságának felhívását követően benyújtotta főigazgató-jelölti jelentkezését (a továbbiakban csak „jelölt”); a jelölt nem lehet a tanács tagja,
b) teljeskörű jogi cselekvőképességgel bír és feddhetetlen,
c) másodfokú felsőszintű végzettséggel rendelkezik,
d) legalább ötéves igazgatási szakmai gyakorlattal bír és
e) teljesíti a 10. § (2) – (6) bekezdése szerinti feltételeket.
(2) Jelentkezéséhez a jelölt csatolja
a) Szlovákia Rádiója és Televíziója irányítási és fejlesztési tervezetét,
b) a büntetés-nyilvántartási hatóság által kiállított, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát; ha a jelölt nem a Szlovák Köztársaság állampolgára, az erkölcsi bizonyítványát az állandó tartózkodási helye szerinti ország, vagy azon ország illetékes hatósága állítja ki, ahol rendesen tartózkodni szokott,
c) szakmai életrajzát,
d) az okmányt, mely másodfokú felsőszintű végzettségét igazolja,
e) becsületbeli nyilatkozatát, hogy teljeskörű jogi cselekvőképességgel bír,
f) becsületbeli nyilatkozatát az igazgatási szakmai gyakorlat feltételének teljesítéséről, feltüntetve a jogalanyt, ahol ezt a gyakorlatot szerezte,
g) becsületbeli nyilatkozatát a 10. § (3) – (6) bek. szerinti feltételek teljesítéséről, vagy becsületbeli nyilatkozatot, hogy ezeknek a feltételeknek a megválasztásától számított 30 napon belül eleget tesz.
(3) A (2) bekezdés a), c), e) – g) pontja szerinti mellékleteket a jelölt államnyelven nyújtja be. A (2) bekezdés b) és d) pontja szerinti mellékleteket a jelölt eredeti formában vagy hatóságilag hitelesített fénymásolatban nyújtja be; ha a (2) bekezdés a), c), e) – g) pontja szerinti mellékletek nem államnyelvűek, a jelölt hatóságilag hitelesített államnyelvű fordítással együtt nyújtja be azokat.
(4) A főigazgató megbízatási ideje azt a napot követő naptól kezd telni, amikor befejeződik annak a főigazgatónak a megbízatási ideje, akinek a helyére megválasztották, legkorábban azonban a nemzeti tanács általi megválasztásának napjától, és öt évig tart. A főigazgató újraválasztható, legfeljebb azonban csak két egymást követő megbízatási időszakra.
(5) A főigazgató köteles haladéktalanul írásban jelenteni a nemzeti tanács illetékes bizottságának minden, az (1) bekezdés b) és e) pontja szerinti tény megváltozását.
(6) A főigazgatónak havi bér jár a Szlovák Köztársaság gazdaságában a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala által az előző naptári évre vonatkozóan közzétett nominális átlagbér négyszeresének összegében. A főigazgató megbízatás befejeződésekor a 18. § (1) bek. a) pontja értelmében a főigazgatónak végkielégítés jár a havi átlagbére38) háromszorosának megfelelő összegben. Végkielégítés nem jár neki, ha a főigazgatói tisztségre ismételten megválasztják.
(7) A főigazgatónak arányos mértékű jutalom adható, melynek nagyságát a tanács határozza meg, miközben az éves jutalmak összege nem haladhatja meg az éves munkabérének összegét; jutalom a főigazgatónak nem adható, ha folyamatosan nem tartja be Szlovákia Rádiója és Televíziója jóváhagyott költségvetésének kötelező érvényű mutatóit az adott naptári évben.

17. §
A főigazgató megválasztása
(1) A főigazgatót a nemzeti tanács választja meg a nemzeti tanács illetékes bizottságának javaslatára, a jelöltek nyilvános meghallgatását követően. A jelölt meghallgatását a nemzeti tanács illetékes bizottsága biztosítja be, a meghallgatás része Szlovákia Rádiója és Televíziója igazgatási és fejlesztési tervezetének bemutatása a 16. § (2) bek. a) pontja értelmében. A nyilvános meghallgatás egyenes adásban közvetítik a nemzeti tanács honlapján.
(2) A nemzeti tanács illetékes bizottsága legkésőbb 90 nappal a főigazgató megbízatásának lejárt előtt felhívást tesz közzé jelöltek jelentkezésére, mégpedig Szlovákia Rádiója és Televíziója adásainak közvetítésével, Szlovákia Rádiója és Televíziója honlapján, a nemzeti tanács honlapján és az időszaki sajtó legalább egy országos terjesztésű napilapjában.
(3) Ha a főigazgató megbízatása a megbízatási ideje lejárta előtt befejeződik, a nemzeti tanács illetékes bizottsága a főigazgató megbízatásának befejeződésétől számított 15 napon belül felhívást tesz közzé jelöltek jelentkezésére a (2) bekezdés értelmében.
(4) A jelöltet, aki teljesíti a 16. § (1) bek. szerinti feltételeket és akinek a jelentkezése tartalmazza a 16. § (2) bek. szerinti mellékleteket, a nemzeti tanács illetékes bizottsága nyilvános meghallgatásra hívja meg legalább hét nappal ennek megkezdése előtt, a nyilvános meghallgatás dátumának, helyszínének és órájának meghatározásával.
(5) Az összes jelölt közmeghallgatását követően a nemzeti tanács illetékes bizottsága állásfoglalást fogad el és ezt követően, legkésőbb a felhívás közzétételétől számított 120 napos határidőben a nemzeti tanácsnak előterjeszti a teljes javaslatot a főigazgató megválasztására a saját állásfoglalása kíséretében.
(6) A szavazást a főigazgató megválasztásáról a nemzeti tanács elnöke a nemzeti tanács legközelebbi ülésének napirendjére tűzi.
(7) Az a jelölt lesz megválasztva, aki a szavazáson megszerzi a nemzeti tanács jelenlévő képviselői több mint a felének a szavazatát.
(8) Ha a (7) bekezdés szerint egyetlen jelölt sem került megválasztásra, ismételt szavazást tartanak. A megismételt szavazáson az a két jelölt vesz részt, aki a legtöbb szavazatot szerezte meg. Szavazategyenlőség esetén a megismételt szavazáson részt vesz minden jelölt, aki ezt a szavazatszámot elérte.
(9) Megismételt szavazásra nem kerül sor, ha csak egyetlen jelöltről szavaztak, aki azon okból, hogy nem szerezte meg a szavazatok többségét, nem került megválasztásra.
(10) Ha a főigazgató nem került megválasztásra, új választást írnak ki.
(11) Az új főigazgató-választás jelöltállítási felhívását a nemzeti tanács illetékes bizottsága a sikertelen megismételt választást követő öt napon belül teszi közzé, mégpedig a (2) bekezdésben taglalt módon.

18. §
A főigazgató megbízatásának vége
(1) A főigazgató megbízatása befejeződik
a) a főigazgató megbízatási idejének leteltével a 16. § (4) bek. szerint,
b) a főigazgatói tisztségről való lemondással,
c) a főigazgatói tisztségből történő visszahívással, vagy
d) a főigazgató elhalálozásával.
(2) A főigazgató lemondhat tisztségéről a nemzeti tanács elnökének benyújtott írásos értesítésben; a tisztsége a lemondó értesítés nemzeti tanács elnökének történő kézbesítése napján jár le.
(3) A nemzeti tanács a nemzeti tanács illetékes bizottságának javaslatára visszahívja tisztségéből a főigazgatót, ha
a) jogerősen elítélték szándékos bűncselekményért vagy olyan bűncselekményért, mely esetében a szabadságvesztés-büntetés végrehajtását feltételesen nem függesztették fel,
b) jogerősen megfosztották jogi cselekvőképességétől vagy jogi cselekvőképességét jogerősen korlátozták, vagy
c) a megválasztását követő 30 napon túl is olyan tisztséget visel vagy tevékenységet végez, mely a főigazgatói tisztséggel nem egyeztethető össze a 10. § (3) – (6) bek. értelmében.
(4) A nemzeti tanács a nemzeti tanács illetékes bizottságának javaslatára visszahívhatja a főigazgatót, ha
a) tisztségét nem végzi legalább három egymást követő naptári hónapon keresztül,
b) a tanács hat egymást követő naptári hónapon keresztül ismételten határozatban állapítja meg, hogy Szlovákia Rádiója és Televíziója nem teljesíti a jelen törvényben megfogalmazott feladatait és kötelességeit vagy külön jogszabályi előírásokban17) meghatározott kötelességeit, amire a Műsorterjesztési és Műsorszórási Tanács ismételten figyelmeztette, de a főigazgató a tanácsi határozatok ellenére sem tett lépéseket a hibák kijavítása érdekében,
c) nem teljesítette a 15. § (3) bek. e) pontja szerinti kötelességeit, a 15. § (3) bek. h) pontja szerinti kötelességeit vagy a 15. § (3) bek. i) pontja szerinti kötelességeit azt megelőzően, hogy azokban az ügyekben, melyek a javaslat tárgyát képezik, ezen szabályok szerint megkezdte az eljárást,
d) nem teljesítette a 15. § (3) bek. f) pontja szerinti kötelességeit,
e) nem tartotta be Szlovákia Rádiója és Televíziója adott költségvetési évre jóváhagyott költségvetésének a kötelező érvényű mutatót,
f) a tanács egymást követően legalább háromszor nem hagyta jóvá a 15. § (3) bek. e) pontja szerinti javaslatát és a nemzeti tanács illetékes bizottságánál kezdeményezte a főigazgató visszahívásáról szóló javaslat benyújtását a 8. § (1) bek. d) pontja szerint.
(5) A főigazgató visszahívásáról szóló javaslat illetékes nemzeti tanácsi bizottság általi benyújtásáról a nemzeti tanács illetékes bizottsága külön jogszabály szerint meghozott40) határozattal dönt.
(6) A nemzeti tanács a főigazgató visszahívásáról a jelenlévő képviselők többségének szavazatával dönt.

19. §
Szlovákia Rádiójának és Televíziójának gazdálkodása
(1) Szlovákia Rádiója és Televíziója bevételei és kiadásai költségvetését a naptári évre állítja össze és ennek alapján gazdálkodik.
(2) Szlovákia Rádiója és Televíziója a vagyonával a jelen törvény és külön jogszabályi előírás41) szerint gazdálkodik.
(3) Szlovákia Rádiója és Televíziója vagyonát a vagyonértékek összessége képezi, mégpedig az ingatlan és ingóvagyon, a követelések és egyéb vagyoni jogok.
(4) Szlovákia Rádiója és Televíziója a közpénzeket és közvagyont a jelen törvény és külön jogszabályi előírás szerint kezeli.19)
(5) A pénzeszközöket, melyeket Szlovákia Rádiója és Televíziója kezel, csak a jelen törvényben meghatározott célokra és az elengedhetetlenül szükséges mértékben használhatja.
(6) Szlovákia Rádiója és Televíziója a 20. § (1) bek. a) és b) pontja szerinti közösségi forrásokat nem használhatja fel a 6. § szerinti vállalkozói tevékenységre. Szlovákia Rádiója és Televíziója a vállalkozói tevékenység költségeit és a vállalkozói tevékenység hasznát nem foglalja bele a költségvetésébe. A vállalkozói tevékenység kiadásait a belőle származó haszonnak kell fedeznie. Ha ez a követelmény nem teljesül, a vállalkozói tevékenységet meg kell szüntetni és a belőle keletkezett veszteséget a tartalékalapból lehet fedezni. A vállalkozói tevékenységről elkülönített analitikus nyilvántartást kell vezetni a könyvelésben és a belőle származó eszközöket a bankban vagy külföldi bank fiókjában42) önálló bankszámlán kell kezelni, ha a jelen törvény másként nem rendelkezik. 
(7) Szlovákia Rádiója és Televíziója térítés fejében nyújt teljesítéseket.43)
(8) Szlovákia Rádiójának és Televíziójának pénzeszközei és vagyona nem használhatók fel politikai párt, politikai mozgalom vagy választott tisztségért induló jelölt érdekében.
(9) Szlovákia Rádiója és Televíziója csak akkor használhatja fel ingatlan és ingó vagyonát vagy pénzeszközeit társulási szerződés44) céljaira, ha a társulás egyezményes célja kapcsolódik Szlovákia Rádiója és Televíziója fő tevékenységéhez.
(10) Szlovákia Rádiója és Televíziója köteles (3) bek. szerinti vagyonát a jelen törvényben meghatározott kötelességek teljesítésére felhasználni, ezt a vagyont rendes állapotban fenntartani, minden jogi eszközt felhasználni a védelmére, és törődni azzal, hogy ne károsodjon, ne vesszen el, vagy hogy vele vissza ne éljenek.
(11) Végrehajtási határozat alól külön jogszabály szerint45) mentesülnek
a) a pénzeszközök Szlovákia Rádiója és Televíziója számláin, melyek a 20. § (1) bek. a) pontja szerinti bevételekből származnak és a követelések, melyeknek tárgya az ilyen pénzeszközök igénylése,
b) Szlovákia Rádiójának és Televíziójának a vagyona, mely a Szlovák Köztársaság vagyona volt a Szlovák Rádió kezelésében és amely 2004. január 1-jével a Szlovák Rádió tulajdonába került,
c) Szlovákia Rádiójának és Televíziójának a vagyona, mely a Szlovák Köztársaság vagyona volt a Szlovák Televízió kezelésében és amely 2004. február 1-jével a Szlovák Televízió tulajdonába került.
(12) Szlovákia Rádiója és Televíziója külön jogszabály szerinti könyvelést és könyvelési eljárást vezet gazdasági egységeiben, melyek nem vállalkozási céllal lettek létrehozva vagy megalakítva.46) A könyvelési zárást könyvvizsgálónak kell hitelesítenie, és tanács jóváhagyását követően el kell helyezni azt a könyvelési zárások regiszterének nyilvánosan hozzáférhető részében,47) legkésőbb a következő gazdasági év negyedik hónapjának végéig.
(13) A Szlovákia Rádiója és Televíziója tevékenységéről szóló évzáró jelentésnek a kötelező tartozékokon kívül20) tartalmaznia kell
a) Szlovákia Rádiója és Televíziója küldetése, valamint Szlovákia Rádiója és Televíziója jelen törvényben és külön jogszabályokban17) meghatározott kötelességei teljesítésének áttekintését és értékelését,
b) televíziós és rádiós műsorszolgáltatásai sugárzásának tanács általi értékelését,
c) a tanács állásfoglalását Szlovákia Rádiója és Televíziója gazdálkodásáról, különös figyelmet fordítva a Szlovákia Rádiója és Televíziója állammal megkötött szerződéséből származó pénzeszközökkel való gazdálkodására, 
d) az állammal megkötött szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésének értékelését,
e) a Szlovákia Rádiója és Televíziója szerveinek összetételében évközben bekövetkezett változásokat,
f) további lényeges információkat Szlovákia Rádiója és Televíziója tevékenységéről.
(14) Szlovákia Rádiója és Televíziója a tevékenységéről szóló évzáró jelentést a nemzeti tanácsba történt beterjesztését követően tíz munkanapon belül nyilvánosságra hozza a saját honlapján.
(15) Szlovákia Rádiója és Televíziója gazdálkodásának ellenőrzését külön jogszabályi előírások szerint hajtják végre.48)

20. §
Szlovákia Rádiójának és Televíziójának finanszírozása
(1) Szlovákia Rádiójának és Televíziójának bevételei a következők:
a) a közszolgáltatások külön jogszabály szerinti49) térítési díja a Szlovákia Rádiója és Televíziója adásaiban megvalósított sugárzásokért, 
b) az adott költségvetési év állami költségvetéséből folyósított juttatás az állammal megkötött szerződésben meghatározott közérdekű műsorok megvalósításáért, a célirányos beruházási projektekért vagy az 5. § 1) bek. m) pontja szerinti külföldi adások költségei megtérítésének biztosítására,
c) bevételek üzleti médiakommunikáció sugárzásából,14)
d) szponzori teljesítések külön jogszabály szerint50) műsorok közvetlen vagy közvetett finanszírozása céljából,
e) bevételek Szlovákia Rádiója és Televíziója vagyonának bérbeadásából vagy eladásából,
f) a bankbetétek vagy külföldi bankfiókokban elhelyezett betétek hozamai42) és pénzügyi befektetések hozamai; a b) pont szerinti betétek hozamai az állami költségvetés bevételei,
g) ajándékok természetes személyektől és jogi személyektől, melyek nem szponzori teljesítések a d) pont szerint,
h) hagyatékok Szlovákia Rádiója és Televíziója javára,
i) célirányos támogatások természetes és jogi személyektől közérdekű feladatok teljesítése érdekében, melyek nem szponzori teljesítések a d) pont szerint,
j) más, az a) – i) pontban fel nem tüntetett bevételek.
(2) Szlovákia Rádiója és Televíziója pénzeszközeit bankokban vagy külföldi bankfiókokban nyitott számlákon vezetik.42) Ha Szlovákia Rádiója és Televíziója az Államkincstár ügyfelévé válik, Szlovákia Rádiója és Televíziója pénzeszközeire külön jogszabály vonatkozik.51)
(3) Szlovákia Rádiója és Televíziója pénzeszközeit és Szlovákia Rádiója és Televíziója vagyonát csak a jelen törvényben meghatározott tevékenységekre lehet felhasználni.
(4) Szlovákia Rádiója és Televíziója a tanács tevékenységével kapcsolatos kiadásokat a saját költségvetéséből fedezi.
(5) Szlovákia Rádiója és Televíziója külön jogszabály szerint52) hozzájárulást fizet az Audiovizuális Alapba.

21. §
Szerződés az állammal
(1) A szerződést az állammal Szlovákia Rádiója és Televíziója és a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma által képviselt Szlovák Köztársaság között köttetik meg ötéves időtartamra. A szerződés az állammal írásban köttetik meg és tartalmazza
a) Szlovákia Rádiója és Televíziója kötelezettségét a meghatározott terjedelmű közérdekű műsorok, és célirányos beruházási projektek vagy az 5. § (1) bek. m) pontja szerinti külföldre sugárzott adások megvalósítására, valamint
b) a Szlovák Köztársaság kötelezettségét meghatározott nagyságú támogatás folyósítására az állami költségvetésből az adott költségvetési év költségvetéséről szóló törvénye értelmében meghatározott terjedelmű közérdekű műsorok, és célirányos beruházási projektek vagy az 5. § (1) bek. m) pontja szerinti külföldre sugárzott adások megvalósítására.
(2) Az állammal megkötött szerződésből fakadó kölcsönös kötelezettségek pontos és kötelező érvényű mértéke és jellege az állammal megkötött szerződés záradékában kerül meghatározásra az adott évre vonatkozóan. Az állammal megkötött szerződés záradéka írásban köttetik meg egy naptári évre.

22. §
Tartalékalap
(1) Szlovákia Rádiója és Televíziója tartalékalapot hoz létre.
(2) A tartalékalapot az alábbi nyereségekből képezik:
a) Szlovákia Rádiója és Televíziója 5. §-a szerinti tevékenységéből az adózást követően,
b) Szlovákia Rádiója és Televíziója vállalkozói tevékenységéből az adózást követően.
(3) A tartalékalap az alábbi sorrendben felhasználható
a) az 5. § szerinti tevékenységek veszteségeinek fedezetére,
b) a vállalkozói tevékenység veszteségeinek fedezetére,
c) a költségvetési évben a bevételek és kiadások között fellépő időeltolódás áthidalására.

Átmeneti rendelkezések

23. §
(1) Az eddigi jogszabályok szerint létrehozott Szlovák Rádió és Szlovák Televízió 2011. január 11-ével megszűnik. Szlovákia Rádiója és Televíziója 2011. január 1-jével a Szlovák Rádió és Szlovák Televízió jogutódjává válik, és átveszi ezek minden jogát és kötelességét, mely 2011. január 1-jén érvényben volt.
(2) A Szlovák Rádió és Szlovák Televízió tulajdonában lévő pénzeszközök és vagyon 2011. január 1-jével Szlovákia Rádiója és Televíziója pénzeszközévé és vagyonává válik.
(3) A Szlovák Rádió azon vagyona és a Szlovák Televízió azon vagyona, mely a Szlovák Rádió és Szlovák Televízió tulajdonába a Szlovák Köztársaság tulajdonából került, 2011. január 1-jétől Szlovákia Rádiója és Televíziója tulajdonának tekintendő, mely a Szlovák Rádió és Szlovák Televízió tulajdonába a Szlovák Köztársaság tulajdonából került.
(4) A Szlovák Rádió és a Szlovák Televízió bevételei, beleértve a Szlovák Rádió és Szlovák Televízió külön jogszabály szerinti térítésekből48) származó bevételeit, 2011. január 1-jétől Szlovákia Rádiója és Televíziója bevételeinek tekintendők, azonban ezeket a bevételeket Szlovákia Rádiója és Televíziója a 2011. év végéig tartó időszakban csak a jóváhagyott költségvetéssel összhangban használhatja fel, mégpedig úgy, hogy a 2.§ (2) bek. szerinti szervezeti egységek önálló gazdálkodása fennmaradjon.
(5) A Szlovák Rádió és Szlovák Televízió alkalmazottaival fennálló munkajogi kapcsolatokból, valamint más jogviszonyokból fakadó jogok és kötelességek 2011. január 1-jével Szlovákia Rádiójára és Televíziójára szállnak át.
(6) A Rádiótanács és a Szlovák Televízió Tanácsa megszűnik, összes tagjának a megbízatási ideje 2011. január 1-jével lejár.
(7) A Szlovák Rádió Felügyelő Bizottsága és a Szlovák Televízió Felügyelő Bizottsága megszűnik és az összes tagjának a megbízatási ideje 2011. január 1-jével lejár.
(8) A Szlovák Rádió főigazgatójának és a Szlovák Televízió főigazgatójának tisztsége 2011. január 1-jével megszűnik.
(9) Szlovákia Rádiója és Televíziója főigazgatójának tisztségét a jelen törvény értelmében 2011. január 1-jétől a statutáris szerv képviselője tölti be, akit a nemzeti tanács elnöke kinevez; a statutáris szerv képviselőjévé az a személy nevezhető ki, aki 2010. december 31-én a Szlovák Rádió főigazgatói tisztségét vagy 2010. december 31-én a Szlovák Televízió főigazgatói tisztségét látja el. Ha az első mondat szerinti mindkét személy visszautasítja kinevezését a statutáris szerv képviselője tisztségére, a nemzeti tanács elnöke a statutáris szerv képviselőjét Szlovákia Rádiója és Televíziója alkalmazottai közül nevezi ki.
(10) A statutáris szerv képviselője a 15. § (2) bek. összhangban kinevezi két helyettesét és egyidejűleg az egyiket közülük írásban megbízza a főigazgatói tisztség ellátásával arra az esetre, ha a főigazgatói tisztség statutáris szerv képviselője általi ellátása idején a statutáris szerv képviselői tisztségére kapott megbízatási ideje lejár. 
(11) A statutáris szerv képviselőjének megbízatási ideje legkésőbb azon a napon jár le, amikor a jelen törvény értelmében létrejön az első főigazgató tisztsége. Ha a főigazgatói tisztség statutáris szerv képviselője általi ellátása idején a statutáris szerv képviselőjének megbízatási ideje lejár, a statutáris szerv képviselőjének tisztségét a (10) bekezdés szerint írásban megbízott helyettes látja el. Ha ezt követően megszűnik a tisztségviselői megbízatása a helyettesnek is, aki a főigazgatói tisztséget a lejárt megbízatási idejű statutáris szerv képviselője helyett ellátta, a nemzeti tanács elnöke haladéktalanul kinevezi Szlovákia Rádiója és Televíziója statutáris szervének képviselőjét Szlovákia Rádiója és Televíziója alkalmazottai közül, akinek a megbízatási ideje a napon jár le, amikor a jelen törvény értelmében létrejön az első főigazgató tisztsége. 
(12) A főigazgatói tisztséget a (9) és (11) bekezdés értelmében ellátó személynek a tisztség betöltéséért havi jutalom jár az alábbi összegben:
a) a Szlovák Rádió főigazgatójának havi bére az eddigi előírások szerint, ha a személy az eddigi előírások szerint a Szlovák Rádió főigazgató tisztségét töltötte be,
b) a Szlovák Televízió főigazgatójának havi bére az eddigi előírások szerint, ha a személy az eddigi előírások szerint a Szlovák Televízió főigazgató tisztségét töltötte be.
(13) A Szlovák Rádiónak analóg földi sugárzásra megítélt hullámsávok (frekvenciák) 2011. január 1-jétől Szlovákia Rádiója és Televíziója hullámsávjainak tekintendők.
(14) Szlovákia Rádiója és Televíziója 2011. február 28-áig kérvényezi a licencfeltételek módosítását a digitális sugárzásra kiadott engedélyekben, melyek 2011. január 1-jével a Szlovák Rádióról és a Szlovák Televízióról Szlovákia Rádiójára és Televíziójára szálltak át úgy, hogy összhangban legyenek a jelen törvény előírásaival.
(15) 2011. január 1-jétől Szlovákia Rádiója és Televíziója 2011-es költségvetési javaslatának tanács általi jóváhagyásáig Szlovákia Rádiója és Televíziója költségvetési gazdálkodása költségvetési provizóriummal történik. A költségvetési provizórium időszaka a 2011. január 1-je és a 2011-es év új költségvetése jelen törvény szerinti jóváhagyása közti időszak, melynek idején a kiadások az egyes naptári hónapokban nem haladhatják meg a Szlovák Rádió és a Szlovák Televízió 2010-ben ténylegesen elért bevételeinek egy tizenkettedét. A költségvetési provizórium idején megvalósított költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2011-es költségvetés tanács általi jóváhagyását követően a 2011-es költségvetésben számolják el. 
(16) A (15) bekezdés szerinti költségvetési provizórium idején az egyes naptári hónapokban a kiadásokat a biztosítási díjakkal és az alkalmazottak biztosítási járulékaival lehet túllépni.
(17) Szlovákia Rádiója és Televíziója 2011. évi költségvetési javaslatát a főigazgató állítja össze külön Szlovákia Rádiójára és Televíziójára mint egészre, és külön-külön a Szlovák Rádióra és a Szlovák televízióra, összhangban a közigazgatási szféra 2011. évre jóváhagyott költségvetésével.
(18) Ha az eddigi jogszabályokban a „Szlovák Televízió” és „Szlovák Rádió” fogalmat használják bármilyen toldalékot változatban, vagy a ’Szlovák Rádió és Szlovák Televízió” szókapcsolatot bármilyen toldalékolt változatban, ez alatt a „Szlovákia Rádiója és Televíziója” fogalmat kell érteni a megfelelő alakváltozatban.
(19) Azon televíziós műsorokhoz fűződő jogokat, melyeket a Szlovákiai Cseh-szlovák Televízió gyártott le, és amely jogok gyakorlása az eddigi jogszabályok szerint a Szlovák Televíziót illette meg, Szlovákia Rádiójára és Televíziójára szállnak át. Azon televíziós műsorok felhasználásához fűződő jogok, melyeket a Cseh-szlovák Televízió gyártott le 1991. július 1-jéig, és amely gyakorlása az eddigi jogszabályok szerint a Szlovák Televíziót illette meg, Szlovákia Rádiójára és Televíziójára szállnak át. Azon televíziós műsorok felhasználásához fűződő jogok, melyeket a Csehszlovák Televízió gyártott le 1991. július 1-je után a Cseh-szlovák Televízió és a Cseh Televízió között megkötött szerződés szerinti terjedelemben, és amely jogok gyakorlása az eddigi jogszabályok szerint a Szlovák Televíziót illette meg, Szlovákia Rádiójára és Televíziójára szállnak át. Az eddigi előírásokból fakadó szerzői jogok, a művészi teljesítményekhez kapcsolódó jogok, valamint a velük összefüggő vagyoni jogok úgy, ahogy az Cseh-szlovák Televízió és a Cseh Televízió között megkötött szerződésekből ered, e szerint a szerződés szerint kezelendő; ha ezen szerződések másként nem rendelkeznek, azon programok felhasználásának joga, melyekhez a felhasználási jogot a Cseh-szlovák Televízió szerezte meg külföldi jogalanyoktól és amely jogok a Szlovák Televízióra szálltak át az eddigi jogszabályok szerint, Szlovákia Rádióját és Televízióját illetik meg.
(20) Azon rádiós műsorokhoz fűződő jogokat, melyeket a Szlovákiai Cseh-szlovák Rádió gyártott le, és amely jogok gyakorlása az eddigi jogszabályok szerint a Szlovák Rádiót illette meg, Szlovákia Rádiójára és Televíziójára szállnak át. Azon rádiós műsorok felhasználásához fűződő jogok, melyeket a Cseh-szlovák Rádió gyártott le 1991. július 1-jéig, és amely gyakorlása az eddigi jogszabályok szerint a Szlovák Rádiót illette meg, Szlovákia Rádiójára és Televíziójára szállnak át. Azon rádiós műsorok felhasználásához fűződő jogok, melyeket a Csehszlovák Rádió gyártott le 1991. július 1-je után a Cseh-szlovák Rádió és a Cseh Rádió között megkötött szerződés szerinti terjedelemben, és amely jogok gyakorlása az eddigi jogszabályok szerint a Szlovák Rádiót illette meg, Szlovákia Rádiójára és Televíziójára szállnak át. Az eddigi előírásokból fakadó szerzői jogok, a művészi teljesítményekhez kapcsolódó jogok, valamint a velük összefüggő vagyoni jogok úgy, ahogy az Cseh-szlovák Rádió és a Cseh Rádió között megkötött szerződésekből ered, e szerint a szerződés szerint kezelendő; ha ezen szerződések másként nem rendelkeznek, azon programok felhasználásának joga, melyekhez a felhasználási jogot a Cseh-szlovák Rádió szerezte meg külföldi jogalanyoktól és amely jogok a Szlovák Rádióra szálltak át az eddigi jogszabályok szerint, Szlovákia Rádióját és Televízióját illetik meg.

24. §
Az első főigazgató megválasztása
(1) A nemzeti tanács illetékes bizottsága 2011. január 10-éig közzéteszi a felhívást a jelöltek bejelentésére, mégpedig Szlovákia Rádiója és Televíziója adásainak és a nemzeti tanács honlapjának a közvetítésével.
(2) A felhívásban a nemzeti tanács illetékes bizottsága tizenöt napos határidőt szab meg a jelöltek jelentkezési lapjainak benyújtására, miközben a határidő betartottnak tekintendő, ha a jelentkezést a nemzeti tanács illetékes bizottságának a határidő utolsó napján kézbesítik.
(3) A nemzeti tanács illetékes bizottsága megvizsgálja, hogy a jelölt teljesíti-e a 16. § (1) bek. szerinti feltételeknek és hogy a jelentkezési lap tartalmazza-e a 16. § (2) bek. szerinti mellékleteket. A jelöltet, aki nem teljesíti a 16. § (1) bek. szerinti feltételeket, vagy akinek a jelentkezési lapja nem tartalmazza a 16. § (2) bek. szerinti mellékleteket, vagy akinek a jelentkezése a megadott határidő után érkezett be, nem sorolja be a választékba.
(4) A nemzeti tanács illetékes bizottsága a választékba besorolt jelöltek nyilvános meghallgatásra (közmeghallgatásra) hívja meg. A meghívót a közmeghallgatás dátumának, helyszínének és órájának feltüntetésével a jelentkezések benyújtási határidejétől számított öt munkanapon belül postázza úgy, hogy az legalább öt nappal a közmeghallgatás előtt kézbesítésre kerüljön.
(5) A közmeghallgatást egyenes adásban közvetítik a nemzeti tanács honlapján.
(6) Az összes jelölt meghallgatását követően a nemzeti tanács illetékes bizottsága állásfoglalást fogad el és ezt követően – az utolsó jelölt közmeghallgatását követő két munkanapon belül – teljes javaslatot terjeszt a nemzeti tanács elé a főigazgató megválasztására, a saját állásfoglalásával együtt.
(7) A szavazást a főigazgató megválasztásáról a nemzeti tanács elnöke a folyó nemzeti tanácsi ülés vagy a nemzeti tanács legközelebbi ülésének napirendjére tűzi.
(8) Az első főigazgató megválasztására arányos mértékben vonatkoznak a 17. § (7) – (10) bek. rendelkezései.

25. §
A tanács első öt tagjának megválasztása
(1) A nemzeti tanács illetékes bizottsága 2011. január 10-éig közzéteszi a felhívást a tanácstag-jelöltek bejelentésére, mégpedig Szlovákia Rádiója és Televíziója adásainak és a nemzeti tanács honlapjának a közvetítésével.
(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslatokat jogi személyek nyújtják be a 9. § (3) bek. szerint, a felhívás megjelenésétől számított tizenöt napos határidőn belül. A határidő betartottnak tekintendő, ha a jelölt javaslatát a nemzeti tanács illetékes bizottságának a határidő utolsó napján kézbesítik.
(3) A nemzeti tanács illetékes bizottsága megvizsgálja, hogy a javaslat minden kelléket tartalmaz-e, miközben a nem teljes vagy a megadott határidőn túl benyújtott javaslatot nem sorolja be a választásba.
(4) A nemzeti tanács illetékes bizottsága meghívhatja ülésére azt, aki a javaslatot benyújtotta, vagy azt a személyt, akire a javaslat vonatkozik, és felkérheti az adatok és iratok magyarázatára, pontosítására vagy kiegészítésére. A meghívót az ülésre a nemzeti tanács illetékes bizottsága a jelentkezések benyújtási határidejétől számított öt munkanapon belül postázza úgy, hogy az legalább öt nappal az ülés megtartása előtt kézbesítésre kerüljön.
(5) A nemzeti tanács illetékes bizottsága a jelöltállító javaslatok megvitatása után állásfoglalást fogad el és ezt követően két munkanapon belül teljes javaslatot terjeszt a nemzeti tanács elé a tanácstagok megválasztására, a saját állásfoglalásával együtt.
(6) A szavazást a tanácstagok megválasztásáról a nemzeti tanács elnöke a folyó nemzeti tanácsi ülés vagy a nemzeti tanács legközelebbi ülésének napirendjére tűzi.
(7) A tanács első tagjainak megválasztására arányos mértékben vonatkoznak a 9. és 10. § rendelkezései.

26. §
A tanács első ülése
A tanács első ülését a tanácstagok jelen törvény szerinti megválasztását követően a nemzeti tanács elnöke hívja össze, aki egyben meghatározza azt a tagot, aki a tanácskozást irányítani fogja a tanács elnökének megválasztásáig. A tanács első ülését a nemzeti tanács elnöke legkésőbb 30 nappal a legalább hat tanácstag megválasztását követően hívja össze. Az összes tanácstag megválasztását követő első ülésen a tanács megválasztja elnökét és alelnökét, és a tanács tagjai sorsolással meghatározzák azt a három tanácstagot, akinek a megbízatási ideje két év, és azt a három tanácstagot, akinek a megbízatási ideje négy év.

27. §
(1) A jelen törvény hatályba lépését követően megválasztott első főigazgató köteles a megválasztása napjától számított 60 napon belül jóváhagyásra a tanács elé terjeszteni
a) Szlovákia Rádiója és Televíziója költségvetésének javaslatát a 2011-es évre,
b) Szlovákia Rádiója és Televíziója statútumát,
c) Szlovákia Rádiója és Televíziója szervezési rendjét,
d) Szlovákia Rádiója és Televíziója műsorszolgálata alkalmazottainak és munkatársainak statútumát,
e) az archívum dokumentumainak közreadási rendjét.
(2) A jelen törvény hatályba lépését követően megválasztott első főigazgató köteles a megválasztása napjától számított 60 napon belül tanácskozást kezdeményezni az alkalmazottak képviselőivel a megkötött kollektív szerződések tartalmának felülvizsgálata céljából.
(3) Az (1) bek. b) – e) pontja szerinti belső előírások, melyeket a korábban érvényes előírások értelmében fogadtak el, hatályban maradnak a jelen törvény szerinti új belső előírások tanács általi jóváhagyásának napjáig.
(4) A tanács, melynek tagjait először választották meg a jelen törvény hatályba lépését követően, köteles az első ülésének napjától számított 30 napon belül a nemzeti tanács elnöke elé terjeszteni jóváhagyás céljából a tanács statútumát, melynek része a tanács ülésezési rendje is.

28. §
Megszüntető rendelkezések
Megszűnik 
1. a Tt. 619/2003. sz., a Szlovák Rádióról szóló törvénye a Tt. 587/2006. sz., Tt. 220/2007. sz , Tt. 343/2007. sz., Tt. 68/2008. sz., Tt. 70/2008. sz., Tt. 312/2009. sz., Tt. 200/2010. sz. törvényei megfogalmazásában,
2. a Tt. 16/2004. sz., a Szlovák Televízióról szóló törvénye a Tt. 588/2006. sz., Tt. 220/2008. sz., Tt. 343/2007. sz., Tt. 68/2008. sz., Tt. 70/2008. sz., Tt. 516/2008. sz., Tt. 312/2009. sz., Tt. 200/2010. sz. törvényei megfogalmazásában.


VII. cikkely
A jelen törvény 2011. január 1-jén lép hatályba.


Richard Sulík s. k.
Iveta Radičová s. k.


1) A Tt. 220/2007. sz., a műsorszolgáltatások digitális sugárzásáról és más digitális átvitelű tartalomszolgáltatásokról szóló törvénye, valamint egyes más törvények módosítása és kiegészítése (a digitális sugárzásról szóló törvény) 3. §-ának (7) bek.
2) A Tt. 220/2007. sz. törvénye 3. § (1) – (4) bek. a Tt. 498/2009. sz. törvénye értelmében
3) A Tt. 395/2002. sz. törvénye az irattárakról és levéltárakról, valamint egyes törvények kiegészítéséről, a későbbi módosítások szerint
4) A Tt. 343/2007. sz., az audiovizuális művek, multimediális művek és művészi alkotások hangfelvételei nyilvántartásának, terjesztésének és megőrzésének feltételiről szóló törvénye, valamint más törvények módosításáról szóló törvénye (audiovizuális törvény) 33. §-a
5) A Tt. 308/2000. sz., a műsorterjesztésről és műsorszórásról szóló törvényének 69. §-a és a 195/2000. sz., a távközlésről szóló törvénye módosításáról a Tt. 220/2007. sz. törvénye értelmében
6) A Tt. 308/2007. sz. törvényének 3. §-a p) pontja a Tt. 498/2009. sz. törvénye értelmében
7) A Tt. 220/2007. sz. törvényének 41. §-a
8) A Tt. 308/2007. sz. törvényének 3. §-a k) pontja a Tt. 498/2009. sz. törvénye értelmében
9) Például a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 149/1995. sz. törvénye a siketek jelnyelvéről, a Tt. 308/2000. sz. törvényének 18. §-a (2) és (3) bek. a Tt. 220/2000. sz. törvénye értelmében
10) Szerződés a Szlovák Köztársaság és a bejegyzett egyházak és vallási közösségek között (Tt. 250/2002. sz.)
11) Például a Szlovák Nemzeti Tanács Tgy. 346/1990. sz. törvénye a községi önkormányzatok megválasztásáról a későbbi előírások szerint, a Szlovák Köztársaság nemzeti Tanácsának Tt. 564/1992. sz. törvénye a népszavazás lebonyolításáról a későbbi előírások szerint, a Tt. 46/1999. sz. törvénye a Szlovák Köztársaság köztársasági elnökének megválasztásáról, népszavazás annak leváltásáról és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről a későbbi előírások szerint, a Tt. 308/2000. sz. törvénye 32. §-ának (10) bek. a későbbi előírások szerint, a Tt. 303/2001. sz. törvénye az önkormányzati kerületek szerveinek megválasztásáról és a Polgári Perrendtartás kiegészítéséről a Tt. 335/2007. sz. törvénye szerint, a Tt. 331/2003. sz. törvénye az európai parlamenti választásokról a későbbi előírások szerint, a Tt. 333/2004. sz., a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának megválasztásáról szóló törvénye a későbbi előírások szerint.
12) Például a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 42/1994. sz. törvénye a lakosság polgári védelméről a későbbi előírások szerint, a Tt. 170/2001. sz., a kőolaj-tartalékok és kőolajszármazék-tartalékok vésztartalékairól, valamint a kőolajhiány megoldásáról a Tt. 240/2006. sz. törvénye értelmében, a Tt. 319/2002. sz., a Szlovák Köztársaság védelméről szóló törvénye a Tt. 570/2005. sz. törvénye értelmében, a Tt. 414/2002. sz., a gazdasági mozgósításról és a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa Tt. 274/1993. sz., az államigazgatási szervek fogyasztóvédelmi hatáskörének meghatározásáról szóló törvénye a későbbi előírások szerint. 
13) A Tt. 618/2003. sz., a szerzői jogról és a szerzői joggal összefüggő jogokról szóló törvény (szerzői jogvédelmi törvény) a későbbi előírások szerint
14) A Tt. 308/2000. sz. törvénye 32. – 39.a §-a a későbbi előírások szerint
15) A Kereskedelmi Törvénykönyv 673. – 681. §-a
16) Például a Kereskedelmi Törvénykönyv 86. §-a
17) Például a Tgy. 346/1990. sz. törvénye a későbbi előírások szerint, a Tgy. 564/1992. sz. törvénye a későbbi előírások szerint, a Tt. 46/1999. sz. törvénye a későbbi előírások szerint, a Tt. 308/2000. sz. törvénye a későbbi előírások szerint, a Tt. 303/2001. sz. törvénye a későbbi előírások szerint, a Tt. 331/2003. sz. törvénye a későbbi előírások szerint, a Tt. 333/2004. sz. törvénye a későbbi előírások szerint.
18) A Tt. 176/2004. sz., a közintézmények vagyonkezeléséről szóló törvénye 13. §-ának (1) bek. és a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 259/1993. sz. törvénye az erdészeti Kamaráról a Tt. 464/2002. sz. törvénye értelmében
19) A Tt. 523/2002. sz., a közigazgatás költségvetési szabályairól szóló törvénye és más más törvényi módosítások, a későbbi előírások szerint
20) A Tt. 431/2002. sz. törvénye a könyvvitelről, a későbbi előírások szerint
21) A Polgári Törvénykönyv 151.a – 151.g §-a
22) A Polgári Törvénykönyv 553. §-a
24) A Tt. 211/2000. sz., az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvénye és más törvényi változások (törvény az információszabadságról) a későbbi előírások szerint
25) A Polgári Törvénykönyv 20.f – 21. §-a.
A Tt. 147/1997. sz. a nem befektetési célú pénzügyi alapokról szóló és a Szlovák Köztársaság Tt. 207/1996. sz. törvényének kiegészítése, a későbbi előírások szerint.
A Tt. 213/1997. sz., a közhasznú szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezetekről szóló törvénye a későbbi előírások szerint.
A Tt. 34/2002. sz., az alapítványokról szóló törvénye és a Polgári Törvénykönyv módosítása, a későbbi előírások szerint.
26) A Tt. 308/1991. sz., a vallásszabadságról és az egyházak, valamint vallási közösségek jogállásáról szóló törvénye, a későbbi előírások szerint.
27) A Tt. 308/2000. sz. törvényének 7. §-a a Tt. 498/2009. sz. törvénye értelmében
28) A Tt. 516/2008. sz., az Audiovizuális Alapról szóló törvényének 5. §-a és egyes törvények kiegészítése
29) A Polgári Törvénykönyv 116. §-a
30) A Tt. 308/2000. sz. törvénye 3. §-ának e) pontja a későbbi előírások szerint
31) A Tt. 167/2008. sz., az időszaki sajtóról és hírügynökségekről szóló törvénye és egyes más törvényi változások (sajtótörvény), 2. § (3) bek.
32) A Munka Törvénykönyvének 136. és 137. §-a
33) A Tt. 283/2002. sz. törvénye az útiköltség-térítésekről, a későbbi előírások szerint
34) Például a Kereskedelmi Törvénykönyv 17 – 20. §, a Tt. 428/2002. sz., a személyi adatok védelméről szóló törvénye a későbbi előírások szerint, a Tt. 215/2004. sz., a titkos adatok védelméről szóló törvénye és egyes más törvények módosításai a későbbi előírások szerint.
35) A Tt. 343/2007. sz. törvénye 2. §-ának (1) bek.
36) A Tt. 308/2000. sz. törvénye 24. és 25. §-a a későbbi előírások szerint.
37) A Tt. 343/2007. sz. törvényének 37. §-a
38) A Munka Törvénykönyvének 134. és 135. §-a
39) A Tt. 552/2003. sz., a közérdekű munkavégzést szabályozó törvénye 10. §-a, a Tt. 490/2008. sz. törvénye értelmében.
40) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 350/1996. sz., a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának házszabályáról szóló törvénye 52. §-a a Tt. 86/2000. sz. törvénye értelmében.
41) A Tt. 176/2004. sz. törvénye a Tt. 581/2004. sz. törvénye értelmében.
42) A Tt. 483/2001. sz. banktörvénye és egyes más törvények módosítása 2. §-ának (1), (5) és (8) bek. , a későbbi előírások szerint.
43) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa Tt. 18/1996. sz., az árképzésről szóló törvénye a későbbi előírások szerint.
44) A Polgári Törvénykönyv 829 – 841. §-a
45) Például a Tt. 233/1995. sz., a bírósági végrehajtókról és a végrehajtásról szóló törvénye (végrehajtási rendtartás) 57. §-a (1). bekezdésének d) pontja a későbbi előírások szerint.
46) A Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának MF/24342/2007-74. sz., 2007. november 14-én kelt intézkedése, mely meghatározza a számlázási eljárások és számlázási tengelyek részleteit a számlázási egységek részére, melyek nem vállalkozási céllal lettek megalapítva vagy létrehozva, a későbbi előírások szerint (a Tt. 601/2007. sz. hirdetménye).
47) A Tt. 431/2002. sz. törvényének 23. §-a a Tt. 547/2011. sz. törvénye értelmében.
48) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 39/1993. sz., a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Ellenőrző Hivataláról szóló törvénye a későbbi előírások szerint.
A Tt. 502/2001. sz., a pénzügyi ellenőrzésről és belső könyvvizsgálatról szóló törvénye és egyes más törvényi változások a későbbi előírások szerint.
A Tt. 523/2004. sz. törvénye a későbbi előírások szerint.
49) A Tt. 340/2012. sz., a Szlovákia Rádiója és Televíziója közszolgáltatásaiért nyújtott általános díjtérítésről szóló törvénye és egyes más törvényi változások.
50) A Tt. 308/2000. sz. törvénye 38. §-ának (1) bek. a későbbi előírások szerint.
51) A Tt. 291/2002. sz., az Államkincstárról szóló törvénye és egyes más törvényi változások a későbbi előírások szerint.
52) A Tt. 519/2008. sz. törvényének 24. §-a.