Hatályos 2019. december 1-től

Tt. 40/1993.

Törvény
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL


1993. január 13.


Módosítva:
Tt. 222/1996., hatályos 1996. július 24-től
Tt. 70/1997., hatályos 1997. július 5-től
Tt. 515/2003., hatályos 2004. január 1-től
Tt. 36/2005., hatályos 2005. április 1-től
Tt. 265/2005., hatályos 2005. szeptember 1-től
Tt. 344/2007., hatályos 2007. október 1-től
Tt. 445/2008., hatályos 2009. január 1-től
Tt. 250/2010., hatályos 2010. július 17-től
Tt. 131/2015., hatályos 2015. július 20-tól
Tt. 177/2018., hatályos 2018. szeptember 1-től
Tt. 177/2018., hatályos 2019. január 1-től
Tt. 221/2019., hatályos 2019. szeptember 1-től
Tt. 221/2019., hatályos 2019. december 1-től


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a következő törvényt hagyta jóvá:


1. §
A törvény célja
E törvény a Szlovák Köztársaság állampolgárságának (a továbbiakban: szlovák állampolgárság) megszerzésére, elvesztésére és igazolására vonatkozó feltételeket,1) illetve a szlovák állampolgársággal kapcsolatos szabálysértéseket szabályozza.


ELSŐ RÉSZ
A szlovák állampolgárság megszerzése 

2. §
A szlovák állampolgárság megállapítása
Az a személy, aki a Szlovák Nemzeti Tanácsnak „A Szlovák Szocialista Köztársaság állampolgárságának megszerzéséről és megszűnéséről” szóló – a Tt. 88/1990. számú törvénnyel módosított – Tt. 206/1968. számú törvénye alapján 1992. december 31-én szlovák állampolgár volt, e törvény alapján szlovák állampolgárnak minősül.

3. §
A szlovák állampolgárság választása
(1) Annak a személynek, aki 1992. december 31-én a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság állampolgára volt és a 2. § alapján nem minősül a szlovák állampolgárnak, lehetősége van a szlovák állampolgárságot választani.
(2) Az állampolgárság (1) bekezdés szerinti megválasztására 1993. december 31-ig, írásos nyilatkozattétellel van lehetőség, amelyet lakhely szerint, a Szlovák Köztársaság területén a körzeti hivatalban, külföldön a Szlovák Köztársaság diplomáciai külképviseletén vagy konzuli hivatalában lehet megtenni. A házastársak együtt is tehetnek a szlovák állampolgárság választására vonatkozó nyilatkozatot.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatból nyilvánvalónak kell lennie
a) a nyilatkozattevő személy kilétének,
b) annak a ténynek, hogy a nyilatkozattevő személy 1992. december 31-én a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság állampolgárának minősült,
c) a születés helyének és az 1992. december 31-én aktuális lakhelynek.

4. §
A kiskorúak állampolgársága
(1) Ha a szülők a 2. § szerint szlovák állampolgárnak minősülnek vagy a 3. § szerint válnak a szlovák állampolgárrá, kiskorú gyermekeik2) is az ő állampolgárságukat követik; ha csak az egyik szülő él, a gyermek az ő állampolgárságát követi.
(2) Ha az egyik szülő a szlovák állampolgárságtól eltérő állampolgársággal rendelkezik, a szülők az állampolgárság megválasztására vonatkozó 3. § szerinti nyilatkozatukban a kiskorú gyermeket is feltüntetik. Ha mindkét szülő él, a szülők egybehangzó egyetértő nyilatkozata szükséges.
(3) Ha a bíróság a kiskorú gyermek nevelését csak az egyik szülőre bízta és a szülők nem tettek egybehangzó egyetértő nyilatkozatot, a kiskorú gyermek a kiskorú gyermek nevelésével megbízott szülő állampolgárságát követi.
(4) Ha a szülők nem állapodnak meg a (2) bekezdés szerinti egybehangzó egyetértő nyilatkozatban, a szülők egyikének vagy a kiskorú gyermek törvényes képviselőjének javaslata alapján meghozott bírósági döntés helyettesíti azt.
(5) Nincs szükség a (2) bekezdés szerinti egyetértő egybehangzó nyilatkozatra, ha a másik szülőt megfosztották szülői jogainak gyakorlásától, vagy szülői jogainak gyakorlása korlátozott, vagy lakhelye ismeretlen, vagy cselekvőképességétől megfosztották, vagy cselekvőképességében korlátozott.

5. § 
A születés
(1) A szlovák állampolgárságot a gyermek születéssel szerzi meg, ha
a) legalább egyik szülője szlovák állampolgár, vagy
b) a Szlovák Köztársaság területén született és szülei hontalanok, vagy
c) a Szlovák Köztársaság területén született, szülei külföldi állampolgárok és születéssel egyikük állampolgárságát sem szerzi meg.
(2) Ha külföldi állampolgárság megléte nem bizonyított, a gyermeket szlovák állampolgárnak kell tekinteni, ha
a) a Szlovák Köztársaság területén született, vagy
b) a Szlovák Köztársaság területén találták, szülei kiléte ismeretlen és nem bizonyított, hogy a gyermek a születésével külföldi állampolgárságot szerzett.
(3) A külföldi állampolgár és a szlovák állampolgár gyermeke akkor is szlovák állampolgár, ha később bebizonyosodik, hogy a szlovák állampolgár nem a szülője. 

6. §
Az örökbefogadás
Ha a gyermek nem szlovák állampolgár és külön jogszabály3) szerint olyan örökbefogadó, vagy örökbefogadók fogadták örökbe, akik közül legalább az egyik szlovák állampolgár, a gyermek az örökbefogadással szlovák állampolgárságot szerez.

Az állampolgárság megadása

7. §
(1) A szlovák állampolgárság annak a kérelmezőnek adható meg, aki nem szlovák állampolgár és
a) a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább nyolc évig folyamatosan, állandó jelleggel tartózkodott4) a Szlovák Köztársaság területén, 
b) büntetlen előéletű; e törvény alkalmazásában nem tekinthető büntetlen előéletűnek az, 
1. akit szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen elítéltek és az elítélés bűnügyi nyilvántartásból való törlésétől még nem telt el öt év,
2. akinek a szándékos bűncselekmény elkövetéséért kiszabott büntetésének végrehajtását jogerősen felfüggesztették és a próbaidő leteltétől még nem telt el öt év,
3. akivel szemben szándékos bűncselekmény elkövetéséért büntetőeljárás indult, amelyet a bíróság vagy az ügyészség az egyezség jóváhagyására vonatkozó döntéssel felfüggesztett, és e határozat jogerőre emelkedésétől még nem telt el öt év,
c) bírósági úton nem utasítottak ki,5)
d) nincs ellene folyamatban büntetőeljárás,6)
e) nincs ellene folyamatban kiadatási eljárás,7) sem az európai elfogatóparancs végrehajtására irányuló eljárás,8)
f) nincs ellene folyamatban adminisztratív kiutasításra irányuló eljárás,9)
g) nincs ellene folyamatban a menekültstátus megvonására irányuló eljárás,10) és
h) a 8. § (5)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint szóban és írásban igazolta a szlovák nyelvtudását, illetve a Szlovák Köztársasággal kapcsolatos általános ismereteit (a továbbiakban: „szlovák nyelvtudás”); ez nem vonatkozik a 7. § (2) bekezdése b) és i) pontjai szerinti és a (4)-(6) bekezdések szerinti kérelmezőre, illetve a kérelem benyújtása idején a 14. életévét még be nem töltött kérelmezőre,
i) teljesíti a külföldiek Szlovák Köztársaság területén való tartózkodására, egészségbiztosítására, szociális biztosítására, öregségi nyugdíj-takarékoskodására, adózására, járulékfizetésére, illetékfizetésére és alkalmazására vonatkozó jogszabályokból eredő kötelességeket és a Szlovák Köztársaság jogrendjében a külföldiekre vonatkozó további kötelességeket. 
(2) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, a Szlovák Köztársaság területén engedéllyel tartózkodó kérelmezőnek az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel teljesítése nélkül adható meg a szlovák állampolgárság, ha
a) szlovák állampolgárral kötött házasságot, a házasság fennáll, és e házasságban a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább öt évig élt a Szlovák Köztársaság területén megtalálható közös háztartásban, 
b) olyan személyről van szó, aki a gazdaság, a tudomány, a technika, a kultúra, a szociális ügyek vagy a sport területén a Szlovák Köztársaság számára kiemelkedő hozzájárulást biztosított, vagy ez más okból a Szlovák Köztársaság érdekében áll,
c) 18. életéve betöltése előtt legalább három évig folyamatosan, állandó jelleggel tartózkodott a Szlovák Köztársaság területén,
d) olyan kiskorú gyermek, akinek törvényes képviselője vagy gondnoka szlovák állampolgár vagy a Szlovák Köztársaság bírósága által kijelölt jogi személy, és a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább két évig folyamatosan tartózkodott a Szlovák Köztársaság területén,
e) a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább négy évig rendelkezett menekült státusszal,11) 
f) a Szlovák Köztársaság területén született és a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább három évig állandó jelleggel tartózkodott itt,
g) legalább tíz évig folyamatosan tartózkodott a Szlovák Köztársaság területén és a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelem benyújtásának idején már megkapta az állandó jellegű tartózkodásra jogosító engedélyt, vagy
h) hontalan, és a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább három évig folyamatosan tartózkodott a Szlovák Köztársaság területén,
i) a Szlovák Köztársaság államkötelékéből a 9. § szerint elbocsátották és a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább két évig folyamatosan tartózkodott a Szlovák Köztársaság területén,
j) ha az egyik szülője a kérelmező születése idején csehszlovák állampolgár volt, a másik szülője pedig külföldi és a csehszlovák állampolgárságú szülő „A csehszlovák állampolgárság megszerzéséről és megszűnéséről” szóló Tt. 194/1949. számú törvény 1. § (2) bekezdése szerint nem kérelmezte a kerületi nemzeti bizottságtól a csehszlovák állampolgárság jóváhagyását, illetve a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább két évig folyamatosan tartózkodott a Szlovák Köztársaság területén,
(3) A külföldön élő szlovák jogállását igazoló hatósági tanúsítvánnyal12) rendelkező kérelmezőnek a szlovák állampolgárság az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel teljesítése nélkül is megadható, ha a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább három évig folyamatosan tartózkodott a Szlovák Köztársaság területén. 
(4) Annak a kérelmezőnek, akinek a korábbi csehszlovák állampolgársága megszűnt vagy csehszlovák állampolgárságát „A magyar állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről” szóló 1879. évi L törvénycikk 31. és 32 §-ai szerinti távollét következtében, vagy „A magyar állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről” szóló 1879. évi L törvénycikk 34 §-a szerinti házasságkötés következtében, vagy „A csehszlovák állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről” szóló Tt. 102/1947. számú törvény 2. §-a szerint házasságkötés következtében, vagy „A csehszlovák állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről” szóló Tt. 194/1949. számú törvény 5. §-a szerint, vagy a Szlovák Nemzeti Tanácsnak „A Szlovák Szocialista Köztársaság állampolgárságának megszerzéséről és elvesztéséről” szóló Tt. 206/1968. számú törvénye 13. §-a (1) bekezdése szerint, vagy nemzetközi szerződések szerint vesztette el, a szlovák állampolgárság az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel teljesítése nélkül is megadható.
(5) Annak a kérelmezőnek, akit a Szlovák Nemzeti Tanácsnak „A Szlovák Szocialista Köztársaság állampolgárságának megszerzéséről és elvesztéséről” szóló Tt. 206/1968. számú törvénye 14. §-a (1) bekezdése szerint vagy „A csehszlovák állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről” szóló Tt. 194/1949. számú törvény 6. §-a szerint bocsátottak el a Szlovák Köztársaság állami kötelékéből, a szlovák állampolgárság az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel teljesítése nélkül is megadható.
(6) Az a korábban szlovák állampolgárságú kérelmező, akit a Szlovák Köztársaság államkötelékéből e törvény szerint bocsátottak el, a szlovák állampolgárságot az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel teljesítése nélkül szerzi meg, feltéve, hogy ezt kérelmezi, és okirattal bizonyítja, hogy nem szerzett más állampolgárságot. 

8. §
(1) A szlovák állampolgárság megszerzéséről az erre irányuló írásos kérelem alapján a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma (a továbbiakban: minisztérium) dönt. A szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmet a 7. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti esetben a minisztérium bírálja el majd a Szlovák Köztársaság belügyminisztere (a továbbiakban: miniszter) elé terjeszti, aki a kérelemről az e törvény szerinti feltételeknek megfelelően hoz döntést. A szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmet a kerületi székhelyen működő körzeti hivatalnak, a Szlovák Köztársaság diplomáciai külképviseletének vagy konzuli hivatalának személyesen kell benyújtani.
(2) A szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelemnek tartalmazza
a) a kérelmező családi nevét, utónevét, születési családi nevét, a személyi azonosító számát, ha rendelkezik ilyennel, illetve a születés idejét és helyét,
b) ha e törvény másképp nem rendelkezik, a kérelmező állandó lakhelyét,
c) a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelem benyújtásának indokolását,
d) a dátumot és kérelmező aláírását.
(3) A kérelmező szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelemhez csatolja
a) a rövid életrajzát,
b) a személyazonosító okmányát,
c) a születési anyakönyvi kivonatát,
d) a családi állapotára vonatkozó okiratát, amely lehet házasságkötési anyakönyvi kivonat, a házasság felbontásáról szóló jogerős bírósági ítélet vagy igazolás, a házastárs halotti anyakönyvi kivonata, ha a kérelmező nős férfi vagy férjezett nő, elvált vagy özvegy, 
e) a Szlovák Köztársaság területén való tartózkodását igazoló okiratot, illetve, ha volt állampolgárról van szó, a Szlovák Köztársaság területén utoljára bejegyzett állandó lakhelyét igazoló okiratot vagy az erre az utolsó lakhelyre vonatkozó becsületbeli nyilatkozatot, 
f) hat hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, értve ez alatt minden olyan állam bűnügyi nyilvántartási kivonatát, amelynek a kérelmező az állampolgára, vagy korábban az állampolgára volt, illetve minden olyan állam bűnügyi nyilvántartási kivonatát, amelyben a kérelmezőnek a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelem benyújtását megelőző 15 évben engedéllyel tartózkodott, vagy pedig ezen államok illetékes szervei által kiállított más, erkölcsi bizonyítványnak minősülő okiratot.
g) a Csehszlovák Köztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a Szlovák Szocialista Köztársaság vagy a Szlovák Köztársaság állami kötelékéből való elbocsátást igazoló okiratát, vagy a honosítási okiratát, vagy a más állam állampolgárságának megszerzésére vonatkozó igazolást, ha a kérelmező volt szlovák állampolgár,
h) a külföldön élő szlovák jogállását igazoló hatósági tanúsítványát,12) ha rendelkezik ilyen jogállással,
i) azokat az alábbiakban feltüntetett iratokat, melyek igazolják a 7. § 1. bek. i) pontja szerint a kérelmezőre vonatkozó kötelességek teljesülését, amennyiben a bennük szereplő adatokat nem lehetséges beszerezni a külön jogszabály szerinti12aa) informatikai rendszerekből, valamint azokat a dokumentumokat, amelyek az érintett kérelmezőt nem érintik becsületbeli nyilatkozattal helyettesíti, megindokolva elő nem terjesztésüket; a kérelmező a fentiek értelmében az alábbi iratokat terjeszti be:
1. az adóhivatal, a vámhivatal és a község (helyi önkormányzat) igazolása az adók és illetékek megfizetéséről,
2. a munkaadónak a munkajogviszony fennállására vonatkozó igazolása és a munkaszerződés másolata,
3. az egészségügyi biztosítónak az egészségügyi biztosítási járulék megfizetésére és a biztosítási jogviszony fennállásának időtartamára vonatkozó igazolása,
4. a munkaadónak a jövedelemadó megfizetésére, illetve az egészségbiztosítási, a szociális biztosítási és az öregségi nyugdíjbiztosítási járulék megfizetésére vonatkozó igazolása,
5. a hallgatói jogviszony igazolása,
6. a nyugdíjfolyósításra vonatkozó igazolás,
7. az álláskeresőként való nyilvántartásba vételre vonatkozó igazolás,
8. ha a kérelmező önkéntesen munkanélküli, az arra vonatkozó igazolás, hogy megfelelő jövedelemmel rendelkezik a saját maga és a közeli hozzátartozói Szlovák Köztársaság területén való tartózkodásával kapcsolatos költségek fedezésére.
(4) A 14. életévét betöltött kérelmező a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelme benyújtásával egyidejűleg kitölti a szlovák állampolgárság megszerzését kérelmezőre vonatkozó kérdőívet is (a továbbiakban: kérelmezői kérdőív), amelyet a minisztérium ad ki. A 18. életévét be nem töltött kérelmező kérelmezői kérdőívét a kérelmező szülei is aláírják. Ha csak az egyik szülő írja alá, csatolni kell a másik szülő, hivatalosan hitelesített aláírásával ellátott egyetértő nyilatkozatát is. 
(5) A kérelmezői kérdőív kitöltése során a kerületi székhelyen működő körzeti hivatal, a Szlovák Köztársaság diplomáciai külképviselete vagy konzuli hivatala ellenőrzi a kérelmező szlovák nyelvtudását. A szlovák nyelvtudás ellenőrzését a kérelmező egészségi állapotát figyelembe vevő módon kell elvégezni. 
(6) A szlovák nyelvtudás (5) bekezdés szerinti ellenőrzését a következőképpen kell elvégezni:
a) beszélgetéssel, amelynek keretében a kérelmezőnek önmagára és közeli hozzátartozóira vonatkozó kérdéseket, illetve olyan kérdéseket tesznek fel, amelyek a Szlovák Köztársaság történelmével, földrajzával és társadalmi-politikai történéseivel kapcsolatosak,
b) a szlovák nyelvű sajtóból véletlenszerűen kiválasztott, legalább 500 szóból álló cikk hangos felolvasásával, amelyet a kérelmezőnek a felolvasást közvetlenül megelőzően adnak át,
c) a b) bekezdés szerinti cikk tartalmának a kérelmező általi, írásban való összefoglalása, melynek során a rendelkezésre álló idő 30 perc.
(7) A kérelmező szlovák nyelvtudásának (5) bekezdés szerint ellenőrzését háromtagú bizottság végzi, amelynek tagjait a kerületi székhelyen működő körzeti hivatal elöljárója, a nagykövet vagy a konzul nevezi ki.
(8) A kérelmező szlovák nyelvtudásának ellenőrzésének menetéről és eredményéről az ellenőrzés napján jegyzőkönyvet készítenek. A jegyzőkönyvet a bizottság minden tagja és a kérelmező írják alá. A jegyzőkönyv tartalmazza
a) a kérelmező családi nevét, utónevét, születési családi nevét, a személyi azonosító számát, ha rendelkezik ilyennel, a születés idejét és helyét, illetve a lakhelyét,
b) a bizottság minden tagjának családi nevét, utónevét, illetve a betöltött tisztségét,
c) a bizottság minden tagjának arra vonatkozó értékelését, hogy a kérelmező szóban és írásban bizonyította, vagy nem bizonyította a szlovák nyelvtudását, illetve ezen értékelés indokolását a kérelmező (6) bekezdés, a)-c) pontjai szerinti eredménye alapján, 
d) a bizottságnak a c) pont szerinti értékelés alapján meghozott határozatát, 
e) a hely és a dátum megjelölését, illetve a kérelmező és a bizottság tagjainak aláírását.
A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a (6) bekezdés a) és c) pontjai szerinti, sajtóból kiválasztott cikket és tartalmának a kérelmező általi összefoglalását.
(9) A kerületi székhelyen működő körzeti hivatal kikéri a rendőrség illetékes szervének a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelemhez fűzött állásfoglalását, majd a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmet ezen állásfoglalással együtt megküldi a minisztériumnak.
(10) Ha a kérelmező ezt kéri, a kerületi székhelyen működő körzeti hivatal, a Szlovák Köztársaság diplomáciai külképviselete vagy a konzuli hivatala igazolást állít ki részére a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelem benyújtásáról.
(11) A szülők és a 14. életévüket betöltött kiskorú gyermekeik a szlovák állampolgárság megszerzését külön kérelmek benyújtásával kérelmezik. Azok a 14. életévüket be nem töltött kiskorú gyermekek, akiket szülőjük feltüntetett a saját, szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmében, a szülővel együtt szerzik meg a szlovák állampolgárságot.
(12) A kérelmező a 14. életévét be nem töltött kiskorú gyermek szlovák állampolgárságának megszerzésére irányuló kérelemhez csatolja
a) a gyermek anyakönyvi kivonatát,
b) a gyermek Szlovák Köztársaság területén való tartózkodását igazoló okiratot, a rendőrség illetékes szervének igazolását.

8.a §
(1) A minisztérium más okiratokat is kérhet a kérelmezőtől, ha azok szükségesek az ügyben való döntéséhez. 
(2) A minisztérium a Szlovák Köztársaság Főügyészségétől kikéri a szlovák állampolgárság megszerzése iránt folyamodó kérelmezőre vonatkozó bűnügyi nyilvántartási kivonatot. 
(3) A minisztérium a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelemről folytatott eljárás során kikéri a rendőrség megfelelő szervének állásfoglalását,12a) és ha erre szükség van, a Szlovák Információs Szolgálat és más érintett állami szervek állásfoglalásait is. A minisztérium a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelemről folytatott eljárás során közérdekre tekintettel jár el, külön tekintettel van a biztonsági szempontokra, mint ahogy a rendőrség, a Szlovák Információs Szolgálat és más érintett állami szervek állásfoglalásaira is. Ha a 7. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti kérelmezőről van szó, a minisztérium kikéri az érintett állami szerv állásfoglalását. Az érintett állami szerv az állásfoglalásában feltünteti azokat az okokat, amelyek a 7. § (1) bekezdésének a) és h) pontjai szerinti feltételek teljesítésével kapcsolatos kivétel biztosítását indokolják.
(4) A minisztérium az érintett állami szervtől tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy a kérelmező ellen van-e folyamatban büntetőeljárás, kiadatási eljárás, európai elfogatóparancs végrehajtására irányuló eljárás, adminisztratív kiutasításra irányuló eljárás vagy menekültstátus megvonására irányuló eljárás. Ha folyamatban van ilyen eljárás, a minisztérium felfüggeszti a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló eljárást; a minisztérium folytatja az eljárást, amint tudomást szerez a büntetőeljárást, a kiadatási eljárást, az európai elfogatóparancs végrehajtására irányuló eljárást, az adminisztratív kiutasításra irányuló eljárást vagy a menekültstátus megvonására irányuló eljárást lezáró határozatról. Az ilyen határozatot meghozó szerv köteles a minisztériumot a határozatáról értesíteni.
(5) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, a minisztérium leállítja az eljárást, ha a kérelmező nem teljesíti a 7. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti feltételt, illetve nem teljesíti a 7. § (2)–(6) bekezdései szerinti feltételek valamelyikét. Az eljárás leállításáról szóló határozatot fel kell tüntetni az ügyiratban, és a kérelmezőt értesíteni kell az eljárás leállításáról.
(6) Ha a kérelmező tartózkodási engedélye megszűnt,13) a minisztérium leállítja az eljárást. Az eljárás leállításáról szóló határozatot fel kell tüntetni az ügyiratban, és a kérelmezőt értesíteni kell az eljárás leállításáról.
(7) A minisztérium a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelemről legkésőbb a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelemnek a minisztérium részére történt kézbesítésétől számított 24 hónapon belül dönt. Ha a döntéshez a 8. § (9) bekezdése szerinti állásfoglaláson kívül más állami szervek állásfoglalása is szükséges, és a döntés eredménye függ az ő állásfoglalásuktól, a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelemről szóló döntésre vonatkozó, első mondat szerinti határidőbe nem számít bele az állásfoglalás kikérése és annak a minisztérium részére történő kézbesítése közt eltelt idő. 
(8) Ha a miniszter vagy a minisztérium a szlovák állampolgárság megszerzéséről dönt, a szlovák állampolgárság megszerzéséről szóló okiratot állít ki, amely a következőket tartalmazza:
a) a „Szlovák Köztársaság” megnevezést és a „Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma” megnevezést,
b) a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás ügyazonosító számát, 
c) e törvény azon rendelkezését, amely a szlovák állampolgárság megszerzésnek alapjául szolgált,
d) a kérelmező családi nevét, utónevét, születési családi nevét, születési idejét, születési helyét, lakhelyét és addigi állampolgárságát,
e) az okirat kiállításának helyét és idejét,
f) a jogosult személy családi nevét, utónevét, betöltött tisztségét és aláírását,
g) a hivatalos bélyegző lenyomatát.
(9) A miniszter vagy a minisztérium ismételten dönt a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelemről, ha a szlovák állampolgárság megszerzéséről szóló okirat kiállítása és a kérelmező általi átvétele között eltelt időszakban olyan új tények merülnek fel, amelyeket a döntés során figyelembe kell venni. 
(10) A szlovák állampolgárság a szlovák állampolgárság megszerzéséről szóló okirat átvételével jön létre. A szlovák állampolgárság megszerzéséről szóló okiratot a kerületi székhelyen működő körzeti hivatal, a Szlovák Köztársaság diplomáciai külképviselete vagy a konzuli hivatala adja át a szlovák állampolgársági fogadalom letételét követően. A fogadalom letétele a szlovák állampolgárság megszerzésének feltétele. Nem tesznek fogadalmat a 14. életévüket be nem töltött gyermekek, az olyan személyek, akiknek egészségi állapota ezt nem teszi lehetővé, illetve a cselekvőképességüktől megfosztott személyek. A kerületi székhelyen működő körzeti hivatal, a Szlovák Köztársaság diplomáciai külképviselete vagy konzuli hivatala bejegyzést készít a fogadalom letételéről, majd azt a szlovák állampolgárság megszerzéséről szóló okirat átvételét tanúsító irattal együtt megküldi a minisztériumnak, illetve az okiraton feltünteti a fogadalomtétel idejét és az oklevél átvételének idejét. 
(11) Ha a kérelmező az írásos felszólítás kézbesítésétől számított hat hónapon belül komoly indok nélkül nem veszi át a szlovák állampolgárság megszerzéséről szóló okiratot, a minisztérium leállítja az eljárást. Az eljárás leállításáról szóló határozatot fel kell tüntetni az ügyiratban, és a kérelmezőt értesíteni kell az eljárás leállításáról.
(12) A szlovák állampolgársági fogadalmat a kerületi székhelyen működő körzeti hivatal elöljárója, a nagykövet, a konzul vagy az általuk megbízott személy előtt kell letenni; az állampolgársági fogadalom szövege: “Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy a Szlovák Köztársasághoz hű leszek, a Szlovák Köztársaság Alkotmányát, alkotmányos törvényeit, törvényeit és egyéb kötelező érvényű jogszabályait megtartom, és a szlovák állampolgárként rám háruló kötelességeimet teljesítem.”
(13) Ha a minisztérium elutasította az állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmet, a kérelmező a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló új kérelmét legkorábban a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelem elutasításáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától számított két év elteltével nyújthatja be. 
(14) Az (5), (6) és (11) bekezdések szerinti esetekben az eljárás leállításáról szóló határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

8.b §
(1) A szlovák állampolgárság nem jön létre, ha a szlovák állampolgárság megszerzéséről szóló okirat átvételét követően bebizonyosodik, hogy
a) az okirat kiállításához alapul szolgáló iratok hamisak vagy tartalmukban hamisítottak, 
b) a kérelmező nem azonos azzal a személlyel, akinek az okmányait benyújtották,
c) az okiratot olyan tények ismeretének hiányában állították ki, amelyek a döntést komoly mértékben befolyásolhatták volna, és a kérelmező ezeket a tényeket a közlésükre vonatkozó kötelessége ellenére nem közölte,
d) az okirat kiállítását bűncselekmény elkövetésével érték el.
(2) A minisztérium az (1) bekezdés szerinti tényekről értesíti a kérelmezőt. A minisztérium az (1) bekezdés szerinti tényre vonatkozó értesítést megküldi a kérelmező állandó lakhelye szerinti községnek, a rendőrségi szervnek, az adóhivatalnak, a vámhivatalnak, a szociális biztosítást és az egészségügyi biztosítást ellátó szervezeteknek.
(3) A kérelmező a szlovák állampolgárság megszerzéséről szóló okiratot a minisztériumi értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül köteles visszajuttatni a minisztériumnak.


MÁSODIK RÉSZ
A szlovák állampolgárság elvesztése

9. §
(1) A szlovák állampolgárság elveszik
a) a Szlovák Köztársaság államkötelékéből saját kérelem alapján való elbocsátással,
b) a külföldi állampolgárság kifejezett akaratnyilvánítás alapján való megszerzésével.
(2) A Szlovák Köztársaság állami kötelékéből csak azt a személyt lehet elbocsátani, aki bizonyítja, hogy rendelkezik egy másik állam állampolgárságával, vagy rendelkezik az állampolgárság megszerzésére vonatkozó ígérettel arra az esetre, ha a Szlovák Köztársaság államkötelékéből elbocsátják. 
(3) A Szlovák Köztársaság állami kötelékéből nem bocsátható el az a személy,
a) aki ellen büntetőeljárás van folyamatban, esetleg a vele szemben foganatosított büntetés végrehajtása van folyamatban, vagy a Szlovák Köztársaság bírósága ítéletével rá kiszabott büntetést nem hajtották végre, 
b) akinek nyilvántartásba vett tartozásai vannak az adóhivatallal, a vámhivatallal szemben, nyilvántartott hátralékai vannak a szociális biztosításban és az egészségbiztosító lejárat utáni követeléseket tart nyilván vele szemben külön jogszabály13aaaa) értelmében a Szlovák Köztársaságban.
(4) A Szlovák Köztársaság állami kötelékéből való elbocsátás iránti kérelmet személyesen kell benyújtani a kerületi székhelyen működő körzeti hivatalnak, a Szlovák Köztársaság diplomáciai külképviseletének vagy konzuli hivatalának.
(5) A Szlovák Köztársaság állami kötelékéből való elbocsátás iránti kérelem tartalmazza:
a) a kérelmező családi nevét, utónevét, születési családi nevét, a személyi azonosító számát, ha rendelkezik ilyennel, illetve a születés idejét és helyét,
b) a kérelmező lakhelyét és a Szlovák Köztársaság területén fellelhető utolsó lakhelyét,
c) a Szlovák Köztársaság állami kötelékéből való elbocsátás iránti kérelem benyújtásának indoklását,
d) a dátumot és kérelmező aláírását.
(6) A kérelmező a Szlovák Köztársaság állami kötelékéből való elbocsátás iránti kérelméhez csatolja:
a) a személyazonosító okmányát,
b) a születési anyakönyvi kivonatát,
c) a családi állapotára vonatkozó okiratát, amely lehet házasságkötési anyakönyvi kivonat, a házasság felbontásáról szóló jogerős bírósági ítélet vagy igazolás, a házastárs halotti anyakönyvi kivonata, ha a kérelmező nős férfi vagy férjezett nő, elvált vagy özvegy,
d) erkölcsi bizonyítvány kérelmezéséhez szükséges adatokat,13aaa)
e) a más állam állampolgárságának megszerzésére vonatkozó ígéretet vagy ezen állampolgárság megszerzését igazoló okiratot,
f) az igazolást, hogy a kérvényezőnek nincs nyilvántartott tartozása az adóhivatallal, a vámhivatallal szemben, nincsenek nyilvántartott hátralékai a szociális biztosításban és az egészségbiztosító lejárat utáni követeléseket nem tart nyilván vele szemben külön jogszabály13aaaa) értelmében, amennyiben nem szerezhetők be ezek az adatok az informatikai rendszerben külön jogszabály szerint12aa) tárolt adatokból.
(7) A házastársak és a 14. életévüket betöltött kiskorú gyermekek a Szlovák Köztársaság állami kötelékéből való elbocsátást külön kérelmek benyújtásával kérelmezik. Azok a 14. életévüket be nem töltött kiskorú gyermekek, akiket szülőjük feltüntetett a Szlovák Köztársaság állami kötelékéből való elbocsátás iránti kérelemben, a szülővel együtt vesztik el a szlovák állampolgárságot.
(8) A Szlovák Köztársaság állami kötelékéből való elbocsátásról a kerületi székhelyen működő körzeti hivatal dönt. Ha a kerületi székhelyen működő körzeti hivatal a Szlovák Köztársaság állami kötelékéből való elbocsátásról dönt, a Szlovák Köztársaság állami kötelékéből való elbocsátásról szóló okiratot állít ki, amely a következőket tartalmazza:
a) a „Szlovák Köztársaság” megnevezés és a kerületi székhelyen működő körzeti hivatal megnevezése,
b) a Szlovák Köztársaság állami kötelékéből való elbocsátásra irányuló eljárás ügyazonosító számát, 
c) e törvény azon rendelkezését, amely a Szlovák Köztársaság állami kötelékéből való elbocsátás alapjául szolgált,
d) a kérelmező családi nevét, utónevét, születési családi nevét, születési idejét, születési helyét, lakhelyét és a Szlovák Köztársaság területén megtalálható utolsó lakhelyét,
e) az oklevél kiállításának helyét és idejét,
f) a jogosult személy családi nevét, utónevét, betöltött tisztségét és aláírását,
g) a hivatalos bélyegző lenyomatát.
(9) A kerületi székhelyen működő körzeti hivatal a Szlovák Köztársaság állami kötelékéből való elbocsátásra irányuló kérelemről legkésőbb a Szlovák Köztársaság állami kötelékéből való elbocsátásra irányuló kérelemnek a kerületi székhelyen működő körzeti hivatal részére történt kézbesítésétől számított hat hónapon belül dönt. 
(10) A kerületi székhelyen működő körzeti hivatal ismételten dönt a Szlovák Köztársaság állami kötelékéből való elbocsátásra irányuló kérelemről, ha a Szlovák Köztársaság állami kötelékéből való elbocsátásról szóló okirat kiállítása és a kérelmező általi átvétele között eltelt időszakban olyan új tények merülnek fel, amelyeket a döntés során figyelembe kell venni.
(11) A szlovák állampolgárság a Szlovák Köztársaság állami kötelékéből való elbocsátásról szóló okirat átvételével szűnik meg. A Szlovák Köztársaság állami kötelékéből való elbocsátásról szóló okiratot a kerületi székhelyen működő körzeti hivatal, a Szlovák Köztársaság diplomáciai külképviselete vagy a konzuli hivatala a kérelmezőnek adja át, aki azt személyesen veszi át. A Szlovák Köztársaság diplomáciai külképviselete vagy konzuli hivatala a Szlovák Köztársaság állami kötelékéből való elbocsátásról szóló okirat átvételét tanúsító iratot haladéktalanul megküldi a kerületi székhelyen működő körzeti hivatalnak. 
(12) Ha a kérelmező az írásos felszólítás kézbesítésétől számított hat hónapon belül komoly indok nélkül nem veszi át a Szlovák Köztársaság állami kötelékéből való elbocsátásról szóló okiratot, a Szlovák Köztársaság diplomáciai külképviselete vagy konzuli hivatala az okiratot visszajuttatja az illetékes, kerületi székhelyen működő körzeti hivatalhoz, az pedig leállítja az eljárást. Az eljárás leállításáról szóló határozatot fel kell tüntetni az ügyiratban, és a kérelmezőt értesíteni kell az eljárás leállításáról.
(13) Az eljárás leállításáról szóló, (12) bekezdés szerinti határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.
(14) A kerületi székhelyen működő körzeti hivatal a (11) bekezdés szerinti tényre vonatkozó értesítést megküldi a kérelmező állandó lakhelye szerinti községnek, a rendőrségi szervnek, az adóhivatalnak, a vámhivatalnak, a szociális biztosítást és az egészségügyi biztosítást ellátó szervezeteknek.
(15) A kerületi székhelyen működő körzeti hivatal a Szlovák Köztársaság Főügyészségétől kikéri a Szlovák Köztársaság állami kötelékéből való elbocsátás iránt folyamodó kérelmezőre vonatkozó erkölcsi bizonyítványt. Az erkölcsi bizonyítvány kiállításához szükséges 6. bek. d) pont szerinti adatokat a járási hivatal elektronikus kommunikáció útján haladéktalanul elküldi a Szlovák Köztársaság Főügyészsége részére; ez nem érinti a 14. § 1. bek. szerinti rendelkezést.
(16) Ha a szlovák állampolgár kérelemmel, nyilatkozattal vagy a külföldi állampolgárság megszerzésére irányuló más cselekménnyel kinyilvánított, kifejezett akaratnyilvánítása alapján, önkéntesen külföldi állampolgárságot szerez, a külföldi állampolgárság megszerzésének napján elveszti szlovák állampolgárságát.
(17) Az állampolgárság a (16) bekezdés szerint nem veszik el, ha a szlovák állampolgár a külföldi állampolgárságot külföldi állampolgárral kötött házassággal összefüggésben szerezte meg, feltéve, hogy a házastársa állampolgárságága szerinti külföldi állampolgárságot a házasság fennállásának ideje alatt szerezte meg.
(18) Az állampolgárság a (16) bekezdés szerint akkor sem veszik el, ha a külföldi állampolgárságot születéssel szerzik meg.
(19) Az állampolgárságát a (16) bekezdés szerint elvesztő személy e tényről haladéktalanul köteles értesíteni a kerületi székhelyen működő körzeti hivatalt. 
(20) A kerületi székhelyen működő körzeti hivatal az állampolgárság (16) bekezdés szerinti elvesztéséről értesíti a (14) bekezdésben felsorolt intézményeket.
(21) Ha külön törvény másképp nem rendelkezik,13aa) a szlovák állampolgárság (16) bekezdés szerinti elvesztésének napján megszűnik az állami alkalmazotti, szolgálati vagy ezekhez hasonló, szlovák állampolgársághoz kötött tisztséget, munkakört vagy foglalkozást megalapozó jogviszony.
(22) Ha külön törvény másképp nem rendelkezik,13ab) az állampolgárság (16) bekezdés szerinti elvesztésének napján megszűnik a minősített adatok megismerésére vonatkozó jogosultság.


HARMADIK RÉSZ
A szlovák állampolgárság igazolása

9.a §
(1) A szlovák állampolgárságot igazolni lehet:
a) érvényes szlovák állampolgársági bizonyítvánnyal,
b) érvényes személyazonossági igazolvánnyal,
c) érvényes útlevéllel, vagy
d) a (13) bekezdés szerinti igazolással.
(2) A szlovák állampolgársági bizonyítványt az illetékes, kerületi székhelyen működő körzeti hivatal a szlovák állampolgársági bizonyítvány kiállítására vonatkozó írásos kérelem alapján állítja ki, amelyet a kerületi székhelyen működő körzeti hivatalnak, a Szlovák Köztársaság diplomáciai külképviseletének vagy konzuli hivatalnak személyesen kell benyújtani.
(3) A szlovák állampolgársági bizonyítvány kiállítására vonatkozó kérelem tartalmazza:
a) a kérelmező családi nevét, utónevét, születési családi nevét, a személyi azonosító számát, ha rendelkezik ilyennel, illetve a születés idejét és helyét,
b) a kérelmező lakhelyét és a Szlovák Köztársaság területén fellelhető utolsó lakhelyét,
c) a dátumot és a kérelmező aláírását.
(4) A kérelmező a szlovák állampolgársági bizonyítvány kiállítására vonatkozó kérelemhez csatolja:
a) a személyazonosító okmányt,
b) a születési anyakönyvi kivonatot,
c) a családi állapotára vonatkozó okiratát, amely lehet házasságkötési anyakönyvi kivonat, a házasság felbontásáról szóló jogerős bírósági ítélet vagy igazolás, a házastárs halotti anyakönyvi kivonat, ha a kérelmező nős férfi vagy férjezett nő, elvált vagy özvegy,
d) ha a kerületi székhelyen működő körzeti erre felszólítja, a kérelem elbírálásához szükséges további okiratokat.
(5) Ha a kérelmező nincs nyilvántartva a szlovák állampolgárság megszerzését és elvesztését vezető központi nyilvántartásban vagy szlovák állampolgárságának fennállása kétséges, a kerületi székhelyen működő körzeti hivatal a szlovák állampolgársági bizonyítvány kiállításával kapcsolatban jóváhagyási kérelemmel fordul a minisztériumhoz.
(6) A szlovák állampolgársági bizonyítványt a minisztérium által kiadott formanyomtatványon kell kiállítani, rendszerint a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül. A szlovák állampolgársági bizonyítványnak csak az eredeti példánya érvényes, a kiállítás napjától számított hat hónapig. A szlovák állampolgársági bizonyítvány tartalmazza:
a) a kérelmező családi nevét, utónevét, születési családi nevét, illetve a születés idejét és helyét,
b) a kérelmező lakhelyét és a Szlovák Köztársaság területén fellelhető utolsó lakhelyét,
c) a szlovák állampolgársági bizonyítvány érvényességére vonatkozó adatot,
d) a szlovák állampolgársági bizonyítvány kiállításának idejét,
e) a hivatalos bélyegző lenyomatát, a jogosult személy családi nevét, utónevét, betöltött tisztségét és aláírását. 
(7) Ellenkező rendelkezés hiányában, a szlovák állampolgársági bizonyítvány a Szlovák Köztársaság állami kötelékéből való elbocsátásról szóló oklevél kézbesítésének napján érvénytelenné válik.
(8) Ha megállapítást nyer, hogy a kérelmező nem szlovák állampolgár, a kerületi székhelyen működő körzeti hivatal a szlovák állampolgársági bizonyítvány kiállítására vonatkozó kérelmet elutasítja, és írásban indokolja az elutasítás okát.
(9) A kerületi székhelyen működő körzeti hivatal nyilvántartást vezet a kiállított szlovák állampolgársági bizonyítványokról és a szlovák állampolgársági bizonyítvány kiállítására vonatkozó, elutasított kérelmekről.
(10) Ha a kérelmező a (6) bekezdés szerinti határidőn belül egyszer már kiállított szlovák állampolgársági bizonyítvány kiadását kérelmezi, a kerületi székhelyen működő körzeti hivatal köteles azt részére ismételten kiállítani.
(11) Ha a szlovák állampolgársági bizonyítvány kiállítását követően bebizonyosodik, hogy a kérelmező nem szlovák állampolgár, a szlovák állampolgársági bizonyítvány a kiállítás napjáig visszamenőleges hatállyal érvénytelen. A minisztérium erről a tényről értesíti a kérelmezőt, aki a kiállított bizonyítványt az értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül köteles visszajuttatni a minisztériumhoz. A minisztérium nyilvántartást vezet az érvénytelen szlovák állampolgársági bizonyítványokról.
(12) A minisztérium az (11) bekezdés szerinti tényre vonatkozó értesítést megküldi a kérelmező állandó lakhelye szerinti községnek, a rendőri szervnek, az adóhivatalnak, a vámhivatalnak, a szociális biztosítást és az egészségügyi biztosítást ellátó szervezeteknek.
(13) A szlovák állampolgárságra vonatkozó igazolást a kerületi székhelyen működő körzeti hivatal a kerületi székhelyen működő körzeti hivatalnak, a Szlovák Köztársaság diplomáciai képviseletének vagy konzuli hivatalának benyújtott kérelem alapján a személy elhalálozásának napjára vonatkozóan, vagy a kérelem benyújtásának napját megelőző más napra vonatkozóan állítja ki. A kérelmet közhatalmi szerv, jogi személy vagy természetes személy nyújthatja be, ha igazolni tudja a bizonyítvány kiállítását megalapozó jogi indokot.


NEGYEDIK RÉSZ
Szabálysértések

9.b §
(1) Szabálysértést követ el, aki
a) nem teljesíti a 18. § szerinti kötelességét,
b) a szlovák állampolgárság megszerzéséről szóló okiratot a minisztériumi értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül nem juttatja vissza a minisztériumnak a 8.b § (3) bekezdése szerint,
c) a kiállított szlovák állampolgársági bizonyítványt a minisztériumi értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül nem juttatja vissza a minisztériumnak a 9a § (11) bekezdése szerint,
d) nem jelenti be a szlovák állampolgárság elvesztését a 9. § (19) bekezdése szerint.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szabálysértésért 33 eurótól 331 euróig terjedő pénzbírságot kell kiszabni, illetve az (1) bekezdés b)-d) szerinti szabálysértésért 3319 euró összegű pénzbírságot kell kiszabni.
(3) Az e törvény szerinti szabálysértéseket a Pozsonyi Körzeti Hivatal tárgyalja.
(4) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, a szabálysértésekre és a velük kapcsolatos eljárásra a szabálysértésekre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.13a)


ÖTÖDIK RÉSZ
Közös és záró rendelkezések

10. §
A szlovák állampolgárok között a szlovák állampolgárság megszerzésének jogcíme alapján különbséget tenni nem lehet.

11. §
A kézbesítés
(1) A fontos írásos dokumentumot, különösen a határozatot, a kérelmező saját kezéhez kell kézbesíteni a jogszabály13b) szerinti nyilvántartásban nyilvántartott utolsó lakhelyére. Ezt a lakhelyet a kérelmező tartózkodási helye szerinti lakhelynek kell tekinteni.
(2) Ha a kérelmező nem rendelkezik lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén, vagy ez más fontos okból szükséges, az írásos dokumentumot külföldre kell kézbesíteni a kérelmezőnek. Az írásbeli dokumentumot a kérelmező által megjelölt külföldi címre a Szlovák Köztársaság diplomáciai képviselete vagy konzuli hivatala útján kell megküldeni, amelyek kötelesek biztosítani az írásbeli dokumentumnak az adott állam vonatkozó jogszabályainak megfelelő, a kérelmező saját kezéhez történő kézbesítését, illetve haladéktalanul kötelesek értesíteni a minisztériumot vagy a kerületi székhelyen működő körzeti hivatalt az írásos dokumentum kérelmező általi átvételének napjáról. Ezt a lakhelyet a kérelmező tartózkodási helye szerinti lakhelynek kell tekinteni.
(3) A kérelmező az (1) és (2) bekezdések szerinti kézbesítések céljaira haladéktalanul köteles értesíteni a minisztériumot vagy a kerületi székhelyen működő körzeti hivatalt a lakhelyének megváltozásáról.
(4) Az írásos dokumentumot a kérelmező általi átvétel napjával kell kézbesítettnek tekinteni.
(5) Ha az írásos dokumentum kézbesítése a kérelmező (1) vagy (2) bekezdések szerinti címére nem lehetséges, az írásos dokumentumot a nem kézbesített küldeménynek a minisztériumhoz vagy a kerületi székhelyen működő körzeti hivatalhoz való visszaérkezésének napjával kell kézbesítettnek tekinteni, akkor is, ha ez nem jut a kérelmező tudomására.
(6) Ha a kérelmező megfelelő indok nélkül elutasította az írásos dokumentum átvételét, az elutasítás napjával kell kézbesítettnek tekinteni; e napot fel kell tüntetni a kézbesítendő írásos dokumentumon.

12. §
(1) A 3. §, (2) bekezdés szerinti nyilatkozat jogi hatálya a nyilatkozattétel napjával áll be.
(2) A nyilatkozatot átvevő igazolást állít ki a nyilatkozat átvételéről a nyilatkozattétel idejének megjelölésével.

13. §
Az e törvény 3. §-a szerint nyilatkozat megtétele illetékmentes.

14. §
(1) A minisztérium vagy a kerületi székhelyen működő körzeti hivatal kérelmére a közhatalmi szervek, továbbá a jogi személyek és a természetes személyek a megállapított határidőn belül kötelesek információt nyújtani, valamint kötelesek közölni azokat a tényeket, amelyek az e törvény szerinti döntés meghozatala szempontjából jelentőséggel bírnak, mindezt papíralapon vagy elektronikus formában.
(2) A minisztérium a 8a § (3) bekezdése szerinti, a szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló kérelemmel kapcsolatos állásfoglalás céljaira a rendőrség külön szervének12a) és a Szlovák Információs Szolgálatnak hozzáférést biztosít a szlovák állampolgárság megszerzésére és elvesztésére vonatkozó, 19. § szerinti központi nyilvántartáshoz és a kérelmező ügyiratában szereplő adatokhoz; a rendőrség külön szerve12a) és a Szlovák Információs Szolgálat csak az ezen állásfoglalás céljaira jogosult a kérelmező adatainak kezelésére.

15. §
(1) A közigazgatási eljárásra vonatkozó általános szabálynak14) az írásos dokumentumok kézbesítésére és az ügygondnok kirendelésére vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók. Az e törvény harmadik része szerinti eljárásra nem alkalmazható a közigazgatási eljárásra vonatkozó általános szabály.14)
(2) A kerületi székhelyen működő körzeti hivatalnak, a Szlovák Köztársaság diplomáciai külképviseletének vagy konzuli hivatalának a 8. § szerinti kérelmek átvételével kapcsolatos eljárására a közigazgatási eljárásra vonatkozó általános szabályt kell alkalmazni.14)
(3) Közigazgatási hatóság, természetes személy vagy jogi személy által a jelen törvény szerinti eljárásban kifejtett jogügylet kizárólag papíralapú írásos formában végezhető, ha nem használhatóak a külön jogszabály szerinti információs rendszerekből12aa) származó adatok.

16. §
E törvény céljaira az illetékesség az állampolgársági ügyben érintett személy lakhelyét követi. Ha a személy nem rendelkezik lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén, az illetékesség a Szlovák Köztársaság területén megtalálható utolsó lakhelyét követi; ha a Szlovák Köztársaság területén nem rendelkezett lakhellyel a 3. §, (2) bekezdése szerinti ügyben a Pozsony I. Körzeti Hivatal14a) az illetékes, míg a 8., 9. és 8.a §-ok szerinti ügyekben a Pozsonyi Körzeti Hivatal. A 3. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat és „A szlovák állampolgárság megszerzésének és elvesztésnek alapelveiről” szóló Tt. 165/1968. számú törvény 12. §-a szerinti nyilatkozat megtételénél a Pozsonyi Körzeti Hivatal az illetékes államigazgatási szerv.

16.a §
(1) A kiskorú gyermek helyett a 8., 9. és 9a §-ok szerinti esetekben a kérelmet vagy a 16. § szerinti esetben a nyilatkozatot a gyermek törvényes képviselője, gyámja vagy gondnoka nyújtja be, illetve teszi meg. A bírósági döntés által cselekvőképességétől megfosztott vagy cselekvőképességében korlátozott személy nevében a 8., 9. és 9a §-ok szerinti esetekben a bíróság által kijelölt gondnok nyújtja be a kérelmet.
(2) Ha a kérelmező a 8. és 9. §-ok szerinti kérelemben vagy a 16. § szerinti nyilatkozatban kiskorú gyermeket tüntet fel, és a másik szülő nem nyújtott be ugyanilyen kérelmet, a másik szülő hivatalosan hitelesített aláírásával ellátott egyetértő nyilatkozatára is szükség van. A másik szülő egyetértő nyilatkozata bírósági döntéssel helyettesíthető. Nincs szükség az egyetértő nyilatkozatra, ha a másik szülőt megfosztották szülői jogainak gyakorlásától, vagy szülői jogainak gyakorlása korlátozott, vagy lakhelye ismeretlen, vagy cselekvőképességétől megfosztották, vagy cselekvőképességében korlátozott.
(3) A kérelmező a 8., 9. és 9a §-ok szerinti kérelemhez csatolja az okiratok eredeti példányát, vagy azok hivatalosan hitelesített másolatát. Ha a kérelmező az okiratok eredeti példányát nyújtja be, a kerületi székhelyen működő körzeti hivatal, a Szlovák Köztársaság diplomáciai külképviselete vagy konzuli hivatala az adatok ellenőrzését követően másolatot készít róluk és az okiratokat visszaadja a kérelmezőnek. Ha nemzetközi szerződés15) eltérően nem rendelkezik, a más állam által kiállított okiratokat további hitelesítéssel kell ellátni, és csatolni kell hozzájuk a hivatalosan hitelesített szlovák nyelvű fordítást. 

17. §
Ha e törvény az állampolgársággal összefüggő valamely kérdést a Szlovák Köztársaság által nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettséggel ellentétes módon szabályozza, a nemzetközi egyezmény rendelkezései irányadóak. 

18. § 
A kérelmező haladéktalanul köteles értesíteni a minisztériumot vagy a kerületi székhelyen működő körzeti hivatalt a személyi adataiban vagy a családi állapotában beállt változásról.

19. §
(1) A szlovák állampolgárság megszerzését és elvesztését vezető központi nyilvántartást a minisztérium vezeti; a kerületi nyilvántartást a kerületi székhelyen működő járási hivatal hivatal vezeti.
(2) A minisztérium és a kerületi székhelyen működő járási hivatal hivatal a szlovák állampolgárságot szerzett vagy a szlovák állampolgárságukat elvesztett személyek személyes adatait a 8., 9. és 9.a §-ok szerinti kérelmekben és okmányokban szereplő adatoknak megfelelő terjedelemben kezelik az e törvény szerinti nyilvántartásokban.

19.a §
E törvény alkalmazása során nemre, fajra, bőrszínre, nyelvre, vallási és felekezeti hovatartozásra, politikai vagy más véleményre, nemzeti vagy szociális származásra, nemzetiségre vagy etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül, a külön törvényben rögzített egyenlő bánásmód elvével összhangban, mindenkit azonos jogok illetnek meg. 

19.b §
A szlovák állampolgárral házasságot kötött kérelmezők szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló azon kérelmeiről, amelyekkel kapcsolatban 2005. augusztus 31-ig nem hoztak jogerős döntést, a 2005. szeptember 1-e előtt érvényes szabályok szerint kell döntést hozni.

19.c §
A 2007. október 1-től hatályos szabályozással kapcsolatos átmeneti rendelkezések
(1) A szlovák állampolgárság megszerzésére irányuló, a Szlovák Köztársaság államkötelékéből való elbocsátásra irányuló, és a szlovák állampolgársági bizonyítvány kiállítására vonatkozó azon kérelmekről, amelyekkel kapcsolatban 2007. szeptember 30-ig nem hoztak jogerős döntést, a (2) bekezdés szerinti eset kivételével, a 2007. október 1-jétől hatályos szabályok szerint kell döntést hozni.
(2) A 2007. október 1-je előtt megkezdett eljárásokra, a 8. § (1) bekezdés rendelkezésének kivételével, a 7. és 8. §-ok rendelkezéseit a 2007. október 1-je előtt hatályos szövegezéssel kell alkalmazni.

20. §
Hatályát veszti:
1. „A csehszlovák állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről” szóló, a Tt. 72/1958. számú törvénye, a Tt. 165/1968. számú törvénye, a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 206/1968. számú törvénye és a Tt. 88/1990. számú törvénye által módosított Tt. 194/1949. számú törvénye,
2. a Szlovák Nemzeti Tanácsnak „A Szlovák Szocialista Köztársaság állampolgárságának megszerzéséről és elvesztéséről” szóló, a Tt. 88/1990. számú törvénye I. cikke által módosított Tt. 206/1968. számú törvénye.

21. §
E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


Ivan Gašparovič, s.k.
Vladimír Mečiar, s.k.


1) a Szlovák Köztársaság Alkotmányának 5. cikkelye (Tt. 460/1992. számú törvénye).
2) a Polgári Törvénykönyv 8. §-a.
3) „A családról és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről” szóló Tt. 36/2005. számú törvénye 108. §-a.
4) „A külföldiek tartózkodásáról és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről” szóló Tt. 48/2002. számú törvénye 34-42 §-ai.
4a) „A határon túli szlovákokról és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről” szóló Tt. 70/1997. számú törvénye.
5) a Büntető Törvénykönyv 65. és 113. §-ai.
6) a Büntető Törvénykönyv 10. §, (14) bekezdése.
7) a Büntető Törvénykönyv 489-514. §-ai.
8) „Az európai elfogató parancsról és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről” szóló Tt. 403/2004. számú törvénye.
9) a Tt. 48/2002. számú, többször módosított törvénye 56-75. §-ai.
10) „A menekültekről és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről” szóló, Tt. 480/2002. számú, többször módosított törvénye 15. §-a.
11) a többször módosított Tt. 480/2002. számú törvénye 2. §, i) pontja.
12) „A külföldön élő szlovákokról és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről” szóló Tt. 474/2005. számú törvénye 7. § (1) bekezdése, 8. §-a és 12. § (1) bekezdése.
12a) „A rendőrségről” szóló, többször módosított Tt. 171/1993. számú törvény 4. § (3) bekezdése.
12aa) A Tt. 177/2018. sz., az adminisztrációs terhek közigazgatási informatikai rendszerek általi csökkentéséről és egyes más törvények módosításáról szóló törvénye (bürokrácia ellenes törvény) 1. § 3. és 4. bek. a Tt. 221/2019. sz. törvénye megfogalmazásában.
13) a 48/2002. számú, többször módosított törvény 18. és 41. §-ai.
13a) A Szlovák Nemzeti Tanácsnak a „A szabálysértésekről” szóló, Tt. 372/1990. számú, többször módosított törvénye. 
13aa) Például a Szlovák Köztársaság Alkotmányának 74. cikk (2) bekezdése, 103. cikk (1) bekezdése, 134. cikk (3) bekezdése és 145. cikk (2) bekezdése, „A Rendőrségi Testület, a Szlovák Információs Szolgálat, a Szlovák Köztársaság Büntetés-végrehajtási és Igazságügyi Őrségének Testülete és a Vasúti Rendőrség tagjainak állami alkalmazásáról” szóló Tt. 73/1998. számú törvénye 192. § (1) bekezdésének g) pontja, „A vámhivatalnokok állami alkalmazásáról és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről” szóló törvény 183. § (1) bekezdésének g) pontja, „Az ügyészekről és ügyészjelöltekről” szóló Tt. 154/2001. számú törvénye 15. § (2) bekezdésének b) pontja, „A Tűzoltósági- és Mentőtestületről” szóló Tt. 315/2001. számú törvénye 60. § (1) bekezdésének a) pontja, „A Szlovák Köztársaság fegyveres erőinél szolgáló hivatásos katonák állami alkalmazásáról és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről” szóló Tt. 346/2005. számú törvénye 70. § (1) bekezdésének g) pontja, „Az állami alkalmazásról és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről” szóló Tt. 400/2009. számú törvénye 3. § (3) bekezdése.
13aaa) A Tt. 330/2007. sz., a bűnügyi nyilvántartásról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye 10. § 4. bek. a) pontja a Tt. 91/2016. sz. törvénye értelmében.
13aaaa) A Tt. 461/2003. sz., a szociális biztosításról szóló törvénye 170. §-ának 21. bek. a 221/2019. sz. törvényének megfogalmazásában.
A Tt. 199/2004. sz. vámtörvénye és egyéb törvénymódosítások a későbbi módosítások szerint.
A Tt. 580/2004. sz., az egészségbiztosításról szóló törvénye 25. §-ának 5. bek. és a Tt. 95/2002. sz., a biztosításokról és egyéb törvénymódosításokról szóló törvénye a 221/2019. sz. törvény megfogalmazása értelmében.
A Tt. 563/2009. sz., az adókezelésről (adózási rendtartás) szóló törvénye és más törvénymódosítások, a későbbi törvénymódosítások értelmében.
13ab) „A minősített adatok védelméről és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről” szóló, Tt. 215/2004. számú, többször módosított törvény.
13b) A Tt. 48/2002. számú, többször módosított törvény.
14) „A közigazgatási eljárásról” szóló, Tt. 71/1967. számú, többször módosított törvény (a törvény teljes szövege: Tt. 138/2004. )
14a) A Szlovák Nemzeti Tanácsnak „A helyi államigazgatás megszervezéséről” szóló, Tt. 472/1990. számú, többször módosított törvénye.
15) Például „A külföldi közokiratok felülhitelesítési kötelezettségének megszüntetéséről szóló egyezmény” (a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériumának Tt. 213/2002. számú rendelete, módosítva a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériumának Tt. 313/2002. számú, Tt. 483/2002. számú, Tt. 74/2003. számú, Tt. 148/2003. számú, Tt. 405/2003. számú, Tt. 437/2003. számú, Tt. 32/2004. számú, Tt. 295/2004. számú, Tt. 515/2004. számú, Tt. 683/2004. számú rendeleteivel )