Hatályos 2020. április 25-től 2020. december 31-ig

Tt. 448/2008.

Törvény
A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL
és a Tt. 455/1991. számú, a kisvállalkozásokról szóló törvényének módosításáról és kiegészítéséről


Kelt: 2008. október 30.


Módosítva:
Tt. 317/2009., hatályos 2009. november 1-től
Tt. 551/2010., hatályos 2010. december 30-tól
Tt. 551/2010., hatályos 2011. március 1-től
Tt. 50/2012., hatályos 2012. március 1-től
Tt. 185/2012., hatályos 2012. június 29-től
Tt. 413/2012., hatályos 2012. december 20-tól
Tt. 413/2012., hatályos 2013. január 1-től
Tt. 485/2013., hatályos 2014. január 1-től
Tt. 185/2014., hatályos 2014. július 1-től
Tt. 219/2014., hatályos 2015. január 1-től
Tt. 376/2014., hatályos 2015. február 1-től
Tt. 345/2015., hatályos 2015. december 15-től
Tt. 91/2016., hatályos 2016. július 1-től
Tt. 125/2016., hatályos 2016. július 1-től
Tt. 40/2017., hatályos 2017. március 1-től
Tt. 331/2017., hatályos 2017. december 30-tól
Tt. 331/2017., hatályos 2018. január 1-től
Tt. 351/2017., hatályos 2018. január 1-től
Tt. 156/2018., hatályos 2018. szeptember 1-től
Tt. 177/2018., hatályos 2018. szeptember 1-től
Tt. 289/2018., hatályos 2018. november 1-től
Tt. 177/2018., hatályos 2019. január 1-től
Tt. 221/2019., hatályos 2019. szeptember 1-től
Tt. 280/2019., hatályos 2019. október 1-től
Tt. 221/2019., hatályos 2019. december 1-től
Tt. 280/2019., hatályos 2020. január 1-től
Tt. 66/2020., hatályos 2020. április 4-től
Tt. 89/2020., hatályos 2020. április 25-től


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt hozta meg:


I. cikkely

ELSŐ RÉSZ
Általános rendelkezések

ELSŐ FEJEZET
Alapvető rendelkezések

1. §
A törvény tárgya
Ez a törvény rendezi a jogviszonyokat a szociális szolgáltatások nyújtása, a szociális szolgáltatások finanszírozása és a szociális szolgáltatások hatósági felügyelete során.

2. §
A szociális szolgáltatás definíciója
(1) A szociális szolgáltatás olyan szaktevékenység, kiszolgáló tevékenység vagy egyéb tevékenység, illetve ezek kombinációja, amelynek célja elsősorban
a) a kedvezőtlen szociális helyzet létrejöttének megelőzése, a kedvezőtlen szociális helyzet megoldása vagy a természetes személy, család vagy közösség kedvezőtlen szociális helyzetének javítása,
b) a természetes személy képességeinek megújítása vagy fejlesztése, hogy önálló életet tudjon élni, és társadalmi betagozódásának elősegítése,
c) a természetes személy alapvető és elengedhetetlen létfeltételeinek biztosítása,
d) a természetes személy és család szociális válsághelyzetének megoldása,
e) a természetes személy és család szociális kirekesztettségének megelőzése,
f) a gyermekről való gondoskodás biztosítása a családban kialakult olyan helyzet miatt, mely segítséget tesz szükségessé a gyermek gondozásában.
(2) Jelen törvény értelmében kedvezőtlen szociális helyzetnek tekintendő a természetes személy szociális kirekesztettségének veszélye vagy önálló társadalmi betagozódási és probléma-megoldási képességének elvesztése
a) azon okból, hogy nincsenek biztosítva számára az alapvető feltételek elemi létszükségleteinek fedezésére,
b) életvezetése vagy életmódja, függőséget okozó szerek használata vagy káros függőséget jelentő tevékenységek miatt,
c) az egészségkárosultság kiváltotta fejlődésveszélyeztetés, amennyiben hét éven aluli gyermekről van szó,
d) súlyos egészségkárosodása vagy rossz egészségi állapota miatt,
e) azon okból, hogy elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt külön jogszabály szerint1) (a továbbiakban csak „nyugdíjkorhatár”),
f) súlyosan egészségkárosult természetes személy ápolása miatt,
g) más természetes személyek magatartása általi veszélyeztetettség miatt, vagy ha más természetes személyek magatartásának áldozatává vált, vagy
h) térbelileg szegregált, koncentrált és nemzedékileg újratermelődő szegénységgel sújtott helyen való tartózkodás esetén,
i) lakásának elvesztése vagy elvesztésének veszélye miatt.
(3) A természetes személy alapvető létszükségletei biztosítása e törvény értelmében a lakhatás, az étkezés, a szükséges ruházat, lábbeli és az alapvető személyi higiénia biztosítását jelenti.
(4) Szociális válsághelyzetnek e törvény értelmében az életveszély vagy a természetes személy és család egészségének veszélyeztetése számít, amely azonnali beavatkozást tesz szükségessé szociális szolgáltatások útján.
(5) A gyermekről való gondoskodásban az 1. bekezdés f) pontja értelmében segítségre szoruló család helyzete a jelen törvény céljaira kedvezőtlen szociális helyzetnek tekintendő.
(6) Szociális szolgáltatást elsősorban szociális munkával nyújtanak, a társadalomtudományi ismereteknek, valamint a szociális szolgáltatások állapotának és fejlettségi stádiumának megfelelő eljárásokkal.
(7) Más természetes személyek magatartásán a 2. bekezdés g) pontjának céljaira a házi erőszak, a nemileg aláfestett erőszak és az erőszakos bűncselekmény értendő.
(8) Térbelileg szegregált helyen való tartózkodáson a 2. bekezdés h) pontjának céljaira a lakóházzal, utcával, városrésszel, településsel térben körülhatárolt helyen való tartózkodás értendő, vagy a községen kívüli, alapvető infrastruktúrát nélkülöző helyen való tartózkodás értendő.
(9) Koncentrált és nemzedékenként újra szegénység alatt a 2. bekezdés h) pontjának céljaira a természetes személyek csoportjának hosszú távú, tartósan fennálló, több negatív tényező együttes hatásaként kialakult kedvezőtlen szociális helyzete értendő, a negatív tényezők elsősorban a hosszú ideje fennálló munkanélküliség, a szociális szükséghelyzet, az alacsony műveltség, az elégtelen higiéniai szokások, az áruk és szolgáltatások elérhetetlensége, a szociálpatológiai jelenségek előfordulása és nagyfokú tolerálása.

MÁSODIK FEJEZET
A jogviszonyok szereplői a szociális szolgáltatások nyújtása terén

3. §
(1) Jelen törvény értelmében a jogviszonyok szereplői
a) a szociális szolgáltatások alanyai, 
b) a szociális szolgáltatók, 
c) a Szlovák Köztársaság Munka-, Szociális és Családügyi Minisztériuma (a továbbiakban csak „minisztérium”), 
d) a község,
e) a nagyobb területi egység (’megye’),
f) a partnerek,
g) más személy, akinek a jelen törvényből kifolyólag jogai és kötelességei keletkeznek a szociális szolgáltatásnyújtás során.
(2) A szociális szolgáltatás alanya az a természetes személy, akinek a jelen törvényben meghatározott módon szociális szolgáltatást nyújtanak, és aki
a) a Szlovák Köztársaság állampolgára, akinek a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhelye van vagy külön jogszabály szerint2) átmeneti tartózkodási helye van,
b) külföldi személy, aki az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Közösség államának és a Svájci Konföderációnak (a továbbiakban csak „Európai Gazdasági Közösség”) állampolgára, és külön jogszabály szerint3) regisztrált tartózkodási helye van a Szlovák Köztársaság területén külön jogszabály értelmében,3) munkaviszonyban van vagy a Szlovák Köztársaság államilag elismert oktatási intézményében tanul,
c) külföldi személy, aki az Európai Gazdasági Közösség államának állampolgára, és meghatározatlan időre szóló regisztrált állandó tartózkodási helye van a Szlovák Köztársaság területén külön jogszabály értelmében,4)
d) a b) pontban taglalt külföldi személy családtagja, akinek engedélyezett állandó tartózkodási helye van a Szlovák Köztársaság területén külön jogszabály értelmében,5)
e) külföldi személy, aki a Szlovák Köztársaság állandó lakhellyel bíró állampolgárának családtagja, és állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén külön jogszabály szerint,6)
f) külföldi, aki nem az Európai Gazdasági Közösség országának állampolgára, de a jelen törvényből fakadó jogait olyan nemzetközi egyezmény garantálja, amely a Szlovák Köztársaságot kötelezi, és amely megjelent a Törvénytárban,
g) külföldi, aki külön jogszabály értelmében7) menedékjogot kapott, 
h) külföldi, aki az Európai Gazdasági Közösség országának állampolgára, és regisztrált állandó tartózkodási helye van a Szlovák Köztársaság területén külön jogszabály értelmében,8)
i) külföldi, aki nem az Európai Gazdasági Közösség országának állampolgára, de ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedélye van a Szlovák Köztársaság területén külön jogszabály szerint9) és akinek e törvényben taglalt jogait nemzetközi egyezmény nem szabályozza, 
j) külföldi, akinek pótlólagos védelem lett nyújtva külön jogszabály értelmében,7) 
k) külföldi, akinek ideiglenes menedéket nyújtottak külön jogszabály szerint,7) 
l) külföldön élő szlovák,10) aki egy naptári éven belül megszakítás nélkül legalább 180 napon át a Szlovák Köztársaság területén; e feltétel teljesülését a külföldi szlovák minden naptári évben igazolni köteles a jelen törvényből fakadó igények érvényesítése végett.
(3) A szociális szolgáltató a jelen törvényben megszabott feltételek mellett a község, a község által alapított vagy létrehozott jogi személy, a megye által alapított vagy létesített jogi személy (a továbbiakban csak „közösségi szociális szolgáltató”) és más személy (a továbbiakban csak „magán szociális szolgáltató”).
(4) A megye csak akkor lehet szociális szolgáltató, ha alapvető szociális tanácsadást nyújt.
(5) Magán szociális szolgáltató lehet
a) külföldi, aki az Európai Gazdasági Közösség országának állampolgára, és regisztrált állandó tartózkodási helye van a Szlovák Köztársaság területén külön jogszabály értelmében,9)
b) természetes személy, aki külföldi és aki nem az Európai Gazdasági Közösség országának állampolgára, de ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedélye van a Szlovák Köztársaság területén külön jogszabály szerint,10)
c) jogi személy, akinek székhelye a Szlovák Köztársaság területén kívül van, de egy szervezeti egységének a Szlovák Köztársaság területén is van székhelye.
(6) A 2. bekezdés b) pontjának céljaira a foglalkoztatást a külön törvényben11) meghatározott foglalkoztatás jelenti.
(7) A 2. bekezdés d) és e) pontja szerinti családtagon a férjet, a feleséget, a szülőket és az eltartott gyermekeket kell érteni.12)

4. §
Partnerség
(1) Partnerségen a jelen törvény céljaira személyek olyan csoportosulását értjük, amely projektek vagy programok megvalósítására alakul meg természetes személyek kedvezőtlen szociális helyzetének megelőzése vagy javítása céljából, illetve az ilyen helyzetekkel kapcsolatos projektek és programok vagy a közösségi munkaprogramok megoldására. A partnerséget főleg község, megye, munka-, szociális és családügyi hivatal hozhat létre a közösség képviselőinek vagy más személynek a részvételével.
(2) Az 1. bekezdés szerinti partnerség projektjének vagy programjának megvalósításáról a partnerség tagjai írásos szerződést kötnek,13) amely tartalmazza a partnerség tagjait, a partnerség céljait, a partnerség létrejöttének időpontját, a partnerség időtartamát, annak céljait, a partnerség tagjainak jogait és kötelességeit, valamint a projekt vagy program finanszírozásának módját.
(3) Közösségen a jelen törvény céljaira személyek azon csoportját kell érteni, amely egy meghatározott csoportban él főként egy utcában, egy városrészben, egy községben, városban, s amelyeket közös érdekek, értékek és célok kapcsolnak össze.

5. §
Az egyenlő bánásmód elvének érvényesítése a szociális szolgáltatások nyújtása terén
A jelen törvényben meghatározott jogok egyformán garantáltak mindenkinek az egyenlő bánásmód elvének külön törvényben meghatározott érvényesítése mellett.14)

HARMADIK FEJEZET
Jogok és kötelességek a szociális szolgáltatások nyújtása során

6. §
Jogok a szociális szolgáltatások nyújtása során
(1) A természetes személynek a jelen törvényben meghatározott feltételek mellett jogában áll megválasztani a szociális szolgáltatást és annak nyújtási formáját, valamint joga van megválasztani a szociális szolgáltatót is.
(2) A természetes személynek joga van
a) olyan szociális szolgáltatásra, amely jellegénél fogva, formájával és biztosításának módjával lehetővé teszi számára alapvető emberi jogainak és szabadságjogainak érvényesítését, emberi méltóságának megőrzését, aktivizálja önellátó képességének javítását, megakadályozza szociális kirekesztettségét és elősegíti társadalmi betagozódását,
b) elérhető módon és érthető formában tájékoztatást kapni a nyújtható szociális szolgáltatások fajtáiról, helyéről, céljairól és nyújtásának módjáról, a szociális szolgáltatás térítési díjáról és a célcsoportról, melynek az nyújtásra kerül.
(3) Az intézeti szociális szolgáltatás (a továbbiakban csak „intézet”) alanyának joga van továbbá, hogy
a) feltételt teremtsenek számára a személyes, a telefonos és írásbeli vagy elektronikus kapcsolattartásra azzal a személlyel, akit ő megjelöl, főként jogainak és törvénnyel védett érdekeinek érvényesítése, családjával vagy közösségével tartandó szociális kapcsolatainak és partnerkapcsolatának megtartása céljából,
b) intim személyes terét ne sértsék meg, kivéve azon eseteket, amikor ez halaszthatatlan és a belépés elengedhetetlen életének, egészségének vagy vagyonának védelme, illetve más természetes személyek jogainak és szabadságának, vagy az intézet vagyonának védelme érdekében,
c) részt vegyen az intézeten belüli létfeltételek alakításában a 34-39. §-okban felsoroltak szerint, a szolgáltatás alanyainak sorából megválasztott képviselőin keresztül az intézeti házirend kialakításában, a szociális szolgáltatások feltételeivel és minőségével kapcsolatos kérdések megoldásában, a szabadidős tevékenységek meghatározásában; ha a szociális szolgáltatás alanya gyermek, joga van az intézeti feltételek kialakításában személyesen vagy törvényes képviselőjén, illetve a gyermek nevelésével bírósági döntéssel megbízott természetes személyen keresztül részt venni.
(4) A szociális szolgáltatás alanya kártérítésre jogosult, ha a szociális szolgáltató a szolgáltatások nyújtása során vagy ehhez kapcsolódóan kárt okoz neki.
(5) A 3. bekezdésben taglalt jogok nem vonatkoznak a szociális szolgáltatás azon alanyára, aki ambuláns szociális szolgáltatásban részesül.

A szociális szolgáltató kötelességei

7. §
A szociális szolgáltató köteles
a) szem előtt tartani a szociális szolgáltatás alanyának egyéni szükségleteit,
b) képességeinek és lehetőségeinek arányában aktivizálni a szociális szolgáltatás alanyát,
c) szakszerű szociális szolgáltatást nyújtani,
d) együttműködni a családdal, a községgel és a közösséggel, hogy a szociális szolgáltatások alanya az egész éves ellátást nyújtó szociális intézményből visszatérhessen természetes családi körébe vagy közösségébe, s ott a terepen kapjon elsőbbségi szociális gondozást eseti, ambuláns vagy hetes intézeti formában, személyes beleegyezését követően, személyes szükségleteinek, céljainak, képességeinek és egészségi állapotának megfelelően.

8. §
(1) A község és a megye saját hatáskörében annak a természetes személynek teszi elérhetővé a szociális szolgáltatásokat, aki a szociális szolgáltatásokra rászorul, és a jelen törvényben meghatározott feltételek szerint jogosult a szociális szolgáltatás megválasztására. Ha az ilyen természetes személy szociális szolgáltatást igényel vagy szociális szolgáltatás nyújtásának biztosítását igényli a 34-41. §-okban feltüntetettek szerint, közösségi forrásokból támogatott pénzügyi hozzájárulással, írásbeli kérvényt nyújt be szociális szolgáltatás biztosítására a községnek vagy a megyének (nagyobb területi egységnek), mely tartalmazza
a) a természetes személy utónevét és családi nevét, akinek a szociális szolgáltatást nyújtani fogják, születésének dátumát és tartózkodási helyének címét,
b) a szociális szolgáltató elnevezését és a szociális szolgáltatás nyújtásának helyét, amit az érintett természetes személy kiválasztott,
c) a szociális szolgáltatás fajtáját és a szociális szolgáltatás formáját,
d) a szociális szolgáltatás-nyújtás megkezdésének feltételezett kezdőnapját és a szociális szolgáltatás-nyújtás idejét, valamint
e) a szociális szolgáltatásra való ráutaltságot kimondó jogerős végzést, ha ilyen kiadásra került.
(2) A község saját hatáskörében annak a természetes személynek, aki szerződést kíván kötni szociális szolgáltatás nyújtásáról és a természetes személy által szerint kiválasztott szociális szolgáltató alapján
a) biztosítja a szociális szolgáltatást, ha a szolgáltató be van jegyezve a szociális szolgáltatók regiszterébe (a továbbiakban csak „regiszter”), vagy
b) biztosítja a szociális szolgáltatást olyan szolgáltatónál, amely a szociális szolgáltatók regiszterében szerepel.
(3) A megye saját hatáskörében annak a természetes személynek, aki szerződést kíván kötni szociális szolgáltatás biztosítása érdekében, és az általa kiválasztott szociális szolgáltatóval, biztosítja a szociális szolgáltatást olyan szolgáltatónál, amely a szociális szolgáltatók regiszterében szerepel.
(4) Ha a természetes személy szociális szolgáltatásokra való ráutaltságot kimondó jogerős végzéssel rendelekzik, a község vagy a megye ennek a természetes személynek saját hatáskörében szociális szolgáltatást nyújt, vagy biztosítja a szociális szolgáltatás nyújtását a 34-41. §-ban feltüntetettek szerinti várólista alapján, az előre meghatározott és a lista sorrendjére vonatkozó nyilvános feltételrendszer szerint, amennyiben a 6. bekezdés másként nem rendelkezik.
(5) Ha intézeti szociális gondoskodásról van szó, a község vagy megye a 2. és 3. bekezdés értelmében nyújthat, vagy biztosíthat szociális gondozást saját területi hatáskörében, vagy ha községről van szó, az illetékes megye területén, melyben a község fekszik. A természetes személlyel kötött kölcsönös megállapodás alapján a község vagy a megye az érintett szociális szolgáltatás biztosításárról szóló kérelmére a szociális szolgáltatást a 2. és 3. bekezdés szerint más megye területén működő intézetben is biztosíthatja.
(6) A község és a megye saját hatáskörében haladéktalanul nyújt vagy biztosít szociális szolgáltatást a ter-mészetes személynek, ha élete vagy egészsége komoly veszélyben van, ha a természetes személy alapvető létszükségletei nincsenek biztosítva, vagy ha a természetes személy más személy gondozására szorul azt követően, hogy a külön jogszabályban16) meghatározott intézményt, ahol ellátást kapott, és nincs biztosítva számára, hogy természetes családi körben éljen. A természetes személy élete vagy egészsége komoly veszélyeztetettségének tekintendő, ha ezt a természetes személyt más természetes személy magatartása veszélyezteti, ha más természetes személy segítségére szorul és nincs semmilyen közeli hozzátartozója,16a) vagy akinek a közeli hozzátartozója,16a) akinek a segítségét igénybe vette, meghal, vagy ha e természetes személynek nincs biztosítva a személyes gondoskodás vagy ezt a személyes gondoskodást férjjel vagy feleséggel, nagykorú gyermekkel vagy szülővel vagy más természetes személy útján, akit a bíróság gondnoknak22) kijelölt, biztosítani nem lehet. A szociális szolgáltatás haladéktalan nyújtása vagy a szociális szolgáltatás-nyújtás haladéktalan biztosítása esetén a természetes személy az 1. bekezdés a) pontja szerinti adatokat tünteti fel és az 1. bekezdés szerinti írásbeli kérvényt utólag nyújtja be.
(7) A természetes személy, aki az általa kiválasztott szociális szolgáltatótól kíván szociális gondozást igénybe venni, amely községi, vagy olyan jogi személytől, melynek alapítója vagy fenntartója a község vagy a nagyobb területi egység, nem nyújt be szociális gondozás iránti írásbeli kérelmet az 1. bekezdés szerint, hanem közvetlenül ennek a községnek vagy a község vagy nagyobb területi egység által alapított vagy fenntartott jogi személynek nyújtja be a 74. § 3. bek. szerint a kérvényt a jelen törvény szerinti szociális szolgáltatás-nyújtási szerődéskötésre.
(8) A község vagy a megye a jelen törvény értelmében úgy biztosítja a szociális gondozást, hogy bizonyítható módon megkéri a leendő szociális szolgáltatót e szolgáltatás nyújtására. Ez nem vonatkozik a községre vagy megyére, ha a szociális gondozást olyan jogi személyiségű intézményben biztosítja, amelyet e célra maga alapított vagy hozott létre.
(9) Ha a község vagy megye a ráutalt természetes személy szabad választása alapján kijelölt magán szociális szolgáltatót kér fel szerződéskötésre, a magán szociális szolgáltató köteles gondozási szerződést kötni ezzel a természetes személlyel, ha nyújt olyan ellátást, amelyre az érintett személy rászorul, és ha van szabad férőhelye. Az első mondatban megfogalmazott kötelező hatály nem vonatkozik olyan magán szociális szolgáltatóra, aki nyereségszerzés céljából nyújt szociális gondozást.

9. §
(1) A 34-40. és 57. §-ban taglalt szolgáltató a szociális gondozást az érintett személy egyéni szükségletei, képességei és céljai szerint köteles megtervezni, köteles azok nyúj-tásáról írásos egyéni feljegyzéseket vezetni és a szociális szolgáltatás alanyának részvételével kiértékelni a szolgáltatásokat (a továbbiakban csak „egyéni fejlesztési terv”). Ha a szociális szolgáltatás alanya súlyosan egészségkárosult természetes személy vagy más természetes személy segítségére szoruló természetes személy, az egyéni fejlesztési terv része a szociális rehabilitációs program is. 
(2) Az 1. bekezdésben taglalt egyéni terv komplex, rugalmas és összehangolt eszköz a szociális szolgáltató, a szociális gondozás alanya, annak családja és közössége aktív együttműködésének megtermtésére. Az egyéni terv céljai a szociális gondozás alanyának egyéni szükségleteiből és a szociális gondozás alanyának és a szociális szolgáltatónak az együttműködéséből indulnak ki. Az egyéni tervet az az alkalmazott koordinálja, aki a szociális gondozás alanyát támogatja és kíséri az egyéni tervezés folyamatában (a továbbiakban csak „kulcsszereplő”). Az egyéni tervezés folyamata magába foglalja az egyéni szükségletek meghatározását, az egyéni terv céljainak megválasztását, az egyéni terv céljai elérésének módszereit, a tevékenységi tervet és az egyéni terv teljesítésének aktivitásait, valamint az egyéni terv értékelését.
(3) A szociális szolgáltatások nyújtója köteles a gyermeknek szociális szolgáltatást és gondoskodást nyújtani a jelen törvény értelmében a gyermek sokoldalú testi és lelki fejlődése érdekében, a gyermek érdekeinek16b) legkedvezőbb tiszteletben tartása mellett.
(4) A 26., 27., 29., 32., 32.b és 34 – 40. §-ban felsorolt szociális szolgáltató köteles betartani az egy alkalmazottra eső maximális szociálisszolgáltatás- igénylői létszámot, valamint az 1. sz. melléklet szerinti minimális szakdolgozói hányadot az összalkalmazotti  létszámon belül. Szakdolgozónak számít az első mondat céljaira a szociális szolgáltató azon alkalmazottja, aki szaktevékenységet végez vagy annak végzését irányítja a 16. § szerint, vagy a 61. § 9. bekezdése szerint.
(5) A szociális szolgáltató köteles teljesíteni az általános építészeti műszaki előírásokat és a korlátozott mozgásképességű személyek által használt épületekre vonatkozó műszaki előírásokat, melyekről külön jogszabály17) rendelkezik.
(6) A 32.b §-ban taglalt szociális szolgáltató köteles eleget tenni a lakókörnyezettel szemben támasztott követelményeknek, a célszerű beosztásra, berendezésre, üzemeltetésre, napirendre, étkezési rendszerre és folyadékpótlási rendre vonatkozó előírásoknak, valamint a külön jogszabályban17a) taglalt működtetési rend követelményeinek.
(7) A 34-40. § szerinti szociális szolgáltató köteles teljesíteni
a) az épületek belső környezetére és az alacsonyabb minőségű lakásokra és tömegszállásokra vonatkozó, külön törvényben18) szabályozott feltételeket,
b) a közétkeztetésre vonatkozó, külön törvényben19) szabályozott feltételeket.
(8) A szociális szolgáltató köteles teljesíteni a nyújtott szociális szolgáltatásnak a 2. számú melléklet A pontja szerinti minőségi feltételeit.
(9) A szociális szolgáltató köteles a 2. számú melléklet A) pontja szerinti eljárási, személyi és üzemeltetési feltételeket megismertetni az alkalmazottakat és a szociális szolgáltatás alanyait számukra érthető formában.
(10) A szociális szolgáltató köteles lehetővé tenni a nyújtott szociális gondoskodás minőségének értékelését és együttműködni ezen érékelés elkészítésében.
(11) A község vagy a megye, amely alapítója vagy fenntartója a szociális szolgáltatást nyújtó jogi személynek, illetve a magán szociális szolgáltató köteles alapító levelében vagy annak híján belső előírásban meghatározni az általa nyújtott szociális szolgáltatás fajtáját és formáját, az intézmény nevét, tevékenységének tárgyát és szakirányát, és amennyiben az célszerű és méltányos, az érintett lakossági célcsoportot is.
(12) A szociális szolgáltató köteles az általa nyújtott szociális ellátás szakmai színvonalának növelése és minőségének emelése céljából felügyeleti programot kidolgozni és végrehajtani. Ez a kötelezettség nem vonatkozik a 32.a, 32.b, 42-47., az 56. és az 58-60. §-ban taglalt szociális szolgáltatásokra.
(13) A 28. és 32. §-ban taglalt szociális szolgáltató köteles a szociális szolgáltatás nyújtásának megkezdését bejelenteni a külön jogszabály szerinti illetékes hatóságnak.20)
(14) Az éves bentlakásos vagy hetes bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató köteles írásos szerződést kötni az értéktárgyak megőrzéséről,21) ha a szociális szolgáltatás alanya az értéktárgyainak megőrzésére felkéri őt.

10. §
A szociális szolgáltató kötelességei a szolgáltatás alanya életének, egészségének és emberi méltóságának védelme terén 
(1) Az intézeti szociális szolgáltatások biztosítása során tilos a szociális szolgáltatás alanyát testi vagy szellemi értelemben korlátozni. Ha a kliens vagy más személy élete vagy egészsége közvetlen veszélyben forog, alkalmazható korlátozó intézkedés a szolgáltatás alanyával szemben, de kizárólag arra az időre, ami a közvetlen veszély elhárítására szükséges. 
(2) Nem testi korlátozás eszközének az 1. bekezdés második mondata értelmében főként a verbális kommunikációt, a kliens figyelmének elterelését vagy aktív meghallgatását kell tekinteni a vészhelyzet elhárítása érdekében.
(3) A testi korlátozás eszközének az 1. bekezdés második mondata értelmében főként a különböző speciális fogásokat, a kliens biztonságos helyiségben történő elhelyezését vagy a pszichiátria szakképesítésű szakorvos által rendelt gyógyszer beadását kell tekinteni, a vészhelyzet elhárítása érdekében. 
(4) Nem testi korlátozás eszközének alkalmazása előnyt élvez a klienssel szemben alkalmazott testi korlátozás eszközével szemben. A feltétlenül szükséges testi korlátozást a pszichiátriai szakképesítéssel rendelkező szakorvos rendeli el, hagyja jóvá előzetesen vagy utólag – azonnali hatállyal, és írásban véleményt mond róla az intézet szociális munkása is. Gyógyszer alkalmazása a 3. bekezdés szerint utólagosan nem hagyható jóvá. A testi és szellemi korlátozás alkalmazását klienssel szemben kötelezően be kell jegyezni az e célra létrehozott testi és szellemi korlátozások nyilvántartásába (a továbbiakban csak „korlátozási nyilvántartás”), melyet a szociális szolgáltató kötelezően vezet. 
(5) A korlátozási nyilvántartás tartalmazza a klienssel szembeni minden egyes korlátozó intézkedést a családi és utóneve, születésének pontos dátuma, a korlátozás okainak és módjának, dátumának és időtartamának feltüntetése mellett, valamint a körülmények leírását, melyek a korlátozás alkalmazásához vezettek, az intézkedéseket, melyeket a korlátozást előidéző helyzet megismétlésének elkerülésére foganatosítottak, a korlátozást azonnal vagy utólagos jóváhagyással elrendelő pszichiátriai szakképesítéssel rendelkező szakorvos családi és utónevét, a szociális dolgozó aláírását, aki a korlátozásról írásos jelentést tett, valamint az összes érintett személy által elszenvedett sérülések leírását.
(6) A szociális szolgáltató köteles a kliens korlátozásáról szóló minden egyes feljegyzést és a korlátozási nyilvántartásban rögzített adatokat haladéktalanul, vagyis a korlátozó eszközök alkalmazását követően jelenteni a minisztériumnak.
(7) A szociális szolgáltató köteles a kliens korlátozásáról szóló minden egyes esetről haladéktalanul értesíteni annak törvényes képviselőjét vagy bírósági döntéssel kijelölt gondozóját.22) Ha a bírósági döntéssel kijelölt gyám intézmény, a szociális szolgáltató köteles a korlátozó eszközök klienssel szembeni alkalmazásáról haladéktalanul tájékoztatni annak közeli hozzátartozóját is.
(8) Az ezen törvény szerint gyermeknek nyújtott szociális szolgáltatás vagy gondoskodás esetén a szociális szolgáltató köteles betartani a testi fenyítések és büntetések mindennemű tilalmának előírását, és csak olyan nevelési eszközöket és módszereket használhat, amelyek semmilyen módon nem alázzák meg, nem sértik, nem mellőzik a gyermeket, beleértve a hanyag bánásmódot is, vagy amelyek más formában nem sértik a gyermek méltóságát és nem veszélyeztetik az életét, egészségét, testi, érzelmi, észbeli és erkölcsi fejlődését.


MÁSODIK RÉSZ
Szociális szolgáltatások

ELSŐ FEJEZET
A szociális szolgáltatások fajtái, formái, és a szociális szolgáltatás-nyújtás terjedelme

11. § 
A szociális szolgáltatás fajtájának, a szociális szolgáltatás módjának és a szociális szolgáltatás-nyújtás terjedelme
A szociális szolgáltatás fajtája, a szociális szolgáltatás módja és a szociális szolgáltatás-nyújtás terjedelme a kedvezőtlen szociális helyzet mértékének megfelelően, a 34-41. §-ban meghatározott szociális szolgáltatások esetében és a természetes személy más személy segítségére való ráutaltságának foka szerint kerül meghatározásra.

12. §
A szociális szolgáltatás fajtája
(1) A szociális szolgáltatások fajtái
a) szociális szolgáltatások válsághelyzetben történő beavatkozások esetén a következők: 
1. terepen végzett azonnali válságkezelő szociális szolgáltatás,
2. intézményi szociális szolgáltatás, melyek az alábbiak:
2.1. alacsony ingerküszöbű nappali központ,
2.2. integrációs központ,
2.3. közösségi központ,
2.4. éjjeli menedékhely,
2.5. menhely,
2.6. átmeneti otthon,
2.7. szükséglakás,
3. alacsony ingerküszöbű szolgáltatás gyermekes családoknak,
b) a gyermekes családoknak nyújtott szociális szolgáltatások, melyek a következők:
1. a gyermekről való személyes gondoskodás segítése,
2. a gyermekről való személyes gondoskodás segítése, átmeneti intézményi gyermekgondozóban,
3. a gyermekről való személyes gondoskodás segítése a családi és munkahelyi élet összehangolásának támogatása céljából,
4. a családi és munkahelyi élet összehangolásának céljából nyújtott szolgáltatás három éven aluli gyermekeknek létesített intézményekben,
5. korai (sürgősségi) beavatkozó szolgáltatás,
c) szociális szolgáltatások a súlyos egészségkárosultság, rossz egészségi állapot vagy a nyugdíjkorhatár elérése következtében kialakult kedvezőtlen szociális helyzet miatt
1. intézményi szociális szolgáltatásnyújtás egyéneknek, akik más személy segítségére szorulnak és egyéneknek, akik elérték a nyugdíjkorhatárt:
1.1. támogatott lakhatás intézményei,
1.2. idősotthonok,
1.3. gondozói szolgáltató intézetek,
1.4. rehabilitációs központok,
1.5. szociális otthonok,
1.6.speciális intézetek,
1.7. nappali ellátó,
2. házi gondozószolgálat (a továbbiakban csak „gondozó szolgálat”),
3. szállító szolgálat,
4. személyes kísérő és felolvasó szolgálat,
5. tolmácsszolgálat,
6. tolmácsszolgálat-közvetítés,
7. személyi asszisztens-közvetítés,
8. segédeszköz-kölcsönzés,
d) telekommunikációs technológiákon alapuló szociális szolgáltatások
1. segélyhívó megfigyelő és vészjelző rendszerek,
2. válságkezelés távközlési technológiák segítségével,
e) támogató szolgáltatások
1.tehermentesítő szolgáltatás,
2. az ápolói jogok és kötelességek biztosításában nyújtott segítség,
3. szociális szolgáltatás napi központokban,
4. az önálló lakás fenntartásának segítése,
5. közétkeztetési szociális szolgáltatás,
6. mosodai szociális szolgáltatás,
7. közfürdői személyi higiénés szociális szolgáltatás.
(2) Az 1. bekezdésben taglalt szolgáltatások a célnak megfelelően társíthatók.

13. §
A szociális szolgáltatások formái
(1) Szociális szolgáltatást nyújtani ambulánsan, terepen, bentlakásos formában vagy módon lehet nyújtani a szociális helyzet és környezet függvényében, melyben a természetes személy tartózkodik.
(2) Az ambuláns szociális szolgáltatás olyan természetes személynek nyújtható, aki képes bejárni kísérettel vagy más személy által szállítva a szolgáltatás nyújtásának helyszínére. Az ambuláns szociális szolgáltatás nyújtója intézmény is lehet. Ambuláns szociális szolgáltatásnyújtás esetén mosodai, vasalási, fehérnemű és ruhakarbantartási szolgáltatást nem nyújtanak. Az ambuláns szociális szolgáltatás a 32.b, 35., 36. és 38–40. §-ban taglalt intézményben legalább nyolc óra időtartamban kerül nyújtásra munkaidőben; rövidebb idejű ilyen szolgáltatásnyújtás csak kliens kezdeményezésére megkötött szociálisszolgáltatás-nyújtási szerződés alapján lehetséges.
(3) A terepen nyújtott szociális szolgáltatás a természetes személynek saját, megszokott környezetében vagy az otthonában történő ellátást jelent.
(4) Terepen nyújtott szociális szolgáltatás formájában biztosíthatók területi programok is, melyeknek célja a rossz szociális helyzetbe került természetes személy, a család és közösség kirekesztődésének megakadályozása. A területi programokat szakmai vagy más, e törvényben taglalt programokkal valósítják meg.
(5) A bentlakásos szociális szolgáltatás intézményi ellátás, amennyiben a szociális szolgáltatásnak része a bentlakás is. A bentlakásos szociális szolgáltatás lehet éves szociális ellátás vagy hetes szociális szolgáltatás. A hetes szociális szolgáltatást szombaton és vasárnap, államünnepeken vagy más munkaszüneti napokon nem nyújtják; ha az államünnep vagy további munkaszüneti nap munkanapra esik, a hetes szociális szolgáltatás e napokon is nyújtható. Kiskorú gyermeket bentlakásos szociális szolgáltatásban csak törvényes képviselőjének írásos engedélyével lehet részesíteni, a cselekvőképességétől megfosztott személy esetében a bíróságilag kirendelt gondnok írásos egyetértésével.22)
(6) A terepen vagy ambulánsan nyújtott szociális szolgáltatás előnyt élvez a bentlakásos szociális szolgáltatással szemben. Ha a házi szociális szolgáltatás vagy az ambuláns szociális szolgáltatás nem célravezető, nem megfelelő vagy nem kezeli elégségesen a kedvezőtlen szociális helyzetben lévő természetes személyt, bentlakásos szociális gondozást kell biztosítani a számára. A bentlakásos szociális gondozás esetén előnyt élvez a hetes ellátás az éves ellátással szemben.
(7) A 6. bekezdést a természetes személy szabad szociális szolgáltatás-választási jogával összhangban érvényesítendő.
(8) Szociális szolgáltatás más módon is nyújtható, elsősorban telefonon vagy távközlési technológiák közvetítésével, amennyiben ez a célszerű.

14. §
A szociális szolgáltatás időtartama
Szociális szolgáltatás meghatározatlan vagy meghatározott ideig nyújtható.

MÁSODIK FEJEZET
Szociális szolgáltatások nyújtása

15. §
Szakmai, kiszolgáló és egyéb tevékenységek végzése
(1) A szociális szolgáltató köteles a szakmai, kiszolgáló és egyéb tevékenységeket elvégezni, ezeket biztosítani, vagy megteremteni a feltételeket nyújtásukhoz a jelen törvényben megszabott terjedelemben, az általa nyújtott szociális szolgáltatás jellegének megfelelően.
(2) A szociális szolgáltató a kötelezően végzett, biztosított tevékenységek, vagy a szociális szolgáltatás fajtájának végzésére általa megteremtett feltételeken kívül nyújthat, biztosíthat vagy feltételt teremthet olyan más tevékenységek nyújtására is, amelyek a 16-18. §-ban és a 61. § 8. és 9. bek.-ben szerepelnek, de a nyújtott szociális szolgáltatás fajtája szerint nem kötelező azokat végezni, biztosítani vagy nyújtásukhoz a feltételeket nem kötelező megteremteni az 1. bekezdés értelmében.
(3) A szociális szolgáltató végezhet, biztosíthat olyan más tevékenységeket, vagy feltételeket teremthet más tevékenységek végzésére is, melyeket a jelen törvény nem szabályoz, de a szolgáltatás minőségét emelik.

16. §
Szaktevékenységek
(1) Szaktevékenység alatt értendő főként
a) az alapvető szociális tanácsadás,
b) a speciális szociális tanácsadás,
c) a más személy segítségére szoruló természetes személynek nyújtott segítség a 3. sz. melléklet szerint, a 4. mellékletben meghatározott terjedelemben,
d) jogérvényesítésben és törvény által védett jogok érvényesítésében nyújtott segítség,
e) szociális rehabilitáció,
f) intézményen belüli gondozás,
g) a munkavégzési készségek fejlesztése,
h) tolmácsolás,
i) közvetítő szolgáltatás:
1. tolmácsolás;
2. személyi asszisztencia
j) a gyámsági jogok és kötelességek ellátásában nyújtott segítség.
k) nevelés,
l) megelőző tevékenység,
m) segítség a munkaerő-piaci érvényesülésben,
n) segítség a tanítási órára való felkészülésben és a gyermek kísérete az iskolába és iskolából, az oktatási intézménybe és intézményből,
o) az egészségkárosult gyermek komplex fejlesztésének serkentése,
p) segítségnyújtás a háztartás működtetésében, a pénzzel való gazdálkodásban, támogatás az időbeosztás megszervezésében, támogatás a társadalmi életbe és a munka világába történő bekapcsolódásban, az egyéni érdeklődés fejlesztésének támogatása, a válsághelyzetek megelőzésének és megoldásának támogatása és a megfelelő társadalmi viselkedésmódok elsajátításának támogatása az egyéni lakhatás megteremtésének keretében,
q) egyéb szokásos gyermekápolási tevékenységek a 4. sz. melléklet alapján.
(2) Az 1. bekezdés a), b) és e) pontja szerinti szaktevékenységek önálló szaktevékenységként is végezhetők a 65. § értelmében végrehajtott regisztrációt követően; speciális szociális tanácsadást mint önálló szaktevékenységet a jelen törvénybe foglalt feltételek értelmében szociális munkás önálló gyakorlati tevékenységeként is lehet nyújtani.22a) Az első mondat értelmében végzett szaktevékenység a szociális szolgáltatás fajtájának tekintendő.
(4) A szociális szolgáltató nem biztosíthat szaktevékenységeket, kivéve az 1. bekezdés f) pontja szerinti intézeti ápolói tevékenységet más személy közreműködésével polgárjogi vagy kereskedelmi jogi viszony létesítése alapján.

17. §
Kiszolgáló tevékenységek
(1) Kiszolgáló tevékenység az elszállásolás, az étkeztetés, a takarítás, a mosás, a vasalás, a fehérnemű és felsőruházat karbantartása, valamint az ambuláns szolgáltatás során a közös térben nyújtott dologi teljesítések.
(2) Szállásadáson az 1. bekezdés értelmében lakóhelyiségben vagy annak egy felszerelt részében történő lakhatás biztosítása értendő, a közös terek használatának lehetőségével, valamint az elszállásolással kapcsolatos tárgyi eszközök biztosításával, illetve éjszakai szállásnyújtással.
(3) Étkeztetésen az 1. bekezdés értelmében az egészséges táplálkozás elveivel összhangban nyújtott, az életkori sajátosságokat, az egészségi állapotot figyelembe vevő étel nyújtása értendő az étkezési normatíváknak megfelelően. Étkezési normatíva alatt az étel alapanyagaira költött egységárat értjük. Az étel teljes árát a nyersanyagokra fordított költség és az étel elkészítésének rezsiköltsége teszi ki.
(4) Egészéves bentlakásos intézményi, étkeztetéssel járó szociális szolgáltatás és hetes bentlakásos intézményi, étkeztetéssel járó szociális szolgáltatás esetén a szociális szolgáltató köteles egész napos étkezést biztosítani, mely tartalmazza a reggelit, az ebédet és vacsorát, valamint két kiegészítő étket; diabetikus diéta, fehérje diéta és feljavító diéta esetén három kiegészítő étket. A szociális szolgáltatás alanya az egészéves bentlakásos vagy hetes bentlakásos intézményi, étkeztetéssel járó szociális szolgáltatás esetén köteles ezen étkeztetési szociális szolgáltatásból legalább napi két ételt megrendelni, melyek egyikének ebédnek vagy vacsorának kell lennie. Ambuláns szociális szolgáltatást nyújtó, étkeztetést biztosító intézmény által nyújtott szociális gondozás esetén a szociális szolgáltató köteles étkezést biztosítani, mely reggelit, tízórait, ebédet és uzsonnát tartalmaz. A szociális szolgáltatás alanya az ambuláns, étkezést biztosító szociális szolgáltató intézményben köteles ezen szociális szolgáltatás részeként legalább napi egy étkezést igénybe venni.
(5) Az étkezést biztosító intézmény szociális szolgáltatását igénybe vevő alanyának a 4. bekezdésben meghatározott kötelessége a szolgáltatáson belüli étkezés megrendelésére nem vonatkozik a szociális gondozás azon alanyára, aki nem szorul rá más természetes személy segítségére az önellátása során a 3. sz. melléklet első pontja szerinti tevékenységekben és háztartásának vezetésében a 4. sz. melléklet II. része a)-d) és f) pontjának tevékenységeiben, aki nem eltartott gyermek, nem fosztatott meg jogi cselekvőképességétől vagy jogi cselekvőképességében nem lett korlátozva, amennyiben ennek az intézménynek a térbeli, anyagi és higiéniai feltételei adottak a szociális szolgáltatás ezen alanya számára az étel elkészítésére vagy ha a szociális szolgáltatás alanya az étkezését más módon biztosítja.

18. §
További tevékenységek
(1) További tevékenységek a következők:
a) a feltételek megteremtése
1. az ételek elkészítésére, kiadására és az élelmiszerek kiosztására,
2. az alapvető személyi higiénés szükségletek biztosítására,
3. a szükséges ruhanemű és lábbeli biztosítására,
4. takarítás,
5. mosás, vasalás, valamint a fehérnemű és ruházat karbantartása,
6. az értéktárgyak őrzésére,
7.a művelődésre,
8. a szakköri tevékenységre,
b) biztosítani
1. a személyes eszközöket-felszerelést,
2.a szükséges ruházatot és lábbelit,
3. a szállítást,
c) az ételek házhoz szállítása,
d) segédeszközök kölcsönzése,
e) szakköri tevékenységek biztosítása.
(2) A 2. pontban taglalt alapvető személyi higiénés szükségletek feltételeinek az 1. bekezdés a) pontja szerinti megteremtése magába foglalja olyan alapvető higiénés szükségletek nyújtásának biztosítását is, amelyre azoknak a természetes személyeknek van szüksége, akik másként nem tudják vagy nem képesek emberi méltóságukat a szükséges mértékben megőrizni.
(3) Az 7. pontban taglalt művelődés biztosításának az 1. bekezdés a) pontja szerinti megteremtése a szociális szolgáltatás alanyának képzését jelenti külön jogszabályi rendelkezés szerint.23)
(4) A 7. pontban taglalt szakköri tevékenység az 1. bekezdés e) pontja értelmében kulturális tevékenységet, társadalmi tevékenységet, sporttevékenységet és rekreációs tevékenységet jelent, melynek célja a szociális szolgáltatás alanya képességeinek és készségeinek fejlesztése.
(5) A 6. pontban taglalt személyes felszerelés alatt az 1. bekezdés b) pontja értelmében a ruházatot, a lábbelit, a higiéniai eszközöket, a tanszereket és egyéb, személyi szükségleteket szolgáló eszközöket kell érteni. Személyes felszerelés annak a természetes személynek nyújtható, akinek egészéves bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtanak, ha ez a személy a személyes felszerelést önállóan biztosítani magának nem képes.
(6) A feltétlenül szükséges lábbeli és ruházat az 1. bekezdés b) pontja szerint annak a természetes személynek jár, aki nem tudja vagy nem képes a szükséges ruhát és lábbelit az emberi méltósága megőrzéséhez kellő mértékben saját maga biztosítani. Szüksége ruházatnak és lábbelinek tekintendő a használt ruházat és lábbeli is.

19. §
Szociális tanácsadás
(1) A szociális tanácsadás olyan szaktevékenység, amely a kedvezőtlen élethelyzetben került természetes személy megsegítésére irányul. A szociális tanácsadás lehet alapszintű szociális tanácsadás és specifikus szociális tanácsadás.
(2) Az alapszintű szociális tanácsadás felméri a természetes személy, a család vagy közösség/csoport problémáinak jellegét, alapvető tájékoztatást nyújt a problémák megoldásának lehetőségeiről és további szakirányú tanácsadást közvetít neki. Az alapszintű szociális tanácsadás része minden, e törvény alapján nyújtott szociális tanácsadói tevékenységnek.
(3) A specifikus szociális tanácsadás meghatározza a természetes személy, család vagy közösség/csoport problémái keletkezésének okát, azok jellegét és terjedelmét, és konkrét szakszerű segítséget nyújt neki.
(4) A szociális tanácsadás történhet ambuláns formában, e célra létrehozott szociális tanácsadó intézmény tanácsadójában, vagy terepen megvalósított programok közvetítésével.

20. §
Segítségnyújtás jogérvényesítés vagy törvényben védett jogok érvényesítése során
A segítségnyújtás a jogérvényesítés vagy a törvényben védett jogok érvényesítése során olyan szaktevékenység, amely a nagykorú természetes személy belegyezésével történik, és főként a hivatali ügyek intézésében, a személyi okmányok beszerzésének folyamatában, írásos beadványok elkészítésében és benyújtásában, űrlapok kitöltésében, a hivatalos írásbeli kommunikációban és a természetes személy érdekeit szolgáló egyéb ügyek intézésében nyújt segítséget.

21. §
Szociális rehabilitáció
(1) A szociális rehabilitáció olyan szaktevékenység, amely a természetes személy önállóságának, függetlenségének, önellátó képességének helyreállítására irányul, meghatározott készségek begyakorlásával, vagy képességek aktivizálásával, az önellátás, a háztartásvezetés és alapvető szociális teendők során szükséges szokások erősítésével a családban és közösségben meglévő természetes források maximális kihasználása mellett.
(2) Ha a természetes személy más személy segítségére szorul, az 1. bekezdésben taglalt szociális rehabilitáció elsősorban a segédeszközök használatának a begyakorlására, a háztartási teendők begyakorlására, a térbeli tájékozódás begyakorlására, a Braille-írás és -olvasás, a látásgyakorlás, valamint a szociális kommunikáció elsajátítatására irányul.

22. §
Intézményi ápolási tevékenység
Az egészségügyi ápolási ellátás nyújtását a 35., 36., 38. és 39. § szerinti intézményekben, nyújtásának feltételeit, mértékét és az egészségügyi ellátás térítésének feltételeit, valamint az egészségügyi ellátás nyújtásáról szóló szerződés megkötésének feltételeit külön előírások szabályozzák.23a)

23. §
A munkavégzési készségek fejlesztése
A munkavégzési készségek fejlesztése szaktevékenység, melynek célja a munkavégzési szokások és készségek elsajátíttatása a természetes személlyel munkatevékenységek során, a fizikai és mentális munkavégzési képesség helyreállítása és fejlesztése, a társadalomba való beilleszkedés érdekében.

23.a §
Megelőző tevékenység
A megelőző tevékenység olyan szaktevékenység, mely a természetes személy, a család vagy közösség kockázatos magatartásának és a kockázatos helyzetek kialakulásának megelőzésére, ezek leküzdésére és megoldására irányul.

23.b §
Az egészségkárosult gyermek komplex fejlesztésének serkentése
(1)Az egészségkárosult gyermek komplex fejlődésének serkentése szaktevékenység, melynek tartalma olyan eljárások és technikák alkalmazása, mely a gyermek pszicho-motorikai fejlődését, kommunikációs képességét és környezetéhez való alkalmazkodóképességét elősegíti az egyéni szükségleteinek és képességeinek megfelelően, és amelynek célja az egészségkárosult gyermek családtagjai e gyermekről való gondoskodáshoz szükséges képességeinek megerősítése is.
(2) Az egészségkárosult gyermek komplex fejlődésének serkentését az egészségkárosult gyermek és családja bio-pszicho-szociális támogatási modelljének és segítésének alapján végzik.
(3) Az egészségkárosult gyermek komplex fejlődésének serkentését szakdolgozók végzik, akik teljesítik az előírt képzettségi feltéteket a 84. § 20. bekezdése szerint meghatározott szakirány vonatkozásában, az egészségkárosult gyermek szükségleteinek megfelelően.

HARMADIK FEJEZET
Válságelhárító szociális szolgáltatások

24. §
(1) Válságelhárító szociális szolgáltatást a természetes személynek kedvezőtlen szociális helyzete megoldása érdekében nyújtanak a 2. § 2. bek. a), b), d), g)-i) pontja szerint.
(2) A válságkezelő szociális szolgáltatások alacsony ingerküszöbűek is lehetnek.
(3) Alacsony ingerküszöbű szociális szolgáltatásnak a jelen törvény céljaira az a szociális szolgáltatás tekintendő, amely a természetes személy számára könnyen elérhető főként a helyszíne vonatkozásában, ahol a természetes személy tartózkodik, és a szociális szolgáltatás térítési díja tekintetében. A szociális szolgáltatás nyújtására anonim módon kerül sor, az érintett természetes személy kilétének igazolása nélkül és tekintet nélkül arra, hogy tapasztalhatók-e nála függőséget okozó anyag fogyasztása. Az alacsony ingerküszöbű szociális szolgáltatás célja, hogy megkönnyítse a természetes személy kapcsolatteremtését szociális környezetével, vagy támogatást és segítséget nyújtson neki külön jogszabályi előírások szerint, ezzel támogassa a társadalomba történő beilleszkedését.

24.a §
Válságelhárító szociális terepmunka
Válságelhárító szociális szolgáltatást terepen a természetes személynek kedvezőtlen szociális helyzete megoldása érdekében nyújtanak a 2. § 2. bek. a), b), d), g)-i) pontja szerint, és annak tartalma az ilyen természetes személyek felkutatására kifejtett tevékenység, a szaktevékenységek, a kiszolgáló tevékenységek és egyéb, elsősorban megelőző tevékenység végzését célzó tevékenységek, szociális tanácsadás nyújtása, a szociális rehabilitáció, segítség a jogok és törvény által védett érdekek érvényesítésében, valamint ételkiadás feltételeinek megteremtése vagy élelmiszerosztás.

24.b §
Alacsony ingerküszöbű nappali központ
Alacsony ingerküszöbű nappali központban a természetes személynek a 2. § 2. bek. a), b), h) és i) pontja szerinti kedvezőtlen szociális helyzete esetén napközben
a) biztosítják
1. a szociális tanácsadást,
2. a segítséget jogainak és törvény által védett érdekeinek érvényesítésében,
b) feltételeket teremtenek
1. étel készítésére, étel kiadására vagy élelmiszer kiadására,
2. az alapvető személyes higiéna elvégzésére.

24.c §
Integrációs központ
Az integrációs központban a természetes személynek a 2. § 2. bek. a) és i) pontja szerinti kedvezőtlen szociális helyzetben
a) biztosítják
1. a szociális tanácsadást,
2. a szociális rehabilitációt,
b) feltételeket teremtenek
1. a munkavégzési készségek fejlesztésére,
2. szakköri tevékenységre.

24.d §
Közösségi központ
(1) A közösségi központban a természetes személynek a 2. § 2. bek. h) pontja szerinti kedvezőtlen szociális helyzetben
a) biztosítják
1. alapvető szociális tanácsadást,
2. a segítséget jogai és törvényben védett érdekei érvényesítésében,
3. a segítséget tanításra való felkészülésben, valamint a gyermek kíséretét az iskolába és iskolából, az oktatási intézménybe és az oktatási intézményből,
b) megelőző tevékenységet folytatnak,
c) szakköri tevékenységet biztosítanak.
(2) A közösségi központban közösségi munka és közösségi rehabilitáció folyik.
(3) Közösségi központban szociális szolgáltatást ambuláns szociális szolgáltatásként és terepprogram közvetítésével terepen végzett szociális szolgáltatásként lehet nyújtani.

25. §
Éjjeli menedékhely
Az éjjeli menedékhelyen a 2. § 2. bek. a) és i) pontja szerint kedvezőtlen szociális helyzetben lévő természetes személynek, akinek nincs szálláshelye vagy korábbi lakóhelyét nem használhatja,
a) biztosítják
1. az elszállásolást fedél alatt az éjszaka eltöltése idejére,
2. a szociális tanácsadást,
3. a feltétlenül szükséges ruházatot és lábbelit,
b) feltételt teremtenek
1. ételkészítésre, ételkiadásra vagy élelmiszer kiadására,
2. az alapvető személyi higiénés tevékenységekre.

26. §
Menhely
(1) A menhelyen a 2. § 2. bek. a) és i) pontja szerint kedvezőtlen szociális helyzetben lévő természetes személynek, akinek nincs szálláshelye vagy korábbi lakóhelyét nem használhatja,
a) biztosítják
1. meghatározott időre a lakhatást,
2. a szociális tanácsadást,
3. a segítséget jogai és törvényben védett érdekei érvényesítésében,
4. a szükséges ruházatot és lábbelit,
b) feltételt teremtenek
1. ételkészítésre, ételkiadásra vagy élelmiszer kiadására,
2. az alapvető személyi higiénés tevékenységekre,
3. takarításra,
4. mosásra, vasalásra, a fehérnemű és ruházat karbantartására,
5. szakköri tevékenységre.
(2) A szociális szolgáltató a szolgáltatásait a menhelyen elkülönítve nyújtja az egyedülállóknak és elkülönítve a gyermekes családoknak vagy az egyedülálló gyermekes személyeknek.

27. §
Átmeneti otthon
(1) Az átmeneti otthonban a 2. § 2. bek. a) és i) pontja szerint kedvezőtlen szociális helyzetben lévő természetes személynek nyújtanak meghatározott ideig szociális szolgáltatást, akinek nincs lakóhelye az intézeti szociális szolgáltatásnyújtás lejártát követően, a gyermekvédelmi vagy szociális gondnoksági intézeti ellátás leteltével.23da)
(2) Az átmeneti otthonban
a) biztosítják
1. a meghatározott idejű lakhatást,
2. a szociális tanácsadást,
3. a segítséget a jogok és törvényben védett érdekek védelmében,
b) biztosítják
1. a munkavégzési készségek fejlesztését, 
2. a munkaerő-piaci elhelyezkedést,
c) feltételt teremtenek
1. ételkészítésre, ételkiadásra vagy élelmiszer kiadására,
2. az alapvető személyi higiénés tevékenységekre,
3. takarításra,
4. mosásra, vasalásra, a fehérnemű és ruházat karbantartására,
5. szakköri tevékenységre.
(3) Az átmeneti otthoni szociális szolgáltatás nem nyújtható gyermekotthonban vagy gyermekotthon területén.

28. §
Alacsony ingerküszöbű szociális szolgáltatás gyermekeknek és családoknak
(1) Alacsony ingerküszöbű szociális szolgáltatást gyermekenek és családoknak a 2. § 2. bek. b) pontja szerint kedvezőtlen szociális helyzetben lévő természetes személynek és a családjának nyújtanak.
(2) Az alacsony ingerküszöbű szociális szolgáltatás során a gyermekeknek és családoknak
a) biztosítják
1. a szociális tanácsadást,
2. a szociális rehabilitációt,
3. a preventív tevékenységet,
b) biztosítják
1. a segítséget a jogok és törvényben védett érdekek érvényesítésében,
2. a segítséget tanításra való felkészülésben, valamint a gyermek kíséretét az iskolába és iskolából, az oktatási intézménybe és az oktatási intézményből,
3. a szakköri tevékenységet.
(3) Alacsony ingerküszöbű szociális szolgáltatás gyermekeknek és családoknak nyújtható ambuláns szociális szolgáltatás és terepen nyújtott szociális szolgáltatás formájában, terepre kidolgozott programokon keresztül.

29. §
Szükséglakás
(1) Szükséglakásban a 2. § 2. bek. g) pontja szerint kedvezőtlen szociális helyzetben lévő természetes személynek 
a) biztosítják
1. a meghatározott idejű lakhatást,
2. a szociális tanácsadást,
3. a segítséget a jogok és törvényben védett érdekek érvényesítésében,
b) feltételt teremtenek
1. ételkészítésre, ételkiadásra vagy élelmiszer kiadására,
2. az alapvető személyi higiénés tevékenységekre,
3. takarításra,
4. mosásra, vasalásra, a fehérnemű és ruházat karbantartására,
5. szakköri tevékenységre.
(2) Ha a 2. § 2. bek. g) pontja értelmében kedvezőtlen szociális helyzetben lévő természetes személy életét és egészségét kell védeni, biztosítani kell a szükséglakás helyének titkosítását és az érintett névtelenségét. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a 2. § 2. bek. g) pontja szerint kedvezőtlen szociális helyzetben lévő természetes személy felkéri a szükséglakás fenntartóját személyazonosságának titkosítására az intézményben való tartózkodásával kapcsolatosan magánélete és családi élete védelmében.
(3) Ha az megfelelő és célravezető, a szükséglakásban nyújtható szociális szolgáltatás a 2. § 2. bek. g) pontja szerinti természetes személyek egyes csoportjainak különállóan is.
(4) A szükséglakás-létesítmény nyújthat szociális tanácsadást is a természetes személynek, akinek kedvezőtlen szociális helyzete a 2. § 2. bek. g) pontja szerint alakult ki. Az első mondat szerinti szociális szolgáltatás nem nyújtható olyan létesítményen belül, ahol szociális szolgáltatást nyújtanak a 2. § 2. bek. g) pontja szerint kedvezőtlen szociális helyzetben lévő természetes személynek.

30. §
Ha a magán szociális szolgáltató válságelhárító szociális szolgáltatást nyújt, és ha az célszerű és megfelelő, nyújthat szolgáltatásokat a külön törvényben20) szabályozott akkreditáció megszerzése alapján.

NEGYEDIK FEJEZET
Szociális szolgáltatások gyermekes családoknak

31. §
A személyes gyermekgondozás segítése
(1) Segítséget a személyes gyermekgondozásnál akkor nyújtanak, ha a gyermek szülője vagy a természetes személy, akinek gondozására bírósági döntéssel rábízták a gyermeket, önmaga vagy családja segítségével nem tudja a személyes gondoskodást nyújtani a gyermeknek vagy kiskorú személynek, de semmilyen más ok nem áll fenn, mely miatt külön jogszabály20) szerint kellene eljárni.
(2) A személyes gyermekgondozás segítése keretében
a) segítséget nyújtanak
1. a szokásos gyermekápolási tevékenységekben,
2. az iskolai oktatásra való felkészítésben,3. a nevelésben,
b) biztosítják a szakköri tevékenységet.
(3) Elismert indoknak tekinthető, mely miatt a gyermek szülője vagy a természetes személy, akinek gondozására bírósági döntéssel rábízták a gyermeket, önmaga vagy családja segítségével nem tudja a személyes gondoskodást nyújtani a gyermeknek vagy kiskorú személynek, elsősorban
a) a gyermek szülőjének vagy a természetes személynek, akinek gondozására bírósági döntéssel rábízták a gyermeket a betegsége, balesete vagy gyógyfürdői kezelése, illetve az egyik szülő halála,
b) az anya vagy azon nő szülése, akinek gondoskodásra bízták bírósági döntéssel a gyermeket,
c) három gyermek egyidejű születése, vagy két gyermek vagy több gyermek születése két éven belül, mégpedig a legfiatalabb gyermek harmadik életévének betöltéséig.
(4) A személyes gyermekgondozásban segítséget  terepen végzett szociális  szolgáltatásként nyújtják.
(5) A személyes gyermekgondozásban legfeljebb 30 egymást követő napon át nyújtanak segítséget.

32. §
Ideiglenes gyermekgondozó intézet
(1) Ideiglenes gyermekgondozó intézetben segítséget nyújtanak a gyermekről való személyes törődésben, ha a szülő vagy az a természetes személy, akinek bírósági döntéssel személyes gondozására bízták a gyermeket, komoly okokból nem tudja biztosítani a személyes gondoskodást a kiskorú gyermeknek maga vagy családtagjai segítségével sem, egyéb más okok azonban nem állnak fenn, melyek miatt a gyermek érdekében különös jogszabályi rendelkezések20) szerint kellene eljárni.
(2) Ideiglenes gyermekgondozó intézetben a gyermek
a) megkapja
1. a szokásos gondozási tevékenységeket,
2. a szociális tanácsadást,
3. a meghatározott idejű szállást,
4. az étkezést,
5. a takarítást, mosást, vasalást, fehérnemű- és ruházat-karbantartást,
6. a segítséget az iskolai felkészülésben,
7. a nevelést,
b) biztosítják neki a szakköri tevékenységet.
(3) Az 1. bekezdés szerinti komoly oknak számít a 31. § 3. bekezdésében felsorolt minden ok vagy az őrizetbe vétel, illetve a szabadságvesztés-büntetés letöltésének megkezdése.

32.a §
A családi élet és a munkahelyi élet összehangolását segítő szociális szolgáltatás
(1) Családi életet és munkahelyi életet összehangoló szolgáltatást nyújtanak a szülőnek vagy a természetes személynek, akinek bírósági döntéssel a gondjaira bízták a gyermeket, abban az időben
a) amikor a munkapiacra való visszatérésre készül vagy a munkapiaci belépéssel vagy visszatéréssel kapcsolatos tevékenységeket végez, a kiskorú gyermekről való gondoskodással,
b) amikor középiskolában vagy felsőoktatási intézményben a jövendő hivatására készül vagy jövedelemszerző tevékenységet végez a gyermekről való gondoskodással hároméves korig vagy hatéves korig, ha a gyermek kedvezőtlen egészségi állapotú.23e)
(2) Családi életet és munkahelyi életet összehangoló szolgáltatás keretében a gyermek
a) megkapja
1. a szokásos gondozási tevékenységeket,
2. a felkészítést az iskolai oktatásra,
3 a nevelést,
b) biztosítják neki a szakköri tevékenységet.
(3) Családi élet és munkahelyi élet összehangolását segítő szolgáltatás, ha három éven aluli gyermekről, vagy hat éven aluli, kedvezőtlen egészségi állapotú gyermekről van szó,
a) azon év augusztusának 31. napjáig nyújtják, amikor a gyermek betölti harmadik életévét, vagy a hatodik életévét, ha kedvezőtlen egészségi állapotú gyermekről van szó,
b) egy személy által legfeljebb négy gyermeknek nyújtandó; ez alól kivétel képeznek a testvérek.
(4) A családi élet és munkahelyi élet összehangolását segítő szolgáltatás szociális terepmunka formájában nyújtják, vagy ambuláns szociális szolgáltatásként, intézeten kívül. Ha a családi élet és munkahelyi élet összehangolását segítő szolgáltatás intézeten kívüli ambuláns szociális szolgáltatás, annak a természetes személynek a családi környezetében nyújtják, aki a gyermekről gondoskodik. Az 1. bekezdés b) pontja szerinti, a családi élet és munkahelyi élet összehangolását segítő szolgáltatás nyújtható intézeten kívüli ambuláns szociális szolgáltatásként olyan környezetben, mely a szülő vagy a gyermekről bírósági döntés alapján gondoskodó természetes személy munkáltatójának elkülönített környezete az alkalmazottak gyermekei gondozásának biztosítására.

32.b §
Három éven aluli gyermekeket gondozó intézmények
(1) Három éven aluli gyermekeket gondozó, a családi élet és munkahelyi élet összehangolását segítő szolgáltatást nyújtó intézményekben a gyermekről harmadik életévének betöltéséig gondoskodnak,  amennyiben a szülő vagy a természetes személy, akinek a gyermek gondoskodás céljából, bírósági döntéssel a személyes gondjaira lett bízva, középiskolában vagy felsőoktatási intézményben a jövendő hivatására készül, a munkaerő-piaci érvényesülésre készül vagy a munkaerőpiacra való belépéssel vagy visszatéréssel kapcsolatos tevékenységet végez, vagy jövedelemszerző tevékenységet végez.
(2)A három éven aluli gyermekeket gondozó intézményben a gyermek harmadik életévének betöltéséig nyújtanak gondoskodást egyes szülők vagy bírósági döntés alapján gondoskodó természetes személy esetében is, amennyiben
a) a 31. § 3. bekezdése szerinti okokból nem gondoskodhat a gyermekről személyesen vagy családja segítségével és nem állnak fenn egyéb indokok, melyek miatt a gyermek érdekében különleges jogszabályok szerint kellene eljárni,20)
b) a szabad hely nem tölthető be az a) pont vagy 1. bekezdés szerinti szülő vagy bírósági döntés alapján gondoskodó természetes személy gyermekével.
(3) A három éven aluli gyermekeket gondozó intézményben a gyermeknek
a) szokásos ellátó tevékenységet,
b) étkezést,
c) nevelést
nyújtanak.
(4) A három éven aluli gyermekeket gondozó intézményben közvetlenül a gyermek harmadik életévének betöltését követő augusztus hónap 31-éig nyújtanak szociális gondoskodást.
(5) A három éven aluli gyermekeket gondozó intézményben ellátást legfeljebb 12 gyermeknek nyújtható egy olyan nappali helyiségen belül, mely megfelel a játszóhely és hálóhely követelményeinek; ugyanez érvényes akkor is, ha a háló építészetileg le van választva a játszóhelyről és a gyermekek mindkét helyiséget használják. Az első mondat szerinti gyermeklétszám legfeljebb három fővel növelhető, ha a nappali helyiségben, vagy a háló- és játszóhelyiségben egy éven aluli gyermeknek nem nyújtanak szolgáltatást.

33. §
Korai válságelhárító szolgáltatás
(1) Korai válságelhárító szolgáltatást a gyermeknek nyújtanak hetedik életéve betöltéséig, amennyiben a fejlődése veszélyeztetve van egészségkárosultsága vagy a gyermek családja miatt.
(2) A korai válságelhárító szolgáltatás keretében
a) biztosítják
1. a speciális szociális tanácsadást,
2. a szociális rehabilitációt,
b) megvalósítják
1. az egészségkárosult gyermek komplex fejlesztésének serkentését,
2. a megelőző tevékenységet.
(3) A korai válságelhárító szolgáltatás részeként végzik a közösségi rehabilitációt.
(4) A korai válságelhárító szolgáltatás nyújtható ambuláns szociális szolgáltatásként vagy formailag terepen nyújtott, terepre kidolgozott programon alapuló szociális szolgáltatásként. A terepen nyújtott szociális szolgáltatás előnyt élvez az ambuláns szociális szolgáltatással szemben. Ha a terepen végzett szociális szolgáltatás nem megfelelő, nem célszerű vagy nem oldja meg elégségesen a kedvezőtlen szociális helyzetet, ambuláns szociális szolgáltatás nyújtandó.
(5) Az 1. bekezdés szerinti egészségkárosultságot a természetes személy az külön jogszabály szerinti24) egészségügyi szolgáltató igazolásával igazolja.

33.a §
Közös rendelkezések a gyermekes családok támogatására nyújtott szociális szolgáltatások során
(1) Gyermekről való gondoskodásnak számít a 31., 32., 32.a és 32.b §-ban taglalt szociális szolgáltatások nyújtásának céljaira az olyan szaktevékenység, kiszolgáló tevékenység és további tevékenység, vagy ezen tevékenységek összességének nyújtása a jelen törvényben az adott szociális szolgáltatásra megszabott terjedelemben, mely megfelel a gyermek életkorának és egészségi állapotának, egyéni szükségleteinek és képességeinek, a képesség- és személyiségfejlesztés, a társadalmi szokások elsajátítása érdekében.
(2) Gyermekről való gondoskodást a gyermek hároméves koráig vagy hatéves koráig, ha a gyermek egészségi állapota kedvezőtlen, a 31., 32., 32.a és 32.b §-ban taglalt szociális szolgáltatások esetén a gyermek gondozója nyújtja. Ha a 32.b § szerinti szociális szolgáltatás nyújtásakor egy éven aluli gyermekről gondoskodnak, a gyermek legalább egy gondozójának egészségügyi nővéri, szülésznői vagy gyakorlónővéri képesítéssel kell rendelkeznie.
(3) A 31., 32., 32.a és 32.b §-ban taglalt szociális szolgáltatásokat a törvényben megszabott feltételek szerint a szülőnek vagy a gyermekről bírósági döntés alapján gondoskodó természetes személynek nyújtják.

ÖTÖDIK FEJEZET
Szociális szolgáltatások a súlyos egészségkárosultak, a fogyatékosok vagy az időskorúak kedvezőtlen szociális helyzetének javítására

ELSŐ SZAKASZ
Intézmények a más személyek segítségére szoruló természetes személyeknek és a nyugdíjkorhatárt elért személyeknek

34. §
Életvitelt segítő lakólétesítmények
(1) Az életvitelt segítő lakólétesítményekben a természetes személynek 16. életévétől kezdve a nyugdíjkorhatár betöltéséig nyújtanak szociális szolgáltatást, ha ez a természetes személy a 3. törvénymelléklet szerint más személy segítségére szorul, és olyan felügyeletre van szüksége, melynek biztosításával önálló életvitelre képes. Ha a természetes személy az életvitelt segítő lakólétesítményben a szolgáltatásnyújtás ideje előtt eléri a nyugdíjkorhatárt, ezt a szociális szolgáltatást továbbra is biztosítani fogják neki.
(2) A felügyelet az életvitelt segítő lakólétesítményben olyan szociális szolgáltatás, mely az 1. bekezdésben taglalt természetes személy figyelését és irányítását foglalja magába önellátó tevékenységeinek végzése, a háztartásának ellátása során az intézményen belül, és a 4. törvénymellékletben felsorolt alapvető szociális tevékenységek során.
(3) Az életvitelt segítő lakóépületben nyújtott felügyelet mértékét munkaórákban vagy azon tevékenységek összegében határozzák meg, melyekhez a természetes személynek felügyeletre van szüksége.
(4) Az életvitelt segítő lakólétesítményben a felügyeleten kívül
a) biztosítják
1. az elszállásolást,
2. a szociális tanácsadást,
3. a segítséget a törvényes jogok és törvényben garantált érdekek érvényesítésében,
b) feltételt teremtenek
1. étel készítésére,
2. takarításra,
3. mosásra, vasalásra, valamint a fehérnemű és ruházat karbantartására.
c) szociális rehabilitációt nyújtanak.
(5) Életvitelt segítő lakólétesítményben a szociális szolgáltatást lakóépületben nyújtják, legfeljebb
a) a szociális szolgáltatás hat alanyának lakásegységenként,
b) a szociális szolgáltatás tizenkét alanyának több, de a közút felől egy közös főbejáratú lakásegységenként.

35. §
Idősellátó intézmények
(1) Az idősellátó intézmények az alábbi személyeknek nyújtanak szociális szolgáltatásokat
a) a nyugdíjkorhatárt betöltött természetes személynek, aki más személy segítségére szorul és ráutaltsági mértéke legalább IV. fokozatú a 3. mellékletben felsoroltak értelmében, vagy
b) a nyugdíjkorhatárt betöltött természetes személynek, aki az intézményben nyújtott szociális szolgáltatásokra egyéb komoly okokból szorul rá.
(2) Az idősellátó intézmények
a) biztosítják
1. a segítséget a más személy segítségére szorulónak,
2. a szociális tanácsadást,
3. a szociális rehabilitációt,
4. a lakhatást,
5. az étkezést,
6. a takarítást, a mosást, vasalást, valamint a fehérnemű és ruházat karbantartását,
7. a személyi eszközöket,
b) feltételt teremtenek az értéktárgyak megőrzésére,
c) biztosítják a szakköri tevékenységeket.
(3) Az időseknek fenntartott létesítményekben ápolási gondoskodást is nyújtanak, amennyiben az idősek létesítménye nem nyújt ápolási gondoskodást a 22. § szerint.
(4) Az időseknek fenntartott létesítményekben szociális szolgáltatás legfeljebb a szociális szolgáltatás 40 alanyának nyújtható a létesítmény egy épületén belül.

36. §
Gondozószolgáltatást nyújtó intézmény
(1) A gondozószolgáltatást nyújtó intézmény meghatározott idejű szociális szolgáltatást nyújt annak a természetes személynek, aki más személy segítségére szorul a 3. mellékletben felsoroltak szerint, amennyiben gondozói szolgálattal nem látható el.
(2) A gondozószolgáltatást nyújtó intézmény
a) biztosítja
1. a segítséget a más személy segítéségre szorulónak,
2. a szociális tanácsadást,
3. a szociális rehabilitációt,
4. a lakhatást,
5. az étkezést,
6. a takarítást, a mosást, vasalást, valamint a fehérnemű és ruházat karbantartását,
b) feltételt teremt az értéktárgyak megőrzésére.
(3) A gondozói szolgáltatást nyújtó létesítményekben ápolási gondoskodást is biztosítanak, amennyiben a gondozói szolgáltatást nyújtó létesítmény nem nyújt ápolási gondoskodást a 22. § szerint.

37. §
Rehabilitációs központ
(1) A rehabilitációs központ szociális szolgáltatást nyújt annak a természetes személynek, aki más személy segítségére szorul a 3. mellékletben felsoroltak szerint, valamint a gyengénlátó, a siket és a súlyos kétoldali nagyothallásban szenvedő személyeknek.
(2) A rehabilitációs központ biztosítja
a) a szociális rehabilitációt,
b) a szociális tanácsadást,
c) a segítséget más személy segítségére való ráutaltság esetén,
d) a lakhatást,
e) az étkezést,
f) a takarítást, a mosást, vasalást, valamint a fehérnemű és ruházat karbantartását.
(3) Ha a rehabilitációs központ ambuláns szociális szolgáltatásokat nyújt, az intézmény nem köteles biztosítani az étkezést, a szállást, a takarítást, a mosást, vasalást, valamint a fehérnemű és ruházat karbantartását.
(4) Ha a rehabilitációs központ bentlakásos szociális szolgáltatásokat nyújt, azokat csak meghatározott időtartamban nyújthatja; legfeljebb három hónapon át; ezt az időtartamot csak egyszer lehet meghosszabbítani, legfeljebb három hónappal.
(5) A rehabilitációs központ szociális tanácsadást nyújt a családoknak és egyéb természetes személyeknek is, akik a segítségükre szoruló természetes személy ellátását biztosítják otthoni környezetében, a szociális rehabilitációban való közreműködés céljából.

38. §
Szociális otthon 
(1) A szociális otthon szociális szolgáltatásokat nyújt heti bentlakásos szociális szolgáltatás vagy ambuláns szociális szolgáltatás formájában a természetes személynek a nyugdíjkorhatár eléréséig, amennyiben ez a természetes személy
a) más személy segítségére szorul, és ráutaltsági szintje legalább V. fokozatú a 3. számú melléklet értelmében, illetve 
b) vak vagy gyengénlátó, és ráutaltsági szintje legalább III. fokozatú a 3. számú melléklet értelmében.
(2) A szociális otthon
a) biztosítja
1. a segítséget a más személy segítéségre szorulónak,
2. a szociális tanácsadást,
3. a szociális rehabilitációt,
4. a lakhatást,
5. az étkezést,
6. a takarítást, a mosást, vasalást, valamint a fehérnemű és ruházat karbantartását,
7. a személyi eszközöket,
b) biztosítja
1. a munkavégzési készségek fejlesztését,
2. a szakköri tevékenységet,
c) feltételt teremt
1. a művelődésre,
2. az értéktárgyak megőrzésére.
(3) Ha a szociális otthon gyermekeknek nyújt szociális szolgáltatást, köteles biztosítani a nevelésüket is.
(4) Az első bekezdés 2. pontjának c) alpontja szerinti művelődésre nem kell megteremteni a feltételeket olyan szociális otthonban, ahol nagykorú természetes személyeknek nyújtanak szociális szolgáltatást.
(5) A szociális otthonban ápolási gondoskodást is biztosítanak, amennyiben a szociális otthon nem nyújt ápolási gondoskodást a 22. § szerint.
(6) Ha a természetes személy a szociális otthoni szociális szolgáltatásnyújtás tartama alatt betölti a nyugdíjkorhatárt, ebben a szociális szolgáltatásban a későbbiekben is részesül.
(7) A szociális otthonban legfeljebb 40 szociális szolgáltatási alany számára nyújtható szociális szolgáltatás a létesítmény egy épületén belül.
(8) A szociális otthonban nem nyújtható szociális szolgáltatás egészéves bentlakásos szociális szolgáltatásként.

39. §
Speciális intézmény
(1) A speciális intézményben szociális szolgáltatásokat nyújtanak olyan természetes személynek, aki más személy segítségére szorul, és ráutaltsági szintje legalább V. fokozatú a 3. számú melléklet értelmében, és párhuzamosan egészségkárosult is, főként Parkinson-kórban, Alzheimer-kórban, halmozott fejlődési rendellenességekben, szklerózis multiplexben, skizofréniában, különböző etiológiájú demenciákban szenved, vak-siket, AIDS-es vagy súlyos fokozatú organikus pszichoszindrómában szenved.
(2) A speciális intézmény
a) biztosítja
1. a segítséget a más személy segítéségre szorulónak,
2. a szociális tanácsadást,
3. a szociális rehabilitációt,
4. a lakhatást,
5. az étkezést,
6. a takarítást, a mosást, vasalást, valamint a fehérnemű és ruházat karbantartását,
7. a személyi eszközöket,
b) biztosítja
1. a munkavégzési készségek fejlesztését,
2. a szakköri tevékenységet,
c) feltételt teremt
1. a művelődésre,
2. az értéktárgyak megőrzésére.
(3) Ha a speciális intézményben gyermekeknek nyújtanak szociális szolgáltatást, nevelést is kell nyújtaniuk.
(4) Az első bekezdés 2. pontjának c) alpontja szerinti művelődésre nem kell megteremteni a feltételeket olyan szociális otthonban, ahol nagykorú természetes személyeknek nyújtanak szociális szolgáltatást.
(5) A speciális létesítményben ápolási szolgáltatást is biztosítanak, ha a speciális létesítmény a 22. § értelmében nem nyújt ápolási gondoskodást.
(6) A speciális létesítményben legfeljebb 40 szociális szolgáltatási alany számára nyújtható szociális szolgáltatás a létesítmény egy épületén belül.

40. §
Nappali ellátó
(1) A nappali ellátó szociális szolgáltatásokat nyújt olyan természetes személyeknek, akik más személyek segítségére szorulnak, amennyiben ráutaltságiuk legalább III. fokozatú a 3. számú törvénymelléklet értelmében, de intézményi szociális szolgáltatásra csak a nap egy meghatározott időszakában van szükségük.
(2) A nappali ellátó
a) biztosítja
1. a segítséget a más személy segítéségre szorulónak,
2. a szociális tanácsadást,
3. a szociális rehabilitációt,
4. az étkezést,
b) biztosítja
1. a munkavégzési készségek fejlesztését,
2. a szakköri tevékenységet.
(3) Ha a nappali ellátóban gyermekeknek nyújtanak szociális szolgáltatást, nevelést is kell nyújtaniuk.
(4) A nappali ellátó szociális tanácsadást nyújt a családoknak és egyéb természetes személyeknek is, akik a segítségükre szoruló természetes személy ellátását biztosítják otthoni környezetében, a szociális rehabilitációban való közreműködés céljából.

MÁSODIK SZAKASZ

41. §
Gondozói szolgálat
(1) A gondozói szolgálat szociális szolgáltatás annak a természetes személynek, aki
a) más természetes személy segítségére szorul, és ráutaltságának szintje a 3. számú törvénymelléklet értelmében legalább II. fokozatú, valamint
b) segítségre szorul önmaga ellátása, háztartásának vezetése és az alapvető szociális tevékenységek végzése során a 4. törvénymelléklet értelmében.
(2) A gondozói szolgálat a 4. törvénymellékletben meghatározott tevékenységeket nyújtja. A nyújtott szolgáltatások terjedelmét a szociális felülvizsgálati tevékenység alapján a község határozza meg konkrét óraszámban vagy a 4. törvénymellékletben felsorolt egyes tevékenységek szerint. Az önellátás minimális időtartama nem lehet kevesebb, mint a 3. számú törvénymelléklet szerint meghatározott ráutaltsági szintnek megfelelő minimális időtartam, amennyiben a szociális szolgáltató a szolgáltatás igénylőjével, annak kezdeményezésére másként nem állapodik meg a gondozói szolgáltatás igénybevételéről kötött szerződésben. 
(3) Gondozói szolgálatot nem vehet igénybe az a természetes személy
a) akinek egészéves bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtanak,
b) akit más természetes személy gondoz, aki pénzbeli térítést kap a gondozásért külön jogszabály szerint,11) amennyiben ez a törvény nem határoz másként,
c) akinek pénzbeli hozzájárulást folyósítanak személyi asszisztensre külön jogszabály szerint,11)
d) akit vesztegzár alá helyeztek fertőző betegség gyanúja miatt vagy fertőző betegség diagnózisával.
(4) A 3. bekezdés b) pontjának rendelkezései nem alkalmazhatók, ha a természetes személy,
a) aki a gondozást ellátja, intézeti egészségügyi ellátásban részesül egészségügyi intézményben,
b) aki a gondozást ellátja, tehermentesítő szolgáltatást kap,
c) aki olyan más személy gondoskodását veszi igénybe, akinek ezért pénzbeli hozzájárulást folyósítanak külön jogszabály11) szerint, és gondozói szolgáltatásban részesül legalább havi 8 órán át.

42. §
Szállító szolgáltatás
(1) A szállító szolgáltatás olyan, a súlyosan egészségkárosult vagy rossz egészségi állapotban lévő, sík területen való mozgásában és tájékozódásában korlátozott természetes személynek nyújtott szociális szolgáltatás, aki individuális szállításra szorul személygépkocsival.
(2) A személygépkocsival történő individuális szállításra való 1. bekezdés szerinti ráutaltságot az illetékes munka-, szociális és családügyi hivatal által kiadott felülvizsgálati bizonylat igazolja a súlyosan egészségkárosultaknak más jogszabály11) szerint járó szociális kompenzációs járadék folyósításának céljaira.
(3) Az 1. bekezdés szerinti kedvezőtlen egészségi állapotot a természetes személy az egészségügyi ellátás szolgáltatójának más jogszabály szerinti24) igazolásával bizonyítja.

43. §
Személyes kísérő és felolvasó szolgálat
(1) A személyes kísérő és felolvasó szolgálatot a vak vagy erőteljesen látássérült, illetve mentálisan sérült természetes személy veheti igénybe.
(2) A személyes kísérő szolgálat a 4. törvénymelléklet III. bekezdésének a) pontjába foglalt alapvető szociális tevékenységek során vehető igénybe. A felolvasó szolgálat felolvasási tevékenységet biztosít a 4. törvénymelléklet III. bekezdésének b) pontja értelmében. 
(3) Az 1. bekezdésben taglalt egészségkárosultságot a természetes személy az egészségügyi ellátás szolgáltatójának más jogszabály szerinti24) igazolásával bizonyítja.
(4) Személyes kísérő és felolvasó szolgálat nem nyújtható annak a természetes személynek, 
a) aki pénzbeli támogatást kap személyes asszisztenciára külön jogszabály szerint,11)
b) aki a gondozó szolgálat keretében kísérő és felolvasó szolgáltatást is kap a 4. törvénymelléklet III. bekezdésének a) és b) pontja szerint.

44. §
Tolmácsszolgálat
(1) A tolmácsszolgálat 3. bekezdés szerinti szociális szolgáltatás a tolmácsolásra szoruló természetes személynek.
(2) A tolmácsszolgálat jeltolmácsolást, artikulációs/hangzó jeltolmácsolást és taktilis jeltolmácsolást nyújt.
(3) Ráutalt a természetes személy
a) a jelnyelvi tolmácsolásra, ha siket vagy kétoldali súlyosan nagyothalló, és kommunikációs eszköze a jelnyelv,
b) az artikulációs/hangzó jeltolmácsolásra, ha siket, vagy kétoldali súlyosan nagyothallását a beszéd elsajátítása után, vagy még annak előtte szerezte, de nem ismeri a hallássérültek kommunikációs eszközeit, főként a jelnyelvet, a szlovák jelnyelvet, vagy
c) taktilis jeltolmácsolásra, ha siketvak és veleszületett vagy két érzékszervét érintő szerzett egészségkárosodása van, melyek miatt speciális, a hallás- és látásvesztés fokának megfelelő kommunikációs rendszerre szorul a társadalmi érintkezés során.
(4) A 3. bekezdés a) és b) pontja szerinti természetes személynek tolmácsszolgáltatás nyújtható online tolmácsolás vagy a beszélt nyelv szimultán átirata formájában is.
(5) A 3. bekezdésben taglalt egészségkárosultságot a természetes személy az egészségügyi ellátás szolgáltatójának más jogszabály szerinti24) igazolásával bizonyítja.

45. §
Tolmácsszolgálat közvetítése
(1) A tolmácsszolgálat-közvetítés szociális szolgáltatás az egészségkárosult természetes személyek részére, akiknek a 44. § értelmében tolmácsszolgálat nyújtandó; végzi az adminisztratív teendőket, adatbázist készít a jelnyelvi tolmácsolásra szoruló egészségkárosult személyekről, a tolmácsokról és az ezen szolgáltatás végzése iránt érdeklődő személyekről, szociális alaptanácsadást végez, tanfolyamokat szervez az egészségkárosult személyeknek és a tolmácsoknak.
(2) Adminisztratív tevékenységekben nyújtott segítség alatt főként az alábbiak értendők:
a) előkészíti a szerződéstervezetet tolmácsszolgálat nyújtásáról az egészségkárosult személy és a tolmácsszolgálat nyújtója között,
b) tolmácsokat keres, találkozást közvetít az egészségkárosult személy és a tolmács között,
c) segít a tolmácsszolgáltatási tevékenység kimutatásának elkészítésében,
d) segít a tolmácsszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos konfliktusok megoldásában a tolmács és az egészségkárosult személy között,
e) helyettesítő tolmácsot biztosít, ha a tolmács komoly okból nem tudja elvégezni munkáját,
f) képzéseket közvetít az egészségkárosult személyeknek és a tolmácsoknak.
(3) Tolmácsszolgálat-közvetítői tevékenységet végezhet szociális szolgáltató is az e célra létrehozott tolmácsszolgálati ügynökségen keresztül.

46. §
Személyi asszisztens-közvetítés
(1) A személyi asszisztens-közvetítés szociális szolgáltatás súlyosan egészségkárosult személynek, aki pénzügyi támogatást kap személyi asszisztenciára, vagy súlyosan egészségkárosult személynek, aki személyi asszisztensre szorul más jogszabályi rendelkezések11) szerint; ellátja az adminisztratív teendőket, adatbázist vezet a személyi asszisztensek igénylőiről, a személyi asszisztensekről és az e munka iránt érdeklődőkről, alapvető szociális tanácsadást nyújt, képezi a személyi asszisztensek igénylőit és a személyi asszisztenseket, valamint segít a személyi asszisztenciáról megkötött szerződéssel kapcsolatos konfliktusok megoldásában a személyi asszisztens és az egészségkárosult személy között.
(2) Adminisztratív tevékenységekben nyújtott segítség alatt főként az alábbiak értendők:
a) előkészíti a szerződéstervezetet a személyi asszisztencia nyújtásáról az egészségkárosult személy és a személyi asszisztens között,
b) segít a személyi asszisztens ledolgozott munkaórái kimutatásának elkészítésében,
c) kifizeti a külön törvényben11) meghatározott jutalmat a személyi asszisztenseknek.
(3) Személyi asszisztens-közvetítői tevékenységet végezhet szociális szolgáltató is az e célra létrehozott személyi asszisztensi ügynökségen keresztül.

47. §
Segédeszköz-kölcsönzés
(1) A segédeszköz-kölcsönzés súlyosan egészségkárosult, vagy kedvezőtlen egészségi állapotú, segédeszközre szoruló személynek nyújtott szociális szolgáltatás.
(2) Az 1. bekezdésben taglalt személyeknek segédeszköz meghatározott időre kölcsönözhető, legfeljebb azonban addig, amíg az egészségbiztosítás alapján a közgyógyellátási rendszerből a segédeszközt be nem biztosítják a segédeszköz beszerzésére külön jogszabályban11) meghatározott pénzügyi térítés fejében vagy más forrásokból, vagy a segédeszköz-kölcsönzés feltételeinek fennállása idejére.
(3) Az 1. bekezdésben taglalt természetes személy kedvezőtlen egészségi állapotát az egészségügyi ellátás szolgáltatójának más jogszabály szerinti24) igazolásával bizonyítja. A súlyosan egészségkárosult személy ráutaltságát a segédeszközre az illetékes munka-, szociális és családügyi hivatal által kiadott felülvizsgálati bizonylat igazolja a súlyosan egészségkárosultaknak más jogszabály11) szerint járó szociális kompenzációs járadék folyósításának céljaira.

HARMADIK SZAKASZ
Felülvizsgálati tevékenység

48. §
A 34-41. §-okban taglalt szociális szolgáltatások céljaira szolgáló felülvizsgálati tevékenység az egészségügyi felülvizsgálati tevékenység és a szociális felülvizsgálati tevékenység. A felülvizsgálati tevékenység célja a súlyosan egészségkárosult természetes személy ráutaltságának megállapítása,11) vagy a kedvezőtlen egészségi állapotú személy intézeti szociális szolgáltatásra való ráutaltságának a megállapítása, amennyiben az érintett természetes személy más személy segítségére vagy gondozói szolgálatra szorul.

49. §
Orvosi felülvizsgálati tevékenység
(1) Az orvosi felülvizsgálati tevékenység annak megállapítása céljából, hogy az érintett természetes személy rászorul-e más személy segítségére, az érintett személy egészségi állapotának, valamint a személy egészségi állapotában bekövetkezett változásoknak a kiértékelése és elbírálása, amelyet az egészségügyi dolgozó, aki megfelel a 84. § 21. és 22. bekezdésében taglalt követelményeknek, a községgel vagy a kerülettel megkötött szerződés alapján végez (a továbbiakban: „felülvizsgáló egészségügyi dolgozó”).
(2) A felülvizsgáló egészségügyi dolgozó a felülvizsgálati tevékenység során együttműködik a község vagy a kerület szociális dolgozójával úgy, hogy a felülvizsgálat 10. bekezdés szerinti eredményei ne álljanak ellentétben az 50. § 7. bekezdése szerinti szociális felülvizsgálati tevékenység eredményeivel.
(3) A felülvizsgáló egészségügyi dolgozó az orvosi felülvizsgálati tevékenység végrehajtása során az orvosi leletből, diagnózisból, a betegség vagy egészségkárosodás lefolyásáról és kialakulásáról szóló jelentésből, valamint az egészségügyi dokumentáció alapján készült kivonatból (a továbbiakban: „az egészségügyi szolgáltató dokumentuma a kedvezőtlen egészségi állapotról”) indul ki, mely nem öregebb hat hónapnál, és amelyet az a természetes személy nyújtott be, aki kéri a szociális szolgáltatásra való ráutaltságának megállapítását. Ha az egészségügyi szolgáltató dokumentuma a kedvezőtlen egészségi állapotról nem elégséges az első mondat szerinti orvosi felülvizsgálati tevékenységhez, a felülvizsgáló egészségügyi dolgozó felkéri a ráutaltság kimondását kérő személlyel szerződéses viszonyban álló orvost26) (a továbbiakban ”szerződéses orvos”) új orvosi lelet kidolgozására, melynek mintája a külön jogszabály11) 1. számú mellékletében található, mégpedig a szociális szolgáltatások céljaihoz mért, arányos formában. Ha a szerződéses orvos orvosi lelete nem teljes, a felülvizsgáló egészségügyi dolgozó felkéri a szerződéses orvost az adatok kiegészítésére.
(4) A felülvizsgálat eredményei alapján a felülvizsgáló egészségügyi dolgozó a 10. bekezdés rendelkezései szerinti orvosi véleményezést készít, mely tartalmazza a természetes személy más személy segítségére való ráutaltságának fokát és a személy egészségi állapota újbóli felülvizsgálatának időpontját.
(5) A felülvizsgáló egészségügyi dolgozó a természetes személy által előterjesztett, az egészségügyi szolgáltató kedvezőtlen egészségi állapotról szóló dokumentumából indul ki, mely nem öregebb hat hónapnál, vagy a szerződéses orvos orvosi leletéből, amelyből a legutóbbi felülvizsgálatkor is kiindult, amennyiben a természetes személy 3. bekezdés szerinti felülvizsgálata óta kevesebb mint hat hónap telt el és annak egészségi állapotával kapcsolatosan nem merültek fel új tények, amelyek a más személy segítségére való ráutaltság fokán érdemben változtatnának.
(6) A felülvizsgáló egészségügyi dolgozó kiindulhat a természetes személy által előterjesztett, az egészségügyi szolgáltató kedvezőtlen egészségi állapotról szóló dokumentumából is, mely öregebb hat hónapnál, vagy a szerződéses orvos orvosi leletéből, mely hat hónapnál öregebb, ha a természetes személy egészségi állapota idült és tartósan károsodott és más személyre való ráutaltságának foka is tartós, és ebben javulás nem várható.
(7) A felülvizsgáló egészségügyi dolgozó berendelheti a természetes személyt egészségi állapotának felülvizsgálatára, ha kétségei vannak a szerződéses orvos által kiállított diagnosztikai következtéseket illetően, vagy ha szükségesnek tartja a diagnózis objektivitása hitelességének, illetve a diagnózis teljességének megvizsgálását. A felülvizsgáló egészségügyi dolgozó a felülbírálatot általában az érintett természetes személy jelenléte nélkül végzi el.
(8) A felülvizsgáló egészségügyi dolgozó köteles meghívni a természetes személyt egészségi állapotának felülvizsgálatára, ha azt az érintett személy írásban kéri.
(9) A felülvizsgáló egészségügyi dolgozó meghatározza a természetes személy egészségi állapota ismételt felülvizsgálatának időpontját, a község vagy a megye pedig felszólítja a természetes személyt egészségi állapota újbóli felülvizsgáltatására, ha feltételezhető, hogy változás állt be a más személy segítségére szoruló természetes személy egészségi állapotában. A felülvizsgáló egészségügyi dolgozó nem határozza meg a természetes személy egészségi állapota ismételt felülvizsgálatának időpontját, ha annak egészségi állapota krónikus és tartós károsodást jelent, és a további gyógykezelésektől sem várható annak javulása.
(10) A más személy segítségére szoruló természetes személy szociális szolgáltatásokra való ráutaltsági fokát a 3. törvénymelléklet szerint állapítják meg. A más személy segítségére szoruló természetes személy szociális szolgáltatásokra való ráutaltsági fokának megállapítása során a 3. melléklet A) bekezdése 1-12. pontja szerint elért pontok összeadódnak. A más személy segítségére szoruló természetes személy ráutaltsági fokát és a szolgáltatások arányos tartamát az összpontszám alapján órákban határozzák meg.
(11) A más személy segítségére szoruló természetes személy akkor számít ráutaltnak, ha ráutaltsági foka a 3. törvénymelléklet alapján II-VI. fokozatú.
(12) Ha a más személy segítségére szoruló természetes személy szociális szolgáltatásokra való ráutaltsági fokának megállapítása során a 3. melléklet A) bekezdése 1-12. pontja szerint 0 pontot ér el és ráutaltsági foka VI-os, a 3. melléklet A) bekezdése 1-11. pontja szerint elért pontokat nem veszik figyelembe.
(13) A más személy segítségére szoruló kiskorú természetes személy ráutaltsági fokának megállapításakor nem veszik figyelembe a 3. törvénymelléklet A) bekezdésében taglalt tevékenységeket, melyeket egy vele azonos életkorú és nemű, teljesen ép és egészséges természetes személy sem tud önállóan biztosítani.
(14) A más személy segítségére szoruló természetes személy 3. törvénymelléklet szerinti ráutaltsági fokát nem vizsgálják olyan személy esetében, aki már betöltötte a nyugdíjkorhatárt, és az idősotthoni szociális szolgáltatásokra való ráutaltságának kimondását egyéb komoly okokból kéri.

50. §
Szociális felülvizsgálati tevékenység
(1) Szociális felülvizsgálati tevékenység a természetes személy szociális szolgáltatásokra való ráutaltságának meghatározása céljából 
a) a természetes személy egyéni jellemzőinek elbírálása,
b) a természetes személy családi körülményeinek elbírálása,
c) a környezet felmérése, mely kihat a személy társadalmi beilleszkedésének lehetőségeire, és
d) a természetes személy más természetes személy segítségére való ráutaltságának elbírálása a 3. melléklet és a 4. melléklet II. és III. része szerinti tevékenységek során.
(2) A szociális felülvizsgálati tevékenység eredménye a szociális jelentés, amely tartalmazza az önellátás korlátait a 3. melléklet szerint, a háztartásvezetési és az alapvető társadalmi érintkezési akadályoztatottság jellemzőit a 4. törvénymelléklet szerint, melyekben a természetes személy más természetes személy segítségére szorul a vele azonos korú és nemű teljesen ép és egészséges személyekhez mérten. A szakvélemény tartalmazza az első mondat szerinti egyes tevékenységekben való ráutaltság mértékét is, a feltételezett óraszámban kifejezve a 3. sz. melléklet B pontja szerint meghatározott kereteken belül, az 1. bekezdés a)–c) pontja szerinti felülvizsgálat eredményei és dátuma, időpontja, valamint a szociális felülvizsgálati tevékenység helyszíne.
(3) A szociális felülvizsgálati tevékenységet a szociális szolgáltatásokra való ráutaltság fokának meghatározása céljából a község vagy a megye szociális dolgozója végzi, illetve a község vagy a megye megbízása alapján a község által alapított vagy működtetett, illetve az önkormányzati kerület által alapított vagy működtetett jogi személy szociális dolgozója. (3) A szociális felülvizsgálati tevékenységet a szociális szolgáltatásokra való ráutaltság fokának meghatározása céljából a község vagy a megye szociális dolgozója végzi, illetve a község vagy a megye megbízása alapján a község által alapított vagy működtetett, illetve az önkormányzati kerület által alapított vagy működtetett jogi személy szociális dolgozója. Az első mondat szerinti szociális felülvizsgálati tevékenységet a község vagy a nagyobb területi egység (megye) biztosíthatja önálló tevékenységvégzésre jogosult természetes személy22a) útján a községgel vagy a nagyobb területi egységgel megkötött szerződés alapján.
(4) A természetes személy egyéni adottságainak felülvizsgálata tartalmazza képességeinek értékelését és saját kedvezőtlen szociális helyzete megoldása érdekében tett igyekezetét.
(5) A természetes személy családi környezetének felülvizsgálata tartalmazza a család által nyújtott segítség és segítőképesség lehetőségeit. Családnak a természetes személy családi környezetének elbírálása szempontjából a férj vagy feleség, a szülők és a gyermekek tekintendők.
(6) A környezet értékelése során, mely hatással van a természetes személy társadalmi beilleszkedésére, főként a lakáskörülményeket, a vele kapcsolatosan elérhető közszolgáltatásokat és a külön jogszabályban17) taglalt közszolgáltatási-közösségi létesítmények elérhetőségét.
(7) A természetes személynek a más természetes személy segítségére való ráutaltsága 3. melléklet szerinti elbírálása során a szociális felülvizsgálati tevékenység keretében a 49. § 10. bek. szerint járnak el. Az első mondat szerinti felülvizsgálati eredmények nem állhatnak ellentétben a 49. § 10. bek. szerinti egészségügyi felülvizsgálati tevékenység eredményével.
(8) Kiskorú ráutalt természetes személy esetén a környezeti tanulmány nem veszi figyelembe azokat a szükségleteket, amelyek a szokásos szülői gondoskodás részét képezik27) és általában véve velejárói az azonos korú és nemű ép és egészséges személy ellátásának.
(9) A szociális felülvizsgálati tevékenységet a szociális szolgáltatást kérő személy jelenlétében végzik el a családi környezetében, és ha ez nem lehetséges, abban a környezetben, ahol tartózkodni szokott; ennek a természetes személynek joga van kifejteni szükségleteit és javaslatot tenni kedvezőtlen szociális helyzete rendezése érdekében. A szociális felülvizsgálati tevékenység végzése során jelen lehet az a természetes személy is, akit a szociális szolgáltatást kérő személy e célból megnevez.

51. §
Határozat a szociális szolgáltatásra való ráutaltságról
Az egészségügyi és szociális jelentés alapján határozat készül a szociális szolgáltatásra való ráutaltságról, mely tartalmazza
a) a természetes személy más személy segítségére való ráutaltságának mértékét/fokát,
b) az önellátási feladatok jegyzékét, a háztartásvezetési feladatok jegyzékét és az alapvető szociális tevékenységek jegyzékét, melyek során természetes személy más személy segítségére szorul, és ezek terjedelmét is feltételezett óraszámban kifejezve a 3. sz. melléklet B pontjában és a 4. sz. mellékletben meghatározott terjedelmi keretek közt,
c) a szociális szolgáltatás fajtájának javaslatát tekintettel a természetes személy szükségleteire és javaslataira az 50. § 9. bek. szerint,
d) az egészségi állapot újbóli felülvizsgálatának időpontját.

51.a §
A felülvizsgálati tevékenység kizárása
A jelen törvény szerinti felülvizsgálatot nem kell elvégezni, ha olyan természetes személynek nyújtják a szociális szolgáltatást, aki a szociális szolgáltatásokért térítést fizet legalább a gazdaságilag indokolt költségek teljes összegében, illetve ha a szolgáltatást a más személy segítségére való ráutaltság mellett veszi igénybe.

HATODIK FEJEZET
Szociális szolgáltatások távközlési technológiák segítségével

52. §
Monitorozás és segélyhívó jelzőrendszer
(1) A monitorozás és segélyhívó jelzőrendszer szociális szolgáltatás olyan természetes személynek, akinek az egészségi állapota kedvezőtlen, annak érdekében, hogy megelőzzék a válságos szociális helyzet kialakulását vagy biztosítsák annak megoldását.
(2) A monitorozás és segélyhívó jelzőrendszer folyamatos, távolsági hangos, írásos (rövid szöveges üzenet) vagy elektronikus kapcsolattartás az 1. bekezdésben taglalt természetes személlyel jelzőberendezés vagy audiovizuális készülék segítségével, mely egy központi diszpécserszolgálathoz kapcsolódik, amely biztosítja a szükséges segítséget a küldött segélyhívó jelzés alapján.
(3) Az 1. bekezdés szerinti természetes személy a szociális szolgáltatásra való ráutaltságát orvosi szakvéleménnyel igazolja külön jogszabály24) értelmében.

53. §
Válsághelyzetben nyújtott segítség távközlési technológia közvetítésével
(1) A válsághelyzetben, távközlési technológia segítségével nyújtott szociális szolgáltatás a válsághelyzetbe vagy más, nehéz élethelyzetbe került s azt saját erejéből megoldani nem tudó természetes személynek elsősorban szociális tanácsadást jelent.
(2) Távközlési eszköznek az 1. bekezdés értelmében főként a telefont, a telefaxot és az internetet kell tekinteni.

HETEDIK FEJEZET
Támogató szolgáltatások

54. §
Tehermentesítő szolgálat
(1) A tehermentesítő szolgálat szociális szolgáltatás olyan természetes személynek, aki más jogszabályi rendelkezések szerint11) súlyosan egészségkárosult személyről gondoskodik (a továbbiakban csak „az ápoló személy”), a súlyosan egészségkárosult személy ellátásában arra az időre, amíg az ápoló személy a gondozást nem tudja ellátni.
(2) A tehermentesítő szolgáltatás célja az ápoló személy testi-lelki egészségének megőrzéséhez és fenntartásához szüksége pihenőidő biztosítása.
(3) A tehermentesítő szolgáltatást teljes napokra biztosítják, legfeljebb azonban 30 napon át egy naptári évben. A naptári évben ki nem használt tehermentesítő szolgálati napok nem vihetők át a következő naptári évre. A tehermentesítő szolgálat idején a község köteles saját hatáskörében biztosítani a súlyosan egészségkárosult személynek az általa kiválasztott szociális szolgáltatást, éspedig a szociális szolgáltatás terepen nyújtott formáját, az ambuláns szociális szolgáltatást vagy a bentlakásos szociális szolgáltatást legalább napi 12 órában. A súlyosan egészségkárosult természetes személy szociális szolgáltatásra való ráutaltságának feltétele az 1. bekezdés szerinti szociális szolgáltatás igénybe vételéhez teljesültnek tekintendő az illetékes munka-, szociális és családügyi hivatal kiadott határozta alapján.
(4) Ha az ápoló személy csak a naptári év bizonyos hányadában részesült ápolási járadékban, a 3. bekezdésben taglalt tehermentesítő szolgáltatást csak e napok arányában veheti igénybe. Az arányos hányad meghatározásakor a nap egy bizonyos részében nyújtott szolgáltatás is egész napnak tekintendő.
(5) A más személy segítségére szoruló természetes személynek a tehermentesítő szolgálat keretében a szociális szolgáltatás terepen nyújtott formájába beletartozik a háztartási teendőkben nyújtott segítség és a 4. sz. törvénymelléklet II. és III. részében taglalt szociális alaptevékenységekben nyújtott segítség biztosítása is.

55. §
A pártfogói jogok és kötelességek gyakorlásában nyújtott segítség
(1) A pártfogói jogok és kötelességek gyakorlásában nyújtott segítség szociális szolgáltatás a pártfogónak,28) aki egyedül nem képes érvényre juttatni és védeni a jogokat és törvényben védett érdekeket.
(2) Az 1. bekezdés szerinti segítségnek számít
a) a természetes személy képviselete a jogi cselekvőképesség korlátozására, illetve a jogi cselekvőképesség visszaállítására irányuló eljárásban,
b) az együttműködés a jogi cselekvőképesség korlátozására, illetve a jogi cselekvőképesség visszaállítására irányuló eljárást kezdeményező bírósági beadvány megfogalmazásában,
c) szociális tanácsadás nyújtása vagy annak közvetítése azon célból, hogy a természetes személy jogai és törvényben védett érdekei érvényesülhessenek akkor is, ha azok érvényesítésére és védelmére maga nem képes,
d) együttműködés az intézményekkel, munka-, szociális és családügyi hivatalokkal, a bíróságokkal és más személyekkel a jogi cselekvőképesség korlátozására, illetve a jogi cselekvőképesség visszaállítására irányuló eljárás megkezdése előtt és annak folyamán,
e) azon magánszemélyek megkeresése és felkészítése, akik érdeklődnek a pártfogói tisztség betöltése iránt,28) a pártfogók felkészítése a pártfogói jogok és kötelességek gyakorlására.

56. §
Nappali ellátó
(1) A nappali ellátóban napközben nyújtanak szociális szolgáltatásokat annak a természetes személynek, aki már betöltötte a nyugdíjkorhatárt, a súlyosan egészségkárosult vagy súlyos egészségi állapotban lévő természetes személynek, a gyermekes szülőnek vagy a nagyszülőnek és unokájának.
(2) A nappali ellátóban leginkább
a) szociális tanácsadást nyújtanak,
b) szakköri tevékenységet biztosítanak.

57. §
Az önálló lakásban való lakás támogatás
(1) Az önálló lakásban való lakás támogatása a természetes személy önállóságát, függetlenségét és önellátását támogató szociális szolgáltatás elsősorban segítségnyújtás a háztartásvezetésben, a pénzzel való gazdálkodásban, az időbeosztás megszervezésében, támogatás a társadalmi életbe és a munka világába történő bekapcsolódásban, az egyéni érdeklődési körök fejlesztésében, a válsághelyzetek megelőzésében, a társadalmilag elfogadható viselkedés kialakításában.
(2) Az önálló lakásban lakás támogatása keretében az 1. bekezdésben felsorolt tevékenységeken kívül
a) biztosítják
1. a szociális tanácsadást,
2. a jogok és törvény által védett érdekek érvényre juttatásának segítését,
b) végeznek
1. negelőző tevékenységet,
2. szociális rehabilitációt.

58. §
Étkezde
(1) Az étkezdében étkezést biztosítanak annak a természetes személynek, akinek
a) nincsenek biztosítva az alapvető létfeltételeinek kielégítését szolgáló feltételek, 
b) súlyos egészségkárosodása van vagy kedvezőtlen az egészségi állapota, vagy
c) aki betöltötte a nyugdíjkorhatárt.
(2) Az étkezde biztosíthatja az étkezést az 1. bekezdés b) és c) pontjában taglalt természetes személy háztartásába történő étel-kiszállítással is.

59. §
Mosoda
A mosodában megteremtik a feltételeket a természetes személy ruházatának és fehérneműjének mosására, vasalására és karbantartására, ha az érintett személynek
a) nincsenek biztosítva az alapvető létfeltételeinek kielégítését szolgáló feltételek, 
b) súlyos egészségkárosodása van vagy kedvezőtlen az egészségi állapota, vagy
c) aki betöltötte a nyugdíjkorhatárt.

60. §
Személyi higiéniai központ / közfürdő
A személyi higiéniai központban megteremtik a feltételeket az alapvető személyi higiénia elvégzésére annak a természetes személynek, akinek
a) nincsenek biztosítva az alapvető létfeltételeinek kielégítését szolgáló feltételek, 
b) súlyos egészségkárosodása van vagy kedvezőtlen az egészségi állapota, vagy
c) aki betöltötte a nyugdíjkorhatárt.

NYOLCADIK FEJEZET
Közös rendelkezések szociális szolgáltatások nyújtása során

61. §
(1) Ha a természetes személy szociális válsághelyzetbe kerül, mely beavatkozást és azonnali segítséget igényel, a kedvezőtlen szociális helyzete jellegéből fakadó szociális szolgáltatást kell nyújtani neki.
(2) Az egyes intézmények célirányosan és megfelelő módon összevonhatók.
(3) Nem nyújtható intézeti szociális szolgáltatás annak a természetes személynek, akinek egészségi állapota intézményi egészségügyi ellátást követel meg egészségügyi intézményben. Szociális szolgáltatás a 30-40. §-ban felsorolt intézményekben nem nyújtható olyan természetes személynek, akinél a bíróság intézeti egészségügyi ellátónál védő gyógykezelést, védő nevelést rendelt el, vagy elrendelte a büntetés-végrehajtási egészségügyi intézetben történő elhelyezést külön jogszabályi előírás szerint,28a) mégpedig az ezen védőintézkedések alkalmazásának a befejeztéig. Felülvizsgálati tevékenységet a jelen törvény szerint a második mondatban taglalt természetes személyek esetében nem fejtenek ki; ez nem érvényes a fiatalkorú személyek tizennyolcadik életévének betöltését megelőző egy év folyamán, amennyiben a védő nevelés a fiatalkorú tizennyolcadik életévének betöltéséig tart, vagy egy éven át a tizenkilencedik életév betöltését megelőzően meghosszabbított védő nevelés esetén, vagy ha megkezdődött az eljárás
a) a védő gyógykezelés végrehajtási módjának megváltozásáról,
b) a védő gyógykezelés elengedéséről,
c) a védő gyógykezelésből való elbocsátásról,
d) a védő gyógykezelés befejezéséről,e) a védő nevelés végrehajtásának elengedéséről,
f) a nevelőintézeten kívüli átmeneti elhelyezésről,
g) a védő nevelésből történő elbocsátásról,
h) a büntetés-végrehajtási egészségügyi intézetből való elbocsátásról, amennyiben a bíróság felülvizsgálja a kényszer-gyógykezelés indokoltságát.
(4) Ha a szociális szolgáltatónak, aki egész éves bentlakásos szociális szolgáltatást nyújt a jelen törvény 34-36. és 39. §-a szerint, megvannak hozzá a feltételei, átmeneti időre, a családi, partneri és szélesebb körű társadalmi kapcsolatok fenntartása érdekében bentlakást biztosíthat a családtag, a partner vagy a szociális szolgáltatásokban részesülő természetes személy által megnevezett személy részére. Az első mondat szerinti bentlakás feltételeit a szociális szolgáltató üzemeltetési rendszabályában vagy a házirendjében szabályozza.
(5) A szociális szolgáltató által felhatalmazott alkalmazottnak jogában áll az intézetben belépni a lakóhelyiségekbe és mellékhelyiségekbe a benne elszállásolt természetes személy beleegyezése nélkül is, ha az ügy nem tűr halasztást és a belépés elengedhetetlen az érintett természetes személy életének, egészségének és vagyonának védelme, más természetes személy jogainak és szabadságának védelme, valamint az intézet vagyonának védelme szempontjából.
(6) A 34-40. §-okban taglalt, 40 férőhelynél kisebb kapacitású intézményekben nyújtott szociális szolgáltatások előnyt élveznek a nagyobb kapacitású szociális szolgáltató intézményekkel szemben.
(7) A szociális szolgáltatás 35., 39. és 39. § szerinti, az intézmény egy épületén belüli alanyainak létszámába beleszámítanak az ezen épület más intézményének egészéves és heti bentlakásos szociális szolgáltatást kapó alanyai.
(8) Ha a szociális szolgáltató megfelelő feltételeket teremtett hozzá, a nyújtott szociális szolgáltatások minőségének emelése érdekében zeneterápiát, művészeti terápiát, kutyaterápiát, hippoterápiát (lovas terápiát), biblioterápiát (irodalom-terápia), hidroterápiát, aromaterápiát és ergoterápiát (célzott tevékenységi terápia) is biztosíthat.
(9) A szociális szolgáltató gyógyító-nevelő gondoskodást, pszichológiai gondoskodást és gyógypedagógiai gondoskodást is nyújthat, vagy megteremtheti a feltételeket ezeknek a végzésére az adott hivatások szakemberei által.


HARMADIK RÉSZ
Szociális szolgáltatást nyújtók regisztrációja

ELSŐ FEJEZET
A regisztráció feltételei

62. §
A 3. § 3. és. 5. bekezdésében taglalt szociális szolgáltató kizárólag csak nyilvántartásba vételt követően nyújthat szociális szolgáltatást, a nyilvántartást a nagyobb területi egység (az önkormányzati megye) vezeti; mindez nem vonatkozik az alapvető szociális tanácsadás mint önálló szaktevékenység község vagy megye általi végzésére.

63. §
(1) A személynek, aki/amely kérvényezi a nyilvántartásba vételt, és a természetes személynek, aki jogi személy statutáris szerveként kérvényezi a nyilvántartásba vételt, feddhetetlennek kell lennie; a feddhetetlenségi feltétel teljesítettnek tekintendő, ha olyan jogi személyről van szó, amelynek büntetőjogi felelőssége ki van zárva. Az első mondatban taglalt természetes személyeknek
a) teljes értékű jogi cselekvőképességének birtokában kell lenniük és
b) szakmailag alkalmasaknak kell lenniük szociális szolgáltatások nyújtására, amennyiben nem más természetes személyt bíznak meg felelős helyettesnek a 3. bekezdés értelmében.
(2) Feddhetetlennek a jelen törvény céljaira az a személy tekinthető, akit/amelyet jogerősen nem ítéltek el szándékos bűncselekmény miatt.29) A feddhetetlenséget erkölcsi bizonyítvánnyal igazolják; ha a 64. § 3. bek. szerinti személyről van szó, a feddhetetlenséget erkölcsi bizonyítvánnyal vagy más, ezzel egyenrangú, három hónapnál nem régebbi okirattal. A feddhetetlenség feltételét teljesítenie kell a szociális szolgáltató felelős képviselőjének és annak a természetes személynek is, aki a szociális szolgáltatás nyújtásáért a 3. bekezdés értelmében felelős.
(3) Ha a regisztráció kérelmet jogi személy nyújtja be, a jogi személy törvényes szerve által kijelölt, a szociális szolgáltatások nyújtásáért felelős természetes személynek teljes értékű jogi cselekvőképességének birtokában, feddhetetlennek és szakmailag alkalmasnak kell lennie. Ha a regisztrációs kérelmet természetes személy nyújtja be, a természetes személynek, aki a regisztrációt a szociális szolgáltatásokért felelős természetes személy megbízásából kéri, teljes értékű jogi cselekvőképességének birtokában, feddhetetlennek és szakmailag alkalmasnak kell lennie. Az első és második mondatban taglalt természetes személyeknek a szociális szolgáltatások nyújtásának során munkajogviszonyban kell állniuk a szociális szolgáltatóval; ez alól kivételt képez az a természetes személy, aki jogi személy társtulajdonosa vagy jogi személy tagja.
(4) Az 1-3. bekezdés szerinti szakmai alkalmasságnak tekintendő a 24.a-24.d, a 27-29., a 32., 32.b-41., az 53-55. és 57. §-ban feltüntetett szociális szolgáltatások nyújtása szempontjából a másodfokú felsőszintű végzettség megszerzése, valamint a 25., 26., 31., 32.a 42-47., 52., 56., 58-60. §-ban feltüntetett szociális szolgáltatások nyújtása esetében a teljes általános középfokú végzettség vagy a teljes szakközépiskolai végzettség. A képzettségi feltétel teljesítését a külön jogszabályban előírt okiratok alapján bírálják el.30)
(5) Ha a regisztrációs kérelmet a Szlovák Köztársaság területén kívül székelő jogi személy nyújtja be, az 1. bekezdésben taglalt feltételeket a Szlovák Köztársaság területén székelő leányvállalatát vezető természetes személynek kell teljesítenie.
(6) Ha a regisztrációs kérelmet olyan személy nyújtja be, aki speciális szociális tanácsadást vagy szociális rehabilitációt önálló szaktevékenységként kívánja nyújtani, a nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a minisztériumtól megkapja a szakmai tevékenység végzésére jogosító engedélyt (akkreditációt).
(7) A személynek, aki felvételét kéri a nyilvántartásban, nem lehet nyilvántartott tartozása az adóhivatallal, vámhivatallal szemben, nem lehet nyilvántartott tartozása a szociális biztosítási díjakban és az egészségbiztosítók nem tarthatnak nyilván vele szemben lejárt követelést külön jogszabályi rendelkezés alapján.30aa)

64. §
A nyilvántartásba történő bejegyzési kérelem
(1) A regisztrációs kérelmet írásban nyújtják be ahhoz a megyei önkormányzathoz, amelynek területi fennhatósága alá a szociális szolgáltatás nyújtásának helyszíne. Ha ilyen helyszínt beazonosítani nem lehet, vagy ha a szociális szolgáltatást egyszerre több önkormányzati megye területén nyújtják, a regisztrációs kérelmet annak az önkormányzati megyének kell benyújtani, amelynek a területi fennhatósága alá tartozó helyen van annak a jogi személynek a székhelye, amely a nyilvántartásba vételt kéri, vagy amelyiknek a területén van annak a természetes személynek az állandó vagy ideiglenes lakhelye, aki a nyilvántartásba vételt kéri.
(2) A nyilvántartásba vételi kérelem tartalmazza
a) a szervezet üzleti nevét vagy megnevezését, a székhelyét, a statisztikai (azonosító) számát és jogi formáját, ha a bejegyzést jogi személy kéri, a családi és utónevet vagy üzleti nevet, mely alatt a természetes személy vállalkozik, amennyiben az más módon jött létre, nem a családi és az utónév felhasználásával, az állandó vagy átmeneti lakcímet, a születés dátumát, a szervezet statisztikai azonosító számát, ha ilyennel rendelkezik, és a vállalkozási jogcímet, ha a bejegyzést természetes személy kéri,
b) a családi és utónevet, a születés időpontját, az állandó vagy átmeneti lakcímet
1. a jogi személy jogi szervét képviselő természetes személy esetében,
2. a 63. § 3. bekezdése szerint javasolt felelős képviselő esetében,
c) a nyújtandó szociális szolgáltatás fajtáját és formáját,
d) a természetes személyek célcsoportját, amelynek a szociális szolgáltatást nyújtják,
e) a szociális szolgáltatás nyújtásának helyszínét,
f) a férőhelyek számát, ha a szociális szolgáltatást intézetben nyújtják,
g) a szociális szolgáltatásnyújtás megkezdésének feltételezett napját,
h) a szociális szolgáltatás nyújtásának idejét, ha a szociális szolgáltatásnyújtást meghatározott idejűre tervezik,
i) további külön jogszabályi előírás szerint30a) szükséges adatokat, melyek a büntetés-nyilvántartási hatóságtól kikérendő erkölcsi bizonyítványhoz szükségesek
1. azon személy esetében, aki/amely a nyilvántartásba vételt kéri és a természetes személy esetében, aki jogi személy statutáris szerve és a nyilvántartásba vételt kéri,
2. természetes személy esetében, aki jogi személy statutáris szervének meghatalmazása alapján vagy természetes személy megbízásából, aki/amely a nyilvántartásba vételt kéri, szociális szolgáltatások nyújtásáért felelős.
(3) A nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell
a) a feddhetetlenséget bizonyító irat másolatát
1. azon személy esetében, aki/amely a nyilvántartásba vételt kéri, ha olyan jogi személyről van szó, amelynek a székhelye a Szlovák Köztársaság vagy az Európai Gazdasági Térség más országának területén kívül található vagy olyan természetes személyről van szó, aki nem a Szlovák Köztársaság állampolgára vagy az Európai Gazdasági Térség más államának állampolgára és nincs tartózkodási helye a Szlovák Köztársaság területén külön jogszabályok szerint,30b)
2. természetes személy esetében, aki azon jogi személy statutáris képviselője, amely a nyilvántartásba vételt kéri, ha olyan jogi személyről van szó aki nem a Szlovák Köztársaság állampolgára vagy az Európai Gazdasági Térség más államának állampolgára és nincs tartózkodási helye a Szlovák Köztársaság területén külön jogszabályok szerint,30b)
3. természetes személy esetében, aki jogi személy statutáris szervének meghatalmazása alapján vagy természetes személy megbízásából, aki/amely a nyilvántartásba vételt kéri, szociális szolgáltatások nyújtásáért felelős, ha a természetes személy nem a Szlovák Köztársaság állampolgára vagy nem az Európai Gazdasági Közösség más államának állampolgára és nincs tartózkodási helye a Szlovák Köztársaság területén külön jogszabályi előírások szerint,30b)
b) a szakmai alkalmassági bizonyítvány másolatát
1. a nyilvántartásba vételt kérő személyt illetően és a természetes személyt illetően, aki a nyilvántartásba vételt kérő jogi személy statutáris szerve, vagy
2. a nyilvántartásba vételi kérelmet benyújtó természetes személyt illetően, aki a regisztrációt a szociális szolgáltatásokért felelős jogi személy jogi szervének, vagy a szociális szolgáltatásokért felelős természetes személynek a megbízásából kéri,
c) a szociális szolgáltatás fajtájának megfelelően az adatokat a térbeli feltételekről, a személyi feltételekről, az anyagi feltételekről és a higiéniai feltételekről, a szociális szolgáltatás formájáról, a szociális szolgáltatást igénybe vevők létszámáról,
d) az alapszabályzatot vagy okiratot, amely bizonyítja a jogi személy jogi szervének jogosultságát jogviszonyokban való eljárásra,
e) a szociális szolgáltatások árjegyzékét, a szociális szolgáltatásokért járó térítések befizetésének módját és a szociális szolgáltatásokért járó térítések feltételeit,
f) az adatokat a pénzügyi feltételekről, amelyek tartalmazzák az egységnyi teljesítésre vonatkozó tényleges költségkalkulációt a nyújtott szociális szolgáltatások minden egyes fajtájának vonatkozásában, a feltételezett bevételek és kiadások kalkulációját, beleértve a szociális szolgáltatások saját forrásokból történő finanszírozását, valamint a szociális szolgáltatások finanszírozásának feltételezett forrásait.
g) a szakmai tevékenységek, kiszolgáló tevékenységek és egyéb tevékenységek nyújtási terjedelmének és feltételeinek leírását,
h) a létező jogviszony fennállását bizonyító okirat másolatát, melyből egyértelműen következik a 63. § 3. bekezdésében taglalt felelős képviselői tisztség ellátásának kötelezettsége, valamint a tisztségből fakadó jogok és kötelességek leírását.
(4) A 3. bekezdés c) pontjában taglalt célokra a térbeli feltételek adatait a  bérleti szerződés32) vagy kölcsönzési szerződés33) másolatával igazolják, amennyiben ezek tárgya olyan helyiségek bérlése vagy kikölcsönzése, melyben a szociális szolgáltatást nyújtják, és ha a nyilvántartásba vételt kérő személy nem tulajdonosa ezeknek a helyiségeknek, vagy a tulajdonlap kivonatának kiadásához szükséges, külön jogszabály33a) szerinti adatok megadásával, ha a helyiségek, ahol a szociális szolgáltatást nyújtani fogják, a tulajdonában vannak; ha a szociális szolgáltatást intézményben fogják nyújtani, a térbeli feltételek adatait az adott szociális szolgáltatásnak megfelelő használatba vételi határozat másolatával is igazolni kell. A bérleti szerződésnek vagy a kölcsönzési szerződésnek legalább olyan időtartamra kell szólnia, ameddig a szociális szolgáltatást nyújtják, egész éves bentlakásos szociális szolgáltatás esetén legkevesebb három évre. Ha a szociális szolgáltatást intézményben fogják nyújtani, a megye helyszíni szemlét tart a szociális szolgáltatásnyújtás helyszínén, s erről jegyzőkönyvet készít.
(5) A 3. bekezdés c) pontjában taglalt célokra a személyi feltételekről szóló adatnak tekintendő a nyilvántartásba vételt kérvényező szervezet szervezési felépítése, mely feltünteti az alkalmazottak foglalkozását, 84. § szerinti szakképzettségét és a létszámukat, külön-külön minden nyújtott szociális szolgáltatás vonatkozásában.
(6) A higiéniai feltételekről szóló, 3. bek. c) pontja szerinti adatokat az illetékes közegészségügyi hatóság által kiállított jogerős döntésnek vagy kötelező érvényű állásfoglalásnak a másolatával bizonyítják, melyet a létesítmény használatba vételekor vagy az üzemeltetésben bekövetkezett változáskor és a működési szabályzat jóváhagyásakor vagy ennek változásakor adott ki a közegészségügyi hatóság külön jogszabályi rendelkezés szerint.33aa)
(7) A 2. és 3. bekezdésben tárgyalt adatokat és okiratokat államnyelven kell benyújtani.
(8) Ha a megyei önkormányzat megállapítja, hogy a regisztrációs kérelem nem tartalmazza a 2. és 3. bekezdés szerinti követelményeket, írásban felszólítja a nyilvántartásba vételt kérelmező személyt, hogy egészítse ki az adatokat és a hiányzó dokumentumokat, és meghatározza a hiányosságok kiküszöbölésének határidejét, amely nem lehet kevesebb mint 30 naptári nap az írásos felszólítás kézbesítésének időpontjától számítva.
(9) A szociális szolgáltató, aki másfajta szociális szolgáltatást is nyújtani akar, mint amelyet már nyújt, vagy a szociális szolgáltató, aki meg akarja változtatni a szociális szolgáltatásnyújtás helyszínét, köteles nyilvántartásba vételi kérvényt benyújtani a 63. § 1-8. bekezdései szerint.
(10) Ha a nyilvántartásba vételi kérelmet a 63. § 6. bek. szerinti személy nyújtja be, a kérvénynek a 2. bek. a) – e), g) és h) pontja szerinti adatokon kívül tartalmaznia kell a 3. bekezdés e) – g) pontja szerinti adatokat és bizonylatokat is a szaktevékenységre való jogosultságról (akkreditáció) szóló jogerős határozat másolatával együtt. Ha a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjáig három hónapnál több idő telt el a szaktevékenységre feljogosító engedély kiadása jogerőre emelkedésének napjától, a kérvénynek tartalmaznia kell a 2. bekezdés i) pontja és a 3. bekezdés a) pontja szerinti dokumentumokat is; ez nem vonatkozik arra a kérelmezőre, aki önálló szociális munkási tevékenység végzésére jogosult természetes személy.22a)
(11) Ha a nyilvántartásba vételt olyan személy kéri, aki szerepel az egyéni vállalkozók (iparosok) nyilvántartásában, a kérvénye a 2. bekezdés a)–h) pontjai szerinti adatokat tartalmazza és mellékelni kell hozzá a 3. bekezdés b)–h) pontja szerinti iratokat.
(12) Azon a személy esetében, aki a szociális szolgáltatói nyilvántartásba vételt nyereség nélküli (nonprofit) tevékenységhez kéri, a jogi formája értelmében kerül elbírálásra. Nonprofit szociális szolgáltatói tevékenységet nem nyújthat korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság. Az első mondat szerinti szociális szolgáltatás nem minősülhet a külön jogszabályok szerinti vállalkozói tevékenységnek.33ab)

Nyilvántartásba vétel

65. §
(1) Szociális szolgáltatás nyújtására a nyilvántartásba vétel napján keletkezik jogosultság.
(2) A nyilvántartásba vételről a megyei önkormányzat nem készít határozatot és a bejegyzést legkésőbb 30 nappal azt a napot követően megteszi, amikor kézhez kapta a 64. § 2. és 3. bekezdése szerinti összes dokumentumot.
(3) A nyilvántartásba történt bejegyzés tényét a megyei önkormányzat haladéktalanul közli a szociális szolgáltatóval úgy, hogy az értesítést a nyilvántartási bejegyzés kivonatával együtt kézbesíti annak saját kezébe. Ha a szociális szolgáltatást más megye területén is nyújtani fogják vagy egyszerre több megye területén, az a megye, amely a nyilvántartásba vételt végrehajtja, haladéktalanul tájékoztatja a nyilvántartásba vétel tényéről a többi megyét is, amelynek területén e szociális szolgáltatásnak kiszolgáló helye lesz; ugyanígy vonatkozik ez az értesítési kötelezettség a nyilvántartásból történő törlés és a nyilvántartásban eszközölt változások esetére is.
(4) A szociális szolgáltató köteles a 63. és 64. § szerinti minden változást és a szociális szolgáltatásnyújtás megkezdését nyolc napon belül jelenteni a megyei önkormányzatnak.
(5) A szociális szolgáltatás nyújtására való jogosultság nem ruházható át más személyre, sem a szociális szolgáltató jogutódjára, amennyiben az jogi személy. Ez nem érvényes, ha a szociális szolgáltató község által alapított jogi személy és jogutódja az érintett község.
(6) A megyei önkormányzat elutasítja a nyilvántartásba vételt, ha
a) a regisztrációs kérelem kiegészítésére vagy a hiányzó bizonylatok pótlására történt írásos felszólítást követően a kérelmező a megszabott határidőn belül nem pótolja a hiányt,
b) a regisztrációs kérelmet nem a jogi személy jogi képviselője nyújtotta be,
c) a szolgáltatás, melyet nyújtani kívánnak, nem szociális szolgáltatás a jelen törvény értelmében,
d) a szociális szolgáltatás nyújtásához nincsenek megteremtve a térbeli feltételek, a személyzeti feltételek, a dologi feltételek, a pénzügyi feltételek és a higiéniai feltételek,
e) nem teljesülnek a 9. § 5. és 7. bekezdése szerinti követelmények.
f) ha nem teljesülnek a 32.b § 5. bek., 34. § 5. bek., a 35. § 4. bek., a 38. § 7. bek., a 39. § 6. bek., a 61. § 7. bek. és a 63. § szerinti feltételek,
g) a 64. § 2. bek. c) pontja szerinti regisztrációs kérvény tartalmazza a szociális szolgáltatás fajtáját, amely egész éves bentlakásos szociális otthoni szociális ellátás esetén nyújtott szociális szolgáltatás.

66. §
(1) A nyilvántartásban a következő adatokat és azok változásait kell rögzíteni:
a) a szervezet üzleti nevét vagy megnevezését, a székhelyét, a statisztikai (azonosító) számát és jogi formáját, ha a szociális szolgáltatás nyújtója jogi személy, a családi és utónevet vagy üzleti nevet, mely alatt a természetes személy vállalkozik, amennyiben az más módon jött létre, nem a családi és az utónév felhasználásával, az állandó vagy átmeneti lakcímet, a születés dátumát, a szervezet statisztikai (azonosító) számát, ha ilyennel rendelkezik, és a vállalkozási jogcímet, ha a szociális szolgáltatás nyújtója természetes személy,
b) a jogi személy statutáris szervét jelentő természetes személy utóneve és családi neve, és a 63. § 3. bekezdésében taglalt felelős jogi képviselőjének családi és utóneve, ezek állandó vagy átmeneti lakcíme,
c) a 3. § 5. bekezdése c) pontjában taglalt jogi személy székhelyének címe és a Szlovák Köztársaság területén működő szervezeti egységének székhelycíme, valamint az ezen szervezeti egység vezetőjének családi és utóneve és lakcíme,
d) a szociális szolgáltatás fajtája, melyet a szociális szolgáltató nyújt, a szociális szolgáltatások célcsoportját képező természetes személyek köre, a szociális szolgáltatói tevékenység megkezdésének napja, a szolgáltatói tevékenység időtartama, terjedelme és nyújtásának helye,
e) a férőhelyek száma az intézetben,
f) a nyilvántartásba vétel dátuma,
g) a nyilvántartásból való törlés dátuma és a nyilvántartásból való törlés jogi indoka a 68. § értelmében.
(2) A nyilvántartó nyilvános, mindenkinek joga van abba beletekinteni és kivonatot kérni belőle.

67. §
A szociális szolgáltatásnyújtás helyszínének megjelölése
(1) Ha a szociális szolgáltató szociális szolgáltatás nyújt a 29. és 34. §-ban feltüntetett létesítmények kivételével más létesítményekben is, köteles a szociális szolgáltatásnyújtás helyét megjelölni megfelelő és folyamatosan jól látható helyen.
(2) A szociális szolgáltatásnyújtás helyét az 1. bekezdés szerint meg kell jelölni
a) az üzleti névvel vagy elnevezéssel, ha a szociális szolgáltató jogi személy,
b) a családi és utónévvel, vagy üzleti névvel, mely alatt a természetes személy vállalkozik, amennyiben az más módon jött létre, nem a családi és az utónév felhasználásával, ha a szociális szolgáltató természetes személy,
c) a nyújtott szociális szolgáltatás fajtájával és formájával,
d) a létesítmény elnevezésével és
e) a szociális szolgáltatásnyújtás helyének címével.

67.a §
A könyvelés vezetése és az évzáró jelentés a szociális szolgáltató tevékenységéről és gazdálkodásáról
(1) A magán szociális szolgáltató, mely jogi személy, és a szociális szolgáltató, mely község vagy megye által alapított jogi személy, köteles kidolgozni és a könyvelési zárszámadások regiszterének33b) nyilvános részében elhelyezni évzáró jelentését a szociális szolgáltató tevékenységéről és gazdálkodásáról (a továbbiakban csak „évzáró jelentés”) az előző naptári évre vonatkozóan a folyó naptári év júliusának 15. napjáig.
(2) A megye az évzáró jelentés tartalmát kiértékeli annak eldöntése céljából, hogy az 1. bekezdés szerinti szociális szolgáltató olyan szociális szolgáltatást nyújt-e, amilyennel a nyilvántartásba vételére sor került, és hogy nem szűnt-e meg teljesíteni a szociális szolgáltatásnyújtás jelen törvényben meghatározott pénzügyi feltételeit. Egyéb hatóságok ellenőrzési jogköreit ez a rendelkezés nem befolyásolja.
(3) Az évzáró jelentés tartalmazza főként
a) a nyújtott szociális szolgáltatások áttekintetését és az egyéb tevékenységek tárgyának vagy vállalkozásoknak az áttekintését a naptári évben,
b) az éves könyvelési zárszámadást és a benne található alapvető adatok értékelését,
c) az éves könyvelési zárszámadás könyvvizsgálói minősítését, ha azt statutáris könyvvizsgáló hitelesítette,
d) az éttekintést a jövedelmekről (bevételekről) és a kiadásokról (költségekről),
f) a vagyoni és kötelezettségi helyzetet és mozgásokat,
g) a gazdaságilag indokolt költségeket a szociális szolgáltatások egy alanyára átszámítva a nyújtott szociális szolgáltatások fajtája szerint az adott naptári évben.
(4) Az 1.bekezdés szerinti szociális szolgáltatónak kötelező statutáris könyvvizsgáló33ba) által hitelesített könyvelési zárszámadással rendelkeznie, ha a könyvelési időszakban, melyre a zárszámadás készült
a) a közforrásokból és a befizetett adók hányadából származó bevétele meghaladta a külön jogszabály33bb) meghatározott összeget, vagy
b) az összbevétele meghaladta a külön jogszabály33bb) meghatározott összeget.
(5) Az 1. bekezdés szerinti szociális szolgáltató könyvelést vezet külön jogszabályi rendelkezés szerint.33c)
(6) Az 1. bekezdés szerinti szociális szolgáltató köteles a könyvelésében külön vezetni a szociális szolgáltatással kapcsolatos jövedelmeket (bevételeket) és a kiadásokat (költségeket) a szociális szolgáltatásfajták szerinti bontásban, és ha a 34 – 40. § szerinti intézetben nyújtott szociális szolgáltatásról van szó, a szociális szolgáltatás formája szerinti bontásban is, valamint az egyéb tevékenységével kapcsolatos jövedelmeket (bevételeket) és a kiadásokat (költségeket).
(7) A magán szociális szolgáltató, mely természetes személy, köteles a 2. bekezdésben taglaltak céljára áttekintést benyújtani a megyének a nyújtott szociális szolgáltatásokról, és adatokat szolgáltatni a 3. bekezdés d)–g) pontjai szerint az előző naptári év vonatkozásában a folyó naptári év júliusának 15. napjáig.

68. §
Törlés a nyilvántartásból és a szociális szolgáltatói jogosultság megszűnése
(1) A megyei önkormányzat a nyilvántartásból való törlés mellett dönt, ha a szociális szolgáltató
a) hamis vagy nem teljes adatok alapján került bejegyzésre a nyilvántartásban,
b) már nem teljesíti a nyilvántartásba történő bejegyzés feltételeit,
c) nem teljesíti a szociális szolgáltatásnyújtás 5. bekezdés szerinti pénzügyi feltételeit; ez kizárólag a magán szociális szolgáltatóra és a község vagy megye által alapított szociális szolgáltatóra vonatkozik,
d) a minisztérium által megszabott határidőben nem küszöböli ki a nyújtott szociális szolgáltatás minőségi hiányosságait és nem hozza összhangba a 2. sz. mellékletben előírtakkal,
e) a megye által megszabott határidőn belül nem csökkenti a férőhelyek számát a 69. § 2. bek. szerint,
f) írásban nem jelenti a megyének a 65§ 4. bek. szerinti változásokat, s ezt nem teszi meg a megye írásos figyelmeztetését követően sem a megadott határidőn belül,
g) nem nyújt szociális szolgáltatásokat 12 egymást követő hónapon keresztül, vagy
h) kéri a nyilvántartásból való törlést; ezt a kérvényt legalább 30 nappal a szociális szolgáltatásnyújtás megszüntetése előtt kell benyújtani.
(2) A megyei önkormányzat törli a nyilvántartásból a szociális szolgáltatót, ha
a) a szociális szolgáltató a nyilvántartásba vétel napjától számított hatodik hónapig nem kezdi meg a szolgáltatásnyújtást,
b) lejár a szociális szolgáltatásnyújtás időtartama,
c) a természetes személynek, aki szociális szolgáltatást nyújtott, megszűnt a vállalkozói jogosultsága,
d) a természetes személy, aki szociális szolgáltató, elhalálozik, vagy
e) a jogi személy, amely szociális szolgáltató, megszűnik.
f) a magán szociális szolgáltató vagy a szociális szolgáltató, mely község vagy megye által alapított jogi személy, nem helyezi el éves jelentését a könyvelési zárszámadások regiszterének nyilvános részében, és ezt a megye írásos felszólítását követően sem teszi meg a megadott határidőn belül.
(3) A szociális szolgáltató szolgáltatói jogosultsága azon a napon szűnik meg, amikor jogerőre emelkedik a döntés a nyilvántartásból való törlésről az 1. bekezdés szerint, vagy azon a napon, amikor a törlés a 2. bekezdés szerint megtörténik.
(4) Ha a megyei önkormányzat az 1. bekezdés a) és c) pontja alapján hajtotta végre a törlést a nyilvántartásból, a személyt leghamarabb a törlési határozat jogerőre emelkedését követő két naptári év eltelte után lehet újra nyilvántartásba venni.
(5) A szociális szolgáltató nem teljesíti a szociális szolgáltatásnyújtás pénzügyi feltételeit, ha
a) felszámolás alatt áll, csődeljárás folyik ellene, vagy vagyonhiány miatt elutasították javaslatát a csődeljárás megindítására,
b) nyilvántartott tartozása van az adóhivatalnál, a vámhivatalnál, nyilvántartott tartozása van a szociális biztosítási díjakban és az egészségbiztosítók vele szemben lejárt követelést tartanak nyilván külön jogszabályi rendelkezés alapján.30aa)

69. §
(1) Ha a szociális szolgáltató nem küszöböli ki a megyei önkormányzat 81. § s) és t) pontja szerint végrehajtott ellenőrzésén megállapított hiányosságokat a megadott határidőn belül, a megyei önkormányzat döntést hoz a szociális szolgáltatásnyújtás megtiltásáról arra az időre, míg a hiányosságokat ki nem küszöbölik, legfeljebb azonban két naptári évre a tilalmi döntés meghozatalának jogerőre emelkedése napjától számítva. Ha ezen idő alatt a szociális szolgáltató a hiányosságokat nem küszöböli ki, a megyei önkormányzat döntést hoz a szociális szolgáltató nyilvántartásba vételének törléséről.
(2) Ha a szociális szolgáltató, mely életvitelt segítő lakólétesítményben, idősotthonban, szociális szolgáltató otthonban vagy speciális létesítményben nyújt szolgáltatást, a 110.l § 12. bek. ellentétesen jár el, a megye felszólítja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított három hónapon belül csökkentse a létesítmény férőhelyeinek számát annyi férőhelyre, amennyivel a megnövelése előtt rendelkezett.

MÁSODIK FEJEZET

70. §
Egészségügyi intézeti egészségügyi ellátás során nyújtott szociális szolgáltatás
(1) A jelen törvényben meghatározott feltételek mellett nyújtható szociális szolgáltatás a természetes személynek egészségügyi intézeti egészségügyi ellátás során24) azt követően is, ha megszűntek azok az okok, amelyek miatt intézeti egészségügyi ellátásra került sor, ha a magánszemély kedvezőtlen egészségi állapota miatt más személy segítségére szorul és nem bocsátható el az egészségügyi intézeti egészségügyi ellátásból, mivel saját természetes családi környezetében vagy a jelen törvény szerinti szociális szolgáltató intézetben nem biztosíthatók számára a szociális szolgáltatások.
(2) Az 1. bekezdés szerinti egészségügyi intézeti egészségügyi ellátás során nyújtott szociális szolgáltatásokra ugyanúgy a 62-69. § rendelkezései vonatkoznak.
(3) Ha a szociális szolgáltatás nyújtására egészségügyi intézeti egészségügyi ellátás során kerül sor, az a helyiség, amelyben a szociális szolgáltatást nyújtják, nem lehet azonos azzal a helyiséggel, amelyben az intézeti egészségügyi ellátás folyik.


NEGYEDIK RÉSZ
A szociális szolgáltatások finanszírozása, a szociális szolgáltatásokért járó térítési díjak és a szociális szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés

ELSŐ FEJEZET
A szociális szolgáltatások finanszírozása

71. §
(1) A közösségi szociális szolgáltató által nyújtott szociális szolgáltatások finanszírozhatók
a) a közösségi szociális szolgáltató költségvetéséből,
b) a szociális szolgáltatásokat igénybe vevő által, a szociális szolgáltatás nyújtásáról megkötött szerződés alapján fizetett térítési díjból és a 15. § 3. bek. szerinti más tevékenységek térítési díjaiból, melyek a 74. § 8. bek. szerinti külön szerződésben szerepelnek,
c) a szociális szolgáltató nyújtott szolgáltatásai gazdaságilag indokolt költségeinek térítési díjából a 10. bekezdés szerint,
d)  az állami költségvetésből a minisztérium költségvetései fejezetén keresztül (a továbbiakban csak „a minisztérium költségvetése”), mégpedig
1. a más személyek segítségére szoruló természetes személyek szociális szolgáltatásainak fedezetére és a nyugdíjkorhatárt betöltött természetes személyeknek nyújtott pénzügyi támogatási keretből (a továbbiakban csak „rászorultsághoz kötött intézeti szociális szolgáltatás fedezetére nyújtott pénzügyi támogatás”) a 6. bekezdés értelmében,
2. krízisközpontban nyújtott szociális szolgáltatás fedezetére nyújtott pénzügyi támogatási keretből a 7. bekezdés értelmében,
e) írásos ajándékozási szerződés alapján befolyt összegekből,
f) társult községek, társult megyék vagy társult személyek forrásaiból,
g) községi vagy megyei alapítású és fenntartású intézetek melléktevékenységeinek gazdasági eredményeiből a község vagy megyei önkormányzat egyetértésével,
h) a szociális üzem bevételeiből,34)
i) egyéb forrásokból.
(2) A község vagy megye által alapított vagy fenntartott önálló jogi személyiségű szociális szolgáltatók finanszírozása az 1. bekezdés b) pontja szerint csak az ezen jogi személyt alapító vagy fenntartó község vagy megye egyetértésével történhet.
(3) A magán szociális szolgáltatók által nyújtott szociális szolgáltatások finanszírozhatók
a) az önellátás során más személy segítségére szoruló magánszemélynek folyósított ráutaltsági támogatásból és a jelen törvényben meghatározott feltételek mellett a nyújtott szociális szolgáltatásokra folyósított üzemeltetési támogatásból,
b) a szociális szolgáltatásokat igénybe vevő által, a szociális szolgáltatás nyújtásáról megkötött szerződés alapján fizetett térítési díjból és a 15. § 3. bek. szerinti más tevékenységek térítési díjaiból, melyek a 74. § 8. bek. szerinti külön szerződésben szerepelnek,
c) a minisztérium költségvetéséből, mégpedig
1. a rászorultsághoz kötött intézeti szociális szolgáltatás fedezetére a 78.a § szerint nyújtott pénzügyi támogatásból,
2. hajléktalanszállón nyújtott szociális szolgáltatás pénzügyi támogatásából a 78.aa § értelmében,
d) a magán szociális szolgáltató saját forrásaiból,
e) írásos ajándékozási szerződés alapján befolyt összegekből,35)
f) a magán szociális szolgáltató külön jogszabályok szerint36) végzett vállalkozói tevékenységének jövedelemadózás utáni gazdasági eredményeiből,
g) a szociális üzem bevételeiből,34)
h) más forrásokból.
(4) Az egészségügyi ápolói gondoskodás közegészségügyi biztosítás alapján történő finanszírozását külön jogszabály szabályozza.36a) Ha 35., 36., 38. és 39. § szerinti intézményekben nyújtott szociális szolgáltatásról van szó, a közegészségügyi biztosításból való térítési díjból befolyó bevételt beleszámítják a 72. § szerinti legmagasabb szociálisszolgáltatási térítési díj meghatározásába a 72. § értelmében úgy, hogy ez a bevétel mint társfinanszírozási jövedelemfajta kerül beszámításra e szociális szolgáltatás esetében.
(5) A szociális szolgáltatás nyújtójának ajándékozott pénzeszközöket csak az írásos ajándékozási szerződésben az adományozó által megjelölt célra lehet felhasználni.35) Ha az írásos ajándékozási szerződésben az adakozó ilyen célt nem jelöl meg, az ajándékozási szerződésben szerzett eszközöket a szociális szolgáltató alapító okmányában vagy alapszabályzatában meghatározott tevékenységekre vagy a nyújtott szociális szolgáltatások céljaival összhangban kell felhasználni.
(6) Annak a községnek, amely a 34 – 40. § szerinti intézményt hozott létre, vagy annak a községnek, amely az ilyen intézményben szociális szolgáltatásokat nyújt, a minisztérium pénzügyi támogatást folyósít a rászorultsági alapon történő intézeti szociális szolgáltatások fedezetéhez; ez vonatkozik a 78.a § 2 -7., valamint 7 –12.  bekezdései esetére is.
(7) Annak a községnek, amely a 25 – 27. és 29. § szerinti intézményt hozott létre, vagy annak a községnek, amely az ilyen intézményben szociális szolgáltatásokat nyújt, a minisztérium pénzügyi támogatást folyósít krízisközpontban nyújtott szociális szolgáltatás fedezetére, ha a község a minisztériumtól írásban kéri a pénzügyi támogatás folyósítását.
(8) A krízisközpontban nyújtott szociális szolgáltatások pénzügyi támogatásának célja a 72. § 2. bekezdésébe foglalt szaktevékenységek, kiszolgáló és egyéb tevékenységek gazdaságilag indokolt költségeinek  társfinanszírozása a jelen törvényben szabályozott egyes, pénzügyi támogatással megcélzott intézményi formák esetében.
(9) Krízisközpontban nyújtott intézeti szociális szolgáltatás esetében a pénzügyi támogatást a 4.a számú törvénymellékletben meghatározott összegben folyósítják, a nyújtott szociális szolgáltatás fajtájától és a nyilvántartásban rögzített intézeti férőhelyszámtól függően, amennyiben a 78.c § 9. bek.-e másként nem rendelkezik. Az első mondatba foglaltak nem vonatkoznak a 32.a és 32.b § szerinti szociális szolgáltatásra; a 32.b §-ba foglalt szociális szolgáltatás alanya a gyermek távolléte idején nem fizet étkezési térítési díjat.
(10) Ha a megyei önkormányzat a területén állandó lakhellyel rendelkező természetes személynek a 34. és 37-39. § szerinti szociális szolgáltatásokat egy másik megye által létrehozott vagy alapított szociális szolgáltatónál biztosítja, a megyei önkormányzat a másik megye által létesített vagy alapított szociális szolgáltatónak megtéríti az ezen szolgáltatásokkal járó gazdaságilag megalapozott költségeket a 72. § 5. bekezdése szerint, levonva belőle azt a térítési összeget, amelyet a szociális szolgáltatás igénybevevője fizet.
(11) A szociális szolgáltató köteles a megyei önkormányzat írásos kérelme alapján kimutatni a 10. bekezdés szerint kapott pénzeszközök felhasználásnak célszerűségét.

A szociális szolgáltatás térítési díja

72. §
(1) A szociális szolgáltatás címzettje köteles térítést fizetni a szociális szolgáltatásért, mégpedig a 74. § 7. bek. h) pontja szerint megkötött szerződésben megszabott összegben, ha a jelen törvény másként nem rendelkezik. A szociális szolgáltatás térítési díjába nem számítható bele a 15. § 3. bekezdése szerinti más tevékenységek térítési díja, vagy az ezek biztosításához és végzéséhez szükséges feltételek megteremtésének térítési díja.
(2) A közösségi szociális szolgáltató a szociális szolgáltatás térítési díját, annak kivetési és befizetési módját a 74. § szerint megkötött szerződésben állapítja meg, összhangban az általános érvényű községi vagy megyei rendelettel. A község vagy a megye biztosítja, hogy a közösségi szociális szolgáltató által kivetett szolgáltatási térítési díj átlagos, a szociális szolgáltatás alanyától kért összege összhangban álljon a 74. § 7. bek. h) pontja szerint megkötött szerződéssel és a térítési díj a szolgáltatás egyes alanyaira történt átszámítás után havi vagy más teljesítményegységben a 77. § 1. bek. szerint legfeljebb az alábbi különbségek közt mozogjon:
a) a közösségi szociális szolgáltató szociális szolgáltatásának átlagos, gazdaságilag indokolt költségeinek előző költségvetési éves költsége, havi átszámításban a szociális szolgáltatás egy-egy alanyára vagy más teljesítményegységre a 77. § 1. bek. értelmében, amennyiben intézeti szociális szolgáltatásról van szó, a nyilvántartásban bejegyzett férőhelyek számára átszámítva havi bontásban, valamint
b) a közösségi szociális szolgáltató szociális szolgáltatásnyújtásért az előző költségvetési évben átlagosan befolyt pénzügyi támogatásaiból származó bevétele a 71. § 6. és 7. bek szerint, valamint a 71. § 10. bek. szerinti gazdaságilag indokolt költségtérítések, átszámítva ezen bevételeket havi bontásban a szociális szolgáltatás alanyára, s amennyiben intézeti szociális szolgáltatásnyújtásról van szó, a nyilvántartásban bejegyzett férőhelyek számára átszámítva havi bontásban.
(3) A magán szociális szolgáltató meghatározza a szociális szolgáltatás térítési díját, annak kivetési és térítési módját a 74. § értelmében megkötött szerződésben, összhangban a szociális szolgáltatások hatályos árjegyzékével, s ezt honlapján közzéteszi, ha ilyennel nem rendelkezik, más, nyilvánosan hozzáférhető helyen úgy, hogy a magán szociális szolgáltató által a szociális szolgáltatások alanyától  követelt átlagos szociális szolgáltatási térítési díj összhangban a 74. § 7. bek. h) pontja szerint megkötött szerződésekbe foglaltakkal a szociális szolgáltatás egy-egy alanyára havi bontásban átszámítva vagy a 77. § 1. bek. szerinti más tevékenységre átszámítva legfeljebb
a) a magán szociális szolgáltató szociális szolgáltatásának átlagos, gazdaságilag indokolt költségeinek előző költségvetési éves költsége, havi átszámításban a szociális szolgáltatás egy-egy alanyára vagy más teljesítményegységre a 77. § 1. bek. értelmében, amennyiben intézeti szociális szolgáltatásról van szó, a nyilvántartásban bejegyzett férőhelyek számára átszámítva havi bontásban, és
b) a magán szociális szolgáltató szociális szolgáltatásnyújtásért az előző költségvetési évben befolyt pénzügyi támogatásaiból 76. §, 77. §,  és 7. bek szerint, vagy a 71. § 1. bek. szerint származó bevétele – átszámítva ezen bevételeket havi bontásban a szociális szolgáltatás alanyára, s amennyiben intézeti szociális szolgáltatásnyújtásról van szó, a nyilvántartásban bejegyzett férőhelyek számára átszámítva havi bontásban – a különbségét érje el.
(4) A térítési összegnek a 3. bekezdés szerinti maximalizálása nem vonatkozik azokra a magán szociális szolgáltatókra, amelyek nyereségszerzés céljából üzemeltetnek szociális szolgáltatásokat.
(5) A 2. és 3. bekezdés szerinti gazdaságilag indokolt költségek a szociális szolgáltató költségei a 16-18. §-okban taglalt tevékenységek végzésére, melyeket a szociális szolgáltató a szolgáltatás fajtája szerint köteles elvégezni, biztosítani vagy végzésükhöz és a 61. § 9. bek. taglalt tevékenységekhez a feltételeket megteremteni,
a) a bérek, a fizetések és egyéb személyi kiadások olyan nagyságban, amely megfelel a külön jogszabály szerinti38) fizetések és egyéb személyi kiadások nagyságának,
b) a szociális biztosítási járulék, a kötelező egészségbiztosítási járulék, a kötelező nyugdíjtakarékossági járulék munkáltató által befizetett része az a) pontban taglalt mértékben,
c) a belföldi útiköltség-térítések, 
d) az energia-, víz- és távközlési költségek,
e) a dologi kiadások, kivéve a reprezentációs helyiségek berendezését,
f) a szállítási költségek,
g) a szokásos és általános karbantartási költségek, kivéve a létesítmények vagy azok egy részének egyszeri karbantartási műveleteit vagy a vészhely-zetek kiküszöbölését,
h) bérleti díj az ingatlan és dologi bérleményekért, kivéve a közlekedési eszközök és speciális gépek, berendezések, műszerek, technikai eszközök, szerszámok és anyagok bérleti díját, legfeljebb a szokásos bérleti díjak összegéig, melyért az adott időpontban és az adott helyen az azonos fajtájú tárgyakat vagy hasonló tárgyakat bérbe adják,
i) szolgáltatási költségek,
j) a folyó átutalásokra fordított kiadások a külön jogszabály szerinti zsebpénz,20) a végkielégítések, a külön jogszabály szerint az alkalmazott betegállománya idején kifizetett bérpótló juttatások39) terjedelmében,
k) a szociális szolgáltató könyvelési szabályzat szerinti állóeszközeinek és szellemi javainak amortizációja, melyről a szociális szolgáltató mint könyvelési egység könyvelést és jóváírást vezet;33c) az anyagi vagyon amortizációja, azaz az újonnan beszerzett építmények, lakások és nem lakáscélú helyiségek, melyek a szociális szolgáltatásnyújtás céljait szolgálják intézményekben, vagy azonak a műszaki értéknövelését, legfeljebb a szokásos bérleti díjak összegéig, melyért az adott időpontban és az adott helyen az azonos fajtájú tárgyakat vagy hasonló tárgyakat bérbe adják.
(6) A szociális szolgáltatás címzettje nem fizet térítést
a) a tolmácsolásért,
b) a távközlési eszközökkel nyújtott segítségért vészhelyzetben, 
c) az önálló lakásfenntartási támogatásért,
d) a preventív tevékenységért,
e) a segítségnyújtásért jogai és törvénnyel védett érdekei érvényesítésében,
f) a segítségnyújtásért a munkaerő-piaci érvényesülésben,
g) a segítséget a tankötelezettségre való felkészülésben és tanításra való felkészülésben, valamint a gyermek kíséretét az iskolába és iskolából, az oktatási intézménybe és az oktatási intézményből,
h) az egészségkárosult gyermek komplex fejlesztésének serkentéséért,
i) szociális tanácsadásért,
j) szociális rehabilitációért,
k) a munkavégzési készségek fejlesztéséért.
(7) A 6. bekezdés érvényesítésétől el kell tekinteni, ha a magán szociális szolgáltató nyereségszerzési céllal nyújt szociális szolgáltatásokat.
(8) A 31. és a 34-41. §-ban taglalt szociális szolgáltatások címzettje köteles térítést fizetni a neki nyújtott szociális szolgáltatásokért jövedelme és vagyoni helyzete függvényében az esedékesség napjáig. A szociális szolgáltatások térítési díjának fizetésekor a jövedelmet külön jogszabály szerint bírálják el és határozzák meg,11) ha a 18. bekezdés és a 72.a § másként nem rendelkezik. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a szociális szolgáltatás azon címzettjére, akinek a magán szociális szolgáltató úgy nyújt szolgáltatásokat, hogy azt nem a község vagy a megye kérte, és a szociális szolgáltatás azon címzettjére sem, akinek olyan magán szociális szolgáltató nyújt szolgáltatásokat, amely nyereségszerzési céllal nyújt szociális szolgáltatásokat.
(9) A szociális szolgáltatás címzettje távolléte idején nem fizet térítést a szaktevékenységekért, a kiszolgáló tevékenységért és más tevékenységekért, kivéve a szállásköltségeket, ha az átmeneti időre szabaddá vált helyet nem foglalja el más természetes személy, vagy ha a szociális szolgáltatás címzettje és a szociális szolgáltató másként nem állapodott meg.
(10) A 31. és a 34-41. §-ban taglalt szociális szolgáltatásokért kivetendő térítés megállapításának céljára vagyonnak számítanak az ingatlanok és ingóságok, beleértve a megtakarított pénzösszeget is, és ha ezt annak a jellege lehetővé teszi, más vagyonjogi érdekeltségek és vagyoni értékek is, ha azoknak az összesített értéke meghaladja a 10 000 eurót. A szociális szolgáltatások címzettje és a 73. § 12. bekezdésében szereplő természetes személyek a vagyoni helyzetük elbírálásának céljából kötelesek kimutatni vagyonukat, melyet abban az időpontban birtokolnak, amikor a szociális szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés megkötésére javaslatot tesznek és a szociális szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt. A szociális szolgáltatások címzettje és a 73. § 12. bekezdésében szereplő természetes személyek vagyonaként csak az a vagyonrész kezelhető, amely a szociális szolgáltatások címzettjének és az érintett személyeknek a vagyonhányada.
(11) Azt a tényállást, hogy a vizsgált vagyon összértéke meghaladja a 10 000 eurót, a 4.b jelzésű törvénymelléklet szerinti külön nyomtatványon hitelesített aláírással kell bizonyítani. Ha kétségek merülnek fel a vagyon értékével kapcsolatosan, a község vagy a megye biztosítja a vagyon hiteles szakértői felértékelését, és viseli a szakvélemény elkészítésének költségeit. A szociális szolgáltatások címzettje és a 73. § 12. bekezdésében szereplő természetes személyek a szakértői vélemény előkészítése során kötelesek lehetővé tenni a szakértőnek a vagyon megtekintését és a rendelkezésére bocsátani a vagyonnal kapcsolatos okiratokat, kivéve azon természetes személyeket, akiknek egészségi állapota a kezelőorvos igazolása szerint nem teszi lehetővé, hogy maga hajtson végre ilyen jogügyletet.
(12) A szociális szolgáltatások térítési összegének megállapítása során ezt a vagyont figyelmen kívül hagyják
a) az ingatlant, ha azt a szociális szolgáltatások címzettje állandó lakhelyként használja, ha a 13. bekezdés másként nem rendelkezik,
b) az ingatlant, ha azt állandó lakhelyként használja
1. a szociális szolgáltatás címzettjének házastársa,
2. a szociális szolgáltatás címzettjének gyermekei,
3. a szociális szolgáltatás címzettjének szülei, 
4. más természetes személy, az ingatlant terhelő jogcímen (haszonélvezet),
c) a mezőgazdasági földterületet vagy az erdőterületet, ha a szociális szolgáltatások címzettje saját szükségleteinek kielégítésére használja,
d) a garázst, ha azt a szociális szolgáltatások címzettje bizonyíthatóan használja,
e) az ingóságokat, amelyek feltétlenül szükséges háztartási berendezési tárgyak, az ingóságokat, melyek a ruházatot és lábbelit jelentik, az ingóságokat, melyekre egyszeri segélyt utaltak ki szociális ráutaltság címén, vagy amelyekre pénzügyi támogatást folyósítottak a súlyosan egészségkárosult személynek kompenzációként, 
f) a személygépkocsit, ha azt a súlyosan egészségkárosult személy egyéni szállítására használják,
g) az ingóságokat, amelyeknek eladása vagy más módon történő elidegenítése a jó erkölcsökbe ütközne,
h) olyan természetes személy vagyona esetében, akinek egészségi állapota a kezelőorvos igazolása szerint nem teszi lehetővé, hogy maga bizonyítsa a 11. és 17. bek. szerinti tényállást.
(13) A 34., 35. és 39. §-ban taglalt, egész éves bentlakásos szociális szolgáltatásokért kivetendő térítés megállapításának céljára figyelembe veszik azt az ingatlant is, amelyet a szociális szolgáltatás címzettje állandó lakhelyként használ a szociális szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt.
(14) A 12.bekezdés b) pontjában taglalt természetes személyek esetében a 12. bekezdés b)-g) pontjai szerint vagyont figyelmen kívül hagyják. Ha ezek a természetes személyek más ingatlanvagyont is birtoklóknak azon az ingatlanon kívül, amelyet állandó lakhelyként használnak, ezt a további vagyont figyelembe kell venni. Ha a szociális szolgáltatás címzettje az ingatlant állandó lakhelyeként használja és ezt az ingatlanvagyont közösen mint osztatlan közös tulajdont birtokolja más személlyel, aki nem tartozik a 12. bekezdés b) pontjában felsorolt személyek közé, csak a szociális szolgáltatás címzettjére eső vagyonhányadot veszik figyelembe.
(15) A szociális szolgáltatás nyújtásáért kivetendő térítési összeg megállapításakor létező ingatlanvagyon számbavétele során figyelembe veszik a szociális szolgáltatás címzettje által eladott vagy más jogi eljárással elidegenített ingatlanvagyon értékét is, amellyel a szociális szolgáltatás címzettjének ingatlanvagyona megfelelő ellentételezés nélkül csökkent. A döntő időszak, amelyre kiterjed a szociális szolgáltatás címzettje által eladott vagy más jogi eljárással elidegenített ingatlanvagyon értékének vizsgálata, az az egymást követő öt naptári év, amely megelőzi azt a naptári évet, melyben a szociális szolgáltatás címzettjének ingatlanvagyonát és jövedelmét a térítési díj megállapításának céljából a 8., a 10-18. bekezdés és a 72.a § szerint elbírálják és meghatározzák. Az első mondat szerinti ingatlan értéke a külön jogszabály szerinti40a) általános ingatlanérték az eladás bekövetkeztének napján vagy a más jogi eljárásban végrehajtott elidegenítés napján, amikor a szociális szolgáltatás címzettjének ingatlanvagyona megfelelő ellentételezés nélkül csökkent.
(16) Jogi eljárásnak, melyben a szociális szolgáltatás címzettjének ingatlanvagyona megfelelő ellentételezés nélkül csökkent, számít a jelen törvény céljaira a térítésmentes vagy térítéses jogi aktus, amely alapján a szociális szolgáltatás címzettje nem kapott térítést vagy csak alacsony összegű térítést kapott, mely nem felel meg a külön jogszabály szerinti általános vagyonértéknek.40a)
(17) A 15. és 16. bekezdések szerinti tényállásokat a szociális szolgáltatás címzettje hiteles aláírással ellátott becsületbeli nyilatkozatban, az ingatlan eladása esetén pedig azzal az adásvételi szerződéssel is igazolja, amely alapján az ingatlan tulajdonjogát a kataszteri nyilvántartásba bejegyezték. Hiteles aláírással ellátott becsületbeli nyilatkozattételi kötelezettség nem vonatkozik olyan természetes személyre, aki kezelőorvosa igazolása alapján egészségi állapota miatt alkalmatlan az ilyen jogügyeletre.
(18) A szociális szolgáltatás térítési díjának kifizetése céljából az elbírálás alatt álló természetes személy és a 73. § 10. bek. szerinti természetes személy jövedelméből levonják a térítési díjat, melyet
a) másfajta szociális szolgáltatásért kifizetett vagy annak egy részét, melyet az érintett természetes személy vagy a 73. § 12. bek. szerinti természetes személy köteles fizetni e szociális szolgáltatás nyújtójának,
b) szociális szolgáltatásért vagy annak egy részéért az érintett természetes személy vagy a 73. § 12. bek. szerinti természetes személy köteles fizetni e szociális szolgáltatás nyújtójának a szociális szolgáltatás alanya helyett, akiért köteles a szociális szolgáltatási térítési díjat vagy annak egy részét fizetni a jelen törvény értelmében.
(19) Azon szociális szolgáltató esetében, mely az előző költségvetési évben nem nyújtott szociális szolgáltatást, a 2. és 3. bekezdés szerinti feltételek teljesítését a nyilvántartásba vételi kérvényének mellékletében szereplő pénzügyi adatok szerint bírálják el, és ha magán szociális szolgáltatóról van szó a nyilvántartásba kérvény mellékletében csatolt szociális szolgáltatási árjegyzék alapján is.
(20) A szociális szolgáltató honlapján, vagy ha azzal nem rendelkezik, más nyilvánosan hozzáférhető helyen köteles nyilvánosságra hozni
a) a 2. bekezdés a) és 3. bekezdés a) pontja szerinti, előző költségvetési évi átlagos, gazdaságilag indokolt költségeit legkésőbb az adott költségvetési év február hónapjának végéig,
b) a 2. bekezdés a) és 3. bekezdés a) pontja szerinti, előző költségvetési évi átlagos, gazdaságilag indokolt költségeit az 5. bekezdésnek megfelelő szerkezeti bontásban legkésőbb az adott költségvetési év április hónapjának végéig.
(21) A 20. bekezdés szerinti kötelezettség nem vonatkozik arra a magán szociális szolgáltatóra, aki/amely nyereségszerzés céljából nyújt szociális szolgáltatást.

72.a §
(1) A jövedelmet a szociális szolgáltatási térítési díj fizetésének céljaira mint a szociális szolgáltatásnyújtás megkezdését megelőző naptári hónap jövedelmét állapítják meg, ha a 2. bekezdés másként nem rendelkezik.
(2) Rendszertelen jövedelem esetén a jövedelmet a szociális szolgáltatási térítési díj fizetésének céljaira mint a szociális szolgáltatásnyújtás megkezdését megelőző naptári év havi átlagos jövedelmét állapítják meg. Az így meghatározott jövedelmet minden év júliusában felülvizsgálják, és mindig a következő naptári év júniusának végéig marad érvényben; a jövedelem felülvizsgálata alá eső időszak az a naptári év, mely megelőzi azt a naptári évet, amelyben a jövedelem felülvizsgálatára sor kerül.
(3) Ha a szociális szolgáltatásnyújtás ideje alatt a szociális szolgáltatási térítési díjfizetés szempontjából meghatározó tények változására kerül sor, a szociális szolgáltatási díjfizetés céljaira szolgáló jövedelmet mint azon naptári hónap jövedelmét állapítják meg, melyben a tényállás változására sor került. Ez a szociális szolgáltatási térítési díjfizetés szempontjából meghatározó változás a szociális szolgáltatás térítési díjának összegét csak a következő naptári hónapban érinti.
(4) Nem számít a szociális szolgáltatási térítési díjfizetés szempontjából meghatározó tényállás-változásnak és a jelen törvény céljaira nem számít döntő hatással bíró ténynek a havi jövedelem legfeljebb öt eurós csökkenése vagy emelkedése. Ez nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a jövedelmet a 2. bekezdés szerint állapítják meg.
(5) A jövedelem 2. bekezdés szerinti felülvizsgálata céljából a szociális szolgáltató felszólítja a természetes személyt a jövedelmét igazoló bizonylatok benyújtására.
(6) A naptári hónap alapján történő jövedelem-megállapításkor figyelembe veszik azon jövedelmeket, melyek az érintett természetes személyt megillették és kifizetésre kerültek neki, valamint azon személyekét is, akiknek a jövedelmét közösen bírálják el és közösen veszik figyelembe az 1. bekezdés szerinti naptári hónap időszakában.
(7) A jövedelem naptári év alapján történő megállapításakor vagy felülvizsgálatakor figyelembe veszik azon jövedelmeket, melyek az érintett természetes személyt megillették és kifizetésre kerültek neki, valamint azon személyekét is, akiknek a jövedelmét közösen bírálják el és közösen veszik figyelembe az 2. bekezdés szerinti naptári év időszakában.
(8) A szociális szolgáltatási térítési díjfizetés céljaira közösen bírálják el és közösen veszik figyelembe 
a) a vizsgált természetes személyt és jövedelmét, valamint a férje vagy felesége jövedelmét,
b) a vizsgált eltartott gyermeket nevelő szülőket,12) ezen szülők jövedelmeit és a velük közös háztartásban elő eltartott gyermek jövedelmét,40b)
c) a vizsgált szülőket, akik maguk is eltartott gyermekek, a jövedelmeiket és azon jövedelmeket, melyeket rájuk más természetes személynek folyósítanak, és a velük közös háztartásban élő eltartott gyermek jövedelmét,40b)
d) a vizsgált eltartott gyermeket és jövedelmét, valamint a szülei jövedelmét, ha velük közös háztartásban él,40b) és ha ez a gyermek csak az egyik szülőjével él közös háztartásban, más természetes személlyel vagy önállóan, a gyermek jövedelmét, a szülő jövedelmét és azt a jövedelmet, amit más természetes személynek a gyermekre folyósítanak,
e) a vizsgált eltartott kiskorú gyermeket és annak jövedelmét,
f) a nagykorú önfenntartó, a szülőnek nyújtott szociális szolgáltatásért térítést vagy a 73. § 12. vagy 12. bekezdése szerinti részleges térítést fizető gyermek jövedelmét, a házastársa jövedelmét és a vele közös háztartásban élő, eltartására szoruló gyermekek jövedelmét,40b)
g) a nagykorú önfenntartó gyermekének nyújtott szociális szolgáltatásért térítést vagy a 73. § 12. vagy 12. bekezdése szerinti részleges térítést fizető szülő jövedelmét és házastársa jövedelmét.
(9) A megmaradó jövedelem 73. § szerinti megállapítása során, melynek a szociális szolgáltatás alanyánál kell maradnia havi jövedelméből a szociális szolgáltatás térítési díjának befizetését követően, a szociális szolgáltatás térítési díjfizetése céljaira a külön jogszabályi előírásban41) egy nagykorú természetes személy esetére meghatározott létminimum jövedelemvizsgálat idején vagy jövedelem-felülvizsgálat idején hatályos összegét kell használni.
(10) Ha a 8. bekezdésben taglalt személyek azon személyek körébe tartoztak, akiknek a jövedelmét csak a naptári hónap egy részében bírálják el együtt és számolják el együtt a vizsgált természetes személy jövedelmével a vizsgált hónapban, melynek a jövedelmét az 1. bekezdés szerint megállapítják, a jövedelmüket az egész naptári hónap alapján veszik figyelembe, melyben azon személyek körébe tartoztak, akiknek a jövedelmeit együtt bírálják el és együtt számolják el a vizsgált természetes személyével.
(11) Ha a 8. bekezdésben taglalt személyek azon személyek körébe tartoztak, akiknek a jövedelmét csak a naptári év egy részében bírálják el együtt és számolják el együtt a vizsgált természetes személy jövedelmével, amikor a jövedelmét a 2. bekezdés szerint megállapítják vagy felülvizsgálják, a jövedelmüket csak a naptári évazon érintett időszakához kötötten veszik figyelembe, melyben azon személyek körébe tartoztak, akiknek a jövedelmeit együtt bírálják el és együtt számolják el a vizsgált természetes személyével.
(12) A jövedelem 2. bekezdés szerinti vizsgálatakor vagy felülvizsgálatakor szociális szolgáltatás térítési díj fizetésének céljaira figyelembe veszik azon személyek körének naptári év leteltével bekövetkezett változását, akiknek a jövedelmeit együtt bírálják el és együtt számolják el abban a naptári évben, amelynek jövedelmét a 2. bekezdés alapján vizsgálják vagy felülvizsgálják.
(13) A vizsgált természetes személy jövedelmét úgy állapítják meg, hogy a vizsgált természetes személy jövedelmét és azon személyek jövedelmét, akiknek a jövedelmeit közösen bírálják el és közösen számolják el a 8. bekezdés szerint, összeadják és elosztják azon személyek számával, akiknek a jövedelmeit együtt bírálják el és együtt számolják el a 8. bekezdés szerint.

73. §
(1) A gondozó szolgálat és a gyermekről való személyes gondoskodásban nyújtott segítség térítési díjának kifizetését követően a szociális szolgáltatás címzettjének meg kell hogy maradjon jövedelméből legalább a létminimum 1,65-szeresének összege a nagykorú természetes személyre vonatkozóan, amit külön jogszabály ír elő.41)
(2) Az egész éves bentlakásos intézeti szociális szolgáltatás térítési díjainak befizetését követően a szociális szolgáltatás címzettjének meg kell hogy maradjon havi jövedelmének legalább a 25%-a a nagykorú természetes személyre vonatkozóan, amit külön jogszabály ír elő.41) Az egész éves bentlakásos, étkezést nem nyújtó szociális szolgáltatás térítési díjának befizetését követően a szociális szolgáltatás címezztjénél meg kell hogy maradjon jövedelméből havonta legalább az egy nagykorú személy külön jogszabályban41) megállapított létminimumának 75%-a.
(3) A hetes bentlakásos szociális szolgáltatás térítési díjainak befizetése után a szociális szolgáltatás címzettjének meg kell hogy maradjon havi jövedelmének legalább az 60%-a a nagykorú természetes személyre vonatkozóan, amit külön jogszabály ír elő.41) A hetes bentlakásos, étkezést nem nyújtó szociális szolgáltatás térítési díjának befizetését követően a szociális szolgáltatás címezztjénél meg kell hogy maradjon jövedelméből havonta legalább az egy nagykorú személy külön jogszabályban41) megállapított létminimumának 85%-a.
(4) Az ambuláns szociális szolgáltatás térítési díjainak befizetése után olyan intézményben, ahol étkeztetést is nyújtanak, a szociális szolgáltatás címzettjének meg kell hogy maradjon havi jövedelméből legalább a nagykorú természetes személy külön jogszabályban előírt létminimumának összege.41)
(5) Az ambuláns szociális szolgáltatás térítési díjainak befizetése után olyan intézményben, ahol étkeztetést nem nyújtanak, a szociális szolgáltatás címzettjének havi jövedelméből meg kell hogy maradjon havonta legalább a létminimum 1,65-szorosának összege a nagykorú természetes személyre vonatkozóan, amit külön jogszabály ír elő.41)
(6) A szociális szolgáltatás címzettje nem köteles térítési díjat fizetni a szociális szolgáltatásért, ha az esedékesség napján jövedelme kisebb vagy egyenlő az 1-5. bekezdésben taglalt összegekkel, a nyújtott szociális szolgáltatások formájától és fajtájától függően, amennyiben a 72. § 8. és 10–17. bekezdése másként nem rendelkezik.
(7) A szociális szolgáltatás alanya, akinek esetében a jövedelmét más köteles személyekével közösen bírálják el és számítják ki, nem köteles szociális szolgáltatási térítési díjat fizetni az esedékesség napjáig, ha jövedelme és a vele közösen elbírált természetes személyek jövedelmének együttes összege kevesebb vagy egyenlő 10. bekezdésben meghatározott összegnél, amennyiben a 72. § 8. és 10-17. bekezdésében másként nem rendelkezik.
(8) A szociális szolgáltatás címzettje csak a szociális szolgáltatási díj egy részét köteles kifizetni az esedékesség napjáig, ha jövedelme több, mint az 1-5. bekezdésben taglalt összegek, de annak összege nem elégséges a szociális szolgáltatás meghatározott térítési díjának kifizetésére, amennyiben a 72. § 8. és 10-17. bekezdésében másként nem rendelkezik. Az első mondat szerinti szociális szolgáltatás címzettje nem köteles az esedékesség napjáig befizetni a szociális szolgáltatás fennmaradó részének térítési díját.
(9) A szociális szolgáltatás azon címzettje, akinek jövedelmét együtt bírálják el és számítják ki más, közösen elbírálandó személyek jövedelmével. Az esedékesség napjáig csak részleges térítést köteles fizetni a szociális szolgáltatásért, ha jövedelme és a vele közösen elbírált személyek jövedelme nagyobb, mint a 10. bekezdésben meghatározott jövedelem összege és ezen jövedelmek nagysága nem elegendő a meghatározott szociális szolgáltatási díj megtérítésére, amennyiben a 72. § 8. és 10-17. bekezdése másként nem rendelkezik. Az első mondat szerinti szociális szolgáltatás címzettje nem köteles az esedékesség napjáig befizetni a szociális szolgáltatás fennmaradó részének térítési díját.
(10) Ha a szociális szolgáltatás címzettjének jövedelmét más olyan személyekével együtt vizsgálják és együtt számolják el, akiknek a jövedelmei együtt elbírálandó és együtt elszámolandó jövedelmek, a szociális szolgáltatás térítési díjának kifizetését követően a szociális szolgáltatás címzettjének meg kell hogy maradjon havonta a 2-5. bekezdésben meghatározott összeg, azon személyeknek pedig, akiknek a jövedelmét együtt bírálták el és együtt számolták el a szociális szolgáltatás címzettjének jövedelmével, a jövedelmükből havonta legalább akülön jogszabály szerinti létminimum összege 1,65-szörösének kell megmaradnia.42)
(11) Ha a szociális szolgáltatás címzettjének jövedelme nincs, vagy jövedelmének összege nem elég a szociális szolgáltatás térítési díjának kifizetésére, a szociális szolgáltatás térítési díját vagy annak egy részét más személy is fizetheti. Az első bekezdés szerinti személy szerződést köthet a szociális szolgáltatóval a szociális szolgáltatások térítési díjának fizetéséről.
(12) Ha az 1-5. bekezdés szerint a szociális szolgáltatás címezettjének nem keletkezik törvényi kötelessége a szociális szolgáltatások térítési díjának vagy azok egy részének megfizetésére az esedékesség napjáig, ez a kötelesség lépcsőzetesen hárul át a nagykorú önellátó gyermekekre és a szülőkre, ha az ő jövedelmeiket nem a szociális szolgáltatás címzettjének jövedelmi viszonyaival együtt bírálják el és számolják el; a nagykorú önellátó gyermekeknek vagy a szülőknek a szociális szolgáltatás térítési díjának kifizetését követően jövedelmükből legalább a külön jogszabály szerinti létminimum összege 1,65-szörösének meg kell maradnia havonta.42) Az első mondatban felsorolt személyek esedékesség napján keletkező szociális szolgáltatási térítési díjfizetési vagy részleges díjfizetési kötelességére a 72. § 10., 12. és 14. bekezdésének rendelkezései egyaránt vonatkoznak. A nagykorú önellátó gyermekek vagy a szülők szerződést köthetnek a szociális szolgáltatóval a szociális szolgáltatás térítési díjának fizetéséről külön jogszabályi előírások szerint.13)
(13) Ha nem kerül sor szerződéskötésre a 12. bekezdés szerint a szociális szolgáltató és az önellátó nagykorú gyermekek vagy a szülők között, a község vagy megye dönt saját hatáskörében ezen természetes személyek szociális térítési díjfizetési vagy részleges díjfizetési kötelességéről a szociális szolgáltatás olyan címzettjére vonatkozóan, akinek nem keletkezik törvényi kötelessége a szociális szolgáltatások térítési díjának vagy azok egy részének megfizetésére. A községet és megyét a döntéshozatalban kötik a jogerős bírósági határozatok, melyek nem ítélnek meg eltartási kötelezettséget a nagykorú önellátó gyermek vagy szülők vonatkozásában a szociális szolgáltatás címzettjének. Az első mondat szerinti döntés meghozatalának céljaira az önellátó nagykorú gyermek, a szülő és a szociális szolgáltató az eljárás résztvevőjének számít. A szociális szolgáltatás címzettje ezen döntés meghozatalának céljaira az eljárásügyfelének számít.
(14) Ha a szociális szolgáltatás címzettje nem köteles vagy csak részleges térítési díj fizetésére köteles az esedékesség napjáig és a szociális szolgáltatás be nem fizetett térítési díjának összegét vagy annak meghatározott részét nem fizeti be az esedékesség napjáig a 11. bekezdésben szociális szolgáltatási díjtérítésre meghatározott nagykorú önellátó gyermeke vagy a 12. és 13. bekezdésben meghatározott szülő, a szociális szolgáltatási díj be nem fizetett összege vagy annak a része a szociális szolgáltató követelésévé válik a szociális szolgáltatás címzettjével szemben; ha a szociális szolgáltatás címzettje ellátatlan gyermek, a szociális szolgáltató követelése azon természetes személlyel szembeni követeléssé válik, akinek e gyermekkel szemben eltartási kötelezettsége van. A szociális szolgáltató első mondat szerinti követelésének nincs jogi hatálya, ha a köteles személynek abban az időben, amikor a szociális szolgáltató követelését érvényesíti, nincs olyan jövedelme vagy vagyona, mely az 1–9. bekezdés, a 72. és 72.a § szerint a követelés kielégítésének céljára, akár részlegesen is felhasználható; ez vonatozik arra a követelésre is, mely a keletkeztető szociális szolgáltatási jogviszony megszűnése után is fennáll.
(15) Az 1-14. bekezdésekben taglaltak nem érvényesíthetők, ha a magán szociális szolgáltató olyan szociális szolgáltatást nyújt, amelynek nyújtását a magán szociális szolgáltatónál a község vagy a megye nem kérte, illetve ha a magán szociális szolgáltató nyereségszerzés céljából nyújt szociális szolgáltatást.
(16) A jövedelmi helyzet megítélése során a jelen törvény céljaira a 3. § 2. bekezdése szerinti természetes személy esetében közös elbírálás alá eső természetes személynek számítanak mindazok, akik ezzel a személlyel közös elbírálás alá esnek külön jogszabályi rendelkezés szerint.42)
(17) Ha a 3. § 2. bekezdése szerinti személyeknél komoly okokból nem állapíthatók meg a jövedelmi viszonyaik, jövedelmükként az egy nagykorú személyre vonatkozó létminimum külön törvényben szabályozott41) összegét kell feltételezni.
(18) A 24.b-29., 32. és 56. § szerinti, intézeti szociális szolgáltatások nyújtására a 2-5. bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak.
(19) Az 1-10. bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazzák, ha a 34-41. § szerinti szociális szolgáltatás címzettje a 72. § 10-14. bekezdésében tárgyalt vagyon tulajdonosa.
(20) Az 1-10. bekezdéseket nem alkalmazzák, ha a 34-41. § szerinti szociális szolgáltatás címzettje ingatlan vagyonát eladta visszamenőlegesen öt egymást követő naptári évvel azelőtt a naptári év előtt, amelyben vagyoni helyzetét elbírálják és vizsgálják a 72. § 8., 10-18. bekezdése, valamint a 72.a § szerint, mégpedig egészen az ezen eladásból származó bevétele összegének teljes kimerítéséig a szociális szolgáltatási térítési díjfizetésre. Az ingatlanvagyon eladásának és az ingatlanvagyon eladásából származó bevételnek az igazolására a 72. § 17. bekezdésének rendelkezései egyként vonatkoznak.
(21) Az 1-20. bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazzák, ha a szociális szolgáltatás címzettje olyan természetes személy, akinek legalább a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos gazdaságilag indokolt költségek értékében kell térítési díjat fizetnie.

MÁSODIK FEJEZET

74. §
Szerződés a szociális szolgáltatás nyújtásáról
(1) A szociális szolgáltató a szociális szolgáltatást a szociális szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés alapján nyújtja.13) A szociális szolgáltatásnyújtásról szóló szerződést olyan módon kell megkötni, hogy az a szociális szolgáltatás címzettje számára érthető legyen. A szerződő felek a jelen törvény e szerződésre vonatkozó rendelkezéseitől csak akkor térhetnek el, ha a jelen törvény ezt a lehetőséget kimondottan megengedi. A szociális szolgáltatásnyújtásról szóló szerződést írásos formában kell megkötni és nem lehet vegyes szerződés jellege.
(2) A szociális szolgáltató köteles írásos szerződést kötni a szociális szolgáltatásnyújtásról az alábbi esetekben:
a) a gyermek személyes ellátásban nyújtott segítségről,
b) a gyermek személyes ellátásban nyújtott segítségről átmeneti gyermekgondozó intézetben,
c) a családi élet és a munkahelyi élet összehangolásában nyújtott támogató szolgáltatásról
d) a családi élet és a munkahelyi élet összehangolásában nyújtott támogató szolgáltatásról a három éven aluli gyermekek gondozására szolgáló intézményben,
e) a más személyek segítségére szoruló természetes személyeknek intézetben nyújtott szociális szolgáltatásokról és a nyugdíjkorhatárt betöltött természetes személyeknek nyújtott  szociális szolgáltatásokról, melyek a következők:
1. támogatott lakhatási intézet,
2. idősotthon,
3. gondozószolgálati intézet,
4. rehabilitációs központ,
5. szociális otthon,
6. speciális intézet,
7. nappali ellátó,
f) a gondozói szolgálatról,
g) a személyes kísérői és felolvasó szolgálatról,
h) a segédeszköz-kölcsönzésről, 
i) a monitorozásról és a segélyhívó-riasztásról,
j) a gondozói jogok és kötelességek teljesítésének segítéséről.
(3) Ha a természetes személy igényt tart a 2. bekezdésben taglalt szociális szolgáltatásokra, köteles a szociális szolgáltatónak a szociális szolgáltatásnyújtási szerződés megkötésének céljaira rendelkezésre bocsátani az alábbi adatokat és beterjeszteni az alábbi igazolásokat és okiratokat:
a) a szociális szolgáltatás természetes személy címzettjének családi és utónevét, személyi számát, ha azzal rendelkezik, születésének dátumát és állandó lakcímét,
b) a szociális szolgáltatás nyújtásának helyét, 
c) a szociális szolgáltatásfajtáját és a szociális szolgáltatás formáját,
d) a szociális szolgáltatásnyújtás megkezdésének napját és a szociális szolgáltatásnyújtás idejét, valamint
e) a természetes személynek, a szociális szolgáltatás címzettjének, valamint a többi, vele együtt elbírálásra és elszámolásra kerülő személynek a jövedelméről és vagyoni helyzetéről szóló bizonylatokat; ez nem vonatkozik arra a természetes személyre, aki a térítési díjat legalább a gazdaságilag indokolt költségek mértékeiben fogja téríteni.
(4) Ha a természetes személy a 2. bekezdés, g)-j) pontjai szerinti a szociális szolgáltatások nyújtása iránt érdeklődik, nem köteles feltüntetni a 3. bekezdés e) pontja szerinti adatokat.
(5) Ha a természetes személy a 2. bekezdés e) és f) pontjai szerinti a szociális szolgáltatások nyújtása iránt érdeklődik,köteles bemutatni a jogerős határozatot a szociális szolgáltatásra való ráutaltságáról; ez nem vonatkozik arra a természetes személyre, akinek sürgősségi okokból kell szociális szolgáltatást nyújtani a 8. § 6. bekezdése szerint és arra a természetes személyre, aki a térítési díjat legalább a gazdaságilag indokolt költségek mértékeiben fogja téríteni.
(6) A szociális szolgáltató nem kötheti a szociális szolgáltatásról szóló szerződés megkötését pénzügyi vagy dologi teljesítéshez.
(7) A szociális szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés tartalmazza
a) a szerződő felek azonosítóit,
b) a nyújtandó szociális szolgáltatás fajtáját,
c) a szociális szolgáltatás dologi tartalmát a 15. § szerint és a szociális szolgáltatásnyújtás formáját,
d) a megrendelt ételek számát a 17. § 4. és 5. bek. szerint, ha intézményi étkezést biztosító szociális szolgáltatás nyújtásáról van szó,
e) a szociális szolgáltatás megkezdésének napját,
f) a szociális szolgáltatásnyújtás időtartamát, amennyiben intézetben nyújtott ambuláns szociális ellátásról van szó napközben nyújtott szociális szolgáltatás órákban meghatározott idejére is,
g) a szociális szolgáltatás nyújtásának helyét,
h) a szociális szolgáltatás térítési díjának összegét, annak címzettjét és befizetési módját,
i) a szociális szolgáltatás térítési díjának összegét a 73. § 1-10. bek. szerint és annak meghatározási módját, visszafizetésének feltételeit, elszámolásának feltételeit és az elszámolás határidejét,
j) a szociális szolgáltatás térítési díja emelésének feltételeit,
k) a szerződés egyoldalú felmondásának indokait és
l) a szociális szolgáltatás be nem fizetett összegének megtérítését a 73. § 14. bekezdése értelmében.
(8) A 7. bekezdés h) és i) pontja szerinti szociális szolgáltatási térítési díj összegének tartalmaznia kell a térítési díjakat az egyes szaktevékenységekért, az egyes kiszolgáló tevékenységekért és az egyes egyéb tevékenységekért. Ha a szociális szolgáltató a 15. § 3. bek. szerinti egyéb tevékenységeket végez, ilyeneket biztosít vagy feltételt teremt ezek végzésére, az ezen más tevékenységek térítési díjainak összegét külön szerződés tartalmazza.13)
(9) A szociális szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződésben más tevékenységekről is meg lehet állapodni a nyújtott szociális szolgáltatás jellege szerint.
(10) Ha a szociális szolgáltató, melyet a község vagy a megye kér fel a szociális szolgáltatás nyújtására, olyan szociális szolgáltatásnyújtási szerződésjavaslatot terjeszt elő, amely összhangban van a jelen törvénnyel, de a természetes személy elutasítja annak a megkötését, a község vagy a megye 8. § 2. és 4. bekezdés szerinti kötelességei teljesítettnek tekintendők.
(11) Ha megváltoznak a szociális szolgáltatásnyújtási szerződés tárgyát képező tények, ezeket a szociális szolgáltatásnyújtási szerződéshez csatolt kiegészítésben lehet módosítani, ha a szerződő felek a szerződésben így állapodtak meg.
(12) Ha a szociális szolgáltatás térítési díjának meghatározására és fizetésére befolyással bíró döntő tényállás megváltozik, a szociális szolgáltató és a szociális szolgáltatás címzettje köteles szerződés-kiegészítést kötni a szociális szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződéshez.
(13) A szociális szolgáltatás címzettje bármikor, indoklás nélkül is egyoldalúan felmondhatja a szociális szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződést, a felmondási idő nem lehet több 30 naptári napnál.
(14) A szociális szolgáltató egyoldalúan felmondhatja a szociális szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződést, de csak az alábbi okokból:
a) a szociális szolgáltatás címzettje durván megsérti a szociális szolgáltatásnyújtási szerződéses kötelezettségeit főként azzal, hogy durván megsérti a jó erkölcsöket, ezzel megzavarja a társadalmi együttélés szabályait, vagy nem fizeti be a szociális szolgáltatás szerződéses térítési díját, vagy ha egész éves bentlakásos szociális szolgáltatásról van szó, főként azzal, hogy nem fizeti be a szociális szolgáltatás szerződéses térítési díját három hónapnál hosszabb időn keresztül, vagy ha csak a térítési díj egy részét fizeti be, az így felhalmozott tartozás együttes összege meghaladja a havi térítési díj összegének háromszorosát; gondozó szolgáltatás nyújtása esetén a szerződéses kötelesség megszegésének számít a jó erkölcsök durva megsértése is, mely megzavarja társadalmi együttélést, melyet a szociális szolgáltatás címzettjének férje, felesége, szülője vagy önellátó nagykorú gyermeke követ el a gondozó szolgálat alkalmazottjával szemben,
b) a szociális szolgáltatás címzettje nem köti meg a szociális szolgáltatásnyújtási szerződés-kiegészítést a 12. bekezdés értelmében,
c) az intézet működését alapvetően korlátozzák, vagy a nyújtott szociális szolgáltatás jellege változik meg úgy, hogy a szociális szolgáltatásnyújtási szerződés fenntartása a szociális szolgáltatóra nézve egyértelmű hátrányokkal járna, 
d) a község vagy a megye megszünteti a természetes személy szociális szolgáltatásokra való ráutaltsági állapotát,
e) a szociális szolgáltatás címzettje komoly ok nélkül nem használja ki a szociális szolgáltatást tovább mint hat egymást követő hónapon keresztül; komoly oknak elsősorban az egészségügyi ellátó intézetben tartózkodás számít.
(15) A 14. bekezdés szerinti egyoldalú szerződésbontás esetén a szociális szolgáltató köteles a szociális szolgáltatás címzettjének írásban kézbesíteni a felmondást, amelynek tartalmaznia kell az indoklást is.
(16) Ha a szociális szolgáltató a szociális szolgáltatásnyújtási szerződést a 14. bekezdés a), b) és d) pontjában taglalt okokból mondja fel és egész éves bentlakásos szociális szolgáltatásnyújtás esete áll fenn, a község és a megye köteles saját hatáskörében együttműködni a szociális szolgáltatóval az érintett természetes személy alapvető létfeltételeinek biztosítása érdekében, amennyiben ezeknek a bebiztosítására maga nem képes.
(17) Ha a szociális szolgáltató a szociális szolgáltatásnyújtási szerződést a 14. bekezdés d) pontjában taglalt okokból egyoldalúan mondja fel, és egész éves bentlakásos szociális szolgáltatásnyújtás esete áll fenn, a felmondási határidő nem lehet rövidebb 30 naptári napnál. A a szociális szolgáltató köteles a szociális szolgáltatás címzettjével írásban tudatni, hogy mikortól kezd telni a felmondási idő.
(18) Ha a szociális szolgáltató a szociális szolgáltatásnyújtási szerződést a 14. bekezdés c) pontjában taglalt okokból mondja fel, és egész éves bentlakásos szociális szolgáltatásnyújtás esete áll fenn, a szociális szolgáltató köteles a szociális szolgáltatás címzettjének azonos fajtájú és hasonló feltételekkel működő szociális szolgáltatásnyújtást biztosítani más szociális szolgáltatónál. Ha a magán szociális szolgáltató nem képes a szociális szolgáltatás címzettjének szociális szolgáltatásnyújtást biztosítani más szociális szolgáltatónál, a jelen törvényben megszabott feltételek mellett a község és a megye köteles saját hatáskörében biztosítani a szociális szolgáltatásnyújtást más szociális szolgáltatónál. Ha a magán szociális szolgáltató nem képes teljesíteni a szociális szolgáltatásnyújtás feltételeit, vagy a megye megtiltja neki a szociális szolgáltatásnyújtást, a magán szociális szolgáltató köteles felmondani a szerződést.
(19) A magán szociális szolgáltató köteles írásban előre jelezni a hatáskörileg illetékes községnek vagy megyének a nyújtott szociális szolgáltatások változásait vagy a szociális szolgáltatásnyújtás megszüntetését a 14. bekezdés c) pontja szerinti okból, és köteles mellékelni hozzá a szociális szolgáltatások címzettjeinek listáját, mégpedig legkésőbb három naptári hónappal a szociális szolgáltatás megváltozásának vagy a szolgáltatásnyújtás megszűnésének kezdőnapja előtt. Ugyanilyen kötelesség terheli a magán szociális szolgáltatót a szociális szolgáltatás címzettjével szemben is, ha a szociális szolgáltatásnyújtásról előzőleg írásban nem meghatározott időre állapodtak meg.
(20) Ha a magán szociális szolgáltató jogutód nélkül szünteti meg a szociális szolgáltatásnyújtást a megyének a magán szociális szolgáltató nyilvántartásból való törléséről szóló döntésével, vagy a megye a 68. § 2. bekezdése c)-f) pontja szerint törli a magán szociális szolgáltatót a nyilvántartásból, vagy dönt a szociális szolgáltatásnyújtás megtiltásáról a 69. § 1. bek. szerint a szociális szolgáltatásnyújtás szerződéses időtartamának lejárta előtt, a község vagy a megye saját hatáskörében a jelen törvény szerinti terjedelemben biztosítja e szociális szolgáltatás nyújtását.

HARMADIK FEJEZET
A közérdekű szociális szolgáltatást nyújtó magán szociális szolgáltatópénzügyi támogatása

75. §
(1) A község köteles pénzügyi támogatás nyújtani a magán szociális szolgáltató által működtetett szociális szolgáltatások fenntartására, ha az a szociális szolgáltatást nem nyereségszerzés céljából üzemelteti, amennyiben a szociális szolgáltatás nyújtását a magán szociális szolgáltatónál, kivéve kríziskezelő magán szociális szolgáltatót, a község kérte, és ha az
a) intézetben nyújt szociális szolgáltatást, mégpedig
1. alacsony ingerküszöbű nappali központban,
2. idősellátó intézményben,
3. gondozószolgáltatási intézményben,
4. nappali ellátóban,
b) terepen nyújt kríziskezelő szolgáltatást,
c) alacsony ingerküszöbű nappali központban nyújtott szolgáltatás gyerekeknek és családoknak,
d) segítségnyújtás a gyermekről való személyes gondoskodásban a 31. § szerint,
e) gondozói szolgálat,
f) szállító szolgálat.
(2) A község köteles pénzügyi támogatást nyújtani az önellátásában más személy segítségére szoruló ráutalt természetes személyre vonatkozóan a neki szociális szolgáltatást nyújtó magán szociális szolgáltatónak, ha az a szociális szolgáltatást nem nyereségszerzés céljából üzemelteti, amennyiben a szociális szolgáltatás nyújtását a magán szociális szolgáltatónál a község kérte, és az gondozói szolgáltatást nyújt.
(3) A megye köteles pénzügyi támogatás nyújtani a magán szociális szolgáltató által működtetett szociális szolgáltatások fenntartására, ha az a szociális szolgáltatást nem nyereségszerzés céljából üzemelteti, amennyiben a szociális szolgáltatás nyújtását a magán szociális szolgáltatónál a megye kérte, és
a) az szociális szolgáltatást intézményben nyújtja, amely
1. menhely,
2. átmeneti otthon,
3. szükséglakás,
4. átmeneti gyermekgondozó intézmény,
5. életvitelt segítő lakólétesítmény,
6. rehabilitációs központ,
7. szociális otthon,
8. speciális intézet,
b) válságmegelőző szolgáltatás,
c) tolmácsszolgálat,
d) szociális szolgáltatás integrációs központban,
e) önálló lakhatást segítő támogatás.
(4) A megye köteles pénzügyi támogatás nyújtani a magán szociális szolgáltató által működtetett szociális szolgáltatások fenntartására, ha az a szociális szolgáltatást nem nyereségszerzés céljából üzemelteti, amennyiben a szociális szolgáltatás nyújtását a magán szociális szolgáltatónál a megye kérte, és
a) speciális szociális tanácsadást nyújt önálló szaktevékenységként,
b) szociális rehabilitációt nyújt önálló szaktevékenységként.
(5) A község és a megye az 1-4. bekezdés szerint köteles pénzügyi támogatást nyújtani az önellátásában más személy segítségére szoruló ráutalt természetes személyre vonatkozóan a neki szociális szolgáltatást nyújtó magán szociális szolgáltatónak, ha az kézbesítette neki a 34-41. §-ban taglalt, a szociális szolgáltatásnyújtásról megkötött szerződéseket, vagy kézbesítette neki a 94. § 4. bekezdése a)-c) pontjában taglalt személyek jegyzékét és személyi adatait, akiknek szociális szolgáltatást nyújtott vagy nyújt, amennyiben a szociális szolgáltató nem köteles szerződést kötni a szociális szolgáltatás nyújtásáról.
(6) A község vagy a megye pénzügyi támogatást nyújthat a magán szociális szolgáltató által működtetett szociális szolgáltatások fenntartására, ha az a szociális szolgáltatást nem nyereségszerzés céljából üzemelteti, és olyan szociális szolgáltatást nyújt, amely
a) életvitelt segítő szociális szolgáltatás
1. nappali központban,
2. közétkezdében,
3. közmosodában,
4. személyi higiéniai központban,
b) tolmácsszolgálat közvetítése,
c) személyi asszisztens-közvetítés
d) személyi kísérő és felolvasó szolgálat,
e) eszközkölcsönzés,
f) megfigyelő és segélyhívó-riasztás,
g) segítségnyújtás válsághelyzetben távközlési eszköz segítségével,
h) segítség pártfogói jogok érvényesítése és kötelességek teljesítése során,
i) alapvető szociális tanácsadás mint önálló szaktevékenység,
j) szociális szolgáltatás közösségi központban.
k) a családi élet és a munkahelyi élet összehangolásában nyújtott támogató szolgáltatás,
l) a családi élet és a munkahelyi élet összehangolásában nyújtott támogatás három éven aluli gyermekekről gondoskodó intézetben.
(7) A község pénzügyi támogatást nyújthat a magán szociális szolgáltató által működtetett szociális szolgáltatások fenntartására, ha az a szociális szolgáltatást nem nyereségszerzés céljából üzemelteti, ha a szociális szolgáltatás nyújtását a magán szociális szolgáltatónál a község kérte, és a 3. és 4. bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat nyújt, amennyiben ezekre nem nyújt neki pénzügyi támogatást a megye.
(8) A megye pénzügyi támogatást nyújthat az önellátásában más személy segítségére szoruló ráutalt természetes személyre vonatkozóan és pénzügyi támogatást nyújthat a magán szociális szolgáltató által működtetett szociális szolgáltatások fenntartására, ha az a szociális szolgáltatást nem nyereségszerzés céljából üzemelteti, ha a szociális szolgáltatás nyújtását a magán szociális szolgáltatónál a megye kérte, és az 1. és 2. bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat nyújt, amennyiben ezekre nem nyújt neki pénzügyi támogatást a község.
(9) Pénzügyi támogatás ezen cikkely értelmében annak a magán szociális szolgáltatónak nyújtható, amely közérdekű szociális szolgáltatást nyújt.
(10) Közérdekű szociális szolgáltatásnak a magán szociális szolgáltató által nyújtott azon szociális szolgáltatás számít, melyet a szociális szolgáltatás címzettje a szolgáltatásra való rászorultsága miatt kap, és annak magán szociális szolgáltató általi végzése összhangban áll az érintett község vagy megye szociális szolgáltatásokra vonatkozó közösségi tervével.
(11) A magán szociális szolgáltató írásban nyújtja be a pénzügyi támogatás iránti kérelmét az önellátásában más személy segítségére szoruló természetes személy vonatkozásában, valamint a 1-8. bekezdés szerint nyújtott szociális szolgáltatás fenntartásának pénzügyi támogatására.
(12) Illetékes községnek vagy illetékes megyének az önellátásában más személy segítségére szoruló természetes személy pénzügyi támogatásának céljaira, valamint a 31., 32., 32.a, 32.b, 33-42., 47., 52., 54-56. § felsorolt szociális szolgáltatások fenntartása pénzügyi támogatásának céljaira az a község vagy megye számít, ahol a szociális szolgáltatás címzettjének utolsó állandó lakhelye van, tekintet nélkül arra, hogy melyik község adta ki a végzést a szociális szolgáltatásra való ráutaltságról, vagy melyik megye adta ki a végzést a szociális szolgáltatásra való ráutaltságról.
(13) Illetékes községnek vagy illetékes megyének a 24.a-24.d, 25-29., 43-46., 53., 57-60. §-ban felsorolt szociális szolgáltatások fenntartása pénzügyi támogatásának céljaira, valamint a speciális szociális tanácsadás és szociális rehabilitáció mint önálló szaktevékenység üzemeltetésének pénzügyi támogatása céljaira az a hatásköre szerint illetékes község vagy megye számít, amelynek területi fennhatósága alatt található a szociális szolgáltatásnyújtás helyszíne, tekintet nélkül a szociális szolgáltatás címzettjének állandó lakhelyére.
(14) A pénzügyi támogatást az önellátásában más személy segítségére szoruló természetes személy vonatkozásában, valamint a szociális szolgáltatás fenntartásának pénzügyi támogatására írásban megkötött szerződés alapján folyósítják13) leghamarabb az ezen pénzügyi támogatási szerződés megkötésének napjától. Az önellátásában más személy segítségére szoruló természetes személyre és a nyújtott szociális szolgáltatás fenntartására folyósítandó pénzügyi támogatási összeg megállapítása során a szerződő felekre a 76. és 77. § rendelkezései vonatkoznak.
(15) Az önellátásban más természetes személy segítségére szoruló természetes személynek járó pénzügyi támogatást és az üzemeltetési pénzügyi támogatást a magán szociális szolgáltatónak teljes összegben folyósítják bentlakásos szociális szolgáltatás esetén akkor is, ha a szociális szolgáltatás címzettjének legtöbb 30 egymást követő napon át nem nyújt szociális szolgáltatást azon okból, hogy a szociális szolgáltatás címzettje nincs jelen az intézményben.

76. §
Pénzügyi támogatás az önellátásában más személy segítségére szoruló természetes személy után
Pénzügyi támogatást az önellátásában más személy segítségére szoruló természetes személy után legkevesebb az 5. mellékletben feltüntetett összegben folyósítanak a szociális szolgáltatás címzettjeinek létszáma és önellátásában más személy segítségére való ráutaltsági fokozata szerint.

77. §
Pénzügyi támogatás a szociális szolgáltatás fenntartására
(1) A nyújtott szociális szolgáltatás fenntartásának pénzügyi támogatását a szociális szolgáltatás fajtája szerint határozzák meg, és ha intézményi szociális szolgáltatásról van szó, a szociális szolgáltatás formája és az intézmény kapacitása szerint is, mégpedig átszámítva a szociális szolgáltatás címzettjeinek létszámára, a szociális tanácsadás óraszámára, a szállítási szolgáltatás kilométereinek számára, a szociális rehabilitáció óraszámára, a válságmegelőző szolgáltatás óraszámára, a személyi kísérői szolgálat és felolvasó-szolgálat óraszámára, a tolmácsolás óraszámára vagy más teljesítményegységére.
(2) Ha a 8. bekezdés másként nem rendelkezik, község vagy megye hatáskörében nyújtott szociális szolgáltatások működtetésének pénzügyi támogatását az adott költségvetési év vonatkozásában az előző költségvetési évi átlagos folyó kiadási költségei és az alábbi tételek különbségéből határozzák meg, az 1. bekezdésben taglalt teljesítményegységekre átszámítva:
a) a 71. § 6. bek. szerint nyújtott pénzügyi támogatásból származó átlagos bevétel a községi hatáskörbe tartozó szociális szolgáltatónál az előző költségvetési évben, az 1. bek. szerinti teljesítményegységre átszámítva a 35., 36. és 40. § szerinti intézmények esetében,
b) a magán szociális szolgáltató 78.a § szerinti előző költségvetési évi átlagos, a szociális szolgáltatásra kapott pénzügyi támogatásból származó bevételéből, az 1. bek. szerinti teljesítményegységre átszámítva a 34., 37. és 39. § szerinti intézmények esetében,
c) a magán szociális szolgáltató 76. § szerinti előző költségvetési évi szociális szolgáltatásra kapott pénzügyi támogatásból származó bevételéből, az 1. bek. szerinti teljesítményegységre átszámítva a 41. § szerinti szociális szolgáltatás esetében,
d) a községi vagy megyei hatáskörű szolgáltató átlagos, ténylegesen elért, a szociális szolgáltatások díjtérítéséből befolyt előző költségvetési évi jövedelméből az 1. bek. szerinti teljesítményegységre átszámítva.
(3) A község és megye megállapítják az átlagos folyó költségeket, az átlagos bevételeket a 71. § 6. bek. értelmében nyújtott pénzügyi támogatásokból és az átlagos ténylegesen elért bevételeket a község vagy megye hatáskörében nyújtott szociális szolgáltatások térítési díjaiból az előző költségvetési év vonatkozásában, az egyes szociális szolgáltatási fajták szerint, és amennyiben intézeti szociális ellátásról van szó, a szociális szolgáltatás formája és a nyilvántartásban szereplő férőhely szerint is, átszámítva a szociális szolgáltatás egy-egy alanyár, a szociális szolgáltatásnyújtás egy-egy órájára, a szociális rehabilitáció egy órájára, a gondozói szolgáltatás egy-egy órájára, a szállító szolgáltatás egy kilométerére, a kísérői szolgáltatás vagy felolvasói szolgáltatás egy órájára, a tolmácsolás egy órájára vagy a teljesítés más egységére. Az első mondat céljainak vonatkozásában a az átlagos folyó kiadások, az átlagos bevételek a 76. § 6. bek. értelmében nyújtott pénzügyi támogatások és a ténylegesen elért átlagos jövedelmek megállapítása attól függően történik, hogy az intézet férőhelyeinek száma 40-nél kevesebb, 41 és 100 fő között van vagy 101 fő feletti. Az átlagos folyó kiadások, az átlagos bevételek a 76. § 6. bek. értelmében nyújtott pénzügyi támogatások és a szociális szolgáltatási díjtérítésből ténylegesen elért átlagos jövedelmek az első és a második mondat értelmében meghatározott összegét a község vagy a megye a szokásos módon honlapján vagy hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza és megtekinthetővé teszi a községi hivatalban vagy megyei hivatalban is. Az előző mondat szerinti átlagos folyó költségeket a község vagy megye legkésőbb az adott költségvetési év februárjának végéig teszi közzé, a 72. § 5. bek. szerkezetben pedig legkésőbb a folyó költségvetési év áprilisának végéig.
(4) A minisztérium megállapítja a magán szociális szolgáltatóknak a 78.a § értelmében nyújtott pénzügyi támogatásból származó előző költségvetési évi átlagos bevételeket, és amennyiben a 34., 37 – 39. § szerinti intézményekben nyújtott szociális ellátásról van szó, a nyújtott szociális szolgáltatás egyes fajtái és formái szerinti bontásban is, átszámítva azt a szociális szolgáltatás egyes alanyaira, valamint az egyes megyék területi fennhatósága alá eső körzetekre. A magán szociális szolgáltató jövedelme/bevétele a 78.a § szerinti pénzügyi támogatásból az az összeg, amelyet az adott szerződés értelmében az előző költségvetési évben folyósítottak. A magán szociális szolgáltató 78.a § szerinti pénzügyi támogatásból származó átlagos jövedelmét, melyet az első mondat értelmében állapítottak meg, a minisztérium legkésőbb a megelőző naptári év szeptemberének végéig közzéteszi a honlapján.
(5) Ha az előző költségvetési évben nem kerültek megtérítésre olyan folyó költségek, amelyek az előző költségvetési év január-december hónapjaiban keletkeztek, a község vagy a megye a hatáskörébe tartozó 3. bekezdés szerinti szociális szolgáltatásnyújtásban ezeket a folyó kiadásokat beszámítja az 1. bekezdés szerinti szociális szolgáltatásfenntartási pénzügyi támogatás céljaira meghatározásra kerülő összegbe a következő költségvetési évre vonatkozóan. Az első mondat megállapításai vonatkoznak a visszatérítésekre vagy a tartozásokra is, melyek a folyó kiadásokban keletkeztek.
(6) Ha az előző költségvetési évben nem kerültek ténylegesen megtérítésre olyan szociális szolgáltatási térítési díjak, amelyeknek az előző költségvetési év január-december hónapjaiban kellett volna befolyniuk, a község vagy a megye a hatáskörébe tartozó 3. bekezdés szerinti szociális szolgáltatásnyújtás szociális szolgáltatási térítési díjakból származó ezen jövedelmeit beszámítja az 1. bekezdés szerinti szociális szolgáltatásfenntartási pénzügyi támogatás céljaira meghatározásra kerülő összegbe a következő költségvetési évre vonatkozóan. Az első mondat megállapításai vonatkoznak a visszatérítésekre vagy a tartozásokra is, melyek a szociális szolgáltatási térítési díjak befizetésében keletkeztek.
(7) A magán szociális szolgáltató 76. § szerint nyújtott pénzügyi támogatásból származó bevételének az adott költségvetési évre megkötött szerződés alapján folyósított pénzügyi támogatás összegét kell tekinteni.
(8) Ha a magán szociális szolgáltató olyan szociális szolgáltatást nyújt, amelyet a község vagy a megye az előző költségvetési évben nem nyújtott vagy általa alapított vagy létrehozott jogi személyen keresztül nem biztosított, átlagos folyó költségnek vagy átlagosan elért tényleges bevételnek kell tekinteni
a) a megye fennhatósága alá tartozó más község hatáskörében nyújtott szociális szolgáltatások előző költségvetési évi átlagos folyó kiadásait és átlagosan elért tényleges bevételeit,
b)  egy másik, szomszédos megye áltagos folyó kiadásait és átlagos tényleges bevételeit a nyújtott szociális szolgáltatásért az előző költségvetési évben, ha megyéről van szó,
c) a területi körzet más, a 76. § 1. bek. vagy a 78. § értelmében pénzügyi támogatást kapó magán szociális szolgáltatója által nyújtott azonos szociális szolgáltatás előző költségvetési évi átlagos folyó kiadásait és átlagos tényleges bevételeit, ha községről van szó,
d) a megye területi körzetének más, a 76. § 1. bek. vagy a 78. § értelmében pénzügyi támogatást kapó magán szociális szolgáltatója által nyújtott azonos szociális szolgáltatás előző költségvetési évi átlagos folyó kiadásait és átlagos tényleges bevételeit, ha megyéről van szó,
e) a magán szociális szolgáltató által az előző költségvetési évben elért tényleges folyó kiadásokat és a tényleges bevételeket,
f) a magán szociális szolgáltató költségvetési évi becsült folyó kiadásait és becsült bevételeit, ha a magán szociális szolgáltató az előző költségvetési évben ilyen szociális szolgáltatást nem nyújtott.
(9) A szociális szolgáltatásnyújtás átlagos folyó kiadásaiba, tényleges folyó kiadásaiba és becsült folyó kiadásaiba nem számítandók bele a 15. § 3. bek. szerinti egyéb tevékenységek feltételei megteremtésének, biztosításának vagy végzésének a folyó kiadásai vagy becsült kiadásai.
(10) A szociális szolgáltatásnyújtás térítési díjaiból elért átlagos jövedelembe, a tényleges átlagos jövedelembe és a becsült jövedelembe nem számítandók bele a 15. § 3. bek. szerinti egyéb tevékenységek feltételei megteremtésének, biztosításának vagy végzésének a térítési díjából származó jövedelmek vagy a becsült térítési dijából származó jövedelmek.
(11) Ha a magán szociális szolgáltató által nyújtott szociális szolgáltatás időtartama egy költségvetési évnél rövidebb, a szociális szolgáltatás fenntartására nyújtott pénzügyi támogatás összegét arányosan állapítják meg.

78. §
(1) Ha a magán szociális szolgáltatónak pénzügyi támogatást folyósítanak szociális szolgáltatás üzemeltetésére és önellátásában más személy segítségére szoruló természetes személy után az adott költségvetési évben, a község vagy megye köteles ezeket a pénzügyi támogatásokat megelőlegezve folyósítani és az első előleget legkésőbb az adott költségvetési év februárjának a végéig kiutalni. Ezen pénzügyi támogatások elszámolására külön jogszabályi előírás vonatkozik.43)
(2) Ha a magán szociális szolgáltatónak a pénzügyi támogatást szociális szolgáltatás üzemeltetésére és önellátásában más személy segítségére szoruló természetes személy után az adott költségvetési év folyamán kezdik folyósítani, a község vagy megye köteles ezeket a pénzügyi támogatásokat megelőlegezve folyósítani, leghamarabb annak a naptári hónapnak az első napjától, amikor a jogigény a pénzügyi támogatásokra keletkezett, és legkésőbb annak a naptári hónapnak az utolsó napjától, amely azt a naptári hónapot követi, amelyben a jogigény a pénzügyi támogatásokra keletkezett. 
(3) Ha a magán szociális szolgáltató a költségvetési év közben befejezi a szociális szolgáltatásnyújtást, köteles elszámolni a szociális szolgáltatás üzemeltetésére és önellátásában más személy segítségére szoruló természetes személy után neki nyújtott pénzügyi támogatással a szolgáltatásnyújtás befejezésének napjáig szólóan.

78.a §
Rászorultsághoz kötött pénzügyi támogatás szociális szolgáltatás intézeti nyújtásához
(1)A minisztérium az intézeti magán szociális szolgáltatás nyújtójának rászorultsághoz kötött pénzügyi támogatást folyósít, amennyiben az nem nyereségképzés céljával végez szociális szolgáltatást és a szociális szolgáltatást olyan intézetben nyújtja, amely
a) támogatott lakhatási intézmény,
b) idősotthon,
c) gondozószolgálati intézet,
d) rehabilitációs központ,
e) szociális otthon,
f) speciális intézet,
g) nappali ellátó.
(2) Az intézeti szociális szolgáltatás rászorultsághoz kötött pénzügyi támogatásának célja a szociális szolgáltató gazdaságilag indokolt alkalmazotti bér- és fizetési költségeinek társfinanszírozása olyan összegben, amely megfelel a külön jogszabály szerinti38) bér nagyságának, valamint a közegészségügy biztosítási, a szociális biztosítási és kötelező nyugdíjtakarékossági járulék munkáltató által fizetett jövedelemarányos összegének.
(3) A minisztérium az intézeti magán szociális szolgáltatás nyújtójának rászorultsághoz kötött pénzügyi támogatást folyósít a nyújtott szociális szolgáltatások után, ha a magán szociális szolgáltató e támogatás folyósítását írásban kéri.
(4) Az intézeti szociális szolgáltatás rászorultsághoz kötött pénzügyi támogatását a 6. mellékletben meghatározott összegben folyósítják a szociális szolgáltatások egyes fajtái, a szociális szolgáltatások alanyainak más természetes személy segítségére való ráutaltsági fokának szerkezete, valamint az intézmény nyilvántartásban szereplő férőhely-száma szerint, amennyiben a 78.c § 9. bek.-e másként nem rendelkezik.
(5) A szociális szolgáltatások alanyainak más természetes személy segítségére való ráutaltsági fokának szerkezete a szociális szolgáltatás alanyainak 6. bekezdés szerinti felosztását és a más személy segítségére való ráutaltság foka szerinti azon besorolást jelenti, amely a szociális szolgáltatásra való ráutaltságot kimondó azon szakvéleményben szerepel, mely alapját képezte a szociális szolgáltatásra való ráutaltságról szóló határozat kiadásának. Az első mondat céljaira a szociális szolgáltatás alanya
a) a 35. § 1. bek. b) pontja szerinti idősellátó intézményben a 3. melléklet szerinti IV. ráutaltsági fokozatú személy,
b) a 6. bek. c) pontja szerinti helyen szociális szolgáltatás alanyának számít
1. a 3. melléklet szerint legalacsonyabb ráutaltsági fokozatba sorolt személy, ami az érintett intézeti szociális szolgáltatás nyújtásának feltételéül meg van szabva az adott szolgáltatásfajtára való ráutaltság tekintetében,
2. a 3. melléklet szerint V. ráutaltsági fokú, ha a 38. § szerinti szociális ellátást nyújtó intézetről van szó.
(6) A más természetes személy segítségére rászoruló szociális szolgáltatási alanyok létszáma a ráutaltsági fok szerinti szerkezetben a 78.b § szerinti kérvény benyújtásakor kerül megállapításra azon intézeti helyeken, melyekben
a) írásban megkötött szerződés alapján nyújtanak szociális szolgáltatást egyezményes időtartamra, legkevesebb három hónapon keresztül; a legkevesebb három hónapos időtartam nem érvényes, ha a 36. és 37. § szerinti intézményben nyújtott szociális szolgáltatásról van szó,
b) tizenkét hónapon keresztül nyújtottak szociális szolgáltatást a 78.b § szerinti kérvény benyújtását megelőzően írásban megkötött szerződés alapján leghosszabb egyezményes időtartamon, legkevesebb három hónapon keresztül és amennyiben nem a) pont szerinti helyek; a legkevesebb három hónapos időtartam nem érvényes, ha a 36. és 37. § szerinti intézményben nyújtott szociális szolgáltatásról van szó,
c) feltehetőleg az adott évben megkezdődik a szociális szolgáltatások nyújtása, amennyiben nem a) és b) pont szerinti helyek, s legfeljebb a nyilvántartásba vett intézményi férőhelyek számában, melyből levonásra kerültek az a) és b) pont szerinti helyek.
(7) Ha ambuláns intézeti szociális szolgáltatásról van szó, a szociális szolgáltatás alanyainak más természetes személy segítségére való ráutaltsági foka szerinti szerkezeti bontása nem a konkrét hely vonatkozásában kerül elbírálásra, hanem az összes férőhely értelmében, melyre a ráutaltsághoz kötött pénzügyi támogatást az intézménynek folyósítják. Az alanyok első mondat szerinti szerkezetét az egyezményes szociálisszolgáltatás-nyújtási időtartam és a 3. melléklet szerinti ráutaltsági fokozat arányában kell megállapítani az ambuláns üzemelés össz-óraszámából azon a helyeken, amelyekre pénzügyi támogatást nyújtottak ráutaltsági alapon történő intézeti szociális szolgáltatáshoz.
(8) Ha a minisztérium a magán szociális szolgáltatónak nem nyújtott pénzügyi támogatást ráutaltsági alapon történő intézeti szociálisszolgáltatás-nyújtáshoz az adott költségvetési évben, a magán szociális szolgáltató írásos kérvénye alapján ezt a pénzügyi támogatást a 6. melléklet értelmében folyósíthatja saját költségvetési bevételeiből
a) a község, amennyiben pénzügyi támogatást a ráutaltsági alapon történő intézeti szociális szolgáltatáshoz nem folyósított a megye,
b) a megye, amennyiben pénzügyi támogatást a ráutaltsági alapon történő intézeti szociális szolgáltatáshoz nem folyósított a község.
(9) Pénzügyi támogatást ráutaltsági alapon történő intézeti szociális szolgáltatáshoz a 8. bekezdés értelmében a község vagy a megye külön jogszabály szerint13) megkötött írásbeli szerződés alapján nyújt.
(10) A ráutaltsági alapon szociális szolgáltatást nyújtó intézetnek folyósított pénzügyi támogatás nagyságát a nyújtott szolgáltatásfajta és a más természetes személy segítségére szoruló szolgáltatási alany ráutaltsági foka szerint az adott naptári évre vonatkozóan a Szlovák Köztársaság Kormánya határozza meg a Szlovák Köztársaság Kormányának rendeletével.
(11) A ráutaltsági alapon szociális szolgáltatást nyújtó intézetnek folyósított, 10. bekezdés szerinti pénzügyi támogatás nagyságát mindig a január 1-étől december 31-éig tartó időszakra határozzák meg. A Szlovák Köztársaság Kormányának rendeletét a Szlovák Köztársaság Törvénytárában teszik közzé legkésőbb azon naptári év júniusának 30. napjáig, mely megelőzi a folyó naptári évet.
(12) A ráutaltsági alapon szociális szolgáltatást nyújtó intézetnek folyósított pénzügyi támogatás 6. sz. törvénymellékletben feltüntetett nagysága érvényét veszti, ha ezen pénzügyi támogatás új összegei megállapításra kerülnek a 10. és 11. bekezdés értelmében.

78.aa §
Pénzügyi támogatás hajléktalanszállón nyújtott szociális szolgáltatáshoz
(1) A minisztérium pénzügyi támogatást nyújt annak a magán szociális szolgáltatónak hajléktalanszállón nyújtott szociális szolgáltatáshoz, amely hajléktalanszállón nyújt szociális szolgáltatást és ezt nem nyereségszerzés céljával teszi.
(2) A minisztérium pénzügyi támogatást nyújt a magán szociális szolgáltatónak hajléktalanszállón nyújtott szociális szolgáltatáshoz, ha a magán szociális szolgáltató a pénzügyi támogatást írásban kéri.
(3) A hajléktalanszállón nyújtott szociális szolgáltatás pénzügyi támogatásának célja a folyó költségek társfinanszírozása a 72. § 5. bek. taglalt gazdaságilag indokolt költségek terjedelmében.
(4) A hajléktalanszállón nyújtott szociális szolgáltatás pénzügyi támogatásának összegét a 4.a sz. törvénymellékletben meghatározottak szerint folyósítják a szociális szolgáltatás fajtája és a nyilvántartásba bejegyzett hajléktalanszállói létszám értelmében, amennyiben a 78.c § 9. bek.-e másként nem rendelkezik.
(5) A külön jogszabály szerinti13) írásos szerződés szerint a község saját költségvetési bevételeiből pénzügyi támogatást folyósíthat hajléktalanszállón nyújtott szociális szolgáltatáshoz az adott költségvetési évre annak magán szociális szolgáltatónak, amely ilyen támogatás nyújtására írásban felkéri, amennyiben ilyen pénzügyi támogatást e szociális szolgáltatás nyújtásához az adott költségvetési évben a minisztériumtól nem kapott. A hajléktalanszállón nyújtott szociális szolgáltatás pénzügyi támogatásának összegét a község a 4.a sz. törvénymellékletben meghatározottak szerint egy-egy intézeti helyre lebontva folyósítja.

NEGYEDIK CIKKELY
Közös rendelkezések a minisztériumi költségvetési támogatásokról

78.b §
(1) Pénzügyi támogatást
a) a 71. § 6. bek. értelmében az adott költségvetési évre a 7. mellékletben taglalt írásos kérvény alapján folyósítanak,
b) a 71. § 7. bek. értelmében az adott költségvetési évre a 7.a mellékletben taglalt írásos kérvény alapján folyósítanak,
c) a 78.a § értelmében az adott költségvetési évre a 8. mellékletben taglalt írásos kérvény alapján folyósítanak,
d) a 78.aa § értelmében az adott költségvetési évre a 8.a mellékletben taglalt írásos kérvény alapján folyósítanak.
(2) Az 1. bekezdés szerinti kérvény mellékletét képezi:
a) a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
b)  az illetékes megye írásos nyilatkozata a beterjesztetett kérelem és az érintett megye szociális szolgáltatás-fejlesztési koncepciójának összhangjáról, amennyiben a 26., 27., 28., 34., 37–39. § értelmében folyósított pénzügyi támogatásról van szó,
c) az illetékes község írásos nyilatkozata a beterjesztetett kérelem és az érintett község szociális szolgáltatás-fejlesztési koncepciójának összhangjáról, amennyiben a 25., 35., 36. és 40. § értelmében folyósított pénzügyi támogatásról van szó.
(3) Az 1. bek. a) és c) pontja szerinti kérvény melléklete még:
a) a szociális szolgáltatás alanyainak listája az intézet szociálisszolgáltatás-nyújtásról megkötött szerződései alapján, melyekre a ráutaltsági alapon nyújtott intézeti szociális szolgáltatás pénzügyi támogatása jár, legalább három hónapos időtartamon át nyújtott szociális szolgáltatásért a kérvény benyújtásának napjától számítva, a listán feltüntetik a természetes személy utó- és családi nevét, személyi azonosítószámát és a más természetes személy segítségére való ráutaltságának fokát, mely a szociális szolgáltatásra való ráutaltságról kiállított végzésben szerepel; a legkevesebb három hónapos időtartam nem érvényes, ha a 36. és 37. § szerinti intézményben nyújtott szociális szolgáltatásról van szó,
b) a szociális szolgáltatás alanyainak listája az intézet szociálisszolgáltatás-nyújtásról megkötött szerződései alapján, melyekre a ráutaltsági alapon nyújtott intézeti szociális szolgáltatás pénzügyi támogatása jár, a lehető leghosszabb, de legalább három hónapos időtartamon át nyújtott szociális szolgáltatásért 12 hónappal az írásbeli kérelem benyújtása előtti időszakban, a listán feltüntetik a természetes személy utó- és családi nevét, személyi azonosítószámát és a más természetes személy segítségére való ráutaltságának fokát, mely a szociális szolgáltatásra való ráutaltságról kiállított végzésben szerepel; a legkevesebb három hónapos időtartam nem érvényes, ha a 36. és 37. § szerinti intézményben nyújtott szociális szolgáltatásról van szó,
c) a szociális szolgáltató alkalmazottainak jegyzéke, utó- és családi nevük, személyi azonosítószámuk feltüntetésével.
(4) Az írásos kérvényt a mellékletekkel együtt a község vagy a magán szociális szolgáltató az érintett költségvetési évre vonatkozóan az előző költségvetési év július havának 1-je és augusztus 31-e között nyújtja be a minisztériumnak.

78.c §
(1) A minisztérium nyilvántartást vezet a 78.b § 1. bek. szerinti kérvényekről a kérvények beérkezési napja szerint.
(2) A minisztérium a 78.b § 1. bek. szerinti kérvény kézbesítésétől számított 30 munkanapon belül, a beérkezés sorrendjét figyelembe véve, megvizsgálja annak teljességét, a hitelességet a hivatali bélyegző lenyomatával és a hitelesítéssel megbízott alkalmazott aláírásával igazolja. A hiányos kérvényt a minisztérium a hitelesítést követő 10 munkanapon belül továbbküldi a kérvényezőnek történő kézbesítésre.
(3) A minisztérium a 78.b § 1. bek. szerinti kérvény kézbesítésétől számított 60 munkanapon belül értékeli a pénzügyi támogatás 71. § 6. és 7. bek., a 78.a § és a 78.aa § szerinti feltételeinek teljesülését. Ha a pénzügyi támogatás 71. § 6. és 7. bek., a 78.a § és a 78.aa § szerinti feltételei nem teljesültek, a minisztérium kimondja, hogy a pénzügyi támogatás 71. § 6. és 7. bek., a 78.a § és a 78.aa § szerinti feltételei nem teljesültek. A második mondat szerinti döntést, beleértve annak indoklását és a 4. bekezdés szerinti tájékoztatást a kifogás benyújtásának lehetőségéről, a minisztérium kézbesíti a kérvényezőnek.
(4)  A minisztérium határozata ellen, mely kimondja, hogy a pénzügyi támogatás 71. § 6. és 7. bek., a 78.a § és a 78.aa § szerinti feltételei nem teljesültek, a kérvényező kifogást nyújthat be a minisztériumi döntés felülvizsgálatáért a 3. bek. szerinti írásbeli kikézbesítéstől számított 15 napon belül.
(5) A minisztérium a kérvényező 4. bek. szerinti kifogása alapján felülvizsgálja a 71. § 6. és 7. bek., a 78.a § és a 78.aa § szerinti pénzügyi támogatást elutasító határozat törvényességét a felülvizsgálat indítvány kézbesítésétől számított 30 napon belül és dönt
a) a pénzügyi támogatás 71. § 6. és 7. bek., a 78.a § és a 78.aa § szerinti feltételek teljesítéséről, ha törvénysértőnek találja a határozatot, vagy
b) a 4. bek. szerinti indítvány benyújtásának elutasításáról, ha a határozat nem volt törvénysértő.
(6) Az 5. bek. szerinti határozatot az indoklással együtt a minisztérium kézbesíti a kérvényezőnek.
(7) Ha a község vagy a magán szociális szolgáltató nem juttatja el a minisztériumnak az írásos kérvényt a mellékletekkel együtt a 78.b § 4. bek. szerinti határidőben és a minisztérium nem dönt a 8. bekezdés értelmében a 78.b § 4. bek. szerinti határidő elmulasztásától való eltekintéstől, a kérvényt elutasítja. Ha a kérvényt postai vállalat kézbesíti, a beérkezés napja a postára adás napja.
(8) A minisztérium komoly okokból dönthet úgy, hogy eltekint a 78.b § 4. bek. szerinti határidő elmulasztásától, ha a kérvényező írásbeli és megindokolt kérelmet nyújt be a 78.b § 4. bek. szerinti határidő elmulasztásától való eltekintés érdekében, és ehhez a kérvényhez mellékeli a a 78.b § 1. bek. szerinti írásos kérvényt és annak mellékleteit.
(9) Ha a minisztérium eltekint a 78.b § 4. bek. szerinti határidő elmulasztásától, a pénzügyi támogatás az intézményben csak a betöltött férőhelyekre folyósítható a 78.b § 1. bek. szerinti írásbeli kérvény és mellékletei benyújtásának napjától kezdődően.
(10) A 78.b § 4. bek. szerinti határidő elmulasztásától való eltekintésről kiadott és megindokolt határozatot kézbesítik a kérvényezőnek, ellene jogorvoslattal élni nem lehetséges.

78.d §
(1) Az írásbeli szerződést a pénzügyi támogatás folyósításáról
a) a 71.§ 6. és 7. bek. szerint külön jogszabály13) értelmében a minisztérium köti meg a községgel,
b) a 78.a és 78.aa § szerint külön jogszabály13) értelmében a minisztérium köti meg a magán szociális szolgáltatóval.
(2) Az 1. bekezdés szerinti írásos szerződés tartalmazza
a) a szerződő felek azonosítóit,
b) a szerződés tárgyát és célját, melyre a pénzügyi támogatást folyósítják,
c) a pénzügyi támogatás folyósítási időpontját és kifizetési módját, merítésének feltételeit és összegét,
d) a pénzügyi támogatás elszámolásának módját és a pénzügyi támogatás visszafizetésének okait,
e) a község vagy a magán szociális szolgáltató kötelezettségeit napi nyilvántartást vezetni az el nem foglalt férőhelyekről vagy biztosítani ezen nyilvántartás vezetését a 12., 13. és 16–18. bek. szerinti célokra,
f) a község vagy a magán szociális szolgáltató kötelezettségeit napi nyilvántartást vezetni az ambuláns szociális ellátás jelenlévő alanyairól és az intézet egyes helyein nyújtott szociális szolgáltatások időtartamáról, vagy biztosítani ezen nyilvántartás vezetését a 13–18. bek. szerinti célokra,
g) a pénzügyi támogatás gazdaságos és célszerű felhasználásának ellenőrzési módját,
h) az időtartamot, melyre a szerződést megkötik,
i) a határidőt, ameddig a pénzügyi támogatás felhasználható és az elszámolás határidejét,
j) egyéb egyezményes kellékeket.
(3) A 71. § 6. és 7. bek., a 78.a és 78.aa § szerinti pénzügyi támogatásokat negyedévente folyósítják a szerződésben a 2. bek. c) pontja értelmében szereplő összeg arányos részének értékében. A pénzügyi támogatás első mondat szerinti kifizetésének feltétele, hogy
a) a szociális szolgáltatónak nincs nyilvántartott  tartozása az adóhivatallal, vámhivatallal szemben, nem lehet nyilvántartott tartozása a szociális biztosítási díjakban és az egészségbiztosítók nem tartanak nyilván vele szemben lejárt követelést külön jogszabályi rendelkezés alapján,30aa) ellenkező esetben a pénzügyi támogatás folyósítása e kötelességek rendezéséig ideiglenesen felfüggesztésre kerül,
b) a pénzügyi támogatás címzettje nem szűnt meg teljesíteni az 1. bek. szerint megkötött szerződést megalapozó és a pénzügyi támogatási feltételeket, egyébként, ha nem a) pont szerinti feltételről van szó, a pénzügyi támogatás következő negyedévre történő kifizetésének igénye megszűnik,
c) a pénzügyi támogatás címzettje visszafizeti az adott negyedévre kifizetett pénzügyi támogatás arányos részét a 12. és 13. bek. szerinti, az intézetben el nem foglalt férőhelyek vonatkozásában, ellenkező esetben e feltétel teljesüléséig a pénzügyi támogatás kifizetése ideiglenesen felfüggesztésre kerül,
d) a pénzügyi támogatás címzettje nem sértette meg a gazdaságosság, a hatékonyság, a hatásosság és célszerűség megőrzésének kötelességét a külön jogszabály szerinti43a) felhasználása során, ellenkező esetben a pénzügyi támogatás folyósítása a következő negyedévre megszűnik.
(4) Nem keletkezik jogalap pénzügyi támogatásra a 71. § 6. és 7. bek., a 78.a és 78.aa § szerint olyan intézeti férőhely esetében, melyet a pénzügyi támogatás címzettje, amennyiben az község vagy általa fenntartott vagy alapított intézet, megszüntet a nyilvántartásból való törlési kérvény benyújtásával az adott költségvetési évben, ami már nem felel meg az írásbeli támogatási kérvényben feltüntetetteknek.
(5) Nem keletkezik jogalap pénzügyi támogatásra a 71. § 6. és 7. bek., a 78.a és 78.aa § szerint a szociális szolgáltatás megkezdésének napját megelőzően.
(6) Nem keletkezik jogalap pénzügyi támogatásra a 71. § 6. és 7. bek., a 78.a és 78.aa § szerint, ha az intézeti szociális szolgáltató nem kezdi meg a szociális szolgáltatásnyújtást a nyilvántartásba vételtől számított hat hónapon belül.
(7) Nem keletkezik jogalap pénzügyi támogatásra a 71. § 6. bek. és a 78.a § szerint az intézeti férőhelyre vonatkozóan, ha e férőhelyre a támogatást vagy az ugyanilyen fajta támogatást a szociális szolgáltatás alanyának vagy neki címzetten más állam illetékes intézményének folyósítják.
(8) Nem keletkezik jogalap pénzügyi támogatásra a 71. § 6. bek. és a 78.a § szerint az intézeti férőhelyre arra az időszakra vonatkozóan, mely alatt a férőhelyet a szociális szolgáltatás olyan alanya foglalja el, aki térítési díjat fizet a szociális szolgáltatásért legalább a nyújtott intézeti szociális szolgáltatás gazdaságilag indokolt költségeinek terjedelmében.
(9) Ha a község vagy a magán szociális szolgáltató a 78.b § 1. bek. szerinti adott költségvetési évi kérvény kézbesítése után a 78.b § 4. bek. értelmében
a) emeli az elfoglalt férőhelyek számát az intézményben, megváltoztatja a szociális szolgáltatások alanyainak a más természetes személy segítségére való ráutaltsági foka szerinti struktúráját, vagy a nyilvántartásba történő bejegyeztetéssel emeli az intézeti férőhelyek számát a kérvényben feltüntetetthez viszonyítva, a pénzügyi támogatás összegét a kérvényben feltüntetett állapot szerint határozzák meg,
b) a nyilvántartásba történő bejegyeztetéssel csökkenti az intézeti férőhelyek számát a kérvényben feltüntetetthez viszonyítva, a pénzügyi támogatás összegét úgy határozzák meg, hogy a kérvényben feltüntetett állapotnak megfelelő összeget arányosan csökkentik.
(10) A 71. § 6. és 7. bek., a 78.a és 78.aa § szerinti pénzügyi támogatás címzettje, aki a 78. b § 1. bek. szerinti, minisztériumnak címzett, adott költségvetési évre szóló kérvényének benyújtása után a 78.b § 4. bek. szerint módosítja a nyilvántartásban szereplő intézeti férőhelyek számát az ezen pénzügyi támogatás elszámolásának határidején belül, köteles ezt az intézeti férőhely-változást haladéktalanul jelenteni a minisztériumnak a nyilvántartásba történt bejegyzéseket bizonyító kivonat mellékelésével együtt; ha a címzett község, ezt a kötelességet az általa alapított vagy működtetett intézményekkel kapcsolatosan is köteles megtenni az ezeknek folyósított pénzügyi támogatások vonatkozásában.
(11) Ha az intézmény, mely a 71. § 6. és 7. bek., a 78.a és 78.aa § szerinti pénzügyi támogatás címzettje, a 78. b § 1. bek. szerinti, minisztériumnak címzett, adott költségvetési évre szóló kérvényének benyújtása után a 78.b § 4. bek. szerint nem kezdi meg a szociális szolgáltatásnyújtást a nyilvántartásban erre meghatározott napon, a pénzügyi támogatás címzettje köteles a minisztériumnak haladéktalanul jelenteni ezt a tényt és a szociális szolgáltatásnyújtás megkezdésének napját. A pénzügyi támogatás összegét a szociális szolgáltatásnyújtás kezdőnapjának első mondat szerinti változása esetén úgy számítják ki, hogy a szerződésben meghatározott pénzügyi támogatást arányosan csökkentik.
(12) Pénzügy támogatásra a 71. § 6. és 7. bek., a 78.a és 78.aa § szerint bentlakásos intézményi szociális szolgáltatás esetén nem keletkezi jogigény arra a férőhelyre, amelyen több mint 30 egymást követő napon át nem nyújtottak szociális szolgáltatást szociális szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés hiánya miatt.
(13) Pénzügy támogatásra a 71. § 6. és 7. bek., a 78.a és 78.aa § szerint ambuláns intézményi szociális szolgáltatás esetén nem keletkezi jogigény arra a férőhelyre, amelyen húsz vagy több egymást követő napon át
a) nem nyújtottak szociális szolgáltatást szociális szolgáltatásnyújtási szerződés hiányában vagy
b) kevesebb mint 80 munkaóra terjedelemben nyújtanak szociális szolgáltatást.
(14) Ha intézeti ambuláns szociális szolgáltatásról van szó, az el nem foglalt 13. bek. b) pontja szerinti férőhelyeket nem a konkrét férőhely vonatkozásában bírálják el, hanem az összes férőhelyhez viszonyítva, melyre a pénzügyi támogatást folyósítják, és ezek nem el nem foglat férőhelyek a 13. bek. a) pontja értelmében, és a szociális szolgáltatások alanyainak az összes férőhelyen nyújtott szociális szolgáltatás időtartama alapján nem el nem foglalt férőhelyek a 13. bek. a) pontja szerint.
(15) A szociális szolgáltatásnyújtás óraszámának meghatározásakor a 13. bek. b) pontja szerinti célok vonatkozásában a 16. bek. b) pontja szerinti nyilvántartásból kell kiindulni.
(16) A 71. § 6. és 7. bek., a 78.a és 78.aa § szerinti pénzügyi támogatás címzettje köteles nyilvántartást vezetni vagy a nyilvántartás vezetését biztosítani a 12. és 13. bekezdés szerinti intézetekben el nem foglalt férőhelyekről intézetenkénti bontásban, mely tartalmazza
a) napi nyilvántartást vezetni a szerződés hiányában szociális szolgáltatást nem nyújtó férőhelyekről az intézet minden egyes férőhelye és az intézet minden egyes szolgáltatásformája vonatkozásában, melyre a pénzügyi támogatást megítélték,
b) az ambuláns szociális szolgáltatás alanyainak napi jelenlétét és a nyújtott szociális szolgáltatás időtartamát az intézet minden egyes férőhelye vonatkozásában, melyre pénzügyi támogatást folyósítanak, beleértve a szociális szolgáltatás alanya megérkezésének és távozásának időpontját; a szociális szolgáltatás nyújtásának óraszámát, a beérkezés és távozás időpontját a szociális szolgáltatás egyes alanyai kötelezően hitelesítik az aláírásukkal.
(17) A 71. § 6. és 7. bek., a 78.a és 78.aa § szerinti pénzügyi támogatás címzettje köteles visszafizetni a minisztériumnak a nyújtott pénzügyi támogatás arányos részét azon időszakért, mely alatt az intézetben nem volt elfoglalva a férőhely a 12. és 13. bek. szerint, az el nem foglaltság időtartamától függően, annak első napjától kezdődően.
(18) A célból, hogy
a) kifizessék az arányos pénzügyi támogatást a 3. bekezdés értelmében a 71. § 6. bek. és 7. bek., a 78.a és 78.aa § szerinti pénzügyi támogatás összegét úgy határozzák meg, hogy az megfeleljen
1. az érintett negyedév azon naptári napjai számának, melyekért a pénzügyi támogatást folyósítják, ha intézeti bentlakásos szociális szolgáltatásról van szó,
2. az érintett negyedév munkanapjai számának, melyekért a pénzügyi támogatást folyósítják, ha ambuláns intézeti szociális szolgáltatásról van szó,
b) az arányos pénzügyi támogatás összegét kiszámítsák, az egy férőhelyre és egy napra eső arányos támogatásrészt a 71. § 6. bek. és 7. bek., a 78.a és 78.aa § szerinti pénzügyi támogatás összegéből úgy határozzák meg, mint a pénzügyi támogatás címzettjének szerződés alapján egy költségvetési évre és egy férőhelyre és egy szociális szolgáltatásformára nyújtott pénzügyi támogatásnak hányadát az intézetben, melyre a pénzügyi támogatást folyósítják, és elosztva
1. az adott költségvetési év naptári napjainak számával, melyekre e pénzügyi támogatást folyósítják, ha bentlakásos intézeti szociális szolgáltatásról van szó,
2. az adott költségvetési év munkanapjainak számával, melyekre e pénzügyi támogatást folyósítják, ha ambuláns intézeti szociális szolgáltatásról van szó.
(19) Ha a pénzügyi támogatás címzettje, melynek az előző költségvetési évben a minisztérium pénzügyi támogatást nyújtott, nem terjeszti be a minisztériumnak a költségvetési elszámolását erről az előző évi támogatásról a szerződésben kikötött módon és határidőben, a minisztérium leállítja a második – negyedik negyedévi pénzügyi támogatás kifizetését az adott költségvetési évben egészen az elszámolás benyújtásáig.
(20) A 71. § 6. és 7. bek., a 78.a és 78.aa § szerinti pénzügyi támogatás címzettje az egyes olyan intézetek szerinti bontásban, melyekre pénzügyi támogatást folyósítanak, köteles
a) a folyósított pénzügyi támogatás felhasználását önálló analitikus nyilvántartásban vezetni vagy ennek vezetését biztosítani, beleértve a könyvelési nyilvántartást,
b) a nyújtott pénzügyi támogatást külön bankszámlán vezetni vagy a vezetését biztosítani, és
c) a szaktevékenységekkel, kiszolgáló tevékenységekkel és más tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a nyújtott szociális szolgáltatás fajtája szerint meghatározott terjedelemben vezetni vagy a vezetését biztosítani, elkülönítve a más szolgáltatásokkal vagy tevékenységekkel kapcsolatos kiadásoktól és bevételektől.

78.e §
A Szlovák Köztársaság Kormánya rendkívüli helyzet, szükséghelyzet vagy rendkívüli állapot idején (a továbbiakban csak „rendkívüli helyzet”) a Szlovák Köztársaság Kormányának rendeletében meghatározhatja a 71. § 6. és 7. bek., a 78.a § és 78.aa § szerinti pénzügy támogatások nagyságát, a 71. § 6. és 7. bek., a 78.a § és 78.aa § szerinti pénzügyi támogatás nyújtásának feltételeit, határidőit és kifizetésük módját, a merítésük és elszámolásuk módját, a visszafizetésük okait és az elszámolási határidőket; a 71. § 6. és 7. bek., a 78.a § és 78.aa § szerinti pénzügyi támogatások nyújtásáról szóló szerződés azon rendelkezései, amelyek nincsenek összhangban a Szlovák Köztársaság Kormányának rendeletével, nem érvényesek.


ÖTÖDIK RÉSZ
A minisztérium és a megyei önkormányzat hatáskörei a szociális szolgáltatásnyújtás terén

79. §
A minisztérium hatáskörei
(1) A minisztérium mint a Szlovák Köztársaság központi államigazgatási szerve a szociális szolgáltatásnyújtás terén
a) kidolgozza és nyilvánosságra hozza a szociális szolgáltatásfejlesztés nemzeti prioritásait,
b) biztosítja a nemzetközi együttműködést a szociális szolgáltatásnyújtás terén,
c) meghatározza az egyes munkatevékenységek betöltéséhez szükséges szakképzettségi feltételek tartalmát és időtartamát, valamint a továbbképzési feltételeket,
d) felügyeli a szociális szolgáltatásnyújtást,
e) értékeli a nyújtott szociális szolgáltatások minőségét,
f) ellenőrzi a képzési programokat, melyeket akkreditáltak,
g) közigazgatási szervként jár el
1. a szociális szolgáltatások terén működő képzési programok (a továbbiakban csak „képzési programok akkreditálása”) akkreditációjának megadásában vagy annak megtagadásában, a képzési programok akkreditálásának módosításában, a képzési program akkreditálásának meghosszabbításában vagy a képzési program akkreditálásának megvonásában,
2. a szaktevékenység végzésének akkreditálásában vagy annak megtagadásában, a szaktevékenység akkreditálásának módosításában, a szaktevékenységi akkreditáció érvényességének meghosszabbításában, a szaktevékenységi akkreditáció visszavonásában,
3. a személy tevékenységének leállításában a 99. § 5. bekezdése szerint,
4. a 99 – 102. § szerinti bírságolásban,
h) nyilvántartást vezet a szociális szolgáltatókról és a nyilvántartásból törölt szociális szolgáltatókról (a továbbiakban csak „központi nyilvántartó”),
i) vezeti azon személyek jegyzékét, akiknek akkreditációt adtak ki képzési tevékenységre, akiknek a képzési tevékenységre szóló akkreditációját visszavonták, és akiknek a képzési tevékenységre szóló akkreditációja lejárt,
j) vezeti azon személyek jegyzékét, akiknek akkreditációt adtak ki szaktevékenységre, akiknek a szaktevékenységre szóló akkreditációját visszavonták, és akiknek a szaktevékenységre szóló akkreditációja lejárt,
k) kihelyezett minisztériumi munkahelyeket hoz létre és szüntet meg a szociális szolgáltatások felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátására, és kihelyezett minisztériumi munkahelyeket hoz létre és szüntet meg a nyújtott szociális szolgáltatások minőségi feltételeinek értékelésével kapcsolatos feladatok ellátására,
l) azonnali hatállyal elküldi a 88. § 2. bek. c) pontja szerinti adatokat elektronikus formában és elektronikus úton a Szlovák Köztársaság Legfőbb Ügyészségének az erkölcsi bizonyítvány kiállítása céljából,
m) további feladatokat is ellát a jelen törvény értelmében.
(2) A minisztérium honlapján nyilvánossá teszi a központi nyilvántartót, az 1. bekezdés i) pontja szerinti jegyzéket és az 1. bekezdés j) pontja szerinti jegyzéket.
(3) A központi nyilvántartó tartalmazza
a) a szociális szolgáltatást nyújtó jogi személy üzleti nevét vagy elnevezését, székhelyét és statisztikai azonosító számát,
b) a szociális szolgáltatást nyújtó természetes személy családi és utónevét,
c) a szociális szolgáltatást nyújtó jogi személy jogi szervének családi és utónevét, vagy a szociális szolgáltató felelős képviselőjének családi és utónevét,
d) a nyilvántartásba vétel dátumát,
e) a nyilvántartásból törölt szociális szolgáltatást nyújtó jogi személy üzleti nevét vagy elnevezését és székhelyét, melyet szociális szolgáltatóként töröltek a jegyzékből, a törlés dátumát, és a nyilvántartásból való törlés 68. § szerinti törvényes okát,
f) a nyilvántartásból szociális szolgáltatást nyújtó természetes személyként törölt személy családi és utónevét, a törlés dátumát, és a nyilvántartásból való törlés 68. § szerinti törvényes okát,
g) a szociális szolgáltatás fajtáját, melyet a szociális szolgáltató nyújt, a nyújtott szociális szolgáltatás terjedelmét és formáját, 
h) a természetes személyek célcsoportját, akiknek a szociális szolgáltatást szánják,
i) az intézeti férőhelyek számát,
j) a nyújtott szociális szolgáltatás minőségének szintjét a 2. törvénymelléklet C pontja szerint, amennyiben a szociális szolgáltatások színvonalát már értékelték.
(4) Az 1. bekezdés i) pontja szerinti jegyzék tartalmazza
a) a képzési programjára akkreditációt szerzett, a képzési programja akkreditációjától megfosztott, vagy a lejárt akkreditációjú képzési programmal bíró jogi személy üzleti nevét vagy elnevezését, székhelyét és statisztikai azonosító számát,
b) a képzési tevékenységre akkreditációt szerzett, a képzési tevékenysége akkreditációjától megfosztott, vagy a lejárt akkreditációjú képzési tevékenységgel bíró szociális szolgáltatást nyújtó természetes személy családi és utónevét, tevékenységvégzésének helyszínét,
c) a képzési program neve, fajtája, formája és terjedelme, melyre kiadták az akkreditációt,
d) a képzési program akkreditálásának dátuma, a képzési program akkreditációja megvonásának vagy lejártának a dátuma.
(5) Az 1. bekezdés j) pontja szerinti jegyzék tartalmazza
a) a) a szaktevékenységre akkreditációt szerzett, a szaktevékenysége akkreditációjától megfosztott, vagy a lejárt akkreditációjú szaktevékenységgel bíró jogi személy üzleti nevét vagy elnevezését, székhelyét és statisztikai azonosító számát,
b) a szaktevékenységre akkreditációt szerzett, a szaktevékenysége akkreditációjától megfosztott, vagy a lejárt akkreditációjú szaktevékenységgel bíró szociális szolgáltatást nyújtó természetes személy családi és utónevét, tevékenységvégzésének helyszínét,
c) a szaktevékenység végzéséért felelős természetes személy családi és utóneve,
d) a szaktevékenység fajtája, melyre kiadták az akkreditációt,
e) a természetes személyek célcsoportja, akiknek a szaktevékenységet szánják,
f) a szaktevékenység akkreditálásának dátuma, a szaktevékenység akkreditációja megvonásának vagy lejártának a dátuma.
(6) A minisztérium a községnek és a magán szociális szolgáltatónak a pénzügyi támogatása keretében a jelen törvényben lefektetett feltételek mellett
a) elbírálja a 71. § 6. és 7. bek., a 78.a és 78.aa § szerinti pénzügyi támogatási kérelmet, jóváhagyja ennek a pénzügyi támogatásnak a folyósítását és összegét, és dönt a 78.b § 4. bek. szerinti határidő elmulasztásától való eltekintésről,
b) pénzügyi támogatást nyújt a 71. § 6. és 7. bek., a 78.a és 78.aa § szerint,
c) szerződést köt a 78.d § 1. bek. értelmében,
d) ellenőrzi a pénzügyi támogatással való gazdálkodást 71. § 6. és 7. bek., a 78.a és 78.aa § szerint és a felhasználás célszerűségét,
e) intézkedéseket tesz a feltárt hiányosságok kiküszöbölése érdekében a d) pontban meghatározott jogköre végrehajtásának keretében és ellenőrzi ezek végrehajtását,
f) honlapján közzéteszi azon személyek jegyzékét, akiknek/amelyeknek
1. pénzügyi támogatást nyújtottak a 71. § 6. és 7. bek., a 78.a és 78.aa § szerint, ennek összegét az egyes intézmények szerint, melyekre a pénzügyi támogatást folyósítják,
2. nem nyújtottak pénzügyi támogatást a 71. § 6. és 7. bek., a 78.a és 78.aa § szerint, a kért összegeket az egyes intézmények szerint, melyekre a pénzügyi támogatást igényelték, valamint az elutasítás indokait.
(7) A minisztérium saját informatikai rendszerében összegyűjti az adatokat a 71. § 6. és 7. bek., a 78.a és 78.aa § szerinti pénzügyi támogatásokra vonatkozóan.

80. §
A község hatáskörei
A község
a) kidolgozza és jóváhagyja saját illetékességi területére vonatkozóan a szociális szolgáltatások közösségi tervét,
b) megteremti a feltételeket a közösség fejlődésének támogatására,
c) mint közigazgatási hatóság eljár
1. az idősotthoni szociális szolgáltatásra való ráutaltság, az intézeti gondozószolgálatra való ráutaltság, a nappali ellátói szociális szolgáltatásra való ráutaltság, a gondozószolgálatra való ráutaltság megállapításában,
2. az 1. pontban tagalt szociális szolgáltatásokra való ráutaltság megszűnésének kimondásában,
3. az 1. pontban taglalt szociális szolgáltatásokra való ráutaltság kimondásában a rászorultsági fok megváltozása után,
4. az önellátó nagykorú gyermekek vagy szülők teljes vagy részleges szociális szolgáltatási térítésidíj-fizetési kötelezettségének kimondásában a 73. § 13. bekezdése szerint,
d) jelentést készít a szociális szolgáltatásra való ráutaltságról az 51. § értelmében,
e) szociális szolgáltatást nyújt, vagy biztosítja annak nyújtását
1. alacsony ingerküszöbű nappali központban, éjjeli menedékhelyen, idősotthonban, gondozószolgálati létesítményben vagy nappali ellátóban,
2. alacsony ingerküszöbű központban gyerekeknek és családoknak,
3. gondozó szolgálat által,
4. szállító szolgálatot biztosít,
5. tehermentesítő szolgálatot biztosít,
6. segítséget biztosít gyermekről való személyes gondoskodásban a 31. § szerint,
7. terepen nyújtott kríziskezelő beavatkozás formájában,
f) alapvető szociális tanácsadást nyújt,
g) más szociális szolgáltatásokat nyújthat, vagy azok nyújtását biztosíthatja a 12. § értelmében,
h) szerződést köt
1. szociális szolgáltatás nyújtásáról,
2. pénzügyi támogatás nyújtásáról az önellátásában más személy segítségére szoruló természetes személyre vonatkozóan és a szociális szolgáltatás üzemeltetési költségeinek pénzügyi támogatásáról a magán szociális szolgáltatóval,
3. a szociális szolgáltatás nyújtásának biztosításáról a leendő szociális szolgáltatóval a 8. § 8. bekezdése szerint,
i) éjjeli menedékhelyet, alacsony ingerküszöbű nappali központot, idősotthont, gondozószolgálatot nyújtó intézményt és nappali ellátót alapít, létesít és ellenőriz,
j) létrehozhat, alapíthat és ellenőrizhet más, a jelen törvény alapján működő intézményeket is,
k) pénzügyi támogatást nyújthat a 78.a § 8. bek. a) pontja és a 78.aa § 5. bek. értelmében, külön törvény szerint megkötött írásos szerződés alapján,13) és ellenőrzi a vele való gazdálkodást,
l) a 75. § 1. és 2. bekezdése szerint pénzügyi támogatást nyújt az önellátásában más személy segítségére szoruló természetes személyre vonatkozóan és pénzügyi támogatást ad a nyújtott szociális szolgáltatás üzemeltetési költségeinek biztosítására a magán szociális szolgáltatónak,
m) a 75. § 6. bekezdése értelmében pénzügyi támogatást nyújthat a szociális szolgáltatás üzemeltetésére is a magán szociális szolgáltatónak, 
n) a 75. § 7. bekezdése értelmében  pénzügyi támogatást ad a nyújtott szociális szolgáltatás üzemeltetési költségeinek biztosítására a magán szociális szolgáltatónak,
o) ellenőrzi a pénzügyi támogatással való gazdálkodást az önellátásában más személy segítségére szoruló természetes személyre vonatkozóan, és a gazdálkodást szociális szolgáltatás üzemeltetési költségeinek biztosítására nyújtott pénzügyi támogatással,
p) intézkedéseket kényszerít ki az o) pontban taglalt jogkörei gyakorlása során megállapított hiányosságok kiküszöbölése érdekében és ellenőrzi azok végrehajtását,
g) nyilvántartást vezet
1. a szociális szolgáltatásokra való ráutaltsági jelentésekről a más személy segítségére szoruló természetes személy ráutaltsági foka szerint,
2. a c) pont értelmében meghozott döntésekről,
3. a szociális szolgáltatások területi illetékessége alá eső címzettjeiről,
r) megkeresi azokat a természetes személyeket, akik szociális szolgáltatásokra szorulnak,
s) statisztikai adatokat szolgáltat a szociális szolgáltatások nyújtásáról a szociális szolgáltatások állami szerveinek statisztikai feldolgozások és igazgatási adatforrások céljából,44)
t) megtéríti az egészségügyi ellátás nyújtójának a szociális szolgáltatásra való ráutaltság megállapítása során végzett tevékenysége költségeit,
u) saját alapítású vagy létesítésű jogi személyt bízhat meg a szociális felülvizsgálati tevékenység elvégzésével a d) pont szerinti jelentés elkészítése céljából,
v) írásbeli véleményt ad ki a 83. § 8. bek. értelmében.

81. §
A megye hatáskörei
A megye
a) kidolgozza és elfogadja a szociális szolgáltatások fejlesztési koncepcióját a fennhatósága alatt álló területen,
b) közigazgatási hatóságként jár el
1. a szociális szolgáltatásra való ráutaltság kimondásában életvitelt segítő lakólétesítményi ellátásban, rehabilitációs központban, szociális otthonban és speciális intézetben,
2. az 1. pontban taglalt szociális szolgáltatásokra való ráutaltság megszűnésének kimondásában,
3. az 1. pontban taglalt szociális szolgáltatásokra való ráutaltság kimondásában a rászorultsági fok megváltozása után,
4. az önellátó nagykorú gyermekek vagy szülők teljes vagy részleges szociális szolgáltatási térítésidíj-fizetési kötelezettségének kimondásában a 73. § 13. bekezdése szerint,
5. a nyilvántartásba vétel elutasítása során,
6. a szociális szolgáltatásnyújtás megtiltásában,
7. a szociális szolgáltatók nyilvántartásából való törléskor,
c) jelentést készít a szociális szolgáltatásra való ráutaltságról az 51. § értelmében,
d) biztosítja
1. a szociális szolgáltatást menhelyen, átmeneti otthonban, szükséglakásban, átmeneti gyermekgondozási intézetben, életvitelt segítő lakhelyen, rehabilitációs központban, szociális otthonban, speciális intézetben és integrációs központban,
2. az önálló lakásfenntartási támogatást,
3. a tolmácsszolgálatot,
e) alapvető szociális tanácsadást nyújt,
f) biztosítja a szociális tanácsadás nyújtását és az azonnali preventív beavatkozási szolgáltatást,
g) másfajta szociális szolgáltatásokat is biztosíthat a 12. § szerint,
h) szerződést köt
1. pénzügyi támogatás nyújtásáról a szociális szolgáltatás üzemeltetési költségeinek pénzügyi támogatásáról a magán szociális szolgáltatóval,
2. a 71.§ 10. bek. szerinti, gazdaságilag indokolt költségek megtérítéséről,
i) menhelyet, átmeneti otthont, szükséglakást, átmeneti gyermekgondozó intézményt, életvitelt segítő lakólétesítményt, szociális otthont, speciális intézetet és integrációs központot létesít, alakít ki és tart felügyelet alatt,
j) létesíthet, alapíthat és felügyelhet más, a jelen törvény céljainak megfelelő intézeteket is,
k) téríti a 71.§ 10. bekezdése szerinti indokolt gazdasági költségeket,
l) a 75. § 3. és 4. bekezdése szerint pénzügyi támogatást ad a nyújtott szociális szolgáltatás üzemeltetési költségeinek biztosítására a magán szociális szolgáltatónak,
m) a 75. § 6. bekezdése értelmében pénzügyi támogatást nyújthat a szociális szolgáltatás üzemeltetésére is a magán szociális szolgáltatónak, 
n) a 75. § 8. bekezdése értelmében pénzügyi támogatást nyújthat az önellátásában más személy segítségére szoruló természetes személyre vonatkozóan, és pénzügyi támogatást adhat a nyújtott szociális szolgáltatás üzemeltetési költségeinek biztosítására a magán szociális szolgáltatónak,
o) pénzügyi támogatást nyújthat a 78.a § 8. bek. b) pontja szerint, külön jogszabály szerinti13) írásbeli szerződés alapján és ellenőrzi a vele való gazdálkodást,
p) megejti a nyilvántartásba való bejegyzést, kihirdeti a nyilvántartásba történt bejegyzést, kiadja a nyilvántartási kivonatot, megejti a nyilvántartásból való törlést,
q) vezeti a nyilvántartást, megejti benne a szükséges változtatásokat saját területére vonatkozóan,
r) negyedévente a minisztérium elé terjeszti az aktualizált regisztert,
s) ellenőrzi a szociális szolgáltatás nyújtásának időtartama alatt a nyilvántartásba vétel feltételeinek teljesülését és a szociális szolgáltató kötelességteljesítését,
t) ellenőrzi az önellátásában más személy segítségére szoruló természetes személyre vonatkozó és az üzemeltetési költségekre folyósított pénzügyi támogatás felhasználását,
u) intézkedéseket foganatosít az r) és s) pontban taglalt jogköreinek végzése során megállapított hiányosságok kiküszöbölése érdekében, és ellenőrzi azok végrehajtását,
v) ellenőrzi a 71. § 10. bekezdése szerint nyújtott pénzeszközök felhasználásának hatékonyságát,
w) nyilvántartást vezet
1. a szociális szolgáltatásokra való ráutaltsági jelentésekről a más személy segítségére szoruló természetes személy ráutaltsági foka szerint,
2. a b) pont értelmében meghozott döntésekről,
3. a szociális szolgáltatások területi illetékessége alá eső címzettjeiről,
x) statisztikai adatokat szolgáltat a szociális szolgáltatások nyújtásáról a szociális szolgáltatások állami szerveinek statisztikai feldolgozások és igazgatási adatforrások céljából,44)
y) megtéríti az egészségügyi ellátás nyújtójának a szociális szolgáltatásra való ráutaltság megállapítása során végzett tevékenysége költségeit,
z) saját alapítású vagy létesítésű jogi személyt bízhat meg a szociális felülvizsgálati tevékenység elvégzésével a c) pont szerinti jelentés elkészítése céljából,
za) azonnali hatállyal elküldi a 64. § 2. bek. i) pontja szerinti adatokat elektronikus formában és elektronikus úton a Szlovák Köztársaság Legfőbb Ügyészségének az erkölcsi bizonyítvány kiállítása céljából,
zb) írásbeli véleményt ad ki a 83. § 9. bek. értelmében.


HATODIK RÉSZ
Közösségfejlesztés és közösségtervezés a szociális szolgáltatásnyújtás terén

82. §
Közösségfejlesztés, közösségi tervezés és közösségrehabilitáció
(1) A község a jelen törvény értelmében megteremti a feltételeket a közösség fejlesztéséhez a szociális szolgáltatásnyújtás terén, a közösségi munkavégzésre és közösségrehabilitációra azon célból, hogy megelőzze a kedvezőtlen szociális helyzetek bekövetkeztét és megoldja a helyi szociális problémákat.
(2) A szociális szolgáltatások terén a közösségi munka a helyi közösség tagjai önkéntes, a szociális problémák megoldására irányuló tevékenységének támogatását jelenti a helyi közösségben, főként a szociális szolgáltatások fejlesztésével. 
(3) A közösségrehabilitáció a szociális szolgáltatások terén az egyes résztvevők együttműködésének biztosítását jelenti, így a családét, a községét, az oktatási intézményét, a munkaközvetítőkét, a szociális szolgáltatókét és egészségügyi szolgáltatókét az 1. bek. szerinti célok érdekében. A közösségrehabilitáció célja a testi, szellemi képességek megújítása vagy fejlesztése, a kedvezőtlen szociális helyzetbe lévő természetes személy munkavégző képességének megújítása és fejlesztése, és a társadalomba való betagozódásának támogatása.

83. §
A szociális szolgáltatások koncepciójának és fejlesztésének közösségi tervezése
(1) A község kidolgozza a szociális szolgáltatások közösségi tervét, a megye kidolgozza a szociális szolgáltatások fejlesztésének koncepcióját együttműködve
a) a területén működő más szociális szolgáltatókkal,
b) a szociális szolgáltatások területén élő címzettjeivel.
(2) A község kidolgozza és jóváhagyja a szociális szolgáltatások közösségi tervét a szociális szolgáltatások nemzeti fő irányvonalai szerint, melyben szem előtt tartja a területén élő természetes személyek szociális szolgáltatások terén megnyilvánuló helyi specialitásait és szükségleteit, meghatározza a szociális szolgáltatásfejlesztés szükségleteit, és meghatározza a működtetésük személyi feltételeit, pénzügyi feltételeit, üzemeltetési és szervezési feltételeit, és a jóváhagyásától számított 15 napon belül benyújtja azt a megyének, melynek a területi fennhatóságában található.
(3) A megye kidolgozza és elfogadja a szociális szolgáltatásfejlesztési koncepciót a nemzeti szociális szolgáltatásfejlesztési fő irányelvek szem előtt tartásával, valamint a területi fennhatóságában lévő községek szociális szolgáltatási közösségi terveinek figyelembe vételével.
(4) A község és a megye köteles a közösségi szociálisszolgáltatás-fejlesztési tervet és a szociálisszolgáltatás-fejlesztési koncepciót társadalmi vitára bocsátani. A község köteles a közösségi szociálisszolgáltatási-fejlesztési javaslatot jóváhagyás végett a községi képviselő-testület elé terjeszteni a nemzeti szociálisszolgáltatás-fejlesztési fő irányelvek közzétételétől számított hat hónapon belül. A megye köteles a szociálisszolgáltatás-fejlesztési javaslatot jóváhagyás végett a megyei képviselő-testület elé terjeszteni a nemzeti szociálisszolgáltatás-fejlesztési fő irányelvek közzétételétől számított tizenkét hónapon belül.
(5) A szociális szolgáltatás közösségi terve és a szociálisszolgáltatás-fejlesztési koncepció elsősorban tartalmazza
a) a nyújtott szociális szolgáltatások elemzését az egyes szociális szolgáltatásfajták szerint, a szociális szolgáltatások formáit és a szociális szolgáltatók jegyzékét a község vagy megye területén,
b) a szociális szolgáltatások alanyai és a lakosság igényeinek elemzését a község vagy a megye területi körzetében a szociális szolgáltatások fejlesztése szempontjából az egyes szociális szolgáltatási fajták, formák és célcsoportok szerint a község vagy a megye területi körzetében,
c) a demográfiai adatok és a szociális helyzet elemzését a község vagy a megye területi körzetében,
d) a szociális szolgáltatások céljainak és prioritásainak meghatározását az egyes szociális szolgáltatási fajták, formák és célcsoportok szerint, beleértve a szükséges szolgáltatási kapacitások számszerűsítését, és ha intézeti szociális szolgáltatásról van szó, a szükséges férőhelyszámot a különböző fajtájú intézetekben a község vagy a megye területi körzetében,
e) a szociális szolgáltatások közösségi terve vagy a szociálisszolgáltatás-fejlesztési koncepció időtervének megvalósítását, az egyes szociális szolgáltatásfajták és -formák kapacitásának meghatározásával, és ha intézeti szociális szolgáltatásról van szó, a férőhelyszámot a különböző fajtájú intézetekben, az egyes években a létező kapacitások szerinti bontásban és a számszerűsített férőhelyszám-bővítési szükségletet úgy, hogy megteremtődjenek a feltételek a szociális szolgáltatás biztosítására a község vagy a megye területi körzetében a rászoruló lakosoknak a szociális szolgáltatás elérésére, beleértve a pénzügyi feltételek, személyi feltételek, üzemeltetési feltételek és szervezési feltételek meghatározását, melyeket a község, a megye alakít ki további jogalanyok bevonásával a szociális szolgáltatási közösségi terv megalkotása vagy a szociálisszolgáltatás-fejlesztési koncepció megvalósítása érdekében,
f) a szociális szolgáltatási közösségi terv vagy a szociálisszolgáltatás-fejlesztési koncepció megvalósításának évenkénti értékelését
g) a szociális szolgáltatási közösségi terv vagy a szociálisszolgáltatás-fejlesztési koncepció módosításának feltételeit és módját.
(6) A község vagy megye 5. bek. e) pontja szerinti pénzügyi feltételei alatt a község költségvetési forrásait, a megye költségvetési forrásait és a közösségi szociális szolgáltató költségvetési forrásait értjük, melyből társfinanszírozzák az egyes szociális szolgáltatásfajták, szolgáltatásformák szükséges kapacitásait, és ha intézeti szociális szolgáltatásról van szó, a szükséges férőhelyszámot az egyes intézményfajtákban, egyes években, a létező kapacitások szerinti bontásban a konkrét szociális szolgáltatók szerint és a kapacitásnövelés számszerűsítésével.
(7) A község és a megye a helyileg szokásos módon nyilvánosságra hozza a szociális szolgáltatások közösségi tervét és a szociális szolgáltatások fejlesztési koncepcióját.
(8) A község a 25. §-, 35. §-, 36. §- és 40. §-ban szereplő szociális szolgáltatónak a kérésére ingyenes állásfoglalást ad ki a 78.b § szerinti pénzügyi támogatási kérelmének és a község közösségi szociális szolgáltatási tervének összhangjáról. Ha a pénzügyi támogatás kérvényezője a község, az előző mondat szerinti állásfoglalást saját kezdeményezésre a község teszi meg.
(9) A megye a 26. §-, 27. §-, 29. §-, 34. §- és 37–39. §-ban szereplő szociális szolgáltatónak a kérésére ingyenes állásfoglalást ad ki a 78.b § szerinti pénzügyi támogatási kérelmének és a megye szociálisszolgáltatás-fejlesztési koncepciójának összhangjáról.
(10) Az összhangot a 78.b § szerint benyújtott pénzügyi támogatási kérelem és a község közösségi szociális szolgáltatási terve, illetve és a megye szociálisszolgáltatás-fejlesztési koncepciója között előre meghatározott és nyilvánosságra hozott követelmények alapján bírálják el, tiszteletben tartva az egyenlő bánásmód, a diszkriminációmentesség, az átláthatóság, arányosság, gazdaságosság és hatékonyság elvét minden alany vonatkozásában.


HETEDIK RÉSZ
Szakképzettségi követelmények és továbbképzés

84. §
(1) A szociális szolgáltatások terén való munkavégzés szakképzettségi követelményeinek elbírálása külön jogszabály szerint történik,45) amennyiben a jelen törvény másként nem rendelkezik.
(2) A jelen törvény szerint szociális szolgáltatási tevékenységet természetes személy folytat, aki teljes mértékben jogképes és szakmailag is alkalmas e tevékenységek végzésére.
(3) A szociális szolgáltatások terén való munkavégzés céljaira a feddhetetlenség elbírálására vonatkozóan a 63. § 2. bekezdésének rendelkezései érvényesek.
(4) Az alapvető szociális tanácsadást és a törvényesen védett jogok és érdekek érvényesítésének segítését természetes személy végzi, akinek
a) felsőfokú szakvégzettsége van, melyet a külön jogszabály szerint23) akkretidált képzés elvégzésével szerzett meg szociális munkára irányuló tanszakokon, szociális pedagógia, gyógypedagógia, andragógia (felnőttoktatás), szociális és humanitárius munka, szociális-jogi tevékenység vagy karitatív-missziós tevékenység szakon,
b) felsőfokú alapképzettsége vagy mesterfokú alapképzettsége van külön jogszabály szerint46) akkreditált szociális munka, szociális szolgáltatás és tanácsadás, szociálpedagógia, speciális pedagógia, gyógypedagógia, pszichológia szakirányon, vagy akinek ezekkel egyenértékű, külföldi felsőoktatási intézményben kiállított, elismert okirat van a birtokában,
c) az a) és b) pontokban taglalt szakterületeken legalább 150 órás elvégzett szakképző tanfolyama van és legalább egyéves szociális munkási gyakorlatot tud felmutatni, amennyiben felsőfokú mesterképzéssel befejeződött olyan végzettsége van, amely a b) pontban nem került felsorolásra.
(5) Speciális szociális tanácsadást az a természetes személy végez, akinek egyéves gyakorlata van közvetlen kapcsolatban a célcsoporttal és teljesíti a szakmai alkalmassági feltételeket külön jogszabály szerinti46a) szociális munkás által végzett szociális munka végzésére.
(6) Ha a jelen törvény másként nem rendelkezik, a szociális munka végzésére külön jogszabályi előírások vonatkoznak.46a)
(7) Felügyelői tevékenységet az a természetes személy végezhet, aki megfelel a 4. bekezdés b) pontja szerinti követelményeknek és akkreditált szakmai felügyelői tanfolyamot végzett szociális munkási vagy szociális tanácsadási szakon, legkevesebb 240 óra terjedelemben.
(8) Gondozó a jelen törvény értelmében az a természetes személy, aki
a) emelt szintű szakképesítést szerzett gondozói vagy egészségügyi betegápolói tanszakon,
b) teljes szakközépiskolai végzettséget (érettségit) szerzett ápolói vagy egészségügyi betegápolói tanszakon, 
c) középfokú szakiskolai végzettséget szerzett ápolói vagy egészségügyi betegápolói tanszakon, 
d) alacsonyabb szintű szakképesítést szerzett ápolói vagy egészségügyi betegápolói tanszakon, 
e) akkreditált ápolói tanfolyamot végzett legkevesebb 220 órás terjedelemben.
(9) Gyermekgondozó a 33.a § 2. bek. értelmében az a természetes személy, aki legalább
a) teljeskörű középfokú szakiskolai végzettséget szerzett gyermekgondozási szakirányú képzésben is a jelen törvény által megkövetelt terjedelemben,
b) teljeskörű középfokú általános műveltséget nyújtó középiskolai vagy szakközépiskolai végzettséget szerzett és elvégezte az akkreditált gyermekgondozói tanfolyamot legalább 220 órás terjedelemben,
c) teljeskörű középfokú általános műveltséget nyújtó középiskolai vagy szakközépiskolai végzettséget szerzett, ha munkajogviszonya fennállása alatt – mely alapján gyermekgondozói tevékenységet végez a 32.b § szerinti szociális szolgáltatás nyújtása során – e munkajogviszony keletkezésétől számított hat hónapon belül megkezdi az akkreditált gyermekgondozói tanfolyam látogatását legalább 220 órás terjedelemben és a munkajogviszony keletkezésétől számított 12 hónapon belül elvégzi azt.
(10) Tolmácsolást a jelen törvény értelmében jeltolmács, artikulációs jeltolmács, és siketvaktolmács végez külön jogszabályi előírás47) szerint, ha a 11. bekezdés másként nem rendelkezik.
(11) A természetes személy, aki nem jeltolmács, artikulációs jeltolmács és siketvaktolmács különleges jogszabály47) értelmében, a jelen törvény értelmében végezhet
a) artikulációs jeltolmácsolást, ha legalább középfokú szakvégzettsége van és elvégezte az akkreditált tolmácsképző tanfolyamot legalább 100 óra terjedelemben, s ebből 80 órát ezen kommunikáció begyakorlásával töltött,
b) jeltolmácsolást, ha legalább teljes középfokú általános vagy teljes középfokú szakvégzettsége van és elvégezte az akkreditált jeltolmácsképző tanfolyamot legalább 350 óra terjedelemben, s ebből 280 órát ezen kommunikáció begyakorlásával töltött,
c) siketvaktolmácsolást, ha legalább teljes középfokú általános vagy teljes középfokú szakvégzettsége van és elvégezte az akkreditált siketvaktolmács-képző tanfolyamot legalább 450 óra terjedelemben, s ebből 350 órát ezen kommunikáció begyakorlásával töltött,
d) az a) – c) pontokban érintett adott tolmácsolásformát, ha felsőfokú alapszintű vagy mesterfokú végzettsége van szurdopédiára szakosodott speciális pedagógia tanszakon és elvégezte az akkreditált jeltolmácsképző tanfolyamot az adott tolmácsolásformára az a) – c) pontban megszabott gyakorlati kommunikáció-alkalmazás terjedelmében.
(12) A 11. bekezdés a) – c) pontjai szerinti akkreditált képzés elvégzését igazolni az akkreditált képzés résztvevője érintett tolmácsolási formában megszerzett tudását igazoló sikeres vizsgáról szóló bizonylattal kell, a vizsga részét képezi az alkalmasság felmérése az adott tolmácsolási forma beszélgetés közbeni használatáról. A 11. bekezdés d) pontjai szerinti akkreditált képzés elvégzését igazolni az akkreditált tanfolyam résztvevője által letett sikeres alkalmassági vizsga bizonylatával lehet az adott tolmácsolási forma beszélgetés közbeni használatáról. Az akkreditált tanfolyam résztvevője az alkalmassági vizsgát az érintett tolmácsi forma beszélgetés közbeni alkalmazásának készségéről legalább háromtagú vizsgabizottság előtt teszi le, melyben legalább egy tag szakmai alkalmassággal bír az érintett tolmácsolási forma viszonylatában.
(13) Pártfogói jogokat és kötelességeket a jelen törvény céljaira csak természetes személy végezhet, akinek alap- vagy mesterszintű felsőfokú szakképzettsége van szociális munka, pszichológia, jog szakon, vagy pedagógiai tanulmányi szakokon, esetleg érvényes oklevelet tud felmutatni külföldi felsőoktatási intézményben szerzett ilyen irányú végzettségéről.
(14) A pedagógiai dolgozókra és a szakdolgozókra47a) a szociális szolgáltató intézményekben külön jogszabályi előírások vonatkoznak.47b)
(15) A munkavégzési készségek fejlesztése tevékenységet a jelen törvény céljaira természetes személy végezhet, akinek középfokú szakirányú végzettsége van a végzett tevékenységétől függő tanulmányi szakon, főként kertészet, dekoratőr, famegmunkáló, fazekasság, festészet, kosárfonás és fényképezés szakon, és aki elvégezte az akkreditált szociális munkási tanfolyamot is legalább 150 óra terjedelemben.
(16) A szociális munkás, a szociális munkás asszisztense, a speciális pedagógus, vagy a teljes középiskolai végzettségű természetes személy, aki elvégezte az akkreditált szociális rehabilitáció tanfolyamot legalább 150 óra terjedelemben, a jelen törvény céljaira szociális rehabilitációs instruktor (oktató).
(17) A szociális rehabilitációs tevékenységek nyújtását a jelen törvény céljaira szociális munkás vagy a 4. bekezdés b) és c) pontjainak eleget tevő természetes személy koordinálja.
(18) Pszichológiai gondozást a jelen törvény céljaira csak olyan természetes személy végezhet, aki pszichológia szakirányon felsőfokú képzettséget szerzett vagy akinek ezzel egyenértékű, külföldi felsőoktatási intézményben kiállított, elismert okirat van a birtokában.
(19) Gyógyító-nevelői gondozást a jelen törvény céljaira csak olyan természetes személy végezhet, aki pszichológia vagy gyógypedagógia szakirányon felsőfokú képzettséget szerzett vagy akinek ezzel egyenértékű, külföldi felsőoktatási intézményben kiállított, elismert okirat van a birtokában.
(20) Egészségkárosult gyermek komplex fejlődésének serkentését olyan természetes személy végzi, aki felsőoktatásban mesterfokú képzettséget szerzett szociális munka, pszichológia, speciális pedagógia, gyógypedagógia, fizioterápia szakirányon, vagy a jelen törvény céljaira csak olyan természetes személy végezhet, aki pszichológia szakirányon felsőfokú képzettséget szerzett vagy egészségkárosult gyermek egyéni szükségleteinek kielégítését szolgáló más tanulmányi szakon, vagy akinek ezekkel egyenértékű, külföldi felsőoktatási intézményben kiállított, elismert okirat van a birtokában.
(21) Az önellátásában más természetes személy segítségére szoruló természetes személy ráutaltsági felülvizsgálatát a 3. sz. melléklet értelmében
a) a felülvizsgálati orvoslás48) szakirányra szakosodott orvos végzi,
b) a felülvizsgálati orvoslás szakirányú szakképesítési tanulmányaiba besorolt orvos végzi,
c) általános orvoslás49) szakirányra szakosodott orvos végzi, vagy gyermekorvosi50) szakirányra szakosodott orvos végzi, aki be van sorolva a minősített képzésbe a felülvizsgálati orvoslás51) munkatevékenységeinek elsajátítása érdekében,
d) geriártria, neurológia, pszichiátria vagy ortopédia szakirányra szakosodott orvos végzi, aki intézményi egészségügyi ellátást nyújtó létesítményben szerzett legalább tíz éves gyakorlatot, vagy
e) betegápolási szakirányú felsőoktatásban megszerzett másodfokú szakképzettséggel rendelkező egészségügyi nővér végzi, aki intézményi egészségügyi ellátást nyújtó létesítményben szerzett legalább tízéves gyakorlatot és közösségi betegápolói gondoskodás szakirányban szerzett szakképesítést betegápolói gondoskodás szakirányon belgyógyászati orvoslás vagy speciális pszichiátriai ápolói gondoskodás tanszakon, amennyiben nagykorú természetes személy felülvizsgálatáról van szó, vagy betegápolási szakirányú felsőoktatásban megszerzett másodfokú szakképzettséggel rendelkező egészségügyi nővér végzi, aki intézményi egészségügyi ellátást nyújtó létesítményben szerzett legalább tízéves gyakorlatot és gyermekgyógyászati betegápolói gondoskodás szakirányban szerzett szakképesítést, amennyiben kiskorú természetes személy felülvizsgálatáról van szó.
(22) Az intézeti egészségügyi alkalmazottnak a külön jogszabályban előírt szakvégzettségi feltételeknek kell megfelelnie.24)
(23) A továbbképzés a jelen törvény céljaira a szakalkalmazottak képzettségének elmélyítését jelenti. A továbbképzés célja a szociális szolgáltatások nyújtása során végzett tevékenységek színvonalának folyamatos szinten tartása, tökéletesítése, az ismeretek és készségek kiegészítése és fejlesztése.
(24) A szociális szolgáltatások terén tevékenykedő alkalmazottak továbbképzése megvalósítható
a) a megszerzett végzettséghez kötődő középiskolák és felsőoktatási intézmények által biztosított szakirányú továbbképzésekkel,
b) akkreditált tanfolyamokon való részvétellel,
c) a szociális szféra által szervezett tanfolyamokon való részvétellel,
d) szociálpszichológiai gyakorlatokon való részvétellel, vagy
e) rendszeres lektori és publikációs tevékenységgel.
(25) A szakképesítés vagy más alkalmassági jogosítvány elismerése során az Európai Gazdasági Közösség tagállamának állampolgárai esetében külön jogszabály értelmében kell eljárni.52)


NYOLCADIK RÉSZ
Akkreditációk

85. §
Képzési programok akkreditálása
A képzési programok a szociális szolgáltatások terén egyes meghatározott munkatevékenységek végzésére vonatkoznak, illetve a továbbképzésekre, ha erre a képzési programra az akkreditáció kiadásra került.

86. §
(1) Az írásos kérvényt a képzési program akkreditálására a minisztériumnak nyújtják be, és az tartalmazza
a) az üzleti nevet vagy megnevezést, a székhelyet, a statisztikai azonosító számot és a jogi formát, ha jogi személyről van szó, és a családi és utónevet vagy az üzleti nevet, mely alatt a természetes személy vállalkozik, ha az a családi és utónevétől eltérően lett kialakítva, az állandó lakcímet vagy átmeneti lakcímet, a születés dátumát és a szervezet statisztikai azonosító számát, ha azzal rendelkezik, amennyiben természetes személyről van szó,
b) a családi és utónevét, születési dátumát, állandó vagy ideiglenes lakcímét
1. a természetes személynek, aki a képzési program akkreditációját kérő jogi személy felelős képviselője
2. a képzési program megvalósításáért felelős személy képviselőjének,
c) a képzési program akkreditálását kérvényező személy eddigi tevékenységének áttekintését,
d) a képzési program projektjét, mely magába foglalja a kérvényező által megvalósítandó képzési program elnevezését, fajtáját, formáját és módszereit, melyek a képzés során felhasználásra kerülnek, a célcsoportot, melynek a képzési program szól, a képzési program terjedelmét és a képzési program tartalmát, melyet a személy, aki kérvényezi az akkreditációt, végezni fog; a képzési program modulokra osztható,
e) bizonylatokat a képzési program anyagi, műszaki és személyzeti feltételeinek meglétéről,
f) a bérleti szerződés32) vagy kölcsönzési szerződés33) másolatát, melyek tárgya helyiségbérlés vagy -kölcsönzés képzési program megvalósításának céljából, ha a képzési program akkreditációját kérvényező személy nem tulajdonosa a helyiségeknek, vagy a tulajdonlap kivonatának kiadásához szükséges adatok megadásával, ha a helyiségek, ahol a képzési program akkreditációját kérőnek a tulajdonában vannak; ha a képzési programnak része a 3. bek. szerinti intézetben végzett gyakorlat is, azon irat másolatát is, mely bizonyítja a jogviszony fennállását, melyből kitűnik, hogy az ilyen gyakorlat az üzemeltett intézeti helyiségekben jogos.
g) a képzési program feltételezett költségvetését és finanszírozásának módját, és
h) azon természetes személyek jegyzékét, akik részt vesznek a képzési folyamatban, szakirányú alkalmasságuk dokumentumainak vagy szakképzettségi bizonyítványaiknak és gyakorlatuk bizonyítékainak másolatát, valamint egyetértő hozzájárulásukat azon természetes személyek listájára való besorolásukkal, akik az oktatásban részt fognak venni.
(2) Az 1. bekezdés b) pontjában taglalt felelős képviselő természetes személy, aki szakmailag alkalmas a feladatra és felelős a képzési program szakszerű végrehajtásáért a jogi személy statutáris szervének megbízása alapján, mely kéri a képzési program akkreditálását, vagy a természetes személy megbízása alapján, aki kéri a képzési program akkreditálását. Az első mondat szerinti szakmailag alkalmas természetes személynek tekintendő az a természetes személy, akinek legalább teljes középfokú szakképesítése vagy teljes középfokú általános műveltséget szerzett.
(3) Az 1. bekezdés d) pontja szerinti képzési program tartalmának minősül a képzési program elméleti és gyakorlati része. Ha a képzési program jellege megkívánja, a tartalom része az intézményi gyakorlat vagy külön jogszabály szerinti intézményi gyakorlat.24) A képzési program minden része esetében fel kell tüntetni annak a természetes személynek a családi és utónevét, aki közreműködni fog a képzés ezen részében.
(4) Az 1. bekezdés d) pontja szerinti képzési program moduljának tekintendő a képzési program időben és tartalmilag önálló, egészet alkotó, kötelező képzési egysége, mely legalább 20 órának felel meg.
(5) Az 1. bekezdés e) pontja szerinti képzési program anyagi-műszaki feltételeinek biztosítottságát az ingó vagyon jegyzékével és a képzési programban használt segédeszközök jegyzékével kell bizonyítani.
(6) A természetes személyeknek, akik a képzésben közreműködni fognak, teljesíteniük kell a 2. bekezdésben előírt szakmai alkalmassági feltételeket, és legalább 3-éves gyakorlattal kell rendelkezniük azon a szakterületen, amely a képzés tartalma.
(7) A 2. és 6. bekezdés szerinti szakmai alkalmasságot és végzettségi előfeltételeket külön jogszabályban előírt okiratokkal kell bizonyítani.23) Az előző mondat szerinti szakmai alkalmasságot a jelen törvény ismeretével, az általános érvényű jogszabályok ismeretével és a szociális szolgáltatásnyújtással összefüggő szakismeretekkel bizonyítják. Az előző mondat szerinti ismereteket és szaktudást az akkreditációs bizottsággal lefolytatott szóbeli megbeszélésen bizonyítják.

87. §
(1) A képzési program akkreditálásáról kiadott határozat tartalmazza
a) az üzleti nevet vagy megnevezést, a székhelyet, a statisztikai azonosító számot és a jogi formát, ha jogi személyről van szó, és a családi és utónevet vagy az üzleti nevet, mely alatt a természetes személy vállalkozik, ha az a családi és utónevétől eltérően lett kialakítva, az állandó lakcímet vagy átmeneti lakcímet, a születés dátumát és a szervezet statisztikai azonosító számát, ha azzal rendelkezik, amennyiben természetes személyről van szó, 
b) a képzési program elnevezését, fajtáját, formáját és tartalmát, melyre az akkreditációt kiadják,
c) a képzési prpgram megvalósításáért felelős képviselő családi és utónevét,
d) az akkreditáció érvényességének időtartama.
(2) A személy, aki akkreditációt szerzett képzési programra, dokumentációt vezet a képzési programról és nyilvántartást vezet a képzési program elvégzéséről kiadott bizonylatokról és ezek másolatairól. Az előző mondat szerinti személy köteles tíz nappal az egyes képzési programok megkezdésének napja előtt írásban jelenteni a minisztériumnak a kezdő- és zárónap időpontját.
(3) A képzési program dokumentációja alatt értjük
a) a képzési programra benyújtott jelentkezéseket,
b) a képzésen részt vevő természetes személyek jelenléti ívét az egyes képzéseken, valamint a képzésben közreműködő természetes személyek listáját, 
c) a képzés időbeosztását és tárgyi beosztását,
d) a képzésben részt vevő természetes személynek a gyakorlat elvégzését igazoló tanúsítványa,
e) a képzésben részt vevő természetes személy letett vizsgájának jegyzőkönyve,
f) a záró jegyzőkönyv, mely tartalmazza a vizsgákon részt vevő összes természetes személy vizsgaeredményeit.
(4) Az 1. bekezdés d) pontja szerinti akkreditáció hatályossági ideje az azt követő napon kezd el telni, amikor a képzési program akkreditálását kimondó határozat jogerőre emelkedett.

Szaktevékenység akkreditálása

88. §
(1) A speciális szociális tanácsadás és szociális rehabilitáció önálló szaktevékenység, szaktevékenységei akkreditáció alapján végzik; a 16. § 2. bek. rendelkezéseit ez nem érinti.
(2) Az írásos kérvényt szaktevékenység akkreditálására a minisztériumhoz kell benyújtani, s annak tartalmaznia kell
a) az üzleti nevet vagy megnevezést, a székhelyet, a statisztikai azonosító számot és a jogi formát, ha jogi személyről van szó, és a családi és utónevet vagy az üzleti nevet, mely alatt a természetes személy vállalkozik, ha az a családi és utónevétől eltérően lett kialakítva, az állandó lakcímet vagy átmeneti lakcímet, a születés dátumát és a szervezet statisztikai azonosító számát, ha azzal rendelkezik, amennyiben természetes személyről van szó,
b) a családi és utónevet, a születési dátumot és az állandó vagy ideiglenes lakcímet
1. a természetes személy esetében, aki jogi személy statutáris szerve, és aki akkreditációt kér szaktevékenység végzésére,
2. a szaktevékenység végzéséért felelős képviselő esetében,
c) a külön jogszabály30a) által előírt adatokat az erkölcsi bizonyítvány kikéréséhez
1. a szaktevékenység végzésére akkreditációt kérő személy és a szaktevékenység akkreditációját kérő jogi személy statutáris képviselője tisztjét ellátó természetes személy esetében,
2. a szaktevékenységért felelős képviselő esetében,
3. a szaktevékenységet közvetlenül végző természetes személy esetében,
d)  a feddhetetlenségi bizonylatok másolatait
1. a szaktevékenység végzésére akkreditációt kérő személy és a szaktevékenység akkreditációját kérő jogi személy statutáris képviselője tisztjét ellátó természetes személy esetében, ha 64. § 3. bek. szerinti személyről van szó,
2. a szaktevékenységért felelős képviselő esetében, ha 64. § 3. bek. szerinti személyről van szó,
3. a szaktevékenységet közvetlenül végző természetes személy esetében, ha 64. § 3. bek. szerinti személyről van szó,
e) a szakmai alkalmassági bizonylatok másolatait
1. a szaktevékenység végzésére akkreditációt kérő természetes személy esetében,
2. a szaktevékenységért felelős képviselő esetében,
3. a szaktevékenységet közvetlenül végző természetes személy esetében,
f) az iratok másolatait
1. a szaktevékenység végzéséért felelős képviselő munkajogi viszonyáról a szaktevékenység végzésére akkreditációt kérő személlyel,
2. a szaktevékenységet közvetlenül végző természetes személy munkajogi viszonyáról a szaktevékenység végzésére akkreditációt kérő személlyel,
g) a fennálló jogviszonyt igazoló dokumentum másolatát, amelyből egyértelmű a szaktevékenység végzéséért felelős képviselői kötelezettség, valamint az ezen tisztséghez kötődő jogok és kötelességek leírását,
h) a szaktevékenység fajtáját, melyet az akkreditációt kérő személy végezni fog és annak formáját,
i) a szaktevékenység akkreditálását kérvényező személy eddigi tevékenységének áttekintését,
j) a szaktevékenység végzésének tervezetét, mely tartalmazza a módszereket, technikákat és eljárásokat, melyekkel a szaktevékenységet végezni fogják a kiválasztott célcsoport irányába,
k) a szaktevékenység végzésének anyagi-műszaki feltételei biztosításáról szóló bizonylatot és
l) a bérleti szerződés32) vagy kölcsönzési szerződés33) másolatát, melyek tárgya helyiségbérlés vagy -kölcsönzés szaktevékenység megvalósításának céljából, ha a szaktevékenység végzésére akkreditációt kérvényező személy nem tulajdonosa a helyiségeknek, vagy a tulajdonlap kivonatának kiadásához szükséges adatok megadásával, ha a szaktevékenység nyújtásához használandó helyiségek a szaktevékenység akkreditációját kérőnek a tulajdonában vannak és a 64. § 6. bek. szerinti bizonylatok másolatait, melyek igazolják az adatokat a szociális szolgáltatás fajtájának, formájának és a szociális szolgáltatás alanyai létszámának megfelelő higiéniai feltételek teljesüléséről.
(3) A 2. bekezdés b) pontja második alpontja szerinti felelős képviselő természetes személy, aki szakmailag alkalmas és a szaktevékenységi akkreditáció megadását kérő jogi személy statutáris szervének megbízása alapján vagy a szaktevékenységi akkreditációt kérvényező természetes személy megbízása alapján felel a szaktevékenység szakszerű végzéséért. A 2. bekezdés c) és d) pontjai szerinti személyek feddhetetlensége elbírálásának céljaira vonatkozóan a 63. § 1. bek. első mondatának és a 2. bek. rendelkezései érvényesek.
(4) A 2. bekezdés e) pontja szerinti természetes személyek szakmai alkalmassága elbírálásának céljaira a 84. § 1., 5., 6., 16. és 17. bekezdései egyformán vonatkoznak a szaktevékenység fajtájától függően. Az első mondat szerinti szakmai alkalmasságot a jelen törvény ismeretével, az általános érvényű rendeletek és a végzett szaktevékenységek szakismeretek ismeretével is bizonyítani kell. Az első és második mondat szerinti ismeretek és szakismeretek tudása az akkreditációs bizottsággal lefolytatott szóbeli megbeszélésen kerül bizonyításra.
(5) A 2. bekezdés l) pontja szerinti szaktevékenység végzéséhez szükséges anyagi-műszaki feltételek biztosítottságát az ingó vagyon és a szaktevékenység végzése során használt segédeszközök jegyzékével igazolják.
(6) Ha a szaktevékenység végzésére, mely speciális szociális tanácsadás, önálló szociális munkási gyakorlat folytatására jogosult természetes személy kéri a jogosítvány kiadását,22a) ez a személy írásbeli kérvényt szaktevékenység akkreditálására csak a 2. bek. a), h), l) és m) pontja terjedelmében nyújt be, mellékelve az önálló szociális munkási gyakorlatra feljogosító engedélye másolatát. A 4. bek. szerinti szóbeli meghallgatástól az akkreditációs bizottság tagjai által az előző mondat szerinti kérvényező esetében eltekintenek.

89. §
(1) A szaktevékenység végzésére kiadott akkreditáció tartalmazza
a) az üzleti nevet vagy megnevezést, a székhelyet, a statisztikai azonosító számot és a jogi formát, ha jogi személyről van szó, és a családi és utónevet vagy az üzleti nevet, mely alatt a természetes személy vállalkozik, ha az a családi és utónevétől eltérően lett kialakítva, az állandó lakcímet vagy átmeneti lakcímet, a születés dátumát és a szervezet statisztikai azonosító számát, ha azzal rendelkezik, amennyiben természetes személyről van szó,
b) a szaktevékenység fajtáját, melyre az akkreditációt kiadják,
c) a célcsoportot, melynek érdekében a szaktevékenységet végzi,
d) a szaktevékenység végzésének helyszínét és formáját.
e) a szaktevékenység végzéséért felelős képviselő családi és utónevét,
f) a szaktevékenységi akkreditáció érvényességének időtartamát.
(2) A szaktevékenységre kiadott akkreditációs határozat másolatát, a szaktevékenységi akkreditáció módosítását, a szaktevékenységi akkreditáció meghosszabbítását és az akkreditáció megszűnéséről szóló jelentést a minisztérium megküldi a megyének, amelynek területi fennhatósága alatt a határozatban szereplő szaktevékenység végzésének helyszíne van.
(3) Az akkreditáció 1. bekezdés f) pontja szerinti érvényességi ideje az azt követő napon kezd telni, amikor a szaktevékenységre kiadott akkreditációs határozat jogerőre lép.

89.a §
(1) A minisztérium a képzési program akkreditálását nem adja meg, ha
a) a képzési program akkreditálásának kérvényezője az írásos felszólításban megszabott határidőn belül nem egészíti ki a képzés program akkreditációs kérvényét, vagy nem nyújtja be a hiányzó dokumentumokat,
b) a képzési program akkreditációs kérvényét nem a jogi személy statutáris szerve nyújtja be,
c) a képzési program, melyre az akkreditációt meg kellene adni, fajtája, formája, terjedelme és képzési tartalma, valamint a képzési program megvalósítási célcsoportja vonatkozásában nem a szociális szolgáltatások kiválasztott munkatevékenységeire és továbbképzésre irányuló képzési program,
d) a képzési program végzésének szakmai feltételei, térigénye, anyagi-műszaki feltételei, személyi feltételei vagy pénzügyi feltételei nincsenek biztosítva.
(2) A minisztérium nem adja meg a szaktevékenység akkreditálását, ha
a) a szaktevékenység akkreditálásának kérvényezője az írásos felszólításban megszabott határidőn belül nem egészíti ki a szaktevékenység akkreditációs kérvényét, vagy nem nyújtja be a hiányzó dokumentumokat,
b) a szaktevékenység akkreditációs kérvényét nem a jogi személy statutáris szerve nyújtja be,
c) a szaktevékenység, melyre az akkreditációt meg kellene adni, a szaktevékenység fajtája, módszerei, technikái és eljárásai, valamint a célcsoportja, mely számára a szaktevékenységet végezni fogja, nem speciális szociális tanácsadás vagy szociális rehabilitáció, mint jelen törvény szerinti önálló szaktevékenység,
d) a szaktevékenység végzésének szakmai feltételei, térigénye, higiéniai feltételei, anyagi-műszaki feltételei vagy személyi feltételei nincsenek biztosítva.

90. §
(1) A képzési program és a szaktevékenység akkreditációjának megadásáról, megtagadásáról, módosításáról, meghosszabbításáról és elvételéről a minisztérium dönt a külön jogszabály szerint létrehozott tanácsadó testület előzetes állásfoglalását követően.20)
(2) A képzési program és a szaktevékenység akkreditációját legfeljebb öt évre adják ki. A képzési program és a szaktevékenység akkreditációját öt évvel meg lehet hosszabbítani annak a személynek a kérésére, akinek az akkreditációt kiadták, ha a kérvényt legkésőbb 90 nappal a hatályos akkreditáció lejárta előtt benyújtották.
(3) A személy, aki akkreditációt kapott képzési program működtetésére, köteles a minisztériumnak nyolc napon belül bejelenti minden olyan tényállást, amelynek következtében megváltozik a képzési program elnevezése, a képzési program fajtája, a képzési program formája, a képzési program terjedelme és a képzési program tartalma, a képzési program befejezése, és minden olyan tényt is, amelynek következtében a képzési program akkreditációs határozatában szereplő adatok változnak és nem olyan formális változásról van szó, aminek nincs kihatása a feltételekre, melyek alapján a képzési program akkreditációja kiadásra került .
(4) A személy, aki akkreditációt kapott szaktevékenység végzésére, köteles a minisztériumnak nyolc napon belül bejelenti minden olyan tényállást, amelynek következtében megváltozik a szaktevékenység végzésének helyszíne, a természetes személy személye, aki a szaktevékenységért felelős, ha a szaktevékenység végzése befejeződik, és minden olyan tényt is, amelynek következtében a szaktevékenység akkreditációs határozatában szereplő adatok változnak és nem olyan formális változásról van szó, aminek nincs kihatása a feltételekre, melyek alapján a képzési program akkreditációja kiadásra került.
(5) A képzési program vagy szaktevékenység akkreditációja módosításra kerül, ha annak a 3. és 4. bekezdésben taglalt okai fennállnak.
(6) Ha a minisztérium a képzési program akkreditációjának meghosszabbításáról vagy a szaktevékenység akkreditációjának meghosszabbításáról dönt, a képzési programra vagy a szaktevékenységre vonatkozó akkreditáció meghosszabbításának érvényességi ideje az azt követő napon kezd telni, amikor a képzési programra vagy a szaktevékenységre kiadott akkreditációs határozat hatályossága lejárt.
(7) A képzési program vagy szaktevékenység akkreditációját megvonják, ha
a) a képzési program nem valósul meg a képzési program akkreditációja szerint egy naptári éven belül, vagy a szaktevékenység nem valósul meg a szaktevékenység akkreditációja szerint az akkreditáció megadásától számított tizenkét hónapon belül,
b) a képzési program vagy a szaktevékenység nem a képzési program akkreditációjával és a szaktevékenység akkreditációjával összhangban kerül megvalósításra,
c) a személy, akinek a képzési program vagy a szaktevékenység akkreditációját kiadták, nem teljesíti a 3. és 4. bekezdésben taglalt kötelességeit.
(8) A képzési program vagy a szaktevékenység akkreditációja megszűnik
a) a képzési program vagy a szaktevékenység akkreditációja lejártának napján, ha az akkreditált jogalany nem kérte annak meghosszabbítását a 2. bekezdés szerint,
b) azon a napon, amelyen kézbesítésre kerül a képzési program vagy szaktevékenység akkreditációját megszerzett személy írásos kérvénye a képzési program vagy szaktevékenység akkreditációjának megszüntetéséről,
c) a képzési program vagy szaktevékenység akkreditációját megszerző természetes személy elhalálozásával, vagy a képzési program vagy szaktevékenység akkreditációját megszerző jogi személy megszűnésével,
d) azon a napon, amikor a minisztérium közzéteszi a képzési program vagy a szaktevékenység akkreditációjának visszavonásáról szóló határozatát.


KILENCEDIK RÉSZ
Közigazgatási eljárások szociális szolgáltatási ügyekben

91. §
Közigazgatási eljárások szociális szolgáltatási ügyekben
(1) A válságbeavatkozást jelentő szociális szolgáltatásnyújtásra, a gyermekes családokat támogató szociális szolgáltatásokra, a szállító szolgálatra, a személyi kísérő és felolvasó szolgálatra, a tolmácsszolgálatra, a tolmácsszolgálat-közvetítésre, a személyi asszisztens-közvetítésre, a segédeszköz-kölcsönzésre, a távközlési technológiákkal nyújtott szociális szolgáltatásokra, a pártfogói jogok és kötelességek érvényesítésében nyújtott segítségre, a nappali központban, a reintegrációs központokban, az étkezdében, a mosodában és a személyi higiéniai központokban nyújtott szociális szolgáltatásokra nem vonatkoznak az általános közigazgatási eljárásra vonatkozó előírások. A közigazgatási eljárás általános előírásai nem vonatkoznak a 8. § 1. bek. szerinti szociális szolgáltatásnyújtás biztosítása iránti kérvényre, a 71. § 6. és 7. bek., a 76. §, a 77. §, a 78.a § és 78.aa § szerinti pénzügyi támogatási kérelemre és a 78.b § 4. bek. szerinti határidő elmulasztásától való eltekintésről szóló kérvényre sem.
(2) A helyi illetékességet a megye azon kötelezettségének vonatkozásában, hogy a szociális szolgáltatás gazdaságilag indokolt kiadásait megtérítse, leszámítva belőle a szociális szolgáltatás címzettje által a 71. § 7. bekezdése szerint fizetett térítési összeget, a szociális szolgáltatás címzettjének állandó lakhelycíme alapján határozzák meg.
(3) A szociális szolgáltatásokra való rászorultsági ügyekben folyó eljárásra, a nyilvántartásba való bejegyzés megtagadása ügyében, a szociális szolgáltatásnyújtás megtiltása ügyében, a szociális szolgáltató törlése ügyében, az önfenntartó nagykorú gyermekek vagy szülők 73. § 13. bek. értelmében fennálló teljes vagy részleges szociálisszolgáltatási díjfizetési kötelessége ügyében,  a 99. § 5. bekezdésében taglalt személy tevékenységének leállításában, a képzési programok és szaktevékenységek akkreditácójának megvonásában folyó eljárásokban az általános érvényű közigazgatási eljárás rendelkezéseit alkalmazzák a 60. § és a 62-68. § kivételével.
(4) A büntetések kiszabásáról a 99. és 102. § értelmében folyó eljárásokra az általános érvényű közigazgatási eljárás rendelkezései vonatkoznak.

92. §
(1) Az életvitelt segítő lakólétesítményben történő elhelyezésre való ráutaltságról, az idősotthoni elhelyezésre való ráutaltságról, a rehabilitációs központban történő elhelyezésre való ráutaltságról, a szociális szolgáltatóházban történő elhelyezésre való ráutaltságról, a speciális intézetben és nappali központban történő elhelyezésre való ráutaltságról, valamint a gondozó szolgálatra való ráutaltságról az eljárást a természetes személynek, vagy a kiskorú gyermek szülőjének, illetve a bírósági határozattal neki kirendelt gyámnak az írásbeli kérelme alapján indítják meg, illetve olyan szerv indítványára, amely jogosult a szociális szolgáltatásra való ráutaltság kérdésében dönteni.
(2) A gondozó szolgálatra való ráutaltság, az idősotthoni elhelyezésre való ráutaltság, az intézeti gondozószolgálatban történő elhelyezésre való ráutaltság és a nappali központban való elhelyezés elbírálásáról szóló kérvényt a községnek kell benyújtani.
(3) A kérvényt az életvitelt segítő lakólétesítményben történő elhelyezés, a rehabilitációs központban történő elhelyezés, a szociális otthonban történő elhelyezés és a speciális intézetben történő elhelyezés elbírálására a megyének kell benyújtani.
(4) A helyi illetékességet a község és a megye vonatkozásában a 2. és 3. bekezdés szerint a szociális szolgáltatásra való ráutaltságának elbírálását kérő természetes személy állandó lakcíme alapján határozzák meg.
(5) A község és megye helyi illetékességét a 73. § 13. bekezdése szerinti célokra a szociális szolgáltató szociális szolgáltatásnyújtásának a helyszíne alapján határozzák meg.
(6) Ha a természetes személy egészségi állapotára való tekintettel önmaga nem képes kérvényt benyújtani a szociális szolgáltatásra való ráutaltságának elbírálása érdekében, a szociális szolgáltatásnyújtás biztosításáról szóló kérvényt, a szociális szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés megkötését, vagy a beleegyezést tehermentesítő szociális szolgáltatás nyújtására a kezelőorvosnak az érintett természetes személy egészségi állapotáról kiadott igazolása alapján a kérvényt benyújthatja, a szerződést megkötheti vagy a beleegyezést a nevében megadhatja más természetes személy.
(7) A szociális szolgáltatásra való ráutaltság kimondását kérő kérvénynek tartalmaznia kell a szociális szolgáltatásra való ráutaltság kimondását kérő természetes személy családi és utónevét, születésének dátumát, tartózkodási helyének a címét, családi állapotát és állampolgárságát, az egészségügyi szolgáltatónak a szociális szolgáltatásra való ráutaltság kimondását kérő természetes személy egészségi állapotáról kiadott igazolását, mely hat hónapnál nem régebbi, és a szociális szolgáltatás fajtáját, mely vonatkozásában a ráutaltság elismerését kéri. Az első mondatban felsorolt tényeken kívül az a kérvény, amelyet a 3. § 2. bek. b – k) pontjában szereplő külföldi nyújt be, tartalmazza az arra illetékes hatóság által kiadott tartózkodási engedélyt és külföldön élő szlovák esetében a tanúsítványt a 3. § 2. bek. l) pontja szerinti feltétel teljesüléséről. A szociális szolgáltatásra való ráutaltság kimondását kérő kérvény tartalmazhatja azon természetes személy azonosító adatait és elérhetőségeit, aki a szociális szolgáltatásra való ráutaltság kimondását kérő természetes személlyel és a közigazgatási hatósággal szükség esetén együttműködik az eljárás szabályos lefolytatása érdekében.
(9) A szociális szolgáltatásra való ráutaltságról szóló felülvizsgálati jelentés alapanyaga a szociális szolgáltatásra való ráutaltságot kimondó végzésnek. A szociális szolgáltatásra való ráutaltságot megállapító döntési folyamatban a község vagy megye a szociális szolgáltatásra való ráutaltságot kimondó végzés alapanyagaként felhasználhatja az illetékes munka-, szociális és családügyi hivatal által, külön jogszabály szerint11) kiállított komplex jelentést, mely a súlyosan egészségkárosult személy állapotának szociális kompenzálására készült, ha annak tartalmaznia kell a más természetes személy segítségére szoruló természetes személy ráutaltsági fokát is, vagy a végzést a szociális szolgáltatásra való ráutaltságról más község vagy megye adta ki. A község vagy a megye a természetes személynek, akinek a szociális szolgáltatásra való ráutaltságáról döntött, kézbesíti a végzéssel együtt a szociális szolgáltatásra való ráutaltságot kimondó felülvizsgálati szakvéleményt is, mely alapanyagul szolgált a végzés meghozatalához. A szociális szolgáltatásra való ráutaltságot megállapító döntési folyamatban a község vagy megye a szociális szolgáltatásra való ráutaltságot kimondó végzés meghozatalának alapanyagaként felhasználhatja az ezen község vagy megye, vagy más község vagy más megye által kiadott, a szociális szolgáltatásra való ráutaltságot kimondó felülvizsgálati jelentést vagy más szociális szolgáltatásra való ráutaltságot kimondó felülvizsgálati jelentést annak megállapítása érdekében, hogy az érintett természetes személy milyen mértékben szorul rá más természetes személy segítségére.
(10) A szociális szolgáltatásnyújtást megtiltó határozat vagy a 99. § 5. bekezdése szerint megtiltott szociális szolgáltatásnyújtó tevékenységről szóló határozat ellen benyújtott jogorvoslati eszköz nem jár halasztó hatállyal.
(11) Mentesülnek a végrehajtási eljárás alól
a) a szociális szolgáltatás alanya által befizetett szociális szolgáltatási térítési díjak,
b) a 71. § 6. és 7. bek., a 77. §, a 78.a § és 78.aa § értelmében folyósított pénzügyi támogatások,
c) a fekvőhelyek, asztalok, székek, karosszékek, fűtőtestek, takarók, ágyneműk, rádió- és televíziókészülékek, melyeket a szociális szolgáltatás alanya az intézményben használ a lakóhelyiség alapfelszereltségeként, a segédeszközök, melyekre a szociális szolgáltatás alanyának kedvezőtlen egészségi állapota vagy súlyos egészségkárosultsága miatt szüksége van.
(12) A szociális szolgáltatás térítési díjában felhalmozott tartozások behajtását a szociális szolgáltató harmadik személyre nem ruházhatja át.

93. §
(1) A szociális szolgáltatás címzettje köteles nyolc napon belül írásban jelenteni a községnek vagy a megyének azokat a változásokat, amelyek döntő kihatással vannak a szociális szolgáltatásra való ráutaltságának fennállására, valamint a szociális szolgáltatónak a jövedelmi és tulajdonjogi viszonyaiban beállt változásokat, melyek döntő befolyással bírnak a szociális szolgáltatásokért kivetett térítési díjfizetésre.
(2) A szociális szolgáltatás címzettje köteles a község vagy megye felszólítására igazolni a szociális szolgáltatásra való ráutaltsága fennállását, mégpedig nyolcnapos határidőn belül azt követően, hogy a felszólítást neki kézbesítették, amennyiben a község vagy megye ennél hosszabb határidőt nem szabott meg. Ha a természetes személy a záros határidőn belül nem tesz eleget a felszólításnak, a szociális szolgáltatásra való ráutaltság megszűnéséről adnak ki végzést, amennyiben erre a következményre a felszólításban külön figyelmeztetés került megfogalmazásra.
(3) A természetes személy, aki a szociális szolgáltatást kéri, vagy a szociális szolgáltatás címzettje a jelen törvény értelmében köteles a község vagy megye felszólítására részt venni egészségi állapotának felülvizsgálatán vagy ismételt felülvizsgálatán az egészségügyi alkalmazott által megszabott határidőben. Ha az első mondatban taglalt természetes személyek a felülvizsgálaton nem vesznek részt, a szociális szolgáltatásra való ráutaltság kimondásáról folyó eljárást leállítják, vagy a szociális szolgáltatásra való ráutaltságot megszüntetik.
(4) A szociális szolgáltatás címzettje vagy a 73. § 12. bekezdésében tagalt természetes személyek kötelesek a szociális szolgáltatónak jelenteni jövedelmeik összegét és becsületbeli nyilatkozatban közölni megtakarításaik összegét, valamint vagyonuk értékét, jelenteni a jövedelmük, a megtakarításaik, a vagyonuk értékének nagyságában bekövetkezett változásokat, amelyek döntő befolyással bírnak a szociális szolgáltatás térítési díjfizetésére, és kötelesek lehetővé tenni a szakértőnek vagyonuk megtekintését, valamint előterjeszteni a vagyonukra vonatkozó okirataikat. Ha a szociális szolgáltatás címzettje vagy a 73. § 12. bekezdésében tagalt természetes személyek az első mondatban taglalt kötelességeiknek nem tesznek eleget, a 73. § 1-10. és 12. bekezdésének rendelkezéseit a szociális szolgáltatás térítési díjfizetésében nem alkalmazzák.


TIZEDIK RÉSZ
A személyes adatok kezelése

94. §
(1) A jelen törvény céljaira személyes adatkezelő a község, a megye, a szociális szolgáltató és a minisztérium.
(2) A község, a megye, a szociális szolgáltató és a minisztérium személyes adatokat szolgáltatnak, melyeket kezelnek, a közhatalmi szerveknek azok írásbeli kérvénye alapján, amennyiben ez elengedhetetlenül szükséges külön jogszabály szerinti feladataik teljesítéséhez.
(3) A község a 94.a § 1. bekezedése, a megye a 94.b § 1. bekezdése, a szociális szolgáltató a 94.c § 1. bekezdése és a minisztérium a 94.d § 1. bekezdése szerinti célokra az érintett személy beleegyezése nélkül is beszerezheti személyes adatait másolással, szkenneléssel vagy hivatalos okiratok adathordozón történő rögzítésével.

94.a §
(1) A község személyes adatokat kezel a 3. bekezdés értelmében a 2. bekezdés szerinti személyekről szükséges célhoz mérten és terjedelemben
a) a 80. § c) pontja szerinti döntéshozatali eljárásokban,
b) a szociális szolgáltatásra való ráutaltság 51. § és 80. § c) pontja szerinti felülvizsgálati jelentésének elkészítése során,
c) a 80. § e)-g) pontja szerinti szociális szolgáltatásnyújtás vagy szolgáltatásbiztosítás során,
d) a pénzügyi támogatásról szóló szerződéskötés során az önellátásában más természetes személy segítségére szoruló természetes személyről, a magán szociális szolgáltatóval a szociális szolgáltatás fenntartására folyósítandó pénzügyi támogatásról, a rászorultsági alapon működő intézeti szociális szolgáltatás pénzügyi támogatásáról vagy a 80. § h) pontjának második alpontja és k) pontja szerinti hajléktalanszállón nyújtott szociális szolgáltatás pénzügyi támogatásról,
e) a 80. § q) pontja szerinti nyilvántartás vezetése során.
(2) A község személyes adatokat kezel
a) a szociális szolgáltatásra való ráutaltság elbírálását kérő személyről és a szociális szolgáltatás címzettjéről és annak törvényes képviselőiről, valamint a szociális szolgáltatás célszemélyének gyermekéről a 31., 32., 32.a és 32.b § értelmében,
b) a szociális szolgáltatás címezettjének nagykorú ellátott gyermekeiről és szüleiről, valamint a természetes személyekről, akiknek a jövedelmét közösen bírálják el és közösen számolják össze a 72.a § 8. bek. értelmében, illetve az ő törvényes képviselőikről,
c) a természetes személyről, aki szociális szolgáltatás nyújtásának biztosítását kéri, és a természetes személyről, akinek szociális szolgáltatást kell nyújtani, valamint az ő törvényes képviselőikről, valamint a szociális szolgáltatást kérvényező személynek a gyermekéről a 31., 32., 32.a és 32.b § értelmében,
d) a természetes személyről, aki az önellátásban más természetes személy segítségére szoruló természetes személy esetében pénzügyi támogatást kérvényez, pénzügyi támogatást kérvényez szociális szolgáltatásnyújtás fenntartására, pénzügyi támogatást kérvényez rászorultsági alapon történő intézeti szociális szolgáltatás nyújtására vagy pénzügyi támogatást kér hajléktalanszállói szociális szolgáltatás nyújtására,
e) a természetes személyről, aki olyan jogi személy statutáris képviselője, amely az önellátásban más természetes személy segítségére szoruló természetes személy esetében pénzügyi támogatást kérvényez, pénzügyi támogatást kérvényez szociális szolgáltatásnyújtás fenntartására, pénzügyi támogatást kérvényez rászorultsági alapon történő intézeti szociális szolgáltatás nyújtására vagy pénzügyi támogatást kér hajléktalanszállói szociális szolgáltatás nyújtására.
(3) Személyes adatok, melyeket a község a 2. bekezdésben taglalt természetes személyekről kezel:
a) családi és utónév, titulus,
b) állandó lakcím, vagy átmeneti lakcím,
c) személyi szám, ha kiosztásra került és a születés dátuma,
d) a 2. bekezdés a)-c) pontjában feltüntetett természetes személyek családi állapota, kivéve a törvényes képviselők családi állapotát,
e) állampolgárság,
f) a 2. bekezdés a)-c) pontjában feltüntetett természetes személyek szociális helyzete, kivéve a törvényes képviselők szociális helyzetét,
g) a 2. bekezdés a)-c) pontjában feltüntetett természetes személyek jövedelmi viszonyai, kivéve a törvényes képviselők jövedelemi viszonyait,
h) adatok a birtokolt ingó vagyonról, ingatlan vagyonról és a 2. bekezdés b) pontjában feltüntetett természetes személy egyéb vagyonjogi viszonyairól, kivéve a törvényes képviselőket,
i) a 2. bekezdés a)-c) pontjában feltüntetett természetes személyek egészségi állapotáról szóló adatok, a szociális szolgáltatásnyújtás céljai eléréséhez szükséges mértékben, kivéve a törvényes képviselők egészségi állapotát,
j) a 2. bekezdés a) pontjában feltüntetett természetes személyek lakásviszonyai, kivéve a törvényes képviselőket,
k) telefonszámok, tartózkodási hely és elektronikus levélcím,
l) a 2. bekezdés d) pontja szerinti természetes személy bankban vagy külföldi bank fiókjában vezetett számlájának száma és a bank vagy külföldi bank fiókjának kódja, 
m) egyéb adatok, melyek az adatkezeléssel összhangban állnak és feltétlenül szükségesek a szociális szolgáltatásnyújtás céljaira, a szociális szolgáltatásnyújtás biztosításához vagy a pénzügyi támogatás nyújtásához az önellátásban más természetes személy segítségére szoruló természetes személy esetében, pénzügyi támogatás nyújtásához szociális szolgáltatásnyújtás fenntartására, pénzügyi támogatás rászorultsági alapon történő intézeti szociális szolgáltatás nyújtására vagy pénzügyi támogatás hajléktalanszállói szociális szolgáltatás nyújtására.

94.b §
(1) A megye adatokat kezel a 3. bekezdés szerint a 2. bekezdésben szereplő személyekről olyan célra és mértékben, mely szükséges
a) a 81. § b) pontja szerinti eljárásokban a döntéshozatalhoz,
b) a szociális szolgáltatásra való 51. § és 81. § c) pontja szerinti ráutaltság felülvizsgálati jelentésének kidolgozásához,
c) szociális szolgáltatás nyújtásához vagy biztosításához a 81. § d)-g) pontjai szerint,
d) a pénzügyi támogatásról szóló szerződéskötéshez az önellátásában más természetes személy segítségére szoruló természetes személlyel, a magán szociális szolgáltatóval a szociális szolgáltatás fenntartására folyósítandó pénzügyi támogatásról szóló szerződéskötéshez vagy pénzügyi támogatásról ráutaltsági alapon nyújtott intézeti szociális szolgáltatás fenntartásához a 81. § h) pontjának első alpontja, m), n) és o)  pontja szerint,
e) a nyilvántartás vezetéséhez és a változások nyilvántartásba történő bejegyzéséhez a 81. § w) pontja szerint,
f) a nyilvántartás vezetéséhez a 81. § w) pontja szerint.
(2) A megye személyes adatokat kezel
a) a szociális szolgáltatásra való ráutaltság elbírálását kérő személyről és a szociális szolgáltatás címzettjéről és annak törvényes képviselőiről, valamint a szociális szolgáltatás célszemélyének gyermekéről a 31., 32., 32.a és 32.b § értelmében,
b) a szociális szolgáltatás címezettjének nagykorú ellátott gyermekeiről és szüleiről, valamint a természetes személyekről, akiknek a jövedelmét közösen bírálják el és közösen számolják össze a 72.a § 8. bek. értelmében, illetve az ő törvényes képviselőikről,
c) a természetes személyről, aki kéri felvételét a nyilvántartásba,
d) a természetes személyről, aki a nyilvántartásba történő felvételt kérő jogi személy statutáris szerve,
e) a 63. § 3. bekezdésében taglalt javasolt felelős képviselőről,
f) a természetes személyről, aki szociális szolgáltatás nyújtásának biztosítását kéri, és a természetes személyről, akinek szociális szolgáltatást kell nyújtani, valamint az ő törvényes képviselőikről, valamint a szociális szolgáltatást kérvényező személynek a gyermekéről a 31., 32., 32.a és 32.b § értelmében,
g) a természetes személyről, aki az önellátásban más természetes személy segítségére szoruló természetes személy esetében pénzügyi támogatást kérvényez, pénzügyi támogatást kérvényez szociális szolgáltatásnyújtás fenntartására, vagy pénzügyi támogatást kérvényez ráutaltsági alapon nyújtott intézeti szociális szolgáltatás fenntartására,
h) a természetes személyről, aki olyan jogi személy statutáris képviselője, amely az önellátásban más természetes személy segítségére szoruló természetes személy esetében pénzügyi támogatást kérvényez, pénzügyi támogatást kérvényez szociális szolgáltatásnyújtás fenntartására, vagy pénzügyi támogatást kérvényez ráutaltsági alapon nyújtott intézeti szociális szolgáltatás fenntartására,
i) a természetes személyről, akit bejegyeztek a nyilvántartásba,
j) a természetes személyről, aki nyilvántartásba bejegyzett jogi személy statutáris szerve,
k) a 63. § 3. bekezdésében taglalt felelős képviselő.
(3) A személyes adatok, melyeket a 2. bekezdésben feltüntetett személyekről a megye kezel, a következők:
a) családi és utónév, titulus,
b) állandó lakcím, vagy átmeneti lakcím,
c) személyi szám, ha kiosztásra került és a születés dátuma,
d) a 2. bekezdés a), b) és f) pontjában feltüntetett természetes személyek családi állapota, kivéve a törvényes képviselők családi állapotát,
e) állampolgárság,
f) a 2. bekezdés a), b) és f) pontjában feltüntetett természetes személyek szociális helyzete, kivéve a törvényes képviselők szociális helyzetét,
g) a 2. bekezdés b) pontjában feltüntetett természetes személyek jövedelmi viszonyai, kivéve a törvényes képviselők jövedelemi viszonyait,
h) adatok a birtokolt ingó vagyonról, ingatlan vagyonról és a 2. bekezdés b) pontjában feltüntetett természetes személy egyéb vagyonjogi viszonyairól, kivéve a törvényes képviselőket,
i) a 2. bekezdés a) és f) pontjában feltüntetett természetes személyek egészségi állapotáról szóló adatok, a szociális szolgáltatásnyújtás céljai eléréséhez szükséges mértékben, kivéve a törvényes képviselők egészségi állapotát,
j) a 2. bekezdés a) pontjában feltüntetett természetes személyek lakásviszonyai, kivéve a törvényes képviselőket,
k) telefonszámok, tartózkodási hely és elektronikus levélcím,
l) a 2. bekezdés d) pontja szerinti természetes személy bankban vagy külföldi bank fiókjában vezetett számlájának száma és a bank vagy külföldi bank fiókjának kódja, 
m) egyéb adatok, melyek az adatkezeléssel összhangban állnak és feltétlenül szükségesek a szociális szolgáltatásnyújtás céljaira, a szociális szolgáltatásnyújtás biztosításához vagy a pénzügyi támogatás nyújtásához az önellátásában más természetes személy segítségére szoruló természetes személy esetében, vagy pénzügyi támogatás nyújtásához szociális szolgáltatásnyújtás fenntartására és a pénzügyi támogatáshoz ráutaltsági alapon nyújtott intézeti szociális szolgáltatás fenntartására.

94.c §
(1) A szociális szolgáltató személyes adatokat kezel a 3. bekezdés szerint a 2. bekezdésben felsorolt személyekről olyan cálra és mértékben, mely szükséges
a) a 74. § szerinti szociális szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés megkötéséhez,
b) a szociális szolgáltatás térítési díjfizetéséről szóló szerződés megkötéséhez a 73. § 11. és 12. bek. szerint,
c) a korlátozások regiszterének vezetéséhez a 10. § szerint,
d) a szociális szolgáltatás címzettje által, a 61. § 4. bek. szerint meghatározott családtag, partner vagy természetes személy elszállásolásához,
e) a szociális szolgáltatásnyújtás helyszínének megjelöléséhez a 67. § szerint,
f) a 31., 34-41. § szerinti szociális szolgáltatás térítési díjfizetéséhez a 72., a 72.a és 73. § értelmében,
g) személyes segítőszolgálat végzéséhez személyes segítői ügynökség közreműködésével,
h) tolmácsszolgáltatás végzéséhez tolmácsügynökségen keresztül,
i) a szociális szolgáltatás címzettjei nyilvántartásának vezetéséhez a 95. § szerint.
(2) A szociális szolgáltató személyes adatokat kezel
a) a szociális szolgáltatásnyújtási szerződés megkötését kérvényező személyről és a szociális szolgáltatás címzettjéről, valamint annak törvényes képviselőiről, valamint a szociális szolgáltatás megkötését kérvényező személynek a gyermekéről a 31., 32., 32.a és 32.b § értelmében,
b) a természetes személyekről, akiknek a jövedelmét közösen bírálják el a szociális szolgáltatásnyújtó kérő személyével vagy a szociális szolgáltatás címzettjéével, és közösen számolják össze a 72.a § 8. bek. értelmében, illetve az ő törvényes képviselőikről,
c) a természetes személyről, aki a szociális szolgáltatás térítési díját vagy annak egy részét fizeti a szociális szolgáltatás címzettje helyett a 73. § 11. bek. szerint,
d) a szociális szolgáltatás címezettjének nagykorú ellátott gyermekeiről és szüleiről, valamint a természetes személyekről, akiknek a jövedelmét közösen bírálják el és közösen számolják össze a 72.a § 8. bek. és a 73. § 12. bek. értelmében, illetve az ő törvényes képviselőikről,
e) a családtagról, partnerről vagy természetes személyről, akit a szociális szolgáltatás címzettje elszállásolásakor maga meghatározott a 61. § értelmében, 
f) a természetes személyről, aki szociális szolgáltató a szociális szolgáltatásnyújtás helyének 67. § szerinti meghatározásakor,
g) a természetes személyről, aki személyi segítői tevékenységet végez személyi segítői ügynökség közreműködésével,
h) a természetes személyről, aki tolmácsszolgálatot lát el tolmácsügynökség közreműködésével.
(3) A személyes adatok, melyeket a 2. bek. taglalt természetes személyekről a szociális szolgáltató kezel, a következők
a) családi és utónév, titulus,
b) állandó lakcím, vagy átmeneti lakcím, kivéve a 2. bek. f) pontjában taglat természetes személy lakcímét,
c) személyi szám, ha kiosztásra került és a születés dátuma, kivéve a 2. bek. f) pontjában taglat természetes személy adatait,
d) a 2. bekezdés a), b) és d) pontjában feltüntetett természetes személyek családi állapota, kivéve a törvényes képviselők családi állapotát,
e) állampolgárság, kivéve a 2. bek. f) pontjában taglat természetes személy adatait,
f) a 2. bekezdés a), b) és f) pontjában feltüntetett természetes személyek szociális helyzete, kivéve a törvényes képviselők szociális helyzetét,
g) a 2. bekezdés a), b) és d) pontjában feltüntetett természetes személyek jövedelmi viszonyai, kivéve a törvényes képviselők jövedelemi viszonyait,
h) adatok a birtokolt ingó vagyonról, ingatlan vagyonról és a 2. bekezdés a), b) és d) pontjában feltüntetett természetes személy egyéb vagyonjogi viszonyairól, kivéve a törvényes képviselőket,
i) a 2. bekezdés a) pontjában feltüntetett természetes személyek egészségi állapotáról szóló adatok, a szociális szolgáltatásnyújtás céljai eléréséhez szükséges mértékben, kivéve a törvényes képviselők egészségi állapotát,
j) telefonszámok, tartózkodási hely címe és elektronikus levélcím,
k) egyéb adatok, melyek összhangban állnak a kezelés céljával és feltétlenül szükségesek a szociális szolgáltatásnyújtási szerződés megkötéséhez, a szociális szolgáltatás térítési díjának fizetéséhez és a szociális szolgáltatás nyújtásához.

94.d §
(1) A minisztérium személyes adatokat kezel a 3. bekezdés szerint a 2. bekezdésben felsorolt személyekről olyan célból és olyan mértékben, mely szükséges
a) a döntéshozatalhoz a 79. § 1. bek. g) pontja szerinti eljárásokban,
b) a szociális szolgáltatásnyújtás felett gyakorolt felügyelet végzéséhez a 79. § 1. bek. d) pontja szerint,
c) a nyújtott szociális szolgáltatás minőségi feltételeinek értékeléséhez a 79. § 1. bek. e) pontja szerint,
d) a szociális szolgáltatók nyilvántartásának vezetéséhez a 79. § 1. bek. h) pontja szerint,
e) a személyek jegyzékének vezetéséhez a 79. § 1. bek. i) pontja szerint,
f) a személyek jegyzékének vezetéséhez a 79. § 1. bek. j) pontja szerint,
g) pénzügyi támogatás nyújtása a 71. § 6. és 7. bek., a 78.a és 78.aa § szerint,
h) a korlátozó intézkedések eszközeinek felhasználásáról szóló jelentések fogadásához a 10. § 6. bek. szerint.
(2) A minisztérium személyes adatokat kezel
a) a természetes személyről, aki képzési program akkreditációját kérvényezi,
b) a természetes személyről, aki képzési program akkreditációját kérő jogi személy statutáris képviselője,
c) a természetes személyekről, akik közreműködnek a képzésben,
d) a 86. § 2. bekezdésében taglalt javasolt felelős képviselőről,
e) a természetes személyről, aki szaktevékenység végzésének akkreditálását kérvényezi,
f) a természetes személyről, aki szaktevékenység végzésének akkreditálását kérvényező jogi személy statutáris képviselője,
g) a természetes személyekről, akik a szaktevékenységet közvetlenül végezni fogják,
h) a 88. § 3. bekezdésében taglalt javasolt felelős képviselőről,
i) a természetes személyről, aki szabálysértési bírságolási eljárás résztvevője,
j) a természetes személyről, aki szaktevékenység jellegű tevékenységeket, kiszolgáló tevékenységeket vagy más egyéb tevékenységeket végez a 16-18. § szerint, vagy ilyen tevékenységek összességét végzi térítés fejében a szociális szolgáltatásnyújtás felett gyakorolt felügyelet végzése során,
k) a természetes személyről, aki szociális szolgáltató a szociális szolgáltatásnyújtás felett gyakorolt felügyelet végzése során,
l) a természetes személyről, aki jogi személy statutáris szerve a szociális szolgáltatásnyújtás felett gyakorolt felügyelet végzése során,
m) a természetes személyről, aki szociális szolgáltató, a szociális szolgáltatásnyújtás minőségi feltételeinek értékelésekor,
n) a természetes személyről, aki jogi személy statutáris szerve, a szociális szolgáltatásnyújtás minőségi feltételeinek értékelésekor,
o) a természetes személyről, aki szociális szolgáltató a központi nyilvántartásba történő bejegyzéskor,
p) a természetes személyről, aki jogi személy statutáris szerve, a központi nyilvántartásba történő bejegyzéskor,
q) a szociális szolgáltatásnyújtás 63. § 3. bek. szerinti felelős képviselőjéről a központi nyilvántartásba történő bejegyzéskor,
r) a természetes személyről, akinek akkreditációt ítéltek oda képzési programra, a központi nyilvántartásba történő bejegyzéskor a 79. § 1. bek. i) pontja szerint,
s) a természetes személyről, aki jogi személy statutáris szerve, melynek akkreditációt ítéltek oda képzési programra, a központi nyilvántartásba történő bejegyzéskor a 79. § 1. bek. i) pontja szerint,
t) a természetes személyről, akinek akkreditációt ítéltek oda szaktevékenységre, a központi nyilvántartásba történő bejegyzéskor a 79. § 1. bek. j) pontja szerint,
u) a természetes személyről, aki jogi személy statutáris szerve, melynek akkreditációt ítéltek oda szaktevékenységre, a központi nyilvántartásba történő bejegyzéskor a 79. § 1. bek. j) pontja szerint,
v) a szaktevékenységért felelős személyről a jegyzékbe vételkor a 79. § 1. bek. j) pontja szerint,
w) a természetes személyről, aki pénzügyi támogatás kérvényezője a 71. § 6. és 7. bek., a 78.a és 78.aa § szerint,
x)a természetes személyről, aki azon község statutáris szerve, mely aki pénzügyi támogatás kérvényezője a 71. § 6. és 7. bek szerint,y) a természetes személyről, aki intézeti, ráutaltsághoz kötött szociális szolgáltatás alanya a 71. § 6. bek. és a 78.a § szerinti pénzügyi támogatás folyósításakor,
z) a természetes személyről, aki olyan intézményi szociális szolgáltató alkalmazottja, melynek pénzügyi támogatást folyósítanak ráutaltsághoz kötött szociális szolgáltatás alanya a 71. § 6. bek. és a 78.a § szerinti szociális szolgáltatás nyújtásához,
za) a szociális szolgáltatás címezettjéről, akinek esetében korlátozó eszközöket vezettek be a 10. § 5. bek. értelmében,
(3) Személyes adatok, melyeket a minisztérium kezel a 2. bekezdésben felsorolt személyekről:
a) családi és utónév, titulus,
b) állandó lakcím, vagy átmeneti lakcím, 
c) személyi szám, ha kiosztásra került és a születés dátuma, 
d) a 2. bekezdés za) pontjában feltüntetett természetes személyek családi állapota,
e) állampolgárság, 
f) szociális helyzet,
g) a 2. bekezdés za) pontjában feltüntetett természetes személyek egészségi állapotáról szóló adatok, a szociális szolgáltatásnyújtás céljai eléréséhez szükséges mértékben,
h) telefonszámok, tartózkodási hely címe és elektronikus levélcím,
i) egyéb adatok, melyek összhangban állnak a kezelés céljával és feltétlenül szükségesek a szociális szolgáltatásnyújtás felett gyakorolt felügyelet végzéséhez, a szociális szolgáltatások minőségi feltételeinek értékeléséhez, a szociális szolgáltatásnyújtás pénzügyi támogatásához a 71. § 6. bek.  78.a § és 78.aa § szerint.
(4) A minisztérium a 94.a § 2. bek., a 94.b § 2. bek., a 94.c § 2. bek., a 94.d § 2. bek. szerinti személyek személyes adatait elemzési és statisztikai célokra is feldolgozza a 94.a § 3. bek., a 94.b § 3. bek., a 94.c § 3. bek., a 94.d § 3. bek. által megszabott mértékben.

95. §
A szociális szolgáltatás címzettjeinek nyilvántartása
(1) A szociális szolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a szociális szolgáltatások címzettjeiről (a továbbiakban csak „nyilvántartás”). A nyilvántartás tartalmazza a 94.c § 3. bekezdése szerinti adatokat olyan terjedelem-ben, amilyenre a szociális szolgáltatásnyújtás végett szükség van.
(2) Az a szociális szolgáltató, amely olyan természetes személynek nyújt szociális szolgáltatást, akinek nincsenek biztosítva az alapvető létfeltételei az alapvető létszükségleteinek kielégítéséhez, olyan természetes személynek nyújt szociális szolgáltatást, akit szociális kirekesztődés fenyeget, vagy akinek korlátozottak a képességei a társadalmi beilleszkedésre és problémái önálló megoldására szokásai és életmódja, vagy függőséget okozó anyagok használata vagy függőséget okozó káros tevékenységek végzése miatt, vagy térben elkülönülő vagy szegregált helyen való tartózkodása miatt, ahol halmozottan és nemzedékeken át újratermelődő szegénységben élnek, vagy olyan természetes személynek nyújt szociális szolgáltatást, aki más természetes személyek viselkedése miatt veszélyeztetett, vagy más természetes személyek viselkedésének áldozatává vált, nem köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely a 94.c § 3. bekezdése szerinti személyes adatokat tartalmazza.
(3) A szociális tanácsadás mint önálló szaktevékenység nyújtása esetén a nyilvántartásban fel kell tüntetni a konzultációk számát, a konzultációval eltöltött összes óra számát, a probléma jellemzését és a kedvezőtlen szociális helyzet megoldásának módját.
(4) Gondozói szolgálat nyújtása esetén a nyilvántartásnak része a gondozószolgálati órák száma és a térítés összege egy gondozószolgálati óráért vagy az egyes gondozószolgálati tevékenységekért a 4. számú törvénymelléklet szerint.
(5) Szállító szolgálat nyújtása esetén a nyilvántartás része a szállítás során megtett kilométerek száma is, az átlagos üzemanyag-fogyasztás kilométerenként, az átlagos üzemanyagár és a kilométerenkénti egységnyi térítési díj.
(6) Tolmácsszolgáltatás esetén a nyilvántartás részét képezi a tolmácsolás órákban kifejezett időtartama és a tolmácsolás tárgya is.
(7) A magán szociális szolgáltató negyedévente egyszer köteles benyújtani a hatáskörileg illetékes községnek vagy megyének a szociális szolgáltatás címzettjeinek nyilvántartását a 94.c § 3. bekezdésének a)-c) pontja szerint.

96. §
A szociális szolgáltató nyilvános tájékoztatási kötelességei
A szociális szolgáltató külön jogszabály szerint54) köteles a nyilvánosságot tájékoztatni, és köteles biztosítani a személyi adatok külön jogszabály szerinti védelmét.

97. §
Közreműködés és együttműködés a szociális szolgáltatási ügyekben
(1) A munka-, szociális és családügyi központ, a munka-, szociális és családügyi hivatalok, a Szociális Biztosító, az egészségbiztosítók, az egészségügyi szolgáltatók, az iskolák és oktatási intézmények, az adóhatóságok és a közhatalom más szervei kötelesek együttműködni a községekkel, a megyékkel, a szociális szolgáltatókkal és a minisztériummal, és ingyenesen tájékoztatást és értesítést nyújtani nekik a szociális szolgáltatási ügyekben, beleértve a 94.a § 3., a 94.b § 3., a 94.c § 3. és a 94.d § 3. bekezdésben taglalt személyi adatok átadását. Ugyanilyen kölcsönös kötelesség terheli a községet, a megyét és a szociális szolgáltatókat is, mégpedig akkora mértékben, amekkorában a jelen törvény alapján szociális szolgáltatásokat nyújtanak.
(2) A község, a megye és a szociális szolgáltatók a szociális szolgáltatásnyújtás során együttműködnek a civil szervezetekkel, az egyházakkal, a vallási közösségekkel és más személyekkel.
(3) A minisztérium a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának saját informatikai rendszeréből a rendelkezésére bocsátja az adatokat, beleértve a személyi adatokat az érintett személyek hozzájárulása nélkül a szükséges terjedelemben, módon és a külön jogszabályban54a) előírt céloknak megfelelően.


TIZENEGYEDIK RÉSZ
A szociális szolgáltatások felügyelete és a szociális szolgáltatási ügyek ellenőrzése

ELSŐ FEJEZET
A szociális szolgáltatások felügyelete

98. §
(1) A minisztérium felügyeli a jelen törvény betartását, valamint az általános érvényű rendeletek betartását
a) a szociális szolgáltatások nyújtása során és módjában, elsősorban az alapvető emberi és szabadságjogok betartása szempontjából, 
b) a szociális szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés megkötésében,
c) a szociális szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződésbe foglalt kötelezettségek betartását,
d) az akkreditált szaktevékenységek nyújtása során.
(2) A szociális szolgáltatások felügyeletének minősül a jelen törvény betartásának felügyelete, valamint az általános érvényű rendeletek betartásának a felügyelete olyan tevékenységek végzése során, amelyek szaktevékenység, kiszolgáló tevékenység jellegűek, vagy további, a 16-18. § szerinti tevékenységek, melyeket térítés fejében nyújtanak, és amelyeket a személy nyilvántartásba történő felvétel nélkül végez.
(3) A minisztérium a szociális szolgáltatások nyújtása terén a felügyeletet megbízott állami alkalmazottakon keresztül gyakorolja. A minisztérium a szociális szolgáltatások feletti felügyelet gyakorlásában szakértőt vehet igénybe. Az első mondat szerinti szakértő természetes személy, akinek felsőfokú alapszintű vagy mesterképzésben szerzett végzettsége van külön jogszabály szerint akkreditált tanulmányi szakon,46) amely arra a szakterületre nyújt képzést, amelyen az 1. bekezdés szerinti felügyeletet gyakorolni fogja, és akinek az adott szakterületen hároméves gyakorlata van.
(4) Az 1. és 2. bekezdés szerinti felügyelet gyakorlása során az állami alkalmazott és a 3. bekezdés szerint felkért szakértő a Szlovák Köztársaság Munka-, Szociális és Családügyi Minisztériumának megbízó levelével igazolja magát, melyben feltüntetik a felügyeleti eljárás célját.
(5) A minisztérium az intézményi szociális szolgáltatásnyújtás felügyeletével kapcsolatosan, ha ezek gondozó szolgálatot működtetnek a 22. § szerint, együttműködik az egészségügyi minisztériummal és az Egészségügyi Felügyeleti Hatósággal.55)
(6) A minisztérium az 1. bekezdés szerinti szociális szolgáltatásnyújtás felügyeletének ellátása során a külön jogszabályban szabályozott ellenőrző tevékenység alapelveinek a szellemében jár el.56)

99. §
(1) Ha a minisztérium megállapítja, hogy a szociális szolgáltató, amelynél szociális szolgáltatásnyújtási felügyeleti eljárást hajtottak végre, nem teljesíti a megállapított hiányosságok kiküszöbölésére hozott intézkedéseket a megszabott határidőn belül és mértékben, a minisztérium 170 eurótól 670 euróig terjedő bírságot róhat ki rá.
(2) Az 1. bekezdés szerinti bírságot az azt követő egy évben lehet kiszabni, amikor a minisztérium megállapítja, hogy a hiányosságok kiküszöbölésére megszabott intézkedéseket nem teljesítették, legkésőbb azonban az azt követő harmadik év leteltéig, amikorra a hiányosságok kiküszöbölésére megszabott intézkedéseket végre kellett volna hajtani.
(3) A bírságról szóló végzésben a minisztérium megszabja a hiányosságok kiküszöbölésének határidejét. Ha ezen határidőben a szociális szolgáltató, amelynél szociális szolgáltatásnyújtási felügyeleti eljárást hajtottak végre, nem küszöböli ki a hiányosságokat, a minisztérium ismételten bírságot vet ki.
(4) Az 1. és 3. bekezdés szerinti bírság összegének meghatározásakor a jelen törvény rendelkezései megsértésének és a többi általános érvényű jogi előírás megsértésének komolyságát, az ebből fakadó következmények méretét, a kötelességsértés ismétlődését és több kötelesség megsértését, valamint a szabálysértésben való bűnösség mértékét szem előtt tartva döntenek.
(5) Ha a minisztérium megállapítja, hogy valamely személy nyilvántartásba vétel nélkül folytat szaktevékenységeket, kiszolgáló tevékenységeket és más, 16 – 18. § szerinti tevékenységeket vagy ezen tevékenységek együttesét nyújtja a jelen törvénybe foglalt terjedelemben a 12. § szerinti konkrét szociálisszolgáltatás-fajtának megfelelően természetes személynek, családnak vagy közösségnek a 2. § értelmében, és ezeket a tevékenységeket rendszeresen működtetve végzi önállóan, a saját nevében, saját felelősségére és térítés fejében, 35 000 euró bírságot vet ki rá és az ezen tevékenységek leállítására kötelező végzésben megtiltja neki e tevékenységek folytatását. Nem számít az előző mondat szerinti tevékenységnek a jelen törvénnyel és jelen törvényben lefektetett terjedelmű gyermekgondozás a 32.a § 1. bek. b) pontja és a 32.b §-a szerinti szociális szolgáltatás értelmében, ha azt gyermekek olyan csoportjának nyújtják, mely nem lépi át a törvénybe foglalt korhatárt, és ezen gyermekek aránya meghaladja a 75 százalékot.
(6) A minisztérium 300 euróig terjedő eljárási bírságot róhat ki, ha a személy, amelynél szociális szolgáltatásnyújtási felügyeleti eljárást akarnak végrehajtani, nem teszi lehetővé ennek megvalósítását, vagy ha a személy, szociális szolgáltatásnyújtási felügyeleti eljárást akarnak végrehajtani, meghiúsítja az eljárást.
(7) A szociális szolgáltatásnyújtási felügyeleti eljárás során kirótt bírságokból származó bevételek a Szlovák Köztársaság állami költségvetésének a bevételei.

MÁSODIK FEJEZET
A szociális szolgáltatási ügyek ellenőrzése

100. §
(1) A község és a megye megbízott alkalmazottja a község hatáskörei mértékében vagy a megye hatáskörei mértékében ellenőrzi a szociális szolgáltatásnyújtás tartama alatt a nyilvántartásba vételi feltételek teljesülését és a szociális szolgáltatási kötelességek teljesítését, és a szociális szolgáltató gazdálkodását a 75. § és a 78.a §  8. bek. és a 78.aa § 5. bek. szerint megszerzett pénzügyi eszközökkel.
(2) Az 1. bekezdés szerinti ellenőrzés során az ellenőrző tevékenységek alapelvei56) és a külön jogszabályok értelmében járnak el.57)
(3) A 79. § 6. bek, d) és e) pontja értelmében végzett ellenőrzés során a minisztérium külön jogszabályi előírás szerint jár el.57) Más hatóságok ellenőrzési jogköreit ez nem érinti.57a)


TIZENKETTEDIK RÉSZ
Adminisztratív jogsértések

101. §
Adminisztratív (eljárási) jogsértések
A minisztérium a szociális szolgáltatóra bírságot ró ki, ha
a) nem teljesíti a 8. § 9. bekezdésében taglalt kötelességét,
b) a szociális szolgáltatás nyújtása során nem tartja be a 9. § 1., 4-7. bekezdése és a 10. § által taglalt kötelességeit,
c) nem végzi el, nem biztosítja, és nem teremti meg a feltételeket a szaktevékenységek, kiszolgáló tevékenységek és más, a jelen törvényben meghatározott tevékenységek nyújtását az általa biztosított szociális szolgáltatási fajtához kapcsolódóan,
d) a szociális szolgáltatási térítési díj meghatározásakor nem a 72. § és a 72.a § szerint jár el és a szociális szolgáltatás térítési díjának fizetésekor nem a 73. § 1-12. bekezdéseit alkalmazza,
e) a szociális szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés megkötésekor és felmondásakor nem a 74. § 1., 2., 6-8., valamint 14-19. bekezdése szerint jár el.

102. §
(1) Ha a minisztérium megállapítja, hogy a szociális szolgáltató adminisztratív jogsértést követett el, a szociális szolgáltatóra 2 000 eurós bírságot ró ki.
(2) Az 1. bekezdés szerinti bírságot az azt követő egy évben lehet kiszabni, amikor a minisztérium megállapítja, hogy a szociális szolgáltató adminisztratív jogsértést követett el, legkésőbb az azt követő harmadik év leteltéig, amikor a szociális szolgáltató az adminisztratív jogsértést elkövette.
(3) Az 1. bekezdés szerinti bírság összegének megállapításakor figyelembe veszik az adminisztratív jogsértés komolyságát, következményeinek nagyságát, vagy a többszörös adminisztratív jogsértést és a bűnösség mértékét.
(4) Az adminisztratív jogsértésért kirótt bírságok a Szlovák Köztársaság állami költségvetésének bevételei.


TIZENHARMADIK RÉSZ
A nyújtott szociális szolgáltatások minőségi feltételeinek értékelése

104. §
(1) A nyújtott szociális szolgáltatások minőségi feltételeit a 2. törvénymelléklet szerint értékelik. A nyújtott szociális szolgáltatások minőségi feltételeinek értékelésekor a 2. törvénymelléklet B pontjában meghatározott értékskálát használják. A 2. törvénymelléklet A pontjának I-IV. része alapján megszerzett pontokat összeadják. A nyújtott szociális szolgáltatások minőségi feltételeinek színvonalát a 2. törvénymelléklet C pontja szerint, a megszerzett összes pontszám alapján határozzák meg.
(2) A nyújtott szociális szolgáltatás minőségi feltételeit a 2. törvénymelléklet A pontjának III. része alapján nem értékelik, ha a szociális szolgáltató természetes személy, akinek alkalmazottja nincs. A nyújtott szociális szolgáltatások minőségi feltételeinek ilyen jellegű értékelésekor a 2. törvénymelléklet C pontja szerinti pontozásos értékeléskor 33 pontot le kell számítani az egyes minőségi követelményekből és az elért maximális pontszám 147 lesz.
(3) A 2. sz. melléklet A pontja II. részének 2.5 alpontjában megfogalmazott követelmények szerint értékelik a 33 – 40. §-ban és az 55. §-ban feltüntetett szociális szolgáltatások nyújtásának minőségét; a 19. §, 21.§, 24.a – 24.d §, 25 – 29. §, 31. §, 32. §, 32.a, 32.b §, 41 – 47. §, 52 –56. § és az 58 – 60. § által taglalt szociális szolgáltatások megkövetelt minőségének kiértékelése szempontjából a mutatók pontértéke mindenképpen teljesültnek tekintendő.
(4) A 2. sz. melléklet A pontja III. részének 3.4 alpontjában megfogalmazott követelmények szerint értékelik a 19. §, 21.§, 24.a – 24.d §, 25 – 29. §, 31., 32., 33-41. §, 52 –55. § és az 57 által taglalt szociális szolgáltatások nyújtásának minőségét; a 32.a, 32.b, 42.-47. §, az 56., az 58 – 60. §-ban feltüntetett szociális szolgáltatások minőségének értékelése szempontjából a mutatók pontértéke mindenképpen teljesültnek tekintendő.
(5) Ha a szociális szolgáltató a 2. törvénymelléklet C része szerinti értékelésekor százalékarányban a nyújtott szociális szolgáltatás minőségi színvonalára vonatkozóan 60 %-nál kevesebbet ér el, a szociális szolgáltatás elvárt minőségi feltételeit nem teljesíti.
(6) A minisztérium a nyújtott szociális szolgáltatások minőségi feltételeit megbízott állami alkalmazottak útján értékeli.
(7) A minisztérium a nyújtott szociális szolgáltatások minőségi feltételeinek ellenőrzésébe szakértőt is bevonhat. Az első mondat szerinti szakértő olyan természetes személy, akinek felsőfokú szakirányú végzettsége van mesterfokon, külön jogszabály szerint46) akkreditált tanulmányi szakon, olyan szakterületen, amelyben a nyújtott szociális szolgáltatások minőségi feltételeinek ellenőrzése zajlik, és hároméves gyakorlattal bír e szakterületen. Ha a minisztérium megállapítja, hogy a szociális szolgáltató nem teljesíti a szociális szolgáltatás 5. bek. szerinti minőségi feltételeit, határidőt szab meg a szociális szolgáltatónak ezek teljesítésére; ha a szociális szolgáltató ezen határidőn belül sem teljesíti a 5. bekezdés szerinti minőségi feltételeket, a minisztérium javaslatot nyújthat be a megyének ezen szociális szolgáltató nyilvántartásból való törlésére.


TIZENNEGYEDIK RÉSZ
Különleges rendelkezések rendkívüli helyzet, szükségállapot vagy rendkívüli állapot idejére

104.a
(1) A Szlovák Köztársaság Kormánya rendkívüli helyzet, szükségállapot vagy rendkívüli állapot idején a Szlovák Köztársaság Kormánya rendeletében a rendkívüli helyzet, szükségállapot vagy rendkívüli állapot idejére vagy az azt közvetlenül követő időszakra meghatározhat
a) különleges feltételeket a 6 – 9. § szerinti szociális szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos jogokra és kötelességekre vonatkozóan,
b) különleges feltételeket a nyilvántartásból való törlés vonatkozásában a 68. § 1. bek. b) – f) pontja és a 68. § 2. bek. a) és f) pontja szerint,
c) különleges feltételeket a szociális szolgáltatások nyújtásában  elkerülhetetlenül szükséges mértékben a szociális szolgáltatás alanyainak, a szociális szolgáltató alkalmazottainak és más, a szociális szolgáltatásra ráutalt természetes személyek élet- és egészségvédelme érdekében, illetve az életük és egészségük kockáztatásának csökkentése érdekében; a szociális szolgáltatásnyújtásról megkötött szerződés azon rendelkezései, amelyek nincsenek összhangban a szociális szolgáltatásnyújtás különleges feltételeivel, nem érvényesülnek,
d) feltételeket az önellátásban más természetes személy segítségére ráutalt természetes személynek nyújtott pénzügyi támogatás vonatkozásában és a nyújtott szociális szolgáltatás fenntartásának pénzügyi támogatása vonatkozásában,
e) határidő-meghosszabbítást, késedelemelengedést vagy határidő-felfüggesztést a 80. § c) pontja és 81. § b) pontja szerinti eljárásokban,
f) a 84. § szerinti szociális szolgáltatási tevékenységek végzéséhez szükséges szakképesítési feltételeket.
(2) A község és önkormányzati kerület (megye) segítséget nyújt az alapvető létszükségletek kielégítése elengedhetetlen feltételeinek biztosításában és szükséges önvédelmi teendőkben a természetes személynek, aki a rendkívüli helyzet idején életveszélybe kerül vagy akinek egészségét veszély fenyegeti; ha az ilyen személyt érinti az 1. bek. c) pontja szerinti szociálisszolgáltatás-nyújtás feltételeinek változása, hatáskörüket azon szociális szolgáltatóval együtt működve gyakorolják, amellyel ez a természetes személy szerződést kötött szociális szolgáltatások nyújtásáról.
(3) Intézeti bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó jogalanyok a járványos betegség miatt kihirdetett rendkívüli helyzet idején kötelesek a többi szociális szolgáltatási alanytól elkülönített lakóhelyiségeket kialakítani az intézetben megelőző részleg formájában a szociális szolgáltatás új alanyai számára és az egészségügyi intézményből visszatérő szociális szolgáltatási alanyok számára.
(4) A község és önkormányzati kerület (megye) hatásköre terjedelmében járványos betegség miatt kihirdetett rendkívüli helyzet idején kötelesek kijelölni azt bentlakásos szociális intézetet, mely a szociális szolgáltatás új alanyait felveszi.
(5) A törvény rendelkezéseit, melyek azt a jogi tényállást szabályozzák, melyet
a) az 1. bekezdés tartalmaz, a Szlovák Köztársaság Kormánya rendeletében lefektetett eltérésekkel alkalmazzák az 1. bekezdés szerint,
b) a 2 – 4. bekezdés tartalmaz, a 2 – 4. bekezdés szerinti eltérésekkel alkalmazzák a 2 – 4. bekezdés szerint.


TIZENÖTÖDIK RÉSZ
Közös rendelkezések

105. §
(1) A község, a megye és a szociális szolgáltató megbízott alkalmazottja jogosult meglátogatni azt a természetes személyt, aki a szociális szolgáltatásra való ráutaltságának kimondását, szociális szolgáltatás nyújtását vagy szociális szolgáltatásnyújtás biztosítását kéri, vagy a szociális szolgáltatás címzettjét, annak beleegyezésével a saját lakásában.
(2) A minisztérium, a község, a megye és a szociális szolgáltató alkalmazottja köteles a szociális szolgáltatásnyújtás során titokban tartani azokat a tényeket, amelyek a szociális szolgáltatásnyújtással kapcsolatosan, vagy a jelen törvényben megszabott feladatok teljesítése során jutottak a tudomására. Ez a titoktartási kötelezettség az alkalmazotti munkaviszony vagy állami hivatalnoki viszony megszűnését követően is fennmarad. Tájékoztatás róluk csak akkor adható, ha a titoktartás a szociális szolgáltatás címzettjének életét vagy egészségét veszélyeztetné, vagy ha az ilyen kötelességet külön jogszabály előírja.58) Ellenkező esetben ezek az információk más személyekkel csak a szociális szolgáltatás címzettjének beleegyezésével adhatók ki.
(3) Általánosított információkat és összesített információkat, melyeket a minisztérium, a község és a megye a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatosan beszerez, a konkrét személyi adatok feltüntetése nélkül tudományos, publicisztikai, pedagógiai célokra felhasználhatnak a minisztérium, a község és a megye alkalmazottai, vagy felhasználhatók a minisztérium, a község és a megye elemző és tervező tevékenyégének céljaira is.


TIZENHATODIK RÉSZ
Átmeneti és zárórendelkezések

106. §
(1) A szociális szolgáltatásnyújtásról szóló kérelmet, melyet 2008. december 31-éig nem zárt le jogerős döntés, a 2009. január 1-től hatályos törvény szerint elbírálandó, a szociális szolgáltatásra való ráutaltságot elbíráló kérvénynek kell tekinteni. Az első mondat szerinti szociális szolgáltatásnyújtásról szóló kérelmet, melyet a jogi személyiségű szociális intézményhez vagy annak szervéhez nyújtottak be, ha az nem község vagy megye, mely illetékes dönteni a szociális szolgáltatásra való rászorultság kimondásáról a 2009. január 1-jétől hatályos törvény szerint, az intézet vagy szerv köteles haladék nélkül továbbítani a hozzá kapcsolódó összes iratanyaggal együtt a községnek vagy megyének, amely illetékes a 2009. január 1-jétől hatályos törvény szerint meghozni a döntést a szociális szolgáltatásra való ráutaltság kérdésében.
(2) A természetes személy, akinek a 2008. december 31-éig hatályos törvény alapján gondozószolgálati ellátást nyújtanak, szociális szolgáltatásra ráutalt személynek tekintendő mindaddig, amíg jogerőre lép a gondozó szolgálatra való ráutaltságát kimondó határozat a 2009. január 1-jétől hatályos törvény szerint, legkésőbb azonban 2010. december 31-éig.
(3) A 2008. december 31-éig hatályos törvény alapján a tankötelessége lejártáig gondozószolgálati ellátásban részesülő gyermeknek nyújtott gondoskodást, amennyiben személyes, egész napos és rendes gondoskodást komoly okból nem biztosíthatnak neki a szülei vagy más személy, aki a szülői gondoskodást helyettesítő gondozásba vette az illetékes szerv döntése alapján, a gyermekről való személyes gondoskodásban való segítségnek kell tekinteni a 2009. január 1-jétől hatályos törvény értelmében.
(4) A természetes személyt, akinek szállító szolgálatot nyújtanak a 2008. december 31-éig hatályos törvény szerint, az ezen szociális szolgáltatásra ráutalt személynek kell tekinteni a 2009. január 1-jétől hatályos törvény szerint is.
(5) A természetes személyt, akinek szociális szolgáltatásnyújtási végzés alapján, vagy a természetes személyt, akinek szociális szolgáltatásnyújtási szerződés alapján szociális szolgáltató intézetben nyújtanak ellátást a 2008. december 31-éig hatályos törvény szerint, vagy aki a 2008. december 31-éig hatályos törvény szerinti határozattal várólistán szerepel az intézeti szociális ellátás tekintetében, az ezen szociális szolgáltatásra rászorulónak tekintendő olyan mértékben, amely megfelel a minimális rászorultsági foknak, hogy az ellátást ezen szociális szolgáltató intézetben megkapja a 2009. január 1-je után hatályos törvény szerint is egészen addig, míg jogerőre nem emelkedik a döntés az ezen szociális szolgáltató intézet ellátására való rászorultságáról a 2009. január 1-jétől hatályos törvény szerint, legkésőbb azonban 2011. december 31-éig.
(6) A szociális szolgáltató, mely 2008. december 31-éig szociális szolgáltató intézetben nyújtott ellátást egészéves bentlakásos formában természetes személynek, aki 2008. december 31-e után jogerős végzés alapján nem szorul rá erre az ellátásra a 2009. január 1-jétől hatályos törvény szerint, köteles ennek a természetes személynek továbbra is nyújtani a szociális szolgáltatásokat a 2009. január 1-jétől hatályos törvény szerint.
(7) A szociális szolgáltatásokat, melyeket a természetes személynek 2008. december 31-éig nyújtottak, e napot követően is a 2008. december 31-éig hatályos törvény szerint nyújtják mindaddig, amíg jogerőre nem emelkedik a döntés a természetes személy szociális szolgáltatásra való ráutaltságáról, és meg nem köttetik a szerződés a szociális szolgáltatásnyújtásról a 2009. január 1-jétől hatályos törvény szerint. A szociális szolgáltató köteles a szociális szolgáltatásnyújtási szerződést megkötni a 2009. január 1-jén hatályba lépett törvény szerint azt követően, hogy a természetes személy szociális szolgáltatásra való ráutaltságát kimondó végzés jogerőre emelkedett.
(8) A község és a megye köteles legkésőbb 2010. szeptember 30-áig saját kezdeményezésre eljárni az 5. bekezdésben taglalt természetes személyek rászorultsági ügyeiben a 2009. január 1-jétől hatályos törvény alapján, és köteles szociális szolgáltatásra való ráutaltsági végzést kiadni legkésőbb 2010. november 30-áig.
(9) A közös étkeztetés megszervezése a 2008. december 31-éig hatályos törvény szerint nem tekinthető szociális szolgáltatásnak a 2009. január 1-jétől hatályos törvény szerint.
(10) A szociális szolgáltató intézeti ellátás a 2008. december 31-éig hatályos törvény szerint a 2009. január 1-jétől hatályos törvény szerint is intézeti szociális ellátásnak tekintendő, amennyiben a jelen törvény másként nem rendelkezik.
(11) A 2008. december 31-éig hatályos törvény alapján alapított idősotthon vagy nyugdíjas-panzió/otthon a 2009. január 1-jétől hatályos törvény értelmében idősotthonnak tekintendő.
(12) A 2008. december 31-éig hatályos törvény alapján alapított védett lakóhelyek a 2009. január 1-jétől hatályos törvény alapján életvitelt segítő lakólétesítménynek tekintendők. 
(13) A 2008. december 31-éig hatályos törvény alapján alapított egyedülálló szülők otthona a 2009. január 1-jétől hatályos törvény alapján szükséglakásnak tekintendő.
(14) A 2008. december 31-éig hatályos törvény alapján alapított gondozószolgálati állomás a 2009. január 1-jétől hatályos törvény alapján átmeneti gyermekgondozó intézetnek tekintendő.
(15) A 2008. december 31-éig hatályos törvény alapján alapított nyugdíjasklub a 2009. január 1-jétől hatályos törvény alapján nappali központnak tekintendő.
(16) A 2008. december 31-éig hatályos törvény alapján alapított nyugdíjas-étkezde a 2009. január 1-jétől hatályos törvény szerint közétkezdének tekintendő.
(17) A 2008. december 31-éig hatályos törvény alapján szociális szolgáltatást, szociális prevenciót és szociális tanácsadást végző jogalanynak nyújtott pénzügyi támogatást a szociális szolgáltatások, szociális prevenció vagy szociális tanácsadás költségeire 2008. december 31-e után is folyósítják az eddigi szabályok mellett 2009. december 31-éig. Ez akkor is érvényes, ha a jogalany, aki a szociális szolgáltatást nyújtja és akinek pénzügyi támogatást folyósítottak a 2008. december 31-éig hatályos törvény szerint, olyan természetes személynek nyújt szociális szolgáltatást, akinek a szociális szolgáltatásra való ráutaltságát a 2009. január 1-jétől hatályos törvény szerint mondták ki jogerős végzésben.
(18) A magán szociális szolgáltatónak, aki 2008. december 31-éig szociális szolgáltató intézményben nyújtott egészéves bentlakásos szociális szolgáltatást, szociális szolgáltatásnyújtási szerződés alapján a 2008. december 31-éig hatályos törvény szerint, 2010. január 1-jétől pénzügyi támogatást folyósítanak a nyújtott szociális szolgáltatás üzemeltetésére és pénzügyi támogatást folyósítanak az önellátásában más természetes személy segítségére szoruló természetes személy után, valamint a természetes személyre, akinek 2008. december 31-éig szerződés alapján nyújtott ellátást a 2008. december 31-éig hatályos törvény szerint és akinek 2010. január 1-jét követően is nyújt szociális szolgáltatásokat az intézményben a 2009. január 1-jétől hatályos törvény szerint, amennyiben a szociális szolgáltatásokat nem nyereségszerzés céljával nyújtja. A feltétel, hogy a szociális szolgáltatást a község vagy a megye szociális szolgáltatás biztosítását kérő kérvényére nyújtsák, ezen esetekben teljesítettnek tekintendő.
(19) A község és a megye nyújtani és finanszírozni köteles 2008. december 31-e után is azokat a szociális szolgáltatásokat, amelyeket 2008. december 31-éig nyújtottak, még akkor is, ha ezeket a szociális szolgáltatásokat a 2009. január 1-jétől hatályos törvény szerint nem kötelesek nyújtani; a szolgáltatásokat a 2009. január 1-jétől hatályos törvény szerint és értelmében kell nyújtani. A természetes személyek jegyzékét, akiknek az 1. mondatban taglalt szociális szolgáltatást nyújtják, a község és a megye köteles a 8. bekezdés céljaira megküldeni a községnek vagy megyének, amely illetékes meghozni a döntést a szociális szolgáltatásra való ráutaltságról a 2009. január 1-jétől hatályos törvény szerint.
(20) A község, a megye vagy a szociális szolgáltató intézmény, melyet költségvetési vagy támogatott szervezetként hoztak létre, hatásköre a szociális szolgáltatási várólistára történő besorolásnál a szociális szolgáltató intézményben a 2008. december 31-éig hatályos jogszabály szerint marad fenn 2015. december 31-éig.
(21) A döntések a szociális szolgáltatási várólistára történő besorolásról a szociális szolgáltató intézményben a 2008. december 31-éig hatályos jogszabály szerint 2015. december 31-én érvényüket vesztik.
(22) A szociális hitelről 2008. december 31-éig megkötött szerződés érvényben marad 2008. december 31-e után is.
(23) A szociális szolgáltatásnyújtás feletti állami felügyelet-gyakorlás során kivetett bírságokról folyó eljárásokban, főként a magánszemélyek alapvető emberi jogait és szabadságjogait érintő, a 2008. december 31-éig hatályos törvény szerint indult eljárásokban, ha azokat jogerősen nem zárták le 2008. december 31-éig, a 2008. december 31-éig hatályos törvény szerint kell eljárni.
(24) A speciális képzettségi feltételek meglétének felülvizsgálatára benyújtott kérelmek intézését, ha azokat nem zárták le tanúsítvány kiadásával 2008. december 31-éig, e napot követően leállítják.

107. §
(1) Az egy alkalmazottra eső szociális szolgáltatásban részesülő személy maximális létszáma betartásának kötelezettségét és a szakdolgozók minimális százalékarányának betartását az alkalmazottak összlétszámán belül az 1. számú törvénymelléklet értelmében a 26., 29., 32. és a 35-39. §-ban taglalt szociális szolgáltató, mely a 2008. december 31-éig hatályos törvény szerint nyújtott szociális szolgáltatást, 2012. december 31-éig köteles teljesíteni.
(2) Az építményekre és a mozgásukban és tájékozódásukban korlátozott természetes személyek által használt épületekre vonatkozó, külön törvényben előírt19) általános műszaki követelményeket a szociális szolgáltató a 2009. január 1-jétől hatályos törvény 9. §-a 4. bekezdése szerint legkésőbb 2013. december 31-éig köteles teljesíteni.
(3) Ha a szociális szolgáltatást természetes személynek nyújtják, aki a jelen törvény hatályba lépése előtt a 2008. december 31-éig hatályos törvény szerint kapott ellátást, a 71. § 6. bekezdése szerinti kötelezettség a községre és a megyére nem vonatkozik.

108. §
(1) A jogi személyek vagy a természetes személyek, melyek 2008. december 31-éig mint regisztrált szociális szolgáltatók nyújtottak szociális szolgáltatást, a 2009. január 1-jétől hatályos törvény szerint magán szociális szolgáltatónak számítanak.
(2) A község és az önálló jogi személyiségű intézmény, esetleg a község vagy a megye által alapított intézmény, amely 2008. december 31-éig szociális szolgáltatást nyújtott, 2009. január 1-jét követően köteles regisztrációért folyamodni a 2009. január 1-jétől hatályos törvény szerint.
(3) A megye, amely 2008. december 31-éig nem nyújtott szociális szolgáltatást az e célra alapított vagy létrehozott jogi személyen keresztül, köteles szociális szolgáltatásnyújtás céljából szociális szolgáltató jogi személyt alapítani vagy létrehozni 2009. június 30-áig.
(4) A szociális prevenció végzésére vagy szociális tanácsadó szolgálat működtetésére a 2008. december 31-éig hatályos törvény szerint kiadott engedély 2009. december 31-én érvényét veszti.
(5) A jogi személy vagy a természetes személy, mely 2008. december 31-éig szociális megelőzést működtetett vagy szociális tanácsadást végzett a 2008. december 31-éig hatályos törvény szerint, és szociális tanácsadást fog nyújtani a 2009. január 1-jétől hatályos törvény szerint, köteles 2009. június 30-áig kérni a nyilvántartásba történő bejegyzését, amennyiben a 2008. december 31-éig hatályos törvény szerint nem volt regisztrálva.
(6) A jogi személy vagy a természetes személy, mely 2008. december 31-éig szociális megelőzést működtetett vagy szociális tanácsadást végzett a 2008. december 31-éig hatályos törvény szerint, és speciális szociális tanácsadást fog nyújtani a 2009. január 1-jétől hatályos törvény szerint, köteles 2009. június 30-áig szaktevékenység-végzési akkreditációért folyamodni a 2009. január 1-jétől hatályos törvény szerint.

109. §
(1) Az alkalmazott, aki 2008. december 31-éig szociális munkási tevékenységet végzett és teljesítette a 2008. december 31-éig hatályos képzettségi feltételeket, teljesíti a szociális munkási tevékenységhez szükséges képzettségi feltételeket a 2009. január 1-jétől hatályos törvény értelmében is.
(2) A természetes személy, aki gondozó szolgálati tevékenységet végez a 2009. január 1-jétől hatályos törvény szerint köteles teljesíteni a 84. § 9. bekezdésében megszabott feltételt 2011. december 31-éig.
(3) A tolmács, aki 2008. december 31-éig tolmácsolást végzett, köteles bizonyítani a 84. § 10. és 11. bekezdésében megszabott feltételek teljesítését legkésőbb 2011. december 31-éig.
(4) A természetes személy, aki 2008. december 31-éig munkaterápiát nyújtott, köteles a 84. § 15. bekezdése szerinti feltételt 2011. december 31-éig teljesíteni.
(5) Az általános orvoslásra szakosodott orvos, vagy a gyermekorvoslásra szakosodott orvos, legkevesebb 10 éves szakmai gyakorlattal, aki orvosi felülvizsgálati tevékenységet folytat a más személy segítségére szoruló természetes személy ráutaltságának elbírálása terén, a 2009. január 1-jétől hatályos törvény értelmében köteles teljesíteni a feltételt, hogy felvegyék a hiteles felülvizsgáló orvosi tevékenység végzésére feljogosító minősítési előkészítőbe legkésőbb 2009. december 31-éig.

110. §
Ha egyéb jogszabályokban a „szociális segítség” fogalom szerepel, azon szociális szolgáltatást kell érteni a jelen törvény szerint.

2012. március 1-jétől hatályos átmeneti rendelkezések

110.a §
(1) A szociális szolgáltatási térítési díjfizetés céljaira szolgáló jövedelmi viszony és vagyoni viszonyok megállapítása során a 2012. február 29-éig hatályos törvény szerint kell eljárni azon természetes személyeknél, akik legkésőbb 2012. február 29-én váltak a szociális szolgáltatások címzettjévé, amennyiben a második mondat másként nem rendelkezik. Azon természetes személyeknél, akik legkésőbb 2012. február 29-én váltak a szociális szolgáltatások címzettjévé, a szociális szolgáltatási térítési díjfizetés céljaira szolgáló jövedelmi viszony és vagyoni viszonyok megállapítása során a 2012. március 1-jétől hatályos törvény szerint járnak el, amennyiben 2012. február 29-ét követően megváltoztak a döntő feltételek, melyeknek kihatása van a szociális szolgáltatási térítési díj nagyságára, kivéve a vagyoni viszonyok megállapítása során a 72. §-a 14., 16-18. bekezdését; ezen természetes személyeknél a szociális szolgáltatási térítési díjfizetés céljaira szolgáló jövedelmi viszonyok megállapításánál nem a 2012. március 1-jétől hatályos jogszabály 73. §-a 18. és 19. bekezdése szerint fognak eljárni.
(2) Az egy alkalmazottra eső maximális szociális gondozotti létszám követelményének betartása és a szakalkalmazottak minimális hányadának betartása az 1. számú törvénymelléklet szerint arra a szociális szolgáltatóra nézve kötelező, amely a 26., 29. 35-39. §-ban van felsorolva, és amely szociális szolgáltató volt a 2008. december 31-éig hatályos törvény szerint; ezt a kötelezettségét 2017. december 31-éig köteles teljesíteni. A 107. § 1. bekezdését 2012. március 1-jétől nem alkalmazzák.
(3) Az építményekre vonatkozó általános műszaki előírásokat és a mozgásukban vagy tájékozódásukban akadályozott természetes személyek által használt építményekre vonatkozó, külön joszabályban17) taglalt általános műszaki előírásokat a szociális szolgáltató a 2012. március 1-jétől hatályos törvény 9. §-ának 4. bekezdése szerint legkésőbb 2017. december 31-éig köteles teljesíteni. A 107. § 2. bekezdését 2012. március 1-jétől nem alkalmazzák.

110.b §
A természetes személy, aki 2012. február 29-éig betöltötte 55. életévét és gondozói tevékenységet végzett, mely alatt a más személy segítségére szoruló természetes személynek nyújtott segítséget kell érteni legalább három éven át, nem köteles teljesíteni a 2012. március 1-jétől hatályos törvény 84. §-a 9. bekezdésében taglalt feltételt.

110.c §
(1) Ha az idősotthonban szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltató 2012. február 29-éig egész éves bentlakásos ellátásról és szociális szolgáltatásról megkötött szerződés alapján nyújtott szociális szolgáltatást a szociális szolgáltatás címzettjének, aki 2012. március 1-jét követően nem teljesíti az ezen szolgáltatásra való ráutaltság feltételeit a 35. § szerint, a szociális szolgáltató köteles ennek a címzettnek továbbra is biztosítani a szociális szolgáltatást a 2012. március 1-jétől hatályos törvény szerint.
(2) A természetes személy, akit jogerős végzéssel 2012. február 29-éig idősotthoni szociális szolgáltatásra ráutalt személynek tartottak, de 2012. február 29-ét követően a szociális szolgáltatásra való ráutaltsági feltételt a 35. § szerint nem teljesíti, és ezt a szolgáltatást 2012. február 29-én nem nyújtják neki, a 2012. március 1-jétől hatályos törvény szerint gondozói szolgáltató intézményi ellátásra, nappali ellátóra és gondozói szolgálatra ráutalt személynek tekintendő.
(3) A 78.b § 1. bekezdése szerinti írásos kérvényeknek 2012. március 31-éig kell beérkezniük.


110.d §
A 2012. március 1-je és 2018. augusztus 31-e közötti időszakban a minisztérium nem értékeli a nyújtott szociális szolgáltatások minőségét a 79. § 1. bekezdésének e) pontja szerint.

2014. január 1-jétől hatályos átmeneti rendelkezések

110.e §
A szociális szolgáltatásra való ráutaltsági kérvényekről, melyeket 2013. december 31-éig nyújtottak be és amelyekről 2013. december 31-éig nem született jogerős döntés, 2013. december 31-ét követően a 2014. január 1-jétől hatályos törvény szerint döntenek.

110.f §
A szociális szolgáltatásnyújtásért felelős személy, aki 2013. december 31-éig szakmailag alkalmas személy volt a2013. december 31-éig hatályos 63. § 4. bek. szerint, 2013. december 31-e után is szakmailag alkalmas személy a 2014. január 1-jétől hatályos törvény szerint.

110.g §
A 35. § 4. bek. és a 39. § 5. bek. nem alkalmazzák 2014. január 1-jétől, ha a szociális szolgáltató egészéves bentlakásos szociális otthonban nyújt szociális szolgáltatást, ha a szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató 2013. december 31-éig
a) módosítja a férőhelyek számát a szociális otthonban úgy, hogy az intézet ezen létesítményben 2014. január 1-jétől idősotthoni intézeti szociális szolgáltatásokat kezd nyújtani vagy speciális intézeti szociális szolgáltatásokat, vagy ezeket a szociális szolgáltatásfajtákat egyidejűleg, és a férőhelyek száma nem haladja meg azt a számot, ami a szociális otthonban a 2013. december 31-ei regisztrált állapot volt, vagy
b) befejezi a szociális szolgáltatásnyújtást a szociális otthonban és az intézet ezen objektumában 2014. január 1-jétől idősotthoni intézeti szociális szolgáltatásokat kezd nyújtani vagy speciális intézeti szociális szolgáltatásokat, vagy ezeket a szociális szolgáltatásfajtákat egyidejűleg, és a férőhelyek száma nem haladja meg azt a számot, ami a szociális otthonban a 2013. december 31-ei regisztrált állapot volt.

110.h §
A 78.a § szerint a szociális szolgáltatásnyújtás biztosítására szolgáló pénzügyi támogatás fedezetére a 2013. december 31-éig hatályos törvény alapján benyújtott pénzügyi támogatási kérvény, melyet a község a 2014. költségvetési évre nyújtott be a 2013. december 31-éig hatályos törvény 78.b §-a értelmében, a 78.a § szerinti szociális szolgáltatásnyújtás biztosítására szolgáló pénzügyi támogatás fedezetére benyújtott pénzügyi támogatási kérvénynek minősül a 2014-es költségvetési évre a magán szociális szolgáltató általi szociális szolgáltatásnyújtás biztosítására szolgáló pénzügyi támogatás fedezetére benyújtott pénzügyi támogatási kérvénynek minősül a 2014. január 1-jétől hatályos törvény 78.b §-a szerint. Az intézeti magán szociális szolgáltató, melyre a község kérvényt nyújtott be az első mondat értelmében, köteles legkésőbb 2014. január 31-éig három hónapnál nem régebbi bizonylatot benyújtani a minisztériumnak arról, hogy szociális szolgáltató azon intézetben, mely a pénzügyi támogatás címzettje, nincsenek nyilvántartott adótartozásai, tartozásai a kötelező egészségbiztosítási járulék fizetésében, a szociális biztosítási járulék fizetésében és a kötelező nyugdíjtakarékossági járulék fizetésében, amelyek végrehajtási eljárás alatt állnak, megadni a magán szociális szolgáltató banki kapcsolatait, a bankszámlaszámát és banki kódját, és a magán szociális szolgáltató statutáris képviselőjének becsületbeli nyilatkozatát, hogy a kérvényben feltüntetett minden adat valós, pontos és teljes, valamint hogy a pénzeszközöket azokra a célokra fordítják, amelyekre folyósításra kerülnek, ellenkező esetben a jogigény a szociális szolgáltatásnyújtáshoz a 2014-es költségvetési évre a 78.a § szerint folyósított pénzügyi támogatásra megszűnik.

110.i §
A magán szociális szolgáltató és a szociális szolgáltató, mely község vagy megye által alapított jogi személy, amely 2013. december 31-éig szociális szolgáltatást nyújt, köteles kidolgozni és a költségvetési zárszámadások nyilvános részébe elhelyezni éves jelentését a 67.a § értelmében és a 2014. január 1-jétől hatályos törvény rendelkezése szerint először a 2014. naptári évben 2014. július 15-éig.

110.j §
(1) Az a személy, aki 2013. december 31-éig olyan tevékenységet végez, melynek szaktevékenység, kiszolgáló tevékenység és egyéb, közösségi központban végzett tevékenység jellege van a 2014. január 1-jétől hatályos törvény szerint, köteles kérni a nyilvántartásba történő bejegyzését 2014. június 30-áig a 2014. január 1-jétől hatályos törvény szerint.
(2) Az a személy, aki 2013. december 31-éig olyan tevékenységet végez, melynek szaktevékenység, kiszolgáló tevékenység és egyéb, válságkezelő, terepen nyújtott szociális szolgáltatási tevékenység jellege van a a 2014. január 1-jétől hatályos törvény szerint, köteles kérni a nyilvántartásba történő bejegyzését 2014. június 30-áig a 2014. január 1-jétől hatályos törvény szerint.

110.k §
A 110.a § 3. bekezdése 2014. január 1-jétől nem vonatkozik a természetes személyekre és jogi személyekre, akik/amelyek 2013. december 31-e után nyújtották be kérvényüket a nyilvántartásba történő bejegyezésre a 2014. január 1-jétől hatályos törvény szerint.

110.l §
(1) Ha az átmeneti otthonban, a szükséglakásban, az életvitelt segítő lakólétesítményben és szociális szolgáltató otthonban szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató 2013. december 31-éig szolgáltatást nyújtott az ezen szociális szolgáltatásnyújtásról kötött szerződés alapján a szociális szolgáltatás címzettjének, aki 2013. december 31-ét követően a 2014. január 1-jétől hatályos törvény szerint nem jogosult erre a szociális szolgáltatásra, mert nem teljesíti annak feltételeit, az érintett szociális szolgáltató köteles a szociális szolgáltatás ezen címzettjének továbbra is nyújtani ezt a szociális szolgáltatást a 2014. január 1-jétől hatályos törvény szerint a szociális szolgáltatásnyújtásról megkötött szerződés lejártáig. A szociális szolgáltató köteles haladéktalanul figyelmeztetni a szociális szolgáltatás címzettjét az első mondatban felsorolt tényekre.
(2) Ha a szociális otthonban és a speciális intézetben nyújtott szociális szolgáltatást 2014. január 1-jei dátumhoz kötötten elrendelt intézeti gondoskodásban lévő gyermeknek nyújtják, akinek egészéves bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtanak a 2013. december 31-éig hatályos törvény értelmében, az érintett gyermeknek zsebpénzt és tárgyi ajándékokat juttatnak külön jogszabályi előírások szerint.20) Ha a szociális szolgáltatást egészéves bentlakásos szociális szolgáltatás formájában 2014. január 1-jei dátumhoz kötötten elrendelt intézeti gondoskodásban lévő gyermeknek nyújtják, az ezen szociális szolgáltatás térítési díjösszegének megállapításánál ezen gyermek esetében 2014. január 1-jét követően külön jogszabály szerint kell eljárni.20)
(3) A szociális otthonban egészéves bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, aki ezt a szociális szolgáltatást 2013. december 31-éig is nyújtotta, jogosult nyújtani ezt a szociális szolgáltatást 2014. január 1-je után is.
(4) A szociális otthonban szociális szolgáltatást nyújtó 3. bekezdés szerinti szociális szolgáltató 2014. január 1-jét követően megkezdheti az egészéves bentlakásos formában nyújtott szociális szolgáltatást a 2013. december 31-éig regisztrált férőhelyek el nem foglalt helyein 18. életévét betöltött és nyugdíjkorhatárt be nem töltött természetes személynek, ha ez a természetes személy
a) más természetes személy segítségére ráutalt és ráutaltságának mértéke legalább V minősítésű a 3. sz. melléklet szerint, vagy
b) vak vagy gyakorlatilag szinte vak, és ráutaltságának mértéke legalább III-as a 3. sz. melléklet szerint.
(5) A szociális otthonban egészéves bentlakásos formában nyújtott 3. és 4. bekezdés szerinti szociális szolgáltatás a 2014. január 1-jétől hatályos törvény alapján kerül nyújtásra. A 38. § 2-6. bek., a 61. § 4. bek. és a 72. § 12. bek. esetére a szociális otthonban egészéves bentlakásos formában nyújtott 3. és 4. bekezdés szerinti szociális szolgáltatás jogviszonyai azonos mértékben vonatkoznak.
(6) A szociális szolgáltatás címzettjeinek egy alkalmazottra eső maximális létszámának kötelezettségét és a szakdolgozók minimális arányának betartását az alkalmazottak összlétszáma vonatkozásában a 2013. december 31-éig hatályos törvény 1. sz. melléklete szerint, a szociális otthonban egészéves bentlakásos formában a 3. és 4. bekezdés szerinti szociális szolgáltatás esetében a szociális szolgáltató, aki a szolgáltatást a 2008. december 31-éig hatályos törvény alapján nyújtotta, legkésőbb 2017. december 31-éig köteles teljesíteni.
(7) A szociális otthonban egészéves bentlakásos formában 3. és 4. bekezdés szerint szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, amely nem a 2008. december 31-éig hatályos törvény alapján nyújtott szociális szolgáltatást, köteles betartani a szociális szolgáltatás címzettjeinek egy alkalmazottra eső maximális létszámának kötelezettségét és a szakdolgozók minimális arányának betartását az alkalmazottak összlétszáma vonatkozásában a 2013. december 31-éig hatályos törvény 1. sz. melléklete szerint.
(8) Ha az életvitelt segítő lakólétesítményben 2013. december 31-éig szociális szolgáltatást nyújtottak a 2013. december 31-éig hatályos törvény szerint, a 34. § 5. bek. rendelkezéseit nem érvényesítik.
(9) Ha az idősotthonban 2013. december 31-éig szociális szolgáltatást nyújtottak a 2013. december 31-éig hatályos törvény szerint, a 35. § 4. bek. rendelkezéseit nem érvényesítik.
(10) Ha a szociális szolgáltató létesítményben 2013. december 31-éig szociális szolgáltatást nyújtottak a 2013. december 31-éig hatályos törvény szerint, a 38. § 7. bek. rendelkezéseit nem érvényesítik.
(11) Ha a speciális létesítményben 2013. december 31-éig szociális szolgáltatást nyújtottak a 2013. december 31-éig hatályos törvény szerint, a 39. § 5. bek. rendelkezéseit nem érvényesítik.
(12) A 8-11. bekezdés szerinti szociális szolgáltató nem jogosult arra, hogy 2014. január 1-jétől a férőhelyek számát az adott szociális szolgáltatási formában a jelen törvényben meghatározott létszámhatár fölé emelje.
(13) A szociális szolgáltató létesítményben a 3. bekezdés szerint szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató 2014. január 1-jétől megkezdheti a szociális szolgáltatásnyújtást egészéves bentlakásos formában a 2013. december 31-éig regisztrált férőhelyek el nem foglalt helyein olyan természetes személynek is, aki szociális szolgáltatásra való ráutaltságot kimondó jogerős végzés alapján
a) 2013. december 31-éig szociális otthoni szociális szolgáltatásra ráutalt személy, és ez a természetes személy 2013. december 31-e után életkora miatt nem teljesíti a 2014. január 1-jétől hatályos törvény feltételeit a szociális otthoni szociális szolgáltatásnyújtáshoz, vagy
b) 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig szociális otthoni szociális szolgáltatásra ráutalt személy, és ez a természetes személy életkora miatt nem teljesíti a 2014. január 1-jétől hatályos törvény 38. §-ának feltételeit a szociális otthoni szociális szolgáltatásnyújtáshoz.
(14) A 13. bekezdés szerinti szociális szolgáltató a szociális szolgáltatás ezen címzettjének köteles szociális szolgáltatást nyújtani a 2014. január 1-jétől hatályos törvény alapján a szociális szolgáltatásról megkötött szerződés érvényességének lejártáig.
(15) A szociális otthoni szociális szolgáltatásra való ráutaltság elbírálása során 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig és a szociális otthoni szociális szolgáltatásnyújtási várólistára való felvételről történő döntés során 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig szociális otthoni szociális szolgáltatásra való ráutaltság céljaira az életkor feltétele teljesítettnek tekintendő.
(16) A szociális otthoni szociális szolgáltatásra való ráutaltságról 2013. december 31-éig a 2013. december 31-éig hatályos törvény alapján a természetes személynek kiadott jogerős végzések a 13. bekezdés a) pontja szerint 2015. január 1-jén érvényüket vesztik, amennyiben az érintett természetes személy nem kérvényezi a megyénél szociális otthoni szociális szolgáltatás nyújtását 2014. december 31-éig, vagy nem kéri fel a szociális otthonban szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatót szerződéskötésre 2014. december 31-éig.
(17) A szociális otthoni szociális szolgáltatásra való ráutaltságról 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig a természetes személynek kiadott jogerős végzések a 13. bekezdés b) pontja szerint 2015. január 1-jén érvényüket vesztik, amennyiben az érintett természetes személy ezen végzés alapján nem kérvényezi a megyénél szociális otthoni szociális szolgáltatás nyújtását 2014. december 31-éig, vagy nem kéri fel a szociális otthonban szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatót szerződéskötésre 2014. december 31-éig.
(18) A megye, mely a 16. és 17. bekezdésben taglalt természetes személynek kiadta a végzést a szociális otthoni szociális szolgáltatásra való ráutaltságról, köteles haladéktalanul tudatni ezzel a természetes személlyel írásban közölni ezen végzés érvényességvesztését és egyidejűleg szociális tanácsadást nyújtani neki másfajta szociális szolgáltatásnyújtás lehetőségeiről. A felülvizsgálati jelentés, mely az első mondat szerinti jogerős döntés kibocsátásának alapanyaga volt, a 16. és 17. bekezdésben taglalt természetes személy más szociális szolgáltatásra való ráutaltsága eldöntése során 2014. december 31-ét követően a megyének vagy a községnek alapanyagul szolgálhat az ezen másfajta szociális szolgáltatásra való ráutaltság elbírálásához az érintett természetes személy más személy segítségére való ráutaltsági fokának megállapításakor.
(19) Az életkor feltétele teljesítettnek tekintendő a szociális otthoni szociális szolgáltatásnyújtás céljaira a 2014. január 1-jétől hatályos törvény 38. §-a szerint annak a természetes személynek az esetében, akit jogerős végzés alapján besoroltak a szociális otthoni szociális szolgáltatási ellátás várólistájára a 2013. december 31-éig hatályos törvény szerint, vagy akit jogerős végzés alapján besoroltak a szociális otthoni szociális szolgáltatási ellátás várólistájára a 2014. január 1-je és 2014. december 31-e között, és ez a természetes személy 2014. december 31-ét követően életkora miatt nem teljesíti a szociális otthoni szociális szolgáltatásnyújtás céljaira a 2014. január 1-jétől hatályos törvény 38. §-a szerinti korhatár feltételét.

110.m §
A szociális szolgáltatás térítési díjfizetésének céljaira a természetes személyek jövedelmi viszonyainak megállapítása és felülvizsgálata során azon személyek esetében, akiknek legkésőbb 2013. december 31-éig megkezdték a szociális szolgáltatásnyújtást, 2014. június 30-áig a 2013. december 31-éig hatályos törvény szerint járnak el. Ha a szociális szolgáltatásnyújtásról szóló szerződéskötési javaslatot 2013. december 31-ét követően nyújtották be és a szociális szolgáltatásnyújtás nem kezdődött meg 2013. december 31-e előtt, a jövedelmi viszonyok megállapítása és felülvizsgálata a 2014. január 1-jétől hatályos törvény szerint történik.

110.n §
A gyermekek és szüleik számára a 2013. december 31-ég hatályos törvény szerint létesített alacsony ingerküszöbű nappali központ gyermekek és szüleik számára a 2014. január 1-jétől hatályos törvény szerint létesített alacsony ingerküszöbű nappali központnak számít 2013. december 31-ét követően.

110.o §
A 2013. december 31-éig a 8. § 8. bekezdése szerint megkötött szerződés a leendő szociális szolgáltatóval szociális szolgáltatás nyújtásáról a 2013. december 31-éig hatályos törvény értelmében érvényben marad 2013. december 31-ét követően is, és a 8. § 8. bekezdésében taglalt feltételek teljesítettnek tekintendők a 2014. január 1-jétől hatályos törvény értelmében is.

110.p §
Ha a szociális otthonban szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató a 2014. költségvetési évre a 71. § 6. bek. vagy a 78.a § értelmében kérvényt nyújtott be pénzügyi támogatásra, a 2015. költségvetési évben vagy a 2016. költségvetési évben a szociális otthonban úgy változtatja meg a férőhelyek számát, hogy az intézet ezen létesítményében idősotthoni vagy speciális intézeti szociális szolgáltatást is kezd nyújtani a pénzügyi támogatás elszámolásának hatáidején belül megejtett nyilvántartásba történt bejegyzés alapján, és közben megőrzi az eredeti férőhelyszámot, mellyel a szociális otthon rendelkezett, a minisztérium az ilyen szociális szolgáltatónak pénzügyi támogatást nyújt a 71. § 6. bek. vagy a 78.a § értelmében ugyanannyi férőhelyre és ugyanakkora összegben, mint amilyenben a 2014-es költségvetési évre vonatkozóan, a 2015-ös költségvetési évre vagy a 2016-os költségvetési évre a 78.b § 4. bek. szerint megkötött pénzügyi támogatási szerződésben megállapodtak, miközben a cél, melyre ezt a pénzügyi támogatást folyósítják, teljesítettnek tekintendő. Az első mondat szerinti szociális otthoni férőhelyek számának változását és a nyújtott szociális szolgáltatások fajtájának változását a szociális szolgáltató köteles haladéktalanul jelenteni a minisztériumnak, mellékelve a nyilvántartási kivonatokat, melyek az érintett bejegyzést a nyilvántartásba igazolják. Az első mondat rendelkezése érvényes akkor is, ha a szociális szolgáltató befejezi a szociális otthonban a szociális szolgáltatásnyújtást a regiszterből való törlés útján a a pénzügyi támogatás 71. § 6. bek. vagy a 78.a § szerinti elszámolásának határidején belül, és az érintett létesítményben speciális intézeti szociális szolgáltatást vagy idősotthoni szociális szolgáltatást kezd nyújtani a pénzügyi támogatás elszámolásának határidején belül megejtett nyilvántartásba történt bejegyzés alapján, , és közben megőrzi az eredeti férőhelyszámot, mellyel a szociális otthon rendelkezett. A szociális otthoni szociális szolgáltatásnyújtás ilyen módon történő befejezését és a szociális szolgáltatás fajtájának megváltozását a szociális szolgáltató köteles haladéktalanul jelenteni a minisztériumnak, mellékelve a nyilvántartási kivonatokat, melyek az érintett bejegyzést a nyilvántartásba igazolják.

110.r §
Azon építményekre, amelyeket a 34., 35., 38. és 39. §-ban taglalt létesítményekként fognak használni, és megépítéssel, ráépítéssel, beépítéssel, hozzáépítéssel vagy kiegészítéssel fognak kivitelezni, és amelyekre a jogerős építési engedélyt 2013. december 31-éig adták meg, a 34. § 5. bek., a 35. § 4. bek., a 38. § 7. bek., a 39. § 5. bek. és a 65. § 6. bek. f) és g) pontjai nem vonatkoznak. Az első mondatban taglalt intézetben megkezdett szociális szolgáltatásnyújtást követően a szociális szolgáltató nem jogosult a férőhelyek számát a jelen törvényben ezen szociális szolgáltatásfajtára megszabott férőhely-határérték fölé emelni.

110.s §
A szociális szolgáltató, mely intézeti szociális szolgáltatást nyújt 2013. december 31-éig és amely megváltoztatja a nyújtott szociális szolgáltatás helyét vagy fajtáját a Szlovák Köztársaság kormánya által elfogadott „A szociális szolgáltatórendszer deinstitucionalizálásának és a nevelőszülői gondoskodásnak a stratégiája a Szlovák Köztársaságban” stratégia végrehajtása keretében, nem köteles teljesíteni és betartani az egy alkalmazottjára eső szociális ellátotti létszám felső határát, sem a szakalkalmazottak minimális arányát az alkalmazotti összlétszámon belül az 1. sz. melléklet szerint a jóváhagyott transzformációs terv végrehajtása idején.

110.t §
Az egy alkalmazottjára eső maximális szociális ellátotti létszámot és a szakalkalmazottak minimális arányát az alkalmazotti összlétszámon belül az 1. sz. melléklet szerint a 27. és 34. §-ban taglalt szociális szolgáltató, amely a 2008. december 31-éig hatályos törvény szerint nyújtott szociális szolgáltatást, köteles 2017. december 31-éig teljesíteni.

110.u §
A 2013. december 31-éig, a 2013. december 31-éig hatályos törvény szerint kiadott orvosi felülvizsgálati jelentés egészségügyi felülvizsgálati jelentésnek tekintendő a 2014. január 1-jétől hatályos törvény értelmében.

110.v §
Átmeneti rendelkezések a 2014. július 1-jétől hatályba lépő módosításokhoz
(1) Ha az 1. bekezdés szerinti intézményben, amelyben a szociális szolgáltatást felnőtt természetes személyek részére nyújtják, nem áll alkalmazásban olyan természetes személy, aki teljesíti a 22. § 4. bekezdés a) pontja szerinti feltételeket, a felelős személy tevékenységét olyan természetes személy is végezheti, aki ápolói tanulmányi szakon másodfokú főiskolai végzettséggel és ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint szakmailag alkalmas speciális munkatevékenységek elvégzésére pszichiátriai szakirányban vagy belgyógyászati ápolási gondoskodás szakirányban, de legkésőbb 2017. július 1-ig.
(2) Ha az 1. bekezdés szerinti intézményben, amelyben a szociális szolgáltatást gyermekek részére nyújtják, nem áll alkalmazásban olyan természetes személy, aki teljesíti a 22. § 4. bekezdés b) pontja szerinti feltételeket, a felelős személy tevékenységét olyan természetes személy is végezheti, aki ápolói tanulmányi szakon másodfokú főiskolai végzettséggel és ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint szakmailag alkalmas speciális munkatevékenységek elvégzésére pszichiátriai szakirányban, de legkésőbb 2017. július 1-ig.

110.w §
2015. február 1-jétől hatályos átmeneti rendelkezések
(1) A 38. § 7. bek. és a 65. § 6. bek. f) és g) pontjának rendelkezéseit 2015. február 1-jétől nem alkalmazzák, ha a szociális otthonban egész éves, bentlakásos ellátást nyújtó  szociális szolgáltató, aki ezt a szolgáltatást 2013. december 31-éig is nyújtotta és 2014. január 1-jét követően a 110.g § a) pontja szerint járt el, úgy változtatja meg a férőhelyek számát a szociális otthonban, hogy az adott létesítményben a férőhelyek száma az idősek részére változik, vagy a speciális intézményben változik, vagy a férőhelyek száma az ilyen fajta intézményekben egyidejűleg változik, de nem haladja meg azt a férőhelyszámot, amellyel a szociális otthonban ellátást nyújtó szolgáltató a 2013. december 31-ei nyilvántartás szerint bírt; a 35. § 4. bek. és a 39. § 5. bek. ez esetekben nem kerül alkalmazásra.
(2) A 35. § 4. bek., a 38. § 7. bek. és a 39.§ 5. bek. rendelkezéseit 2015. február 1-jétől nem alkalmazzák, ha a szociális otthonban egész éves, bentlakásos ellátást nyújtó  szociális szolgáltató, aki ezt a szolgáltatást 2013. december 31-éig is nyújtotta és 2014. január 1-jét követően nem a 110.g § a) pontja szerint járt el,
a) úgy változtatja meg a férőhelyek számát a szociális otthonban, hogy ebben a létesítményben 2015. január 31-e után szociális szolgáltatást kezd nyújtani idősek részére, vagy speciális intézeti szociális szolgáltatást kezd nyújtani, vagy ezeket a szociális szolgáltatásfajtákat egyidejűleg, de a férőhelyek száma nem haladja meg azt a férőhelyszámot, amellyel a szociális otthonban ellátást nyújtó szolgáltató a 2013. december 31-ei nyilvántartás szerint bírt; a 65. § 6. bek. f) pontjának rendelkezéseit ezen esetben nem alkalmazzák,
b) befejezi a szociális otthonban a szociális szolgáltatásnyújtást, és ebben a létesítményben az intézmény 2015. január 31-e után szociális szolgáltatást kezd nyújtani idősek részére, vagy speciális intézeti szociális szolgáltatást kezd nyújtani, vagy ezeket a szociális szolgáltatásfajtákat egyidejűleg, de a férőhelyek száma nem haladja meg azt a férőhelyszámot, amellyel a szociális otthonban ellátást nyújtó szolgáltató a 2013. december 31-ei nyilvántartás szerint bírt; a 65. § 6. bek. f) pontjának rendelkezéseit ezen esetben nem alkalmazzák.
(3) A 110.g § rendelkezéseit 2015. február 1-jétől nem alkalmazzák.
(4) A 2015. február 1-je előtt, a 2015. január 31-éig hatályos törvény szerint megindított nyilvántartásba vételi eljárást, mely nem zárult le 2015. január 31-éig, a 2015. február 1-jétől hatályos törvény szerint fejezik be.

110.x §
Átmeneti rendelkezések a 2015. december 15-étől hatályos módosításokhoz
(1) A 110.a § (3) bek. 2015. december 15-étől nem vonatkozik azokra a személyekre, akik/amelyek a nyilvántartásba vételi kérelmet 2015. december 14-e után a 2015. december 15-éig hatályos törvény szerint nyújtották be; ez nem vonatkozik azon szociális szolgáltatóra, aki/amely 2015. december 14-e után a 110.w § szerint jár el. A 110.k § rendelkezéseit 2015. december 15-e után nem alkalmazzák.
(2) Az 1. sz. melléklet szerinti kötelességet az egy alkalmazottra eső maximális szociális szolgáltatási címzetti létszáma és a szakképzett alkalmazottak alkalmazotti összlétszámon belüli minimális aránya vonatkozásában az a szociális szolgáltató, aki 2008. december 31-éig hatályos törvény szerint nyújtott szociális szolgáltatást és 2015. december 14-e után a 110.w § szerint jár el, 2017. december 31-éig köteles teljesíteni, amennyiben szociális otthonban egész éves bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatóról van szó, az egy alkalmazottra eső maximális szociális szolgáltatási címzetti létszám és a szakképzett alkalmazottak alkalmazotti összlétszámon belüli minimális aránya vonatkozásában fennálló kötelezettség betartását az 1. sz. melléklet 2013. december 31-től hatályos változata szerint bírálják el.
(3) A 2015. december 15-e előtt, a 110.w § értelmében, a 2015. december 14-éig hatályos törvény szerint megindított nyilvántartásba vételi eljárást, mely 2015. december 144-éig nem zárult le, a 2015. december 15-étől hatályos törvény szerint fejezik be.

110.y §
Átmeneti rendelkezések a 2016. január 1-től hatályos módosításokhoz
A 2016. július 1-je előtt megkezdett és jogerősen be nem fejezett eljárásokban a 2016. június 30-ig hatályos jogszabályok szerint kell eljárni.

Átmeneti rendelkezések a 2017. március 1-től hatályos módosításokhoz

110.z §
(1) Az a személy, aki 2017. február 28-án térítés fejében olyan tevékenységet nyújt, mely jellegénél fogva szaktevékenység, kiszolgáló tevékenység vagy egyéb tevékenység a 16–18. § értelmében, vagy ezen tevékenységek összessége a 32.a § 1. bek. b) pontja vagy a 32.b § szerint szociális szolgáltatásnak minősülő terjedelemben, és ezt a tevékenységet 2017. február 28-a után is végzi, de nincs bejegyezve a nyilvántartásba, jogosult ezt a tevékenységet folytatni a nyilvántartásba való bejegyzés feltételének teljesítése nélkül is vagy a nyilvántartásba történő bejegyzés elutasításának jogerőre emelkedéséig, ha 2018. június 30-ig kérvényezi a nyilvántartásba vételt, különben csak 2018. június 30-ig; a 99. § 5. bek. rendelkezései ez esetben nem érvényesek.
(2) A gyermekről való személyes gondoskodás segítésében, valamint a családi élet és a munkaviszony összehangolásának segítésében 2017. február 28-áig nyújtott szolgáltatás a 31. § szerinti, a gyermekről való személyes gondoskodás segítésében, valamint a 32.a § szerinti, a családi élet és a munkaviszony összehangolásának segítésében nyújtott szolgáltatásnak minősül. Azok a személyek, akik nyilvántartásba való bejegyzés alapján segítséget nyújtottak a gyermekről való személyes gondoskodásban, valamint a családi élet és a munkaviszony összehangolásában 2017. február 28-áig, és ezt a szociális szolgáltatást 2017. február 28-a után is nyújtják, kötelesek az ezen szolgáltatásnyújtás feltételeit összehangolni a 31. és 32.a §-ban taglalt követelményekkel 2018. június 30-ig.
(3) A szociális szolgáltatásnyújtása szempontjából a 32.b §-ban meghatározott életkori feltételt teljesítettnek kell tekinteni azon gyermek esetében, akinek az érintett személy szerződés alapján – melynek tárgya a gyermekről való gondoskodás – 2017. február 28-áig ilyen gondoskodást nyújtott a 32.b §-ban meghatározott terjedelemben és ezt a gondoskodást ugyanez a személy az érintett gyermeknek 2017. február 28-a után is nyújtja, mégpedig egészen a szerződés hatályosságának lejártáig, legkésőbb azonban 2017. december 31-éig. Az első mondat szerinti szerződés érvényességi idejét 2017. február 28-a után nem lehet meghosszabbítani.
(4) Az a személy, aki díjfizetés ellenében 2017. február 28-án olyan tevékenységeket nyújt, melyeknek szaktevékenység, kiszolgáló tevékenység vagy egyéb, a 16–18. § szerinti tevékenység jellege van, vagy ezen tevékenységek összessége a 32. §-ban meghatározott szociális szolgáltatások terjedelmében, és ezeket a tevékenységeket 2017. február 28-a után is nyújtani fogja, köteles teljesíteni a 32.b § 3. bekezdésében taglalt feltételt legkésőbb 2019. december 31-éig; a 65. § 6. bek. f) pontja ez esetben nem érvényes. Az első mondat szerinti személy nem jogosult 2017. március 1-jét követően megemelni a gyermekek számát a 32.b § 3. pontjában meghatározott gyermeklétszám fölé.
(5) A 63. § 4. bekezdése szerinti szakmai alkalmassági feltétel teljesítettnek tekintendő azon természetes személy esetében, aki 2017. február 28-án díjtérítés ellenében nyújt olyan tevékenységeket, melyeknek  szaktevékenység, kiszolgáló tevékenység vagy egyéb, a 16–18. § szerinti tevékenység jellege van, vagy ezen tevékenységek összessége a 32.b §-ban meghatározott szociális szolgáltatások terjedelmében, és ezeket a tevékenységeket 2017. február 28-a után is nyújtani fogja, és teljes középfokú általános műveltséget vagy teljes középfokú szakirányú műveltséget szerzett. Ugyanez vonatkozik arra a természetes személyre is, aki statutáris képviselője olyan jogi személynek, mely díjfizetés ellenében 2017. február 28-án olyan tevékenységeket nyújt, melyeknek szaktevékenység, kiszolgáló tevékenység vagy egyéb, a 16–18. § szerinti tevékenység jellege van, vagy ezen tevékenységek összessége a 32.b §-ban meghatározott szociális szolgáltatások terjedelmében, és ezeket a tevékenységeket 2017. február 28-a után is nyújtani fogja, és teljes középfokú általános műveltséget vagy teljes középfokú szakirányú műveltséget szerzett.
(6) Az 1. bekezdés szerinti személy, amennyiben jogi személy, köteles kidolgozni és az évzáró könyvelési zárszámadások regiszterének nyilvános részében közzétenni a 67.a § szerinti évzáró jelentését, mégpedig először a 2018-as naptári évre vonatkozóan. Az 1. bekezdés szerinti személy, amennyiben természetes személy, köteles a 67.a § 7. bekezdése szerinti adatokat benyújtani a megyének, mégpedig először a 2018-as naptári évre vonatkozóan.
(7) A természetes személy, aki 2017. február 28-án gyermeknek nyújt gondoskodást 1. bekezdés szerinti személynél, vagy 1. bekezdés szerinti személy, és ezt a gondoskodást 2017. február 28-át követően is nyújtani fogja, köteles teljesíteni a 84. § 10. bekezdése szerinti képzettségi feltételeket 2019. december 31-éig. Ez vonatkozik arra a természetes személyre is, aki 2017. február 28-án három éven aluli gyermekről, vagy hat éven aluli, kedvezőtlen egészségi állapotú gyermekről gondoskodik, szociális szolgáltatással segíti a családi élet és a munkaviszony összehangolását, szociális szolgáltatást nyújt gyermekes családoknak és ezt a gondoskodást a 2017. március 1-jétől hatályos törvény értelmében is nyújtani fogja. Ha az első mondat vagy a második mondat szerinti természetes személy, aki nem teljesíti a 84. § 10. bek. szerinti, megszerzett képzettségre vonatkozó feltételt, 2017. február 28-áig betöltötte legalább az 50. életévét, 2017. március 1-jét megelőzően legalább három éven át gyermekgondozási tevékenységet végzett jövedelemszerző tevékenységként és 2019. december 31-éig elvégzi az akkreditált gyermekgondozási tanfolyamot legalább 220 óra terjedelemben, az ilyen személynél a 84. § 10. bek. szerinti, megszerzett képzettségre vonatkozó feltételt teljesítettnek kell tekinteni.
(8) Az a személy, aki díjfizetés ellenében 2017. február 28-án olyan tevékenységeket nyújt, melyeknek szaktevékenység, kiszolgáló tevékenység vagy egyéb, a 16–18. § szerinti tevékenység jellege van, vagy ezen tevékenységek összessége a 32.b §-ban meghatározott szociális szolgáltatások terjedelmében, és ezeket a tevékenységeket 2017. február 28-a után is nyújtani fogja, köteles teljesíteni az 1. sz. melléklet szerint a szociális szolgáltatások célszemélyeinek maximális létszámára vonatkozó feltételt egy-egy alkalmazottja, vagy a minimális szakdolgozói hányadot  az alkalmazottainak összlétszáma vonatkozásában
a) 2018. július 1-től, ha 2018. június 30-ig felvételt nyert a nyilvántartásba,
b) a nyilvántartásba vétel napjától, ha 2018. június 30-ig nem volt bejegyezve a nyilvántartásba.
(9) Az a személy, aki díjfizetés ellenében 2017. február 28-án olyan tevékenységeket nyújt, melyeknek szaktevékenység, kiszolgáló tevékenység vagy egyéb, a 16–18. § szerinti tevékenység jellege van, vagy ezen tevékenységek összessége a 32.b §-ban meghatározott szociális szolgáltatások terjedelmében, és ezeket a tevékenységeket 2017. február 28-a után is nyújtani fogja, köteles 2019. január 1-jéig teljesíteni a külön jogszabály szerinti,17) a korlátozott mozgás- és tájékozódóképességű személyek által használt építményekre vonatkozó általános műszaki feltételeket.>

110.aa §
(1) A nappali ellátóban szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltató, aki 2017. február 28-áig szociális szolgáltatásnyújtási szerződés alapján szociális szolgáltatást nyújt  a szociális szolgáltatás célszemélyének és ezt a szolgáltatást 2017. február 28-a után is nyújtani akarja, köteles  a célszemélynek, aki 2017. február 28-át követően nem teljesíti az e szolgáltatásra való ráutaltsági fok 40. § szerinti feltételét, a szociális szolgáltatást 2017. február 28-a után is nyújtani a 2017. március 1-jétől hatályos törvény szerint.  Az első mondat szerinti szerződés érvényességét 2017. február 28-a után meghosszabbítani nem lehetséges.
(2) A természetes személynek nappali ellátóban történő szociális szolgáltatásra való ráutaltságáról szóló, 2017. február 28-áig kiadott határozat, mely 2017. február 28-a után azon okból, hogy a ráutaltság II. fokozatú, nem felel meg  a 2017. március 1-től hatályos törvény 3. sz. melléklete szerinti, nappali ellátóban nyújtandó szociális szolgáltatásra jogosító feltételnek, 2017. március 1-je után érvényét veszti.
(3) A község, mely a nappali ellátóban nyújtott szociális szolgáltatásra való jogosultságról szóló határozatot kiadta a 2. bekezdésben említett természetes személynek, köteles haladéktalanul, írásban értesíteni ezt a személyt a határozat érvényének megszűnéséről és egyidejűleg alapvető szociális tanácsadást nyújtani neki az igénybe vehető másfajt szociális szolgáltatási lehetőségekről. A szakvéleményt, mely az első mondat szerinti jogerős döntés alapját képezte, a község vagy a megye 2017. február 28-át követően felhasználhatja a 2. bekezdésben említett természetes személy másfajta szociális szolgáltatásra való jogosultsága elbírálásánál, az ezen személy más személy segítségére való ráutaltsági fokának megállapításakor mint a más szociális szolgáltatásra való jogosultságról meghozott határozat alapanyagát.
(4) A nappali ellátóban szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltató, mely a 2017. február 28-ig hatályos törvény alapján nyújtott szociális szolgáltatást és nyújtani fogja azt 2017. február 28-a után is, köteles 2017. május 1-jétől teljesíteni a szociális szolgáltatások célszemélyeinek maximális létszámára vonatkozó feltételt egy-egy alkalmazottja, vagy a minimális szakdolgozói hányadot  az alkalmazottainak összlétszáma vonatkozásában.

110.ab §
A magán szociális szolgáltató, mely természetes személy, kivéve a 110.z § 1. bekezdése szerinti természetes személyt, a megyének a 67.a § 7. bekezdése szerinti adatokat először a 2016-os naptári évre vonatkozóan nyújtja be.

Átmeneti rendelkezések a 2018. január 1-től hatályos szabályokhoz

110.ac §
(1) A 2017. december 31-éig kiadott jogerős határozat az egészségkárosult gyermek komplex serkentő fejlesztésére jogosító akkreditációról, melyet mint önálló szaktevékenységet végeznek, e napot követően hatályát veszíti. A minisztérium, mely az előző mondat szerinti határozatot kiadta, köteles az érvényesség elvesztéséről szóló határozatot haladéktalanul, írásban értesíteni azt a személyt, akinek a határozattal akkreditációt adtak szaktevékenység végzésére, valamint az illetékes megyét is, mely 2018. január 1-jével törli e személyt a nyilvántartásból.
(2) Az eljárást önálló szaktevékenységként végzett egészségkárosult gyermek komplex serkentő fejlesztésére jogosító akkreditáció kiadásáról, mely nem zárult le 2017. december 31-éig, e napot követően leállítják.
(3) Az eljárás szociális szolgáltatásfajta nyilvántartásba vételéről, mely önálló szaktevékenységként végzett, egészségkárosult gyermek komplex serkentő fejlesztése, mely nem zárult le 2017. december 31-éig, e napot követően leállítják.
(4) A 26., 27., 29., 32., 32.b §-ban és a 34 – 40. §-ban felsorolt szociális szolgáltató, mely 2017. december 31-én szociális szolgáltatást nyújt és azt 2017. december 31-e után is nyújtani fogja, és a 110.z §8. bek. b) pontja szerinti személy köteles teljesíteni az egy alkalmazottjára eső maximális szociális szolgáltatási alanylétszámot és a szakdolgozók minimális százalékos hányadát az alkalmazottak összlétszámából a 9. § 4. bekezdése és a 2018. január 1-tól hatályos 1. sz. törvénymelléklet értelmében legkésőbb 2019. január 1-ig.
(5) A 32.b § szerinti szociális szolgáltató, mely 2017. december 31-én szociális szolgáltatást nyújt és szociális szolgáltatást fog nyújtani 2017. december 31-e után is, valamint a személy, mely benyújtotta kérvényét a nyilvántartásba vétel iránt 110.z § 1. bekezdése szerint, de a nyilvántartásba vételi eljárása 2017. december 31-éig nem zárult le, köteles teljesíteni a 33.a § 2. bekezdése második mondatában álló feltételt a 2018. január 1-jétől hatályosak szerint legkésőbb 2019. január 1-jéig.
(6) A gyermek életkorára vonatkozó feltétel 32.a § 1. bek. b) pontja és 32.b § szerinti szociális szolgáltatásnyújtás esetén 2018. augusztus 31-ig teljesültnek tekintendő, ha 2017. december 31-éig megszűnt a gyermek életkori feltételének teljesülése a 32.a § 3. bek. a) és a 32.b § 1. bek. szerint a 2017. december 31-éig hatályosak szerint és ezt a szociális szolgáltatást 2017. december 31-e után is megkapja a gyermek.
(7) A gyermek életkorára vonatkozó feltétel 32.a § 1. bek. b) pontja és 32.b § szerinti szociális szolgáltatásnyújtás esetén 2018. augusztus 31-ig teljesültnek tekintendő annak a gyermeknek az esetében is, aki 2017. szeptember 1-je és 2017. december 31-e között betöltötte harmadik életévét, vagy kedvezőtlen egészségi állapot esetén a hatodik életévét, és ennek a gyermeknek szerződéses jogviszony alapján, melynek tárgya a gyermekről való gondoskodás, 2017. december 31-én szociális szolgáltatást nyújtottak a  32.a § 1. bek. b) pontja és 32.b § szerinti szociális szolgáltatás terjedelmében és azt 2017. december 31-je után is nyújtani fogják; a 110.z § 3. bek. rendelkezései változatlanul érvényesek.
(8) A 33. § szerinti szociális szolgáltató, mely 2017. december 31-én szolgáltatást nyújt és 2018. január 1-je után is nyújtani fog, köteles megfelelni a 2018. január 1-től hatályos, 23.b §, 33. § 3. és 4. bek., 84. § 20. bek. támasztotta követelményeknek legkésőbb 2019. január 1-ig.
(9) Ha a 33., 35., 38. és 39. §-ban taglalt szociális szolgáltatást 2017. december 31-én nyújtják, a maximális férőhelyszámra vonatkozó feltétel teljesülését 2017. december 31-e után a 2017. december 31-ig hatályos törvény szerint bírálják el.
(10) Az építmény esetében, melyet a 34., 35., 38. és 39. § szerinti intézményként fognak használni és amelyre a jogerős építési engedélyt 2017. december 31-e előtt adták ki, a maximális férőhelyszámra vonatkozó feltétel teljesülését 2017. december 31-e után a 2017. december 31-ig hatályos törvény szerint bírálják el.
(11) A szociális szolgáltatás alanya, akinek ráutaltsághoz kötött intézeti szociális szolgáltatást nyújtanak 2017. december 31-éig, de nincs meghatározva a ráutaltsági foka a 3. sz. törvénymelléklet szerint, mely a feltétele az adott intézeti szociális szolgáltatásra való ráutaltságnak, vagy a ráutaltsági foka alacsonyabb, mint az meghatározásra került az adott szociális intézeti szolgáltatás vonatkozásában, a 71. § 6. bek. és a 78.a § szerinti pénzügyi támogatás összegének meghatározásakor a 3. sz. törvénymelléklet szerinti legalacsonyabb ráutaltsági fokú szolgáltatási alanynak minősül az adott intézeti szociális szolgáltatásfajta értelmében.

110.ad §
(1)  A szociális szolgáltató, mely 2017. december 31-ig szociális szolgáltatást nyújt, köteles az illetékes megyének benyújtani a 64. § 3. bek. j) pontja szerinti okirat másolatát és teljesíteni a 63. § 3. bek. szerinti feltételeket 2018. december 31-éig.
(2) A speciális szociális tanácsadás nyújtója és a szociális rehabilitációt önálló szaktevékenységként nyújtó személy, aki 2017. december 31-éig ezt a szociális szolgáltatást nyújtja, köteles a minisztériumnak benyújtani a 88. § 2. bek. g) pontja szerinti okirat másolatát és teljesíteni a 88. § 2. bek. e) pontja szerinti feltételt 2018. december 31-éig.

110.ae §
(1) A községnek, mely 110.l § 3. bek. szerinti intézmény hozott létre vagy alapított, vagy szociális szolgáltatást nyújt ilyen intézményben, a minisztérium pénzügyi támogatást folyósít a 71. § 6. bek. szerinti, rászorultsági alapon nyújtott intézeti szociális szolgáltatásra.
(2) A magán szociális szolgáltatónak, mely 110.l § 3. bek. szerinti intézményben szociális szolgáltatást nyújt, a minisztérium pénzügyi támogatást folyósít a 78.a § szerinti, rászorultsági alapon nyújtott intézeti szociális szolgáltatásra.

110.af §
A szociális szolgáltató 2017. évi költségvetési bevétele az alábbi célokra
a) a 72. § 2. bek. b) pontja szerinti bevétel a szociális szolgáltatás pénzügyi támogatásából a 71. § 6. bek. szerinti intézeti szociális szolgáltatás finanszírozására, valamint a szociális szolgáltatással kapcsolatos gazdaságilag indokolt költségek térítési díjából a 71. § 7. bek. értelmében, a 2017. december 31-ig hatályos rendelkezések szerint,
b) a 72. § 3. bek. b) pontja szerinti bevétel a 76. § értelmében önellátásban más természetes személy segítségére szoruló természetes személy utáni pénzügyi támogatásból, a 77. § szerinti szociális szolgáltatás fenntartásának pénzügyi támogatásából származó bevétel, valamint a78.a § szerinti, szociális szolgáltatás nyújtására folyósított pénzügyi támogatásból származó bevétel a 2017. december 31-ig hatályos rendelkezések szerint.

110.ag §
(1) A 2017. december 31-éig érvényes pénzügyi támogatási kérelem a 71. § 6. bek. szerinti intézetben nyújtott szociális szolgáltatás támogatására, melyet a 78.b § 2017. december 31-éig hatályos formájában nyújtottak be, a pénzügyi támogatási kérelem részének minősül
a) a 34 – 40. §-ban feltüntetett intézmények esetében, vagyis 2018. január 1-jétől hatályos, 78.b § szerint benyújtott pénzügyi támogatási kérelemnek minősül a71. § 6. bek. szerinti ráutaltsági alapon nyújtott intézeti szociális szolgáltatások esetében,
b) a 25 – 27. és 29. § szerinti intézmények esetében, vagyis 2018. január 1-jétől hatályos, 78.b § szerint benyújtott pénzügyi támogatási kérelemnek minősül a71. § 7. bek. szerinti kríziskezelő szociális szolgáltatások esetében.
(2) A 2017. december 31-éig érvényes pénzügyi támogatási kérelmet a 71. § 6. bek. szerinti intézetben nyújtott szociális szolgáltatás támogatására, melyet a 78.b § 2017. december 31-éig hatályos formájában nyújtottak be, a pénzügyi támogatási kérelemben szereplő 32. §-ban feltüntetett intézmények vonatkozásában figyelmen kívül hagyják.
(3)  A község, mely az 1. bek a) pontja szerint kérvényt nyújtott be, köteles legkésőbb 2018. január 15-éig beterjeszteni a minisztériumnak az adatokat a kérvényben szereplő egyes intézményeknek a szociális szolgáltatási formáiról és a bennük ellátott szociális szolgáltatási alanyok más természetes személyek segítségére való ráutaltsági foka szerinti szerkezetéről a 78.a § 5 – 7. bek. értelmében a 2017. szeptember 30-ai állapotnak megfelelően és mellékelni a 78.b § 3. bek. szerinti mellékleteket, ellenkező esetben jogigénye a 2018. évi, 71. § 6. bek. szerinti ráutaltságon alapuló intézeti szociális szolgáltatás pénzügyi támogatására megszűnik. A benyújtott kérvény és az érintett község közösségi szociális szolgáltatási tervének, illetve az érintett megye szociálisszolgáltatás-fejlesztési koncepciójának összhangjára vonatkozó követelményt az 1. bek. szerinti kérvény elbírálásakor teljesítettnek tekintik. Alapfeltétel, hogy az intézeti szociális szolgáltatónak, mely a pénzügyi támogatás címzettje, nincs nyilvántartott adótartozása a helyileg illetékes adókezelőnél, nincs hátraléka a közegészségügyi biztosítási járulékok terén, nincs hátraléka a szociális biztosítási járulékok és nyugdíjtakarékossági járulékok terén az 1. bek. szerinti kérvény elbírálásakor és a pénzügyi támogatás 71. § 6. és 7. bek., valamint a 78.d 3. bek. szerinti kifizetésekor, s ez akkor tekintendő teljesültnek, ha ennek a szociális szolgáltatónak nincsenek nyilvántartott adótartozásai, nincs hátraléka a közegészségügyi biztosítási járulékok terén, nincs hátraléka a szociális biztosítási járulékok és nyugdíjtakarékossági járulékok terén, melyek behajtási eljárás alatt állnak.
(4) A 78.a § 2017. december 31-éig hatályos rendelkezései szerint benyújtott pénzügyi támogatási kérelem szociális szolgáltatás nyújtásához, melyet magán szociális szolgáltató nyújtott be a minisztériumnak 2017. december 31-éig, az ezen pénzügyi támogatási kérvény részének tekintendő
a) a 35., 36 és 40. § szerinti intézményekben nyújtott, a 78.a § szerinti, ráutaltsághoz kötött intézményi szociális szolgáltatások pénzügyi támogatására vonatkozó esetekben, mintha 78.b § értelmében, 2018. január 1-jétől hatályos formában lenne,
b) a 25. §-ban szereplő intézményekre vonatkozóan pénzügyi támogatási kérelemnek tekintendő a 78.aa § szerinti hajléktalanszállón nyújtott szociális szolgáltatás esetében, mintha 78.b § értelmében, 2018. január 1-jétől hatályos formában nyújtották volna be.
(5) A magán szociális szolgáltató, mely az 4. bek a) pontja szerint kérvényt nyújtott be, köteles legkésőbb 2018. január 15-éig beterjeszteni a minisztériumnak az adatokat a kérvényben szereplő egyes intézményeknek a szociális szolgáltatási formáiról és a bennük ellátott szociális szolgáltatási alanyok más természetes személyek segítségére való ráutaltsági foka szerinti szerkezetéről a 78.a § 5 – 7. bek. értelmében a 2017. szeptember 30-ai állapotnak megfelelően és mellékelni a 78.b § 3. bek. szerinti mellékleteket, ellenkező esetben jogigénye a 2018. évi, 78.a § szerinti ráutaltságon alapuló intézeti szociális szolgáltatás pénzügyi támogatására megszűnik. A benyújtott kérvény és az érintett község közösségi szociális szolgáltatási tervének, illetve az érintett megye szociálisszolgáltatás-fejlesztési koncepciójának összhangjára vonatkozó követelményt az 4. bek. szerinti kérvény elbírálásakor teljesítettnek tekintik. Alapfeltétel, hogy az intézeti szociális szolgáltatónak, mely a pénzügyi támogatás címzettje, nincs nyilvántartott adótartozása a helyileg illetékes adókezelőnél, nincs hátraléka a közegészségügyi biztosítási járulékok terén, nincs hátraléka a szociális biztosítási járulékok és nyugdíjtakarékossági járulékok terén a 4. bek. szerinti kérvény elbírálásakor és a pénzügyi támogatás 78.a és 78.aa §, valamint  a 78.d 3. bek. szerinti kifizetésekor, s ez akkor tekintendő teljesültnek, ha ennek a szociális szolgáltatónak nincsenek nyilvántartott adótartozásai, nincs hátraléka a közegészségügyi biztosítási járulékok terén, nincs hátraléka a szociális biztosítási járulékok és nyugdíjtakarékossági járulékok terén, melyek behajtási eljárás alatt állnak.
(6) Az írásbeli kérvényeket ráutaltságon alapuló intézeti szociális szolgáltatás nyújtásának pénzügyi támogatására a 2018. január 1-jétől hatályos 78.a § szerint a 34. §, 37–39. § szerinti intézményekben a magán szociális szolgáltatók 2018. január 31-éig nyújtják be a 2018-as költségvetési évre vonatkozóan. A 78.b § 2. bek. c) és d) pontja szerinti mellékletek nem szükségesek; az érintett község közösségi szociális szolgáltatási tervének, illetve az érintett megye szociálisszolgáltatás-fejlesztési koncepciójának összhangjára vonatkozó követelményt e kérvények elbírálásakor teljesültnek tekintik. Az alapfeltételt, hogy az intézeti szociális szolgáltatónak, mely a pénzügyi támogatás címzettje, nincs nyilvántartott adótartozása a helyileg illetékes adókezelőnél, nincs hátraléka a közegészségügyi biztosítási járulékok terén, nincs hátraléka a szociális biztosítási járulékok és nyugdíjtakarékossági járulékok terén a kérvény elbírálásakor és a pénzügyi támogatás 78.aa §, valamint  a 78.d 3. bek. szerinti kifizetésekor, s ez akkor tekintendő teljesültnek, ha ennek a szociális szolgáltatónak nincsenek nyilvántartott adótartozásai, nincs hátraléka a közegészségügyi biztosítási járulékok terén, nincs hátraléka a szociális biztosítási járulékok és nyugdíjtakarékossági járulékok terén, melyek behajtási eljárás alatt állnak.
(7) A pénzügyi támogatás a nyújtott szociális szolgáltatás működtetésére a 2018-as költségvetési évben a 2017. december 31-éig hatályos törvény 77. §-a szerint kerül megállapításra. A magán szociális szolgáltató 2018-as költségvetési évi bevétele a 78.a § szerinti, ráutaltságon alapuló intézeti szociális szolgáltatás nyújtásának pénzügyi támogatásából az egyes szociálisszolgáltatási alanyokra átszámítva és a 78.aa § szerinti, hajléktalanszállón nyújtott szociális szolgáltatások egyes alanyaira átszámítva a 2018-as költségvetési évi elszámoláskor kerül beszámításra.
(8) A minisztérium megállapítja és közzéteszi a 77. § 4. bek. értelmében a magán szociális szolgáltatóknak a 78.a § szerint nyújtott átlagos pénzügyi támogatásokból származó bevételeket, először a 2018-as költségvetési évre vonatkozóan.
(9) A pénzügyi támogatás összegét a 78.a § 10–12. bek. szerinti, ráutaltságon alapuló intézeti szociális szolgáltatás nyújtásának pénzügyi támogatására a Szlovák Köztársaság Kormánya rendeletben határozza meg, legelőször a 2019-es évre vonatkozóan.

110.ah §
(1) A község köteles 2018. június 30-áig összhangba hozni közösségi szociális szolgáltatási tervét a 83. § 5. bek. rendelkezéseivel.
(2) A megye köteles 2018. december 31-éig összhangba hozni szociálisszolgáltatás-fejlesztési koncepcióját a 83. § 5. bek. rendelkezéseivel.
(3) A 2019-es költségvetési évre a 71. § 6. és 7. bek., a 78.a és 78.aa § szerint benyújtott pénzügyi támogatási kérvény összhangját a községi közösségi szociális szolgáltatási tervvel vagy a megyei szociálisszolgáltatás-fejlesztési koncepcióval teljesítettnek tekintik.

110.ai §
A szociális szolgáltatás alanya és a 34 – 40. § szerinti intézményekben ambuláns szociális szolgáltatást nyújtó személy, aki/amely szociális szolgáltatást nyújt 2017. december 31-éig szerződéses alapon, de a szerződés nem tartalmazza a nyújtott szociális szolgáltatás időtartamát órákban és napi lebontásban, s ezt a szociális szolgáltatást 2017. december 31-e után is nyújtani fogja, kötelesek 2018. január 31-éig záradékot csatolni a szerződéshez, melynek tartalma a szociális szolgáltatásnyújtás időtartama munkanaponkénti órákban kifejezve a 74. § 7. bek. f) pontja értelmében, a 2018. január 1-től hatályos rendelkezések szerint.

110.aj §
(1) A természetes személy esetében, aki 2017. december 31-éig alapvető szociális tanácsadást végez és segít az alapvető jogok és törvényben védett érdekek érvényesítésében és teljesíti a képzettségi követelményeket e munkatevékenység végzéséhez a 2017. december 31-ig hatályos 84. § 4. bek. értelmében, a képzettségi követelmény e munka végzéséhez teljesítettnek tekintendő a 2018. január 1-jétől hatályos törvény értelmében is; ez akkor is érvényes, ha 2017. december 31-e után megszakítja e tevékenység végzését.
(2) A természetes személy esetében, aki 2017. december 31-éig speciális szociális tanácsadást végez és teljesíti a képzettségi követelményeket e munkatevékenység végzéséhez a 2017. december 31-ig hatályos 84. § 5. és 6. bek. értelmében, a képzettségi követelmény e munka végzéséhez teljesítettnek tekintendő a 2018. január 1-jétől hatályos törvény értelmében is; ez akkor is érvényes, ha 2017. december 31-e után megszakítja e tevékenység végzését.

110.ak §
(1) A 24.a és 24.d § szerinti szociális szolgáltatás nyújtásának céljaira vagy az ilyen szociális szolgáltatás nyilvántartásba vételéhez szükséges képzettségi feltétel 84. § 4. és 5. bek szerinti teljesülésének minősül
a) 2019. szeptember 30-áig, ha a természetes személy teljes középfokú általános végzettséget vagy teljes középfokú szakvégzettséget szerzett,
b) 2023. december 31-éig, ha a természetes személy felsőfokú oktatási intézmény hallgatója a 84. § 4. bek. b) pontja szerinti szakirányon.
(2) A 24.d § szerinti szociális szolgáltatás nyilvántartásba vételének céljából a 63. § 4. bek. meghatározott szakmai alkalmassági követelmény teljesültnek minősül 2023. december 31-éig, ha a 63. § 1. vagy 3. bek. szerinti természetes személy teljes középfokú általános végzettséget vagy teljes középfokú szakvégzettséget szerzett.

110.al §
Átmeneti rendelkezés a 2018. január 1-től hatályos szabályozáshoz
Az egészségügyi ápolói gondoskodás közegészségügyi biztosítás alapján történő térítéséből származó bevétel beszámítását a 72. § szerinti szociális szolgáltatás legmagasabb összegének meghatározásába és a nyújtott szociális szolgáltatás pénzügyi támogatási összegének 77. § szerinti meghatározásába először a 74. § 4. bek. 2018. január 1-től hatályos rendelkezése szerint a 2019-es költségvetési év vonatkozásában számítják be. A magán szociális szolgáltató valós jövedelme az egészségügyi ápolói gondoskodás közegészségügyi biztosítás alapján történő térítéséből a 2018-as költségvetési évre, a nyújtott szociális szolgáltatás fenntartásának pénzügyi támogatásából kerül elszámolásra.

110.am §
Átmeneti rendelkezések a 2018. november 1-től hatályos törvénymódosításokhoz
(1) A minisztérium a 78.c § 8–10. bek. értelmében eltekinthet a 78.b § 4. bek. szerinti határidő elmulasztásától, ha a község vagy a magán szociális szolgáltató, melynek kérvényét a minisztérium a 78.b § 1. bek. szerint a 2019. költségvetési évre vonatkozóan elutasította a 201. október 31-éig hatályos jogszabály 78.c § 7. bek. értelmében, a minisztériumnak írásos és megindokolt kérvényt nyújt be a 78.b § 4. bek. szerinti határidő elmulasztásától való eltekintés érdekében.
(2) A korlátozott mozgás- és tájékozódó képességű természetes személyek használatára épült építményekre és építésükre külön jogszabály szerint17) vonatkozó általános műszaki követelmények a 9. § 5. bek.-ének megfelelőnek tekintendők, ha a 32. §-ban szereplő szociális szolgáltató
a) a nyilvántartásba vétel napjáig a 110.z § 1. bek. szerinti személy volt, és
b) 2018. október 31-én nyújtott és a 2018. október 31-e után is nyújtani fog a 32.b § vagy 110.z § 1. bek. szerinti tevékenységeket a 32.b § szerinti szociális szolgáltatások esetében abban a létesítményben, melyben 2017. február 17-éig működtette a 110.z § 1. bek. szerinti tevékenységeket a 32.b § szerinti szociális szolgáltatások esetében.
(3) A 110.z § 1. bek. rendelkezései 2018. november 1-jével érvényüket vesztik.

110.an §
Átmeneti rendelkezések a 2019. október 1-től hatályos módosításokhoz
(1) A község és a megye hatásköre mértékében és a 35. §-ban, 36. §-ban, 38. és 39. §-ban feltüntetett magán szociális szolgáltató, mely írásban olyan szerződést kötött a nyújtott szociális szolgáltatás üzemeltetésének finanszírozásáról a 2019-es költségvetési évre vonatkozóan és e pénzügyi juttatás nagyságáról, hogy azt e szerződés alapján 2019. szeptember 30-a után is folyósítani kell, a kötelező közegészség-biztosítási keretből a betegápolói tevékenységre folyósított jövedelmét a 2019. szeptember 30-áig hatályos 71. § 4. bek. b) pontja és a 77. §-a szerint számítja be, köteles kiegészítő szerződés kötni a szerződéshez, mely alapján a 77. § szerinti pénzügyi juttatás nagyságának meghatározása céljából 2019. szeptember 30-át követően  a kötelező közegészség-biztosítási keretből a betegápolói tevékenységre folyósított jövedelmét nem számítják be.
(2) A község és a megye hatásköre mértékében és a magán szociális szolgáltató, mely írásban szerződést kötött a nyújtott szociális szolgáltatás üzemeltetésének finanszírozásáról a 2019-es költségvetési évre vonatkozóan, és e pénzügyi juttatás nagysága, hogy azt e szerződés alapján 2019. szeptember 30-a után is folyósítani kell, e szerződés értelmében a 77. § 12. bek. alapján a 2019. szeptember 30-áig hatályos törvény szerint csökken, köteles kiegészítő szerződés kötni a szerződéshez, mely alapján a 2019. szeptember 30-át követő időszakban ez a pénzügyi juttatás nem csökken a magán szociális szolgáltató 2019-es költségvetési évben szociális szolgáltatásokért kapott térítési díjakból elért tényleges jövedelme és a község vagy a megye hatáskörében a 2018-as költségvetési évben szociális szolgáltatásokért befizetett térítési díjakból elért tényleges átlagos jövedelme közti különbözettel.
(3) A 110.al § első mondatának rendelkezése a 2018. január 1-től hatályos 71. § 4. bek. szerinti, a közegészség-biztosításból a betegápolási gondoskodásért befolyt jövedelem beszámítása vonatkozásában a szociális szolgáltatás üzemeltetésére a 77. § szerint folyósított pénzügyi juttatás meghatározása céljából 2019. október 1-től nem érvényes.

110.ao §
Átmeneti rendelkezések a 2020. január 1-től hatályos módosításokhoz
(1) A 67.a § 4. bek. 2020. január 1-től hatályos rendelkezéseit először a 2019. december 31-ével összeállított könyvelési zárszámadásban alkalmazzák.
(2) A természetes személy, aki 2019. december 31-én teljesíti a 84. § 11. és 12. bekezdése szerint 2019. december 31-ig hatályos szakmai feltételeket, a tolmácsolás szakmai feltételei szempontjából a 2020. január 1-től hatályos törvény szerint a szakmai feltételeket teljesítőnek minősül.

111. §
Hatályon kívül helyező rendelkezések
Megszűnik a Tt. 195/1998. sz., a szociális segítségről szóló törvény a Tt. 389/1998. sz. változta, a Tt. 155/1999. sz. törvénye, a Tt. 450/2000., a Tt. 416/2001., Tt. 507/2002., a Tt. 534/2002., a Tt. 724/2002., a Tt. 453/2003., a Tt. 599/2003., a Tt. 45/2004., a Tt. 141/2004., a Tt. 191/2004., a Tt. 365/2004., a Tt. 453/2004., a Tt. 564/2004., a Tt. 721/2004., a Tt. 257/2005., a Tt. 305/2005., a Tt. 471/2005., a Tt. 573/2005. és a Tt. 674/2006. sz. törvénye.


III. cikkely
Hatályosság
Ez a törvény 2009. január 1-jén lép hatályba, kivéve az I. cikkely 8. §-ának 4. bekezdését, amely 2013. január 1-jén lép hatályba, és a 79. § 1. bekezdésének e) pontját, amely 2011. január 1-jén lép hatályba.


Ivan Gašparovič, s.k.
Pavol Paška, s.k.
Robert Fico, s.k.


1) A Tt. 461/2003. sz., a szociális biztosításról szóló törvénye a későbbi módosítások értelmében.
2) A Tt. 253/1998. sz., a Szlovák Köztársaság polgárai tartózkodási helyének jelentéséről és a Szlovák Köztársaság polgárai nyilvántartásba vételéről szóló törvénye a későbbi módosítások szerint.
3) A Tt. 48/2002. sz., idegenrendészeti törvénye és későbbi módosításai, 45.a és 45.c §. 
4) A Tt. 48/2002. sz. törvényének 45.c §-a
5) A Tt. 48/2002. sz., idegenrendészeti törvénye és későbbi módosításai, 45.a, 45.b és 45.d §.
6) A Tt.. 48/2002. sz., idegenrendészeti törvénye és későbbi módosításai, 35., 38.a és 45.a §.
7) A Tt. 480/2002. sz. menekültügyi törvénye és más törvények későbbi módosításai és kiegészítései.
8) A Tt. 48/2002. sz. törvényének 45.a §-a a későbbi módosítások szerint.
9) A Tt. 48/2002. sz. törvénye a későbbi módosítások értelmében, 34 – 42. §.
10) A Tt. 474/2005. sz., a külföldi szlovákokról szóló törvénye és más törvények kiegészítése és módosításai.
11) A Tt.. 447/2008. sz., a súlyos egészségkárosultság pénzügyi kompenzálásáról és egyes törvények kiegészítéséről szóló törvénye.
12) A Tt. 600/2003. sz., a családi pótlékról szóló törvényének 3. §-a és a Tt. 461/2003. sz., a szociális biztosításról szóló törvényének kiegészítése a Tt. 532/2007. sz. törvényében megfogalmazott formában.
13) A Polgári Törvénykönyv 51. §-a.
14) A Tt. 365/2004. sz., az egyenlő bánásmódról és a diszkrimináció elleni védelemről szóló törvénye (antidiszkriminációs törvény) a későbbi módosítások szerint.
16) A Tt. 305/2005. sz., a gyermekek szociális jogainak védelméről és a szociális gondnokságról szóló törvénye és későbbi módosításai, 59. § 5. bekezdés.
16a) § 116 Občianskeho zákonníka.
16b) A Tt. 36/2005. sz., a családról és egyes más törvények módosításáról szóló törvényének 5. cikkelye a Tt. 175/2015. sz. törvényének megfogalmazása szerint.
17) A Tt. 50/1976. sz., a területrendezésről és építkezési rendtartásról szóló törvénye (építkezési törvény) 143. §-a 1. bekezdésének d) pontja, a Tt. 237/2000. sz. törvényében megfogalmazott formában.
17a) A Tt. 355/2007. sz., a közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről szóló törvénye 62. §-ának i) pontja.
A Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának Tt.527/2007. sz. rendelete a gyermek- és ifjúsági intézmények működtetéséről.
18) A Tt. 355/2007. sz., a közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről szóló törvény 21., 24., 26. és 62. §-a és más törvények változásai és kiegészítései a Tt. 140/2008. sz. törvényében megfogalmazott formában
19) A Tt. 355/2007. sz. törvényének 62. §-ának l) pontja.
20) A Tt. 305/2005. sz. törvénye és későbbi módosításai.
21) A Polgári Törvénykönyv 742 – 753. §-ai.
22) Polgári nemperes rendtartás.
22a) A Tt. 219/2014. sz., a szociális munkáról és egyes, a szociális ügyek és családügyek terén végzett szaktevékenységekről szóló törvénye és egyes más törvények módosításai elnevezésű törvény 3. §-a.
23) A Tt. 245/2008. sz., az oktatási-nevelési folyamatról szóló törvénye (közoktatási törvény) és egyes törvények későbbi módosításai.
23a) A Tt. 576/2004. sz., az egészségügyi ellátásról, az egészségügyi ellátással összefüggő szolgáltatásokról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészíté-séről szóló törvénye 7. §-ának 8. bek.és 10.a § a Tt. 185/2014. sz. törvénye értelmében
A Tt. 577/2004. sz., az egészségügyi ellátás közbiztosításból finanszírozott mértékéről és egyes más jogszabályi változásokról szóló törvénye 3. §-ának 15. bek. a későbbi módosítások értelmében
A Tt. 578/2004. sz., az egészségügyi szolgáltatókról, egészségügyi dolgozókról, egészségügyi szakmai szervezetekről és egyes más törvénymódosításokról szóló törvénye 31. §-a a későbbi módosítások szerint
A Tt. 581/2004. sz., az egészségbiztosítókról, az egészségügyi felügyeletről és egyes más törvénymódosításokról szóló törvénye 7.a §-a és 8. §-ának 10. bek a későbbi módosítások értelmében.
23da) A Tt. 36/2005. sz. törvénye a későbbi módosítások szerint
23e) A Tt. 600/2003. sz. törvényének 5. §-a
24) A Tt. 578/2004. sz., az egészségügyi szolgáltatókról, egészségügyi dolgozókról és egészségügyi szakmai szervezetekről szóló törvénye, más törvények módosításai a későbbi változások szerint.
26) A Tt. 576/2004. sz., az egészségügyi ellátásról, az egészségügyi ellátással összefüggő szolgáltatásokról szóló törvényének 12. §-a, és egyéb törvényi változások a későbbi módosítások szerint.
27) A Tt. 36/2005. sz. törvényének 28. §-a.
28) A Polgári Törvénykönyv 27. §-ának 2. bekezdése.
28a) Büntetőperes rendtartás.
29) Büntető-törvénykönyv.
30) A Tt. 130/2002. sz., a felsőoktatásról szóló törvénye a későbbi módosítások és más törvényi előírások értelmében
A Tt. 245/2008. sz. törvénye a későbbi módosítások szerint.
30a) a Tt. 330/2007. sz., a bűnügyi nyilvántartásról és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye 10. §-ának 4. bek. a későbbi jogszabályok értelmében.
30aa) A Tt. 461/2003. sz, törvénye 170. §-ának 21. bek. a 221/2019. sz. törvény megfogalmazásában.
A Tt. 563/2009. sz., az adókezelésről (adózási rendtartás) szóló törvénye és más törvénymódosítások a későbbi módosítások szerint.
A Tt. 199/2009. sz., vámügyi törvénye és más törvénymódosítások a későbbi módosítások szerint.
A Tt. 580/2004. sz., az egészségbiztosításról és a Tt. 95/2002. sz., a biztosításokról és más törvénymódosításokról szóló törvénye 25. §-ának 5. bek. a Tt. 221/2019. sz. törvénye megfogalmazásában.
30b) A Tt. 404/2011. sz., a külföldiek tartózkodásáról és egyes más törvények módosításairól szóló törvénye a későbbi módosítások értelmében
A Tt. 480/2002. sz. törvénye a későbbi módosítások szerint
31) Pl. a Tt. 34/2002. sz., az alapítványokról szóló törvénye és a Polgári Törvénykönyv módosításának későbbi változatai, a Tt. 213/1997. sz., a közhasznú szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezetekről szóló törvénye a későbbi módosítások szerint, a Tt. 530/2003. sz., a cégbírósági bejegyzésekről szóló törvénye és későbbi változásai.
32) A Polgári Törvénykönyv 663-670. §-ai.
33) A Polgári Törvénykönyv 659-662. §-ai.
33a) A Szlovák Köztársaság Geodéziai, Kartográfiai és Kataszteri Hivatalának Tt. 461/2009. sz. Hirdetménye, mely a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 162/1995. sz., az ingatlankataszterről és a tulajdonjogok és egyéb jogok nyilvántartásának bejegyzéséről szóló törvénye (kataszteri törvény) végrehajtását szabályozza a későbbi módosítások szerint, a Tt. 263/2018. sz. Törvényének megfogalmazásában.
33aa) A Tt. 355/2007. sz. törvénye 13. §-a 4. bekezdésének a) és b) pontja.
33ab) Például a Kereskedelmi Törvénykönyv későbbi módosításai szerint, a Tt. 455/1991. sz. iparostörvény későbbi módosításai szerinti tevékenységnek, a Tt. 219/2014. sz. törvénye 3. §-a 2. bek. a) pontja szerinti tevékenységnek.
33b) A Tt. 431/2002. sz., a könyvelésről szóló többször módosított törvényének 23. §-a.
33ba) A Tt. 423/2015. sz., a statutáris könyvvizsgálatról szóló törvénye és a Tt. 431/2002. sz., a könyvvitelről szóló kiegészített törvénye a későbbi módosítások szerint
33bb) A Tt. 213/1997. sz. törvénye 33. §-ának 3. bek. a későbbi módosítások szerint.
33c) A Tt. 431/2002. sz., a könyvelésről szóló többször módosított törvénye.
34) A Tt. 5/2004. sz., a munkaerő-piaci szolgáltatásokról és egyes más törvényi változásokról szóló törvénye 50.b §-a a Tt. 139/2004. sz. törvényben megfogalmazott formájában.
35) A Polgári Törvénykönyv 628. §-a.
36) Pl. a Tt. 455/1991. sz., a kisvállalkozásról szóló törvénye (iparostörvény) és későbbi módosításai, 23. §-a.
36a) A Tt. 577/2004. sz. törvénye 3. § 15. bek. a későbbi módosítások szerint
38) A Tt. 553/2003. sz., a közérdekű munkavégzésben dolgozó alkalmazottak jutalmazásáról és egyes más törvényi változásokról szóló törvénye a későbbi módosítások szerint.
39) A Tt. 462/2003. sz., az alkalmazott átmeneti munkaképtelenségi jövedelempótló jövedelméről szóló törvénye és egyes más törvényi változások a későbbi módosítások szerint.
40a) A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma Tt. 492/2004. sz. rendelete a vagyon általános értékének megállapításáról, 3. melléklet.
40b) A Polgári törvénykönyv 115. §-a
41) A Tt. 601/2003. sz., a létminimumról szóló törvénye 2. §-a 2. bekezdésének a) pontja, a későbbi módosítások szerint. 
42) A Tt. 601/2003. sz. törvénye és későbbi módosításai.
43) A Tt. 34/2002., a Tt. 213/1997. sz. törvényei és későbbi módosításaik.
43a) A Tt. 523/2004. sz., a közigazgatási költségvetési szabályokról és módosításokról szóló törvénye 19. §-ának 3. bek. a Tt. 323/2007. sz. törvénye szerint.
A Tt. 213/1997. sz. törvénye a későbbi módosítások szerint.
A Tt. 357/2015. sz., a pénzügyi ellenőrzésről és könyvvizsgálatról szóló törvénye és más törvénymódosítások a későbbi jogszabályok értelmében.
44) A Tt. 540/2001. sz., az állami statisztikáról szóló törvénye és későbbi módosításai.
45) Pl. a Tt. 553/2003. sz. törvényének 2. és 3. §-a a Tt. 131/2005. sz. törvényének megfogalmazása szerint.
46) A Tt. 131/2002. sz. törvénye és későbbi módosításai.
46a) A Tt. 219/2014. sz., a szociális munkáról és egyes, a szociális ügyek és családügyek területén végzett szaktevékenységek feltételeiről, valamint egyes törvények kiegészítéséről szóló törvénye.
47) A Tt. 382/2004. sz., a szakértőkről, tolmácsokról és fordítókról és más törvénymódosításokról szóló törvénye 2. § 1. bek. és 20. § 3. bek.
47a) A Tt. 317/2009. sz., a pedagógiai dolgozókról és szakdolgozókról szóló törvénye 12. és 19. §-a a későbbi módosítások szerint.
47b) A Tt. 317/2009. sz. törvénye.
48) A Szlovák Köztársaság kormányának Tt. 296/2010. sz., az egészségügyi hivatások végzésére való szakmai alkalmasságról, az egészségügyi dolgozók továbbképzéséről, a szakirányú szakképesítések rendszeréről és az engedélyhez kötött tevékenységekről szóló, többször módosított rendeletének 3. sz. melléklete A része, d) pontja.
49) A Szlovák Köztársaság kormányának Tt. 296/2010. sz. többször módosított rendelete 3. sz. mellékletének A része, c) pontja.
50) A Szlovák Köztársaság kormányának Tt. 296/2010. sz. többször módosított rendelete 3. sz. mellékletének A része, b) pontja.
51) A Szlovák Köztársaság kormányának Tt. 296/2010. sz. többször módosított rendelete 3. sz. mellékletének A része, e) pontja.
52) A Tt. 477/2002. sz., a szakképzettségek elismeréséről szóló törvénye, valamint a Tt. 145/1995. sz., az illetékekről szóló törvénye a későbbi változások szerint.
54) A Tt. 211/2000. sz., az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvénye és egyes más jogszabályi változások (infótörvény) a későbbi módosítások szerint.
54a) A Tt. 523/2004. sz. törvényének 14. §-a 5. bek. a Tt. 310/2016. sz. törvényének megfogalmazásában.
55) A Tt. 581/2004. sz., az egészségbiztosítókról, egészségügyi felügyeletről szóló törvénye 18. §-a 1. bek. b) pontja és egyes más jogszabályi változások a későbbi módosítások szerint
56) A Tt. 10/1996. sz., az államigazgatási ellenőrzésről szóló törvénye a későbbi módosítások szerint.
57) A Tt. 357/2015. sz. Törvénye a későbbi módosítások szerint
57a) Pl. Az SZK NT Tt. 39/1993. sz. törvénye az SZK Állami Számvevőszékéről a későbbi módosítások szerint, a Tt. 357/2015. sz. törvénye a későbbi módosítások szerint.
58) Pl. a Büntető perrendtartás 129. és 130. §-a.


A Tt. 448/2008. sz. törvényének 1. sz. törvénye

Egy alkalmazottra eső maximális szociális ellátotti létszám és minimális szakdolgozói százalékarány az alkalmazottak összlétszámához viszonyítva

A szociális intézmény fajtája Egy alkalmazottra eső maximális szociális ellátotti létszám Minimális szakdolgozói százalékarány az alkalmazottak összlétszámához viszonyítva
menhely 6,0 50%
átmeneti otthon 6,0 50%
szükséglakás 6,0 50%
átmeneti gyermekintézmény 2,3 60%
életvitelt segítő lakóhely 2,5 50%
idősotthonok, ahol a más személy segítségére szoruló természetes személyek létszáma IV-VI-os fokozatú ráutaltsággal kevesebb, mint 50% a szociális szolgáltatás címzettjeinek összlétszámából egészéves bentlakásos szociális szolgáltatás 2,3 52%
hetes bentlakásos szociális szolgáltatás 2,5 52%
ambuláns szociális szolgáltatás 3,5 52%
idősotthonok, ahol a más személy segítségére szoruló természetes személyek létszáma IV-VI-os fokozatú ráutaltsággal több, mint 50 % a szociális szolgáltatás címzettjeinek összlétszámából egészéves bentlakásos szociális szolgáltatás 2,0 52%
hetes bentlakásos szociális szolgáltatás 2,3 52%
ambuláns szociális szolgáltatás 3,0 52%
gondozószolgálati intézmény 2,0 52%
rehabilitációs központ egészéves bentlakásos szociális szolgáltatás 1,5 70%
hetes bentlakásos szociális szolgáltatás 1,8 70%
ambuláns szociális szolgáltatás 2,2 70%
szociális otthon, ahol nagykorú természetes személynek nyújtanak szociális szolgáltatásokat hetes bentlakásos szociális szolgáltatás 2,3 60%
ambuláns szociális szolgáltatás 3,0 60%
szociális otthon, ahol gyermeknek nyújtanak szociális szolgáltatásokat hetes bentlakásos szociális szolgáltatás 2,0 60%
ambuláns szociális szolgáltatás 3,0 60%
speciális intézmény egészéves bentlakásos szociális szolgáltatás 1,3 65%
hetes bentlakásos szociális szolgáltatás 1,5 65%
ambuláns szociális szolgáltatás 2,0 65%
speciális intézet, ahol siketvaksággal sújtott egészségkárosult természetes személy kap ellátást egészéves bentlakásos szociális szolgáltatás 0,5 80%
hetes bentlakásos szociális szolgáltatás 1 80%
ambuláns szociális szolgáltatás 1,5 80%
nappali ellátó, melyben a szerződéses szolgáltatásnyújtási idő az V. vagy VI. ráutaltsági fokú szociális szolgáltatási alany esetében kevesebb, mint az ambuláns összóraszám 50 %-a
4,5 70%
nappali ellátó, melyben a szerződéses szolgáltatásnyújtási idő az V. vagy VI. ráutaltsági fokú szociális szolgáltatási alany esetében több, mint az ambuláns összóraszám 50 %-a
3 70%
gyermekgondzó intézmény három éven aluliaknak
5,0 75%

Megjegyzés: A szociális szolgáltatás alanyainak száma megfelel az intézményi férőhelyek nyilvántartásban szereplő számának. Az alkalmazottak száma megfelel a teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak számának; az alkalmazottak, akik részmunkaidőben dolgoznak, az alkalmazotti létszámban teljes munkaidőre való átszámításban kerülnek feltüntetésre.

Tt. 448/2008. sz. törvényének 2. sz. melléklete a Tt. 485/2013. sz. törvénye értelmében

A. A nyújtott szociális szolgáltatás minőségi feltételei A kritérium súlya / pontszám Maximális pontszám
I. terület: Az alapvető emberi és szabadságjogok betartása
1.1 Kritérium: Alapvető emberi és szabadságjogok4 12
Standard: A szociális szolgáltatásokat az alapvető emberi és szabadságjogokkal összhangban nyújtják, tisztelve a természetes emberi méltóság, a nemi, faji, bőrszín, nyelv szerinti, vallási és felekezeti diszkriminácótól mentesen, a más nemzeti gondolkodást vagy szociális eredetet, a nemzetiségi vagy etnikai csoporthoz való tartozást méltányolva, a szociális szolgáltatás címezettjének vagyoni, rendi vagy más társadalmi helyzetétől függetlenül, és a szociális szolgáltatást olyan környezetben nyújtják, amelyet a szociális szolgáltatás címzettje kiválasztott.
Mutatók:
A szociális szolgáltató írásban kidolgozta az alapvető emberi és szabadságjogok betartásának folyamatát, szabályait és feltételeit, és aktívan biztosítja azok betartását összhangban a természetes emberi méltósággal és diszkriminációmentességgel abban a környezetben, melyet a szociális szolgáltatás címzettje kiválasztott. A szociális szolgáltató aktívan biztosítja a diszkrimináció elleni, az embertelen bánásmód vagy megalázó bánásmód elleni védelmet, a védelmet a büntetés, a kizsákmányolás, az erőszak vagy kihasználás ellen. A szociális szolgáltató megteremti a feltételeket az emberi jogok és szabaságok nemzetközi szerződésekben, a Szlovák Köztársaság Alkotmányában és a jelen törvényben szavatolt érvényesüléséhez.3 
A szociális szolgáltatónak részben írásban kidolgozott eljárásrendje, szabályzata és feltételrendszere van az alapvető emberi és szabadságjogok betartásáról és biztosítja azok betartását a természetes emberi méltósággal és diszkriminációmentességgel összhangban abban a környezetben, amelyet a szociális szolgáltatás címzettje kiválasztott. A szociális szolgáltató biztosítja a védelmet diszkrimináció, az embertelen vagy megalázó bánásmód ellen, a büntetés, kizsákmányolás, erőszak és visszaélés ellen. A szociális szolgáltató megteremti a feltételeket az alapvető emberi és szabadságjogok érvényesítéséhez a nemzetközi egyezményeknek, a Szlovák Köztársaság Alkotmányának és ezen törvénynek megfelelően. 2  
A szociális szolgáltató írásban nem dolgozta ki az alapvető emberi és szabadságjogok betartásának folyamatát, szabályait és feltételeit, és nem biztosítja azok betartását összhangban a természetes emberi méltósággal és diszkriminációmentességgel abban a környezetben, melyet a szociális szolgáltatás címzettje kiválasztott. A szociális szolgáltató nem biztosítja vagy csak részben biztosítja a diszkrimináció elleni, az embertelen bánásmód vagy megalázó bánásmód elleni védelmet, a védelmet a büntetés, a kizsákmányolás, az erőszak vagy kihasználás ellen. A szociális szolgáltató nem teremti meg a feltételeket az emberi jogok és szabadságok nemzetközi szerződésekben, a Szlovák Köztársaság Alkotmányában és a jelen törvényben szavatolt érvényesüléséhez. 0  
 
1.2 Kritérium: A szociális szolgáltatás címzettjének szociális státusa4 12
Standard: A szociális szolgáltató tiszteletben tartja és támogatja a szociális szolgáltatás címzettje képességeinek, készségeinek és tudásának fejlesztését, identitásának, személyi integritásának, személyi függetlenségének, egyéni egyediségének megőrzését és támogatja, hogy róla kedvező kép alakuljon ki.
Mutatók:
A szociális szolgáltató tiszteletben tartja és támogatja a szociális szolgáltatás címzettje identitásának, személyi integritásának, személyi függetlenségének, egyéni egyediségének megőrzését, és aktívan biztosítja jogát a művelődésre, a hivatásra való felkészüléshez és egyéni támogatásban részesíti. A szociális szolgáltató írásban kidolgozta a szociális szolgáltatás címzettje képességei, készségei és tudása fejlesztésének folyamatát és aktívan, egyénre szabottan megvalósítja azt. A szociális szolgáltató tudatosan és aktívan támogatja, hogy pozitív kép alakuljon ki a szociális szolgáltatás címzettjeiről vele kapcsolatosan, a többi címzettel kapcsolatosan és a nyilvánosság felé.3  
A szociális szolgáltató tiszteletben tartja és támogatja a szociális szolgáltatás címzettje identitásának, személyi integritásának, személyi függetlenségének, egyéni egyediségének megőrzését, és részben biztosítja jogát a művelődésre, a hivatásra való felkészüléshez és egyéni támogatásban részesíti. A szociális szolgáltató írásban részlegesen kidolgozta a szociális szolgáltatás címzettje képességei, készségei és tudása fejlesztésének folyamatát és részben, egyénre szabottan meg is valósítja azt. A szociális szolgáltató egyes esetekben támogatja, hogy pozitív kép alakuljon ki a szociális szolgáltatás címzettjeiről vele kapcsolatosan, a többi címzettel kapcsolatosan és a nyilvánosság felé.2  
A szociális szolgáltató nem tartja tiszteletben és nem támogatja a szociális szolgáltatás címzettje identitásának, személyi integritásának, személyi függetlenségének, egyéni egyediségének megőrzését, és csak kivételes esetben biztosítja jogát a művelődésre, a hivatásra való felkészüléshez és egyéni támogatásban részesíti. A szociális szolgáltató írásban nem dolgozta ki a szociális szolgáltatás címzettje képességei, készségei és tudása fejlesztésének folyamatát és egyénre szabottan sem valósítja meg azt. A szociális szolgáltató nem támogatja, hogy pozitív kép alakuljon ki a szociális szolgáltatás címzettjeiről vele kapcsolatosan, a többi címzettel kapcsolatosan és a nyilvánosság felé.0  
 
1.3 Kritérium: Kapcsolatok, család és közösség4 12
Standard: A szociális szolgáltató támogatja a szociális szolgáltatás címzettjét a teljes és hatékony társadalmi beilleszkedésben, tiszteletben tartva természetes kapcsolatait a családján és közösségén belül, összhangban az esélyegyenlőséghez való joggal.
Mutatók:
A szociális szolgáltató kidolgozta a szociális szolgáltatás címzettje támogatási stratégiáját és lépéseit a teljes és hatékony társadalmi beilleszkedés érdekében és aktívan végrehajtja azt, miközben teljes mértékben tiszteletben tartja természetes kapcsolatait a családján és közösségén belül. A szociális szolgáltató betartja az egyenlő bánásmód elveit. 3  
A szociális szolgáltató részlegesen kidolgozta a szociális szolgáltatás címzettje támogatási stratégiáját és lépéseit a teljes és hatékony társadalmi beilleszkedés érdekében, és egyes esetekben végrehajtja azt, miközben tiszteletben tartja természetes kapcsolatait a családján és közösségén belül. A szociális szolgáltató betartja az egyenlő bánásmód elveit.2  
A szociális szolgáltató nem dolgozta ki a szociális szolgáltatás címzettje támogatási stratégiáját és lépéseit a teljes és hatékony társadalmi beilleszkedés érdekében és nem dolgozik azon, hogy a szociális szolgáltatás címzettje beilleszkedjen a társadalomba. A szociális szolgáltató nem tartja tiszteletben a szociális szolgáltatás címzettjének természetes kapcsolatait a családján és közösségén belül. A szociális szolgáltató nem tartja be az egyenlő bánásmód elveit. 0  
 
II. terület: Ügyviteli feltételek
2.1 Kritérium: A szociális szolgáltatás céljának és tartalmának (stratégiai vízió, küldetés, célok), valamint a szociális szolgáltatás címzettjéhez való viszonynak a meghatározása4 12
Standard: A szociális szolgáltató kidolgozta a stratégiai víziót, meghatározta a küldetését és a célokat a szociális szolgáltatások címzettjei egyéni szükségletek szerinti támogatására és fejlesztésére, és rendelkezik szociális szolgáltatásnyújtási stratégiával, tervvel és célkitűzéssel a szociális szolgáltatás címzettjei képességeinek és készségeinek megőrzéséhez, megújításához és fejlesztéséhez, hogy önálló életvitelt vezethessenek, valamint társadalmi beilleszkedésük támogatásához. A szociális szolgáltató partneri, egyéni és aktív viszonyt szorgalmaz a szociális szolgáltatás címzettjével, mely a szociális szolgáltatás címzettjét a felelősség megosztásához, a közös döntéshozatalhoz, a felhatalmazáshoz és annak felismeréséhez vezeti, milyen társadalmi értéket jelent most és jelenthet a jövőben.
Mutatók:
A szociális szolgáltató írásban kidolgozta és nyilvánosságra hozta pontosan meghatározott stratégiai vízióját (küldetés, értékrend), a szociális szolgáltatásnyújtás céljait, stratégiáját és tervét, mely a szociális szolgáltatások címzettjeinek egyéni szükségleteiből indulnak ki, aktívan teljesíti és megvalósítja ezeket. A szociális szolgáltató partneri, egyéni és aktív viszonyt szorgalmaz a szociális szolgáltatás címzettjével, mely a szociális szolgáltatás címzettjét a felelősség megosztásához, a közös döntéshozatalhoz, a felhatalmazáshoz és annak felismeréséhez vezeti, milyen társadalmi értéket jelent most és jelenthet a jövőben. A szociális szolgáltató megteremti a feltételeket a szociális szolgáltatás címzettjei, családja és más természetes személyek számára, hogy javaslataikkal és visszajelzéseikkel véleményt mondjanak a stratégiai vízióról, a szociális szolgáltatásnyújtás céljairól, stratégiájáról és tervéről, ezáltal biztosítja az összhangot a szociális szolgáltatás céljai és tartalma, valamint a szociális szolgáltatás címzettjeinek szükségletei között.3  
A szociális szolgáltató írásban kidolgozta és nyilvánosságra hozta pontosan meghatározott stratégiai vízióját (küldetés, értékrend), a szociális szolgáltatásnyújtás céljait, stratégiáját és tervét, mely a szociális szolgáltatások címzettjeinek egyéni szükségleteiből indulnak ki, de csak részben teljesíti és valósítja meg ezeket. A szociális szolgáltató egyes esetekben partneri, egyéni és aktív viszonyt szorgalmaz a szociális szolgáltatás címzettjével, mely a szociális szolgáltatás címzettjét a felelősség megosztásához, a közös döntéshozatalhoz, a felhatalmazáshoz. A szociális szolgáltató részlegesen teremti meg a feltételeket a szociális szolgáltatás címzettjei, családja és más természetes személyek számára, hogy javaslataikkal és visszajelzéseikkel véleményt mondjanak a stratégiai vízióról, a szociális szolgáltatásnyújtás céljairól, stratégiájáról és tervéről, ezáltal biztosítja az összhangot a szociális szolgáltatás céljai és tartalma, valamint a szociális szolgáltatás címzettjeinek szükségletei között.2  
A szociális szolgáltató nem határozta meg a stratégiai víziót (küldetés és értékrend), és a szociális szolgáltatások céljait, stratégiáját és tervét, melynek a szociális szolgáltatások címzettjeinek egyéni szükségleteiből kell kiindulnia. A szociális szolgáltató nem szorgalmaz partneri és egyéni viszonyt a szociális szolgáltatás címzettjével. 0  
 
2.2 Kritérium: A szociális szolgáltatás eljárásainak és feltételeinek (beleértve a helyet és időt), mértékének és formáinak meghatározása 4 12
Standard: A szociális szolgáltatás címzettje szükségleteinek megfelelő szociális szolgáltatás nyújtásának fajtája, formája, mértéke, helye és ideje, tekintettel az érintett természetes kapcsolataira, családjára és közösségére, összhangban a szubszidiaritás elveivel.
Mutatók:
A szociális szolgáltatás nyújtása teljes mértékben megfelel a szociális szolgáltatás címzettje szükségleteinek fajtája, formája, mértéke, helye és ideje vonatkozásában, tekintettel van az érintett természetes kapcsolataira, családjára és közösségére, összhangban áll a szubszidiaritás elveivel. 3  
A szociális szolgáltatás nyújtása részlegesen megfelel a szociális szolgáltatás címzettje szükségleteinek fajtája, formája, mértéke, helye és ideje vonatkozásában, tekintettel van az érintett természetes kapcsolataira, családjára és közösségére, összhangban áll a szubszidiaritás elveivel. 2  
A szociális szolgáltatás nyújtása nem felel meg a szociális szolgáltatás címzettje szükségleteinek fajtája, formája, mértéke, helye és ideje vonatkozásában, és nincs tekintettel az érintett természetes kapcsolataira, családjára és közösségére. 0  
 
2.3 Kritérium: A szociális szolgáltatásnyújtási szerződéskötés menetének meghatározása2 6
Standard: A szociális szolgáltató írásban kidolgozta a világos és a szociális szolgáltatás címzettje számára érthető szociális szolgáltatásnyújtási szerződéskötési eljárást a 74. §-nak megfelelően.
Mutatók:
A szociális szolgáltató írásban kidolgozta a világos és a szociális szolgáltatás címzettje számára érthető szociális szolgáltatásnyújtási szerződéskötési eljárást a 74. §-nak megfelelően. A szociális szolgáltató belső szabályzata szerint, a meghatározott felelős alkalmazotton keresztül aktívan, átláthatóan és érthetően tájékoztat minden potenciális érdeklődőt a kínált szociális szolgáltatásról és minden jogról és kötelességről, mely a szociális szolgáltatás iránt érdeklődőt a szociális szolgáltatásnyújtási szerződés megkötését követően megilletik, beleértve a nyújtott szociális szolgáltatás fajtáját, formáját, mértékét és az érte fizetendő térítési díjat. A szociális szolgáltató dokumentációt vezet a szociális szolgáltatásnyújtás megkezdésének folyamatáról. 3  
A szociális szolgáltató meghatározta a szociális szolgáltatásnyújtási szerződéskötési eljárást A szociális szolgáltató tájékoztat minden potenciális érdeklődőt a kínált szociális szolgáltatásról és minden jogról és kötelességről, mely a szociális szolgáltatás iránt érdeklődőt a szociális szolgáltatásnyújtási szerződés megkötését követően megilletik, beleértve a nyújtott szociális szolgáltatás fajtáját, formáját, mértékét és az érte fizetendő térítési díjat. A szociális szolgáltató dokumentációt vezet a szociális szolgáltatásnyújtás megkezdésének folyamatáról. 2 
A szociális szolgáltató nem határozta meg és nem dolgozta ki a szociális szolgáltatásnyújtási szerződéskötési eljárást, vagy szerződést a minta típusszerződések szerint köt egyéni viszonyulás nélkül a természetes személyhez, aki később a szociális szolgáltatásnyújtási szerződés résztvevője lesz. A szociális szolgáltató nem tájékoztat minden potenciális érdeklődőt a kínált szociális szolgáltatásról és minden jogról és kötelességről, mely a szociális szolgáltatás iránt érdeklődőt a szociális szolgáltatásnyújtási szerződés megkötését követően megilletik, beleértve a nyújtott szociális szolgáltatás fajtáját, formáját, mértékét és az érte fizetendő térítési díjat. A szociális szolgáltató nem vezet dokumentációt a szociális szolgáltatásnyújtás megkezdésének folyamatáról. 0  
 
2.4 Kritérium: A szociális munka módszerei, technikái és eljárásai közvetítésével nyújtott szociális szolgáltatások eljárásainak és szabályainak meghatározása a kitűzött cél és szakmai irányvonal elérése érdekében, valamint a szociális szolgáltatásnyújtás elveinek meghatározása4 12
Standard: A kitűzött cél és szakmai irányultság elérését szolgáló eljárások és szabályok szakszerűen kerülnek végrehajtásra, szociális munka módszerei és technikái közvetítésével, olyan eljárással, mely megfelel a humán tudományos ismereteknek és a szociális szolgáltatások állapotáról és fejlődéséről szóló ismereteknek. Ezeket célzottan és átláthatóan alkalmazzák, a szociális szolgáltatás címzettjének szükségleteinek biztosítása érdekében, betartva a holisztikus (az ember egészét látó) szemléletet, aktív részvételét és együttdöntését támogatva.
Mutatók:
A szociális szolgáltató írásban meghatározta és nyilvánosságra hozta a kitűzött cél és szakmai irányultság elérését szolgáló szociális szolgáltatásnyújtási eljárásokat és szabályokat, melyek szakszerűen kerülnek végrehajtásra a szociális munka, a speciális pedagógia, a betegápolás és más segédtudományok módszerei és technikái közvetítésével, olyan eljárással, mely megfelel a humán tudományos ismereteknek és a szociális szolgáltatások állapotáról és fejlődéséről szóló ismereteknek, és ezeket aktívan alkalmazza. A szociális szolgáltató az innovatív, tudományosan hiteles ismereteket alkalmazza és rugalmasan felhasználja. A szakmai eljárásokat célzottan és átláthatóan használják fel, a szociális szolgáltatás címzettjének szükségleteinek biztosítása érdekében, betartva a holisztikus (az ember egészét látó) szemléletet, aktív részvételét és együttdöntését támogatva. 3  
A szociális szolgáltató részben meghatározta a kitűzött cél és szakmai irányultság elérését szolgáló szociális szolgáltatásnyújtási eljárásokat és szabályokat, melyek szakszerűen kerülnek végrehajtásra a szociális munka, a speciális pedagógia, a betegápolás és más segédtudományok módszerei és technikái közvetítésével, s ezeket megvalósítja. A szakmai eljárásokat célzottan és átláthatóan használják fel, a szociális szolgáltatás címzettjének szükségleteinek biztosítása érdekében, betartva a holisztikus (az ember egészét látó) szemléletet, aktív részvételét és együttdöntését támogatva.2  
A szociális szolgáltató nem határozta meg a kitűzött cél és szakmai irányultság elérését szolgáló szociális szolgáltatásnyújtási eljárásokat és szabályokat, melyek szakszerűen kerülnek végrehajtásra a szociális munka, a speciális pedagógia, a betegápolás és más segédtudományok módszerei és technikái közvetítésével, s ezeket nem is valósítja meg. A szakmai eljárásokat nem alkalmazza célzottan és átláthatóan, a szociális szolgáltatás címzettjének szükségleteinek biztosítása érdekében, betartva a holisztikus (az ember egészét látó) szemléletet, aktív részvételét és együttdöntését támogatva.0 
 
2.5 Kritérium: A szociális szolgáltatás címzettjére vonatkozó egyéni terv kidolgozása, megvalósítása és értékelése, vagy a szociális szolgáltatás címzettjével való munka eljárásai és szabályai alapelvei meghatározásának kidolgozása4 12
Standard: A szociális szolgáltatásokat (33 – 40. § és 57. §) egyéni tervek alapján nyújtják, melyek a szociális szolgáltatás alanyának egyéni szükségleteiből, képességeiből és céljaiból indulnak ki. Az egyéni terv a szociális szolgáltatás címzettje és a szociális szolgáltató alkalmazottai közötti együttműködés eszköze.
Mutatók:
A szociális szolgáltató írásban vagy audiovizuális formában köteles kidolgozni egyéni tervet a szociális szolgáltatás minden címzettje számára úgy, hogy az a szociális szolgáltatás címzettje és annak családja és közössége számára is érthető legyen. A szociális szolgáltató biztosítja, hogy az egyéni terv a szociális szolgáltatás címzettjének egyéni terve is legyen, aki aktívan részt vesz a terv kidolgozásában és megvalósításában, Az egyéni tervezésben való részvétel a szociális szolgáltatás címzettjének szabad választásán múlik, akinek erről írásban is nyilatkoznia kell. A szociális szolgáltató a szociális szolgáltatás címzettjével közösen megtervezi, megvalósítja és értékeli a szociális szolgáltatásnyújtást, tekintettel annak személyes céljaira és lehetőségeire. Ha a szociális szolgáltatás címzettje kiskorú gyermek, döntő szerepet kap a családja, és a tervezéskor a szociális szolgáltatás címzettje családjának az egyéni szükségleteiből indulnak ki. Az egyéni terv célja olyan támogatás kialakítása, hogy a szociális szolgáltatás címzettje értelmes és a lehető legönállóbb életet élhessen. A szociális szolgáltató meghatározza a kulcsalkalmazottat, akit a szociális szolgáltatás címzettje személyes preferenciái alapján kiválasztott az egyéni tervezés során. A szociális szolgáltató az egy kulcsalkalmazottja által koordinált egyéni tervek meghatározásakor figyelembe veszi a szociális szolgáltatás címzettjei szükséges támogatási mértékének intenzitását.3 
Az egyéni tervezési folyamatnak a következő alapelvekből kell kiindulnia:
1. A szociális szolgáltató címzettjének, családjának egyéni szükségletei és természetes támogatásforrásai,
2. A célok megválasztása – az egyéni terv céljai és a szociális szolgáltatás céljai a szociális szolgáltató címzettjének, családjának egyéni szükségleteiből indulnak ki. Az egyéni terv a szociális szolgáltatás címzettjének egyéni terve, és úgy van meghatározva mint a kulcsalkalmazottal való együttműködés „együttműködési célja”. A szociális szolgáltatás címzettjével végzett munka során, ha azoknak szükségük van a szociális szolgáltatás céljainak meghatározásában és szavakba öntésében a segítségre, nagy figyelmet kell fordítani a speciális kommunikációs technikákra és a szociális szolgáltatás címzettje szükségleteinek feltérképezésére.
  
2.1. Az egyéni terv céljait logikusan állítják össze és az általánostól a konkrét célok felé haladnak
2.2. Az egyéni terv céljai az emberi személyiség holisztikus megközelítéséből indulnak ki.
2.3. A konkrét célok (a legalacsonyabb színvonal, melyre konkrét célokat és módszereket dolgoznak ki) kötelesek teljesíteni az alábbi követelményeket:
   a) specifikus, konkrét cél,
   b) a cél mérhetősége,
   c) a cél elfogadhatósága a szociális szolgáltatás címzettje által,
   d) a cél megvalósíthatósága és
   e) a cél elérésének időhatára.
  
3. A módszerek megválasztása és leírása – az együttműködési módszereket a szociális szolgáltatás címzettje és családja, valamint más személyek elfogadják. Az együttműködés módszereit a szociális szolgáltatások címzettjével világosan és érthetően leírják, s ezeket betartják a csoportos együttműködés és multidiszciplináris együttműködés során.
4. Tevékenységi terv – a szociális szolgáltató köteles írásban kidolgozni, az egyéni terv konkrét céljai megvalósításának megkezdése előtt, megtervezett konkrét hely, idő, megvalósítási módszer, és a meghatározott személyek konkretizálása, akik a szociális szolgáltatás címzettjének az előre meghatározott mértékű támogatást nyújtani fogják.
5. Értékelés – az egyéni terv értékelése egyénileg van kidolgozva az együttműködés és a szociális szolgáltatás címzettjének szükségletei alapján, legalább félévente egyszer sor kerül rá.
  
A szociális szolgáltató részben írásban vagy audiovizuális formában dolgozott ki egyéni tervet a szociális szolgáltatás minden címzettje számára úgy, hogy az a szociális szolgáltatás címzettje és annak családja és közössége számára is érthető legyen.
A szociális szolgáltató formális egyéni tervezést végez. Kivételes esetekben biztosítja, hogy az egyéni terv a szociális szolgáltatás címzettjének egyéni terve legyen. A szociális szolgáltató tervez, végrehajt és értékeli a nyújtott szociális szolgáltatás folyamatát a szociális szolgáltatás címzettjének bevonása nélkül. Az egyéni terv célja nem olyan támogatás kialakítása, hogy a szociális szolgáltatás címzettje értelmes és a lehető legönállóbb életet élhessen.
2 
A szociális szolgáltató nem dolgozott ki egyéni tervet a szociális szolgáltatás minden címzettje számára.
A szociális szolgáltató nem hajt végre individuális tervezést a szociális szolgáltatások címzettjeivel. A szociális szolgáltató csak csoportos aktivitásokat hajt végre és vitelez ki egyéni viszonyulás nélkül a szociális szolgáltatások címzettjeihez, és munkamódszerei nincsenek tekintettel a szociális szolgáltatások címzettjeinek egyéni szükségleteire.
0 
 
2.6 Kritérium: A válsághelyzet megelőzésének eljárásai és szabályai. A testi korlátozás és nem testi korlátozás eszközhasználatának módjai és szabályai 412
Standard:  A szociális szolgáltató kidolgozza a válsághelyzetek megoldásának módjait és szabályait, és a válsághelyet kialakulása megelőzésének módszereit és szabályait. Szociális szolgáltatásnyújtás esetére megvannak a módszerei és szabályai a testi és nem testi korlátozó eszközök alkalmazására a világosan meghatározott esetekre, amikor a használatukra sor kerülhet.
Mutatók:
A szociális szolgáltató feltérképezte a kockázatos területeket, melyeken az alapvető emberi és szabadságjogok sérülnek, és írásban kidolgozta a belső megelőző intézkedéseket a jogsértések elkerülése érdekében. A szociális szolgáltató a szociális szolgáltatás címzettjével és annak családjával, valamint más személyekkel együtt javasolja, egyezteti és kidolgozza a válságbeavatkozás módját a válsághelyzetek kezelésére, kidolgozta a módokat és szabályokat a válság megoldására a szociális szolgáltatás címzettjénél és a megfelelő szolgáltatások biztosítását.3 
A szociális szolgáltató részben feltérképezte a kockázatos területeket, melyeken az alapvető emberi és szabdságjogok sérülnek, és kidolgozta a belső megelőző intézkedéseket a jogsértések elkerülése érdekében. A szociális szolgáltató csak kivételes esetben a szociális szolgáltatás címzettjével és annak családjával, valamint más személyekkel együtt javasolja, egyezteti és dolgozza ki a válságbeavatkozás módját a válsághelyzetek kezelésére, kidolgozta a módokat és szabályokat a válság megoldására a szociális szolgáltatás címzettjénél és a megfelelő szolgáltatások biztosítását. 2 
A szociális szolgáltató nem térképezte fel a kockázatos területeket, melyeken az alapvető emberi és szabadságjogok sérülnek, és nem dolgozta ki a belső megelőző intézkedéseket a jogsértések elkerülése érdekében. A szociális szolgáltatónak nincsenek módszerei és szabályai a válsághelyzetek kezelésére.0 
 
2.7 Kritérium: A szociális szolgáltatásnyújtás iránt érdeklődők tájékoztatása számukra érthető formában, egyéni szükségleteik és képességeik szerint 2 6
Standard: 
A szociális szolgáltatás iránt érdeklődőnek, a szociális szolgáltatás címzettjének és családjának, valamint más személyeknek a szociális szolgáltató komplex, elérhető, érthető és valós információkat nyújt, számukra elérhető és megérthető kommunikáció útján, szükségleteik és képességük szerint.
Mutatók:
A szociális szolgáltató aktívan kommunikál a szociális szolgáltatás iránt érdeklődővel és a szociális szolgáltatás címzettjével, kihasználja a verbális, nonverbális kommunikációs formákat és alternatív kommunikációs módszereket és módokat, és a kommunikáció a partnerség és egyenlő bánásmód elvei szerint folyik.
A szociális szolgáltató aktívan tájékoztatja a szociális szolgáltatás iránt érdeklődőt és a szociális szolgáltatás címzettjét az aktuális helyzetről és a szociális szolgáltatásnyújtás feltételeiről.
A szociális szolgáltató biztosítja, hogy a közvetlen kapcsolatot tartó alkalmazottai ismerjék azon kommunikációs módot és módszert, mellyel szem előtt tarthatják a szociális szolgáltatás címzettjének egyéni szükségleteit.
A szociális szolgáltató biztosítja, hogy a szociális szolgáltatás iránt érdeklődő, a szociális szolgáltatás címzettje és annak családja tájékoztatást kapjon a szociális szolgáltatásnyújtás legújabb trendjeiről és eljárásairól, a szociális szolgáltatások fajtáiról, formáiról és a szociális szolgáltatásnyújtás módszereiről.
A szociális szolgáltató aktívan biztosítja, hogy a személyes jellegű információk a szociális szolgáltatás iránt érdeklődőről, a szociális szolgáltatás címzettjéről és annak családjáról megfelelő módon legyenek kommunikálva, megfelelő helyen és időben, és az ezért felelős, kompetens alkalmazott által.
3  
A szociális szolgáltató részlegesen kommunikál a szociális szolgáltatás iránt érdeklődővel és a szociális szolgáltatás címzettjével, kivételes esetekben kihasználja a verbális, nonverbális kommunikációs formákat és alternatív kommunikációs módszereket és módokat, és a kommunikáció esetenként a partnerség és egyenlő bánásmód elvei szerint folyik.
A szociális szolgáltató egyes esetekben tájékoztatja a szociális szolgáltatás iránt érdeklődőt és a szociális szolgáltatás címzettjét az aktuális helyzetről és a szociális szolgáltatásnyújtás feltételeiről. 
A szociális szolgáltató részben biztosítja, hogy a közvetlen kapcsolatot tartó alkalmazottai ismerjék azon kommunikációs módot és módszert, mellyel szem előtt tarthatják a szociális szolgáltatás címzettjének egyéni szükségleteit.
A szociális szolgáltató részben biztosítja, hogy a szociális szolgáltatás iránt érdeklődő, a szociális szolgáltatás címzettje és annak családja tájékoztatást kapjon a szociális szolgáltatásnyújtás legújabb trendjeiről és eljárásairól, a szociális szolgáltatások fajtáiról, formáiról és a szociális szolgáltatásnyújtás módszereiről.
A szociális szolgáltató egyes esetekben biztosítja, hogy a személyes jellegű információk a szociális szolgáltatás iránt érdeklődőről, a szociális szolgáltatás címzettjéről és annak családjáról megfelelő módon legyenek kommunikálva, megfelelő helyen és időben, és az ezért felelős, kompetens alkalmazott által.
2  
A szociális szolgáltató nem kommunikál a szociális szolgáltatás iránt érdeklődővel és a szociális szolgáltatás címzettjével, nem használja ki a verbális, nonverbális kommunikációs formákat és alternatív kommunikációs módszereket és módokat, és a kommunikáció csak részben folyik a partnerség és egyenlő bánásmód elvei szerint.
A szociális szolgáltató nem tájékoztatja a szociális szolgáltatás iránt érdeklődőt és a szociális szolgáltatás címzettjét az aktuális helyzetről és a szociális szolgáltatásnyújtás feltételeiről. 
A szociális szolgáltató nem biztosítja, hogy a közvetlen kapcsolatot tartó alkalmazottai ismerjék azon kommunikációs módot és módszert, mellyel szem előtt tarthatják a szociális szolgáltatás címzettjének egyéni szükségleteit.
A szociális szolgáltató nem biztosítja, hogy a szociális szolgáltatás iránt érdeklődő, a szociális szolgáltatás címzettje és annak családja tájékoztatást kapjon a szociális szolgáltatásnyújtás legújabb trendjeiről és eljárásairól, a szociális szolgáltatások fajtáiról, formáiról és a szociális szolgáltatásnyújtás módszereiről.
A szociális szolgáltató nem biztosítja, hogy a személyes jellegű információk a szociális szolgáltatás iránt érdeklődőről, a szociális szolgáltatás címzettjéről és annak családjáról megfelelő módon legyenek kommunikálva, megfelelő helyen és időben, és az ezért felelős, kompetens alkalmazott által.
0  
 
2.8 Kritérium: Támogatás és segítségnyújtás a szociális szolgáltatás címzettjének más közszolgáltatás igénybe vételében a szükségeletinek és képességeinek megfelelően. 2 6
Standard: A szociális szolgáltató aktívan teremti meg a feltételeket a szociális szolgáltató címzettjének az elérhető közszolgáltatásokhoz való jogának érvényesítésében, segítséget nyújt neki a közszolgáltatások kihasználásában, a jogi és természetes személyekkel való kapcsolataiban, családjával és természetes környezetével való kapcsolataiban, a címzett egyéni szükségleteiből, képességeiből és céljaiból kiindulva.
Mutatók:
A szociális szolgáltató biztosítja, hogy a szociális szolgáltatás címzettje megkapjon minden szükséges információt az általánosan elérhető közösségi közszolgáltatások működtetőiről. A szociális szolgáltató aktívan teremti meg a feltételeket arra, hogy a szociális szolgáltatás címzettje más közösségi közszolgáltatásokat is kihasználhasson. A szociális szolgáltató aktívan támogatja a szociális szolgáltatás címzettjét azon szolgáltatások kihasználásában, melyek a közösségben szabadon elérhetők. A szociális szolgáltató biztosítja a szociális szolgáltatás címzettjének jogát a kíséretre a közösségben szabadon elérhető közszolgáltatások kihasználása során, és jogát a családjával és a speciális külső szervezetekkel való kapcsolattartásra. 3  
A szociális szolgáltató részben biztosítja, hogy a szociális szolgáltatás címzettje megkapjon minden szükséges információt az általánosan elérhető közösségi közszolgáltatások működtetőiről. A szociális szolgáltató csak részben teremti meg a feltételeket arra, hogy a szociális szolgáltatás címzettje más közösségi közszolgáltatásokat is kihasználhasson. A szociális szolgáltató kivételes esetekben támogatja a szociális szolgáltatás címzettjét azon szolgáltatások kihasználásában, melyek a közösségben szabadon elérhetők. A szociális szolgáltató kivételes esetekben biztosítja a szociális szolgáltatás címzettjének jogát a kíséretre a közösségben szabadon elérhető közszolgáltatások kihasználása során, és jogát a családjával és a speciális külső szervezetekkel való kapcsolattartásra.2  
A szociális szolgáltató nem biztosítja, hogy a szociális szolgáltatás címzettje megkapjon minden szükséges információt az általánosan elérhető közösségi közszolgáltatások működtetőiről. A szociális szolgáltató nem teremti meg a feltételeket arra, hogy a szociális szolgáltatás címzettje más közösségi közszolgáltatásokat is kihasználhasson. A szociális szolgáltató nem támogatja a szociális szolgáltatás címzettjét azon szolgáltatások kihasználásában, melyek a közösségben szabadon elérhetők. A szociális szolgáltató nem biztosítja a szociális szolgáltatás címzettjének jogát a kíséretre a közösségben szabadon elérhető közszolgáltatások kihasználása során, és jogát a családjával és a speciális külső szervezetekkel való kapcsolattartásra.0  
 
2.9 Kritérium: A szociális szolgáltatásnyújtás minden összatevőjével (környezet, gondoskodás, étkezés stb.) való elégedettség mérésének eljárása és szabályai a szociális szolgáltatás címzettjei körében, és a kapott eredmények hasznosítása a nyújtott szociális szolgáltatás minőségének javításában, valamint a szociális szolgáltatással összefüggő panasztétel benyújtásának módja.4 12
Standard: A szociális szolgáltató tiszteletben tartja a szociális szolgáltatás címzettjének jogát elégedettsége vagy elégedetlensége kifejezésére a nyújtott és biztosított szociális szolgáltatás minőségével. A szociális szolgáltatás címzettjének szolgáltatással való kifejezett elégedetlensége nem jár következményekkel, melyek valamilyen kárt okozhatnának a szociális szolgáltatás címzettjének. A szociális szolgáltató rendszeresen kikéri a szociális szolgáltatások címzettjeinek véleményét a nyújtott szociális szolgáltatásokról. Az a személy, aki úgy véli, hogy a szociális szolgáltatás címzettjének törvényes és törvény által védett jogai sérültek a szociális szolgáltató tevékenysége vagy tétlensége következtében, panaszt nyújthat be.
Mutatók:
A szociális szolgáltató írásban kidolgozott panasztételi, észrevételezési, ellenvetési és minőségbírálati rendszerrel rendelkezik, mely a benyújtási módot is szabályozza, komolyan veszi ezeket, és intézkedésrendszere van az aktív megoldásukra. A szociális szolgáltató írásban kidolgozta a személyzet és a szolgáltatás színvonala elleni panaszbenyújtás és panaszmegoldás belső szabályait, s e szerint a szabályzat szerint jár el. A belső szabályzat érthető a szociális szolgáltatás címzettjei számára (könnyen olvasható szöveg). A szociális szolgáltató az elégedettség megállapítása érdekében kidolgozta az aktív adatgyűjtés formáit – a visszajelzés érdekében a szociális szolgáltatás címzettjeitől, családjuktól és más személyektől. Az elégedettség méréséhez a szociális szolgáltató az életkornak és a szociális szolgáltatás címzettjei kedvezőtlen léthelyzetének megfelelő módszert használ. A szociális szolgáltató aktívan reagál az észrevételekre, melyek a szociális szolgáltatás címzettjeinek, családjuknak vagy más személyeknek az elégedetlenségét fejezik ki, levonja a következtetéseket és ezek alapján tervezi és valósítja meg a változásokat a nyújtott szociális szolgáltatások egyes összetevői vonatkozásában. A szociális szolgáltató az észrevételeket és javaslatokat az általa nyújtott szociális szolgáltatások színvonalának javítására használja fel.3  
A szociális szolgáltató kidolgozott panasztételi, észrevételezési, ellenvetési és minőségbírálati rendszerrel rendelkezik, és intézkedésrendszere van a megoldásukra. A szociális szolgáltató kidolgozta a személyzet és a szolgáltatás színvonala elleni panaszbenyújtás és panaszmegoldás belső szabályait, s e szerint a szabályzat szerint jár el. A szociális szolgáltató csak részben dolgozta ki a szociális szolgáltatás címzettjeitől, családjuktól és más személyektől érkező visszajelzések megszerzésének módját. A szociális szolgáltató csak kivételes esetben reagál az észrevételekre, melyek a szociális szolgáltatás címzettjeinek, családjuknak vagy más személyeknek az elégedetlenségét fejezik ki, levonja a következtetéseket és ezek alapján tervezi és valósítja meg a változásokat a nyújtott szociális szolgáltatások egyes összetevői vonatkozásában.2  
A szociális szolgáltató nem dolgozott ki panasztételi, észrevételezési, ellenvetési és minőségbírálati rendszerrel rendelkezik, és nincs intézkedésrendszere a megoldásukra. A szociális szolgáltató nem dolgozta ki a személyzet és a szolgáltatás színvonala elleni panaszbenyújtás és panaszmegoldás belső szabályait. A szociális szolgáltató nem dolgozta ki a szociális szolgáltatás címzettjeitől, családjuktól és más személyektől érkező visszajelzések megszerzésének módját. A szociális szolgáltató nem reagál az észrevételekre, melyek a szociális szolgáltatás címzettjeinek, családjuknak vagy más személyeknek az elégedetlenségét fejezik ki, nem vonja le a következtetéseket és nem ezek alapján tervezi és valósítja meg a változásokat a nyújtott szociális szolgáltatások egyes összetevői vonatkozásában.0  
 
2.10 Kritérium: A szociális szolgáltató értékelése, hogy a szociális szolgáltatásnyújtás módja összhangban van-e a szociális szolgáltatás címzettjeinek szükségleteivel és a nyújtott szociális szolgáltatás céljaival 2 6
Standard: A szociális szolgáltató rendszeresen értékeli, hogy a szociális szolgáltatásnyújtás fajtája, formája, mértéke és feltételei összhangban állnak-e a nyújtott szociális szolgálgatás céljaival. A szociális szolgáltató rendszeresen elemzi, hogy az általa nyújtott szociális szolgáltatások lehetőségei nem korlátozzák-e a szociális szolgáltatások címzettjeinek egyéni céljait, és intézkedéseket von le. Az összhang hiánya e téren változást ösztönöz.
Mutatók:
A szociális szolgáltató kidolgozta a szociális szolgáltatásnyújtás belső értékelési lépéseit és aktívan végrehajtja azt. A rendszeres felülvizsgálat minden szinten (a szervezet felülvizsgálata, a menedzsment irányításának felülvizsgálata, az egyéni és csoportos felülvizsgálat minden alkalmazott esetében) a szociális szolgáltatónál szilárd, és mint a tanuló szervezet eszköze működik. A szociális szolgáltató rendszeresen értékeli szakmaiság, a szociális munka módszertani fejlődése és eljárásai szempontjából, aktívan keresi és kínálja a lehetőséget hazai és külföldi tanulmányutakra. Lehetővé teszi alkalmazottainak a tanulmányutakat összhangban az alkalmazottak egyéni továbbképzési tervével. A szociális szolgáltató aztán összeveti az általuk nyújtott szociális szolgáltatás színvonalát a tanulmányokon szerzett ismeretekkel és az élménypedagógiai tapasztalatokkal. A szociális szolgáltató hasznosítja a nyújtott szociális szolgáltatások értékeléséből fakadó tényeket a szociális szolgáltatások címzettjei elégedettségéhez vezető változások bevezetése során. Az értékelésből fakadó következtetések és a változásokhoz vezető intézkedések a szociális szolgáltatás címzettje, családja és közössége rendelkezésére állnak.3  
A szociális szolgáltató nem dolgozta ki a szociális szolgáltatásnyújtás belső értékelési lépéseit és nem hajtja végre aktívan. A felülvizsgálat rendszertelen. A szociális szolgáltató rendszertelenül értékeli szakmaiság, a szociális munka módszertani fejlődése és eljárásai szempontjából, ritkán keresi és kínálja a lehetőséget hazai és külföldi tanulmányutakra. Csak kivételes esetben teszi lehetővé alkalmazottainak a tanulmányutakat. A szociális szolgáltató csak egyes esetekben veti össze az általuk nyújtott szociális szolgáltatás színvonalát a tanulmányokon szerzett ismeretekkel és az élménypedagógiai tapasztalatokkal. A szociális szolgáltató csak részben hasznosítja a nyújtott szociális szolgáltatások értékeléséből fakadó tényeket a szociális szolgáltatások címzettjei elégedettségéhez vezető változások bevezetése során. Az értékelésből fakadó következtetések csak részben vezetnek változásokhoz és csak részben állnak a szociális szolgáltatás címzettje, családja és közössége rendelkezésére.2  
A szociális szolgáltató nem dolgozta ki a szociális szolgáltatásnyújtás belső értékelési lépéseit. Felülvizsgálat nincs. A szociális szolgáltató nem értékeli szakmaiság, a szociális munka módszertani fejlődését. Nem ad módot hazai és külföldi tanulmányutakra. A szociális szolgáltató nem veti össze az általuk nyújtott szociális szolgáltatás színvonalát a tanulmányokon szerzett ismeretekkel és az élménypedagógiai tapasztalatokkal. A szociális szolgáltató nem hasznosítja a nyújtott szociális szolgáltatások értékeléséből fakadó tényeket a szociális szolgáltatások címzettjei elégedettségéhez vezető változások bevezetése során. Az értékelésből fakadó következtetések nem vezetnek változásokhoz, és nem állnak a szociális szolgáltatás címzettje, családja és közössége rendelkezésére.0  
 
III. terület: Személyi feltételek
3.1 Kritérium: A munkahelyek rendszerének és számának, a betöltésükhöz szükséges képesítési feltételek kidolgozása összhangban a 84. §-sal, a szerkezetnek, az egyes alkalmazottak kötelességeinek és jogköreinek meghatározásával, az alkalmazottak létszáma arányos a szociális szolgáltatás címzettjeinek létszámával és szükségleteivel 4 12
Standard: A szociális szolgáltató írásban kidolgozta az alkalmazottak rendszerét és a munkahelyek számát, amely megfelel a meghatározott stratégiai víziónak, a szervezet küldetésének és céljainak, valamint a szociális szolgáltatás címzettjei aktuális létszámának. Az alkalmazottak képzettségi követelményeinek, a kötelességeinek és kompetenciáinak összhangban kell állniuk az általános érvényű jogszabályokkal és a szociális szolgáltatás címzettjei egyéni szükségleteivel. A szociális szolgáltató megteremtette a feltételeket a szociális szolgáltatás címzettjeivel való egyéni együttműködéshez, nem lépi túl az egy szakdolgozóra jutó szociális ellátottak maximális létszámát, és betartja az alkalmazotti összlétszámon belül a szakalkalmazottak minimális százalékarányát.
Mutatók:
A szociális szolgáltató aktívan és folyamatosan tájékoztatja az összes alkalmazottat és önkéntest a stratégiai vízióról, küldetéséről, céljairól, szervezési szerkezetéről és az alkalmazottak kompetenciáiról és ezek változásairól. A szociális szolgáltató aktív a megfelelő alkalmazotti és szakalkalmazotti létszám biztosításában a szociális szolgáltatás címzettjei egyéni szükségleteinek ellátása érdekében a hatályos általános érvényű jogszabályok értelmében. A szociális szolgáltató céltudatosan és aktívan teremt feltételeket a különböző szakmájú alkalmazottak, az egyes részlegek és részek együttműködéséhez a szociális szolgáltatások minőségének emelése érdekében. A szociális szolgáltató aktívan juttatja érvényre a multidiszciplináris és csapatközi együttműködést minden szervezeti egysége között a szociális szolgáltatás címzettjei egyéni szükségleteinek ellátása érdekében. A szociális szolgáltató szakszerűen és írásban kidolgozta a tervezési alapanyagokat és az alkalmazotti létszámváltozást a más természetes személy segítségére ráutalt szociális ellátottak számával és a szociális szolgáltatások aktuális címzettjeinek támogatási szükségletei arányában.3  
A szociális szolgáltató részlegesen tájékoztatja az összes alkalmazottat és önkéntest a stratégiai vízióról, küldetéséről, céljairól, szervezési szerkezetéről és az alkalmazottak kompetenciáiról és ezek változásairól. A szociális szolgáltató törekszik a megfelelő alkalmazotti és szakalkalmazotti létszám biztosítására a szociális szolgáltatás címzettjei egyéni szükségleteinek ellátása érdekében a hatályos általános érvényű jogszabályok értelmében. A szociális szolgáltató csak részben teremtette meg a feltételeket a különböző szakmájú alkalmazottak, az egyes részlegek és részek együttműködéséhez a szociális szolgáltatások minőségének emelése érdekében. A szociális szolgáltató csak kivételesen juttatja érvényre a multidiszciplináris és csapatközi együttműködést minden szervezeti egysége között a szociális szolgáltatás címzettjei egyéni szükségleteinek ellátása érdekében. A szociális szolgáltató részlegesen dolgozta ki a tervezési alapanyagokat és az alkalmazotti létszámváltozást a más természetes személy segítségére ráutalt szociális ellátottak számával és a szociális szolgáltatások aktuális címzettjeinek támogatási szükségletei arányában.2  
A szociális szolgáltató nem tájékoztatja az összes alkalmazottat és önkéntest a stratégiai vízióról, küldetéséről, céljairól, szervezési szerkezetéről és az alkalmazottak kompetenciáiról és ezek változásairól. A szociális szolgáltató nem alakítja ki a feltételeket a megfelelő alkalmazotti és szakalkalmazotti létszám biztosítására a szociális szolgáltatás címzettjei egyéni szükségleteinek ellátása érdekében a hatályos általános érvényű jogszabályok értelmében. A szociális szolgáltató nem teremtette meg a feltételeket a különböző szakmájú alkalmazottak, az egyes részlegek és részek együttműködéséhez a szociális szolgáltatások minőségének emelése érdekében. A szociális szolgáltató nem juttatja érvényre a multidiszciplináris és csapatközi együttműködést minden szervezeti egysége között a szociális szolgáltatás címzettjei egyéni szükségleteinek ellátása érdekében A szociális szolgáltató nem dolgozta ki a tervezési alapanyagokat és az alkalmazotti létszámváltozást a más természetes személy segítségére ráutalt szociális ellátottak számával és a szociális szolgáltatások aktuális címzettjeinek támogatási szükségletei arányában.0  
 
3.2 Kritérium: Az alkalmazottak felvételének, az alkalmazottak betanításának eljárása, szabályai és feltételei, melyek összhangban állnak az általános érvényű jogszabályokkal 1 3
Standard: A szociális szolgáltató alkalmazottainak felvételekor az eljárás, a szabályozás és feltételek során döntő szerepet játszik a szakképzettség az adott munkabeosztásra és az alkalmazott személyi előfeltételei. A szociális szolgáltató alkalmazottainak betanítása az általános érvényű jogszabályi előírásokkal összhangban történik, és az új alkalmazottnak a szociális szolgáltató lehetővé teszi megszerezni a legszükségesebb szakismereteket és készségeket munkatevékenységéhez mérten, és szakmailag irányítja őt az adaptációs időszakban.
Mutatók:
A szociális szolgáltató írásban kidolgozta a szociális szolgáltató új alkalmazottjai beilleszkedésének lépéseit, és biztosítja, hogy az ilyen új alkalmazotthoz a szociális szolgáltató tapasztalt alkalmazottja legyen beosztva, aki segíti őt az adaptációs folyamatban legalább három naptári hónapon keresztül. A szociális szolgáltató biztosítja, hogy az újonnan felvett alkalmazott belépését követően együttműködjön vele betanítása és adaptációs folyamata egyéni tervének írásos elkészítésében. A szociális szolgáltató aktívan megteremti a feltételeket az alkalmazottnak ezen terv megvalósítására.3  
A szociális szolgáltatónak van kidolgozott adaptációs terve a szociális szolgáltató új alkalmazottjai beilleszkedésének segítésére, és biztosítja, hogy az ilyen új alkalmazotthoz a szociális szolgáltató tapasztalt alkalmazottja legyen beosztva, aki támogatja és segíti őt az adaptációs folyamatban legalább három naptári hónapon keresztül. 2  
A szociális szolgáltatónak nincs kidolgozott adaptációs terve a szociális szolgáltató új alkalmazottjai beilleszkedésének segítésére, és nem biztosítja, hogy az ilyen új alkalmazotthoz a szociális szolgáltató tapasztalt alkalmazottja legyen beosztva, aki támogatja és segíti őt az adaptációs folyamatban legalább három naptári hónapon keresztül. 0  
 
3.3 Kritérium: A módszerek, szabályok és feltételek meghatározása a szociális szolgáltató alkalmazottainak továbbképzése és szakmai alkalmasság-növelése érdekében, melyek összhangban állnak az általános érvényű jogszabályokkal, valamint az alkalmazottak értékelése érdekében, mely tartalmazza a személyes célok, feladatok és továbbképzések szükségletét és ezek megvalósítási módját2 6
Standard: A személyzeti irányítás alapdokumentuma a szociális szolgáltató alkalmazottainak írásban kidolgozott továbbképzési fejlesztési és szakképzés-növelési készségfejlesztési terve, mely lehetőséget teremt a szervezet céljainak és küldetésének optimális teljesítésére. Az alkalmazottak értékelésének módjai és szabályai a konkrét céljaikból és tevékenységi területükből indulnak ki, valamint az szociális szolgáltatás címzettjeivel való együttműködésük színvonalából, és hozadékot jelentenek a személyzeti menedzsmentnek, erősítik a szociális szolgáltatások minőségét és a gazdasági források hatékony kihasználását.
Mutatók:
A szociális szolgáltató írásban kidolgozta alkalmazottainak továbbképzési fejlesztési és szakképzés-növelési készségfejlesztési tervét. A szociális szolgáltató minden szakalkalmazottja esetére írásban kidolgozta annak egyéni továbbképzési, szakképzés-növelési és felülvizsgálati tervét (a továbbiakban csak „az alkalmazott egyéni továbbképzési terve”). A szociális szolgáltató aktívan teremti meg az alkalmazottnak a feltételeket egyéni továbbképzési terve megvalósításához, melyet rendszeresen kiértékel az alkalmazott bevonásával, és évente legalább egyszer aktualizál. A szociális szolgáltató aktívan biztosítja alkalmazottjainak a hozzáférést az aktuális szakismeretekhez és a nyújtott szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi feltételekhez, és bizonyíthatóan figyelmezteti őket a készülő és végrehajtott változásokra a szociális szolgáltatások terén. Lehetővé teszi alkalmazottainak a részvételt a továbbképzéseken összhangban egyéni továbbképzési terveikkel.3  
A szociális szolgáltató írásban részlegesen kidolgozta alkalmazottainak továbbképzési fejlesztési és szakképzés-növelési készségfejlesztési tervét. A szociális szolgáltató néhány szakalkalmazottja esetére írásban kidolgozta annak egyéni továbbképzési, szakképzés-növelési és felülvizsgálati tervét. A szociális szolgáltató részlegesen teremti meg az alkalmazottnak a feltételeket egyéni továbbképzési terve megvalósításához, melyet rendszeresen kiértékel az alkalmazott bevonásával, és évente legalább egyszer aktualizál. A szociális szolgáltató részben biztosítja alkalmazottjainak a hozzáférést az aktuális szakismeretekhez és a nyújtott szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi feltételekhez, és bizonyíthatóan figyelmezteti őket a készülő és végrehajtott változásokra a szociális szolgáltatások terén. 2  
A szociális szolgáltató nem dolgozta ki alkalmazottainak továbbképzési fejlesztési és szakképzés-növelési készségfejlesztési tervét. A szociális szolgáltatónak nincs minden szakalkalmazottja esetére írásban kidolgozott egyéni továbbképzési terve. A szociális szolgáltató nem teremti meg az alkalmazottnak a feltételeket egyéni továbbképzési terve megvalósításához, melyet rendszeresen ki kell értékelni az alkalmazott bevonásával, és évente legalább egyszer aktualizálni kell. A szociális szolgáltató nem biztosítja alkalmazottjainak a hozzáférést az aktuális szakismeretekhez és a nyújtott szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi feltételekhez.0  
 
3.4 Kritérium: Szupervíziós rendszer a szociális szolgáltatónál4 12
Standard: A 19. §, 21.§, 24.a – 24.d §, 25 – 29. §, 31-41. §, 52 –56. § és az 57. § által taglalt szociális szolgáltatónak kidolgozott személyiségfejlesztő rendszere van a szociális szolgáltatások nyújtására, melyet tevőlegesen megvalósít és rendszeresen értékel. A szupervízió rendszeresen megtörténik a szervezet szupervíziója szintjén és az irányító menedzsment , valamint a szociális szolgáltatás címzettjével közvetlen kapcsolatban lévő alkalmazottai szintjén, csoportosan vagy egyéni formában.
Mutatók:
A szociális szolgáltatónak írásban kidolgozott komplex szupervíziós terve van, melyet tevőlegesen végrehajt és rendszeresen értékel. A szociális szolgáltató tevőlegesen megteremti a feltételeket a rendszeres szupervízióhoz, minden szinten: a szervezet szupervíziója, a vezetés szupervíziója és a szociális szolgáltatás címzettjével közvetlen kapcsolatban lévő alkalmazottak szupervíziója csoportos vagy egyéni formában. A szociális szolgáltató rendszeres külső vagy belső szupervíziót biztosít a szervezetnek vagy vezetői szupervíziót a menedzsmentnek évente egyszer, vagy külső vagy belső szupervíziót a szociális szolgáltatás címzettjével közvetlen kapcsolatban lévő alkalmazottainak csoportos vagy egyéni formában, évente legalább egyszer. .3  
A szociális szolgáltatónak írásban kidolgozott komplex szupervíziós terve van, melyet végrehajt és értékel. A szociális szolgáltató csak részben teremti meg a rendszeres szupervízió feltételeit. A szociális szolgáltató külső irányítási szupervíziót biztosít a menedzsmentnek. A szociális szolgáltató szupervíziót biztosít a szociális szolgáltatás címzettjével közvetlen kapcsolatban lévő alkalmazottainak csoportos vagy egyéni formában, évente legalább egyszer. 2  
A szociális szolgáltatónak nincs kidolgozott szupervíziós terve. A szociális szolgáltató nem teremti meg a rendszeres szupervízió feltételeit. A szociális szolgáltató nem biztosít rendszeres külső irányítási szupervíziót a menedzsmentnek. A szociális szolgáltató nem biztosít szupervíziót a szociális szolgáltatás címzettjével közvetlen kapcsolatban lévő alkalmazottainak csoportos vagy egyéni formában, évente legalább egyszer. 0  
 
IV. terület: Üzemeltetési feltételek
4.1 Kritérium: A működési feltételek biztosítása (főként az elérhetőség az univerzális tervezés értelmében, az anyagi felszereltség, a szociális berendezésekkel való ellátottság, hő- és fénykényelem) a kapacitásnak megfelelően, a nyújtott szociális szolgáltatás fajtájának és a szociális szolgáltatás címzettjei szükségleteinek megfelelően, összhangban az általános érvényű jogszabályokkal 2 6
Standard: A szociális szolgáltatásnyújtás helye és működési feltételei (térbeli feltételek, elérhetőség az univerzális tervezés értelmében, anyagi felszereltség, szociális berendezésekkel való felszereltség, fény- és hőkomfort) megfelelnek a szociális szolgáltatás címzettjei létszámának, a nyújtott szolgáltatás fajtájának, a szociális szolgáltatás címzettjei szükségleteinek, és összhangban vannak a hatályos jogszabályi előírásokkal.
Mutatók:
A térbeli feltételek megfelelnek a szociális szolgáltatás címzettjei létszámának, a nyújtott szociális szolgáltatás fajtájának és a szociális szolgáltatás címzettjei szükségleteinek. A környezet hozzáférhetőségének mértéke, melyben a szociális szolgáltatást nyújtják, összhangban áll a szociális szolgáltatás címzettjei szükségleteivel és a hatályos jogszabályokkal, és az univerzális tervezés elveiből indul ki. Az anyagi felszereltség és a helyiségek berendezése, melyekben a szociális szolgáltatást nyújtják, arányos a nyújtott szociális szolgáltatásfajtával, szociális szolgáltatás címzettjei szükségleteivel. A helyiségek és a helyiségek berendezése, melyekben a szociális szolgáltatást nyújtják, lehetővé teszik a szociális szolgáltatás címzettjeinek a magánélethez való jog érvényesítését. Az üzemeltetési feltételek rugalmasan igazodnak a szociális szolgáltatás címzettjei szükségleteihez, és megfelelő feltételeket teremtenek a szociális szolgáltatás címzettjei egyéni céljainak és terveinek megvalósításához. A bentlakásos szociális szolgáltatás esetén a lakóhelyiség és annak berendezése (célszerűség, kényelmesség, rendelkezésre állás) a szokásos háztartáséra emlékeztet. A szociális szolgáltatás címzettje, akinek bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtanak, lehetőséget kap szobája saját bútorral való berendezésére úgy, hogy ez a berendezés megfeleljen egészségi állapota támogatásának, biztonságának, és nem korlátozza a szociális szolgáltatás más címzettjeit.3  
A térbeli feltételek megfelelnek a szociális szolgáltatás címzettjei létszámának, a nyújtott szociális szolgáltatás fajtájának és a szociális szolgáltatás címzettjei szükségleteinek. A környezet hozzáférhetőségének mértéke, melyben a szociális szolgáltatást nyújtják, csak részben áll összhangban a szociális szolgáltatás címzettjei szükségleteivel és a hatályos jogszabályokkal. Az anyagi felszereltség és a helyiségek berendezése, melyekben a szociális szolgáltatást nyújtják, részlegesen arányos a nyújtott szociális szolgáltatás jellegével, a szociális szolgáltatás címzettjei szükségleteivel és életkorával. A helyiségek és berendezésük csak kivételes esetekben teszik lehetővé a magánélethez való jog érvényesítését. Az anyagi felszereltség és a helyiségek berendezése, melyekben a szociális szolgáltatást nyújtják, arányos a nyújtott szociális szolgáltatásfajtával, szociális szolgáltatás címzettjének a magánélethez való jog érvényesítését. Az üzemeltetési feltételek részben igazodnak a szociális szolgáltatás címzettjei szükségleteihez, és megfelelő feltételeket teremtenek a szociális szolgáltatás címzettjei egyéni céljainak és terveinek megvalósításához. A szociális szolgáltatás címzettje, akinek bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtanak, kevés lehetőséget kap szobája saját bútorral való berendezésére úgy, hogy ez a berendezés megfeleljen egészségi állapota támogatásának, biztonságának, és nem korlátozza a szociális szolgáltatás más címzettjeit.2  
A térbeli feltételek megfelelnek a szociális szolgáltatás címzettjei létszámának, a nyújtott szociális szolgáltatás fajtájának és a szociális szolgáltatás címzettjei szükségleteinek. A környezet hozzáférhetőségének mértéke, melyben a szociális szolgáltatást nyújtják, nem áll összhangban a szociális szolgáltatás címzettjei szükségleteivel és a hatályos jogszabályokkal. Az anyagi felszereltség és a helyiségek berendezése, melyekben a szociális szolgáltatást nyújtják, nem arányos a nyújtott szociális szolgáltatás jellegével, a szociális szolgáltatás címzettjei szükségleteivel és életkorával. A helyiségek és berendezésük csak kivételes esetekben teszik lehetővé magánélethez való jog érvényesítését. Az üzemeltetési feltételek nem igazodnak a szociális szolgáltatás címzettjei szükségleteihez, és nem teremtenek megfelelő feltételeket a szociális szolgáltatás címzettjei egyéni céljainak és terveinek megvalósításához. A szociális szolgáltatás címzettje, akinek bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtanak, semmilyen lehetőséget kap szobája saját bútorral való berendezésére. 0  
 
4.2 Kritérium: A nyújtott szociális szolgáltatásról szóló információk feldolgozási folyamatáról és módjáról, az információk közzétételének formáiról szóló (információs stratégia) lépések meghatározása, melyek elérhetők a szociális szolgáltatás címzettje, annak családja, közössége és a nyilvánosság számára, érthető formában (írásban, audiovizuálisan vagy videofelvételen, internetes honlapon). 1 3
Standard: A szociális szolgáltatás címzettjének, családjának, közösségének és a nyilvánosságnak a szociális szolgáltató olyan információkat nyújt szociális szolgáltatásairól, amelyek elérhetők, teljesek és érthetők.
Mutatók:
A szociális szolgáltató írásban kidolgozta az információnyújtás folyamatát és az információfeldolgozás módját, valamint az információnyújtást a szociális szolgáltatás helyén, ahol a szociális szolgáltatást nyújtják, a helyi közösségben és a nyilvánosság számára, s e szerint jár el. A szociális szolgáltató lehetőséget teremt a szociális szolgáltatás címzettjeinek bevonására a szociális szolgáltatásról szóló információk feldolgozásába, kiegészítésébe, véglegesítésébe és ellenőrzésébe a szociális szolgáltatásról szóló információnyújtás során. A szociális szolgáltatásról szóló információ könnyen olvasható szövegként is elkészült. A szociális szolgáltatásról szóló információnyújtásra felhasználják a jelenleg ismert összes információs technológiát. A szociális szolgáltató ellenőrzi a szociális szolgáltatásokról szóló információk elérhetőségét, teljességét és érthetőségét, és a szerzett tapasztalatokat leképezi információs stratégiájában is.3  
A szociális szolgáltatónak van kidolgozott információnyújtási és információfeldolgozási módja, amit az információnyújtásban alkalmaz azon a helyen, ahol a szociális szolgáltatást nyújtják, a helyi közösségben és a nyilvánosság előtt azonban nem e szerint jár el. A szociális szolgáltató részben lehetőséget teremt a szociális szolgáltatás címzettjeinek bevonására a szociális szolgáltatásról szóló információk feldolgozásába, kiegészítésébe, véglegesítésébe és ellenőrzésébe a szociális szolgáltatásról szóló információnyújtás során. A szociális szolgáltatásról szóló információnyújtásra felhasználják a jelenleg ismert összes információs technológiát. A szociális szolgáltató részben ellenőrzi a szociális szolgáltatásokról szóló információk elérhetőségét, teljességét és érthetőségét.2  
A szociális szolgáltatónak nincs kidolgozott információnyújtási és információfeldolgozási módja, amit az információnyújtásban alkalmaz azon a helyen, ahol a szociális szolgáltatást nyújtják, a helyi közösségben és a nyilvánosság előtt. A szociális szolgáltató nem teremt lehetőséget a szociális szolgáltatás címzettjeinek bevonására a szociális szolgáltatásról szóló információk feldolgozásába, kiegészítésébe, véglegesítésébe és ellenőrzésébe a szociális szolgáltatásról szóló információnyújtás során. A szociális szolgáltatásról szóló információnyújtásra nem használják a jelenleg ismert összes információs technológiát. 0  
 
4.3 Kritérium: Az évzáró jelentés kidolgozásának értékelése összhangban a jelen törvénnyel és az éves zárszámadással 1 3
Standard: A magán szociális szolgáltató és a szociális szolgáltató, mely község vagy megye által alapított jogi személy, írásban kidolgozta évzáró jelentését a 67.a §-sal összhangban. A szolgáltató, amely község vagy község vagy megye által alapított jogi személy, kidolgozta az éves zárszámadást összhangban az általános érvényű jogszabályokkal (a Tt. 583/2004. sz. törvénye a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól). Az évzáró jelentés és a zárszámadás nyilvánosan hozzáférhető, közzétéve időben és érthető formában.
Mutatók:
Az évzáró jelentés és éves zárszámadás a szociális szolgáltatás címzettjének, családjának, közösségének és a nyilvánosságnak releváns, érthető és hiteles információkat ad a szociális szolgáltató tevékenységéről és gazdálkodásáról az elmúlt naptári évben. A szociális szolgáltató pontosan kidolgozta és meghatározta az évzáró jelentés elkészítésének menetét és módját, a törvénnyel és a folyamatért kijelölt felelős alkalmazottakkal összhangban. Az évzáró jelentés vagy az éves zárszámadás hozzáférhető nyomtatott formában a szokásos, szabadon hozzáférhető nyilvános helyen a szociális szolgáltató helyiségei területén, és elektronikus formában a szociális szolgáltató honlapján.3  
Az évzáró jelentés és éves zárszámadás a szociális szolgáltatás címzettjének, családjának, közösségének és a nyilvánosságnak releváns, érthető és hiteles információkat ad a szociális szolgáltató tevékenységéről és gazdálkodásáról az elmúlt naptári évben. Az évzáró jelentés vagy az éves zárszámadás hozzáférhető nyomtatott formában. 2  
Az évzáró jelentés és éves zárszámadás a szociális szolgáltatás címzettjének, családjának, közösségének és a nyilvánosságnak nem nyújt releváns, érthető és hiteles információkat a szociális szolgáltató tevékenységéről és gazdálkodásáról az elmúlt naptári évben. Az évzáró jelentés vagy az éves zárszámadás nem hozzáférhető. 0  
 
4.4 Kritérium: Az ajándékok fogadásának szabályai1 3
Standard: A szociális szolgáltató írásban kidolgozta az ajándékok fogadásának menetét és szabályait, a pénzbeli és tárgyi ajándékok felhasználásának és közzétételének módját
Mutatók:
A szociális szolgáltató kizárólag írásbeli az ajándékozóval megkötött ajándékozási szerződés alapján fogad el pénzbeli vagy tárgyi ajándékot, a szerződést szabad akaratból és az ajándékozó és a szociális szolgáltató döntése alapján kötik meg. A szociális szolgáltató pontosan és írásban meghatározta a lehetséges érdekütközések területeit, melyek a pénzügy vagy tárgyi ajándék elfogadásából adódhatnak, és meghatározta a hatékony intézkedéseket keletkezésük megelőzése érdekében. A szociális szolgáltató írásban kidolgozta az elfogadott pénzbeli és tárgyi ajándékok, valamint ajándékozási szerződések transzparens közzétételének módját, és a pénzbeli és tárgyi ajándékok felhasználási célját.3  
A szociális szolgáltató kizárólag írásbeli az ajándékozóval megkötött ajándékozási szerződés alapján fogad el pénzbeli vagy tárgyi ajándékot, a szerződést szabad akaratból és az ajándékozó és a szociális szolgáltató döntése alapján kötik meg. A szociális szolgáltató csak részben határozta meg a lehetséges érdekütközések területeit, melyek a pénzügy vagy tárgyi ajándék elfogadásából adódhatnak, és meghatározta a hatékony intézkedéseket keletkezésük megelőzése érdekében. A szociális szolgáltató csak részben dolgozta ki az elfogadott pénzbeli és tárgyi ajándékok, valamint ajándékozási szerződések transzparens közzétételének módját, és a pénzbeli és tárgyi ajándékok felhasználási célját. 2  
A szociális szolgáltató az ajándékozóval megkötött ajándékozási szerződés nélkül fogad el ajándékot. A szociális szolgáltató nem határozta meg a lehetséges érdekütközések területeit, melyek a pénzügy vagy tárgyi ajándék elfogadásából adódhatnak, és nem határozta meg a hatékony intézkedéseket keletkezésük megelőzése érdekében. A szociális szolgáltató írásban nem dolgozta ki az elfogadott pénzbeli és tárgyi ajándékok, valamint ajándékozási szerződések transzparens közzétételének módját, és a pénzbeli és tárgyi ajándékok felhasználási célját.0  
ÖSSZPONTSZÁM/SZÁZALÉKARÁNY:180 pont %

B. A nyújtott szociális szolgáltatás minőségének értékelési skálája
A kritérium súlya:
4 – a kritérium maximális fontosságú és jelentőségű a szociális szolgáltatás címzettje és a szociális szolgáltató számára
2 – a kritérium nagyon fontos a szociális szolgáltatás címzettje és a szociális szolgáltató számára 
1 – a kritérium fontos a szociális szolgáltatás címzettje és a szociális szolgáltató számára 
A mutatók pontértéke:
3 – teljes mértékben megfelel
2 – részben megfelel
0 – nem felel meg

C. A nyújtott szociális szolgáltatás minőségi feltételeinek értékelése
Elért pontszám jogi személyiségű szolgáltatónál Elért pontszám természetes személy-szolgáltatónálA nyújtott szociális szolgáltatás minőségi színvonala százalékban A nyújtott szociális szolgáltatás minőségi színvonala A nyújtott szociális szolgáltatás minőségi feltételeinek összegező értékelése
180 – 162 147 – 132 100 – 90% 3 kiválóan teljesít
161 – 135 131 – 110 89 – 75% 2 nagyon jól teljesít
134 – 108 109 – 88 74 – 60% 1 elégségesen teljesít
107 – 0 87 – 0 59 – 0% 0 nem felel meg


A Tt. 448/2008. sz. törvényének 3. sz. melléklete

A. A más természetes személy segítségére szoruló természetes személy ráutaltsági fokának megállapítás egyes tevékenységek szerint

1. Étkezés és folyadékpótlás
Étkezési tevékenységek
0 pont = a természetes személy étkezési tevékenységében zömmel más természetes személy segítségére szorul
5 pont = a természetes személy legalább két étkezési tevékenységében más természetes személy segítségére szorul
10 pont = a természetes személy az étkezési tevékenységek mindegyikében önálló

2. A húgyhólyag kiürítése
Húgyhólyag-kiürítési tevékenységek
0 pont = a természetes személy húgyhólyag-ürítési tevékenységében zömmel más természetes személy segítségére szorul
5 pont = a természetes személy legalább két húgyhólyag-ürítési tevékenységében más természetes személy segítségére szorul
10 pont = a természetes személy a húgyhólyag-ürítési tevékenységek mindegyikében önálló

3. A vastagbél kiürítése
Vastagbél-kiürítési tevékenységek
0 pont = a természetes személy vastagbél-ürítési tevékenységében zömmel más természetes személy segítségére szorul
5 pont = a természetes személy legalább két vastagbél-ürítési tevékenységében más természetes személy segítségére szorul
10 pont = a természetes személy a vastagbél-ürítési tevékenységek mindegyikében önálló

4. Személyi higiénia
Személyi higiéniai tevékenységek
0 pont = a természetes személy személyi higiénia tevékenységében zömmel más természetes személy segítségére szorul
5 pont = a természetes személy legalább három személyi higiéniai tevékenységében más természetes személy segítségére szorul
10 pont = a természetes személy a személyi higiéniai tevékenységek mindegyikében önálló
5. Fürdetés
A fürdetési tevékenységek
0 pont = a természetes személy fürdési tevékenységében zömmel más természetes személy segítségére szorul
5 pont = a természetes személy legalább két fürdési tevékenységben más természetes személy segítségére szorul
10 pont = a természetes személy a fürdési tevékenységek mindegyikében önálló

6. Öltözködés, vetkőzés
Öltözködési és vetkőzési tevékenységek
0 pont = a természetes személy öltözködési és vetkőzési tevékenységében zömmel más természetes személy segítségére szorul
5 pont = a természetes személy legalább két öltözködési és vetkőzési tevékenységében más természetes személy segítségére szorul
10 pont = a természetes személy az öltözködési és vetkőzési tevékenységek mindegyikében önálló

7. Testhelyzet-változtatás, ülés és állás
Testhelyzet-változtatási, ülési és állási tevékenységek
0 pont = fa természetes személy a testhelyzet-változtatási, ülési és állási tevékenységében zömmel más természetes személy segítségére szorul
5 pont = a természetes személy legalább két testhelyzet-változtatási, ülési és állási tevékenységében más természetes személy segítségére szorul
10 pont = a természetes személy a testhelyzet-változtatási, ülési és állási tevékenységek mindegyikében önálló

8. Lépcsőjárás
Lépcsőjárási tevékenységek
0 pont = a természetes személy nem képes lépcsőn közlekedni, még segédeszköz vagy más természetes személy segítségével sem
5 pont = a természetes személy lépcsőjárás közben más természetes személy segítségére szorul
10 pont = a természetes személy képes önállóan közlekedni lépcsőn is, segédeszközzel vagy a nélkül

9. Mozgás egyenes/sík felületen
Az egyenes felületen való mozgás tevékenységei
0 pont = a természetes személy sík felületen való közlekedés során más természetes személy segítségére szorul
5 pont = a természetes személy sík felületen való járás közben legalább egy tevékenységben más természetes személy segítségére szorul
10 pont = a természetes személy képes önállóan közlekedni sík felületen

10. Térbeli tájékozódás
Térbeli tájékozódási tevékenységek
0 pont = fyzická osoba je pri väčšine úkonov orientácie v prirodzenom prostredí odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby / a természetes személy a természetes környezetében való tájékozódási tevékenységek zömében más természetes személy segítségére szorul
5 pont = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch orientácie v prirodzenom prostredí odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby / a természetes személy a környezetében való tájékozódási tevékenységei közül legalább kettőben más természetes személy segítségére szorul
10 pont = a természetes személy képes önállóan tájékozódni természetes környezetében

11. A terápiák betartása
A gyógyászati terápiák betartásának tevékenységei
0 pont = a természetes személy a terápiás tevékenységek zömében más természetes személy segítségére szorul
5 pont = a természetes személy a terápiás tevékenységek közül legalább kettőben más természetes személy segítségére szorul
10 pont = a természetes személy képes önállóan végezni a terápiás tevékenységeket

12. Felügyelet
Felügyeleti tevékenységek
0 pont = a természetes személy állandó felügyeletre szorul a tevékenységek zömében, vagy a cisztás fibrózisban szenvedő természetes személy felügyeltre szorul legalább négy tevékenységben
5 pont = a természetes személy napközben legalább három tevékenységben felügyeltre szorul
10 pont = a természetes személy semmilyen tevékenységében nem szorul felügyeletre

B. A más természetes személy segítségére szoruló természetes személy ráutaltsági fokozata az elért pontok szerint, és a ráutaltság terjedelmének megállapítása

Fokozat Pontszám Átlagos ráutaltsági időtartam (óra/nap) Átlagos ráutaltsági dőtartam (óra/hónap)
I. 105 - 120 0 0
II. 85 - 104 2 - 4 60 - 120
III. 65 - 84 4 - 6 120 - 180
IV. 45 - 64 6 - 8 180 - 240
V. 25 - 44 8 - 12 240 - 360
VI. 0 - 24 több mint 12 több mint 360


A Tt. 448/2008. sz. törvényének 4. sz. melléklete

Önellátó tevékenységek, háztartásvezetési tevékenységek és alapvető szociális/társadalmi tevékenységek

I. rész
Önellátó tevékenységek
a) Higiénia
1. személyi higiénia
az egyes testrészek higiéniájával való törődés: kéz, arc, fogak, körmök (borotválkozás, fésülködés, mosdás, make-up, festéklemosás, körömvágás kézen-lábon, krémek, kenőcsök, gyógykészítmények alkalmazása),
2. fürdés
higiéniai törődés az egész testtel, kádban, esetleg zuhany alatt, hajmosással (fürdésre mindig kádban vagy zuhanyozóban kerül sor),
b) Étkezés és folyadékpótlás
1. az étel adagolása,
2. kiszolgálás (az étel és ital elszállítása az ügyfél közelébe),
3. etetés és itatás,
c) A húgyhólyag és a vastagbél kiürítése
1. elkísérés a toalettre,
2. segítség a ruha le- és felhúzásánál,
3. célzott tisztálkodás toalett után,
4. elkísérés a toalettről,
5. az ágytál, a kacsa elhelyezése, azt követően pedig a megtisztítása,
6. a személyi fehérnemű és ágynemű védelme a bepiszkolódás ellen (pelenka felhelyezése és cseréje),
d) Öltöztetés, vetkőztetés
1. az öltözék kiválasztása (helyes rétegezés és színek),
2. öltöztetés, a cipő felhúzása,
3. vetkőztetés, a cipő levetése.
e) Mobilitás, mozgás
1. kíséret járás közben (sík felületen, lépcsőn),
2. segítség ágyból való felkelésnél, ágyba való lefekvésnél,
3. testhelyzet-változtatás,
4. segítség tárgyak mozgatásánál (pl. a kanál megfogása, begombolkozás),
5. kiszolgálás és a napi használati tárgyak mozgatása.
f) A terápiás rend betartása
1. otthoni környezetben
1.1. gyógyszervásárlás, gyógyszerbeadás és kenőcsök alkalmazása,
1.2. a vércukorszint ellenőrzése várcukorszint-mérővel,
1.3. vérnyomásmérés, pulzusmérés és testhőmérséklet-mérés,
1.4. gyógyszer alkalmazása bőr alá (pl. inzulin),
1.5. testhelyzet változtatása,
2. intézményben
2.1. gyógyszervásárlás.
2.2. testhelyzet változtatása.

II. rész
Háztartásvezetési tevékenységek
a) élelmiszer és kisebb fogyasztási cikkek vásárlása,
b) ételkészítés, főzés, ételmelegítés,
c) étel házhoz szállítása,
d) mosogatás,
e) szokásos napi takarítás,
f) a háztartási fogyasztók kezelése,
g) ágynemű rendben tartása (mosás, vasalás),
h) az ágy rendben tartása,
i) a háztartási hulladék kukába helyezése,
j) szén, fa bekészítése, a hamu kivitele, vízhordás, fűtés a fűtőberendezésekben és ezek takarítása,
k) további egyszerű tevékenységek a háztartásvezetéssel és -üzemeltetéssel kapcsolatosan (adminisztratív ügyek, pl. a számlák befizetése).

III. rész
Alapvető szociális/társadalmi tevékenységek
a) kíséret
1. orvosi vizsgálatra,
2. hivatali ügyek intézésére,
3. iskolába és oktatási intézménybe, iskolából és oktatási intézményből, munkahelyre, munkahelyről,
4. szakköri tevékenységekre,
b) felolvasás természetes személynek, aki vak vagy szinte vak, főként hivatali ügyek intézése során, hivatali és személyes levelezéskor vagy bevásárláskor,
c) kommunikáció közvetítése természetes személynek, aki siket, kétoldali súlyosan nagyothalló vagy siketvak, elsősorban bevásárlás és szakköri tevékenység során.

IV. rész
Felügyelet önellátó tevékenységek végzése, a háztartással való törődés és az alapvető szociális/társadalmi tevékenységek során (a továbbiakban csak „felügyelet”)
a) felügyelet szükséges meghatározott időpontban,
b) megszakítás nélküli állandó felügyelet szükséges.


A Tt. 448/2008. sz. törvényének 4.a sz. melléklete

Pénzügyi támogatás krízisközpontban nyújtott szociális szolgáltatáshoz a 71. § 7. bek. és a 78.aa § szerint
A szociális szolgáltatás fajtája A pénzügyi támogatás összege havonta egy intézeti férőhely után A pénzügyi támogatás összege egy intézeti férőhely után a költségvetési évben
éjjeli menedékhely 120 euró 1440 euró
menhely 150 euró 1800 euró
átmeneti otthon 150 euró 1800 euró
szükséglakás 150 euró 1800 euró


A Tt. 448/2008. sz. törvényének 4.b sz. melléklete a Tt. 50/2012. sz. törvénye értelmében

NYILATKOZAT a természetes személy vagyoni helyzetéről a szociális szolgáltatási térítési díjfizetés céljaira Melléklet letöltése


A Tt. 448/2008. sz. törvényének 5. sz. melléklete

Pénzügyi támogatás a 76.§ szerinti, önellátásban más természetes személy segítségére szoruló természetes személy esetében
A más személy segítségére szoruló természetes személy ráutaltsági foka A pénzügyi támogatás összege gondozószolgáltatás nyújtásáért, havonta
II. 89,82 euró
III. 179,68 euró
IV. 269,47 euró
V. 359,29 euró
VI. 449,18 euró


A Tt. 448/2008. sz. törvényének 6. sz. melléklete

Pénzügyi támogatás a 71. § 6. bek. és a 78.a § szerinti, ráutaltsághoz kötött intézményi szociális szolgáltatás nyújtásához
A más személy segítségére szoruló természetes személy ráutaltsági foka A pénzügy támogatás összege bentlakásos szociális szolgáltatás nyújtásához /havonta /férőhelyenként A pénzügyi támogatás összege ambuláns szociális szolgáltatáshoz /havonta /férőhelyenként az ambuláns üzemelési munkanap legalább 8 óra időtartamban elfoglalt helye esetén
II. fok 87 euró 43,50 euró
III. fok 195,75 euró 97,88 euró
IV. fok 261 euró 130,50 euró
V. fok 369,75 euró 184,88 euró
VI. fok 456,75 euró 228,38 euró


A Tt. 448/2008. sz. törvényének 7. sz. melléklete

Minta
Kérvény pénzügyi támogatás iránt 71. § 6. bek. szerinti, ráutaltsághoz kötött intézményi szociális szolgáltatás nyújtásához Melléklet letöltése

A Tt. 448/2008. sz. törvényének 7.a sz. melléklete

Minta
Kérvény pénzügyi támogatás iránt 71. § 7. bek. szerinti, krízisközponti szociális szolgáltatás nyújtásához Melléklet letöltése

A Tt. 448/2008. sz. törvényének 8. sz. melléklete

Minta
Kérvény pénzügyi támogatás iránt 78.a § szerinti, ráutaltsághoz kötött intézményi szociális szolgáltatás nyújtásához Melléklet letöltése

A Tt. 448/2008. sz. törvényének 8.a sz. melléklete

Minta
Kérvény pénzügyi támogatás iránt a 78.aa § szerinti, hajléktalanszállón nyújtott szociális szolgáltatás támogatásához Melléklet letöltése