Hatályos 2015. szeptember 1-től

Tt. 37/2014.

Törvény
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁGÁRÓL,
valamint egyes törvények módosításáról


Kelt: 2014. január 29.


Módosítva:
Tt. 129/2015., hatályos 2015. szeptember 1-től


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt hozta meg:


I. cikkely

A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltóságának jogállása

1. §
(1) A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága pozsonyi (Bratislava) székhellyel rendelkező, tevékenységét a Szlovák Köztársaság egész területén kifejtő önálló jogi személy,1) amely feladatokat tölt be a tűzvédelem, a tűz megfékezése és a műszaki mentés terén.
(2) A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága a Szlovák Köztársaság alkotmányával, alkotmányerejű törvényével, a többi általános érvényű jogszabállyal, valamint a Szlovák Köztársaság számára kötelező érvényű nemzetközi szerződésekkel összhangban fejti ki tevékenységét.

2. §
A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága a Tűzoltóságok és Mentőszolgálatok Nemzetközi Egyesülete Szlovák Nemzeti Bizottságának tagja, aminek révén a Nemzetközi Tűzmegelőzési és Tűzoltási Műszaki Bizottság és a tokiói székhelyű Önkéntes Tűzoltók Világszövetségének tagja. A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága együttműködik az önkéntes tűzoltók külföldi szervezeteivel.

3. §
A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltóságának céljai és feladatai
(1) A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltóságának célja a lakosság oktatása és felkészítése tűz és nem kívánt események1a) elleni védelem terén. E cél elérését a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága az alábbi területeken történő feladatteljesítéssel biztosítja:
a) a lakosság tűzmegelőzés terén történő oktatása, különösen a gyerekek és fiatalkorúak vonatkozásában,
b) a lakosság szakmai oktatása, kiképzése és felkészítése a tűzmegelőzés, a tűz megfékezése, és nem kívánt események1a) során végzett műszaki mentési feladatok ellátása terén,
c) községi önkéntes tűzoltó testületek és az erők és eszközök országos szintű széthelyezésébe sorolt más polgári társulások pénzügyi támogatása,
d) a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága tagjainak bevetési tevékenysége,
e) a lakosság polgári védelme, 
f) tűz és nem kívánt események1a) elleni védelem terén végzett önkéntes tevékenység,
g) közhasznú tevékenység, oktatási tevékenység, ismeretterjesztő tevékenység és kulturális tevékenység,
h) sporttevékenység és tűzvédelemre irányuló versenyek szervezése,
i) a tűzvédelmi tárgyú történelmi és kulturális örökség megőrzése és gyarapítása,
j) határokon átnyúló együttműködés,
k) a környezet alakítása, védelme, karbantartása vagy javítása.
(2) A minisztériumok, a többi központi államigazgatási szerv és a községek a külön jogszabály2) által meghatározott terjedelemben működnek együtt a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltóságával.
(3) A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása céljából a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága oktatási intézményeket hozhat létre.

3.a §
A község önkéntes tűzoltó testületeinek pénzügyi támogatása
(1) A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága a 4. § 3. bekezdése szerinti támogatásból származó pénzügyi forrásokból pénzügyi támogatás céljából pénzügyi eszközöket nyújt a községeknek az önkéntes tűzoltó testületek támogatásához, valamint az erők és eszközök országos szintű széthelyezésébe besorolt polgári társulások számára.
(2) A községek önkéntes tűzoltó testületeinek pénzügyi támogatása átalányrészből és változó elemből áll.
(3) Az átalányrész függ a község önkéntes tűzoltó testülete külön jogszabály szerinti2a) kategóriába sorolásától. A változó elem függ a Tűzoltó és Mentő Testület műveletirányítási központja utasítása alapján megvalósított bevetésektől, miközben ez magában foglalja az üzemanyag térítési díját is.
(4) A bevetések száma és azokon való részvétel függvényében a pénzügyi támogatás részét képezhetik a pénzadományok is.
(5) A pénzügyi támogatás biztosításának részletei és az átalányrész összege a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma (a továbbiakban, „belügyminisztérium”) által kiadott általános érvényű jogszabályban kerülnek meghatározásra.

4. §
A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltóságának vagyona és bevételei
(1) A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága önállóan gazdálkodik a vagyonával és a külön jogszabályok3) értelmében használhatja az állam, a községek és a megyei önkormányzatok vagyonát is.
(2) A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága a tevékenysége végzéséhez szükséges eszközöket főképp tagdíjakból, a saját tevékenysége és vagyona hozamából, természetes személyek és jogi személyek adományaiból és hagyatékból szerzi.
(3) A Szlovák Köztársaság éves szinten nyújt támogatást a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltóságának az állami költségvetésből külön jogszabály4) értelmében, legalább a 3. § 1. bekezdés c) pontjába foglalt feladat elvégzéséhez szükséges összegben.

5. §
A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltóságának költségvetése
(1) A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága az alapszabályába foglalt szervei által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik. 
(2) A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltóságának költségvetése tartalmazza az összes költségvetési bevételt és kiadást, és az adott naptári évre kerül összeállításra és elfogadásra.

6. §
A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltóságának számvitele
(1) A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága a külön jogszabály5) alapján vezeti a számvitelét (könyvelését).
(2) A könyvviteli zárlat a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága székhelyén hozzáférhető a nyilvánosság számára és a külön jogszabály6) alapján nyilvánosságra hozatali kötelezettség alá esik.

7. §
A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága címerének és megnevezésének használata
(1) A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága címerének és a „Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága” megnevezésnek a használata csakis az e törvény szerinti célokkal és feladatokkal összhangban lehetséges.
(2) A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága címere és a „Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága” megnevezés használata az 1. bekezdésben foglaltaktól eltérő célokra csakis a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltóságának kimondott beleegyezése alapján lehetséges.

8. §
Szabálysértések
(1) Szabálysértést követ el az, aki a 7. §-al ellentétben használja a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága címerét vagy a „Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága” megnevezést, vagy ezeket utánzó címert vagy megnevezést, vagy mást személyt az ilyen utánzatok használatban tudatosan segít.
(2) A szabálysértésért az 1. bekezdés értelmében 250 euró összegig terjedő bírság róható ki.
(3) A szabálysértéseket az 1. bekezdés értelmében a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága kezdeményezése alapján a belügyminisztérium tárgyalja le.
(4) A szabálysértésekre és megtárgyalásukra a szabálysértésekről szóló általános érvényű előírás7) vonatkozik.

9. §
Egyéb közigazgatási szabálysértések
(1) A belügyminisztérium a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága javaslata alapján 100 eurótól 500 euróig terjedő pénzbírsággal sújtja azt a jogi személyt vagy vállalkozó természetes személyt, mely a 7. §-al ellentétben használja a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága címerét vagy a „Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága” megnevezést, vagy az ezeket utánzó címert vagy megnevezést, vagy más személyt az ilyen használatban tudatosan segít.
(2) Amennyiben a pénzbírság kirovását követő egyéves időszakban az 1. bekezdés szerinti kötelességek ismételt megszegésére kerül sor, a belügyminisztérium az 1. bekezdés szerinti díjszabás kétszereséig terjedő összegű pénzbírságot ró ki. 
(3) A pénzbírság összege a jogellenes cselekedet súlya, módja, időtartama és következményei elbírálása után kerül meghatározásra. 
(4) A pénzbírság mértékét megállapító eljárás azon naptól számított két éven belül folytatható le, amelyen a belügyminisztérium tudomást szerzett a kötelességszegés tényéről, de legkésőbb a kötelességszegés elkövetése napjától számított három éven belül.
(5) A pénzbírságokból származó jövedelem a költségvetés bevételét alkotja.
(6) A pénzbírság mértékét megállapító eljárásra a közigazgatási eljárásról szóló általános jogszabály vonatkozik.8)


IV. cikkely
Hatályba lépés
Jelen törvény 2014. április 1-én lép hatályba.


Ivan Gašparovič s. k.
Pavol Paška s. k.
Robert Fico s. k.


1) A Tt. 83/1990. sz., a polgárok egyesülési jogáról szóló, többször módosított törvénye.
1a) A Tt. 314/2001. sz., a Tt. 287/1994. törvényével módosított törvény 2. §-a 6. bekezdése a) pontja.
2) A Tt. 314/2001. sz., a tűzvédelemről szóló, többször módosított törvénye 57. és 58. §-a
2a) § 33 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3) A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 278/1993. sz., az állami vagyon kezeléséről szóló, többször módosított törvénye 13. §-a 1. bekezdése.
A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 138/1991. sz., a települési önkormányzatok vagyonáról szóló, többször módosított törvénye.
A Tt. 446/2001. sz., az önkormányzati megyék vagyonáról szóló, többször módosított törvénye.
4) A Tt. 526/2010. sz., a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma által nyújtott támogatásokról szóló, többször módosított törvénye.
5) A Tt. 431/2002. sz., a számvitelről szóló, többször módosított törvénye.
6) A Tt. 211/2000. sz., az információkhoz való szabad hozzáférésről, valamint egyéb törvények módosításáról (információszabadság-törvény) szóló, többször módosított törvénye.
7) A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 372/1990. sz., a szabálysértésekről szóló, többször módosított törvénye.
8) A Tt. 71/1967. sz., a közigazgatási eljárás szabályairól (közigazgatási eljárási rend) szóló, többször módosított törvénye.