Hatályos 2019. január 1-től 2020. szeptember 30-ig

Tt. 346/2018.

Törvény
A CIVIL NONPROFIT SZERVEZETEK NYILVÁNTARTÁSÁRÓL,
valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről


Kelt: 2018. november 27.


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt hozta meg:


I. cikkely

1. §
A törvény tárgya
Jelen törvény szabályozza
a) a civil nonprofit szervezetek nyilvántartójának létrehozását (a továbbiakban csak „nyilvántartó”),
b) azon adatok jegyzékét, melyeket a nyilvántartóban rögzítenek (a továbbiakban csak „rögzített adatok”),
c) a rögzített adatok nyilvánosságra hozatalát és rendelkezésre bocsátását.

2. §
A nyilvántartó
(1) Létrehozásra kerül a nyilvántartó, mely a közigazgatás informatikai rendszerének a része. A nyilvántartó kezelője és üzemeltetője a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma (a továbbiakban csak „belügyminisztérium).
(2) A civil nonprofit szervezetek, amelyeknek adatait a nyilvántartóban rögzítik (a továbbiakban csak „bejegyzett személy”), a következők:
a) az alapítványok,
b) a közhasznú szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezetek,
c) a nem befektetési célú alapok,
d) a civil szervezetek, a szakszervezeti szervezetek és munkáltatói szervezetek,
e) nemzetközi kötődésű szervezetek.

3. §
Rögzített adatok
(1) A nyilvántartóban az alábbi adatokat rögzítik:
a) a bejegyzett személy megnevezése és székhelyének címe,
b) a szervezet azonosító száma (a továbbiakban csak „azonosító szám”),
c) a bejegyzett személy jogi formája,
d) azon természetes személy azonosító adatai, aki az alapító, a fenntartó vagy az előkészítő bizottság tagja,
1. utóneve,
2. családi neve,
3. születésének dátuma,
4. személyi száma vagy s természetes személy más azonosító kódja, ha különleges jogszabály így rendelkezik1) (a továbbiakban csak „személyi szám”),
5. állandó lakcíme vagy átmeneti lakcíme terjedelmében
e) azon jogi személy azonosító adatai, mely létrehozója vagy alapítója,
1. megnevezése vagy üzleti neve,
2. székhelyének címe
3. azonosító száma terjedelmében,
f) azon természetes személy azonosító adatai, aki bejegyzett személy statutáris szerve vagy statutáris szervének tagja,
1. utóneve,
2. családi neve,
3. születésének dátuma,
4. személyi száma,
5. állandó lakcíme terjedelmében,
g) a bejegyzett személy statutáris szerv vagy statutáris szerv tagja tisztségének létrejötte és befejeződése, valamint a mód, ahogyan ez a személy a bejegyzett személy nevében eljár,
h) a bejegyzett személy létrejöttének dátuma,
i) a bejegyzett személy megszűnésének dátuma és a megszűnés jogi indoka,
j) a bejegyzett személy felszámolási vagy pótlólagos felszámolási eljárásba történő belépésének dátuma, valamint a bejegyzett személy felszámolási vagy pótlólagos felszámolási eljárása befejezésének dátuma, 
k) a felszámoló biztosként nyilvántartásba bejegyzett természetes személy utóneve, családi neve, állandó lakcíme, születésének dátuma és személyi száma vagy jogi személy üzleti neve vagy megnevezése, székhelye, azonosító száma és statutáris szerve, feltüntetve azon természetes személy utónevét, családi nevét, állandó lakcímét, születési dátumát és személyi számát, aki a jogi személy nevében a felszámoló biztosi teendőket ellátja,
l) a csődeljárás meghirdetése és a csődeljárás befejeződése,
m) azon vagyonkezelő utóneve, családi neve, jelzése és irodájának címe, akit a csődeljárásban, a restrukturalizációs eljárásban vagy csődegyezségi eljárásban csődbiztosként jegyzetek be a nyilvántartóba; ha a kijelölt csődbiztos jogi személy, bejegyzésre kerül az üzleti neve, székhelye, azonosító száma, a vagyonkezelő jelzése és székhelycíme,
n) a restrukturalizáció vagy csődegyezség engedélyezésének dátuma és ezen eljárások befejeződésének dátuma, a bejegyzett személy törlésének jogi indoka,
o) adat a bejegyzett személy el nem évült, büntetőeljárásban kiszabott büntetéseiről, valamint a jogutódjait sújtó végre nem hajtott büntetésekről.
(2) A nyilvántartóba bejegyzik továbbá, ha
a) közhasznú szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetről van szó,
1. az időtartamot, melyre a közhasznú szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetet létrehozzák, ha nem meghatározatlan időre alapították,
2. a közhasznú szolgáltatása fajtáját,
3. az egyes alapítók pénzügyi betéteit, az egyes alapítók dologi betéteit és azok pénzben kifejezett értékét, melyet szakértő állapított meg, ha ezek bevitelre kerültek,
b) alapítványról van szó,
1. a közhasznú célt, melyet az alapítvány támogat,
2. az alapítványi tőke értékét és tárgyát, feltüntetve a pénzeszközök összegét, az ingatlanokat és azok szakértő által megállapított értékét, az értékpapírokat és azok piaci értékét, más vagyoni jogok és pénzben kifejezhető vagyonértékek szakértő által felbecsült értékét,
c) nem befektetési célú alapról van szó,
1. a célt, melyet a nem befektetési célú alap támogatni fog,
2. az időtartamot, melyre a nem befektetési célú alapot létrehozták,
3. az egyes alapítók betéteinek nagyságát és befizetésének mértékét, a bank vagy külföldi bankfiók nevét és az alapító számlaszámát, melyen a befizetett betéteket és egyéb pénzeszközöket vezetik,
d) civil szervezetről, szakszervezetről vagy munkáltatói szervezetről van szó,
1. a civil szervezet tevékenységének célját,
2. a saját nevükben és az alapító civil szervezet, szakszervezet vagy munkáltatói szervezet nevében eljáró szervezeti egység nevét, székhelycímét, azonosító számát, a szervezeti egység nyilvántartásba vételének dátumát, a szervezeti egység megszűnésének dátumát és a megszűnés jogi indokát,
3. a civil szervezet, szakszervezet vagy munkáltatói szervezet minden szervezeti egységének nevében eljárni jogosult természetes személy utónevét, családi nevét és születési dátumát,
4. a civil szervezet, szakszervezet vagy munkáltatói szervezet minden szervezeti egységének nevében eljárni jogosult természetes személy állandó lakcímét és személyi számát,
5. a civil szervezet, szakszervezet vagy munkáltatói szervezet minden szervezeti egységének nevében eljárni jogosult természetes személy tisztsége létrejöttének napját és tisztsége megszűnésének napját,
6. a civil szervezet megszűnését és megszűnése jogi indokát,
e) a nemzetközi elemmel bíró szervezetet, a nemzetközi elemmel bíró szervezet tevékenységének tartalmát.
(3) Ha külföldi alapítvány szervezeti egységéről van szó, a nyilvántartásba bejegyzik
a) a külföldi alapítvány szervezeti egységének megnevezését,
b) a külföldi alapítvány szervezeti egységének székhelycímét,
c) a külföldi alapítvány szervezeti egységének azonosító számát,
d) a közhasznú célt, melyet a külföldi alapítvány szervezeti egysége támogat,
e) azon természetes személy azonosító adatait, aki a külföldi alapítvány szervezeti egységének statutáris szerve, az alábbi terjedelemben
1. utónév,
2. családi név,
3. születése dátuma,
4. állandó lakcíme vagy ideiglenes tartózkodási helye címe a Szlovák Köztársaság területén,
5. személyi száma, ha ilyet hozzárendeltek,
f) a külföldi alapítvány szervezeti egysége statutáris szerve tisztségének keletkezési napja és megszűnési napja, valamint a jogkörei,
g) a külföldi alapítvány szervezeti egysége vagyoni betétének értéke,
h) a külföldi alapítvány szervezeti egysége megszüntetésének dátuma,
i) a külföldi alapítvány neve és székhelycíme,
j) a külföldi alapítványt nyilvántartó regiszter vagy más nyilvántartó, valamint a bejegyzési szám. 
(4) Ha közhasznú szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezetről, nem befektetési célú alapról vagy alapítványról van szó, a nyilvántartóba bejegyzik a kedvezmények végső felhasználójának azonosító adatait is, az utóneve, családi neve, személyi száma vagy ha személyi számmal nem rendelkezik, a születési dátuma terjedelmében, tartózkodási helye címét, állampolgárságát, személyazonosító okmánya fajtáját és számát, vagy azon személyek körét, akik a kedvezmények végső felhasználójának tekinthetők, valamint az adatokat, melyek megalapozzák a kedvezmények végső felhasználói státusát különleges jogszabály értelmében.2) Az előző mondat szerinti bejegyzés nem helyettesíti a kedvezmények végső felhasználója regisztrációs kötelességét a közszféra partnerének külön jogszabály szerinti nyilvántartójában.3)
(5) A nyilvántartóba bejegyzik még
a) a közhasznú célt, ha a bejegyzett személy célja vagy tevékenységének tárgya alkotás, támogatás, védelem vagy fejlesztés
1. a kulturális és szellemi értékek,
2. a környezet,
3. az emberi jogok,
4. az egészség,
5.a szociális szolgáltatás vagy szociális segítés,
6. a művelődés,
7. a tudomány, a kutatás és fejlesztés,
8. a testnevelés,
9. az önkéntesség,
10. a fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés területén,
b) a honlapcímet.
(6) Az (1) – (5) bekezdésben feltüntetett adatokon kívül a nyilvántartó tartalmazza elektronikus formában az alapszabályzatot, a létrehozás okiratait, az alapító szerződéseket, az alapító okiratokat, a statútumokat, az ajándékozási okiratokat és ezek változásait és függelékeit.
(7) A nyilvántartóba bejegyzett adatok addig tekinthetők teljesnek és a tényeknek megfelelőnek, amíg nem nyer bizonyítást ezek ellenkezője. A bejegyzett személy nem köteles a közhatalmi szerveknek igazolni olyan adatokat, amelyek a nyilvántartóba bejegyzésre kerültek. A civil szervezet, szakszervezet vagy munkáltatói szervezet szervezeti egysége nem köteles a közhatalmi szerveknek igazolni olyan adatokat, amelyek a nyilvántartóba bejegyzésre kerültek.

4. §
Adatok bejegyzése a nyilvántartóba
(1) Az alapítvány nyilvántartásba vételi, alapítási, keletkezési, megszüntetési eljárását, a nem befektetési célú alap nyilvántartásba vételi, alapítási, keletkezési, megszüntetési eljárását, a közhasznú szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezet nyilvántartásba vételi, alapítási, létesítési, megszüntetési és megszűnési eljárását, a civil szervezet és szervezeti egysége nyilvántartásba vételi, alapítási és megszüntetési eljárását, a szakszervezet és munkáltató szervezet és ezek szervezeti egységei nyilvántartásba vételi, keletkezési és megszüntetési eljárását, a nemzetközi elemmel bíró szervezet létesítési és engedélyezési eljárását különleges jogszabályok szabályozzák.4)
(2) A közigazgatási hatóság (a továbbiakban csak „nyilvántartó hivatal”), mely az (1) bekezdés szerinti ügyekben eljár, a róluk szóló jogerős döntést követően azonnal bejegyzi a 3. § (1) – (4) bekezdése szerinti adatokat, ha különleges jogszabályok5) másként nem rendelkeznek. A nyilvántartó hivatal haladéktalanul bevezeti a nyilvántartásba a 3. § (6) bek. szerinti okiratok elektronikus változatait is. A nyilvántartó hivatal haladéktalanul bevezeti a nyilvántartóba a bejegyzett adatok változásait és a megszűnést is.

5. §
A bejegyzett adatok nyilvánosságra hozatala és rendelkezésre bocsátása
(1) A nyilvántartót elektronikus formában vezetik. A nyilvántartó nyilvános és nem nyilvános részre tagolódik. A nyilvántartó nyilvános része szabadon elérhető a belügyminisztérium honlapján.
(2) A nyilvántartó nyilvános része tartalmazza a 3. § (1) bek. a)–c) pontja, d) pontjának első–harmadik alpontja, e) pontja, f) pontjának első-harmadik alpontja, g)–j) pontja, l) pontja, a 3. § (3) bek. a)–d) pontja, e) pontjának első–harmadik alpontja, f)–j) pontja, a 3. § (5) bekezdése szerinti adatokat és a 3. § (6) bek. szerinti okiratok elektronikus változatait. Az elektronikus okiratokban a nyilvánosságra hozatal előtt anonimizálják azokat az adatokat, amelyek által így biztosítható a jogok és törvénnyel védett érdekek védelme.
(3) A nyilvántartó nem nyilvános részét a (2) bekezdésbe foglaltaktól eltérő adatok képezik.
(4) A belügyminisztérium írásbeli kérvény alapján, mely tartalmazza a kérelmező utónevét, családi nevét, születési dátumát és állandó lakcímét, valamint a közigazgatási illeték befizetésének nyugtáját, kivonatot ad ki a nyilvántartóból. A nyilvántartói kivonat tartalmazza a kiadás napján nyilvántartóban szereplő hatályos adatokat. A nem nyilvános részből származó adatokkal nyilvántartói kivonatot a belügyminisztérium csak az érintett jogi személynek és a jogköreit gyakorló közhatalmi hatóságnak ad ki. A nyilvántartói kivonat elektronikus formában is kikérhető elektronikus formanyomtatvány útján.
(5) A belügyminisztérium írásbeli kérvény alapján, mely tartalmazza a kérelmező utónevét, családi nevét, születési dátumát és állandó lakcímét, valamint a közigazgatási illeték befizetésének nyugtáját, tájékoztatást nyújt arról, hogy a nyilvántartóban bejegyzés nem szerepel.
(6) A nyilvántartói kivonat vagy a nyilvántartóhoz való hozzáférés a közhatalmi szervek hatáskör-gyakorlása során térítésmentes.

6. §
(1) A közhatalmi szerv nem nyújthat közhasznú eszközöket6)
a) bejegyzett személynek, mely esetében a nyilvántartóban nem szerepelnek a 3. § (1) bek. a), b), c) és f) pontja szerinti adatok,
b) civil szervezet szervezeti egységének, szakszervezet szervezeti egységének vagy munkáltatói szervezet szervezeti egységének, melynek a 3. § (2) bek d) pontja szerinti adatai nincsenek feltüntetve a nyilvántartóban.
(2) Nem szerezheti meg az állam vagyonát, a nagyobb területi egység (megye) vagyonát, a község vagyonát vagy közhasznú intézmény vagyonát
a) az a bejegyzett személy, mely esetében a nyilvántartóban nem szerepelnek a 3. § (1) bek. a), b), c) és f) pontja szerinti adatok,
b) civil szervezet azon szervezeti egysége, szakszervezet azon szervezeti egysége vagy munkáltatói szervezet azon szervezeti egysége, melynek a 3. § (2) bek d) pontja szerinti adatai nincsenek feltüntetve a nyilvántartóban.

7. §
Átmeneti rendelkezések
(1) A belügyminisztérium a nyilvántartót a jelen törvény életbe lépésétől számított két éven belül üzembe helyezi. A nyilvántartó üzembe helyezését a belügyminisztérium a honlapján legalább egy hónappal korábban közzéteszi.
(2) A nem befektetési célú alapok nyilvántartójának bejegyzései, a közhasznú szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezetek nyilvántartójának bejegyzései, az alapítványok nyilvántartójának bejegyzései, a civil szervezetek, a szakszervezetek, a munkáltatói szervezetek nyilvántartójának bejegyzései, melyeket a regisztráló hatóságok az eddigi szabályozás szerint vezettek, a nyilvántartó üzembe helyezéséig a jelen törvény szerinti nyilvántartói bejegyzésnek számítanak.

8. §
A jelen törvénnyel az Európai Unió törvénymellékletben felsorolt jogilag kötelező érvényű rendeletei is beépülnek a jogrendben.


VIII. cikkely

A jelen törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.


Andrej Danko s. k.
Peter Pellegrini s. k.


1) A Tt. 253/1998. sz., a Szlovák Köztársaság lakosai tartózkodási helyéről és a Szlovák Köztársaság lakosai nyilvántartásáról szóló törvénye 23.b §-a a Tt. 190/2013. sz. törvénye megfogalmazásában
2) A Tt. 287/2008. sz., a bűncselekményekből származó jövedelmek legalizálása elleni védelemről és a terrorizmus finanszírozása elleni védelemről szóló törvénye, valamint egyes más törvénymódosítások 6.a §-a 1. bek. c) pontja a Tt. 315/2016. sz. törvénye megfogalmazásában
3) A Tt. 315/2016. sz., a közszféra partnereinek nyilvántartásáról szóló törvénye és egyes más törvénymódosítások és kiegészítések, a Tt. 38/2017. sz. törvénye megfogalmazásában
4) A Tt. 116/1985. sz., a nemzetközi elemmel bíró szervezetek Csehszlovák Szocialista Köztársaságban való működéséről szóló törvénye a későbbi módosítások szerint
A Tt. 83/1990. sz. törvénye az állampolgárok gyülekezési jogáról a későbbi módosítások szerint
A Tt. 147/1997. sz., a nem befektetési célú alapokról szóló törvénye és a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 207/1996. sz. törvényének kiegészítése, a későbbi módosítások szerint
A Tt. 213/1997. sz törvénye a közhasznú szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezetekről, a későbbi szabályozások szerint
A Tt. 34/2002. sz. törvénye az alapítványokról és a Polgári törvénykönyv módosításáról a későbbi szabályozások szerint
5) Pl. a Tt. 83/1990. sz. törvénye 9.a §-a a Tt. 300/1990. sz. törvénye megfogalmazásában
6) A Tt. 523/2004. sz., a közigazgatás költségvetési szabályairól szóló törvénye és más törvénymódosítások 2. §-ának a) pontja


A Tt. 346/2018. sz. törvényének melléklete

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGILAG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ ÁTVETT RENDELETEI
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5.)