Hatályos 2020. május 1-től 2020. december 31-ig

Tt. 181/2014.

A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYRÓL
és a Tt. 85/2005. sz., a politikai pártokról és politikai mozgalmakról szóló, többször módosított törvénye módosításáról és kiegészítéséről


Kelt 2014. május 29-én


Módosítva:
Tt. 125/2016., hatályos 2016. július 1-től
Tt. 69/2017., hatályos 2017. március 31-től
Tt. 344/2018., hatályos 2019. január 1-től
Tt. 208/2019., hatályos 2019. július 16-tól
Tt. 413/2019., hatályos 2019. december 4-től
Tt. 501/2019., hatályos 2019. december 31-től
Tt. 413/2019., hatályos 2020. május 1-től


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt hozta meg:


I. cikkely

1. §
A szabályozás tárgya
Ez a törvény a külön jogszabályok szerinti választások1) kampányainak vezetésének és finanszírozásának részleteit szabályozza.

2. §
Választási kampány
(1) Választási kampány a jelen törvény céljaira a politikai párt, politikai mozgalom,2) politikai pártok és politikai mozgalmak koalíciója és a jelöltek bármilyen tevékenysége, melyért hagyományosan térítést fizetnek, mely a tevékenységük, a céljaik és programjuk népszerűsítését célozza meg a külön jogszabály szerinti választott tisztség1) megszerzése érdekében. Mindez magába foglalja az első mondat szerinti jogalanyok érdekében vagy kárára kifejtett tevékenységeket is.
(2) A választási kampány azon a napon kezdődik, amelyen a Szlovák Köztársaság Törvénytárában közzéteszik a választások kihirdetéséről szóló határozatot (a továbbiakban csak „a választások kihirdetése”), és 48 órával a választások megtartásának napja előtt ér véget.
(3) Az 1. bekezdésben meghatározottól eltérő jogalanyok politikai pártok, politikai pártok koalíciója és jelöltek javára vagy kárára kifejtett tevékenysége a választási kampány meghatározott időszakában tilos.

3. §
A politikai párt választási kampányának finanszírozása a Szlovák Köztársaság nemzeti tanácsi és az európai parlamenti választása esetén
(1) A politikai párt vagy a politikai mozgalom (a továbbiakban csak „politikai párt”) választási kampányára a Szlovák Köztársaság nemzeti tanácsi választása és az európai parlamenti választása során legfeljebb 3 000 000 eurót költhet, beleértve a hozzáadottérték-adót is. A politikai párt első mondat szerinti költségkeretébe beleszámít a szerződéses ajándék vagy más térítésmentes teljesítés értéke és a szokásos ár közötti különbség, valamint a politikai párt népszerűsítésére fordított költség, melyet a politikai párt a választások kihirdetése napját megelőző 180. naptól kezdődően e célra fordított.
(2) A választásikampány-költségek térítésére a politikai párt csak bankban vagy külföldi bank fiókjában (a továbbiakban csak „bank”) vezetett külön fizetési számlán (a továbbiakban csak „külön számla”) szereplő pénzeszközöket használhat fel. A külön számlán vezetett pénzeszközökre külön jogszabályok vonatkoznak.3)
(3) Külön számlát a politikai pártnak minden egyes választási kampányra önállóan kell létesítenie.
(4) A 2. bekezdés szerinti külön számlán szereplő adatokat kötelező ingyen, távoli helyről és folyamatosan elérhetővé tenni harmadik személyek számára és láthatóvá kell tenni a pénzügyi tranzakciók adatait az összeg, az elszámolás dátuma, a kifizető és elfogadó utó- és családi neve vagy megnevezése, a könyvelési bejegyzés és az átutalás egyedi azonosítója terjedelmében (a továbbiakban csak „a pénzügyi tranzakciók áttekintése”). A honlap címét, melyen a politikai párt ezeket az adatokat közzéteszi, a politikai párt irat formájában vagy elektronikus formában a számla létrehozását követően azonnal jelenti a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának (a továbbiakban csak „belügyminisztérium”), mely azt közzéteszi a saját honlapján.
(5) A külön számlára pénzeszközt elhelyezni kizárólag más bankszámláról történő átutalással lehet. A belügyminisztérium kérésére a politikai pártnak igazolnia kell, ki a bankszámla tulajdonosa, melyről a pénzeszközöket átutalták.
(6) A 2. bekezdés szerinti számla kivonatát a politikai párt köteles a kiadástól számított öt éven át megőrizni.
(7) A választási kampányra fordított eszközökről a politikai párt külön nyilvántartást vezet a választási kampány céljából az alábbi tagolásban:
a) a választás előtti és választási közvélemény-kutatások költségtérítései,
b) a fizetett hirdetések és reklámok költségei,
c) a külön jogszabály szerinti4) politikai hirdetés sugárzására fordított költségek,
d) a választási plakátok költségtérítései,
e) a külön jogszabály szerinti5) kereskedelmi társaság költségei,
f) a politikai párt tagjainak utazási költségei és a politikai párt alkalmazottainak külön jogszabály szerinti6) útiköltségei,
g) a dologi ajándékok és más térítésmentes teljesítések áttekintése, melyek értékét külön jogszabály7) értelmében kell meghatározni,
h) a politikai párt minden egyéb, a párt tevékenységének, céljainak és programjának népszerűsítésére fordított kiadása.
(8) A 6. és 7. bekezdés számviteli nyilvántartási dokumentumainak megőrzésére külön jogszabály8) vonatkozik.
(9) A politikai párt a belügyminisztérium kérésére köteles kézbesíteni a dokumentumokat, tájékoztatást, magyarázatot nyújtani vagy más adatot megadni választási kampányával kapcsolatosan a kérvény kézhez vételétől számított tíz napon belül.

4. §
Zárójelentés
(1) A politikai párt köteles zárójelentést készíteni választási kampányköltségeiről a Szlovák Köztársaság nemzeti tanácsi választása és az európai parlamenti választás esetében (a továbbiakban csak „zárójelentés”).
(2) A zárójelentés tartalmazza
a) a választás előtti és választási közvélemény-kutatások költségtérítéseinek áttekintését,
b) a fizetett hirdetések és reklámok költségeinek áttekintését,
c) a politikai hirdetés sugárzására fordított költségek áttekintését,4)
d) a választási plakátok költségtérítéseinek áttekintését,
e) a politikai párt tagjainak utazási költségeinek és a politikai párt alkalmazottainak külön jogszabály szerinti,6) választási kampányi útiköltségeinek áttekintését,
f) a politikai párt minden egyéb, a párt tevékenységének, céljainak és programjának népszerűsítésére fordított kiadása áttekintését,
g) a külön jogszabály szerinti5) kereskedelmi társaság költségeinek áttekintését,
h) a dologi ajándékok és más térítésmentes teljesítések áttekintését és értékét,
i) az a) – h) pontok terjedelmében azon költségek áttekintését, melyeket a politikai párt a választások kihirdetésének napját megelőző 180. naptól kezdődő időszakban elköltött, a bankban vezetett átutalási bankszámla számát, melyről a költségeket fedezték; ha semmilyen költsége nem volt, erről becsületbeli nyilatkozatot mellékel.
(3) A politikai párt köteles legkésőbb a választásoktól számított 30. napon kézbesíteni a zárójelentést a belügyminisztériumnak irat formájában és elektronikus formában is.
(4) A politikai párt zárójelentését a belügyminisztérium a honlapján az irat alapú kézbesítéstől számított 30 napon belül közzéteszi és nyilvánosság öt éven keresztül elérheti azt.
(5) A zárójelentésben a 2. bekezdés szerint költségekbe történő besorolás vonatkozásában ügydöntő a közvélemény-kutatás végrehajtásának napja, a reklámakció vagy népszerűsítő akció megvalósításának napja.
(6) Ha a belügyminisztérium megállapítja, hogy a zárójelentés nem tartalmazza a 2. bekezdés szerinti adatokat vagy az adatok nem teljesek, felszólítja a politikai pártot a megállapított hiányosságok kiküszöbölésére. A politika párt ezt köteles megtenni a felszólítás kézbesítésének napjától számított 15 napon belül.
(7) A zárójelentést a politikai párt azon a formanyomtatványon készíti el, amelyet a belügyminisztérium a honlapján legkésőbb a választások napján közzétesz.

5. §
A Szlovák Köztársaság köztársaságielnök-választása választási kampányának finanszírozása
(1) A Szlovák Köztársaság köztársaságielnök-jelöltje (a továbbiakban csak „köztársaságielnök-jelölt”) választási kampányára, együttvéve a választás két fordulójában legfeljebb 500 000 eurót költhet, beleértve a hozzáadottérték-adót is. Ebbe az összegbe beletartoznak azok a jelölt népszerűsítésére fordított költségek is, melyeket a köztársaságielnök-jelölt a választás kihirdetésének napját megelőző 180. naptól kezdődő időszakban kiadott, és a költségek, melyeket a köztársaságielnök-jelölt már megtérített vagy meg kell térítenie. Ha a politikai reklám, hirdetés vagy program ingyen vagy csökkentett áron jelent meg vagy került sugárzásra más műsorszórónál, mint a Szlovákia Rádiója és Televíziója, feltüntetett összegként a szolgáltatás szokásos árát kell beszámítani.
(2) A köztársaságielnök-jelölt választási kampányköltségének tekintendő az összes pénzeszköz, ajándék és más térítésmentes teljesítés pénzben kifejezhető együttes összege, melyet a köztársaságielnök-jelölt fizetett hirdetésre vagy reklámra, politikai reklámra, reklámplakátok, szórólapok, más propagandaanyagok és tárgyak készíttetésére, valamint bármilyen más, a választási kampánnyal összefüggő teljesítésre fordít.
(3) A köztársaságielnök-jelölt ajándékot és más térítésmentes teljesítést választási kampányában csak
a) a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel bíró természetes személytől,
b) a Szlovák Köztársaság területén székhellyel bíró jogi személytől,
c) a Szlovák Köztársaságban bejegyzett politikai párttól
fogadhat el.
(4) A köztársaságielnök-jelölt ajándékot és más térítésmentes teljesítést választási kampányában nem fogadhat el
a) az államtól, a Szlovák Földalaptól, községtől vagy nagyobb területi egységtől (megye),
b) jogi személytől, melynek alapítója az állam, az Szlovák Földalap, község vagy nagyobb területi egység (megye),
c) jogi személytől, melyben vagyonrésszel bír az állam, az Szlovák Földalap, község vagy nagyobb területi egység,
d) civil szervezettől, alapítványtól, közhasznú szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezettől, alaptól, jogi személyek érdekvédelmi szövetségétől, települések szövetségétől és nemzetközi alannyal bíró szervezetektől,
e) közjogi intézménytől, sem törvénnyel létrehozott jogi személytől,
f) személytől, akiről mint ajándékozóról nem tudja feltüntetni az azonosító adatokat, vagy mint térítésmentes szolgáltatást nyújtó szerződéses félről az azonosító adatokat,
e) európai politikai párttól vagy európai politikai alapítványtól.
(5) A választási kampányra szánt pénzeszközöket a köztársaságielnök-jelölt köteles bankban létesített külön számlán vezetni.
(6) Az 5. bekezdés szerinti külön számlán szereplő adatokat kötelező ingyen, távoli helyről és folyamatosan elérhetővé tenni harmadik személyek számára és láthatóvá kell tenni a pénzügyi tranzakciók adatait. A honlap címét, melyen ezeket az adatokat közzéteszik, a köztársaságielnök-jelölt irat formájában vagy elektronikus formában a számla létrehozását követően azonnal jelenti a belügyminisztériumnak, mely azt közzéteszi a saját honlapján.
(7) Az 5. bekezdés szerinti külön számlára pénzeszközök kizárólag más számláról történő átutalással helyezhetők el. A belügyminisztérium kérésére a köztársaságielnök-jelölt köteles bizonyítani, hogy ki annak a számlának a tulajdonosa, ahonnan a pénzügyi eszközök átutalásra kerültek.
(8) Az 5. bekezdés szerinti kivonatait a köztársaságielnök-jelölt a kiadásuktól számított öt éven át köteles megőrizni.
(9) A köztársaságielnök-jelölt külön nyilvántartást vezet a dologi ajándékokról és más térítésmentes teljesítésekről, feltüntetve az ajándék vagy ingyenes teljesítés elfogadásának dátumát, az ajándékozó vagy térítésmentesen szolgáltató szerződő fél azonosító adatait, természetes személy esetén az utó- és családi nevét és állandó lakhelycímét, jogi személy esetén a megnevezését, a szervezet azonosító számát és székhelycímét. Az ajándék vagy más térítésmentes teljesítés értékét a költségekbe a köztársaságielnök-jelölt kötelezően a szerződésben feltüntetett és a szokásos ár közötti különbséget beszámítva mutatja ki.
(10) A köztársaságielnök-jelölt külön nyilvántartást vezet az 5. és 9. bekezdések szerinti eszközök választási kampányi felhasználásáról az alábbi felosztásban:
a) a választás előtti és választási közvélemény-kutatások költségtérítései,
b) a fizetett hirdetések és reklámok költségei,
c) politikai hirdetés sugárzására fordított költségek,
d) a választási plakátok költségtérítései,
e) utazási költségek,
f) a dologi ajándékok és térítésmentes teljesítések és értékük áttekintése,
g) minden további, a köztársaságielnök-jelölt által személye népszerűsítésére fordított kiadás,
h) azon költségek áttekintése, melyeket a köztársaságielnök-jelölt a választások kihirdetésének napját megelőző 180. naptól kezdve, valamint a bankban vezetett átutalási fizetési számla száma, melyről a kiadást fedezték; ha semmilyen költséget nem használt fel, erről becsületbeli nyilatkozatot mellékel.
(11) A köztársaságielnök-jelölt köteles a honlapján közzétenni a 10. bekezdés szerinti felosztásban az információkat és kézbesíteni azt a belügyminisztériumnak irat formájában és elektronikus formában a választásokat követő 30 napon belül.
(12) A belügyminisztérium a 11. bekezdés szerinti tájékoztatás irat alapú kézbesítésének napjától számított 30 napon belül nyilvánosságra hozza azt a honlapján és a nyilvánosság számára öt éven át elérhetővé teszi.
(13) A 9. és 10. bekezdés szerinti nyilvántartáshoz kapcsolódó bizonylatokat a köztársaságielnök-jelölt a választási kampány végétől számított legkevesebb öt éven át köteles megőrizni.
(14) A köztársaságielnök-jelölt a belügyminisztérium kérésére köteles benyújtani a bizonylatokat, tájékoztatást, magyarázatot vagy más adatot is szolgáltatni a választási kampánnyal kapcsolatosan a kérvény kézbesítésétől számított tíz napon belül.
(15) A beszámolót az eszközökről, melyeket a köztársaságielnök-jelölt a választási kampányra fordított, űrlapon nyújtják be, melyet a belügyminisztérium honlapján legkésőbb a választások napján közzétesz.

6. §
A területi önkormányzati szervekbe történő választások jelöltjei választási kampányának finanszírozása
(1) A párton kívüli jelölt választási kampányára az alábbi összeget költheti, beleértve a hozzáadottérték-adót is:
a) az önkormányzati kerület elnöki tisztségének jelöltje legfeljebb 250 000 eurót,
b) a Szlovák Köztársaság fővárosa, Pozsony főpolgármesteri tisztségének és Kassa város főpolgármesteri tisztségének jelöltje legfeljebb 250 000 eurót,
c) a város, a község vagy városrész polgármesteri tisztségének jelöltje, ha lakosságának létszáma
1. 60 001 és 120 000 fő közötti, legfeljebb 100 000 eurót,
2. 30 001 és 60 000 fő közötti, legfeljebb 70 000 eurót,
3. 16 001 és 30 000 fő közötti, legfeljebb 50 000 eurót,
4. 10 001 és 16 000 fő közötti, legfeljebb 20 000 eurót,
5. 5 001 és 10 000 fő közötti, legfeljebb 10 000 eurót,
6. 2 001 és 5 000 fő közötti, legfeljebb 5 000 eurót,
7. 2 000 főnél kevesebb, legfeljebb 2 000 eurót.
(2) Ha az 1. bekezdés szerinti párton kívüli jelölt ugyanazon választásokon mint az önkormányzati kerületi szerv, községi képviselőtestület, városi képviselőtestület vagy helyi képviselőtestület párton kívüli jelöltje is indul, az 1. bekezdés szerinti összegekbe beleszámítanak a párton kívüli jelölt ezen a jogcímen kiadott választási kampányköltségei is.
(3) A párton kívüli jelöltnek, aki csak az önkormányzati kerület képviselője, a községi képviselőtestület, városi képviselőtestület vagy helyi képviselőtestület képviselője tisztségéért indul, a választási kampányára nincsenek meghatározva költségkorlátok.
(4) A párton kívüli jelölt választási kampányköltségeinek tekintendő az összes pénzeszköz, pénzben kifejezhető ajándék és más térítésmentes teljesítés együttes összege, melyet a párton kívüli jelölt fizetett hirdetés vagy reklám, valamint reklámműsorok, plakátok, szórólapok és más népszerűsítő anyagok és tárgyak elkészítésének költségtérítésére fordít. Az 1. bekezdés szerinti összegekbe beleszámítanak a jelölt azon, a jelölt népszerűsítésére fordított költségei is, amelyeket a jelölt a választások kihirdetésének napjától számított 180. naptól kezdődően eltelt időszakban költött e célra.
(5) A párton kívüli jelölt választási kampányára ajándékokat és más térítésmentes teljesítéseket csak az 5. § 3. bek. szerinti jogalanyoktól fogadhat el.
(6) A párton kívüli jelölt választási kampányára ajándékokat és más térítésmentes teljesítéseket az 5. § 4. bek. szerinti jogalanyoktól nem fogadhat el.
(7) Az önkormányzati kerület elnöki tisztségéért induló párton kívüli jelölt, a város főpolgármesteri tisztségéért induló párton kívüli jelölt, a község polgármesteri, a városrész polgármesteri tisztségéért induló párton kívüli jelölt 5000-nél nagyobb lakosságszámú település esetén köteles a választási kampány pénzeszközeit bankban megnyitott külön számlán vezetni. A külön számlára pénzeszközök kizárólag más bankszámláról történő átutalással helyezhetők el. A belügyminisztérium kérésére a párton kívüli jelöltnek igazolnia kell, ki annak a bankszámlának a tulajdonosa, amelyről a pénzeszközöket átutalták.
(8) A 7. bekezdés szerinti külön számla adatait kötelező ingyen, távoli helyről és folyamatosan elérhetővé tenni harmadik személyek számára és láthatóvá kell tenni a pénzügyi tranzakciók adatait. A honlap címét, melyen ezek az adatokat elérhetők, a párton kívüli jelölt irat formájában vagy elektronikus formában a számla létrehozását követően azonnal jelenti a belügyminisztériumnak, mely azt közzéteszi a saját honlapján.
(9) A 7. bekezdés szerinti bankszámla kivonatait a párton kívüli jelöltnek a kiadásuktól számított három éven át meg kell őriznie.
(10) A párton kívüli jelölt külön nyilvántartást vezet az ajándékokról és más térítésmentes teljesítésekről, beleértve az ajándék vagy térítésmentes teljesítés elfogadásának dátumát, azok értékét és az ajándékozó azonosító adatait, ajándékozás esetén természetes személy utó- és családi nevét és állandó lakhelycímét, jogi személy esetén a megnevezését, a szervezet azonosító számát és székhelycímét, térítésmentes teljesítés esetén a természetes személy utó- és családi nevét és állandó lakhelycímét, jogi személy esetén a megnevezését, a szervezet azonosító számát és székhelycímét. Az ajándék vagy más térítésmentes teljesítés értékét a párton kívüli jelölt kötelezően a szerződésben feltüntetett és a szokásos ár közötti különbséget beszámítva mutatja ki a választási kampányköltségeket.
(11) A párton kívüli jelölt különálló nyilvántartást vezet a 7. és 10. bekezdés szerint a választási kampányban felhasznált eszközökről az alábbi tagolásban:
a) a választás előtti és választási közvélemény-kutatások költségtérítései,
b) a fizetett hirdetések és reklámok vagy politikai reklámok költségei,
c) a választási plakátok költségtérítései,
d) utazási költségek,
e) a dologi ajándékok és térítésmentes teljesítések és értékük áttekintése,
f) minden további, a párton kívüli jelölt által személye népszerűsítésére fordított kiadás,
g) azon költségek áttekintése, melyeket az 1. bekezdés szerinti párton kívüli jelölt a választások kihirdetésének napját megelőző 180. naptól kezdve saját népszerűsítésére költött, és az önkormányzati kerület elnöki tisztségéért, a város főpolgármesteri tisztségéért, a község polgármesteri, a városrész polgármesteri tisztségéért induló párton kívüli jelölt 5000-nél nagyobb lakosságszámú település esetén a bankban vezetett átutalási betétszámla számát is, melyről a kiadást fedezték; ha semmilyen költséget nem használt fel, erről becsületbeli nyilatkozatot mellékel.
(12) A párton kívüli jelölt a belügyminisztérium kérésére köteles benyújtani a bizonylatokat, tájékoztatást, magyarázatot vagy más adatot szolgáltatni a választási kampánnyal kapcsolatosan a kérvény kézbesítésétől számított tíz napon belül.
(13) A 10. és 13. bekezdés szerinti nyilvántartáshoz kapcsolódó bizonylatokat a párton kívüli jelölt a választási kampány végétől számított legkevesebb öt éven át köteles megőrizni.
(14) Az önkormányzati kerület elnöki tisztségéért induló párton kívüli jelölt, a város főpolgármesteri tisztségéért induló párton kívüli jelölt, a község polgármesteri, a városrész polgármesteri tisztségéért induló párton kívüli jelölt 5000-nél nagyobb lakosságszámú település esetén köteles a honlapján jelentést közzétenni a 11. bekezdés szerinti felbontásban az eszközökről, melyeket választási kampányára felhasznált, és köteles azt kézbesíti a belügyminisztériumnak irat formájában és elektronikus formában legkésőbb 30 nappal a választások napjától számítva; a beszámolót űrlapon nyújtják be, melyet a belügyminisztérium honlapján legkésőbb a választások napján közzétesz.
(15) A belügyminisztérium a 14. bekezdés szerinti beszámolót irat alapú kézbesítésének napjától számított 30 napon belül nyilvánosságra hozza azt a honlapján és a nyilvánosság számára öt éven át elérhetővé teszi; ha az 1. bekezdés b) és c) pontja szerinti jelöltek beszámolójáról van szó, a beszámoló nyilvánosságra hozatalának határideje 90 nap.
(16) Ha az 1. és 3. bekezdésben feltüntetett tisztségek választási kampányát a politikai párt listáján szereplő személy maga vezeti, a jelen cikkely rendelkezései rá is ugyanolyan mértékben vonatkoznak, mint a párton kívüli jelöltekre. Az ilyen személy választási kampányából egyértelműen ki kell tűnnie, hogy politika párt pártlistáján szerepel.

7. §
A területi önkormányzati szervekbe történő választások választási kampányának finanszírozása politikai párt által
A politikai párt, mely területi önkormányzati választásokon választási kampányt folytat, erre a kampányra legfeljebb 500 000 eurót költhet. A politikai párt költséghatárára arányos mértékben vonatkozik a 3. § 1. bekezdésének 2. mondata. A politikai párt köteles a 3. § 2 – 9. bekezdésének rendelkezései szerint eljárni. A politikai párt köteles honlapján közzétenni a beszámolót az eszközökről, melyeket a választási kampányra fordított a 3. § 7. bekezdése szerinti felbontásban, és kézbesíteni azt irat formájában és elektronikus formában a belügyminisztériumnak a választások megvalósulását követő 30 napon belül. A belügyminisztérium az előző mondat szerinti beszámolót irat alapú kézbesítésének napjától számított 30 napon belül nyilvánosságra hozza azt a honlapján és a nyilvánosság számára öt éven át elérhetővé teszi.

9. §
A választási kampány ellenőrzése
(1) A jelen törvény szerinti választási kampány ellenőrzését (a továbbiakban csak „ellenőrzés”) 
a) a belügyminisztérium és
b) a járási hivatal végzi.
(2) A járási hivatal az ellenőrzést a belügyminisztérium megbízása alapján hajtja végre. A megbízásnak írásos formájúnak kell lennie, és ha a helyzet megkívánja, a járási hivatalnak elektronikus úton is kézbesíthető. A járási hivatal köteles a 6. bekezdés szerinti feljegyzést haladéktalanul megküldeni a belügyminisztériumnak és az ellenőrzött jogalanynak.
(3) Az ellenőrzésre a külön jogszabály szerinti9) ellenőrző tevékenység általános elvei vonatkoznak.
(4) A belügyminisztérium és a járási hivatal jogosult követelni az ellenőrzött jogalanytól minden információt és iratot, melyről a jogalany a jelen törvény szerint köteles nyilvántartást vezetni.
(5) A belügyminisztérium és a járási hivatal jogosult 300 euróig terjedő helyszíni közigazgatási bírságot kiszabni arra, aki az ellenőrzés során nem adja meg az ellenőrzés végrehajtásához szükséges együttműködést.
(6) Az ellenőrzésről feljegyzés készül, mely tartalmazza
a) az ellenőrző szerv megjelölését,
b) az ellenőrzött jogalany megjelölését,
c) az ellenőrzés tárgyát,
d) az ellenőrzés végrehajtásának dátumát és helyét,
e) a feltárt helyzet leírását, ha helyszíni ellenőrzésről van szó,
f) az ellenőrzés eredményét,
g) az ellenőrzést végző személy utó- és családi nevét, aláírását és a hivatali bélyegző lenyomatát.
(7) A belügyminisztérium és a járási hivatal jogosult a jelen törvény szerinti ellenőrzés végrehajtása során a vele ellenőrzéskor kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak kezelésére azok hozzájárulása nélkül is.

10. §
Műsorszórás a Szlovák Köztársaság nemzeti tanácsi választásának és az európai parlamenti választásnak a választási kampánya idején
(1) Szlovákia Rádiója és Televíziója legfeljebb 30 perc adásidőt különít el az induló politikai párt vagy induló politikai pártkoalíció részére, összesítve azonban legfeljebb tíz óra adásidőt politikai reklám sugárzására a rádióadásban és legfeljebb tíz óra adásidőt politikai reklám sugárzására a televízió adásában. Az adásidő iránti igényt legkésőbb öt nappal a politikai reklám sugárzásának megkezdése előtt érvényesíteni kell, különben a jogosultság megszűnik.
(2) Szlovákia Rádiója és Televíziója az 1. bekezdésen kívüli időn kívül vitaműsorokra 10 óra adásidőt különít el a rádióadásban és tíz óra adásidőt különít el vitaműsorokra a televízió adásában.
(3) A műsorszóró, mely műsorszórási jogosultságot szerzett licenc alapján10) (a továbbiakban csak „engedéllyel bíró műsorszóró”), politikai reklám sugárzására legfeljebb 30 perc adásidőt különíthet el az induló politikai párt vagy induló politikai pártkoalíció részére, összesítve azonban legfeljebb tíz óra adásidőt.
(4) Szlovákia Rádiója és Televíziója és az engedéllyel bíró műsorszóró az 1 – 3. bekezdés szerinti időket az induló politikai pártok és induló pártkoalíciók közt egyenlő arányban osztják el úgy, hogy a sugárzás időpontjának meghatározásával egyik politikai párt vagy pártkoalíció se kerüljön hátrányos helyzetbe.
(5) Az engedéllyel bíró műsorszóró a 12. § 1. bek. szerinti időszakban a 3. bekezdés szerinti politikai reklámon kívül csak akkor sugározhat politikai vitákat is az induló politikai párt vagy induló politikai pártkoalíció képviselőivel, ha a programszerkezetbe való beillesztésüket erre az időszakra jóváhagyta a Műsorszolgáltatási és Retranszmissziós Tanács,11) (a továbbiakban csak „tanács”). Az engedéllyel bíró műsorszóró ilyen esetben köteles legkésőbb 30 nappal az adás előtt a tanács elé terjeszteni a műsor tervezetét, melynek tartalmaznia kell a vita résztvevőinek olyan kiválasztási módját is, hogy egyik politikai párt vagy pártkoalíció se kerüljön hátrányos helyzetbe. Az ilyen műsor sugárzásba való beillesztése nem tekintendő a programszolgáltatás változásának.12)
(6) A Szlovákia Rádiója és Televíziója és az engedéllyel bíró műsorszóró által sugárzott politikai reklám költségeit az induló politikai pártok és induló politikai koalíciók térítik meg. Szlovákia Rádiója és Televíziója és az engedéllyel bíró műsorszóró köteles egyenlő feltételeket biztosítani az adásidő-vásárláshoz minden induló politikai pártnak és induló politikai pártkoalíciónak, egyenlő ár- és fizetési feltételek mellett.
(7) A 2. és 5. bekezdésben és a 12. § 5. bekezdésében felsoroltaktól eltérő más programok sugárzása, és az 1. és 3. bekezdésben felsorolt politikai reklámoktól eltérő politikai reklámok sugárzása, melyek befolyásolhatnák a választók választását az induló politikai párt vagy induló politikai pártkoalíció javára vagy kárára, a választási kampány idején tilos.

11. §
Műsorszórás a köztársaságielnök-választás választási kampányában
(1) Szlovákia Rádiója és Televíziója legfeljebb egy óra adásidőt különít el minden induló köztársaságielnök-jelölt, összesítve azonban legfeljebb tíz óra adásidőt politikai reklám sugárzására a rádióadásban és legfeljebb tíz óra adásidőt politikai reklám sugárzására a televízió adásában. Az adásidő iránti igényt legkésőbb öt nappal a politikai reklám sugárzásának megkezdése előtt érvényesíteni kell, különben a jogosultság megszűnik.
(2) Szlovákia Rádiója és Televíziója az 1. bekezdésen kívüli időn kívül vitaműsorokra 10 óra adásidőt különít el a rádióadásban és tíz óra adásidőt különít el vitaműsorokra a televízió adásában.
(3) Szlovákia Rádiója és Televíziója és az engedéllyel bíró műsorszóró az 1., 2. és 4. bekezdés szerinti időket az induló köztársaságielnök-jelöltek közt egyenlő arányban osztják el úgy, hogy a sugárzás időpontjának meghatározásával egyik köztársaságielnök-jelölt se kerüljön hátrányos helyzetbe.
(4) Az engedéllyel bíró műsorszóró politikai reklám sugárzására legfeljebb 30 perc adásidőt különíthet el minden induló köztársaságielnök-jelölt részére, összesítve azonban legfeljebb tíz óra adásidőt.
(5) Az engedéllyel bíró műsorszóró a választási kampányban a 4. bekezdés szerinti politikai reklámon kívül csak akkor sugározhat politikai vitákat is az induló köztársaságielnök-jelöltekkel, ha a programszerkezetbe való beillesztésüket erre az időszakra jóváhagyta a tanács. Az engedéllyel bíró műsorszóró ilyen esetben köteles legkésőbb 25 nappal az adás előtt a tanács elé terjeszteni a műsor tervezetét, melynek tartalmaznia kell a vita résztvevőinek olyan kiválasztási módját is, hogy egyik köztársaságielnök-jelölt se kerüljön hátrányos helyzetbe. Az ilyen műsor sugárzásba való beillesztése nem tekintendő a programszolgáltatás változásának.
(6) A Szlovákia Rádiója és Televíziója és az engedéllyel bíró műsorszóró által sugárzott politikai reklám költségeit az induló köztársaságielnök-jelöltek térítik meg. Szlovákia Rádiója és Televíziója és az engedéllyel bíró műsorszóró köteles egyenlő feltételeket biztosítani az adásidő-vásárláshoz minden induló köztársaságielnök-jelöltnek, egyenlő ár- és fizetési feltételek mellett.
(7) A 2. és 5. bekezdésben és a 12. § 5. bekezdésében felsoroltaktól eltérő más programok sugárzása, és az 1. és 4. bekezdésben felsorolt politikai reklámoktól eltérő politikai reklámok sugárzása, melyek befolyásolhatnák a választók választását az induló köztársaságielnök-jelölt javára vagy kárára, a választási kampány idején tilos.
(8) Ha a köztársaságielnök-választásban második választási forduló is van, a 12. § 1. bekezdését nem alkalmazzák és a politikai kampány sugárzása engedélyezett a köztársaságielnök-választás első fordulója eredményének Állami Választási és Politikaipárt-finanszírozást Ellenőrző Bizottsága (a továbbiakban csak „állami bizottság”) általi kihirdetésének napjától a választások második fordulóját megelőző 48. óráig. Szlovákia Rádiója és Televíziója két óra adásidőt különít el politikai reklám sugárzására és két órát vitaműsor sugárzására mind a rádióadásban, mind a televízió adásában; az adásidő iránti igényt legkésőbb 24 órával a választás első fordulója eredményének kihirdetése után érvényesítik a köztársaságielnök-jelöltek. Az engedéllyel bíró műsorszóró politikai reklám sugárzására legfeljebb két óra adásidőt, politikai vitaműsor sugárzására legfeljebb két óra adásidőt tarthat fenn. A 3. bekezdés rendelkezései arányos mértékben vonatkoznak a második forduló előtti politikai reklámok és vitaműsorok sugárzására is.

12. §
Közös rendelkezések a 10. és 11. § szerinti politikai reklám sugárzásáról
(1) Politikai reklám sugárzása csak a választások napját megelőző 21. naptól kezdődő és a választások napját megelőző 48. órával záruló időszakban engedélyezett.
(2) A politikai reklám tartalmáért a felelősséget az induló politikai párt, az induló politikai pártkoalíció és az induló köztársaságielnök-jelölt viseli.
(3) Szlovákia Rádiója és Televíziója és az engedéllyel bíró műsorszóró a politikai reklám sugárzásának kezdetén és végén jól elkülöníthetően biztosítja annak egyértelmű megjelölését és elkülönülését a többi műsortól és a programszolgáltatás többi elemétől olyan értesítés sugárzásával, hogy fizetett adásról van szó.
(4) Tilos politikai reklámot sugározni olyan időpontban, mely a rádióadásban és a televízióadásban reklám sugárzására van fenntartva. A politikai reklám sugárzására nem vonatkozik a reklámsugárzás külön jogszabály szerinti13) időkorlátja.
(5) Nem tekinthető a jelen törvény szerinti politikai reklámnak a hírműsorok és publicisztikai műsorok sugárzása, amennyiben a programszolgáltatással összhangban valósulnak meg.
(6) Az 1 – 5. bekezdés és a 10. és 11. § rendelkezései nem vonatkoznak az internetes sugárzásra.
(7) A politikai reklám jelen törvény szerinti szabályainak megsértését külön jogszabály szerint14) büntetik.

13. §
Műsorsugárzás a területi önkormányzati választások választási kampánya idején
(1) Szlovákia Rádiója és Televíziója és az engedéllyel bíró műsorszóró a 12. § 1. bekezdésében meghatározott időszakban adásidőt különíthet el vitaműsorokra az önkormányzati kerületi elnöki tisztségre, az önkormányzati kerületi képviselőtestület képviselői tisztségére, a községi polgármesteri, városi polgármesteri tisztségre és a községi képviselőtestület és városi vagy helyi képviselőtestület képviselői tisztségére pályázó jelöltek számára a rádióadásban és televízióadásban úgy, hogy a sugárzás idejének kijelölésével egyetlen jelölt se szenvedjen hátrányt.
(2) Az 1. bekezdésben taglalttól eltérő más műsor sugárzása, mellyel a jogosult személyek választását a jelölt javára vagy kárára befolyásolnák, tilos.

14. §
Információk közzététele a jelöltekről választási kampány idején
(1) Információt közzétenni a választáson induló politikai pártokról, politikai pártok koalíciójáról, köztársaságielnök-jelöltekről és a területi önkormányzati testületek tisztségeinek jelöltjeiről, javukra vagy kárukra a rádióadásban, a televízióadásban, egyéni kérésen alapuló audiovizuális médiaszolgáltatásban, időszakos kiadványokban, egyszeri kiadványokban és hírügynökségi hírekben a választások kezdetétét megelőző 48. órától kezdve és a választások napján, a szavazás befejeződéséig tilos.
(2) Az 1. bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak az internetes sugárzásra.

15. §
A választási kampány átláthatósága
(1) Mindenki, aki a jelen törvény értelmében választási kampányt vezet, köteles biztosítani, hogy a sugárzott politikai reklám, közzétett fizetett hirdetés, közzétett választási plakát és minden más választási kampányforma tartalmazza az adatot a megrendelőről és kivitelezőről az utó- és családinév, állandó lakhely terjedelmében, ha természetes személyről van szó, a megnevezés és székhely, valamint a szervezet azonosító száma terjedelmében, ha jogi személyről van szó; ugyanez vonatkozik a választások előtti közvélemény-kutatásokra és választási közvélemény-kutatásokra is.
(2) Ha apró reklámtárgyakról, például kitűzőkről, tollakról, kulcstartókról, medálokról és hasonlókról van szó, az 1. bekezdés szerinti adatok közül csak a megrendelőéit kell rajtuk feltüntetni az utó- és családinév terjedelmében, ha természetes személyről van szó, a megnevezés terjedelmében, ha jogi személyről van szó. Az első mondat rendelkezése vonatkozik a rádióban sugárzott 30 másodpercnél rövidebb politikai reklámra.

16. §
Választási plakátok kihelyezése
A község, a Szlovák Köztársaság fővárosában Pozsonyban és Kassa városában a városrész, általános érvényű helyi rendeletben jelöl ki helyeket és szab meg feltételeket a választási plakátok közterületi kihelyezésére a Szlovák Köztársaság nemzeti tanácsi, az európai parlamenti, a Szlovák Köztársaság köztársasági elnöki, az önkormányzati kerület szervei és községi önkormányzati választások választási kampánya idején. A fenntartott helynek teljesítenie kell az induló jogalanyok egyenlő elbánásban való részesítésének elveit.

17. §
Választási felmérések
A választások napját megelőző 14. naptól kezdve és a választások napján a szavazás befejeződéséig tilos választási közvélemény-kutatási eredményeket közzétenni. Ha második köztársaságielnök-választási forduló van, választási közvélemény-kutatási eredményeket tilos közzétenni a második forduló napját megelőző 7. naptól kezdve és a választások napján a szavazás befejeződéséig.

18. §
Közös rendelkezések a külön számlán lévő eszközök kezelésével kapcsolatosan
(1) A politikai párt, a köztársaságielnök-jelölt és a 6. § szerinti jelölt (a továbbiakban csak „a külön számla tulajdonosa”) pénzbeli ajándékot a külön számlájára csak akkor fogadhat el, ha az másik bankszámláról érkezik átutalással. Ha a külön számla kivonatával nem igazolható, hogy ki az adományozó, a külön számla tulajdonosa köteles ezt a pénzadományt 30 napon belül visszautalni arra a bankszámlára, ahonnan érkezett. Ha ilyen bankszámla nem létezik, a külön számla tulajdonosa ezt a tényt haladéktalanul közli a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumával (a továbbiakban csak „pénzügyminisztérium”) és a pénzajándékot át kell utalnia az állami költségvetés bevételi számlájára. Az előző mondat szerinti pénzadomány az állami költségvetés bevétele. A pénzügyminisztérium haladéktalanul értesíti a külön számla tulajdonosát a pénzadomány állami költségvetésbe történő átutaláshoz szükséges adatokról.
(2) Ha az adományozó a külön számla tulajdonosának számlájára készpénzbetéttel helyez el adományt, a külön számla tulajdonosa 60 napon belül köteles ezt a pénzadományt visszautalni az ajándékozónak. Ha az ajándékozónak a pénzadományt visszajuttatni nem lehetséges, a külön számla tulajdonosa köteles ezt a tényt haladéktalanul közölni a pénzügyminisztériummal és a pénzajándékot át kell utalnia az állami költségvetés bevételi számlájára. Az előző mondat szerinti pénzadomány az állami költségvetés bevétele. A pénzügyminisztérium haladéktalanul értesíti a külön számla tulajdonosát a pénzadomány állami költségvetésbe történő átutaláshoz szükséges adatokról.
(3) Ha a külön számla tulajdonosa az átutalt pénzadományt nem kívánja elfogadni, az eszközöket haladéktalanul, az 1. bekezdés szerint eljárva, visszautalja az adományozó bankszámlájára.
(4) A külön számla tulajdonosa köteles a pénzeszközöket saját külön számláján kizárólag más bankszámláról történő átutalással elhelyezni.
(5) A külön számlán a választások napját megelőző 48. óráig lehet pénzeszközöket elhelyezni. A külön számlán nem fogadhatók pénzeszközök az előző mondat szerinti határidő után. A külön számla tulajdonosa köteles biztosítani, hogy az első mondat szerinti határidő után a külön számlán ne lehessen jóváírni pénzeszközöket.
(6) A külön számla fel nem használt eszközeivel a választások eredményét kihirdetését követő 90 napon át lehet rendelkezni, valamint a választási kampány finanszírozási szabályainak megsértése ügyében folyó eljárás idején.
(7) Ha a külön számlán elhelyezett pénzeszközöket készpénzben vették ki, a külön számla tulajdonosa köteles nyilvántartást vezetni ezen eszközök felhasználásáról.

19. §
Közigazgatási jogsértések
(1) Az állami bizottság a politikai pártra 30 000-től 300 000 euróig terjedő büntetést szab ki, ha
a) választási kampányt folytat a 2. § 2. bek. meghatározott időben, vagy
b) megszegi a 17. § szerinti tilalmat.
(2) A belügyminisztérium a politikai pártra 10 000-től 100 000 euróig terjedő büntetést szab ki, ha
a) nem teljesíti a 3. § 2., 3., 5. vagy 6. bek. szerinti kötelességét,
b) nem nyújtja be a 3. § 9. bek. szerinti bizonylatokat és jelentést,
c) nem nyújtja be a 4. § 3. bek. szerinti zárójelentést,
d) nem teljesíti 15. § szerinti kötelességét,
e) nem teljesíti 18. § 1., 2., 4., 5., 6. vagy 7. bek. szerinti kötelességét, vagy
f) nem teljesíti más, a jelen törvényben lefektetett kötelességét.
(3) Az állami bizottság a köztársaságielnök-jelöltre 5 000-től 50 000 euróig terjedő büntetést szab ki, ha
a) választási kampányt folytat a 2. § 2. bek. meghatározott időben, vagy
b) megszegi a 17. § szerinti tilalmat.
(4) A belügyminisztérium a köztársaságielnök-jelöltre 2 000 eurótól 30 000 euróig terjedő büntetést szab ki, ha
a) nem teljesíti az 5. § 5. vagy 7. bek. szerinti kötelességét,
b) nem teljesíti az 5. § 11. bek. szerinti kötelességét,
c) nem teljesíti az 5. § 13. vagy 14. bek. szerinti kötelességét,
d) nem teljesíti 15. § szerinti kötelességét,
e) nem teljesíti 18. § 1., 2., 4., 5., 6. vagy 7. bek. szerinti kötelességét, vagy
f) nem teljesíti más, a jelen törvényben lefektetett kötelességét.
(5) Az állami bizottság a 6. § szerinti jelöltre 1 000-től 10 000 euróig terjedő büntetést szab ki, ha
a) választási kampányt folytat a 2. § 2. bek. meghatározott időben, vagy
b) megszegi a 17. § szerinti tilalmat.
(6) A belügyminisztérium a 6. § szerinti jelöltre 1 000 eurótól 10 000 euróig terjedő büntetést szab ki, ha
a) nem teljesíti a 6. § 7., 12., 13. vagy 14. bek. szerinti kötelességét,
b) nem teljesíti 15. § szerinti kötelességét,
c) nem teljesíti 18. § 1., 2., 4., 5., 6. vagy 7. bek. szerinti kötelességét, vagy
d) nem teljesíti más, a jelen törvényben lefektetett kötelességét.
(7) A belügyminisztérium büntetést szab ki
a) a politikai pártra, mely átlépte a 3. § 1. bek. és a 7. § szerint megengedhető költséghatárokat, azon összeg kétszeresének összegében, amennyivel a megengedett költséghatár átlépésre került,
b) a köztársaságielnök-jelöltre, aki átlépte az 5. § 1. bek. szerint megengedhető költséghatárokat, azon összeg kétszeresének összegében, amennyivel a megengedett költséghatár átlépésre került,
c) a 6. § szerinti jelöltre, aki átlépte a 6. § 1. bek. szerint megengedhető költséghatárokat, azon összeg kétszeresének összegében, amennyivel a megengedett költséghatár átlépésre került.
(8) A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma 1 000 eurótól 10 000 euróig terjedő bírságot szab ki azon időszaki és egyedi sajtótermék kiadójára, amely megszegi a 14. § 1. bek. vagy a 17. § szerinti tilalmat.
(9) A belügyminisztérium 3 000 eurótól 100 000 euróig terjedő büntetést szab ki a természetes személy-vállalkozóra vagy jogi személyre, mely kampányt folytat a 2. § 2. bek. szerinti időszakban vagy megszegi a 2. § 3. bek. szerinti tilalmat, és 100 000 eurós büntetést, ha megszegi a 17. § szerinti tilalmat.
(1) Az 1 – 9. bekezdés szerinti büntetések attól a naptól számított egy éven belül szabhatók ki, amikor az állami bizottság, a belügyminisztérium vagy a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma tudomást szerzett a törvénysértésről, legkésőbb azonban a törvénysértés elkövetésétől számított három éven belül.
(11) Büntetés kiszabása és összegének meghatározása során figyelembe veszik a tett súlyosságát, elkövetése módját és a jogsértő állapot időtartamát.
(12) A bírságolási eljárásra a közigazgatási eljárás általános érvényű jogszabályai vonatkoznak, ha a jelen törvény másként nem rendelkezik.
(13) Az állami bizottság 1., 3. és 5. bekezdés szerinti határozata ellen fellebbezés nem nyújtható be.
(14) A belügyminisztérium határozata ellen benyújtott fellebbezésről az állami bizottság dönt.

20. §
Szabálysértések
(1) Szabálysértést követ el az, aki
a) a 2. § 2. bek. szerinti határidő leteltével nyilvános helyen tevékenységet folytat politikai párt vagy választások jelöltje érdekében vagy kárára, főleg szóbeli megnyilvánulással, választási plakát kihelyezésével vagy tárgyi ajándékok nyújtásával,
b) megszegi a 2. § 3. bek. szerinti tilalmat,
c) pénzjutalmat vagy tárgyi ajándékot helyez kilátásba szavazólapért, melyet a választó nem helyez el a szavazóurnában, vagy
d) mint választó pénzjutalmat vagy tárgyi jutalmat fogad el szavazólapért, melyet nem helyezett el a szavazóurnában.
(2) Az 1. bek. a) és b) pontja szerinti szabálysértésért a járási hivatal 300 eurótól 30 000 euróig terjedő bírságot szab ki, az 1. bek. c) és d) pontja szerinti szabálysértésért 300 eurótól 3 000 euróig terjedő bírságot.
(3) A szabálysértésekre és eljárásaik lefolytatására az általános szabálysértései jogszabályok vonatkoznak.

21. §
A jelen választási kampánytörvény előírásai nem vonatkoznak a 2015. június 1-jéig kihirdetett Szlovák Köztársaság nemzeti tanácsi választási, köztársaságielnök-választási és területi önkormányzati választási kampányára, ha azokra 2015. július 1-je után kerül sor.

22. §
A politikai párt választási kampányköltség-korlátaiba a nagyobb területi egységek szerveinek 2017-es megválasztásakor beleszámítanak azok a pénzeszközök is, melyeket a politikai párt a jelen törvény hatályba lépése előtt elköltött.

23. § 
Átmeneti rendelkezések a 2019. január 1-től hatályos módosításokhoz
(1) A választási kampány 2019. január 1-től hatályos szabályai először a 2018. december 31-e után kihirdetett választások esetében érvényesülnek.
(2) A 2018. december 31-ig megtartott választásokkal kapcsolatos büntetések kiszabásának eljárásait a 2018. december 31-ig hatályos jogszabályok szerint fejezik be.

24. §
Átmeneti rendelkezések
(1) A választási kampány vezetésére jogosult jogalanyoknak a 2019. május 25-ig megvalósuló választásokra vonatkozó hatályos szabályozás szerinti jogai és kötelességei érvényben maradnak.
(2) A 2019. május 25-ig megvalósuló választások választási kampányának vezetésével kapcsolatos szabálysértések és finanszírozási szabálysértések elbírálása az érintett választás idején hatályos szabályok alapján történik.


III. cikkely
Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, kivéve az I. cikkelyt és II. cikkely ötödik, hetedik, huszonnegyedik– huszonnyalcadik pontját, melyek 2015. július 1-jén lépnek hatályba.


Andrej Kiska s. k.
Pavol Paška s. k.
Robert Fico s. k.


1) A Tt. 180/2014. sz., a választójog gyakorlásáról és egyes más törvények módosításáról szóló törvénye
2) A Tt. 85/2005. sz., a politikai pártokról és politikai mozgalmakról szóló törvénye a későbbi módosítások szerint
3) A Tt. 85/2005. sz. törvénye 22. §-a, 23. §-a és 24. §-ának 1. bek. a későbbi módosítások szerint
4) A Tt. 308/2000. sz. a műsorszórásról és -terjesztésről szóló törvénye 32. §-ának 10. bek. és a Tt. 195/2000. sz. távközlési törvénye a későbbi módosítások szerint
5) A Tt. 85/2005. sz. törvénye 20. §-ának 3. bek. és 4. bek. b)–d) pontja
6) A Tt. 283/2002., az útiköltség-térítésről szóló törvénye a későbbi módosítások szerint
7) A Tt. 85/2005. sz. törvénye 23. § 7. és 8. bek.
8) A Tt. 431/2002. sz. könyvviteli törvénye a későbbi módosítások szerint
9) A Tt. 10/1996. sz., az államigazgatási ellenőrzésről szóló törvénye 8 – 13. §-a a későbbi módosítások szerint
10) A Tt. 308/2000. sz. törvénye 2. §-ának 1. bek. b) pontja
11) A Tt. 308/2000. sz. törvénye 4. és 5. §-a a Tt. 498/2009. sz. törvénye szerint
12) A Tt. 220/2007. sz., a digitális műsorszolgáltatásról és más digitális tartalmi szolgáltatásokról, valamint más törvények módosításáról szóló törvénye 3. §-a 1 – 3. bek. a későbbi módosítások szerint (digitális műsorszolgáltatási törvény)
13. A Tt. 308/2000. sz. törvényének 36. és 37. §-a a későbbi módosítások szerint
14) A Tt. 308/2000. sz. törvényének 16. §-a, 64 – 67. §-a a későbbi módosítások szerint