Hatályos 2022. július 1-től

Tt. 182/2022.

Törvény

A SZLOVÁKIAI MAGYAR TÁRSADALMI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI SZÖVETSÉG – CSEMADOK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL

Kelt: 2022. május 5.


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa, elismerve az 1949. március 5-én alapított, pozsonyi székhelyű, a Szlovák Köztársaság egész területén működő Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok társadalmi jelentőségét és hozadékát,
tudatosítva feladatát a Szlovák Köztársaság területén élő magyarok nemzeti identitásának, kultúrájának és összetartozásának terén, és társadalmi érdekeik védelmében,
a következő törvényt fogadta el:


1. §
A szabályozás tárgya
Ez a törvény az állam által a pozsonyi székhelyű, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma által polgári társulásként VVS/1-909/90-66 regisztrációs szám alatt nyilvántartásba vett Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok (a továbbiakban: „szövetség”) számára folyósított pénzügyi támogatást szabályozza.

2. §
Az állami hozzájárulás
(1) A törvény céljaira állami hozzájárulásnak minősül a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma (a továbbiakban: „kulturális minisztérium”) költségvetési fejezetéből a szövetség számára évente biztosított pénzügyi forrás.
(2) Az állami hozzájárulás összege 300 000 euró.
(3) A kulturális minisztérium az állami hozzájárulást a szervezet kérvénye alapján nyújtja, melyet legkésőbb január 31-ig be kell benyújtani, abban az évben, amelyre az állami hozzájárulást folyósítani kell.
(4) A kulturális minisztérium az adott naptári évre vonatkozó állami hozzájárulást a tárgyévben, február végéig folyósítja. 
(5) Ha a 3. bekezdés szerinti kérvény szabályszerű módon, és a határidőn belül van benyújtva, a kulturális minisztérium a szövetséggel szerződést köt az állami hozzájárulás folyósításáról, amelyben megállapításra kerülnek az állami hozzájárulás felhasználásának feltételei, különös tekintettel az állami hozzájárulás felhasználásának céljára.

3. §
Az állami hozzájárulás felhasználásának célja
(1) Az állami támogatás a szövetség finanszírozásának támogatására szolgál, amely
a) Szlovák Köztársaság területén a magyar nemzeti kisebbség tagjai körében kulturális és közművelési tevékenységét szervez és érdekvédelmet biztosít,
b) fejleszti a Szlovák Köztársaság területén élő magyar nemzeti kisebbség tagjainak nyelvi kultúráját, ápolja természetes kötődését az egyetemes magyar kultúrához,
c) hozzájárul a Szlovák Köztársaság területén élő magyar nemzeti kisebbséghez tartozók kulturális és tudományos életének fellendítéséhez, anyanyelvi oktatásuk javításához a kulturális örökség megőrzése érdekében, támogatja a Szlovák Köztársaság területén közösségekben élő magyar nemzeti kisebbség tagjainak kapcsolattartását,
d) állást foglal az aktuális társadalmi kérdésekben, és részt vesz azok megoldásában,
e) összefogja mindazokat, akik tevékenységükkel anyagilag, de más módon is támogatják a Szlovák Köztársaság területén élő magyar nemzeti kisebbség tagjainak kulturális, társadalmi és tudományos életét,
f) a magyar nemzeti kisebbség tagjai anyagi és szellemi kultúrája értékeinek hozzáférhetővé tétele és fejlesztése érdekében fejt ki tevékenységet,
g) küldetésével összhangban részt vesz a gyermekek és fiatalok kulturális nevelésében, támogatja a szövetségen belüli ifjúsági tevékenységet,
h) kulturális és társadalmi rendezvényeket szervez, oktatási szervezeteket hoz létre, munkájukat ösztönzi és támogatja,
i) segítséget nyújt az amatőr, művelődési és művészeti tevékenységekhez,
j) központi, területi és körzeti kulturális rendezvényeket, amatőr művelődési és művészeti tevékenységet és versenyeket szervez,
k) felkutatja és fejleszti a Szlovák Köztársaság területén élő magyar nemzeti kisebbség tagjainak életéhez kapcsolódó kulturális, történelmi és művészeti jellegű értékeket és tárgyakat, népszerűsíti a népi kultúrát, a származási országuk hagyományait, felügyeli és javítja a helyi kultúra házát, támogatja a helyi kultúra új házainak létrejöttét és falusi turizmust,
l) kezdeményezi és támogatja a Szlovák Köztársaság területén élő magyar nemzeti kisebbség tagjainak történetével és életével kapcsolatos dokumentumok, információk gyűjtését, feldolgozását és komplex kutatását,
m) közhasznú nonprofit szervezeteket és alapítványokat hoz létre, gazdasági és kiadói tevékenységet fejt ki,
n) együttműködik a szövetség tevékenységével rokon tevékenységet folytató hazai és külföldi szervezetekkel.
(2) Az állami hozzájárulás felhasználásának közvetlenül kapcsolódnia kell a szövetség valamely1. bekezdés szerinti tevékenységének megvalósításához. Az állami hozzájárulás nem használható fel a szövetség, illetve az általa irányított személy vállalkozásával összefüggő célra.
(3) A szövetség köteles az állami hozzájárulást felhasználni, és nem jogosult az állami hozzájárulást más természetes vagy jogi személyre átruházni. Ha a szövetség az állami hozzájárulást nem használja fel, köteles a hozzájárulás fel nem használt részét visszajuttatni az államnak.
(4) Ha a szövetség az állami hozzájárulást a 2. és 3. bekezdésben lefektetettekkel ellentétesen, vagy a 2. § 5. bekezdése szerint, az állami támogatás folyósításáról megkötött szerződést megsértve használja fel, a szövetség köteles a hozzájárulást az államnak visszaadni.

4. §
Az állami hozzájárulás kezelésének feltételei
(1) A szövetség az előző évi állami hozzájárulással való gazdálkodásról a következő év április 30-ig köteles a kulturális minisztériumnak beszámolót benyújtani, papíralapú és elektronikus formában. A kulturális minisztérium az állami hozzájárulással való gazdálkodásról szóló beszámolót a honlapján teszi közzé. A szövetség az állami hozzájárulással való gazdálkodásról szóló beszámolóban feltünteti az egyes kiadásokat, amelyekre a hozzájárulást felhasználta, a következő terjedelemben:
a) cél,
b) a pénzügyi teljesítés időpontja,
c) a számviteli bizonylat száma,
d) a kifizetett teljesítés leírása, amely egyértelműen azonosítja azt,
e) a teljesítést szolgáltató jogi személy megnevezése vagy cégneve és székhelye, vagy a természetes személy – vállalkozó utóneve, családi neve, születési ideje, lakcíme vagy telephelye,
f) a szolgáltató statisztikai számjele, ha van,
g) a kifizetett teljesítés összege,
h) a beszámolót jóváhagyó személy neve, vezetékneve, beosztása, aláírása és elérhetősége.
(2) A szövetség köteles lehetővé tenni a kulturális minisztérium és a külön jogszabály1) szerinti ellenőrzésre és könyvvizsgálatra jogosult szerv számára az állami hozzájárulás felhasználásának ellenőrzését és könyvvizsgálatát. Ha megsértik a pénzügyi fegyelmet az állami hozzájárulás kezelése terén, akkor külön jogszabály2) szerint járnak el.
(3) E törvény alapján az állami támogatásra kizárólag a szövetségnek van jogigénye, a szövetség jogi formájának megváltozása vagy a szövetség megszűnése esetén ez a jog nem száll át a szövetség jogutódára.
(4) E törvény nem érinti az állami támogatás területének külön jogszabály3) szerint szabályait.

5. §
Átmenetei rendelkezés
A 2022-es költségvetési évre vonatkozó hozzájárulás nyújtására irányuló kérelmet legkésőbb e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül kell benyújtani a kulturális minisztériumhoz. A kulturális minisztérium a 2022-es költségvetési évre vonatkozó állami hozzájárulást legkésőbb a kérvény benyújtásától számított 30 napon belül folyósítja.

6. §
Ez a törvény 2022. július 1-jén lép hatályba.

Zuzana Čaputová s. k.
Boris Kollár s. k.
Eduard Heger s. k.


1) Például a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának többször módosított Tt. 39/1993 sz. Törvény a Szlovák Köztársaság Állami Számvevőszékéről, a Tt. 357/2015 sz. törvény a pénzügyi ellenőrzésről és a könyvvizsgálatról.
2) A Tt. 523/2004 sz. törvény a közigazgatás költségvetési szabályairól.
3) Az EU működéséről szóló szerződés 107. cikkelye, 1. bekezdés. A Tt. 358/2015 sz. törvény az állami támogatások és a minimális támogatások terén fennálló egyes viszonyok kiigazításáról.