+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Zákon o petičnom práve
Zákon o petičnom práve (85/1990)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 27.03.1990
Platnosť od: 29.03.1990
Účinnosť od: 29.03.1990
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Účinnosť od Novela Zákon
01.09.2015 29/2015  
01.05.2019 95/2019  
01.05.2023 122/2023  
01.07.2010 112/2010  
Hatályos 2023. május 1-től

Tt. 85/1990.

Törvény
A PETÍCIÓS JOGRÓL


Kelt: 1990. március 27.


Módosítva:
Tt. 242/1998., hatályos 1998. szeptember 1-től
Tt. 112/2010., hatályos 2010. július 1-től
Tt. 29/2015., hatályos 2015. szeptember 1-től
Tt. 95/2019., hatályos 2019. május 1-től
Tt. 122/2023., hatályos 2023. május 1-től


A Csehszlovák Szocialista Köztársaság Szövetségi Gyűlése az alábbi törvényt fogadta el:


Bevezető rendelkezések

1. §
(1) Mindenkinek joga van egyénileg vagy másokkal közösen közérdek vagy más közösségi érdek ügyében a közhatalmi szervekhez fordulni kérelmekkel, javaslatokkal és panaszokkal (a továbbiakban csak „petíció”).
(2) Közhatalmi szervek a jelen törvény alkalmazásában
a) az állami szervek,
b) a területi önigazgatási szervek,
c) azon személyek, akiket/amelyeket a törvény más személyek jogairól, jogos érdekeiről vagy kötelességeiről való döntéssel bíz meg.
(3) A petícióval nem szabad beavatkozni a bíróság függetlenségébe.
(4) A petíció nem buzdíthat az alkotmány, a törvények és az Európai Unió jogilag kötelező érvényű irányelvei megsértésére, a személyi, politikai vagy egyéb jogok megtagadására vagy korlátozására.

2. §
A petíciós jog gyakorlásában senkit sem szabad gátolni. E jog gyakorlása senkinek sem okozhat sérelmet.

3. §
Petíciós bizottság
(1) A petíció összeállítása, az aláírások beszerzése és a petíciónak a közhatalmi szervhez való kézbesítése céljából a petíciót benyújtó személyek petíciós bizottságot hozhatnak létre.
(2) A petíciós bizottság nem jogi személy.
(3) A petíció keretében kijelölnek egy 18. életévét betöltött személyt a közhatalmi szervvel való kapcsolattartásra (a továbbiakban csak „képviselő“). Ha létrejött a petíciós bizottság, a képviselőt a petíciós bizottság tagjai jelölik ki.

4. §
A petíció támogatása
(1) Mindenkinek joga van törvénybe nem ütköző módon felkérni más személyeket, hogy aláírásukkal támogassák a petíciót.
(2) A petícióban vagy az aláírási íven a petíciót támogató személy köteles olvashatóan feltüntetni utó- és családi nevét, tartózkodási helyének címét1) és aláírását, ha természetes személyről van szó, vagy megnevezését és székhelyét, ha jogi személyről van szó; a jogi személy nevében fellépni jogosult személy olvashatóan feltünteti utó- és családi nevét, tartózkodási helyének címét és aláírását.
(3) A petíció elektronikus formában is támogatható, miközben a petíciót támogató személy az aláírás helyett
a) az elektronikus petíció támogatása megerősítésének céljára feltünteti az elektronikus postacímét,
b) az elektronikus petíció támogatása megerősítésének céljára feltünteti az elektronikus postaládájának címét,
c) az elektronikus petíció támogatása megerősítésének céljára csatolja minősített elektronikus aláírását, vagy
d) a támogatás megerősítését külön módszerrel végzi el a petíciót támogató személyek adatait elektronikus módon gyűjtő információs rendszer segítségével (a továbbiakban csak „petíciós rendszer”).
(4) Külön jogszabály szabályozhatja a petíció egyéb alaki kellékeit.1a) Ha külön jogszabály1a) szabályozza a petíciót támogató személyek létszámának legalsó határát vagy a petíciót támogató személyek korhatárát, a petíciót támogató személy feltünteti állandó lakhelyét. A jelen bekezdés szerinti petíciót elektronikus formában csak a (3) bek. b), c) vagy d) pontja szerint lehet támogatni.

4.a §
A petíciót támogató aláírások gyűjtése
(1) A petíciós rendszer követelményeit, azok elbírálásának módját, a petíciós rendszer azonosításának módját és a petíciós rendszer minősítéséről szóló tanúsítvány alaki kellékeit általános érvényű jogszabály határozza meg, melyet a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala ad ki.
(2) A petíciós rendszer a 4. § (3) bek. d) pontja szerinti célokra csak a petíciós rendszer (1) bekezdés szerinti minősítéséről szóló érvényes tanúsítvány alapján nyújthatja szolgáltatásait.
(3) Az 4. § (1) bek. szerinti célokra a petíciót és az aláírási íveket nyilvános helyeken lehet kiállítani, beleértve az elektronikus környezetben lévő nyilvános helyeket is. A 4. § (1) bek. szerinti jog gyakorlásához nem szükséges a közhatalmi szerv engedélye, nem szabad viszont korlátozni a közúti forgalmat, nem szabad megzavarni a közrendet, megszegni a természet- és tájvédelmi érdekeket, valamint más személyek jogait és jogos érdekeit.
(4) Aláírásgyűjtéssel a nyilvános helyeken 16 évnél idősebb személyeket lehet megbízni.
(5) A petíciót támogató személyeknek lehetővé kell tenni, hogy a petíció aláírása előtt rendesen megismerkedjenek annak tartalmával. Ha az aláírási ívek nem tartalmazzák a petíció szövegét, úgy kell megjelölni őket, hogy egyértelmű legyen, milyen petíciót támogatnak az aláírások; mindegyik aláírási íven fel kell tüntetni a képviselő utó- és családi nevét, valamint tartózkodási helyének címét.
(6) Ha a petíció aláírási íveket tartalmaz, a petíciót benyújtó személy köteles annak szövege alatt feltüntetni a mellékelt aláírási ívek számát. Az aláírási íveknek egyedi megjelöléssel kell rendelkezniük. Ha a petíció a 4. § (3) bek. szerint elektronikus formában is támogatva volt, a petíciót benyújtó személy
a) a 4. § (3) bek. a) pontja szerinti támogatás esetében csatolja az elektronikus adathordozón rögzített aláírási íveket vagy azok helyett feltünteti a petíciót támogató személyek jegyzékét a 4. § (2) bek. és a (3) bek. a) pontja szerinti adatokkal együtt,
b) a 4. § (3) bek. b) pontja szerinti támogatás esetében csatolja az elektronikus adathordozón rögzített aláírási íveket, vagy azok helyett feltünteti a petíciót támogató személyek jegyzékét a 4. § (2) bek., (3) bek. b) pontja és a (4) bek. szerinti adatokkal együtt,
c) a 4. § (3) bek. c) pontja szerinti támogatás esetében csatolja az aláírási íveket elektronikus formában,
d) a 4. § (3) bek. d) pontja szerinti támogatás esetében az aláírási ívek helyett csatolja a petíciót támogató személyek jegyzékét a 4. § (2) bek., (3) bek. d) pontja és a (4) bek. szerinti adatokkal együtt.
(7) A közhatalmi szerv nem köteles figyelembe venni a petíció támogatását olyan személyek által, akik a magukról szóló adatokat olvashatatlanul, hiányosan vagy a valóságnak nem megfelelően tüntették fel.

A petíció benyújtása és kezelése

5. §
(1) A petíciót írásban kell megfogalmazni, a „petíció” szóval kell jelölni, és tartalmaznia kell a közérdek vagy más közösségi érdek tárgyát. A petíciós bizottság összes tagja feltünteti a petícióban az utó- és családi nevét, valamint tartózkodási helyének címét.1) A képviselő az utó- és családi nevéhez, valamint tartózkodási helyének1) címéhez csatolja az aláírását is.
(2) Az írásos forma megőrzöttnek tekinthető akkor is, ha a petíciót a petíciós rendszer segítségével vagy elektronikus módon nyújtották be, amit minősített elektronikus aláírással2) látott el a petíciót benyújtó személy.
(3) A közhatalmi szerv, amelyhez kézbesítették a petíciót, köteles azt átvenni. Ha a petíció tartalmából kiderül, hogy nem ő az illetékes a petícióval foglalkozni, a kézbesítéstől számított tíz munkanapon belül továbbítja azt az illetékes szervnek, és ezt tudatja a képviselővel. Ha a közhatalmi szerv nem illetékes a petíció egy részének intézésében, a petíció másolatát a kérdéses rész feltüntetésével tíz munkanapon belül továbbítja az illetékes szervnek, és ezt tudatja a képviselővel. Az elektronikusan benyújtott petíció továbbítása esetén a közhatalmi szerv külön jogszabály2a) szerint jár el.
(4) Ha a petíció nem tartalmazza az (1) bekezdésben foglalt alaki kellékeket, az illetékes közhatalmi szerv a kézhezvételt követő tíz napon belül írásban felszólítja a képviselőt vagy a petíciót benyújtó személyt, hogy küszöbölje ki a petíció hiányosságait a felszólítás kézbesítését követő 30 munkanapon belül, a felhíváshoz csatolja a tájékoztatást a hibák kiküszöbölésének elmulasztásával járó következményekről. Ha a megjelölt határidőn belül nem küszöbölik ki a petíció hiányosságait, a közhatalmi szerv a petíciót félreteszi.
(5) A közhatalmi szerv köteles a petíciót úgy kivizsgálni és a petíció ügyében úgy eljárni, hogy megállapítsa az ügy valós állását, a valós helyzetnek a jogi előírásokkal és a közérdekkel vagy más közösségi érdekkel való összhangját vagy ellentétét. A petíció kezelésének eredményéről a kézbesítés, illetve a (4) bekezdés szerint a hiányosságok elhárítása utáni 30 munkanapon belül írásban tájékoztatja a képviselőt. A különösen összetett esetekben az illetékes közhatalmi szerv írásban tájékoztatja a képviselőt, hogy a petíciót legkésőbb 60 munkanapon belül kezeli. Ha ez a törvény nem rendelkezik másként, a petíció kivizsgálása során külön jogszabályok szerint kell megfelelően eljárni.7)
(6) Ha a petíció tartalmából kitűnik, hogy a petíció ügyében nem lehet az (5) bekezdés szerint eljárni, a kérelmet vagy javaslatot tartalmazó petíció kezelésében illetékes közhatalmi szerv megítéli a petíció tartalmát és indoklással ellátott írásos választ küld a képviselőnek az (5) bekezdésben foglalt határidőn belül. Az petíció kezelésének eredményéről szóló, (5) vagy (6) bekezdés szerinti írásos értesítésnek számít az elektronikus hivatali dokumentum2b) elektronikus úton történő kézbesítése vagy az eredménynek a petíció támogatására használt petíciós rendszer segítségével történő kézbesítése is.
(7) A közhatalmi szerv köteles a petíció kezelésének eredményét nyilvánosságra hozni a webhelyén,2c) ha létrehozott ilyet és az elektronikus hirdetőtábláján,2d) ha ezt a műszaki feltételek lehetővé teszik, mégpedig a petíció kezelését követő tíz munkanapon belül. A külön jogszabályok szerinti kötelességeket az első mondat nem érint.

5.a §
Ha vita alakul ki a petíció kezelésére való illetékesség kérdésében, a közhatalmi szerv, amely a petíciót átvette, a vita tudomására jutását követő tíz napon belül a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalához továbbítja azt döntés céljából.2f)Az a kézbesítéstől számított tíz napon belül meghatározza, melyik szerv fogja a petíciót vagy annak részét kezelni, vagy úgy dönt, hogy maga fogja kezelni a petíciót.

5.b §
Ha az ugyanolyan ügyben benyújtott petíció nem tartalmaz új tényeket, a közhatalmi szerv tudatja a képviselővel vagy a petíciót benyújtó személlyel álláspontját és az eredeti petíció kezelésének módját. Petíciók tömeges benyújtása esetén a periodikus sajtó és a többi tömegtájékoztatási eszköz által teheti ezt meg.

5.c §
Ha a petíció tárgyát a területi önkormányzati szerv, képviselői, a területi önkormányzati szerv által létrehozott szervezet hatósági szervének tevékenysége képezi, a petíció ügyében az illetékes területi önkormányzati szerv jár el.3)

5.d §
(1) Ha a petíciót legalább 10 000 ember támogatja, a képviselővel és a petíciós bizottsággal a Szlovák Köztársaság egész területére kiterjedő hatáskörrel rendelkező illetékes közhatalmi szerv tárgyalja meg azt. Ha a petíció keretében nincs meghatározva petíciós bizottság, a képviselő jogosult a tárgyalásra legfeljebb két további személyt meghívni.
(2) Az (1) bekezdésben feltüntetett közhatalmi szervtől eltérő más, hatáskörrel rendelkező közhatalmi szerv a petíciót akkor tárgyalja meg a képviselővel vagy a petíciós bizottsággal, ha azt legkevesebb 1000 személy vagy legalább azon községnek3a) az önkormányzati szerveibe történő választásra jogosult személyeknek 8%-a támogatja, amelyiknek a petíciót szánták.
(3) Ha a petíciót a (2) bekezdés értelmében a községi képviselő-testületnek vagy a kerületi önkormányzat képviselő-testületének szánják, a képviselő-testület köteles az ülésén megtárgyalni a petíciót és lehetővé tenni a petíciós bizottság képviselőjének és tagjainak felszólalását a petíció megtárgyalása során.
(4) A közhatalmi szerv nem köteles megtárgyalni a petíciót, ha a tartalmának teljes terjedelmében eleget tesz.
(5) Az (1) – (4) bekezdések rendelkezései nem vonatkoznak a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsára és a Szlovák Köztársaság Kormányára sem.

6. §
Ha a petíció nagygyűlésen született,4) akkor e törvény 1-3. és 5. §-ának rendelkezései vonatkoznak rá, miközben fel kell tüntetni, milyen nagygyűlésről van szó, s a közgyűlés milyen módon hagyta jóvá; a petíciós bizottságon a nagygyűlés összehívóját értjük.

6.a §
Együttműködés a petíció kezelésében
(1) A közhatalmi szerv felhívására a képviselő köteles a felhívás kézbesítése utáni tíz napon belül a szükséges együttműködést tanúsítani a petíciós eljárásban. Ha a képviselő objektív ok nélkül nem tanúsít együttműködést ezen határidőn belül, a közhatalmi szerv nem köteles a petíció ügyében eljárni. Erről a következményről írásos formában kell tájékoztatni képviselőt még a petíciós eljárásban való együttműködésre történő felhívás során. Az együttműködésre való felhívás elküldésétől az együttműködés nyújtásáig a petíciós eljárás határidejét felfüggesztik.
(2) A közhatalmi szervek és az általuk alapított szervezetek, az állami alapok és közintézmények kötelesek a petíciót kezelő szervnek rendelkezésére bocsátani a szükséges dokumentumokat, egyéb iratokat, nyilatkozatokat, információkat, beleértve a műszaki adathordozókat a petíció kezelése céljából, valamint együttműködést tanúsítani, ha külön jogszabály5) nem rendelkezik másképp. Más jogi személyektől és a természetes személyektől együttműködést csak beleegyezésükkel lehet kérni, ha külön jogszabály5) nem rendelkezik másképp.

6.b §
Európai polgári kezdeményezés
(1) Az európai polgári kezdeményezés szervezési és támogatási eljárására, valamint az európai polgári kezdeményezés végrehajtásának feltételeire külön jogszabályok5a) vonatkoznak.
(2) A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala kapcsolattartói feladatokat5aa) lát el a szervező csoportnak5ab) nyújtott ingyenes tájékoztatás és segítség során.
(3) Az európai polgári kezdeményezés támogatásáról szóló nyilatkozat benyújtható elektronikus formában is, melyet minősített elektronikus aláírással5ac) vagy külön jogszabály5ad) szerinti elismert hitelesítési módszerrel kell hitelesíteni.

6.e §
Bírságok az európai polgári kezdeményezés támogatása terén
(1) A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala bírságot szab ki
a) 500 eurótól 10 000 euróig terjedő összegben a szervező csoport tagjára,5b) ha külön jogszabály szerinti kötelességei teljesítése során
1. hamis nyilatkozatot ad ki, vagy
2. az európai polgári kezdeményezés szervezése során megszerzett adatokat más célra használja fel, nem arra, amire azokat rendelkezésre bocsátották,
b) 125 eurótól 2 500 euróig terjedő összegben a szervező csoport tagjára, ha megsérti a külön jogszabályban rögzített kötelességét,5a) melyért az a) pont szerint nem jár bírság.
(2) A bírság kirovásakor a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala figyelembe veszi a jogsértő cselekmény súlyosságát, módját, időtartamát és következményeit, az ismétlődő jogsértést vagy több kötelesség megsértését.
(3) A bírságot 15 napon belül kell befizetni azt a napot követően, amikor a kirovását elrendelő határozat jogerőre emelkedett.
(4) A bírság az állami költségvetés bevétele.
(5) Bírság a kötelességszegés napjától számított három éven belül róható ki.
(6) A bírság kivetésére az általános közigazgatási eljárási előírások vonatkoznak.5h)

Közös rendelkezések

7. §
(1) Mindenki, aki részt vesz a petíció intézésében, maga téríti meg az ezzel felmerülő költségeit.
(2) Ha ez a törvény vagy külön jogszabály6) nem rendelkezik másképp, a petíciók átvételére, nyilvántartására, kezelésére és kezelésük ellenőrzésére a panasztörvény megfelelő rendelkezései alapján kell eljárni.7)

9. §
A petíciók kezelésére nem vonatkozik a közigazgatási törvény általános rendelkezése,5h) ha a jelen törvény nem rendelkezik másként.

9.a §
Átmeneti rendelkezések a 2010. július 1-jétől hatályos szabályozásokról
Azon petíciók kezelésére, amelyeket 2010. július 1-je előtt nyújtottak be a közhatalmi szervhez, a 2010. június 30-ig hatályos előírások vonatkoznak. 

9.b §
Átmeneti rendelkezések a 2015. szeptember 1-től hatályos szabályozásokhoz
(1) A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala 2016. december 31-ig általános érvényű jogszabályt ad ki a 4.a § (1) bek. szerint. A 4. § (4) bek. szerinti petíció 2016. december 31-ig elektronikus formában nem támogatható.
(2) A 2015. szeptember 1-je előtt benyújtott petíció kezelésére a 2015. augusztus 31-ig hatályos jogi szabályozás vonatkozik.

9.c §
Átmeneti rendelkezések a 2019. május 1-től hatályos módosításokhoz
(1) A Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma által a hatályos jogszabály szerint 2019. április 30-ig megbízott, a meghirdetett polgári kezdeményezés támogatása elektronikus gyűjtési rendszerének elbírálását végző személy az elektronikus rendszer elbírálója a jelen törvény értelmében is. Az első mondat szerinti személy 2019. április 30-áig megkezdett és 2019. május 1-ig jogerősen le nem zárt megbízási eljárását a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma a jelen törvény szerint fejezi be.
(2) A meghirdetett polgári kezdeményezés támogatása elektronikus gyűjtésének elbírálását kérvényező, 2019. április 30-a előtt hatályos törvény szerint megkezdett, de jogerősen le nem zárt eljárást 2019. május 1-től a jelen törvény szerint fejezik be.
(3) A meghirdetett polgári kezdeményezés támogatása elektronikus gyűjtési rendszere külön jogszabály szerinti követelményeknek való megfelelési bizonylata, melyet a 2019. április 30-ig hatályos jogszabály szerint állítottak ki, bizonylat marad a meghirdetett polgári kezdeményezés támogatása elektronikus gyűjtési rendszere külön jogszabály szerinti összhangjáról a jelen törvény értelmében is.

9.d §
Átmeneti rendelkezés a 2023. május 1-től hatályos módosításokhoz
A 2022. december 31-éig regisztrált európai polgári kezdeményezést támogató elektronikus nyilatkozatokat gyűjtő elektronikus rendszer8) elbírálásának eljárására a 2023. április 30-áig hatályos előírások vonatkoznak.

10. §
Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba.


Václav Havel s. k.
Alexander Dubček s. k.


1) Például a Tt. 253/1998. sz. törvénye a Szlovák Köztársaság állampolgárai tartózkodási helyének bejelentéséről és a Szlovák Köztársaság lakosságának nyilvántartásáról a későbbi jogszabályok értelmében, a Tt. 404/2011. sz. törvénye a külföldiek tartózkodási helyéről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről.
1a) Például a Szlovák Nemzeti Tanács 369/1990. sz. törvénye a községi önkormányzatokról a későbbi jogszabályok szerint, a Tt. 180/2014. sz. törvénye a választási jog gyakorlásának feltételeiről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről.
2) A Tt. 215/2002. számú, az elektronikus aláírásról szóló többször módosított törvénye.
2a) A Tt. 305/2013. sz., a közhatalmat gyakorló szervek hatáskörének elektronikus formában történő végrehajtásáról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényének (törvény az e-Governmentről) 17. §-a a Tt. 214/2014. sz. törvénye szerint.
2b) A Tt. 305/2013. sz. törvényének 27. §-a
2c) A Tt. 275/2006. sz., a közigazgatási információs rendszerekről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről, szóló törvénye 2. § (1) bek. u) pontja.
2d) A Tt. 305/2013. sz. törvényének 34. §-a
2e) Például a Tt. 215/2004. sz. törvénye a minősített adatok védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről a későbbi módosítások szerint, a Tt. 563/2009. sz., az adókezelésről (adózási rend) és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényének 11. §, a Tt. 122/2013. sz. törvénye a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről a Tt. 84/2014. sz. törvénye szerint.
3) A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990. számú, a községi önkormányzatokról szóló többször módosított törvénye. A Tt. 302/2001. számú, a magasabb szintű önkormányzati területi egységek önkormányzatáról (az önkormányzati megyékről) szóló törvénye 2. §-a.
3a) A Tt. 180/2014. sz., a választási jog gyakorlásának feltételeiről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényének 163. §-a.
4) A Tt. 84/1990. számú, a gyülekezési jogról szóló törvénye.
5) Például a Tt. 215/2004. számú, a titokvédelemről szóló többször módosított törvénye, a Tt. 428/2002. számú, a személyes adatvédelemről szóló törvénye, az 563/2009. számú, többször módosított adótörvény 11. §-a, a Tt. 483/2001. számú, többször módosított banktörvénye 89 – 93.b §-ai.
5a) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/788 rendelete (2019. április 17.) az európai polgári kezdeményezésről (HL L 130., 2019.5.17.) a hatályos változatban.
A Tt. 253/1998. sz., a Szlovák Köztársaság állampolgárai tartózkodási helyének bejelentéséről és a Szlovák Köztársaság lakosságának nyilvántartásáról szóló törvénye 22. §-ának 3. bekezdése a későbbi módosítások szerint.
5aa) A 2019/788 (EU) sz. rendelet 4. cikkének 6. bek. a hatályos változatban.
5ab) A 2019/788 (EU) sz. rendelet 5. cikke a hatályos változatban.
5ac) Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete ( 2014. július 23. ) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28.), a hatályos változatban.
A Tt. 272/2016. sz., a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó bizalmi szolgáltatásokról és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye (a bizalmi szolgáltatásokról szóló törvény) a Tt. 211/2019. sz. törvény értelmében.
5ad) A Tt. 305/2013. sz. törvénye 23. §-a 1. bek. a) pontja a Tt. 238/2017. sz. törvénye megfogalmazásában.
5b) A 2019/788 (EU) sz. rendelete 5. cikkének 6. bek. a hatályos változatban.
5h) A Tt. 71/1967. sz., a közigazgatási eljárásról (közigazgatási rendtartás) törvénye a hatályos változatban
6) Például a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 350/1996. számú, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa házszabályáról szóló törvénye 133. és 134. §-ai.
7) A Tt. 9/2010. számú, a panasztételről szóló törvénye.
8) Az 2019/788 (EU) sz. rendelete 11. cikkének 7. bek. a hatályos változatban.
Časová verzia účinná od 1. mája 2023

85/1990 Zb.

Zákon
O PETIČNOM PRÁVE


z 27.marca 1990


Zmena:
242/1998 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 1998
112/2010 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2010
29/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2015
95/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2019
122/2023 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2023


Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Úvodné ustanovenia

§ 1
(1) Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len "petícia") na orgány verejnej moci.
(2) Na účely tohto zákona orgánmi verejnej moci sú
a) štátne orgány,
b) orgány územnej samosprávy,
c) osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb.
(3) Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu.
(4) Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv.

§ 2
Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť. Výkon tohoto práva nesmie byť nikomu na ujmu.

§ 3
Petičný výbor
(1) Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície orgánu verejnej moci môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor.
(2) Petičný výbor nie je právnickou osobou.
(3) V petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku (ďalej len "zástupca"). Ak je vytvorený petičný výbor, určujú zástupcu členovia petičného výboru.

§ 4
Podpora petície
(1) Každý má právo spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojimi podpismi petíciu podporili.
(2) V petícii alebo v podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu povinná uviesť čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu1) a svoj podpis, ak ide o fyzickú osobu, alebo svoj názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu; osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby uvedie čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis.
(3) Petíciu možno podporiť aj v elektronickej podobe, pričom osoba podporujúca petíciu namiesto podpisu
a) na účely potvrdenia podpory elektronickej petície uvedie svoju adresu elektronickej pošty,
b) na účely potvrdenia podpory elektronickej petície uvedie svoju adresu elektronickej schránky,
c) na účely potvrdenia podpory elektronickej petície pripojí svoj zaručený elektronický podpis, alebo
d) vykoná potvrdenie podpory osobitným spôsobom prostredníctvom informačného systému pre elektronické zhromažďovanie údajov o osobách podporujúcich petíciu (ďalej len "petičný systém").
(4) Osobitný zákon môže ustanoviť aj ďalšie náležitosti petície.1a) Ak osobitný zákon1a) ustanovuje najnižší počet osôb podporujúcich petíciu alebo vek osôb podporujúcich petíciu, uvedie osoba podporujúca petíciu svoj trvalý pobyt. Petíciu podľa tohto odseku možno v elektronickej podobe podporiť iba podľa odseku 3 písm. b), c) alebo písm. d).

Podanie a vybavenie petície

§ 5
(1) Petícia musí byť písomná, označená slovom "petícia" a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu.1) Zástupca pripojí v petícii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu1) aj podpis.
(2) Písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom petičného systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom2) osoby podávajúcej petíciu.
(3) Orgán verejnej moci, ktorému bola petícia doručená, je povinný petíciu prijať. Ak z obsahu petície vyplýva, že nie je príslušný vybaviť ju, petíciu do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia postúpi príslušnému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi. Ak nie je príslušný na vybavenie jej časti, kópiu petície s uvedením príslušnej časti do desiatich pracovných dní postúpi príslušnému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi. Pri postúpení petície podanej elektronicky postupuje orgán verejnej moci podľa osobitného predpisu.2a)
(4) Ak petícia nemá náležitosti podľa odseku 1, príslušný orgán verejnej moci do desiatich pracovných dní od jej doručenia písomne vyzve zástupcu alebo osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s poučením o následku ich neodstránenia. Ak sa v ustanovenej lehote nedostatky petície neodstránia, orgán verejnej moci petíciu odloží.
(5) Príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa odseku 4 zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení petície sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.7)
(6) Ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa odseku 5, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5. Za písomné oznámenie výsledku vybavenia petície podľa odseku 5 alebo odseku 6 sa považuje aj elektronické doručenie elektronického úradného dokumentu2b) alebo oznámenie výsledku prostredníctvom petičného systému použitého na podporenie petície.
(7) Orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle,2c) ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli,2d) ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia. Povinnosti podľa osobitných predpisov2e) nie sú prvou vetou dotknuté.

§ 5a
Ak vznikne spor o príslušnosť na vybavenie petície, orgán verejnej moci, ktorý petíciu prijal, ju do desiatich pracovných dní odo dňa, keď sa o spore dozvedel, postúpi na rozhodnutie Úradu vlády Slovenskej republiky.2f) Ten do desiatich pracovných dní od jej doručenia určí, ktorý orgán verejnej moci má petíciu alebo jej časť vybaviť alebo rozhodne, že petíciu vybaví sám.

§ 5b
Ak petícia podaná v tej istej veci neobsahuje nové skutočnosti, orgán verejnej moci oznámi zástupcovi alebo osobe, ktorá petíciu podala, stanovisko a spôsob vybavenia pôvodnej petície. Pri hromadnom podávaní petícií tak môže urobiť v periodickej tlači alebo ostatných hromadných informačných prostriedkoch.

§ 5c
Ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy.3)

§ 5d
(1) Ak petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom. Ak v petícii nie je určený petičný výbor, má zástupca právo prizvať na prerokovanie najviac ďalšie dve osoby.
(2) Iný vecne príslušný orgán verejnej moci ako orgán verejnej moci uvedený v odseku 1 prerokuje petíciu so zástupcom a petičným výborom vtedy, ak petíciu podporilo najmenej 1000 osôb alebo aspoň 8% osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce,3a) ktorej bola petícia určená.
(3) Ak je petícia podľa odseku 2 určená obecnému zastupiteľstvu alebo zastupiteľstvu samosprávneho kraja, je zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru.
(4) Orgán verejnej moci nie je povinný prerokovať petíciu, ak jej obsahu vyhovie v plnom rozsahu.
(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na Národnú radu Slovenskej republiky a vládu Slovenskej republiky.

§ 6
Ak vzišla petícia zo zhromaždenia,4) platia pre ňu ustanovenia § 1 až 3 a 5 tohto zákona s tým, že musí byť uvedené, z akého zhromaždenia vzišla a ako bola zhromaždením schválená; petičným výborom sa rozumie zvolávateľ zhromaždenia.

§ 6a
Súčinnosť pri vybavovaní petície
(1) Na výzvu príslušného orgánu verejnej moci je zástupca povinný do desiatich pracovných dní od doručenia výzvy poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní petície. Ak zástupca bez objektívneho dôvodu neposkytne súčinnosť v tejto lehote, orgán verejnej moci nie je povinný petíciu vybaviť. O tomto následku musí byť zástupca písomne poučený už vo výzve na poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní petície. V čase od odoslania výzvy na poskytnutie súčinnosti do jej poskytnutia lehota na vybavenie petície neplynie.
(2) Orgány verejnej moci a nimi zriadené organizácie, ako aj štátne fondy a verejnoprávne inštitúcie sú povinné poskytnúť orgánu vybavujúcemu petíciu potrebné doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie vrátane technických nosičov údajov na vybavenie petície, ako aj súčinnosť nevyhnutnú pri vybavovaní petície, ak osobitný predpis5) neustanovuje inak. Od iných právnických osôb a od fyzických osôb možno požadovať súčinnosť len s ich súhlasom, ak osobitný predpis5) neustanovuje inak.

§ 6b
Európska iniciatíva občanov
(1) Na postup pri organizovaní a podpore európskej iniciatívy občanov, ako aj na podmienky výkonu európskej iniciatívy občanov sa vzťahujú osobitné predpisy.5a)
(2) Úrad vlády Slovenskej republiky plní úlohy kontaktného miesta5aa) na bezplatné poskytovanie informácií a pomoci skupine organizátorov.5ab)
(3) Vyhlásenie o podpore európskej iniciatívy občanov možno podať aj v elektronickej podobe, ktorá musí byť autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom5ac) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu.5ad)

§ 6e
Pokuty na úseku podpory európskej iniciatívy občanov
(1) Úrad vlády Slovenskej republiky uloží pokutu
a) od 500 eur do 10 000 eur členovi skupiny organizátorov, ak pri plnení povinností podľa osobitného predpisu5b)
1. poskytne nepravdivé vyhlásenie alebo
2. použije údaje získané pri organizovaní európskej iniciatívy občanov na iný účel, než na ktorý boli poskytnuté,
b) od 125 eur do 2 500 eur členovi skupiny organizátorov, ak poruší povinnosť ustanovenú osobitným predpisom,5a) za ktorú sa neukladá pokuta podľa písmena a).
(2) Pri ukladaní pokuty Úrad vlády Slovenskej republiky prihliadne na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho konania, na opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností.
(3) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.
(4) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(5) Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(6) Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.5h)

Spoločné ustanovenia

§ 7
(1) Každý, kto sa podieľa na vybavovaní petície, sám uhrádza trovy, ktoré mu vznikli s jej vybavovaním.
(2) Ak tento zákon alebo osobitný predpis6) neustanovuje inak, na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií sa primerane použijú ustanovenia zákona o sťažnostiach.7)

§ 9
Na vybavovanie petícií podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,5h) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 9a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2010
Na petície, ktoré boli doručené orgánu verejnej moci pred 1. júlom 2010, a na ich vybavenie sa vzťahujú predpisy účinné do 30. júna 2010.

§ 9b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2015
(1) Úrad vlády Slovenskej republiky vydá všeobecne záväzný právny predpis podľa § 4a ods. 1 do 31. decembra 2016. Petíciu podľa § 4 ods. 4 nemožno podporiť v elektronickej podobe do 31. decembra 2016.
(2) Na vybavenie petície, doručenej orgánu verejnej moci pred 1. septembrom 2015, sa vzťahuje právna úprava účinná do 31. augusta 2015.

§ 9c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2019
(1) Osoba poverená Ministerstvom financií Slovenskej republiky na posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov podľa predpisov účinných do 30. apríla 2019 je posudzovateľom systému zberu podľa tohto zákona. Konanie o poverenie osoby podľa prvej vety začaté podľa predpisov účinných do 30. apríla 2019 a právoplatne neukončené pred 1. májom 2019 dokončí Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa tohto zákona.
(2) Konanie o žiadosti o posúdenie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov začaté podľa predpisov účinných do 30. apríla 2019 a právoplatne neukončené pred 1. májom 2019 sa dokončí podľa tohto zákona.
(3) Osvedčenia o súlade elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov s osobitným predpisom vydané podľa predpisov účinných do 30. apríla 2019 sú osvedčeniami o súlade elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov s osobitným predpisom podľa tohto zákona.

§ 9d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023
Na postup pri posudzovaní elektronického systému zberu vyhlásení8) o podpore iniciatívy občanov zaregistrovanej do 31. decembra 2022 sa vzťahujú predpisy účinné do 30. apríla 2023.

§ 10
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Václav Havel v.r.
Alexander Dubček v.r.
Marián Čalfa v.r.


1) Napríklad zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2a) § 17 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z.
2b) § 27 zákona č. 305/2013 Z. z.
2c) § 2 ods. 1 písm. u) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2d) § 34 zákona č. 305/2013 Z. z.
2e) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
3) § 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. § 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
3a) § 163 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) § 6 ods. 7 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve.
5) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 89 až 93b zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 130, 17. 5. 2019) v platnom znení.
§ 22 ods. 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5aa) Čl. 4 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/788 v platnom znení.
5ab) Čl. 5 nariadenia (EÚ) 2019/788 v platnom znení.
5ac) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.
Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
5ad) § 23 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 238/2017 Z. z.
5b) Čl. 5 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/788 v platnom znení.
5h) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
6) Napríklad § 133 a 134 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
7) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
8) Čl. 11 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2019/788 v platnom znení.