+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Zákony
Názov Číslo zákona Účinnosť od
Občiansky zákonník 40/1964 01.04.1964
Zákon o správnom konaní 71/1967 01.01.1968
Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 50/1976 01.10.1976
Zákon o zhromažďovacom práve 84/1990 29.03.1990
Zákon o petičnom práve 85/1990 29.03.1990
Zákon o združovaní občanov 83/1990 01.05.1990
Zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí 346/1990 28.08.1990
Zákon o obecnom zriadení 369/1990 06.09.1990
Zákon o priestupkoch 372/1990 01.10.1990
Zákon o verejných kultúrnych podujatiach 96/1991 01.04.1991
Zákon o majetku obcí 138/1991 01.05.1991
Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 229/1991 24.06.1991
Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností 308/1991 01.09.1991
Zákon o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov 500/1991 11.12.1991
Zákon o obecnej polícii 564/1991 01.01.1992
Obchodný zákonník 513/1991 01.01.1992
Ústava Slovenskej republiky 460/1992 01.10.1992
Zákon o spôsobe vykonania referenda 564/1992 11.12.1992
Zákon o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov 38/1993 15.02.1993
Zákon o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky 39/1993 15.02.1993
Zákon o štátnom občianstve Slovenskej republiky 40/1993 15.02.1993
Zákon o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní 63/1993 22.03.1993
Zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch 241/1993 27.10.1993
Zákon o mene a priezvisku 300/1993 01.01.1994
Zákon o matrikách 154/1994 01.07.1994
Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 253/1994 01.01.1995
Zákon o správnych poplatkoch 145/1995 01.08.1995
Zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 162/1995 01.01.1996
Zákon o štátnom jazyku Slovenskej republiky 270/1995 01.01.1996
Zákon o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky 221/1996 24.07.1996
Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 213/1997 01.08.1997
Zákon o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov 46/1999 19.03.1999
Zákon o používaní jazykov národnostných menšín 184/1999 24.07.1999
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva 221/1999 01.09.1999
Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 253/1998 29.12.1999
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 211/2000 01.01.2001
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií 481/2000 01.01.2001
Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 147/2001 01.05.2001
Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku 303/2001 27.07.2001
Zákon o samospráva vyšších územných celkov 302/2001 27.07.2001
Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 416/2001 01.01.2002
Zákon o verejnom ochrancovi práv 564/2001 01.01.2002
Zákon o majetku vyšších územných celkov 446/2001 01.01.2002
Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 34/2002 01.03.2002
Zákon o ochrane pred požiarmi 314/2001 01.04.2002
Zákonník práce 311/2001 01.04.2002
Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 282/2002 01.07.2002
Zákon o cestovných náhradách 283/2002 01.07.2002
Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu 387/2002 01.09.2002
Zákon o účtovníctve 431/2002 01.01.2003
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 31/2003 01.03.2003
Zákon o voľbách do Európskeho parlamentu 331/2003 05.08.2003
Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 01.01.2004
Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 01.01.2004
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme 552/2003 01.01.2004
Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 503/2003 01.01.2004
Zákon o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 377/2004 01.07.2004
Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 365/2004 01.07.2004
Zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 333/2004 01.10.2004
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 01.11.2004
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2004 01.11.2004
Zákon o politických stranách a politických hnutiach 85/2005 01.06.2005
Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 01.09.2005
Trestný zákon 300/2005 01.01.2006
Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 25/2006 01.02.2006
Zákon o ochrane spotrebiteľa 250/2007 01.07.2007
Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 355/2007 01.09.2007
Zákon o o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 90/2008 01.05.2008
Zákon periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 167/2008 01.06.2008
Zákon o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 01.09.2008
Opatrenie o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 632/2008 01.01.2009
Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 01.01.2009
Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2008 01.01.2009
Zákon o cestnej premávke 8/2009 01.02.2009
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9/2009 01.02.2009
Zákon o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 01.01.2010
Zákon o sťažnostiach 9/2010 01.02.2010
Zákon o pohrebníctve 131/2010 01.01.2011
Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov 532/2010 01.01.2011
Nariadenie vlády Slovenskej republiky ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá 359/2011 01.11.2011
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchod-ným prevádzkarniam 360/2011 01.11.2011
Zákon o podpore cestovného ruchu 91/2010 01.12.2011
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov 535/2011 01.01.2012
Zákon o pozemkových spoločenstvách 97/2013 01.05.2013
Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 122/2013 01.07.2013
Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 01.01.2014
Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov 37/2014 01.04.2014
Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 181/2014 26.06.2014
Zákon o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2015 01.07.2015
Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 01.07.2015
Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 18.04.2016
Civilný sporový poriadok 160/2015 01.07.2016
Civilný mimosporový poriadok 161/2015 01.07.2016
Zákon o preukazovaní pôvodu majetku 101/2010 01.07.2016
Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov 282/2015 01.07.2016
Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 01.07.2016
Zákon o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2015 01.11.2016
Zákon o fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2017 01.07.2017
Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18/2018 25.05.2018
Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky 314/2018 15.11.2018
Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 346/2018 01.01.2019
Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti 54/2019 01.03.2019
Zákon o občianskych preukazoch 395/2019 01.12.2019
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/2777/2020 30.03.2020
Vyhláška, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa SzK Kk. 14/2021 V. v. SR 27.01.2021
Zákon o úradných jazykoch Slovenskej republiky - NÁVRH -- 01.01.2022
Zákon o dobrovoľníctve 92/2022 30.03.2022
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení 30/2020 30.03.2022
Zákon o finančnej podpore pre Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok 182/2022 01.07.2022
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15 % obyvateľstva 35/2023 01.03.2023