+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Zákon o matrikách
Zákon o matrikách (154/1994)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 27.05.1994
Platnosť od: 27.06.1994
Účinnosť od: 01.07.1994
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Účinnosť od Novela Zákon
01.07.2011 204/2011  
01.10.2015 124/2015  
Hatályos 2015. október 1-től

Tt. 154/1994.

Törvény
AZ ANYAKÖNYVEKRŐL

1994. május 27.


Módosítva:
Tt. 222/1996., hatályos 1996. július 24-től
Tt. 416/2001., hatályos 2002. január 1-től
Tt. 198/2002., hatályos 2002. július 1-től
Tt. 515/2003., hatályos 2004. január 1-től
Tt. 36/2005., hatályos 2005. február 11-től
Tt. 36/2005., hatályos 2005. április 1-től
Tt. 14/2006., hatályos 2006. február 1-től
Tt. 335/207., hatályos 2007. október 1-től
Tt. 204/2011., hatályos 2011. július 1-től
Tt. 124/2015., hatályos 2015. október 1-től


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt hozta meg:


1.§ 
Általános rendelkezések
A jelen törvény célja az anyakönyvvezetés és a természetes személyek, valamint az közhatalmi szervek vele kapcsolatos jogainak és kötelességeinek törvényi szabályozása.


I. RÉSZ
Az anyakönyv

Fogalmak

2. §
(1) Az anyakönyv állami nyilvántartás azon természetes személyek személyi állapotáról, akik megszülettek, házasságot kötöttek vagy elhaláloztak a Szlovák Köztársaság területén, és a Szlovák Köztársaság azon állampolgárairól, akik külföldön születtek meg, kötöttek házasságot vagy haláloztak el.
(2) Az anyakönyvbe a születésről, a házasságkötésről és az elhalálozásról szóló adatokat írják be, valamint más, az érintett személy állapotával kapcsolatos tényadatokat, melyek meghatározóak személyi állapotára vonatkozóan, főként az örökbefogadással, a szülő kilétének megállapításával és a házasság felbontásával kapcsolatos adatokat (a továbbiakban csak „anyakönyvi események”), amennyiben a jelen törvényről ezekről másként nem rendelkezik (21. § és 23.§ 6. bek.). A bejegyzés tárgya olyan anyakönyvi esemény, amely a Szlovák Köztársaság területén vagy külföldön következett be, amennyiben a Szlovák Köztársaság állampolgárát érintette.1)
(3) Az anyakönyvet a születési anyakönyv, a házasságkötési anyakönyv és a halotti anyakönyv alkotja. A születési anyakönyvet és a halotti anyakönyvet minden község külön és önállóan vezeti; a házasságkötések könyvét az anyakönyvi hivatal illetékességi területén közösen.

3. §
(1) Az anyakönyv közokirat.
(2) Közokirat a születési anyakönyvi kivonat, a házassági anyakönyvi kivonat és a halotti anyakönyvi kivonat (a továbbiakban „hatósági kivonat“), az anyakönyvbe bejegyzett adatokról készített igazolás, valamint az anyakönyvi bejegyzés szó szerinti kivonata.
(3) A hatósági kivonat tartalmazza a jelen törvényben meghatározott, az anyakönyvbe beírt adatokat, melyek az érintett személyre vonatkoznak a kivonat készítésének időpontjában.
(4) Az anyakönyvben szereplő adatokról készített igazolás azon adatokat tartalmazza, melyek szükségesek azon természetes személy jogigényeinek érvényesítéséhez, akit az anyakönyvben szereplő bejegyzés érint.
(5) A szó szerinti kivonat tartalmazza az anyakönyvben szereplő összes adatot eredeti és módosított formájában is.
(6) Az olyan közhatalmi szerv előtti eljárásban, amelynek döntése anyakönyvi bejegyzés, anyakönyvi bejegyzés módosításának vagy anyakönyvi bejegyzés törlésének alapjául szolgál, három hónapnál nem régebbi hatósági kivonat nem használható.

Az anyakönyv irányítása

4. §
Az anyakönyvet mint államigazgatási tevékenységet a község vezeti, a Szlovák Köztársaság fővárosában, Pozsonyban és Kassa városában a városkerületek, melyek a törvény mellékletében vannak felsorolva (a továbbiakban „anyakönyvi hivatal“). Az anyakönyvi hivatalok területi illetékességét általános érvényű jogi előírással a Szlovák Köztársaság Belügy minisztériuma határozza meg (a továbbiakban „minisztérium“).

5. §
(1) Az anyakönyvet egy példányban vezetik. A bejegyzések írásos bejelentés alapján készülnek, a születési anyakönyvbe a szülő szóbeli bejelentése alapján is. 
(2) Minden születési anyakönyvhöz, házassági anyakönyvhöz és halotti anyakönyvhöz ábécé szerinti névjegyzék készül. 
(3) Az anyakönyveket abban az anyakönyvi hivatalban tárolják, ahol az anyakönyvet vezetik. Azt követően, hogy a születési anyakönyv, a házassági anyakönyv és a halotti anyakönyv utolsó bejegyzésétől számítva 100 év telt el, ezeket az anyakönyveket átadják az illetékes állami levéltárnak.1a)

6. §
(1) Az anyakönyvet a minisztérium által kiadott, bekötött űrlapokon vezetik. 
(2) Anyakönyvi bejegyzések csak a hivatali helyiségben, az anyakönyvi hivatal székhelyén készülhetnek.

7. §
Az elektronikus anyakönyv
(1) Az elektronikus anyakönyv olyan specializált portál,1b) melyen közzéteszik az elektronikus űrlapokat, amelyeknek kitöltésével és hiteles elektronikus aláírással való ellátásával a Szlovák Köztársaság polgára, a Szlovák Köztársaság területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező külföldi vagy a Szlovák Köztársaság területén menedékjoggal rendelkező külföldi az anyakönyvezés terén az anyakönyvi hivatalok, a minisztérium és a járási hivatalok meghatározott elektronikus szolgáltatásait1c) használhatja, egyben informatikai rendszer,1d) amely adatok elektronikus formában való gyűjtésére, elhelyezésére, kezelésére és nyújtására szolgál és biztosítja a közhatalmi szervek kölcsönös elektronikus kommunikációját az anyakönyvek terén. Az elektronikus anyakönyv informatikai rendszerét a minisztérium felügyeli és üzemelteti.
(2) A közhatalom elektronikus formában történő gyakorlására az anyakönyvezés terén a közhatalmat gyakorló szervek hatáskörének elektronikus formában történő végrehajtásáról szóló általános jogszabály rendelkezései vonatkoznak, ha a jelen törvény nem rendelkezik másként. Az anyakönyvi hivatalok, a minisztérium, a járási hivatalok kötelesek a közhatalom elektronikus formában történő gyakorlása során az anyakönyvek terén az elektronikus anyakönyvet használni. A bíróságok és más állami szervek, az orvosok, az egyházak és vallási csoportok szervei (a továbbiakban csak „egyház”) a közhatalom elektronikus formában történő gyakorlása során az anyakönyvek terén az elektronikus anyakönyvet használják.
(3) Az elektronikus anyakönyv tartalmazza a 19. § 1., 2. és 5. bekezdésében foglalt adatok összességét és azon okiratokat elektronikus formában, amelyek az anyakönyvi bejegyzés, utólagos bejegyzés, utólagos megjegyzés vagy változás bejegyzésének alapjául szolgálnak.
(4) A 3. bekezdés szerinti adatokat teljesként és a valóságnak megfelelőként kell kezelni, amíg ennek az ellenkezője be nem bizonyosodik. Az elektronikus anyakönyvbe bejegyzést végző közhatalmi szerv felelős az általa bejegyzett adatok teljességéért és helyességéért.
(5) Kivonatot elektronikus anyakönyvből vagy az elektronikus anyakönyvben szereplő adatokról készített igazolást a 18. §-ban foglalt személy bármely anyakönyvi hivatalban kérvényezhet. Kivonat elektronikus anyakönyvből vagy az elektronikus anyakönyvben szereplő adatokról készített igazolás a 18. §-ban foglalt személy részére elektronikus formában külön jogszabály szerint1e) az elektronikus anyakönyv segítségével is nyújtható.
(6) A jelen törvény szerinti személyes adatok feldolgozására a személyes adatok védelméről szóló általános jogszabály vonatkozik.
(7) Az anyakönyvi hivatalok, járási hivatalok, bíróságok és más állami szervek, az orvosok, az egyházak és vallási csoportok szervei kötelesek haladéktalanul együttműködni a minisztériummal az elektronikus anyakönyv informatikai rendszere által nyújtott elektronikus szolgáltatások biztosításánál.
(8) A minisztérium közzéteszi a webhelyén és a központi közigazgatási portálon az elektronikus anyakönyv informatikai rendszerére csatlakoztatott anyakönyvi hivatalok jegyzékét.

8. §
(1) Az anyakönyv vezetésére a község polgármestere anyakönyvvezetőt és helyettest állít; ha a tevékenység nagyságrendje miatt arra szükség van, vezető anyakönyvvezetőt és további anyakönyvvezetőket nevez ki (a továbbiakban „anyakönyvvezető). 
(2) Anyakönyvvezető az a természetes személy lehet, aki a Szlovák Köztársaság állampolgára, nagykorú, feddhetetlen,2a) vizsga letételével bizonyította alkalmasságát az anyakönyv vezetésére és letette a hivatali esküt.
(3) Az anyakönyvvezető a község polgármestere kezébe az alábbi esküt teszi le:
„Fogadom, hogy a Szlovák Köztársasághoz hű leszek, törvényeit megtartom, és az anyakönyvvezetéssel kapcsolatos minden kötelességemet lelkiismeretesen és legjobb tudásom szerint teljesítem. Minden tényt, melyről hivatali munkám során tudomást szerzek, titoktartási kötelezettségem szerint kezelek.“ 
(4) Az anyakönyvvezető köteles a minisztérium által szervezett rendszeres szakirányú képzésen gyarapítani tudását. A község köteles az anyakönyvvezetőnek lehetővé tenni a részvételt a szakképzésen. A szakképzésen kötelesek részt venni a járási hivatalok azon alkalmazottai is, akik az anyakönyvvezetést ellenőrzik. A járási hivatal köteles lehetővé tenni ezen alkalmazottai számára a szakképzésen való részvételt.
(5) Ha az anyakönyvvezető vagy helyettese nem végezheti az anyakönyv vezetésével kapcsolatos tevékenységet, a község az illetékes járási hivatallal együttműködve intézkedik, hogy biztosítsa az államigazgatási feladat végrehajtását e területen. 
(6) Annak az anyakönyvvezetőnek, aki személyesen közreműködik a házasságkötési szertartásban az anyakönyvi hivatal előtt, pénzügyi hozzájárulás jár az öltözékével és külsőjével kapcsolatos megnövekedett kiadások fedezésére. 

9. §
Okiratgyűjtemény
(1) Az anyakönyvi hivatal okiratgyűjteményt vezet. Ezt azok az okiratok képezik, amelyek az anyakönyvi bejegyzés, utólagos bejegyzés, utólagos megjegyzés vagy változás bejegyzésének alapjául szolgálnak. A naptári év során összegyűlt okiratokat az anyakönyvi hivatal összegyűjti és legkésőbb a következő év februárjának 28. napjáig leadja a járási hivatalnak.
(2) A járási hivatal az okiratgyűjteményt az egyéb írásos dokumentumoktól elkülönítve őrzi, és biztosítja annak aktualizálását, megsemmisüléstől és megrongálódástól való védelmét, valamint a benne szereplő adatok visszaélésekhez való felhasználásától való védelmét. Az utolsó bejegyzés időpontjától számított 100 év elteltével a járási hivatal az okiratgyűjteményt átadja az illetékes állami levéltárnak.

Anyakönyvi illetékesség

10. §
(1) A születési vagy halotti anyakönyvbe történő bejegyzésre az az anyakönyvi hivatal illetékes, amelynek területi körzetében a személy megszületett vagy elhalálozott. Ha nem állapítható meg, hogy a személy hol született vagy hol halt meg, az az anyakönyvi hivatal jegyzi be őt anyakönyvében, amelynek a körzetében a megszületett vagy elhalálozott személyt megtalálták.
(2) Ha az érintett személy közlekedési eszközben születik meg vagy halálozik el, a születési vagy a halotti anyakönyvbe az az anyakönyvi hivatal jegyzi be, amelynek körzetében az újszülött vagy elhunyt személyt a közlekedési eszközből kiemelték.
(3) A Szlovák Köztársaság állampolgárát halottá nyilvánító bírósági döntés anyakönyvi bejegyzésére a halottá nyilvánítási döntést meghozó bíróság székhelye szerinti anyakönyvi hivatal illetékes. Külföldi állampolgárt, illetve a meghatározó időben állampolgárság nélküli (a továbbiakban csak „hontalan“) vagy a meghatározhatatlan állampolgárságú személyt halottá nyilvánító bírósági döntést, ha utolsó állandó lakhelye a Szlovák Köztársaság területén volt, Pozsony-Óváros anyakönyvi hivatala jegyzi be az anyakönyvbe. 

11. §
A házassági anyakönyvbe a házasságkötést az az anyakönyvi hivatal jegyzi be, amelynek körzetében a házasságkötésre sor került.3)

12. § 
Az anyakönyvbe a bejegyzéseket államnyelven írják be.4)

Anyakönyvi bejegyzések

13. §
(1) A születési anyakönyvbe beírásra kerül
a) a gyermek születésének napja, hónapja és éve, ha többes szülésről van szó, a születések időrendje is,
b) az utónév,5) a családi név, a gyermek személyi száma,
c) a gyermek szüleinek utóneve,6) családi neve, születési családi neve, születésüknek a napja, hónapja, éve és helye, személyi azonosítószámuk, állampolgárságuk és állandó lakhelyük,
d) a szülők megállapodása a gyermek családi nevéről, amennyiben a családi nevük különböző vagy nem élnek házasságban, esetleg a bírósági döntéssel meghatározott családi név,
e) a bejegyzés napja, hónapja és éve. 
(2) Mind az élve, mind a halva született gyermeket be kell jelenteni a születési anyakönyvbe történő bejegyzésre. 
(3) A megszületést az illetékes anyakönyvi hivatalnak az az orvos köteles jelenteni, aki a szülésnél jelen volt, vagy aki a szülést követően gyógyászati ellátást nyújtott; a többi esetben a szülők egyike köteles a bejelentés megtételére. Az, akire a bejelentéstételi kötelezettség vonatkozik, köteles a bejelentést legkésőbb a szüléstől számított harmadik munkanapon megtenni. Az anya ezt a bejelentési kötelezettségét e határidőn túl is teljesítheti, rögtön azt követően, hogy képessé válik a bejelentés megtételére. Ha kétségek merülnek fel az anya személyét illetően, mivel a bejelentés nem teljes, nem pontos vagy nem készült el határidőre, külön jogszabály szerint6a) kell eljárni.
(4) A születés szóbeli bejelentése esetén a bejelentő köteles igazolni személyazonosságát. Ha a bejelentő néma vagy siketnéma, vagy ha a bejelentést olyan nyelven teszi, amelyet az anyakönyvvezető nem ismer, szükséges tolmács jelenléte is; ha nem hivatalból kirendelt hiteles tolmácsról van szó, a tolmácsnak külön jogszabályban7) előírt esküt kell tennie annak az anyakönyvvezetőnek a kezébe, aki előtt a tolmácsi tevékenységet el fogja látni. Az adatokat a tolmácsról és a tolmácsolásról feljegyzik a születési anyakönyvben.
(5) Annak a gyermeknek a bejegyzésére a születési anyakönyvbe, akiről anyja a szülést követően lemondott, és az egészségügyi intézetben hagyott, párhuzamosan kérte saját kilétének titkosítását is anonim szülés keretében,7a) a szülésnél jelenlévő orvos jelentése alapján kerül sor; a jelentést legkésőbb azon a napon kell elküldeni, amikor az anyát az egészségügyi intézményből elbocsátják, s annak tartalmaznia kell az 1. bekezdés a) pontja szerinti adatokat és az adatot a gyermek neméről.
(6) A nyilvánosan hozzáférhető gyermekmentő inkubátorban7b) elhelyezett gyermeknek a születési anyakönyvbe való bejegyzése annak az újszülött-gyógyász szakképesítésű szakorvosnak vagy  egészségügyi intézeti gyermekgyógyász szakképesítésű szakorvosnak a jelentése alapján történik, aki azonnal a gyermek  megtalálását követően a részére egészségügyi ellátást nyújtott. A jelentést legkésőbb a gyermeknek a nyilvánosan hozzáférhető gyermekmentő inkubátorban történt megtalálását követő három napon belül kell elküldeni az anyakönyvi hivatalnak, és tartalmaznia kell a gyermek megtalálásának napjáról, hónapjáról, évéről és helyéről, a gyermek neméről és a gyermek születésének feltételezett dátumáról szóló adatokat; a gyermek születésének feltételezett dátuma legalább a születés feltételezett hónapját tartalmazza.
(7) Ha olyan gyermek bejegyzéséről van szó, akinek születési dátuma nem lett pontosan meghatározva, az anyakönyvi hivatal a hónap utolsó napját jegyzi be születése napjaként, ha az orvos a 6. bekezdés szerint legalább a gyermek születési hónapját meghatározta.

14. §
A házassági anyakönyvbe bejegyzésre kerül
a) a házasságkötés napja, hónapja, éve és helyszíne,
b) a házasságot kötő férfi és nő utóneve,6) családi neve, születési családi neve, születésük napja, hónapja és éve, személyi azonosítószámuk, valamint a férfi és a nő családi állapota (a továbbiakban csak „házastársak“),
c) a házastársak szüleinek utóneve,6) családi neve, születési családi neve, születésének napja, hónapja és éve, valamint helye,
d) a házastársak házassági névviselési megállapodása, valamint a közös gyermekeik névviseléséről szóló megállapodása; az egyezményes családi nevet8) hímnemű és nőnemű változatban is fel kell tüntetni,
e) a házastársak állampolgársága,
f) a tanúk utóneve, családi neve és személyi azonosítószáma,
g) a bejegyzés napja, hónapja és éve.

15. §
(1) A halotti anyakönyvbe bejegyzésre kerül
a) az elhalálozás napja, hónapja, éve és helye,
b) az elhunyt utóneve,6) családi neve, születési családi neve, állandó lakhelye, születésének napja, hónapja, éve és helye, neme, személyi azonosítószáma és állampolgársága,
c) a bejegyzés napja, hónapja és éve.
(2) Az elhalálozást a halál beálltát megállapító orvos haladéktalanul, legkésőbb három munkanapon belül a halottszemlét követően jelenti az illetékes anyakönyvi hivatalnak. A további adatokat, amelyeket bejegyeznek a halotti anyakönyvbe, az anyakönyvi hivatalnak az a személy adja meg, aki a temetést intézi, legkésőbb öt munkanapon belül azt követően, hogy az elhalálozásról tudomást szerzett, éspedig a személy állandó lakhelye anyakönyvi hivatalának közvetítésével is. A halotti anyakönyvbe bejegyzésre kerül az állampolgár halottá nyilvánításáról meghozott bírósági döntés is. A halvaszületett gyermeket nem jegyzik be a halotti anyakönyvbe.
(3) Ha olyan elhalálozott személy bejegyzésére kerül sor, akire mások találtak rá, és akinek az esetében az orvos nem tudta a halál beálltának pontos idejét meghatározni, az anyakönyvi hivatal az elhalálozás napjaként a hónap az utolsó napját tünteti fel, ha az orvos legalább a hónapot meg tudta állapítani, vagy az év utolsó napját, ha az orvos csak az évet tudta meghatározni.

16. §
A női családi nevet, ha a személy más, mint szlovák nemzetiségű, a szlovák nőinévképző nélkül jegyzik be 
a) a születési anyakönyvbe, ha azt a nőnemű újszülött szülei kérik9) a 13. § 1. bekezdése szerint, vagy ha az örökbe fogadók az örökbe fogadott gyermek családi nevének bejegyeztetésekor kérik, ha külön jogszabályban rendezett örökbe fogadásról van szó,9a)
b) ha azt a nő kéri a házasságkötés házassági anyakönyvbe történő bejegyzésekor a 14. § szerint,
c) ha azt a nő kéri a külön törvény szerinti10) családinév-változtatással kapcsolatos döntés bejegyzésekor.

17. §
Ha a születés, a házasságkötés és az elhalálozás bejegyzésére nem került sor az arra megszabott időben, a bejegyzésre utólag kerül sor. Az utólagos bejegyzés hatósági kötelesség. 

17.a §
Az anyakönyvvezető az alapiratok benyújtását követően felesleges halogatás nélkül végrehajtja a bejegyzést az anyakönyvbe; ha a bejegyzéshez szükséges adatokat be is kell szerezni, az anyakönyvvezető a bejegyzést legkésőbb két hónappal a születés, a házasságkötés vagy az elhalálozás bejelentését követően hajtja végre.

Betekintés az anyakönyvbe és anyakönyvi kivonat

18. §
(1) Az anyakönyvi hivatal hiteles hatósági kivonatot készít, vagy lehetővé teszi a betekintést az anyakönyvbe az anyakönyvvezető jelenlétében, és abból kivonatot készíteni 
a) annak a személynek, akit a bejegyzés érint, vagy a családtagjának,
b) a meghatalmazott képviselőnek az írásos meghatalmazás bemutatását követően, amely annak a személynek a hitelesített aláírásával van ellátva, akit a bejegyzés érint,
c) annak a személynek, akinek jogerős bírósági döntés alapján átmeneti személyes gondoskodására bízták a gyermeket,10a)
d) annak a személynek, akinek az illetékes hatóság jogerős döntéssel átmeneti személyes gondoskodására bízza a gyermeket külön jogszabály alapján,10b)
e) annak a személynek, akinek jogerős bírósági döntéssel nevelőszülői gondoskodására bízták a gyermeket,10c)
f) a gyámnak, aki a gyermekről személyesen gondoskodik,10d)
g) a bíróság által kijelölt pártfogónak,10e)
h) az állami szerveknek, községeknek és más intézményeknek, ha arról külön jogszabály úgy rendelkezik.
(2) A jelen törvény céljaira családtagnak tekintendők a házastárs, a szülők, a gyermekek, az unokák, a testvérek és az ő gyermekeik, valamint bizonyítottan indokolt esetekben más közelálló személy is.12)
(3) Idegen államban történő felhasználás esetére a hatósági anyakönyvi kivonat felülhitelesítését a járási hivatal végzi, ha nemzetközi szerződés arról másként nem rendelkezik.
(4) Ha örökbefogadásról van szó, az anyakönyvi hivatal csak az örökbefogadónak, valamint a nagykorúság elérését követően az örökbefogadottnak teszi lehetővé a betekintést az örökbefogadásról szóló bejegyzésbe, és az abból való kivonatkészítését.
(5) Szó szerinti anyakönyvi kivonat csak közhatalmi szervek hivatali szükségleteinek céljára adható ki.

19. §
(1) A születési anyakönyvből készült hiteles hatósági kivonat (a továbbiakban „születési anyakönyvi kivonat“) tartalmazza
a) az okirat megnevezését és az iratot kiállító anyakönyvi hivatal megjelölését, 
b) a gyermek születésének napját, hónapját, évét, helyét és a személyi azonosítószámát,
c) a gyermek utónevét5) és családi nevét,
d) a gyermek nemét,
e) a szülők utónevét6) és családi nevét, születési családi nevét, születésük dátumát és helyét, állampolgárságát és személyi azonosítószámukat,
f) a születési anyakönyvi kivonat elkészítésének napját, hónapját és évét, az anyakönyvi hivatal illetékes beosztottjának aláírását, utóneve és családi neve, valamint beosztása feltüntetésével, és az anyakönyvi hivatal hivatalos körbélyegzőjének lenyomatát.
(2) A házassági anyakönyvből készült hiteles hatósági kivonat (a továbbiakban „házassági anyakönyvi kivonat”) tartalmazza
a) az okirat megnevezését és az iratot kiállító anyakönyvi hivatal megjelölését,
b) a házasságkötés napját, hónapját évét és helyét,
c) a házastársak utónevét,6) családi nevét, esetleg születési családi nevét és személyi azonosítószámát,
d) a házastársak születésének napját, hónapját, évét és helyét,
e) a házastársak szüleinek utónevét,6) családi nevét, esetleg születési családi nevét,
f) a házastársak házassági névviselési megállapodását és közös gyermekeik családi nevéről szóló megállapodást; az egyezményes családi neveket hímnemű és nőnemű változatban is fel kell tüntetni,
g) a házassági anyakönyvi kivonat elkészítésének napját, hónapját és évét, az anyakönyvi hivatal illetékes beosztottjának aláírását, utóneve és családi neve, valamint beosztása feltüntetésével, és az anyakönyvi hivatal hivatalos körbélyegzőjének lenyomatát.
(3) A más, mint szlovák nemzetiségű személy születési anyakönyvi kivonatában, akinek 1993. december 31-e előtt a neve nem az anyanyelvén volt bejegyezve az anyakönyvben, hanem annak szlovák megfelelőjét tüntették fel, anyanyelvén tüntetik fel a nevét, ha azt kérvényezi, latin betűs átiratban; erről a tényről az anyakönyvbe írásos bejegyzést készítenek. A kérvénynek tartalmaznia kell a kérvényező becsületbeli nyilatkozatát nemzetiségéről. Minden további hatósági kivonatot és bizonylatot ezt követően az ilyen formában bejegyzett névvel kell kiállítani.
(4) Az a személy, akinek a nevét az anyakönyvbe más, mint szlovák nyelven írták be, és a későbbi anyakönyvi kivonata a szlovák nyelvű megfelelővel lett kiállítva, kérheti az eredeti formában és nyelven kiállított anyakönyvi kivonatot. Az anyakönyvi hivatal köteles eleget tenni ennek a kérésnek.
(5) A halotti anyakönyvből készült hiteles hatósági kivonat (a továbbiakban „halotti anyakönyvi kivonat”) tartalmazza
a) az okirat megnevezését és az iratot kiállító anyakönyvi hivatal megjelölését,
b) az elhalálozás napját, hónapját évét, helyét és az elhunyt személyi azonosítószámát; talált holttest esetén a hónap utolsó napját, ha az orvos csak a halál beálltának hónapját tudta megállapítani, vagy az év utolsó napját, ha az orvos csak a halál beálltának évét tudta megállapítani,
c) az elhunyt utónevét,6) családi nevét, esetleg születési családi nevét,
d) az elhunyt nemét és állandó tartózkodási helyét,
f) a halotti anyakönyvi kivonat elkészítésének napját, hónapját és évét, az anyakönyvi hivatal illetékes beosztottjának aláírását, utóneve és családi neve, valamint beosztása feltüntetésével, és az anyakönyvi hivatal hivatalos körbélyegzőjének lenyomatát.
(6) Annak a nőnek a születési anyakönyvi kivonatában vagy házassági anyakönyvi kivonatában, akit a hatósági kivonat érint, a családi nevét a szlovák nőinévképző nélkül tüntetik fel, ha azt írásban kérvényezi; erről a tényről az anyakönyvben bejegyzés készül. Minden további hiteles hatósági kivonat és bizonylat az anyakönyvbe bejegyzett adatokról ilyen formában kerül kiállításra.
(7) A 3., 4. és 6. bekezdés szerinti kérvényt a kiskorú személy esetén a szülők nyújthatják be.
(8) Az utónév és családi név 3., 4. és 6. bekezdés szerinti változásainak bejegyzésére a hivatalos kivonatba nem vonatkoznak az utónév és családi név megváltoztatására külön törvényben10) meghatározott szabályok, és ez a hatósági tevékenység illetékmentes.13)
(9) A női családi név hatósági kivonatba a szlovák nőinév-képzővel történő bejegyzése iránti kérelem azt követően, hogy a 3., 4. és 6. bekezdés vagy a 16. § szerinti jog érvényesítésre került, külön törvényben szabályozott családinév-változtatásnak minősül.10)
(10) Ha olyan elhunyt személyről van szó, akinek a nevét más, mint szlovák nyelven írták be, és a későbbi anyakönyvi kivonata a szlovák nyelvű megfelelővel lett kiállítva, az anyakönyvi hivatal kivonatot állít ki nevével annak eredeti formájában és nyelvén, amennyiben ezt írásos formában kérik az elhunyt személy családtagjai – házastársa vagy gyermekei, vagy ha nincsenek, az elhunyt személy szülei.
(11) Az anyakönyvi hivatal kivonatot állít ki eredeti formában és nyelven abban az esetben is, ha az érintett személy vagy családtagja igazolja, hogy az érintett személy neve szlovák megfelelőjének beírására utólagosan, az érintett személy engedélye nélkül került sor.

Anyakönyvi bejegyzések külföldön kiállított okirat alapján

20. §
Anyakönyvi bejegyzést vagy bejegyzésmódosítást külföldi állami hivatal vagy bíróság döntése alapján az anyakönyvi hivatal csak a járási hivatal egyetértésével hajthat végre az anyakönyvben. 

21. §
(1) A Szlovák Köztársaság 18 évesnél idősebb állampolgárának külföldön, külföldi jogszabályok szerint megtörtént örökbefogadását az anyakönyvbe nem jegyzik be. 
(2) 18 évnél idősebb örökbe fogadott külföldi állampolgár honossági állama jogrendje szerinti örökbefogadását bejegyzik az anyakönyvbe, ha a Szlovák Köztársaság állampolgárával él házasságban és az örökbefogadás következtében megváltozott a Szlovák Köztársaság állampolgárának családi neve is.
(3) Kiskorú külföldi személy örökbefogadását a Szlovák Köztársaság állampolgára által akkor is anyakönyvezik, ha az a honossági állama jogrendje szerint történt meg.

22. §
(1) A Szlovák Köztársaság területén történt születésről vagy házasságkötésről egyidejűleg az anyakönyvezéssel az anyakönyvi hivatalok közti adatcsere céljaira születési anyakönyvi kivonat és házassági anyakönyvi kivonat is készül, ha olyan állam polgáráról van szó, amely nemzetközi szerződés vagy kétoldalú kölcsönös szerződés alapján hatósági okiratok cseréjében vesz részt.
(2) Külföldi személy elhalálozását a Szlovák Köztársaság területén a halotti anyakönyvbe történt bejegyezést követően mindig jelentik az illetékes állam Szlovák Köztársaságban székelő külképviseleti szervének. Ha a külföldi államnak a Szlovák Köztársaságban külképviseleti szerve nincs, a külföldi személy elhalálozását az anyakönyvi hivatal a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériumának jelenti.

22.a §
Nem anyakönyvezhető olyan házasságkötés, amely ellentétben áll a Szlovák Köztársaság jogrendjével. Az ilyen bejegyzés a megtörtének napján érvénytelenné válik.

23. §
Speciális anyakönyv
(1) A Szlovák Köztársaság állampolgárainak megszületését, házasságkötését és elhalálozását, ha az 
a) külföldi állam területén,
b) a Szlovák Köztársaság külföldi államban lévő külképviseleti hivatalában, 
c) hajón vagy repülőgépen, a Szlovák Köztársaság területén kívül,
d) semmilyen állam fennhatósága alá nem tartozó területen következett be, speciális anyakönyvben anyakönyvezik. 
(2) Az 1. bekezdés szerinti anyakönyvezésre írásos kérvény alapján kerül sor; a kérvényhez mellékelni kell a 4. bekezdésben foglalt okiratokat, amelyek a speciális anyakönyvbe történő bejegyzéshez szükségesek.
(3) A 2. bekezdés szerinti kérvény
a) a Szlovák Köztársaság külföldi külképviseleti szervénél,
b) az állampolgár állandó lakhelye szerint illetékes anyakönyvi hivatalnál,
c) az állampolgár utolsó állandó lakhelye szerint illetékes anyakönyvi hivatalnál, vagy
d) bármelyik anyakönyvi hivatalnál nyújtandó be, ha az állampolgárnak nem volt állandó lakhelye a Szlovák Köztársaság területén.
(4) Az anyakönyvi bejegyzésre a külföldi állam által kiállított születési, házassági vagy halotti anyakönyvi kivonat, a Szlovák Köztársaság állampolgárságát bizonyító okirat, a külképviseleti hatóság vagy anyakönyvi hivatal által a születésről, a házasságkötésről vagy elhalálozásról készített bejegyzés alapján kerül sor, vagy más közokirat, illetve egyéb, az anyakönyvi eseményt bizonyító dokumentum alapján. E módszerekkel nem lehet helyettesíteni a holttá nyilvánítást kimondó jogerős bírósági döntést.
(5) A speciális anyakönyvi bejegyzést legkésőbb három hónappal azután a nap után ejtik meg, amikor a kérvényt a hivatalnak kézbesítik. Indokolt esetekben ez a határidő legfeljebb további három hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról és annak okairól a bejegyzés kérvényezőjét írásban köteles értesíteni a speciális anyakönyv vezetője.
(6) Nem jegyzik be a speciális anyakönyvbe az 1949. december 31-e előtt bekövetkezett anyakönyvi eseményeket, ha azok anyakönyvi bejegyzésre kerültek a Szlovák Köztársaságban vagy a Cseh Köztársaságban az akkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.
(7) Ha külön törvény olyan kötelességet ír elő, hogy igazolni kell a megszületést, a házasságkötést vagy elhalálozást az 1. bekezdés szerinti hatósági okirattal, ezeket a tényeket bizonyítani a speciális anyakönyvi kivonattal kell.
(8) Az 1992. december 31-ét követően a Cseh Köztársaság területén bekövetkezett, a Szlovák Köztársaság állampolgárára vonatkozó anyakönyvi eseményekről készült okiratok a Szlovák Köztársaságban elismert közhiteles közokiratok. A bennük feltüntetett anyakönyvi eseményekről nem kell a speciális anyakönyvben bejegyzést eszközölni. Ha azonban a Szlovák Köztársaság állampolgára kimondottan kéri, a szerv, mely a speciális anyakönyvet vezeti, köteles a kérésének eleget tenni. 
(9) A speciális anyakönyvet a minisztérium vezeti.

24. §
Együttműködési kötelezettség
A bíróságok és más állami szervek, az anyakönyvi hivatalok, az egyház14) és az orvosok kötelesek az illetékes anyakönyvi hivatalnak írásos bejelentést küldeni azokról a döntésekről, megegyezésekről, egybehangzó nyilatkozatokról vagy egyéb tényekről,9a) amelyek kihatással vannak a személy családi állapotára, utónevére, családi nevére, és alapul szolgálnak anyakönyvi bejegyzésre, vagy annak megváltoztatására, esetleg törlésére.

25. §
Az anyakönyv felújítása
(1) Ha az eredeti anyakönyv példánya elvész, megsemmisül vagy használhatatlanná válik, az anyakönyvi hivatal biztosítja annak újbóli elkészítését 
a) az okiratgyűjtemény alapján,
b) 1958. december 31-éig vezetett anyakönyv esetén pedig úgy, hogy a érintett anyakönyv másodpéldányát eredeti példánnyá nyilvánítja; párhuzamosan biztosítja új másodpéldány elkészítését a járási hivatallal együttműködve. 
(2) Ha nem maradt fenn az okiratgyűjtemény sem, az anyakönyvi hivatal az anyakönyv felújítását más közokiratok felhasználásával biztosítja, esetleg egyéb, hiteles magánokiratok igénybe vételével.

26. §
Az anyakönyvi bejegyzések módosításai
A bejegyzések megváltoztatását, az utólagos bejegyzéseket, az utólagos megjegyzéseket, az utólagos feljegyzéseket és azok javításait az anyakönyvi hivatal végzi el közokiratok alapján, más hatósági okiratok vagy írásos bejelentések szerint, ha ez a törvény másként nem rendelkezik. 


II. RÉSZ
Eljárás házasságkötés előtt

27. §
(1) A Szlovák Köztársaság állampolgára a megkötendő házasság időpontja előtt legalább 7 nappal az illetékes anyakönyvi hivatalnak a következő okiratokat mutatja be:
a) születési anyakönyvi kivonat,
b) állampolgársági bizonylat,
c) lakhely-igazolás,
d) az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, esetleg a megszűnt házasság házassági anyakönyvi kivonata, ha özvegyről van szó, vagy a jogerős bírósági döntés a házasság felbontásáról, ha elvált személyről van szó, vagy a jogerős semmisségi döntést, ha házasság érvénytelenítése forog fenn,
e) a bizonylatot a személyi azonosítószámáról,15)
f) okirat, mellyel a személyazonosság igazolható.
(2) Az 1. bekezdés b), c), e) és f) pontjában felsorolt iratok érvényes személyi igazolvány felmutatásával vagy az elektronikus csippel ellátott személyi igazolvánnyal való elektronikus személyazonosság-igazolással14a) helyettesíthetők.
(3) A Szlovák Köztársaság állampolgára, akinek állandó tartózkodási helye külföldön van, köteles előterjeszteni az 1. bekezdés c) pontjában szereplő, a külföldi állam illetékes szerve által kiállított okiratot is; az 1. bekezdés b) pontja szerinti irat helyettesíthető a Szlovák Köztársaság érvényes útlevelének felmutatásával.
(4) Ha kiskorú, de 16 évesnél idősebb személy, vagy olyan személy akar házasságot kötni, akinek jogi cselekvőképessége korlátozott, az 1. bekezdés a)-c) pontjában taglalt iratokon kívül jogerős bírósági döntést is mellékelnie kell a házasságkötés engedélyezéséről. 
(5) Az előző bekezdésekben tárgyalt közokiratokon kívül a férfinak és nőnek, aki házasságot akar kötni (a továbbiakban „jegyesek“), ki kell töltenie az előírt űrlapot is; indokolt esetben ezt az egyikük is megteheti. Ha egyházi szerv előtt kerül sor a házasságkötésre, az anyakönyvi hivatal a kitöltött űrlapot felülhitelesíti, és ezt a jegyesek kézbesítik az illetékes egyházi szervnek. 
(6) A házasság megkötéséről jegyzőkönyv készül. A házasságkötésről szóló jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
a) a jegyesek utónevét és családi nevét, személyi azonosítószámát és aláírását, 
b) a tanúk utónevét és családi nevét, személyi azonosítószámát és aláírását, 
c) a házasságkötés időpontja és helye,
d) az eskető és az anyakönyvvezető utóneve és családi neve, aláírása, ha a házasságkötésre az anyakönyvi hivatal előtt kerül sor,
e) az eskető és jegyzőkönyvvezető utó- és családi nevét, ha az egyház szerve előtt megkötendő házasságről van szó,
f) a jegyesek megállapodását a házassági családinév-viselésről,
g) a tolmács utónevét, családi nevét és aláírását,7) ha a házasság megkötése során szükség van a jelenlétére, vagy kirendelték, a hivatalos bélyegzőjének lenyomatát is, 
h) a szerv hivatalos bélyegzőjének lenyomatát, amely előtt a házasságkötésre sor került.
(7) Az egyházi szerv, amely előtt a házasságkötésre sor került, köteles a házasságkötésről készült jegyzőkönyvet a házasság megkötésétől számított három munkanapon belül kézbesíteni az illetékes anyakönyvi hivatalnak. Az anyakönyvi hivatal megejti a bejegyzést a házassági anyakönyvbe az 1-5. bekezdésben tárgyalt okiratok alapján, valamint a házasságkötésről szóló jegyzőkönyv alapján.
(8) Az 1) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt iratokat nem kell bemutatni, ha az anyakönyvi hivatal rá van csatlakoztatva az elektronikus anyakönyv informatikai rendszerére és az elektronikus anyakönyv informatikai rendszere tartalmazza az ilyen iratokat elektronikus hivatali iratként.15a)
(9) Ha az anyakönyvi hivatalnak megalapozott kétségei vannak, hogy a házasság megkötésére a vonatkozó jogszabályi előírásokkal15a) összhangban került sor, értesítést küld az illetékes bíróságnak a házasság megkötéséről.

28. §
(1) Külföldi állampolgár a Szlovák Köztársaságban megkötendő házasság időpontja előtt legalább 14 nappal köteles az anyakönyvi hivatal elé terjeszteni az alábbi okiratokat:
a) születési anyakönyvi kivonat,
b) igazolás a családi állapotról,
c) lakhely-igazolás,
d) állampolgársági bizonylat,
e) az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házasság megszűnését igazoló egyéb közokirat, ha özvegy külföldi személyről van szó,
f) jogerős bírósági ítélet a házasság felbontásáról vagy a házasság jogerős felbontását igazoló egyéb közokirat, ha elvált külföldi személyről van szó,
g) okirat, mellyel a személyazonosság igazolható.
(2) Az 1. bekezdés b) pontja szerinti okirat nem lehet hat hónapnál régebbi.
(3) A fentiek nem befolyásolják a külön törvényben engedélyezett felmentést a fenti okiratok bemutatása alól.17)
(4) Ha az anyakönyvi hivatalnak kétségei vannak a külföldi személy házasságkötési szándékkal előterjesztett okiratainak hitelességét vagy érvényességét illetően, felkéri az illetékes járási hivatalt ezek felülvizsgálatára; a felülvizsgálatról hivatalos feljegyzés készül. A járási hivatal kérheti a minisztérium állásfoglalását is.

29. §
Az a személy, aki közvetítő segítségével kíván házasságot kötni, külön jogszabályban előírt okiratok előterjesztésére köteles.18)


III . RÉSZ
Közös, átmeneti és zárórendelkezések

30. §
Ha a jegyesek egyikének sincs állandó lakhelye a Szlovák Köztársaságban és hovatartozásuk a külön jogszabályi rendelkezések szerint18a) sem állapítható meg, a jegyesek házasságkötésükről bármely anyakönyvi hivatal előtt nyilatkozatot tehetnek.

31. §
(1) Az anyakönyvek terén a felügyeletet a járási hivatalok és a minisztérium gyakorolják.
(2) A járási hivatal legalább évente egyszer ellenőrzi az anyakönyvvezetést az illetékességi területéhez tartozó anyakönyvi hivatalokban az okiratgyűjtemények alapján, és a feltárt hiányosságok kiküszöbölésére intézkedéseket hoz. 
(3) A minisztérium ellenőrzi az anyakönyvek vezetését és irányítja az ellenőrző tevékenységet, melyet a járási hivatalok végeznek. 
(4) Az 1-3. bekezdések szerinti ellenőrző tevékenységre a külön törvény rendelkezései nem vonatkoznak.18b)

31.a §
A jelen törvény szerinti eljárásokra nem vonatkoznak az általános közigazgatási eljárási jogszabályok.18c)

32. §
(1) Az anyakönyvi hivatal bejelentési kötelezettséggel bír az anyakönyvbe bejegyzett vagy az okiratgyűjteményben található adatok vonatkozásában az állami szervek, a községek és más intézmények iránt a külön jogszabályokban meghatározott mértékben.19)
(2) Az anyakönyvi hivatal jelenti a minisztériumnak a gyermek örökbe fogadásával kapcsolatos adatokat, mégpedig a külön jogszabályba19a) foglalt terjedelemben.

33. §
A regionális területi hatáskörrel bíró állami levéltárakban archivált anyakönyvek bejegyzéseiből kivonatot az az anyakönyvi hivatal állít ki, amelynek területi illetékessége alá esik a levéltár vagy a fiókjának a székhelye.

34. §
A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma általános érvényű jogszabályban határozza meg annak az anyakönyvvezetőnek a járandóságát, aki részt vesz a házasságkötési szertartás lebonyolításában, a megfelelő öltözékre és külső megjelenés biztosítására fordított költségei ellentételezésére. Ugyanígy rendeli el az anyakönyvvezetés részleteit, a születési, a házassági és halotti anyakönyvbe történő bejegyzéseket, a speciális anyakönyv vezetésének feltételeit, a hatósági kivonatok kiállításának feltételeit, az anyakönyvcserét külföldi országokkal, valamint az anyakönyvvezetői vizsgák feltételeit.

35. §
A jelen törvényben meghatározott kötelességek (13., 15. és a 27. § 7. bek.) megsértését külön jogszabály szerint kell elbírálni.20)

36. §
Az utóneveket és családi neveket az anyakönyvbe és a belőle készült kivonatokba latin betűkkel írják be.

37. §
(1) Az 1949. december 31-éig hatályos jogszabályok szerint készült hatósági kivonatok (születési anyakönyvi kivonat, illetve születési anyakönyvi kivonat és keresztlevél, házassági anyakönyvi kivonat és halotti anyakönyvi kivonat), illetve a jelen törvény hatályba lépését megelőző jogrend szerinti hivatalos hatósági kivonatok továbbra is érvényesek és közokiratként használhatók, ha a bennük feltüntetett tényállás nem változott.
(2) A külföldi bíróságok és más közigazgatási szervek által kiállított okiratokat, amelyek kiállításuk helyén közokiratként vannak elfogadva, bizonyíték erejű okiratként szolgálnak az anyakönyvi bejegyzés, bejegyzésmódosítás vagy bejegyzéskiegészítés céljára, ha az előírt hitelesítési követelményekkel vannak ellátva; külön jogszabály21) szerinti hitelesített szlovák nyelvű fordítással kell benyújtani, amennyiben külön jogszabály vagy nemzetközi szerződés nem rendelkezik másként. Az első mondat szerinti okiratokra, amelyeket a Cseh Köztársaságban adtak ki, nem vonatkozik a szlovák nyelvű fordítás csatolásának kötelezettsége.
(3) Ha az utónév és a családi név, a születés időpontja, a házasságkötés vagy elhalálozás adatai, vagy a személyi azonosítószám a hatósági kivonatban a ténylegessel nem egyezik, az anyakönyvi hivatal kijavítja a bejegyzést a közokirat alapján és új anyakönyvi kivonatot állít ki, és erről tájékoztatja az érintett személyt.
(4) Ha a hatósági anyakönyvi kivonatokban, melyek az érintett személy családi állapotát igazolják, a többi közokirattól eltérő adatok szerepelnek, ezeket helyes adatokként kell kezelni mindaddig, amíg ennek az ellenkezője be nem bizonyosodik.
(5) Ha a jelen törvény úgy rendelkezik, hogy az anyakönyvbe be kell jegyezni a személyi azonosítószámot, ez a rendelkezés a Szlovák Köztársaság állampolgáraira vonatkozik. Külföldiekre csak abban az esetben, ha az illetékes szerv15) személyi azonosítószámot adott nekik. 
(6) A jelen törvény céljaira közokiratnak számít minden olyan okirat, amely bizonyító erővel bír a családi állapotot illetően, ha arra jogosult szerv adta ki, és ha tartalmazza a jelen törvényben megkövetelt adatokat.
(7) A jelen törvény nem vonatkozik az 1958. december 31-e előtt vezetett anyakönyvek és másodpéldányaik archiválására, valamint a jelen törvény hatályossága előtti, más jogszabályi rendelkezésekhez igazodó okiratgyűjteményekre.

37.a §
Az anyakönyvi hivatalok eddig szabályozás szerint megalakult székhelyen kívüli munkahelyei változatlanul fennmaradnak.

37.b §
Annak az állampolgárnak, akinek a házasságkötését a 23. § 1. bekezdése szerint a speciális anyakönyvbe jegyezték be 2002. június 30-áig, és aki a házasságkötéskor mint közös családi nevet a házastársa családi nevét vette fel, párhuzamosan meghagyta saját korábbi családi nevét is, a házassági anyakönyvi kivonatot mindkét családi neve feltüntetésével állítják ki, ha ezt kérvényezi.

37.c §
Átmeneti rendelkezések a 2015. október 1-től hatályos szabályozásokhoz
(1) A 2015. október 1-től hatályos változat 7. §-ának rendelkezései csak abban az esetben vonatkoznak az anyakönyvi hivatalra, ha már rá van csatlakozva az elektronikus anyakönyv informatikai rendszerére.
(2) Ha az anyakönyvi hivatal nincs rácsatlakozva elektronikus anyakönyv informatikai rendszerére, az anyakönyvi kivonat vagy anyakönyvben szereplő adatokról szóló igazolás iránti kérelmet az anyakönyvi hivatal haladéktalanul továbbítja a helyi illetékességű anyakönyvi hivatalnak és haladéktalanul tájékoztatja erről a kérelmezőt.
(3) Ha az anyakönyvi esemény elektronikus formában nincs bejegyezve és az anyakönyvi hivatal rá van csatlakozva az elektronikus anyakönyv informatikai rendszerére, az anyakönyvi hivatal az anyakönyvi eseményt először elektronikus formában bejegyzi az elektronikus anyakönyv informatikai rendszerébe, majd az követően anyakönyvi kivonatot vagy az anyakönyvben szereplő adatokról való igazolást állít ki.
(4) A bíróságok, orvosok és az egyház nem kötelesek az anyakönyvek terén a közhatalmat elektronikus formában gyakorolni, ha azt a műszaki feltételek nem teszik lehetővé.

38. §
Megszűnik:
1.) a Tt. 269/1949. sz. törvénye az anyakönyvekről,
2.) a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 41/1958. törvénye, mely módosítja a Tt. 268/1949. sz. törvényét az anyakönyvekről
3.) a Tt. 93/1958. sz. kormányrendelete az anyakönyvi ügyvitel hatásköri változásairól, 
4.) a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 300/1993. sz., az utónévről és családi névről szóló törvénye 4. §-ának 4. bekezdése,
5.) a szövetségi belügyminisztérium Tt. 22/1977. sz. hirdetménye, mely részletesen szabályozza az anyakönyvi törvény végrehajtását a szövetségi belügyminisztérium 4/1991. sz. rendelete szerint
6) a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 472/1990. sz., a helyi államigazgatási szervekről szóló törvénye, a 472/1990. sz., a helyi államigazgatásról szóló törvény C mellékletének 7.,9. és 14. tétele, valamint az E mellékletének 62., 63., 69., 76-83. tétele. 

39. §
Ez a törvény 1995. január 1-jén lép hatályba, kivéve a 12., 16., 19. § 3., 5-7. bekezdését, és a 38. § 4. bekezdését, amely 1994. július 1-jén lép hatályba.


Michal Kováč, s.k.
Ivan Gašparovič, s.k.
Jozef Moravčík, s.k.


1) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 40/1993. sz., a Szlovák Köztársaság állampolgárságáról szóló törvénye és későbbi módosításai. A Tt. 88/1990. sz. törvénye, mely a csehszlovák állampolgárság megszerzéséről és elveszítéséről szóló jogszabályt módosítja.
1a) A Tt. 395/2002. sz. törvénye a levéltárakról és irattárakról (regisztratúra), valamint a Tt. 515/2003. sz. törvényének kiegészítéséről.
1b) A Tt. 305/2013. sz., a közhatalmat gyakorló szervek hatáskörének elektronikus formában történő végrehajtásáról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye (törvény az e-Governmentről) 5. §-ának 3. bek.
1c) A Tt. 275/2006. sz., a közigazgatás informatikai rendszereiről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye 2. §-a 1. bek. q) pontja a későbbi jogszabályok szerint.
1d) A Tt. 275/2006. sz. törvénye 2. §-a 1. bek. b) pontja.
1e) A Tt. 275/2006. sz. törvényének 7. §-a.
2a) A Tt. 552/2003. sz., a közérdekű munkavégzésről szóló törvényének 3. §-a 3. bek.
3) A Tt. 36/2005. sz. családjogi törvényének 4. §-a.
4) A Szlovák Köztársaság Alkotmányának 6. cikkelye 1. bek.
5) Az SzK NT Tt. 13/2006. sz., a családi és utónévhasználatról szóló törvénye 2. §-ának 1. bek. 
6) Az SzK NT Tt. 300/1993. sz. törvényének 3. §-a.
6a) A Tt. 36/2005. sz. törvényének 83. §-a.
7) A Tt. 382/2004. sz. törvénye a hiteles szakértőkről, tolmácsokról és fordítókról, valamint más törvényi változásokról.
7a) A Tt. 576/2004. sz., az egészségügyi ellátásról és szolgáltatásokról szóló törvénye és annak módosításai 11. § 10. bek.
7b) A Tt. 576/2004. sz. törvénye 11. §-ának 11. bek. a Tt. 538/2005. sz. törvénye.
8) A Tt. 300/1993. sz. törvénye a későbbi módosítások szerint, 4. §.
9) A Tt. 36/2005. sz. törvényének 31. §-a.
9a) A Tt. 36/2005. sz. törvényének 108. §-a.
10) Az SzK NT Tt. 300/1993. sz. törvényének 6. §-a a Tt. 13/2006. sz. törvénye szerint. 
10a) A Tt. 36/2005. sz. törvényének 45. §-a.
10b) A Tt. 36/2005. sz. törvényének 49. §-a az SzK Alkotmánybíróságának Tt. 297/2005. sz. határozata értelmében.
10c) A Tt. 36/2005. sz. törvényének 48. §-a.
10d) A Tt. 36/2005. sz. törvényének 56. §-a 2. bek.
10e) A Polgári törvénykönyv 27. §-ának 2. bek.
11) Például a Tt. 540/2011. sz. törvénye az állami statisztikáról a későbbi módosítások értelmében.
12) A Polgári Törvénykönyv 116. §-a.
13) Az SzK NT Tt. 145/1995. sz., a közigazgatási illetékekről szóló törvénye és későbbi módosításai.
14) A Tt. 36/2005. sz. törvényének 3. és 4. §-a.
14a) A Tt. 305/2013. sz. törvényének 19. §-a.
15) Az SzK NT Tt. 301/1995. sz., a személyi azonosítószámról szóló törvénye a Tt. 515/2003. sz. törvénye szerint.
15a) A Tt. 305/2013. sz. törvényének 3. §-a.
15b) A Tt. 36/2005. sz. törvényének 9-12. §-ai.
17) A Tt. 36/2005. sz. törvényének 7. §-a.
18) A Tt. 36/2005. sz. törvényének 8. §-a.
18a) A Tt. 36/2005. sz. törvényének 4. §-a 1. bek.
18b) Az SzK NT Tt. 10/1996. sz., az államigazgatási ellenőrzésekről szóló törvénye. 
18c) A Tt. 71/1967. sz., a közigazgatási eljárásról szóló törvénye és későbbi módosításai.
19) Pl. a Tt. 540/2001. sz. törvénye a Tt. 215/2004. törvénye értelmében,
a Tt. 580/2002. sz., az egészségbiztosításról szóló törvényének 23. §-a 6. bek., valamint a 95/2002. sz., a biztosításokról szóló törvénye és annak kiegészítései a Tt. 352/2005. sz. törvény szerint,
a Tt. 461/2003. sz., a szociális biztosításról szóló törvénye és későbbi módosításai.
a Tt. 253/1998. sz. törvénye a Szlovák Köztársaság állampolgárai tartózkodási helyének bejelentéséről és a Szlovák Köztársaság lakosságának nyilvántartásáról.
19a) A Tt. 253/1998. sz. törvénye 22. §-ának b) pontja.
20) Az SzK NT Tt. 372/1990. sz. törvénye a szabálysértésekről a későbbi módosítások értelmében.
21) A Tt. 382/2004. sz. törvénye 21. és 23. §.


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa Tt. 154/1994. sz., az anyakönyvekről szóló törvényének melléklete

AZ ANYAKÖNYVI HIVATALOK JEGYZÉKE

Pozsony megye
Pozsony I.
Óváros
Pozsony II.
Pozsonypüspöki
Rózsavölgy
Vereknye
Pozsony III.
Újváros
Récse
Pozsonyszőllős
Pozsony IV.
Dévényújfalu
Károlyfalu
Pozsonybeszterce
Pozsony V.
Dunacsún
Horvátjárfalu
Ligetfalu
Oroszvár
Malackai járás
Gajar
Pozsonyalmás
Nagyjakabfalva
Egyházhely
Konyha
Láb
Lozorno 
Malacka 
Kislévárd
Máriavölgy
Pernek
Detrekőváralja
Detrekőszentmiklós
Detrekőcsütörtök
Nádasfő
Széleskút
Szentistvánkút
Stomfa
Dimvár
Nagylévárd
Nagymagasfalu
Erdőhát (katonai körzet)
Magyarfalu
Pozsonyzávod
Zohor
Bazini járás
Báhony
Gidrafa
Cseszte
Ottóvölgy
Modor
Bazin
Tótgurab
Pozsonyszentgyörgy
Nagysenkőc
Hattyúpatak
Csukárd
Kárpáthalas
Szenci járás
Cseklész
Pozsonysárfő
Csataj
Dénesd
Hegysúr
Horvátgurab
Pozsonyivánka
Egyházfa
Szenckirályfa 
Éberhárd
Dunahidas
Dunasápújfalu
Réte
Szenc
Fél
Magyarbél

Nagyszombat megye
Dunaszerdahelyi járás
Baka
Balony
Sárosfa
Csilizradvány
Albár
Alistál
Dunaszerdahely
Bős
Ógelle
Felbár
Pozsonyeperjes
Királyfiakarcsa
Nagylég
Szentmihályfa
Tonkháza
Csallóközkürt
Ekecs
Padány
Nagyszarva
Szap
Somorja
Csallóközcsütörtök
Nyárasd
Vásárút
Csallóköztárnok
Csallóköznádasd
Nagypaka
Nemesabony
Nagymegyer
Vajka
Nyékvárkony 
Nagymagyar
Galántai járás
Ábrahám
Vízkelet
Alsószeli
Galánta
Felsőszeli
Jóka
Nemeskajal
Nemeskosút
Királyrév
Hidaskürt
Vágpatta
Pusztafödémes
Szered
Diószeg
Sempte
Sopornya
Tallós
Tósnyárasd
Nádszeg
Vága
Nagymácséd
Nagyfödémes
Magyargurab
Vezekény
Nemeskürt
Galgóci járás
Vágvörösvár
Udvarnok
Galgóc
Felsőatrak
Felsőzelle
Lipótvár
Vágmedence
Nyitrapásztó
Karkóc
Pöstyéni járás
Alsólopassó
Vágdebrőd
Vittenc
Krakovány
Moraván
Osztró
Pöstyén
Nagykosztolány
Vígvár
Verbó
Szenicei járás
Búrszentmiklós
Búrszentgyörgy
Korlátkő
Dócs
Luboka
Jablánc
Nagykovalló
Jókút
Laksárújfalu
Morvaszentjános
Detrekőszentpéter
Nagypetrős
Sándorfa
Szenice
Ószombat
Királymajor
Sasvár
Csépányfalva
Szakolcai járás
Gázlós
Farkashely
Egbell
Holics
Kopcsány
Péterlak
Coborfalva
Felsőrados
Szakolca
Nagyúny
Nagyszombati járás
Binóc
Bogdány
Bélaház
Fenyves
Felsőszil
Cífer
Dejte
Jókő
Alsókorompa
Alsódombó
Alsólócz
Alsódiós
Felsődiós
Jászló
Vágszentkereszt
Majtény
Rózsavölgy
Szomolány
Szárazpatak
Ispáca
Nagysúr
Nagyszombat
Pozsonynádas
Farkashida
Vedrőd
Zavar

Trencsén megye
Báni járás
Bán
Bánluzsány
Ribény
Felsőszalatna
Sissó
Zayugróc
Alsórudaskóc
Aranyosd
Illavai járás
Bolesó
Vöröskő
Máriatölgyes
Felsőtölgyes
Illava
Kasza
Lédec
Újtölgyes
Poroszka
Zsolt
Miavai járás
Berezó
Nagyegyházas
Karaj
Miava
Verbóc
Vágújhelyi járás
Beckó
Bosác
Felsőbotfalu
Csejte
Alsószernye
Felsőszerdahely
Temetvény
Kalános
Kocsóc
Lobonya
Vágluka
Nagymodró
Morvamogyoród
Újbosác
Vágújhely
Pobedény
Felsőleszéte
Vágmosóc
Ótura
Simonyi járás
Nagybossány
Kinorány
Tőkésújfalu
Simony
Szkacsány
Nagyugróc
Apátkolos
Nyitrazsámokrét
Vágbesztercei járás
Boronás
Marikó
Alsómogyoród
Dömény
Marikórásztoka
Nagyjeszence
Kosárfalva
Pelyvás
Vágbeszeterce 
Soltészperecsény
Barossháza
Nagyudva
Privigyei járás
Bajmóc
Besztercsény
Csavajó
Cserencsény
Nyitravidék
Alsóvesztény
Nyitrabánya
Felsőtóti
Nyitratormás
Kányahegy
Lelóc
Nádasrét
Németpróna
Divékrudnó
Nyitraszucsány
Bélaudvarnok
Nyitranovák
Oszlány
Privigye 
Bélapataka
Nemeskosztolány
Puhói járás
Bellus
Domány
Láz
Lednic
Lednicróna
Alsórétfalu
Fehérhalom
Hegyesmajtény
Puhó
Felsőzáros
Trencséni járás
Alsószúcs
Drétoma
Trencséntölgyes
Felsőszúcs
Felsőszernye
Melcsics
Felsőmotesic
Nemsó
Cobolyfalu
Bercsény
Hőlak
Tornyos
Ölved
Nagyszaniszló
Trencsénteplic
Trencsén

Nyitra megye
Komáromi járás
Bátorkeszi
Bogya
Búcs
Megyercs
Csicsó
Gyulamajor
Ógyalla
Hetény
Ímely
Izsa
Keszegfalu
Kolozsnéma
Gúta
Komárom
Marcelháza
Martos
Dunamocs
Madar
Naszvad
Ekel
Perbete
Dunaradvány
Apácaszakállos
Szentpéter
Tany
Füss
Nagykeszi
Nemesócsa
Csallóközaranyos
Lévai járás
Bát
Barsbese
Cseke
Csata 
Deménd
Alsószecse
Alsópél
Farnad
Egeg
Hontfüzesgyarmat
Felsőszemeréd
Lekér
Ipolyszakállos
Garamszentgyörgy
Garamkálna
Érsekkéty
Garamkovácsi
Léva
Vámosladány
Garamújfalu
Újbars
Palást
Fakóvezekény
Oroszka
Bakabánya
Garamszőllős
Szántó
Óbars
Ipolyság
Garamsalló
Nagysáró
Nagysalló
Tolmács
Nagyölved
Felsőgyőröd
Ipolyvisk
Zselíz
Felsőzsember
Nyitrai járás
Elecske
Nagybáb
Berencs
Cabaj
Lapásgyarmat
Kisvicsáp
Nyitraivánka
Üreg
Gímes
Kalász
Felsőelefánt
Abaszállás
Sarlóska
Ürmény
Nyitra
Zsitvaújfalu
Assakürt
Pográny
Felsőrécsény
Nyitraújlak
Nagycétény
Alsószőllős
Verebély 
Vicsápapáti
Üzbég
Érsekújvári járás
Andód
Bánkeszi
Barsbaracska
Béla
Zsitvabesenyő
Bény
Kisbaromlak
Bart
Csornok
Fajkürt
Alsóaha
Csúz
Udvard
Köbölkút
Hul
Jászfalu
Alsójattó
Garamkövesd
Kéménd
Kőhídgyarmat
Gyurak
Kolta
Komját
Kamocsa 
Libád
Nagymánya
Szentmihályúr
Özdöge
Muzsla
Kisújfalu
Érsekújvár
Tótmegyer
Szencse
Pozba
Für
Ipolyszalka
Komáromszemere
Kisgyarmat
Kürt
Szőgyén
Párkány
Nagysurány
Barsfüss
Tardoskedd
Zsitvafödémes
Nagylót
Nagykér
Szimő
Vágsellyei járás
Deáki
Köpösd
Vágkirályfa
Mocsonok 
Negyed
Sókszelőce
Vágsellye
Pered
Vágtornóc
Farkasd
Zsigárd
Nagytapolcsányi járás
Nyitrabajna
Felsőbodok
Kovarc
Nyitraludány
Nyitraperjés
Nyitraperesztény
Radosna
Rajcsány
Szolcsány
Nagytapolcsány
Nagyrépény
Aranyosmaróti járás
Feketekelecsény
Gesztőd
Néver
Ebedec
Kicő
Alsószelezsény
Barstaszár
Kistapolcsány
Aranyosmarót

Zsolna megye
Nagybiccsei járás
Nagybiccse
Kolaróc
Nemeskutas
Trencsénpéteri
Peredmér
Szulyóváralja
Trencsénselmec
Nagyróna
Csacai járás
Csaca
Cserne
Hlavicevölgy
Kornyavölgy
Karásznó
Trencsénmakó
Újbeszterce
Berekfalu
Ócsad
Trencsénrákó
Sziklaszoros
Óbeszterce
Szaniszlófalva
Fenyvesszoros
Turzófalva
Hegyeshely
Dombelve
Felsőboró
Alsókubini járás
Dluha
Alsókubin
Chlebnicze
Árvaváralja
Párnica
Nagyfalu
Zázriva
Kiszucaújhelyi járás
Felsővadas
Kiszucaújhely
Újhelymogyoród
Neszlény
Ösvényes
Rudas
Liptószentmiklósi járás
Nagybobróc
Hutti
Hybbe
Királylehota
Kokava
Szielnic
Liptóújvár
Szentiván
Liptószentmiklós
Királylubella
Németlipcse
Pribilina
Szentkereszt
Vázsec
Vichodna
Németporuba
Turócszentmártoni járás
Turócbéla
Blatnica
Turócbeszterce
Deánfalva
Znióváralja
Kostyán
Kerpelény
Lamosfalva
Turócszentmárton
Necpál
Szucsányváralja
Pribóc 
Szklabinya
Szucsány
Nagyturány
Kisselmec
Nagyjeszen
Valcsa
Ruttka
Zsámbokrét
Námesztói járás
Bobró
Breza
Hrustin
Krusetnica
Lokcza
Mutne
Námesztó
Novoty
Erdőtka
Polhora
Veszele
Rabcsa
Rabcsice
Zákameneklin
Zubrohlava
Rózsahegyi járás
Gombás
Komjatna 
Likavka
Lúzsna
Oszada 
Liptótepla
Háromrevuca
Liszkófalu
Fenyőháza
Lucski
Rózsahegy
Háromszlécs
Sztankován
Sósó
Stubnyafürdői járás
Turóctölgyes
Felsőstubnya
Márkfalva
Kiscsepcsény
Mosóc
Turócnémeti
Tótpróna
Felsőturcsek
Stubnyafürdő
Turdossini járás
Habovka
Ljeszek
Názsnafalva
Szuchahora
Trsztená
Turdossin
Zsolnai járás
Bella
Csicsmány
Nagydivény
Trencsénhosszúmező
Alsótizsény
Alsóricsó
Facskó
Zsolnaberkes
Zsolnalitva
Lótos
Rajec
Frivaldnádas
Rajecfürdő
Sztrecsény
Terhely
Várna
Zsolna

Besztercebánya megye
Besztercebányai járás
Besztercebánya
Borosznó
Cserény
Libetbánya
Pónik
Telep
Zólyomlipcse
Óhegy
Selmecbányai járás
Bélabánya
Selmecbánya
Berencsfalu
Szentantal
Hegybánya
Breznóbányai járás
Vacok
Benesháza
Breznóbánya
Feketebalog
Helpa
Kisgaram
Forgácsfalva
Vámos
Garamnémetfalva
Lopér
Koháryháza
Erdőköz
Garamszécs
Garampéteri
Királyhegyalja
Telgárt
Garamolaszka
Ágostonlak
Gyetvai járás
Gyetva
Zólyommiklós
Kisócsa
Felsőtisztás
Herencsvölgy
Hegyhát
Krivány
Látkapuszta
Divényoroszi
Divényhuta
Végles
Végleshuta
Korponai járás
Bozók
Cseri
Csábrágyvarbók
Gyűgy
Egyházmarót
Hontnémeti
Teszér
Korpona
Litva
Alsórakonca
Szebelléd
Szénavár
Losonci járás
Ábelfalva
Bozitapuszta
Divény
Dabar
Fülek
Gács
Galsa
Lónyabánya
Losonc
Vámosfalva
Ragyolc
Rapp
Síd
Losonctamási
Vilke
Poltári járás
Szinóbánya
Cserepes
Kálnó
Rimakokava
Málnapatak
Poltár
Ipolymagyari
Nagyrőcei járás
Gömörfalva
Gice
Jolsva
Lubény
Murányalja
Ratkó
Nagyrőce
Serke
Tornalja
Rimaszombati járás
Bátka
Csíz
Füge
Gömöralmágy
Ajnácskő
Nyústya
Várgede
Geszete
Rimaráhó
Feled
Klenóc
Sajószentkirály
Osgyán
Rimabánya
Rimaszécs
Rimaszombat
Meleghegy
Tiszolc
Méhi
Nagybalog
Nagykürtösi járás
Bussa
Csáb
Csalár
Felsődacsólam
Alsósztregova
Alsópalojta
Alsóesztergály
Magasmajtény
Kőkeszi
Kékkő
Lukanénye
Nógrádszentpéter
Nógrádszenna
Szklabonya
Tótgyarmat
Nagycsalomja
Ipolynagyfalu
Nagykürtös
Ipolynyék
Ipolyvarbó
Zsély
Zólyomi járás
Zólyombúcs
Dobornya
Lest (katonai körzet)
Nagyócsa
Tótpelsőc
Szászpelsőc
Garamhalászi
Zólyom 
Nagyszalatna
Zsarnócai járás
Alsóhámor
Gyertyánfa
Garamszentbenedek
Újbánya
Nagyülés
Zsarnóca 
Garamszentkereszti járás
Geletnek
Felsőzsadány
Jánosgyarmat
Körmöcbánya 
Bezeréte
Vihnyepeszerény
Garamszentkereszt

Eperjes megye
Bártfai járás
Bártfa
Gabaltő
Hertnek
Kőtelep
Kurima
Malcó
Margonya
Alsópagony
Tótraszlavica
Zboró
Homonnai járás
Homonna
Nagykemence
Kosárvágása
Koskóc
Göröginye
Papháza
Oroszvágás
Topolóka
Udva
Késmárki járás
Késmárk
Lándok
Szepestótfalu
Szepesbéla
Szepesófalu
Hanusfalva
Kakaslomnic
Ménhárd
Lőcsei járás
Lőcse
Alsórépás
Szepesváralja
Csütörtökhely
Mezőlaborci járás
Laborcfő
Laborcrév
Mezőlaborc
Homonnaolyka
Izbugyaradvány
Virava
Poprádi járás
Lándzsásötfalu
Szepesvéghely
Teplicska
Poprád
Hernádfalu
Szvit
Csorba
Felsőszépfalu
Nagyszalók
Magas-Tátra
Zár
Eperjesi járás
Berzenke
Somos
Frics
Sztankahermány
Komlóskeresztes
Szinyeújfalu
Kapi
Lemes 
Tarcaszentpéter
Eperjes
Szedlice
Szinye
Sárosbogdány
Siroka
Ternye
Turina
Nagysáros
Kisszebeni járás
Berzevice
Jernye
Héthárs
Pécsújfalu
Kisszeben
Daróc
Szentmihályfalva
Szinnai járás
Cirókabéla
Kelen
Méhesfalva
Szinna
Takcsány
Ugar
Utcás
Ólublói járás
Gnézda
Berkenyéd
Lubotény
Kishárs
Poprádremete
Újlubló
Orló
Paloca
Podolin
Ólubló
Nagyhársas
Sztropkói járás
Borosnya
Nagybukóc
Havaj
Alsóolsva
Sztropkó
Turány
Felsővízközi járás
Felsőcsernye
Girált
Ladomérmező
Ruzsoly
Ladomérvágása
Alsómerse
Kerekrét
Felsővízköz
Varannói járás
Tapolybeszterce
Tapolyhanusfalva
Holcsik
Alsógyetyán
Szécsmező
Alsónyírjes
Sókút
Tavarna
Varannó
Tapolyizsép

Kassa megye
Gölnicbányai járás
Gölnicbánya
Jekelfalva
Kluknó
Margitfalva
Szepesremete
Merény
Prakfalva
Szomolnok
Svedlér
Kassa I.
Óváros
Kassa II. 
Saca
Nyugat
Kassa III.
Dargói Hősök
Kassa IV.
Dél
Kassa-környéki járás
Magyarbőd
Garbócbogdány
Buzita
Hernádcsány
Csécs
Hernádszentistván
Enyicke
Jászó
Kecerpeklény
Kassabéla
Lengyelfalva
Királynépe
Sároskőszeg
Kisida
Mecenzéf
Szepsi
Alsótőkés
Perény
Jászómindszent
Rozgony
Regeteruszka
Abaújszina
Nagyszalánc
Torna
Bernátfalva
Nagyida
Hernádzsadány
Nagymihályi járás
Berettő
Butka
Jósza
Málca
Nagymihály
Nátafalva
Pályin
Pálóc
Őrmező 
Vásárhely
Nagykapos
Vinna
Vaján
Nagyzalacska
Rebrény
Nagycseh
Rozsnyói járás
Dobsina
Szádalmás
Krasznahorkaváralja
Pelsőc
Rozsnyó
Nagyszabos
Csetnek
Szobránci járás
Bezső
Karcsava
Tibaváralja
Túrirtovány
Remetevasgyár
Szobránc 
Ubrezs
Felsőrőcse
Iglói járás
Káposztafalva
Korompa
Létánfalva
Márkusfalva
Ötösbánya
Igló
Szepesolaszi
Szepeskörtvélyes
Tőketerbesi járás
Boly
Borsi
Céke
Csörgő
Tiszacsernyő
Királyhelmec
Kozma
Lelesz
Alsómihályi
Bodzásújlak
Parnó
Gálszécs
Szomotor
Bodrogszerdahely
Tőketerebes
Nagytárkány
Nagygéres
Časová verzia účinná od 1. októbra 2015
 
154/1999 Z. z.

Zákon
O MATRIKÁCH

z 27. mája 1994


Zmena:
222/1996 Z. z. s účinnosťou od 24. júla 1996
416/2001 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2002
198/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2002
515/2003 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2004
36/2005 Z. z. s účinnosťou od 11. februára 2005
36/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2005
14/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. februára 2006
335/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2007
204/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2011
124/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2015


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla natomto zákone:


§ 1
Všeobecné ustanovenie
Účelom zákona je právna úprava vedenia matrík a s tým súvisiacich práv a povinností fyzických osôba úloh orgánov verejnej moci.


I. ČASŤ
Matriky

Pojem

§ 2
(1) Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.
(2) Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva (ďalej len „matričné udalosti“), ak tento zákon neustanovuje inak (§ 21 a § 23 ods. 6). Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.1)
(3) Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie osobitne pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie spoločne pre územný obvod matričného úradu.

§ 3
(1) Matrika je verejná listina.
(2) Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list (ďalej len „úradný výpis“), potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.
(3) Úradný výpis obsahuje údaje ustanovené týmto zákonom o skutočnostiach zapísaných vmatrike, ktoré sa týkajú zapísanej osoby, podľa stavu v deň jeho vyhotovenia.
(4) Potvrdenie o údajoch zapísaných v matrike obsahuje údaje potrebné na uplatnenie nárokov fyzickej osoby, ktorej sa zápis v matrike týka.
(5) Doslovný výpis obsahuje všetky údaje zapísané v matrike v pôvodnom aj zmenenom stave.
(6) V konaní pred orgánom verejnej moci, ktorého rozhodnutie je podkladom na zápis do matriky, zmenu zápisu v matrike alebo zrušenie zápisu v matrike, možno použiť úradný výpis nie starší ako tri mesiace.

Správa matrík

§ 4
Matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košiciach mestská časť, ktoré sú uvedené v prílohe (ďalej len „matričný úrad“). Územné obvody matričných úradov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

§ 5
(1) Matrika sa vedie v jednom vyhotovení. Zápisy sa vykonávajú na základe písomného oznámenia, do knihy narodení aj na základe ústneho oznámenia rodiča.
(2) Pre každú knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí sa vedie abecedný register.
(3) Matriky zostávajú uložené na matričnom úrade, ktorý vedie matriky. Po uplynutí 100 rokov od posledného zápisu do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí sa tieto knihy odovzdajú príslušnému štátnemu archívu.1a)

§ 6
(1) Matrika sa vedie na zviazaných tlačivách vydaných ministerstvom.
(2) Zápisy do matriky sa vykonávajú len v úradnej miestnosti v sídle matričného úradu.

§ 7
Elektronická matrika
(1) Elektronická matrika je špecializovaným portálom,1b) na ktorom sú zverejnené elektronické formuláre, ktorých vyplnením a podpísaním zaručeným elektronickým podpisom môže občan Slovenskej republiky, cudzinec prihlásený na pobyt na území Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorému bol udelený azyl na území Slovenskej republiky, využívať na úseku matrík vybrané elektronické služby1c) matričných úradov, ministerstva a okresných úradov a zároveň informačným systémom,1d) ktorý slúži na zber, uloženie, spravovanie a poskytovanie údajov v elektronickej podobe a zabezpečuje vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi orgánmi verejnej moci na úseku matrík. Správcom a prevádzkovateľom informačného systému elektronická matrika je ministerstvo.
(2) Na výkon verejnej moci na úseku matrík v elektronickej podobe sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, ak tento zákon neustanovuje inak. Matričné úrady, ministerstvo, okresné úrady sú povinné na úseku matrík pri výkone verejnej moci v elektronickej podobe používať elektronickú matriku. Súdy a iné štátne orgány, lekári, orgány cirkví a náboženských spoločností (ďalej len „cirkev“) pri výkone verejnej moci v elektronickej podobe na úseku matrík používajú elektronickú matriku.
(3) Elektronická matrika obsahuje súbor údajov podľa § 19 ods. 1, 2 a 5 a elektronickú podobu listín, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike.
(4) Údaje podľa odseku 3 sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, ak nie je preukázaný opak. Orgán verejnej moci, ktorý zapisuje údaje do elektronickej matriky, zodpovedá za úplnosť a správnosť ním zapísaných údajov.
(5) O úradný výpis z elektronickej matriky a o potvrdenie o údajoch zapísaných v elektronickej matrike môže požiadať osoba uvedená v § 18 ktorýkoľvek matričný úrad. Úradný výpis z elektronickej matriky a potvrdenie o údajoch zapísaných v elektronickej matrike možno poskytnúť osobe uvedenej v § 18 v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu1e) aj prostredníctvom elektronickej matriky.
(6) Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.
(7) Matričné úrady, okresné úrady, súdy, a iné štátne orgány, lekári, orgány cirkví a náboženských spoločností sú povinné poskytnúť bezodkladne súčinnosť ministerstvu pri zabezpečovaní elektronických služieb informačného systému elektronická matrika.
(8) Ministerstvo zverejňuje zoznam matričných úradov pripojených na informačný systém elektronickej matriky na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy.

§ 8
(1) Na vedenie matrík ustanoví starosta obce matrikára a jeho zástupcu; ak je to potrebné vzhľadom na rozsah činností, ustanoví vedúceho matrikára a potrebný počet matrikárov (ďalej len „matrikár“).
(2) Matrikárom môže byť fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, je plnoletá, bezúhonná,2a) preukázala ovládanie vedenia matrík zložením skúšky a zložila sľub.
(3) Matrikár skladá do rúk starostu obce sľub tohto znenia:
„Sľubujem, že budem verný Slovenskej republike a budem zachovávať jej zákony a vykonávať všetky povinnosti spojené s vedením matrík podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Zachovám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri svojej úradnej činnosti dozviem.“.
(4) Matrikár je povinný prehlbovať si kvalifikáciu systematickým odborným vzdelávaním organizovaným ministerstvom. Obec je povinná umožniť matrikárovi zúčastniť sa na odbornom vzdelávaní. Na odbornom vzdelávaní sú povinní sa zúčastňovať aj zamestnanci okresných úradov vykonávajúci kontrolu vedenia matrík. Okresný úrad je povinný umožniť týmto zamestnancom zúčastniť sa na odbornom vzdelávaní.
(5) Ak nemôže matrikár alebo jeho zástupca vykonávať úlohy spojené s vedením matrík, vykoná obec v spolupráci s príslušným okresným úradom opatrenia na zabezpečenie riadneho výkonu štátnej správy na tomto úseku.
(6) Matrikárovi, ktorý je činný pri obrade uzavierania manželstva pred matričným úradom , sa poskytuje finančný príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajška.

§ 9
Zbierka listín
(1) Matričný úrad vedie zbierku listín. Tvoria ju listiny, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike. Zbierka listín za kalendárny rok sa zakladá na matričnomúrade, ktorý ju najneskôr do 28. februára nasledujúceho roku odovzdá okresnému úradu.
(2) Okresný úrad uchováva zbierku listín oddelene od ostatných písomností a zabezpečuje jej aktualizáciu a ochranu pred zničením a poškodením a pred zneužitím údajov, ktoré obsahuje. Po uplynutí 100 rokov od posledného zápisu odovzdá okresný úrad zbierku listín príslušnému štátnemu archívu.

Príslušnosť matriky

§ 10
(1) Na vykonanie zápisu narodenia alebo úmrtia do knihy narodení alebo knihy úmrtí je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa osoba narodila alebo zomrela. Ak sa nezistí, kde sa osoba narodila alebo zomrela, vykoná zápismatričný úrad, v ktorého obvode sa narodená alebo zomretá osoba našla.
(2) Ak sa narodí alebo zomrie osoba v dopravnom prostriedku, zapíše narodenie alebo úmrtie matričný úrad, v ktorého obvode bola narodená alebo zomretá osoba vyložená z dopravného prostriedku.
(3) Na vykonanie zápisu rozhodnutia súdu o vyhlásení štátneho občana Slovenskej republiky za mŕtveho je príslušný matričný úrad v sídle súdu, ktorý rozhodol o vyhlásení za mŕtveho. Na zápis rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho cudzieho štátneho príslušníka alebo osoby, ktorá bola v rozhodujúcom čase bez štátnej príslušnosti (ďalej len „bezdomovec“) alebo ktorej štátne občianstvo nemožno určiť, ak mala posledný trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je príslušný matričný úrad Bratislava-Staré Mesto.

§ 11
Na zápis uzavretia manželstva je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa uzavrelo manželstvo.3)

§ 12
Zápisy do matriky sa vykonávajú v štátnomjazyku.4)

Zápisy do matriky

§ 13
(1) Do knihy narodení sa zapisuje
a) deň, mesiac, rok a miesto narodenia dieťaťa, a ak ide o viacpočetný pôrod, aj časové poradie narodenia,
b) meno,5) priezvisko, pohlavie a rodné číslo dieťaťa,
c) meno,6) priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo a miesto trvalého pobytu rodičov dieťaťa,
d) dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa, ak majú rôzne priezviská alebo nežijú v manželstve, prípadne rozhodnutie súdu o určení priezviska,
e) deň, mesiac a rok zápisu.
(2) Narodenie živého dieťaťa i narodenie mŕtveho dieťaťa sa oznamuje na zápis do knihy narodení.
(3) Narodenie je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon; v ostatných prípadoch je povinný to urobiť jeden z rodičov. Ten, na koho sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, je povinný urobiť oznámenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa pôrodu. Matka môže splniť oznamovaciu povinnosť aj po tejto lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie. Ak vzniknú pochybnosti o tom, kto je matkou dieťaťa, pretože oznámenie nie je úplné, presné alebo nebolo urobené v lehote, postupuje sa podľa osobitného predpisu.6a)
(4) Pri ústnom oznámení narodenia je oznamovateľ povinný preukázať svoju totožnosť. Ak je oznamovateľ nemý alebo hluchonemý, alebo ak urobí oznámenie v jazyku, ktorý matrikár neovláda, je potrebná prítomnosť tlmočníka; ak nejde o úradne ustanoveného tlmočníka, musí tlmočník zložiť do rúkmatrikára, pred ktorým vykonáva tlmočnícku funkciu, sľub predpísaný osobitným predpisom.7) Údaje o tlmočení a tlmočníkovi sa vyznačia v knihe narodení.
(5) Zápis dieťaťa, ktoré matka zanechala po pôrode v zdravotníckom zariadení a súčasne písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom,7a) do knihy narodení sa vykoná na základe správy lekára, ktorý pôsobil pri pôrode; správa sa posiela najneskôr v deň prepustenia matky zo zdravotníckeho zariadenia a musí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. a) a údaj o pohlaví dieťaťa.
(6) Zápis dieťaťa, ktoré bolo odložené do verejne prístupného inkubátora,7b) sa do knihy narodení vykoná na základe správy lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore neonatológia alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria ústavného zdravotníckeho zariadenia, ktorý poskytol dieťaťu zdravotnú starostlivosť ihneď po jeho nájdení v inkubátore. Správa sa zašle matričnému úradu najneskôr do troch pracovných dní odo dňa nájdenia dieťaťa vo verejne prístupnom inkubátore a musí obsahovať údaje o dni, mesiaci, roku a mieste nájdenia dieťaťa, pohlaví dieťaťa a o predpokladanom dátume narodenia dieťaťa; predpokladaný dátum narodenia dieťaťa obsahuje aspoň predpokladaný mesiac jeho narodenia.
(7) Ak ide o zápis dieťaťa, ktorého dátum narodenia nebol presne určený, matričný úrad zapíše ako deň narodenia posledný deň mesiaca, ak lekár podľa odseku 6 určil aspoň mesiac narodenia dieťaťa.

§ 14
Do knihy manželstiev sa zapisuje
a) deň, mesiac, rok a miesto uzavretia manželstva,
b) meno,6) priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo a osobný stav muža a ženy, ktorí uzavreli manželstvo (ďalej len „manželia“),
c) meno,6) priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia rodičov manželov,
d) dohoda manželov o priezvisku a dohoda o priezvisku ich spoločných detí; dohodnuté priezvisko8) sa uvedie v mužskom aj ženskom tvare,
e) štátne občianstvo manželov,
f) mená, priezviská a rodné čísla svedkov,
g) deň, mesiac a rok zápisu.

§ 15
(1) Do knihy úmrtí sa zapisuje
a) deň, mesiac, rok a miesto úmrtia,
b) meno,6) priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a štátne občianstvo zomretého,
c) deň, mesiac a rok zápisu.
(2) Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí, a to aj prostredníctvom matričného úradu v mieste jej trvalého pobytu. Do knihy úmrtí sa zapisuje aj rozhodnutie súdu o vyhlásení občana za mŕtveho. Narodenie mŕtveho dieťaťa sa nezapisuje do knihy úmrtí.
(3) Ak ide o zápis nájdenej zomretej osoby, ktorej lekár neurčil presný dátumúmrtia,matričný úrad zapíše ako deň úmrtia posledný deň mesiaca, ak lekár určil aspoň mesiac úmrtia tejto osoby, alebo posledný deň roka, ak lekár určil aspoň rok úmrtia.

§ 16
Ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti sa zapíše bez koncovky slovenského prechyľovania,
a) ak o to požiadajú rodičia9) pri zápise priezviska ich dieťaťa ženského pohlavia do knihy narodení podľa § 13 ods. 1 alebo osvojitelia pri zápise priezviska osvojeného dieťaťa, ak ide o osvojenie podľa osobitného predpisu,9a)
b) ak o to požiada žena pri zápise uzavretia manželstva do knihy manželstiev podľa § 14,
c) ak o to požiada žena v súvislosti so zápisom rozhodnutia o zmene priezviska podľa osobitného zákona.10)

§ 17
Ak sa narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie nezapísalo v čase na to určenom, zapíše sa dodatočne. Dodatočný zápis sa vykoná z úradnej povinnosti.

§ 17a
Matrikár po doručení podkladov na zápis do matriky vykoná zápis domatričnej knihy bez zbytočného odkladu; ak je potrebné zisťovať údaje, ktoré majú byť zapísané, vykoná matrikár zápis najneskôr do dvoch mesiacov od oznámenia o narodení, uzavretia manželstva alebo oznámenia o úmrtí.

Nazeranie do matriky a výpisy z matriky

§ 18
(1) Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní v prítomnosti matrikára nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy
a) osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny,
b) splnomocnenému zástupcovi po predložení písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka,
c) osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti podľa osobitného zákona,10a)
d) osobe, ktorámá právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti,10b)
e) osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti,10c)
f) poručníkovi, ak sa o dieťa osobne stará,10d)
g) súdom ustanovenému opatrovníkovi,10e)
h) na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní, ak to ustanoví osobitný zákon.
(2) Na účely tohto zákona sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.12)
(3) Úradný výpis určený na použitie v cudzom štáte overí okresný úrad, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
(4) Ak ide o osvojenie, matričný úrad umožní nazrieť do zápisu o osvojení a robiť si z neho výpisy len osvojiteľom a po dovŕšení plnoletosti aj osvojencovi.
(5) Doslovný výpis z matriky možno vydať len pre úradnú potrebu orgánov verejnej moci.

§ 19
(1) Úradný výpis z knihy narodení (ďalej len „rodný list“) obsahuje
a) názov dokladu a označenie matričného úradu, ktorý vyhotovuje doklad,
b) deň, mesiac, rok,miesto narodenia a rodné číslo dieťaťa,
c) meno5) a priezvisko dieťaťa,
d) pohlavie dieťaťa,
e) meno,6) priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátne občianstvo a rodné číslo rodičov,
f) deň, mesiac a rok vyhotovenia rodného listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.
(2) Úradný výpis z knihy manželstiev (ďalej len „sobášny list“) obsahuje
a) názov dokladu a označenie matričného úradu, ktorý vyhotovuje doklad,
b) deň, mesiac, rok a miesto uzavretia manželstva,
c) meno,6) priezvisko, prípadne rodné priezvisko manželov a ich rodné čísla,
d) deň, mesiac, rok, miesto narodenia manželov,
e) meno,6) priezvisko, prípadne rodné priezvisko rodičov manželov,
f) dohodu manželov o priezvisku a dohodu o priezvisku ich spoločných detí; dohodnuté priezviská sa uvedú v mužskom aj ženskom tvare,
g) deň, mesiac a rok vyhotovenia sobášneho listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.
(3) V rodnom liste osoby inej ako slovenskej národnosti, ktorej meno nebolo do 31. decembra 1993 zapísané v matrike v jej materinskom jazyku, ale v slovenskom ekvivalente, sa uvedie v jej materinskom jazyku latinkou, ak o to písomne požiada; o tejto skutočnosti sa v matrike urobí písomný záznam. Žiadosť musí obsahovať vyhlásenie o národnosti žiadateľa. Všetky ďalšie úradné výpisy a potvrdenia sa vyhotovia s takýmto tvarom mena.
(4) Osoba, ktorej meno je zapísané v matrike v inom ako slovenskom jazyku a neskorší výpis z matriky jej bol vyhotovený s menom v slovenskom ekvivalente, môže požiadať o výpis z matriky s menom v pôvodnom znení. Matričný úrad je povinný tejto žiadosti vyhovieť.
(5) Úradný výpis z knihy úmrtí (ďalej len „úmrtný list“) obsahuje 
a) názov dokladu a označenie matričného úradu, ktorý vyhotovuje doklad,
b) deň, mesiac, rok, miesto úmrtia a rodné číslo zomretého; posledný deň mesiaca úmrtia nájdenej zomretej osoby, ktorej lekár určil len mesiac úmrtia, alebo posledný deň roka úmrtia nájdenej zomretej osoby, ktorej lekár určil rok úmrtia,
c) meno,6) priezvisko, prípadne rodné priezvisko zomretého,
d) pohlavie, miesto trvalého pobytu zomretého,
e) deň, mesiac, rok a miesto narodenia zomretého,
f) deň, mesiac a rok vyhotovenia úmrtného listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.
(6) V rodnom liste alebo sobášnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada; o tejto skutočnosti sa v matrike urobí záznam. Všetky ďalšie úradné výpisy a potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike sa vyhotovia s takýmto tvarom priezviska. Písomná žiadosť podľa prvej vety sa založí do zbierky listín.
(7) Písomnú žiadosť podľa odsekov 3, 4 a 6 môžu podať, ak ide o neplnoletú osobu, jej rodičia.
(8) Na zapísanie zmeny tvaru mena a priezviska podľa odsekov 3, 4 a 6 v úradnom výpise sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona o zmene mena a zmene priezviska10) a tento úkon nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa osobitného zákona.13)
(9) Žiadosť o zapísanie ženského priezviska s koncovkou slovenského prechyľovania v úradnom výpise vyhotovenom po tom, čo bolo uplatnené právo podľa odsekov 3, 4 a 6 alebo podľa § 16, sa považuje za žiadosť o zmenu priezviska podľa osobitného zákona.10)
(10) Ak ide o zomretú osobu, ktorej meno je zapísané v matrike v inom ako slovenskom jazyku a neskorší úradný výpis z matriky jej bol vyhotovený s menom v slovenskom ekvivalente, matričný úrad vyhotoví úradný výpis z matriky v pôvodnom znení, ak o to písomne požiada člen rodiny, ktorým je manžel alebo deti zomretej osoby, a ak ich niet, rodičia zomretej osoby.
(11) Matričný úrad vyhotoví úradný výpis z matriky s menom v pôvodnom znení aj v prípade, ak osoba, ktorej sa zápis týka, alebo člen jej rodiny preukáže, že k zápisu mena v slovenskom ekvivalente došlo až dodatočne, bez súhlasu osoby, ktorej sa zápis týka.

Zápisy do matriky na základe dokladov z cudzích štátov

§ 20
Zápis alebo zmenu zápisu vmatrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu vykoná matričný úrad len so súhlasom okresného úradu.

§ 21
(1) Osvojenie štátneho občana Slovenskej republiky staršieho ako 18 rokov v cudzine podľa cudzích právnych predpisov sa nezapisuje do matriky.
(2) Osvojenie cudzinca staršieho ako 18 rokov osvojeného podľa právnych predpisov jeho domovského štátu sa zapisuje do matriky, ak žije v manželstve so štátnym občanom Slovenskej republiky a v dôsledku osvojenia sa zmenilo priezvisko aj štátneho občana Slovenskej republiky.
(3) Osvojenie neplnoletého cudzinca štátnym občanom Slovenskej republiky, a to aj podľa právneho poriadku jeho domovského štátu, sa zapisuje domatriky.

§ 22
(1) O narodení alebo uzavretí manželstva cudzinca
na území Slovenskej republiky sa súčasne so zápisom domatriky vyhotoví na účely výmeny matrík rodný list alebo sobášny list, ak ide o príslušníka štátu, s ktorým sa na základe medzinárodnej dohody alebo zásady vzájomnosti vykonáva výmena úradných výpisov.
(2) Úmrtie cudzinca na území Slovenskej republiky sa po zápise do knihy úmrtí vždy oznámi zastupiteľskému úradu príslušného cudzieho štátu v Slovenskej republike. Ak cudzí štát nemá v Slovenskej republike zastupiteľský úrad, oznámi matričný úrad úmrtie cudzinca Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky.

§ 22a
Do matriky nemožno zapísať uzavretie manželstva, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky Takýto zápis je neplatný dňom jeho vykonania.

§ 23
Osobitná matrika
(1) Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na
a) území cudzieho štátu,
b) zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
c) lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky,
d) území nepatriacom žiadnemu štátu, sa zapisujú do osobitnej matriky.
(2) Zápis podľa odseku 1 sa vykoná na základe písomnej žiadosti; k žiadosti musia byť priložené doklady podľa odseku 4 potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike.
(3) Žiadosť podľa odseku 2 sa podáva na
a) zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
b) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,
c) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo
d) ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
(4) Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, dokladu o štátnom občianstve Slovenskej republiky, zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom, alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti. Týmto spôsobom nemožno nahradiť právoplatné rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho.
(5) Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti na osobitnú matriku. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.
(6) Zápis do osobitnej matriky sa nevykonáva, ak matričná udalosť nastala pred 31. decembrom 1949 a ak bola zapísaná do matriky v Slovenskej republike alebo Českej republike podľa právnej úpravy platnej v tom čase.
(7) Ak osobitný právny predpis ustanoví povinnosť preukázať narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie podľa odseku 1 úradným výpisom, preukazujú sa tieto skutočnosti úradným výpisom z osobitnej matriky.
(8) Úradné výpisy o matričných udalostiach týkajúcich sa štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali do 31. decembra 1992 na území Českej republiky, sú v Slovenskej republike verejnými listinami. O matričných udalostiach v nich uvedených netreba vykonať zápis v osobitnej matrike. Ak však štátny občan Slovenskej republiky o takýto zápis požiada, orgán, ktorý vedie osobitnú matriku, je povinný mu vyhovieť.
(9) Osobitnú matriku vedie ministerstvo.

§ 24
Súčinnosť
Súdy a iné štátne orgány, matričné úrady, cirkev14) a lekári sú povinní zasielať príslušnému matričnému úradu oznámenia o rozhodnutiach, dohodách, súhlasných vyhláseniach alebo iných skutočnostiach,9a) ktoré majú vplyv na osobný stav, meno alebo priezvisko osoby a sú podkladom na zápis do matriky, jeho zmenu alebo zrušenie.

§ 25
Obnova matriky
(1) Ak sa prvopis matriky stratí, zničí alebo sa stane neupotrebiteľným, zabezpečí matričný úrad jeho nové vyhotovenie
a) podľa zbierky listín,
b) v prípade matriky vedenej do 31. decembra 1958 tým, že druhopis tejto matriky vyhlási za prvopis; súčasne zabezpečí vyhotovenie nového druhopisu v spolupráci s okresným úradom.
(2) Ak sa nezachová ani zbierka listín, zabezpečí matričný úrad obnovenie matriky podľa iných verejných listín, prípadne podľa iných hodnoverných dokladov.

§ 26
Zmeny zápisov v matrike
Zmeny zápisov, dodatočné zápisy, dodatočné záznamy a ich opravy v matrike vykonáva matričný úrad na základe verejných listín, iných úradných listín alebo písomných oznámení, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.


II. ČASŤ
Postup pred uzavretím manželstva

§ 27
(1) Štátny občan Slovenskej republiky predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
a) rodný list,
b) doklad o štátnom občianstve,
c) potvrdenie o pobyte,
d) úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
e) doklad o rodnom čísle,15)
f) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
(2) Doklad uvedený v odseku 1 písm. b), c), e) a f) možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom.14a)
(3) Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad uvedený v odseku 1 písm. c), vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad uvedený v odseku 1 písm. b) môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.
(4) Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba
staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem dokladov uvedených v odseku 1 písm. a) až c) a e) právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
(5) Okrem dokladov uvedených v predchádzajúcich odsekoch muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (ďalej len „snúbenci“), pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo; v odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, matričný úrad potvrdí vyplnené tlačivo, ktoré snúbenci doručia príslušnému orgánu cirkvi.
(6) O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica. Zápisnica o uzavretí manželstva musí obsahovať
a) mená, priezviská a rodné čísla snúbencov a ich podpisy,
b) mená, priezviská a rodné čísla svedkov a ich podpisy,
c) dátum a miesto uzavretia manželstva,
d) meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a matrikára, ak ide o uzavretie manželstva pred matričným úradom,
e) meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a zapisovateľa, ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi,
f) dohodu snúbencov o priezvisku,
g) meno, priezvisko a podpis tlmočníka,7) ak sa jeho prítomnosť pri uzavretí manželstva vyžaduje a ak bol ustanovený, aj odtlačok jeho úradnej pečiatky,
h) odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.
(7) Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo, je povinný doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu. Matričný úrad vykoná zápis do knihy manželstiev na základe dokladov uvedených v odsekoch 1 až 5 a zápisnice o uzavretí manželstva.
(8) Doklad uvedený v odseku 1 písm. a) a d) netreba predkladať, ak matričný úrad je pripojený na informačný systém elektronická matrika a informačný systém elektronická matrika obsahuje takýto doklad ako elektronický úradný dokument.15a)
(9) Ak má matričný úrad odôvodnené pochybnosti o tom, či bolo manželstvo uzavreté v súlade s osobitným predpisom15b) zašle príslušnému súdu oznámenie o uzavretí manželstva.

§ 28
(1) Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
a) rodný list,
b) doklad o osobnom stave,
c) doklad o pobyte,
d) doklad o štátnom občianstve,
e) úmrtný list zomretého manžela, alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
f) právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
g) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
(2) Doklad uvedený v odseku 1 písm. b) nesmie byť starší ako šesť mesiacov.
(3) Tým nie je dotknuté ustanovenie osobitného zákona o odpustení predloženia uvedených dokladov.17)
(4) Ak má matričný úrad pochybnosti o správnosti alebo platnosti dokladov predložených cudzincom na uzavretie manželstva, požiada príslušný okresný úrad o ich preverenie; o preverení urobí okresný úrad záznam. Okresný úrad môže požiadať o stanovisko aj ministerstvo.

§ 29
Osoba, ktorá chce uzavrieť manželstvo prostredníctvom zástupcu, predloží doklady podľa osobitného predpisu.18)


III. ČASŤ
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 30
Ak nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a príslušnosť nie je možné určiť podľa osobitného zákona,18a) snúbenci môžu urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva na ktoromkoľvek matričnom úrade.

§ 31
(1) Kontrolnú činnosť na úseku matrík vykonávajú okresné úrady a ministerstvo.
(2) Okresný úrad vykonáva na matričných úradoch vo svojom územnom obvode najmenej raz za rok kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov.
(3) Ministerstvo vykonáva kontrolu vedenia matrík a usmerňuje výkon kontroly, ktorý uskutočňujú okresné úrady.
(4) Na výkon kontroly podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahuje osobitný zákon.18b)

§ 31a
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.18c)

§ 32
(1) Matričný úrad plní oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných vmatrike alebo zbierke listín voči štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch.19)
(2) Matričný úrad oznámi ministerstvu údaje súvisiace s osvojením dieťaťa, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.19a)

§ 33
Úradný výpis zo zápisu v matrikách uložených v štátnych archívoch s regionálnou územnou pôsobnosťou vyhotoví matričný úrad, v ktorého územnom obvode má archív alebo jeho pobočka sídlo.

§ 34
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom výšku a spôsob poskytnutia príspevku matrikárovi, ktorý je činný pri obrade uzavierania manželstva, na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajška. Taktiež ustanoví podrobnosti o vedení matriky, vykonávaní zápisov do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí, vedení osobitnej matriky, vydávaní úradných výpisov, výmene matrík s cudzinou a vykonávaní skúšky matrikára.

§ 35
Porušenie povinností podľa tohto zákona (§ 13, § 15 a § 27 ods. 7) sa posudzuje podľa osobitných predpisov.20)

§ 36
Mená a priezviská sa zapisujúdomatriky a úradného výpisu z nej latinkou.

§ 37
(1) Úradné výpisy vyhotovené podľa právnych predpisov platných k 31. decembru 1949 (rodný list, prípadne rodný a krstný list, sobášny list a úmrtný list), ako aj úradné výpisy vyhotovené podľa právnych predpisov platných do účinnosti tohto zákona, zostávajú v platnosti a majú charakter verejnej listiny, ak sa nezmenili skutočnosti v nich uvedené.
(2) Listiny vydané v cudzine súdom alebo iným príslušným orgánom, ktoré sú v mieste vydania platné ako verejné listiny, majú dôkaznú moc verejných listín na účely zápisu, zmeny alebo doplnenia zápisu v matrike ak sú opatrené predpísanými overeniami; predkladajú sa s prekladom do slovenského jazyka vykonaným podľa osobitného predpisu,21) ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Povinnosť predložiť preklad do slovenského jazyka sa nevzťahuje na listiny podľa prvej vety vydané v Českej republike.
(3) Ak sú údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, uzavretia manželstva alebo úmrtia alebo o rodnom čísle osoby uvedené v úradnom výpise v rozpore so skutočnosťou, príslušný matričný úrad vykoná opravu zápisu na základe verejnej listiny a vydá nový úradný výpis, o čom informuje osobu, ktorej sa zápis týka.
(4) Ak sa údaje v úradných výpisoch osvedčujúce osobný stav odlišujú od údajov v iných verejných listinách, považujú sa za správne údaje uvedené v úradných výpisoch, ak sa nepreukáže opak.
(5) Ak tento zákon ustanovuje, že sa do matriky zapisujú rodné čísla, vzťahuje sa toto ustanovenie na štátnych občanov Slovenskej republiky. Na cudzincov sa vzťahuje len za predpokladu, že im príslušný orgán15) pridelil rodné číslo.
(6) Na účely tohto zákona sa za verejnú listinu považuje každá listina, ktorá osvedčuje skutočnosti o osobnom stave, ak bola vydaná oprávneným orgánom a obsahuje náležitosti ustanovené týmto zákonom.
(7) Tento zákon sa nevzťahuje na uloženie matrík, ich druhopisov vedených do 31. decembra 1958 a zbierok listín podľa osobitných právnych predpisov platných do účinnosti tohto zákona.

§ 37a
Pracoviská matričného úradu zriadené mimo sídla matričného úradu podľa doterajších predpisov zostávajú nezmenené.

§ 37b
Štátnemu občanovi, ktorého uzavretie manželstva podľa § 23 ods. 1 sa zapísalo do osobitnej matriky do 30. júna 2002 a ktorý pri uzavieraní manželstva prijal ako spoločné priezvisko priezvisko manžela a súčasne si ponechal svoje doterajšie priezvisko, bude vydaný sobášny list s uvedením obidvoch priezvisk, ak o to požiada.

§ 37c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2015
(1) Ustanovenia § 7 v znení účinnom od 1. októbra 2015 sa vzťahujú na matričný úrad až po jeho pripojení na informačný systém elektronická matrika.
(2) Ak matričný úrad nie je pripojený na informačný systém elektronická matrika, matričný úrad postúpi bezodkladne žiadosť o úradný výpis z matriky a žiadosť o potvrdenie o údajoch zapísaných v matrike miestne príslušnému matričnému úradu a bezodkladne o tom informuje žiadateľa.
(3) Ak matričná udalosť nie je zapísaná v elektronickej podobe a matričný úrad je pripojený na informačný systém elektronická matrika, matričný úrad najskôr matričnú udalosť zapíše v elektronickej podobe do informačného systému elektronická matrika a následne vyhotoví úradný výpis z matriky alebo potvrdenie o údajoch zapísaných v matrike.
(4) Súdy, lekári a cirkev nie sú povinní uplatňovať výkon verejnej moci na úseku matrík v elektronickej podobe, ak im to neumožňujú technické dôvody.

§ 38
Zrušujú sa:
1.) zákon č. 268/1949 Zb. o matrikách,
2.) zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1993 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 268/1949 Zb. o matrikách,
3.) vládne nariadenie č. 93/1958 Zb. o zmenách v pôsobnosti v matričných veciach,
4.) § 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku,
5.) vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 22/1977 Zb., ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách v znení vyhlášky Federálneho
ministerstva vnútra č. 4/1991 Zb.,
6.) položky 7, 9 až 14 prílohy C a položky 62, 63, 69, 76 až 83 prílohy E zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizáciimiestnej štátnej správy.

§ 39
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1995 okrem § 12, 16, 19 ods. 3, 5 až 7 a § 38 bodu 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júlom 1994.


Michal Kováč, v. r.
Ivan Gašparovič, v. r.
Jozef Moravčík, v. r.


1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zákon č. 88/1990 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva.
1a) Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
1b) § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov  verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
1c) § 2 ods. 1 písm. q) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1d) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z.
1e) § 7 zákona č. 275/2006 Z. z.
2a) § 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
3) § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) Čl. 6 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
5) § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona č. 13/2006 Z. z.
6) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z.
6a) § 83 zákona č. 36/2005 Z. z.
7) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7a) § 11 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovanímzdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7b) § 11 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 538/2005 Z. z.
8) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9) § 31 zákona č. 36/2005 Z. z.
9a) § 108 zákona č. 36/2005 Z. z.
10) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. v znení zákona č. 13/2006 Z. z.
10a) § 45 zákona č. 36/2005 Z. z.
10b) § 49 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2005 Z. z.
10c) § 48 zákona č. 36/2005 Z. z.
10d) § 56 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z.
10e) § 27 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
11) Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
12) § 116 Občianskeho zákonníka.
13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
14) § 3 a 4 zákona č. 36/2005 Z. z.
14a) § 19 zákona č. 305/2013 Z. z.
15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
15a) § 3 zákona č. 305/2013 Z. z.
15b) § 9 až 12 zákona č. 36/2005 Z. z.
17) § 7 zákona č. 36/2005 Z. z.
18) § 8 zákona č. 36/2005 Z. z.
18a) § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z.
18b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
18c) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
19) Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. v znení zákona č. 215/2004 Z. z., § 23 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnompoistení a o zmene
a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2005 Z. z., zákon
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
19a) § 22 písm. b) zákona č. 253/1998 Z. z.
20) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
21) § 21 až 23 zákona č. 382/2004 Z. z.


Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z.z. o matrikách 

ZOZNAM MATRIČNÝCH ÚRADOV

Bratislavský kraj
Bratislava I
Staré Mesto
Bratislava II
Podunajské Biskupice
Ružinov
Vrakuňa
Bratislava III
Nové Mesto
Rača
Vajnory
Bratislava IV
Devínska Nová Ves
Karlova Ves
Záhorská Bystrica
Bratislava V
Čunovo
Jarovce
Petržalka
Rusovce
Malacky
Gajary
Jablonové
Jakubov
Kostolište
Kuchyňa
Láb
Lozorno
Malacky
Malé Leváre
Marianka
Pernek
Plavecké Podhradie
Plavecký Mikuláš
Plavecký Štvrtok
Rohožník
Sološnica
Studienka
Stupava
Suchohrad
Veľké Leváre
Vysoká pri Morave
Záhorie (vojenský obvod) 
Záhorská Ves
Závod
Zohor
Pezinok
Báhoň
Budmerice
Častá
Doľany
Modra
Pezinok
Slovenský Grob
Svätý Jur
Šenkvice
Viničné
Vinosady
Vištuk
Senec
Bernolákovo
Blatné
Čataj
Dunajská Lužná
Hrubý Šúr
Chorvátsky Grob
Ivanka pri Dunaji
Kostolná pri Dunaji
Kráľová pri Senci
Malinovo
Most pri Bratislave
Nová Dedinka
Reca
Senec
Tomášov
Veľký Biel

Trnavský kraj
Dunajská Streda
Baka
Baloň
Blatná na Ostrove
Čiližská Radvaň
Dolný Bar
Dolný Štál
Dunajská Streda
Gabčíkovo
Holice
Horný Bar
Jahodná
Kráľovičove Kračany
Lehnice
Michal na Ostrove
Nový Život
Ohrady
Okoč
Padáň
Rohovce
Sap
Šamorín
Štvrtok na Ostrove
Topoľníky
Trhová Hradská
Trnávka
Trstená na Ostrove
Veľká Paka
Veľké Blahovo
Veľký Meder
Vojka nad Dunajom
Vrakúň
Zlaté Klasy
Galanta
Abrahám
Čierny Brod
Dolné Saliby
Galanta
Horné Saliby
Jelka
Kajal
Košúty
Kráľov Brod
Mostová
Pata
Pusté Úľany
Sereď
Sládkovičovo
Šintava
Šoporňa
Tomášikovo
Topoľnica
Trstice
Váhovce
Veľká Mača
Veľké Úľany
Veľký Grob
Vozokany
Zemianske Sady
Hlohovec
Červeník
Dvorníky
Hlohovec
Horné Otrokovce
Horné Zelenice
Leopoldov
Madunice
Pastuchov
Trakovice
Piešťany
Dolný Lopašov
Drahovce
Chtelnica
Krakovany
Moravany nad Váhom
Ostrov
Piešťany
Veľké Kostoľany
Veselé
Vrbové
Senica
Borský Mikuláš
Borský Svätý Jur
Cerová
Dojč
Hlboké
Jablonica
Koválov
Kúty
Lakšárska Nová Ves
Moravský Svätý Ján
Plavecký Peter
Prietrž
Prievaly
Senica
Sobotište
Šajdíkove Humence
Šaštín-Stráže
Štefanov
Skalica
Brodské
Dubovce
Gbely
Holíč
Kopčany
Petrova Ves
Popudinské Močidlany
Radošovce
Skalica
Unín
Trnava
Bíňovce
Bohdanovce nad Trnavou
Boleráz
Borová
Brestovany
Cífer
Dechtice
Dobrá Voda
Dolná Krupá
Dolné Dubové
Dolné Lovčice
Dolné Orešany
Horné Orešany
Jaslovské Bohunice
Križovany nad Dudváhom
Majcichov
Ružindol
Smolenice
Suchá nad Parnou
Špačince
Šúrovce
Trnava
Trstín
Vlčkovce
Voderady
Zavar

Trenčiansky kraj
Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou
Podlužany
Rybany
Slatina nad Bebravou
Šišov
Uhrovec
Veľké Držkovce
Zlatníky
Ilava
Bolešov
Červený Kameň
Dubnica nad Váhom
Horná Poruba
Ilava
Košeca
Ladce
Nová Dubnica
Pruské
Zliechov
Myjava
Brezová pod Bradlom
Kostolné
Krajné
Myjava
Vrbovce
Nové Mesto nad Váhom
Beckov
Bošáca
Bzince pod Javorinou
Čachtice
Dolné Srnie
Horná Stred
Hrádok
Kálnica
Kočovce
Lubina
Lúka
Modrová
Moravské Lieskové
Nová Bošáca
Nové Mesto nad Váhom
Pobedim
Podolie
Považany
Stará Turá
Partizánske
Bošany
Chynorany
Klátova Nová Ves
Partizánske
Skačany
Veľké Uherce
Veľký Klíž
Žabokreky nad Nitrou
Považská Bystrica
Brvnište
Dolná Mariková
Dolný Lieskov
Domaniža
Horná Mariková
Jasenica
Papradno
Plevník-Drienové
Považská Bystrica
Prečín
Pružina
Udiča
Prievidza
Bojnice
Bystričany
Čavoj
Čereňany
Diviaky nad Nitricou
Dolné Vestenice
Handlová
Horná Ves
Chrenovec-Brusno
Kanianka
Lehota pod Vtáčnikom
Nedožery-Brezany
Nitrianske Pravno
Nitrianske Rudno
Nitrianske Sučany
Nitrica
Nováky
Osľany
Prievidza
Valaská Belá
Zemianske Kostoľany
Púchov
Beluša
Dohňany
Lazy pod Makytou
Lednica
Lednické Rovne
Lúky
Lysá pod Makytou
Mojtín
Púchov
Záriečie
Trenčín
Dolná Súča
Drietoma
Dubodiel
Horná Súča
Horné Srnie
Melčice-Lieskové
Motešice
Nemšová
Soblahov
Svinná
Trenčianska Teplá
Trenčianska Turná
Trenčianske Jastrabie
Trenčianske Stankovce
Trenčianske Teplice
Trenčín

Nitriansky kraj
Komárno
Bátorove Kosihy
Bodza
Búč
Čalovec
Číčov
Dulovce
Hurbanovo
Chotín
Imeľ
Iža
Kameničná
Klížska Nemá
Kolárovo
Komárno
Marcelová
Martovce
Moča
Modrany
Nesvady
Okoličná na Ostrove
Pribeta
Radvaň nad Dunajom
Sokolce
Svätý Peter
Tôň
Trávnik
Veľké Kosihy
Zemianska Olča
Zlatná na Ostrove
Levice
Bátovce
Beša
Čaka
Čata
Demandice
Dolná Seč
Dolný Pial
Farná
Hokovce
Hontianska Vrbica
Horné Semerovce
Hronovce
Ipeľský Sokolec
Jur nad Hronom
Kalná nad Hronom
Keť
Kozárovce
Levice
Mýtne Ludany
Nová Dedina
Nový Tekov
Plášťovce
Plavé Vozokany
Pohronský Ruskov
Pukanec
Rybník
Santovka
Starý Tekov
Šahy
Šalov
Šarovce
Tekovské Lužany
Tlmače
Veľké Ludince
Veľký Ďur
Vyškovce nad Ipľom
Želiezovce
Žemberovce
Nitra
Alekšince
Báb
Branč
Cabaj-Čápor
Golianovo
Hruboňovo
Ivanka pri Nitre
Jarok
Jelenec
Klasov
Lefantovce
Lehota
Lužianky
Mojmírovce
Nitra
Nová Ves nad Žitavou
Nové Sady
Pohranice
Rišňovce
Veľké Zálužie
Veľký Cetín
Vinodol
Vráble
Výčapy-Opatovce
Zbehy
Nové Zámky
Andovce
Bánov
Bardoňovo
Belá
Bešeňov
Bíňa
Branovo
Bruty
Černík
Dedinka
Dolný Ohaj
Dubník
Dvory nad Žitavou
Gbelce
Hul
Jasová
Jatov
Kamenica nad Hronom
Kamenín
Kamenný Most
Kmeťovo
Kolta
Komjatice
Komoča
Ľubá
Maňa
Michal nad Žitavou
Mojzesovo
Mužla
Nová Vieska
Nové Zámky
Palárikovo
Podhájska
Pozba
Rúbaň
Salka
Semerovo
Sikenička
Strekov
Svodín
Štúrovo
Šurany
Trávnica
Tvrdošovce
Úľany nad Žitavou
Veľké Lovce
Veľký Kýr
Zemné
Šaľa
Diakovce
Hájske
Kráľová nad Váhom
Močenok
Neded
Selice
Šaľa
Tešedíkovo
Trnovec nad Váhom
Vlčany
Žihárec
Topoľčany
Bojná
Horné Obdokovce
Kovarce
Ludanice
Prašice
Preseľany
Radošina
Rajčany
Solčany
Topoľčany
Veľké Ripňany
Zlaté Moravce
Čierne Kľačany
Hosťovce
Neverice
Obyce
Skýcov
Sľažany
Tesárske Mlyňany
Topoľčianky
Zlaté Moravce

Žilinský kraj
Bytča
Bytča
Kolárovice
Kotešová
Petrovice
Predmier
Súľov-Hradná
Štiavnik
Veľké Rovné
Čadca
Čadca
Čierne
Klokočov
Korňa
Krásno nad Kysucou
Makov
Nová Bystrica
Olešná
Oščadnica
Raková
Skalité
Stará Bystrica
Staškov
Svrčinovec
Turzovka
Vysoká nad Kysucou
Zákopčie
Zborov nad Bystricou
Dolný Kubín
Dlhá nad Oravou
Dolný Kubín
Chlebnice
Oravský Podzámok
Párnica
Veličná
Zázrivá
Kysucké Nové Mesto
Horný Vadičov
Kysucké Nové Mesto
Kysucký Lieskovec
Nesluša
Ochodnica
Rudina
Liptovský Mikuláš
Bobrovec
Huty
Hybe
Kráľova Lehota
Liptovská Kokava
Liptovská Sielnica
Liptovský Hrádok
Liptovský Ján
Liptovský Mikuláš
Ľubeľa
Partizánska Ľupča
Pribylina
Svätý Kríž
Važec
Východná
Závažná Poruba
Martin
Belá-Dulice
Blatnica
Bystrička
Ďanová
Kláštor pod Znievom 
Košťany nad Turcom
Krpeľany
Lipovec
Martin
Necpaly
Podhradie
Príbovce
Sklabiňa
Sučany
Turany
Turčianska Štiavnička
Turčianske Jaseno
Valča
Vrútky
Žabokreky
Námestovo
Bobrov
Breza
Hruštín
Krušetnica
Lokca
Mútne
Námestovo
Novoť
Oravská Lesná
Oravská Polhora
Oravské Veselé
Rabča
Rabčice
Zákamenné
Zubrohlava
Ružomberok
Hubová
Komjatná
Likavka
Liptovská Lúžna
Liptovská Osada
Liptovská Teplá
Liptovské Revúce
Lisková
Ľubochňa
Lúčky
Ružomberok
Sliače
Stankovany
Švošov
Turčianske Teplice
Dubové
Horná Štubňa
Jazernica
Malý Čepčín
Mošovce
Sklené
Slovenské Pravno
Turček
Turčianske Teplice
Tvrdošín
Habovka
Liesek
Nižná
Suchá Hora
Trstená
Tvrdošín
Žilina
Belá
Čičmany
Divina
Dlhé Pole
Dolná Tižina
Dolný Hričov
Fačkov
Hôrky
Lietava
Lutiše
Rajec
Rajecká Lesná
Rajecké Teplice
Strečno
Terchová
Varín
Žilina

Banskobystrický kraj
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Brusno
Čerín
Ľubietová
Poniky
Selce
Slovenská Ľupča
Staré Hory
Banská Štiavnica
Banská Belá
Banská Štiavnica
Prenčov
Svätý Anton
Štiavnické Bane
Brezno
Bacúch
Beňuš
Brezno
Čierny Balog
Heľpa
Hronec
Lom nad Rimavicou
Mýto pod Ďumbierom
Nemecká
Podbrezová
Pohorelá
Pohronská Polhora
Polomka
Predajná
Šumiac
Telgárt
Valaská
Závadka nad Hronom
Detva
Detva
Detvianska Huta
Dúbravy
Horný Tisovník
Hriňová
Klokoč
Kriváň
Látky
Podkriváň
Stará Huta
Vígľaš
Vígľašská Huta-Kalinka
Krupina
Bzovík
Cerovo
Čabradský Vrbovok
Dudince
Hontianske Moravce
Hontianske Nemce
Hontianske Tesáre
Krupina
Litava
Rykynčice
Sebechleby
Senohrad
Lučenec
Ábelová
Buzitka
Divín
Dobroč
Fiľakovo
Halič
Holiša
Lovinobaňa 
Lučenec
Mýtna
Radzovce
Rapovce
Šíd
Tomášovce
Veľká nad Ipľom
Poltár
Cinobaňa
Hrnčiarska Ves
Kalinovo
Kokava nad Rimavicou
Málinec
Poltár
Uhorské
Revúca
Gemerská Ves
Hucín
Jelšava
Lubeník
Muráň
Ratková
Revúca
Sirk
Tornaľa
Rimavská Sobota
Bátka
Číž
Figa
Gemerský Jablonec
Hajnáčka
Hnúšťa
Hodejov
Hostice
Hrachovo
Jesenské
Klenovec
Kráľ
Ožďany
Rimavská Baňa
Rimavská Seč
Rimavská Sobota
Teplý Vrch
Tisovec
Včelince
Veľký Blh
Veľký Krtíš
Bušince
Čebovce
Čelovce
Dačov Lom
Dolná Strehová
Dolné Plachtince
Dolné Strháre
Hrušov
Kamenné Kosihy
Modrý Kameň
Nenince
Pôtor
Senné
Sklabiná
Slovenské Ďarmoty
Veľká Čalomija
Veľká Ves nad Ipľom
Veľký Krtíš
Vinica
Vrbovka
Želovce
Zvolen
Budča
Dobrá Niva
Lešť (vojenský obvod)
Očová
Pliešovce
Sása
Sliač
Zvolen
Zvolenská Slatina
Žarnovica
Hodruša-Hámre
Hrabičov
Hronský Beňadik
Nová Baňa
Veľká Lehota
Žarnovica
Žiar nad Hronom
Hliník nad Hronom
Horná Ždaňa
Janova Lehota
Kremnica
Trnavá Hora
Vyhne
Žiar nad Hronom

Prešovský kraj
Bardejov
Bardejov
Gaboltov
Hertník
Kružlov
Kurima
Malcov
Marhaň
Nižná Polianka
Raslavice
Zborov
Humenné
Humenné
Kamenica nad Cirochou
Košarovce
Koškovce
Ohradzany
Papín
Ruská Poruba
Topoľovka
Udavské
Kežmarok
Kežmarok
Lendak
Slovenská Ves
Spišská Belá
Spišská Stará Ves
Spišské Hanušovce
Veľká Lomnica
Vrbov
Levoča
Levoča
Nižné Repaše
Spišské Podhradie
Spišský Štvrtok
Medzilaborce
Habura
Krásny Brod
Medzilaborce
Oľka
Radvaň nad Laborcom
Výrava
Poprad
Hôrka
Hranovnica
Liptovská Teplička
Poprad
Spišské Bystré
Svit
Štrba
Šuňava
Veľký Slavkov
Vysoké Tatry
Ždiar
Prešov
Bzenov
Drienov
Fričovce
Hermanovce
Chmeľov
Chminianska Nová Ves
Kapušany
Lemešany
Petrovany
Prešov
Sedlice
Svinia
Šarišské Bohdanovce
Široké
Terňa
Tuhrina
Veľký Šariš
Sabinov
Brezovica
Jarovnice
Lipany
Pečovská Nová Ves
Sabinov
Šarišské Dravce
Šarišské Michaľany
Snina
Belá nad Cirochou
Klenová
Pčoliné
Snina
Stakčín
Ubľa
Ulič
Stará Ľubovňa
Hniezdne
Jarabina
Ľubotín
Malý Lipník
Mníšek nad Popradom
Nová Ľubovňa
Orlov
Plavnica
Podolínec
Stará Ľubovňa
Veľký Lipník
Stropkov
Brusnica
Bukovce
Havaj
Nižná Olšava
Stropkov
Turany nad Ondavou
Svidník
Cernina
Giraltovce
Krajná Poľana
Kružlová 
Ladomirová
Nižný Mirošov
Okrúhle
Svidník
Vranov nad Topľou
Bystré
Hanušovce nad Topľou
Holčíkovce
Nižný Hrabovec
Sečovská Polianka
Slovenská Kajňa
Soľ
Tovarné
Vranov nad Topľou
Vyšný Žipov

Košický kraj
Gelnica
Gelnica
Jaklovce
Kluknava
Margecany
Mníšek nad Hnilcom
Nálepkovo
Prakovce
Smolník
Švedlár
Košice I - Kassa I.
Staré Mesto
Košice II – Kassa II. 
Šaca
Západ
Košice III – Kassa III.
Dargovských hrdinov
Košice IV – Kassa IV.
Juh
Košice-okolie
Bidovce
Bohdanovce
Buzica
Čaňa
Čečejovce
Družstevná pri Hornáde
Haniska
Jasov
Kecerovce
Košická Belá
Košická Polianka
Kráľovce
Kysak
Malá Ida
Medzev
Moldava nad Bodvou
Nižný Klátov
Perín-Chym
Poproč
Rozhanovce
Ruskov
Seňa
Slanec
Turňa nad Bodvou
Valaliky
Veľká Ida
Ždaňa
Michalovce
Bracovce
Budkovce
Jovsa
Malčice
Michalovce
Nacina Ves
Palín
Pavlovce nad Uhom
Strážske
Trhovište
Veľké Kapušany
Vinné
Vojany
Zalužice
Zemplínska Široká
Žbince
Rožňava
Dobšiná
Jablonov nad Turňou
Krásnohorské Podhradie 
Plešivec
Rožňava
Slavošovce
Štítnik
Sobrance
Bežovce
Krčava
Podhoroď
Porúbka
Remetské Hámre
Sobrance
Úbrež
Veľké Revištia
Spišská Nová Ves
Hrabušice
Krompachy
Letanovce
Markušovce
Rudňany
Spišská Nová Ves
Spišské Vlachy
Spišský Hrušov
Trebišov
Bo
Borša
Cejkov
Čerhov
Čierna nad Tisou
Kráľovský Chlmec
Kuzmice
Leles
Michaľany
Novosad
Parchovany
Sečovce
Somotor
Streda nad Bodrogom
Trebišov
Veľké Trakany
Veľký Horeš