+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Zákon o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky
Zákon o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky (221/1996)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 03.07.1996
Platnosť od: 24.07.1996
Účinnosť od: 24.07.1996
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Žiadna história
Hatályos 2002. január 1-től

Tt. 221/1996.

Törvény
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG TERÜLETI ÉS KÖZIGAZGATÁSI FELOSZTÁSÁRÓL


Kelt: 1996. július 3.


Módosítva:
Tt. 389/1999., hatályos 1999. december 31-től
Tt. 453/2001., hatályos 2002. január 1-től


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt hozta meg:


1. §
Bevezető rendelkezés
A Szlovák Köztársaság területe egységes és oszthatatlan.1) A közigazgatás gyakorlása céljából területi egységeket és közigazgatási egységeket alakítanak ki.


ELSŐ RÉSZ
Területi felosztás

2. §
Alapvető rendelkezések
(1) A Szlovák Köztársaság területi önkormányzati egységei a községek2) és a nagyobb területi egységek.3)
(2) A nagyobb területi egység területe kizárólag a kerület területi körzetével azonos; a nagyobb területi egység jogállásáról, hatásköreiről és önkormányzati szerveiről külön törvény rendelkezik.
(3) A külön törvény szerint létrehozott katonai körzet4) nem része a községnek és a nagyobb területi egységnek.


MÁSODIK RÉSZ
Közigazgatási felosztás

7. §
Alapvető rendelkezések
(1) A Szlovák Köztársaság közigazgatási egységei a kerületek és a járások. A kerületek járásokra tagolódnak. A kerület területi körzete és a járás területi körzete az állami hatóságok (szervek) hatásköre gyakorlásának területi körzetei, ha külön jogszabály másként nem rendelkezik.
(2) Közigazgatási egység a község és a katonai körzet,4) ha külön jogszabályi rendelkezés értelmében államigazgatási feladatot lát el.9)

8. §
A kerületek
(1) Az alábbi kerületek kerülnek létrehozásra:
a) Pozsonyi kerület,
b) Nagyszombati kerület,
c) Trencséni kerület,
d) Nyitrai kerület,
e) Zsolnai kerület,
f) Besztercebányai kerület,
g) Eperjesi kerület,
h) Kassai kerület.
(2) A város, mely alapján a kerületet elnevezték, székhelye azon állami hatóságoknak (szerveknek), amelyek a kerület területi körzetében működnek, ha külön törvény másként nem rendelkezik.
(3) A kormány bizonylatot ad ki a város kerületi székhelyi státusáról.

9. §
A járások
(1) A Pozsonyi kerületben az alábbi járások kerülnek létrehozásra:
a) Pozsony I. járás,
b) Pozsony II. járás,
c) Pozsony III. járás,
d) Pozsony IV. járás,
e) Pozsony V. járás,
f) Malackai járás,
g) Bazini járás,
h) Szenci járás.
(2) A Nagyszombati kerületben az alábbi járások kerülnek létrehozásra:
a) Nagyszombati járás,
b) Dunaszerdahelyi járás,
c) Galántai járás,
d) Galgóci járás,
e) Pöstyéni járás,
f) Szenicei járás,
g) Szakolcai járás.
(3) A Trencséni kerületben az alábbi járások kerülnek létrehozásra:
a) Trencséni járás,
b) Báni járás,
c) Illavai járás,
d) Miavai járás,
e) Vágújhelyi járás,
f) Simonyi járás,
g) Vágbesztercei járás,
h) Privigyei járás,
ch) Puhói járás.
(4) A Nyitrai kerületben az alábbi járások kerülnek létrehozásra:
a) Nyitrai járás,
b) Komáromi járás,
c) Lévai járás,
d) Érsekújvári járás,
e) Vágsellyei járás,
f) Nagytapolcsányi járás,
g) Aranyosmaróti járás.
(5) A Zsolnai kerületben az alábbi járások kerülnek létrehozásra:
a) Zsolnai járás,
b) Nagybiccsei járás,
c) Csacai járás,
d) Alsókubini járás,
e) Kiszucaújhelyi járás,
f) Liptószentmiklósi járás,
g) Turócszentmártoni járás,
h) Námesztói járás,
ch) Rózsahegyi járás,
i) Stubnyafürdői járás,
j) Turdossini járás.
(6) A Besztercebányai kerületben az alábbi járások kerülnek létrehozásra:
a) Besztercebányai járás,
b) Selmecbányai járás,
c) Breznóbányai járás,
d) Gyetvai járás,
e) Korponai járás,
f) Losonci járás,
g) Poltári járás,
h) Nagyrőcei járás,
ch) Rimaszombati járás,
i) Nagykürtösi járás,
j) Zólyomi járás,
k) Zsarnócai járás,
l) Garamszentkereszti járás.
(7) Az Eperjesi kerületben az alábbi járások kerülnek létrehozásra:
a) Eperjesi járás,
b) Bártfai járás,
c) Homonnai járás,
d) Késmárki járás,
e) Lőcsei járás,
f) Mezőlaborci járás,
g) Poprádi járás,
h) Kisszebeni járás,
ch) Szinnai járás,
i) Ólublói járás,
j) Sztropkói járás,
k) Felsővízközi járás,
l) Varannói járás.
(8) A Kassai kerületben az alábbi járások kerülnek létrehozásra:
a) Kassa I. járás,
b) Kassa II. járás,
c) Kassa III. járás,
d) Kassa IV. járás,
e) Kassa-környéki járás,
f) Gölnicbányai járás,
g) Nagymihályi járás,
h) Rozsnyói járás,
ch) Szobránci járás,
i) Iglói járás,
j) Tőketerebesi járás.
(9) A város, mely alapján a járást elnevezték, székhelye azon állami hatóságoknak (szerveknek), amelyek a járás területi körzetében működnek, ha külön törvény másként nem rendelkezik.
(10) A kormány bizonylatot ad ki a város járási székhelyi státusáról.

10. §
Községek jegyzéke
Az egyes járásokat alkotó községek és katonai körzetek jegyzékét a kormány kormányrendeletben határozza meg.


NEGYEDIK RÉSZ
Közös és záró rendelkezések

18. §
Megszűnik a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 517/1990. sz. törvénye a Szlovák Köztársaság területi és közigazgatási felosztásáról, a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 295/1992. sz. törvénye értelmében.

19. §
A jelen törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


Michal Kováč s. k..
Ivan Gašparovič s. k.
Vladimír Mečiar s. k.


1) A Szlovák Köztársaság Alkotmánya 3. cikkelyének 1. bekezdése.
2) A Szlovák Köztársaság Alkotmánya 64. cikkelyének 2. bekezdése, a Szlovák Nemzeti Tanács  Tt. 369/1990. sz., a községi önkormányzatokról szóló törvényének 1. §-a.
3)  A Szlovák Köztársaság Alkotmánya 64. cikkelyének 3. bekezdése.
4) A Tt. 169/1990. sz. törvénye a katonai körzetekről.
5) A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990. sz. törvénye 11.a §-a 1. bek. a) pontja a későbbi módosítások értelmében.
5a) A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990. sz. törvénye 2. §-ának 2. bek.
5b) A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990. sz. törvénye 2. §-ának 3. bek.
6) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. sz., az ingatlankataszterről, valamint a tulajdoni és egyéb jogok bejegyzéséről szóló (kataszteri) törvényének 52. §-a.
7) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 270/1995. sz., a Szlovák Köztársaság államnyelvéről szóló törvénye 3. §-a 3. bek. d) pontja.
8) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 191/1994. sz., a községeknek a nemzeti kisebbségek nyelvén történő megjelöléséről szóló törvénye.
9) A Szlovák Köztársaság Alkotmánya 64. cikkelyének 2. bek. és 71. cikkelye, valamint a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990. sz. törvénye 5. §-ának 1. bek.
10) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. sz. törvénye.
11) A Tt. 50/1976. sz., a területrendezésről és az építési rendről (építésügyi törvény) törvényének 76. és következő §-ai a későbbi módosítások értelmében. 
12) A Tt. 71/1967. sz. törvénye a közigazgatási eljárásról (közigazgatási rend).
Časová verzia účinná od 1. januára 2002

221/1996 Z. z.

Zákon
O ÚZEMNOM A SPRÁVNOM USPORIADANÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY


z 3. júla 1996


Zmena:
389/1999 Z.z. s účinnosťou od 31. decembra 1999
453/2001 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2002


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Úvodné ustanovenie
Územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné.1) Na výkon správy sa vytvárajú územné celky a správne celky.


PRVÁ ČASŤ
Územné usporiadanie

§ 2
Základné ustanovenia
(1) Samosprávnymi územnými celkami Slovenskej republiky sú obce2) a vyššie územné celky.3)
(2) Územný obvod vyššieho územného celku je zhodný len s územným obvodom kraja; postavenie, pôsobnosť a orgány samosprávy vyššieho územného celku ustanoví osobitný zákon.
(3) Vojenský obvod zriadený podľa osobitného zákona4) nie je súčasťou obce ani vyššieho územného celku.


DRUHÁ ČASŤ
Správne usporiadanie

§ 7
Základné ustanovenia
(1) Správnymi celkami Slovenskej republiky sú kraje a okresy. Kraje sa členia na okresy. Územný obvod kraja a územný obvod okresu sú územnými obvodmi na výkon pôsobnosti orgánov štátu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(2) Správnymi celkami sú obce a vojenské obvody,4) ak podľa osobitných zákonov vykonávajú štátnu správu.9)

§ 8
Kraje
(1) Zriaďujú sa tieto kraje:
a) Bratislavský kraj,
b) Trnavský kraj,
c) Trenčiansky kraj,
d) Nitriansky kraj,
e) Žilinský kraj,
f) Banskobystrický kraj,
g) Prešovský kraj,
h) Košický kraj.
(2) Mesto, podľa ktorého je kraj pomenovaný, je sídlom orgánov štátu, ktoré pôsobia v územnom obvode kraja, ak osobitný zákon neustanoví inak.
(3) Vláda vydá osvedčenie o určení mesta za sídlo kraja.

§ 9
Okresy
(1) V Bratislavskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a) okres Bratislava I,
b) okres Bratislava II,
c) okres Bratislava III,
d) okres Bratislava IV,
e) okres Bratislava V,
f) okres Malacky,
g) okres Pezinok,
h) okres Senec.
(2) V Trnavskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a) okres Trnava,
b) okres Dunajská Streda,
c) okres Galanta,
d) okres Hlohovec,
e) okres Piešťany,
f) okres Senica,
g) okres Skalica.
(3) V Trenčianskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a) okres Trenčín,
b) okres Bánovce nad Bebravou,
c) okres Ilava,
d) okres Myjava,
e) okres Nové Mesto nad Váhom,
f) okres Partizánske,
g) okres Považská Bystrica,
h) okres Prievidza,
ch) okres Púchov.
(4) V Nitrianskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a) okres Nitra,
b) okres Komárno,
c) okres Levice,
d) okres Nové Zámky,
e) okres Šaľa,
f) okres Topoľčany,
g) okres Zlaté Moravce.
(5) V Žilinskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a) okres Žilina,
b) okres Bytča,
c) okres Čadca,
d) okres Dolný Kubín,
e) okres Kysucké Nové Mesto,
f) okres Liptovský Mikuláš,
g) okres Martin,
h) okres Námestovo,
ch) okres Ružomberok,
i) okres Turčianske Teplice,
j) okres Tvrdošín.
(6) V Banskobystrickom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a) okres Banská Bystrica,
b) okres Banská Štiavnica,
c) okres Brezno,
d) okres Detva,
e) okres Krupina,
f) okres Lučenec,
g) okres Poltár,
h) okres Revúca,
ch) okres Rimavská Sobota,
i) okres Veľký Krtíš,
j) okres Zvolen,
k) okres Žarnovica,
l) okres Žiar nad Hronom.
(7) V Prešovskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a) okres Prešov,
b) okres Bardejov,
c) okres Humenné,
d) okres Kežmarok,
e) okres Levoča,
f) okres Medzilaborce,
g) okres Poprad,
h) okres Sabinov,
ch) okres Snina,
i) okres Stará Ľubovňa,
j) okres Stropkov,
k) okres Svidník,
l) okres Vranov nad Topľou.
(8) V Košickom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a) okres Košice I,
b) okres Košice II,
c) okres Košice III,
d) okres Košice IV,
e) okres Košice-okolie,
f) okres Gelnica,
g) okres Michalovce,
h) okres Rožňava,
ch) okres Sobrance,
i) okres Spišská Nová Ves,
j) okres Trebišov.
(9) Mesto, podľa ktorého je okres pomenovaný, je sídlom orgánov štátu, ktoré pôsobia v jeho územnom obvode, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(10) Vláda vydá osvedčenie o určení mesta za sídlo okresu.

§ 10
Zoznam obcí
Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy ustanoví vláda nariadením vlády.


ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 18
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb.

§ 19
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.


1) Čl. 3 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
2) Čl. 64 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.§ 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
3) Čl. 64 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
4) Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
5) § 11a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
5a) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
5b) § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
6) § 52 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
7) § 3 ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.
8) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín.
9) Čl. 64 ods. 2 a čl. 71 Ústavy Slovenskej republiky.§ 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
11) § 76 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
12) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).