+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Zákon o miestnych daniach
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (268/2014)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 16.09.2014
Platnosť od: 10.10.2014
Účinnosť od: 15.10.2014
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Účinnosť od Novela Zákon
01.11.2004   582/2004
Hatályos 2014. október 15-től 2014. november 30-ig

Tt. 582/2004.

Törvény
A HELYI ADÓKRÓL, VALAMINT A HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS AZ ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK HELYI ILLETÉKÉRŐL


Kelt 2004. szeptember 23.


Módosítva:
Tt. 733/2004., hatályos 2005. január 1-től
Tt. 747/2004., hatályos 2005. január 1-től
Tt. 171/2005., hatályos 2005. május 1-től
Tt. 517/2005., hatályos 2005. december 1-től
Tt. 120/2006., hatályos 2007. január 1-től
Tt. 460/2007., hatályos 2008. január 1-től
Tt. 538/2007., hatályos 2007. december 1-től
Tt. 465/2008., hatályos 2009. január 1-től
Tt. 535/2008., hatályos 2009. január 1-től
Tt. 467/2009., hatályos 2009. december 1-től
Tt. 527/2010., hatályos 2010. december 29-től
Tt. 527/2010., hatályos 2011. március 1-től
Tt. 406/2011., hatályos 2011. december 1-től
Tt. 460/2011., hatályos 2012. január 1-től
Tt. 548/2011., hatályos 2012. január 1-től
Tt. 68/2012., hatályos 2012. július 1-től
Tt. 460/2011., hatályos 2012. december 1-től
Tt. 286/2012., hatályos 2012. december 1-től
Tt. 343/2012., hatályos 2013. január 1-től
Tt. 347/2013., hatályos 2013. december 1-től
Tt. 484/2013., hatályos 2014. január 1-től
Tt. 268/2014., hatályos 2014. november 1-től


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a következő törvényt fogadta el:


ELSŐ RÉSZ

1. §
A szabályozás tárgya
Jelen törvény állapítja meg a helyi adók, valamint a háztartási hulladék és az építési törmelék helyi illetékének mértékét.

2. §
A helyi adók fajtái
(1) A települések által kiszabható helyi adók a következők:
a) ingatlanadó, 
b) ebadó, 
c) közterület használati adó, 
d) szállásadó, 
e) árukiadóautomata-adó, 
f) játékautomata-adó, 
g) gépjárművel történelmi városrészbe történő behajtásért és ott tartózkodásért járó adó, 
h) nukleárislétesítmény-adó. 
(2) A település a háztartási hulladékért és az építési törmelékért illetéket (a továbbiakban csak mint „illeték“) szab ki.
(3) Az önkormányzati megye által kiszabható helyi adó a gépjárműadó. 

3. §
Adómegállapítási időszak
A 2. § 1. bekezdés a), b), e) és h) pontjaiban továbbá a 3. bekezdésben felsorolt helyi adók és a 2. § 2. bekezdésében szereplő illetékek adózási időszaka a naptári év, hacsak a 90. § 3-6. bekezdése nem rendelkeznek másként. 


MÁSODIK RÉSZ 
Az ingatlanadó

4. §
Az ingatlanadó a következő adónemeket foglalja magába:
a) telek- és földadó,
b) építményadó, 
c) lakásadó és lakóházban található, nem lakás céljára szolgáló helyiségek adója1) (a továbbiakban csak mint „lakásadó“).

A telek- és földadó

5. §
Az adóalany
(1) A telek- és földadó adóalanya, ha a 2. bekezdés másként nem rendelkezik,
a) a telek ill. föld tulajdonosa, 
b) az állami tulajdonban lévő földek kezelője,2) a település tulajdonában lévő földek kezelője3) vagy az önkormányzati megyei tulajdonban lévő földek kezelője,4) bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba (a továbbiakban csak mint „telekkönyv“). 
(2) A telek- és földadó adóalanya 
a) olyan természetes vagy jogi személy, akinek a birtokrendezés végrehajtásáig megművelés céljából, jogi személy által használt termőföldalapból kiemelt, csereföld került kiosztásra,5)
b) bérlő, ha 
1. a földbérleti viszonya legalább öt éve tart vagy öt évig fog tartani, és a bérlő be van jegyezve a telekkönyvbe, 
2. a Szlovák Földalap által kezelt földeket bérel,6)
3. az a) pontban szereplő adóalany csereföldjeit bérli. 
(3) Ha az 1. és 2. bekezdések szerint nem lehet megállapítani az adóalanyt, akkor az a személy az adóalany, aki a földet valójában használja. 
(4) Ha a föld több adóalany közös tulajdonában van, akkor a telek- és földadó adóalanya az összes társtulajdonos, tulajdonrészük nagyságának megfelelő arányban. Ha minden társtulajdonos egyetért abban, hogy a telek- és földadó adóalanyait egyikük képviselje, a többi társtulajdonost az adóból való részesedésének mértékéig terheli az adókötelezettség. Ha a föld házastársi osztatlan közös tulajdonban van, az adó alanya mindkét házastárs, akiket együttesen és egyetemlegesen terhel az adókötelezettség. 

6. §
Az adó tárgya
(1) A telek- és földadó tárgyát a Szlovák Köztársaság területén található telkek és földek képezik, az alábbi tagolódásban: 
a) szántóföld, komlóföldek, szőlők, gyümölcsösök, állandó gyepterületek (legelők),7)
b) kertek, 
c) beépített területek és udvarok, egyéb területek,7)
d) erdőterületek, amelyeken erdőgazdálkodás folyik,8) halastavak, haltenyésztéssel és egyéb gazdaságilag hasznosított vízterületekkel, 
e) építési telkek. 
(2) A telek- és földadó tárgyát nem képezik 
a) a területek vagy azok részei, melyeken olyan építmények találhatók, amelyek az építményadó vagy a lakásadó tárgyát képezik, 
b) olyan telkek vagy azok részei, melyeken közutak épültek, kivéve a közhasználatban lévő utakat (erdei utak), valamint az országos vasúthálózatot és a regionális vasúthálózatot, 
c) olyan építményekkel beépített telkek vagy azok részei, melyek a 10. § 3. bekezdése szerint nem képezik az építményadó tárgyát. 
(3) A telek, 1. bekezdés szerinti, megfelelő csoportba/osztályba való besorolását, annak telekkönyvi besorolása határozza meg, hacsak a 4. bekezdés nem rendelkezik másként. Az erdőterület erdő kategóriába történő besorolásánál az erdőgondozási program a meghatározó. 
(4) Jelen törvény alkalmazásában építési teleknek minősül az a telek, amely a jogerős építési engedélyben szerepel, egészen az építmény használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedéséig, amely a 10. § 2. bek. szerint az építményadó tárgyát képezi, vagy az a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket tartalmazó építmény, amely a 14. § szerint a lakásadó tárgyát képezi. Az építési telek teljes nagyságát azon parcellák képezik, amelyek parcellaszámai szerepelnek a jogerős építési engedélyben. 
(5) A 4. bekezdés szerint a jelen törvény alkalmazásában nem minősül építési teleknek az a jogerős építési engedélyben szereplő telek, ahol az építmény átépítéséről, főleg ha hozzáépítésről, felépítményről és építési módosításokról van szó. 
(6) Az 1. bekezdés d) pontja szerint egyéb gazdaságilag hasznosított vízterületeknek minősülnek azok a vízterületek, melyeket elsősorban vízi élőlények tenyésztésére, baromfi és egyéb élőlények tenyésztésére, valamint növényi vagy más termékek előállítására használnak. 
(7) A beépített területek és udvarok azon részein található építmények,9) amelyek a 10. § 2. bek. szerint nem minősülnek építményeknek, az 1. bekezdés c) pontja szerint minősülnek teleknek.

7. §
Az adóalap
(1) A 6. § 1. bek. a) pontja szerint a telek- és földadó adóalapját a földterület növényzet nélküli értéke képezi, vagyis a terület m2-nek száma beszorozva a terület 1 m2-ének az értékével, amely az 1. sz. mellékletben található. 
(2) A 6. § 1. bek. b), c) és e) pontjai szerint a telek- és földadó adóalapját a földterület értéke képezi, vagyis a terület m2-nek száma beszorozva a terület 1 m2-ének az értékével, amely az 2. sz. mellékletben található, ha a 7. bekezdésben nem szerepel más érték a 6. § 1. bek. e) pontja szerint.
(3) A 6. § 1. bek. d) pontja szerint a telek- és földadó adóalapját a földterület növényzet nélküli értéke képezi, vagyis a terület m2-nek száma beszorozva a terület 1 m2-ének az értékével, amelyet a vagyon általános értékének meghatározásáról szóló szabályok szerint állapítanak meg.10)
(4) Azon 6. § 1. bek. szerinti területek adóalapját, amelyen transzformátorállomás vagy árusításra és szolgáltatásnyújtásra szolgáló elárusítóhely (a továbbiakban csak „utcai elárusítóhely”) található, a földterület értéke képezi, vagyis a transzformátorállomás vagy az utcai elárusítóhely valós, m2-ben megadott alapterülete beszorozva az építési telkek 1 m2-ének 2. sz. mellékletben feltüntetett értékével.
(5) Az adókezelő általános érvényű rendelettel11) megszabhatja, hogy a terület 1. sz. mellékletben szereplő nulla értéke helyett, a terület 1 m2-re vonatkozó értéke használandó, amelyet az általános érvényű rendeletben határoztak meg.11) Ez az érték nem haladhatja meg annak az értéknek az 50%-át, amely az 1. sz. melléklet szerint arra a járásra vonatkozik, ahová az érintett kataszteri terület tartozik. A terület ily módon megállapított értéke csak akkor használandó, ha az adóalany nem igazolja szekértői véleménnyel a terület értékét.
(6) Az adókezelő általános érvényű rendelettel11) megszabhatja, hogy a terület általános értékének meghatározásáról szóló szabályok szerint megállapított 1 m2 értéke helyett,10) a terület 1 m2-re vonatkozó értéke használandó, amelyet az általános érvényű rendeletben határoztak meg.11) A terület ily módon megállapított értéke csak akkor használandó, ha az adóalany nem igazolja szekértői véleménnyel a terület értékét.
(7) Az adókezelő általános érvényű rendelettel11) megszabhatja, hogy a terület 6. § 1. bek. e) pontja szerinti értéke helyett, ami a 2. sz. mellékletben szerepel, az általános érvényű rendeletben szereplő érték használandó.11)

8. §
Az adókulcs 
(1) A telek- és földadó éves adókulcsa 0,25%. 
(2) Az adókezelő az 1. bekezdés szerinti éves telek- és földadókulcs értékét általános érvényű rendelettel11) a település, illetve a település egyes részeinek vagy az egyes kataszteri területek helyi feltételeinek megfelelően csökkentheti, vagy növelheti, adott adómegállapítási időszakra, január 1-jei hatállyal. Az adókezelő általános érvényű rendelettel11) a 6. § 1. bek. szerint a település, illetve a település egyes részeinek vagy az egyes kataszteri területek helyi feltételeinek megfelelően az egyes telekcsoportokra/fajtákra külön éves adókulcsot állapíthat meg. A telek- és földadó így megállapított éves adókulcsa a 6. § 1. bek. a) és d) pontjai szerinti területek esetében nem lehet több, mint a telek- és földadó 1. bekezdés szerinti éves adókulcsának ötszöröse, és a 6. § 1. bek. b), c) és e) pontjai szerinti területek esetében nem lehet több, mint az adókezelő által általános érvényű rendeletben11) a 6. § 1. bek. b), c) és e) pontjai szerinti területek megállapított legkisebb éves telek- és földadókulcsának ötszöröse. Nukleáris létesítmény építésével, funkcionálisan összekapcsolt területek éves telek- és földadókulcsának értéke nem haladhatja meg az 1. bekezdés szerinti éves adókulcs százszorosát. 
(3) Jelen törvény alkalmazásában nukleáris létesítmény építésével funkcionálisan összekapcsolt terület alatt olyan terület értendő, amely elengedhetetlenül szükséges a nukleáris létesítmény üzemeltetéséhez és annak, külön jogszabály szerinti, fizikai védelméhez.11aaa)
(4) Az adókezelő általános érvényű rendelettel11) a 6. § 1. bek. szerinti különféle telekfajtákra, amelyekre nem fenntartott ásványok lelőhelyének kitermelésére szóló engedélyt adott ki11aa) vagy amelyeken napenergiából villamos energiát előállító berendezés,11ab) transzformátorállomás vagy utcai elárusítóhely található, más adókulcsot határozhat meg, mint az a 2. bekezdésben van. Az így megállapított éves adókulcs nem lehet több, mint az adókezelő által az általános érvényű rendeletben11) megállapított legkisebb éves adókulcs ötszöröse, a 2. bekezdés szerint.
(5) Ha a 2. bekezdés szerint megállapított éves telek- és földadókulcs a 6. § 1. bek. a) és d) pontjai szerinti területek esetében túllépi az 1. bekezdés szerinti éves telek- és földadókulcs ötszörösét, az 1. bekezdés szerinti éves telek- és földadókulcs alkalmazandó. Ha a 2. bekezdés szerint megállapított éves telek- és földadókulcs a 6. § 1. bek. b), c) és e) szerinti területek esetében és a 4. bekezdés szerint megállapított éves telek- és földadókulcs túllépi az adókezelő által a 6. § 1. bek. b), c) és d) pontjai szerinti területekre általános érvényű rendeletben11) megállapított legkisebb éves telek- és földadókulcs ötszörösét, az 1. bekezdés szerinti éves telek- és földadókulcs alkalmazandó.

8.a §
A telek- és földadó kiszámítása
Telek- és földadó, a 7. § szerinti adóalap és a 8. § szerinti éves telek- és földadókulcs szorzataként számítandó ki.

Az építményadó

9. §
Az adóalany
(1) Az építményadó adóalanya az építmény tulajdonosa vagy az állami tulajdonban lévő építmény kezelője,2) vagy a település tulajdonában lévő építmény kezelője,3) vagy az önkormányzati megyei tulajdonban lévő építmény kezelője4) (a továbbiakban csak mint „építmény tulajdonosa“). 
(2) A Szlovák Földalap által kezelt,6) bérbe adott építmények adóalanya a bérlő. 
(3) Ha az 1. és 2. bekezdések szerint nem lehet meghatározni az adóalanyt, az adóalany az a természetes vagy jogi személy lesz, aki az építményt ténylegesen használja. 
(4) Ha az építmény több adóalany közös tulajdonában van, akkor az építményadó adóalanya az összes társtulajdonos, tulajdonrészük nagyságának megfelelő arányban. Ha minden társtulajdonos egyetért abban, hogy az építményadó adóalanyait egyikük képviselje, a többi társtulajdonost az adóból való részesedésének mértékéig terheli az adókötelezettség. Ha az építmény házastársi osztatlan közös tulajdonban van, az építményadó adóalanya mindkét házastárs, akiket együttesen és egyetemlegesen terhel az adókötelezettség.

10. §
Az adó tárgya
(1) Az építményadó tárgyát a Szlovák Köztársaság területén található építmények képezik, a következő tagolódásban: 
a) lakóépületek11a) és melléképületek,11b) amelyek feladata a főépület kiegészítése, 
b) mezőgazdasági termelés céljára készült épületek, üvegházak, vízgazdálkodási építmények, saját mezőgazdasági termékek tárolására szolgáló épületek, beleértve a saját ügykezelési célokat szolgáló épületeket is, 
c) egyéni üdülést szolgáló pihenőházak és hétvégi házak,  
d) különálló garázsok,
e) gyűjtőgarázsok (parkolóházak) épületei,
f) földfelszín alatti gyűjtőgarázsok (mélygarázsok) épületei,
g) ipari építmények, energetikai építmények, építőipart kiszolgáló építmények, saját termékek tárolására szolgáló épületek, beleértve a saját ügykezelési célokat szolgáló épületeket is, 
h) egyéb vállalkozást és önálló vállalkozói tevékenységet szolgáló épületek, egyéb vállalkozással és vállalkozói tevékenységgel összefüggő raktározás és ügykezelési célokat szolgáló épületek, 
i) egyéb építmények, amelyek nincsenek felsorolva az a)-h) pontokban.
(2) Az építményadó tárgyát azok az építmények képezik, melyek egy vagy több föld feletti vagy föld alatti szinttel rendelkeznek, és szilárd alappal kapcsolódnak a földhöz vagy cölöpökkel vannak rögzítve. Az adókötelezettséget nem befolyásolja az a tény, hogy az építmény használaton kívül van.
(3) Az építményadó tárgyát nem képezik azok az építmények, 
a) amelyekben lakások vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségek vannak, vagyis amelyek a lakásadó tárgyát képezik, 
b) gátak, vízvezetékek, csatornázások, árvízvédelmi berendezések és hőenergia szállító vezetékek. 
(4) Az építmény 1. bekezdés szerinti besorolása szempontjából döntő, hogy az adómegállapítási időszak első napján, vagyis január 1-jén milyen célra használják azt. 

11. §
Az adóalap
Az építményadó adóalapját a beépített terület m2-ben megadott területe határozza meg. Beépített terület alatt az építmény, legkiterjedtebb föld feletti részének alaprajza értendő, de a beépített területbe nem számít bele a tetőszerkezet alaprajzon túlnyúló része. A föld alatti gyűjtőgarázsok épületeinek adóalapját a beépített terület m2-ben megadott területe határozza meg, miközben a beépített terület alatt az építmény legkiterjedtebb föld alatti részének alaprajza értendő.

12. §
Az adókulcs
(1) Az építményadó éves adókulcsa 0,033 euró, a beépített terület minden négyzetméteréért, beleszámítva minden megkezdett m2-t is. 
(2) Az adókezelő az 1. bekezdés szerinti építményadó éves adókulcsának értékét általános érvényű rendelettel11) a település, illetve a település egyes részeinek vagy az egyes kataszteri területek helyi feltételeinek megfelelően csökkentheti, vagy növelheti, az adott adómegállapítási időszakra, január 1-jei hatállyal. Az adókezelő általános érvényű rendelettel11) a 10. § 1. bek. szerint a település, illetve a település egyes részeinek vagy az egyes kataszteri területek helyi feltételeinek megfelelően az egyes építményfajtákra külön éves adókulcsot állapíthat meg. A 10. § 1. bek. felsorolt építményekre így megállapított éves adókulcs nem lehet több, mint az adókezelő által az általános érvényű rendeletben11) megállapított, 10. § 1. bek. felsorolt építményekre vonatkozó legkisebb éves adókulcs tízszerese, hacsak a 104.g § 3. bek. nem rendelkezik másképp. 
(3) Többszintes építmények esetén az adókezelő általános érvényű rendelettel11) a település, illetve a település egyes részeinek megfelelően, minden további szintért felárat állapíthat meg, legfeljebb 0,33 euró összegben, kivéve az első föld feletti szintet. 
(4) Az építmény szintjének, az építmény belső terének padlóval és mennyezettel határolt része számít. Abban az esetben, ha az építménynek nincs mennyezete, jelen törvény alkalmazásában, az építmény szintjének, a padló és a födémszerkezet által határolt része számít. 
(5) Föld feletti szintnek számít minden olyan szint, amelynek padlója vagy padlójának egy része nincs 0,80 m-rel mélyebben, mint a szomszédos terület legmagasabb pontja, az építmény kerületétől számított 5,00 m széles sávban. 
(6) Ha az építményt több különféle célra is használják, melyekre a 2. bekezdés szerint különböző adókulcsok és a 3. bekezdés szerint különböző szintenkénti felárak érvényesek, az egyes célra használt alapterület és az építmény egész alapterületének aránya adja az adóalap arányos részét. 

12.a §
Az építményadó kiszámítása 
(1) Az építményadó a 11. § szerinti adóalap és a 12. § szerinti építményadó éves adókulcsának szorzataként számítandó ki.
(2) Ha többszintes építményről van szó, az építményadó a 11. § szerinti adóalap és a 12. § szerinti építményadó éves adókulcsának szorzataként számítandó ki, hozzáadva a további szintek számának és a 12. § 3. bek. szerinti szintenkénti feláraknak a szorzatát. Többszintes építmény esetében, az építményadó kiszámítása során a további szintek számába nem számítódik bele az első föld feletti szint. 
(3) Ha az építményt több különféle célra is használják, melyekre a 12. § 2. bek. szerint különböző adókulcsok és a 12. § 3. bek. szerint különböző szintenkénti felárak érvényesek, az adó az adó arányos részeinek összegeként számítandó ki. Az adó arányos része mint az építmény beépített területének és az adóalap arányos részének és az adott célra használt építmény adókulcsának szorzata számítandó ki, hozzáadva a további szintek számának és a 12. § 3. bek. szerinti szintenkénti feláraknak a szorzatát.

Lakásadó

13. §
Az adóalany
(1) A lakásadó adóalanya a lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonosa, vagy az állami tulajdonban lévő lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség kezelője,2) a település tulajdonában lévő lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség kezelője,3) vagy az önkormányzati megyei tulajdonban lévő lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség kezelője4) (a továbbiakban csak mint „lakástulajdonos“).
(2) Ha a lakás vagy a nem lakás céljára szolgáló helyiség több adóalany közös tulajdonában van, akkor a lakásadó adóalanya az összes társtulajdonos, tulajdonrészük nagyságának megfelelő arányban. Ha minden társtulajdonos egyetért abban, hogy a lakásadó adóalanyait egyikük képviselje, a többi társtulajdonost az adóból való részesedésének mértékéig terheli az adókötelezettség. Ha a lakóházban található lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség házastársi osztatlan közös tulajdonban van, az adó alanya mindkét házastárs, akiket együttesen és egyetemlegesen terhel az adókötelezettség.

14. §
Az adó tárgya
(1) A lakásadó tárgyát azok a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek képezik, amelyek olyan lakóházban találhatók, ahol legalább egy lakást vagy egy nem lakás céljára szolgáló helyiséget természetes vagy jogi személyek szereztek meg. 
(2) Az a lakóházban található lakás vagy lakásrész, amelyet az adómegállapítási időszak kezdetén, vagyis január 1-jén más célra, mint lakás céljára használnak, jelen törvény alkalmazásában nem lakás céljára szolgáló helyiségnek minősül. 

15. §
Az adóalap
A lakásadó adóalapját a lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség alapterületének m2-ben megadott nagysága képezi. 

16. §
Az adókulcs
(1) A lakásadó éves adókulcsa 0,033 euró, a lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség alapterületének minden négyzetméteréért, beleszámítva minden megkezdett m2-t is.
(2) Az adókezelő az 1. bekezdés szerinti, lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség éves adókulcsának értékét általános érvényű rendelettel11) a település, illetve a település egyes részeinek vagy az egyes kataszteri területek helyi feltételeinek megfelelően csökkentheti, vagy növelheti, az adott adómegállapítási időszakra, január 1-jei hatállyal. Az így megállapított éves adókulcs nem lehet több, mint az adókezelő által az általános érvényű rendeletben11) megállapított, a lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség legkisebb éves adókulcsának tízszerese, hacsak a 104.g § 4. bek. nem rendelkezik másképp.
(3) Az adókezelő a lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségek éves adókulcsának értékét általános érvényű rendelettel11) a település, illetve a település egyes részeinek vagy az egyes kataszteri területek helyi feltételeinek megfelelően, különbözőképpen határozhatja meg. Az így megállapított, lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségek éves adókulcsa nem lehet több mint az adókezelő által az általános érvényű rendeletben11) megállapított, a lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség legkisebb éves adókulcsának tízszerese.

16.a §
A lakásadó kiszámítása
A lakásadó a 15. § szerinti adóalap és a 16. § szerinti lakásadó éves adókulcsának szorzataként számítandó ki. 

Az ingatlanadóra vonatkozó közös rendelkezések 

17. §
Adómentesség és adócsökkentés
(1) Adómentességet élveznek 
a) az adókezelő település tulajdonában lévő telkek, építmények, lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, továbbá Pozsony és Kassa városrészeinek tulajdonában vagy kezelésében lévő telkek, építmények, lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, 
b) más állam tulajdonában lévő, a nemzetközi jog szerint kiváltságokat és immunitást élvező, nem szlovák állampolgárságú természetes személyek által használt telkek és építmények, azzal a feltétellel, hogy a kölcsönösség biztosított, 
c) az állam által nyilvántartott egyházak és vallási felekezetek tulajdonában lévő telkek és építmények vagy azok részei, amelyek művelődési, tudományos kutatómunka vagy vallási szertartások céljait szolgálják, 
d) az állami főiskolák tulajdonában vagy az állam tulajdonában lévő, de az állami főiskolák kezelése alatt álló, főiskolai képzés vagy tudományos kutatómunka céljait szolgáló telkek és építmények vagy azok részei, 
e) az állam tulajdonában lévő, de a Szlovák Tudományos Akadémia kezelése alatt álló, tudományos kutatómunka céljait szolgáló telkek és építmények vagy azok részei, 
f) az állam vagy az önkormányzati megyék tulajdonában lévő, óvodák, alapfokú képzési,11ca) középiskolai képzési11c) és felsőfokú szakképzési,11c) valamint gyakorlati képzési központok céljait szolgáló telkek és építmények vagy azok részei, ha az állam vagy az önkormányzati megyék fenntartói hatáskörébe tartoznak,
g) az intézeti egészségügyi gondozást biztosító egészségügyi létesítmények tulajdonában lévő, a nyilvánosság számára hozzáférhető parkok területe,11d)
h) a Szlovák Vöröskereszt tulajdonában lévő telkek, építmények és nem lakás céljára szolgáló helyiségek. 
(2) Az adókezelő általános érvényű rendelettel11) a település, illetve a település egyes részeinek helyi feltételeinek megfelelően a telek- és földadó csökkentését vagy telek- és földadómentességet állapíthat meg
a) azokra a telkekre, melyek nem vállalkozás céljából létrejött vagy alakult jogi személyek tulajdonában vannak,12)
b) azokra a telkekre, melyeken temetők, urnacsarnokok, urnamezők és a hamvak szétszórására létrehozott mezők találhatók,13)
c) mocsarak, ingoványok és posványok területére, tőzegtelepekre, állatok búvóhelyeire, ligetekre, szélvédő erdősávokra valamint vízforrások körüli, I. és II. fokozatú higiéniai védelmi sávokra,14) természetes gyógyforrások körüli, I. és II. fokozatú higiéniai védelmi sávokra és természetes asztali ásványvízforrások körüli, I. és II. fokozatú higiéniai védelmi sávokra,15)
d) azokra a telekrészekre, melyeken földmérési jelek, jelzések és egyéb geodéziai pontok vannak,16) illetve villamos energia vezetékeinek oszlopai,17) telekommunikációs vezetékek oszlopai, televíziós átjátszóállomások oszlopai, fűtőgázok szállítására szolgáló vezetékek föld feletti részei valamint erdészeti hasznosítású földsávok találhatók, melyeket elektromos energia és fűtőgázok szállítására emeltek ki, 
e) azokra a telkekre, melyeken a nyilvánosság számára hozzáférhető parkok, térségek és sportlétesítmények találhatók, 
f) nemzeti parkokban, tájvédelmi területeken, természetvédelmi területeken, természeti rezervátumokban, nemzeti természeti rezervátumokban, természeti emlékhelyekben, nemzeti természeti emlékhelyekben, védett tájelemben, harmadik és negyedik fokozatú védett övezetekben és a nemzetközi jelentőségű területeken18) található területek,
g) a tömegközlekedést szolgáló építményekhez funkcionálisan kapcsolódó telkekre, 
h) az iskolák és iskolai létesítmények által használt telkekre, 
i) erdei területrészekre, a tarvágás létrejöttét követő évtől, a nevelő vágás (első gyérítés) tervezett megkezdésének évéig, 
j) azokra a telkekre, melyek gazdasági hasznosítása korlátozott, tekintettel azok aláásottságára, bányászati területeken vagy vízforrások körüli, II. és III. fokozatú higiéniai védelmi sávokban való elhelyezkedésükre, a környezetvédelemre és környezetmegőrzésre, továbbá melyeket ökológiai katasztrófa sújtott vagy nagymértékű immissziós terhelés ér, azokra a telkekre, melyeket beruházásos termővé tétellel rekultiválnak, kivéve a teljes mértékben állami költségvetésből támogatott rekultivációt, a szakadékokra, vízmosásokra, a bokrokkal vagy kővel borított magas mezsgyékre, a természetes gyógyforrások és természetes asztali ásványvízforrások körüli, II. és III. fokozatú higiéniai védelmi sávokra,14) a génalap értékű területekre, a parti növényzetre és egyéb fás és bokros vegetációval borított területekre, melyek nem erdei területrészek, de talajvédelmi, ökológiai vagy tájformáló funkciójuk van, 
k) azokra a telkekre, melyek tulajdonosai anyagi szükséghelyzetben lévő természetes személyek,19) vagy 62 évnél idősebb természetes személyek, ha ezek a telkek kifejezetten az ő személyes szükségleteiket szolgálják, 
l) a település beépített területrészén kívül található területrészekre, melyeken önálló vállalkozóként működő mezőgazdasági termelők, fő tevékenységként mezőgazdasági termelést művelnek. 
(3) Az adókezelő általános érvényű rendelettel11) a település, illetve a település egyes részeinek helyi feltételeinek megfelelően az építményadó és lakásadó csökkentését vagy építményadó és lakásadó alóli mentességet állapíthat meg
a) azokra az építményekre és lakásokra, melyek nem vállalkozás céljából alakult vagy létrejött jogi személyek tulajdonában vannak,12)
b) azokra az építményekre és lakásokra, melyek iskolák, iskolai létesítmények, egészségügyi létesítmények valamint megváltozott munkaképességű személyek munkaterápiás rehabilitációját és átképzését szolgálják,20) szociális segítség céljára használt építményekre20a) továbbá múzeumok, galériák, könyvtárak, színházak, mozik, szabadtéri színpadok, kiállítótermek, művelődési központok részére, 
c) azokra az építményekre és lakásokra, melyek kihasználása korlátozott, mivel kiterjedt felújítás vagy építési tilalom alatt állnak vagy aláásott telken helyezkednek el, 
d) a jelen törvény második része szerint azokra a lakáscélú építményekre és lakásokra, melyek tulajdonosai anyagi szükséghelyzetben lévő természetes személyek,19) 62 évnél idősebb természetes személyek, súlyosan fogyatékos természetes személy igazolványával rendelkező természetes személyek, vagy súlyosan fogyatékos természetes személy igazolványával rendelkező, kíséretre szoruló természetes személyek, valamint nagyobbrészt vagy teljesen magatehetetlen természetes személyek, ha ezek a lakáscélú építmények és lakások az ő állandó lakhelyükként szolgálnak,
e) azokra a garázsokra és lakóépületben garázs céljául szolgáló nem lakáscélú helyiségekre, melyek 62 évnél idősebb természetes személyek, súlyosan fogyatékos természetes személy igazolványával rendelkező személyek, vagy súlyosan fogyatékos természetes személy igazolványával rendelkező, kíséretre szoruló személyek tulajdonában vannak, és amelyek ezen személyek szállítását szolgáló gépjárművek tárolását biztosítják,
f) mezőgazdasági termelésre használt építményekre, üvegházakra, saját mezőgazdasági termények raktározására használt építményekre, vízgazdálkodási építményekre, kivéve a nem saját termelésű mezőgazdasági termények raktározására használt építményeket és az ügykezelési célokat szolgáló építményeket. 
(4) Az adókezelő általános érvényű rendelettel11) a helyi feltételek szerint felemelheti a természetes személyekre vonatkozó, 2. és 3. bekezdésekben szereplő korhatárt. 
(5) Az egymást átfedő, 2. vagy 3. bekezdés szerinti adócsökkentések esetén, az az adócsökkentés alkalmazandó, amelyik az adóalany számára előnyösebb. 
(6) Ha a többszintes építmény esetében csak az építmény egy része élvez adómentességet, az adóalap megállapításánál a következőképpen kell eljárni: 
a) az építmény m2-ben megállapított, adótól mentesített szintjeinek területét el kell osztani az összes szint m2-ben megadott alapterületével, beleértve az építmény összes szintjének és részének területét, amely az építményadótól mentesített. 
b) az a) pont szerint kiszámított, századokra lekerekített hányadost, ki kell vonni 1-ből (egyes számból), 
c) a b) pont szerint megállapított különbséget be kell szorozni az építmény teljes beépített alapterületének m2-ben megadott méretével. 
(7) Az adóalany a 2-4. bekezdések szerint érvényesíti igényét az adó csökkentésére vagy az adófizetés alóli mentesítésre az ingatlanadó, az ebadó, az árukiadóautomata-adó és a játékautomata-adó bevallása vagy a részleges adóbevallás esetén arra az adómegállapítási időszakra, amelyben először jön létre igénye az adó csökkentésére vagy az adófizetés alóli mentesítésre, legkésőbb a 99.a § 1. bek. szerinti határidőben, különben igénye az adott adómegállapítási időszakra megszűnik.§ 17aJednotlivou časťou obce je územne celistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5% daňovníkov dane z nehnuteľností danej obce a ktorá je ustanovená vo všeobecne záväznom nariadení.11) Ak má daňovník viac nehnuteľností v jednotlivej časti obce, na účely ustanoveného percenta sa považuje za daňovníka len raz. Jednotlivú časť obce môže tvoriť ulica, vzájomne susediace ulice alebo susediace parcely pozemkov.

17.a §
A település egyes részei alatt a település azon osztatlan része értendő, amelyen az adott település ingatlanadó-fizetőinek legalább az általános érvényű rendelettel megállapított 5% él.11) Ha az adóalany több ingatlannal is rendelkezik a település adott területén, a százalék megállapításához csak egyszer számítódik be. A település egyes részei alatt az utca, a szomszédos utcák vagy a szomszédos telkek, parcellák értendők.
18. §
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
(1) Az adókötelezettség annak az adómegállapítási időszaknak az első napján (január 1-jén) lép életbe, amely azt az adómegállapítási időszakot követi, amelyben az adóalany az adó tárgyát képező ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője vagy használója lett, és annak az adó-megállapítási időszaknak az utolsó napján (december 31-én) szűnik meg, amikor megszűnik az adóalany tulajdon-, kezelési, bérleti vagy használati joga. Ha az adóalany, a folyó adómegállapítási időszak január 1-jével válik az ingatlan tulajdonosává, kezelőjévé, bérlőjévé vagy használójává, akkor az adókötelezettség ezzel a nappal jön létre. 
(2) Az ingatlanadó kivetése szempontjából az adómegállapítási időszak első napján (január 1-jén) fennálló állapot a döntő. Az adókötelezettség szempontjából döntő tények változását, melyek az adómegállapítási időszak során következnek be, nem veszik figyelembe, hacsak jelen törvény másképp nem rendelkezik. Abban az esetben, ha az év folyamán, az ingatlan megszerzésére árverés útján kerül sor21) az adókötelezettség annak a hónapnak az első napján jön létre, amely azt a napot követi, mikor az árverés nyertese az ingatlan tulajdonosa lett, vagy annak a hónapnak az első napján, amely azt a napot követi, mikor a bíróság jóváhagyta az árverés eredményét. Ha a tulajdonjog árverés útján szűnik meg, az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelyikben az elárverezett ingatlan tulajdonjoga megszűnt. Az ingatlannak az év folyamán öröklés útján történő megszerzése után az adókötelesség annak a hónapnak az első napján keletkezik, amely azt a napot követi, mikor az örökös a jogerős hagyatékátadó végzés vagy hagyatéki döntés alapján az ingatlan tulajdonosa lett.


HARMADIK RÉSZ
Az ebadó

22. §
Az adó tárgya
(1) Az ebadó tárgyát a természetes vagy jogi személy által tartott, 6 hónaposnál idősebb kutya képezi.
(2) Az ebadó tárgyát nem képezi 
a) a tudományos célokra és kutatási célokra tartott kutya, 
b) az állatmenhelyen elhelyezett kutya, 
c) az a speciálisan kiképzett eb, amely súlyosan fogyatékos természetes személy igazolványával rendelkező személy, vagy súlyosan fogyatékos természetes személy igazolványával rendelkező, kíséretre szoruló személy tulajdona vagy melyet ilyen személy használ,

23. §
Az adóalany
Az adóalany az a természetes vagy jogi személy, aki
a) a kutya tulajdonosa vagy
b) a kutya tartója, ha nem lehet igazolni, hogy ki a kutya tulajdonosa.

24. §
Az adóalap
Az adó alapját a kutyák száma határozza meg.

25. §
Az adókulcs
Az adókulcsot a település euróban állapítja meg, egy kutyára és egy naptári évre számítva. Az így megállapított adókulcs minden további kutyára is érvényes ugyanannál az adóalanynál.

26. §
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
Az adókötelezettség annak a naptári hónapnak az első napján jön létre, amely azt a hónapot követi, melyben a kutya a 22. § 1. bek. szerint az adó tárgyává vált, és annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelyben a kutya megszűnt az adó tárgya lenni.

28. §
Adókezelés
A helyileg illetékes település az a település, melynek területén a kutyát tartják.

29. §
Felhatalmazó rendelkezés
A település általános érvényű rendelettel11) elsősorban az adókulcsot állapítja meg, esetleg a különféle adókulcsokat az adó tárgyával összefüggő meghatározott kritériumok szerint, továbbá az esetleges adómentességeket vagy adócsökkentéseket.


NEGYEDIK RÉSZ
Közterület-használati adó

30. §
Az adó tárgya
(1) A közterület-használati adó tárgyát a közterület sajátos használata képezi.
(2) Jelen törvény alkalmazásában közterületnek számítanak a település tulajdonában lévő, a nyilvánosság számára hozzáférhető telkek. Jelen törvény alkalmazásában nem számítanak közterületnek azok a telkek, amelyeket a település külön törvény alapján bérbe adott.22a)
(3) Közterület sajátos használatának számít szolgáltatásnyújtást szolgáló létesítmény elhelyezése, építési berendezés, elárusító létesítmény, cirkuszi létesítmény, vidámparki és egyéb attrakciós létesítmények elhelyezése, lerakodóhely elhelyezése, gépjármű tartós, őrzött parkolón kívüli parkoltatása és egyebek. Közterület sajátos használatának nem számít az a közterület-használat, amely a vezetékek és közműhálózatok meghibásodásának vagy balesetének kijavításával függ össze.22b)

31. §
Az adóalany
Az adóalany az a természetes vagy jogi személy, aki a közterületet használja.

32. §
Az adóalap
A közterület-használat adóalapját a használt közterület m2-ben megadott nagysága képezi.

33. §
Az adókulcs
A közterület-használat adókulcsát a település állapítja meg, euróban, a sajátos használatú közterület minden megkezdett négyzetméterére és minden megkezdett napjára. 
 
34. §
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
Az adókötelezettség a sajátos közterület-használat megkezdésének napján jön létre, és a sajátos közterület-használat befejezésének napjával szűnik meg.

34.a §
Bejelentési kötelezettség, az adó kivetése és az adó fizetése
(1) Az adóalany, legkésőbb az adókötelezettség létrejöttének napján, köteles bejelenteni sajátos közterület-használati szándékát az adókezelőnek. 
(2) A település, legkésőbb az adókötelezettség létrejöttének napján, egy határozattal kiveti az adót. A kivetett adó, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül befizetendő. A település a határozatban részletfizetést és a részletek befizetésének határidejét is megállapíthatja. Az adóalany a kivetett adót, amelyet a település határozattal részletekben történő fizetésben állapított meg, befizetheti egyszerre is, legkésőbb az első részlet befizetésének határidejéig.
(3) Ha az adókötelezettség megszűnik és ezt a tényt az adóalany az adókötelezettség megszűnésétől számított 30 napon belül közli az adókezelővel, az adókezelő visszafizeti az adó arányos részét azokra a fennmaradó napokra, amelyekre az adót már befizették. Az adó arányos részének visszatérítésére való jogosultság megszűnik, ha az adóalany a jelzett határidőig nem jelenti be az adókötelezettség megszűnését.

34.b §
Az adó megállapítása adóbecsléssel
(1) A község írásban felszólítja az adóalanyt, aki adókötelezettsége keletkezéséről nem teljesíti bejelentési kötelezettségét, hogy méltányos időn belül, amely nem lehet kevesebb, mint nyolc nap, teljesítse azt.
(2) Ha az adóalany bejelentési kötelezettségét az 1. bekezdés szerinti felszólítás után sem teljesíti, a község megállapítja az adóalapot, és adóbecsléssel kiveti az adót.
(3) A település értesíti az adóalanyt az adóbecsléssel kivetett adóról, miközben az adóbecslési eljárás megkezdésének a napja az értesítésben feltüntetett dátum.
(4) A község az adóbecslés alapján kivetett adó esetében önálló előírás szerint jár el.37a)

35. §
Adókezelés
A helyileg illetékes település, az a település, melynek területén a használt közterület található.

36. §
Felhatalmazó rendelkezés
A település általános érvényű rendelettel11) meghatározza elsősorban azokat a helyeket, amelyek közterületnek minősülnek, ezek sajátos használatának módjait, az adókulcsot, esetleg a meghatározott kritériumok szerinti vagy a község területén zajló rendezvény ideje szerinti különféle adókulcsokat, a bejelentési kötelezettség alaki kellékeit, továbbá a jelen adó alóli esetleges adómentességet vagy adócsökkentést.


ÖTÖDIK RÉSZ 
Szálláshelyadó

37. §
Az adó tárgya
A szálláshelyadó tárgyát a Polgári Törvénykönyv 754-759. § szerinti fizetős átmeneti szállás képezi a szállásadóhelyen (a továbbiakban csak „létesítmény“), úgymint szállodában, motelben, szállodahajón, hostelben, panzióban, apartmanházban, fürdőházban, gyógyházban, természetes gyógyfürdőkben és gyógyfürdő-intézetekben található szállásadóhelyen, turistaházban, hétvégi házban, egyéni üdülést szolgáló építményben, rönkházban, bungalóban, kempingben, mini kempingben, táborhelyen, családi házban vagy lakóházban, családi házban vagy többfunkciós építményben található lakásban.

38. §
Az adóalany
Az adóalany az a természetes személy, aki a létesítményben fizetős átmeneti szállást vesz igénybe.

39. §
Az adóalap
Az adó alapját a létesítményben eltöltött vendégéjszakák száma képezi.

40. §
Az adókulcs
(1) Az adókulcsot a település állapítja meg, euróban, személyenként és eltöltött vendégéjszakákként.
(2) A község általános érvényű rendeletben11) külön adókulcsot állapíthat meg a községrészeknek23a) vagy a község egyes kataszteri területeinek.

41. §
Az adó beszedése
Az adóalany a létesítmény üzemeltetője, aki a fizetős átmeneti szállást biztosítja.

42. §
Adókezelés
A helyileg illetékes település, az a település, melynek területén a létesítmény található.

43. §
Felhatalmazó rendelkezés
A település általános érvényű rendelettel11) állapítja meg a részleteket, elsősorban az adóalany bejelentési kötelezettségének határidejét és annak kellékeit, az adókulcsot, az adó céljára szolgáló bizonyító nyilvántartás vezetésének terjedelmét és módját, az adó beszedésének módját, az adó befizetéséről szóló igazolás kellékeit, az adónak a település számára történő befizetésének határidejét és módját, továbbá a jelen adó alóli esetleges adómentességet vagy adócsökkentést.


HATODIK RÉSZ 
Árukiadóautomata-adó

44. §
Az adó tárgya
Az árukiadóautomata-adó tárgyát azok a készülékek és automaták képezik, melyek fizetés ellenében árut adnak ki (a továbbiakban csak mint „árukiadó automaták“) és a nyilvánosság részére hozzáférhető helyeken vannak elhelyezve. Az árukiadóautomata-adó tárgyát nem képezik azok az automaták, melyek a tömegközlekedési eszközök jegyeit árusítják.

45. §
Az adóalany
Az adóalany az a természetes vagy jogi személy, aki az árukiadó automatákat üzemelteti.

46. §
Az adóalap
Az adó alapját az árukiadó automaták száma képezi.

47. §
Az adókulcs
Az adókulcsot a település euróban állapítja meg, egy árukiadó automatára és egy naptári évre számítva.

48. §
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
Az adókötelezettség annak a naptári hónapnak az első napján jön létre, amelyben az árukiadó automatát üzembe helyezték, és annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelyben az árukiadó automata üzemeltetése véget ért. Ha egy naptári hónap folyamán megváltozik az adó ugyanazon tárgyának adókezelője, az új adókezelőnél az adókötelezettség annak a hónapnak az első napján keletkezik, amely azt a hónapot követi, amelyben megváltozott az adókezelő.

50. §
Adókezelés
A helyileg illetékes település, az a település, melynek területén az árukiadó automatákat üzemeltetik. 

51. §
Felhatalmazó rendelkezés 
A település általános érvényű rendelettel11) elsősorban az adókulcsot állapítja meg, esetleg a meghatározott kritériumok szerinti különféle adókulcsokat, az adó céljára szolgáló bizonyító nyilvántartás vezetésének terjedelmét és módját, az árukiadó automaták azonosításának módját, továbbá a jelen adó alóli esetleges adómentességet vagy adócsökkentést. 


HETEDIK RÉSZ
Játékautomata-adó

52. §
Az adó tárgya
(1) A játékautomata-adó tárgyát olyan játékgépek képezik, amelyek fizetség ellenében indulnak el vagy üzemelnek, miközben nem adnak ki pénznyereményt, és a nyilvánosság részére hozzáférhető helyeken vannak üzemeltetve (a továbbiakban csak mint „játékautomaták“).
(2) A játékautomaták a következők:
a) számítógépes játékok futtatására alkalmas elektronikus eszközök,
b) mechanikus eszközök, elektronikus eszközök, automaták és más berendezések, melyeken szórakoztató játékok játszhatók.

53. §
Az adóalany
Az adóalany az a természetes vagy jogi személy, aki a játékautomatákat üzemelteti.

54. §
Az adóalap
Az adó alapját a játékautomaták száma képezi.

55. §
Az adókulcs
Az adókulcsot a település euróban állapítja meg egy játékautomatára és egy naptári évre számítva.

56. §
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
Az adókötelezettség annak a naptári hónapnak az első napján jön létre, amelyben a játékautomatát üzembe helyezték, és annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelyben a játékautomata üzemeltetése véget ért. Ha egy naptári hónap folyamán megváltozik az adó ugyanazon tárgyának adókezelője, az új adókezelőnél az adókötelezettség annak a hónapnak az első napján keletkezik, amely azt a hónapot követi, amelyben megváltozott az adókezelő.  

58. §
Adókezelés 
A helyileg illetékes település az a település, melynek területén a játékautomatákat üzemeltetik.

59. §
Felhatalmazó rendelkezés
A település általános érvényű rendelettel11) elsősorban az adókulcsot állapítja meg, esetleg a meghatározott kritériumok szerinti különféle adókulcsokat, az adó céljára szolgáló bizonyító nyilvántartás vezetésének terjedelmét és módját, a nem pénznyerő játéktechnikai eszközök azonosításának módját, továbbá a jelen adó alóli esetleges adómentességet vagy adócsökkentést. 


NYOLCADIK RÉSZ 
Gépjárművel történelmi városrészbe történő behajtásért és ott-tartózkodásért járó adó 

60. §
Az adó tárgya
(1) A gépjárművel történelmi városrészbe történő behajtásért és ott-tartózkodásért járó adó tárgyát a gépjárművel történelmi városrészbe történő behajtás és ott-tartózkodás képezi.24)
(2) A gépjárművel történelmi városrészbe történő behajtásért és ott-tartózkodásért járó adó tárgyát nem képezi az egészség, vagyon és közrend védelmével összefüggő tevékenységek miatti behajtás és ott-tartózkodás.

61. §
Az adóalany
Az adóalany az a természetes vagy jogi személy, aki a gépjármű üzemben tartója.25)

62. §
Az adóalap
Az adó alapját a napok száma képezi, melyek során a gépjármű a történelmi városrészbe behajt, és ott tartózkodik.

63. §
Az adókulcs
(1) Az adókulcsot a település euróban állapítja meg, gépjárművenként, minden megkezdett napért számolva, mikor a gépjármű a történelmi városrészbe behajt, és ott tartózkodik.
(2) Az adókulcs a történelmi városrészbe történő behajtásért és ott tartózkodásért járó átalányösszegben is megállapítható, tekintet nélkül arra, hány napot tartózkodik a gépjármű a város szóban forgó részében. 

64. §
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
Az adókötelezettség a gépjárművel a történelmi városrészbe történő behajtás és ott-tartózkodás megkezdésének napján jön létre, és a gépjárművel a történelmi városrészből történő kihajtás napján szűnik meg.

64.a §
Bejelentési kötelezettség, adókivetés és adófizetés
(1) Az adóalany, legkésőbb az adókötelezettség létrejöttének napján, köteles bejelenteni az adókezelőnek azt a szándékát, hogy gépjárművével be akar hajtani a történelmi városrészbe és gépjárművével a történelmi városrészben akar tartózkodni, 
(2) A település, legkorábban az adókötelezettség létrejöttének napján kelt határozatában kiveti az adót. A kivetett adó befizetése, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül esedékes. A település a határozatban megállapíthatja az adó részletekben történő törlesztését és a törlesztőrészletek befizetésének esedékességét. Az adóalany a kivetett adót, amelyet a település határozattal részletekben történő fizetésben állapított meg, befizetheti egyszerre is, legkésőbb az első részlet befizetésének határidejéig.
(3) Ha az adókötelezettség megszűnik és az adóalany, az adókötelezettség megszűnését követő 30 napon belül jelenti ezt a tényt az adókezelőnek, az adókezelő visszatéríti az adó arányos részét a fennmaradó napokért, amelyekért az adót befizették. Az adó arányos részének történő visszatérítésére vonatkozó jogosultság megszűnik, ha az adóalany a megadott határidőn belül nem jelenti be adókötelezettségének megszűnését.

64.b §
Az adó megállapítása adóbecsléssel
(1) A község írásban felszólítja az adóalanyt, aki adókötelezettsége keletkezéséről nem teljesíti bejelentési kötelezettségét, hogy méltányos időn belül, amely nem lehet kevesebb, mint nyolc nap, teljesítse azt.
(2) Ha az adóalany bejelentési kötelezettségét az 1. bekezdés szerinti felszólítás után sem teljesíti, a község megállapítja az adóalapot, és adóbecsléssel kiveti az adót.
(3) A település értesíti az adóalanyt az adóbecsléssel kivetett adóról, miközben az adóbecslési eljárás meg-kezdésének a napja az értesítésben feltüntetett dátum.
(4) A község az adóbecslés alapján kivetett adó esetében önálló előírás szerint jár el.37a)

65. §
Adókezelés
A helyileg illetékes település, az a település, melynek területén a történelmi városrészek találhatók.

66. §
Felhatalmazó rendelkezés
A település általános érvényű rendelettel11) megállapítja elsősorban a történelmi városrész határait, az adókulcsot, esetleg a meghatározott kritériumok szerinti különféle adókulcsokat vagy meghatározza az adó átalányösszegét és az adó átalányösszegének behajtásának feltételeit, valamint a bejelentési kötelezettség alaki kellékeit, továbbá a jelen adó alóli esetleges adómentességet vagy adócsökkentést.


KILENCEDIK RÉSZ
Nukleárislétesítmény-adó

67. §
Az adó tárgya
A nukleárislétesítmény-adó tárgyát az a nukleáris létesítmény képezi, amelynek nukleáris reaktorában a hasadási reakció végbemegy és villamos energia termelődik25a) (a továbbiakban csak mint „nukleáris létesítmény“), abban az esetben is, ha ez csak a naptári év bizonyos részére érvényes. 

68. §
Az adóalany
Az adó alanya az, aki a nukleáris létesítmény üzembe helyezési engedélyének és a villamos energia gyártására szolgáló nukleáris létesítmény üzemeltetési engedélyének birtokosa.25b)

69. §
Az adóalap
Az adóalapot a település m2-ben megadott kataszteri területe képezi, amely a Szlovák Köztársaság Nukleáris Felügyeleti Hivatala által kijelölt, a nukleáris létesítmény által veszélyeztetett övezetben található.25c) A nukleáris létesítmény által veszélyeztetett övezet, adómegállapítási időszak alatti megváltozását, a jelen adó alkalmazásában nem veszik figyelembe. 

70. §
Az adókulcs
(1) Az adókulcs azokon a településeken, melyek beépített területe vagy annak egy része a nukleáris létesítmény által veszélyeztetett övezetben található,25c) vagyis Apátszentmihályon és Mohiban
1. a veszélyeztetett övezet sugarának (a továbbiakban csak mint „sugár“) 1/3-án belül          0,0039 euró/m2
2. a sugár 1/3-tól a sugár 2/3-ig          0,0013 euró/m2 
3. a sugár 2/3 felett          0,0006 euró/m2.
(2) Ha a település beépített területe, egy üzemeltető által üzemeltetett nukleáris létesítmény által veszélyeztetett több övezetben található, a település kataszteri területére a magasabb adókulcs alkalmazandó.

71. §
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
Az adókötelezettség a nukleáris létesítmény próbaüzemének megkezdése napján jön létre, és a villamos energia gyártásának végleges beszüntetésének napjával szűnik meg. 

72. §
Bejelentési kötelezettség
Az adóalany, adókötelezettségének létrejötte után, 30 napon belül köteles az adókezelőnek írásban bejelenteni adókötelezettségének létrejöttét, az adókötelezettség megszűnését pedig az adókötelezettség megszűnése után szintén 30 napon belül köteles írásban bejelenteni az adókezelőnél.

73. §
Adókivetés és adófizetés 
(1) Az adót az adókezelő, az előző naptári évi adómegállapítási időszakra, január 31-ig kiadott határozatában veti ki. 
(2) Az adó, mint a 69. § szerinti adóalap és a 70. § szerinti adókulcs szorzata számítandó ki. 
(3) Ha a nukleáris létesítmény által veszélyeztetett különféle övezetekben átfedés van, és ebben a település beépített része található, a 70. § szerint, az adókezelő, minden adóalanynak arányos adót vet ki. Az arányos adórész a 2. bekezdés szerint számítódik ki, mint az egyes adózókra jutó adórész aránya, miközben az adó teljes összeg nem lépheti túl a 2. bekezdés szerint megállapított, erre az övezetre vonatkozó adót. 
(4) Ha a nukleáris berendezés különböző veszélyeztetési övezeteiben, amelyek kölcsönösen részben átfedik egymást a település különböző övezetű beépített területe található a 70. § szerint, az adókezelő minden adóalanynak az arányos adót veti ki. Eme adózók arányos adórésze mint a megfelelő koefficiens és a 2. bekezdés szerinti legmagasabb adókulcs szorzata számítódik ki. A koefficienst a következő módon számítjuk ki: a számlálóba az illető adózó 2. bekezdés szerinti adója írandó, a nevezőbe pedig a nukleáris berendezés különböző veszélyeztetési övezeteiben található adózók adójának összege. 
(5) Ha a nukleáris létesítmény körzetében, Apátszentmihályban és Mohiban több adóalany is van,25d) akik számára a Szlovák Köztársaság Nukleáris Felügyeleti Hivatala által különféle nukleáris veszélyeztetési övezetek voltak jóváhagyva, amelyek részben átfedik egymást, az adókezelő az adókezelő minden adóalanynak az arányos adót veti ki, amely mint az egyes adóalanyokra eső, 2. bekezdés szerinti adó hányadosa számítandó ki. 
(6) A kivetett adó befizetése, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül esedékes. 

73.a §
Adó megállapítása adóbecsléssel
(1) A község írásban felszólítja az adóalanyt, aki adókötelezettsége keletkezéséről nem teljesíti bejelentési kötelezettségét, hogy méltányos időn belül, amely nem lehet kevesebb, mint nyolc nap, teljesítse azt. 
(2) Ha az adóalany bejelentési kötelezettségét az 1. bekezdés szerinti felszólítás után sem teljesíti, a község megállapítja az adóalapot és adóbecsléssel kiveti az adót.
(3) A település értesíti az adóalanyt az adóbecsléssel kivetett adóról, miközben az adóbecslési eljárás megkezdésének a napja az értesítésben feltüntetett dátum. 
(4) A község az adóbecslés alapján kivetett adó esetében önálló előírás szerint jár el.37a)

75. §
Adókezelés 
A helyileg illetékes település, az a település, melynek beépített területe vagy annak egy része a nukleáris létesítmény által veszélyeztetett övezetben található.25c) 

76. §
Felhatalmazó rendelkezés 
A település általános érvényű rendelettel11) elsősorban az adókulcsot állapítja meg, továbbá a település besorolását az adókulcs megállapítása szempontjából döntő övezetekbe a 70. § szerint, valamint a bejelentési kötelezettség alaki kellékeit és az esetleges adómentességet.


TIZEDIK RÉSZ 
Az illeték

77. §
(1) Az illeték a település területén keletkező háztartási hulladék és az építési törmelék után fizetendő, kivéve az elektromos hulladékot,26a) a természetes személyektől származó használt elemeket és akkumulátorokat, valamint a biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékot.26b)
(2) Ha a törvény alább nem rendelkezik másként, az illetéket az adóalany fizeti, aki 
a) a település területén állandó lakhellyel27) vagy átmeneti lakhellyel28) rendelkező természetes személy, vagy aki a település területén lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség vagy építmény29) vagy annak részének használatára jogosult, vagy olyan objektumot használ, amely nem minősül építménynek, továbbá nem vállalkozási célra kertet,30) szőlőt,31) gyümölcsöst,32) állandó gyepterületet33) használ a település beépített területén, kivéve az erdőnek számító telkeket34) és az ingatlan-nyilvántartásban vízfelületként bejegyzett telkeket.35) (a továbbiakban csak mint „ingatlan“), 
b) olyan jogi személy, aki a település területén található, nem vállalkozás céljára használt ingatlan használatára jogosult, 
c) olyan vállalkozó, aki a település területén található, vállalkozás céljára használt ingatlan használatára jogosult. 
(3) Ha a 2. bekezdés a) pontja szerinti személy egyidejűleg rendelkezik a településen állandó és átmeneti lakhellyel is, az illetéket csak az állandó lakhely után fizeti. Ha a 2. bekezdés a) pontja szerinti személy a településen állandó vagy átmeneti lakhellyel is rendelkezik, de egyúttal nem vállalkozás célját szolgáló ingatlan használatára is jogosult, az illetéket csak az állandó vagy az átmeneti lakhelye után köteles fizetni. Ha a 2. bekezdés a) pontja szerinti személy a településen állandó vagy átmeneti lakhellyel is rendelkezik, de egyúttal a 2. bekezdés c) pontja szerint vállalkozásra jogosult természetes személy is, és vállalkozásának helyszíne az állandó lakhelye vagy az átmeneti lakhelye, és ezen a helyen nem létesített üzemhelyiséget, akkor illetéket csak az állandó vagy az átmeneti lakhelye után fizet. Ez nem alkalmazandó, ha az adózóra az adott településrész mennyiségi gyűjtése érvényes. 
(4) Az a személy nem adóalany, aki a 2. bekezdés szerinti személlyel fennálló jogviszony szerint jogosult az ingatlan használatára, ha annak alapján
a) az ingatlan átmeneti szállásra szolgáló helyiségeit használja, 
b) egészségügyi ellátást biztosító létesítményben van ápoltként elhelyezve, 
c) bentlakásos szociális szolgáltatások házában van elhelyezve, 
d) ha az ingatlan tulajdonosával fennálló munkajogi viszonyból eredő kötelességeinek teljesítéséből vagy más hasonló viszonyból kifolyólag használja az ingatlant, amelyet jogában áll használni, vagy ha azt az illeték fizetője is használja, vagy 
e) ha az ingatlanban, amelyet az illeték fizetőjének jogába áll használni vagy azt használja, az illeték fizetője számára munkálatokat végez, vagy tevékenységének keretében más szolgáltatást nyújt, és eme tevékenysége során csak háztartási vagy építési törmelék keletkezik. 
(5) Ha a település általános érvényű rendeletében11) úgy rendelkezik, a meghatározott illetéket a következők hajtják be és azért kezeskednek 
a) az ingatlan tulajdonosa; ha az ingatlan több társtulajdonos tulajdonában van, vagy ha többlakásos lakóházról van szó,36) az illetéket a társtulajdonosok által megbízott képviselő vagy házfelügyelő szedi be, amennyiben a képviselő vagy házfelügyelő ezzel egyetért, 
b) a házfelügyelő,37) ha az ingatlan tulajdonosa az állam, az önkormányzati megye vagy a település (a továbbiakban csak mint „befizető“). 
(6) A befizető és az adóalany írásban megegyezhetnek, hogy a település számára az illetéket közvetlenül az adóalany utalja át; az illeték településnek való átutalásáért a befizető kezeskedik. 
(7) Ha a 2. bekezdés a) pontja szerint több adóalany él közös háztartásban, az adófizetési kötelezettség teljesítését ebből a közös háztartásból az egyikük magára vállalhatja. A nem cselekvőképes személy helyett annak törvényes képviselője vagy gondnoka köteles teljesíteni az adóalanyi kötelezettséget. Az adóalanyi kötelezettséget nem vállalhatja át vagy nem teljesítheti olyan személy, aki tartósan a Szlovák Köztársaság területén kívül tartózkodik, vagy nyoma veszett. A felsorolt tényeket, valamint azok változását az adóalany kötelezettségei helyett eljáró személy köteles jelenteni a településnek. 
(8) A díjbefizetési kötelezettség a 2. bekezdésben megállapított napon jön létre és azon a napon szűnik meg, mikor ez a tény érvényét veszti. 

78. §
Az illetékkulcs
(1) Az illetékkulcs 
a) a háztartási hulladék vagy az építési törmelék minden literje vagy dm3-re után legkevesebb 0,0033 euró, de legfeljebb 0,0531 euró, vagy a háztartási hulladék vagy az építési törmelék minden egyes kilogrammja után legkevesebb 0,0066 euró, de legfeljebb 0,1659 euró, 
b) személyenként és naponként legkevesebb 0,0066 euró, de legfeljebb 0,1095 euró. 
(2) Az 1. bekezdés szerinti illetékkulcs nem lehet több, mint a település átlagos kiadásai, amelyekkel a település a háztartási hulladék vagy az építési törmelék kezelését biztosítja, beleértve a hulladék minden literjére, dm3-re vagy kilogrammjára jutó hulladékgyűjtő konténerek biztosítását, (mennyiségi gyűjtés esetén) vagy a naponta a településen átlagosan, személyenként keletkező háztartási hulladékra vagy építési törmelékre számolva; ha a település biztosítja a szóban forgó hulladék hasznosítását, a kiadásokat a település hulladék-hasznosításból befolyó bevételével csökkenteni kell. 
(3) Ha a település általános érvényű rendelttel11) nem állapítja meg az illetékkulcsot, akkor az 1. bekezdés szerinti legalacsonyabb illetékkulcs alkalmazandó.
(4) A település a mennyiségi begyűjtés esetén általános érvényű rendelettel11) megállapíthat különböző illetékkulcsokat a hulladékgyűjtő konténer térfogatától és az elszállítások gyakoriságától függően, az illeték 1. bekezdés a) pontjában meghatározott alsó és felső határa közti terjedelemben.

79. §
Az illeték megállapítása 
(1) Ha a településen mennyiségi begyűjtés működik, a település állapítja meg az illetéket, ami az elszállítások gyakoriságának, az illetékkulcsnak és a hulladékgyűjtő konténer térfogatának szorzata, amit az adóalany használ, összhangban a háztartási hulladék és az építési törmelék gyűjtésének bevezetett rendszerével. 
(2) Ha a településen nincs bevezetve a mennyiségi gyűjtés, a település állapítja meg az illetéket az adómegállapítási időszakra, mint 
a) az illetékkulcs és az adómegállapítási időszak naptári napjainak szorzatát, melyek során az adóalany a 77. § 2. bek. a) pontja szerint állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkezik, vagy amíg az ingatlant használja vagy annak használatára jogosult, vagy 
b) az illetékkulcs és az adómegállapítási időszak naptári napjainak számának, valamint a háztartási hulladék napi termelési indexének szorzatát, ha a 77. § 2. bek. b) vagy c) pontja szerinti adóalanyról van szó. 
(3) A háztartási hulladék termelésének indexe az adott adómegállapítási időszakban 
a) az adómegállapítási időszakra eső személyek átlagos számának összege akik a döntő időszakban a 77. § 2. bek. b) vagy c) pontja szerint munkajogi, vagy egyéb hasonló viszonyban állnak vagy akik az adóalannyal közszolgálati viszonyban vannak, vagy akik annak megbízott szervét képezik, miközben ezek a személyek abban, a település területén található ingatlanban fejtik ki tevékenységüket, amelyiket az adóalany használ vagy amelyik használatára jogosult; ha az adóalany olyan természetes személy, aki vállalkozó is, a személyek számába beleszámítódik ez a személy is; a személyek számába nem számítódnak bele a településen állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkező személyek (a továbbiakban csak mint „az alkalmazottak átlagos száma“), 
b) azon személyek átlagos létszáma 
1. akik a döntő időszakra eső adómegállapítási időszakban kórházi ellátásban vagy elszállásolva vannak, ha olyan illeték fizetőről van szó, aki a település területén található ingatlanban egészségügyi vagy elszállásolási szolgáltatásokat nyújt; ebbe a létszámba nem számítandók bele azok a személyek, akiknek a településen állandó vagy átmeneti lakhelyük van, és
2. akik a döntő időszakra eső adómegállapítási időszakban olyan illeték fizető szolgáltatásait veszik igénybe, aki a település területén található ingatlanban vendéglői, kávéházi vagy egyéb vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújt,
(4) Ha a háztartási hulladék termelési indexe az adómegállapítási időszakban nem a 3. bekezdés szerint számítódik ki, a háztartási hulladék termelési indexe a az adómegállapítási időszakban 
a) az adómegállapítási időszakra eső alkalmazottak átlagos számának összege, nem csökkentve azon alkalmazottak számával, akiknek a településen állandó vagy átmeneti lakhelyük is van, beszorozva a település által megállapított koefficienssel, miközben a koefficiens értéke nem lehet nagyobb, mint 1, és 
b) a személyek vagy helyek átlagos száma a 3. bekezdés b) pontja szerint. 
(5) A 3. bekezdés szerinti döntő időszak
a) az előző naptári év, amelyikben az adóalany az általa használt vagy használatára jogosult ingatlanban a tevékenység végzésére jogosult volt, vagy 
b) ha az a) pont szerint nem lehet eljárni, 
1. az illetékfizetési-kötelezettség létrejöttének napjától számított naptári napok száma, annak a hétnek a végéig, amely megelőzi azt a hetet, amikor az adóalany a 80. § szerint teljesíti bejelentési kötelezettségét arról a tényről, melynek következménye az illetékfizetési-kötelezettség megszűnése, vagy 
2. az illetékfizetési-kötelezettség létrejöttétől, az adómegállapítási időszak végéig számított naptári napok száma.

80. §
Bejelentési kötelezettség 
(1) Az adóalany, az adómegállapítási időszak során az adófizetési kötelezettség létrejöttétől számítva 30 napon belül köteles jelenteni az adófizetési kötelezettség létrejöttét a településnek és 
a) megadni vezeték- és keresztnevét, titulusát, személyi számát állandó lakhelyének címét, (a továbbiakban csak mint „azonosító adatok“); a 77. § 7. bekezdése szerint a megállapított képviselő esetében a háztartás többi tagjainak azonosító adatait, és ha az adóalany a 77. § 2. bek. b) pontja vagy c) pontja szerinti személy, akkor a megnevezést vagy cégszerű megnevezést vagy a cégszerű megnevezés toldalékát, a vállalkozás székhelyét vagy helyét és a statisztikai azonosító számot, 
b) megadni az illeték megállapításához szükséges adatokat, 
c) ha a 82. § szerint kérvényezi az illeték csökkentését, illetve elengedését, köteles benyújtani az okmányokat, amelyek az illeték csökkentését, illetve elengedését indokolják. 
(2) Az illeték kivetésének megváltozása és az illetékfizetési-kötelezettség megszűnése szempontjából döntő tényeket, az adómegállapítási időszak alatt az adóalany, azok bekövetkezte után, 30 napon belül köteles jelenteni a településnek.

81. §
Az illeték kivetése és esedékessége 
(1) Az illetéket a település évente, határozatban veti ki az egész adómegállapítási időszakra. A kivetett illeték befizetése a határozat jogerőre emelkedése után 15 napon belül esedékes. Ha az adóalany tanúsítja, hogy a mennyiségi gyűjtést használja, a település az illetéket nem határozattal veti ki. 
(2) Ha az adófizetési kötelezettség az adómegállapítási időszak során jön létre, a település az illeték arányos részét határozatban veti ki, kezdve az adófizetési kötelezettség napjával és befejezve az adott adómegállapítási időszak végével. 
(3) Ha a közös háztartásban élő adóalanyokat az egyikük képviseli, a település határozatában ennek a személynek veti ki az illetéket, annak teljes összegében az 1. bekezdés vagy a 2. bekezdés szerint. 
(4) Az illeték fizetését a település részletfizetésben is meghatározhatja. Az illeték fizetésének részleteinek esedékességét a település határozatában állapítja meg, amellyel az illetéket kiveti. Az illetékfizetés alanya a kivetett illetéket, amelyet a település határozattal részletekben történő fizetésben állapított meg, befizetheti egyszerre is, legkésőbb az első részlet befizetésének határidejéig.

81.a §
Az illeték megállapítása segédletekkel
(1) Az adókezelő írásban felszólítja a 80. § szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesítő adóalanyt annak méltányos időn belüli teljesítésére, ami nem lehet kevesebb, mint nyolc nap. 
(2) Ha az adóalany bejelentési kötelezettségét az 1. bekezdés szerinti felszólítás után sem teljesíti, az adókezelő segédletek szerint állapítja meg az illetéket. 
(3) Az adókezelő értesíti az adóalanyt az illeték segédletekkel történő megállapításáról, miközben az illeték segédletekkel történő megállapításának kezdetének napja az értesítésben feltüntetett dátum. 
(4) Az adókezelő az illeték segédletekkel történő megállapítását speciális szabályozás szerint végzi.37a)

82. §
Az illeték visszafizetése, csökkentése és elengedése
(1) A település, visszafizeti az illetéket vagy annak arányos részét az adóalanynak, akinek az adómegállapítási időszak folyamán megszűnt az illetékfizetési kötelezettsége, ha az benyújtja az illeték vagy annak arányos részének visszafizetésére vonatkozó, a település általános érvényű rendeletében megállapított11) feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat. 
(2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením,11) že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.  
(3) A település az adóalanynak a kivetett illetéket, a törvény szigorának mérséklésére vagy megszüntetésére vonatkozó kérvénye alapján, határozatában csökkentheti vagy elengedheti. 

83. §
Felhatalmazó rendelkezés 
(1) A település általános érvényű rendelettel11a) megállapítja az adómegállapítási időszak kezdetével (január 1.) az illetékkulcsot a 78. § 1. bek-sel összhangban, a koefficiens értékét, a mennyiségi begyűjtés esetén az illeték fizetésének módját és a fizetés határidejét, az illeték vagy annak időarányos részének visszafizetésének feltételeit a 82. § 1. bek. szerint, amelyeknek teljesítését az illetékfizetőnek igazolnia kell és a dokumentumokat, amelyeket az illetékfizetőnek be kell nyújtani az illeték csökkentése vagy elengedése során a 82. § 2. bek. szerint.
(2) A település általános érvényű rendelettel11) megállapíthatja az adómegállapítási időszak kezdetével (január 1.) az illetékkulcsokat a hulladékgyűjtő konténer térfogata és az elszállítások gyakorisága szerint a 78. § 4. bek-sel összhangban, az illeték csökkentését vagy elengedését az illetékfizetőnek, ha ez a személy anyagi szükséghelyzetben levő természetes személy, 62 évnél idősebb természetes személy, súlyosan fogyatékos természetes személy igazolványával rendelkező személy, súlyosan fogyatékos természetes személy igazolványával rendelkező, kíséretre szoruló személy vagy nagyobbrészt vagy teljesen magatehetetlen természetes személy.


TIZENEGYEDIK RÉSZ
Gépjárműadó

84. §
Az adó tárgya 
(1) A gépjárműadó tárgyát az M, N és O38) kategóriás jármű és pótkocsi (a továbbiakban csak mint „jármű“) képezi, amelyet a Szlovák Köztársaságban tartanak nyilván38a) és vállalkozás céljára12) vagy olyan tevékenységre használnak, amelyekből származó bevételek a jövedelemadó39) (a továbbiakban csak mint „vállalkozás“) tárgyát képezik.
(2) A gépjárműadó tárgyát nem képezik a következő járművek:
a) amelyeket tesztvezetésre használnak, vagy amelyek speciális rendszámmal rendelkeznek,40)
b) amelyeket speciális tevékenység végzésre használnak, amelyek nem fuvarozásra rendeltettek és a forgalmi engedélyük I részében valamint a forgalmi engedélyük II részében45aa) speciális járműként szerepelnek.41)

85. §
Az adóalany
(1) Az adóalany az a természetes vagy jogi személy, vagy annak a cégjegyzékben szereplő szervezeti része, amely 
a) a forgalmi engedély I részében valamint a forgalmi engedély II részében45aa);42) a jármű tulajdonosaként szerepel, ha a jármű elővételi jog nélküli bérbeadásáról van szó, az adóalany az a személy, aki jármű irataiban tulajdonosként szerepel, 
b) olyan járművet használ, melynek forgalmi engedélyének I részében valamint a forgalmi engedélyének II részében45aa) tulajdonosként elhunyt, megszüntetett vagy megszűnt személy szerepel, 
c) a járművet használja, amely forgalmi engedélyének I részében valamint a forgalmi engedélyének II részében45aa) tulajdonosként olyan személy szerepel, aki a járművet nem használja vállalkozás céljaira.
(2) Szintén adóalany az
a) a munkáltató, aki munkavállalójának utazási költséget fizet42a) a jármű használatáért; ez nem érvényes, ha a munkáltató az önkormányzati megye, melynek költségvetésébe a gépjárműadó befolyik,
b) az állandó telephely43) vagy olyan személy szervezeti egysége43) aki külföldi állandó lakhellyel vagy székhellyel rendelkezik.

86. §
Adómentesség
(1) A gépjárműadó alóli adómentességet élvez az a jármű 
a) amely forgalmi engedélyének I részében valamint a forgalmi engedélyének II részében45aa) a jármű tulajdonosaként az önkormányzati megye szerepel, melynek költségvetésébe a gépjárműadó befolyik, 
b) amely diplomáciai testületek vagy konzulátusi hivatalok tulajdonában van, ha a kölcsönösség biztosított. 
(2) Az önkormányzati megye általános érvényű rendeletében44) a helyi feltételek szerint csökkentheti a jármű adóját 
a) ha a járművet sürgősségi mentőszolgálat,45) bányászati mentőszolgálat, hegyi mentőszolgálat, reptéri mentőszolgálat vagy a tűzoltóság használja, 
b) ha a járművet menetrendszerű közérdekű autóbusz-közlekedés biztosítására használják, 
c) ha a járművet kizárólag mezőgazdasági és erdőipari termelés céljaira használják, 
d) ha a járművet vállalkozás céljaira használják, amely teljesíti az EURO 3, EURO 4, EURO 5, EEV és EURO 645a) szintek határértékeit.
(3) A 2. bekezdés szerinti adócsökkentések átfedése esetén, az adóalany számára kedvezőbb adócsökkentést kell érvényesíteni. 
(4) A 2. bekezdés szerint használt járművet az önkormányzati megye általános érvényű rendeletében,44) a helyi feltételek szerint mentesítheti az adó alól. 
(5) Adócsökkentést és az adómentességet az adóalany az adóbevallásban érvényesíti.

87. §
Az adóalap 
Személygépjármű esetében a motor cm3-ben megadott hengerűrtartalma képezi az adóalapot, haszongépjármű és autóbusz esetében az adóalapot a jármű tonnában megadott, tényleges össztömege vagy legnagyobb megengedett tömege (a továbbiakban csak mint „tömeg“) képezi, valamint a forgalmi engedély I részében és a forgalmi engedély II részében45aa) szereplő tengelyek száma.

88. §
Az adókulcs 
(1) Az önkormányzati megye a saját területén általános érvényű rendelettel,44) gépjárműadót vezethet be, melyben megállapítja az adókulcsot, amely nem lehet alacsonyabb, mint a jelen törvény 4. sz. mellékletében szereplő adókulcsok.
(2) Az adókulcs a következő módon határozandó meg
a) személygépjármű esetében a motor cm3-ben megadott hengerűrtartalma szerint, amely a jármű forgalmi engedélyének I részében valamint a forgalmi engedélyének II részében45aa) szerepel,
b) haszongépjármű és autóbusz esetében a tömeg és a tengelyek száma szerint, amely a jármű forgalmi engedélyének I részében valamint a forgalmi engedélyének II részében45aa) szerepel, külön a gépjármű és külön a pótkocsi számára,
c) nyerges vontató esetében (vontató és félpótkocsi) a tömeg és a tengelyek száma szerint, amely a jármű forgalmi engedélyének I részében valamint a forgalmi engedélyének II részében45aa) szerepel, külön a vontató és külön a félpótkocsi számára; a járművet az adókulcs megállapítása szempontjából a legközelebbi alacsonyabb adóosztályba kell sorolni, mint amelyikbe a jármű forgalmi engedélyének I részében valamint a forgalmi engedélyének II részében45aa) szerepelő tömeg szerint, külön a vontató és külön a félpótkocsi tartozna. 

89. §
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
(1) Az adókötelezettség a jármű vállalkozás célú használatával jön létre, ha a 3. bekezdés másként nem rendelkezik. 
(2) Az adókötelezettség a jármű vállalkozás célú használatának megszűnése napján szűnik meg. 
(3) Annak az adózónak az adókötelezettsége, aki felszámolás nélkül megszűnt adóalany jogutódja, a felszámolás nélküli adóalany megszűnése utáni napon jön létre. 

90. §
Bejelentési kötelezettség, adómegállapítási időszak és adóbevallás 
(1) Az az adóalany, akinek az adómegállapítási időszak alatt szűnik meg az adófizetési kötelezettsége, köteles ezt a tényt, az adófizetési kötelezettség megszűnésének napja után, 30 napon belül jelezni az illetékes adókezelővel a 99. § 5. bek. vagy 6. bek. szerint, kivéve a 85. § 2. bek. a) pontja szerinti adóalanyt. 
(2) Az adóalany, az adómegállapítási időszak után köteles adóbevallást benyújtani a helyileg illetékes adókezelőnek, az adómegállapítási időszak leteltét követő év január 31-ig, Az adó befizetése eme határidőn belül esedékes, hacsak a 3-6. bekezdések másképp nem rendelkeznek. 
(3) Ha az adóalany felszámolás nélkül szűnik meg, az adóbevallást arra az adómegállapítási időszakra, amely január 1-jén kezdődik és az adóalany felszámolás nélküli megszűnésének napján ér véget, az megszűnt adóalany jogutódja nyújtja be, az aktuális adómegállapítási időszak letelte utáni egy hónapon belül, a helyileg illetékes adókezelőnek a 99. § 5. bek. vagy 6. bek. szerint. Az adó befizetése eme határidőn belül esedékes. 
(4) Ha az adóalany csődeljárás alatt áll, az adóbevallást arra az adómegállapítási időszakra, amely január 1-jén kezdődik és az adóalany csődeljárás alá történő helyezése előtti napon ér véget, az adóbevallást csődeljárási biztos nyújtja be, az aktuális adómegállapítási időszak letelte utáni egy hónapon belül, a helyileg illetékes adókezelőnek a 99. § 5. bek. vagy 6. bek. szerint. Az adó befizetése eme határidőn belül esedékes. Ha a csődeljárás alá helyezett adóalany járműve, továbbra is a csődeljárás tárgyát képezi, az adóbevallást csődeljárási biztos nyújtja be,45ab) aki a 2. bekezdés szerint jár el.
(5) Ha az adóalany csődeljárással szűnik meg, az adóbevallást arra az adómegállapítási időszakra, amely január 1-jén kezdődik és az adóalany csődeljárás alá történő helyezése előtti napon ér véget, az adóbevallást csődeljárási biztos nyújtja be, az aktuális adómegállapítási időszak letelte utáni egy hónapon belül, a helyileg illetékes adókezelőnek a 99. § 5. bek. vagy 6. bek. szerint. Az adó befizetése eme határidőn belül esedékes.
(6) Ha az adóalany meghal, az adóbevallást az örökös vagy megállapodás szerint, az örökösök közül egyikük köteles benyújtani. Ha nem egyeznek meg abban, hogy ki nyújtja be az adóbevallást, az adókezelő állapítja meg ezt a személyt. Az adóbevallást az öröklési bizonyítvány vagy az öröklési határozat jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül kell benyújtani. Az adó befizetése eme határidőn belül esedékes.
(7) Az adóbevallásban feltüntetendő: természetes személy esetében – a családi és utónév, a titulus, a cégszerű megnevezés toldaléka, amennyiben ilyennel rendelkezik, állandó lakhelyének címe személyi vagy adóazonosító száma,45ac) amennyiben ilyennel rendelkezik, születésének dátuma, ha jogi személyről van szó – a cégszerű megnevezés vagy elnevezés az adóazonosító szám45ac) és a székhely. Az adóbevallásban kért összes adat kitöltése kötelező. A jelen bekezdés szerinti személyes adatokat külön előírás védi.22)

91. §
Az adóelőleg és az adó befizetése 
(1) Az adóelőleg olyan adóbefizetés, amelyet az adóalany az adómegállapítási időszak alatt köteles fizetni.
(2) Az az adóalany, akinek egy adókezelőnél a feltételezett adója meghaladja a 660 eurót, de nem lépi túl a 8 292 eurót, a folyó adómegállapítási időszakra köteles negyedévi adóelőlegeket fizetni, mégpedig a feltételezett adó egy negyedének összegében. A negyedéves adóelőlegek befizetési határideje a folyó naptári negyedév vége. 
(3) Az az adóalany, akinek egy adókezelőnél a feltételezett adója meghaladja 8 292 eurót, a folyó adómegállapítási időszakra köteles havi adóelőleget fizetni, mégpedig a feltételezett adó egy tizenkettedének összegében. A havi adóelőlegek befizetési határideje a folyó naptári hónap vége. 
(4) Az az adóalany, akinek egy adókezelőnél a feltételezett adója nem haladja meg a 660 eurót és az az adóalany, akinek az adómegállapítási időszak alatt adókötelezettsége jön létre, a folyó adómegállapítási időszak alatt nem fizet adóelőleget. 
(5) A feltételezett adó, az érvényes általános érvényű rendeletben44) szereplő éves adókulcs összege minden járműért, amely az adó tárgyát képezi, a folyó adómegállapítási időszak kezdetén, vagyis január 1-jén, és nem élvez adómentességet. 
(6) A 2. és 3. bekezdések szerinti adóalany az egész éves adót az adóbevallásra megadott határidőig egyenlíti ki. 
(7) Ha létrejön és megszűnik az adófizetési kötelezettség az adómegállapítási időszak alatt, és ha ugyanazon a napon jön létre és szűnik meg az adófizetési kötelezettség, az adóalany köteles az adóbevallás leadásának határidejéig befizetni az arányos adót. Az arányos adó, az éves adókulcs egy háromszázhatvanötöd részének, szökőévben egy háromszázhatvanhatod részének, és ama naptári napok számának szorzata, amelyeken a járművet vállalkozás céljára használták. 
(8) Az arányos adó, az éves adókulcs egy háromszázhatvanötöd részének, szökőévben egy háromszázhatvanhatod részének, és ama naptári napok számának szorzata, amelyeken a járművet nem közérdekű célból történt szállításra használták, az adót az adóalany köteles az adóbevallásra megadott határidőig befizetni. 
(9) Az adómegállapítási időszak alatt az adóelőlegek befizetésére nincs hatással az adó tárgyának megváltozása, vagy az adómentesség létrejötte, illetve megszűnése. 
(10) Ha megváltozik az a körülmény, amely alapján a feltételezett adó kiszámításra került, az adókezelő másképpen is megállapíthatja az adóelőlegek befizetését, mint ahogy az a 2. és 3. bekezdésben szerepel. Az adókezelő, az adóalany kérvénye alapján, másképpen is megállapíthatja az adóelőlegek befizetését. Az adókezelő adóelőleg befizetéséről szóló határozata ellen egyébként az adóalany kérvénye alapján nem lehet fellebbezni. 
(11) Az adóelőleget az adóalany a folyó adómegállapítási időszak első napján, vagyis január 1-jén helyileg illetékes adóhivatalának fizeti. 
(12) Ha az adóbevallásban kiszámított adó magasabb, mint a befizetett adóelőleg, a különbséget az adóalany köteles kiegyenlíteni az adóbevallásra megadott határidőig. Ha a befizetett adóelőleg összege magasabb, mint az adóbevallásban kiszámított adó, akkor a létrejött adó túlfizetés felhasználásáról külön előírás rendelkezik.45b)

93. §
Kombinált szállítás
(1) Ama jármű esetében, amelyet az adómegállapítási időszakban legkevesebb 60-szor kombinált szállítás keretében használtak, az adóbevallásában az adóalany 50%-os adócsökkentést érvényesít.
(2) A kombinált szállítás olyan szállítás, amely kezdeti vagy végső szakaszában közúton,46) a szállítási útvonal többi részén pedig vasúton, vagy vízi, esetleg tengeri úton valósul meg.
(3) A közút használata46) egy szállítási útvonal esetében a kombinált szállítás keretén belül, légvonalban nem lépheti túl a 150 km-t, a berakodás és a legközelebbi kombinált szállítási terminál valamint a kirakodási terminál között.
(4) A jármű, az 1. bekezdés szerinti kombinált szállítás keretén belül történt használatát az adóalany az illetékes kombinált szállítási terminál által kiadott dokumentummal igazolja.

95. § 
Együttműködés
Az önkormányzati megye köteles elküldeni a Szlovák Köztársaság Pénzügyi Igazgatóságának egy példányt abból az általános érvényű rendeletből,44) amellyel a gépjárműadót bevezette, vagy az adókulcsot vagy az adómentesség feltételeit megváltoztatta, annak hatályba lépésétől számított öt naptári napon belül. 

96. § 
Néhány kifejezés értelmezése 
(1) A jelen törvény alkalmazásában haszongépjármű alatt az M2, M3, N1-N3 és az O1-O4 kategóriás jármű értendő.38)
(2) A jármű teljes tömege alatt a jármű készenléti tömegének és hasznos tömegének összege értendő. A jármű megengedett legnagyobb teljes terhelése a jármű forgalmi engedélyének I részében valamint a forgalmi engedélyének II részében45aa) szerepel. Nyerges vontatós járműszerelvények esetében az egyes járművek teljes tömege alatt az egyes tengelyekre jutó tengelyterhelések numerikus összege értendő.


TIZENKETTEDIK RÉSZ 
Közös rendelkezések

97. §
A nemzetközi szerződésekhez való viszony 
A jelen törvény rendelkezései nem használandók, ha a törvényben meghatározott módon ratifikált és nyilvánosságra hozott nemzetközi szerződés másképp rendelkezik. 

98. §
A 2. § 1. bek. a), b), e), f) és h) pontja és a 3. bek. szerinti helyi adót bevezetni és megszüntetni, az adókulcsot, a terület értékét, a szintenkénti felárat megállapítani és megváltoztatni, adómentességet vagy adócsökkentést megállapítani csak az adómegállapítási időszak kezdeti napjával (január 1.) lehet.

98.a §
A megjelölt és meg nem jelölt befizetés felhasználása
(1) Az adóalany megjelöli a 2. § 1. és 2. bek. szerinti helyi adó vagy illeték befizetését oly módon, ahogy azt a község az adó vagy illeték behajtásáról, vagy az adó és illeték különbözetéről szóló határozatában megállapítja; ha a befizetést nem jelöli meg, a község a 2. bekezdés értelmében használja fel.
(2) A község a meg nem jelölt befizetést a helyi adóhátralék kiegyenlítésére, a lejárt határidejű helyi adók és illetékek befizetésére használja a 2. § 1. és 2. bek. szerint a befizetés napjától számított legrégebben lejárt határidejű befizetések sorrendjében, egyébként pedig a végrehajtási költségek és a járulékos kiadások fedezésére. Ha a 2. § 1. bek. és 2. bek. szerint több adóhátralék és helyi adó és illeték fizetőrészletének hátraléka azonos befizetési határidejű, a beérkezett összeg azok nagyságától függően, emelkedő sorrendben használandó kiegyenlítésükre.
(3) A 2. § 1. és 2. bek szerinti helyi adó vagy illeték túlfizetésének felhasználása, valamint a 34.a § 3. bek., 64.a § 3. bek. és 99.h § szerinti helyi adó arányos részének visszatérítése, és a 82. § szerinti illeték arányos részének visszatérítése esetén a 2. bekezdés rendelkezése méltányosan alkalmazandó. 
(4) Ha a meg nem jelölt befizetést nem lehet felhasználni a 2. bekezdés szerint vagy 3. bekezdésben szereplő eljárás szerint, a község a meg nem jelölt befizetést, valamint a 2. § 1. bek. és 2. bek. szerinti helyi adó- és illeték-túlfizetést vagy ezek arányos részét kérvény alapján, a kérvény kézbesítésétől számított 60 napon belül visszafizeti. 

98.b §
Elektronikus szolgáltatások
(1) A község elektronikus szolgáltatásokat is nyújthat. 
(2) Az adóalany a községgel történő elektronikus kommunikáció során, a hozzáférési adatok megadása alapján a község honlapján személyes internetes felülethez jut, amely tartalmazza elsősorban: 
a) az adóalany elektronikus formátumú aktáját, 
b) az adóalany személyi számlájának elektronikus kivonatát, 
c) az elektronikus iktatóhoz való hozzáférést, 
d) személyes elektronikus postafiókját, 
e) a szolgáltatások jegyzékét. 
(3) Az elektronikus iktató elektronikus címét a község a honlapján valamint a központi közigazgatási portál honlapján hozza nyilvánosságra. 
(4) A személyes elektronikus postafiók olyan elektronikus postafiók, amely a községgel való kommunikációt szolgálja. 
(5) Az elektronikus kommunikációval valamint az elektronikus szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos részleteket a község önkormányzati rendelettel11) szabja meg és nyilvánosságra hozza a település a honlapján.

99. §
Az adókezelés
(1) A 2. § 1. bek. a) pontja szerinti ingatlanadó kezelését az a település látja el, amelynek területén az ingatlan található. 
(2) A 2. § 1. bek. b)-h) pontja szerinti helyi adók és a 2. § 2. bek. szerinti illeték kezelését az a település látja el, amely azokat saját területén bevezette.
(3) A 2. § 1. bek. b)-h) pontja szerinti helyi adók és a 2. § 2. bek. szerinti illeték kezelését Pozsonyban és Kassán az egyes városrészek látják el, ha erről a település statútuma így rendelkezik.46a)
(4) A 2. § 1. bek. b)-h) pontja szerinti helyi adók és a 2. § 2. bek. szerinti illeték kezelésével nem bízható meg egyéb jogi vagy természetes személy.
(5) A gépjárműadó kezelését a gépjármű nyilvántartása szerinti, helyileg illetékes adóhivatal végzi, visszamenőleg, az előző év december 31-vel bezárólag. Ha a 85. § 2. bek. a) pontja szerinti adóalanyról van szó, a gépjárműadó kezelését a munkaadó székhelye szerinti, helyileg illetékes adóhivatal végzi. Ha a 85. § 2. bek. b) pontja szerinti adóalanyról van szó, a gépjárműadó kezelését, az az adóhivatal végzi, amely az állandó telephely vagy egyéb, a Szlovák Köztársaság területén lévő szervezeti egység szerint illetékes. Ha az adókötelezettség az adómegállapítási időszak alatt jön létre, a gépjárműadó kezelését az a helyileg illetékes adóhivatal végzi, amely az adókötelezettség létrejöttének napján helyileg illetékes volt. Az adómegállapítási időszak alatti, helyi illetékesség változását nem kell figyelembe venni.
(6) Ha gépjárműadó helyileg illetékes adókezelőjét nem lehet megállapítani az 5. bekezdés szerint, külön előírás szerint kell eljárni.46b)
(7) A helyi illetékesség változása esetén, a gépjárműadó túlfizetés visszatérítése, a gépjárműadó-hátralék behajtása és a gépjárműadó késedelmi kamatának szempontjából, az az adóhivatal tekintendő helyileg illetékesnek, amelyiknél a gépjárműadó túlfizetés vagy a gépjárműadó-hátralék létrejött. A helyi illetékesség változása esetén a büntetés kiszabására az az adókezelő illetékes, amelyhez az adóbevallást be kellett volna nyújtani.

99.a § 
Az ingatlanadó, az ebadó, az árukiadó automata adó és a játékautomata adó bevallása
(1) Az ingatlanadó, az ebadó, az árukiadó automata adó és a játékautomata-adó bevallását az adóalany január 31-ig köteles benyújtani az illetékes adókezelőnek, arra az adómegállapítási időszakra, amelyben ezekre az adónemekre vagy azok közül valamelyikre az adófizetési kötelezettsége létrejött, az adómegállapítási időszak kezdeti napján (január 1.) fennálló állapot szerint, ha a 2. és 3. bekezdések másképp nem rendelkeznek. Az adóalany nem köteles ingatlanadó-bevallást benyújtani, ha a telek, az építmény, a lakás vagy a lakóépületben található nem lakás céljára szolgáló helyiség a 17. § 1. bek. a) vagy b) pontja szerint adómentessége élvez. 
(2) Ha az adómegállapítási időszak alatt jön létre az ebadó, az árukiadó automata adó és a játékautomata-adó kötelezettség, az adóalany köteles adóbevallást benyújtani, arra az adónemre vonatkozólag, amelyre az adófizetési kötelezettsége létrejött, legkésőbb 30 napon belül az adófizetési kötelezettsége létrejötte után. 
(3) Ha az adómegállapítási időszak alatt az adóalany árverés vagy öröklés útján jut ingatlanhoz, köteles ingatlanadó-bevallást benyújtani, legkésőbb 30 napon belül az adófizetési kötelezettsége létrejötte után.

99.b §
Részleges adóbevallás
(1) Ha az adóalany ingatlanadó, ebadó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó adóbevallást nyújtott be a 99.a § szerint, és újabb ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője vagy használója lesz, vagy a telek fajtájának vagy méretének változására vagy az építmény, lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség használati céljának megváltozására kerül sor, vagy megszűnik az ingatlan tulajdon-, kezelési, bérlői vagy használati joga, a helyileg illetékes adókezelőnél köteles részleges ingatlanadó-bevallást benyújtani, a 99.a § 1. bek. foglalt határidőn belül.
(2) Ha az adóalany ingatlanadó, ebadó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó adóbevallást nyújtott be a 99a. § szerint és az ebadó árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó, vagy ezek közül valamelyik adófizetési kötelezettsége létrejön vagy megszűnik az adómegállapítási időszak alatt, az illetékes adókezelőnél köteles részleges adóbevallást benyújtani, arra az adóra vonatkozólag, melyre adófizetési kötelezettsége létrejött vagy megszűnt, legkésőbb 30 napon belül az adófizetési kötelezettsége létrejötte vagy megszűnte után.
(3) Ha az adómegállapítási időszak alatt az adóalany árverezés vagy öröklés útján jut ingatlanhoz és a 99.a § szerint már benyújtotta ingatlanadó-, ebadó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó bevallását, az illetékes adókezelőnél köteles részleges ingatlanadó-bevallást benyújtani, 30 napon belül az adókötelezettség létrejöttének napja után.
(4) A részleges adóbevallásban az adóalany csak azokat a változásokat köteles feltüntetni, amelyek az előző ingatlanadó-, ebadó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó bevalláshoz képest történtek, beleértve eme adók vagy közülük valamelyik részleges adóbevallását is.

99.c §
Helyesbítő és kiegészítő adóbevallás 
(1) Az ingatlanadó, ebadó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó bevallására vagy a felsorolt adónemek közül valamelyik bevallására megadott határidő lejárta előtt, illetve a felsorolt adónemekre vagy azok közül valamelyikre vonatkozó részleges adóbevallására megadott határidő lejárta előtt, az adóalany helyesbítő bevallást nyújthat be. Az adókivetés szempontjából az utolsó, helyesbítő adóbevallás a döntő, miközben a beadott adóbevallást, részleges adóbevallást vagy az előző helyesbítő adóbevallást már nem veszik figyelembe.
(2) Az adóalany köteles kiegészítő adóbevallást benyújtani, ha megállapítja, hogy az ingatlanadó, ebadó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó bevallásában, vagy ezek közül valamelyikben vagy a felsorolt adónemek közül valamelyik részleges bevallásában az adó kivetéséhez helytelen adatokat tüntetett fel. Ezt legkésőbb négy éven belül meg kell tennie, annak az évnek a végétől számítva, amelyben az ingatlanadó, ebadó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó vagy ezek közül valamelyik adónem bevallási kötelezettsége létrejött, vagy a felsorolt adónemek vagy azok közül valamelyik részleges bevallási kötelezettsége létrejött. Utólagos adóbevallással nem változtatható meg az építmény használatának célja.

99.d §
Közös rendelkezések a 99.a-99.c §-hoz
(1) Ha a telek, az építmény, a lakás vagy a lakóépületben található nem lakás céljára szolgáló helyiség több személy közös tulajdonában van (5. § 4. bek., 9. § 4. bek. és 13. § 2. bek.), az ingatlanadó-bevallást, részleges bevallást, helyesbítő bevallást vagy kiegészítő adóbevallást minden társtulajdonosnak be kell nyújtani, tulajdoni hányaduk mértékéig. Ha a társtulajdonosok megegyeznek, a szóban forgó adóbevallást a képviselőjük nyújtja be, akit a társtulajdonosok közös megegyezéssel állapítottak meg, miközben ezt a tényt a szóban forgó adóbevallásban fel kell tüntetni. Ha a telek, az építmény, a lakás vagy a lakóépületben található nem lakás céljára szolgáló helyiség házastársi osztatlan közös tulajdonban van, a szóban forgó adóbevallást az egyik házastárs nyújtja be.
(2) Az adóalany köteles a szóban forgó adóbevallásban az összes olyan tényt feltüntetni, amely az adó kivetése szempontjából döntő fontosságú. Ha a szóban forgó adóbevallást az a képviselő nyújtja be, akit a társtulajdonosok közös megegyezéssel állapítottak meg, az adó kivetése során az adócsökkentés vagy adómentesség annál a társtulajdonosnál lesz figyelembe véve, aki teljesíti az adócsökkentés vagy adómentesség feltételeit. 
(3) Az ingatlanadó, ebadó, árukiadó automata adó és játékautomata-adó bevallásban fel kell tüntetni: természetes személy esetében annak családi és utónevét, titulusát, állandó lakhelyének címét, személyi számát, jogi személy vagy vállalkozói engedéllyel rendelkező, természetes személy esetében a cégszerű megnevezést vagy elnevezést vagy a cégszerű megnevezés toldalékát, ha ilyennel rendelkezik, a statisztikai azonosító számot és a vállalkozás székhelyét vagy helyét. Az egyének kötelesek minden adatot kitölteni az ingatlanadó, ebadó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó bevallás szerint. A jelen bekezdés szerinti személyes adatokat külön előírás védi.22)
(4) Az ingatlanadó, ebadó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó bevallás azon a nyomtatványon nyújtandó be, amelynek mintáját a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma, általános érvényű jogszabályban határoz meg. Ezen a nyomtatványon az adóalany megjelöli a bevallás fajtáját, ami részleges, helyesbítő és kiegészítő adóbevallás lehet. 
(5) A szóban forgó adóbevallásra a jelen törvény rendelkezései vonatkoznak valamint az adóbevallásra vonatkozó külön előírás rendelkezései.47) Az ingatlanadó, ebadó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó bevallás a 99.a § szerint, továbbá a részleges ingatlanadó, ebadó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó bevallása a 99.b § szerint adóbevallásnak minősül, a helyesbítő ingatlanadó, ebadó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó bevallása a 99c. § 1. bek. szerint helyesbítő adóbevallásnak minősül, a kiegészítő ingatlan-adó, ebadó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó bevallás a 99c. § 2. bek. szerint külön előírás szerinti kiegészítő adóbevallásnak minősül.47)
(6) Ha az ingatlan-, eb-, árukiadóautomata- és játékautomata-adó bevallásban, ezen adók részleges bevallásában és a kiegészítő bevallásban feltüntetett adatok alapján kivetett adó alacsonyabb, mint az ellenőrzés után kivetett adó, az adókezelő büntetést szab ki azon összeg 10%-val megegyező mértékben, amennyivel határozatában megemelte az adót.
(7) Ha az adó ingatlan-, eb-, árukiadóautomata- és játékautomata-adó kiegészítő bevallása, továbbá ezen adók részleges bevallása alapján került kivetésre, amely az ingatlan-, eb-, árukiadóautomata- és játékautomata-adó bevallása, továbbá ezen adók részleges bevallása alapján kivetett adóval összehasonlítva adónövekedést jelent, az adókezelő büntetést szab ki a kiegészítő adóbevallás alapján kivetett adó és az ingatlan-, eb-, árukiadóautomata- és játékautomata-adó kiegészítő bevallása, továbbá ezen adók részleges bevallása alapján kivetett adó különbsége 5%-ának megfelelő összegben.

99.e §
Az ingatlanadó, ebadó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó kivetése
(1) Az ingatlan-, eb-, árukiadóautomata- és játékautomata-adót az adókezelő évente veti ki, a megfelelő adómegállapítási időszak első napjával (január 1-vel), egy határozattal az egész adómegállapítási időszakra, hacsak a 2-4., 6. és 7. bekezdések másképp nem rendelkeznek.
(2) Az ingatlan árveréssel vagy öröklés útján történt megszerzése esetén, az adókezelő határozatban veti ki az ingatlanadó időarányos részét az árverés nyertesének vagy az örökösnek, attól a hónaptól számítva, amelyikben az adófizetési kötelezettsége létrejött, egészen az adott adómegállapítási időszak végéig. Ha az adókezelő nem vetette ki az adót az árverezett ingatlan tulajdonosának az adott adómegállapítási időszakra, a január 1-i állapotot figyelembe véve határozattal veti ki az ingatlanadó időarányos részét annak a hónapnak a végéig, amelyben az árverés nyertese az ingatlan tulajdonosa lett. Ha az adókezelő nem vetette ki az adót az öröklött ingatlan örökhagyójának az adott adómegállapítási időszakra, a január 1-i állapotot figyelembe véve határozattal veti ki az ingatlanadó időarányos részét az örökösnek attól a hónaptól kezdve, amelyben adókötelezettsége keletkezett, egészen az adott adómegállapítási időszak végéig.
(3) Ha az adómegállapítási időszak alatt ebadó, áru-kiadóautomata-adó és játékautomata-adó fizetési kötelezettség jön létre, az adókezelő határozattal veti ki az adó arányos részét, attól a hónaptól számítva, amelyikben az adófizetési kötelezettség létrejött, egészen az adott adómegállapítási időszak végéig.
(4) Ha az adókezelő nem vetette ki az ebadót, az árukiadóautomata-adót vagy a játékautomata-adót az 1. bekezdés vagy a 3. bekezdés szerint, és az adómegállapítási időszak alatt megszűnt az adófizetési kötelezettség, az adókezelő határozattal veti ki az adó arányos részét, az adófizetési kötelezettség megszűnéséig a 26., 48., 56. § szerint.
(5) A társtulajdonosok megegyezése esetén, az adókezelő határozattal veti ki az ingatlanadót annak a képviselőnek, aki a szóban forgó adóbevallást beadta, házastársi osztatlan közös tulajdon esetén pedig annak a házastársnak, aki a szóban forgó adóbevallást benyújtotta. 
(6) Az adókezelő, a kiegészítő adóbevallás alapján és a részleges kiegészítő adóbevallás alapján, határozattal veti ki az ingatlanadó, ebadó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó különbségét arra az adómegállapítási időszakra, amelyet a kiegészítő adóbevallás érint, valamint a következő adómegállapítási időszakokra is, amelyekben az ingatlanadó, ebadó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó bevallása vagy ezek közül valamelyik adónemre adóbevallás nélkül volt kivetve, vagy az ezekre az adónemekre vagy közülük valamelyikre vonatkozó részleges bevallás nélkül volt kivetve, ha a következő adómegállapítási időszakokra a kiegészítő adóbevallás vonatkozik. 
(7) Ha az adóalany egy olyan adómegállapítási időszakra nyújtott be kiegészítő adóbevallást, amelyikre már benyújtott ingatlanadó, ebadó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó bevallást, vagy ezek közül valamelyikre, és ezekre az adónemekre vagy közülük valamelyikre részleges adóbevallást is benyújtott, és az ingatlanadó, ebadó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó vagy ezek közül valamelyik nem került kivetésre az ingatlanadó, ebadó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó bevallása alapján, és a felsorolt adónemek vagy ezek közül valamelyik részleges bevallása alapján az adómegállapítási időszakra, az adókezelő veti ki az ingatlan-, eb-, árukiadóautomata- és játékautomata-adót, vagy ezek közül valamelyikre vonatkozó adót, tekintettel a kiegészítő adóbevallásra.
(8) Az 1. bekezdés szerinti határozat ellen, időben benyújtott fellebbezés a határozati rendelkezés azon részével szemben bír halasztó hatállyal, amelyet a jogorvoslattal megtámadtak. Jogorvoslati kérelem esetén a határozati rendelkezés megtámadott része önálló eljárásban kerül elbírálásra, amelyben külön előírás47) szerint méltányosan járnak el. A többi határozati rendelkezés hatálya nem érintett.
(9) Az adókezelő az általános érvényű rendeletben legfeljebb 5 eurós összegben határozhatja meg azt az adóösszeget, amelyet ezen rendelkezés értelmében nem vet ki.
(10) Ha az adómegállapítási időszakban megszűnik az az ingatlanadó, az ebadó, az árukiadóautomata-adó és a játékautomata-adó vagy ezek közül az egyik adókötelezettsége, az adókezelő új határozatot ad ki, amelyben kiveti az adó arányos részét. Az új határozat megszünteti az eredeti határozatot vagy határozati rendelkezést; az új határozat vagy határozati rendelkezés ellen fellebbezés nyújtható be.

99.f §
Az adókivetési jog megszűnése
Ha az adóalany a további adómegállapítási időszakokban nem köteles ingatlanadó, ebadó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó bevallást, vagy ezek közül valamelyik fajta adóbevallást benyújtani az adómegállapítási időszakra, és az eme adónemekre vonatkozó vagy ezek közül valamelyikre vonatkozó részleges bevallást, és az adókezelő erre az adómegállapítási időszakra nem veti ki az ingatlan-, eb-, árukiadóautomata- és játékautomata-adót, az ingatlanadó, ebadó, áruki-adóautomata-adó és játékautomata-adó kivetési joga erre az adómegállapítási időszakra öt évvel annak az évnek a végétől számítva szűnik meg, amelyben az ingatlan-, eb-, árukiadóautomata- és játékautomata-adót még ki kellett volna vetni.

99.g §
Esedékesség és részletben történő adófizetés
(1) A kivetett ingatlanadó, ebadó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó befizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül esedékes.
(2) Az adókezelő megállapíthatja az ingatlanadó, eb-adó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó részletekben történő befizetését; ha a kivetett ingatlanadó meghaladja a 33 000 eurót, az adókezelő az adó befizetését legalább két, egyenlő összegű részletben határozza meg. Az adó törlesztő részleteinek befizetése, az adókezelő által kiadott határozatban szereplő határidőkkel esedékes, amellyel az adót kivetették. Az adóalany a kivetett ingatlanadót, ebadót, árukiadóautomata-adót és játékautomata-adót, amelyet az adókezelő részletekben történő fizetéssel állapított meg, befizetheti egyszerre is, legkésőbb az első részlet befizetésének határidejéig.

99.h §
Az adó arányos részének visszafizetése 
Az adókezelő visszafizeti az ingatlanadó, ebadó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó arányos részét, az adókivetési időszak fennmaradó hónapjaira, amelyekért az adó már be volt fizetve. Az ebadó, árukiadóautomata-adó és játékautomata-adó arányos részének visszaigénylési jogosultsága megszűnik, ha az adóalany nem ad be részleges adóbevallást ezekre az adónemekre, vagy közülük valamelyikre a 99b. § 2. bek. megállapított határidőig.

100. §
A helyi adók költségvetési meghatározása 
(1) A 2. § 1. bek. szerinti adókból és a 2. § 2. bek. szerinti illetékből származó bevétel, beleértve a bírságokból és késedelmi kamatokból származó bevételeket is, amelyek ezekhez az adókhoz és illetékhez kötődnek, annak a településnek a költségvetési bevételének számítanak, amelyik az adókezelő.
(2) A 2. § 3. bek. szerinti adókból származó bevétel, beleértve a bírságokból és késedelmi kamatokból származó bevételeket is, amelyek ezekhez az adókhoz kötődnek, valamint a befizetett adóelőleg az önkormányzati megye költségvetési bevételét képezi, amelynek területén van az adókezelő székhelye. Az adókezelő ezekkel a bevételekkel az önkormányzati megye felé, a naptári tárgyhónapot követő hónap 15-ig napjáig számol el.

101. §
Kerekítés
(1) Az adóalap a 7. § szerint euró centekre, lefelé kerekítendő.
(2) Az adó, a gépjármű adóelőleg és a jelen törvény szerinti illeték euró centekre, lefelé kerekítendő. A jelen törvény szerinti adó törlesztő részletek úgy kerekítendők, hogy azok összege megegyezzen a kerekítés utáni adó összegével.

102. §
Eljárás a helyi adók és illeték kezelése során 
A helyi adók és illeték kezelésére külön előírás vonatkozik,47) ha a jelen törvény 28, 34.a, 34.b, 35, 41, 42, 50, 58, 64.a, 64.b, 65, 72, 73, 73.a, 75, 81.a, 82, 90, 91, 93, 98.a, 98.b, 99, 99.a-99.h § másként nem rendelkezik.


TIZENHARMADIK RÉSZ 
Átmeneti és egyéb rendelkezések

103. §
(1) Jelen törvény értelmében a település és az önkormányzati megye először 2005. január 1-i hatállyal vezetheti be a helyi adókat általános érvényű rendelettel. Jelen törvény alapján először a település legkorábban 2005. január 1-től kezdődő hatállyal vezetheti be a helyi illetéket.
(2) Jelen törvény értelmében a település a 2005-ös évre, melynek adózási időszaka egy naptári év, legkésőbb 2005. október 1-től kezdődő hatállyal vezethet be helyi adót általános érvényű rendelettel. Amennyiben a település 2005. január 1-je után adja ki általános érvényű rendeletét, ésszerű határidőt határoz meg az adóbevallási vagy bejelentési kötelezettségek teljesítésére, amely határidő nem lehet rövidebb, mint az általános érvényű rendelet hatályba lépését követő két hónap; a kivetett adó a határozat kézhezvételétől számított 15 napon esedékes, amennyiben az adókezelő a helyi feltételek alapján, általános érvényű rendelettel11) nem határozza meg az adózás lejáratának hosszabb időtartamot.
(3) A 2. bekezdés alapján bevezetett helyi adók a 2. bekezdésben meghatározott esedékességgel fizetendők be és összegük az éves adónak a 2005-ös adózási év fennmaradó időszakára esedékes arányos résznek felel meg.
(4) Az adóhivatalok által 2004. december 1-jétől begyűjtött gépjárműadók hozama, beleértve az eme adótípushoz tartozó bírságok és büntetőkamatok hozamát is, az önkormányzati megyék bevételét képezi a szerint, hogy a jármű mely megyei önkormányzat területén van nyilvántartva, és az adóhivatal eme hozamot átutalja az önkormányzati megyének.
(5) A település általános érvényű rendelettel meghatározhatja, hogy a helyi adó, a háztartási hulladék és az építési törmelék helyi illetéke, adó- illetve illetékmentességének vagy csökkentésének egyik követelménye külön előírás alapján47a) a település javára történő, feladatai végrehajtását támogató, önkéntes tevékenység végrehajtása legyen.

104. §
(1) Jelen törvény értelmében az ingatlanadó-köteles adóalany először 2005. február 28-ig, vagy a 103. § 2. bekezdése alapján, az adókezelő által meghatározott határidőn belül köteles leadni adóbevallását, kivéve azon adóalanyokat, akiknek mentessége vagy kedvezményezettsége a 2-tól a 4. bekezdésig terjedő rendelkezések értelmében továbbra is érvényben marad. Azon adóalanynak, aki 2005. február 28-ig köteles leadni adóbevallását, az adókezelő legkésőbb 2005. szeptember 30-ig veti ki az adóját. Az így kivetett adónak a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belüli az esedékessége.
(2) A pénzügyminisztérium többször módosított Tt. 14/1998 sz., a házadókedvezményről szóló rendelete alapján a mentesség lejáratáig a házadómentesség továbbra is érvényben marad. 
(3) A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 317/1992 sz., ingatlanadóról szóló törvénye és a későbbi módosításainak 9. § 1. bekezdése g) pontjától a j) pontjáig terjedő rendelkezései alapján érvényesíthető épületadó adómentessége és a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 317/1992 sz., ingatlanadóról szóló törvénye és a későbbi módosításainak 11c. § 1. bekezdése rendelkezései alapján a lakásadó adómentessége a mentesség lejáratáig továbbra is érvényben maradnak.
(4) Ama telekadóra vonatkozó adókedvezmények, melyeket az adókezelő a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 317/1992 sz., ingatlanadóról szóló törvénye és a későbbi módosításainak 12. § 3. bekezdése rendelkezései alapján nyújtott, az adókezelő által meghatározott határidő lejáratáig érvényben maradnak. 
(5) Pozsony és Kassa területén a 2005. január 1-je előtt elkezdett ingatlanadózással kapcsolatos adóigazgatási eljárások az eddigi előírások szerint fejeződnek be. 
(6) A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 317/1992 sz., ingatlanadóról szóló törvénye és a későbbi módosításainak, a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 544/1990 sz., helyi illetékekről szóló törvénye és a későbbi módosításainak, és a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 87/1994 sz., a gépjárműadóról szóló törvénye és a későbbi módosításainak alapján, a 2005. január 1-je előtt elkezdett adóigazgatási eljárások, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 87/1994 sz., a gépjárműadóról szóló törvénye és a későbbi módosításainak 23. §-a kivételével, az eddigi előírások szerint fejeződnek be.
(7) Ama adókötelezettségek, melyek A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 317/1992 sz., ingatlanadóról szóló törvénye és a későbbi módosításainak, a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 544/1990 sz., helyi illetékekről szóló törvénye és a későbbi módosításainak, és a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 87/1994 sz., a gépjárműadóról szóló törvénye és a későbbi módosításainak alapján a 2004-es év és a 2004-es évet megelőző adómegállapítási időszakokra vonatkoznak, valamint ama tényállások esetében, amelyek jelen törvény hatálybalépése előtt keletkeztek, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 87/1994 sz., a gépjárműadóról szóló törvénye 23. §-a kivételével, az eddigi előírások vonatkoznak.
(8) A Szlovák Köztársaság fővárosában, Pozsonyban a 2. § 1. bek. a) pontja alapján a 2005-ös évben az ingatlanadóra vonatkozó adókezelői tevékenységet az adókezelő részére ama városrész látja el48) amelynek belterületén az ingatlan található. A 2005-ös évi ingatlanadó hozama a 2004-es évi ingatlanadó hozamát is beleértve, az illetékes városrész 2005-ös költségvetési bevételét képezi. A 2005-ös évi ingatlanadó hozama és az eddigi előírások alapján kivetett 2004-es évi ingatlanadó hozama közti pozitív különbséget az illetékes városrész az adó lejáratát vagy az adótörlesztő részlet befizetési határidejét követő 30 napon belül átutalja a Szlovák Köztársaság fővárosának, Pozsonynak.
(9) Amennyiben 2005. január 1-vel az önkormányzati megye bevezeti a gépjárműadót ama járművekre, amelyek 2005. január 1-én az adott megyei önkormányzat területén belül vannak nyilvántartva, ama fizikai vagy jogi személy, aki a 85. § értelmében adóalanynak minősül a 91. § szerint meghatározott lejárati határidők és feltételek szerint 2005. január 31-ig leadja az adóbevallást és befizeti az adót.
(10) Az adókezelő 2005. május 31-ig köteles bejelenteni a 2005-ös adómegállapítási időszakra érvényes, a leadott adóbevallások alapján megállapított, 2005. május 1-i állapot szerint meghatározott, bevallott ingatlanadó összesített összegét a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának.
(11) Az adókezelő 2006. május 31-ig köteles bejelenteni a 2006-os adómegállapítási időszakra érvényes, a leadott adóbevallások alapján megállapított, 2006. május 1-i állapot szerint meghatározott, bevallott ingatlanadó összesített összegét a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának.
(12) Az adókezelő köteles az ingatlanadóval kapcsolatos adatokat biztosítani a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának, főként az adóalanyok összlétszámára, a telekfajták, épületek és lakások szerinti adóalanyok létszámára, a telekadó-köteles földterület mértékére, épületek beépített területének, lakások alapterületének mértékére, az ingatlanadó-mentességre és az ingatlanadó kedvezményekre, a kivetett ingatlanadókra, a befizetett ingatlanadókra, a szankciókra és az ingatlanadó hátralékokra vonatkozó adatokat. Az adókezelő az adatokat az adómegállapítási időszak befejeződése után, évente egyszer, március 31-ig, nyomtatványon nyújtja be, melynek formanyomtatványát a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma minisztériumi intézkedésben határozza meg. A Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma minisztériumi intézkedésében az ingatlanadó adatok beterjesztésével, biztosításával kapcsolatban további részleteket is meghatároz. Az adókezelő ezeket az adatokat a 2009-es adómegállapítási időszak után először 2010-ben szolgáltatja.

104.a §
(1) Amennyiben a helyi adók adókötelezettsége és az illetékhez tartozó illetékkötelezettség 2005. december 31-e előtt keletkezik, úgy a 2005. november 30-ig érvényben lévő előírások szerint kell eljárni; ez vonatkozik a bejelentési kötelezettségek teljesítésére is.
(2) Amennyiben az ingatlanadó kezelését végző település a 2005-ös adómegállapítási időszakban úgy vetette ki az építmény adót, hogy az adóalap tartalmazza az épület tetőszerkezetének, az építmény alapterületén átnyúló részét is, úgy biztosítania kell, hogy azt legkésőbb a 2007-es adómegállapítási időszakban összhangba hozza a jelen törvénnyel.

104.b §
A 2007. december 1-től érvénybe lépő módosítások átmeneti intézkedései
(1) Amennyiben a helyi adók adókötelezettsége, az illetékhez tartozó illetékkötelezettség és az bejelentési kötelezettség 2007. december 31-je előtt keletkezik, úgy a 2007. november 30-ig érvényben lévő előírások szerint kell eljárni. A nukleáris létesítmények 2007-es adómegállapítási időszakra vonatkozó adója a 2007. december 1-ig hatályos előírások szerint kerül kivetésre.
(2) A 2008-as adómegállapítási időszak gépjárműadó adóalanya adóelőlegét a 91. § 1. és 2. bek. szerint a 2007. december 1-től hatályba lépő módosítással összhangban ama adókezelőnek fizeti, amely a nyilvántartás szerint 2008. január 1-én területileg illetékes.
(3) A 2007. december 1-től hatályba lépő módosítással összhangban a 90. § szerint a gépjárműadó adóbevallását először 2009. január 31-i határidővel kell benyújtani.

104.c § 
A 2009. január 1-től érvénybe lépő módosítások átmeneti intézkedései
(1) Amennyiben az adókezelő 2009. január 1-je után veti ki a helyi adót és illetéket az előző adómeg-állapítási időszakra és annak összegét a 2008. december 31-ig hatályban lévő előírások szerint számítja ki, úgy ezt az összeget átszámolja az átváltási árfolyammal euróra és azt a külön jogszabály szerint kerekíti.49)
(2) Amennyiben az adókezelőnek a 2009. január 1-je előtt szlovák koronában befizetett helyi adó- vagy illeték túlfizetést vagy ezek arányos részét kell visszatérítenie, melyek a 2008. december 31-ig hatályban lévő előírások szerinti összegben kerültek kiszámításra, úgy ezt az összeget átszámolja az átváltási árfolyammal euróra és azt a külön jogszabály szerint kerekíti.49)
(3) A 2008-as adómegállapítási időszak adóbevallásában a 90. § szerinti gépjárműadó előleget szlovák koronában kell feltüntetni, és a 2008-as adómegállapítási időszak gépjárműadója szlovák koronában kerül kiszámításra, és a 91. § 11. bek. szerinti gépjárműadó különbözetének összege az átváltási árfolyammal számítódik át euróra és külön jogszabály szerint kerekítődik.49)

104.d § 
A 2009. december 1-től érvénybe lépő módosítások átmeneti intézkedései
Amennyiben a nukleáris létesítmény adókötelezettsége 2009. december 31-ig keletkezik, úgy a 2009. november 30-ig hatályos előírások értelmében kell eljárni.

104.e §
A 2011. március 1-től érvénybe lépő módosítások átmeneti intézkedései
A 8. § 2. bek. 2011. március 1-től hatályos rendelkezései először a 2012-es adómegállapítási időszakra alkalmazhatók.

104.f §
A 2012. december 1-től érvénybe lépő módosítások átmeneti intézkedései
(1) Amennyiben a 2. § 1. bek. a) pontja és a 3. bek. alapján az adókötelezettség a helyi adóra, és az illetékkötelezettség az illetékre, és a bejelentési kötelezettség, leszámítva az ebadóra, az árukiadóautomata-adóra és a játékautomata-adóra vonatkozó bejelentési kötelezettséget, 2012. december 31-ig keletkezik, úgy a 2012. november 30-ig hatályos előírások szerint kell eljárni. 
(2) Annak az adóalanynak, aki ingatlanadó adóbevallását a 2012. november 30-ig érvényben lévő jogszabályok szerint nyújtotta be, az esedékes adómegállapítási időszakban január 31-ig részleges ingatlanadó adóbevallást kell benyújtania, amennyiben újabb ingatlanra vonatkozó, ingatlanadó kötelezettsége keletkezik, vagy adókötelezettsége megszűnik.
(3) Amennyiben az építményadó legmagasabb adókulcsa magasabb, mint az adókezelő által a 2012. november 30-ig hatályban lévő előírások szerint meghatározott legkisebb építményadó adókulcsának tízszerese, úgy az adókezelő a következő adómegállapítási időszakokban az adókulcs minden további változásánál csökkenti ezt a többszöröst; amennyiben az adókezelő ezt a többszöröst nem csökkenti, úgy az építményadó adókulcsa a 12. § 1. bek. rendelkezései alapján érvényesíthető.
(4) Amennyiben a lakásadó legmagasabb adókulcsa magasabb, mint az adókezelő által a 2012. november 30-ig hatályban lévő előírások szerint meghatározott legkisebb lakásadó adókulcsának tízszerese, úgy az adókezelő a következő adómegállapítási időszakokban az adókulcs minden további változásánál csökkenti ezt a többszöröst; amennyiben az adókezelő ezt a többszöröst nem csökkenti, úgy a lakásadó adókulcsa a 16. § 1. bek. rendelkezései alapján érvényesíthető.
(5) Annak az adóalanynak, aki köteles volt az ebadóra, az árukiadó automata adóra és a játékautomata-adóra vonatkozó adókötelezettségét bejelenteni és a 2012. november 30-ig hatályban lévő előírások szerint teljesítette bejelentési kötelezettségét, és eme adókra vagy adók valamelyikére vonatkozólag 2012. december 1-től adókötelezettsége keletkezik, vagy megszűnik, köteles a 99.b § szerint az ebadóra, az árukiadóautomata-adóra és a játékautomata-adóra vagy ezek valamelyikére vonatkozó részleges adóbevallást benyújtani.
(6) Annak az adóalanynak, köteles volt az ebadóra, az árukiadóautomata-adóra és a játékautomata-adóra vonatkozó adókötelezettségét bejelenteni és a 2012. november 30-ig hatályban lévő előírások szerint nem teljesítette bejelentési kötelezettségét, köteles a 99.a § szerint az ebadóra, az árukiadóautomata-adóra és a játékautomata-adóra vagy ezek valamelyikére vonatkozó adóbevallást benyújtani, vagy eme adókra vagy adók valamelyikére a 99.b § szerint részleges adóbevallást benyújtani.
(7) Annak az adóalanynak, aki a 27. § 3. bek. szerint volt köteles az ebadó, a 49. § 3. bek. szerint az árukiadóautomata-adó, a 57. § 3. bek. szerint pedig a játékautomata-adó fizetésére, és az aktuális adómegállapítási időszak, január 31-ig nem került sor az adó kivetésére a 2012. november 30-ig hatályos előírás szerint, az adókezelő, a 2012. december 1-től hatályos előírás szerint meghozott határozatában veti ki először az adót a 2013-as adómegállapítási időszakra.
(8) Amennyiben a település a 2012. november 30-ig hatályban lévő előírások alapján nem vetett ki illetéket, úgy a 2012. december 1-től hatályos előírás alapján először a 2013-as adómegállapítási időszakra határozattal vet ki illetéket.

104.g §
A 2013. december 1-jétől érvénybe lépő módosítások átmeneti rendelkezései
(1) A 17. § 1. bek. f) pontja 2013. december 1-jétől hatályos rendelkezései először a 2013-as adómegállapítási időszakra alkalmazhatók.
(2) Ha az adókezelő a 2013-as adómegállapítási időszakban az ingatlanadót úgy vetette ki, hogy megadóztatta azon telkeket és építményeket vagy azok részeit, melyek a 17. § 1. bek. f) pontja 2013. december 1-jétől hatályos rendelkezései szerint adómentességet élveznek, legkésőbb 2014. január 31-ig összhangba hozza ezen törvénnyel.
(3) Ha a 2013-as adómegállapítási időszakra az adókezelő által meghatározott építményadó a legkisebb építményadó több mint tízszerese, az adókezelő összhangba hozza ezen többszöröst a 12. § 2. bekezdésével legkésőbb az építményadó 2014-es adómegállapítási időszakban való meghatározásáig, miközben az adókezelő által az adott adómegállapítási időszakra meghatározott többszörös nem lehet nagyobb, mint az ezt megelőző adómegállapítási időszakban az adókezelő által meghatározott többszörös. A 104.f § 3. bek. rendelkezései nem alkalmazhatóak.
(4) Ha a 2013-as adómegállapítási időszakra az adókezelő által meghatározott lakásadó a legkisebb lakásadó több mint tízszerese, az adókezelő összhangba hozza ezen többszöröst a 16. § 2. bekezdésével legkésőbb a lakásadó 2014-es adómegállapítási időszakban való meghatározásáig, miközben az adókezelő által az adott adómegállapítási időszakra meghatározott többszörös nem lehet nagyobb, mint az ezt megelőző adómegállapítási időszakban az adókezelő által meghatározott többszörös. A 104.f § 4. bek. rendelkezései nem alkalmazhatóak.
(5) A 2013. december 1-je előtt indított eljárások a 99.e § 8. bek. 2013. december 1-jétől hatályos módosításai szerint kerülnek befejezésre.

104.h §
A 2014. október 15-től érvénybe lépő módosítások átmeneti intézkedése
Amennyiben a helyi adók adókötelezettsége, az illeték illetékkötelezettsége és a bejelentési kötelezettség 2014. december 31-éig keletkezik, úgy a 2014. október 14-ig hatályos előírások értelmében kell eljárni.

105. §
(1) Eme törvénnyel beiktatásra kerülnek az Európai Uniónak a 3. sz. mellékletben feltüntetett kötelező erejű jogi aktusai.
(2) A Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma bejelenti az útadó gépjárműadóra történő átminősítését az Európai Tanácsnak.

106. §
Hatályon kívül helyező rendelkezések
Hatályon kívül helyeződnek:
1. a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 544/1990. sz., helyi illetékekről szóló törvénye, a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 72/1992. sz. törvénye, a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 317/1992. sz. törvénye, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 44/1993. sz. törvénye, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 122/1996. sz. törvénye, Tt. 219/1999. sz. törvénye, Tt. 339/2000. sz. törvénye, Tt. 58/2001. sz. törvénye, Tt. 223/2001. sz. törvénye, Tt. 560/2001. sz. törvénye, Tt. 463/2002. sz. törvénye, Tt. 24/2004. sz. törvénye, és a Tt. 218/2004. sz. törvénye törvénymódosításainak értelmében,
2. a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 317/1992. sz., ingatlanadóról szóló törvénye a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 87/1993. sz. törvénye, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 159/1993. sz. törvénye, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 317/1993. sz. törvénye, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 279/1995. sz. törvénye, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 205/1996. sz. törvénye, Tt. 329/.1997. sz. törvénye, Tt. 219/1999. sz. törvénye, Tt. 493/2001. sz. törvénye, és a Tt. 476/2003. sz. törvénye, törvénymódosításainak értelmében, 
3. a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 87/1994. sz., a gépjárműadóról szóló törvénye a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 304/1995. sz. törvénye, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 386/1996. sz. törvénye, Tt. 335/1999. sz. törvénye, és a Tt. 191/2004. sz. törvénye, törvénymódosításainak értelmében,
4. a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának Tt. 58/1993. sz., a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 317/1992. sz., ingatlanadóról szóló törvényének a Tt. 72/1994. sz. rendelet, Tt. 142/1996. sz. rendelet, Tt. 74/1997. sz. rendelet, Tt. 329/1997. sz. törvény, és a Tt. 546/2003. sz. rendelet módosításainak értelmében, a törvény végrehajtásáról szóló rendelete.

107. §
Hatálybaléptető rendelkezések
Jelen törvény 2004. november 1-jén lép hatályba, a 106. § rendelkezéseinek a kivételével, melyek 2005. január 1-jén lépnek hatályba.


Ivan Gašparovič s.k.
Pavol Hrušovský s.k.
Mikuláš Dzurinda s.k.


1) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 182/1993. sz., a lakások és nem lakás célú helyiségek tulajdonjogáról szóló törvényének 2. §-a a Tt. 151/1995. sz. törvénye szerint
2) Pl. a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt.278/1993. sz., az állami vagyongazdálkodásról szóló törvénye a későbbi előírások értelmében, a Tt. 111/1990. sz., az állami vállalatokról szóló törvénye és későbbi módosításai .
3) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 138/1991. sz., a községi vagyongazdálkodásról szóló törvénye 6. §-a a későbbi módosítások szerint
4) A Tt. 446/2001. sz., a nagyobb területi egységek önkormányzati vagyongazdálkodásáról szóló törvénye a Tt. 521/2003. sz. törvénye értelmében
5) A Tt. 330/1991. sz., a földkérdés rendezéséről, a földtulajdonról és tulajdonjogi rendezésről, a körzeti földhivatalokról, a földalapról és az úrbéri társaságokról szóló törvénye 15. §-ának 1. és 2. bek., a későbbi módosítások szerint
6) A Tt. 330/1991. sz. törvényének 34. §-a a későbbi módosítások szerint
7) A Tt. 61/1977. sz., erdőgazdálkodási törvényének 23. §-a
8) A Szlovák Köztársaság Földméréstani, Kartográfiai és Kataszteri Hivatalának 79/1996. sz. rendelete, mely a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által az ingatlan-nyilvántartás és a tulajdoni, valamint egyéb jogok bejegyzéséről szóló törvény (kataszteri törvény) végrehajtását szabályozza
9) A Tt. 50/1976. sz., a területrendezésről és építési rendtartásról szóló törvénye 43. §-a a későbbi módosítások értelmében
10) A Tt. 382/2004. sz., a szakértőkről, hiteles tolmácsokról és fordítókról szóló törvénye és más törvények módosításai; a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának Tt. 492/2004. sz,. az általános értékbecslésről szóló rendelete
11)A Tt. 369/1990. sz., a községekről szóló törvénye és későbbi módosításai 6. §-a
11a)A Tt. 50/1976. sz. törvénye 43.b §-a 1. bek. a) és b) pontja a Tt. 237/2000. sz. törvénye értelmében.
11aa) Az SZNT 51/1988. sz. törvénye a bányászati tevékenységről, a robbanószerekről és a bányaművelés állami igazgatásáról, 19. §, a későbbi módosítások szerint 
11aaa) A Tt. 541/2004. sz. törvénye az atomenergia békés felhasználásáról a későbbi módosítások szerint 
11ab) A Tt. 656/2004. sz., energetikai törvénye és későbbi módosításai, 2. § b) pont
11b) A Tt. 50/1976. sz. törvénye és későbbi módosításai, 139.b §-a
11c) A Tt. 245/2008. sz., közoktatási törvénye 16. §-ának 4. és 5. bek., valamint más törvényi módosítások
11ca) a Tt. 245/2008. sz. törvénye 16. §-ának 3. bekezdése szerint a Tt. 324/2012. sz. törvénye értelmében.
11d) A Tt. 578/2004. sz., az egészségügyi szolgáltatókról, egészségügyi dolgozókról, szakmai szervezeteikről és egyéb törvényi kiegészítésekről szóló törvényének 7. §-a 4. bek.
12) A Tt. 513/1991. sz. Kereskedelmi Törvénykönyvének 2. §-a a későbbi módosítások szerint.
13) A Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának Tt. 46/1985. sz., az elhalálozásról és temetkezésről szóló törvénye 17. §-a a későbbi módosítások szerint
14) A Tt. 364/2004. sz. vízügyi törvénye és a Tt. 372/1990. sz. szabálysértési törvénye a későbbi módosítások szerint
15) A Tt. 277/1994. sz., az egészségügyi ellátásról szóló törvénye a későbbi módosítások szerint; a Tt. 272/1994. sz., a közegészség védelméről szóló törvénye a későbbi módosítások szerint
16) A Tt. 215/1995. sz., a földmérésről és kartográfiáról szóló törvénye a Tt. 423/2003. sz. törvénye szerint és a Tt. 50/1976. sz. törvénye a későbbi módosítások szerint
17) A Tt. 377/1990. sz., a Szlovák Köztársaság fővárosáról, Pozsonyról szóló törvénye 6.a és 7.b §-a a Tt. 535/2008. sz. törvénye szerint
18) A Tt. 543/2002. sz. természet- és tájvédelmi törvénye a későbbi módosítások szerint
19) A Tt. 599/2003. sz., az anyagi szükséghelyzetben élők segélyezéséről szóló törvénye és későbbi módosításai
20) A Tt. 5/2004. sz., a foglalkoztatási szolgáltatásokról és egyes törvények módosításáról szóló törvénye és későbbi változásai
20a) a Tt. 448/2008. sz., a szociális szolgáltatásokról és a Tt. 455/1991. sz., kisvállalkozásról (kisvállalkozási törvény) szóló törvényének módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye a későbbi jogszabályok értelmében.
A Tt. 305/2005. sz., a gyermekek szociális jogvédelméről és a szociális gondnokságról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye a későbbi jogszabályok értelmében
21) Pl. a Tt. 511/1992. sz., az adókról és illetékekről, valamint a területi pénzügyi hatóságok rendszerének változásairól szóló törvénye és későbbi módosításai; a Tt. 233/1995. sz., a bírósági végrehajtókról és végrehajtói tevékenységről szóló törvénye (végrehajtói rendtartás), valamint a Tt. 527/2002. sz., az önkéntes árverésekről szóló törvénye és a Tt. 323/1992. a jegyzőkről és jegyzői rendtartásról szóló törvénye, valamint a Tt. 328/1991. sz., a csődeljárásról és végelszámolásról szóló törvénye a későbbi módosítások szerint
22) A Tt. 428/2002. sz., a személyi adatok védelméről szóló törvénye a későbbi módosítások értelmében
22a) Pl. a Polgári törvénykönyv, a Kereskedelmi törvénykönyv
22b) Pl. a Tt. 442/2002. sz., a vízvezetékekről és közcsatornákról, valamint a Tt. 276/2001. sz., a hálózati iparágak szabályozásáról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 20. §-a, a Tt. 656/2004. sz., az energetikáról szóló és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényének 10. §-a későbbi jogszabályok értelmében, a Tt. 657/2004. sz., a hőenergetikáról szóló törvényének 10. §-a a Tt. 99/2007. sz. törvénye értelmében.
23a) A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990. sz. 2. §-ának 2. bek. a Tt. 453/2001. sz. törvénye értelmében
24) A Tt. 315/1996. sz., a közúti közlekedésről szóló törvénye 2. §-ának x) pontja, a Tt. 450/2003. sz. törvény értelmében.
25) A Tt. 315/1996. sz., a közúti közlekedésről szóló törvénye 2. §-ának f) pontja, a későbbi módosítások értelmében
25a) A Tt. 541/2004. sz., az atomenergia békés felhasználásáról szóló törvénye 2. §-a f) pontjának 1. bek a későbbi módosítások szerint
25b) A Tt. 541/2004. sz., az atomenergia békés felhasználásáról szóló törvénye 5. §-a 3. bek. b) és c) pontja, valamint a 19. § 1. bek.
25c) A Tt. 541/2004. sz. törvénye 4. §-ának 1. bek. e) pontja és az 541/2004. sz. törvénye 28. §-ának 5. bek. a Tt. 335/2007. sz. törvénye értelmében
25d) A Tt. 238/2006. sz., a nemzeti nukleáris alapról, a nukleáris létesítmények felszámolásáról, valamint a kiégett fűtőanyagok és radioaktív hulladék kezeléséről szóló törvénye (a nukleáris alapról szóló törvény) és néhány más törvényi változás a későbbi módosítások értelmében
26a) A Tt. 223/1998. sz. hulladékgazdálkodási törvénye 54.a §-a 4. bek. a Tt. 733/2004. sz. törvénye szerint
26b) A Tt. 223/2001. sz., a Tt. 343/2012. sz. törvényével módosított, hulladékról és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye 39. §-ának 2. bekezdése
27) A Tt. 253/1998. sz., a Szlovák Köztársaság állampolgárainak tartózkodási helyéről és nyilvántartásáról szóló törvénye 3-7. §-a a Tt. 369/1999. sz. törvénye értelmében
28) A Tt. 253/1998. sz., a Szlovák Köztársaság állampolgárainak tartózkodási helyéről és nyilvántartásáról szóló törvénye. A Tt. 48/2002. sz., idegenrendészeti törvénye 17-33. §-a a Tt. 408/2002. sz. törvénye értelmében
29) A Tt. 50/1976. sz. törvénye 43.a §-a 2. bek. a Tt. 237/2000. sz. törvénye értelmében.
30) A Tt. 162/1995. sz., az ingatlan-nyilvántartásról és az ingatlan tulajdonjogáról és más vele kapcsolatos jogok bejegyzéséről szóló törvény (kataszteri törvény) 9. §-a d) pontja 
31) A Tt. 162/1995. sz. törvényének 9. §-a c) pontja
32)) A Tt. 162/1995. sz. törvényének 9. §-a e) pontja
33) A Tt. 162/1995. sz. törvényének 9. §-a f) pontja
34) A Tt. 61/1977. sz. törvényének 2. §-a
35) A Tt. 162/1995. sz. törvényének 9. §-a h) pontja
36) Pl. a Tt. 182/1993. sz. törvényének 6. §-a a Tt. 158/1998. sz. törvénye értelmében
37) A Tt. 446/2004. sz. törvénye 6. §-ának 2. bek., a Tt.278/1993. sz. törvényének 1. §-a 1. bek. a későbbi módosítások szerint és a Tt.138/1991. sz. törvényének 6. §-a a későbbi módosítások szerint
37a) A Tt. 563/2009. sz., az adókezelésről (adózási rend) és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye 48. §-ának 3-5. bek. és 49. §-a
38) A Tt. 725/2004. sz., a gépjárművek közúti forgalomban való üzemeltetéséről szóló törvényének 3. §-a 3. bek.
38a) A Tt. 8/2009. sz., a közúti közlekedésről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényének 114. és 115. §-a a Tt. 144/2010. sz. törvénye értelmében.
39) A Tt. 595/2003. sz., a személyi jövedelemadóról szóló törvénye 6. §-ának 1. és 2. bek. a későbbi módosítások szerint
40) A Tt. 315/1996. sz. törvényének 96. §-a
40a) A megjegyzés törölve a Tt. 538/2007. sz. törvényével 2007. december 1-től
41) A Tt. 725/2004. sz. törvényének 3. §-a 1. bek.
42a) A Tt. 283/2002. sz., az útiköltség-térítésről szóló törvénye a későbbi jogszabályok szerint.
43) A Tt. 595/2003. sz. törvényének a 16. §-a a későbbi módosítások szerint, a Kereskedelmi törvénykönyv 21. §-a
44) A Tt. 302/2001. sz., a nagyobb területi egységek önkormányzatáról (az önkormányzati kerületekről) szóló törvénye 8. §-a a későbbi módosítások értelmében
45) A Tt. 579/2004. sz., a mentőszolgálatokról szóló törvénye a Tt. 351/2005. törvénye értelmében
45a) A Szlovák Köztársaság Kormányának Tt. 367/2006. sz. rendelete a légszennyezés csökkentésének műszaki követelményeiről a gyújtó- és robbanómotoros gépjárművek vonatkozásában a Tt. 165/2007. sz. kormányrendelet értelmében
A Szlovák Köztársaság Kormányának Tt. 583/2006. sz. rendelete a légszennyezés csökkentésének műszaki követelményeiről a földgázüzemű vagy cseppfolyós szénhidrogén gázüzemű gyújtó- és robbanómotoros gépjárművek vonatkozásában a Tt. 165/2007. sz. kormányrendelet értelmében
A külügyminiszter Tt. 176/1960. sz. hirdetménye a Gépjárművek homologizált (egységesen azonos) felszereltsége és részei egységes feltételeinek elfogadásáról és kölcsönös elismeréséről szóló egyezményről
A Szlovák Köztársaság Külügyminisztériumának Tt. 245/1996. sz. értesítője a megújult Gépjárművek homologizált (egységesen azonos) felszereltsége és részei egységes feltételeinek elfogadásáról és kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény Szlovák Köztársaság általi tudomásul vételéről
45aa) A Tt. 725/2004. sz. törvénye 23. és 112.e §-a 1. bek. a Tt. 144/2010. sz. törvénye értelmében
45ab) A Tt. 563/2009. sz. törvényének 159. §-a 
45ac) A Tt. 563/2009. sz. törvényének 67. §-a 
45b) A Tt. 563/2009. sz. törvényének 79. §-a 
46) A Tt. 135/1961. sz., a közúti közlekedésről szóló törvénye a későbbi módosítások értelmében
46a) A Tt. 377/1990. sz., a Szlovák Köztársaság fővárosáról, Pozsonyról szóló törvénye 30. §-a a későbbi módosítások értelmében; a Tt. 401/1990. sz. törvénye Kassa városáról, 25. §
46aa) A Tt. 563/2009. sz. törvénye 48. §-ának 3-5. bek. és 49. §-a a Tt. 331/2011sz. törvénye értelmében
46b) A Tt. 563/2009. sz. törvénye 7. §-ának 1. és 4. bek. a Tt. 331/2011sz. törvénye értelmében 
47) A Tt. 511/1992. sz. törvénye a későbbi módosítások értelmében
47a)A Tt. 406/2011. sz. törvénye az önkéntességről és más törvényi változások
48) A Tt. 377/1990. sz. törvénye a Szlovák Köztársaság fővárosáról, Pozsonyról a későbbi módosítások értelmében
49) A Tt. 659/2007. sz. törvénye az eurónak mint nemzeti valutának a bevezetéséről a Szlovák Köztársaságban, 2. §, a Tt. 270/2008. sz. törvénye értelmében.


1. számú törvénymelléklet a Tt. 582/2004. sz. törvényéhez a Tt. 465/2008 törvénye értelmében

A SZÁNTÓFÖLD (SZF) ÉS AZ ÁLLANDÓ GYEPTERÜLETEK (ÁGYT) ÉRTÉKE
Járás KT* kódja Kataszteri terület/járás neve Érték euró/m2-ben
SZF ÁGYT
101 járás BRATISLAVA I. 0,0000 0,0000
101 804096 Staré Mesto 0,0000 0,0000
102 járás BRATISLAVA II. 0,8328 0,0000
102 804274 Nivy 0,7913 0,0000
102 847755 Podunajské Biskupice 0,8657 0,0000
102 805556 Ružinov 0,6844 0,0000
102 805343 Trnávka 0,8418 0,0000
102 870293 Vrakuňa 0,6847 0,0000
103 járás BRATISLAVA III 0,4836 0,0989
103 804690 Nové Mesto 0,2038 0,0000
103 805866 Rača 0,3980 0,1082
103 805700 Vajnory 0,7083 0,0166
103 804380 Vinohrady 0,1573 0,1576
104 járás BRATISLAVA IV 0,4836 0,0687
104 805301 Devín 0,2190 0,0511
104 810649 Devínska Nová Ves 0,5228 0,0816
104 806099 Dúbravka 0,2476 0,0166
104 805211 Karlova Ves 0,2190 0,0511
104 806005 Lamač 0,4637 0,0972
104 871796 Záhorská Bystrica I 0,4962 0,0570
105 járás BRATISLAVA V 0,7913 0,1085
105 809985 Čunovo 0,7442 0,1145
105 822256 Jarovce 0,8225 0,1145
105 804959 Petržalka 0,6678 0,1032
105 853771 Rusovce 0,8222 0,1145
106 járás MALACKY 0,4610 0,0922
106 991970 Bažantnica 0,2741 0,0607
106 803693 Borinka I 0,4690 0,0000
106 803707 Borinka II 0,0000 0,0650
106 991988 Červený Kríž 0,2741 0,0607
106 814482 Gajary 0,4610 0,1387
106 821756 Jablonové 0,2741 0,0607
106 821888 Jakubov 0,3671 0,0683
106 826626 Kostolište 0,4653 0,0534
106 829773 Kuchyňa 0,2974 0,0617
106 830399 Láb 0,4892 0,0511
106 833231 Lozorno 0,2758 0,0564
106 835196 Malacky 0,4700 0,0634
106 835625 Malé Leváre 0,3770 0,1135
106 836079 Marianka 0,3004 0,0600
106 859320 Mást I 0,6300 0,0683
106 859346 Mást II 0,5988 0,1055
106 859354 Mást III 0,9958 0,1035
106 991295 Nivky 0,2741 0,0607
106 991953 Obora 0,2741 0,0607
106 845931 Pernek 0,3209 0,0262
106 846775 Plavecké Podhradie 0,3883 0,0604
106 846791 Plavecký Mikuláš 0,6761 0,1417
106 846813 Plavecký Štvrtok I 0,4398 0,0385
106 846821 Plavecký Štvrtok II 0,4398 0,0385
106 991996 Riadok 0,2741 0,0607
106 852716 Rohožník 0,3794 0,0975
106 857335 Sološnica 0,4381 0,0949
106 859303 Studienka 0,2735 0,0604
106 859338 Stupava 0,5460 0,0889
106 859524 Suchohrad 0,5467 0,2041
106 991961 Šranek 0,2741 0,0607
106 992003 Turecký vrch 0,2741 0,0607
106 868191 Veľké Leváre 0,3817 0,0454
106 871133 Vysoká pri Morave 0,7306 0,1208
106 871788 Záhorie 0,2741 0,0607
106 871800 Záhorská Bystrica II 0,8696 0,1390
106 871818 Záhorská Bystrica III 0,5988 0,1055
106 871826 Záhorská Ves 0,6399 0,1580
106 872679 Závod 0,3382 0,1015
106 873586 Zohor 0,5467 0,0000
107 járás PEZINOK 0,5643 0,0883
107 800481 Báhoň 0,8872 0,2061
107 807265 Budmerice 0,5470 0,1400
107 808814 Častá 0,3863 0,0209
107 811483 Doľany 0,3913 0,0391
107 813303 Dubová 0,3435 0,0849
107 839019 Griňava 0,3614 0,1012
107 821560 Jablonec 0,7687 0,2240
107 832189 Limbach 0,1825 0,0000
107 860760 Malé Šenkvice 0,5530 0,0783
107 869571 Malé Tŕnie 0,4514 0,0000
107 838039 Modra 0,3465 0,0780
107 822892 Neštich 0,5666 0,0707
107 846163 Pezinok 0,4388 0,0956
107 846554 Píla pri Častej 0,0000 0,0922
107 856657 Slovenský Grob 0,7697 0,1072
107 822884 Svätý Jur 0,5666 0,0707
107 861111 Štefanová 0,4926 0,0624
107 860778 Veľké Šenkvice 0,5530 0,0783
107 869554 Veľké Tŕnie 0,6263 0,0876
107 869481 Viničné 0,7714 0,2864
107 869686 Vištuk 0,5563 0,1095
108 járás SENEC 0,8032 0,1653
108 802735 Bernolákovo 0,7890 0,1387
108 803065 Blatné 0,7292 0,1742
108 803570 Boldog 0,8172 0,0000
108 808881 Čataj 0,9310 0,2237
108 841731 Dedinka pri Dunaji 0,9281 0,2399
108 821438 Farná 0,8092 0,2227
108 815594 Hamuliakovo 0,7936 0,0972
108 819824 Hrubá Borša 0,8076 0,0000
108 819867 Hrubý Šúr 0,6416 0,0972
108 820407 Hurbanova Ves 0,7654 0,2399
108 820865 Chorvátsky Grob 0,7930 0,1895
108 821128 Igram 0,9105 0,2489
108 821446 Ivanka pri Dunaji 0,8092 0,2227
108 822094 Jánošíková 0,9151 0,1606
108 823023 Kalinkovo 0,6482 0,2190
108 823554 Kaplna 0,7880 0,0000
108 826634 Kostolná pri Dunaji 0,8132 0,0000
108 828203 Kráľová pri Senci 0,8690 0,1102
108 828211 Krmeš pri Senci 0,4305 0,0000
108 835803 Malinovo I 0,5573 0,2399
108 835811 Malinovo II 0,4955 0,0000
108 868850 Malý Biel 0,7472 0,2824
108 863475 Malý Madaras 0,9135 0,0000
108 826642 Malý Šúr 0,3883 0,0000
108 837628 Miloslavov 0,9048 0,0000
108 838527 Most na Ostrove 0,5825 0,1334
108 841838 Nová Lipnica 0,9151 0,1606
108 841749 Nová Ves pri Dunaji 0,9281 0,2399
108 842036 Nové Košariská 0,9151 0,1606
108 851931 Reca 0,8052 0,1463
108 852813 Rovinka 0,8554 0,2190
108 854964 Senec 0,9291 0,1556
108 851922 Senec II 1,0247 0,0000
108 838519 Studené 0,4096 0,0000
108 863491 Tomášov 0,6960 0,0000
108 865958 Tureň 0,7744 0,0972
108 868868 Veľký Biel 0,7472 0,2824
108 869945 Vlky 0,6194 0,0000
108 872270 Zálesie 0,8092 0,2227
108 865966 Zonc 0,7744 0,0972
201 járás DUNAJSKÁ STREDA 0,9211 0,1845
201 826740 Amadeho Kračany 0,8743 0,2894
201 800406 Báč 1,1584 0,0000
201 800597 Baka 0,9911 0,2605
201 800643 Baloň 1,1183 0,2529
201 816639 Beketfa 1,0814 0,1981
201 802476 Bellova Ves 0,9539 0,0000
201 817490 Benková Potôň 1,0117 0,2609
201 803022 Blahová 0,9948 0,2625
201 844276 Blatná lúka 0,9802 0,0627
201 803031 Blatná na Ostrove 0,9998 0,2688
201 829960 Blažov 0,5410 0,2214
201 818330 Bodíky 1,1063 0,2157
201 803430 Boheľov 0,8992 0,1045
201 837709 Bučuháza 0,9314 0,2210
201 822051 Búštelek 0,5716 0,0972
201 808644 Čakany 0,3880 0,0000
201 817503 Čečínska Potôň 1,0117 0,2609
201 816647 Čéfa 1,0814 0,1981
201 829978 Čenkesfa 0,7634 0,0999
201 873365 Čenkovce 0,5224 0,0000
201 816710 Čentöfa 1,0814 0,1981
201 860379 Čilistov 0,9314 0,2210
201 809853 Čiližská Radvaň 1,0067 0,2141
201 867861 Čukárska Paka 0,9848 0,2688
201 811343 Dobrohošť 1,0008 0,2081
201 844250 Dolná Potôň 0,9802 0,0627
201 822060 Dolné Janíky 0,5682 0,0972
201 863921 Dolné Topoľníky 0,8965 0,1653
201 812234 Dolný Bar 0,9632 0,0713
201 819557 Dolný Štál 0,9901 0,2638
201 813664 Dunajská Streda 0,8919 0,1434
201 821802 Dunajský Klátov 0,7259 0,2386
201 842958 Eliášovce 0,7717 0,2399
201 828262 Etreho Kračany 0,9128 0,1749
201 814440 Gabčíkovo 0,9931 0,2316
201 829986 Heďbenéte 0,5410 0,2214
201 817511 Horná Potôň 1,0117 0,2609
201 822078 Horné Janíky 0,5337 0,0000
201 864714 Horné Mýto 0,9241 0,1726
201 863939 Horné Topoľníky 0,8965 0,1653
201 818356 Horný Bar 1,1063 0,2157
201 819565 Horný Štál 0,9901 0,2638
201 820032 Hubice 0,4912 0,2688
201 820571 Hviezdoslavov 0,4700 0,0000
201 821535 Ižop 1,0744 0,2688
201 821811 Jahodná 0,7259 0,2386
201 828271 Jastrabie Kračany 0,9128 0,1749
201 822914 Jurová 1,0144 0,2363
201 828289 Kľučiarove Kračany 0,9128 0,1749
201 824887 Kľúčovec 1,0399 0,2409
201 816655 Kostolná Gala 1,0814 0,1981
201 826758 Kostolné Kračany 0,8743 0,2894
201 837717 Kráľovianky 0,9314 0,2210
201 828297 Kráľovičove Kračany 0,9128 0,1749
201 830208 Kvetoslavov 1,0263 0,0959
201 826766 Kynceľove Kračany 0,8743 0,2894
201 870013 Kyselica 0,8988 0,2506
201 828301 Lesné Kračany 0,9128 0,1749
201 830003 Lidér Tejed 0,7634 0,0999
201 834599 Macov 0,9078 0,0000
201 812242 Mad 0,9632 0,0713
201 816663 Malá Budafa 1,0814 0,1981
201 833631 Malá Lúč 1,0748 0,2243
201 867870 Malá Paka 0,9848 0,2688
201 813834 Malé Blahovo 0,8919 0,1434
201 814113 Malé Dvorníky 1,0097 0,2433
201 831107 Malý Lég 0,8786 0,2399
201 842966 Malý Máger 0,9274 0,0000
201 873373 Maslovce 0,5652 0,2399
201 831115 Masníkovo 1,0771 0,0000
201 836508 Medveďov 0,9798 0,1892
201 836788 Mierovo 0,8368 0,0000
201 836826 Michal na Ostrove 0,9304 0,2260
201 813826 Mliečany 0,8919 0,1434
201 837725 Mliečno 0,8637 0,1244
201 826774 Moravské Kračany 0,8743 0,2894
201 863955 Ňárad 1,0907 0,2838
201 870251 Nekyje na Ostrove 1,0310 0,1344
201 843172 Ohrady 1,0532 0,2399
201 843300 Okoč 0,8673 0,1978
201 843482 Oľdza 0,6024 0,0000
201 843946 Opatovský Sokolec 0,9115 0,0000
201 844268 Orechová Potôň 0,9802 0,0627
201 844942 Padáň 0,9905 0,2340
201 845612 Pataš 0,9742 0,2947
201 826782 Pinkove Kračany 0,8743 0,2894
201 830011 Pódafa 0,7634 0,0999
201 816680 Póšfa 1,0814 0,1981
201 817520 Potônske Lúky 0,8630 0,1327
201 873390 Rastice 0,6137 0,1045
201 852678 Rohovce 1,0220 0,2688
201 845248 Sap 0,9417 0,2018
201 831123 Sása 0,7153 0,0000
201 816698 Stará Gala 1,0814 0,1981
201 860387 Šamorín 0,9456 0,2224
201 861791 Štvrtok na Ostrove 0,5576 0,0000
201 818364 Šulany 1,1063 0,2157
201 830020 Töböréte 0,5410 0,2214
201 842974 Tonkovce 0,6008 0,0000
201 819581 Tône 0,9901 0,2638
201 864731 Trhová Hradská 0,9241 0,1726
201 865290 Trnávka 1,0041 0,0000
201 865486 Trstená na Ostrove 0,9911 0,2605
201 816701 Veľká Budafa 1,0814 0,1981
201 833649 Veľká Lúč 1,0748 0,2243
201 867888 Veľká Paka 0,9848 0,2688
201 867951 Veľké Blahovo 1,0373 0,2091
201 814121 Veľké Dvorníky 1,0097 0,2433
201 831131 Veľký Lég 0,9470 0,2399
201 808709 Veľký Meder 1,0247 0,0833
201 844284 Vieska 0,9802 0,0627
201 870021 Vojka nad Dunajom 0,8988 0,2506
201 842991 Vojtechovce 0,5878 0,0000
201 870269 Vrakúň 1,0310 0,1344
201 870790 Vydrany 0,9772 0,1653
202 járás GALANTA 0,9081 0,1653
202 800058 Abrahám 1,0851 0,0000
202 814636 Brakoň 1,1056 0,0000
202 809616 Čierna Voda 0,6516 0,0972
202 809764 Čierny Brod I 0,8660 0,2745
202 809799 Čierny Brod II 1,1674 0,0000
202 809802 Čierny Brod III 0,8919 0,2745
202 809772 Čierny Brod IV 0,8919 0,2745
202 811777 Dolná Streda 1,1073 0,0972
202 812129 Dolné Saliby 0,9264 0,1145
202 855235 Dolný Čepeň 0,8876 0,1145
202 812293 Dolný Chotár 0,7538 0,2472
202 814504 Galanta 1,0841 0,1218
202 814644 Gáň 1,1056 0,0000
202 814539 Hody 1,0774 0,0000
202 818178 Horné Saliby 0,8998 0,1327
202 855375 Horný Čepeň 0,8876 0,1145
202 818607 Hoste 1,1123 0,0000
202 822141 Jánovce 0,8915 0,0000
202 822663 Jelka 0,8228 0,1921
202 822965 Kajal 0,9118 0,1145
202 827720 Košúty 1,1578 0,1145
202 828106 Kráľov Brod 0,6897 0,1742
202 835161 Malá Mača 1,1116 0,2652
202 836451 Matúškovo 1,1076 0,0000
202 838543 Mostová I 0,8467 0,1198
202 838551 Mostová II 0,8467 0,1198
202 814610 Nebojsa 1,0834 0,1218
202 822671 Nová Jelka I 0,8172 0,1925
202 822680 Nová Jelka II 0,8172 0,1925
202 842265 Nové Osady 0,9921 0,2612
202 845655 Pata 0,6267 0,2652
202 850705 Pusté Sady 0,5015 0,1168
202 850730 Pusté Úľany 0,9095 0,0000
202 855251 Sereď 0,8876 0,1145
202 855961 Sládkovičovo 0,9852 0,0959
202 855316 Stredný Čepeň 0,8876 0,1145
202 860301 Šalgočka 0,7787 0,2439
202 860859 Šintava 0,8321 0,0000
202 861014 Šoporňa 0,8630 0,2575
202 863459 Tomášikovo 0,8720 0,1696
202 863912 Topoľnica 0,9493 0,0000
202 865524 Trstice 0,7820 0,0000
202 866709 Váhovce 1,0648 0,0959
202 867853 Veľká Mača 1,0237 0,2688
202 868752 Veľké Úľany 0,8660 0,1118
202 868990 Veľký Grob 0,7588 0,0916
202 869546 Vinohrady nad Váhom 0,6652 0,0000
202 870188 Vozokany 0,9739 0,2399
202 873098 Zemianske Sady 0,6771 0,1885
203 járás HLOHOVEC 0,5984 0,1168
203 803553 Bojničky 0,4534 0,0424
203 809411 Červeník 0,8593 0,2313
203 812102 Dolné Otrokovce 0,4527 0,1185
203 812170 Dolné Trhovište 0,4547 0,1058
203 812200 Dolné Zelenice 1,0144 0,2605
203 814024 Dvorníky nad Váhom 0,5364 0,1254
203 816248 Hlohovec 0,4560 0,1088
203 818127 Horné Otrokovce 0,3996 0,0000
203 818259 Horné Trhovište 0,3063 0,0288
203 818313 Horné Zelenice 0,9715 0,2399
203 821985 Jalšové 0,4321 0,1878
203 823970 Kľačany nad Váhom 0,5188 0,0000
203 826235 Koplotovce 0,3618 0,0756
203 831379 Leopoldov 0,4594 0,1122
203 834670 Madunice 0,9098 0,2489
203 836729 Merašice 0,4531 0,0000
203 845591 Pastuchov 0,4049 0,0856
203 848689 Posádka 0,5364 0,1254
203 851779 Ratkovce 0,8328 0,0000
203 854425 Sasinkovo 0,5264 0,1112
203 855472 Siladice 0,8959 0,1497
203 861847 Šulekovo 0,6997 0,1835
203 862592 Tekolďany 0,4282 0,0975
203 862762 Tepličky 0,3933 0,0355
203 864064 Trakovice 0,9035 0,2489
203 875007 Žlkovce 0,9460 0,0000
204 járás PIEŠŤANY 0,6911 0,1112
204 800678 Banka 0,5473 0,0195
204 802166 Bašovce 0,7870 0,0000
204 803758 Borovce 0,7910 0,0000
204 813320 Dolné Dubovany 0,8959 0,0000
204 812480 Dolný Lopašov 0,6794 0,0922
204 812773 Drahovce 0,6735 0,1098
204 813516 Ducové 0,7010 0,0965
204 813338 Horné Dubovany 0,8866 0,0000
204 820041 Hubina 0,5500 0,0567
204 821039 Chtelnica 0,7100 0,0315
204 825069 Kocurice 0,7906 0,0000
204 825077 Kočín 0,4700 0,0849
204 828050 Krakovany 0,8378 0,1540
204 830615 Lančár 0,3677 0,0295
204 835641 Malé Orvište 1,0057 0,0000
204 838420 Moravany nad Váhom 0,4550 0,0929
204 840769 Nižná 0,7654 0,0975
204 844578 Ostrov pri Piešťanoch 0,8441 0,2688
204 845825 Pečeňady 0,7156 0,0000
204 846309 Piešťany 0,7628 0,2224
204 849251 Prašník 0,3458 0,0471
204 851531 Rakovice 0,7120 0,0942
204 851841 Ratnovce 0,5165 0,0946
204 857262 Sokolovce 0,6506 0,1364
204 828068 Stráže pri Krakovanoch 0,8378 0,1540
204 860905 Šípkové 0,3843 0,0783
204 861189 Šterusy 0,4179 0,0597
204 869236 Ťapkové 0,7335 0,1258
204 864102 Trebatice 0,8169 0,0000
204 868141 Veľké Kostoľany 0,7442 0,2804
204 868221 Veľké Orvište 0,9925 0,0000
204 869244 Veselé 0,7674 0,1258
204 870595 Vrbové 0,4534 0,0302
204 868159 Zákostoľany 0,8613 0,0000
205 járás SENICA 0,4484 0,0836
205 802948 Bílkove Humence 0,3199 0,1135
205 803804 Borský Mikuláš 0,3107 0,1361
205 803821 Borský Peter 0,3422 0,1198
205 803766 Borský Svätý Jur 0,3724 0,1195
205 808024 Cerová-Lieskové 0,3923 0,0707
205 808806 Čáry 0,4265 0,0710
205 808831 Častkov 0,2356 0,0564
205 811475 Dojč 0,5194 0,1344
205 816175 Hlboké 0,6509 0,1258
205 819000 Hradište pod Vrátnom 0,2585 0,0371
205 821586 Jablonica 0,3956 0,1048
205 827827 Koválov 0,4162 0,1523
205 829781 Kuklov 0,3910 0,0614
205 829862 Kunov 0,5646 0,1088
205 830038 Kúty 0,4092 0,1463
205 830577 Lakšárska Nová Ves 0,2848 0,1068
205 830585 Mikulášov 0,3043 0,1294
205 838489 Moravský Svätý Ján 0,4892 0,0809
205 844659 Osuské 0,3598 0,0597
205 846805 Plavecký Peter 0,6801 0,0985
205 847178 Podbranč 0,3087 0,0428
205 849987 Prietrž 0,1732 0,0229
205 850021 Prievaly 0,4706 0,0952
205 852694 Rohov 0,5228 0,1380
205 852805 Rovensko 0,5533 0,0743
205 852881 Rozbehy 0,2984 0,0610
205 852708 Rybky 0,5440 0,0000
205 854778 Sekule 0,3628 0,1188
205 855006 Senica nad Myjavou 0,7249 0,1971
205 856801 Smolinské 0,3107 0,0570
205 856878 Smrdáky 0,3392 0,1002
205 857165 Sobotište 0,2612 0,0395
205 860671 Stráže nad Myjavou 0,5042 0,2038
205 860174 Šajdíkove Humence 0,7096 0,0979
205 860689 Šaštín 0,4746 0,1490
205 861081 Štefanov 0,5088 0,1938
205 980013 U Kameňa 0,5045 0,1092
205 980021 Uhliská 0,4979 0,1095
206 járás SKALICA 0,5510 0,0965
206 806960 Brodské 0,3498 0,1075
206 814717 Gbely 0,5174 0,1125
206 816728 Holíč 0,7664 0,1888
206 821004 Chropov 0,4394 0,0614
206 823651 Kátov 0,8441 0,1178
206 826197 Kopčany 0,5971 0,1583
206 827835 Koválovec 0,3511 0,0365
206 831522 Letničie 0,6595 0,2034
206 833100 Lopašov 0,4474 0,0710
206 848522 Močidľany 0,4384 0,1460
206 838284 Mokrý Háj 0,6054 0,0949
206 844314 Oreské 0,4072 0,0916
206 846007 Petrova Ves 0,7163 0,1792
206 980064 Pláňavy 0,5311 0,1062
206 848531 Popudiny 0,4092 0,0942
206 850012 Prietržka 0,4404 0,1390
206 980048 Pri Morave 0,4696 0,1261
206 850896 Radimov 0,5593 0,1048
206 851094 Radošovce 0,4647 0,1842
206 980072 Seče 0,5068 0,0929
206 855618 Skalica 0,5377 0,0554
206 980056 Struha 0,4763 0,0750
206 980030 Štepnice 0,4597 0,0740
206 865389 Trnovec 0,4345 0,1095
206 866491 Unín 0,5480 0,1088
206 813354 Vidovany 0,3807 0,0660
206 869279 Vieska 0,4823 0,0418
206 813346 Vlčkovany 0,3807 0,0660
206 870226 Vrádište 0,7452 0,1334
207 járás TRNAVA 0,7458 0,0773
207 802921 Biely Kostol 0,9543 0,0000
207 802972 Bíňovce 0,4584 0,1739
207 803421 Bohdanovce nad Trnavou 0,9324 0,0000
207 822400 Bohunice pri Trnave 0,8593 0,0000
207 803588 Boleráz 0,4926 0,0763
207 803740 Borová 0,5785 0,1390
207 807109 Bučany 0,8441 0,1463
207 807303 Buková 0,3800 0,0338
207 808130 Cífer 0,9144 0,0000
207 810223 Dechtice 0,4474 0,1214
207 810878 Dlhá 0,3292 0,1148
207 811220 Dobrá Voda 0,2964 0,0644
207 811548 Dolná Krupá 0,4959 0,0932
207 811963 Dolné Dubové 0,7093 0,2240
207 833185 Dolné Lovčice 0,8162 0,1195
207 812099 Dolné Orešany 0,3163 0,0166
207 817180 Horná Krupá 0,4122 0,0829
207 817872 Horné Dubové 0,5294 0,0975
207 833193 Horné Lovčice 0,6575 0,0000
207 818097 Horné Orešany 0,5659 0,1072
207 819476 Hrnčiarovce nad Parnou 0,8736 0,0000
207 822230 Jarná 1,0253 0,0000
207 822418 Jaslovce 0,9875 0,0000
207 823643 Kátlovce 0,6111 0,0000
207 803596 Klčovany 0,8620 0,0000
207 827690 Košolná 0,5799 0,1394
207 829218 Križovany nad Dudváhom 0,9380 0,1341
207 833142 Lošonec 0,2775 0,0604
207 834726 Majcichov 0,9168 0,0959
207 806242 Malé Brestovany 0,9944 0,0000
207 835960 Malženice 0,9128 0,2439
207 838071 Modranka 0,9586 0,0000
207 839256 Naháč 0,2499 0,0567
207 844004 Opoj 0,9005 0,1463
207 844926 Pác 1,0114 0,0000
207 844977 Paderovce 0,7681 0,0000
207 845698 Pavlice 0,9115 0,0000
207 851116 Radošovce 0,7581 0,0000
207 853798 Ružindol 0,7999 0,0000
207 856541 Slovenská Nová Ves 1,0442 0,0000
207 856771 Smolenice 0,3956 0,1168
207 856789 Smolenická Nová Ves 0,3956 0,1168
207 859435 Suchá nad Parnou 0,6970 0,1716
207 860735 Šelpice 0,8106 0,0000
207 861049 Špačince 0,8431 0,2439
207 864790 Trnava 0,9075 0,2439
207 865559 Trstín 0,4537 0,0454
207 862266 Valtov Šúr 0,8842 0,0000
207 867462 Varov Šúr 0,8842 0,0000
207 806251 Veľké Brestovany 0,8155 0,0000
207 862274 Veľké Šúrovce I 0,7989 0,2343
207 862291 Veľké Šúrovce II 0,9284 0,2399
207 869881 Vlčkovce 0,9423 0,0959
207 869961 Voderady 0,9878 0,0000
207 872580 Zavar 0,8703 0,0000
207 872997 Zeleneč 0,9951 0,2028
207 862282 Zemianske Šúrovce 0,8228 0,2343
207 873918 Zvončín 0,7551 0,1968
301 járás BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 0,4471 0,0461
301 800805 Bánovce nad Bebravou 0,5165 0,1586
301 802981 Biskupice nad Bebravou 0,5722 0,0000
301 803677 Borčany 0,5241 0,0000
301 806722 Brezolupy 0,4829 0,1191
301 808202 Cimenná 0,1287 0,0355
301 809560 Čierna Lehota pri Bebrave 0,3508 0,0212
301 809977 Čuklasovce 0,2004 0,0205
301 810673 Dežerice 0,4557 0,1082
301 811955 Dolné Držkovce 0,3561 0,0434
301 812072 Dolné Naštice 0,6662 0,2489
301 813222 Dubnička 0,5722 0,0697
301 813966 Dvorec nad Bebravou 0,5649 0,1115
301 815471 Haláčovce 0,3379 0,1108
301 817864 Horné Držkovce 0,3873 0,1228
301 818046 Horné Naštice 0,3664 0,0926
301 818135 Horné Ozorovce 0,4972 0,0544
301 821047 Chudá Lehota 0,5111 0,1158
301 828432 Krásna Ves 0,1785 0,0242
301 829692 Kšinná 0,2403 0,0328
301 866385 Látkovce 0,8769 0,1666
301 831981 Libichava 0,6220 0,0000
301 834360 Ľutov 0,6721 0,0288
301 835021 Malá Hradná 0,3090 0,0335
301 835510 Malé Hoste 0,4043 0,1921
301 835528 Malé Chlievany 0,4843 0,1112
301 836796 Miezgovce 0,2144 0,0653
301 839426 Nedašovce 0,4716 0,0736
301 843776 Omastiná 0,3684 0,0275
301 815489 Otrhánky 0,2841 0,0212
301 845833 Pečeňany 0,4999 0,0424
301 847585 Podlužany nad Bebravou 0,5035 0,0401
301 847852 Pochabany 0,5822 0,1347
301 849332 Pravotice 0,4823 0,0952
301 850357 Prusy 0,4511 0,1098
301 874981 Radiša 0,2622 0,0610
301 853704 Ruskovce 0,4696 0,0587
301 854140 Rybany 0,5915 0,0000
301 856070 Slatina nad Bebravou 0,2187 0,0414
301 856096 Slatinka nad Bebravou 0,1208 0,0229
301 860883 Šípkov 0,4321 0,0318
301 860972 Šišov 0,5719 0,1244
301 863203 Timoradza 0,3226 0,0305
301 864170 Trebichava 0,0000 0,0245
301 866393 Uhrovec 0,5460 0,0856
301 866407 Uhrovské Podhradie 0,0647 0,0265
301 867993 Veľké Hoste 0,5138 0,2240
301 868001 Veľké Chlievany 0,3425 0,1414
301 810681 Vlčkovo 0,3515 0,0597
301 870897 Vysočany 0,3717 0,0856
301 872482 Závada pod Čiernym vrchom 0,0647 0,0205
301 873501 Zlatníky 0,2237 0,0673
301 874990 Žitná 0,3392 0,0594
302 járás ILAVA 0,4700 0,0308
302 803456 Bohunice pri Pruskom 0,4192 0,0338
302 803600 Bolešov 0,5211 0,0285
302 803685 Borčice 0,5234 0,0322
302 809438 Červený Kameň 0,2426 0,0199
302 813141 Dubnica nad Váhom 0,6001 0,0743
302 813583 Dulov 0,4740 0,0527
302 817465 Horná Poruba 0,1035 0,0225
302 821187 Ilava 0,3890 0,0434
302 823350 Kameničany 0,5307 0,0242
302 824402 Klobušice 0,4511 0,0481
302 826219 Kopec 0,2864 0,0219
302 826880 Košeca 0,4448 0,0358
302 826910 Košecké Rovné 0,0000 0,0182
302 829153 Krivoklát 0,1892 0,0199
302 830488 Ladce 0,6326 0,0567
302 835552 Malé Košecké Podhradie 0,0969 0,0245
302 825417 Malý Kolačín 0,1467 0,0245
302 837539 Mikušovce pri Pruskom 0,2370 0,0358
302 841757 Nová Dubnica 0,5321 0,0969
302 849430 Prejta 0,3671 0,0341
302 850331 Pruské 0,4955 0,0381
302 854751 Sedmerovec 0,5158 0,0819
302 856215 Slavnica 0,4657 0,0242
302 865605 Tuchyňa 0,4305 0,0368
302 868167 Veľké Košecké Podhradie 0,1570 0,0245
302 825425 Veľký Kolačín 0,3488 0,0265
302 870641 Vršatské Podhradie 0,2788 0,0209
302 873578 Zliechov 0,1234 0,0215
303 járás MYJAVA 0,2058 0,0431
303 806277 Brestovec 0,1875 0,0408
303 806749 Brezová pod Bradlom 0,1941 0,0401
303 807354 Bukovec 0,1639 0,0398
303 819158 Hrašné 0,2277 0,0554
303 821063 Chvojnica 0,1838 0,0361
303 821632 Jablonka 0,2572 0,0444
303 826693 Kostolné 0,2376 0,0527
303 826821 Košariská 0,1799 0,0932
303 827975 Krajné 0,2333 0,0501
303 838926 Myjava 0,2356 0,0703
303 847526 Podkylava 0,2482 0,0561
303 847950 Polianka 0,2426 0,0564
303 848590 Poriadie 0,2336 0,0634
303 849901 Priepasné 0,1726 0,0434
303 853461 Rudník 0,2124 0,0478
303 858196 Stará Myjava 0,2061 0,0504
303 865702 Turá Lúka 0,1931 0,0368
303 870587 Vrbovce 0,1729 0,0375
304 járás NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 0,4773 0,0587
304 802255 Beckov 0,4564 0,0537
304 825085 Beckovská Vieska 0,6379 0,2250
304 803863 Bošáca 0,3359 0,0653
304 806986 Brunovce 1,0389 0,1739
304 808555 Čachtice 0,5530 0,1022
304 808857 Častkovce 0,5583 0,1148
304 807818 Dolné Bzince 0,3428 0,0683
304 812145 Dolné Srnie 0,4288 0,1248
304 803871 Haluzice 0,3764 0,0331
304 817589 Horná Streda 0,9974 0,1653
304 807826 Horné Bzince 0,3428 0,0683
304 817104 Hôrka nad Váhom 0,5417 0,1228
304 819018 Hrádok 0,4514 0,1108
304 819042 Hrachovište 0,1317 0,0766
304 807834 Hrubá Strana 0,3087 0,0624
304 807842 Hrušové 0,0995 0,0000
304 823155 Kalnica 0,2629 0,0517
304 825093 Kočovce 0,5951 0,1271
304 833398 Lubina 0,2546 0,0554
304 834106 Lúka 0,4069 0,0474
304 838098 Modrová 0,4999 0,0946
304 838101 Modrovka 0,4839 0,0673
304 838454 Moravské Lieskové 0,3362 0,0391
304 841501 Nová Bošáca 0,2579 0,0421
304 841781 Nová Lehota 0,0922 0,0302
304 841935 Nová Ves nad Váhom 0,5467 0,1337
304 842044 Nové Mesto nad Váhom 0,5603 0,0962
304 843105 Očkov 0,5241 0,0610
304 847062 Pobedim 0,9178 0,1022
304 847640 Podolie 0,4876 0,1317
304 848794 Potvorice 0,9503 0,2124
304 848808 Považany 0,9400 0,1141
304 825107 Rakoľuby 0,5407 0,2439
304 858064 Stará Lehota 0,4829 0,0219
304 858251 Stará Turá 0,2370 0,0408
304 864404 Trenčianske Bohuslavice 0,3472 0,1892
304 866687 Vaďovce 0,1858 0,0268
304 869635 Višňové 0,1490 0,0746
304 873080 Zemianske Podhradie 0,1792 0,0444
305 járás PARTIZÁNSKE 0,5828 0,0856
305 803901 Baštín 0,7621 0,0000
305 806978 Brodzany 0,5755 0,0790
305 818968 Hradište nad Nitricou 0,4783 0,1012
305 821098 Chynorany 0,7256 0,2399
305 822132 Janova Ves 0,4524 0,1022
305 869023 Ješkova Ves 0,5430 0,1002
305 824101 Klátova Nová Ves 0,4952 0,0594
305 869031 Klíž 0,4384 0,0312
305 869040 Klížske Hradište 0,4388 0,0312
305 825441 Kolačno 0,3495 0,1025
305 828467 Krásno 0,5964 0,0000
305 839221 Livina 0,6429 0,1593
305 832952 Livinské Opatovce 0,5759 0,1404
305 835480 Malé Bielice 0,5387 0,1855
305 803910 Malé Bošany 0,7588 0,0000
305 835595 Malé Kršteňany 0,3611 0,0730
305 844543 Malé Ostratice 0,6413 0,0000
305 835714 Malé Uherce 0,3764 0,0806
305 839230 Nadlice 0,7103 0,0000
305 839388 Návojovce 0,6044 0,1108
305 839418 Nedanovce 0,6101 0,2489
305 845426 Partizánske 0,5955 0,2390
305 845809 Pažiť 0,6217 0,2240
305 855596 Skačany 0,4859 0,0468
305 865842 Turčianky 0,4570 0,0551
305 867934 Veľké Bielice 0,4716 0,0461
305 803936 Veľké Bošany 0,7369 0,0000
305 868183 Veľké Kršteňany 0,5244 0,1138
305 844560 Veľké Ostratice 0,6857 0,0000
305 868744 Veľké Uherce 0,4036 0,1175
305 873934 Žabokreky nad Nitrou 0,6612 0,1848
306 járás POVAŽSKÁ BYSTRICA 0,2141 0,0285
306 803294 Bodiná 0,0766 0,0192
306 806927 Briestenné 0,1653 0,0282
306 807044 Brvnište 0,2290 0,0268
306 809144 Čelkova Lehota 0,1566 0,0278
306 811611 Dolná Mariková 0,0836 0,0192
306 812471 Dolný Lieskov 0,3711 0,0328
306 812501 Dolný Moštenec 0,2755 0,0554
306 812595 Domaniža 0,1380 0,0312
306 813907 Ďurďové 0,0995 0,0295
306 815926 Hatné 0,1815 0,0215
306 817287 Horná Mariková 0,0647 0,0166
306 818402 Horný Lieskov 0,1858 0,0258
306 818411 Horný Moštenec 0,1507 0,0348
306 822281 Jasenica 0,1613 0,0312
306 823597 Kardošova Vieska 0,0995 0,0245
306 824348 Klieština 0,0000 0,0258
306 826600 Kostolec 0,1792 0,0305
306 835617 Malé Lednice 0,1862 0,0282
306 837571 Milochov 0,1271 0,0225
306 844373 Orlové 0,4358 0,0424
306 845337 Papradno 0,2307 0,0272
306 846945 Plevník-Drienové 0,2791 0,0179
306 847071 Počarová 0,2549 0,0179
306 847615 Podmanín 0,0985 0,0255
306 847712 Podskalie 0,3336 0,0378
306 847763 Podvažie 0,1434 0,0166
306 848832 Považská Bystrica 0,2887 0,0391
306 849006 Považská Teplá 0,2675 0,0567
306 849022 Považské Podhradie 0,4126 0,0166
306 849367 Praznov 0,0969 0,0272
306 849391 Prečín 0,2147 0,0268
306 850314 Prosné 0,2044 0,0202
306 850390 Pružina 0,1653 0,0282
306 854310 Sádočné 0,1211 0,0458
306 856479 Slopná 0,2024 0,0325
306 859362 Stupné 0,2008 0,0405
306 859702 Sverepec 0,1629 0,0428
306 860719 Šebešťanová 0,3176 0,0408
306 865532 Tŕstie 0,3897 0,0292
306 866270 Udiča 0,1573 0,0305
306 870625 Vrchteplá 0,1443 0,0219
306 872369 Záskalie 0,0000 0,0245
306 873039 Zemianska Závada 0,1616 0,0285
306 873101 Zemiansky Kvašov 0,1390 0,0381
307 járás PRIEVIDZA 0,3375 0,0418
307 800694 Banky 0,3226 0,0478
307 803511 Bojnice 0,2941 0,0849
307 839469 Brezany 0,4292 0,0680
307 820989 Brusno 0,3173 0,0647
307 807613 Bystričany 0,3498 0,0859
307 808156 Cigeľ 0,2386 0,0318
307 808911 Čavoj 0,0000 0,0192
307 809241 Čereňany 0,4142 0,0567
307 810720 Diviacka Nová Ves 0,5002 0,0604
307 810762 Diviaky nad Nitricou 0,3468 0,0338
307 811165 Dlžín 0,1988 0,0401
307 832081 Dobročná 0,1513 0,0398
307 862312 Dolné Šutovce 0,2137 0,0242
307 812188 Dolné Vestenice 0,4272 0,0395
307 803537 Dubnica 0,2433 0,0481
307 840742 Dvorníky nad Nitricou 0,5085 0,0308
307 815608 Handlová 0,2283 0,0491
307 817805 Horná Ves 0,3409 0,0471
307 862304 Horné Šutovce 0,1384 0,0258
307 818283 Horné Vestenice 0,6685 0,0375
307 850195 Hradec 0,1951 0,0408
307 807630 Chalmová 0,2419 0,0527
307 820997 Chrenovec 0,3375 0,0620
307 821071 Chvojnica pri Tužine 0,3823 0,0179
307 821977 Jalovec pri Ráztočne 0,2449 0,0341
307 822825 Ježkova Ves 0,5360 0,0292
307 823261 Kamenec pod Vtáčnikom 0,3213 0,0644
307 823520 Kanianka 0,2954 0,0723
307 824011 Kľačno 0,0999 0,0239
307 825051 Kocurany 0,2731 0,0275
307 826651 Kostolná Ves 0,2931 0,0580
307 826812 Koš 0,3352 0,0481
307 830887 Lazany 0,3953 0,0949
307 831191 Lehota pod Vtáčnikom 0,2549 0,0491
307 832090 Liešťany 0,2117 0,0391
307 832235 Lipník 0,0000 0,0590
307 832103 Lomnica 0,1872 0,0282
307 834602 Mačov 0,3299 0,0647
307 834971 Malá Čausa 0,2844 0,0614
307 850187 Malá Lehôtka 0,3468 0,0245
307 835790 Malinová 0,1862 0,0534
307 838501 Morovno 0,3266 0,0511
307 839477 Nedožery 0,5294 0,1304
307 839850 Nevidzany nad Nitricou 0,1928 0,0222
307 840670 Nitrianske Pravno 0,2532 0,0318
307 840700 Nitrianske Rudno 0,4604 0,0441
307 840726 Nitrianske Sučany 0,4926 0,0504
307 841803 Nová Lehota pri Handlovej 0,1951 0,0295
307 842001 Nováky 0,4122 0,0660
307 843881 Opatovce nad Nitrou 0,5118 0,0318
307 844489 Oslany 0,3186 0,0620
307 847399 Podhradie pri Novákoch 0,2177 0,0229
307 848115 Poluvsie 0,2645 0,0979
307 848638 Poruba 0,2190 0,0421
307 849294 Pravenec 0,2967 0,0634
307 850063 Prievidza 0,4192 0,0614
307 840751 Račice 0,5085 0,0361
307 850942 Radobica 0,1795 0,0288
307 851868 Ráztočno 0,1998 0,0232
307 853437 Rudnianska Lehota 0,2609 0,0235
307 854492 Sebedražie 0,2781 0,0647
307 854514 Seč 0,2811 0,0305
307 840688 Solka 0,2210 0,0365
307 862711 Temeš 0,0000 0,0926
307 866148 Tužina 0,0999 0,0282
307 867195 Valaská Belá 0,1626 0,0205
307 867659 Veľká Čausa 0,3282 0,0511
307 867781 Veľká Lehôtka 0,2559 0,0448
307 807648 Vieska pri Bystričanoch 0,2071 0,0451
307 810738 Vrbany 0,4298 0,0717
307 840696 Vyšehradné 0,1599 0,0195
307 873055 Zemianske Kostoľany 0,2482 0,0707
308 járás PÚCHOV 0,3737 0,0355
308 802506 Beluša 0,6034 0,0793
308 811432 Dohňany 0,1294 0,0401
308 811521 Dolná Breznica 0,1331 0,0245
308 812013 Dolné Kočkovce 0,3382 0,0385
308 830917 Dubková 0,0979 0,0199
308 816400 Hloža-Podhorie 0,6701 0,0634
308 817007 Horenice 0,5085 0,0348
308 817163 Horná Breznica 0,1251 0,0245
308 850501 Horné Kočkovce 0,2738 0,0385
308 818551 Horovce 0,3425 0,0511
308 818712 Hoštiná 0,1845 0,0292
308 817023 Hôrka 0,0000 0,0166
308 821161 Ihrište 0,0000 0,0401
308 830151 Kvašov 0,1699 0,0318
308 830950 Lazy pod Makytou 0,0979 0,0199
308 831051 Lednica 0,1102 0,0205
308 831077 Lednické Rovne 0,3575 0,0657
308 834211 Lúky 0,3037 0,0262
308 834483 Lysá pod Makytou 0,1181 0,0252
308 817015 Medné 0,1908 0,0222
308 836753 Mestečko 0,1832 0,0302
308 838217 Mojtín 0,0876 0,0192
308 838535 Mostište 0,1178 0,0252
308 839884 Nimnica 0,2665 0,0474
308 841234 Nosice 0,2987 0,0000
308 850462 Púchov 0,2761 0,0441
308 859095 Streženice 0,2788 0,0514
308 850560 Vieska-Bezdedov 0,2738 0,0385
308 869619 Visolaje 0,4647 0,0610
308 870811 Vydrná 0,0647 0,0172
308 872342 Záriečie 0,1102 0,0205
308 872873 Zbora 0,2247 0,0395
308 873641 Zubák 0,1736 0,0212
309 járás TRENČÍN 0,3727 0,0401
309 800121 Adamovské Kochanovce 0,4892 0,0717
309 803197 Bobot 0,3246 0,0268
309 803201 Bobotská Lehota 0,3246 0,0268
309 839663 Bošianska Neporadza 0,2615 0,0557
309 811173 Dobrá 0,3438 0,0424
309 811726 Dolná Poruba 0,1364 0,0249
309 811840 Dolná Súča 0,2761 0,0305
309 838608 Dolné Motešice 0,2808 0,0242
309 813001 Drietoma 0,1779 0,0278
309 813290 Dubodiel 0,2144 0,0408
309 815586 Hámre 0,4471 0,0547
309 873527 Hanzlíková 0,3664 0,0441
309 817627 Horná Súča 0,2184 0,0282
309 817856 Horňany 0,3505 0,0859
309 838616 Horné Motešice 0,2897 0,0361
309 818216 Horné Srnie 0,2499 0,0285
309 818861 Hrabovka 0,2794 0,0395
309 820831 Chocholná-Velčice 0,5284 0,0335
309 872601 Istebník 0,2459 0,0166
309 821471 Ivanovce 0,4819 0,0949
309 824879 Kľúčové 0,4989 0,0640
309 826669 Kostolná-Záriečie 0,5560 0,0361
309 829161 Krivosúd-Bodovka 0,4049 0,0673
309 829722 Kubrá 0,4577 0,0428
309 829731 Kubrica 0,4577 0,0428
309 833533 Ľuborča 0,4202 0,0743
309 835684 Malé Stankovce 0,4753 0,0697
309 836664 Melčice 0,4112 0,0474
309 837873 Mníchova Lehota 0,3618 0,0378
309 839639 Nemšová 0,6034 0,1367
309 843792 Omšenie 0,1888 0,0255
309 843865 Opatová 0,3415 0,0926
309 843873 Opatovce 0,7249 0,1394
309 872598 Orechové 0,2838 0,0235
309 845957 Peťovka 0,0647 0,0175
309 845990 Petrova Lehota 0,0647 0,0166
309 852929 Rozvadze 0,4753 0,0697
309 839671 Rožňová Neporadza 0,2848 0,0166
309 854735 Sedličná 0,4753 0,0697
309 854841 Selec 0,1659 0,0348
309 855600 Skala 0,2678 0,0514
309 855782 Skalská Nová Ves 0,3100 0,0670
309 857106 Soblahov 0,4062 0,0395
309 859907 Svinná 0,3521 0,0481
309 861782 Štvrtok 0,4720 0,1699
309 864374 Trenčianska Teplá 0,3246 0,0371
309 864391 Trenčianska Turná 0,4471 0,0547
309 872431 Trenčianska Závada 0,2575 0,0302
309 864668 Trenčianske Biskupice 0,7266 0,1022
309 864412 Trenčianske Jastrabie 0,3697 0,0594
309 864421 Trenčianske Mitice 0,2944 0,0252
309 864455 Trenčianske Teplice 0,1795 0,0488
309 864528 Trenčín 0,4109 0,0322
309 866415 Újazd 0,3677 0,0361
309 867713 Veľká Hradná 0,2426 0,0411
309 867942 Veľké Bierovce 0,7140 0,1171
309 868591 Veľké Stankovce 0,4753 0,0697
309 871664 Záblatie 0,6323 0,0252
309 872300 Zamarovce 0,2615 0,0295
309 873063 Zemianske Lieskové 0,4112 0,0474
309 873551 Zlatovce 0,5530 0,0202
401 járás KOMÁRNO 0,7701 0,1709
401 800503 Bajč 0,8242 0,1848
401 870081 Bátorove Kosihy 0,6811 0,1609
401 803359 Bodza 1,1153 0,2688
401 803367 Bodzianske Lúky 0,8547 0,2688
401 803383 Bohatá 0,6745 0,2386
401 806269 Brestovec 0,9357 0,0000
401 807079 Búč 0,8052 0,1951
401 808679 Čalovec 0,9201 0,2154
401 809527 Číčov 0,8587 0,0989
401 810142 Dedina Mládeže 0,6094 0,1673
401 816612 Dolné Holiare 1,0595 0,2688
401 813605 Dulovce 0,7272 0,0982
401 816621 Horné Holiare 1,1189 0,0000
401 820423 Hurbanovo 0,6127 0,1785
401 820881 Chotín 0,6091 0,1520
401 821241 Imeľ 0,6436 0,1858
401 821501 Iža 0,7969 0,1948
401 823384 Kameničná 0,8255 0,1274
401 824381 Klížska Nemá 0,7365 0,1307
401 825581 Kolárovo 0,8039 0,1955
401 825883 Komárno 0,8803 0,1530
401 836028 Krátke Kesy 0,5420 0,1195
401 828823 Kravany nad Dunajom 0,7853 0,0776
401 832324 Lipové 0,9735 0,3004
401 836036 Marcelová 0,5463 0,2310
401 836354 Martovce 0,7654 0,1931
401 837954 Moča 0,6950 0,1457
401 838080 Modrany 0,6562 0,1201
401 838721 Mudroňovo 0,5042 0,0000
401 839817 Nesvady 0,7432 0,1669
401 841901 Nová Stráž 0,8842 0,1712
401 843342 Okoličná na Ostrove 0,9088 0,2466
401 845663 Patince 0,6871 0,1865
401 849707 Pribeta 0,7355 0,0829
401 851132 Radvaň nad Dunajom 0,6084 0,2489
401 857246 Sokolce-Lak 0,4069 0,0000
401 857238 Sokolce-Turi 0,9865 0,1838
401 812536 Svätý Peter 0,5503 0,1284
401 861073 Šrobárová 0,5862 0,0856
401 863521 Tôň 0,9161 0,2692
401 864099 Trávnik 0,8597 0,0693
401 825671 Važsky Klin 0,8039 0,1955
401 868132 Veľké Kosihy 0,8242 0,1570
401 851141 Virt 0,6084 0,2489
401 870463 Vrbová nad Váhom 0,6127 0,1473
401 873021 Zemianska Olča 0,8862 0,1354
401 873462 Zlatná na Ostrove 0,8437 0,2509
402 járás LEVICE 0,6509 0,0790
402 800571 Bajka 0,8447 0,0000
402 802221 Bátovce 0,4517 0,0597
402 802760 Beša 0,4849 0,1118
402 802913 Bielovce 0,5609 0,0507
402 803448 Bohunice 0,4179 0,0527
402 803855 Bory 0,3598 0,0448
402 819701 Čajakovo 0,8836 0,1195
402 808571 Čajkov 0,5413 0,0733
402 808580 Čaka 0,6111 0,1560
402 808768 Čankov 0,4434 0,0786
402 808873 Čata 0,8441 0,1450
402 810240 Demandice 0,4102 0,0876
402 811769 Dolná Seč 0,8023 0,1985
402 806897 Dolné Brhlovce 0,4547 0,0813
402 810606 Dolné Devičany 0,4155 0,0650
402 821730 Dolné Jabloňovce 0,3770 0,0481
402 812137 Dolné Semerovce 0,4620 0,1400
402 868701 Dolné Turovce 0,5948 0,1367
402 872911 Dolné Zbrojníky 0,5155 0,1228
402 874311 Dolné Žemberovce 0,4670 0,0813
402 868931 Dolný Ďur 0,6091 0,1141
402 812544 Dolný Pial 0,7823 0,1019
402 862681 Dolný Tekovský Hrádok 0,9420 0,2589
402 812579 Domadice 0,4537 0,0726
402 819719 Domaša 0,8497 0,2672
402 813109 Drženice 0,4564 0,1048
402 814202 Farná 0,8235 0,2058
402 815209 Gondovo 0,4321 0,0740
402 816582 Hokovce 0,5211 0,0989
402 816906 Hontianska Vrbica 0,5151 0,0614
402 862673 Hontianske Trsťany 0,4169 0,0634
402 817571 Horná Seč 0,8248 0,1629
402 806901 Horné Brhlovce 0,3953 0,0883
402 810614 Horné Devičany 0,3900 0,0395
402 821748 Horné Jabloňovce 0,4929 0,1158
402 818194 Horné Semerovce 0,4531 0,0650
402 818275 Horné Turovce 0,3936 0,0723
402 872920 Horné Zbrojníky 0,5503 0,0000
402 874329 Horné Žemberovce 0,3920 0,0776
402 868949 Horný Ďur 0,4730 0,0975
402 818437 Horný Pial 0,8228 0,1613
402 862690 Horný Tekovský Hrádok 0,9533 0,2316
402 818585 Horša 0,5052 0,0215
402 819450 Hrkovce 0,4680 0,1145
402 819794 Hronské Kľačany 0,8577 0,0889
402 819808 Hronské Kosihy 0,7793 0,1473
402 862614 Hulvinky 0,7389 0,2240
402 865630 Chorvatice 0,4258 0,1048
402 821250 Iňa 0,4623 0,1072
402 821306 Ipeľské Úľany 0,2160 0,0325
402 821373 Ipeľský Sokolec 0,6592 0,0823
402 802239 Jalakšová 0,5095 0,0813
402 802778 Jesenské 0,5321 0,1297
402 822868 Jur nad Hronom 0,8132 0,1855
402 823015 Kalinčiakovo 0,5390 0,1317
402 823112 Kalná 0,8736 0,1722
402 823121 Kalnica 0,7183 0,0786
402 830178 Keť 0,8590 0,1855
402 802247 Kmeťovce 0,4106 0,0166
402 827860 Kozárovce 0,4049 0,0999
402 829714 Kubáňovo 0,4746 0,0922
402 829811 Kukučínov 0,7538 0,1380
402 829901 Kuraľany 0,8374 0,1991
402 831646 Levice 0,7203 0,1517
402 833002 Lok 0,7820 0,1281
402 833096 Lontov 0,5257 0,0614
402 834238 Lula 0,5603 0,0846
402 835382 Málaš 0,9125 0,2864
402 835587 Malé Kozmálovce 0,6144 0,1025
402 829447 Malé Krškany 0,5440 0,0597
402 835633 Malé Ludince 0,5712 0,2114
402 860603 Malé Šarovce 0,9198 0,2287
402 854379 Malinovec 0,4511 0,0813
402 835871 Malý Kiar 0,4969 0,0580
402 829820 Malý Pesek 0,5470 0,0756
402 842923 Marušová 0,7505 0,1586
402 836494 Medvecké 0,7701 0,0000
402 874248 Mikula 0,8255 0,1195
402 838152 Mochovce 0,3741 0,0245
402 839141 Mýtne Ludany 0,7704 0,0720
402 842931 Nový Tekov 0,7647 0,0620
402 843016 Nýrovce 0,8590 0,2864
402 843849 Ondrejovce 0,9095 0,0000
402 841706 Opatová 0,3906 0,0166
402 845566 Pastovce 0,6243 0,1287
402 845841 Pečenice 0,5317 0,0431
402 846759 Plášťovce 0,3883 0,0421
402 846767 Plavé Vozokany 0,5799 0,1118
402 847577 Podlužany 0,5410 0,1141
402 847844 Pohronský Ruskov 0,8985 0,0000
402 849472 Preseľany nad Ipľom 0,4746 0,1364
402 850675 Pukanec 0,2718 0,0328
402 868965 Rohožnica 0,6595 0,1473
402 854158 Rybník 0,5941 0,0796
402 854387 Santovka 0,3734 0,0912
402 854450 Sazdice 0,4700 0,0697
402 856053 Slatina 0,3641 0,0511
402 858501 Starý Hrádok 0,8942 0,1384
402 858579 Starý Tekov 0,7830 0,1251
402 868710 Stredné Turovce 0,5543 0,0740
402 859966 Svodov 0,9028 0,1195
402 860158 Šahy 0,5194 0,1019
402 860344 Šalov 0,4245 0,1297
402 862584 Tehla 0,5569 0,1380
402 841722 Tekovská Nová Ves I 0,5178 0,0534
402 862622 Tekovské Lužany 0,9330 0,2662
402 862631 Tekovské Lužianky 0,8262 0,2240
402 863165 Tešmak 0,5234 0,0883
402 863416 Tlmače 1,0250 0,2114
402 855448 Trhyňa 0,5121 0,1822
402 865648 Tupá 0,4706 0,1171
402 865656 Turá 0,8842 0,1915
402 866334 Uhliská 0,2390 0,0295
402 868175 Veľké Kozmálovce 0,9344 0,0000
402 829455 Veľké Krškany 0,4965 0,0594
402 868213 Veľké Ludince 0,7405 0,0975
402 860611 Veľké Šarovce 0,8856 0,2316
402 855456 Veľký Pesek 0,6343 0,0766
402 860620 Veselá 0,9274 0,1473
402 819735 Vozokany nad Hronom 0,9656 0,2516
402 871168 Vyškovce nad Ipľom 0,4899 0,1404
402 871389 Vyšné nad Hronom 0,8331 0,2217
402 872261 Zalaba 0,5619 0,1473
402 874272 Želiezovce 0,8683 0,2004
402 874337 Žemliare 0,7548 0,2439
403 járás NITRA 0,6798 0,1301
403 800163 Alekšince 0,6608 0,1357
403 800180 Andač 0,5566 0,0554
403 800341 Babindol 0,7425 0,1951
403 847267 Bádice 0,5075 0,0823
403 804029 Branč 0,9330 0,1473
403 807931 Cabaj 0,7150 0,1390
403 808253 Čab 0,7920 0,0962
403 808598 Čakajovce 0,8481 0,0000
403 808776 Čápor 0,7216 0,1085
403 840581 Čechynce 0,8799 0,0000
403 809098 Čeľadice 0,5968 0,1855
403 809845 Čifáre 0,6821 0,0481
403 812021 Dolné Krškany I 0,4401 0,0000
403 840564 Dolné Krškany II 0,6492 0,1035
403 812048 Dolné Lefantovce 0,4448 0,0454
403 812081 Dolné Obdokovce 0,5948 0,0574
403 812161 Dolné Štitáre 0,4039 0,0670
403 869511 Dolný Vinodol 0,9695 0,0000
403 812854 Dražovce 0,4935 0,0833
403 814156 Dyčka 0,7106 0,1453
403 815195 Golianovo 0,7086 0,1145
403 840076 Horné Krškany 0,6492 0,1035
403 817996 Horné Lefantovce 0,4381 0,1055
403 818429 Horný Ohaj 0,7003 0,0597
403 869520 Horný Vinodol 1,0270 0,0000
403 818674 Hosťová 0,5115 0,1131
403 840378 Chrenová 0,6492 0,1035
403 821454 Ivanka pri Nitre 0,7140 0,2688
403 822248 Jarok 0,8019 0,1195
403 822655 Jelenec 0,5477 0,0906
403 822728 Jelšovce 0,6456 0,2489
403 823538 Kapince 0,6306 0,1145
403 824054 Klasov 0,7956 0,0000
403 825743 Kolíňany 0,5241 0,1334
403 840203 Kynek 0,5666 0,0000
403 831140 Lehota 0,5536 0,1829
403 870773 Ľudovítová 0,7159 0,2489
403 834114 Lukáčovce 0,6396 0,1736
403 834408 Lužianky 0,7269 0,2197
403 835536 Malé Chyndice 0,6652 0,2489
403 835749 Malé Zálužie 0,4985 0,1045
403 800287 Malý Báb 0,8932 0,2652
403 840599 Malý Cetín 0,7432 0,1968
403 830623 Malý Lapáš 0,4819 0,0000
403 834050 Martinová 0,6147 0,1882
403 847275 Mechenice 0,4965 0,0647
403 836672 Melek 0,6177 0,0999
403 840254 Mlynárce 0,6492 0,1035
403 838179 Mojmírovce 0,7867 0,1463
403 839914 Nitra I 0,6369 0,1364
403 840165 Nitra II 0,5958 0,0424
403 840653 Nitrianske Hrnčiarovce 0,3694 0,0395
403 841943 Nová Ves nad Žitavou 0,6389 0,1762
403 842311 Nové Sady 0,5198 0,1145
403 845272 Paňa 0,5825 0,0000
403 847810 Pohranice 0,4567 0,1400
403 848018 Poľný Kesov 0,8859 0,2924
403 852660 Rišňovce 0,5563 0,0634
403 853542 Rumanová 0,6164 0,2463
403 808270 Sila 0,6711 0,0959
403 847283 Sokolníky 0,4451 0,0424
403 819832 Suľany 0,5135 0,2615
403 859630 Svätoplukovo 0,7598 0,2479
403 861162 Štefanovičová 0,7714 0,2439
403 862231 Šurianky 0,5211 0,2632
403 862461 Tajná 0,5516 0,0424
403 862703 Telince 0,7432 0,0497
403 834068 Vajka nad Žitavou 0,7790 0,2615
403 867691 Veľká Dolina 1,0037 0,0000
403 804037 Veľká Ves 0,6837 0,1437
403 868019 Veľké Chyndice 0,6559 0,0879
403 868035 Veľké Janíkovce 0,7488 0,1865
403 868787 Veľké Zálužie 0,6486 0,1775
403 800295 Veľký Báb 0,7827 0,2463
403 868914 Veľký Cetín 0,8242 0,0000
403 830631 Veľký Lapáš 0,6107 0,1404
403 870218 Vráble 0,7823 0,1935
403 819841 Výčapky 0,5121 0,1912
403 870781 Výčapy-Opatovce 0,7159 0,2489
403 872831 Zbehy 0,7067 0,1759
403 840319 Zobor 0,4248 0,0000
403 874931 Žirany 0,3561 0,0222
403 874973 Žitavce 0,5945 0,1583
404 járás NOVÉ ZÁMKY 0,7956 0,1387
404 800198 Andovce 0,6804 0,2137
404 800589 Bajtava 0,3253 0,0653
404 800724 Bánov 1,0137 0,2688
404 802093 Bardoňovo 0,7332 0,1198
404 802301 Belá pri Gbelciach 0,5543 0,1195
404 847241 Belek 0,7319 0,0000
404 802808 Bešeňov 0,7920 0,0000
404 802956 Bíňa 0,8003 0,1689
404 804045 Branovo 0,7379 0,2489
404 807036 Bruty 0,8633 0,1195
404 809021 Čechy 0,5244 0,1035
404 809314 Černík 0,8726 0,1287
404 810169 Dedinka 0,5261 0,1314
404 810711 Diva 0,6579 0,2346
404 812510 Dolný Ohaj 0,8079 0,1195
404 813249 Dubník 0,7438 0,1523
404 814148 Dvory nad Žitavou 0,8570 0,1908
404 814687 Gbelce 0,6157 0,0766
404 820113 Hul 0,8730 0,1195
404 820661 Chľaba 0,5251 0,0395
404 822451 Jasová 0,6028 0,1347
404 822515 Jatov 1,0031 0,2595
404 823333 Kamenica nad Hronom 0,6462 0,0245
404 823422 Kamenín 0,8720 0,1324
404 823490 Kamenný Most 0,8102 0,1009
404 824941 Kmeťovo 0,9151 0,1742
404 825786 Kolta 0,6157 0,0919
404 826073 Komjatice 0,8504 0,2685
404 826103 Komoča 0,8597 0,2788
404 826804 Kostolný Sek 0,9304 0,0000
404 831255 Leľa 0,5400 0,0660
404 833258 Ľubá 0,5646 0,1002
404 859940 Maďarský Svodín 0,5722 0,1095
404 800732 Malá Kesa 0,9759 0,0000
404 835994 Malá Maňa 0,9291 0,1742
404 835170 Malá nad Hronom 0,5457 0,0826
404 835544 Malé Kosihy 0,7229 0,1599
404 879711 Malý Kyr 1,0728 0,2688
404 836834 Michal nad Žitavou 0,7389 0,2748
404 813265 Mikulášov Dvor 0,8374 0,2370
404 837547 Milanovce 0,9237 0,2004
404 832243 Mlynský Sek 0,9052 0,2864
404 838225 Mojzesovo 0,9599 0,1742
404 838896 Mužla 0,6751 0,1948
404 861545 Nána 0,8915 0,1819
404 879720 Nemecký Svodín 0,7740 0,2489
404 840734 Nitriansky Hrádok 1,0283 0,0000
404 841960 Nová Vieska 0,6947 0,0939
404 842320 Nové Zámky 0,8726 0,1364
404 843032 Obid 0,9144 0,2575
404 832251 Ondrochov 0,9752 0,0000
404 845027 Palárikovo 0,8733 0,1659
404 845701 Pavlová 0,5291 0,1460
404 849090 Pozba 0,7100 0,1218
404 850870 Radava 0,9085 0,0000
404 851680 Rastislavice 1,0027 0,1284
404 853283 Rúbaň 0,6828 0,1673
404 854352 Salka I 0,8374 0,1573
404 875163 Salka II 0,4816 0,1125
404 854913 Semerovo 0,6984 0,1354
404 855464 Sikenička 0,5576 0,1510
404 859028 Strekov 0,7983 0,0667
404 847259 Svätuša 0,7501 0,0000
404 860581 Šarkan 0,5613 0,1264
404 861553 Štúrovo 0,8849 0,1284
404 861898 Šurany 0,9221 0,0474
404 864081 Trávnica 0,8076 0,0956
404 866211 Tvrdošovce 0,9490 0,1068
404 866431 Úľany nad Žitavou 0,9141 0,1892
404 836001 Veľká Maňa 0,7339 0,1702
404 868205 Veľké Lovce 0,7535 0,2243
404 882003 Veľká Tabuľa 0,8145 0,1709
404 869902 Vlkas 0,8972 0,1324
404 873152 Zemné 0,8650 0,1692
405 járás ŠAĽA 0,7857 0,1752
405 810703 Diakovce 0,8627 0,1195
405 811009 Dlhá nad Váhom 0,7767 0,3014
405 815446 Hájske 0,8713 0,1988
405 817171 Horná Kráľová 0,7163 0,1204
405 865397 Horný Jatov 0,6778 0,2144
405 828190 Kráľová nad Váhom 0,7777 0,2399
405 855936 Močenok 0,9224 0,1888
405 839434 Neded 0,5875 0,2373
405 854875 Selice 0,8308 0,1580
405 860182 Šaľa 0,8713 0,1258
405 854883 Šók 0,9712 0,1619
405 863157 Tešedíkovo 0,8106 0,0000
405 865427 Trnovec nad Váhom 0,9151 0,2399
405 869872 Vlčany 0,6462 0,2230
405 874574 Žihárec 0,6851 0,1805
406 járás TOPOĽČANY 0,6034 0,0726
406 800236 Ardanovce 0,3531 0,1148
406 802271 Behynce 0,4521 0,0000
406 802468 Belince 0,7860 0,2087
406 803006 Biskupová 0,4126 0,1204
406 803162 Blesovce 0,6678 0,0000
406 803481 Bojná 0,6157 0,1198
406 807796 Bzince 0,4195 0,0000
406 809101 Čeľadince 0,7744 0,1281
406 809292 Čermany 0,5606 0,0856
406 829609 Dolné Chlebany 0,8666 0,0000
406 813958 Dvorany nad Nitrou 0,6121 0,1414
406 815390 Hajná Nová Ves 0,6111 0,0975
406 817970 Horné Chlebany 0,7256 0,1669
406 818089 Horné Obdokovce 0,5925 0,1590
406 818241 Horné Štitáre 0,7086 0,2237
406 819981 Hrušovany 0,6927 0,2489
406 820903 Chrabrany 0,7209 0,1583
406 821781 Jacovce 0,4511 0,2147
406 823236 Kamanová 0,7999 0,1414
406 826111 Koniarovce 0,6506 0,1414
406 827843 Kovarce 0,7538 0,0863
406 829269 Krnča 0,5908 0,0972
406 829471 Krtovce 0,6373 0,0000
406 829617 Krušovce 0,7807 0,1709
406 830054 Kuzmice pri Topoľčanoch 0,6755 0,1696
406 832367 Lipovník pod Marhatom 0,5968 0,0909
406 834076 Ludanice 0,5828 0,1414
406 834378 Lužany 0,5257 0,1852
406 835471 Malé Bedzany 0,4620 0,0000
406 803499 Malé Dvorany 0,4859 0,1048
406 835676 Malé Ripňany 0,4550 0,0995
406 839124 Mýtna Nová Ves 0,7515 0,2084
406 839558 Nemčice 0,8345 0,0000
406 839612 Nemečky 0,4192 0,0995
406 840602 Nitrianska Blatnica 0,6303 0,0630
406 840611 Nitrianska Streda 0,8374 0,0726
406 841226 Norovce 0,4756 0,1520
406 843083 Obsolovce 0,7853 0,0856
406 844012 Oponice 0,8152 0,2217
406 844331 Orešany 0,4989 0,0000
406 847372 Podhradie pri Duchonke 0,1852 0,0166
406 849171 Prašice 0,4218 0,0587
406 849375 Práznovce 0,6934 0,1414
406 849464 Preseľany 0,6758 0,1855
406 851078 Radošina 0,4653 0,0839
406 851213 Rajčany 0,6711 0,1941
406 857289 Solčany 0,7395 0,0551
406 857297 Solčianky 0,4394 0,1510
406 859591 Súlovce 0,7090 0,0448
406 859974 Svrbice 0,5274 0,0604
406 860310 Šalgovce 0,4939 0,0902
406 863114 Tesáre 0,4365 0,0166
406 863548 Topoľčany 0,8298 0,1951
406 864056 Tovarníky 0,8793 0,2240
406 866164 Tvrdomestice 0,3375 0,0199
406 866539 Urmince 0,6516 0,0982
406 867926 Veľké Bedzany 0,4122 0,0000
406 867985 Veľké Dvorany nad Bojňankou 0,6711 0,1855
406 868299 Veľké Ripňany 0,4348 0,1706
406 869210 Velušovce 0,3747 0,0687
406 870196 Vozokany pod Marhátom 0,6980 0,0693
406 872423 Závada pri Duchonke 0,2250 0,0166
407 járás ZLATÉ MORAVCE 0,5072 0,0687
407 802409 Beladice I 0,5599 0,1427
407 875210 Beladice II 0,6389 0,0000
407 808792 Čaradice 0,3286 0,0607
407 809420 Červený Hrádok 0,4972 0,0979
407 809675 Čierne Kľačany 0,4643 0,1078
407 856266 Dolné Sľažany 0,5729 0,1493
407 874965 Hoňovce 0,5018 0,1032
407 856274 Horné Sľažany 0,5729 0,1493
407 818631 Hostie I 0,2927 0,0703
407 818640 Hostie II 0,2927 0,0703
407 818682 Hosťovce 0,5151 0,1337
407 820792 Choča 0,5377 0,0000
407 822621 Jedľové Kostoľany 0,1387 0,0282
407 874949 Kňažice 0,5042 0,1244
407 826596 Kostoľany pod Tribečom 0,2874 0,0743
407 830496 Ladice 0,5052 0,0909
407 833151 Lovce 0,4371 0,0468
407 834718 Machulince 0,4215 0,1161
407 820962 Malé Chrašťany 0,6482 0,1692
407 835722 Malé Vozokany 0,5155 0,1410
407 836010 Mankovce 0,5032 0,0760
407 836320 Martin nad Žitavou 0,5131 0,1407
407 863122 Mlyňany 0,6399 0,0501
407 839566 Nemčiňany 0,4375 0,0876
407 839833 Neverice 0,6134 0,1762
407 839841 Nevidzany 0,5467 0,1414
407 843091 Obyce 0,3090 0,0295
407 874957 Opatovce nad Žitavou 0,4355 0,0720
407 873420 Prílepy 0,4959 0,0561
407 802417 Pustý Chotár 0,6449 0,0000
407 839574 Rohožnica 0,4477 0,0836
407 855901 Skýcov 0,1845 0,0351
407 856282 Slepčany 0,5646 0,1294
407 862665 Tekovské Nemce 0,3329 0,0318
407 863149 Tesáre nad Žitavou 0,5420 0,1410
407 863882 Topoľčianky 0,5583 0,1616
407 867594 Velčice 0,5540 0,1048
407 820971 Veľké Chrašťany 0,5477 0,0000
407 868761 Veľké Vozokany 0,4491 0,1138
407 869317 Vieska nad Žitavou 0,7432 0,1394
407 870153 Volkovce 0,4766 0,0823
407 870161 Závada 0,4414 0,0869
407 873438 Zlaté Moravce 0,5732 0,1673
407 873519 Zlatno 0,2877 0,0544
407 874591 Žikava 0,3863 0,0863
501 járás BYTČA 0,2609 0,0278
501 816183 Hlboké nad Váhom 0,1314 0,0199
501 807711 Hliník nad Váhom 0,4265 0,0471
501 818836 Hrabové 0,1961 0,0166
501 820598 Hvozdnica 0,2336 0,0298
501 821772 Jablonové 0,1374 0,0239
501 825506 Kolárovice 0,1281 0,0179
501 827746 Kotešová 0,3505 0,0488
501 807729 Malá Bytča 0,4199 0,0561
501 836141 Maršová 0,3598 0,0381
501 807737 Mikšová 0,2698 0,0627
501 846121 Petrovice 0,2877 0,0292
501 849421 Predmier 0,3508 0,0428
501 850420 Pšurnovice 0,1274 0,0285
501 846147 Setechov 0,2877 0,0292
501 859583 Súľov-Hradná 0,1500 0,0285
501 861324 Štiavnik 0,1719 0,0212
501 807745 Veľká Bytča 0,2775 0,0653
501 868540 Veľké Rovné 0,2210 0,0192
502 járás ČADCA 0,1274 0,0219
502 808393 Čadca 0,1457 0,0252
502 809624 Čierne 0,1384 0,0209
502 810908 Dlhá nad Kysucou 0,0647 0,0175
502 813630 Dunajov 0,4086 0,0219
502 815802 Harvelka 0,0000 0,0199
502 808512 Horelica 0,1370 0,0315
502 824551 Klokočov 0,1035 0,0235
502 824852 Klubina 0,0995 0,0192
502 826294 Korňa 0,0773 0,0179
502 828483 Krásno nad Kysucou 0,2987 0,0265
502 834858 Makov 0,1035 0,0199
502 841633 Nová Bystrica 0,1045 0,0192
502 843610 Olešná I 0,1098 0,0185
502 843644 Olešná II 0,1158 0,0252
502 844748 Oščadnica 0,1716 0,0205
502 847771 Podvysoká 0,3107 0,0444
502 851027 Radôstka 0,1825 0,0189
502 851388 Raková 0,1417 0,0202
502 852325 Riečnica 0,0647 0,0205
502 855774 Skalité 0,0000 0,0189
502 857921 Stará Bystrica 0,1287 0,0239
502 858633 Staškov 0,2124 0,0265
502 860018 Svrčinovec 0,1765 0,0315
502 866075 Turkov 0,0000 0,0182
502 866083 Turzovka 0,1434 0,0258
502 871061 Vysoká nad Kysucou 0,1287 0,0205
502 872253 Zákopčie 0,0902 0,0189
502 872903 Zborov nad Bystricou 0,0647 0,0205
503 járás DOLNÝ KUBÍN 0,1872 0,0225
503 802671 Beňova Lehota 0,1862 0,0219
503 807885 Bziny 0,2652 0,0215
503 810991 Dlhá nad Oravou 0,1858 0,0195
503 811599 Dolná Lehota nad Oravou 0,1175 0,0205
503 812315 Dolný Kubín 0,1762 0,0252
503 817210 Horná Lehota nad Oravou 0,2559 0,0209
503 820679 Chlebnice 0,0942 0,0189
503 821390 Istebné 0,1543 0,0358
503 822345 Jasenová 0,1224 0,0192
503 824968 Kňažia 0,1795 0,0232
503 828220 Kraľovany 0,2519 0,0434
503 829072 Krivá 0,3312 0,0212
503 812455 Kubínska Hoľa 0,0000 0,0189
503 831484 Leštiny 0,1626 0,0222
503 835391 Malatiná 0,1231 0,0235
503 812340 Malý Bysterec 0,1055 0,0202
503 836613 Medzibrodie nad Oravou 0,1639 0,0195
503 812463 Medzihradné 0,0647 0,0166
503 838241 Mokraď 0,2293 0,0421
503 838250 Mokraďská Hoľa 0,1473 0,0182
503 844209 Oravský Podzámok 0,2678 0,0312
503 844438 Osádka 0,0647 0,0195
503 845388 Párnica 0,2642 0,0209
503 847861 Pokryváč 0,1151 0,0199
503 844144 Poruba-Geceľ 0,2336 0,0268
503 849715 Pribiš 0,1019 0,0215
503 850454 Pucov 0,0673 0,0202
503 867608 Revišné 0,2798 0,0302
503 854701 Sedliacka Dubová 0,2077 0,0209
503 857785 Srňacie 0,1692 0,0322
503 867616 Veličná 0,2798 0,0302
503 812331 Veľký Bysterec 0,1639 0,0255
503 871541 Vyšný Kubín 0,1161 0,0205
503 844152 Zábrež 0,2204 0,0166
503 812404 Záskalie pri Dolnom Kubíne 0,1148 0,0225
503 872806 Zázrivá 0,1039 0,0205
503 874027 Žaškov 0,1782 0,0255
504 járás KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 0,2419 0,0272
504 807117 Budatínska Lehota 0,0000 0,0295
504 812561 Dolný Vadičov 0,2091 0,0185
504 818526 Horný Vadičov 0,1599 0,0245
504 830283 Kysucké Nové Mesto 0,3601 0,0521
504 830381 Kysucký Lieskovec 0,2575 0,0278
504 832987 Lodno 0,0647 0,0232
504 833126 Lopušné Pažite 0,2124 0,0225
504 839728 Nesluša 0,1563 0,0249
504 843229 Ochodnica 0,1566 0,0239
504 844811 Oškerda 0,3110 0,0252
504 849057 Povina 0,2253 0,0185
504 875236 Prostredný Vadičov 0,1599 0,0245
504 850977 Radoľa 0,2984 0,0464
504 853291 Rudina 0,2635 0,0375
504 853305 Rudinka 0,2509 0,0431
504 853356 Rudinská 0,1244 0,0235
504 856908 Snežnica 0,0942 0,0268
505 járás LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 0,1782 0,0328
505 845728 Babky 0,0000 0,0166
505 802573 Beňadiková 0,1928 0,0421
505 802638 Benice pri Liptovskom Mikuláši 0,2097 0,0454
505 802727 Beňušovce 0,1115 0,0481
505 803227 Bobrovček 0,1606 0,0265
505 803235 Bobrovec 0,2054 0,0428
505 803243 Bobrovník 0,1536 0,0298
505 803286 Bodice 0,1782 0,0531
505 807401 Bukovina 0,1078 0,0242
505 810282 Demänová 0,1822 0,0268
505 810304 Demänovská Dolina 0,0000 0,0166
505 830097 Dlhá Lúka 0,1271 0,0285
505 812714 Dovalovo 0,1258 0,0265
505 813401 Dúbrava 0,1274 0,0308
505 814628 Galovany 0,2399 0,0308
505 815250 Gôtovany 0,2074 0,0385
505 820563 Huty 0,1543 0,0239
505 820610 Hybe 0,1802 0,0385
505 821179 Iľanovo 0,1619 0,0166
505 821519 Ižipovce 0,1619 0,0235
505 821900 Jakubovany 0,2044 0,0302
505 821969 Jalovec 0,1586 0,0328
505 822019 Jamník 0,1739 0,0338
505 826138 Konská 0,1825 0,0345
505 828173 Kráľova Lehota 0,1278 0,0335
505 833266 Kráľovská Ľubeľa 0,1892 0,0308
505 869821 Krmeš pri Vlachoch 0,2502 0,0315
505 830101 Kvačany 0,1068 0,0282
505 830895 Lazisko 0,1268 0,0448
505 832391 Liptovská Anna 0,0763 0,0195
505 832405 Liptovská Kokava 0,0969 0,0355
505 832499 Liptovská Mara 0,0647 0,0252
505 832782 Liptovská Ondrašová 0,2476 0,0511
505 832448 Liptovská Porúbka 0,1321 0,0215
505 832472 Liptovská Sielnica 0,1865 0,0378
505 832545 Liptovské Beharovce 0,1218 0,0215
505 832553 Liptovské Kľačany 0,1892 0,0335
505 832561 Liptovské Matiašovce 0,1334 0,0242
505 832618 Liptovský Hrádok 0,2549 0,0451
505 832677 Liptovský Ján 0,2024 0,0335
505 832707 Liptovský Mikuláš 0,2021 0,0451
505 832839 Liptovský Ondrej 0,1928 0,0312
505 832855 Liptovský Peter 0,0939 0,0464
505 832863 Liptovský Trnovec 0,2024 0,0265
505 835412 Malatíny 0,1955 0,0401
505 835498 Malé Borové 0,1443 0,0179
505 835820 Malužiná 0,0000 0,0166
505 840785 Nižná Boca 0,0000 0,0199
505 843385 Okoličné 0,1948 0,0345
505 832766 Palúdzka 0,1782 0,0720
505 832481 Parížovce 0,1868 0,0408
505 845400 Partizánska Ľupča 0,2426 0,0434
505 845671 Pavčina Lehota 0,1666 0,0375
505 845710 Pavlova Ves 0,1653 0,0348
505 847054 Ploštín 0,1563 0,0288
505 847721 Podtureň 0,1653 0,0295
505 849774 Pribylina 0,2386 0,0325
505 850292 Prosiek 0,1696 0,0325
505 851892 Ráztoky 0,1732 0,0175
505 856886 Smrečany 0,1656 0,0408
505 857254 Sokolce 0,2589 0,0497
505 859656 Svätý Kríž 0,2151 0,0365
505 882011 Svätý Štefan 0,1921 0,0315
505 865494 Trstené 0,1523 0,0295
505 866351 Uhorská Ves 0,1772 0,0166
505 867501 Vavrišovo 0,1377 0,0368
505 867527 Važec 0,1669 0,0308
505 867969 Veľké Borové 0,1842 0,0209
505 869252 Veterná Poruba 0,1918 0,0438
505 866369 Vislavce 0,1772 0,0166
505 869830 Vlachy 0,2811 0,0451
505 869848 Vlašky 0,3126 0,0335
505 870862 Východná 0,0650 0,0305
505 871184 Vyšná Boca 0,0000 0,0166
505 872644 Závažná Poruba 0,1334 0,0205
505 833274 Zemianska Ľubeľa 0,1948 0,0414
505 874353 Žiar 0,2131 0,0411
506 járás MARTIN 0,2519 0,0345
506 802328 Belá pri Necpaloch 0,2804 0,0235
506 802654 Benice 0,1908 0,0494
506 803103 Blatnica 0,2768 0,0295
506 807664 Bystrička 0,1995 0,0322
506 810061 Ďanová 0,2970 0,0451
506 810690 Diaková 0,2788 0,0594
506 812307 Dolný Kalník 0,2353 0,0527
506 812820 Dražkovce 0,3448 0,0826
506 813575 Dulice 0,2516 0,0245
506 814369 Folkušová 0,1351 0,0255
506 818399 Horný Kalník 0,2031 0,0494
506 823601 Karlová 0,3588 0,0660
506 824089 Kláštor pod Znievom 0,1649 0,0524
506 826154 Konské 0,0995 0,0185
506 827711 Košťany nad Turcom 0,3053 0,0673
506 829412 Krpeľany 0,2214 0,0169
506 830658 Laskár 0,2881 0,0687
506 830879 Lazany pod Znievom 0,2711 0,0252
506 831972 Ležiachov 0,2748 0,0723
506 832341 Lipovec 0,2257 0,0358
506 836168 Martin 0,3475 0,0501
506 839400 Necpaly 0,2791 0,0345
506 841218 Nolčovo 0,1271 0,0195
506 847381 Podhradie nad Váhom 0,1148 0,0189
506 849731 Príbovce 0,3823 0,0551
506 849839 Priekopa pri Martine 0,2990 0,0414
506 851574 Rakovo 0,2874 0,0816
506 851787 Ratkovo 0,0647 0,0166
506 855812 Sklabiňa 0,1287 0,0202
506 855847 Sklabinský Podzámok 0,0883 0,0192
506 856487 Slovany 0,2655 0,0700
506 857203 Socovce 0,2340 0,0391
506 859371 Sučany 0,2884 0,0358
506 862347 Šútovo 0,1450 0,0202
506 836273 Tomčany 0,3774 0,0989
506 864315 Trebostovo 0,2496 0,0245
506 865435 Trnovo 0,2051 0,0634
506 865788 Turany 0,1832 0,0278
506 865851 Turčianska Štiavnička 0,1623 0,0245
506 817988 Turčianske Jaseno 0,1188 0,0185
506 865869 Turčianske Kľačany 0,2310 0,0328
506 865907 Turčiansky Ďur 0,2469 0,0839
506 865931 Turčiansky Peter 0,2619 0,0630
506 867250 Valča 0,2141 0,0338
506 867268 Valentová 0,4245 0,0859
506 870633 Vrícko 0,0946 0,0202
506 870650 Vrútky 0,1673 0,0308
506 871672 Záborie 0,1649 0,0242
506 872407 Záturčie 0,3146 0,0411
506 873926 Žabokreky 0,2781 0,0590
507 járás NÁMESTOVO 0,1543 0,0288
507 800317 Babín 0,1424 0,0249
507 802590 Beňadovo 0,0750 0,0285
507 803219 Bobrov 0,1656 0,0405
507 806404 Breza 0,1639 0,0275
507 820024 Hruštín 0,1673 0,0255
507 824364 Klin 0,2234 0,0448
507 829587 Krušetnica 0,0965 0,0229
507 833011 Lokca 0,2131 0,0278
507 833053 Lomná 0,0932 0,0192
507 838837 Mútne 0,1895 0,0391
507 839345 Námestovo 0,1915 0,0335
507 839361 Námestovské Pilsko 0,0000 0,0202
507 842877 Novoť 0,1287 0,0268
507 844047 Oravská Jasenica 0,1659 0,0239
507 844110 Oravská Lesná 0,0647 0,0189
507 844128 Oravská Polhora 0,1829 0,0242
507 844179 Oravské Veselé 0,1981 0,0365
507 850772 Rabča 0,1387 0,0348
507 850811 Rabčice 0,1533 0,0322
507 855405 Sihelné 0,1268 0,0262
507 839353 Slanica 0,1845 0,0322
507 862509 Ťapešovo 0,1633 0,0338
507 867357 Vaňovka 0,1563 0,0205
507 867471 Vasiľov 0,1951 0,0345
507 867489 Vavrečka 0,1248 0,0335
507 871940 Zákamenné 0,1035 0,0219
507 873683 Zubrohlava 0,2217 0,0401
508 járás RUŽOMBEROK 0,1945 0,0245
508 802816 Bešeňová 0,1749 0,0335
508 819221 Hrboltová 0,3180 0,0185
508 820075 Hubová 0,2479 0,0185
508 821403 Ivachnová 0,2781 0,0444
508 822981 Kalameny 0,1417 0,0209
508 826081 Komjatná 0,0929 0,0292
508 832171 Likavka 0,1629 0,0229
508 832413 Liptovská Lúžna 0,1576 0,0232
508 832430 Liptovská Osada 0,1961 0,0242
508 832502 Liptovská Štiavnica 0,1507 0,0249
508 832511 Liptovská Teplá 0,1941 0,0348
508 832596 Liptovské Revúce 0,2058 0,0192
508 832693 Liptovský Michal 0,2648 0,0763
508 832871 Lisková 0,2001 0,0232
508 833509 Ľubochňa 0,4142 0,0298
508 834017 Lúčky 0,1195 0,0219
508 834084 Ludrová 0,1341 0,0205
508 832529 Madočany 0,0667 0,0225
508 836338 Martinček 0,1447 0,0268
508 848719 Potok 0,2044 0,0235
508 853801 Ružomberok 0,2087 0,0265
508 856410 Sliače 0,1875 0,0365
508 857823 Stankovany 0,3140 0,0172
508 861201 Štiavnička 0,2376 0,0341
508 862444 Švošov 0,2174 0,0179
508 865991 Turík 0,2356 0,0185
508 867233 Valaská Dubová 0,0677 0,0182
509 járás TURČIANSKE TEPLICE 0,2433 0,0441
509 800091 Abramová 0,2552 0,0378
509 803146 Blažovce 0,2509 0,0690
509 803308 Bodorová 0,2562 0,0634
509 803669 Borcová 0,4145 0,0839
509 806935 Brieštie 0,0647 0,0202
509 807222 Budiš 0,2004 0,0229
509 809951 Čremošné 0,0000 0,0212
509 810746 Diviaky 0,2539 0,0607
509 811874 Dolná Štubňa 0,2804 0,0458
509 865826 Dolný Turček 0,0647 0,0262
509 813362 Dubové 0,2453 0,0491
509 813982 Dvorec nad Turcom 0,3033 0,0922
509 815381 Háj 0,2360 0,0504
509 817708 Horná Štubňa 0,1955 0,0418
509 865834 Horný Turček 0,0000 0,0268
509 821411 Ivančiná 0,2848 0,0620
509 822396 Jasenovo 0,3130 0,0268
509 822566 Jazernica 0,2655 0,0770
509 822973 Kaľamenová 0,1045 0,0667
509 803316 Kevice 0,2854 0,0634
509 832073 Liešno 0,2718 0,0451
509 835846 Malý Čepčín 0,2356 0,0620
509 838560 Moškovec 0,1905 0,0906
509 838578 Mošovce 0,2224 0,0564
509 843822 Ondrašová 0,1019 0,0328
509 847909 Polerieka 0,3883 0,0401
509 851582 Rakša 0,1228 0,0258
509 853526 Rudno 0,2240 0,0298
509 855863 Sklené 0,1921 0,0398
509 856649 Slovenské Pravno 0,3206 0,0736
509 865877 Turčianske Teplice 0,2864 0,0683
509 865923 Turčiansky Michal 0,1361 0,0464
509 868922 Veľký Čepčín 0,2280 0,0554
510 járás TVRDOŠÍN 0,1553 0,0282
510 806838 Brezovica 0,2001 0,0268
510 809870 Čimhová 0,1845 0,0381
510 861090 Dolný Štefanov 0,1351 0,0225
510 815322 Habovka 0,1377 0,0242
510 816159 Hladovka 0,2439 0,0341
510 861103 Horný Štefanov 0,2091 0,0192
510 828386 Krásna Hôrka 0,2154 0,0195
510 832022 Liesek 0,1858 0,0341
510 866172 Medvedie pri Tvrdošíne 0,1699 0,0222
510 840777 Nižná nad Oravou 0,2091 0,0268
510 869694 Oravice 0,1400 0,0278
510 866571 Oravské Hámre 0,0000 0,0166
510 844195 Oravský Biely Potok 0,1563 0,0229
510 866580 Osada 0,0647 0,0166
510 847101 Podbiel 0,1848 0,0212
510 859401 Suchá Hora 0,1274 0,0388
510 865478 Trstená 0,1324 0,0341
510 866181 Tvrdošín 0,1560 0,0265
510 866563 Ústie nad Priehradou 0,1609 0,0182
510 869708 Vitanová 0,1400 0,0278
510 871648 Zábiedovo 0,0763 0,0258
510 873004 Zemianska Dedina 0,1380 0,0229
510 873659 Zuberec 0,1868 0,0252
511 járás ŽILINA 0,2064 0,0268
511 800376 Babkov 0,1364 0,0388
511 800759 Bánová 0,2187 0,0537
511 802336 Belá pri Žiline 0,2217 0,0288
511 803014 Bitarová 0,2237 0,0292
511 806412 Brezany pri Žiline 0,1955 0,0381
511 806951 Brodno 0,3107 0,0318
511 874825 Budatín 0,2004 0,0242
511 807753 Bytčica 0,1590 0,0185
511 809519 Čičmany 0,1829 0,0202
511 810835 Divina 0,0750 0,0212
511 810851 Divinka 0,0647 0,0199
511 811041 Dlhé Pole 0,1082 0,0229
511 811904 Dolná Tižina 0,2403 0,0358
511 812277 Dolný Hričov 0,2977 0,0202
511 813851 Ďurčiná 0,2469 0,0424
511 814181 Fačkov 0,1500 0,0242
511 814679 Gbeľany 0,4132 0,0328
511 817783 Horná Tižina 0,0647 0,0166
511 818381 Horný Hričov 0,3654 0,0859
511 817139 Hôrky 0,2575 0,0411
511 819271 Hričovské Podhradie 0,0647 0,0166
511 822388 Jasenové 0,2370 0,0481
511 823449 Kamenná Poruba 0,1258 0,0418
511 824003 Kľače 0,2589 0,0239
511 826146 Konská nad Rajčankou 0,2887 0,0484
511 827762 Kotrčiná Lúčka 0,1732 0,0239
511 828459 Krasňany 0,2741 0,0428
511 829838 Kunerad 0,1058 0,0249
511 832111 Lietava 0,2187 0,0219
511 832138 Lietavská Lúčka 0,1477 0,0229
511 832162 Lietavská Svinná 0,1427 0,0245
511 834319 Lutiše 0,0969 0,0202
511 834581 Lysica 0,1131 0,0195
511 834980 Malá Čierna 0,1062 0,0308
511 838187 Mojš 0,3754 0,1105
511 838195 Mojšova Lúčka 0,2413 0,0398
511 839442 Nededza 0,2765 0,0235
511 867438 Nezbudská Lúčka 0,2353 0,0361
511 844837 Ovčiarsko 0,1211 0,0302
511 845647 Paština Závada 0,1978 0,0215
511 845892 Peklina 0,0647 0,0232
511 847356 Podhorie 0,2197 0,0398
511 848123 Poluvsie nad Rajčankou 0,0673 0,0235
511 832146 Porúbka 0,1550 0,0225
511 849031 Považský Chlmec 0,2609 0,0222
511 851221 Rajec 0,2668 0,0388
511 851230 Rajecká Lesná 0,2944 0,0258
511 851256 Rajecké Teplice 0,3415 0,0331
511 852767 Rosina 0,1327 0,0285
511 858781 Stráňavy 0,0849 0,0195
511 858838 Stránske 0,1221 0,0212
511 858862 Stráža 0,1868 0,0239
511 858897 Strážov 0,0000 0,0166
511 858943 Strečno 0,1493 0,0345
511 859681 Svederník 0,3136 0,0258
511 861804 Šuja 0,2695 0,0687
511 862754 Teplička nad Váhom 0,3362 0,0434
511 863041 Terchová 0,1098 0,0212
511 865371 Trnové 0,1507 0,0212
511 865982 Turie 0,1357 0,0282
511 867446 Varín 0,2353 0,0361
511 867667 Veľká Čierna 0,1752 0,0268
511 869651 Višňové pri Strečne 0,1039 0,0225
511 870307 Vranie 0,2041 0,0318
511 871737 Zádubnie 0,2316 0,0195
511 872377 Zástranie 0,1178 0,0169
511 874876 Závodie 0,1875 0,0298
511 872989 Zbyňov 0,3352 0,0278
511 874604 Žilina 0,3223 0,0687
511 874906 Žilinská Lehota 0,2642 0,0421
601 járás BANSKÁ BYSTRICA 0,2549 0,0272
601 800473 Badín 0,3634 0,0491
601 800619 Baláže 0,0000 0,0232
601 801062 Banská Bystrica 0,2499 0,0421
601 854468 Bečov 0,1769 0,0205
601 819671 Brusno 0,2768 0,0212
601 808334 Čačín 0,1500 0,0375
601 809284 Čerín 0,2675 0,0365
601 811718 Dolná Mičiná 0,1985 0,0408
601 812251 Dolný Harmanec 0,0000 0,0166
601 812641 Donovaly 0,0756 0,0205
601 813443 Dúbravica 0,2316 0,0322
601 815799 Harmanec 0,0000 0,0212
601 816124 Hiadeľ 0,0000 0,0179
601 817457 Horná Mičiná 0,1583 0,0305
601 818160 Horné Pršany 0,1248 0,0189
601 819603 Hrochoť 0,1633 0,0185
601 819743 Hronsek 0,4328 0,0975
601 826260 Kordíky 0,0000 0,0209
601 801453 Kostiviarska 0,0995 0,0199
601 828084 Králiky 0,1686 0,0312
601 801381 Kremnička 0,4192 0,0524
601 801429 Kynceľová 0,3243 0,0766
601 833339 Ľubietová 0,1062 0,0185
601 833657 Lučatín 0,2725 0,0249
601 801372 Malachov 0,0647 0,0209
601 836605 Medzibrod 0,3747 0,0335
601 838586 Moštenica 0,0000 0,0172
601 838659 Motyčky 0,0746 0,0182
601 838306 Môlča 0,1131 0,0209
601 801437 Nemce 0,3120 0,0242
601 844021 Oravce 0,1882 0,0295
601 847411 Podkonice 0,1493 0,0199
601 801283 Podlavice 0,1928 0,0368
601 847836 Pohronský Bukovec 0,0647 0,0166
601 848158 Poniky 0,2147 0,0255
601 849073 Povrazník 0,0647 0,0189
601 849782 Priechod 0,2247 0,0308
601 801241 Radvaň 0,1218 0,0328
601 852236 Riečka 0,2539 0,0175
601 801101 Sásová 0,1955 0,0295
601 854476 Sebedín 0,4218 0,0375
601 854794 Selce 0,2469 0,0355
601 801411 Senica pri Banskej Bystrici 0,3402 0,0504
601 856525 Slovenská Ľupča 0,3591 0,0441
601 858447 Staré Hory 0,0000 0,0166
601 859052 Strelníky 0,1092 0,0179
601 801402 Šalková 0,2831 0,0484
601 861057 Špania Dolina 0,0647 0,0166
601 862487 Tajov 0,2645 0,0239
601 858455 Turecká 0,0000 0,0166
601 866423 Uľanka 0,0000 0,0175
601 869899 Vlkanová 0,3203 0,0604
602 járás BANSKÁ ŠTIAVNICA 0,1912 0,0278
602 800465 Baďan 0,2632 0,0478
602 800708 Banky pri Vyhniach 0,1965 0,0195
602 801038 Banská Belá 0,1616 0,0215
602 801470 Banská Štiavnica 0,1653 0,0298
602 801658 Banský Studenec 0,1500 0,0285
602 802492 Beluj 0,1978 0,0385
602 810231 Dekýš 0,1510 0,0249
602 821225 Ilija 0,1294 0,0275
602 824062 Klastava 0,2711 0,0295
602 827878 Kozelník 0,0000 0,0219
602 837989 Močiar 0,1666 0,0229
602 847089 Počúvadlo 0,3173 0,0378
602 849448 Prenčov 0,1749 0,0288
602 800210 Svätý Anton 0,1633 0,0341
602 861197 Štiavnické Bane 0,1752 0,0195
602 847330 Teplá 0,1427 0,0205
602 870901 Vysoká 0,2247 0,0209
602 847348 Žakýl 0,1195 0,0175
603 járás BREZNO 0,1563 0,0245
603 800384 Bacúch 0,1719 0,0262
603 802689 Beňuš 0,1128 0,0232
603 806145 Braväcovo 0,0770 0,0229
603 806528 Brezno 0,1543 0,0318
603 839159 Bystrá 0,0000 0,0232
603 809713 Čierny Balog 0,0936 0,0199
603 811572 Dolná Lehota 0,2137 0,0225
603 812722 Drábsko 0,1048 0,0175
603 816019 Heľpa 0,1434 0,0205
603 817201 Horná Lehota 0,2117 0,0219
603 819662 Hronec 0,3093 0,0239
603 822213 Jarabá 0,0000 0,0166
603 822302 Jasenie 0,1616 0,0195
603 833045 Lom nad Rimavicou 0,1141 0,0239
603 836907 Michalová 0,0000 0,0375
603 839175 Mýto pod Ďumbierom 0,0647 0,0232
603 839591 Nemecká 0,1746 0,0318
603 844519 Osrblie 0,0707 0,0235
603 847216 Podbrezová 0,1742 0,0258
603 847798 Pohorelá 0,1616 0,0185
603 847828 Pohronská Polhora 0,1118 0,0199
603 848051 Polomka 0,1384 0,0268
603 849413 Predajná 0,1590 0,0312
603 851884 Ráztoka 0,1394 0,0189
603 855413 Sihla 0,1639 0,0209
603 861871 Šumiac 0,1941 0,0229
603 862436 Telgárt 0,1058 0,0265
603 866792 Valaská 0,1742 0,0252
603 867314 Vaľkovňa 0,0647 0,0312
603 872563 Závadka nad Hronom 0,2257 0,0292
604 járás DETVA 0,1995 0,0318
604 810363 Detva 0,1862 0,0395
604 810550 Detvianska Huta 0,0896 0,0229
604 812552 Dolný Tisovník 0,0000 0,0507
604 813478 Dúbravy 0,2808 0,0458
604 818453 Horný Tisovník 0,1530 0,0262
604 819298 Hriňová 0,1195 0,0232
604 824437 Klokoč 0,1686 0,0275
604 829081 Korytárky 0,2472 0,0428
604 829099 Kriváň 0,2609 0,0341
604 830747 Látky 0,1377 0,0242
604 847500 Podkriváň 0,1722 0,0215
604 856142 Slatinské Lazy 0,1832 0,0265
604 857971 Stará Huta 0,2071 0,0424
604 858757 Stožok 0,3090 0,0385
604 869350 Vígľaš 0,2725 0,0434
604 869431 Vígľašská Huta-Kalinka 0,2071 0,0202
605 járás KRUPINA 0,2848 0,0501
605 800457 Báčovce 0,4617 0,0464
605 807893 Bzovík 0,3097 0,0783
605 808032 Cerovo 0,2124 0,0497
605 808318 Čabradský Vrbovok 0,2502 0,0700
605 809047 Čekovce 0,1341 0,0305
605 810622 Devičie 0,1108 0,0448
605 812056 Dolné Mladonice 0,1739 0,0444
605 854191 Dolné Rykynčice 0,2134 0,0517
605 860875 Dolné Šipice 0,4540 0,0959
605 862789 Dolné Terany 0,4700 0,0385
605 812226 Dolný Badín 0,1228 0,0524
605 812587 Domaníky 0,2562 0,0809
605 812871 Drážovce 0,3903 0,0587
605 812943 Drienovo 0,2247 0,0534
605 813532 Dudince 0,4942 0,1022
605 814083 Dvorníky pri Hontianskych Tesároch 0,3840 0,0507
605 816931 Hontianske Nemce 0,2692 0,0547
605 816973 Hontianske Tesáre 0,3369 0,0650
605 818011 Horné Mladonice 0,1161 0,0282
605 854204 Horné Rykynčice 0,2798 0,0673
605 860867 Horné Šipice 0,4209 0,0607
605 862797 Horné Terany 0,4979 0,0448
605 818321 Horný Badín 0,1560 0,0627
605 822001 Jalšovík 0,2967 0,0637
605 816914 Kostolné Moravce 0,5022 0,0766
605 827886 Kozí Vrbovok 0,1885 0,0491
605 828246 Kráľovce 0,2496 0,0461
605 828254 Krnišov 0,1809 0,0272
605 829498 Krupina 0,2260 0,0458
605 830429 Lackov 0,1473 0,0385
605 830551 Ladzany 0,3428 0,0441
605 832880 Lišov 0,3721 0,0481
605 832928 Litava 0,1453 0,0385
605 836486 Medovarce 0,2990 0,0803
605 813559 Merovce 0,3223 0,0517
605 816922 Opatové Moravce 0,4461 0,1510
605 816957 Rakovec 0,2622 0,0541
605 854506 Sebechleby 0,4036 0,0650
605 854832 Selce pri Dolnom Badíne 0,2546 0,0703
605 855201 Senohrad 0,1480 0,0325
605 855588 Sitnianska Lehôtka 0,2340 0,0249
605 859389 Sudince 0,3053 0,0607
605 859397 Súdovce 0,3684 0,0697
605 865451 Trpín 0,2635 0,0680
605 866482 Uňatín 0,2399 0,0839
605 873136 Zemiansky Vrbovok 0,1520 0,0385
605 874558 Žibritov 0,2151 0,0398
606 járás LUČENEC 0,3555 0,0478
606 800015 Ábelová 0,0952 0,0245
606 802450 Belina 0,4109 0,0670
606 802999 Biskupice pri Fiľakove 0,4282 0,1065
606 803642 Boľkovce 0,4245 0,0946
606 807176 Budiná 0,1417 0,0401
606 807427 Bulhary 0,4418 0,0723
606 807508 Buzitka 0,3538 0,0730
606 808601 Čakanovce 0,2555 0,0401
606 808733 Čamovce 0,3053 0,0361
606 810789 Divín 0,2058 0,0229
606 811254 Dobroč 0,1752 0,0222
606 814296 Fiľakovo 0,3458 0,0690
606 814334 Fiľakovské Kováče 0,4428 0,0298
606 815276 Gregorova Vieska 0,3355 0,0770
606 815501 Halič 0,3521 0,0883
606 816850 Holiša 0,4305 0,0760
606 822736 Jelšovec 0,3316 0,0783
606 823171 Kalonda 0,3107 0,0434
606 811301 Kotmanová 0,1570 0,0232
606 831204 Lehôtka 0,2270 0,0564
606 831361 Lentvora 0,2061 0,0408
606 832286 Lipovany 0,3502 0,0438
606 833215 Lovinobaňa 0,3030 0,0418
606 833541 Ľuboreč 0,2741 0,0557
606 833673 Lučenec 0,3943 0,0942
606 834254 Lupoč 0,3226 0,0770
606 834637 Madačka 0,0000 0,0338
606 836362 Mašková 0,3428 0,0859
606 833797 Mikušovce 0,3877 0,0922
606 838691 Mučín 0,3448 0,0547
606 838764 Muľka 0,5121 0,0693
606 839108 Mýtna 0,2134 0,0202
606 839451 Nedelište 0,2904 0,0285
606 840572 Nitra nad Ipľom 0,4696 0,1002
606 842010 Nové Hony 0,3395 0,0889
606 833754 Opatová pri Lučenci 0,3873 0,0952
606 845299 Panické Dravce 0,3508 0,0554
606 846619 Píla pri Mýtnej 0,0667 0,0212
606 846660 Pinciná 0,3774 0,0700
606 846899 Pleš 0,1938 0,0292
606 847682 Podrečany 0,3369 0,0717
606 847968 Polichno 0,0000 0,0405
606 849111 Praha 0,2466 0,0375
606 850322 Prša 0,4730 0,0733
606 851191 Radzovce 0,3989 0,0272
606 851655 Rapovce 0,4321 0,0932
606 851728 Ratka 0,3923 0,0458
606 853780 Ružiná 0,1961 0,0388
606 857939 Stará Halič 0,3545 0,0753
606 860697 Šávoľ 0,2147 0,0551
606 860786 Šiatorská Bukovinka 0,3897 0,0414
606 860824 Šíd 0,3853 0,0222
606 862258 Šurice 0,3269 0,0312
606 863424 Točnica 0,2931 0,0488
606 863505 Tomášovce 0,3628 0,0942
606 864161 Trebeľovce 0,5291 0,0803
606 864358 Trenč 0,3422 0,0471
606 865575 Tuhár 0,1958 0,0341
606 866261 Uderiná 0,1988 0,0275
606 867632 Veľká nad Ipľom 0,3263 0,0451
606 867977 Veľké Dravce 0,4026 0,0580
606 869261 Vidiná 0,3724 0,0972
607 járás POLTÁR 0,3266 0,0411
607 806480 Breznička 0,3734 0,0982
607 807656 Bystrička pri Ozdíne 0,3495 0,0743
607 808211 Cinobaňa 0,2184 0,0239
607 809462 České Brezovo 0,2569 0,0282
607 813125 Ďubákovo 0,1294 0,0215
607 823058 Hrabovo 0,4092 0,0511
607 818984 Hradište pri Uhorskom 0,1410 0,0282
607 819549 Hrnčiarske Zalužany 0,3641 0,0999
607 821357 Ipeľský Potok 0,1095 0,0285
607 823066 Kalinovo 0,3999 0,0962
607 825298 Kokava nad Rimavicou 0,1636 0,0229
607 829226 Krná 0,1281 0,0229
607 835773 Málinec 0,2997 0,0265
607 837695 Mládzovo 0,3830 0,0272
607 844853 Ozdín 0,3233 0,0790
607 848077 Poltár 0,3067 0,0906
607 819514 Pondelok 0,3223 0,0680
607 852821 Rovňany 0,3641 0,0786
607 854808 Selce v Gemeri 0,2376 0,0441
607 848093 Slaná Lehota 0,3243 0,0600
607 859613 Sušany 0,3014 0,0438
607 861006 Šoltýska 0,0000 0,0182
607 865974 Turíčky 0,3057 0,0670
607 866377 Uhorské 0,3156 0,0730
607 825344 Utekáč 0,0000 0,0166
607 867331 Vaľkovo 0,2506 0,0653
607 819531 Veľká Suchá 0,3415 0,0713
607 867900 Veľká Ves 0,4106 0,0992
607 848107 Zelené 0,3784 0,0929
607 809489 Zlatno 0,3634 0,0713
608 járás REVÚCA 0,3336 0,0391
608 802280 Behynce 0,4082 0,0899
608 854166 Brusník nad Turcom 0,0000 0,0982
608 813117 Držkovce 0,2977 0,0610
608 851825 Filier 0,0000 0,0169
608 814865 Gemer 0,5742 0,0710
608 814954 Gemerská Ves 0,3392 0,0620
608 814997 Gemerský Milhosť 0,1865 0,0381
608 819468 Hrlica 0,0000 0,0275
608 820091 Hucín 0,2851 0,0388
608 821055 Chvalová 0,3219 0,0610
608 821110 Chyžné 0,2941 0,0348
608 822698 Jelšava 0,2841 0,0667
608 815004 Jelšavská Teplica 0,4670 0,0607
608 823252 Kameňany 0,1463 0,0418
608 834696 Kopráš 0,1643 0,0179
608 831841 Levkuška 0,2456 0,0431
608 831999 Licince 0,3697 0,0414
608 833291 Lubeník 0,2997 0,0866
608 815039 Mikolčany 0,2466 0,0740
608 834700 Mníšany 0,2177 0,0255
608 838233 Mokrá Lúka 0,3571 0,0375
608 838772 Muráň 0,2964 0,0249
608 838799 Muránska Dlhá Lúka 0,3648 0,0288
608 838802 Muránska Huta 0,1493 0,0179
608 838811 Muránska Lehota 0,3495 0,0195
608 838829 Muránska Zdychava 0,0809 0,0169
608 839370 Nandraž 0,1022 0,0252
608 815047 Nováčany v Gemeri 0,0000 0,0776
608 844829 Otročok 0,2818 0,0481
608 847020 Ploské 0,0000 0,0328
608 847984 Polina 0,2897 0,0663
608 850225 Prihradzany 0,1258 0,0166
608 851281 Rákoš pri Jelšave 0,2848 0,0514
608 851698 Rašice 0,3090 0,0431
608 851752 Ratková 0,2200 0,0401
608 851833 Ratkovské Bystré 0,0000 0,0175
608 851761 Repištia 0,2200 0,0401
608 852104 Revúca 0,3302 0,0322
608 852210 Revúcka Lehota 0,2356 0,0292
608 852228 Revúčka 0,2240 0,0185
608 854182 Rybník nad Turcom 0,0000 0,0395
608 851809 Sása nad Turcom 0,0000 0,0302
608 855545 Sirk 0,0000 0,0265
608 855804 Skerešovo 0,3239 0,0617
608 858498 Starňa 0,5072 0,0677
608 859044 Strelnice 0,3166 0,0879
608 860123 Šafárikovo 0,5038 0,0826
608 860981 Šivetice 0,3130 0,0517
608 865940 Turčok 0,0000 0,0199
608 869643 Višňové v Gemeri 0,2436 0,0275
608 860131 Železné 0,4902 0,0813
608 874361 Žiar pri Šafárikove 0,3853 0,0245
609 járás RIMAVSKÁ SOBOTA 0,3575 0,0448
609 800040 Abovce 0,4457 0,1042
609 800350 Babinec 0,2755 0,0587
609 800601 Bakta 0,2721 0,0707
609 801691 Barca 0,3336 0,0521
609 802191 Bátka 0,3223 0,0879
609 802433 Belín 0,3409 0,0604
609 815225 Bizovo 0,2927 0,0398
609 803171 Blhovce 0,3120 0,0375
609 803961 Bottovo 0,3621 0,0484
609 804011 Brádno 0,0000 0,0219
609 807141 Budikovany 0,2260 0,0411
609 807982 Cakov 0,4262 0,0677
609 815233 Čenice 0,4072 0,0972
609 809268 Čerenčany 0,3804 0,0793
609 809811 Čierny Potok 0,2539 0,0215
609 809900 Číž 0,5091 0,0932
609 823805 Dimitrij 0,3249 0,0597
609 812196 Dolné Zahorany 0,2001 0,0793
609 812811 Dražice 0,3704 0,0780
609 812889 Drienčany 0,2280 0,0504
609 813052 Drňa 0,3103 0,0308
609 813281 Dubno 0,1702 0,0371
609 813389 Dubovec 0,4902 0,1214
609 802204 Dulovo 0,2931 0,0663
609 813940 Dúžava 0,3989 0,0600
609 814229 Figa 0,3302 0,0620
609 814881 Gemerček 0,3266 0,0740
609 814971 Gemerské Dechtáre 0,2436 0,0302
609 814989 Gemerské Michalovce 0,2343 0,0488
609 815021 Gemerský Jablonec 0,2476 0,0481
609 815217 Gortva 0,2692 0,0345
609 871460 Gregorovce 0,2891 0,0776
609 815349 Hačava 0,1792 0,0275
609 815411 Hajnáčka 0,2084 0,0308
609 816515 Hnúšťa 0,2506 0,0368
609 816558 Hodejov 0,2844 0,0371
609 816566 Hodejovec 0,3326 0,0431
609 818291 Horné Zahorany 0,2522 0,0541
609 818615 Hostice 0,3043 0,0564
609 818658 Hostišovce 0,2267 0,0527
609 819051 Hrachovo 0,3565 0,0590
609 819999 Hrušovo 0,4033 0,0461
609 820083 Hubovo 0,3126 0,0504
609 820491 Husiná 0,2353 0,0580
609 820644 Chanava 0,4992 0,1165
609 820911 Chrámec 0,4086 0,0205
609 821420 Ivanice 0,4554 0,0856
609 822035 Janice 0,3754 0,0215
609 822795 Jesenské 0,3349 0,0468
609 822817 Jestice 0,2234 0,0385
609 823180 Kaloša 0,2609 0,0282
609 823791 Kesovce 0,3249 0,0597
609 824224 Klenovec 0,1965 0,0229
609 825026 Kociha 0,3980 0,0710
609 826120 Konrádovce 0,3372 0,0521
609 828076 Kráľ 0,3555 0,0464
609 828378 Kraskovo 0,2393 0,0600
609 829277 Krokava 0,0000 0,0185
609 829676 Kružno 0,3933 0,0942
609 830232 Kyjatice 0,2127 0,0265
609 831336 Lenartovce 0,4706 0,0000
609 831352 Lenka 0,4892 0,0557
609 832359 Lipovec v Gemeri 0,0690 0,0169
609 834203 Lukovištia 0,2559 0,0504
609 868639 Malé Teriakovce 0,3508 0,1168
609 836346 Martinová nad Rimavou 0,4670 0,0424
609 838161 Mojín 0,3355 0,0474
609 839680 Neporadza 0,2466 0,0431
609 840874 Nižná Pokoradz 0,3319 0,0647
609 841056 Nižné Valice 0,2399 0,0551
609 868906 Nižný Blh 0,3906 0,0504
609 868647 Nižný Skálnik 0,3306 0,0693
609 841447 Nová Bašta 0,3651 0,0478
609 844039 Orávka 0,3827 0,0846
609 820008 Ostrany 0,2861 0,0723
609 844918 Ožďany 0,3123 0,0461
609 844969 Padarovce 0,3365 0,0637
609 812897 Papča 0,2250 0,0312
609 845736 Pavlovce 0,4169 0,0946
609 846074 Petrovce 0,1450 0,0418
609 848026 Polom 0,0000 0,0169
609 848484 Poproč 0,0647 0,0169
609 848727 Potok nad Blhom 0,0000 0,0172
609 852643 Príboj 0,3684 0,0527
609 850900 Radnovce 0,2977 0,0504
609 866628 Rakytník 0,2977 0,1145
609 851795 Ratkovská Lehota 0,0000 0,0182
609 851817 Ratkovská Suchá 0,0000 0,0229
609 852830 Ratkovská Zdychava 0,0000 0,0166
609 852244 Riečka pri Králi 0,4228 0,1178
609 831166 Rimavica 0,0889 0,0335
609 852384 Rimavská Baňa 0,2871 0,0398
609 831158 Rimavská Lehota 0,1928 0,0298
609 852406 Rimavská Píla 0,0803 0,0232
609 852414 Rimavská Seč 0,4975 0,0819
609 852422 Rimavská Sobota 0,3963 0,0969
609 852597 Rimavské Brezovo 0,2831 0,0607
609 852635 Rimavské Janovce 0,3664 0,0663
609 852651 Rimavské Zalužany 0,3644 0,0677
609 852848 Rovné 0,0000 0,0169
609 853569 Rumince 0,4023 0,0421
609 856461 Slizké 0,2489 0,0335
609 857858 Stará Bašta 0,3584 0,0292
609 858811 Stránska 0,3837 0,0776
609 820016 Striežovce 0,1829 0,0434
609 859281 Studená 0,4043 0,1191
609 859621 Sútor 0,3667 0,0567
609 860832 Šimonovce 0,5291 0,0926
609 860921 Širkovce 0,4278 0,0640
609 861065 Španie Pole 0,2237 0,0298
609 861421 Štrkovec 0,4295 0,0753
609 862452 Tachty 0,3608 0,0507
609 862771 Teplý Vrch 0,3057 0,0428
609 863220 Tisovec 0,1078 0,0179
609 852473 Tomášová 0,3850 0,1055
609 863513 Tomášovce pri Bátke 0,4876 0,0673
609 866644 Uzovská Panica 0,3880 0,0972
609 867543 Včelince 0,5165 0,1390
609 867551 Večelkov 0,2924 0,0478
609 868663 Veľké Teriakovce 0,3306 0,0693
609 869309 Vieska nad Blhom 0,3302 0,0335
609 869953 Vlkyňa 0,3926 0,0939
609 868671 Vrbovce nad Rimavou 0,1772 0,0242
609 871265 Vyšná Pokoradz 0,3130 0,0395
609 871478 Vyšné Valice 0,2814 0,0464
609 868892 Vyšný Blh 0,3654 0,0584
609 871591 Vyšný Skálnik 0,2808 0,0813
609 871729 Zádor 0,4185 0,0813
609 871851 Zacharovce 0,4365 0,0683
609 874914 Žíp 0,3963 0,0790
610 járás VEĽKÝ KRTÍŠ 0,3757 0,0600
610 800635 Balog nad Ipľom 0,4690 0,0886
610 802212 Bátorová 0,4610 0,0584
610 807010 Brusník 0,2260 0,0388
610 807451 Bušince 0,4647 0,0902
610 808971 Čebovce 0,2572 0,0644
610 809110 Čeláre 0,3518 0,0620
610 809161 Čelovce 0,1716 0,0587
610 809365 Červeňany 0,4371 0,0318
610 811513 Dolinka 0,4185 0,0999
610 811785 Dolná Strehová 0,3266 0,0687
610 812111 Dolné Plachtince 0,4245 0,1341
610 849634 Dolné Príbelce 0,3561 0,0713
610 812153 Dolné Strháre 0,3591 0,0912
610 810037 Dolný Dačov Lom 0,0972 0,0308
610 813931 Ďurkovce 0,3143 0,0594
610 815152 Glabušovce 0,2675 0,0594
610 817597 Horná Strehová 0,3043 0,0574
610 818143 Horné Plachtince 0,1616 0,0388
610 849642 Horné Príbelce 0,3634 0,0803
610 818232 Horné Strháre 0,2761 0,0640
610 810002 Horný Dačov Lom 0,1719 0,0497
610 819883 Hrušov 0,1410 0,0318
610 820946 Chrastince 0,4580 0,0348
610 821012 Chrťany 0,2811 0,0398
610 821292 Ipeľské Predmostie 0,3940 0,1022
610 823473 Kamenné Kosihy 0,3814 0,0723
610 823945 Kiarov 0,3306 0,1072
610 824135 Kleňany 0,3448 0,0624
610 825689 Koláre 0,3920 0,0836
610 826561 Kosihovce 0,3150 0,0428
610 826570 Kosihy nad Ipľom 0,4474 0,1155
610 827801 Kováčovce 0,3565 0,0634
610 831395 Lesenice 0,5111 0,1145
610 833568 Ľuboriečka 0,3276 0,0547
610 834963 Malá Čalomija 0,3336 0,1135
610 835692 Malé Straciny 0,4584 0,0896
610 835757 Malé Zlievce 0,4620 0,0783
610 835889 Malý Krtíš 0,4965 0,0916
610 838128 Modrý Kameň 0,2399 0,0232
610 838756 Muľa 0,3860 0,0853
610 839655 Nenince 0,4165 0,0906
610 841927 Nová Ves 0,4066 0,0796
610 843024 Obeckov 0,4740 0,1185
610 843687 Olováry 0,2944 0,0640
610 843903 Opatovská Nová Ves 0,4358 0,0680
610 843962 Opava 0,2519 0,0361
610 848751 Pôtor 0,3691 0,0726
610 849324 Pravica 0,1971 0,0272
610 849723 Príboj nad Tisovníkom 0,1234 0,0302
610 854522 Sečianky 0,5115 0,1351
610 854786 Seľany 0,3233 0,0461
610 854816 Selce pri Veľkom Krtíši 0,3385 0,0753
610 855162 Senné 0,2944 0,0458
610 855839 Sklabiná 0,5035 0,1155
610 856592 Slovenské Ďarmoty 0,4494 0,0780
610 856606 Slovenské Kľačany 0,3445 0,0760
610 859001 Stredné Plachtince 0,2363 0,0567
610 859478 Sucháň 0,2044 0,0504
610 859508 Suché Brezovo 0,1244 0,0504
610 860913 Širákov 0,2937 0,0195
610 861812 Šuľa 0,2390 0,0411
610 864323 Trebušovce 0,4185 0,0992
610 867641 Veľká Čalomija 0,3153 0,1128
610 867918 Veľká Ves nad Ipľom 0,4215 0,0756
610 868612 Veľké Straciny 0,4779 0,1234
610 868833 Veľké Zlievce 0,3717 0,0736
610 869058 Veľký Krtíš 0,3757 0,0746
610 869147 Veľký Lom 0,1424 0,0371
610 869295 Vieska nad Tisovníkom 0,3438 0,0946
610 869465 Vinica 0,4703 0,0610
610 870617 Vrbovka 0,3870 0,0388
610 871770 Záhorce 0,4537 0,0557
610 872440 Závada pri Chrťanoch 0,2798 0,0411
610 873608 Zombor 0,3395 0,0653
610 874302 Želovce 0,5407 0,0395
610 848786 Žihľava 0,3475 0,0833
611 járás ZVOLEN 0,2632 0,0414
611 800333 Babiná 0,2648 0,0534
611 800392 Bacúrov 0,2091 0,0398
611 806447 Breziny 0,1835 0,0262
611 807125 Budča 0,3946 0,0624
611 865311 Budička 0,1361 0,0268
611 807915 Bzovská Lehôtka 0,2190 0,0318
611 811190 Dobrá Niva 0,2084 0,0434
611 813371 Dubové pri Zvolene 0,1434 0,0295
611 856291 Hájniky 0,3435 0,0700
611 819760 Hronská Breznica 0,4809 0,0471
611 865338 Kašova Lehôtka 0,1470 0,0222
611 827771 Kováčová 0,3206 0,0746
611 828157 Kráľová 0,0000 0,0229
611 831441 Lažteky 0,1878 0,0245
611 831433 Lešť I 0,1878 0,0245
611 991911 Lešť II 0,1878 0,0245
611 832057 Lieskovec 0,3256 0,0726
611 834131 Lukavica 0,1915 0,0401
611 834181 Lukové 0,2595 0,0481
611 836877 Michalková 0,1367 0,0179
611 873845 Môťová 0,2708 0,0308
611 843156 Očová 0,2333 0,0434
611 844527 Ostrá Lúka 0,2831 0,0441
611 846988 Pliešovce 0,2645 0,0278
611 831450 Podjavorie I 0,1878 0,0245
611 991929 Podjavorie II 0,1878 0,0245
611 847780 Podzámčok 0,2532 0,0265
611 856304 Rybáre 0,3986 0,0899
611 854361 Sampor 0,2386 0,0315
611 854417 Sása 0,2904 0,0375
611 855391 Sielnica 0,2738 0,0491
611 856088 Slatinka 0,2403 0,0331
611 865346 Tŕnie 0,2144 0,0338
611 866024 Turová 0,2243 0,0454
611 867845 Veľká Lúka 0,3272 0,0488
611 831468 Vidov Vrch 0,1878 0,0245
611 871915 Zaježová 0,0819 0,0235
611 873594 Zolná 0,3010 0,0644
611 873705 Zvolen 0,2502 0,0531
611 873900 Zvolenská Slatina 0,3239 0,0501
611 874205 Železná Breznica 0,1042 0,0292
612 járás ŽARNOVICA 0,3336 0,0308
612 801461 Banská Hodruša 0,2393 0,0219
612 806188 Brehy 0,3435 0,0348
612 811971 Dolné Hámre 0,2688 0,0258
612 817881 Horné Hámre 0,2944 0,0232
612 818763 Hrabičov 0,1829 0,0205
612 819816 Hronský Beňadik 0,4723 0,0829
612 824038 Kľak 0,3087 0,0295
612 826189 Kopanice 0,1941 0,0215
612 835102 Malá Lehota 0,2446 0,0268
612 841251 Nová Baňa 0,2914 0,0265
612 844411 Orovnica 0,3601 0,0640
612 844624 Ostrý Grúň 0,3528 0,0202
612 846651 Píla pri Žarnovici 0,1268 0,0202
612 850403 Psiare 0,1905 0,1510
612 852091 Revištské Podzámčie 0,4952 0,0229
612 853534 Rudno nad Hronom 0,5377 0,0441
612 862606 Tekovská Breznica 0,2698 0,0673
612 867772 Veľká Lehota 0,2028 0,0315
612 868248 Veľké Pole 0,1175 0,0222
612 870170 Voznica 0,4278 0,0474
612 874001 Žarnovica 0,4467 0,0670
612 874019 Žarnovická Huta 0,5702 0,0730
612 875066 Župkov 0,2443 0,0209
613 járás ŽIAR NAD HRONOM 0,2638 0,0361
613 802107 Bartošova Lehôtka 0,1201 0,0189
613 807419 Bukovina pri Bzenici 0,2569 0,0707
613 807761 Bzenica 0,4919 0,0763
613 811921 Dolná Trnávka 0,2549 0,0421
613 811939 Dolná Ves 0,4202 0,0225
613 811947 Dolná Ždaňa 0,3684 0,0733
613 816191 Hliník nad Hronom 0,3535 0,0630
613 817791 Horná Trnávka 0,2914 0,0524
613 817830 Horná Ves pri Kremnici 0,1965 0,0229
613 817848 Horná Ždaňa 0,2831 0,0564
613 874515 Horné Opatovce 0,0000 0,0451
613 819786 Hronská Dúbrava 0,0657 0,0235
613 821152 Ihráč 0,0726 0,0242
613 821942 Jalná 0,1842 0,0298
613 822124 Janova Lehota 0,2565 0,0405
613 822485 Jastrabá 0,1646 0,0242
613 823996 Klačany pri Trnavej Hore 0,2632 0,0262
613 826227 Kopernica 0,0750 0,0252
613 826588 Kosorín 0,2645 0,0468
613 827932 Krahule 0,0000 0,0252
613 828882 Kremnica 0,0647 0,0209
613 829021 Kremnické Bane 0,0647 0,0185
613 829854 Kunešov 0,1377 0,0255
613 830518 Ladomer 0,5204 0,0693
613 831212 Lehôtka pod Brehmi 0,4159 0,0488
613 833169 Lovča 0,3312 0,0979
613 833177 Lovčica 0,2383 0,0424
613 834033 Lúčky pri Kremnici 0,0806 0,0172
613 834262 Lutila 0,1912 0,0697
613 839868 Nevoľné 0,0647 0,0166
613 846724 Pitelová 0,2300 0,0395
613 849499 Prestavlky 0,2615 0,0305
613 850276 Prochot 0,0000 0,0192
613 852031 Repište 0,1261 0,0202
613 855871 Sklené Teplice 0,1052 0,0215
613 856045 Slaská 0,2170 0,0318
613 858048 Stará Kremnička 0,1971 0,0361
613 860654 Šášovské Podhradie 0,3883 0,1092
613 865265 Trnavá Hora 0,2632 0,0262
613 865567 Trubín 0,1729 0,0335
613 877689 Vieska pri Žiari nad Hronom 0,0000 0,0750
613 870846 Vyhne 0,0000 0,0192
613 874370 Žiar nad Hronom 0,3120 0,0577
701 járás BARDEJOV 0,2184 0,0325
701 800066 Abrahámovce 0,1948 0,0478
701 800201 Andrejová 0,2121 0,0285
701 801712 Bardejov 0,2937 0,0388
701 802077 Bardejovská Nová Ves 0,2844 0,0355
701 802115 Bartošovce 0,1573 0,0424
701 802298 Becherov 0,1490 0,0252
701 802484 Beloveža 0,2180 0,0265
701 803375 Bogliarka 0,1692 0,0212
701 806731 Brezov 0,2957 0,0375
701 806871 Brezovka 0,1935 0,0421
701 807061 Buclovany 0,2094 0,0351
701 808172 Cigeľka 0,1752 0,0235
701 810886 Dlhá Lúka nad Topľou 0,1829 0,0295
701 813133 Dubinné 0,2808 0,0421
701 814385 Frička 0,1848 0,0292
701 814393 Fričkovce 0,1168 0,0262
701 814474 Gaboltov 0,1613 0,0308
701 815071 Gerlachov 0,1497 0,0175
701 815721 Hankovce 0,2798 0,0564
701 815772 Harhaj 0,3173 0,0517
701 815985 Hažlín 0,1802 0,0351
701 816108 Hertník 0,1689 0,0358
701 816116 Hervartov 0,2366 0,0272
701 818844 Hrabovec 0,3790 0,0398
701 818887 Hrabské 0,1002 0,0202
701 820539 Hutka 0,1324 0,0239
701 820725 Chmeľová 0,1739 0,0328
701 822167 Janovce 0,2214 0,0388
701 822574 Jedlinka 0,1400 0,0212
701 824925 Kľušov 0,2718 0,0411
701 824992 Kobyly 0,2014 0,0338
701 825115 Kochanovce 0,2821 0,0614
701 826031 Komárov 0,3332 0,0391
701 826251 Koprivnica 0,2685 0,0385
701 827894 Kožany 0,0000 0,0534
701 829145 Krivé 0,1991 0,0258
701 829170 Kríže 0,0647 0,0166
701 829625 Kružlov 0,1835 0,0225
701 829757 Kučín 0,2675 0,0587
701 829919 Kurima 0,3017 0,0421
701 829943 Kurov 0,1517 0,0282
701 830640 Lascov 0,2655 0,0318
701 831328 Lenartov 0,1244 0,0185
701 832260 Lipová 0,1477 0,0222
701 832961 Livov 0,0000 0,0179
701 832979 Livovská Huta 0,0000 0,0166
701 833118 Lopúchov 0,1570 0,0451
701 834149 Lukavica pri Bardejove 0,2134 0,0255
701 834165 Lukov 0,2277 0,0212
701 835447 Malcov 0,2267 0,0249
701 836061 Marhaň 0,2785 0,0375
701 837521 Mikulášová 0,1848 0,0381
701 838276 Mokroluh 0,2160 0,0288
701 839493 Nemcovce 0,3575 0,0511
701 840882 Nižná Polianka 0,1998 0,0275
701 840971 Nižná Voľa 0,1855 0,0282
701 841021 Nižné Raslavice 0,1835 0,0590
701 841196 Nižný Tvarožec 0,1507 0,0172
701 843695 Oľšavce 0,3352 0,0687
701 843806 Ondavka 0,1098 0,0209
701 844420 Ortuťová 0,1699 0,0212
701 844454 Osikov 0,1981 0,0541
701 845981 Petrová 0,1995 0,0275
701 847917 Poliakovce 0,3020 0,0391
701 848654 Porúbka nad Topľou 0,3412 0,0680
701 851949 Regetovka 0,0000 0,0172
701 852066 Rešov 0,1616 0,0265
701 852376 Richvald 0,2539 0,0385
701 852759 Rokytov 0,2804 0,0222
701 856703 Smilno 0,1785 0,0444
701 856894 Snakov 0,2074 0,0229
701 858684 Stebnícka Huta 0,0000 0,0169
701 858692 Stebník 0,1102 0,0215
701 859311 Stuľany 0,2343 0,0209
701 859711 Sveržov 0,2642 0,0265
701 860506 Šarišské Čierne 0,1941 0,0414
701 860638 Šašová 0,2141 0,0202
701 860816 Šiba 0,2512 0,0249
701 862517 Tarnov 0,2818 0,0361
701 865443 Tročany 0,1427 0,0212
701 867349 Vaniškovce 0,2011 0,0587
701 867373 Varadka 0,2061 0,0272
701 834173 Venécia 0,1500 0,0166
701 871273 Vyšná Polianka 0,1483 0,0258
701 871362 Vyšná Voľa 0,1882 0,0262
701 871419 Vyšné Raslavice 0,1835 0,0590
701 871532 Vyšný Kručov 0,3133 0,0315
701 871613 Vyšný Tvarožec 0,1141 0,0229
701 872881 Zborov 0,2569 0,0640
701 873349 Zlaté 0,0982 0,0235
702 járás HUMENNÉ 0,2881 0,0418
702 800155 Adidovce 0,2791 0,0547
702 802140 Baškovce 0,1078 0,0222
702 806196 Brekov 0,2937 0,0660
702 806218 Brestov 0,1643 0,0215
702 809322 Černina 0,1417 0,0222
702 810134 Dedačov 0,2409 0,0212
702 856568 Gruzovce 0,1716 0,0239
702 815730 Hankovce 0,2542 0,0531
702 823317 Hažín nad Cirochou 0,3780 0,0703
702 818852 Hrabovec nad Laborcom 0,3014 0,0338
702 819859 Hrubov 0,0995 0,0189
702 820105 Hudcovce 0,2974 0,0282
702 820121 Humenné 0,3794 0,0491
702 820369 Humenský Rokytov 0,2429 0,0464
702 820687 Chlmec 0,2705 0,0458
702 821551 Jabloň 0,3030 0,0411
702 822086 Jankovce 0,2801 0,0590
702 822329 Jasenov 0,3279 0,0295
702 823325 Kamenica nad Cirochou 0,3721 0,0507
702 823503 Kamienka pri Humennom 0,2745 0,0464
702 823627 Karná 0,3083 0,0534
702 825123 Kochanovce nad Laborcom 0,3309 0,0308
702 826871 Košarovce 0,2675 0,0458
702 827681 Koškovce 0,3880 0,0305
702 830445 Lackovce 0,3505 0,0484
702 832065 Lieskovec pri Humennom 0,3329 0,0630
702 833495 Ľubiša 0,2921 0,0295
702 834122 Lukačovce 0,2635 0,0285
702 871494 Maškovce 0,2356 0,0285
702 838063 Modra nad Cirochou 0,4033 0,0647
702 839027 Myslina 0,3040 0,0488
702 839485 Nechválova Polianka 0,2051 0,0361
702 840807 Nižná Jablonka 0,2297 0,0338
702 840904 Nižná Sitnica 0,2944 0,0401
702 840980 Nižné Ladičkovce 0,1882 0,0358
702 843199 Ohradzany 0,2297 0,0312
702 844985 Pakostov 0,2612 0,0365
702 845311 Papín 0,1692 0,0461
702 848662 Porúbka pri Chlmci 0,1895 0,0438
702 850250 Prituľany 0,2456 0,0275
702 850438 Ptičie 0,2950 0,0617
702 852724 Rohožník pri Oľke 0,0000 0,0381
702 852856 Rovné nad Udavou 0,3870 0,0750
702 853615 Ruská Kajňa 0,1965 0,0268
702 853631 Ruská Poruba 0,1785 0,0222
702 856576 Slovenská Volová 0,2446 0,0338
702 856614 Slovenské Krivé 0,1809 0,0451
702 843202 Sopkovce 0,1357 0,0175
702 863971 Topoľovka 0,2947 0,0647
702 865818 Turcovce 0,1029 0,0239
702 866253 Udavské 0,3741 0,0474
702 992160 Valaškovce-juh 0,3259 0,0371
702 879703 Valaškovce-sever 0,3259 0,0371
702 992151 Valaškovce-stred 0,3259 0,0371
702 869201 Veľopolie 0,2785 0,0418
702 869732 Víťazovce 0,2316 0,0239
702 871206 Vyšná Jablonka 0,1639 0,0229
702 871303 Vyšná Sitnica 0,1975 0,0318
702 871371 Vyšné Ladičkovce 0,2708 0,0348
702 871508 Vyšný Hrušov 0,3133 0,0524
702 872466 Závada pri Oľke 0,1556 0,0189
702 872491 Závadka 0,3654 0,0720
702 872954 Zbudské Dlhé 0,2423 0,0441
702 872962 Zbudský Rokytov 0,0000 0,0713
702 873675 Zubné 0,2897 0,0607
703 járás KEŽMAROK 0,1769 0,0268
703 800074 Abrahámovce pri Vlkovej 0,1131 0,0195
703 822558 Blažov 0,1775 0,0245
703 807478 Bušovce 0,2300 0,0474
703 809446 Červený Kláštor 0,1603 0,0448
703 815373 Hágy 0,2091 0,0205
703 815951 Havka 0,1002 0,0232
703 816884 Holumnica 0,2054 0,0219
703 818941 Hradisko 0,0000 0,0189
703 820385 Huncovce 0,1789 0,0298
703 991856 Ihla 0,1692 0,0185
703 822833 Jezersko 0,0000 0,0166
703 822922 Jurské 0,1022 0,0166
703 823813 Kežmarok 0,1878 0,0338
703 829196 Krížová Ves 0,2399 0,0308
703 831239 Lechnica 0,1852 0,0245
703 831344 Lendak 0,0000 0,0166
703 991830 Levočská Dolina 0,1792 0,0242
703 833312 Ľubica 0,1364 0,0195
703 991937 Ľubické Kúpele 0,1749 0,0275
703 834416 Lysá nad Dunajcom 0,0000 0,0295
703 834734 Majere 0,2728 0,0355
703 821136 Majerka 0,2141 0,0166
703 835005 Malá Franková 0,0000 0,0169
703 835901 Malý Slavkov 0,1782 0,0497
703 836401 Matiašovce 0,1414 0,0205
703 837750 Mlynčeky 0,2443 0,0461
703 844641 Osturňa 0,0783 0,0175
703 847305 Podhorany 0,1689 0,0381
703 851612 Rakúsy 0,1374 0,0288
703 851973 Reľov 0,0776 0,0169
703 856550 Slovenská Ves 0,1669 0,0308
703 857378 Spišská Belá 0,2974 0,0541
703 857581 Spišská Stará Ves 0,1659 0,0255
703 857629 Spišské Hanušovce 0,0902 0,0182
703 858081 Stará Lesná 0,1208 0,0272
703 821144 Stotince 0,1291 0,0212
703 858803 Stráne pod Tatrami 0,2091 0,0378
703 858871 Strážky 0,2791 0,0408
703 991848 Sypková 0,0000 0,0222
703 863998 Toporec 0,1490 0,0348
703 866156 Tvarožná 0,1370 0,0239
703 867705 Veľká Franková 0,1062 0,0169
703 867837 Veľká Lomnica 0,1012 0,0222
703 869929 Vlková 0,1497 0,0365
703 869937 Vlkovce 0,1062 0,0179
703 870048 Vojňany 0,1314 0,0312
703 870447 Vrbov 0,1470 0,0285
703 870765 Výborná 0,2200 0,0451
703 872296 Zálesie v Zamagurí 0,0647 0,0166
703 873951 Žakovce 0,2340 0,0441
704 járás LEVOČA 0,2028 0,0222
704 800627 Baldovce 0,3126 0,0222
704 802263 Beharovce 0,2967 0,0235
704 802930 Bijacovce 0,2927 0,0229
704 807028 Brutovce 0,1351 0,0179
704 807290 Buglovce 0,2353 0,0195
704 811149 Dlhé Stráže 0,1294 0,0185
704 811491 Doľany na Spiši 0,0647 0,0172
704 812625 Domaňovce 0,2064 0,0414
704 812803 Dravce 0,0883 0,0252
704 813435 Dúbrava na Spiši 0,1324 0,0169
704 815268 Granč-Petrovce 0,2506 0,0235
704 815764 Harakovce 0,1596 0,0182
704 821713 Jablonov 0,2253 0,0192
704 823660 Katúň 0,1009 0,0172
704 824127 Klčov 0,2648 0,0215
704 847879 Korytné 0,2967 0,0235
704 829927 Kurimany 0,1822 0,0212
704 831859 Levoča 0,1809 0,0239
704 834009 Lúčka pri Jablonove 0,0647 0,0212
704 839621 Nemešany 0,3030 0,0282
704 841030 Nižné Repaše 0,1042 0,0202
704 843709 Oľšavica 0,1048 0,0202
704 844225 Ordzovany 0,1822 0,0166
704 845680 Pavľany 0,1536 0,0222
704 847887 Poľanovce 0,1895 0,0202
704 848131 Pongrácovce 0,1689 0,0182
704 857645 Spišské Podhradie 0,2804 0,0501
704 857726 Spišský Hrhov 0,2977 0,0278
704 857777 Spišský Štvrtok 0,1633 0,0331
704 859290 Studenec 0,2682 0,0166
704 864021 Torysky 0,1065 0,0215
704 866466 Uloža 0,0000 0,0179
704 871435 Vyšné Repaše 0,1078 0,0215
704 871605 Vyšný Slavkov 0,0873 0,0192
704 872458 Závada pri Levoči 0,0000 0,0185
705 járás MEDZILABORCE 0,2097 0,0335
705 803723 Borov 0,2638 0,0388
705 806234 Brestov nad Laborcom 0,2137 0,0474
705 808288 Čabalovce 0,2084 0,0225
705 808300 Čabiny 0,2187 0,0345
705 809349 Čertižné 0,1825 0,0258
705 815331 Habura 0,2077 0,0285
705 823031 Kalinov 0,1268 0,0202
705 828769 Krásny Brod 0,2516 0,0484
705 843661 Krivá Oľka 0,2058 0,0272
705 836621 Medzilaborce 0,1975 0,0391
705 839248 Ňagov 0,1609 0,0202
705 843679 Nižná Oľka 0,1517 0,0388
705 851167 Nižná Radvaň 0,3087 0,0474
705 843741 Oľšinkov 0,1410 0,0169
705 845256 Palota 0,1566 0,0295
705 852015 Repejov 0,1430 0,0325
705 828785 Rokytovce 0,1779 0,0295
705 852775 Roškovce 0,0995 0,0222
705 859532 Sukov 0,0000 0,0225
705 859729 Svetlice 0,2871 0,0338
705 867276 Valentovce 0,0000 0,0308
705 870137 Volica 0,2512 0,0557
705 836630 Vydraň 0,0000 0,0474
705 870871 Výrava 0,2061 0,0262
705 872857 Zbojné 0,2154 0,0497
705 872946 Zbudská Belá 0,0000 0,0428
706 járás POPRAD 0,1732 0,0275
706 802174 Batizovce 0,1653 0,0268
706 814652 Filice 0,1593 0,0202
706 814661 Gánovce 0,1712 0,0175
706 815098 Gerlachov pod Tatrami 0,1261 0,0166
706 818721 Hozelec 0,1696 0,0166
706 817040 Hôrka pri Poprade 0,1865 0,0312
706 819131 Hranovnica 0,1838 0,0484
706 822183 Jánovce pri Poprade 0,1912 0,0175
706 828807 Kravany 0,1802 0,0232
706 832537 Liptovská Teplička 0,0650 0,0172
706 833959 Lučivná 0,1361 0,0242
706 822191 Machalovce 0,1384 0,0175
706 836371 Matejovce 0,1726 0,0521
706 836702 Mengusovce 0,1145 0,0292
706 837784 Mlynica 0,1689 0,0325
706 840963 Nižná Šuňava 0,1553 0,0249
706 841820 Nová Lesná 0,1181 0,0215
706 848174 Poprad 0,2144 0,0507
706 848221 Spišská Sobota 0,1965 0,0590
706 857599 Spišská Teplica 0,2147 0,0401
706 857611 Spišské Bystré 0,1862 0,0461
706 857751 Spišský Štiavnik 0,2041 0,0717
706 858544 Starý Smokovec 0,0647 0,0166
706 848298 Stráže pod Tatrami 0,1931 0,0175
706 859923 Svit 0,2429 0,0388
706 836711 Štôla 0,1593 0,0302
706 861375 Štrba 0,1500 0,0252
706 861405 Štrbské Pleso 0,0000 0,0232
706 862371 Švábovce 0,1576 0,0212
706 874108 Tatranská Javorina 0,0647 0,0235
706 862568 Tatranská Lomnica 0,0000 0,0202
706 848417 Veľká 0,1570 0,0424
706 869163 Veľký Slavkov 0,1523 0,0351
706 869228 Vernár 0,0000 0,0185
706 869457 Vikartovce 0,1669 0,0245
706 870820 Vydrník 0,2117 0,0680
706 871354 Vyšná Šuňava 0,1566 0,0179
706 874132 Ždiar 0,1434 0,0232
707 járás PREŠOV 0,2492 0,0345
707 800112 Abranovce 0,2818 0,0414
707 800325 Babin Potok 0,2207 0,0325
707 800554 Bajerov 0,1669 0,0166
707 802743 Bertotovce 0,1155 0,0189
707 806226 Brestov v Slanských vrchoch 0,2917 0,0653
707 806382 Bretejovce 0,2881 0,0438
707 806889 Brežany 0,2366 0,0189
707 807788 Bzenov 0,2429 0,0258
707 809187 Čelovce pri Chmeľove 0,2081 0,0590
707 809381 Červenica 0,1264 0,0242
707 810347 Demjata 0,1424 0,0215
707 812927 Drienov 0,3591 0,0564
707 812960 Drienovská Nová Ves 0,3017 0,0285
707 813591 Dulova Ves 0,3272 0,0527
707 814351 Fintice 0,2781 0,0511
707 814415 Fričovce 0,0697 0,0169
707 814423 Fulianka 0,3737 0,0481
707 815055 Geraltov 0,1616 0,0315
707 815284 Gregorovce 0,2997 0,0424
707 815705 Haniska 0,4580 0,0800
707 816051 Hendrichovce 0,0899 0,0195
707 816086 Hermanovce 0,1576 0,0245
707 818801 Hrabkov 0,1115 0,0175
707 818950 Hradisko pri Terni 0,0703 0,0166
707 831298 Chabžany 0,4325 0,0000
707 820709 Chmeľov 0,2592 0,0275
707 820733 Chmeľovec 0,2426 0,0461
707 820750 Chmiňany 0,1546 0,0222
707 820776 Chminianska Nová Ves 0,1955 0,0341
707 820784 Chminianske Jakubovany 0,0693 0,0172
707 822108 Janov 0,1782 0,0182
707 822205 Janovík 0,2914 0,0308
707 823571 Kapušany 0,3395 0,0627
707 823775 Kendice 0,3804 0,0401
707 824143 Klenov 0,1692 0,0212
707 825131 Kojatice 0,2711 0,0683
707 825387 Kokošovce 0,2204 0,0853
707 829200 Krížovany 0,0803 0,0175
707 830119 Kvačany pri Bajerove 0,1287 0,0175
707 830453 Lačnov 0,0000 0,0166
707 830461 Lada 0,3804 0,0587
707 831042 Lažany 0,1480 0,0438
707 831301 Lemešany 0,3462 0,0358
707 831409 Lesíček 0,1536 0,0185
707 832006 Ličartovce 0,2947 0,0537
707 860468 Lipníky 0,2735 0,0574
707 832294 Lipovce 0,0663 0,0166
707 833584 Ľubotice 0,3478 0,0912
707 833614 Ľubovec 0,2147 0,0335
707 833924 Lúčina 0,1470 0,0166
707 835919 Malý Slivník 0,3100 0,0292
707 835943 Malý Šariš 0,3126 0,0551
707 836524 Medzany 0,2851 0,0561
707 837504 Miklušovce 0,1354 0,0209
707 837661 Mirkovce 0,2791 0,0647
707 846040 Močarmany 0,3747 0,0849
707 838594 Mošurov 0,2340 0,0242
707 839507 Nemcovce v Šariši 0,2950 0,0391
707 840955 Nižná Šebastová 0,4218 0,1168
707 950017 Nové 0,2914 0,1039
707 950025 Nový Horeš 0,2068 0,0371
707 843431 Okružná 0,1905 0,0308
707 843831 Ondrašovce 0,0670 0,0169
707 844845 Ovčie 0,1211 0,0169
707 846058 Petrovany 0,3319 0,0491
707 847313 Podhorany Nižné 0,1961 0,0551
707 847402 Podhradík 0,1012 0,0229
707 849502 Prešov 0,3166 0,0743
707 850268 Proč 0,1686 0,0335
707 850748 Pušovce 0,2287 0,0288
707 850861 Radatice 0,2469 0,0335
707 852741 Rokycany 0,2582 0,0219
707 853623 Ruská Nová Ves 0,2486 0,0448
707 833622 Ruské Pekľany 0,2141 0,0229
707 854719 Sedlice 0,1682 0,0229
707 854972 Seniakovce 0,3004 0,0478
707 857301 Solivar 0,4351 0,0604
707 854727 Suchá Dolina 0,1171 0,0225
707 859851 Svinia 0,2682 0,0507
707 860328 Šalgovík 0,3345 0,0242
707 860476 Šarišská Poruba 0,3180 0,0554
707 860484 Šarišská Trstená 0,1573 0,0215
707 860492 Šarišské Bohdanovce 0,3395 0,1005
707 860549 Šarišské Lužianky 0,2303 0,0507
707 860841 Šindliar 0,0657 0,0166
707 860948 Široké 0,1039 0,0179
707 861120 Štefanovce 0,0650 0,0166
707 863084 Teriakovce 0,2376 0,0391
707 863092 Terňa 0,2479 0,0511
707 865354 Trnkov 0,2957 0,0381
707 865583 Tuhrina 0,0809 0,0312
707 865613 Tulčík 0,2234 0,0395
707 867411 Varhaňovce 0,2200 0,0547
707 869171 Veľký Slivník 0,2592 0,0268
707 869198 Veľký Šariš 0,3448 0,0365
707 869724 Víťaz 0,1467 0,0175
707 871346 Vyšná Šebastová 0,2897 0,0395
707 871681 Záborské 0,3598 0,0600
707 871834 Záhradné 0,2270 0,0398
707 872512 Závadka pri Terni 0,1500 0,0185
707 873284 Zlatá Baňa 0,1832 0,0318
707 874035 Žatkovce 0,1443 0,0232
707 874159 Žehňa 0,2237 0,0474
707 874922 Žipov 0,1424 0,0209
707 875015 Župčany 0,2821 0,0634
708 járás SABINOV 0,2194 0,0268
708 800562 Bajerovce 0,1404 0,0288
708 803324 Bodovce 0,2579 0,0424
708 806846 Brezovica nad Torysou 0,1739 0,0202
708 806862 Brezovička 0,1606 0,0249
708 809357 Červená Voda 0,2280 0,0461
708 809403 Červenica pri Sabinove 0,2031 0,0295
708 809993 Ďačov 0,1998 0,0245
708 810045 Daletice 0,2024 0,0361
708 812901 Drienica 0,1775 0,0341
708 813397 Dubovica 0,2011 0,0235
708 815675 Hanigovce 0,1367 0,0235
708 820059 Hubošovce 0,2798 0,0361
708 821853 Jakovany 0,1599 0,0355
708 821896 Jakubova Voľa 0,1663 0,0225
708 821926 Jakubovany pod Čergovom 0,2559 0,0494
708 822272 Jarovnice 0,2041 0,0395
708 823287 Kamenica 0,1892 0,0282
708 828394 Krásna Lúka 0,1414 0,0272
708 829137 Krivany 0,2064 0,0328
708 832219 Lipany 0,1898 0,0285
708 833975 Lúčka nad Torysou 0,1523 0,0189
708 834289 Ľutina 0,1835 0,0265
708 837636 Milpoš 0,1394 0,0195
708 838004 Močidľany nad Svinkou 0,2562 0,1135
708 841188 Nižný Slavkov 0,1540 0,0192
708 843504 Olejníkov 0,1344 0,0195
708 843750 Oľšov 0,1327 0,0262
708 844349 Orkucany 0,3070 0,0514
708 844608 Ostrovany 0,3651 0,0454
708 845876 Pečovská Nová Ves 0,2675 0,0351
708 848034 Poloma 0,1629 0,0275
708 851850 Ratvaj 0,2131 0,0252
708 851914 Ražňany 0,2615 0,0262
708 852007 Renčišov 0,0647 0,0166
708 852937 Rožkovany 0,1975 0,0255
708 854212 Sabinov 0,2894 0,0378
708 860514 Šarišské Dravce 0,1556 0,0285
708 860557 Šarišské Michaľany 0,3721 0,0929
708 860565 Šarišské Sokolovce 0,2702 0,0312
708 863190 Tichý Potok 0,1045 0,0175
708 864005 Torysa 0,2034 0,0315
708 866598 Uzovce 0,2702 0,0418
708 866661 Uzovské Pekľany 0,0919 0,0185
708 866679 Uzovský Šalgov 0,2091 0,0222
708 870919 Vysoká pri Toryse 0,0936 0,0182
708 854298 Zálesie 0,1035 0,0149
709 járás SNINA 0,2735 0,0351
709 802395 Belá nad Cirochou 0,3714 0,0630
709 806820 Brezovec 0,2094 0,0232
709 809969 Čukalovce 0,1941 0,0202
709 810088 Dara 0,0000 0,0232
709 811033 Dlhé nad Cirochou 0,3259 0,0371
709 813427 Dúbrava pri Ubli 0,2619 0,0391
709 818704 Hostovice 0,2154 0,0255
709 818810 Hrabová Roztoka 0,2001 0,0268
709 821951 Jalová 0,0647 0,0179
709 823147 Kalná Roztoka 0,2081 0,0351
709 824151 Klenová 0,2516 0,0507
709 825697 Kolbasov 0,1188 0,0444
709 825778 Kolonica 0,2290 0,0381
709 830526 Ladomirov 0,2546 0,0497
709 836800 Michajlov 0,2390 0,0355
709 841871 Nová Sedlica 0,1304 0,0189
709 844446 Osadné 0,2326 0,0192
709 844616 Ostrožnica 0,0000 0,0315
709 845370 Parihuzovce 0,0647 0,0232
709 845817 Pčoliné 0,2413 0,0421
709 846546 Pichne 0,2346 0,0478
709 850241 Príslop 0,1941 0,0195
709 853577 Runina 0,1593 0,0361
709 853666 Ruská Volová 0,2064 0,0249
709 853674 Ruské 0,1002 0,0232
709 853763 Ruský Potok 0,0000 0,0255
709 856835 Smolník nad Cirochou 0,0000 0,0322
709 856941 Snina 0,3282 0,0431
709 857807 Stakčín 0,2725 0,0405
709 857793 Stakčínska Roztoka 0,1759 0,0308
709 858471 Starina nad Cirochou 0,0000 0,0262
709 859117 Strihovce 0,3057 0,0454
709 860999 Šmigovec 0,2804 0,0517
709 863530 Topoľa 0,2439 0,0278
709 866237 Ubľa 0,3087 0,0484
709 866440 Ulič 0,2562 0,0285
709 866458 Uličské Krivé 0,1599 0,0235
709 867896 Veľká Poľana 0,2638 0,0401
709 872849 Zboj 0,2390 0,0212
709 873225 Zemplínske Hámre 0,2463 0,0570
709 873691 Zvala 0,1792 0,0239
710 járás STARÁ ĽUBOVŇA 0,1566 0,0245
710 809896 Čirč 0,2028 0,0235
710 813923 Ďurková 0,1005 0,0195
710 814377 Forbasy 0,2376 0,0232
710 815462 Hajtovka 0,1536 0,0345
710 815578 Haligovce 0,0972 0,0189
710 816418 Hniezdne 0,2004 0,0255
710 819123 Hraničné 0,0647 0,0199
710 819620 Hromoš 0,1912 0,0278
710 820695 Chmeľnica 0,1905 0,0262
710 821870 Jakubany 0,1948 0,0212
710 822221 Jarabina 0,1606 0,0292
710 823511 Kamienka 0,1204 0,0239
710 825433 Kolačkov 0,0657 0,0166
710 828874 Kremná 0,0000 0,0285
710 830241 Kyjov 0,1570 0,0182
710 830437 Lacková 0,1852 0,0292
710 831085 Legnava 0,1653 0,0322
710 831425 Lesnica 0,0680 0,0166
710 832944 Litmanová 0,1968 0,0215
710 833088 Lomnička 0,1281 0,0205
710 833606 Ľubotín 0,1656 0,0282
710 835897 Malý Lipník 0,1536 0,0222
710 859541 Malý Sulín 0,2127 0,0202
710 836478 Matysová 0,1453 0,0278
710 837920 Mníšek nad Popradom 0,1151 0,0252
710 841048 Nižné Ružbachy 0,0849 0,0195
710 841846 Nová Ľubovňa 0,1726 0,0222
710 843075 Obručné 0,0647 0,0166
710 844365 Orlov 0,1384 0,0298
710 837938 Pilhov 0,1131 0,0166
710 846848 Plaveč 0,1888 0,0312
710 846872 Plavnica 0,1925 0,0345
710 847674 Podolínec 0,1274 0,0225
710 850691 Pusté Pole 0,1440 0,0265
710 853658 Ruská Voľa nad Popradom 0,1892 0,0262
710 858099 Stará Ľubovňa 0,2131 0,0285
710 858480 Starina 0,1988 0,0282
710 858765 Stráňany 0,0796 0,0215
710 860361 Šambron 0,2024 0,0295
710 860522 Šarišské Jastrabie 0,1191 0,0298
710 866318 Údol 0,1756 0,0348
710 867799 Veľká Lesná 0,1065 0,0172
710 869139 Veľký Lipník 0,2466 0,0222
710 859559 Veľký Sulín 0,1832 0,0252
710 869589 Vislanka 0,2390 0,0199
710 871451 Vyšné Ružbachy 0,1178 0,0169
711 járás STROPKOV 0,2619 0,0391
711 800651 Baňa 0,0995 0,0202
711 859249 Bokša 0,4202 0,0614
711 806463 Breznica 0,3316 0,0687
711 806510 Breznička pri Chotči 0,2247 0,0438
711 807001 Brusnica 0,2453 0,0292
711 807320 Bukovce 0,1726 0,0421
711 807567 Bystrá pri Havaji 0,1669 0,0302
711 807923 Bžany 0,1882 0,0232
711 869775 Driečna 0,0657 0,0202
711 813842 Duplín 0,3136 0,0846
711 815292 Gribov 0,2439 0,0421
711 815942 Havaj 0,2917 0,0557
711 820873 Chotča 0,3133 0,0597
711 821934 Jakušovce 0,2290 0,0199
711 825701 Kolbovce 0,2028 0,0242
711 826545 Korunková 0,2589 0,0371
711 827916 Kožuchovce 0,0000 0,0229
711 829048 Krišľovce 0,0995 0,0212
711 853755 Kručov 0,1397 0,0265
711 829595 Krušinec 0,3538 0,0451
711 833061 Lomné 0,2074 0,0288
711 834955 Makovce 0,2682 0,0268
711 835188 Malá Poľana 0,1991 0,0282
711 837512 Miková 0,2738 0,0312
711 837644 Miňovce 0,3382 0,0680
711 838683 Mrázovce 0,0000 0,0275
711 840858 Nižná Olšava 0,2469 0,0325
711 843733 Oľšavka pri Gribove 0,1427 0,0375
711 848735 Potoky 0,2642 0,0302
711 848701 Potôčky 0,0876 0,0239
711 857327 Soľník 0,2200 0,0488
711 858676 Staškovce 0,3518 0,0478
711 859133 Stropkov 0,3727 0,0527
711 869791 Suchá 0,2439 0,0258
711 860433 Šandal 0,2492 0,0361
711 863211 Tisinec 0,3804 0,0873
711 863432 Tokajík 0,2240 0,0285
711 865796 Turany nad Ondavou 0,2051 0,0418
711 875333 Valkov 0,1420 0,0235
711 867381 Varechovce 0,2426 0,0358
711 868841 Veľkrop 0,1978 0,0341
711 869597 Vislava 0,3833 0,0527
711 869783 Vladiča 0,0000 0,0331
711 870099 Vojtovce 0,1785 0,0258
711 871141 Vyškovce 0,3176 0,0600
711 871249 Vyšná Olšava 0,2004 0,0408
711 865800 Vyšný Hrabovec 0,0000 0,0242
712 járás SVIDNÍK 0,2602 0,0408
712 802425 Belejovce 0,1712 0,0222
712 802581 Beňadikovce 0,2472 0,0561
712 803341 Bodružal 0,2489 0,0464
712 808008 Cernina 0,3047 0,0371
712 808199 Cigla 0,1862 0,0278
712 811157 Dlhoňa 0,0995 0,0395
712 811351 Dobroslava 0,2589 0,0438
712 813311 Dubová pri Svidníku 0,1520 0,0458
712 813567 Dukovce 0,2582 0,0388
712 814237 Fijaš 0,1829 0,0315
712 815136 Giraltovce 0,3053 0,0361
712 815969 Havranec 0,0000 0,0272
712 818828 Hrabovčík 0,2207 0,0408
712 820393 Hunkovce 0,2134 0,0185
712 822906 Jurkova Voľa 0,2094 0,0444
712 823163 Kalnište 0,2310 0,0544
712 823546 Kapišová 0,2970 0,0484
712 823759 Kečkovce 0,1228 0,0239
712 824984 Kobylnice 0,2672 0,0262
712 826278 Korejovce 0,2688 0,0312
712 827924 Kračúnovce 0,2974 0,0567
712 827941 Krajná Bystrá 0,2539 0,0195
712 827959 Krajná Poľana 0,2081 0,0229
712 827967 Krajná Porúbka 0,2107 0,0262
712 828041 Krajné Čierno 0,2824 0,026
712 829641 Kružlová 0,3355 0,0511
712 829790 Kuková 0,2642 0,0408
712 829935 Kurimka 0,2436 0,0375
712 830542 Ladomirová 0,2489 0,0630
712 833967 Lúčka 0,3302 0,0746
712 834386 Lužany pri Topli 0,4464 0,0534
712 836427 Matovce 0,2277 0,0451
712 836516 Medvedie 0,2058 0,0219
712 836761 Mestisko 0,2917 0,0634
712 836770 Mičakovce 0,2004 0,0239
712 837687 Miroľa 0,1712 0,0262
712 837741 Mlynárovce 0,2134 0,0434
712 840815 Nižná Jedľová 0,2532 0,0660
712 840866 Nižná Pisaná 0,2851 0,0405
712 841137 Nižný Komárnik 0,2589 0,0338
712 841161 Nižný Mirošov 0,2625 0,0521
712 841170 Nižný Orlík 0,2463 0,0590
712 841862 Nová Polianka 0,2592 0,0335
712 843415 Okrúhle 0,2642 0,0368
712 850233 Príkra 0,0697 0,0169
712 850411 Pstriná 0,2439 0,0335
712 850993 Radoma 0,3126 0,0610
712 851515 Rakovčík 0,2469 0,0365
712 852864 Rovné pri Svidníku 0,2001 0,0361
712 852911 Roztoky 0,2074 0,0275
712 857114 Soboš 0,2469 0,0298
712 859125 Stročín 0,3143 0,0544
712 859737 Svidnička 0,1407 0,0368
712 859745 Svidník 0,3223 0,0567
712 843423 Šapinec 0,2486 0,0484
712 860441 Šarbov 0,1543 0,0298
712 860573 Šarišský Štiavnik 0,0000 0,0497
712 860743 Šemetkovce 0,1473 0,0398
712 861171 Štefurov 0,2848 0,0521
712 866695 Vagrinec 0,1848 0,0358
712 867284 Valkovce 0,1928 0,0448
712 867365 Vápeník 0,0697 0,0229
712 871214 Vyšná Jedľová 0,2675 0,0537
712 871257 Vyšná Pisaná 0,2987 0,0312
712 871524 Vyšný Komárnik 0,2529 0,0295
712 871575 Vyšný Mirošov 0,1702 0,0338
712 871583 Vyšný Orlík 0,3173 0,0448
712 874213 Železník 0,3123 0,0537
712 874281 Želmanovce 0,2602 0,0421
713 járás VRANOV NAD TOPĽOU 0,3399 0,0441
713 800309 Babie 0,1088 0,0252
713 801640 Banské 0,2771 0,0408
713 802662 Benkovce 0,4517 0,0680
713 807591 Bystré 0,3382 0,0564
713 807974 Cabov 0,3671 0,0444
713 808661 Čaklov 0,3999 0,0501
713 809217 Čemerné 0,3920 0,0677
713 809501 Čičava 0,2363 0,0282
713 809691 Čierne nad Topľou 0,3455 0,0594
713 810070 Ďapalovce 0,1865 0,0458
713 810100 Davidov 0,3349 0,0507
713 810355 Detrík 0,16962 0,0166
713 811025 Dlhé Klčovo 0,5287 0,1364
713 813877 Ďurďoš 0,1616 0,0268
713 815101 Giglovce 0,2751 0,0501
713 815144 Girovce 0,2340 0,0693
713 815748 Hanušovce nad Topľou 0,2950 0,0421
713 816043 Hencovce 0,5400 0,1689
713 816094 Hermanovce nad Topľou 0,2941 0,0454
713 816221 Hlinné 0,1397 0,0438
713 816591 Holčíkovce 0,2270 0,0494
713 822353 Jasenovce 0,2333 0,0202
713 822493 Jastrabie nad Topľou 0,2731 0,0365
713 822931 Juskova Voľa 0,0000 0,0308
713 823457 Kamenná Poruba pri Topli 0,3375 0,0896
713 824020 Kladzany 0,3405 0,1048
713 825794 Komárany 0,2370 0,0693
713 829765 Kučín nad Ondavou 0,3721 0,1344
713 830127 Kvakovce 0,1905 0,0331
713 834742 Majerovce 0,4617 0,0166
713 834998 Malá Domaša 0,3820 0,0793
713 836397 Matiaška 0,1251 0,0166
713 836591 Medzianky 0,1606 0,0265
713 836737 Merník 0,2874 0,0338
713 836893 Michalok 0,2134 0,0258
713 841072 Nižný Hrabovec 0,4023 0,0707
713 841099 Nižný Hrušov 0,3860 0,0929
713 841145 Nižný Kručov 0,4086 0,0892
713 841765 Nová Kelča 0,2585 0,0431
713 843814 Ondavské Matiašovce 0,3734 0,0385
713 845744 Pavlovce nad Topľou 0,2297 0,0375
713 845949 Petkovce 0,1892 0,0391
713 846091 Petrovce nad Topľou 0,2187 0,0388
713 846686 Piskorovce 0,1493 0,0275
713 848697 Poša 0,4547 0,0965
713 850284 Prosačov 0,1039 0,0222
713 851175 Radvanovce 0,1835 0,0298
713 851205 Rafajovce 0,1400 0,0312
713 851981 Remeniny 0,1546 0,0282
713 853381 Rudlov 0,2124 0,0245
713 853640 Ruská Voľa 0,1168 0,0179
713 854301 Sačurov 0,4119 0,1271
713 854697 Sečovská Polianka 0,4165 0,0650
713 854743 Sedliská 0,3399 0,1045
713 855898 Skrabské 0,2489 0,0265
713 856495 Slovenská Kajňa 0,3661 0,0607
713 857271 Soľ 0,3591 0,0640
713 861138 Štefanovce pri Ondave 0,2038 0,0408
713 864030 Tovarné 0,3505 0,0564
713 864048 Tovarnianska Polianka 0,3199 0,0730
713 867497 Vavrinec 0,1868 0,0175
713 867578 Vechec 0,3618 0,0697
713 869767 Vlača 0,1311 0,0185
713 870315 Vranov nad Topľou 0,4119 0,0561
713 853747 Vyšný Kazimír 0,2154 0,0421
713 871621 Vyšný Žipov 0,4730 0,0385
713 872326 Zámutov 0,2682 0,0341
713 873471 Zlatník 0,2811 0,0534
713 873969 Žalobín 0,3289 0,0481
801 járás GELNICA 0,1278 0,0212
801 814741 Gelnica 0,1749 0,0205
801 816001 Helcmanovce 0,0912 0,0209
801 816035 Henclová 0,0647 0,0169
801 819441 Hrišovce 0,0697 0,0166
801 821845 Jaklovce 0,1779 0,0235
801 824895 Kluknava 0,1407 0,0255
801 825166 Kojšov 0,0667 0,0172
801 836044 Margecany 0,1035 0,0195
801 837890 Mníšek nad Hnilcom 0,1062 0,0199
801 839299 Nálepkovo 0,1268 0,0232
801 849120 Prakovce 0,1792 0,0411
801 852350 Richnava 0,1141 0,0232
801 836052 Rolová Huta 0,0000 0,0179
801 856819 Smolnícka Huta 0,0856 0,0212
801 856851 Smolník 0,0000 0,0169
801 858366 Stará Voda 0,1742 0,0255
801 862401 Švedlár 0,1742 0,0255
801 866342 Úhorná 0,0000 0,0169
801 868973 Veľký Folkmar 0,0919 0,0169
801 872547 Závadka 0,0806 0,0192
801 873942 Žakarovce 0,0000 0,0166
802 járás KOŠICE I 0,3306 0,0285
802 877891 Brody 0,3306 0,0285
802 827274 Čermeľ 0,2788 0,0697
802 827029 Huštáky 0,3485 0,0484
802 827444 Kamenné 0,3306 0,0285
802 823678 Kavečany 0,1361 0,0202
802 826928 Košice-stred 0,3485 0,0484
802 826952 Letná 0,3485 0,0484
802 881171 Nové Ťahanovce 0,2519 0,0365
802 827312 Severné Mesto 0,3306 0,0285
802 827452 Ťahanovce 0,2519 0,0365
803 járás KOŠICE II 0,3502 0,0902
803 881228 Grunt 0,3502 0,0902
803 827207 Terasa 0,3502 0,0902
803 833134 Lorinčík 0,3160 0,1138
803 827142 Luník 0,3502 0,0902
803 827428 Myslava 0,2921 0,0610
803 827401 Pereš 0,3502 0,0902
803 827495 Poľov 0,3651 0,0909
803 827509 Šaca 0,3385 0,0932
803 878049 Železiarne 0,4491 0,0000
804 járás KOŠICE III 0,2612 0,0630
804 827339 Furča 0,2224 0,0000
804 827347 Košická Nová Ves 0,2635 0,0630
805 járás KOŠICE IV 0,3870 0,0710
805 827380 Barca pri Košiciach 0,3890 0,0000
805 877999 Jazero 0,3727 0,0580
805 828416 Krásna nad Hornádom 0,3727 0,0580
805 881406 Nižná Úvrať 0,3870 0,0710
805 860701 Šebastovce 0,4438 0,1042
805 881317 Skladná 0,4889 0,1098
805 827088 Vyšné Opátske 0,3870 0,0710
806 járás KOŠICE-OKOLIE 0,3219 0,0471
806 800431 Bačkovík 0,1965 0,0843
806 802123 Baška 0,1480 0,0371
806 802565 Belža 0,3561 0,0398
806 802611 Beniakovce 0,2864 0,0282
806 802875 Bidovce 0,3233 0,1321
806 803111 Blažice 0,3727 0,0627
806 820547 Bočiar 0,5633 0,1570
806 803413 Bohdanovce 0,3478 0,0670
806 803626 Boliarov 0,2260 0,0338
806 807150 Budimír 0,3392 0,0454
806 807281 Budulov 0,4590 0,1228
806 807389 Bukovec pri Košiciach 0,1417 0,0335
806 807435 Bunetice 0,1540 0,0182
806 807486 Buzica 0,2934 0,0743
806 854328 Byster 0,3040 0,0580
806 808113 Cestice 0,4076 0,1178
806 808636 Čakanovce pri Bidovciach 0,2502 0,0753
806 808750 Čaňa 0,3814 0,1287
806 809004 Čečejovce 0,4225 0,0000
806 809934 Čižatice 0,2207 0,0647
806 810118 Debraď 0,2423 0,0345
806 812935 Drienovec 0,4029 0,0395
806 813893 Ďurďošík 0,0700 0,0278
806 813915 Ďurkov 0,3810 0,0468
806 871699 Dvorníky 0,2838 0,0451
806 814733 Geča 0,3591 0,1254
806 815306 Gyňov 0,4046 0,1002
806 815365 Hačava 0,0710 0,0169
806 866008 Háj 0,2250 0,0175
806 815691 Haniska 0,3694 0,0975
806 816060 Herľany 0,2472 0,0405
806 816574 Hodkovce 0,2234 0,0577
806 841455 Hosťovce 0,4560 0,0166
806 819212 Hrašovík 0,3774 0,1115
806 820636 Hýľov 0,1115 0,0189
806 841463 Chorváty 0,3900 0,0544
806 820954 Chrastné 0,3189 0,0677
806 845914 Chym 0,2061 0,0000
806 822043 Janík 0,3256 0,0653
806 822434 Jasov 0,1789 0,0604
806 823210 Kalša 0,3860 0,0750
806 823708 Kecerovské Kostoľany 0,2977 0,0660
806 823732 Kecerovské Pekľany 0,1802 0,0308
806 823741 Kecerovský Lipovec 0,2350 0,0239
806 819085 Kechnec 0,3930 0,0594
806 825409 Kokšov-Bakša 0,4740 0,1254
806 826049 Komárovce 0,4454 0,1204
806 813079 Kostoľany nad Hornádom 0,4159 0,0255
806 827606 Košická Belá 0,0866 0,0202
806 827622 Košická Polianka 0,3180 0,0348
806 875309 Košické Hámre 0,0866 0,0202
806 827673 Košický Klečenov 0,2177 0,0378
806 828238 Kráľovce nad Torysou 0,3083 0,0295
806 830259 Kysak 0,2891 0,0312
806 835030 Malá Ida 0,3624 0,0959
806 835137 Malá Lodina 0,1995 0,0252
806 813087 Malá Vieska 0,3800 0,0644
806 875317 Malý Folkmár 0,0866 0,0202
806 836583 Medzev 0,0992 0,0292
806 819107 Milhosť 0,3790 0,0972
806 838268 Mokrance 0,3893 0,0790
806 838322 Moldava nad Bodvou 0,1287 0,0315
806 838730 Mudrovce 0,2310 0,0517
806 840793 Nižná Hutka 0,2897 0,0551
806 840823 Nižná Kamenica 0,2765 0,0361
806 840840 Nižná Myšľa 0,4185 0,1039
806 841064 Nižný Čaj 0,2811 0,0494
806 841129 Nižný Klátov 0,1168 0,0172
806 841153 Nižný Lánec 0,4043 0,0776
806 836567 Nižný Medzev 0,3395 0,0474
806 827631 Nižný Olčvár 0,3033 0,0677
806 841854 Nová Polhora 0,4245 0,0922
806 841978 Nováčany 0,2034 0,0395
806 842915 Nový Salaš 0,2316 0,0680
806 843041 Obišovce 0,3316 0,0408
806 843768 Olšovany 0,3150 0,0713
806 843857 Opátka 0,0000 0,0428
806 843997 Opiná 0,1351 0,0295
806 845302 Paňovce 0,3004 0,0600
806 845884 Peder 0,4341 0,1015
806 845922 Perín 0,3711 0,0687
806 847046 Ploské nad Torysou 0,3591 0,0355
806 848506 Poproč nad Bodvou 0,1145 0,0272
806 851272 Rákoš 0,3176 0,0614
806 851639 Rankovce 0,2393 0,0272
806 852058 Rešica 0,3004 0,0205
806 852899 Rozhanovce 0,3130 0,0673
806 853518 Rudník pri Jasove 0,1424 0,0341
806 853691 Ruskov 0,3199 0,0776
806 875414 Ružín 0,0000 0,0249
806 854921 Seňa 0,3545 0,0524
806 855791 Skároš 0,3767 0,0554
806 855987 Slančík 0,2293 0,0531
806 856002 Slanec 0,3176 0,0580
806 856011 Slanská Huta 0,0000 0,0414
806 856037 Slanské Nové Mesto 0,3578 0,0670
806 857220 Sokoľ 0,3070 0,0756
806 820555 Sokoľany 0,4421 0,1244
806 859877 Svinica 0,2698 0,0517
806 860751 Šemša 0,2638 0,0823
806 861359 Štós 0,0647 0,0172
806 813095 Tepličany 0,2844 0,0577
806 864137 Trebejov 0,3365 0,0501
806 865460 Trsťany 0,1042 0,0182
806 865508 Trstené pri Hornáde 0,4109 0,0826
806 866016 Turňa nad Bodvou 0,3153 0,0644
806 841471 Turnianska Nová Ves 0,3897 0,0697
806 866717 Vajkovce 0,3973 0,0766
806 866725 Valaliky 0,3541 0,0989
806 871702 Včeláre 0,3107 0,0600
806 867748 Veľká Ida 0,4182 0,0690
806 867811 Veľká Lodina 0,3385 0,0318
806 870749 Vtáčkovce 0,1161 0,0166
806 871192 Vyšná Hutka 0,3206 0,0325
806 871222 Vyšná Kamenica 0,2479 0,0368
806 871231 Vyšná Myšľa 0,2814 0,0610
806 871486 Vyšný Čaj 0,2243 0,0644
806 871516 Vyšný Klátov 0,0736 0,0169
806 871559 Vyšný Lánec 0,1832 0,0574
806 827649 Vyšný Olčvár 0,3558 0,0381
806 871711 Zádiel 0,1517 0,0368
806 854344 Zdoba 0,3731 0,0000
806 873322 Zlatá Idka 0,0750 0,0166
806 873977 Žarnov 0,3946 0,0912
806 874060 Ždaňa 0,3711 0,0607
806 816078 Žírovce 0,2569 0,0504
807 járás MICHALOVCE 0,4126 0,0590
807 800490 Bajany 0,4703 0,0524
807 801011 Bánovce nad Ondavou 0,5234 0,1088
807 802794 Beša 0,6127 0,0574
807 804002 Bracovce 0,4348 0,0484
807 853585 Budince 0,5181 0,1254
807 807231 Budkovce 0,4521 0,0773
807 808997 Čečehov 0,4116 0,0258
807 809497 Čičarovce 0,4471 0,0856
807 809705 Čierne Pole 0,4378 0,1287
807 812757 Drahňov 0,3963 0,0723
807 813451 Dúbravka 0,4637 0,0507
807 814199 Falkušovce 0,4391 0,0803
807 815918 Hatalov 0,3608 0,0451
807 815977 Hažín 0,2433 0,0607
807 816507 Hnojné 0,2625 0,0348
807 818577 Horovce nad Ondavou 0,4507 0,1039
807 835455 Hradištská Moľva 0,3505 0,0328
807 821276 Iňačovce 0,4295 0,0607
807 821527 Ižkovce 0,3083 0,0796
807 822507 Jastrabie pri Michalovciach 0,4989 0,1208
807 822850 Jovsa 0,2798 0,0255
807 822957 Kačanov 0,5091 0,0255
807 823228 Kaluža 0,2718 0,0305
807 823589 Kapušianske Kľačany 0,4474 0,0308
807 836435 Kapušianske Vojkovce 0,4846 0,1254
807 824844 Klokočov pri Zemplínskej šírave 0,1702 0,0590
807 828751 Krásnovce 0,4733 0,1254
807 829056 Krišovská Liesková 0,4189 0,0780
807 843059 Kucany 0,3565 0,0335
807 829951 Kusín 0,0000 0,0378
807 830666 Lastomír 0,4540 0,1105
807 830704 Laškovce 0,5586 0,0992
807 831417 Lesné 0,3422 0,0892
807 833240 Ložín 0,5669 0,0471
807 834041 Lúčky pri Zemplínskej šírave 0,3873 0,0391
807 835463 Malčice 0,4623 0,0398
807 835668 Malé Raškovce 0,3860 0,0335
807 836087 Markovce 0,4072 0,0325
807 836443 Maťovce 0,4262 0,0959
807 836915 Michalovce 0,5161 0,0932
807 837318 Močarany 0,4955 0,1015
807 838411 Moravany 0,3216 0,0305
807 839205 Nacina Ves 0,4185 0,1075
807 843067 Oborín 0,3050 0,0338
807 844322 Oreské 0,3107 0,0511
807 845230 Palín 0,5115 0,1351
807 845787 Pavlovce nad Uhom 0,3830 0,0942
807 845965 Petrikovce 0,4467 0,0331
807 846112 Petrovce nad Laborcom 0,4378 0,1009
807 848646 Poruba pod Vihorlatom 0,0806 0,0195
807 849103 Pozdišovce 0,3236 0,0730
807 850446 Ptrukša 0,1065 0,0268
807 850683 Pusté Čemerné 0,4016 0,1035
807 851523 Rakovec nad Ondavou 0,3083 0,0468
807 853593 Ruská 0,4584 0,0670
807 855171 Senné pri Stretave 0,4511 0,0398
807 856193 Slavkovce 0,3843 0,0743
807 856444 Sliepkovce 0,3661 0,0607
807 858374 Staré 0,3468 0,1039
807 837075 Stráňany 0,4487 0,1078
807 858935 Strážske 0,4806 0,0385
807 859061 Stretava 0,5384 0,1151
807 859079 Stretavka 0,5553 0,1334
807 859494 Suché 0,3385 0,0942
807 860417 Šamudovce 0,4222 0,0866
807 837431 Topoľany 0,4736 0,0902
807 864757 Trhovište 0,3379 0,1238
807 865273 Trnava pri Laborci 0,3890 0,0873
807 866121 Tušice 0,4189 0,0912
807 866130 Tušická Nová Ves 0,3833 0,1155
807 868043 Veľké Kapušany 0,4175 0,0308
807 868256 Veľké Raškovce 0,2967 0,1002
807 868582 Veľké Slemence 0,26721 0,0282
807 869503 Vinné 0,3800 0,0657
807 869970 Vojany 0,4165 0,0418
807 870129 Voľa 0,3863 0,1264
807 870439 Vrbnica 0,4361 0,1052
807 837156 Vrbovec 0,5032 0,0836
807 871117 Vysoká nad Uhom 0,5131 0,0982
807 868779 Zalužice 0,4653 0,1115
807 872504 Závadka pri Zemplínskej šírave 0,2990 0,0348
807 872971 Zbudza 0,4006 0,1015
807 873209 Zemplínska Široká 0,4272 0,0710
807 826201 Zemplínske Kopčany 0,4053 0,0580
807 874051 Žbince 0,3628 0,0929
808 járás ROŽŇAVA 0,2957 0,0308
808 800252 Ardovo 0,2868 0,0252
808 802841 Betliar 0,2652 0,0524
808 803464 Bohúňovo 0,3581 0,0414
808 803715 Bôrka 0,0995 0,0209
808 806161 Brdárka 0,0773 0,0185
808 806391 Bretka 0,1799 0,0690
808 807052 Brzotín 0,3515 0,0650
808 809586 Čierna Lehota pri Slavošovciach 0,1201 0,0202
808 809942 Čoltovo 0,3631 0,0574
808 853178 Čučma 0,0647 0,0235
808 810185 Dedinky 0,0000 0,0166
808 811017 Dlhá Ves 0,2409 0,0478
808 811378 Dobšiná 0,1042 0,0189
808 813061 Drnava 0,0000 0,0315
808 814903 Gemerská Hôrka 0,3611 0,0537
808 814911 Gemerská Panica 0,4554 0,0809
808 814938 Gemerská Poloma 0,3047 0,0298
808 815179 Gočaltovo 0,1520 0,0312
808 815187 Gočovo 0,2522 0,0219
808 815713 Hanková 0,1161 0,0205
808 816027 Henckovce 0,1931 0,0212
808 816892 Honce 0,1921 0,0249
808 819255 Hrhov 0,3017 0,0494
808 819972 Hrušov nad Turňou 0,3269 0,0219
808 821721 Jablonov nad Turňou 0,3448 0,0225
808 822841 Jovice 0,3256 0,0839
808 823767 Kečovo 0,3173 0,0448
808 824976 Kobeliarovo 0,0790 0,0185
808 825018 Koceľovce 0,2994 0,0335
808 827797 Kováčová pri Hrhove 0,1314 0,0205
808 828700 Krásnohorská Dlhá Lúka 0,3425 0,0288
808 828734 Krásnohorské Podhradie 0,2107 0,0497
808 829650 Kružná 0,2984 0,0258
808 829897 Kunova Teplica 0,3033 0,0541
808 832383 Lipovník pri Rožňave 0,3007 0,0242
808 833991 Lúčka pri Hrhove 0,3389 0,0255
808 836095 Markuška 0,3040 0,0252
808 836681 Meliata 0,2887 0,0468
808 853151 Nadabula 0,3093 0,0932
808 840912 Nižná Slaná 0,1586 0,0315
808 843261 Ochtiná 0,3724 0,0434
808 844934 Pača 0,1868 0,0209
808 845639 Pašková 0,3804 0,0587
808 846155 Petrovo 0,1682 0,0202
808 846929 Plešivec 0,3943 0,0232
808 851558 Rakovnica 0,2330 0,0222
808 851965 Rejdová 0,1254 0,0175
808 852732 Rochovce 0,4119 0,0335
808 852791 Roštár 0,2831 0,0318
808 852902 Rozložná 0,2472 0,0484
808 852945 Rožňava 0,2472 0,0527
808 853275 Rožňavské Bystré 0,2230 0,0338
808 853402 Rudná 0,2469 0,0405
808 855499 Silica 0,1035 0,0185
808 855502 Silická Brezová 0,2894 0,0312
808 855511 Silická Jablonica 0,2887 0,0275
808 856177 Slavec 0,5460 0,0766
808 856231 Slavoška 0,2529 0,0205
808 856258 Slavošovce 0,3113 0,0302
808 858854 Stratená 0,0000 0,0215
808 861341 Štítnik 0,3176 0,0567
808 803472 Tiba 0,3581 0,0414
808 856185 Vidová 0,5550 0,1122
808 869813 Vlachovo 0,2814 0,0242
808 871311 Vyšná Slaná 0,1367 0,0232
809 járás SOBRANCE 0,3375 0,0511
809 802158 Baškovce pri Sobranciach 0,0975 0,0166
809 802603 Beňatina 0,1414 0,0331
809 802867 Bežovce 0,2838 0,0414
809 803057 Blatná Polianka 0,2808 0,0275
809 803073 Blatné Remety 0,3857 0,0371
809 803090 Blatné Revištia 0,3598 0,0302
809 807443 Bunkovce 0,4268 0,1191
809 814211 Fekišovce 0,3339 0,0000
809 816230 Hlivištia 0,1443 0,0268
809 817147 Horňa 0,1214 0,0338
809 820482 Husák 0,2516 0,0557
809 820849 Choňkovce 0,1815 0,0391
809 821284 Inovce 0,1068 0,0179
809 822337 Jasenov nad Oknou 0,3239 0,0796
809 822744 Jenkovce 0,4361 0,0653
809 825719 Kolibabovce 0,3448 0,0922
809 826057 Komárovce pri Sobranciach 0,4962 0,1317
809 826162 Koňuš 0,2765 0,0288
809 826537 Koromľa 0,2921 0,0640
809 828858 Krčava 0,3355 0,0989
809 829030 Kristy 0,3382 0,0604
809 831247 Lekárovce 0,4932 0,0836
809 840891 Nižná Rybnica 0,4149 0,1112
809 840998 Nižné Nemecké 0,4531 0,1072
809 844241 Orechová 0,3641 0,0896
809 844586 Ostrov pri Sobranciach 0,3734 0,0644
809 846082 Petrovce pri Krčave 0,2526 0,0461
809 846678 Pinkovce 0,5294 0,1344
809 847364 Podhoroď 0,1941 0,0391
809 848620 Porostov 0,3551 0,0683
809 848671 Porúbka pri Sobranciach 0,2665 0,0494
809 849847 Priekopa 0,2960 0,0405
809 851990 Remetské Hámre 0,2974 0,0504
809 853607 Ruská Bystrá 0,2041 0,0215
809 853721 Ruskovce 0,2177 0,0484
809 853739 Ruský Hrabovec 0,1905 0,0249
809 854760 Sejkov 0,3747 0,0717
809 857190 Sobrance 0,3399 0,0879
809 859648 Svätuš 0,2370 0,0189
809 862525 Tašuľa 0,2682 0,0169
809 863173 Tibava 0,3322 0,0587
809 866245 Úbrež 0,2765 0,0587
809 868272 Veľké Revištia 0,3966 0,0388
809 870056 Vojnatina 0,3604 0,0796
809 871290 Vyšná Rybnica 0,1765 0,0398
809 871401 Vyšné Nemecké 0,3741 0,0859
809 871427 Vyšné Remety 0,1261 0,0547
809 871745 Záhor 0,5334 0,1278
810 járás SPIŠSKÁ NOVÁ VES 0,2151 0,0302
810 800261 Arnutovce 0,2034 0,0534
810 802824 Betlanovce 0,2502 0,0325
810 807575 Bystrany 0,1573 0,0302
810 810053 Danišovce 0,1702 0,0302
810 815781 Harichovce 0,1985 0,0322
810 816132 Hincovce 0,1656 0,0328
810 816434 Hnilčík 0,3365 0,0192
810 816477 Hnilec 0,2937 0,0215
810 818909 Hrabušice 0,2399 0,0497
810 820938 Chrasť nad Hornádom 0,1998 0,0288
810 821209 Iliašovce 0,1443 0,0288
810 822027 Jamník na Spiši 0,1988 0,0325
810 822990 Kaľava 0,0670 0,0192
810 825760 Kolinovce 0,1815 0,0388
810 829307 Krompachy 0,0995 0,0215
810 831514 Letanovce 0,2612 0,0567
810 832031 Lieskovany 0,2698 0,0249
810 836125 Markušovce 0,1802 0,0524
810 836389 Matejovce nad Hornádom 0,1112 0,0182
810 837814 Mlynky 0,0647 0,0169
810 856665 Nižné Slovinky 0,0000 0,0179
810 843164 Odorín 0,2506 0,0388
810 843466 Olcnava 0,2466 0,0331
810 843725 Oľšavka 0,0999 0,0169
810 848557 Poráč 0,1055 0,0166
810 853411 Rudňany 0,0647 0,0169
810 856169 Slatvina 0,1732 0,0215
810 856754 Smižany 0,2094 0,0458
810 857386 Spišská Nová Ves 0,2399 0,0385
810 857670 Spišské Tomášovce 0,2018 0,0590
810 857696 Spišské Vlachy 0,2761 0,0434
810 857734 Spišský Hrušov 0,1739 0,0375
810 862738 Šafárka 0,0873 0,0185
810 862720 Teplička 0,0873 0,0185
810 869759 Vítkovce 0,1812 0,0302
810 870030 Vojkovce 0,1696 0,0179
810 856681 Vyšné Slovinky 0,0000 0,0179
810 874183 Žehra 0,2838 0,0318
811 járás TREBIŠOV 0,4043 0,0614
811 800414 Bačka 0,4710 0,0507
811 800422 Bačkov 0,3282 0,0381
811 802905 Biel 0,4096 0,0892
811 803561 Boľ 0,3999 0,0375
811 803847 Borša 0,4690 0,1161
811 803944 Boťany 0,4862 0,0707
811 803987 Božčice 0,4866 0,1297
811 806170 Brehov 0,3299 0,0806
811 806421 Brezina 0,3658 0,0644
811 807681 Byšta 0,2061 0,0175
811 807991 Cejkov 0,4421 0,0902
811 809195 Čeľovce 0,4371 0,0829
811 809276 Čerhov 0,3316 0,0315
811 809331 Černochov 0,3432 0,0414
811 809551 Čierna 0,3621 0,0982
811 809594 Čierna nad Tisou 0,4846 0,0906
811 810096 Dargov 0,2320 0,0315
811 811181 Dobrá nad Krčavou 0,4670 0,1078
811 813991 Dvorianky 0,3986 0,1268
811 814172 Egreš 0,3993 0,0999
811 819069 Hraň 0,2808 0,0405
811 819247 Hrčeľ 0,4082 0,0341
811 819263 Hriadky 0,4311 0,0836
811 831263 Kapoňa 0,4414 0,0604
811 823635 Kašov 0,5138 0,0677
811 858960 Klin nad Bodrogom 0,5141 0,1221
811 827908 Kožuchov 0,5131 0,0985
811 828360 Kráľovský Chlmec 0,3677 0,0527
811 828815 Kravany pri Sečovciach 0,1191 0,0282
811 830089 Kuzmice nad Ronvou 0,3482 0,0471
811 830275 Kysta 0,4733 0,0577
811 830500 Ladmovce 0,3518 0,1102
811 830682 Lastovce 0,3448 0,0743
811 831271 Leles 0,4019 0,0491
811 834092 Luhyňa 0,3103 0,0624
811 801674 Malá Bara 0,3007 0,0331
811 864765 Malá Tŕňa 0,2987 0,0285
811 835650 Malé Ozorovce 0,3193 0,0680
811 835706 Malé Trakany 0,4630 0,0833
811 835854 Malý Horeš 0,3209 0,0607
811 835862 Malý Kamenec 0,4258 0,0733
811 875384 Malý Kazimír 0,3701 0,0700
811 842893 Malý Ruskov 0,5188 0,1055
811 836842 Michaľany 0,4066 0,0849
811 837563 Milhostov 0,5158 0,0836
811 841200 Nižný Žipov 0,4132 0,0441
811 857343 Nová Vieska pri Bodrogu 0,5091 0,0551
811 842851 Novosad 0,4872 0,0634
811 845361 Parchovany 0,3880 0,1165
811 875376 Pavlovo 0,5294 0,0939
811 846881 Plechotice 0,4849 0,1058
811 847895 Poľany 0,4411 0,0405
811 849677 Pribeník 0,3601 0,0640
811 850845 Rad 0,4039 0,0634
811 854531 Sečovce 0,3691 0,0617
811 855570 Sirník 0,2791 0,0169
811 856452 Slivník 0,3644 0,1055
811 856631 Slovenské Nové Mesto 0,4643 0,0624
811 857319 Soľnička 0,2871 0,0351
811 857351 Somotor 0,5287 0,0647
811 873179 Stanča 0,4829 0,0166
811 857840 Stankovce 0,2502 0,0322
811 858889 Strážne 0,2472 0,0428
811 858978 Streda nad Bodrogom 0,3342 0,0644
811 803332 Svätá Mária 0,5294 0,0939
811 846902 Svätuše 0,3163 0,0444
811 859885 Svinice 0,2957 0,0717
811 864188 Trebišov 0,4477 0,0736
811 865303 Trnávka pri Sečovciach 0,3452 0,0700
811 873187 Úpor 0,5052 0,0166
811 857360 Véč 0,4238 0,0166
811 867586 Veľaty 0,3505 0,0527
811 801682 Veľká Bara 0,3455 0,0637
811 864773 Veľká Tŕňa 0,2658 0,0869
811 868230 Veľké Ozorovce 0,4750 0,1191
811 868698 Veľké Trakany 0,4999 0,0859
811 869007 Veľký Horeš 0,2755 0,0411
811 869015 Veľký Kamenec 0,4999 0,0630
811 823686 Veľký Kazimír 0,3173 0,0663
811 842907 Veľký Ruskov 0,5749 0,1055
811 869473 Viničky 0,3568 0,1035
811 869627 Višňov 0,3521 0,1195
811 869996 Vojčice 0,4776 0,1254
811 870005 Vojka 0,3810 0,0700
811 872393 Zatín 0,4590 0,0464
811 872822 Zbehňov 0,3950 0,0640
811 873161 Zemplín 0,3531 0,1367
811 873217 Zemplínska Teplica 0,3697 0,0770
811 873241 Zemplínske Hradište 0,3950 0,0587
811 873250 Zemplínske Jastrabie 0,3900 0,0454
811 873268 Zemplínsky Branč 0,4962 0,0534
811 873195 Zemplínsky Klečenov 0,4670 0,0458
    Szlovák Köztársaság 0,5277 0,0401
*KT - kataszteri terület


2. számú törvénymelléklet a Tt. 582/2004. sz. törvényéhez a Tt. 460/2011. sz. törvénye értelmében

Község lakossága az adott adómegállapítási év január 1-én Kertek, beépített területek és udvarok, egyéb területek (euró/m2) Építési telkek (euró/m2)
1000 lakosig 1,32 13,27
1001 lakostól 6 000 lakosig 1,85 18,58
6001 lakostól 10 000 lakosig 2,12 21,24
10 001 lakostól 25 000 lakosig 2,65 26,55
25 000 lakos felett 3,31 33,19
járási székhely 4,64 46,47
kerületi székhely 5,31 53,11
Pozsony 5,91 59,74


3. számú törvénymelléklet a Tt. 582/2004. sz. törvényéhez

A KÖTELEZŐ JOGI IRÁNYELVEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ ÁTVETT JOGI IRÁNYELVEI
1. A Tanács 92/106/EGK sz. irányelve 1992. december 17-éről a tagállamok közötti kombinált árufuvarozás egyes típusaira vonatkozó általános szabályok megállapításáról (Az Európai Közösségek Közlönye, L 368/38, 1992.12.17.)
2. Az Európai Parlament és Tanács 1999/62/EK sz. irányelve 1999. június 17-éről a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról (Az EU Közlönyének különkiadása, 7. fejezet, 4. kötet, Az Európai Közösségek Közlönye L 187, 1999.6.17.) az Európai Parlament és Tanács 2006/38/EK sz. irányelve 2006. május 17-éről értelmében (Az EU Közlönye, L 157, 2006.9.6.), az Európai Parlament és Tanács 2006/103/EK sz. irányelve 2006. november 20-áról értelmében (Az EU Közlönye, L 363, 2006.12.20.)


4. számú törvénymelléklet a Tt. 582/2004. sz. törvényéhez a Tt. 517/2005. sz. törvénye értelmében

JÁRMŰVEK MINIMÁLIS ADÓKULCSA

A. Gépjárművek
Tengelyek száma és a megrakott gépjármű legnagyobb megengedett tömege (tonna) Minimális adókulcs (euró/év)
Minimum Maximum Hajtómű(vek) pneumatikus, vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel Hajtómű(vek) más rendszerű felfüggesztéssel
Két tengely
12 13 0 31
13 14 31 86
14 15 86 121
15 18 121 274
Három tengely
15 17 31 54
17 19 54 111
19 21 111 144
21 23 144 222
23 25 222 345
25 26 222 345
Négy tengely
23 25 144 146
25 27 146 228
27 29 228 362
29 31 362 537
31 32 362 537

B. Járműszerelvények (félpótkocsis és pótkocsis)
Tengelyek száma és a megrakott gépjármű legnagyobb megengedett tömege (tonna) Minimális adókulcs (euró/év)
Minimum Maximum Hajtómű(vek) pneumatikus, vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel Hajtómű(vek) más rendszerű felfüggesztéssel
2+1 tengely
12 14 0 0
14 16 0 0
16 18 0 14
18 20 14 32
20 22 32 75
22 23 75 97
23 25 97 175
25 28 175 307
2+2 tengely
23 25 30 70
25 26 70 115
26 28 115 169
28 29 169 204
29 31 204 335
31 33 335 465
33 36 465 706
36 38 465 706
2+3 tengely
36 38 370 515
38 40 515 700
3+2 tengely
36 38 327 454
38 40 454 628
40 44 628 929
3+3 tengely
36 38 186 225
38 40 225 336
40 44 336 535
Časová verzia účinná od 15. októbra 2014 do 30. novembra 2014

582/2004 Z. z.

Zákon
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY


z 23. septembra 2004


Zmena:
733/2004 Z. z. nadobudli účinnosť 1. januára 2005
747/2004 Z. z. nadobudli účinnosť 1. januára 2005
171/2005 Z. z. nadobudol účinnosť 1. mája 2005
517/2005 Z. z. nadobudol účinnosť 1. decembra 2005
120/2006 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2007
460/2007 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2008
538/2007 Z. z. nadobudol účinnosť 1. decembra 2007
465/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2009
535/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2009
467/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2009
527/2010 Z. z. s účinnosťou od 29. decembra 2010
527/2010 Z. z. s účinnosťou od 1. marca 2011
406/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2011
460/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2012
548/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2012
68/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2012
460/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2012
286/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2012
343/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2013
343/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2013
347/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2013
484/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2014
268/2014 Z. z. s účinnosťou od 15. októbra 2014


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

§ 1
Predmet úpravy
Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 2
Druhy miestnych daní
(1) Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,
g) daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
h) daň za jadrové zariadenie.
(2) Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
(3) Miestnou daňou, ktorú môže ukladať vyšší územný celok, je daň z motorových vozidiel.

§ 3
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h), ods. 3 a poplatku uvedeného v § 2 ods. 2 je kalendárny rok, ak § 90 ods. 3 až 6 neustanovujú inak.


DRUHÁ ČASŤ
Daň z nehnuteľností

§ 4
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome1) (ďalej len „daň z bytov“).

Daň z pozemkov

§ 5
Daňovník
(1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je
a) vlastník pozemku,
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu,2) správca pozemku vo vlastníctve obce3) alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku4) zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len „kataster").
(2) Daňovníkom dane z pozemkov je
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,5)
b) nájomca, ak
1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri,
2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,6)
3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).
(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.
(4) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

§ 6
Predmet dane
(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,7)
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,7)
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,8) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky.
(2) Predmetom dane z pozemkov nie sú
a) pozemky alebo ich časti, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov,
b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy,
c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 3.
(3) Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci program starostlivosti o lesy vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti.
(4) Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.
(5) Stavebným pozemkom podľa odseku 4 nie je na účely tohto zákona pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.
(6) Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa odseku 1 písm. d) sa považujú vodné plochy využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných živočíchov, na produkciu rastlinných alebo iných produktov.
(7) Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami,9) ktoré nie sú stavbami podľa § 10 ods. 2, sa považujú za pozemky podľa odseku 1 písm. c).

§ 7
Základ dane
(1) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. a) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1.
(2) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2, ak v odseku 7 nie je uvedená iná hodnota pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. e).
(3) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. d) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.10)
(4) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej len „predajný stánok“), je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 pre stavebné pozemky.
(5) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) ustanoviť, že namiesto nulovej hodnoty pozemku uvedenej v prílohe č. 1 sa použije hodnota pozemku za 1 m2 uvedená vo všeobecne záväznom nariadení,11) ktorá nesmie presiahnuť 50 % hodnoty pozemku podľa prílohy č. 1 určenej za okres, do ktorého príslušné katastrálne územie patrí. Takto ustanovená hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
(6) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) ustanoviť, že namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku10) sa použije hodnota pozemku za 1 m2 uvedená vo všeobecne záväznom nariadení.11) Takto ustanovená hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
(7) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) ustanoviť, že namiesto hodnoty pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. e) uvedenej v prílohe č. 2 sa použije hodnota pozemku uvedená vo všeobecne záväznom nariadení.11)

§ 8
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25 %.
(2) Ročnú sadzbu dane z pozemkov podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území ustanoviť ročné sadzby dane rôzne pre jednotlivé skupiny pozemkov podľa § 6 ods. 1. Takto ustanovená ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. a) a d) nesmie presiahnuť 5-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1 a ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) vo všeobecne záväznom nariadení.11) Ročná sadzba dane za pozemky funkčne spojené so stavbou jadrového zariadenia nesmie presiahnuť 100-násobok ročnej sadzby dane podľa odseku 1.
(3) Na účely tohto zákona sa za pozemok funkčne spojený so stavbou jadrového zariadenia považuje pozemok, ktorý je nevyhnutne potrebný na prevádzku jadrového zariadenia a jeho fyzickú ochranu podľa osobitného predpisu.11aaa)
(4) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) na jednotlivé skupiny pozemkov podľa § 6 ods. 1, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu11aa) alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie,11ab) transformačná stanica alebo predajný stánok, ustanoviť inú sadzbu dane ako v odseku 2. Takto ustanovená ročná sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení11) podľa odseku 2.
(5) Ak ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. a) a d) ustanovená podľa odseku 2 presiahne 5-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1, uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 1. Ak ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) ustanovená podľa odseku 2 a ročná sadzba dane z pozemkov ustanovená podľa odseku 4 presiahne 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) vo všeobecne záväznom nariadení,11) uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 1.

§ 8a
Výpočet dane z pozemkov
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 7 a ročnej sadzby dane z pozemkov podľa § 8.

Daň zo stavieb

§ 9
Daňovník
(1) Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu,2) alebo správca stavby vo vlastníctve obce,3) alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku4) (ďalej len „vlastník stavby“).
(2) Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom,6) ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca.
(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.
(4) Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

§ 10
Predmet dane
(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky v tomto členení:
a) stavby na bývanie11a) a drobné stavby,11b) ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže,
e) stavby hromadných garáží,
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.
(3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.
(4) Na zaradenie stavby podľa odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

§ 11
Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.

§ 12
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
(2) Ročnú sadzbu dane zo stavieb podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti, alebo v jednotlivom katastrálnom území určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb podľa § 10 ods. 1. Takto určená ročná sadzba dane zo stavieb pri stavbách uvedených v § 10 ods. 1 nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení11) pre stavby uvedené v § 10 ods. 1, ak § 104g ods. 3 neustanovuje inak.
(3) Pri viacpodlažných stavbách môže správca dane všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti určiť príplatok za podlažie v sume najviac 0,33 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
(4) Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely zákona považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.
(5) Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.
(6) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 2 a príplatok za podlažie podľa odseku 3, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.

§ 12a
Výpočet dane zo stavieb
(1) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 12.
(2) Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 12 zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa § 12 ods. 3. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.
(3) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa § 12 ods. 2 a príplatok za podlažie podľa § 12 ods. 3, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa § 12 ods. 3.

Daň z bytov

§ 13
Daňovník
(1) Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu,2) správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce,3) alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku4) (ďalej len „vlastník bytu“).
(2) Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z bytov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

§ 14
Predmet dane
(1) Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
(2) Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.

§ 15
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

§ 16
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
(2) Ročnú sadzbu dane z bytov za byt alebo nebytový priestor podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci, jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Takto ustanovená sadzba dane z bytov za byt nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za byt ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení,11) ak § 104g ods. 4 neustanovuje inak.
(3) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci, jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území ustanoviť rôznu ročnú sadzbu dane z bytov za nebytový priestor určený na rôzne účely v bytovom dome. Takto ustanovená sadzba dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení.11)

§ 16a
Výpočet dane z bytov
Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 15 a ročnej sadzby dane z bytov podľa § 16.

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

§ 17
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Od dane sú oslobodené
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, a pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestských častí v Bratislave a Košiciach,
b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
c) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov,
d) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely,
e) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied slúžiace na vedeckovýskumné účely,
f) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov slúžiace materským školám, na základné vzdelávanie,11ca) na stredné vzdelávanie11c) a na vyššie odborné vzdelávanie11c) a slúžiace strediskám praktického vyučovania a ak sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov,
g) pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť.11d)
h) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.
(2) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane z pozemkov alebo oslobodiť od dane z pozemkov
a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie,12)
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,13)
c) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa,14) pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa,15)
d) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov,16) stožiare rozvodu elektrickej energie,17) stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
e) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
f) pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach, národných prírodných pamiatkach, chránených krajinných prvkoch, vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany a územiach medzinárodného významu,18)
g) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
h) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
i) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky),
j) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa,14) na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou,
k) pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi19) alebo fyzické osoby staršie ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,
l) pozemky okrem pozemkov v zastavanej časti obce, na ktorých vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť.
(3) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane alebo oslobodiť od dane zo stavieb alebo od dane z bytov
a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie,12)
b) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,20) stavby užívané na účely sociálnej pomoci20a) a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia,
c) stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
d) stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi,19) fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
e) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
f) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu.
(4) Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení11) podľa miestnych podmienok vekovú hranicu fyzických osôb uvedenú v odsekoch 2 a 3 zvýšiť.
(5) Pri súbehu znížení dane podľa odseku 2 alebo odseku 3 sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.
(6) Ak v prípade viacpodlažnej stavby je oslobodená iba časť stavby, pri určení základu dane sa postupuje takto:
a) výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb v m2, sa vydelí celkovou výmerou podlahovej plochy všetkých podlaží stavby v m2 vrátane výmery podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb,
b) podiel vypočítaný podľa písmena a), zaokrúhlený na stotiny nadol, sa odpočíta od čísla 1,
c) rozdielom zisteným podľa písmena b) sa vynásobí celková výmera stavbou zastavanej plochy v m2.
(7) Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa odsekov 2 až 4 v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote podľa § 99a ods. 1, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

§ 17a
Jednotlivou časťou obce je územne celistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5 % daňovníkov dane z nehnuteľností danej obce a ktorá je ustanovená vo všeobecne záväznom nariadení.11) Ak má daňovník viac nehnuteľností v jednotlivej časti obce, na účely ustanoveného percenta sa považuje za daňovníka len raz. Jednotlivú časť obce môže tvoriť ulica, vzájomne susediace ulice alebo susediace parcely pozemkov.

§ 18
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
(2) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením21) v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.


TRETIA ČASŤ
Daň za psa

§ 22
Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,

§ 23
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§ 24
Základ dane
Základom dane je počet psov.

§ 25
Sadzba dane
Sadzbu dane určí obec v eurách za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

§ 26
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

§ 28
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

§ 29
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií spojených s predmetom dane, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.


ŠTVRTÁ ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 30
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstvá je osobitné užívanie verejného priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.22a)
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.22b)

§ 31
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 32
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

§ 33
Sadzba dane
Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

§ 34
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

§ 34a
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(2) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

§ 34b
Určenie dane podľa pomôcok
(1) Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
(2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok.
(3) Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
(4) Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.37a)

§ 35
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza.

§ 36
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) najmä miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií alebo počas podujatí konaných na území obce, náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.


PIATA ČASŤ
Daň za ubytovanie

§ 37
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

§ 38
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

§ 39
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.

§ 40
Sadzba dane
(1) Sadzbu dane určí obec v eurách na osobu a prenocovanie.
(2) Obec môže všeobecne záväzným nariadením11) ustanoviť rôznu sadzbu dane pre časti obce23a) alebo pre jej jednotlivé katastrálne územia.

§ 41
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

§ 42
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.

§ 43
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane, sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu obci, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.


ŠIESTA ČASŤ
Daň za predajné automaty

§ 44
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

§ 45
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

§ 46
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.

§ 47
Sadzba dane
Sadzbu dane určí obec v eurách za jeden predajný automat a kalendárny rok.

§ 48
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

§ 50
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.

§ 51
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie predajných automatov, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.


SIEDMA ČASŤ
Daň za nevýherné hracie prístroje

§ 52
Predmet dane
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

§ 53
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

§ 54
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

§ 55
Sadzba dane
Sadzbu dane určí obec v eurách za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

§ 56
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

§ 58
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.

§ 59
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.


ÔSMA ČASŤ
Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

§ 60
Predmet dane
(1) Predmetom dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je vjazd a zotrvanie motorového vozidla24) v historickej časti mesta.
(2) Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku.

§ 61
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom25) motorového vozidla.

§ 62
Základ dane
Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta.

§ 63
Sadzba dane
(1) Sadzbu dane určí obec v eurách za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta.
(2) Sadzba dane sa môže určiť aj paušálnou sumou za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta bez ohľadu na počet dní zotrvania v tejto časti mesta.

§ 64
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta a zaniká dňom výjazdu motorového vozidla z historickej časti mesta.

§ 64a
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(2) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

§ 64b
Určenie dane podľa pomôcok
(1) Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
(2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok.
(3) Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
(4) Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.37a)

§ 65
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa historické časti nachádzajú.

§ 66
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) najmä vymedzenie historickej časti, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií alebo určí paušálnu sumu dane a podmienky vyberania paušálnej sumy dane, náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.


DEVIATA ČASŤ
Daň za jadrové zariadenie

§ 67
Predmet dane
Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia25a) (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj po časť kalendárneho roka.

§ 68
Daňovník
Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia25b) na výrobu elektrickej energie.

§ 69
Základ dane
Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky.25c) Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane neprihliada.

§ 70
Sadzba dane
(1) Sadzba dane je v obciach, ktorých zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením25c) v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach v pásme
1. do 1/3 polomeru oblasti ohrozenia (ďalej len „polomer“)          0,0039 eura za m2
2. nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru          0,0013 eura za m2 
3. nad 2/3 polomeru          0,0006 eura za m2.
(2) Ak sa zastavané územie obce nachádza vo viacerých pásmach oblasti ohrozenia jadrovým zariadením u jedného prevádzkovateľa, použije sa vyššia sadzba dane pre katastrálne územie obce.

§ 71
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.

§ 72
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

§ 73
Vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daň vyrubí správca dane rozhodnutím do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.
(2) Daň sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 69 a sadzby dane podľa § 70.
(3) Ak sa v rôznych oblastiach ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, nachádza zastavané územie obce v rovnakom pásme podľa § 70, správca dane vyrubí každému daňovníkovi pomernú časť dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako podiel dane podľa odseku 2 pripadajúci na jednotlivých daňovníkov, pričom celková daň nesmie prekročiť daň vypočítanú podľa odseku 2 pre toto rovnaké pásmo.
(4) Ak sa v rôznych oblastiach ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, nachádza zastavané územie obce v rôznych pásmach podľa § 70, správca dane vyrubí každému daňovníkovi pomernú časť dane. Pomerná časť dane na týchto daňovníkov sa vypočíta ako súčin príslušného koeficientu a dane podľa odseku 2 pripadajúcej na daňovníka s najvyššou sadzbou dane. Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je daň pripadajúca na príslušného daňovníka podľa odseku 2 v tejto oblasti ohrozenia jadrovým zariadením a v ktorého menovateli je súčet daní za daňovníkov v rôznych pásmach oblastí ohrozenia jadrovým zariadením.
(5) Ak je niekoľko daňovníkov v lokalite jadrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach,25d) ktorým boli Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky schválené rôzne oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, správca dane vyrubí každému z nich pomernú časť dane, ktorá sa určí ako podiel dane vypočítanej podľa odseku 2 pripadajúci na jednotlivých daňovníkov.
(6) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§ 73a
Určenie dane podľa pomôcok
(1) Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
(2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok.
(3) Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
(4) Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.37a)

§ 75
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, ktorej zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia25c) jadrovým zariadením.

§ 76
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) najmä sadzbu dane, začlenenie obce do pásma rozhodujúceho na určenie sadzby dane podľa § 70, náležitosti oznamovacej povinnosti a prípadné oslobodenia od dane.


DESIATA ČASŤ
Poplatok

§ 77
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov,26a) použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.26b)
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt27) alebo prechodný pobyt28) alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu29) alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu,30) vinicu,31) ovocný sad,32) trvalý trávny porast33) na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku34) a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha35) (ďalej len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.
(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
(5) Ak tak obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení,11) poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom,36) poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca,37) ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len „platiteľ“).
(6) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(7) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
(8) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

§ 78
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku je
a) najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov alebo najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659 eura za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
b) najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a kalendárny deň.
(2) Sadzba poplatku podľa odseku 1 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob pripadajúcich na jeden liter, dm3 alebo kilogram týchto odpadov (pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak obec zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia.
(3) Ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením11) sadzbu poplatku, platí sa poplatok podľa odseku 1 v najnižšej sadzbe.
(4) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením11) pri množstvovom zbere rôzne sadzby poplatku v závislosti od objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov v rozsahu dolnej a hornej výšky poplatku určenej v odseku 1 písm. a).

§ 79
Určenie poplatku
(1) Ak je v obci zavedený množstvový zber, obec určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
(2) Ak v obci nie je zavedený množstvový zber, obec určí poplatok na zdaňovacie obdobie, ako
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c).
(3) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet
a) priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (ďalej len „priemerný počet zamestnancov“), a
b) priemerného počtu
1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a
2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby.
(4) Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období nevypočíta podľa odseku 3, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacom obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou, pričom koeficient nesmie mať vyššiu hodnotu ako 1, a
b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 3 písm. b).
(5) Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 3 je
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo
b) ak nie je možné postupovať podľa písmena a)
1. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť podľa § 80 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo
2. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca zdaňovacieho obdobia.

§ 80
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

§ 81
Vyrubenie poplatku a splatnosť
(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím.
(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(4) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

§ 81a
Určenie poplatku podľa pomôcok
(1) Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 80, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
(2) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, správca dane určí poplatok podľa pomôcok.
(3) Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
(4) Na postup správcu dane pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.37a)

§ 82
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení.11)
(2) A település csökkenti vagy elengedi az illetéket arra az időszakra, amelyre az illetékköteles alany igazolja a településnek az illeték csökkentésének vagy elengedésének feltételeit és benyújtja a település általános érvényű rendeletében11) meghatározott dokumentumokat, hogy az adómegállapítási időszakból több, mint 90 napot nem tartózkodik vagy nem tartózkodott a település területén.
(3) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

§ 83
Splnomocňovacie ustanovenie
(1) Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku v súlade s § 78 ods. 1, hodnotu koeficientu, pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 1, podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2.
(2) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením11) k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku aj podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozu v súlade s § 78 ods. 4, zníženie poplatku alebo oslobodenie od poplatku poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.


JEDENÁSTA ČASŤ
Daň z motorových vozidiel

§ 84
Predmet dane
(1) Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O38) (ďalej len „vozidlo"), ktoré je evidované38a) v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie12) alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov39) (ďalej len „podnikanie").
(2) Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo
a) používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,40)
b) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II45aa) je označené ako špeciálne vozidlo.41)

§ 85
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá
a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II45aa);42) ak ide o prenájom vozidla bez predkupného práva, daňovníkom je osoba, ktorá je zapísaná v dokladoch vozidla ako vlastník,
b) používa vozidlo, v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II45aa) ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
c) používa vozidlo, v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II45aa) ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.
(2) Daňovníkom je tiež
a) zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady42a) zamestnancovi za použitie vozidla; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b) stála prevádzkareň43) alebo iná organizačná zložka43) osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.

§ 86
Oslobodenie od dane
(1) Od dane z motorových vozidiel je oslobodené vozidlo
a) v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II45aa) ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaný vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť.
(2) Vyšší územný celok môže vo všeobecne záväznom nariadení44) podľa miestnych podmienok znížiť daň na vozidlo používané
a) ako vozidlo záchrannej zdravotnej služby,45) vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
b) ako vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme,
c) ako vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe,
d) na podnikanie, ktoré spĺňa limity úrovne EURO 3, EURO 4, EURO 5, EEV a EURO 6.45a)
(3) Pri súbehu znížení dane podľa odseku 2 sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.
(4) Vozidlo používané podľa odseku 2 môže vyšší územný celok vo všeobecne záväznom nariadení44) podľa miestnych podmienok oslobodiť od dane.
(5) Zníženie dane a oslobodenie od dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.

§ 87
Základ dane
Základom dane pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť alebo najväčšia prípustná celková hmotnosť (ďalej len „hmotnosť“) v tonách a počet náprav podľa osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II.45aa)

§ 88
Sadzba dane
(1) Vyšší územný celok môže na svojom území zaviesť daň z motorových vozidiel všeobecne záväzným nariadením,44) v ktorom určí sadzby dane, ktoré nesmú byť nižšie ako minimálne sadzby dane uvedené v prílohe č. 4 k tomuto zákonu.
(2) Sadzba dane sa určí pre
a) osobný automobil podľa zdvihového objemu motora v cm3 uvedeného v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II45aa)
b) úžitkové vozidlo a autobus podľa hmotnosti a počtu náprav uvedených v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II45aa) osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo,
c) vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahač a náves) podľa hmotnosti a počtu náprav uvedených v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II45aa) osobitne pre ťahač a osobitne pre náves; vozidlo sa z hľadiska určenia sadzby dane zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa hmotnosti uvedenej v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II45aa) osobitne ťahač a osobitne náves.

§ 89
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie, ak odsek 3 neustanovuje inak.
(2) Daňová povinnosť zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.
(3) Daňová povinnosť právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, vzniká dňom nasledujúcim po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.

§ 90
Oznamovacia povinnosť, zdaňovacie obdobie a daňové priznanie
(1) Daňovník, ktorému zanikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému správcovi dane podľa § 99 ods. 5 alebo ods. 6 do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti okrem daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a).
(2) Daňovník je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane a v tejto lehote je daň splatná, ak odseky 3 až 6 neustanovujú inak.
(3) Ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. januárom a končí sa dňom, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie, podáva jeho právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane podľa § 99 ods. 5 alebo ods. 6. V tejto lehote je daň splatná.
(4) Ak je na daňovníka vyhlásený konkurz, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. januárom a končí sa dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu, podáva správca v konkurznom konaní do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane podľa § 99 ods. 5 alebo ods. 6. V tejto lehote je daň splatná. Ak vozidlo daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, je naďalej predmetom dane počas konkurzu, daňové priznanie podáva správca v konkurznom konaní,45ab) ktorý postupuje podľa odseku 2.
(5) Ak sa daňovník zrušuje likvidáciou, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. januárom a končí sa dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie, podáva likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane podľa § 99 ods. 5 alebo ods. 6. V tejto lehote je daň splatná.
(6) Ak daňovník zomrie, daňové priznanie je povinný podať dedič alebo podľa dohody jeden z dedičov. Ak sa nedohodnú, kto podá daňové priznanie, určí ho správca dane. Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. V tejto lehote je daň splatná.
(7) V daňovom priznaní sa uvádza, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul, dodatok obchodného mena, ak takýto má, adresa trvalého pobytu, rodné číslo alebo daňové identifikačné číslo,45ac) ak ho má pridelené, dátum narodenia, ak ide o právnickú osobu, obchodné meno alebo názov, daňové identifikačné číslo45ac) a sídlo. Osoby sú povinné vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.22)

§ 91
Preddavky na daň a platenie dane
(1) Preddavok na daň je platba na daň, ktorú je daňovník povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia.
(2) Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 660 eur a nepresiahne 8 292 eur, je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.
(3) Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 eur, je povinný platiť mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
(4) Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 660 eur, a daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie neplatí.
(5) Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane uvedenej v platnom všeobecne záväznom nariadení44) za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane.
(6) Daňovník podľa odsekov 2 a 3 vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.
(7) Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia a ak vznikne a zanikne daňová povinnosť v jeden deň, je daňovník povinný zaplatiť pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.
(8) Pomernú časť dane vypočítanú ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme, je daňovník povinný zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania.
(9) Na platenie preddavkov na daň nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik oslobodenia od dane v priebehu zdaňovacieho obdobia.
(10) Ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak, ako je ustanovené v odsekoch 2 a 3. Správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak aj na základe žiadosti daňovníka. Proti rozhodnutiu správcu dane o platení preddavkov na daň inak na základe žiadosti daňovníka sa nemožno odvolať.
(11) Preddavky na daň platí daňovník tomu daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia.
(12) Ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel v lehote na podanie daňového priznania. Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, vzniknutý daňový preplatok sa použije podľa osobitného predpisu.45b)

§ 93
Kombinovaná doprava
(1) Za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období najmenej 60-krát v rámci kombinovanej dopravy, daňovník uplatní zníženie dane vo výške 50 % podaním daňového priznania.
(2) Kombinovaná doprava je doprava, ktorá sa realizuje v počiatočnom alebo konečnom úseku prepravnej trasy po pozemnej komunikácii46) a na inom úseku prepravnej trasy železnicou alebo vodnou, alebo námornou dopravou.
(3) Použitie pozemných komunikácií46) pri jednej prepravnej trase v rámci kombinovanej dopravy nesmie prekročiť vzdušnou čiarou medzi miestom naloženia a najbližším terminálom kombinovanej dopravy a z terminálu do miesta vyloženia vzdialenosť 150 km.
(4) Použitie vozidla v rámci kombinovanej dopravy podľa odseku 1 daňovník preukáže dokladom potvrdeným príslušným terminálom kombinovanej dopravy.

§ 95
Súčinnosť
Vyšší územný celok je povinný zaslať Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky jeden výtlačok všeobecne záväzného nariadenia,44) ktorým zaviedol daň z motorových vozidiel alebo zmenil sadzby dane alebo podmienky oslobodenia od dane, do piatich kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

§ 96
Výklad niektorých pojmov
(1) Úžitkovým vozidlom sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4.38)
(2) Celková hmotnosť vozidla je súčet pohotovostnej a užitočnej hmotnosti. Najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla je uvedená v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II.45aa) V návesových jazdných súpravách sa celkovou hmotnosťou jednotlivého vozidla rozumie numerický súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy.


DVANÁSTA ČASŤ
Spoločné ustanovenia

§ 97
Vzťah k medzinárodným zmluvám
Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ustanovuje inak.

§ 98
Miestnu daň podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h) a ods. 3 možno zaviesť a zrušiť, určiť a zmeniť sadzby dane, hodnotu pozemku, príplatok za podlažie, oslobodenie od dane alebo zníženie dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

§ 98a
Použitie označenej a neoznačenej platby
(1) Daňovník označí platbu miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 spôsobom, ktorý určí obec rozhodnutím o vyrubení dane a poplatku alebo rozdielu dane a poplatku; ak platbu neoznačí, obec ju použije podľa odseku 2.
(2) Obec neoznačenú platbu použije na úhradu daňového nedoplatku, na splátku miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti podľa § 2 ods. 1 a 2 s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby, inak na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov. Ak existuje viacero daňových nedoplatkov a splátok miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti podľa § 2 ods. 1 a 2 s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne.
(3) Pri použití daňového preplatku miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 a pri vrátení pomernej časti miestnej dane podľa § 34a ods. 3, § 64a ods. 3 a § 99h a pomernej časti poplatku podľa § 82 sa ustanovenie odseku 2 použije primerane.
(4) Ak nemožno použiť neoznačenú platbu podľa odseku 2 alebo postup podľa odseku 3, obec vráti na základe žiadosti neoznačenú platbu, daňový preplatok miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 alebo ich pomernú časť do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.

§ 98b
Elektronické služby
(1) Obec môže poskytovať elektronické služby.
(2) Daňovník pri elektronickej komunikácii s obcou má po zadaní prístupových údajov na webovom sídle obce sprístupnenú osobnú internetovú zónu, ktorej obsahom sú najmä
a) spis daňovníka v elektronickej forme,
b) elektronický výpis z osobného účtu daňovníka,
c) prístup na elektronickú podateľňu,
d) elektronická osobná schránka,
e) katalóg služieb.
(3) Elektronickú adresu elektronickej podateľne zverejňuje obec na svojom webovom sídle, ako aj na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy.
(4) Elektronická osobná schránka je elektronická schránka, ktorá je určená na komunikáciu s obcou.
(5) Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením11) a uverejní ho na svojom webovom sídle.

§ 99
Správa dane
(1) Správu dane z nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. a) vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.
(2) Správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 písm. b) až h) a poplatku podľa § 2 ods. 2 vykonáva obec, ktorá ich na svojom území zaviedla.
(3) Správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 vykonávajú v Bratislave a v Košiciach mestské časti, ak tak ustanoví štatút mesta.46a)
(4) Správou miestnych daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 nie je možné poveriť iné právnické osoby alebo fyzické osoby.
(5) Správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka. Ak ide o daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a), správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa sídla zamestnávateľa. Ak ide o daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. b), správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa sídla stálej prevádzkarne alebo inej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky. Ak vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný ku dňu vzniku daňovej povinnosti. Na zmenu miestnej príslušnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.
(6) Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť správcu dane z motorových vozidiel podľa odseku 5, postupuje sa podľa osobitného predpisu.46b)
(7) Pri zmene miestnej príslušnosti sa na účely vrátenia daňového preplatku na dani z motorových vozidiel, vymáhania daňového nedoplatku na dani z motorových vozidiel a vyrubenia úroku z omeškania na dani z motorových vozidiel považuje za správcu dane ten daňový úrad, u ktorého preplatok na dani z motorových vozidiel alebo nedoplatok na dani z motorových vozidiel vznikol. Pri zmene miestnej príslušnosti je na uloženie pokuty príslušný ten správca dane, ktorému malo byť daňové priznanie podané.

§ 99a
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroj
(1) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak. Daňovník nie je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b).
(2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
(3) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

§ 99b
Čiastkové priznanie
(1) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane v lehote podľa § 99a ods. 1.
(2) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
(3) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením a už podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti príslušnému správcovi dane.
(4) V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje vrátane čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich.

§ 99c
Opravné priznanie a dodatočné priznanie
(1) Pred uplynutím lehoty na podanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich môže daňovník podať opravné priznanie. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie, pričom na podané priznanie alebo čiastkové priznanie alebo predchádzajúce opravné priznanie sa neprihliada.
(2) Daňovník je povinný podať dodatočné priznanie, ak zistí, že v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo v čiastkovom priznaní k týmto daniam alebo niektorej z nich neuviedol správne údaje na vyrubenie dane najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich. Dodatočným priznaním nie je možné meniť účel využitia stavby.

§ 99d
Spoločné ustanovenie k § 99a až 99c
(1) Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods. 4, § 9 ods. 4 a § 13 ods. 2), priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.
(2) Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane. Ak príslušné priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, zníženie dane alebo oslobodenie od dane sa pri vyrubení dane zohľadní tomu spoluvlastníkovi, ktorý spĺňa podmienku na zníženie dane alebo oslobodenie od dane.
(3) V priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa uvádza, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena, ak takýto má, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Osoby sú povinné vyplniť všetky údaje podľa priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.22)
(4) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie.
(5) Na príslušné priznanie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a ustanovenie osobitného predpisu47) vzťahujúce sa na daňové priznanie. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99b sa považuje za daňové priznanie, opravné priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa§ 99c ods. 1 sa považuje za opravné daňové priznanie a dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99c ods. 2 sa považuje za dodatočné daňové priznanie podľa osobitného predpisu.47)
(6) Ak bola na základe údajov uvedených v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, čiastkovom priznaní k týmto daniam alebo dodatočnom priznaní vyrubená daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorá bola vyrubená po kontrole, správca dane uloží pokutu vo výške 10% zo sumy, o ktorú zvýšil daň rozhodnutím.
(7) Ak bola daň vyrubená na základe dodatočného priznania k priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo čiastkovému priznaniu k týmto daniam, ktorá v porovnaní s daňou vyrubenou na základe priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo čiastkového priznania k týmto daniam predstavuje zvýšenie dane, správca dane uloží pokutu vo výške 5% z rozdielu medzi vyrubenou daňou na základe dodatočného priznania a daňou vyrubenou na základe priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo čiastkového priznania k týmto daniam.

§ 99e
Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje
(1) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak odseky 2 až 4, 6 a 7 neustanovujú inak.
(2) Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením alebo dedením správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností vydražiteľovi alebo dedičovi, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak správca dane nevyrubil daň vlastníkovi draženej nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností do konca mesiaca, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. Ak správca dane nevyrubil daň poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností dedičovi začínajúc mesiacom, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
(4) Ak správca dane nevyrubil daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje podľa odseku 1 alebo odseku 3 a v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla daňová povinnosť, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane do zániku daňovej povinnosti podľa § 26, 48, 56.
(5) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň z nehnuteľností rozhodnutím zástupcovi, ktorý podal príslušné priznanie, a pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov tomu z manželov, ktorý podal príslušné priznanie.
(6) Správca dane na základe dodatočného priznania a dodatočného čiastkového priznania vyrubí rozhodnutím rozdiel dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočné priznanie týka, a tiež na nasledujúce zdaňovacie obdobia, v ktorých boli daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubená aj bez podania priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich, ak sa na nasledujúce zdaňovacie obdobia dodatočné priznanie vzťahuje.
(7) Ak daňovník podal dodatočné priznanie na zdaňovacie obdobie, na ktoré už podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich, a daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje ešte neboli vyrubené na základe podaného priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich na zdaňovacie obdobie, správca dane vyrubí daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje alebo niektorú z nich s prihliadnutím na dodatočné priznanie.
(8) Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 má odkladný účinok v tej časti výroku rozhodnutia, ktorá bola odvolaním napadnutá. Ak je podaný opravný prostriedok, napadnutá časť výroku rozhodnutia sa vylúči na samostatné konanie, na ktoré sa uplatní postup podľa osobitného predpisu47) primerane. Právoplatnosť rozhodnutia v ostatných častiach výroku nie je dotknutá.
(9) Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení11) určiť sumu dane, ktorú nebude vyrubovať podľa tohto ustanovenia, najviac v úhrne do sumy piatich eur.
(10) Ak dôjde počas zdaňovacieho obdobia k zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich, správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť dane. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje; proti novému rozhodnutiu alebo časti výroku rozhodnutia možno podať odvolanie.

§ 99f
Zánik práva vyrubiť daň
Ak daňovník v ďalších zdaňovacích obdobiach nie je povinný podať na zdaňovacie obdobie priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich a správca dane na toto zdaňovacie obdobie daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje nevyrubí, právo na vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na toto zdaňovacie obdobie zaniká po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom sa mali vyrubiť daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.

§ 99g
Splatnosť a platenie dane v splátkach
(1) Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(2) Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje v splátkach; ak je vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 33 000 eur, správca dane určí platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

§ 99h
Vrátenie pomernej časti dane
Správca dane vráti pomernú časť dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich v lehote podľa § 99b ods. 2.

§ 100
Rozpočtové určenie miestnych daní
(1) Výnos z daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 vrátane výnosu z pokuty a úroku z omeškania vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu obce, ktorá je správcom dane.
(2) Výnos dane podľa § 2 ods. 3 vrátane výnosu pokuty a úroku z omeškania vzťahujúcich sa k tejto dani a zaplatený preddavok na daň je príjmom rozpočtu vyššieho územného celku, v ktorého územnom obvode je sídlo správcu dane. Správca dane poukáže tieto výnosy za kalendárny mesiac vyššiemu územnému celku do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

§ 101
Zaokrúhľovanie
(1) Základ dane podľa § 7 sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
(2) Daň, preddavky na daň z motorových vozidiel a poplatok podľa tohto zákona sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Splátky dane podľa tohto zákona sa zaokrúhľujú tak, aby ich súčet zodpovedal sume vyrubenej dane po zaokrúhlení.

§ 102
Postup pri správe miestnych daní a poplatku
Na správu miestnych daní a poplatku sa vzťahuje osobitný predpis,47) ak tento zákon v § 28, 34a, 34b, 35, 41, 42, 50, 58, 64a, 64b, 65, 72, 73, 73a, 75, 81a, 82, 90, 91, 93, 98a, 98b, 99, 99a až 99h neustanovuje inak.


TRINÁSTA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 103
(1) Obec a vyšší územný celok môžu všeobecne záväzným nariadením zaviesť miestnu daň podľa tohto zákona prvýkrát s účinnosťou najskôr od 1. januára 2005. Obec zavedie poplatok podľa tohto zákona prvýkrát s účinnosťou najskôr od 1. januára 2005.
(2) Obec môže na rok 2005 zaviesť miestnu daň podľa tohto zákona, ktorej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením najneskôr s účinnosťou od 1. októbra 2005. Ak obec vydá všeobecne záväzné nariadenie po 1. januári 2005, určí pre rok 2005 primeranú lehotu na podanie daňového priznania alebo na oznamovaciu povinnosť, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako dva mesiace od účinnosti všeobecne záväzného nariadenia obce; vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, ak správca dane neurčí všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok dlhšiu lehotu splatnosti dane.
(3) Miestne dane zavedené podľa odseku 2 sa platia v lehote určenej podľa odseku 2 a v sume zodpovedajúcej pomernej časti ročnej dane za zostávajúce zdaňovacie obdobie roku 2005.
(4) Výnos z cestnej dane vyberanej daňovými úradmi od 1. decembra 2004 vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tejto dani bude príjmom vyššieho územného celku, v ktorého územnom obvode je vozidlo evidované, a daňový úrad poukáže tento výnos vyššiemu územnému celku.
(5) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že jedným z kritérií pre oslobodenie alebo zníženie miestnej dane, miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude vykonávanie dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu47a) v prospech obce na podporu plnenia jej úloh.

§ 104
(1) Daňovník dane z nehnuteľností podľa tohto zákona je povinný podať daňové priznanie prvýkrát do 28. februára 2005 alebo v lehote určenej správcom dane podľa § 103 ods. 2 okrem daňovníkov, ktorým oslobodenie a úľavy zostávajú v platnosti podľa odsekov 2 až 4. Daňovníkovi, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie do 28. februára 2005, správca dane vyrubí daň najneskôr do 30. septembra 2005. Takto vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(2) Oslobodenie od domovej dane podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení neskorších predpisov zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.
(3) Oslobodenia od dane zo stavieb uplatnené podľa § 9 ods. 1 písm. g) až j) zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov a oslobodenie od dane z bytov podľa § 11c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.
(4) Úľavy od dane z pozemkov, ktoré poskytol správca dane podľa § 12 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty určenej správcom dane.
(5) V Bratislave a v Košiciach daňové konanie vo veciach dane z nehnuteľností začaté pred 1. januárom 2005 sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(6) Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2005 podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov okrem § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(7) Na daňové povinnosti podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov okrem § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani za zdaňovacie obdobie roku 2004 a zdaňovacie obdobia pred rokom 2004 a na skutočnosti, ktoré nastali do účinnosti tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(8) V roku 2005 v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave správu dane z nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. a) vykonáva pre správcu dane mestská časť,48) na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Výnos dane z nehnuteľností za rok 2005 vrátane výnosu dane z nehnuteľností za rok 2004 je príjmom rozpočtu príslušnej mestskej časti na rok 2005. Kladný rozdiel medzi výnosom dane z nehnuteľností za rok 2005 a výnosom dane z nehnuteľností podľa doterajších predpisov za rok 2004 príslušná mestská časť poukáže hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave do 30 dní po lehotách splatnosti dane alebo splátok dane.
(9) Ak k 1. januáru 2005 vyšší územný celok zavedie daň z motorových vozidiel, za vozidlá, ktoré sú predmetom dane a ktoré sú k 1. januáru 2005 evidované v územnom obvode tohto vyššieho územného celku, podá daňové priznanie do 31. januára 2005 a zaplatí daň v lehotách a za podmienok uvedených v § 91 fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je daňovníkom podľa § 85.
(10) Správca dane je povinný do 31. mája 2005 oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky celkovú sumu priznanej dane z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie roku 2005 zistenú na základe podaných daňových priznaní podľa stavu k 1. máju 2005.
(11) Správca dane je povinný do 31. mája 2006 oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky celkovú sumu priznanej dane z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie roku 2006 zistenú na základe podaných daňových priznaní podľa stavu k 1. máju 2006.
(12) Správca dane je povinný poskytnúť Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje o dani z nehnuteľností, najmä údaje o celkovom počte daňovníkov, o počte daňovníkov podľa druhov pozemkov, stavieb a bytov, o výmere pozemkov podliehajúcich dani z pozemkov, o výmere zastavanej plochy stavieb, podlahovej plochy bytov, údaje o oslobodení od dane z nehnuteľností a znížení dane z nehnuteľností, o vyrubenej dani z nehnuteľností, o zaplatenej dani z nehnuteľností, sankciách a údaje o nedoplatkoch na dani z nehnuteľností. Údaje správca dane predkladá raz ročne do 31. marca po skončení zdaňovacieho obdobia na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky opatrením. V opatrení Ministerstvo financií Slovenskej republiky ustanoví aj ďalšie podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností. Správca dane poskytuje tieto údaje prvýkrát v roku 2010 za zdaňovacie obdobie roku 2009.

§ 104a
(1) Ak daňová povinnosť k miestnym daniam a poplatková povinnosť k poplatku vznikne do 31. decembra 2005, postupuje sa podľa predpisov platných do 30. novembra 2005; to sa vzťahuje aj na splnenie oznamovacej povinnosti.
(2) Ak obec, ktorá vykonávala správu dane z nehnuteľností v zdaňovacom období roku 2005, vyrubila daň zo stavieb tak, že do základu tejto dane zahrnula aj prečnievajúcu časť strešnej konštrukcie stavby, zabezpečí súlad s týmto zákonom najneskôr v zdaňovacom období roku 2007.

§ 104b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2007
(1) Ak daňová povinnosť k miestnym daniam, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť vzniknú do 31. decembra 2007, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30. novembra 2007. Daň za jadrové zariadenie sa za rok 2007 vyrubuje podľa predpisov účinných od 1. decembra 2007.
(2) Daňovník dane z motorových vozidiel v roku 2008 platí preddavky na daň v súlade s § 91 ods. 1 a 2 v znení účinnom od 1. decembra 2007 tomu správcovi dane, ktorý je miestne príslušný podľa evidencie vozidla k 1. januáru 2008.
(3) Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podľa § 90 v znení účinnom od 1. decembra 2007 prvýkrát podá v lehote do 31. januára 2009.

§ 104c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1) Ak správca dane vyrubí miestnu daň a poplatok po. januári 2009 za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v sume vypočítanej podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008, túto sumu prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli podľa osobitného predpisu.49)
(2) Ak má správca dane vrátiť miestnu daň alebo poplatok alebo ich pomernú časť zaplatené pred 1. januárom 2009 v slovenských korunách v sume vypočítanej podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008, túto sumu prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli podľa osobitného predpisu.49)
(3) V daňovom priznaní podľa § 90 sa preddavky na daň z motorových vozidiel na rok 2008 uvedú v slovenských korunách a daň z motorových vozidiel za rok 2008 sa vypočíta v slovenských korunách a suma rozdielu dane z motorových vozidiel podľa § 91 ods. 11 sa prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli podľa osobitného predpisu.49)

§ 104d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2009
Ak daňová povinnosť k dani za jadrové zariadenie vznikne do 31. decembra 2009, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30. novembra 2009.

§ 104e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2011
Ustanovenie § 8 ods. 2 účinné od 1. marca 2011 sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie roku 2012.

§ 104f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2012
(1) Ak daňová povinnosť k miestnym daniam podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 3, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť okrem oznamovacej povinnosti k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a ohlasovacia povinnosť k poplatku vznikne do 31. decembra 2012, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012.
(2) Daňovník, ktorý podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, podá čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia pri vzniku daňovej povinnosti k ďalšej nehnuteľnosti alebo zániku daňovej povinnosti.
(3) Ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb ustanovenej správcom dane podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, správca dane pri každej ďalšej zmene sadzby dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach zníži tento násobok; ak správca dane tento násobok nezníži, uplatní sa sadzba dane zo stavieb ustanovená v § 12 ods. 1.
(4) Ak je najvyššia sadzba dane z bytov väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane z bytov ustanovenej správcom dane podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, správca dane pri každej ďalšej zmene sadzby dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach zníži tento násobok; ak správca dane tento násobok nezníži, uplatní sa sadzba dane z bytov ustanovená v § 16 ods. 1.
(5) Daňovník, ktorý bol povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a podal oznámenie podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012 a vznikne alebo zanikne mu daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich od 1. decembra 2012, je povinný podať čiastkové priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich podľa § 99b.
(6) Daňovník, ktorý bol povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a túto povinnosť nesplnil podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, je povinný podať priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich podľa § 99a alebo čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa § 99b.
(7) Daňovníkovi, ktorý bol povinný platiť daň za psa podľa § 27 ods. 3, daň za predajné automaty podľa § 49 ods. 3 a daň za nevýherné hracie prístroje podľa § 57 ods. 3 bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia podľa predpisu účinného do 30. novembra 2012, správca dane vyrubí daň rozhodnutím prvýkrát podľa predpisu účinného od 1. decembra 2012 na zdaňovacie obdobie roku 2013.
(8) Ak obec nevyrubovala poplatok podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, vyrubí poplatok rozhodnutím prvýkrát podľa predpisu účinného od 1. decembra 2012 na zdaňovacie obdobie roku 2013.

§ 104g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013
(1) Ustanovenie § 17 ods. 1 písm. f) v znení účinnom od 1. decembra 2013 sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie roku 2013.
(2) Ak správca dane v zdaňovacom období roku 2013 vyrubil daň z nehnuteľností tak, že zdanil pozemky a stavby alebo ich časti, ktoré sú podľa § 17 ods. 1 písm. f) v znení účinnom od 1. decembra 2013 oslobodené, zabezpečí súlad s týmto zákonom najneskôr do 31. januára 2014.
(3) Ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie roku 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb, správca dane zosúladí tento násobok s § 12 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane zo stavieb na zdaňovacie obdobie roku 2024, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie obdobie nesmie byť vyšší ako násobok ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu obdobiu. Ustanovenie § 104f ods. 3 sa neuplatňuje.
(4) Ak je najvyššia sadzba dane z bytov ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie roku 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane z bytov, správca dane zosúladí tento násobok s § 16 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane z bytov na zdaňovacie obdobie roku 2024, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie obdobie nesmie byť vyšší ako násobok ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu obdobiu. Ustanovenie § 104f ods. 4 sa neuplatňuje.
(5) Konania začaté pred 1. decembrom 2013 sa dokončia podľa § 99e ods. 8 v znení účinnom od 1. decembra 2013.

§ 104h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. októbra 2014
Ak daňová povinnosť k miestnym daniam, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť vzniknú do 31. decembra 2014, postupuje sa podľa predpisov účinných do 14. októbra 2014.

§ 105
(1) Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznámi Európskej komisii nahradenie cestnej dane daňou z motorových vozidiel.

§ 106
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1. zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1996 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 339/2000 Z. z., zákona č. 58/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 560/2001 Z. z., zákona č. 463/2002 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z. a zákona č. 218/2004 Z. z.,
2. zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 329/1997 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 493/2001 Z. z. a zákona č. 476/2003 Z. z.,
3. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 335/1999 Z. z. a zákona č. 191/2004 Z. z.,
4. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení vyhlášky č. 72/1994 Z. z., vyhlášky č. 142/1996 Z. z., vyhlášky č. 74/1997 Z. z., zákona č. 329/1997 Z. z. a vyhlášky č. 546/2003 Z. z.

§ 107
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004 okrem § 106, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.


1) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.
2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
3) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z.
5) § 15 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
6) § 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
7) Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 74/2011 Z. z.
8) § 12 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
9) § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
10) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
11) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
11a) § 43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
11aa) § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
11aaa) Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11ab) § 2 písm. b) druhý bod zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11b) § 139b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
11c) § 16 ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11ca) § 16 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 324/2012 Z. z.
11d) § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12) § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
13) § 17 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve.
14) Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z.
Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
17) Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
18) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
19) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20) Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20a) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21) Napríklad zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
22) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
22a) Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.
22b) Napríklad § 20 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, § 10 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z.
23a) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
24) § 2 písm. x) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 450/2003 Z. z.
25) § 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25a) § 2 písm. f) prvý bod zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25b) § 5 ods. 3 písm. b) a c) a § 19 ods. 1 zákona č. 541/2004 Z. z.
25c) § 4 ods. 1 písm. e) a § 28 ods. 5 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z.
25d) Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26a) § 54a ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z.
26b) § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 343/2012 Z. z.
27) § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z.
28) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.
§ 17 až 33 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2002 Z. z.
29) § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
30) § 9 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
31) § 9 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
32) § 9 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
33) § 9 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
34) § 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
35) § 9 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
36) Napríklad § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 158/1998 Z. z.
37) § 6 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z.
§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
37a) § 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
38) § 3 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
38a) § 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
39) § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
40) § 127 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z.
41) § 3 ods. 1 zákona č. 725/2004 Z. z.
42a) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
43) § 16 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 21 Obchodného zákonníka.
44) § 8 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
45) Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z.
45a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel v znení nariadenia vlády č. 179/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení nariadenia vlády č. 165/2007 Z. z.
Vyhláška Ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb. o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčasti motorových vozidiel.
45aa) § 23 a § 112e ods. 1 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
45ab) § 159 zákona č. 563/2009 Z. z.
45ac) § 67 zákona č. 563/2009 Z. z.
45b) § 79 zákona č. 563/2009 Z. z.
46) Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
46a) § 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
§ 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
46aa) § 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
46b) § 7 ods. 1 a 4 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
47) Zákon č. 563/2009 Z. z.
47a) Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
48) Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
49) § 2 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z.


Príloha č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.

HODNOTA ORNEJ PÔDY (OP) A TRVALÝCH TRÁVNATÝCH PORASTOV (TTP)
Okres Kód KÚ* Názov katastrálneho územia/okresu Hodnota v eurách/m2
OP TTP
101 okres BRATISLAVA I. 0,0000 0,0000
101 804096 Staré Mesto 0,0000 0,0000
102 okres BRATISLAVA II. 0,8328 0,0000
102 804274 Nivy 0,7913 0,0000
102 847755 Podunajské Biskupice 0,8657 0,0000
102 805556 Ružinov 0,6844 0,0000
102 805343 Trnávka 0,8418 0,0000
102 870293 Vrakuňa 0,6847 0,0000
103 okres BRATISLAVA III 0,4836 0,0989
103 804690 Nové Mesto 0,2038 0,0000
103 805866 Rača 0,3980 0,1082
103 805700 Vajnory 0,7083 0,0166
103 804380 Vinohrady 0,1573 0,1576
104 okres BRATISLAVA IV 0,4836 0,0687
104 805301 Devín 0,2190 0,0511
104 810649 Devínska Nová Ves 0,5228 0,0816
104 806099 Dúbravka 0,2476 0,0166
104 805211 Karlova Ves 0,2190 0,0511
104 806005 Lamač 0,4637 0,0972
104 871796 Záhorská Bystrica I 0,4962 0,0570
105 okres BRATISLAVA V 0,7913 0,1085
105 809985 Čunovo 0,7442 0,1145
105 822256 Jarovce 0,8225 0,1145
105 804959 Petržalka 0,6678 0,1032
105 853771 Rusovce 0,8222 0,1145
106 okres MALACKY 0,4610 0,0922
106 991970 Bažantnica 0,2741 0,0607
106 803693 Borinka I 0,4690 0,0000
106 803707 Borinka II 0,0000 0,0650
106 991988 Červený Kríž 0,2741 0,0607
106 814482 Gajary 0,4610 0,1387
106 821756 Jablonové 0,2741 0,0607
106 821888 Jakubov 0,3671 0,0683
106 826626 Kostolište 0,4653 0,0534
106 829773 Kuchyňa 0,2974 0,0617
106 830399 Láb 0,4892 0,0511
106 833231 Lozorno 0,2758 0,0564
106 835196 Malacky 0,4700 0,0634
106 835625 Malé Leváre 0,3770 0,1135
106 836079 Marianka 0,3004 0,0600
106 859320 Mást I 0,6300 0,0683
106 859346 Mást II 0,5988 0,1055
106 859354 Mást III 0,9958 0,1035
106 991295 Nivky 0,2741 0,0607
106 991953 Obora 0,2741 0,0607
106 845931 Pernek 0,3209 0,0262
106 846775 Plavecké Podhradie 0,3883 0,0604
106 846791 Plavecký Mikuláš 0,6761 0,1417
106 846813 Plavecký Štvrtok I 0,4398 0,0385
106 846821 Plavecký Štvrtok II 0,4398 0,0385
106 991996 Riadok 0,2741 0,0607
106 852716 Rohožník 0,3794 0,0975
106 857335 Sološnica 0,4381 0,0949
106 859303 Studienka 0,2735 0,0604
106 859338 Stupava 0,5460 0,0889
106 859524 Suchohrad 0,5467 0,2041
106 991961 Šranek 0,2741 0,0607
106 992003 Turecký vrch 0,2741 0,0607
106 868191 Veľké Leváre 0,3817 0,0454
106 871133 Vysoká pri Morave 0,7306 0,1208
106 871788 Záhorie 0,2741 0,0607
106 871800 Záhorská Bystrica II 0,8696 0,1390
106 871818 Záhorská Bystrica III 0,5988 0,1055
106 871826 Záhorská Ves 0,6399 0,1580
106 872679 Závod 0,3382 0,1015
106 873586 Zohor 0,5467 0,0000
107 okres PEZINOK 0,5643 0,0883
107 800481 Báhoň 0,8872 0,2061
107 807265 Budmerice 0,5470 0,1400
107 808814 Častá 0,3863 0,0209
107 811483 Doľany 0,3913 0,0391
107 813303 Dubová 0,3435 0,0849
107 839019 Griňava 0,3614 0,1012
107 821560 Jablonec 0,7687 0,2240
107 832189 Limbach 0,1825 0,0000
107 860760 Malé Šenkvice 0,5530 0,0783
107 869571 Malé Tŕnie 0,4514 0,0000
107 838039 Modra 0,3465 0,0780
107 822892 Neštich 0,5666 0,0707
107 846163 Pezinok 0,4388 0,0956
107 846554 Píla pri Častej 0,0000 0,0922
107 856657 Slovenský Grob 0,7697 0,1072
107 822884 Svätý Jur 0,5666 0,0707
107 861111 Štefanová 0,4926 0,0624
107 860778 Veľké Šenkvice 0,5530 0,0783
107 869554 Veľké Tŕnie 0,6263 0,0876
107 869481 Viničné 0,7714 0,2864
107 869686 Vištuk 0,5563 0,1095
108 okres SENEC 0,8032 0,1653
108 802735 Bernolákovo 0,7890 0,1387
108 803065 Blatné 0,7292 0,1742
108 803570 Boldog 0,8172 0,0000
108 808881 Čataj 0,9310 0,2237
108 841731 Dedinka pri Dunaji 0,9281 0,2399
108 821438 Farná 0,8092 0,2227
108 815594 Hamuliakovo 0,7936 0,0972
108 819824 Hrubá Borša 0,8076 0,0000
108 819867 Hrubý Šúr 0,6416 0,0972
108 820407 Hurbanova Ves 0,7654 0,2399
108 820865 Chorvátsky Grob 0,7930 0,1895
108 821128 Igram 0,9105 0,2489
108 821446 Ivanka pri Dunaji 0,8092 0,2227
108 822094 Jánošíková 0,9151 0,1606
108 823023 Kalinkovo 0,6482 0,2190
108 823554 Kaplna 0,7880 0,0000
108 826634 Kostolná pri Dunaji 0,8132 0,0000
108 828203 Kráľová pri Senci 0,8690 0,1102
108 828211 Krmeš pri Senci 0,4305 0,0000
108 835803 Malinovo I 0,5573 0,2399
108 835811 Malinovo II 0,4955 0,0000
108 868850 Malý Biel 0,7472 0,2824
108 863475 Malý Madaras 0,9135 0,0000
108 826642 Malý Šúr 0,3883 0,0000
108 837628 Miloslavov 0,9048 0,0000
108 838527 Most na Ostrove 0,5825 0,1334
108 841838 Nová Lipnica 0,9151 0,1606
108 841749 Nová Ves pri Dunaji 0,9281 0,2399
108 842036 Nové Košariská 0,9151 0,1606
108 851931 Reca 0,8052 0,1463
108 852813 Rovinka 0,8554 0,2190
108 854964 Senec 0,9291 0,1556
108 851922 Senec II 1,0247 0,0000
108 838519 Studené 0,4096 0,0000
108 863491 Tomášov 0,6960 0,0000
108 865958 Tureň 0,7744 0,0972
108 868868 Veľký Biel 0,7472 0,2824
108 869945 Vlky 0,6194 0,0000
108 872270 Zálesie 0,8092 0,2227
108 865966 Zonc 0,7744 0,0972
201 okres DUNAJSKÁ STREDA 0,9211 0,1845
201 826740 Amadeho Kračany 0,8743 0,2894
201 800406 Báč 1,1584 0,0000
201 800597 Baka 0,9911 0,2605
201 800643 Baloň 1,1183 0,2529
201 816639 Beketfa 1,0814 0,1981
201 802476 Bellova Ves 0,9539 0,0000
201 817490 Benková Potôň 1,0117 0,2609
201 803022 Blahová 0,9948 0,2625
201 844276 Blatná lúka 0,9802 0,0627
201 803031 Blatná na Ostrove 0,9998 0,2688
201 829960 Blažov 0,5410 0,2214
201 818330 Bodíky 1,1063 0,2157
201 803430 Boheľov 0,8992 0,1045
201 837709 Bučuháza 0,9314 0,2210
201 822051 Búštelek 0,5716 0,0972
201 808644 Čakany 0,3880 0,0000
201 817503 Čečínska Potôň 1,0117 0,2609
201 816647 Čéfa 1,0814 0,1981
201 829978 Čenkesfa 0,7634 0,0999
201 873365 Čenkovce 0,5224 0,0000
201 816710 Čentöfa 1,0814 0,1981
201 860379 Čilistov 0,9314 0,2210
201 809853 Čiližská Radvaň 1,0067 0,2141
201 867861 Čukárska Paka 0,9848 0,2688
201 811343 Dobrohošť 1,0008 0,2081
201 844250 Dolná Potôň 0,9802 0,0627
201 822060 Dolné Janíky 0,5682 0,0972
201 863921 Dolné Topoľníky 0,8965 0,1653
201 812234 Dolný Bar 0,9632 0,0713
201 819557 Dolný Štál 0,9901 0,2638
201 813664 Dunajská Streda 0,8919 0,1434
201 821802 Dunajský Klátov 0,7259 0,2386
201 842958 Eliášovce 0,7717 0,2399
201 828262 Etreho Kračany 0,9128 0,1749
201 814440 Gabčíkovo 0,9931 0,2316
201 829986 Heďbenéte 0,5410 0,2214
201 817511 Horná Potôň 1,0117 0,2609
201 822078 Horné Janíky 0,5337 0,0000
201 864714 Horné Mýto 0,9241 0,1726
201 863939 Horné Topoľníky 0,8965 0,1653
201 818356 Horný Bar 1,1063 0,2157
201 819565 Horný Štál 0,9901 0,2638
201 820032 Hubice 0,4912 0,2688
201 820571 Hviezdoslavov 0,4700 0,0000
201 821535 Ižop 1,0744 0,2688
201 821811 Jahodná 0,7259 0,2386
201 828271 Jastrabie Kračany 0,9128 0,1749
201 822914 Jurová 1,0144 0,2363
201 828289 Kľučiarove Kračany 0,9128 0,1749
201 824887 Kľúčovec 1,0399 0,2409
201 816655 Kostolná Gala 1,0814 0,1981
201 826758 Kostolné Kračany 0,8743 0,2894
201 837717 Kráľovianky 0,9314 0,2210
201 828297 Kráľovičove Kračany 0,9128 0,1749
201 830208 Kvetoslavov 1,0263 0,0959
201 826766 Kynceľove Kračany 0,8743 0,2894
201 870013 Kyselica 0,8988 0,2506
201 828301 Lesné Kračany 0,9128 0,1749
201 830003 Lidér Tejed 0,7634 0,0999
201 834599 Macov 0,9078 0,0000
201 812242 Mad 0,9632 0,0713
201 816663 Malá Budafa 1,0814 0,1981
201 833631 Malá Lúč 1,0748 0,2243
201 867870 Malá Paka 0,9848 0,2688
201 813834 Malé Blahovo 0,8919 0,1434
201 814113 Malé Dvorníky 1,0097 0,2433
201 831107 Malý Lég 0,8786 0,2399
201 842966 Malý Máger 0,9274 0,0000
201 873373 Maslovce 0,5652 0,2399
201 831115 Masníkovo 1,0771 0,0000
201 836508 Medveďov 0,9798 0,1892
201 836788 Mierovo 0,8368 0,0000
201 836826 Michal na Ostrove 0,9304 0,2260
201 813826 Mliečany 0,8919 0,1434
201 837725 Mliečno 0,8637 0,1244
201 826774 Moravské Kračany 0,8743 0,2894
201 863955 Ňárad 1,0907 0,2838
201 870251 Nekyje na Ostrove 1,0310 0,1344
201 843172 Ohrady 1,0532 0,2399
201 843300 Okoč 0,8673 0,1978
201 843482 Oľdza 0,6024 0,0000
201 843946 Opatovský Sokolec 0,9115 0,0000
201 844268 Orechová Potôň 0,9802 0,0627
201 844942 Padáň 0,9905 0,2340
201 845612 Pataš 0,9742 0,2947
201 826782 Pinkove Kračany 0,8743 0,2894
201 830011 Pódafa 0,7634 0,0999
201 816680 Póšfa 1,0814 0,1981
201 817520 Potônske Lúky 0,8630 0,1327
201 873390 Rastice 0,6137 0,1045
201 852678 Rohovce 1,0220 0,2688
201 845248 Sap 0,9417 0,2018
201 831123 Sása 0,7153 0,0000
201 816698 Stará Gala 1,0814 0,1981
201 860387 Šamorín 0,9456 0,2224
201 861791 Štvrtok na Ostrove 0,5576 0,0000
201 818364 Šulany 1,1063 0,2157
201 830020 Töböréte 0,5410 0,2214
201 842974 Tonkovce 0,6008 0,0000
201 819581 Tône 0,9901 0,2638
201 864731 Trhová Hradská 0,9241 0,1726
201 865290 Trnávka 1,0041 0,0000
201 865486 Trstená na Ostrove 0,9911 0,2605
201 816701 Veľká Budafa 1,0814 0,1981
201 833649 Veľká Lúč 1,0748 0,2243
201 867888 Veľká Paka 0,9848 0,2688
201 867951 Veľké Blahovo 1,0373 0,2091
201 814121 Veľké Dvorníky 1,0097 0,2433
201 831131 Veľký Lég 0,9470 0,2399
201 808709 Veľký Meder 1,0247 0,0833
201 844284 Vieska 0,9802 0,0627
201 870021 Vojka nad Dunajom 0,8988 0,2506
201 842991 Vojtechovce 0,5878 0,0000
201 870269 Vrakúň 1,0310 0,1344
201 870790 Vydrany 0,9772 0,1653
202 okres GALANTA 0,9081 0,1653
202 800058 Abrahám 1,0851 0,0000
202 814636 Brakoň 1,1056 0,0000
202 809616 Čierna Voda 0,6516 0,0972
202 809764 Čierny Brod I 0,8660 0,2745
202 809799 Čierny Brod II 1,1674 0,0000
202 809802 Čierny Brod III 0,8919 0,2745
202 809772 Čierny Brod IV 0,8919 0,2745
202 811777 Dolná Streda 1,1073 0,0972
202 812129 Dolné Saliby 0,9264 0,1145
202 855235 Dolný Čepeň 0,8876 0,1145
202 812293 Dolný Chotár 0,7538 0,2472
202 814504 Galanta 1,0841 0,1218
202 814644 Gáň 1,1056 0,0000
202 814539 Hody 1,0774 0,0000
202 818178 Horné Saliby 0,8998 0,1327
202 855375 Horný Čepeň 0,8876 0,1145
202 818607 Hoste 1,1123 0,0000
202 822141 Jánovce 0,8915 0,0000
202 822663 Jelka 0,8228 0,1921
202 822965 Kajal 0,9118 0,1145
202 827720 Košúty 1,1578 0,1145
202 828106 Kráľov Brod 0,6897 0,1742
202 835161 Malá Mača 1,1116 0,2652
202 836451 Matúškovo 1,1076 0,0000
202 838543 Mostová I 0,8467 0,1198
202 838551 Mostová II 0,8467 0,1198
202 814610 Nebojsa 1,0834 0,1218
202 822671 Nová Jelka I 0,8172 0,1925
202 822680 Nová Jelka II 0,8172 0,1925
202 842265 Nové Osady 0,9921 0,2612
202 845655 Pata 0,6267 0,2652
202 850705 Pusté Sady 0,5015 0,1168
202 850730 Pusté Úľany 0,9095 0,0000
202 855251 Sereď 0,8876 0,1145
202 855961 Sládkovičovo 0,9852 0,0959
202 855316 Stredný Čepeň 0,8876 0,1145
202 860301 Šalgočka 0,7787 0,2439
202 860859 Šintava 0,8321 0,0000
202 861014 Šoporňa 0,8630 0,2575
202 863459 Tomášikovo 0,8720 0,1696
202 863912 Topoľnica 0,9493 0,0000
202 865524 Trstice 0,7820 0,0000
202 866709 Váhovce 1,0648 0,0959
202 867853 Veľká Mača 1,0237 0,2688
202 868752 Veľké Úľany 0,8660 0,1118
202 868990 Veľký Grob 0,7588 0,0916
202 869546 Vinohrady nad Váhom 0,6652 0,0000
202 870188 Vozokany 0,9739 0,2399
202 873098 Zemianske Sady 0,6771 0,1885
203 okres HLOHOVEC 0,5984 0,1168
203 803553 Bojničky 0,4534 0,0424
203 809411 Červeník 0,8593 0,2313
203 812102 Dolné Otrokovce 0,4527 0,1185
203 812170 Dolné Trhovište 0,4547 0,1058
203 812200 Dolné Zelenice 1,0144 0,2605
203 814024 Dvorníky nad Váhom 0,5364 0,1254
203 816248 Hlohovec 0,4560 0,1088
203 818127 Horné Otrokovce 0,3996 0,0000
203 818259 Horné Trhovište 0,3063 0,0288
203 818313 Horné Zelenice 0,9715 0,2399
203 821985 Jalšové 0,4321 0,1878
203 823970 Kľačany nad Váhom 0,5188 0,0000
203 826235 Koplotovce 0,3618 0,0756
203 831379 Leopoldov 0,4594 0,1122
203 834670 Madunice 0,9098 0,2489
203 836729 Merašice 0,4531 0,0000
203 845591 Pastuchov 0,4049 0,0856
203 848689 Posádka 0,5364 0,1254
203 851779 Ratkovce 0,8328 0,0000
203 854425 Sasinkovo 0,5264 0,1112
203 855472 Siladice 0,8959 0,1497
203 861847 Šulekovo 0,6997 0,1835
203 862592 Tekolďany 0,4282 0,0975
203 862762 Tepličky 0,3933 0,0355
203 864064 Trakovice 0,9035 0,2489
203 875007 Žlkovce 0,9460 0,0000
204 okres PIEŠŤANY 0,6911 0,1112
204 800678 Banka 0,5473 0,0195
204 802166 Bašovce 0,7870 0,0000
204 803758 Borovce 0,7910 0,0000
204 813320 Dolné Dubovany 0,8959 0,0000
204 812480 Dolný Lopašov 0,6794 0,0922
204 812773 Drahovce 0,6735 0,1098
204 813516 Ducové 0,7010 0,0965
204 813338 Horné Dubovany 0,8866 0,0000
204 820041 Hubina 0,5500 0,0567
204 821039 Chtelnica 0,7100 0,0315
204 825069 Kocurice 0,7906 0,0000
204 825077 Kočín 0,4700 0,0849
204 828050 Krakovany 0,8378 0,1540
204 830615 Lančár 0,3677 0,0295
204 835641 Malé Orvište 1,0057 0,0000
204 838420 Moravany nad Váhom 0,4550 0,0929
204 840769 Nižná 0,7654 0,0975
204 844578 Ostrov pri Piešťanoch 0,8441 0,2688
204 845825 Pečeňady 0,7156 0,0000
204 846309 Piešťany 0,7628 0,2224
204 849251 Prašník 0,3458 0,0471
204 851531 Rakovice 0,7120 0,0942
204 851841 Ratnovce 0,5165 0,0946
204 857262 Sokolovce 0,6506 0,1364
204 828068 Stráže pri Krakovanoch 0,8378 0,1540
204 860905 Šípkové 0,3843 0,0783
204 861189 Šterusy 0,4179 0,0597
204 869236 Ťapkové 0,7335 0,1258
204 864102 Trebatice 0,8169 0,0000
204 868141 Veľké Kostoľany 0,7442 0,2804
204 868221 Veľké Orvište 0,9925 0,0000
204 869244 Veselé 0,7674 0,1258
204 870595 Vrbové 0,4534 0,0302
204 868159 Zákostoľany 0,8613 0,0000
205 okres SENICA 0,4484 0,0836
205 802948 Bílkove Humence 0,3199 0,1135
205 803804 Borský Mikuláš 0,3107 0,1361
205 803821 Borský Peter 0,3422 0,1198
205 803766 Borský Svätý Jur 0,3724 0,1195
205 808024 Cerová-Lieskové 0,3923 0,0707
205 808806 Čáry 0,4265 0,0710
205 808831 Častkov 0,2356 0,0564
205 811475 Dojč 0,5194 0,1344
205 816175 Hlboké 0,6509 0,1258
205 819000 Hradište pod Vrátnom 0,2585 0,0371
205 821586 Jablonica 0,3956 0,1048
205 827827 Koválov 0,4162 0,1523
205 829781 Kuklov 0,3910 0,0614
205 829862 Kunov 0,5646 0,1088
205 830038 Kúty 0,4092 0,1463
205 830577 Lakšárska Nová Ves 0,2848 0,1068
205 830585 Mikulášov 0,3043 0,1294
205 838489 Moravský Svätý Ján 0,4892 0,0809
205 844659 Osuské 0,3598 0,0597
205 846805 Plavecký Peter 0,6801 0,0985
205 847178 Podbranč 0,3087 0,0428
205 849987 Prietrž 0,1732 0,0229
205 850021 Prievaly 0,4706 0,0952
205 852694 Rohov 0,5228 0,1380
205 852805 Rovensko 0,5533 0,0743
205 852881 Rozbehy 0,2984 0,0610
205 852708 Rybky 0,5440 0,0000
205 854778 Sekule 0,3628 0,1188
205 855006 Senica nad Myjavou 0,7249 0,1971
205 856801 Smolinské 0,3107 0,0570
205 856878 Smrdáky 0,3392 0,1002
205 857165 Sobotište 0,2612 0,0395
205 860671 Stráže nad Myjavou 0,5042 0,2038
205 860174 Šajdíkove Humence 0,7096 0,0979
205 860689 Šaštín 0,4746 0,1490
205 861081 Štefanov 0,5088 0,1938
205 980013 U Kameňa 0,5045 0,1092
205 980021 Uhliská 0,4979 0,1095
206 okres SKALICA 0,5510 0,0965
206 806960 Brodské 0,3498 0,1075
206 814717 Gbely 0,5174 0,1125
206 816728 Holíč 0,7664 0,1888
206 821004 Chropov 0,4394 0,0614
206 823651 Kátov 0,8441 0,1178
206 826197 Kopčany 0,5971 0,1583
206 827835 Koválovec 0,3511 0,0365
206 831522 Letničie 0,6595 0,2034
206 833100 Lopašov 0,4474 0,0710
206 848522 Močidľany 0,4384 0,1460
206 838284 Mokrý Háj 0,6054 0,0949
206 844314 Oreské 0,4072 0,0916
206 846007 Petrova Ves 0,7163 0,1792
206 980064 Pláňavy 0,5311 0,1062
206 848531 Popudiny 0,4092 0,0942
206 850012 Prietržka 0,4404 0,1390
206 980048 Pri Morave 0,4696 0,1261
206 850896 Radimov 0,5593 0,1048
206 851094 Radošovce 0,4647 0,1842
206 980072 Seče 0,5068 0,0929
206 855618 Skalica 0,5377 0,0554
206 980056 Struha 0,4763 0,0750
206 980030 Štepnice 0,4597 0,0740
206 865389 Trnovec 0,4345 0,1095
206 866491 Unín 0,5480 0,1088
206 813354 Vidovany 0,3807 0,0660
206 869279 Vieska 0,4823 0,0418
206 813346 Vlčkovany 0,3807 0,0660
206 870226 Vrádište 0,7452 0,1334
207 okres TRNAVA 0,7458 0,0773
207 802921 Biely Kostol 0,9543 0,0000
207 802972 Bíňovce 0,4584 0,1739
207 803421 Bohdanovce nad Trnavou 0,9324 0,0000
207 822400 Bohunice pri Trnave 0,8593 0,0000
207 803588 Boleráz 0,4926 0,0763
207 803740 Borová 0,5785 0,1390
207 807109 Bučany 0,8441 0,1463
207 807303 Buková 0,3800 0,0338
207 808130 Cífer 0,9144 0,0000
207 810223 Dechtice 0,4474 0,1214
207 810878 Dlhá 0,3292 0,1148
207 811220 Dobrá Voda 0,2964 0,0644
207 811548 Dolná Krupá 0,4959 0,0932
207 811963 Dolné Dubové 0,7093 0,2240
207 833185 Dolné Lovčice 0,8162 0,1195
207 812099 Dolné Orešany 0,3163 0,0166
207 817180 Horná Krupá 0,4122 0,0829
207 817872 Horné Dubové 0,5294 0,0975
207 833193 Horné Lovčice 0,6575 0,0000
207 818097 Horné Orešany 0,5659 0,1072
207 819476 Hrnčiarovce nad Parnou 0,8736 0,0000
207 822230 Jarná 1,0253 0,0000
207 822418 Jaslovce 0,9875 0,0000
207 823643 Kátlovce 0,6111 0,0000
207 803596 Klčovany 0,8620 0,0000
207 827690 Košolná 0,5799 0,1394
207 829218 Križovany nad Dudváhom 0,9380 0,1341
207 833142 Lošonec 0,2775 0,0604
207 834726 Majcichov 0,9168 0,0959
207 806242 Malé Brestovany 0,9944 0,0000
207 835960 Malženice 0,9128 0,2439
207 838071 Modranka 0,9586 0,0000
207 839256 Naháč 0,2499 0,0567
207 844004 Opoj 0,9005 0,1463
207 844926 Pác 1,0114 0,0000
207 844977 Paderovce 0,7681 0,0000
207 845698 Pavlice 0,9115 0,0000
207 851116 Radošovce 0,7581 0,0000
207 853798 Ružindol 0,7999 0,0000
207 856541 Slovenská Nová Ves 1,0442 0,0000
207 856771 Smolenice 0,3956 0,1168
207 856789 Smolenická Nová Ves 0,3956 0,1168
207 859435 Suchá nad Parnou 0,6970 0,1716
207 860735 Šelpice 0,8106 0,0000
207 861049 Špačince 0,8431 0,2439
207 864790 Trnava 0,9075 0,2439
207 865559 Trstín 0,4537 0,0454
207 862266 Valtov Šúr 0,8842 0,0000
207 867462 Varov Šúr 0,8842 0,0000
207 806251 Veľké Brestovany 0,8155 0,0000
207 862274 Veľké Šúrovce I 0,7989 0,2343
207 862291 Veľké Šúrovce II 0,9284 0,2399
207 869881 Vlčkovce 0,9423 0,0959
207 869961 Voderady 0,9878 0,0000
207 872580 Zavar 0,8703 0,0000
207 872997 Zeleneč 0,9951 0,2028
207 862282 Zemianske Šúrovce 0,8228 0,2343
207 873918 Zvončín 0,7551 0,1968
301 okres BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 0,4471 0,0461
301 800805 Bánovce nad Bebravou 0,5165 0,1586
301 802981 Biskupice nad Bebravou 0,5722 0,0000
301 803677 Borčany 0,5241 0,0000
301 806722 Brezolupy 0,4829 0,1191
301 808202 Cimenná 0,1287 0,0355
301 809560 Čierna Lehota pri Bebrave 0,3508 0,0212
301 809977 Čuklasovce 0,2004 0,0205
301 810673 Dežerice 0,4557 0,1082
301 811955 Dolné Držkovce 0,3561 0,0434
301 812072 Dolné Naštice 0,6662 0,2489
301 813222 Dubnička 0,5722 0,0697
301 813966 Dvorec nad Bebravou 0,5649 0,1115
301 815471 Haláčovce 0,3379 0,1108
301 817864 Horné Držkovce 0,3873 0,1228
301 818046 Horné Naštice 0,3664 0,0926
301 818135 Horné Ozorovce 0,4972 0,0544
301 821047 Chudá Lehota 0,5111 0,1158
301 828432 Krásna Ves 0,1785 0,0242
301 829692 Kšinná 0,2403 0,0328
301 866385 Látkovce 0,8769 0,1666
301 831981 Libichava 0,6220 0,0000
301 834360 Ľutov 0,6721 0,0288
301 835021 Malá Hradná 0,3090 0,0335
301 835510 Malé Hoste 0,4043 0,1921
301 835528 Malé Chlievany 0,4843 0,1112
301 836796 Miezgovce 0,2144 0,0653
301 839426 Nedašovce 0,4716 0,0736
301 843776 Omastiná 0,3684 0,0275
301 815489 Otrhánky 0,2841 0,0212
301 845833 Pečeňany 0,4999 0,0424
301 847585 Podlužany nad Bebravou 0,5035 0,0401
301 847852 Pochabany 0,5822 0,1347
301 849332 Pravotice 0,4823 0,0952
301 850357 Prusy 0,4511 0,1098
301 874981 Radiša 0,2622 0,0610
301 853704 Ruskovce 0,4696 0,0587
301 854140 Rybany 0,5915 0,0000
301 856070 Slatina nad Bebravou 0,2187 0,0414
301 856096 Slatinka nad Bebravou 0,1208 0,0229
301 860883 Šípkov 0,4321 0,0318
301 860972 Šišov 0,5719 0,1244
301 863203 Timoradza 0,3226 0,0305
301 864170 Trebichava 0,0000 0,0245
301 866393 Uhrovec 0,5460 0,0856
301 866407 Uhrovské Podhradie 0,0647 0,0265
301 867993 Veľké Hoste 0,5138 0,2240
301 868001 Veľké Chlievany 0,3425 0,1414
301 810681 Vlčkovo 0,3515 0,0597
301 870897 Vysočany 0,3717 0,0856
301 872482 Závada pod Čiernym vrchom 0,0647 0,0205
301 873501 Zlatníky 0,2237 0,0673
301 874990 Žitná 0,3392 0,0594
302 okres ILAVA 0,4700 0,0308
302 803456 Bohunice pri Pruskom 0,4192 0,0338
302 803600 Bolešov 0,5211 0,0285
302 803685 Borčice 0,5234 0,0322
302 809438 Červený Kameň 0,2426 0,0199
302 813141 Dubnica nad Váhom 0,6001 0,0743
302 813583 Dulov 0,4740 0,0527
302 817465 Horná Poruba 0,1035 0,0225
302 821187 Ilava 0,3890 0,0434
302 823350 Kameničany 0,5307 0,0242
302 824402 Klobušice 0,4511 0,0481
302 826219 Kopec 0,2864 0,0219
302 826880 Košeca 0,4448 0,0358
302 826910 Košecké Rovné 0,0000 0,0182
302 829153 Krivoklát 0,1892 0,0199
302 830488 Ladce 0,6326 0,0567
302 835552 Malé Košecké Podhradie 0,0969 0,0245
302 825417 Malý Kolačín 0,1467 0,0245
302 837539 Mikušovce pri Pruskom 0,2370 0,0358
302 841757 Nová Dubnica 0,5321 0,0969
302 849430 Prejta 0,3671 0,0341
302 850331 Pruské 0,4955 0,0381
302 854751 Sedmerovec 0,5158 0,0819
302 856215 Slavnica 0,4657 0,0242
302 865605 Tuchyňa 0,4305 0,0368
302 868167 Veľké Košecké Podhradie 0,1570 0,0245
302 825425 Veľký Kolačín 0,3488 0,0265
302 870641 Vršatské Podhradie 0,2788 0,0209
302 873578 Zliechov 0,1234 0,0215
303 okres MYJAVA 0,2058 0,0431
303 806277 Brestovec 0,1875 0,0408
303 806749 Brezová pod Bradlom 0,1941 0,0401
303 807354 Bukovec 0,1639 0,0398
303 819158 Hrašné 0,2277 0,0554
303 821063 Chvojnica 0,1838 0,0361
303 821632 Jablonka 0,2572 0,0444
303 826693 Kostolné 0,2376 0,0527
303 826821 Košariská 0,1799 0,0932
303 827975 Krajné 0,2333 0,0501
303 838926 Myjava 0,2356 0,0703
303 847526 Podkylava 0,2482 0,0561
303 847950 Polianka 0,2426 0,0564
303 848590 Poriadie 0,2336 0,0634
303 849901 Priepasné 0,1726 0,0434
303 853461 Rudník 0,2124 0,0478
303 858196 Stará Myjava 0,2061 0,0504
303 865702 Turá Lúka 0,1931 0,0368
303 870587 Vrbovce 0,1729 0,0375
304 okres NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 0,4773 0,0587
304 802255 Beckov 0,4564 0,0537
304 825085 Beckovská Vieska 0,6379 0,2250
304 803863 Bošáca 0,3359 0,0653
304 806986 Brunovce 1,0389 0,1739
304 808555 Čachtice 0,5530 0,1022
304 808857 Častkovce 0,5583 0,1148
304 807818 Dolné Bzince 0,3428 0,0683
304 812145 Dolné Srnie 0,4288 0,1248
304 803871 Haluzice 0,3764 0,0331
304 817589 Horná Streda 0,9974 0,1653
304 807826 Horné Bzince 0,3428 0,0683
304 817104 Hôrka nad Váhom 0,5417 0,1228
304 819018 Hrádok 0,4514 0,1108
304 819042 Hrachovište 0,1317 0,0766
304 807834 Hrubá Strana 0,3087 0,0624
304 807842 Hrušové 0,0995 0,0000
304 823155 Kalnica 0,2629 0,0517
304 825093 Kočovce 0,5951 0,1271
304 833398 Lubina 0,2546 0,0554
304 834106 Lúka 0,4069 0,0474
304 838098 Modrová 0,4999 0,0946
304 838101 Modrovka 0,4839 0,0673
304 838454 Moravské Lieskové 0,3362 0,0391
304 841501 Nová Bošáca 0,2579 0,0421
304 841781 Nová Lehota 0,0922 0,0302
304 841935 Nová Ves nad Váhom 0,5467 0,1337
304 842044 Nové Mesto nad Váhom 0,5603 0,0962
304 843105 Očkov 0,5241 0,0610
304 847062 Pobedim 0,9178 0,1022
304 847640 Podolie 0,4876 0,1317
304 848794 Potvorice 0,9503 0,2124
304 848808 Považany 0,9400 0,1141
304 825107 Rakoľuby 0,5407 0,2439
304 858064 Stará Lehota 0,4829 0,0219
304 858251 Stará Turá 0,2370 0,0408
304 864404 Trenčianske Bohuslavice 0,3472 0,1892
304 866687 Vaďovce 0,1858 0,0268
304 869635 Višňové 0,1490 0,0746
304 873080 Zemianske Podhradie 0,1792 0,0444
305 okres PARTIZÁNSKE 0,5828 0,0856
305 803901 Baštín 0,7621 0,0000
305 806978 Brodzany 0,5755 0,0790
305 818968 Hradište nad Nitricou 0,4783 0,1012
305 821098 Chynorany 0,7256 0,2399
305 822132 Janova Ves 0,4524 0,1022
305 869023 Ješkova Ves 0,5430 0,1002
305 824101 Klátova Nová Ves 0,4952 0,0594
305 869031 Klíž 0,4384 0,0312
305 869040 Klížske Hradište 0,4388 0,0312
305 825441 Kolačno 0,3495 0,1025
305 828467 Krásno 0,5964 0,0000
305 839221 Livina 0,6429 0,1593
305 832952 Livinské Opatovce 0,5759 0,1404
305 835480 Malé Bielice 0,5387 0,1855
305 803910 Malé Bošany 0,7588 0,0000
305 835595 Malé Kršteňany 0,3611 0,0730
305 844543 Malé Ostratice 0,6413 0,0000
305 835714 Malé Uherce 0,3764 0,0806
305 839230 Nadlice 0,7103 0,0000
305 839388 Návojovce 0,6044 0,1108
305 839418 Nedanovce 0,6101 0,2489
305 845426 Partizánske 0,5955 0,2390
305 845809 Pažiť 0,6217 0,2240
305 855596 Skačany 0,4859 0,0468
305 865842 Turčianky 0,4570 0,0551
305 867934 Veľké Bielice 0,4716 0,0461
305 803936 Veľké Bošany 0,7369 0,0000
305 868183 Veľké Kršteňany 0,5244 0,1138
305 844560 Veľké Ostratice 0,6857 0,0000
305 868744 Veľké Uherce 0,4036 0,1175
305 873934 Žabokreky nad Nitrou 0,6612 0,1848
306 okres POVAŽSKÁ BYSTRICA 0,2141 0,0285
306 803294 Bodiná 0,0766 0,0192
306 806927 Briestenné 0,1653 0,0282
306 807044 Brvnište 0,2290 0,0268
306 809144 Čelkova Lehota 0,1566 0,0278
306 811611 Dolná Mariková 0,0836 0,0192
306 812471 Dolný Lieskov 0,3711 0,0328
306 812501 Dolný Moštenec 0,2755 0,0554
306 812595 Domaniža 0,1380 0,0312
306 813907 Ďurďové 0,0995 0,0295
306 815926 Hatné 0,1815 0,0215
306 817287 Horná Mariková 0,0647 0,0166
306 818402 Horný Lieskov 0,1858 0,0258
306 818411 Horný Moštenec 0,1507 0,0348
306 822281 Jasenica 0,1613 0,0312
306 823597 Kardošova Vieska 0,0995 0,0245
306 824348 Klieština 0,0000 0,0258
306 826600 Kostolec 0,1792 0,0305
306 835617 Malé Lednice 0,1862 0,0282
306 837571 Milochov 0,1271 0,0225
306 844373 Orlové 0,4358 0,0424
306 845337 Papradno 0,2307 0,0272
306 846945 Plevník-Drienové 0,2791 0,0179
306 847071 Počarová 0,2549 0,0179
306 847615 Podmanín 0,0985 0,0255
306 847712 Podskalie 0,3336 0,0378
306 847763 Podvažie 0,1434 0,0166
306 848832 Považská Bystrica 0,2887 0,0391
306 849006 Považská Teplá 0,2675 0,0567
306 849022 Považské Podhradie 0,4126 0,0166
306 849367 Praznov 0,0969 0,0272
306 849391 Prečín 0,2147 0,0268
306 850314 Prosné 0,2044 0,0202
306 850390 Pružina 0,1653 0,0282
306 854310 Sádočné 0,1211 0,0458
306 856479 Slopná 0,2024 0,0325
306 859362 Stupné 0,2008 0,0405
306 859702 Sverepec 0,1629 0,0428
306 860719 Šebešťanová 0,3176 0,0408
306 865532 Tŕstie 0,3897 0,0292
306 866270 Udiča 0,1573 0,0305
306 870625 Vrchteplá 0,1443 0,0219
306 872369 Záskalie 0,0000 0,0245
306 873039 Zemianska Závada 0,1616 0,0285
306 873101 Zemiansky Kvašov 0,1390 0,0381
307 okres PRIEVIDZA 0,3375 0,0418
307 800694 Banky 0,3226 0,0478
307 803511 Bojnice 0,2941 0,0849
307 839469 Brezany 0,4292 0,0680
307 820989 Brusno 0,3173 0,0647
307 807613 Bystričany 0,3498 0,0859
307 808156 Cigeľ 0,2386 0,0318
307 808911 Čavoj 0,0000 0,0192
307 809241 Čereňany 0,4142 0,0567
307 810720 Diviacka Nová Ves 0,5002 0,0604
307 810762 Diviaky nad Nitricou 0,3468 0,0338
307 811165 Dlžín 0,1988 0,0401
307 832081 Dobročná 0,1513 0,0398
307 862312 Dolné Šutovce 0,2137 0,0242
307 812188 Dolné Vestenice 0,4272 0,0395
307 803537 Dubnica 0,2433 0,0481
307 840742 Dvorníky nad Nitricou 0,5085 0,0308
307 815608 Handlová 0,2283 0,0491
307 817805 Horná Ves 0,3409 0,0471
307 862304 Horné Šutovce 0,1384 0,0258
307 818283 Horné Vestenice 0,6685 0,0375
307 850195 Hradec 0,1951 0,0408
307 807630 Chalmová 0,2419 0,0527
307 820997 Chrenovec 0,3375 0,0620
307 821071 Chvojnica pri Tužine 0,3823 0,0179
307 821977 Jalovec pri Ráztočne 0,2449 0,0341
307 822825 Ježkova Ves 0,5360 0,0292
307 823261 Kamenec pod Vtáčnikom 0,3213 0,0644
307 823520 Kanianka 0,2954 0,0723
307 824011 Kľačno 0,0999 0,0239
307 825051 Kocurany 0,2731 0,0275
307 826651 Kostolná Ves 0,2931 0,0580
307 826812 Koš 0,3352 0,0481
307 830887 Lazany 0,3953 0,0949
307 831191 Lehota pod Vtáčnikom 0,2549 0,0491
307 832090 Liešťany 0,2117 0,0391
307 832235 Lipník 0,0000 0,0590
307 832103 Lomnica 0,1872 0,0282
307 834602 Mačov 0,3299 0,0647
307 834971 Malá Čausa 0,2844 0,0614
307 850187 Malá Lehôtka 0,3468 0,0245
307 835790 Malinová 0,1862 0,0534
307 838501 Morovno 0,3266 0,0511
307 839477 Nedožery 0,5294 0,1304
307 839850 Nevidzany nad Nitricou 0,1928 0,0222
307 840670 Nitrianske Pravno 0,2532 0,0318
307 840700 Nitrianske Rudno 0,4604 0,0441
307 840726 Nitrianske Sučany 0,4926 0,0504
307 841803 Nová Lehota pri Handlovej 0,1951 0,0295
307 842001 Nováky 0,4122 0,0660
307 843881 Opatovce nad Nitrou 0,5118 0,0318
307 844489 Oslany 0,3186 0,0620
307 847399 Podhradie pri Novákoch 0,2177 0,0229
307 848115 Poluvsie 0,2645 0,0979
307 848638 Poruba 0,2190 0,0421
307 849294 Pravenec 0,2967 0,0634
307 850063 Prievidza 0,4192 0,0614
307 840751 Račice 0,5085 0,0361
307 850942 Radobica 0,1795 0,0288
307 851868 Ráztočno 0,1998 0,0232
307 853437 Rudnianska Lehota 0,2609 0,0235
307 854492 Sebedražie 0,2781 0,0647
307 854514 Seč 0,2811 0,0305
307 840688 Solka 0,2210 0,0365
307 862711 Temeš 0,0000 0,0926
307 866148 Tužina 0,0999 0,0282
307 867195 Valaská Belá 0,1626 0,0205
307 867659 Veľká Čausa 0,3282 0,0511
307 867781 Veľká Lehôtka 0,2559 0,0448
307 807648 Vieska pri Bystričanoch 0,2071 0,0451
307 810738 Vrbany 0,4298 0,0717
307 840696 Vyšehradné 0,1599 0,0195
307 873055 Zemianske Kostoľany 0,2482 0,0707
308 okres PÚCHOV 0,3737 0,0355
308 802506 Beluša 0,6034 0,0793
308 811432 Dohňany 0,1294 0,0401
308 811521 Dolná Breznica 0,1331 0,0245
308 812013 Dolné Kočkovce 0,3382 0,0385
308 830917 Dubková 0,0979 0,0199
308 816400 Hloža-Podhorie 0,6701 0,0634
308 817007 Horenice 0,5085 0,0348
308 817163 Horná Breznica 0,1251 0,0245
308 850501 Horné Kočkovce 0,2738 0,0385
308 818551 Horovce 0,3425 0,0511
308 818712 Hoštiná 0,1845 0,0292
308 817023 Hôrka 0,0000 0,0166
308 821161 Ihrište 0,0000 0,0401
308 830151 Kvašov 0,1699 0,0318
308 830950 Lazy pod Makytou 0,0979 0,0199
308 831051 Lednica 0,1102 0,0205
308 831077 Lednické Rovne 0,3575 0,0657
308 834211 Lúky 0,3037 0,0262
308 834483 Lysá pod Makytou 0,1181 0,0252
308 817015 Medné 0,1908 0,0222
308 836753 Mestečko 0,1832 0,0302
308 838217 Mojtín 0,0876 0,0192
308 838535 Mostište 0,1178 0,0252
308 839884 Nimnica 0,2665 0,0474
308 841234 Nosice 0,2987 0,0000
308 850462 Púchov 0,2761 0,0441
308 859095 Streženice 0,2788 0,0514
308 850560 Vieska-Bezdedov 0,2738 0,0385
308 869619 Visolaje 0,4647 0,0610
308 870811 Vydrná 0,0647 0,0172
308 872342 Záriečie 0,1102 0,0205
308 872873 Zbora 0,2247 0,0395
308 873641 Zubák 0,1736 0,0212
309 okres TRENČÍN 0,3727 0,0401
309 800121 Adamovské Kochanovce 0,4892 0,0717
309 803197 Bobot 0,3246 0,0268
309 803201 Bobotská Lehota 0,3246 0,0268
309 839663 Bošianska Neporadza 0,2615 0,0557
309 811173 Dobrá 0,3438 0,0424
309 811726 Dolná Poruba 0,1364 0,0249
309 811840 Dolná Súča 0,2761 0,0305
309 838608 Dolné Motešice 0,2808 0,0242
309 813001 Drietoma 0,1779 0,0278
309 813290 Dubodiel 0,2144 0,0408
309 815586 Hámre 0,4471 0,0547
309 873527 Hanzlíková 0,3664 0,0441
309 817627 Horná Súča 0,2184 0,0282
309 817856 Horňany 0,3505 0,0859
309 838616 Horné Motešice 0,2897 0,0361
309 818216 Horné Srnie 0,2499 0,0285
309 818861 Hrabovka 0,2794 0,0395
309 820831 Chocholná-Velčice 0,5284 0,0335
309 872601 Istebník 0,2459 0,0166
309 821471 Ivanovce 0,4819 0,0949
309 824879 Kľúčové 0,4989 0,0640
309 826669 Kostolná-Záriečie 0,5560 0,0361
309 829161 Krivosúd-Bodovka 0,4049 0,0673
309 829722 Kubrá 0,4577 0,0428
309 829731 Kubrica 0,4577 0,0428
309 833533 Ľuborča 0,4202 0,0743
309 835684 Malé Stankovce 0,4753 0,0697
309 836664 Melčice 0,4112 0,0474
309 837873 Mníchova Lehota 0,3618 0,0378
309 839639 Nemšová 0,6034 0,1367
309 843792 Omšenie 0,1888 0,0255
309 843865 Opatová 0,3415 0,0926
309 843873 Opatovce 0,7249 0,1394
309 872598 Orechové 0,2838 0,0235
309 845957 Peťovka 0,0647 0,0175
309 845990 Petrova Lehota 0,0647 0,0166
309 852929 Rozvadze 0,4753 0,0697
309 839671 Rožňová Neporadza 0,2848 0,0166
309 854735 Sedličná 0,4753 0,0697
309 854841 Selec 0,1659 0,0348
309 855600 Skala 0,2678 0,0514
309 855782 Skalská Nová Ves 0,3100 0,0670
309 857106 Soblahov 0,4062 0,0395
309 859907 Svinná 0,3521 0,0481
309 861782 Štvrtok 0,4720 0,1699
309 864374 Trenčianska Teplá 0,3246 0,0371
309 864391 Trenčianska Turná 0,4471 0,0547
309 872431 Trenčianska Závada 0,2575 0,0302
309 864668 Trenčianske Biskupice 0,7266 0,1022
309 864412 Trenčianske Jastrabie 0,3697 0,0594
309 864421 Trenčianske Mitice 0,2944 0,0252
309 864455 Trenčianske Teplice 0,1795 0,0488
309 864528 Trenčín 0,4109 0,0322
309 866415 Újazd 0,3677 0,0361
309 867713 Veľká Hradná 0,2426 0,0411
309 867942 Veľké Bierovce 0,7140 0,1171
309 868591 Veľké Stankovce 0,4753 0,0697
309 871664 Záblatie 0,6323 0,0252
309 872300 Zamarovce 0,2615 0,0295
309 873063 Zemianske Lieskové 0,4112 0,0474
309 873551 Zlatovce 0,5530 0,0202
401 okres KOMÁRNO 0,7701 0,1709
401 800503 Bajč 0,8242 0,1848
401 870081 Bátorove Kosihy 0,6811 0,1609
401 803359 Bodza 1,1153 0,2688
401 803367 Bodzianske Lúky 0,8547 0,2688
401 803383 Bohatá 0,6745 0,2386
401 806269 Brestovec 0,9357 0,0000
401 807079 Búč 0,8052 0,1951
401 808679 Čalovec 0,9201 0,2154
401 809527 Číčov 0,8587 0,0989
401 810142 Dedina Mládeže 0,6094 0,1673
401 816612 Dolné Holiare 1,0595 0,2688
401 813605 Dulovce 0,7272 0,0982
401 816621 Horné Holiare 1,1189 0,0000
401 820423 Hurbanovo 0,6127 0,1785
401 820881 Chotín 0,6091 0,1520
401 821241 Imeľ 0,6436 0,1858
401 821501 Iža 0,7969 0,1948
401 823384 Kameničná 0,8255 0,1274
401 824381 Klížska Nemá 0,7365 0,1307
401 825581 Kolárovo 0,8039 0,1955
401 825883 Komárno 0,8803 0,1530
401 836028 Krátke Kesy 0,5420 0,1195
401 828823 Kravany nad Dunajom 0,7853 0,0776
401 832324 Lipové 0,9735 0,3004
401 836036 Marcelová 0,5463 0,2310
401 836354 Martovce 0,7654 0,1931
401 837954 Moča 0,6950 0,1457
401 838080 Modrany 0,6562 0,1201
401 838721 Mudroňovo 0,5042 0,0000
401 839817 Nesvady 0,7432 0,1669
401 841901 Nová Stráž 0,8842 0,1712
401 843342 Okoličná na Ostrove 0,9088 0,2466
401 845663 Patince 0,6871 0,1865
401 849707 Pribeta 0,7355 0,0829
401 851132 Radvaň nad Dunajom 0,6084 0,2489
401 857246 Sokolce-Lak 0,4069 0,0000
401 857238 Sokolce-Turi 0,9865 0,1838
401 812536 Svätý Peter 0,5503 0,1284
401 861073 Šrobárová 0,5862 0,0856
401 863521 Tôň 0,9161 0,2692
401 864099 Trávnik 0,8597 0,0693
401 825671 Važsky Klin 0,8039 0,1955
401 868132 Veľké Kosihy 0,8242 0,1570
401 851141 Virt 0,6084 0,2489
401 870463 Vrbová nad Váhom 0,6127 0,1473
401 873021 Zemianska Olča 0,8862 0,1354
401 873462 Zlatná na Ostrove 0,8437 0,2509
402 okres LEVICE 0,6509 0,0790
402 800571 Bajka 0,8447 0,0000
402 802221 Bátovce 0,4517 0,0597
402 802760 Beša 0,4849 0,1118
402 802913 Bielovce 0,5609 0,0507
402 803448 Bohunice 0,4179 0,0527
402 803855 Bory 0,3598 0,0448
402 819701 Čajakovo 0,8836 0,1195
402 808571 Čajkov 0,5413 0,0733
402 808580 Čaka 0,6111 0,1560
402 808768 Čankov 0,4434 0,0786
402 808873 Čata 0,8441 0,1450
402 810240 Demandice 0,4102 0,0876
402 811769 Dolná Seč 0,8023 0,1985
402 806897 Dolné Brhlovce 0,4547 0,0813
402 810606 Dolné Devičany 0,4155 0,0650
402 821730 Dolné Jabloňovce 0,3770 0,0481
402 812137 Dolné Semerovce 0,4620 0,1400
402 868701 Dolné Turovce 0,5948 0,1367
402 872911 Dolné Zbrojníky 0,5155 0,1228
402 874311 Dolné Žemberovce 0,4670 0,0813
402 868931 Dolný Ďur 0,6091 0,1141
402 812544 Dolný Pial 0,7823 0,1019
402 862681 Dolný Tekovský Hrádok 0,9420 0,2589
402 812579 Domadice 0,4537 0,0726
402 819719 Domaša 0,8497 0,2672
402 813109 Drženice 0,4564 0,1048
402 814202 Farná 0,8235 0,2058
402 815209 Gondovo 0,4321 0,0740
402 816582 Hokovce 0,5211 0,0989
402 816906 Hontianska Vrbica 0,5151 0,0614
402 862673 Hontianske Trsťany 0,4169 0,0634
402 817571 Horná Seč 0,8248 0,1629
402 806901 Horné Brhlovce 0,3953 0,0883
402 810614 Horné Devičany 0,3900 0,0395
402 821748 Horné Jabloňovce 0,4929 0,1158
402 818194 Horné Semerovce 0,4531 0,0650
402 818275 Horné Turovce 0,3936 0,0723
402 872920 Horné Zbrojníky 0,5503 0,0000
402 874329 Horné Žemberovce 0,3920 0,0776
402 868949 Horný Ďur 0,4730 0,0975
402 818437 Horný Pial 0,8228 0,1613
402 862690 Horný Tekovský Hrádok 0,9533 0,2316
402 818585 Horša 0,5052 0,0215
402 819450 Hrkovce 0,4680 0,1145
402 819794 Hronské Kľačany 0,8577 0,0889
402 819808 Hronské Kosihy 0,7793 0,1473
402 862614 Hulvinky 0,7389 0,2240
402 865630 Chorvatice 0,4258 0,1048
402 821250 Iňa 0,4623 0,1072
402 821306 Ipeľské Úľany 0,2160 0,0325
402 821373 Ipeľský Sokolec 0,6592 0,0823
402 802239 Jalakšová 0,5095 0,0813
402 802778 Jesenské 0,5321 0,1297
402 822868 Jur nad Hronom 0,8132 0,1855
402 823015 Kalinčiakovo 0,5390 0,1317
402 823112 Kalná 0,8736 0,1722
402 823121 Kalnica 0,7183 0,0786
402 830178 Keť 0,8590 0,1855
402 802247 Kmeťovce 0,4106 0,0166
402 827860 Kozárovce 0,4049 0,0999
402 829714 Kubáňovo 0,4746 0,0922
402 829811 Kukučínov 0,7538 0,1380
402 829901 Kuraľany 0,8374 0,1991
402 831646 Levice 0,7203 0,1517
402 833002 Lok 0,7820 0,1281
402 833096 Lontov 0,5257 0,0614
402 834238 Lula 0,5603 0,0846
402 835382 Málaš 0,9125 0,2864
402 835587 Malé Kozmálovce 0,6144 0,1025
402 829447 Malé Krškany 0,5440 0,0597
402 835633 Malé Ludince 0,5712 0,2114
402 860603 Malé Šarovce 0,9198 0,2287
402 854379 Malinovec 0,4511 0,0813
402 835871 Malý Kiar 0,4969 0,0580
402 829820 Malý Pesek 0,5470 0,0756
402 842923 Marušová 0,7505 0,1586
402 836494 Medvecké 0,7701 0,0000
402 874248 Mikula 0,8255 0,1195
402 838152 Mochovce 0,3741 0,0245
402 839141 Mýtne Ludany 0,7704 0,0720
402 842931 Nový Tekov 0,7647 0,0620
402 843016 Nýrovce 0,8590 0,2864
402 843849 Ondrejovce 0,9095 0,0000
402 841706 Opatová 0,3906 0,0166
402 845566 Pastovce 0,6243 0,1287
402 845841 Pečenice 0,5317 0,0431
402 846759 Plášťovce 0,3883 0,0421
402 846767 Plavé Vozokany 0,5799 0,1118
402 847577 Podlužany 0,5410 0,1141
402 847844 Pohronský Ruskov 0,8985 0,0000
402 849472 Preseľany nad Ipľom 0,4746 0,1364
402 850675 Pukanec 0,2718 0,0328
402 868965 Rohožnica 0,6595 0,1473
402 854158 Rybník 0,5941 0,0796
402 854387 Santovka 0,3734 0,0912
402 854450 Sazdice 0,4700 0,0697
402 856053 Slatina 0,3641 0,0511
402 858501 Starý Hrádok 0,8942 0,1384
402 858579 Starý Tekov 0,7830 0,1251
402 868710 Stredné Turovce 0,5543 0,0740
402 859966 Svodov 0,9028 0,1195
402 860158 Šahy 0,5194 0,1019
402 860344 Šalov 0,4245 0,1297
402 862584 Tehla 0,5569 0,1380
402 841722 Tekovská Nová Ves I 0,5178 0,0534
402 862622 Tekovské Lužany 0,9330 0,2662
402 862631 Tekovské Lužianky 0,8262 0,2240
402 863165 Tešmak 0,5234 0,0883
402 863416 Tlmače 1,0250 0,2114
402 855448 Trhyňa 0,5121 0,1822
402 865648 Tupá 0,4706 0,1171
402 865656 Turá 0,8842 0,1915
402 866334 Uhliská 0,2390 0,0295
402 868175 Veľké Kozmálovce 0,9344 0,0000
402 829455 Veľké Krškany 0,4965 0,0594
402 868213 Veľké Ludince 0,7405 0,0975
402 860611 Veľké Šarovce 0,8856 0,2316
402 855456 Veľký Pesek 0,6343 0,0766
402 860620 Veselá 0,9274 0,1473
402 819735 Vozokany nad Hronom 0,9656 0,2516
402 871168 Vyškovce nad Ipľom 0,4899 0,1404
402 871389 Vyšné nad Hronom 0,8331 0,2217
402 872261 Zalaba 0,5619 0,1473
402 874272 Želiezovce 0,8683 0,2004
402 874337 Žemliare 0,7548 0,2439
403 okres NITRA 0,6798 0,1301
403 800163 Alekšince 0,6608 0,1357
403 800180 Andač 0,5566 0,0554
403 800341 Babindol 0,7425 0,1951
403 847267 Bádice 0,5075 0,0823
403 804029 Branč 0,9330 0,1473
403 807931 Cabaj 0,7150 0,1390
403 808253 Čab 0,7920 0,0962
403 808598 Čakajovce 0,8481 0,0000
403 808776 Čápor 0,7216 0,1085
403 840581 Čechynce 0,8799 0,0000
403 809098 Čeľadice 0,5968 0,1855
403 809845 Čifáre 0,6821 0,0481
403 812021 Dolné Krškany I 0,4401 0,0000
403 840564 Dolné Krškany II 0,6492 0,1035
403 812048 Dolné Lefantovce 0,4448 0,0454
403 812081 Dolné Obdokovce 0,5948 0,0574
403 812161 Dolné Štitáre 0,4039 0,0670
403 869511 Dolný Vinodol 0,9695 0,0000
403 812854 Dražovce 0,4935 0,0833
403 814156 Dyčka 0,7106 0,1453
403 815195 Golianovo 0,7086 0,1145
403 840076 Horné Krškany 0,6492 0,1035
403 817996 Horné Lefantovce 0,4381 0,1055
403 818429 Horný Ohaj 0,7003 0,0597
403 869520 Horný Vinodol 1,0270 0,0000
403 818674 Hosťová 0,5115 0,1131
403 840378 Chrenová 0,6492 0,1035
403 821454 Ivanka pri Nitre 0,7140 0,2688
403 822248 Jarok 0,8019 0,1195
403 822655 Jelenec 0,5477 0,0906
403 822728 Jelšovce 0,6456 0,2489
403 823538 Kapince 0,6306 0,1145
403 824054 Klasov 0,7956 0,0000
403 825743 Kolíňany 0,5241 0,1334
403 840203 Kynek 0,5666 0,0000
403 831140 Lehota 0,5536 0,1829
403 870773 Ľudovítová 0,7159 0,2489
403 834114 Lukáčovce 0,6396 0,1736
403 834408 Lužianky 0,7269 0,2197
403 835536 Malé Chyndice 0,6652 0,2489
403 835749 Malé Zálužie 0,4985 0,1045
403 800287 Malý Báb 0,8932 0,2652
403 840599 Malý Cetín 0,7432 0,1968
403 830623 Malý Lapáš 0,4819 0,0000
403 834050 Martinová 0,6147 0,1882
403 847275 Mechenice 0,4965 0,0647
403 836672 Melek 0,6177 0,0999
403 840254 Mlynárce 0,6492 0,1035
403 838179 Mojmírovce 0,7867 0,1463
403 839914 Nitra I 0,6369 0,1364
403 840165 Nitra II 0,5958 0,0424
403 840653 Nitrianske Hrnčiarovce 0,3694 0,0395
403 841943 Nová Ves nad Žitavou 0,6389 0,1762
403 842311 Nové Sady 0,5198 0,1145
403 845272 Paňa 0,5825 0,0000
403 847810 Pohranice 0,4567 0,1400
403 848018 Poľný Kesov 0,8859 0,2924
403 852660 Rišňovce 0,5563 0,0634
403 853542 Rumanová 0,6164 0,2463
403 808270 Sila 0,6711 0,0959
403 847283 Sokolníky 0,4451 0,0424
403 819832 Suľany 0,5135 0,2615
403 859630 Svätoplukovo 0,7598 0,2479
403 861162 Štefanovičová 0,7714 0,2439
403 862231 Šurianky 0,5211 0,2632
403 862461 Tajná 0,5516 0,0424
403 862703 Telince 0,7432 0,0497
403 834068 Vajka nad Žitavou 0,7790 0,2615
403 867691 Veľká Dolina 1,0037 0,0000
403 804037 Veľká Ves 0,6837 0,1437
403 868019 Veľké Chyndice 0,6559 0,0879
403 868035 Veľké Janíkovce 0,7488 0,1865
403 868787 Veľké Zálužie 0,6486 0,1775
403 800295 Veľký Báb 0,7827 0,2463
403 868914 Veľký Cetín 0,8242 0,0000
403 830631 Veľký Lapáš 0,6107 0,1404
403 870218 Vráble 0,7823 0,1935
403 819841 Výčapky 0,5121 0,1912
403 870781 Výčapy-Opatovce 0,7159 0,2489
403 872831 Zbehy 0,7067 0,1759
403 840319 Zobor 0,4248 0,0000
403 874931 Žirany 0,3561 0,0222
403 874973 Žitavce 0,5945 0,1583
404 okres NOVÉ ZÁMKY 0,7956 0,1387
404 800198 Andovce 0,6804 0,2137
404 800589 Bajtava 0,3253 0,0653
404 800724 Bánov 1,0137 0,2688
404 802093 Bardoňovo 0,7332 0,1198
404 802301 Belá pri Gbelciach 0,5543 0,1195
404 847241 Belek 0,7319 0,0000
404 802808 Bešeňov 0,7920 0,0000
404 802956 Bíňa 0,8003 0,1689
404 804045 Branovo 0,7379 0,2489
404 807036 Bruty 0,8633 0,1195
404 809021 Čechy 0,5244 0,1035
404 809314 Černík 0,8726 0,1287
404 810169 Dedinka 0,5261 0,1314
404 810711 Diva 0,6579 0,2346
404 812510 Dolný Ohaj 0,8079 0,1195
404 813249 Dubník 0,7438 0,1523
404 814148 Dvory nad Žitavou 0,8570 0,1908
404 814687 Gbelce 0,6157 0,0766
404 820113 Hul 0,8730 0,1195
404 820661 Chľaba 0,5251 0,0395
404 822451 Jasová 0,6028 0,1347
404 822515 Jatov 1,0031 0,2595
404 823333 Kamenica nad Hronom 0,6462 0,0245
404 823422 Kamenín 0,8720 0,1324
404 823490 Kamenný Most 0,8102 0,1009
404 824941 Kmeťovo 0,9151 0,1742
404 825786 Kolta 0,6157 0,0919
404 826073 Komjatice 0,8504 0,2685
404 826103 Komoča 0,8597 0,2788
404 826804 Kostolný Sek 0,9304 0,0000
404 831255 Leľa 0,5400 0,0660
404 833258 Ľubá 0,5646 0,1002
404 859940 Maďarský Svodín 0,5722 0,1095
404 800732 Malá Kesa 0,9759 0,0000
404 835994 Malá Maňa 0,9291 0,1742
404 835170 Malá nad Hronom 0,5457 0,0826
404 835544 Malé Kosihy 0,7229 0,1599
404 879711 Malý Kyr 1,0728 0,2688
404 836834 Michal nad Žitavou 0,7389 0,2748
404 813265 Mikulášov Dvor 0,8374 0,2370
404 837547 Milanovce 0,9237 0,2004
404 832243 Mlynský Sek 0,9052 0,2864
404 838225 Mojzesovo 0,9599 0,1742
404 838896 Mužla 0,6751 0,1948
404 861545 Nána 0,8915 0,1819
404 879720 Nemecký Svodín 0,7740 0,2489
404 840734 Nitriansky Hrádok 1,0283 0,0000
404 841960 Nová Vieska 0,6947 0,0939
404 842320 Nové Zámky 0,8726 0,1364
404 843032 Obid 0,9144 0,2575
404 832251 Ondrochov 0,9752 0,0000
404 845027 Palárikovo 0,8733 0,1659
404 845701 Pavlová 0,5291 0,1460
404 849090 Pozba 0,7100 0,1218
404 850870 Radava 0,9085 0,0000
404 851680 Rastislavice 1,0027 0,1284
404 853283 Rúbaň 0,6828 0,1673
404 854352 Salka I 0,8374 0,1573
404 875163 Salka II 0,4816 0,1125
404 854913 Semerovo 0,6984 0,1354
404 855464 Sikenička 0,5576 0,1510
404 859028 Strekov 0,7983 0,0667
404 847259 Svätuša 0,7501 0,0000
404 860581 Šarkan 0,5613 0,1264
404 861553 Štúrovo 0,8849 0,1284
404 861898 Šurany 0,9221 0,0474
404 864081 Trávnica 0,8076 0,0956
404 866211 Tvrdošovce 0,9490 0,1068
404 866431 Úľany nad Žitavou 0,9141 0,1892
404 836001 Veľká Maňa 0,7339 0,1702
404 868205 Veľké Lovce 0,7535 0,2243
404 882003 Veľká Tabuľa 0,8145 0,1709
404 869902 Vlkas 0,8972 0,1324
404 873152 Zemné 0,8650 0,1692
405 okres ŠAĽA 0,7857 0,1752
405 810703 Diakovce 0,8627 0,1195
405 811009 Dlhá nad Váhom 0,7767 0,3014
405 815446 Hájske 0,8713 0,1988
405 817171 Horná Kráľová 0,7163 0,1204
405 865397 Horný Jatov 0,6778 0,2144
405 828190 Kráľová nad Váhom 0,7777 0,2399
405 855936 Močenok 0,9224 0,1888
405 839434 Neded 0,5875 0,2373
405 854875 Selice 0,8308 0,1580
405 860182 Šaľa 0,8713 0,1258
405 854883 Šók 0,9712 0,1619
405 863157 Tešedíkovo 0,8106 0,0000
405 865427 Trnovec nad Váhom 0,9151 0,2399
405 869872 Vlčany 0,6462 0,2230
405 874574 Žihárec 0,6851 0,1805
406 okres TOPOĽČANY 0,6034 0,0726
406 800236 Ardanovce 0,3531 0,1148
406 802271 Behynce 0,4521 0,0000
406 802468 Belince 0,7860 0,2087
406 803006 Biskupová 0,4126 0,1204
406 803162 Blesovce 0,6678 0,0000
406 803481 Bojná 0,6157 0,1198
406 807796 Bzince 0,4195 0,0000
406 809101 Čeľadince 0,7744 0,1281
406 809292 Čermany 0,5606 0,0856
406 829609 Dolné Chlebany 0,8666 0,0000
406 813958 Dvorany nad Nitrou 0,6121 0,1414
406 815390 Hajná Nová Ves 0,6111 0,0975
406 817970 Horné Chlebany 0,7256 0,1669
406 818089 Horné Obdokovce 0,5925 0,1590
406 818241 Horné Štitáre 0,7086 0,2237
406 819981 Hrušovany 0,6927 0,2489
406 820903 Chrabrany 0,7209 0,1583
406 821781 Jacovce 0,4511 0,2147
406 823236 Kamanová 0,7999 0,1414
406 826111 Koniarovce 0,6506 0,1414
406 827843 Kovarce 0,7538 0,0863
406 829269 Krnča 0,5908 0,0972
406 829471 Krtovce 0,6373 0,0000
406 829617 Krušovce 0,7807 0,1709
406 830054 Kuzmice pri Topoľčanoch 0,6755 0,1696
406 832367 Lipovník pod Marhatom 0,5968 0,0909
406 834076 Ludanice 0,5828 0,1414
406 834378 Lužany 0,5257 0,1852
406 835471 Malé Bedzany 0,4620 0,0000
406 803499 Malé Dvorany 0,4859 0,1048
406 835676 Malé Ripňany 0,4550 0,0995
406 839124 Mýtna Nová Ves 0,7515 0,2084
406 839558 Nemčice 0,8345 0,0000
406 839612 Nemečky 0,4192 0,0995
406 840602 Nitrianska Blatnica 0,6303 0,0630
406 840611 Nitrianska Streda 0,8374 0,0726
406 841226 Norovce 0,4756 0,1520
406 843083 Obsolovce 0,7853 0,0856
406 844012 Oponice 0,8152 0,2217
406 844331 Orešany 0,4989 0,0000
406 847372 Podhradie pri Duchonke 0,1852 0,0166
406 849171 Prašice 0,4218 0,0587
406 849375 Práznovce 0,6934 0,1414
406 849464 Preseľany 0,6758 0,1855
406 851078 Radošina 0,4653 0,0839
406 851213 Rajčany 0,6711 0,1941
406 857289 Solčany 0,7395 0,0551
406 857297 Solčianky 0,4394 0,1510
406 859591 Súlovce 0,7090 0,0448
406 859974 Svrbice 0,5274 0,0604
406 860310 Šalgovce 0,4939 0,0902
406 863114 Tesáre 0,4365 0,0166
406 863548 Topoľčany 0,8298 0,1951
406 864056 Tovarníky 0,8793 0,2240
406 866164 Tvrdomestice 0,3375 0,0199
406 866539 Urmince 0,6516 0,0982
406 867926 Veľké Bedzany 0,4122 0,0000
406 867985 Veľké Dvorany nad Bojňankou 0,6711 0,1855
406 868299 Veľké Ripňany 0,4348 0,1706
406 869210 Velušovce 0,3747 0,0687
406 870196 Vozokany pod Marhátom 0,6980 0,0693
406 872423 Závada pri Duchonke 0,2250 0,0166
407 okres ZLATÉ MORAVCE 0,5072 0,0687
407 802409 Beladice I 0,5599 0,1427
407 875210 Beladice II 0,6389 0,0000
407 808792 Čaradice 0,3286 0,0607
407 809420 Červený Hrádok 0,4972 0,0979
407 809675 Čierne Kľačany 0,4643 0,1078
407 856266 Dolné Sľažany 0,5729 0,1493
407 874965 Hoňovce 0,5018 0,1032
407 856274 Horné Sľažany 0,5729 0,1493
407 818631 Hostie I 0,2927 0,0703
407 818640 Hostie II 0,2927 0,0703
407 818682 Hosťovce 0,5151 0,1337
407 820792 Choča 0,5377 0,0000
407 822621 Jedľové Kostoľany 0,1387 0,0282
407 874949 Kňažice 0,5042 0,1244
407 826596 Kostoľany pod Tribečom 0,2874 0,0743
407 830496 Ladice 0,5052 0,0909
407 833151 Lovce 0,4371 0,0468
407 834718 Machulince 0,4215 0,1161
407 820962 Malé Chrašťany 0,6482 0,1692
407 835722 Malé Vozokany 0,5155 0,1410
407 836010 Mankovce 0,5032 0,0760
407 836320 Martin nad Žitavou 0,5131 0,1407
407 863122 Mlyňany 0,6399 0,0501
407 839566 Nemčiňany 0,4375 0,0876
407 839833 Neverice 0,6134 0,1762
407 839841 Nevidzany 0,5467 0,1414
407 843091 Obyce 0,3090 0,0295
407 874957 Opatovce nad Žitavou 0,4355 0,0720
407 873420 Prílepy 0,4959 0,0561
407 802417 Pustý Chotár 0,6449 0,0000
407 839574 Rohožnica 0,4477 0,0836
407 855901 Skýcov 0,1845 0,0351
407 856282 Slepčany 0,5646 0,1294
407 862665 Tekovské Nemce 0,3329 0,0318
407 863149 Tesáre nad Žitavou 0,5420 0,1410
407 863882 Topoľčianky 0,5583 0,1616
407 867594 Velčice 0,5540 0,1048
407 820971 Veľké Chrašťany 0,5477 0,0000
407 868761 Veľké Vozokany 0,4491 0,1138
407 869317 Vieska nad Žitavou 0,7432 0,1394
407 870153 Volkovce 0,4766 0,0823
407 870161 Závada 0,4414 0,0869
407 873438 Zlaté Moravce 0,5732 0,1673
407 873519 Zlatno 0,2877 0,0544
407 874591 Žikava 0,3863 0,0863
501 okres BYTČA 0,2609 0,0278
501 816183 Hlboké nad Váhom 0,1314 0,0199
501 807711 Hliník nad Váhom 0,4265 0,0471
501 818836 Hrabové 0,1961 0,0166
501 820598 Hvozdnica 0,2336 0,0298
501 821772 Jablonové 0,1374 0,0239
501 825506 Kolárovice 0,1281 0,0179
501 827746 Kotešová 0,3505 0,0488
501 807729 Malá Bytča 0,4199 0,0561
501 836141 Maršová 0,3598 0,0381
501 807737 Mikšová 0,2698 0,0627
501 846121 Petrovice 0,2877 0,0292
501 849421 Predmier 0,3508 0,0428
501 850420 Pšurnovice 0,1274 0,0285
501 846147 Setechov 0,2877 0,0292
501 859583 Súľov-Hradná 0,1500 0,0285
501 861324 Štiavnik 0,1719 0,0212
501 807745 Veľká Bytča 0,2775 0,0653
501 868540 Veľké Rovné 0,2210 0,0192
502 okres ČADCA 0,1274 0,0219
502 808393 Čadca 0,1457 0,0252
502 809624 Čierne 0,1384 0,0209
502 810908 Dlhá nad Kysucou 0,0647 0,0175
502 813630 Dunajov 0,4086 0,0219
502 815802 Harvelka 0,0000 0,0199
502 808512 Horelica 0,1370 0,0315
502 824551 Klokočov 0,1035 0,0235
502 824852 Klubina 0,0995 0,0192
502 826294 Korňa 0,0773 0,0179
502 828483 Krásno nad Kysucou 0,2987 0,0265
502 834858 Makov 0,1035 0,0199
502 841633 Nová Bystrica 0,1045 0,0192
502 843610 Olešná I 0,1098 0,0185
502 843644 Olešná II 0,1158 0,0252
502 844748 Oščadnica 0,1716 0,0205
502 847771 Podvysoká 0,3107 0,0444
502 851027 Radôstka 0,1825 0,0189
502 851388 Raková 0,1417 0,0202
502 852325 Riečnica 0,0647 0,0205
502 855774 Skalité 0,0000 0,0189
502 857921 Stará Bystrica 0,1287 0,0239
502 858633 Staškov 0,2124 0,0265
502 860018 Svrčinovec 0,1765 0,0315
502 866075 Turkov 0,0000 0,0182
502 866083 Turzovka 0,1434 0,0258
502 871061 Vysoká nad Kysucou 0,1287 0,0205
502 872253 Zákopčie 0,0902 0,0189
502 872903 Zborov nad Bystricou 0,0647 0,0205
503 okres DOLNÝ KUBÍN 0,1872 0,0225
503 802671 Beňova Lehota 0,1862 0,0219
503 807885 Bziny 0,2652 0,0215
503 810991 Dlhá nad Oravou 0,1858 0,0195
503 811599 Dolná Lehota nad Oravou 0,1175 0,0205
503 812315 Dolný Kubín 0,1762 0,0252
503 817210 Horná Lehota nad Oravou 0,2559 0,0209
503 820679 Chlebnice 0,0942 0,0189
503 821390 Istebné 0,1543 0,0358
503 822345 Jasenová 0,1224 0,0192
503 824968 Kňažia 0,1795 0,0232
503 828220 Kraľovany 0,2519 0,0434
503 829072 Krivá 0,3312 0,0212
503 812455 Kubínska Hoľa 0,0000 0,0189
503 831484 Leštiny 0,1626 0,0222
503 835391 Malatiná 0,1231 0,0235
503 812340 Malý Bysterec 0,1055 0,0202
503 836613 Medzibrodie nad Oravou 0,1639 0,0195
503 812463 Medzihradné 0,0647 0,0166
503 838241 Mokraď 0,2293 0,0421
503 838250 Mokraďská Hoľa 0,1473 0,0182
503 844209 Oravský Podzámok 0,2678 0,0312
503 844438 Osádka 0,0647 0,0195
503 845388 Párnica 0,2642 0,0209
503 847861 Pokryváč 0,1151 0,0199
503 844144 Poruba-Geceľ 0,2336 0,0268
503 849715 Pribiš 0,1019 0,0215
503 850454 Pucov 0,0673 0,0202
503 867608 Revišné 0,2798 0,0302
503 854701 Sedliacka Dubová 0,2077 0,0209
503 857785 Srňacie 0,1692 0,0322
503 867616 Veličná 0,2798 0,0302
503 812331 Veľký Bysterec 0,1639 0,0255
503 871541 Vyšný Kubín 0,1161 0,0205
503 844152 Zábrež 0,2204 0,0166
503 812404 Záskalie pri Dolnom Kubíne 0,1148 0,0225
503 872806 Zázrivá 0,1039 0,0205
503 874027 Žaškov 0,1782 0,0255
504 okres KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 0,2419 0,0272
504 807117 Budatínska Lehota 0,0000 0,0295
504 812561 Dolný Vadičov 0,2091 0,0185
504 818526 Horný Vadičov 0,1599 0,0245
504 830283 Kysucké Nové Mesto 0,3601 0,0521
504 830381 Kysucký Lieskovec 0,2575 0,0278
504 832987 Lodno 0,0647 0,0232
504 833126 Lopušné Pažite 0,2124 0,0225
504 839728 Nesluša 0,1563 0,0249
504 843229 Ochodnica 0,1566 0,0239
504 844811 Oškerda 0,3110 0,0252
504 849057 Povina 0,2253 0,0185
504 875236 Prostredný Vadičov 0,1599 0,0245
504 850977 Radoľa 0,2984 0,0464
504 853291 Rudina 0,2635 0,0375
504 853305 Rudinka 0,2509 0,0431
504 853356 Rudinská 0,1244 0,0235
504 856908 Snežnica 0,0942 0,0268
505 okres LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 0,1782 0,0328
505 845728 Babky 0,0000 0,0166
505 802573 Beňadiková 0,1928 0,0421
505 802638 Benice pri Liptovskom Mikuláši 0,2097 0,0454
505 802727 Beňušovce 0,1115 0,0481
505 803227 Bobrovček 0,1606 0,0265
505 803235 Bobrovec 0,2054 0,0428
505 803243 Bobrovník 0,1536 0,0298
505 803286 Bodice 0,1782 0,0531
505 807401 Bukovina 0,1078 0,0242
505 810282 Demänová 0,1822 0,0268
505 810304 Demänovská Dolina 0,0000 0,0166
505 830097 Dlhá Lúka 0,1271 0,0285
505 812714 Dovalovo 0,1258 0,0265
505 813401 Dúbrava 0,1274 0,0308
505 814628 Galovany 0,2399 0,0308
505 815250 Gôtovany 0,2074 0,0385
505 820563 Huty 0,1543 0,0239
505 820610 Hybe 0,1802 0,0385
505 821179 Iľanovo 0,1619 0,0166
505 821519 Ižipovce 0,1619 0,0235
505 821900 Jakubovany 0,2044 0,0302
505 821969 Jalovec 0,1586 0,0328
505 822019 Jamník 0,1739 0,0338
505 826138 Konská 0,1825 0,0345
505 828173 Kráľova Lehota 0,1278 0,0335
505 833266 Kráľovská Ľubeľa 0,1892 0,0308
505 869821 Krmeš pri Vlachoch 0,2502 0,0315
505 830101 Kvačany 0,1068 0,0282
505 830895 Lazisko 0,1268 0,0448
505 832391 Liptovská Anna 0,0763 0,0195
505 832405 Liptovská Kokava 0,0969 0,0355
505 832499 Liptovská Mara 0,0647 0,0252
505 832782 Liptovská Ondrašová 0,2476 0,0511
505 832448 Liptovská Porúbka 0,1321 0,0215
505 832472 Liptovská Sielnica 0,1865 0,0378
505 832545 Liptovské Beharovce 0,1218 0,0215
505 832553 Liptovské Kľačany 0,1892 0,0335
505 832561 Liptovské Matiašovce 0,1334 0,0242
505 832618 Liptovský Hrádok 0,2549 0,0451
505 832677 Liptovský Ján 0,2024 0,0335
505 832707 Liptovský Mikuláš 0,2021 0,0451
505 832839 Liptovský Ondrej 0,1928 0,0312
505 832855 Liptovský Peter 0,0939 0,0464
505 832863 Liptovský Trnovec 0,2024 0,0265
505 835412 Malatíny 0,1955 0,0401
505 835498 Malé Borové 0,1443 0,0179
505 835820 Malužiná 0,0000 0,0166
505 840785 Nižná Boca 0,0000 0,0199
505 843385 Okoličné 0,1948 0,0345
505 832766 Palúdzka 0,1782 0,0720
505 832481 Parížovce 0,1868 0,0408
505 845400 Partizánska Ľupča 0,2426 0,0434
505 845671 Pavčina Lehota 0,1666 0,0375
505 845710 Pavlova Ves 0,1653 0,0348
505 847054 Ploštín 0,1563 0,0288
505 847721 Podtureň 0,1653 0,0295
505 849774 Pribylina 0,2386 0,0325
505 850292 Prosiek 0,1696 0,0325
505 851892 Ráztoky 0,1732 0,0175
505 856886 Smrečany 0,1656 0,0408
505 857254 Sokolce 0,2589 0,0497
505 859656 Svätý Kríž 0,2151 0,0365
505 882011 Svätý Štefan 0,1921 0,0315
505 865494 Trstené 0,1523 0,0295
505 866351 Uhorská Ves 0,1772 0,0166
505 867501 Vavrišovo 0,1377 0,0368
505 867527 Važec 0,1669 0,0308
505 867969 Veľké Borové 0,1842 0,0209
505 869252 Veterná Poruba 0,1918 0,0438
505 866369 Vislavce 0,1772 0,0166
505 869830 Vlachy 0,2811 0,0451
505 869848 Vlašky 0,3126 0,0335
505 870862 Východná 0,0650 0,0305
505 871184 Vyšná Boca 0,0000 0,0166
505 872644 Závažná Poruba 0,1334 0,0205
505 833274 Zemianska Ľubeľa 0,1948 0,0414
505 874353 Žiar 0,2131 0,0411
506 okres MARTIN 0,2519 0,0345
506 802328 Belá pri Necpaloch 0,2804 0,0235
506 802654 Benice 0,1908 0,0494
506 803103 Blatnica 0,2768 0,0295
506 807664 Bystrička 0,1995 0,0322
506 810061 Ďanová 0,2970 0,0451
506 810690 Diaková 0,2788 0,0594
506 812307 Dolný Kalník 0,2353 0,0527
506 812820 Dražkovce 0,3448 0,0826
506 813575 Dulice 0,2516 0,0245
506 814369 Folkušová 0,1351 0,0255
506 818399 Horný Kalník 0,2031 0,0494
506 823601 Karlová 0,3588 0,0660
506 824089 Kláštor pod Znievom 0,1649 0,0524
506 826154 Konské 0,0995 0,0185
506 827711 Košťany nad Turcom 0,3053 0,0673
506 829412 Krpeľany 0,2214 0,0169
506 830658 Laskár 0,2881 0,0687
506 830879 Lazany pod Znievom 0,2711 0,0252
506 831972 Ležiachov 0,2748 0,0723
506 832341 Lipovec 0,2257 0,0358
506 836168 Martin 0,3475 0,0501
506 839400 Necpaly 0,2791 0,0345
506 841218 Nolčovo 0,1271 0,0195
506 847381 Podhradie nad Váhom 0,1148 0,0189
506 849731 Príbovce 0,3823 0,0551
506 849839 Priekopa pri Martine 0,2990 0,0414
506 851574 Rakovo 0,2874 0,0816
506 851787 Ratkovo 0,0647 0,0166
506 855812 Sklabiňa 0,1287 0,0202
506 855847 Sklabinský Podzámok 0,0883 0,0192
506 856487 Slovany 0,2655 0,0700
506 857203 Socovce 0,2340 0,0391
506 859371 Sučany 0,2884 0,0358
506 862347 Šútovo 0,1450 0,0202
506 836273 Tomčany 0,3774 0,0989
506 864315 Trebostovo 0,2496 0,0245
506 865435 Trnovo 0,2051 0,0634
506 865788 Turany 0,1832 0,0278
506 865851 Turčianska Štiavnička 0,1623 0,0245
506 817988 Turčianske Jaseno 0,1188 0,0185
506 865869 Turčianske Kľačany 0,2310 0,0328
506 865907 Turčiansky Ďur 0,2469 0,0839
506 865931 Turčiansky Peter 0,2619 0,0630
506 867250 Valča 0,2141 0,0338
506 867268 Valentová 0,4245 0,0859
506 870633 Vrícko 0,0946 0,0202
506 870650 Vrútky 0,1673 0,0308
506 871672 Záborie 0,1649 0,0242
506 872407 Záturčie 0,3146 0,0411
506 873926 Žabokreky 0,2781 0,0590
507 okres NÁMESTOVO 0,1543 0,0288
507 800317 Babín 0,1424 0,0249
507 802590 Beňadovo 0,0750 0,0285
507 803219 Bobrov 0,1656 0,0405
507 806404 Breza 0,1639 0,0275
507 820024 Hruštín 0,1673 0,0255
507 824364 Klin 0,2234 0,0448
507 829587 Krušetnica 0,0965 0,0229
507 833011 Lokca 0,2131 0,0278
507 833053 Lomná 0,0932 0,0192
507 838837 Mútne 0,1895 0,0391
507 839345 Námestovo 0,1915 0,0335
507 839361 Námestovské Pilsko 0,0000 0,0202
507 842877 Novoť 0,1287 0,0268
507 844047 Oravská Jasenica 0,1659 0,0239
507 844110 Oravská Lesná 0,0647 0,0189
507 844128 Oravská Polhora 0,1829 0,0242
507 844179 Oravské Veselé 0,1981 0,0365
507 850772 Rabča 0,1387 0,0348
507 850811 Rabčice 0,1533 0,0322
507 855405 Sihelné 0,1268 0,0262
507 839353 Slanica 0,1845 0,0322
507 862509 Ťapešovo 0,1633 0,0338
507 867357 Vaňovka 0,1563 0,0205
507 867471 Vasiľov 0,1951 0,0345
507 867489 Vavrečka 0,1248 0,0335
507 871940 Zákamenné 0,1035 0,0219
507 873683 Zubrohlava 0,2217 0,0401
508 okres RUŽOMBEROK 0,1945 0,0245
508 802816 Bešeňová 0,1749 0,0335
508 819221 Hrboltová 0,3180 0,0185
508 820075 Hubová 0,2479 0,0185
508 821403 Ivachnová 0,2781 0,0444
508 822981 Kalameny 0,1417 0,0209
508 826081 Komjatná 0,0929 0,0292
508 832171 Likavka 0,1629 0,0229
508 832413 Liptovská Lúžna 0,1576 0,0232
508 832430 Liptovská Osada 0,1961 0,0242
508 832502 Liptovská Štiavnica 0,1507 0,0249
508 832511 Liptovská Teplá 0,1941 0,0348
508 832596 Liptovské Revúce 0,2058 0,0192
508 832693 Liptovský Michal 0,2648 0,0763
508 832871 Lisková 0,2001 0,0232
508 833509 Ľubochňa 0,4142 0,0298
508 834017 Lúčky 0,1195 0,0219
508 834084 Ludrová 0,1341 0,0205
508 832529 Madočany 0,0667 0,0225
508 836338 Martinček 0,1447 0,0268
508 848719 Potok 0,2044 0,0235
508 853801 Ružomberok 0,2087 0,0265
508 856410 Sliače 0,1875 0,0365
508 857823 Stankovany 0,3140 0,0172
508 861201 Štiavnička 0,2376 0,0341
508 862444 Švošov 0,2174 0,0179
508 865991 Turík 0,2356 0,0185
508 867233 Valaská Dubová 0,0677 0,0182
509 okres TURČIANSKE TEPLICE 0,2433 0,0441
509 800091 Abramová 0,2552 0,0378
509 803146 Blažovce 0,2509 0,0690
509 803308 Bodorová 0,2562 0,0634
509 803669 Borcová 0,4145 0,0839
509 806935 Brieštie 0,0647 0,0202
509 807222 Budiš 0,2004 0,0229
509 809951 Čremošné 0,0000 0,0212
509 810746 Diviaky 0,2539 0,0607
509 811874 Dolná Štubňa 0,2804 0,0458
509 865826 Dolný Turček 0,0647 0,0262
509 813362 Dubové 0,2453 0,0491
509 813982 Dvorec nad Turcom 0,3033 0,0922
509 815381 Háj 0,2360 0,0504
509 817708 Horná Štubňa 0,1955 0,0418
509 865834 Horný Turček 0,0000 0,0268
509 821411 Ivančiná 0,2848 0,0620
509 822396 Jasenovo 0,3130 0,0268
509 822566 Jazernica 0,2655 0,0770
509 822973 Kaľamenová 0,1045 0,0667
509 803316 Kevice 0,2854 0,0634
509 832073 Liešno 0,2718 0,0451
509 835846 Malý Čepčín 0,2356 0,0620
509 838560 Moškovec 0,1905 0,0906
509 838578 Mošovce 0,2224 0,0564
509 843822 Ondrašová 0,1019 0,0328
509 847909 Polerieka 0,3883 0,0401
509 851582 Rakša 0,1228 0,0258
509 853526 Rudno 0,2240 0,0298
509 855863 Sklené 0,1921 0,0398
509 856649 Slovenské Pravno 0,3206 0,0736
509 865877 Turčianske Teplice 0,2864 0,0683
509 865923 Turčiansky Michal 0,1361 0,0464
509 868922 Veľký Čepčín 0,2280 0,0554
510 okres TVRDOŠÍN 0,1553 0,0282
510 806838 Brezovica 0,2001 0,0268
510 809870 Čimhová 0,1845 0,0381
510 861090 Dolný Štefanov 0,1351 0,0225
510 815322 Habovka 0,1377 0,0242
510 816159 Hladovka 0,2439 0,0341
510 861103 Horný Štefanov 0,2091 0,0192
510 828386 Krásna Hôrka 0,2154 0,0195
510 832022 Liesek 0,1858 0,0341
510 866172 Medvedie pri Tvrdošíne 0,1699 0,0222
510 840777 Nižná nad Oravou 0,2091 0,0268
510 869694 Oravice 0,1400 0,0278
510 866571 Oravské Hámre 0,0000 0,0166
510 844195 Oravský Biely Potok 0,1563 0,0229
510 866580 Osada 0,0647 0,0166
510 847101 Podbiel 0,1848 0,0212
510 859401 Suchá Hora 0,1274 0,0388
510 865478 Trstená 0,1324 0,0341
510 866181 Tvrdošín 0,1560 0,0265
510 866563 Ústie nad Priehradou 0,1609 0,0182
510 869708 Vitanová 0,1400 0,0278
510 871648 Zábiedovo 0,0763 0,0258
510 873004 Zemianska Dedina 0,1380 0,0229
510 873659 Zuberec 0,1868 0,0252
511 okres ŽILINA 0,2064 0,0268
511 800376 Babkov 0,1364 0,0388
511 800759 Bánová 0,2187 0,0537
511 802336 Belá pri Žiline 0,2217 0,0288
511 803014 Bitarová 0,2237 0,0292
511 806412 Brezany pri Žiline 0,1955 0,0381
511 806951 Brodno 0,3107 0,0318
511 874825 Budatín 0,2004 0,0242
511 807753 Bytčica 0,1590 0,0185
511 809519 Čičmany 0,1829 0,0202
511 810835 Divina 0,0750 0,0212
511 810851 Divinka 0,0647 0,0199
511 811041 Dlhé Pole 0,1082 0,0229
511 811904 Dolná Tižina 0,2403 0,0358
511 812277 Dolný Hričov 0,2977 0,0202
511 813851 Ďurčiná 0,2469 0,0424
511 814181 Fačkov 0,1500 0,0242
511 814679 Gbeľany 0,4132 0,0328
511 817783 Horná Tižina 0,0647 0,0166
511 818381 Horný Hričov 0,3654 0,0859
511 817139 Hôrky 0,2575 0,0411
511 819271 Hričovské Podhradie 0,0647 0,0166
511 822388 Jasenové 0,2370 0,0481
511 823449 Kamenná Poruba 0,1258 0,0418
511 824003 Kľače 0,2589 0,0239
511 826146 Konská nad Rajčankou 0,2887 0,0484
511 827762 Kotrčiná Lúčka 0,1732 0,0239
511 828459 Krasňany 0,2741 0,0428
511 829838 Kunerad 0,1058 0,0249
511 832111 Lietava 0,2187 0,0219
511 832138 Lietavská Lúčka 0,1477 0,0229
511 832162 Lietavská Svinná 0,1427 0,0245
511 834319 Lutiše 0,0969 0,0202
511 834581 Lysica 0,1131 0,0195
511 834980 Malá Čierna 0,1062 0,0308
511 838187 Mojš 0,3754 0,1105
511 838195 Mojšova Lúčka 0,2413 0,0398
511 839442 Nededza 0,2765 0,0235
511 867438 Nezbudská Lúčka 0,2353 0,0361
511 844837 Ovčiarsko 0,1211 0,0302
511 845647 Paština Závada 0,1978 0,0215
511 845892 Peklina 0,0647 0,0232
511 847356 Podhorie 0,2197 0,0398
511 848123 Poluvsie nad Rajčankou 0,0673 0,0235
511 832146 Porúbka 0,1550 0,0225
511 849031 Považský Chlmec 0,2609 0,0222
511 851221 Rajec 0,2668 0,0388
511 851230 Rajecká Lesná 0,2944 0,0258
511 851256 Rajecké Teplice 0,3415 0,0331
511 852767 Rosina 0,1327 0,0285
511 858781 Stráňavy 0,0849 0,0195
511 858838 Stránske 0,1221 0,0212
511 858862 Stráža 0,1868 0,0239
511 858897 Strážov 0,0000 0,0166
511 858943 Strečno 0,1493 0,0345
511 859681 Svederník 0,3136 0,0258
511 861804 Šuja 0,2695 0,0687
511 862754 Teplička nad Váhom 0,3362 0,0434
511 863041 Terchová 0,1098 0,0212
511 865371 Trnové 0,1507 0,0212
511 865982 Turie 0,1357 0,0282
511 867446 Varín 0,2353 0,0361
511 867667 Veľká Čierna 0,1752 0,0268
511 869651 Višňové pri Strečne 0,1039 0,0225
511 870307 Vranie 0,2041 0,0318
511 871737 Zádubnie 0,2316 0,0195
511 872377 Zástranie 0,1178 0,0169
511 874876 Závodie 0,1875 0,0298
511 872989 Zbyňov 0,3352 0,0278
511 874604 Žilina 0,3223 0,0687
511 874906 Žilinská Lehota 0,2642 0,0421
601 okres BANSKÁ BYSTRICA 0,2549 0,0272
601 800473 Badín 0,3634 0,0491
601 800619 Baláže 0,0000 0,0232
601 801062 Banská Bystrica 0,2499 0,0421
601 854468 Bečov 0,1769 0,0205
601 819671 Brusno 0,2768 0,0212
601 808334 Čačín 0,1500 0,0375
601 809284 Čerín 0,2675 0,0365
601 811718 Dolná Mičiná 0,1985 0,0408
601 812251 Dolný Harmanec 0,0000 0,0166
601 812641 Donovaly 0,0756 0,0205
601 813443 Dúbravica 0,2316 0,0322
601 815799 Harmanec 0,0000 0,0212
601 816124 Hiadeľ 0,0000 0,0179
601 817457 Horná Mičiná 0,1583 0,0305
601 818160 Horné Pršany 0,1248 0,0189
601 819603 Hrochoť 0,1633 0,0185
601 819743 Hronsek 0,4328 0,0975
601 826260 Kordíky 0,0000 0,0209
601 801453 Kostiviarska 0,0995 0,0199
601 828084 Králiky 0,1686 0,0312
601 801381 Kremnička 0,4192 0,0524
601 801429 Kynceľová 0,3243 0,0766
601 833339 Ľubietová 0,1062 0,0185
601 833657 Lučatín 0,2725 0,0249
601 801372 Malachov 0,0647 0,0209
601 836605 Medzibrod 0,3747 0,0335
601 838586 Moštenica 0,0000 0,0172
601 838659 Motyčky 0,0746 0,0182
601 838306 Môlča 0,1131 0,0209
601 801437 Nemce 0,3120 0,0242
601 844021 Oravce 0,1882 0,0295
601 847411 Podkonice 0,1493 0,0199
601 801283 Podlavice 0,1928 0,0368
601 847836 Pohronský Bukovec 0,0647 0,0166
601 848158 Poniky 0,2147 0,0255
601 849073 Povrazník 0,0647 0,0189
601 849782 Priechod 0,2247 0,0308
601 801241 Radvaň 0,1218 0,0328
601 852236 Riečka 0,2539 0,0175
601 801101 Sásová 0,1955 0,0295
601 854476 Sebedín 0,4218 0,0375
601 854794 Selce 0,2469 0,0355
601 801411 Senica pri Banskej Bystrici 0,3402 0,0504
601 856525 Slovenská Ľupča 0,3591 0,0441
601 858447 Staré Hory 0,0000 0,0166
601 859052 Strelníky 0,1092 0,0179
601 801402 Šalková 0,2831 0,0484
601 861057 Špania Dolina 0,0647 0,0166
601 862487 Tajov 0,2645 0,0239
601 858455 Turecká 0,0000 0,0166
601 866423 Uľanka 0,0000 0,0175
601 869899 Vlkanová 0,3203 0,0604
602 okres BANSKÁ ŠTIAVNICA 0,1912 0,0278
602 800465 Baďan 0,2632 0,0478
602 800708 Banky pri Vyhniach 0,1965 0,0195
602 801038 Banská Belá 0,1616 0,0215
602 801470 Banská Štiavnica 0,1653 0,0298
602 801658 Banský Studenec 0,1500 0,0285
602 802492 Beluj 0,1978 0,0385
602 810231 Dekýš 0,1510 0,0249
602 821225 Ilija 0,1294 0,0275
602 824062 Klastava 0,2711 0,0295
602 827878 Kozelník 0,0000 0,0219
602 837989 Močiar 0,1666 0,0229
602 847089 Počúvadlo 0,3173 0,0378
602 849448 Prenčov 0,1749 0,0288
602 800210 Svätý Anton 0,1633 0,0341
602 861197 Štiavnické Bane 0,1752 0,0195
602 847330 Teplá 0,1427 0,0205
602 870901 Vysoká 0,2247 0,0209
602 847348 Žakýl 0,1195 0,0175
603 okres BREZNO 0,1563 0,0245
603 800384 Bacúch 0,1719 0,0262
603 802689 Beňuš 0,1128 0,0232
603 806145 Braväcovo 0,0770 0,0229
603 806528 Brezno 0,1543 0,0318
603 839159 Bystrá 0,0000 0,0232
603 809713 Čierny Balog 0,0936 0,0199
603 811572 Dolná Lehota 0,2137 0,0225
603 812722 Drábsko 0,1048 0,0175
603 816019 Heľpa 0,1434 0,0205
603 817201 Horná Lehota 0,2117 0,0219
603 819662 Hronec 0,3093 0,0239
603 822213 Jarabá 0,0000 0,0166
603 822302 Jasenie 0,1616 0,0195
603 833045 Lom nad Rimavicou 0,1141 0,0239
603 836907 Michalová 0,0000 0,0375
603 839175 Mýto pod Ďumbierom 0,0647 0,0232
603 839591 Nemecká 0,1746 0,0318
603 844519 Osrblie 0,0707 0,0235
603 847216 Podbrezová 0,1742 0,0258
603 847798 Pohorelá 0,1616 0,0185
603 847828 Pohronská Polhora 0,1118 0,0199
603 848051 Polomka 0,1384 0,0268
603 849413 Predajná 0,1590 0,0312
603 851884 Ráztoka 0,1394 0,0189
603 855413 Sihla 0,1639 0,0209
603 861871 Šumiac 0,1941 0,0229
603 862436 Telgárt 0,1058 0,0265
603 866792 Valaská 0,1742 0,0252
603 867314 Vaľkovňa 0,0647 0,0312
603 872563 Závadka nad Hronom 0,2257 0,0292
604 okres DETVA 0,1995 0,0318
604 810363 Detva 0,1862 0,0395
604 810550 Detvianska Huta 0,0896 0,0229
604 812552 Dolný Tisovník 0,0000 0,0507
604 813478 Dúbravy 0,2808 0,0458
604 818453 Horný Tisovník 0,1530 0,0262
604 819298 Hriňová 0,1195 0,0232
604 824437 Klokoč 0,1686 0,0275
604 829081 Korytárky 0,2472 0,0428
604 829099 Kriváň 0,2609 0,0341
604 830747 Látky 0,1377 0,0242
604 847500 Podkriváň 0,1722 0,0215
604 856142 Slatinské Lazy 0,1832 0,0265
604 857971 Stará Huta 0,2071 0,0424
604 858757 Stožok 0,3090 0,0385
604 869350 Vígľaš 0,2725 0,0434
604 869431 Vígľašská Huta-Kalinka 0,2071 0,0202
605 okres KRUPINA 0,2848 0,0501
605 800457 Báčovce 0,4617 0,0464
605 807893 Bzovík 0,3097 0,0783
605 808032 Cerovo 0,2124 0,0497
605 808318 Čabradský Vrbovok 0,2502 0,0700
605 809047 Čekovce 0,1341 0,0305
605 810622 Devičie 0,1108 0,0448
605 812056 Dolné Mladonice 0,1739 0,0444
605 854191 Dolné Rykynčice 0,2134 0,0517
605 860875 Dolné Šipice 0,4540 0,0959
605 862789 Dolné Terany 0,4700 0,0385
605 812226 Dolný Badín 0,1228 0,0524
605 812587 Domaníky 0,2562 0,0809
605 812871 Drážovce 0,3903 0,0587
605 812943 Drienovo 0,2247 0,0534
605 813532 Dudince 0,4942 0,1022
605 814083 Dvorníky pri Hontianskych Tesároch 0,3840 0,0507
605 816931 Hontianske Nemce 0,2692 0,0547
605 816973 Hontianske Tesáre 0,3369 0,0650
605 818011 Horné Mladonice 0,1161 0,0282
605 854204 Horné Rykynčice 0,2798 0,0673
605 860867 Horné Šipice 0,4209 0,0607
605 862797 Horné Terany 0,4979 0,0448
605 818321 Horný Badín 0,1560 0,0627
605 822001 Jalšovík 0,2967 0,0637
605 816914 Kostolné Moravce 0,5022 0,0766
605 827886 Kozí Vrbovok 0,1885 0,0491
605 828246 Kráľovce 0,2496 0,0461
605 828254 Krnišov 0,1809 0,0272
605 829498 Krupina 0,2260 0,0458
605 830429 Lackov 0,1473 0,0385
605 830551 Ladzany 0,3428 0,0441
605 832880 Lišov 0,3721 0,0481
605 832928 Litava 0,1453 0,0385
605 836486 Medovarce 0,2990 0,0803
605 813559 Merovce 0,3223 0,0517
605 816922 Opatové Moravce 0,4461 0,1510
605 816957 Rakovec 0,2622 0,0541
605 854506 Sebechleby 0,4036 0,0650
605 854832 Selce pri Dolnom Badíne 0,2546 0,0703
605 855201 Senohrad 0,1480 0,0325
605 855588 Sitnianska Lehôtka 0,2340 0,0249
605 859389 Sudince 0,3053 0,0607
605 859397 Súdovce 0,3684 0,0697
605 865451 Trpín 0,2635 0,0680
605 866482 Uňatín 0,2399 0,0839
605 873136 Zemiansky Vrbovok 0,1520 0,0385
605 874558 Žibritov 0,2151 0,0398
606 okres LUČENEC 0,3555 0,0478
606 800015 Ábelová 0,0952 0,0245
606 802450 Belina 0,4109 0,0670
606 802999 Biskupice pri Fiľakove 0,4282 0,1065
606 803642 Boľkovce 0,4245 0,0946
606 807176 Budiná 0,1417 0,0401
606 807427 Bulhary 0,4418 0,0723
606 807508 Buzitka 0,3538 0,0730
606 808601 Čakanovce 0,2555 0,0401
606 808733 Čamovce 0,3053 0,0361
606 810789 Divín 0,2058 0,0229
606 811254 Dobroč 0,1752 0,0222
606 814296 Fiľakovo 0,3458 0,0690
606 814334 Fiľakovské Kováče 0,4428 0,0298
606 815276 Gregorova Vieska 0,3355 0,0770
606 815501 Halič 0,3521 0,0883
606 816850 Holiša 0,4305 0,0760
606 822736 Jelšovec 0,3316 0,0783
606 823171 Kalonda 0,3107 0,0434
606 811301 Kotmanová 0,1570 0,0232
606 831204 Lehôtka 0,2270 0,0564
606 831361 Lentvora 0,2061 0,0408
606 832286 Lipovany 0,3502 0,0438
606 833215 Lovinobaňa 0,3030 0,0418
606 833541 Ľuboreč 0,2741 0,0557
606 833673 Lučenec 0,3943 0,0942
606 834254 Lupoč 0,3226 0,0770
606 834637 Madačka 0,0000 0,0338
606 836362 Mašková 0,3428 0,0859
606 833797 Mikušovce 0,3877 0,0922
606 838691 Mučín 0,3448 0,0547
606 838764 Muľka 0,5121 0,0693
606 839108 Mýtna 0,2134 0,0202
606 839451 Nedelište 0,2904 0,0285
606 840572 Nitra nad Ipľom 0,4696 0,1002
606 842010 Nové Hony 0,3395 0,0889
606 833754 Opatová pri Lučenci 0,3873 0,0952
606 845299 Panické Dravce 0,3508 0,0554
606 846619 Píla pri Mýtnej 0,0667 0,0212
606 846660 Pinciná 0,3774 0,0700
606 846899 Pleš 0,1938 0,0292
606 847682 Podrečany 0,3369 0,0717
606 847968 Polichno 0,0000 0,0405
606 849111 Praha 0,2466 0,0375
606 850322 Prša 0,4730 0,0733
606 851191 Radzovce 0,3989 0,0272
606 851655 Rapovce 0,4321 0,0932
606 851728 Ratka 0,3923 0,0458
606 853780 Ružiná 0,1961 0,0388
606 857939 Stará Halič 0,3545 0,0753
606 860697 Šávoľ 0,2147 0,0551
606 860786 Šiatorská Bukovinka 0,3897 0,0414
606 860824 Šíd 0,3853 0,0222
606 862258 Šurice 0,3269 0,0312
606 863424 Točnica 0,2931 0,0488
606 863505 Tomášovce 0,3628 0,0942
606 864161 Trebeľovce 0,5291 0,0803
606 864358 Trenč 0,3422 0,0471
606 865575 Tuhár 0,1958 0,0341
606 866261 Uderiná 0,1988 0,0275
606 867632 Veľká nad Ipľom 0,3263 0,0451
606 867977 Veľké Dravce 0,4026 0,0580
606 869261 Vidiná 0,3724 0,0972
607 okres POLTÁR 0,3266 0,0411
607 806480 Breznička 0,3734 0,0982
607 807656 Bystrička pri Ozdíne 0,3495 0,0743
607 808211 Cinobaňa 0,2184 0,0239
607 809462 České Brezovo 0,2569 0,0282
607 813125 Ďubákovo 0,1294 0,0215
607 823058 Hrabovo 0,4092 0,0511
607 818984 Hradište pri Uhorskom 0,1410 0,0282
607 819549 Hrnčiarske Zalužany 0,3641 0,0999
607 821357 Ipeľský Potok 0,1095 0,0285
607 823066 Kalinovo 0,3999 0,0962
607 825298 Kokava nad Rimavicou 0,1636 0,0229
607 829226 Krná 0,1281 0,0229
607 835773 Málinec 0,2997 0,0265
607 837695 Mládzovo 0,3830 0,0272
607 844853 Ozdín 0,3233 0,0790
607 848077 Poltár 0,3067 0,0906
607 819514 Pondelok 0,3223 0,0680
607 852821 Rovňany 0,3641 0,0786
607 854808 Selce v Gemeri 0,2376 0,0441
607 848093 Slaná Lehota 0,3243 0,0600
607 859613 Sušany 0,3014 0,0438
607 861006 Šoltýska 0,0000 0,0182
607 865974 Turíčky 0,3057 0,0670
607 866377 Uhorské 0,3156 0,0730
607 825344 Utekáč 0,0000 0,0166
607 867331 Vaľkovo 0,2506 0,0653
607 819531 Veľká Suchá 0,3415 0,0713
607 867900 Veľká Ves 0,4106 0,0992
607 848107 Zelené 0,3784 0,0929
607 809489 Zlatno 0,3634 0,0713
608 okres REVÚCA 0,3336 0,0391
608 802280 Behynce 0,4082 0,0899
608 854166 Brusník nad Turcom 0,0000 0,0982
608 813117 Držkovce 0,2977 0,0610
608 851825 Filier 0,0000 0,0169
608 814865 Gemer 0,5742 0,0710
608 814954 Gemerská Ves 0,3392 0,0620
608 814997 Gemerský Milhosť 0,1865 0,0381
608 819468 Hrlica 0,0000 0,0275
608 820091 Hucín 0,2851 0,0388
608 821055 Chvalová 0,3219 0,0610
608 821110 Chyžné 0,2941 0,0348
608 822698 Jelšava 0,2841 0,0667
608 815004 Jelšavská Teplica 0,4670 0,0607
608 823252 Kameňany 0,1463 0,0418
608 834696 Kopráš 0,1643 0,0179
608 831841 Levkuška 0,2456 0,0431
608 831999 Licince 0,3697 0,0414
608 833291 Lubeník 0,2997 0,0866
608 815039 Mikolčany 0,2466 0,0740
608 834700 Mníšany 0,2177 0,0255
608 838233 Mokrá Lúka 0,3571 0,0375
608 838772 Muráň 0,2964 0,0249
608 838799 Muránska Dlhá Lúka 0,3648 0,0288
608 838802 Muránska Huta 0,1493 0,0179
608 838811 Muránska Lehota 0,3495 0,0195
608 838829 Muránska Zdychava 0,0809 0,0169
608 839370 Nandraž 0,1022 0,0252
608 815047 Nováčany v Gemeri 0,0000 0,0776
608 844829 Otročok 0,2818 0,0481
608 847020 Ploské 0,0000 0,0328
608 847984 Polina 0,2897 0,0663
608 850225 Prihradzany 0,1258 0,0166
608 851281 Rákoš pri Jelšave 0,2848 0,0514
608 851698 Rašice 0,3090 0,0431
608 851752 Ratková 0,2200 0,0401
608 851833 Ratkovské Bystré 0,0000 0,0175
608 851761 Repištia 0,2200 0,0401
608 852104 Revúca 0,3302 0,0322
608 852210 Revúcka Lehota 0,2356 0,0292
608 852228 Revúčka 0,2240 0,0185
608 854182 Rybník nad Turcom 0,0000 0,0395
608 851809 Sása nad Turcom 0,0000 0,0302
608 855545 Sirk 0,0000 0,0265
608 855804 Skerešovo 0,3239 0,0617
608 858498 Starňa 0,5072 0,0677
608 859044 Strelnice 0,3166 0,0879
608 860123 Šafárikovo 0,5038 0,0826
608 860981 Šivetice 0,3130 0,0517
608 865940 Turčok 0,0000 0,0199
608 869643 Višňové v Gemeri 0,2436 0,0275
608 860131 Železné 0,4902 0,0813
608 874361 Žiar pri Šafárikove 0,3853 0,0245
609 okres RIMAVSKÁ SOBOTA 0,3575 0,0448
609 800040 Abovce 0,4457 0,1042
609 800350 Babinec 0,2755 0,0587
609 800601 Bakta 0,2721 0,0707
609 801691 Barca 0,3336 0,0521
609 802191 Bátka 0,3223 0,0879
609 802433 Belín 0,3409 0,0604
609 815225 Bizovo 0,2927 0,0398
609 803171 Blhovce 0,3120 0,0375
609 803961 Bottovo 0,3621 0,0484
609 804011 Brádno 0,0000 0,0219
609 807141 Budikovany 0,2260 0,0411
609 807982 Cakov 0,4262 0,0677
609 815233 Čenice 0,4072 0,0972
609 809268 Čerenčany 0,3804 0,0793
609 809811 Čierny Potok 0,2539 0,0215
609 809900 Číž 0,5091 0,0932
609 823805 Dimitrij 0,3249 0,0597
609 812196 Dolné Zahorany 0,2001 0,0793
609 812811 Dražice 0,3704 0,0780
609 812889 Drienčany 0,2280 0,0504
609 813052 Drňa 0,3103 0,0308
609 813281 Dubno 0,1702 0,0371
609 813389 Dubovec 0,4902 0,1214
609 802204 Dulovo 0,2931 0,0663
609 813940 Dúžava 0,3989 0,0600
609 814229 Figa 0,3302 0,0620
609 814881 Gemerček 0,3266 0,0740
609 814971 Gemerské Dechtáre 0,2436 0,0302
609 814989 Gemerské Michalovce 0,2343 0,0488
609 815021 Gemerský Jablonec 0,2476 0,0481
609 815217 Gortva 0,2692 0,0345
609 871460 Gregorovce 0,2891 0,0776
609 815349 Hačava 0,1792 0,0275
609 815411 Hajnáčka 0,2084 0,0308
609 816515 Hnúšťa 0,2506 0,0368
609 816558 Hodejov 0,2844 0,0371
609 816566 Hodejovec 0,3326 0,0431
609 818291 Horné Zahorany 0,2522 0,0541
609 818615 Hostice 0,3043 0,0564
609 818658 Hostišovce 0,2267 0,0527
609 819051 Hrachovo 0,3565 0,0590
609 819999 Hrušovo 0,4033 0,0461
609 820083 Hubovo 0,3126 0,0504
609 820491 Husiná 0,2353 0,0580
609 820644 Chanava 0,4992 0,1165
609 820911 Chrámec 0,4086 0,0205
609 821420 Ivanice 0,4554 0,0856
609 822035 Janice 0,3754 0,0215
609 822795 Jesenské 0,3349 0,0468
609 822817 Jestice 0,2234 0,0385
609 823180 Kaloša 0,2609 0,0282
609 823791 Kesovce 0,3249 0,0597
609 824224 Klenovec 0,1965 0,0229
609 825026 Kociha 0,3980 0,0710
609 826120 Konrádovce 0,3372 0,0521
609 828076 Kráľ 0,3555 0,0464
609 828378 Kraskovo 0,2393 0,0600
609 829277 Krokava 0,0000 0,0185
609 829676 Kružno 0,3933 0,0942
609 830232 Kyjatice 0,2127 0,0265
609 831336 Lenartovce 0,4706 0,0000
609 831352 Lenka 0,4892 0,0557
609 832359 Lipovec v Gemeri 0,0690 0,0169
609 834203 Lukovištia 0,2559 0,0504
609 868639 Malé Teriakovce 0,3508 0,1168
609 836346 Martinová nad Rimavou 0,4670 0,0424
609 838161 Mojín 0,3355 0,0474
609 839680 Neporadza 0,2466 0,0431
609 840874 Nižná Pokoradz 0,3319 0,0647
609 841056 Nižné Valice 0,2399 0,0551
609 868906 Nižný Blh 0,3906 0,0504
609 868647 Nižný Skálnik 0,3306 0,0693
609 841447 Nová Bašta 0,3651 0,0478
609 844039 Orávka 0,3827 0,0846
609 820008 Ostrany 0,2861 0,0723
609 844918 Ožďany 0,3123 0,0461
609 844969 Padarovce 0,3365 0,0637
609 812897 Papča 0,2250 0,0312
609 845736 Pavlovce 0,4169 0,0946
609 846074 Petrovce 0,1450 0,0418
609 848026 Polom 0,0000 0,0169
609 848484 Poproč 0,0647 0,0169
609 848727 Potok nad Blhom 0,0000 0,0172
609 852643 Príboj 0,3684 0,0527
609 850900 Radnovce 0,2977 0,0504
609 866628 Rakytník 0,2977 0,1145
609 851795 Ratkovská Lehota 0,0000 0,0182
609 851817 Ratkovská Suchá 0,0000 0,0229
609 852830 Ratkovská Zdychava 0,0000 0,0166
609 852244 Riečka pri Králi 0,4228 0,1178
609 831166 Rimavica 0,0889 0,0335
609 852384 Rimavská Baňa 0,2871 0,0398
609 831158 Rimavská Lehota 0,1928 0,0298
609 852406 Rimavská Píla 0,0803 0,0232
609 852414 Rimavská Seč 0,4975 0,0819
609 852422 Rimavská Sobota 0,3963 0,0969
609 852597 Rimavské Brezovo 0,2831 0,0607
609 852635 Rimavské Janovce 0,3664 0,0663
609 852651 Rimavské Zalužany 0,3644 0,0677
609 852848 Rovné 0,0000 0,0169
609 853569 Rumince 0,4023 0,0421
609 856461 Slizké 0,2489 0,0335
609 857858 Stará Bašta 0,3584 0,0292
609 858811 Stránska 0,3837 0,0776
609 820016 Striežovce 0,1829 0,0434
609 859281 Studená 0,4043 0,1191
609 859621 Sútor 0,3667 0,0567
609 860832 Šimonovce 0,5291 0,0926
609 860921 Širkovce 0,4278 0,0640
609 861065 Španie Pole 0,2237 0,0298
609 861421 Štrkovec 0,4295 0,0753
609 862452 Tachty 0,3608 0,0507
609 862771 Teplý Vrch 0,3057 0,0428
609 863220 Tisovec 0,1078 0,0179
609 852473 Tomášová 0,3850 0,1055
609 863513 Tomášovce pri Bátke 0,4876 0,0673
609 866644 Uzovská Panica 0,3880 0,0972
609 867543 Včelince 0,5165 0,1390
609 867551 Večelkov 0,2924 0,0478
609 868663 Veľké Teriakovce 0,3306 0,0693
609 869309 Vieska nad Blhom 0,3302 0,0335
609 869953 Vlkyňa 0,3926 0,0939
609 868671 Vrbovce nad Rimavou 0,1772 0,0242
609 871265 Vyšná Pokoradz 0,3130 0,0395
609 871478 Vyšné Valice 0,2814 0,0464
609 868892 Vyšný Blh 0,3654 0,0584
609 871591 Vyšný Skálnik 0,2808 0,0813
609 871729 Zádor 0,4185 0,0813
609 871851 Zacharovce 0,4365 0,0683
609 874914 Žíp 0,3963 0,0790
610 okres VEĽKÝ KRTÍŠ 0,3757 0,0600
610 800635 Balog nad Ipľom 0,4690 0,0886
610 802212 Bátorová 0,4610 0,0584
610 807010 Brusník 0,2260 0,0388
610 807451 Bušince 0,4647 0,0902
610 808971 Čebovce 0,2572 0,0644
610 809110 Čeláre 0,3518 0,0620
610 809161 Čelovce 0,1716 0,0587
610 809365 Červeňany 0,4371 0,0318
610 811513 Dolinka 0,4185 0,0999
610 811785 Dolná Strehová 0,3266 0,0687
610 812111 Dolné Plachtince 0,4245 0,1341
610 849634 Dolné Príbelce 0,3561 0,0713
610 812153 Dolné Strháre 0,3591 0,0912
610 810037 Dolný Dačov Lom 0,0972 0,0308
610 813931 Ďurkovce 0,3143 0,0594
610 815152 Glabušovce 0,2675 0,0594
610 817597 Horná Strehová 0,3043 0,0574
610 818143 Horné Plachtince 0,1616 0,0388
610 849642 Horné Príbelce 0,3634 0,0803
610 818232 Horné Strháre 0,2761 0,0640
610 810002 Horný Dačov Lom 0,1719 0,0497
610 819883 Hrušov 0,1410 0,0318
610 820946 Chrastince 0,4580 0,0348
610 821012 Chrťany 0,2811 0,0398
610 821292 Ipeľské Predmostie 0,3940 0,1022
610 823473 Kamenné Kosihy 0,3814 0,0723
610 823945 Kiarov 0,3306 0,1072
610 824135 Kleňany 0,3448 0,0624
610 825689 Koláre 0,3920 0,0836
610 826561 Kosihovce 0,3150 0,0428
610 826570 Kosihy nad Ipľom 0,4474 0,1155
610 827801 Kováčovce 0,3565 0,0634
610 831395 Lesenice 0,5111 0,1145
610 833568 Ľuboriečka 0,3276 0,0547
610 834963 Malá Čalomija 0,3336 0,1135
610 835692 Malé Straciny 0,4584 0,0896
610 835757 Malé Zlievce 0,4620 0,0783
610 835889 Malý Krtíš 0,4965 0,0916
610 838128 Modrý Kameň 0,2399 0,0232
610 838756 Muľa 0,3860 0,0853
610 839655 Nenince 0,4165 0,0906
610 841927 Nová Ves 0,4066 0,0796
610 843024 Obeckov 0,4740 0,1185
610 843687 Olováry 0,2944 0,0640
610 843903 Opatovská Nová Ves 0,4358 0,0680
610 843962 Opava 0,2519 0,0361
610 848751 Pôtor 0,3691 0,0726
610 849324 Pravica 0,1971 0,0272
610 849723 Príboj nad Tisovníkom 0,1234 0,0302
610 854522 Sečianky 0,5115 0,1351
610 854786 Seľany 0,3233 0,0461
610 854816 Selce pri Veľkom Krtíši 0,3385 0,0753
610 855162 Senné 0,2944 0,0458
610 855839 Sklabiná 0,5035 0,1155
610 856592 Slovenské Ďarmoty 0,4494 0,0780
610 856606 Slovenské Kľačany 0,3445 0,0760
610 859001 Stredné Plachtince 0,2363 0,0567
610 859478 Sucháň 0,2044 0,0504
610 859508 Suché Brezovo 0,1244 0,0504
610 860913 Širákov 0,2937 0,0195
610 861812 Šuľa 0,2390 0,0411
610 864323 Trebušovce 0,4185 0,0992
610 867641 Veľká Čalomija 0,3153 0,1128
610 867918 Veľká Ves nad Ipľom 0,4215 0,0756
610 868612 Veľké Straciny 0,4779 0,1234
610 868833 Veľké Zlievce 0,3717 0,0736
610 869058 Veľký Krtíš 0,3757 0,0746
610 869147 Veľký Lom 0,1424 0,0371
610 869295 Vieska nad Tisovníkom 0,3438 0,0946
610 869465 Vinica 0,4703 0,0610
610 870617 Vrbovka 0,3870 0,0388
610 871770 Záhorce 0,4537 0,0557
610 872440 Závada pri Chrťanoch 0,2798 0,0411
610 873608 Zombor 0,3395 0,0653
610 874302 Želovce 0,5407 0,0395
610 848786 Žihľava 0,3475 0,0833
611 okres ZVOLEN 0,2632 0,0414
611 800333 Babiná 0,2648 0,0534
611 800392 Bacúrov 0,2091 0,0398
611 806447 Breziny 0,1835 0,0262
611 807125 Budča 0,3946 0,0624
611 865311 Budička 0,1361 0,0268
611 807915 Bzovská Lehôtka 0,2190 0,0318
611 811190 Dobrá Niva 0,2084 0,0434
611 813371 Dubové pri Zvolene 0,1434 0,0295
611 856291 Hájniky 0,3435 0,0700
611 819760 Hronská Breznica 0,4809 0,0471
611 865338 Kašova Lehôtka 0,1470 0,0222
611 827771 Kováčová 0,3206 0,0746
611 828157 Kráľová 0,0000 0,0229
611 831441 Lažteky 0,1878 0,0245
611 831433 Lešť I 0,1878 0,0245
611 991911 Lešť II 0,1878 0,0245
611 832057 Lieskovec 0,3256 0,0726
611 834131 Lukavica 0,1915 0,0401
611 834181 Lukové 0,2595 0,0481
611 836877 Michalková 0,1367 0,0179
611 873845 Môťová 0,2708 0,0308
611 843156 Očová 0,2333 0,0434
611 844527 Ostrá Lúka 0,2831 0,0441
611 846988 Pliešovce 0,2645 0,0278
611 831450 Podjavorie I 0,1878 0,0245
611 991929 Podjavorie II 0,1878 0,0245
611 847780 Podzámčok 0,2532 0,0265
611 856304 Rybáre 0,3986 0,0899
611 854361 Sampor 0,2386 0,0315
611 854417 Sása 0,2904 0,0375
611 855391 Sielnica 0,2738 0,0491
611 856088 Slatinka 0,2403 0,0331
611 865346 Tŕnie 0,2144 0,0338
611 866024 Turová 0,2243 0,0454
611 867845 Veľká Lúka 0,3272 0,0488
611 831468 Vidov Vrch 0,1878 0,0245
611 871915 Zaježová 0,0819 0,0235
611 873594 Zolná 0,3010 0,0644
611 873705 Zvolen 0,2502 0,0531
611 873900 Zvolenská Slatina 0,3239 0,0501
611 874205 Železná Breznica 0,1042 0,0292
612 okres ŽARNOVICA 0,3336 0,0308
612 801461 Banská Hodruša 0,2393 0,0219
612 806188 Brehy 0,3435 0,0348
612 811971 Dolné Hámre 0,2688 0,0258
612 817881 Horné Hámre 0,2944 0,0232
612 818763 Hrabičov 0,1829 0,0205
612 819816 Hronský Beňadik 0,4723 0,0829
612 824038 Kľak 0,3087 0,0295
612 826189 Kopanice 0,1941 0,0215
612 835102 Malá Lehota 0,2446 0,0268
612 841251 Nová Baňa 0,2914 0,0265
612 844411 Orovnica 0,3601 0,0640
612 844624 Ostrý Grúň 0,3528 0,0202
612 846651 Píla pri Žarnovici 0,1268 0,0202
612 850403 Psiare 0,1905 0,1510
612 852091 Revištské Podzámčie 0,4952 0,0229
612 853534 Rudno nad Hronom 0,5377 0,0441
612 862606 Tekovská Breznica 0,2698 0,0673
612 867772 Veľká Lehota 0,2028 0,0315
612 868248 Veľké Pole 0,1175 0,0222
612 870170 Voznica 0,4278 0,0474
612 874001 Žarnovica 0,4467 0,0670
612 874019 Žarnovická Huta 0,5702 0,0730
612 875066 Župkov 0,2443 0,0209
613 okres ŽIAR NAD HRONOM 0,2638 0,0361
613 802107 Bartošova Lehôtka 0,1201 0,0189
613 807419 Bukovina pri Bzenici 0,2569 0,0707
613 807761 Bzenica 0,4919 0,0763
613 811921 Dolná Trnávka 0,2549 0,0421
613 811939 Dolná Ves 0,4202 0,0225
613 811947 Dolná Ždaňa 0,3684 0,0733
613 816191 Hliník nad Hronom 0,3535 0,0630
613 817791 Horná Trnávka 0,2914 0,0524
613 817830 Horná Ves pri Kremnici 0,1965 0,0229
613 817848 Horná Ždaňa 0,2831 0,0564
613 874515 Horné Opatovce 0,0000 0,0451
613 819786 Hronská Dúbrava 0,0657 0,0235
613 821152 Ihráč 0,0726 0,0242
613 821942 Jalná 0,1842 0,0298
613 822124 Janova Lehota 0,2565 0,0405
613 822485 Jastrabá 0,1646 0,0242
613 823996 Klačany pri Trnavej Hore 0,2632 0,0262
613 826227 Kopernica 0,0750 0,0252
613 826588 Kosorín 0,2645 0,0468
613 827932 Krahule 0,0000 0,0252
613 828882 Kremnica 0,0647 0,0209
613 829021 Kremnické Bane 0,0647 0,0185
613 829854 Kunešov 0,1377 0,0255
613 830518 Ladomer 0,5204 0,0693
613 831212 Lehôtka pod Brehmi 0,4159 0,0488
613 833169 Lovča 0,3312 0,0979
613 833177 Lovčica 0,2383 0,0424
613 834033 Lúčky pri Kremnici 0,0806 0,0172
613 834262 Lutila 0,1912 0,0697
613 839868 Nevoľné 0,0647 0,0166
613 846724 Pitelová 0,2300 0,0395
613 849499 Prestavlky 0,2615 0,0305
613 850276 Prochot 0,0000 0,0192
613 852031 Repište 0,1261 0,0202
613 855871 Sklené Teplice 0,1052 0,0215
613 856045 Slaská 0,2170 0,0318
613 858048 Stará Kremnička 0,1971 0,0361
613 860654 Šášovské Podhradie 0,3883 0,1092
613 865265 Trnavá Hora 0,2632 0,0262
613 865567 Trubín 0,1729 0,0335
613 877689 Vieska pri Žiari nad Hronom 0,0000 0,0750
613 870846 Vyhne 0,0000 0,0192
613 874370 Žiar nad Hronom 0,3120 0,0577
701 okres BARDEJOV 0,2184 0,0325
701 800066 Abrahámovce 0,1948 0,0478
701 800201 Andrejová 0,2121 0,0285
701 801712 Bardejov 0,2937 0,0388
701 802077 Bardejovská Nová Ves 0,2844 0,0355
701 802115 Bartošovce 0,1573 0,0424
701 802298 Becherov 0,1490 0,0252
701 802484 Beloveža 0,2180 0,0265
701 803375 Bogliarka 0,1692 0,0212
701 806731 Brezov 0,2957 0,0375
701 806871 Brezovka 0,1935 0,0421
701 807061 Buclovany 0,2094 0,0351
701 808172 Cigeľka 0,1752 0,0235
701 810886 Dlhá Lúka nad Topľou 0,1829 0,0295
701 813133 Dubinné 0,2808 0,0421
701 814385 Frička 0,1848 0,0292
701 814393 Fričkovce 0,1168 0,0262
701 814474 Gaboltov 0,1613 0,0308
701 815071 Gerlachov 0,1497 0,0175
701 815721 Hankovce 0,2798 0,0564
701 815772 Harhaj 0,3173 0,0517
701 815985 Hažlín 0,1802 0,0351
701 816108 Hertník 0,1689 0,0358
701 816116 Hervartov 0,2366 0,0272
701 818844 Hrabovec 0,3790 0,0398
701 818887 Hrabské 0,1002 0,0202
701 820539 Hutka 0,1324 0,0239
701 820725 Chmeľová 0,1739 0,0328
701 822167 Janovce 0,2214 0,0388
701 822574 Jedlinka 0,1400 0,0212
701 824925 Kľušov 0,2718 0,0411
701 824992 Kobyly 0,2014 0,0338
701 825115 Kochanovce 0,2821 0,0614
701 826031 Komárov 0,3332 0,0391
701 826251 Koprivnica 0,2685 0,0385
701 827894 Kožany 0,0000 0,0534
701 829145 Krivé 0,1991 0,0258
701 829170 Kríže 0,0647 0,0166
701 829625 Kružlov 0,1835 0,0225
701 829757 Kučín 0,2675 0,0587
701 829919 Kurima 0,3017 0,0421
701 829943 Kurov 0,1517 0,0282
701 830640 Lascov 0,2655 0,0318
701 831328 Lenartov 0,1244 0,0185
701 832260 Lipová 0,1477 0,0222
701 832961 Livov 0,0000 0,0179
701 832979 Livovská Huta 0,0000 0,0166
701 833118 Lopúchov 0,1570 0,0451
701 834149 Lukavica pri Bardejove 0,2134 0,0255
701 834165 Lukov 0,2277 0,0212
701 835447 Malcov 0,2267 0,0249
701 836061 Marhaň 0,2785 0,0375
701 837521 Mikulášová 0,1848 0,0381
701 838276 Mokroluh 0,2160 0,0288
701 839493 Nemcovce 0,3575 0,0511
701 840882 Nižná Polianka 0,1998 0,0275
701 840971 Nižná Voľa 0,1855 0,0282
701 841021 Nižné Raslavice 0,1835 0,0590
701 841196 Nižný Tvarožec 0,1507 0,0172
701 843695 Oľšavce 0,3352 0,0687
701 843806 Ondavka 0,1098 0,0209
701 844420 Ortuťová 0,1699 0,0212
701 844454 Osikov 0,1981 0,0541
701 845981 Petrová 0,1995 0,0275
701 847917 Poliakovce 0,3020 0,0391
701 848654 Porúbka nad Topľou 0,3412 0,0680
701 851949 Regetovka 0,0000 0,0172
701 852066 Rešov 0,1616 0,0265
701 852376 Richvald 0,2539 0,0385
701 852759 Rokytov 0,2804 0,0222
701 856703 Smilno 0,1785 0,0444
701 856894 Snakov 0,2074 0,0229
701 858684 Stebnícka Huta 0,0000 0,0169
701 858692 Stebník 0,1102 0,0215
701 859311 Stuľany 0,2343 0,0209
701 859711 Sveržov 0,2642 0,0265
701 860506 Šarišské Čierne 0,1941 0,0414
701 860638 Šašová 0,2141 0,0202
701 860816 Šiba 0,2512 0,0249
701 862517 Tarnov 0,2818 0,0361
701 865443 Tročany 0,1427 0,0212
701 867349 Vaniškovce 0,2011 0,0587
701 867373 Varadka 0,2061 0,0272
701 834173 Venécia 0,1500 0,0166
701 871273 Vyšná Polianka 0,1483 0,0258
701 871362 Vyšná Voľa 0,1882 0,0262
701 871419 Vyšné Raslavice 0,1835 0,0590
701 871532 Vyšný Kručov 0,3133 0,0315
701 871613 Vyšný Tvarožec 0,1141 0,0229
701 872881 Zborov 0,2569 0,0640
701 873349 Zlaté 0,0982 0,0235
702 okres HUMENNÉ 0,2881 0,0418
702 800155 Adidovce 0,2791 0,0547
702 802140 Baškovce 0,1078 0,0222
702 806196 Brekov 0,2937 0,0660
702 806218 Brestov 0,1643 0,0215
702 809322 Černina 0,1417 0,0222
702 810134 Dedačov 0,2409 0,0212
702 856568 Gruzovce 0,1716 0,0239
702 815730 Hankovce 0,2542 0,0531
702 823317 Hažín nad Cirochou 0,3780 0,0703
702 818852 Hrabovec nad Laborcom 0,3014 0,0338
702 819859 Hrubov 0,0995 0,0189
702 820105 Hudcovce 0,2974 0,0282
702 820121 Humenné 0,3794 0,0491
702 820369 Humenský Rokytov 0,2429 0,0464
702 820687 Chlmec 0,2705 0,0458
702 821551 Jabloň 0,3030 0,0411
702 822086 Jankovce 0,2801 0,0590
702 822329 Jasenov 0,3279 0,0295
702 823325 Kamenica nad Cirochou 0,3721 0,0507
702 823503 Kamienka pri Humennom 0,2745 0,0464
702 823627 Karná 0,3083 0,0534
702 825123 Kochanovce nad Laborcom 0,3309 0,0308
702 826871 Košarovce 0,2675 0,0458
702 827681 Koškovce 0,3880 0,0305
702 830445 Lackovce 0,3505 0,0484
702 832065 Lieskovec pri Humennom 0,3329 0,0630
702 833495 Ľubiša 0,2921 0,0295
702 834122 Lukačovce 0,2635 0,0285
702 871494 Maškovce 0,2356 0,0285
702 838063 Modra nad Cirochou 0,4033 0,0647
702 839027 Myslina 0,3040 0,0488
702 839485 Nechválova Polianka 0,2051 0,0361
702 840807 Nižná Jablonka 0,2297 0,0338
702 840904 Nižná Sitnica 0,2944 0,0401
702 840980 Nižné Ladičkovce 0,1882 0,0358
702 843199 Ohradzany 0,2297 0,0312
702 844985 Pakostov 0,2612 0,0365
702 845311 Papín 0,1692 0,0461
702 848662 Porúbka pri Chlmci 0,1895 0,0438
702 850250 Prituľany 0,2456 0,0275
702 850438 Ptičie 0,2950 0,0617
702 852724 Rohožník pri Oľke 0,0000 0,0381
702 852856 Rovné nad Udavou 0,3870 0,0750
702 853615 Ruská Kajňa 0,1965 0,0268
702 853631 Ruská Poruba 0,1785 0,0222
702 856576 Slovenská Volová 0,2446 0,0338
702 856614 Slovenské Krivé 0,1809 0,0451
702 843202 Sopkovce 0,1357 0,0175
702 863971 Topoľovka 0,2947 0,0647
702 865818 Turcovce 0,1029 0,0239
702 866253 Udavské 0,3741 0,0474
702 992160 Valaškovce-juh 0,3259 0,0371
702 879703 Valaškovce-sever 0,3259 0,0371
702 992151 Valaškovce-stred 0,3259 0,0371
702 869201 Veľopolie 0,2785 0,0418
702 869732 Víťazovce 0,2316 0,0239
702 871206 Vyšná Jablonka 0,1639 0,0229
702 871303 Vyšná Sitnica 0,1975 0,0318
702 871371 Vyšné Ladičkovce 0,2708 0,0348
702 871508 Vyšný Hrušov 0,3133 0,0524
702 872466 Závada pri Oľke 0,1556 0,0189
702 872491 Závadka 0,3654 0,0720
702 872954 Zbudské Dlhé 0,2423 0,0441
702 872962 Zbudský Rokytov 0,0000 0,0713
702 873675 Zubné 0,2897 0,0607
703 okres KEŽMAROK 0,1769 0,0268
703 800074 Abrahámovce pri Vlkovej 0,1131 0,0195
703 822558 Blažov 0,1775 0,0245
703 807478 Bušovce 0,2300 0,0474
703 809446 Červený Kláštor 0,1603 0,0448
703 815373 Hágy 0,2091 0,0205
703 815951 Havka 0,1002 0,0232
703 816884 Holumnica 0,2054 0,0219
703 818941 Hradisko 0,0000 0,0189
703 820385 Huncovce 0,1789 0,0298
703 991856 Ihla 0,1692 0,0185
703 822833 Jezersko 0,0000 0,0166
703 822922 Jurské 0,1022 0,0166
703 823813 Kežmarok 0,1878 0,0338
703 829196 Krížová Ves 0,2399 0,0308
703 831239 Lechnica 0,1852 0,0245
703 831344 Lendak 0,0000 0,0166
703 991830 Levočská Dolina 0,1792 0,0242
703 833312 Ľubica 0,1364 0,0195
703 991937 Ľubické Kúpele 0,1749 0,0275
703 834416 Lysá nad Dunajcom 0,0000 0,0295
703 834734 Majere 0,2728 0,0355
703 821136 Majerka 0,2141 0,0166
703 835005 Malá Franková 0,0000 0,0169
703 835901 Malý Slavkov 0,1782 0,0497
703 836401 Matiašovce 0,1414 0,0205
703 837750 Mlynčeky 0,2443 0,0461
703 844641 Osturňa 0,0783 0,0175
703 847305 Podhorany 0,1689 0,0381
703 851612 Rakúsy 0,1374 0,0288
703 851973 Reľov 0,0776 0,0169
703 856550 Slovenská Ves 0,1669 0,0308
703 857378 Spišská Belá 0,2974 0,0541
703 857581 Spišská Stará Ves 0,1659 0,0255
703 857629 Spišské Hanušovce 0,0902 0,0182
703 858081 Stará Lesná 0,1208 0,0272
703 821144 Stotince 0,1291 0,0212
703 858803 Stráne pod Tatrami 0,2091 0,0378
703 858871 Strážky 0,2791 0,0408
703 991848 Sypková 0,0000 0,0222
703 863998 Toporec 0,1490 0,0348
703 866156 Tvarožná 0,1370 0,0239
703 867705 Veľká Franková 0,1062 0,0169
703 867837 Veľká Lomnica 0,1012 0,0222
703 869929 Vlková 0,1497 0,0365
703 869937 Vlkovce 0,1062 0,0179
703 870048 Vojňany 0,1314 0,0312
703 870447 Vrbov 0,1470 0,0285
703 870765 Výborná 0,2200 0,0451
703 872296 Zálesie v Zamagurí 0,0647 0,0166
703 873951 Žakovce 0,2340 0,0441
704 okres LEVOČA 0,2028 0,0222
704 800627 Baldovce 0,3126 0,0222
704 802263 Beharovce 0,2967 0,0235
704 802930 Bijacovce 0,2927 0,0229
704 807028 Brutovce 0,1351 0,0179
704 807290 Buglovce 0,2353 0,0195
704 811149 Dlhé Stráže 0,1294 0,0185
704 811491 Doľany na Spiši 0,0647 0,0172
704 812625 Domaňovce 0,2064 0,0414
704 812803 Dravce 0,0883 0,0252
704 813435 Dúbrava na Spiši 0,1324 0,0169
704 815268 Granč-Petrovce 0,2506 0,0235
704 815764 Harakovce 0,1596 0,0182
704 821713 Jablonov 0,2253 0,0192
704 823660 Katúň 0,1009 0,0172
704 824127 Klčov 0,2648 0,0215
704 847879 Korytné 0,2967 0,0235
704 829927 Kurimany 0,1822 0,0212
704 831859 Levoča 0,1809 0,0239
704 834009 Lúčka pri Jablonove 0,0647 0,0212
704 839621 Nemešany 0,3030 0,0282
704 841030 Nižné Repaše 0,1042 0,0202
704 843709 Oľšavica 0,1048 0,0202
704 844225 Ordzovany 0,1822 0,0166
704 845680 Pavľany 0,1536 0,0222
704 847887 Poľanovce 0,1895 0,0202
704 848131 Pongrácovce 0,1689 0,0182
704 857645 Spišské Podhradie 0,2804 0,0501
704 857726 Spišský Hrhov 0,2977 0,0278
704 857777 Spišský Štvrtok 0,1633 0,0331
704 859290 Studenec 0,2682 0,0166
704 864021 Torysky 0,1065 0,0215
704 866466 Uloža 0,0000 0,0179
704 871435 Vyšné Repaše 0,1078 0,0215
704 871605 Vyšný Slavkov 0,0873 0,0192
704 872458 Závada pri Levoči 0,0000 0,0185
705 okres MEDZILABORCE 0,2097 0,0335
705 803723 Borov 0,2638 0,0388
705 806234 Brestov nad Laborcom 0,2137 0,0474
705 808288 Čabalovce 0,2084 0,0225
705 808300 Čabiny 0,2187 0,0345
705 809349 Čertižné 0,1825 0,0258
705 815331 Habura 0,2077 0,0285
705 823031 Kalinov 0,1268 0,0202
705 828769 Krásny Brod 0,2516 0,0484
705 843661 Krivá Oľka 0,2058 0,0272
705 836621 Medzilaborce 0,1975 0,0391
705 839248 Ňagov 0,1609 0,0202
705 843679 Nižná Oľka 0,1517 0,0388
705 851167 Nižná Radvaň 0,3087 0,0474
705 843741 Oľšinkov 0,1410 0,0169
705 845256 Palota 0,1566 0,0295
705 852015 Repejov 0,1430 0,0325
705 828785 Rokytovce 0,1779 0,0295
705 852775 Roškovce 0,0995 0,0222
705 859532 Sukov 0,0000 0,0225
705 859729 Svetlice 0,2871 0,0338
705 867276 Valentovce 0,0000 0,0308
705 870137 Volica 0,2512 0,0557
705 836630 Vydraň 0,0000 0,0474
705 870871 Výrava 0,2061 0,0262
705 872857 Zbojné 0,2154 0,0497
705 872946 Zbudská Belá 0,0000 0,0428
706 okres POPRAD 0,1732 0,0275
706 802174 Batizovce 0,1653 0,0268
706 814652 Filice 0,1593 0,0202
706 814661 Gánovce 0,1712 0,0175
706 815098 Gerlachov pod Tatrami 0,1261 0,0166
706 818721 Hozelec 0,1696 0,0166
706 817040 Hôrka pri Poprade 0,1865 0,0312
706 819131 Hranovnica 0,1838 0,0484
706 822183 Jánovce pri Poprade 0,1912 0,0175
706 828807 Kravany 0,1802 0,0232
706 832537 Liptovská Teplička 0,0650 0,0172
706 833959 Lučivná 0,1361 0,0242
706 822191 Machalovce 0,1384 0,0175
706 836371 Matejovce 0,1726 0,0521
706 836702 Mengusovce 0,1145 0,0292
706 837784 Mlynica 0,1689 0,0325
706 840963 Nižná Šuňava 0,1553 0,0249
706 841820 Nová Lesná 0,1181 0,0215
706 848174 Poprad 0,2144 0,0507
706 848221 Spišská Sobota 0,1965 0,0590
706 857599 Spišská Teplica 0,2147 0,0401
706 857611 Spišské Bystré 0,1862 0,0461
706 857751 Spišský Štiavnik 0,2041 0,0717
706 858544 Starý Smokovec 0,0647 0,0166
706 848298 Stráže pod Tatrami 0,1931 0,0175
706 859923 Svit 0,2429 0,0388
706 836711 Štôla 0,1593 0,0302
706 861375 Štrba 0,1500 0,0252
706 861405 Štrbské Pleso 0,0000 0,0232
706 862371 Švábovce 0,1576 0,0212
706 874108 Tatranská Javorina 0,0647 0,0235
706 862568 Tatranská Lomnica 0,0000 0,0202
706 848417 Veľká 0,1570 0,0424
706 869163 Veľký Slavkov 0,1523 0,0351
706 869228 Vernár 0,0000 0,0185
706 869457 Vikartovce 0,1669 0,0245
706 870820 Vydrník 0,2117 0,0680
706 871354 Vyšná Šuňava 0,1566 0,0179
706 874132 Ždiar 0,1434 0,0232
707 okres PREŠOV 0,2492 0,0345
707 800112 Abranovce 0,2818 0,0414
707 800325 Babin Potok 0,2207 0,0325
707 800554 Bajerov 0,1669 0,0166
707 802743 Bertotovce 0,1155 0,0189
707 806226 Brestov v Slanských vrchoch 0,2917 0,0653
707 806382 Bretejovce 0,2881 0,0438
707 806889 Brežany 0,2366 0,0189
707 807788 Bzenov 0,2429 0,0258
707 809187 Čelovce pri Chmeľove 0,2081 0,0590
707 809381 Červenica 0,1264 0,0242
707 810347 Demjata 0,1424 0,0215
707 812927 Drienov 0,3591 0,0564
707 812960 Drienovská Nová Ves 0,3017 0,0285
707 813591 Dulova Ves 0,3272 0,0527
707 814351 Fintice 0,2781 0,0511
707 814415 Fričovce 0,0697 0,0169
707 814423 Fulianka 0,3737 0,0481
707 815055 Geraltov 0,1616 0,0315
707 815284 Gregorovce 0,2997 0,0424
707 815705 Haniska 0,4580 0,0800
707 816051 Hendrichovce 0,0899 0,0195
707 816086 Hermanovce 0,1576 0,0245
707 818801 Hrabkov 0,1115 0,0175
707 818950 Hradisko pri Terni 0,0703 0,0166
707 831298 Chabžany 0,4325 0,0000
707 820709 Chmeľov 0,2592 0,0275
707 820733 Chmeľovec 0,2426 0,0461
707 820750 Chmiňany 0,1546 0,0222
707 820776 Chminianska Nová Ves 0,1955 0,0341
707 820784 Chminianske Jakubovany 0,0693 0,0172
707 822108 Janov 0,1782 0,0182
707 822205 Janovík 0,2914 0,0308
707 823571 Kapušany 0,3395 0,0627
707 823775 Kendice 0,3804 0,0401
707 824143 Klenov 0,1692 0,0212
707 825131 Kojatice 0,2711 0,0683
707 825387 Kokošovce 0,2204 0,0853
707 829200 Krížovany 0,0803 0,0175
707 830119 Kvačany pri Bajerove 0,1287 0,0175
707 830453 Lačnov 0,0000 0,0166
707 830461 Lada 0,3804 0,0587
707 831042 Lažany 0,1480 0,0438
707 831301 Lemešany 0,3462 0,0358
707 831409 Lesíček 0,1536 0,0185
707 832006 Ličartovce 0,2947 0,0537
707 860468 Lipníky 0,2735 0,0574
707 832294 Lipovce 0,0663 0,0166
707 833584 Ľubotice 0,3478 0,0912
707 833614 Ľubovec 0,2147 0,0335
707 833924 Lúčina 0,1470 0,0166
707 835919 Malý Slivník 0,3100 0,0292
707 835943 Malý Šariš 0,3126 0,0551
707 836524 Medzany 0,2851 0,0561
707 837504 Miklušovce 0,1354 0,0209
707 837661 Mirkovce 0,2791 0,0647
707 846040 Močarmany 0,3747 0,0849
707 838594 Mošurov 0,2340 0,0242
707 839507 Nemcovce v Šariši 0,2950 0,0391
707 840955 Nižná Šebastová 0,4218 0,1168
707 950017 Nové 0,2914 0,1039
707 950025 Nový Horeš 0,2068 0,0371
707 843431 Okružná 0,1905 0,0308
707 843831 Ondrašovce 0,0670 0,0169
707 844845 Ovčie 0,1211 0,0169
707 846058 Petrovany 0,3319 0,0491
707 847313 Podhorany Nižné 0,1961 0,0551
707 847402 Podhradík 0,1012 0,0229
707 849502 Prešov 0,3166 0,0743
707 850268 Proč 0,1686 0,0335
707 850748 Pušovce 0,2287 0,0288
707 850861 Radatice 0,2469 0,0335
707 852741 Rokycany 0,2582 0,0219
707 853623 Ruská Nová Ves 0,2486 0,0448
707 833622 Ruské Pekľany 0,2141 0,0229
707 854719 Sedlice 0,1682 0,0229
707 854972 Seniakovce 0,3004 0,0478
707 857301 Solivar 0,4351 0,0604
707 854727 Suchá Dolina 0,1171 0,0225
707 859851 Svinia 0,2682 0,0507
707 860328 Šalgovík 0,3345 0,0242
707 860476 Šarišská Poruba 0,3180 0,0554
707 860484 Šarišská Trstená 0,1573 0,0215
707 860492 Šarišské Bohdanovce 0,3395 0,1005
707 860549 Šarišské Lužianky 0,2303 0,0507
707 860841 Šindliar 0,0657 0,0166
707 860948 Široké 0,1039 0,0179
707 861120 Štefanovce 0,0650 0,0166
707 863084 Teriakovce 0,2376 0,0391
707 863092 Terňa 0,2479 0,0511
707 865354 Trnkov 0,2957 0,0381
707 865583 Tuhrina 0,0809 0,0312
707 865613 Tulčík 0,2234 0,0395
707 867411 Varhaňovce 0,2200 0,0547
707 869171 Veľký Slivník 0,2592 0,0268
707 869198 Veľký Šariš 0,3448 0,0365
707 869724 Víťaz 0,1467 0,0175
707 871346 Vyšná Šebastová 0,2897 0,0395
707 871681 Záborské 0,3598 0,0600
707 871834 Záhradné 0,2270 0,0398
707 872512 Závadka pri Terni 0,1500 0,0185
707 873284 Zlatá Baňa 0,1832 0,0318
707 874035 Žatkovce 0,1443 0,0232
707 874159 Žehňa 0,2237 0,0474
707 874922 Žipov 0,1424 0,0209
707 875015 Župčany 0,2821 0,0634
708 okres SABINOV 0,2194 0,0268
708 800562 Bajerovce 0,1404 0,0288
708 803324 Bodovce 0,2579 0,0424
708 806846 Brezovica nad Torysou 0,1739 0,0202
708 806862 Brezovička 0,1606 0,0249
708 809357 Červená Voda 0,2280 0,0461
708 809403 Červenica pri Sabinove 0,2031 0,0295
708 809993 Ďačov 0,1998 0,0245
708 810045 Daletice 0,2024 0,0361
708 812901 Drienica 0,1775 0,0341
708 813397 Dubovica 0,2011 0,0235
708 815675 Hanigovce 0,1367 0,0235
708 820059 Hubošovce 0,2798 0,0361
708 821853 Jakovany 0,1599 0,0355
708 821896 Jakubova Voľa 0,1663 0,0225
708 821926 Jakubovany pod Čergovom 0,2559 0,0494
708 822272 Jarovnice 0,2041 0,0395
708 823287 Kamenica 0,1892 0,0282
708 828394 Krásna Lúka 0,1414 0,0272
708 829137 Krivany 0,2064 0,0328
708 832219 Lipany 0,1898 0,0285
708 833975 Lúčka nad Torysou 0,1523 0,0189
708 834289 Ľutina 0,1835 0,0265
708 837636 Milpoš 0,1394 0,0195
708 838004 Močidľany nad Svinkou 0,2562 0,1135
708 841188 Nižný Slavkov 0,1540 0,0192
708 843504 Olejníkov 0,1344 0,0195
708 843750 Oľšov 0,1327 0,0262
708 844349 Orkucany 0,3070 0,0514
708 844608 Ostrovany 0,3651 0,0454
708 845876 Pečovská Nová Ves 0,2675 0,0351
708 848034 Poloma 0,1629 0,0275
708 851850 Ratvaj 0,2131 0,0252
708 851914 Ražňany 0,2615 0,0262
708 852007 Renčišov 0,0647 0,0166
708 852937 Rožkovany 0,1975 0,0255
708 854212 Sabinov 0,2894 0,0378
708 860514 Šarišské Dravce 0,1556 0,0285
708 860557 Šarišské Michaľany 0,3721 0,0929
708 860565 Šarišské Sokolovce 0,2702 0,0312
708 863190 Tichý Potok 0,1045 0,0175
708 864005 Torysa 0,2034 0,0315
708 866598 Uzovce 0,2702 0,0418
708 866661 Uzovské Pekľany 0,0919 0,0185
708 866679 Uzovský Šalgov 0,2091 0,0222
708 870919 Vysoká pri Toryse 0,0936 0,0182
708 854298 Zálesie 0,1035 0,0149
709 okres SNINA 0,2735 0,0351
709 802395 Belá nad Cirochou 0,3714 0,0630
709 806820 Brezovec 0,2094 0,0232
709 809969 Čukalovce 0,1941 0,0202
709 810088 Dara 0,0000 0,0232
709 811033 Dlhé nad Cirochou 0,3259 0,0371
709 813427 Dúbrava pri Ubli 0,2619 0,0391
709 818704 Hostovice 0,2154 0,0255
709 818810 Hrabová Roztoka 0,2001 0,0268
709 821951 Jalová 0,0647 0,0179
709 823147 Kalná Roztoka 0,2081 0,0351
709 824151 Klenová 0,2516 0,0507
709 825697 Kolbasov 0,1188 0,0444
709 825778 Kolonica 0,2290 0,0381
709 830526 Ladomirov 0,2546 0,0497
709 836800 Michajlov 0,2390 0,0355
709 841871 Nová Sedlica 0,1304 0,0189
709 844446 Osadné 0,2326 0,0192
709 844616 Ostrožnica 0,0000 0,0315
709 845370 Parihuzovce 0,0647 0,0232
709 845817 Pčoliné 0,2413 0,0421
709 846546 Pichne 0,2346 0,0478
709 850241 Príslop 0,1941 0,0195
709 853577 Runina 0,1593 0,0361
709 853666 Ruská Volová 0,2064 0,0249
709 853674 Ruské 0,1002 0,0232
709 853763 Ruský Potok 0,0000 0,0255
709 856835 Smolník nad Cirochou 0,0000 0,0322
709 856941 Snina 0,3282 0,0431
709 857807 Stakčín 0,2725 0,0405
709 857793 Stakčínska Roztoka 0,1759 0,0308
709 858471 Starina nad Cirochou 0,0000 0,0262
709 859117 Strihovce 0,3057 0,0454
709 860999 Šmigovec 0,2804 0,0517
709 863530 Topoľa 0,2439 0,0278
709 866237 Ubľa 0,3087 0,0484
709 866440 Ulič 0,2562 0,0285
709 866458 Uličské Krivé 0,1599 0,0235
709 867896 Veľká Poľana 0,2638 0,0401
709 872849 Zboj 0,2390 0,0212
709 873225 Zemplínske Hámre 0,2463 0,0570
709 873691 Zvala 0,1792 0,0239
710 okres STARÁ ĽUBOVŇA 0,1566 0,0245
710 809896 Čirč 0,2028 0,0235
710 813923 Ďurková 0,1005 0,0195
710 814377 Forbasy 0,2376