+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku (303/2001)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 04.07.2001
Platnosť od: 27.07.2001
Účinnosť od: 27.07.2001
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Žiadna história
Hatályos 2011. július 1-től 2015. június 30-ig (a jogszabály hatályon kívül helyezve a Tt. 180/2014. sz. jogszabályával)

Tt. 303/2001.

Törvény
AZ ÖNKORMÁNYZATI KERÜLETI SZERVEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 
és a Polgári perrendtartás módosításáról


Kelt: 2001. július 4.


Módosítva:
Tt. 335/2007., hatályos 2007. október 1-től
Tt. 204/2011., hatályos 2011. július 1-től


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt fogadta el:


I. cikkely

ELSŐ RÉSZ
Alapvető rendelkezések

1. §
Az önkormányzati kerületek szerveinek1) megválasztása az általános, egyenlő és közvetlen választójog alapján, titkos szavazással történik.

2. §
(1) Az önkormányzati kerületi szervek megválasztásában a Szlovák Köztársaság polgárai és azon külföldi személyek jogosultak választani, akiknek az önkormányzati kerület területéhez tartozó községben állandó lakhelyük van, vagy akiknek az állandó lakhelye olyan katonai körzetben van, amely az önkormányzati kerületi szervek megválasztásának céljaira annak a területéhez van besorolva, és akik legkésőbb a választások napján betöltötték 18. életévüket (a továbbiakban „választópolgár”). 
(2) A választójog gyakorlásában akadályoztatást jelent
a) a személyes szabadság törvényben szabályozott korlátozása az emberek egészségvédelme miatt,2) 
b) a szabadságvesztés-büntetés töltése,3) 
c) a jogi cselekvőképességtől való megfosztottság4) és
d) a sorkatonai szolgálat töltése vagy tartalékos katonai szolgálat töltése, vagy továbbképző katonai szolgálat töltése, mégpedig abban az esetben, ha ez külön jogszabályi rendelkezések szerinti feladatteljesítést jelent.5)

3. §
Az önkormányzati kerület képviselőtestületének képviselőjévé (a továbbiakban „a képviselőtestület képviselője”) az választható meg, aki jogosult választójoga gyakorlására, állandó lakóhelye van olyan községben, amely a választókörzet területéhez tartozik, és nem állnak fenn nála a választójog gyakorlását akadályozó tényezők a 2. § (2) bekezdésének b) és c) pontja értelmében. 

4. §
Az önkormányzati kerület elnökévé (a továbbiakban „elnök”) az választható meg, aki jogosult választójoga gyakorlására, aki a 2. § (1) bekezdése értelmében választásra jogosult, legkésőbb a választások napján betölti 25. életévét, és nem állnak fenn nála a választójog gyakorlását akadályozó tényezők a 2. § (2) bekezdésének b) és c) pontja értelmében.


MÁSODIK RÉSZ
Választókörzetek és szavazókörök

5. §
Választókörzetek
(1) Az önkormányzati kerületek képviselőtestületi választásainak (a továbbiakban „képviselőtestület”) céljaira minden önkormányzati kerületben egymandátumos választókörzeteket és több mandátumos választókörzeteket hoznak létre, melyekben a képviselőtestület képviselőit az önkormányzati kerület lakosságának arányában választják meg. 
(2) A választókörzeteket és a bennük az (1) bekezdés szerint megválasztható képviselők számát, valamint a körzeti választási bizottságok székhelyét a képviselőtestület legkésőbb 65 nappal a választások napja előtt határozza meg és hozza nyilvánosságra.
(3) Az elnök megválasztása céljából minden önkormányzati kerület egy egymandátumos választókörzetet hoz létre.

6. §
Szavazókörök
(1) A szavazólapok leadására és a szavazatok összeszámolása céljából a községekben, a városokban, a Szlovák Köztársaság fővárosában, Pozsonyban és Kassa városában és városkerületeiben (a továbbiakban csak „község”) szavazóköröket alakítanak ki.
(2) A szavazóköröket és szavazóhelyiségeket minden esetben a község polgármestere, a város polgármestere (a továbbiakban a „község polgármestere”) jelöli ki, a Szlovák Köztársaság fővárosában, Pozsonyban és Kassa városában a városkerület polgármestere legkésőbb 40 nappal a választások napja előtt. 
(3) A szavazókört rendszerint úgy alakítják ki, hogy oda 1 000 választópolgár tartozzon. Szavazókört a választókörzet határain kívül létesíteni tilos.
(4) A szavazóköröket a községen belül egymást követő sorrendben sorszámokkal jelölik, arab számokkal. A Szlovák Köztársaság fővárosában, Pozsonyban és Kassa városában a szavazóköröket minden városkerületben önálló számsorokkal jelölik. Sorszámot kap a szavazókör abban az esetben is, ha a községben csak egyetlen szavazókör van.


HARMADIK RÉSZ
A szavazókör választásra jogosult választópolgárainak névjegyzéke

7. §
(1) Az egyes szavazókörök választásra jogosult választópolgárainak névjegyzékét (a továbbiakban „választói névjegyzék”) a községek az állandó választói névjegyzék alapján készítik el.6) A választói névjegyzékbe a község felveszi azokat a külföldieket, akiknek állandó lakhelyük van a községben és legkésőbb a választások napján betöltik 18. életévüket. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti választói névjegyzéket a község két egyenértékű példányban átadja a szavazókörök választási bizottságainak, legkésőbb két órával a választások megkezdése előtt. 
(3) A választói névjegyzékbe a szavazóköri választási bizottság a választások napján írja be
a) a bírósági határozat alapján szavazó választópolgárt,7)
b) azt a választópolgárt, aki érvényes személyi igazolvánnyal8) bizonyítja, hogy azon a helyen van az állandó lakhelye, amely a szavazókörhöz tartozik. 


NEGYEDIK RÉSZ
Választási hatóságok

8. §
Általános rendelkezések
(1) Az önkormányzati kerületek szerveibe történő választások (a továbbiakban „választások”) céljaira az alábbi választási hatóságokat hozzák létre:
a) Központi Választási Bizottság,
b) önkormányzati kerületi választási bizottságok,
c) körzeti választási bizottságok,
d) szavazóköri választási bizottságok.
(2) A választási bizottság tagja választópolgár lehet. A képviselőtestületi képviselőjelölt és az elnökjelölt nem lehet tagja a választási bizottságnak.
(3) A választási bizottságokat a választásokra önálló jelöltlistát benyújtó a politikai pártok, politikai mozgalmak vagy koalícióik (a továbbiakban „politikai párt”) azonos számú képviselőjéből alakítják ki. A képviselő és a pótképviselő családi és utónevét, lakcímét a politikai pártok jelentik be annak, aki a választási bizottság első ülését összehívja. Ha a politikai párt a jelöltlistáját visszavonja, megszűnik képviselőjének a tagsága is a választási bizottságban. A választási bizottsági tagsági tisztség azon a napon szűnik meg, amikor az érintett választási bizottság elnökének kézbesítésre kerül a kiküldő politikai párt írásos bejelentése, vagy a tag írásos bejelentése a tagságról történő lemondásról. A választási bizottsági tagság megszűnése esetén a választási bizottság elnöke a póttagot rendeli be a bizottságba.
(4) A választási bizottság tagjai tisztségüket az alábbi fogadalom letételével veszik fel: „Becsületemre fogadom, hogy tisztségemet lelkiismeretesen és pártatlanul fogom végezni, a Szlovák Köztársaság Alkotmányának és törvényeinek szellemében eljárva.” A választási bizottság tagja a fogadalmat annak a kezébe teszi le, aki a választási bizottság első ülését összehívja, párhuzamosan aláírja a fogadalom írásos változatát. 
(5) A választási bizottság határozatképes, ha az összes tagjának több mint a fele jelen van. A határozat érvényességéhez a jelen lévő tagok többségének a szavazat szükséges. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az ülés lefolyásáról a választási bizottság jegyzőkönyvet készít. 
(6) A választási bizottság első ülésén sorsolással meghatározza, az összes tag közül ki lesz az elnök és az alelnök. A sorsolást a választási bizottság jegyzője irányítja.
(7) A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala a választási eredmények feldolgozásának előkészítésére és a választási eredmények feldolgozására a Központi Választási Bizottság, az önkormányzati kerületek választási bizottságai és a körzeti választási bizottságok részére szakmai (adatösszesítő) alakulatokat hoz létre. A választási bizottságok szakmai (adatösszesítő) alakulatainak tagjai fogadalmat tesznek a (4) bekezdésben taglalt szöveggel és formában.

9. § 
A választási bizottság jegyzője
(1) A választási bizottság jegyzője biztosítja a választási bizottság tanácskozásának előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos szervezési és adminisztrációs ügyeket. Részt vesz a választási bizottság ülésein, tanácsadói jogkörrel. Egyben szakmai tanácsadója is a választási bizottságnak.
(2) A jegyzőt
a) a Központi Választási Bizottság esetében a Szlovák Köztársaság Kormánya nevezi ki és hívja vissza,
b) az önkormányzati kerületi választási bizottság esetében az elnök nevezi ki és hívja vissza,
c) a körzeti választási bizottság esetében az elnök nevezi ki és hívja vissza,
d) a szavazóköri választási bizottság esetében a község polgármestere nevezi ki és hívja vissza.
(3) A jegyzőt akkora időelőnnyel kell kinevezni, hogy az teljesíteni tudja a jelen törvényben megszabott feladatait. A jegyző fogadalmat tesz a 8. § (4) bekezdésének rendelkezései szerint. 

10. §
Központi Választási Bizottság
(1) A Központi Választási Bizottságba legkésőbb a választások napja előtt 30 nappal egy képviselőt és egy póttagot delegál minden politikai párt, amely jelöltlistákat nyújtott be a képviselőtestületi választásokra legalább az önkormányzati kerületek felében. 
(2) A Központi Választási Bizottság első ülését a választások napját megelőző 20. napig tartja meg; az ülést a Szlovák Köztársaság kormányfője hívja össze.
(3) A Központi Választási Bizottság
a) irányítja az alacsonyabb szintű választási bizottságok tevékenységét,
b) dönt az önkormányzati kerületi választási bizottságok eljárása ellen emelt panaszokról, 
c) megállapítja és közzéteszi a választások összesített eredményeit a Szlovák Köztársaságban,
d) ellátja a jelen törvényben megszabott egyéb feladatait.
(4) A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma a Központi Választási Bizottság feladatellátásának megsegítésére szakmai-adminisztrációs alakulatot hoz létre. 

11. §
Az önkormányzati kerület választási bizottsága
(1) Az önkormányzati kerület választási bizottságába legkésőbb 40 nappal a választások napja előtt egy képviselőt és egy póttagot delegál minden politikai párt, amely jelöltlistát nyújt be a képviselőtestületi választásokra az önkormányzati kerület választókörzeteinek legalább egy harmadában. 
(2) Az önkormányzati kerület választási bizottsága legalább öttagú. Ha az önkormányzati kerület választási bizottsága ilyen létszámmal nem alakult meg az (1) bekezdés szerint, vagy ha tagjainak száma 5 alá csökken, és póttag nem jöhet számításba, a hiányzó tagokat a választópolgárok közül nevezi ki az elnök. 
(3) Az önkormányzati kerület választási bizottságának első ülését a választások napját megelőző 35. napig tartják meg; az ülést az elnök hívja össze.
(4) Az önkormányzati kerület választási bizottsága
a) irányítja a körzeti választási bizottságok és a szavazóköri választási bizottságok tevékenységét,
b) dönt a körzeti választási bizottságok eljárásai ellen emelt panaszokról,
c) megvizsgálja a jelöltlistákat, és nyilvántartásba veszi a jelölteket,
d) megállapítja és közzéteszi az önkormányzati kerületi választások eredményeit,
e) ellátja a jelen törvényben megszabott egyéb feladatait.

12. §
Körzeti választási bizottság
(1) A körzeti választási bizottságba legkésőbb 30 nappal a választások napja előtt egy képviselőt és egy póttagot küld minden politikai párt, amely jelöltlistát nyújt be a képviselőtestületi választásokra a választókörzetben. 
(2) A körzeti választási bizottság legalább öttagú. Ha a körzeti választási bizottság ilyen létszámmal nem alakult meg az (1) bekezdés szerint, vagy ha tagjainak száma 5 alá csökken, és póttag nem jöhet számításba, a hiányzó tagokat a választópolgárok közül nevezi ki az elnök. 
(3) A körzeti választási bizottság első ülését a választások napját megelőző 25. napig tartják meg; az ülést az elnök hívja össze.
(4) A körzeti választási bizottság
a) irányítja a szavazóköri választási bizottságok tevékenységét,
b) dönt a szavazóköri választási bizottságok eljárásai ellen emelt panaszokról,
c) megállapítja és nyilvánosságra hozza a választókörzeti választási eredményeket,
d) ellátja a jelen törvényben megszabott egyéb feladatait.

13. §
Szavazóköri választási bizottság
(1) A szavazóköri választási bizottságba legkésőbb 30 nappal a választások napja előtt egy képviselőt és egy póttagot küld minden politikai párt, amely jelölőlistát nyújt be a képviselőtestületi választásokra a választókörzetben, melynek része a szavazókör. 
(2) A szavazóköri választási bizottság legalább öttagú. Ha a szavazóköri választási bizottság ilyen létszámmal nem alakult meg az (1) bekezdés szerint, vagy ha tagjainak száma 5 alá csökken, és póttag nem jöhet számításba, a hiányzó tagokat a választópolgárok közül nevezi ki a község polgármestere.
(3) A szavazóköri választási bizottság első ülését a választások napját megelőző 25. napig tartják meg; az ülést a község polgármestere hívja össze.
(4) A szavazóköri választási bizottság
a) biztosítja a választások lefolytatását, elsősorban a szavazólapok helyes leadását felügyeli,
b) összeszámolja a szavazatokat, és jegyzőkönyvet készít a szavazásról, valamint ügyel a rendre a szavazóhelyiségben.


ÖTÖDIK RÉSZ
A jelöltlisták benyújtása és a jelöltek regisztrálása 

14. §
Jelöltlisták benyújtása a képviselőtestületi választásokra
(1) Jelölőlistákat a képviselőtestületi választásokra külön minden választókörzetre politikai pártok és független jelöltek nyújthatnak be.
(2) A politikai párt meghatalmazottja közvetítésével, a független jelölt személyesen kézbesíti a jelöltlistát két egyenértékű példányban legkésőbb 40 nappal a választások napja előtt az önkormányzati kerület választási bizottsága jegyzőjének. 
(3) A politikai párt jelöltlistája tartalmazza
a) a politikai párt megnevezését,
b) a jelölt utónevét és családi nevét, tudományos címét, életkorát, foglalkozását és állandó lakhelyének címét, valamint sorszámát a jelölőlistán arab számmal kifejezve, 
c) a politikai párt meghatalmazottjának utónevét és családi nevét, valamint helyettesének utónevét és családi nevét a lakcímükkel együtt.
A jelölt nem lehet meghatalmazott vagy helyettese.
(4) A politikai párt legfeljebb annyi jelöltet tüntethet fel jelöltlistáján, ahány képviselő megválasztható a képviselőtestületbe az adott választási körzetben.
(5) Ha a politikai párt egy választási körzetben önállóan nyújt be jelöltlistát, ugyanazon képviselőtestületi választásokra más választási körzetben nem nyújthat be jelöltlistát koalíció részeként; ha a politikai párt koalíció részeként nyújt be jelöltlistát, ugyanazon képviselőtestületi választásokra más választási körzetben is csak ugyanennek a koalíciónak a részeként nyújthat be jelöltlistát. 
(6) A független jelölt jelöltlistája tartalmazza a jelölt utónevét és családi nevét, tudományos címét, életkorát, foglalkozását, állandó lakhelyének a címét és aláírását. A független képviselőjelölt jelöltlistája első egyenértékű példányának része a petíció,9) amit a választókörzet legalább 400 választópolgára aláírt. A petícióban minden aláírásnál fel kell tüntetni a választópolgár utónevét és családi nevét, állandó lakcímét, melyen a község neve, az utca neve – ha a község utcákra tagolódik – és a házszám értendő. 
(7) A jelöltlista első egyenértékű példányához csatolni kell a jelölt saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, hogy jelölésével egyetért, és nem járul hozzá ahhoz, hogy más jelöltlistán is feltüntessék, és hogy nincs tudomása arról, hogy megválasztását bármi akadályozná.
(8) A képviselőjelölt a képviselőtestületi választásokon csak egy választókörzetben indulhat.
(9) A képviselőtestületi képviselőjelöltnek olyan községben kell állandó lakhellyel rendelkeznie, amely azon választókörzet területén van, amelyben jelölteti magát. 
(10) A képviselőtestület képviselői tisztségére jelöltetheti magát az elnökjelölt is.
(11) A jegyző igazolja a jelöltlista benyújtását a politikai párt meghatalmazottja vagy a független jelölt részére a jelöltlista második egyenértékű példányán. A jegyző a jelöltlistákat az önkormányzati kerület választási bizottsága elé terjeszti felülvizsgálat és regisztráció (nyilvántartásba vétel) céljából. 

15. §
A képviselőtestületi választások jelöltlistáinak nyilvántartásba vétele
(1) Az önkormányzati kerület választási bizottsága az előterjesztett jelöltlistákat megvizsgálja és törli róla azt a jelöltet,
a) aki nem teljesíti a 3. §-ban taglalt feltételeket, 
b) akinek a javaslatához nem csatolták a 14. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot,
c) aki több politikai párt vagy több választási körzet jelöltlistáján van feltüntetve, mégpedig arról a jelöltlistáról, amelyhez nem mellékelték a 14. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot; ha a jelölt több jelöltlistához írt alá nyilatkozatot, minden jelöltlistáról törlik,
d) akit a jelöltlistán a 14. § (4) bekezdése szerinti legnagyobb lehetséges jelöltlétszám felett tüntettek fel,
e) akinek nincs állandó lakhelye olyan községben, amely azon választási körzet területéhez tartozik, amelyben jelölteti magát, vagy
f) hiányzik vagy nem teljes a 14. § (6) bekezdése szerinti petíciója.
(2) Az önkormányzati kerület választási bizottsága elutasítja a jelöltlista nyilvántartásba vételét, ha az nem áll összhangban a jelen törvénnyel és nem lehetséges módosítani azt az (1) bekezdésnek megfelelően. Az önkormányzati kerület választási bizottsága legkésőbb 30 nappal a választások napja előtt nyilvántartásba veszi a jelen törvénnyel összhangban álló jelöltlistákat, valamint azokat a jelöltlistákat, amelyeket az (1) bekezdésnek megfelelően módosítottak. A nyilvántartásba vétel tényét jelzi a jelölőlistán. A jelöltlisták nyilvántartásba vétele feltétele a szavazólapok elkészítésének.
(3) Az önkormányzati kerületek választási bizottsága felszólítja a politikai pártok meghatalmazottjait és a független jelölteket, hogy 24 órán belül személyesen vegyék át a határozatot a nyilvántartásba vételről. Ha a politikai párt meghatalmazottja vagy a független képviselő a záros határidőn belül nem veszi át a nyilvántartásba vételi határozatot, a határozatot kézbesítettnek kell tekinteni. Az érintett politikai párt vagy érintett jelölt, amelynek jelöltlistájáról jelöltet töröltek, vagy amelynek a jelöltlistáját nem vették nyilvántartásba, a határozat kézbesítésétől számított 24 órán belül az illetékes bírósághoz fordulhat indítványával, hogy adjon ki olyan határozatot, mellyel az önkormányzati kerület választási bizottságát kötelezi a jelölt jelöltlistán történő feltüntetésére vagy a jelöltlista nyilvántartásba vételére. 
(4) Ha a bíróság külön jogszabály szerint10) úgy dönt, hogy a jelöltet a jelöltlistán kötelezően fel kell tüntetni, vagy a jelöltlistát kötelezően nyilvántartásba kell venni, az önkormányzati kerület választási bizottsága a nyilvántartásba vételt végrehajtja a bírósági határozat kézhezvételétől számított 24 órán belül.

16. §
A jelöltlisták nyilvánosságra hozatala
(1) Az önkormányzati kerület választási bizottsága a jelöltlisták nyilvántartásba vételét követően megküldi a Központi Választási Bizottságnak, és az önkormányzati kerület területén székelő körzeti hivatalok közreműködésével a községeknek, legkésőbb 20 nappal a választások napját megelőzően a választási körzetek szerinti jelöltek névjegyzékét. A jegyzékben feltüntetik a jelölt utónevét és családi nevét, tudományos címét, életkorát, foglalkozását, állandó lakcímét és a politikai párt nevét, amely őt jelölte, vagy az adatot, hogy a jelölt független.
(2) A község a helyileg szokásos módon nyilvánosságra hozza a jelöltek névjegyzékét, legkésőbb 15 nappal a választások napja előtt.

17. §
Lemondás a jelöltségről és visszaléptetés a jelöltségtől
(1) A jelölt három nappal a választások napja előtt írásban lemondhat jelöltségéről. Ugyanezen időn belül jelölését írásban visszavonhatja a politikai párt, amely őt jelölte.
(2) A jelöltségről való lemondó nyilatkozatot vagy a visszaléptetési nyilatkozatot két egyenértékű példányban kell kézbesíteni az önkormányzati kerület választási bizottsága elnökének, aki haladéktalanul rendelkezik annak közzétételéről. A jelöltségről való lemondást vagy a visszaléptetést bejelenti az önkormányzati kerület szakmai (szavazatösszesítő) alakulatának. A nyilatkozat visszavonhatatlan.
(3) Ha a jelöltségről való lemondó nyilatkozat vagy a visszaléptetési nyilatkozat a jelöltlisták nyilvántartásba vételét követően kerül benyújtásra, vagy ha a politikai párt feloszlatására vagy tevékenységének felfüggesztésére11) a jelöltlisták nyilvántartásba vételét követően kerül sor, a jelöltek adatai a szavazólapokon feltüntetve maradnak, de a mandátumok elosztásánál figyelmen kívül hagyják azokat. 

18. §
Szavazólapok
(1) Az önkormányzati kerület választási bizottságának elnöke, együttműködve a kerületi székhely körzeti hivatalával, felel a szavazólapokon feltüntetett adatok helyességéért. 
(2) Minden választókerületben egy közös szavazólap készül az összes jelölt feltüntetésével. A szavazólapot azonos betűtípussal és azonos betűnagysággal kell kinyomtatni azonos színű és minőségű papíron.
(3) A szavazólapon a jelölteket ábécésorrendben tüntetik fel, a sorszámuk, az utónevük és családi nevük, tudományos címük, életkoruk, foglalkozásuk és az őket jelölő politikai párt megadásával, vagy azon adat megadásával, hogy függetlenek, valamint feltüntetik a képviselőtestületi tagok számát, akiket abban a választási körzetben kell megválasztani.
(4) Az összes jelöltet és a rájuk vonatkozó adatokat kizárólag a szavazólap egyik oldalán kell feltüntetni. A szavazólapokat a jelöltek listájának alján az önkormányzati kerület választási bizottsága bélyegzőjének a lenyomatával látják el. 
(5) Az önkormányzati kerületek székhelyének körzeti hivatalai biztosítják a szavazólapok kézbesítését a községeknek; a község biztosítja, hogy a szavazólapok legkésőbb a választások napján a szavazóköri választási bizottságok rendelkezésére álljanak.
(6) A választópolgár a választások napján a szavazóhelyiségben kapja kézhez a szavazólapokat.

19. §
Az elnökválasztási jelöltlisták benyújtása
(1) Elnökválasztási jelöltlistát politikai pártok vagy független jelöltek nyújthatnak be.
(2) A politikai párt meghatalmazottja közvetítésével, a független jelölt személyesen kézbesíti jelöltlistáját két egyenértékű példányban, legkésőbb 40 nappal a választások napja előtt az önkormányzati kerület választási bizottsága jegyzőjének.
(3) A politikai párt jelöltlistája tartalmazza
a) a politikai párt nevét,
b) a jelölt utónevét és családi nevét, tudományos címét, életkorát, foglalkozását és állandó lakhelyét,
c) a politikai párt meghatalmazottjának és helyettesének az utónevét és családi nevét, valamint a címét. A jelölt nem lehet meghatalmazott vagy annak a helyettese. 
(4) A politikai párt a jelöltlistán csak egyetlen jelöltet tüntethet fel.
(5) A független jelölt jelöltlistája tartalmazza a jelölt utónevét és családi nevét, tudományos címét, életkorát, foglalkozását, állandó lakcímét és aláírását. A jelöltlista első egyenértékű példányának részét képezi a petíció,8) melyet az önkormányzati kerület legalább 1 000 választópolgára aláírt. A petíción minden aláírás mellett fel kell tüntetni az aláíró utónevét és családi nevét, állandó lakcímét, melyen a község megnevezése, ha a község utcákra tagolt, az utca neve és a házszám értendő. 
(6) A jelöltlista első egyenértékű példányához csatolni kell a jelölt saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy a jelölésével egyetért és nem járult hozzá más jelöltlistán történő feltüntetéséhez, valamint hogy nem ismeretesek számára olyan tények, amelyek megválasztását akadályoznák. 
(7) Az elnökjelöltnek állandó lakhellyel kell rendelkeznie olyan községben, amely az önkormányzati kerület területéhez tartozik, vagy olyan katonai körzetben, amely a választások vonatkozásában az önkormányzati kerület területéhez tartozik.
(8) Elnöki tisztségre jelöltetheti magát a képviselőtestület képviselőjelöltje is. 
(9) A jegyző a jelöltlista benyújtását a politikai párt meghatalmazottjának vagy a független jelöltnek a jelöltlista második egyenértékű példányán igazolja vissza. A jegyző a jelöltlistákat az önkormányzati kerület választási bizottsága elé terjeszti felülvizsgálat és nyilvántartásba vétel céljából.

20. §
Az elnökválasztási jelöltlisták nyilvántartásba vétele
(1) Az önkormányzati kerület választási bizottsága megvizsgálja a beterjesztett jelöltlistákat és törli azokat a jelöltet,
a) aki nem teljesíti a 4. §-ban taglalt megválaszthatósági feltételeket,
b) akinek javaslatához nincsenek csatolva a 19. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatok,
c) akinek nincs állandó lakhelye olyan községben, amely az önkormányzati kerület területéhez tartozik, vagy olyan katonai körzetben, amely a választások vonatkozásában az önkormányzati kerület területe, vagy 
d) ha hiányzik, illetve nem teljes a 19. § (5) bekezdése szerinti petíció.
(2) A 15. § (2)-(4) bekezdése rendelkezései jelen esetre egyként vonatkoznak.

21. §
A jelöltek listájának közzététele, a jelölt visszalépése és a jelölt visszaléptetése
Az elnökválasztásra a 16. és 17. § rendelkezései arányos mértékben vonatkoznak.

22. §
Szavazólapok
(1) Az önkormányzati kerület választási bizottságának elnöke a kerületi székhely körzeti hivatalával együttműködve felelős azon adatok helyességéért, amelyek a szavazólapokra kerülnek.
(2) Az elnökválasztás céljára szavazólap készül, amelyen a jelölteket ábécésorrendben, sorszámmal ellátva tüntetik fel, utónevük és családi nevük, tudományos címük, életkoruk, foglalkozásuk és az őket jelölő politikai párt nevének feltüntetésével, vagy azon adat feltüntetésével, hogy független jelöltről van szó.
(3) A szavazólapot azonos betűtípussal és azonos nagyságú betűkkel nyomtatják ki, azonos színű és minőségű papíron.
(4) A 18. § (4)-(8) bekezdéseinek rendelkezései egyként hatályosak ez esetben is.


HATODIK RÉSZ
A választások előkészítése

23. §
A választások időpontja
(1) A képviselőtestületi választások és az elnökválasztások a megbízatási időszak utolsó 14 napjában kerülnek megtartásra. A választásokat a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke hirdeti ki. 
(2) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke a megtartásuk előtt legkésőbb 90 nappal hirdeti ki a választásokat és a választások napját. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa elnökének döntését a Szlovák Köztársaság Törvénytárában12) hozzák nyilvánosságra. 
(3) A választásokat a Szlovák Köztársaság egész területén ugyanazon a szombati napon tartják.
(4) A választások a megadott napon 7.00 órától 22.00 óráig tartanak. Ha a helyi körülmények azt megkövetelik, a község a választások kezdetét korábbi órában is meghatározhatja. 

24. §
A választópolgárok tájékoztatása
(1) A község legkésőbb 25 nappal a választások napja előtt kézbesíti minden, a választói névjegyzékben szereplő választópolgárnak az értesítést, melyben feltünteti a választások megtartásának időpontját, a szavazókört és a helyet, ahol a választópolgár szavazhat; az értesítésben egyben felhívja a figyelmet arra, hogy a szavazás előtt a kilétét személyi igazolvánnyal8) kell kötelezően igazolnia, és röviden leírja a szavazólapok kezelésének módját. 
(2) Külön jogszabályi rendelkezések értelmében12a) a község az (1) bekezdésben taglalt értesítést államnyelven és a nemzeti kisebbség nyelvén kézbesíti. 

25. §
A szavazóhelyiség előkészítése
A szavazóköri választási bizottság elnöke a választások megkezdése előtt, a bizottság tagjainak jelenlétében ellenőrzi a szavazóurnát és a mozgóurnát, majd lepecsételi azokat. Ellenőrzi a szavazóhelyiség felszereléseit is, hogy előkészítették-e a választói névjegyzéket és az elegendő számú szavazólapot, valamint a község hivatalos bélyegzőjének lenyomatával ellátott üres, nem átlátszó borítékokat (a továbbiakban csak „boríték”). 

26. §
A szavazólapok kezelésére szolgáló elkülönített terek
(1) A szavazóhelyiségekben elkülönített fülkéket alakítanak ki a szavazólapok kezelésére oly módon, hogy a választások titkossága biztosítva legyen. Ezen fülkék számát a község határozza meg a szavazókörökhöz tartozó választópolgárok létszámát figyelembe véve. 
(2) A szavazólapok módosítására szolgáló szavazófülkében a választópolgáron kívül senki más nem lehet jelen, kivéve a 30. § (1) bekezdése szerinti eseteket. 

27. §
Választási kampány
(1) Választási kampány alatt a választások megkezdését megelőző 17. nappal kezdődő és a választások megkezdését megelőzően 48 órával végződő időszakot értjük.
(2) A község a választási kampány céljaira legkésőbb 35 nappal a választások napja előtt a választási plakátok kihelyezésére szolgáló felületet jelöl ki. E felület felhasználásának tiszteletben kell tartania a politikai pártok jelöltjeinek és a független jelöltek egyenrangúságának elvét.
(3) 48 órával a választások megkezdése előtt és a választások napján mindenfajta választási kampány tilos.
(4) A választási bizottságok tagjai és a (szavazatösszesítő) szakmai alakulatok tagjai nem adhatnak tájékoztatást a választások folyamatáról és eredményéről egészen a szavazás eredményéről készített jegyzőkönyv aláírásáig. 


HETEDIK RÉSZ
A szavazás lefolytatása

28. §
A szavazás megkezdése
A 25. § szerinti ellenőrzés elvégzését követően a szavazóköri választási bizottság elnöke megnyitottá nyilvánítja a választásokat. Az elnöknek és a szavazóköri választási bizottság tagjainak joguk van elsőként szavazni, amennyiben az adott szavazókörben van választási jogosultságuk. 

A szavazás módja

29.§
(1) A választópolgár személyesen szavaz. Helyettesíteni őt tilos. A szavazóköri választási bizottság tagjai nem módosíthatják a választópolgárok szavazólapjait. A választópolgárok olyan sorrendben járulnak a szavazóköri választási bizottság elé, és olyan sorrendben szavaznak, amilyenben a szavazóhelyiségbe érkeztek.
(2) A választópolgár a szavazóhelyiségbe érkezve igazolja személyazonosságát,8) és a választói névjegyzékben történt kijelölése után átveszi a szavazóköri választási bizottság tagjaitól a borítékot és a szavazólapokat. Ha a választópolgár személyi igazolványt nem mutat fel és a szavazóköri választási bizottság tagjai közül senki nem ismeri őt, a bizottság felkéri, hogy személyazonosságát két, a bizottság által ismert személy tanúskodásával bizonyítsa. Amennyiben a választópolgár ezt nem teszi meg a választások lezárultáig, nem teszik lehetővé számára a szavazást. 
(3) A boríték és a szavazólapok átvételét követően a választópolgár belép a szavazólapok módosítására szolgáló elkülönített szavazófülkébe. Ebben a fülkében helyezi bele a borítékba a választópolgár a képviselőtestületi választás szavazólapját és az elnökválasztás szavazólapját. A képviselőtestületi választások szavazólapján a jelölt sorszámának bekarikázásával kijelöli azokat a jelölteket, akikre szavazatát leadja. A választópolgár legfeljebb annyi jelöltet karikázhat be, amennyi az adott választási körzetben megválasztható. Az elnökválasztási szavazólapon a választópolgár a sorszám bekarikázásával jelöli ki azt a jelöltet, akire a szavazatát leadja. 
(4) A választópolgár kérésére a szavazóköri választási bizottság a rosszul kitöltött szavazólapok helyett új szavazólapokat bocsát rendelkezésre.
(5) A választópolgár úgy szavaz, hogy a szavazólapok módosítására szolgáló fülkéből való távozását követően a borítékot a szavazóurnába helyezi. Annak a választópolgárnak, aki nem vonult el a szavazófülkébe, a bizottság nem teszi lehetővé a szavazást.
(6) A választópolgár komoly, elsősorban egészségi okokból kérheti a szavazóköri választási bizottságtól, hogy a választási helyiségen kívül szavazhasson, de kizárólag azon szavazókör területén, amelynek céljaira a szavazóköri választási bizottságot létrehozták. Ilyen esetben a szavazóköri választási bizottság két tagját kiküldi a választópolgárhoz a mozgóurnával, a szavazólapokkal és a borítékkal. A szavazás során a szavazóköri választási bizottság tagjai úgy járnak el, hogy a szavazás titkossága biztosítva legyen. 

30. §
(1) A választópolgárnak, aki egészségkárosultsága miatt, vagy azért, mert nem tud olvasni és írni, ezért egyedül nem képes a szavazólapokat módosítani, jogában áll a szavazólap módosítására szolgáló fülkébe a szavazólap módosítása végett más választópolgárt magával vinni – aki nem lehet a szavazóköri választási bizottság tagja –, hogy helyette az ő utasításainak megfelelően ez a személy módosítsa a szavazólapot és helyezze a borítékba.
(2) Azon választópolgár helyett, akinek egészségkárosultsága nem teszi lehetővé, hogy egyedül helyezze a választási urnába a borítékot, kérésére és jelenlétében azt más választópolgár is megteheti, kivéve a szavazóköri választási bizottság tagját. 

31. §
Rendfenntartás a választási helyiségben és közvetlen környékén
(1) A választási helyiség és közvetlen környéke rendjéért a szavazóköri választási bizottság elnöke felel. Távollétében annak az alelnöke.
(2) A választási helyiség rendjének a fenntartására kiadott utasítások és a szavazás méltóságának fenntartása minden jelenlévőre nézve kötelező. A szavazóköri választási bizottság elnöke, távollétében az alelnöke ügyel arra, hogy a választási helyiségek ne legyenek túltelítettek. A szavazóköri választási bizottság elnöke, távollétében alelnöke lehetővé teszi választási megfigyelők jelenlétét, amennyiben ez nem akadályozza a választások menetét. 

32. §
A szavazás felfüggesztése
Ha olyan körülmények merülnek fel, amelyek nem teszik lehetővé a szavazás megkezdését, folytatását vagy rendes befejezését, a szavazóköri választási bizottság későbbi órára halaszthatja a szavazás megkezdését, felfüggesztheti a szavazást vagy meghosszabbíthatja a szavazás idejét. A szavazásra meghatározott teljes időtartam (23. §) azonban nem rövidíthető le. A szavazóköri választási bizottság az ilyen eseményről a helyben szokásos módon értesíti a választópolgárokat. Abban az esetben, ha a szavazást felfüggesztik, a szavazóköri választási bizottság lepecsételi a szavazólapokat, a borítékokat, a választói névjegyzéket, a szavazóurnát és a mozgóurnát. A szavazás újbóli megkezdésekor a választóköri választási bizottság elnöke, vagy távollétében az alelnöke a szavazóköri választási bizottság tagjainak jelenlétében meggyőződik a pecsétek sértetlenségéről, és jegyzőkönyvezi azt. 

33. §
A szavazás befejezése
A szavazás zárulására meghatározott óra leteltével már csak azok a választópolgárok szavazhatnak, a választási helyiségben vagy közvetlenül előtte tartózkodnak. Ezt követően a választási helyiséget bezárják, és a szavazóköri választási bizottság elnöke a választásokat befejezettnek nyilvánítja.


NYOLCADIK RÉSZ
A választások eredményének megállapítása

34. §
Jelenlét a szavazatszámláláson
A helyiségben, ahol a szavazóköri választási bizottság a szavazatokat összeszámolja, jogosultak jelen lenni a magasabb szintű választási bizottságok tagjai, ezek szakmai (szavazatösszesítő) alakulatainak tagjai, valamint olyan személyek (megfigyelők) is, akiknek erre engedélyt adott a szavazóköri választási bizottság. 

35. §
A szavazatok összeszámolása a szavazóköri választási bizottságban
(1) A szavazás befejezését követően a szavazóköri választási bizottság elnöke a fel nem használt szavazólapokat és borítékokat lepecsételteti, kivéve azokat, amelyeket a bizottság elnöke kiválasztott és megjelölt a bizottsági tagok jelenlétében a szavazatszámlálás céljaira. Ezt követően a szavazóurnát felnyitják. Ha a szavazóköri választási bizottság egyes választópolgárok kifejezett kérésére mozgóurnát is használt, a bizottság az urnák felnyitását követően azok tartalmát összekeveri. 
(2) A szavazóköri választási bizottság a borítékokat kiveszi a szavazóurnából és megszámolja azokat, majd összeveti a számukat a választói névjegyzéken álló bejegyzések számával. A nem hivatalos borítékokat, illetve a boríték nélkül urnába dobott szavazólapokat a bizottság kizárja. 
(3) A szavazólapok kivételét követően a szavazóköri választási bizottság különválasztja a képviselőtestületi választásokon és az elnökválasztáson leadott szavazólapokat. Ezt követően meghatározza a képviselőtestületi választáson az egyes képviselőjelöltek leadott érvényes szavazatokat, és az elnökválasztáson az egyes elnökjelöltekre leadott érvényes szavazatokat. Az eredményeket feltünteti a szavazásokról készült jegyzőkönyvben. 
(4) A szavazóköri választási bizottság minden tagjának jogában áll a szavazólapokat megtekinteni. A szavazóköri választási bizottság elnöke ellenőrzi a szavazatok összeszámlálásának helyességét. 

36. §
Érvénytelen szavazólap
(1) A szavazólap akkor érvénytelen,
a) ha nem az előírt nyomtatványon adják le, 
b) ha nem módosították a 29. § (3) bekezdése értelmében, vagy 
c) ha a választópolgár karikázással egyetlen jelöltet sem jelölt ki rajta, vagy ha több jelöltet karikázott be, mint ahány megválasztható a választókörzetben a képviselőtestületbe, illetve ha egyetlen jelöltet sem karikázott be az elnökválasztáson, vagy ha egynél több jelöltet karikázott be ezen a választáson.
(2) Ha a borítékban két vagy több szavazólap van a képviselőtestületi választáson, az összes szavazólap érvénytelen; ugyanez vonatkozik az elnökválasztás szavazólapjaira is.
(3) A szavazólap sérülése nem befolyásolja az érvényességet, ha róla egyértelműen leolvasható minden szükséges adat. Az áthózott vagy utólag hozzáírt neveket nem veszik figyelembe.
(4) Vitás esetekben a szavazólap érvényességéről vagy érvénytelenségéről a szavazóköri választási bizottság testületileg hoz végérvényes döntést. 

37. §
A szavazóköri választási bizottság jegyzőkönyve a szavazásról
(1) A szavazóköri választási bizottság két példányban készít jegyzőkönyvet a szavazásról, melyet aláír a bizottság elnöke, a bizottság többi tagja és a bizottság jegyzője. Az aláírás megtagadásának az okait a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. 
(2) A szavazóköri választási bizottság jegyzőkönyvében fel kell tüntetni
a) a szavazás megkezdésének és befejezésének időpontját, esetleg felfüggesztésének időpontját,
b) a szavazókör választói névjegyzékében szereplő választásra jogosult polgárok számát, 
c) a választópolgárok számát, akik borítékot vettek át,
d) a leadott borítékok számát,
e) a képviselőtestületi választásokon az egyes jelöltekre leadott érvényes szavazatok számát, 
f) az elnökválasztáson az egyes jelöltekre leadott érvényes szavazatok számát.

38. §
A szavazóköri választási bizottság tevékenységének befejezése
(1) A szavazatok összeszámolása és a szavazásról szóló jegyzőkönyv két példányának aláírása után a szavazóköri választási bizottság elnöke kihirdeti a választások eredményét, és a jegyzőkönyv egyik példányát haladék nélkül átadja a körzeti választási bizottságnak, és várja annak utasítását a tevékenységük befejezésére. 
(2) A szavazókörzeti választási bizottság a felhasznált szavazólapokat, borítékokat és választói névjegyzéket lepecsételi, s együtt a jegyzőkönyv második példányával és a többi választási irattal megőrzése átadja a községnek. 

39. §
A körzeti választási bizottság jegyzőkönyve a választókörzeti szavazásokról
(1) A körzeti választási bizottság a választókörzeti szavazások eredményeit a szavazóköri választási bizottságok szavazásokról készült alapanyagai alapján állapítja meg.
(2) A körzeti választási bizottságban jegyzőkönyvet készít két példányban a választókörzeti szavazások eredményéről, amelyet aláír a körzeti választási bizottság elnöke, a bizottság összes tagja és a bizottság jegyzője. Az aláírás megtagadásának okait a jegyzőkönyvben feltüntetik. 
(3) A körzeti választási bizottság jegyzőkönyvében feltüntetik
a) a választókörzet szavazóköreinek számát és azon szavazóköri választási bizottságok számát, amelyek beküldték a szavazások eredményeit, 
b) a választói névjegyzékekben szereplő jogosult személyek számát,
c) azon választópolgárok számát, akiknek borítékot adtak át,
d) a leadott borítékok számát,
e) a képviselőtestületi választásokon az egyes jelöltekre leadott érvényes szavazatok számát,
f) azon jelöltek utónevét és családi nevét, akiket a választókörzetben megválasztottak a képviselőtestület képviselőjévé, a póttagok utónevét és családi nevét, a politikai párt nevét, amely őket jelölte, vagy az adatot arról, hogy független jelöltként indultak, 
g) az elnökválasztáson az egyes jelöltekre leadott érvényes szavazatok számát.
(4) A választókörzeti választások eredményéről szóló jegyzőkönyv mindkét egyenértékű példányának aláírását követően a körzeti választási bizottság elnöke a jegyzőkönyv egyik példányát haladéktalanul átadja az önkormányzati kerület választási bizottságának, és megvárja annak utasítását a tevékenységük befejezésére; a jegyzőkönyv másolatát a bizottság minden tagja megkapja, ha ezt kéri. A jegyzőkönyv másik egyenértékű példányát a többi választási irattal együtt az elnök megőrzésre átadja az önkormányzati kerületnek.

40. §
Az önkormányzati kerület választási bizottságának jegyzőkönyve a választások eredményéről
(1) Az önkormányzati kerület választási bizottsága két példányban készít jegyzőkönyvet az önkormányzati kerületi választásokról, melyet aláír a bizottság elnöke, annak minden tagja és a bizottság jegyzője. Az aláírás megtagadásának okait jegyzőkönyvezik. 
(2) Az önkormányzati kerület választási bizottsága jegyzőkönyvében feltüntetik
a) a választási körzetek számát,
b) a körzeti választási bizottságok számát, amelyek beküldték a jegyzőkönyvet a választókörzeti választások eredményéről, 
c) a választási névjegyzékbe felvett jogosult személyek számát, 
d) a választópolgárok számát, akik borítékot vettek át,
e) a leadott borítékok számát,
f) a képviselőtestületi választásokon az egyes jelöltekre leadott érvényes szavazatok számát,
g) azon jelöltek utónevét és családi nevét, akiket megválasztottak a képviselőtestületbe, a póttagok utónevét és családi nevét, a politikai párt nevét, mely őket jelölte, vagy azt az adatot, hogy független jelöltek voltak, 
h) az elnökválasztáson az egyes jelöltekre leadott érvényes szavazatok számát,
i) a megválasztott elnök utónevét és családi nevét, a politikai párt nevét, mely őt jelölte, vagy azt az adatot, hogy független jelölt volt, illetve azt a megállapítást, hogy a választások eredményére való tekintettel második fordulóra kerül sor, és azon jelöltek utónevét és családi nevét, akik bejutottak a választások második fordulójába.
(3) Az önkormányzati kerület választási bizottsága az önkormányzati kerületi választások eredményeiről szóló jegyzőkönyv két egyenértékű példányának aláírását követően kézbesíti a jegyzőkönyv egyik példányát a Központi Választási Bizottságnak, és megvárja annak utasítását a tevékenysége befejezésére; a jegyzőkönyvről másolat készül a bizottság minden tagjának, aki azt kéri. A jegyzőkönyv másik egyenértékű példányát a többi választási irattal együtt megőrzésre átadják az önkormányzati kerületnek. 

41.§
A választások eredménye
(1) A képviselőtestület képviselőjévé azokat a jelölteket választották meg, akik a választókörzetben a legtöbb érvényes szavazatot kapták.
(2) Ha a választókörzetben ugyanazon párt két vagy több jelöltje azonos számú érvényes szavazatot szerez, a jelölt az érintett politikai párt jelöltlistáján elfoglalt sorrendje szerint válik képviselővé.
(3) Ha nem lehet eldönteni, ki lett képviselővé választva a (2) bekezdés értelmében azért, mert különböző politikai pártok jelöltjeiről vagy független jelöltekről van szó, a körzeti választási bizottság sorsolással dönti el, ki kap képviselői mandátumot. 
(4) Elnökké azt a jelöltet választották meg, aki megszerezte az érvényes szavazatoknak több mint a felét.

42.§
Második választási forduló
(1) Ha a választások első fordulójában egyetlen jelölt sem szerezte meg az érvényes szavazatoknak több mind a felét, 14 napon belül második választási fordulót tartanak. A választások második fordulóját és annak napját a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke hirdeti ki, haladéktalanul a választások eredményének Központi Választási Bizottság általi kihirdetését követően. 
(2) A második fordulóba az a két jelölt jut be, aki a legtöbb szavazatot szerezte meg az első fordulóban. Amennyiben a jelöltek valamelyike, aki bejutott a második választási fordulóba, már elveszítette elnökké való megválaszthatóságát vagy visszalépett a jelöltségtől, a választások második fordulójába az a jelölt jut be, aki az első fordulóban sorrendben a további legtöbb szavazatot szerezte meg. Ha a második választási fordulóra nem marad két jelölt, új választásokat kell tartani (46.§ (1) bekezdés d) pont). 
(3) A második választási fordulóban a 17. § szerint kell eljárni, a 21., 22., 25., 26., 28-40. §-t szem előtt tartva. A 23. és 27. § arányos mértékben alkalmazandó.
(4) A választások második fordulójában azt a jelöltet választják meg elnökké, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja. Szavazategyenlőség esetén új választásokat kell tartani (46.§ (1) bekezdés d) pont). 

43. §
A választások eredményének nyilvánosságra hozatala
Az önkormányzati kerület választási bizottsága a képviselőtestületi választások és az elnökválasztás eredményéről szóló jegyzőkönyv aláírását követően haladéktalanul, az önkormányzati kerületben szokásos módon közzéteszi a képviselőtestületi választások és az elnökválasztás eredményét. A választási eredményeket átadja a kerületben székhellyel rendelkező körzeti hivataloknak, amelyek továbbítják azokat minden egyes községnek. A községek biztosítják a helyben szokásos módon a nyilvánosság tájékoztatását.

44. §
A megválasztás hitelesítése
Az önkormányzati kerület választási bizottsága a képviselőtestület képviselőjévé megválasztott jelölteknek és az elnökké megválasztott jelöltnek bizonylatot ad ki megválasztásáról. 

45.§
A Központi Választási Bizottság jegyzőkönyve a választások eredményéről
(1) A Központi Választási Bizottság állapítja meg a képviselőtestületi választások és az elnökválasztások eredményét a Szlovák Köztársaság egész területén.
(2) A Központi Választási Bizottság jegyzőkönyvet készít a Szlovák Köztársaság területén működő önkormányzati kerületek szerveinek megválasztásáról, amelyet aláír a bizottság elnöke, annak a többi tagja és a bizottság jegyzője. Az aláírás megtagadásának okait jegyzőkönyvezni kell.
(3) A jegyzőkönyvben feltüntetik
a) a választói névjegyzékekben szereplő jogosult személyek számát,
b) a választópolgárok által átvett borítékok számát,
c) a képviselőtestületekbe megválasztott képviselők számát az egyes politikai pártok szerint, valamint a függetleneket,
d) az önkormányzati kerületek számát, amelyekben megválasztásra került a képviselőtestület,
e) a megválasztott elnököket az egyes politikai pártok szerint, valamint a függetleneket. 
(4) A Központi Választási Bizottság az összesített eredményeket haladéktalanul, a választások eredményéről szóló jegyzőkönyv aláírását követően közzéteszi. A választási iratokat megőrzésre átadja a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának.

46. §
Új választások
(1) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke új választásokat ír ki, ha
a) valamely önkormányzati kerületben bármilyen okból a jelen törvény szerint nem tartották meg a választásokat, 
b) a Szlovák Köztársaság Alkotmánybírósága a választásokat érvénytelenítette, vagy azok eredményét megsemmisítette, 
c) ha a képviselőtestületben megüresedik a mandátum és erre a helyre nincs póttag a 48. § (1) bekezdése értelmében, vagy ha megüresedik az elnöki tisztség, vagy 
d) a második választási fordulóban nincs két jelölt, vagy ha az elnökjelöltek a második választási fordulóban azonos számú szavazatot szereztek. 
(2) Ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti tényállás merült fel, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke a választási eredmények Központi Választási Bizottság általi közzétételét követően, 14 napon belül új választásokat ír ki.
(3) Új választások (1) bekezdés c) pontja szerinti kiírására az önkormányzati kerületek kérvényüket a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa elnökéhez a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának közreműködésével terjesztik be.
(4) Az új választásokra vonatkozó, jelen törvényben megszabott határidők lerövidíthetők, legfeljebb azonban az egyharmadukkal. Az új választásokra vonatkozó határidők a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa elnöke új választások kiírásáról szóló határozatának a mellékletét képezik..
(5) Nem írhatók ki új választásokat az önkormányzati szervek megbízatási idejének utolsó hat hónapjában.13)

47. §
A választási bizottságok tevékenysége
A választási bizottságokat és szakmai testületeiket az egész megbízatási időszakra állítják fel.

48. §
Póttagok
(1) Ha a képviselőtestületben megüresedik egy mandátum, a képviselőtestület képviselője póttagként az a jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta a választókörzetben, amelyben megüresedett a mandátum, de ahol őt képviselővé nem választották meg. Szavazategyenlőség esetén a 41.§ (3) bekezdése szerint kell eljárni.
(2) A póttag hivatalba lépését a képviselőtestület 15 nappal az után hirdeti ki, hogy a mandátum megüresedett, és átadja a póttagnak a bizonylatot arról, hogy képviselő lett. A bizonylatot az elnök írja alá. 


KILENCEDIK RÉSZ
Közös, átmeneti és zárórendelkezések

49. §
Segédeszközök biztosítása
(1) Minden segédeszközt, elsősorban a választási helyiségben és kisegítő munkaerőt a szavazóköri választási bizottságoknak a község biztosít. 
(2) A választókörzeti választási bizottságoknak és az önkormányzati kerület választási bizottságának minden segédeszközt és kisegítő munkaerőt az önkormányzati kerület biztosít. 

50. §
A közhatalmi szervek együttműködése
A jelen törvény végrehajtása során a közhatalmi szervek kötelesek együttműködni.

51. §
A választási eredmények számítástechnikai eszközökkel történő feldolgozásának biztosítása
(1) A választási eredmények számítástechnikai eszközökkel történő feldolgozásához szükséges programokat, szervezési és műszaki eszközöket a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala biztosítja. 
(2) A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma és a választási hatóságok kötelesek időben és írásban jelezni a Szlovák Köztársaság illetékes állami statisztikai szervének minden olyan tényt, amely kihatással lehet a választási eredmények számítástechnikai eszközök segítségével történő feldolgozásának biztosítására. 

52. §
A választási bizottsági tagok jogigényei
(1) A választási bizottsági tagság tiszteletbeli tisztség. A választási bizottsági tag tisztsége végzése miatt nem korlátozható jogaiban és munkaviszonyából vagy az ahhoz hasonló jogviszonyából fakadó jogigényeiben; elsősorban joga van munkabér-térítéses szabadságra, esetleg – ha önfoglalkoztató személyről van szó – kártalanításra, amely az alkalmazotti jogviszonyban lévők havi minimálbérének arányos része.
(2) Az a munkáltató, aki bérpótlékot fizet ki az (1) bekezdés szerint, jogosult a kifizetett összeg megtérítésére.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti térítés vagy bérpótlék kifizetésének módját általános érvényű rendeletben szabályozza a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumával történt megállapodását követően. 
(4) A szavazóköri választási bizottság tagjának és jegyzőjének joga van a tisztség betöltésének azon idejére, mely alatt az (1) bekezdés szerinti bérpótló juttatást nem kap, jutalomra. A jutalom összegét és kifizetésének módját általános érvényű rendeletben szabályozza a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumával történt megállapodását követően. 

53. §
A jelöltek jogigényei
Az a körülmény, hogy valaki jelölt, nem okozhat neki hátrányt a munkajogi vagy ahhoz hasonló jogviszonyában.

54. §
A választásokkal kapcsolatos költségek megtérítése
(1) A választásokkal kapcsolatos költségeket az állami költségvetésből fedezik.
(2) A választásokkal kapcsolatos egyes költségfajtákat, melyeket az állami költségvetésből fedeznek, és azok térítésének a módját általános érvényű rendeletben szabályozza a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalával és a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumával történt megállapodását követően. 
(3) Minden politikai párt és független jelölt maga viseli választási kampánya költségeit.

55. §
Eljárás a tétlenség esetén
Ha a község vagy annak szervei nem teljesítik a 6. § (2) bekezdése, a 7. § (1) és (2) bekezdése, a 9. § (2) bekezdése d) pontja, a 13. § (2) és (3) bekezdése, a 16. § (2) bekezdése, a 18. § (5) bekezdése, a 23. § (4) bekezdése, a 24. §, a 26. § (1) bekezdése, a 27. § (2) bekezdése, a 43. § utolsó mondata, a 49. § (1) bekezdése szerinti feladatokat, azok teljesítését haladéktalanul biztosítja a körzeti hivatal elöljárója. 

Átmeneti rendelkezések

56. §
(1) Az első alkalommal megrendezésre kerülő választások választókörzeteit, a bennük megválasztandó képviselők létszámait, az önkormányzati kerületek választási bizottságainak és a választókörzeti választási bizottságok székhelyeit a melléklet tartalmazza. 
(2) Az első alkalommal megrendezésre kerülő választások önkormányzati kerületi választási bizottságai jegyzőjét a Szlovák Köztársaság belügyminisztere jelöli ki és ő hívja össze az önkormányzati kerületi választási bizottságok első ülését is.
(3) Az első alkalommal megrendezésre kerülő választásokon a 9. § (2) bekezdése c) pontja, a 11. § (2) és (3) bekezdése és a 12. § (2) és (3) bekezdése szerinti elnöki jogköröket a körzeti hivatal elöljárója gyakorolja, a 49. § (2) bekezdése szerinti önkormányzati kerületi jogköröket pedig a körzeti hivatal látja el.

57. §
A közhatalmi szervek által a választások kihirdetése előtt a jelen törvény végrehajtására meghozott azon intézkedésekre, amelyek a jelen törvény végrehajtását szolgálják, úgy kell tekinteni, mintha már annak a hatályossága idején történtek volna meg, amennyiben azok nem ütköznek a törvényekbe.

58. §
Zárórendelkezések
(1) A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma
a) biztosítja a szavazólapok kinyomtatását a szükséges mennyiségben,
b) részletesen szabályozza a községek és a helyi államigazgatási szervek feladatait
1. a szavazókörök kialakítása során,
2. a választói névjegyzéke összeállítása során,
3. a választási helyisége biztosítása és berendezése során,
4. a szavazólapok és egyéb választási iratok megőrzésében,
c) rendelkezésre bocsátja a választási nyomtatványok és borítékok mintáit, és biztosítja azok elkészítését.
(2) A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumával történt megállapodást követően módszertani utasítást ad ki a választási eredmények feldolgozást illetően. 


III. cikkely
Hatályba léptetés
A jelen törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


Rudolf Schuster s.k.
Jozef Migaš s.k.
Mikuláš Dzurinda s.k.


1) A Tt. 302/2001. sz., a nagyobb területi egységek önkormányzatáról (az önkormányzati kerületekről) szóló törvényének 2. §-a.
2) Az SzK NT Tt. 272/1994. sz., az emberi egészség védelméről szóló törvénye 11. §-a a későbbi módosítások szerint, a Tt. 277/1994. sz., az egészségügyi ellátásról szóló törvénye 14. §-a a későbbi módosítások szerint.
3) A Tt. 59/1965. sz., a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásáról szóló törvénye a későbbi módosítások értelmében.
4) A Polgári törvénykönyv 10. és 855. §-a.
5) A Tt. 35/1997. sz. honvédelmi törvénye a későbbi módosítások szerint.
6) A Tt. 80/1990. sz., a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának megválasztásáról szóló törvénye 4. és 5. §-a, a 6. § (1) bekezdése, a 8. § (1) és (2) bekezdése a későbbi módosítások értelmében. 
7) A Polgári perrendtartás 200.f §-a.
8) Az SzK NT 162/1993. sz., a személyi igazolványokról szóló törvényének 1. §-a a későbbi módosítások szerint.
Az SzK NT Tt. 73/1995. sz., az idegenek Szlovák Köztársaság területén való tartózkodásáról szóló törvényének 9. §-a a későbbi módosítások szerint.
9) A Tt. 85/1990. sz., a petíciós jogról szóló törvénye a Tt. 242/1998. törvénye szerint.
10) A Polgári perrendtartás 200.gc §-a.
11) A Tt. 424/1991. sz., a politikai pártokról és mozgalmakról szóló törvénye 12-16. §-a a későbbi módosítások szerint.
12) Az SzK NT Tt. 1/1993. sz. törvénye a Szlovák Köztársaság Törvénytáráról, 1. § (2) bekezdés d) pont.
12a) A Tt. 184/1999. sz. , a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvénye a későbbi módosítások szerint.
13) A Szlovák Köztársaság Alkotmánya 69. cikkelyének (5) és (6) bekezdése.
Časová verzia účinná od 1. júla 2011 do 30. júna 2015 (predpis bol zrušený predpisom 180/2014 Z. z.)  

303/2001 Z. z.

Zákon
O VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 
a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku


zo 4. júla 2001


Zmena:
335/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2007
204/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2011


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia

§ 1
Voľby do orgánov samosprávnych krajov1) sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

§ 2
(1) Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov majú občania Slovenskej republiky a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo majú trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku (ďalej len „volič“).
(2) Prekážkou vo výkone volebného práva je
a) zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,2)
b) výkon trestu odňatia slobody,3)
c) pozbavenie spôsobilosti na právne úkony4) a
d) výkon základnej vojenskej služby alebo náhradnej vojenskej služby, alebo zdokonaľovacej služby, a to v prípade, ak to vyžaduje plnenie úloh podľa osobitných predpisov.5)

§ 3
Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja (ďalej len „poslanec zastupiteľstva“) môže byť zvolený ten, kto má právo voliť, má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a nenastali uňho prekážky vo výkone volebného práva podľa § 2 ods. 2 písm. b) a c).

§ 4
Za predsedu samosprávneho kraja (ďalej len „predseda“) môže byť zvolený ten, kto má právo voliť podľa § 2 ods. 1, najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 25 rokov veku a nenastali uňho prekážky vo výkone volebného práva podľa § 2 ods. 2 písm. b) a c).


DRUHÁ ČASŤ
Volebné obvody a volebné okrsky

§ 5
Volebné obvody
(1) Pre voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov (ďalej len „zastupiteľstvo“) sa utvoria v každom samosprávnom kraji jednomandátové volebné obvody a viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov samosprávneho kraja.
(2) Volebné obvody, počet poslancov v nich podľa odseku 1 a sídla obvodných volebných komisií určí zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní predo dňom konania volieb.
(3) Pre voľby predsedu tvorí každý samosprávny kraj jeden jednomandátový volebný obvod.

§ 6
Volebné okrsky
(1) Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov sa utvárajú v obciach, mestách, hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava, ako aj v meste Košice v mestských častiach (ďalej len „obec“) volebné okrsky.
(2) Volebné okrsky a volebnú miestnosť v každom z nich určí starosta obce, primátor mesta (ďalej len „starosta obce“), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a v meste Košice starosta mestskej časti najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb.
(3) Volebný okrsok sa utvorí tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov. Volebné okrsky nesmú presahovať hranice volebného obvodu.
(4) Volebné okrsky sa označia v rámci obce poradovým číslom v súvislom číselnom rade arabskými číslami. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a v meste Košice sa volebné okrsky očíslujú v samostatných číselných radoch v každej mestskej časti. Poradovým číslom sa volebný okrsok označí aj v prípade, že je v obci vytvorený len jeden volebný okrsok.


TRETIA ČASŤ
Zoznam voličov oprávnených hlasovať vo volebnom okrsku

§ 7
(1) Zoznam voličov oprávnených hlasovať v jednotlivých volebných okrskoch (ďalej len „zoznam voličov“) vyhotovia obce na základe stáleho zoznamu voličov.6) Do zoznamu voličov obec dopíše cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku.
(2) Zoznam voličov podľa odseku 1 odovzdá obec v dvoch rovnopisoch okrskovým volebným komisiám najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.
(3) Do zoznamu voličov dopíše okrsková volebná komisia v deň volieb
a) voliča na základe rozhodnutia súdu,7)
b) voliča, ktorý platným preukazom totožnosti8) preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku.


ŠTVRTÁ ČASŤ
Volebné orgány

§ 8
Všeobecné ustanovenia
(1) Pre voľby do orgánov samosprávnych krajov (ďalej len „voľby“) sa zriaďujú tieto volebné orgány:
a) Ústredná volebná komisia,
b) volebné komisie samosprávnych krajov,
c) obvodné volebné komisie,
d) okrskové volebné komisie.
(2) Členom volebnej komisie môže byť volič. Kandidát na poslanca zastupiteľstva a kandidát na predsedu nemôžu byť členmi volebnej komisie.
(3) Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických strán, politických hnutí alebo ich koalícií (ďalej len „politická strana“), ktoré podávajú samostatnú kandidátnu listinu. Mená a priezviská zástupcu a jeho náhradníka s uvedením ich adresy oznamujú politické strany tomu, kto zvoláva prvé zasadanie volebnej komisie. Vzatie späť kandidátnej listiny politickou stranou má za následok zánik členstva zástupcu politickej strany v príslušnej volebnej komisii. Funkcia člena volebnej komisie zaniká dňom doručenia písomného oznámenia politickej strany, ktorá ho delegovala, alebo písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie. V prípade zániku funkcie člena volebnej komisie povolá predseda volebnej komisie jeho náhradníka.
(4) Členovia volebnej komisie sa ujímajú svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“. Sľub skladá člen volebnej komisie do rúk toho, kto zvolá jej zasadanie, a súčasne sa podpíše pod písomné znenie sľubu.
(5) Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za odmietnutý. O priebehu zasadania vyhotovuje volebná komisia zápisnicu.
(6) Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí žrebom zo všetkých členov svojho predsedu a podpredsedu. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.
(7) Štatistický úrad Slovenskej republiky na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov volieb vytvára pre Ústrednú volebnú komisiu, volebné komisie samosprávnych krajov a pre obvodné volebné komisie odborné (sumarizačné) útvary. Členovia odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií skladajú sľub v znení a spôsobom uvedenými v odseku 4.

§ 9
Zapisovateľ volebnej komisie
(1) Zapisovateľ volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie. Zúčastňuje sa na zasadaniach volebnej komisie a má právo poradného hlasu. Zároveň plní funkciu odborného poradcu volebnej komisie.
(2) Zapisovateľa
a) Ústrednej volebnej komisie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky,
b) volebnej komisie samosprávneho kraja vymenúva a odvoláva predseda,
c) obvodnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva predseda,
d) okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce.
(3) Zapisovateľ sa vymenuje v dostatočnom časovom predstihu tak, aby mohol plniť úlohy podľa tohto zákona. Zapisovateľ skladá sľub v znení a spôsobom uvedenými v § 8 ods. 4.

§ 10
Ústredná volebná komisia
(1) Do Ústrednej volebnej komisie deleguje najneskôr 30 dní predo dňom konania volieb jedného zástupcu a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny pre voľby do zastupiteľstva aspoň v polovici samosprávnych krajov.
(2) Prvé zasadanie Ústrednej volebnej komisie sa uskutoční do 20 dní predo dňom konania volieb; zasadanie zvolá predseda vlády Slovenskej republiky.
(3) Ústredná volebná komisia
a) usmerňuje činnosť volebných komisií nižších stupňov,
b) rozhoduje o sťažnostiach na postup volebných komisií samosprávnych krajov,
c) zisťuje a uverejňuje celkové výsledky volieb v Slovenskej republike,
d) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(4) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vytvára na pomoc pri plnení úloh Ústrednej volebnej komisie odborno-administratívny útvar.

§ 11
Volebná komisia samosprávneho kraja
(1) Do volebnej komisie samosprávneho kraja deleguje najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb jedného zástupcu a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny pre voľby do zastupiteľstva aspoň v jednej tretine volebných obvodov samosprávneho kraja.
(2) Volebná komisia samosprávneho kraja musí mať najmenej päť členov. Ak volebná komisia samosprávneho kraja nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1 alebo ak počet jej členov klesne pod päť a nie je náhradník, vymenuje chýbajúcich členov z voličov predseda.
(3) Prvé zasadanie volebnej komisie samosprávneho kraja sa uskutoční do 35 dní predo dňom konania volieb; zasadanie zvolá predseda.
(4) Volebná komisia samosprávneho kraja
a) usmerňuje činnosť obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií,
b) rozhoduje o sťažnostiach na postup obvodných volebných komisií,
c) preskúma kandidátne listiny a registruje kandidátov,
d) zisťuje a uverejňuje celkové výsledky volieb v samosprávnom kraji,
e) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.

§ 12
Obvodná volebná komisia
(1) Do obvodnej volebnej komisie deleguje najneskôr 30 dní predo dňom konania volieb jedného zástupcu a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode.
(2) Obvodná volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak obvodná volebná komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1 alebo ak počet jej členov klesne pod päť a nie je náhradník, vymenuje chýbajúcich členov z voličov predseda.
(3) Prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie sa uskutoční do 25 dní predo dňom konania volieb; zasadanie zvolá predseda.
(4) Obvodná volebná komisia
a) usmerňuje činnosť okrskových volebných komisií,
b) rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových volebných komisií,
c) zisťuje a uverejňuje výsledky volieb vo volebnom obvode,
d) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.

§ 13
Okrsková volebná komisia
(1) Do okrskovej volebnej komisie deleguje najneskôr 30 dní predo dňom konania volieb jedného zástupcu a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, ktorého súčasťou je volebný okrsok.
(2) Okrsková volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak okrsková volebná komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1 alebo ak počet jej členov klesne pod päť a nie je náhradník, vymenuje chýbajúcich členov z voličov starosta obce.
(3) Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční do 25 dní predo dňom konania volieb; zasadanie zvolá starosta obce.
(4) Okrsková volebná komisia
a) zabezpečuje priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov,
b) sčíta hlasy a vyhotoví zápisnicu o hlasovaní a dbá o poriadok vo volebnej miestnosti.


PIATA ČASŤ
Podávanie kandidátnych listín a registrácia kandidátov

§ 14
Podávanie kandidátnych listín pre voľby do zastupiteľstva
(1) Kandidátne listiny pre voľby do zastupiteľstva môžu podávať osobitne za každý volebný obvod politické strany a nezávislí kandidáti.
(2) Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátne listiny v dvoch rovnopisoch najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja.
(3) Kandidátna listina politickej strany obsahuje
a) názov politickej strany,
b) meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidátov a ich poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom,
c) meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením adresy.
Kandidát nemôže byť splnomocnencom ani náhradníkom.
(4) Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov zastupiteľstva.
(5) Ak podáva politická strana kandidátnu listinu v jednom volebnom obvode samostatne, nemôže v inom volebnom obvode pre voľby do toho istého zastupiteľstva podať kandidátnu listinu v rámci koalície; ak podáva politická strana kandidátnu listinu v rámci koalície, môže v inom volebnom obvode pre voľby do toho istého zastupiteľstva podať kandidátnu listinu len v rámci tej istej koalície.
(6) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt a podpis kandidáta. Súčasťou prvého rovnopisu kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia9) podpísaná voličmi volebného obvodu v počte aspoň 400 podpisov. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu.
(7) K prvému rovnopisu každej kandidátnej listiny musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a že nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej kandidátnej listine, a že mu nie sú známe prekážky voliteľnosti.
(8) Kandidát pre voľby do zastupiteľstva môže kandidovať iba v jednom volebnom obvode.
(9) Kandidát na poslanca zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje.
(10) Na funkciu poslanca zastupiteľstva môže kandidovať aj kandidát na predsedu.
(11) Zapisovateľ potvrdí podanie kandidátnej listiny splnomocnencovi politickej strany alebo nezávislému kandidátovi na druhom rovnopise kandidátnej listiny. Zapisovateľ predloží kandidátne listiny volebnej komisii samosprávneho kraja na preskúmanie a registráciu.

§ 15
Registrácia kandidátnych listín pre voľby do zastupiteľstva
(1) Volebná komisia samosprávneho kraja preskúma predložené kandidátne listiny a vyčiarkne kandidáta,
a) ktorý nespĺňa podmienky voliteľnosti uvedené v § 3,
b) ku ktorého návrhu nie je pripojené vyhlásenie podľa § 14 ods. 7,
c) ktorý je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo na kandidátnych listinách za viac volebných obvodov, a to na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 14 ods. 7; ak podpísal kandidát vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,
d) ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad najvyššie určený počet podľa § 14 ods. 4,
e) ktorý nemá trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, alebo
f) ak chýba alebo je neúplná petícia podľa § 14 ods. 6.
(2) Volebná komisia samosprávneho kraja odmietne registráciu kandidátnej listiny, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a nemožno ju upraviť podľa odseku 1. Volebná komisia samosprávneho kraja zaregistruje najneskôr 30 dní predo dňom konania volieb kandidátne listiny, ktoré sú v súlade s týmto zákonom, ako aj kandidátne listiny, ktoré boli upravené podľa odseku 1. Registráciu vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátnych listín je podmienkou vyhotovenia hlasovacích lístkov.
(3) Volebná komisia samosprávneho kraja vyzve splnomocnencov politických strán a nezávislých kandidátov, aby si do 24 hodín osobne prevzali rozhodnutie o registrácii. Ak si splnomocnenec politickej strany alebo nezávislý kandidát neprevezme v danej lehote rozhodnutie, považuje sa rozhodnutie za doručené. Dotknutá politická strana alebo dotknutý kandidát sa môže do 24 hodín od doručenia rozhodnutia, ktorým bol vyčiarknutý kandidát z kandidátnej listiny alebo ktorým bola odmietnutá kandidátna listina, obrátiť na príslušný súd s návrhom na vydanie rozhodnutia o povinnosti volebnej komisie samosprávneho kraja ponechať kandidáta na kandidátnej listine alebo zaregistrovať kandidátnu listinu.
(4) Ak súd podľa osobitného zákona10) rozhodne o povinnosti ponechať kandidáta na kandidátnej listine alebo zaregistrovať kandidátnu listinu, volebná komisia samosprávneho kraja vykoná registráciu do 24 hodín od doručenia rozhodnutia súdu.

§ 16
Uverejnenie zoznamu kandidátov
(1) Volebná komisia samosprávneho kraja po registrácii kandidátnych listín zašle Ústrednej volebnej komisii a prostredníctvom obvodných úradov, ktoré majú sídlo na území samosprávneho kraja, obciam najneskôr 20 dní predo dňom konania volieb zoznam kandidátov podľa volebných obvodov. V zozname sa uvedie meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.
(2) Obec uverejní zoznam kandidátov spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 15 dní predo dňom konania volieb.

§ 17
Vzdanie sa kandidatúry a odvolanie kandidatúry
(1) Kandidát sa môže do troch dní pred začatím volieb písomne vzdať svojej kandidatúry. Do toho času môže kandidatúru písomne odvolať aj politická strana, ktorá ho kandidovala.
(2) Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry alebo o odvolaní kandidatúry sa doručí v dvoch rovnopisoch predsedovi volebnej komisie samosprávneho kraja, ktorý bezodkladne zabezpečí jeho uverejnenie. Vzdanie sa kandidatúry alebo odvolanie kandidatúry sa oznámi odbornému (sumarizačnému) útvaru volebnej komisie samosprávneho kraja. Vyhlásenie nemožno vziať späť.
(3) Ak bolo vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry alebo o odvolaní kandidatúry urobené po registrácii kandidátnych listín alebo ak dôjde k zrušeniu politickej strany alebo k pozastaveniu jej činnosti11) po registrácii kandidátnych listín, zostávajú údaje o kandidátoch na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada.

§ 18
Hlasovacie lístky
(1) Predseda volebnej komisie samosprávneho kraja v spolupráci s obvodným úradom v sídle kraja zodpovedá za správnosť údajov, ktoré sa uvedú na hlasovacích lístkoch.
(2) Pre každý volebný obvod sa vyhotoví hlasovací lístok spoločný pre všetkých kandidátov. Hlasovací lístok musí byť vytlačený písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti na papieri rovnakej farby a akosti.
(3) Na hlasovacom lístku sa uvedú kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, akademického titulu, veku, povolania a názvu politickej strany, ktorá podala kandidátnu listinu, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta, ako aj počet členov zastupiteľstva, aký má byť v tomto volebnom obvode zvolený.
(4) Všetci kandidáti a údaje o nich musia byť uvedené len na jednej strane hlasovacieho lístka. Hlasovacie lístky sú na konci zoznamu kandidátov opatrené odtlačkom pečiatky volebnej komisie samosprávneho kraja.
(5) Obvodné úrady, ktoré majú sídlo na území samosprávneho kraja, zabezpečia dodanie hlasovacích lístkov obciam; obec zabezpečí dodanie hlasovacích lístkov najneskôr v deň volieb okrskovým volebným komisiám.
(6) Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.

§ 19
Podávanie kandidátnych listín pre voľby predsedu
(1) Kandidátne listiny pre voľby predsedu môžu podávať politické strany a nezávislí kandidáti.
(2) Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátne listiny v dvoch rovnopisoch najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja.
(3) Kandidátna listina politickej strany obsahuje
a) názov politickej strany,
b) meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidáta,
c) meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením adresy. Kandidát nemôže byť splnomocnencom ani náhradníkom.
(4) Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta.
(5) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt a podpis kandidáta. Súčasťou prvého rovnopisu kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia8) podpísaná voličmi samosprávneho kraja v počte aspoň 1 000 podpisov. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu.
(6) K prvému rovnopisu každej kandidátnej listiny musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a že nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej kandidátnej listine, a že mu nie sú známe prekážky voliteľnosti.
(7) Kandidát na predsedu musí mať trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do územia samosprávneho kraja.
(8) Na funkciu predsedu môže kandidovať aj kandidát na poslanca zastupiteľstva.
(9) Zapisovateľ potvrdí podanie kandidátnej listiny splnomocnencovi politickej strany alebo nezávislému kandidátovi na druhom rovnopise kandidátnej listiny. Zapisovateľ predloží kandidátne listiny volebnej komisii samosprávneho kraja na preskúmanie a registráciu.

§ 20
Registrácia kandidátnych listín pre voľby predsedu
(1) Volebná komisia samosprávneho kraja preskúma predložené kandidátne listiny a vyčiarkne kandidáta,
a) ktorý nespĺňa podmienky voliteľnosti uvedené v § 4,
b) ku ktorého návrhu nie je pripojené vyhlásenie podľa § 19 ods. 6,
c) ktorý nemá trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo nemá trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do územia samosprávneho kraja, alebo
d) ak chýba alebo je neúplná petícia podľa § 19 ods. 5.
(2) Ustanovenia § 15 ods. 2 až 4 platia rovnako.

§ 21
Uverejnenie zoznamu kandidátov, vzdanie sa kandidatúry a odvolanie kandidatúry
Ustanovenia § 16 a 17 platia primerane aj pre voľby predsedu.

§ 22
Hlasovacie lístky
(1) Predseda volebnej komisie samosprávneho kraja v spolupráci s obvodným úradom v sídle kraja zodpovedá za správnosť údajov, ktoré sa uvedú na hlasovacích lístkoch.
(2) Pre voľby predsedu sa vyhotoví hlasovací lístok, na ktorom sa uvedú kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, akademického titulu, veku, povolania a názvu politickej strany, ktorá podala kandidátnu listinu, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.
(3) Hlasovací lístok musí byť vytlačený písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti na papieri rovnakej farby a akosti.
(4) Ustanovenia § 18 ods. 4 až 6 platia rovnako.


ŠIESTA ČASŤ
Príprava volieb

§ 23
Čas konania volieb
(1) Voľby do zastupiteľstiev a voľby predsedov sa konajú v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia. Voľby vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky.
(2) Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby a určí deň volieb najneskôr 90 dní pred ich konaním. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.12)
(3) Voľby sa konajú na celom území Slovenskej republiky v jeden deň v sobotu.
(4) Voľby sa konajú v určený deň od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny. Ak to miestne potreby vyžadujú, môže obec určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu.

§ 24
Informovanie voličov
(1) Obec najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb doručí každému voličovi zapísanému v zozname voličov oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť; v oznámení tiež upozorní na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti8) a uvedie stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
(2) Obec podľa osobitného predpisu12a) zašle oznámenie podľa odseku 1 v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny.

§ 25
Prípravy vo volebnej miestnosti
Predseda okrskovej volebnej komisie skontroluje pred začatím volieb za prítomnosti členov komisie volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku a zapečatí ich. Skontroluje aj vybavenie volebnej miestnosti, či je pripravený zoznam voličov a dostatočný počet hlasovacích lístkov a prázdnych nepriehľadných obálok označených odtlačkom úradnej pečiatky obce (ďalej len „obálka“).

§ 26
Osobitné priestory na úpravu hlasovacích lístkov
(1) Vo volebných miestnostiach sú určené na úpravu hlasovacích lístkov osobitné priestory oddelené tak, aby bola zabezpečená tajnosť hlasovania. Počet týchto priestorov určí obec s prihliadnutím na počet voličov vo volebnom okrsku.
(2) V priestore na úpravu hlasovacích lístkov nesmie byť nikto prítomný súčasne s voličom okrem prípadu uvedeného v § 30 ods. 1.

§ 27
Volebná kampaň
(1) Časom volebnej kampane sa rozumie obdobie začínajúce 17 dní a končiace 48 hodín pred začatím volieb.
(2) Obec na účely volebnej kampane najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb vyhradí plochu na vylepovanie predvolebných plagátov. Jej využívanie musí zodpovedať zásade rovnosti kandidujúcich politických strán a nezávislých kandidátov.
(3) Akákoľvek volebná kampaň je 48 hodín pred začatím volieb a v deň konania volieb zakázaná.
(4) Členovia volebných komisií a členovia odborných (sumarizačných) útvaroch nesmú poskytovať informácie o priebehu a výsledku volieb až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.


SIEDMA ČASŤ
Priebeh hlasovania

§ 28
Začiatok hlasovania
Po vykonaní kontroly podľa § 25 vyhlási predseda okrskovej volebnej komisie voľby za začaté. Ako prvý má právo hlasovať predseda a ostatní členovia okrskovej volebnej komisie, ak majú právo hlasovať v danom volebnom okrsku.

Spôsob hlasovania

§ 29
(1) Volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú v poradí, v akom sa dostavili do volebnej miestnosti.
(2) Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť8) a po zázname v zozname voličov prevezme od komisie obálku a hlasovacie lístky. Ak volič nepredloží preukaz totožnosti a žiaden z členov okrskovej volebnej komisie ho nepozná, komisia ho požiada, aby preukázal svoju totožnosť svedectvom dvoch osôb známych komisii. Ak tak volič neurobí ani do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.
(3) Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V tomto priestore vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu. Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva zakrúžkovaním poradových čísiel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Volič môže zakrúžkovať najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom obvode zvolený. Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu zakrúžkovaním poradového čísla označí kandidáta, pre ktorého hlasuje.
(4) Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.
(5) Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.
(6) Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková komisia zriadená. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Pri hlasovaní postupujú členovia okrskovej volebnej komisie tak, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania.

§ 30
(1) Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby zaňho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.
(2) Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej, na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti, vložiť iný volič, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

§ 31
Poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí
(1) Za poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. Počas jeho neprítomnosti jej podpredseda.
(2) Pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných. Predseda okrskovej volebnej komisie a v jeho neprítomnosti podpredseda dbá na to, aby sa volebné miestnosti nepreplňovali. Predseda okrskovej volebnej komisie alebo v jeho neprítomnosti podpredseda umožní prítomnosť pozorovateľov volieb, ak to nie je na prekážku priebehu hlasovania.

§ 32
Prerušenie hlasovania
Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho ukončiť, môže okrsková volebná komisia odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu, prerušiť hlasovanie alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania (§ 23) sa však nesmie skrátiť. Okrsková volebná komisia o takomto opatrení vyrozumie voličov spôsobom v mieste obvyklým. V prípade, že hlasovanie je prerušené, zapečatí okrsková volebná komisia hlasovacie lístky, obálky, zoznam voličov, volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku. Pri opätovnom začatí hlasovania predseda okrskovej volebnej komisie alebo v jeho neprítomnosti podpredseda za prítomnosti členov okrskovej volebnej komisie overí neporušenosť pečatí a poznamená to v zápisnici.

§ 33
Ukončenie hlasovania
Po uplynutí hodiny určenej na ukončenie hlasovania môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené.


ÔSMA ČASŤ
Zisťovanie výsledku volieb

§ 34
Prítomnosť pri sčítaní hlasov
V miestnosti, kde okrsková volebná komisia sčítava hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií vyššieho stupňa, členovia ich odborných (sumarizačných) útvarov, ako aj osoby (pozorovatelia), ktorým na to dala povolenie okrsková volebná komisia.

§ 35
Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii
(1) Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky a obálky s výnimkou nepoužitých hlasovacích lístkov, ktoré predseda komisie určil a označil za prítomnosti členov komisie na sčítanie hlasov. Potom dá otvoriť volebnú schránku. Ak okrsková volebná komisia použila na výslovnú žiadosť jednotlivých voličov aj prenosnú volebnú schránku, komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša.
(2) Okrsková volebná komisia po vybratí obálok z volebnej schránky obálky spočíta a porovná ich počet so záznamami v zozname voličov. Neúradné obálky a hlasovacie lístky, ktoré neboli v obálke, komisia vylúči.
(3) Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdelí hlasovacie lístky osobitne pre voľby do zastupiteľstva a osobitne pre voľby predsedu. Potom zistí počet platných hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom pre voľby do zastupiteľstva a počet platných hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom pre voľby predsedu. Výsledky zapíše do zápisnice o hlasovaní.
(4) Každý člen okrskovej volebnej komisie môže nazerať do hlasovacích lístkov. Predseda okrskovej volebnej komisie kontroluje správnosť sčítania hlasov.

§ 36
Neplatnosť hlasovacieho lístka
(1) Neplatný je hlasovací lístok,
a) ktorý nie je na predpísanom tlačive,
b) ktorý nie je upravený podľa § 29 ods. 3 alebo
c) na ktorom volič neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, alebo ak označil zakrúžkovaním viac kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolených do zastupiteľstva, alebo ak neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta pre voľby predsedu, alebo ak zakrúžkovaním označil viac kandidátov ako jedného kandidáta pre takéto voľby.
(2) Ak sú v obálke dva hlasovacie lístky alebo viac hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva, sú všetky hlasovacie lístky neplatné; to platí aj o hlasovacích lístkoch pre voľby predsedu.
(3) Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť, ak sú z neho zrejmé všetky potrebné údaje. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.
(4) V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti alebo neplatnosti hlasovacieho lístka okrsková volebná komisia s konečnou platnosťou.

§ 37
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o hlasovaní
(1) Okrsková volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o hlasovaní, ktorú podpíše predseda komisie, ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(2) V zápisnici okrskovej volebnej komisie sa uvedie
a) čas začiatku a čas ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b) počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov,
c) počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
d) počet odovzdaných obálok,
e) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva,
f) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu.

§ 38
Ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie
(1) Po sčítaní hlasov a podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o hlasovaní vyhlási predseda okrskovej volebnej komisie výsledok hlasovania a jeden rovnopis zápisnice odovzdá bezodkladne obvodnej volebnej komisii a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti.
(2) Okrsková volebná komisia zapečatí použité hlasovacie lístky, obálky a zoznam voličov a odovzdá ich spolu s druhým rovnopisom zápisnice a ostatnými volebnými spismi do úschovy obci.

§ 39
Zápisnica obvodnej volebnej komisie o výsledku hlasovania vo volebnom obvode
(1) Obvodná volebná komisia zistí výsledky hlasovania vo volebnom obvode na podklade zápisníc okrskových volebných komisií o hlasovaní.
(2) Obvodná volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku hlasovania vo volebnom obvode, ktorú podpíše predseda komisie, ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(3) V zápisnici obvodnej volebnej komisie sa uvedie
a) počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania,
b) počet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
c) počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
d) počet odovzdaných obálok,
e) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva,
f) mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení vo volebnom obvode za poslancov zastupiteľstva, a mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany, ktorá ich navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,
g) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu.
(4) Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania vo volebnom obvode odovzdá predseda obvodnej volebnej komisie jeden rovnopis zápisnice bezodkladne volebnej komisii samosprávneho kraja a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti; kópia zápisnice sa vyhotoví pre každého člena komisie, ak o to požiada. Druhý rovnopis zápisnice spolu s ostatnými volebnými spismi odovzdá do úschovy samosprávnemu kraju.

§ 40
Zápisnica volebnej komisie samosprávneho kraja o výsledku volieb
(1) Volebná komisia samosprávneho kraja vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku volieb v samosprávnom kraji, ktorú podpíše predseda komisie, ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(2) V zápisnici volebnej komisie samosprávneho kraja sa uvedie
a) počet volebných obvodov,
b) počet obvodných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnicu o výsledku hlasovania vo volebnom obvode,
c) počet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
d) počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
e) počet odovzdaných obálok,
f) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva,
g) mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení do zastupiteľstva, a mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany, ktorá ich navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,
h) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu,
i) meno a priezvisko zvoleného predsedu, názov politickej strany, ktorá ho navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom, alebo konštatovanie, že vzhľadom na výsledky volieb sa uskutoční druhé kolo volieb, a údaje o mene a priezvisku kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola volieb.
(3) Volebná komisia samosprávneho kraja bezodkladne po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku volieb v samosprávnom kraji doručí jeden rovnopis zápisnice Ústrednej volebnej komisii a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti; kópia zápisnice sa vyhotoví pre každého člena komisie, ak o to požiada. Druhý rovnopis zápisnice spolu s ostatnými volebnými spismi odovzdá do úschovy samosprávnemu kraju.

§ 41
Výsledky volieb
(1) Za poslancov zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode najväčší počet platných hlasov.
(2) Ak vo volebnom obvode získajú dvaja alebo viacerí kandidáti tej istej politickej strany rovnaký počet platných hlasov, je zvolený za poslanca kandidát podľa poradia uvedeného na kandidátnej listine príslušnej politickej strany.
(3) Ak nemožno zistiť, kto je zvolený za poslanca zastupiteľstva podľa odseku 2 preto, že ide o kandidátov rôznych politických strán alebo nezávislých kandidátov, obvodná volebná komisia určí z nich poslanca žrebom.
(4) Za predsedu je zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov.

§ 42
Druhé kolo volieb
(1) Ak v prvom kole volieb nezískal ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Druhé kolo volieb a deň ich konania vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky bezodkladne po uverejnení výsledkov volieb ústrednou volebnou komisiou.
(2) Do druhého kola postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov v prvom kole volieb. Ak niektorý z kandidátov, ktorý postúpil do druhého kola volieb, prestane byť voliteľný za predsedu alebo ak sa práva kandidovať vzdá, postupuje do druhého kola volieb kandidátov ten, ktorý v prvom kole získal v ďalšom poradí najväčší počet hlasov. Ak pre druhé kolo volieb nie sú dvaja kandidáti, vykonajú sa nové voľby (§ 46 ods. 1 písm. d).
(3) V druhom kole volieb sa postupuje podľa § 17 v spojení s § 21, 22, 25, 26, 28 až 40. § 23 a 27 sa použijú primerane.
(4) V druhom kole volieb je za predsedu zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa vykonajú nové voľby (§ 46 ods. 1 písm. d).

§ 43
Uverejnenie výsledkov volieb
Volebná komisia samosprávneho kraja uverejní spôsobom v mieste obvyklým bezodkladne po podpísaní zápisnice výsledky volieb do zastupiteľstva a výsledky volieb predsedu. Informáciu o výsledkoch volieb odovzdá obvodným úradom, ktoré majú sídlo na území samosprávneho kraja, ktoré ju zašlú každej obci. Obce zabezpečia zverejnenie tejto informácie spôsobom v mieste obvyklým.

§ 44
Osvedčenie o zvolení
Volebná komisia samosprávneho kraja vydá kandidátom zvoleným za poslancov zastupiteľstva a kandidátovi zvolenému za predsedu osvedčenie o zvolení.

§ 45
Zápisnica Ústrednej volebnej komisie o výsledkoch volieb
(1) Ústredná volebná komisia zisťuje výsledky volieb do zastupiteľstiev a výsledky volieb predsedov na území Slovenskej republiky.
(2) Ústredná volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávnych krajov na území Slovenskej republiky, ktorú podpíše predseda komisie, ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(3) V zápisnici sa uvedie počet
a) oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
b) voličov, ktorým boli vydané obálky,
c) poslancov zvolených do zastupiteľstiev podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov,
d) samosprávnych krajov, v ktorých bolo zvolené zastupiteľstvo,
e) predsedov zvolených podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov.
(4) Ústredná volebná komisia uverejní celkové výsledky volieb bezodkladne po podpísaní zápisnice o výsledku volieb. Volebné spisy odovzdá do úschovy Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

§ 46
Nové voľby
(1) Nové voľby vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ak
a) sa v niektorom samosprávnom kraji z akýchkoľvek dôvodov nevykonali voľby podľa tohto zákona,
b) Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlási voľby za neplatné alebo zruší výsledok volieb,
c) sa uprázdni mandát v zastupiteľstve a na toto miesto nie je náhradník podľa § 48 ods. 1 alebo ak sa uprázdni miesto predsedu, alebo
d) pre druhé kolo volieb predsedu nie sú dvaja kandidáti, alebo ak kandidáti na predsedu získali v druhom kole volieb rovnaký počet hlasov.
(2) Ak nastala skutočnosť podľa odseku 1 písm. a), vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky nové voľby do 14 dní od uverejnenia výsledkov volieb Ústrednou volebnou komisiou.
(3) Žiadosti o vyhlásenie nových volieb podľa odseku 1 písm. c) predkladajú samosprávne kraje predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
(4) Lehoty ustanovené týmto zákonom sa pre nové voľby môžu skrátiť, najviac však o jednu tretinu. Lehoty pre nové voľby sú prílohou rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb.
(5) Nové voľby sa nevyhlásia v posledných šiestich mesiacoch funkčného obdobia orgánov samosprávnych krajov.13)

§ 47
Činnosť volebných komisií
Volebné komisie a ich útvary sú zriadené na celé volebné obdobie.

§ 48
Náhradníci
(1) Ak sa uprázdni v zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa mandát uprázdnil, ale nebol zvolený za poslanca. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje podľa § 41 ods. 3.
(2) Nastúpenie náhradníka vyhlási zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdni mandát, a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. Osvedčenie podpíše predseda.


DEVIATA ČASŤ
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 49
Zabezpečenie pomocných prostriedkov
(1) Všetky pomocné prostriedky, najmä volebné miestnosti, potreby pre ne a pomocné pracovné sily, zabezpečia pre okrskové volebné komisie obce.
(2) Pre obvodné volebné komisie a volebnú komisiu samosprávneho kraja zabezpečí všetky pomocné prostriedky a pomocné pracovné sily samosprávny kraj.

§ 50
Spolupráca orgánov verejnej moci
Všetky orgány verejnej moci sú povinné spolupôsobiť pri vykonávaní tohto zákona.

§ 51
Zabezpečenie spracovania výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky
(1) Programové, organizačné a technické prostriedky potrebné na spracovanie výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky zabezpečuje Štatistický úrad Slovenskej republiky.
(2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a volebné orgány sú povinné včas písomne oznámiť príslušnému orgánu štátnej štatistiky Slovenskej republiky každú skutočnosť, ktorá má vplyv na zabezpečovanie podmienok na spracovanie výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky.

§ 52
Nároky členov volebných komisií
(1) Funkcia člena volebnej komisie je čestná funkcia. Člen volebnej komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie obmedzený v právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru alebo z obdobného pracovného vzťahu; predovšetkým má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy, prípadne, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, na náhradu, ktorá sa rovná pomernej časti minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou.
(2) Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy podľa odseku 1, má nárok na úhradu vyplatenej sumy.
(3) Spôsob náhrady alebo úhrady podľa odseku 1 a 2 ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
(4) Člen a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu za výkon funkcie v čase, keď nemá nárok na náhradu mzdy podľa odseku 1. Výšku odmeny a spôsob jej úhrady a výplaty ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

§ 53
Nároky kandidátov
Okolnosť, že niekto je kandidátom, nesmie byť na ujmu v jeho pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu.

§ 54
Úhrada výdavkov spojených s voľbami
(1) Výdavky spojené s voľbami sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu.
(2) Jednotlivé druhy výdavkov spojených s voľbami, ktoré sa hradia zo štátneho rozpočtu, a spôsob ich úhrady určí všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
(3) Každá politická strana a každý nezávislý kandidát znášajú náklady svojej volebnej kampane.

§ 55
Opatrenia proti nečinnosti
Ak obec alebo jej orgány nesplnia úlohy podľa § 6 ods. 2, § 7 ods. 1 a 2, § 9 ods. 2 písm. d), § 13 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 18 ods. 5, § 23 ods. 4, § 24, § 26 ods. 1, § 27 ods. 2, § 43 poslednej vety, § 49 ods. 1, ich splnenie bezodkladne zabezpečí prednosta obvodného úradu.

Prechodné ustanovenia

§ 56
(1) Pre prvé voľby sú volebné obvody, počet poslancov, aký sa v nich má voliť, a sídla volebných komisií samosprávnych krajov a obvodných volebných komisií uvedené v prílohe.
(2) Pre prvé voľby zapisovateľa volebnej komisie samosprávneho kraja vymenuje a prvé zasadnutie volebnej komisie samosprávneho kraja zvolá minister vnútra Slovenskej republiky.
(3) Pre prvé voľby prislúcha pôsobnosť predsedu podľa § 9 ods. 2 písm. c), § 11 ods. 2 a 3 a § 12 ods. 2 a 3 prednostovi krajského úradu a pôsobnosť samosprávneho kraja podľa § 49 ods. 2 krajskému úradu.

§ 57
Na opatrenia vykonané príslušnými orgánmi verejnej moci na prípravu vykonania tohto zákona už v čase pred vyhlásením volieb, ak neodporujú zákonu, hľadí sa tak, akoby boli vykonané za jeho účinnosti.

§ 58
Záverečné ustanovenia
(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
a) zabezpečí tlač hlasovacích lístkov v potrebnom množstve,
b) upraví podrobnosti o úlohách obcí a miestnych orgánov štátnej správy pri
1. vytváraní volebných okrskov,
2. zostavovaní zoznamov voličov,
3. zabezpečovaní a vybavovaní volebných miestností,
4. úschove hlasovacích lístkov a iných volebných spisov,
c) vydá vzory tlačív a obálok pre voľby a zabezpečí ich vyhotovenie.
(2) Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydá metodiku spracovania výsledkov hlasovania.


Čl. III
Účinnosť zákona
Tento zákon nadobúda účinnosť odo dňa vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.


1) § 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
2) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
§ 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.
4) § 10 a 855 Občianskeho zákonníka.
5) Branný zákon č. 351/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6) § 4 a 5, § 6 ods. 1, § 8 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.
7) § 200f Občianskeho súdneho poriadku.
8) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
9) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
10) § 200gc Občianskeho súdneho poriadku.
11) § 12 až 16 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
12) § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
12a) Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.
13) Čl. 69 ods. 5 a 6 Ústavy Slovenskej republiky.