+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Tlačový zákon
Zákon periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (221/2011)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 29.06.2011
Platnosť od: 15.07.2011
Účinnosť od: 01.09.2011
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Účinnosť od Novela Zákon
01.06.2008   167/2008
Hatályos 2011. szeptember 1-től 2016. június 30-ig

Tt. 167/2008.

Törvény
AZ IDŐSZAKI SAJTÓTERMÉKEKRŐL, A HÍRÜGYNÖKSÉGI HÍRADÁSRÓL,
valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről
(sajtótörvény)


Kelt: 2008. április 9.


Módosítva:
Tt. 221/2011., hatályos 2011. szeptember 1-jétől


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt fogadta el:


I. cikkely

1. §
A törvény tárgya
(1) E törvény a következőket szabályozza:
a) az időszaki sajtótermék kiadójának jogai és kötelességei, illetve a hírügynökségnek az információszerzéssel és információterjesztéssel kapcsolatos jogai és kötelességei,
b) a személyek jogai és kötelességei a helyreigazításhoz való jog, a válaszadáshoz való jog és a kiegészítő közléshez való jog időszaki sajtótermékekkel szembeni érvényesítése során, illetve a személyek jogai és kötelességei a helyreigazításhoz való jog, a válaszadáshoz való jog és a kiegészítő közléshez való jog hírügynökségekkel szembeni érvényesítése során,
c) az időszaki sajtótermékek nyilvántartása,
d) az e törvény szerinti kötelességek megsértésének szankcionálása.
(2) E törvény nem vonatkozik a
a) a Szlovák Köztársaság Törvénytárára, a Kereskedelmi Közlönyre és az egyéb hivatalos közlönyökre,
b) a személy kizárólag hivatalos, szolgálati vagy működtetési, esetleg más típusú belső használatára szolgáló időszaki sajtótermékére, ha az nem kerül nyilvános terjesztésre,
c) a személy kizárólag saját népszerűsítését szolgáló időszaki sajtótermékére.

2. §
Értelmező rendelkezések
(1) Időszaki sajtótermék az a napilap, folyóirat vagy más sajtótermék, amelyet azonos megnevezéssel, azonos tartalmi célokkal és egységes grafikai megjelenéssel évente legalább kétszer jelentetnek meg.
(2) Időszaki sajtótermék kiadásának minősül az időszaki kiadványok azonos, vagy csak regionális részeiben, vagy nyelvében különböző példányainak összessége.
(3) Az időszaki sajtótermék kiadója az a személy, amely/aki az időszaki sajtótermék megjelentetését a saját költségére biztosítja.
(4) A hírügynökségi híradás a hírügynökség által terjesztett információk összessége.
(5) A hírügynökség az a személy, amely azzal a céllal gyűjt és dolgoz fel információkat, hogy azokat térítés ellenében, a hírügynökségi híradás keretében a nyilvánosság felé közvetítse.
(6) E törvény céljaira hirdetésnek minősül az időszaki sajtótermékben térítés vagy más ellenérték ellenében közzétett közlemény. Hirdetésnek minősül az időszaki sajtótermékben térítésmentesen közzétett, külön jogszabály szerinti1) reklám is.
(7) A sürgős közérdekű közlemény a vészhelyzettel kapcsolatos felhívás,2) a közhatalmi szerv hivatalból közzétett fontos közleménye,3) vagy a rendőri testület kérelemére, a tevékenységével kapcsolatban külön jogszabály szerint4) közzétett halaszthatatlan közleménye.

3. §
Az információhoz való jog
A közhatalmi szervek, az általuk alapított költségvetési szervezetek és támogatott szervezetek, illetve törvénnyel alapított jogi személyek kötelesek a nyilvánosság tényszerű, időbeni és sokoldalú tájékoztatásának céljából, az egyenlőség elve alapján saját tevékenységükre vonatkozó információkat nyújtani az időszaki sajtótermék kiadójának és a hírügynökségnek; ez nem érinti a külön jogszabály szerinti rendelkezéseket.5)

4. §
Az információ forrásának és tartalmának védelme
(1) Az időszaki sajtótermék kiadója és a hírügynökség köteles az időszaki sajtótermékben vagy a hírügynökségi híradásban való közzététel céljából megszerzett információ forrását és tartalmát titokban tartani úgy, hogy ha az információt nyújtó természetes személy ezt kéri, az információt nyújtó személyazonosságát ne lehessen megállapítani, illetve az információ tartalmának felfedésével ne sérüljön harmadik személyek joga; azokat az írásbeliségeket, nyomtatványokat és más adathordozókat, így különösen képfelvételeket, hangfelvételeket és kép-hang-felvételeket, amelyek alapján az információkat nyújtó természetes személy személyazonosságát meg lehetne állapítani, kötelesek úgy kezelni, hogy az információforrás személyazonosságának megállapítására ne kerülhessen sor.
(2) Az időszaki sajtótermék kiadóját és a hírügynökséget csak az információt nyújtó természetes személy mentheti fel az (1) bekezdés szerinti kötelessége alól jóváhagyása megadásával. Ezen személy halálát követően a jóváhagyás joga e személy közeli hozzátartozóit illeti;6) a jóváhagyás érvénytelen, ha legalább egy közeli hozzátartozó írásban elutasította azt. Ha nincs közeli hozzátartozó, az (1) bekezdés szerinti kötelesség megszűnik.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kötelesség az időszaki sajtótermék kiadójának alkalmazottjára és a hírügynökség alkalmazottjára is vonatkozik; e kötelessége megszűnik, ha az (1) bekezdés szerinti kötelesség a munkáltatója vonatkozásában megszűnt. Az (1) bekezdés szerinti kötelesség ugyanilyen feltételekkel vonatkozik arra a személyre, amely/aki az (1) bekezdés szerinti információkat az időszaki sajtótermék kiadójának az időszaki sajtótermék kiadójával kötött olyan szerződéses polgári jogi viszonyban, vagy olyan szerződéses kereskedelmi jogviszony keretében nyújtja, amelyben e személy kötelezettséget vállal az (1) bekezdés szerinti információknak az időszaki sajtótermék kiadója részére történő hivatásszerű szolgáltatására.
(4) A titoktartási kötelesség nem vonatkozik azon esetekre, amelyekben a bűncselekmény elkövetése megakadályozásának törvény által előírt kötelessége fennáll.
(5) Az (1) és (2) bekezdések rendelkezései nem vonatkoznak az időszaki sajtótermék kiadójának külön jogszabály szerinti,7) hirdetéssel vagy propagációs tevékenységgel kapcsolatos bejelentési kötelességére.

5. §
Az időszaki sajtótermék kiadójának és a hírügynökség felelőssége
(1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, az időszaki sajtótermék tartalmáért az időszaki sajtótermék kiadója, a hírügynökségi híradás tartalmáért a hírügynökség felel.
(2) Az időszaki sajtótermék kiadója és a hírügynökség nem felel
a) a közjogi méltóság, közhatalmi szerv, a közhatalmi szerv által alapított költségvetési szervezet vagy támogatott szervezet, vagy törvénnyel alapított jogi személy által nyújtott információ tartalmáért, ha ezen információ időszaki sajtótermékben vagy hírügynökségi híradásban való közzétételére az eredeti megfogalmazásban került sor, és a közzététel előtti feldolgozás során nem módosult annak eredeti tartalma,
b) a közzétett sürgős közérdekű közlemény tartalmáért.
(3) Az időszaki sajtótermék kiadója nem felel a helyreigazításban, válaszban, kiegészítő közleményben, hirdetésben szereplő információ valóságtartalmáért, a megtévesztő reklámért vagy az összehasonlító reklámért; ez nem vonatkozik arra a hirdetésre, amellyel az időszaki sajtótermék kiadója saját személyét, tevékenységeit, szolgáltatásait vagy termékeit népszerűsíti.
(4) A (2) és (3) bekezdések rendelkezései a helyreigazításhoz való jogot, a válaszadáshoz való jogot és a kiegészítő közleményhez való jogot nem befolyásolják.

6. §
Az időszaki sajtótermék kiadójának és a hírügynökség kötelességei
(1) Az időszaki sajtótermék kiadója és a hírügynökség a közhatalmi szerv kérelmére köteles térítésmentesen közzétenni a sürgős közérdekű közleményt, mégpedig a közhatalmi szerv által meghatározott időpontban vagy az időszaki sajtóterméknek a sürgős közérdekű közlemény közzétételére vonatkozó kérelem megérkezését követően készített legkorábbi kiadásában.
(2) Az időszaki sajtótermék kiadója köteles gondoskodni arról, hogy az időszaki sajtótermék minden kiadása tartalmazza
a) az időszaki sajtótermék megnevezését,
b) az időszaki sajtótermék regionális vagy más nyelvű kiadásának megnevezését, illetve annak megjelölését, hogy az időszaki sajtótermék regionális vagy más nyelvű kiadásáról van szó, ha az időszaki sajtóterméket a terjesztés területére vagy a kiadás nyelvére tekintettel eltérő változatban jelentetik meg,
c) az időszaki sajtótermék megjelentetésének gyakoriságát,
d) az időszaki sajtótermék kiadójára vonatkozó következő adatokat:
1. ha jogi személyről van szó, a személy megnevezését, székhelyét és azonosító számát,
2. ha vállalkozó természetes személyről van szó, a személy megnevezését, vállalkozói tevékenységének helyszínét és azonosító számát,
3. ha természetes személyről van szó, a családi és utónevét, illetve a Szlovák Köztársaság területén fellelhető tartózkodási címét,
e) a megjelenés dátumát, a megjelentetett időszaki sajtótermék sorszámát és évfolyamát,
f) az időszaki sajtótermék egy példányának árát,
g) a nemzetközi szabványos könyvszámot (ISSN), ha rendelkezik ilyennel,8)
h) az időszaki sajtótermék nyilvántartási számát; ez nem vonatkozik az időszaki sajtótermékek jegyzékébe (a továbbiakban: „jegyzék“) való bejegyzésre irányuló, 11. § szerinti eljárás időszakára.
(3) A hírügynökség köteles gondoskodni a hírügynökségi híradásnak a hírügynökség megnevezésével és a közzététel dátumával való megjelöléséről.

7. §
A helyreigazításhoz való jog
(1) Ha az időszaki sajtótermék vagy a hírügynökségi híradás egy személyről valótlan tényállítást tartalmaz, és a személy kiléte pontosan megállapítható, e személy jogosult a valótlan tényállítás helyreigazításának közzétételét kérni. Az időszaki sajtótermék kiadója és a hírügynökség a helyreigazítást térítésmentesen köteles közzétenni.
(2) A helyreigazítás közzétételére vonatkozó kérelmet a valótlan tényállítást tartalmazó időszaki sajtótermék megjelentetésének vagy az ilyen hírügynökségi híradás közzétételének napjától számított 30 napon belül kell kézbesíteni az időszaki sajtótermék kiadójának vagy a hírügynökségnek, egyébként a helyreigazításhoz való jog megszűnik.
(3) A helyreigazítási kérelmet írásos formában kell elkészíteni és tartalmaznia kell a kérelmező aláírását. A helyreigazítási kérelemnek kötelezően részét képezi a helyreigazítás írásos szövegjavaslata, amelynek tartalmaznia kell a valótlan tényállítást közzé tevő időszaki sajtótermék megnevezését és megjelentetés napját, vagy a valótlan tényállítást közzé tevő hírügynökség megnevezését és az érintett hírügynökségi híradás közzétételének napját, a valótlan tényállítás leírását, az időszaki sajtóterméken vagy a hírügynökségi híradáson belüli helyének megjelölésével, a tényállítás valótlanságára vonatkozó megállapítást, illetve a valós tényállítást.
(4) Az időszaki sajtótermék kiadója a helyreigazítást köteles a helyreigazítási kérelem kézbesítésétől számított 8 napon belül, vagy az időszaki sajtóterméknek a helyreigazítási kérelem kézbesítését követően elkészített legkorábbi kiadásában közzétenni. A hírügynökség a helyreigazítási kérelem kézbesítésétől számított 8 napon belül köteles közzétenni a helyreigazítást.
(5) Az időszaki sajtótermék kiadója és a hírügynökség a helyreigazítást a helyreigazítást kérelmező javaslatának, vagy a vele való megállapodásnak megfelelően köteles közzétenni, mégpedig ugyanabban az időszaki sajtótermékben vagy hírügynökségi híradásban, a valótlan tényállítás közzétételével egyenértékű helyen és betűmérettel, illetve „helyreigazítás“ megjelöléssel. A közzétett helyreigazítással összefüggésben nem lehet semmilyen kapcsolódó, értékelő következtetést tartalmazó szöveget közzétenni, még az időszaki sajtótermék kiadásának vagy a hírügynökségi híradás más részeiben sem.
(6) Az időszaki sajtótermék kiadója és a hírügynökség nem köteles közzétenni a helyreigazítást, ha
a) a helyreigazítási kérelem nem teljesíti a (3) bekezdés szerinti követelményeket,
b) bizonyítani tudja a helyreigazítási kérelemmel érintett tényállítás valódiságát,
c) a helyreigazítási kérelem részére való kézbesítése előtt saját kezdeményezésből, vagy a 10. § (4) bekezdése szerinti személyek valamelyikének kérelmére már közzétett olyan helyreigazítást, amelynek során betartotta helyreigazítás közzétételére vonatkozó jelen törvény szerinti követelményeket,
d) a helyreigazítás közzétételével bűncselekmény, szabálysértés vagy más eljárási jogsértés valósulna meg, vagy a helyreigazítás közzététele a jó erkölcsbe ütközne.

8. §
A válaszadáshoz való jog
(1) Ha az időszaki sajtótermék vagy a hírügynökségi híradás valótlan, hiányos vagy valóságot hamis színben feltüntető olyan tényállítást tartalmaz, amely a természetes személy becsületét, méltóságát vagy magánéletét, vagy a jogi személy megnevezését vagy jó hírnevét sérti, és amelynek alapján a személy kiléte pontosan megállapítható, akkor e személy jogosult a válasza közzétételét kérelmezni. Az időszaki sajtótermék kiadója és a hírügynökség a választ térítésmentesen kötelesek közzétenni; a válasz közzétételével az ugyanazon tényállítás vonatkozásában megszűnik a helyreigazításhoz való jog.
(2) Ha közhivatal ellátásával kapcsolatos tényállításról van szó, nincs válaszadási joga a jelen törvény céljaira külön jogszabályban köztisztséget betöltő személyként meghatározott személynek,8a) politikai párt vagy politikai mozgalom elnökének, illetve politikai párt vagy politikai mozgalom alelnökének. Ha a köztisztség ellátásával kapcsolatos tényállításról van szó, nem rendelkezik a válaszadásra való joggal az a jogi személy sem, amelyben a tényállítással érintett köztisztséget betöltő személy, politikai párt vagy politikai mozgalom elnöke, illetve politikai párt vagy politikai mozgalom alelnöke tevékenykedik.
(3) A válaszadási kérelmet az (1) bekezdés szerinti tényállítást tartalmazó időszaki sajtótermék megjelenésének vagy az ilyen hírügynökségi híradás közzétételének napjától számított 30 napon belül kell kézbesíteni az időszaki sajtótermék kiadójának vagy a hírügynökségnek, egyébként a válaszadáshoz való jog megszűnik.
(4) A válaszadási kérelmet írásos formában kell elkészíteni és tartalmaznia kell a kérelmező aláírását. A válaszadási kérelem kötelezően tartalmazza az (1) bekezdés szerinti tényállítást közzé tevő időszaki sajtótermék megnevezését és megjelenésének napját, vagy az (1) bekezdés szerinti tényállítást közzé tevő hírügynökség megnevezését és az érintett hírügynökségi híradás közzétételének napját, e tényállítás leírását annak megjelölésével, hogy e tényállítás mennyiben valótlan, hiányos vagy a valóságot hamis színben feltüntető, illetve mennyiben érinti a természetes személy becsületét, méltóságát vagy magánéletét, vagy sérti a jogi személy megnevezését vagy jó hírnevét, továbbá az (1) bekezdés szerinti tényállítás időszaki sajtóterméken vagy hírügynökségi híradáson belüli helyének megjelölését. A válaszadási kérelemnek kötelezően részét képezi a válasz írásos szövege. A válasz csak az (1) bekezdés szerinti tényállítást cáfoló, kiegészítő, pontosító vagy magyarázó tényállításra szorítkozik. A válasznak a terjedelmét tekintve az (1) bekezdés szerinti tényállítást és az ehhez kapcsolódó értékelő következtetést tartalmazó szöveggel arányosnak kell lennie.
(5) Az időszaki sajtótermék kiadója a választ köteles a válaszadási kérelem kézbesítésétől számított három napon belül, vagy az időszaki sajtóterméknek a válaszadási kérelem kézbesítését követően elkészített legkorábbi kiadásában közzétenni. A hírügynökség a válaszadási kérelem kézbesítésétől számított három napon belül köteles közzétenni a választ.
(6) Az időszaki sajtótermék kiadója és a hírügynökség a választ a válaszadást kérelmező javaslatának megfelelően, ugyanabban az időszaki sajtótermékben vagy hírügynökségi híradásban, a tényállítás közzétételével egyenértékű helyen és betűkkel, „válasz“ megjelöléssel köteles közzétenni, amelyhez csatolni kell a válaszadást kérelmező családi és utónevét vagy megnevezését; a „válasz“ megjelölést és a válaszadást kérelmező családi és utónevét, vagy megnevezését, a tényállítást tartalmazó szöveg címének betűivel egyenértékű betűkkel kell közzé tenni. A közzétett válasszal összefüggésben nem lehet semmilyen kapcsolódó, értékelő következtetést tartalmazó szöveget közzétenni, még az időszaki sajtótermék kiadásának vagy a hírügynökségi híradás más részeiben sem.
(7) Az időszaki sajtótermék kiadója és a hírügynökség nem köteles közzétenni a választ, ha
a) a válaszadási kérelem nem teljesíti a (4) bekezdés szerinti követelményeket,
b) a válasz a válaszadást kérelmező nyilatkozatába foglalt tényállítás ellen irányul, feltéve, hogy a nyilatkozat eredeti tartalma a közzététel előtti feldolgozás során nem módosult, sem annak eredeti tartalma nem változott,
c) a 10. § (4) bekezdés szerinti személyek valamelyikének kérelmére már közzétettek választ, amelynek során betartották válasz közzétételére vonatkozó e törvény szerinti követelményeket,
d) a válasz közzétételével bűncselekmény, szabálysértés vagy más közigazgatási jogsértés valósulna meg, vagy a válasz közzététele a jó erkölcsbe ütközne,
e) a válasz közzététele sértené harmadik személyek jogait vagy törvény által védett érdekeit.

9. §
A kiegészítő közléshez való jog
(1) Ha az időszaki sajtótermék vagy a hírügynökségi híradás közhatalmi szerv előtt a személlyel szemben folyó eljárásról szóló olyan tényállítást tartalmaz, amelynek alapján a személy kiléte pontosan megállapítható, és ha ezen eljárás jogerős döntéssel lezárult, akkor e személy jogosult ezen eljárás végleges eredményére vonatkozó kiegészítő közlemény közzétételét kérelmezni. Az időszaki sajtótermék kiadója és a hírügynökség a kiegészítő közleményt térítésmentesen köteles közzétenni.
(2) A kiegészítő közlemény közzététele iránti kérelmet az eljárást lezáró döntés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell kézbesíteni az időszaki sajtótermék kiadójának vagy a hírügynökségnek, egyébként a kiegészítő közlésre vonatkozó jog megszűnik.
(3) A kiegészítő közlemény közzététele iránti kérelmet írásos formában kell elkészíteni, és tartalmaznia kell a kérelmező aláírását. A kiegészítő közlemény közzététele iránti kérelemnek kötelezően részét képezi a kiegészítő közlemény szövegjavaslata, amelynek tartalmaznia kell a személlyel szemben közhatalmi szerv előtt folytatott eljárásra vonatkozó tényállítást közzé tevő időszaki sajtótermék megnevezését és a megjelentetés napját, vagy az ilyen tényállítást közzé tevő hírügynökség megnevezését és az érintett hírügynökségi híradás közzétételének napját, az eljárás leírását, az ezen eljárásra vonatkozó tényállítás időszaki sajtóterméken vagy hírügynökségi híradáson belüli helyének megjelölését, az eljárás jogerős lezárultára vonatkozó megállapítást, illetve az eljárás végleges eredményének ismertetését.
(4) Az időszaki sajtótermék kiadója a kiegészítő közleményt köteles a kiegészítő közlemény közzététele iránti kérelem kézbesítésétől számított nyolc napon belül, vagy az időszaki sajtóterméknek a kiegészítő közlemény közzététele iránti kérelem kézbesítését követően elkészített legkorábbi kiadásában közzétenni. A hírügynökség a kiegészítő közlemény közzététele iránti kérelem kézbesítésétől számított nyolc napon belül köteles közzétenni a kiegészítő közleményt.
(5) Az időszaki sajtótermék kiadója és a hírügynökség a kiegészítő közleményt a kiegészítő közlemény közzétételét kérelmező javaslatának vagy a vele való megállapodásnak megfelelően, ugyanabban az időszaki sajtótermékben vagy hírügynökségi híradásban, a közhatalmi szerv előtt folytatott eljárásra vonatkozó tényállítás közzétételével egyenértékű helyen és betűkkel, illetve a „kiegészítő közlemény“ megjelöléssel köteles közzétenni. A közzétett kiegészítő közleménnyel összefüggésben nem lehet semmilyen kapcsolódó, értékelő következtetést tartalmazó szöveget közzétenni, még az időszaki sajtótermék kiadásának vagy a hírügynökségi híradás más részeiben sem.
(6) Az időszaki sajtótermék kiadója és a hírügynökség nem köteles közzétenni a kiegészítő közleményt, ha
a) a kiegészítő közlemény közzététele iránti kérelem nem teljesíti a (3) bekezdés szerinti követelményeket,
b) saját kezdeményezésből vagy a 10. § (4) bekezdés szerinti személyek valamelyikének kérelmére már közzétettek a személlyel szemben közhatalmi szerv előtt folytatott eljárás végleges eredményére vonatkozó közleményt, amelynek során betartották kiegészítő közlemény közzétételére vonatkozó e törvény szerinti követelményeket,
c) a kiegészítő közlemény közzétételével bűncselekmény, szabálysértés vagy más közigazgatási jogsértés valósulna meg, vagy a kiegészítő közlemény közzététele a jó erkölcsbe ütközne,
d) a kiegészítő közlemény közzététele sértené harmadik személyek jogait vagy a törvény által védett érdekeit.

10. §
A helyreigazításhoz való jog, a válaszadáshoz való jog és a kiegészítő közleményhez való jog közös szabályai
(1) Az időszaki sajtótermék kiadójának megváltozásával vagy a hírügynökség megváltozásával nem szűnik meg a helyreigazítás, a válaszadás vagy a kiegészítő közlemény közzétételére vonatkozó kötelesség.
(2) Ha az időszaki sajtótermék kiadója vagy a hírügynökség a helyreigazítást, a választ vagy a kiegészítő közleményt egyáltalán nem teszi közzé, vagy az ezek közzétételére vonatkozó valamely szabályt nem tarja be, a kiadónál vagy hírügynökségnél ezt kérelmező személy indítványa alapján a helyreigazítás, a válaszadás vagy a kiegészítő közlemény közzétételének kötelességéről a bíróság dönt.
(3) A (2) bekezdés szerinti indítványt a helyreigazítás, a válasz vagy a kiegészítő közlemény közzétételére vonatkozó határidő elteltét követő 30 napon belül kell a bírósághoz benyújtani, egyébként a helyreigazítás, a válasz vagy a kiegészítő közlemény közzétételére vonatkozó jog bírósági úton való érvényesítésének lehetősége megszűnik.
(4) A helyreigazításhoz, a válaszhoz vagy a kiegészítő közleményhez való jog a természetes személy halála után annak közeli hozzátartozóira száll.6)
(5) A 7-9. §-ok szerinti kérelmek kézbesítésére a Polgári Perrendtartásról szóló törvény 48. §-ának (2) és (3) bekezdéseit kell megfelelően alkalmazni.
(6) A 7. § (5) bekezdése, a 8. § (6) bekezdése és a 9. § (6) bekezdése szerinti egyenértékű helynek minősül az időszaki sajtóterméken vagy a hírügynökségi híradáson belüli az a hely is, amelyet az időszaki sajtótermék kiadója vagy a hírügynökség a helyreigazítások, a válaszok és a kiegészítő közlemények rendszeres közzétételének céljából előre fenntart, láthatóan megjelöl és az időszaki sajtótermék vagy a hírügynökségi híradás egyéb tartalmától elkülönít.

11. §
Az időszaki sajtótermékek nyilvántartása
(1) A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma (a továbbiakban: „minisztérium“) az időszaki sajtótermékeket a jegyzékbe vétel bejegyzésével, a jegyzékbe vétel bejegyzésének módosításával és a jegyzékbe vétel bejegyzésének törlésével tartja nyilván.
(2) A jegyzék a Szlovák Köztársaság területén kiadott időszaki sajtótermékek nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartása; mindenkinek joga van a jegyzékbe betekinteni és arról kivonatokat vagy másolatokat készíteni. A jegyzék tartalmazza az időszaki sajtótermékhez a minisztérium által rendelt nyilvántartási számot, a nyilvántartott időszaki sajtótermék adatait a (4) bekezdés szerinti terjedelemben, a jegyzékbe vétel bejegyzésének dátumát, e bejegyzés módosításának dátumát és törlésének dátumát.
(3) Az időszaki sajtótermék jegyzékbe vételének bejegyzését az időszaki sajtóterméket kiadni szándékozó személy, vagy az időszaki sajtótermék kiadója (a továbbiakban: „a bejegyzést kérelmező“) legkésőbb az időszaki sajtótermék megjelentetésének kezdőnapján írásban kéri.
(4) A jegyzékbe vétel bejegyzése iránti kérelem tartalmazza
a) az időszaki sajtótermék megnevezését,
b) az időszaki sajtótermék regionális vagy más nyelvű kiadásának megnevezését, ha az időszaki sajtóterméket a terjesztési területre vagy a kiadás nyelvére tekintettel eltérő megjelenéssel jelentetik meg,
c) az időszaki sajtótermék megjelentetésének kezdőnapját,
d) az időszaki sajtótermék terjesztésének területi kiterjedését,
e) az időszaki sajtótermék megjelentetési nyelvét,
f) az időszaki sajtótermék megjelentetésének gyakoriságát,
g) az időszaki sajtótermék tartalmi irányultságát,
h) ha az időszaki sajtótermék rendelkezik rendszeres melléklettel, a melléklet megnevezését, a melléklet megjelentetésének gyakoriságát és annak tartalmi irányultságát,
i) az időszaki sajtótermék kiadójára vonatkozó adatokat, így különösen
1. ha jogi személyről van szó, a személy megnevezését, székhelyét és azonosító számát,
2. ha vállalkozó természetes személyről van szó, a személy cégmegnevezését, vállalkozói tevékenységének helyszínét és azonosító számát,
3. ha természetes személyről van szó, a családi és utónevét, illetve a Szlovák Köztársaság területén fellelhető tartózkodási címét,
j) az időszaki sajtótermék kiadójának a szavazati jogokban vagy a műsorszolgáltató alaptőkéjében meglévő részesedésére vonatkozó közlést,
k) ha jogi személyről van szó, az időszaki sajtótermék kiadójának tulajdonosi struktúrájára vonatkozó adatokat; a tájékoztatásban fel kell tüntetni az időszaki sajtótermék azon társtulajdonosának, részvényesének vagy tagjának családi és utónevét, illetve tartózkodási címét, vagy cégmegnevezését és a vállalkozói tevékenységének helyszínét, akinek vagy amelynek a szavazati jogokban való részesedése vagy a tulajdonhányada eléri a 20%-ot.
(5) Ha a jegyzékbe vétel bejegyzése iránti kérelem nem tartalmazza a (4) bekezdés szerinti összes adatot, a minisztérium a kérelem kézbesítésétől számított öt napon belül hiánypótlásra szólítja fel a bejegyzést kérelmezőt. Ha a bejegyzést kérelmező a felszólítás kézbesítésétől számított 15 napon belül nem pótolja a bejegyzési kérelem hiányosságait, a minisztérium nem hajtja végre a jegyzékbe vételt, amire a bejegyzés kérelmezőjét a hiánypótlási felszólításban figyelmezteti.
(6) A minisztérium a (4) bekezdés szerinti adatokat hiánytalanul tartalmazó jegyzékbe vételi kérelem kézbesítésétől számított 15 napon belül, vagy a jegyzékbe vételi kérelem hiánypótlásának kézbesítésétől számított 15 napon belül hajtja végre a jegyzékbe vételt.
(7) A minisztérium a jegyzékbe vétel megtörténtének napjától számított öt napon belül írásban értesíti a bejegyzést kérelmezőt az időszaki sajtótermékhez rendelt nyilvántartási számról.
(8) Az időszaki sajtótermék kiadója köteles írásban értesíteni a minisztériumot a nyilvántartott adatok megváltozásáról, az időszaki sajtótermék megjelentetésének felfüggesztéséről vagy beszüntetéséről, mégpedig e változások beálltának napjától számított 30 napon belül.
(9) A jegyzék bejegyzésének módosítását a minisztérium az időszaki sajtótermék kiadójának írásos kérelme alapján, az (5) és (6) bekezdések rendelkezéseit megfelelően alkalmazva végzi el. A bejegyzés módosítása iránti kérelemre a (4) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az időszaki sajtótermék kiadójának változásával összefüggő bejegyzésmódosítás iránti kérelemhez csatolni kell az időszaki sajtótermék eredeti kiadójának az e változást jóváhagyó, hitelesített nyilatkozatát.
(10) A bejegyzés jegyzékből való törlését a minisztérium az időszaki sajtótermék kiadójának az időszaki sajtótermék megjelentetésének beszüntetésére vonatkozó értesítése alapján végzi el.
(11) A minisztérium a bejegyzést hivatalból törli a jegyzékből, ha
a) a bejegyzésre hamis adatok alapján került sor,
b) ha az időszaki sajtótermék megjelentetése a bejegyzéstől számított hat hónapon belül nem kezdődött meg,
c) a legkevesebb heti öt alkalommal megjelentetett időszaki sajtótermék megjelentetését több mint hat hónapos időszakra felfüggesztették, illetve az egyéb időszaki sajtótermékek esetében több mint egy évnyi időszakra függesztették fel.
(12) A minisztérium a bejegyzésnek módosításáról vagy a jegyzékbe vétel bejegyzésének törléséről, az ezek elvégzésének napjától számított 15 napon belül írásban értesíti az időszaki sajtótermék kiadóját.
(13) Az időszaki sajtótermék nyilvántartására nem vonatkozik a közigazgatási eljárásra vonatkozó általános jogszabály.9)

12. §
Közigazgatási jogsértések
(1) A minisztérium az időszaki sajtótermék kiadójára vagy a hírügynökségre 1 660 euróig terjedő bírságot szab ki a 6. § (1) bekezdés szerinti kötelesség megszegéséért.
(2) A minisztérium az időszaki sajtótermék kiadójára
a) 995 euróig terjedő bírságot szab ki a 6. § (2) bekezdés szerinti kötelesség megszegéséért,
b) 331 euróig terjedő bírságot szab ki a 11. § (8) bekezdés szerinti kötelesség megszegéséért.
(3) A minisztérium a hírügynökségre 995 euróig terjedő bírságot szab ki a 6. § (3) bekezdés szerinti kötelesség megszegéséért.
(4) A bírság kiszabása során tekintettel kell lenni a kötelességszegés súlyára, módjára, időtartamára és következményeire.
(5) A bírság kiszabására irányuló eljárás legfeljebb egy éven belül kezdhető meg attól a naptól számítva, amikor a minisztérium a kötelességszegésről tudomást szerzett, legkésőbb azonban a kötelességszegés napjától számított két éven belül.
(6) A bírság kiszabásával nem szűnik meg a bírságolás alapjául szolgáló, megszegett kötelesség.
(7) A bírság kiszabására a közigazgatási eljárásról szóló általános jogszabályt kell alkalmazni.9)
(8) A bírságok összege az állami költségvetés bevételét képezi.

13. §
Átmeneti rendelkezések
(1) Az eddigi szabályok alapján regisztrált időszaki sajtótermék a jelen törvény szerint nyilvántartott időszaki sajtóterméknek minősül. Az eddigi szabályok alapján regisztrált időszaki sajtótermék kiadója 2008. október 31-éig köteles pótolni a 11. § (4) bekezdés szerinti, hiányzó adatokat.
(2) A minisztérium által vezetett időszaki sajtótermékek regisztere a jelen törvény szerinti jegyzéknek minősül. A minisztérium 2008. december 31-éig törli a jegyzék bejegyzését, ha az eddigi szabályok alapján regisztrált időszaki sajtótermék kiadója nem pótolja az (1) bekezdés szerinti, hiányzó adatokat, vagy ha az eddigi szabályok alapján regisztrált időszaki sajtótermék nem teljesíti az időszaki sajtótermékek nyilvántartására vonatkozó, e törvény szerinti feltételeket.
(3) A 2008. június 1-je előtt megkezdett, az időszaki sajtótermék regisztrációjára irányuló eljárásokat a jelen törvény szerinti, időszaki sajtótermék nyilvántartásba vételeként kell befejezni.
(4) A 2008. június 1-je előtt megkezdett, bírság kiszabására irányuló eljárásokat az eddigi szabályok alapján kell befejezni.
(5) A 2008. június 1-je előtt megkezdett, a helyreigazítás kötelező közzétételére irányuló eljárásokat az eddigi szabályok alapján kell befejezni.
(6) A 2008. június 1-je előtt benyújtott válaszadási kérelmet az eddigi szabályok alapján kell elbírálni.

13.a §
A 2011. szeptember 1-től hatályos módosításokkal kapcsolatos átmeneti rendelkezések
(1) A 2011. szeptember 1-je előtt megkezdett, a 10. § (2) bekezdése szerint benyújtott beadvány alapján indított bírósági eljárást, amelynek a 2011. augusztus 31-ig hatályos, 10. § (4) bekezdése szerinti, pénzbeli kártérítés megítélésre vonatkozó beadvány is részét képezi, a bíróság az eddigi szabályok alapján fejezi be.
(2) Azt a helyreigazítási kérelmet (7. §), válaszadási kérelmet (8. §) és kiegészítő közlemény közzététele iránti kérelmet (9. §), amely 2011. szeptember 1-je előtt közzétett tényállításra vonatkozik, a 2011. augusztus 31-ig hatályos szabályok alapján kell elbírálni.

14. §
Hatályon kívül helyező rendelkezések
Hatályát veszti
1. az időszaki sajtótermékekről és egyéb tömegtájékoztatási eszközökről szóló Tt. 81/1966. számú törvény (módosítva a Tt. 84/1968. számú törvénnyel, a Tt. 127/1968. számú törvénnyel, a Tt. 99/1969. számú törvénnyel, a Tt. 86/1990. számú törvénnyel, a Tt. 186/1997. számú törvénnyel, a Tt. 187/1998. számú törvénnyel, a Tt. 46/1999. számú törvénnyel, a Tt. 227/2000. számú törvénnyel, a Tt. 535/2003. számú törvénnyel),
2. a sajtóval és egyéb tájékoztatási eszközökkel kapcsolatos hatásköröknek a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság, a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti megosztásáról szóló Tt. 136/1991. számú törvény (módosítva a Tt. 494/1992. számú törvénnyel és a Tt. 597/1992. számú törvénnyel)


II. cikkely
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a közigazgatási eljárási illetékekről szóló Tt. 145/1995. számú törvénye (módosítva a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 123/1996. számú törvényével, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 224/1996. számú törvényével, a Tt. 70/1997. számú törvénnyel, a Tt. 1/1998. számú törvénnyel, a Tt. 232/1999. számú törvénnyel, a Tt. 3/2000. számú törvénnyel, a Tt. 142/2000. számú törvénnyel, a Tt. 211/2000. számú törvénnyel, a Tt. 468/2000. számú törvénnyel, a Tt. 553/2001. számú törvénnyel, a Tt. 96/2002. számú törvénnyel, a Tt. 118/2002. számú törvénnyel, a Tt. 215/2002. számú törvénnyel, a Tt. 237/2002. számú törvénnyel, a Tt. 418/2002. számú törvénnyel, a Tt. 457/2002. számú törvénnyel, a Tt. 465/2002. számú törvénnyel, a Tt. 477/2002. számú törvénnyel, a Tt. 480/2002. számú törvénnyel, a Tt. 190/2003. számú törvénnyel, a Tt. 217/2003. számú törvénnyel, a Tt. 245/2003. számú törvénnyel, a Tt. 450/2003. számú törvénnyel, a Tt. 469/2003. számú törvénnyel, a Tt. 583/2003. számú törvénnyel, a Tt. 5/2004. számú törvénnyel, a Tt. 199/2004. számú törvénnyel, a Tt. 204/2004. számú törvénnyel, a Tt. 347/2004. számú törvénnyel, a Tt. 382/2004. számú törvénnyel, a Tt. 434/2004. számú törvénnyel, a Tt. 533/2004. számú törvénnyel, a Tt. 541/2004. számú törvénnyel, a Tt. 572/2004. számú törvénnyel, a Tt. 578/2004. számú törvénnyel, a Tt. 581/2004. számú törvénnyel, a Tt. 656/2004. számú törvénnyel, a Tt. 15/2005. számú törvénnyel, a Tt. 725/2004. számú törvénnyel, a Tt. 633/2004. számú törvénnyel, a Tt. 653/2004. számú törvénnyel, a Tt. 5/2005. számú törvénnyel, a Tt. 8/2005. számú törvénnyel, a Tt. 93/2005. számú törvénnyel, a Tt. 171/2005. számú törvénnyel, a Tt. 308/2005. számú törvénnyel, a Tt. 331/2005. számú törvénnyel, a Tt. 341/2005. számú törvénnyel, a Tt. 342/2005. számú törvénnyel, a Tt. 473/2005. számú törvénnyel, a Tt. 491/2005. számú törvénnyel, a Tt. 538/2005. számú törvénnyel, a Tt. 558/2005. számú törvénnyel, a Tt. 572/2005. számú törvénnyel, a Tt. 573/2005. számú törvénnyel, a Tt. 610/2005. számú törvénnyel, a Tt. 14/2006. számú törvénnyel, a Tt. 15/2006. számú törvénnyel, a Tt. 24/2006. számú törvénnyel, a Tt. 117/2006. számú törvénnyel, a Tt. 124/2006. számú törvénnyel, a Tt. 126/2006. számú törvénnyel, a Tt. 224/2006. számú törvénnyel, a Tt. 342/2006. számú törvénnyel, a Tt. 672/2006. számú törvénnyel, a Tt. 693/2006. számú törvénnyel, a Tt. 21/2007. számú törvénnyel, a Tt. 43/2007. számú törvénnyel, a Tt. 95/2007. számú törvénnyel, a Tt. 193/2007. számú törvénnyel, a Tt. 220/2007. számú törvénnyel, a Tt. 279/2007. számú törvénnyel, a Tt. 295/2007. számú törvénnyel, a Tt. 309/2007. számú törvénnyel, a Tt. 342/2007. számú törvénnyel, a Tt. 343/2007. számú törvénnyel, a Tt. 344/2007. számú törvénnyel, a Tt. 355/2007. számú törvénnyel, a Tt. 358/2007. számú törvénnyel, a Tt. 359/2007. számú törvénnyel, a Tt. 460/2007. számú törvénnyel, a Tt. 517/2007. számú törvénnyel, a Tt. 537/2007. számú törvénnyel, a Tt. 548/2007. számú törvénnyel, a Tt. 571/2007. számú törvénnyel), a következők szerint módosul:

A közigazgatási eljárási illetékek tarifatáblázatának 12. tétele a következőképpen módosul:
12. tétel
a) az időszaki sajtótermékek jegyzékbe13) vételének bejegyzése .... 300 Sk
b) az időszaki sajtótermék jegyzékbe13) vételének módosítása az időszaki sajtótermék kiadójának vagy az időszaki sajtótermék megnevezésének változása ... 200 Sk“.
A 13. hivatkozáshoz tartozó vonal alatti megjegyzés:
„13) az időszaki sajtótermékekről, a hírügynökségi híradásról és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló, Tt. 167/2008. számú törvény (sajtótörvény) 11. §-a.“.


III. cikkely
Az időszaki sajtótermékek, nem időszaki sajtótermékek és az audiovizuális művek sokszorosításainak kötelező példányairól szóló, Tt. 212/1997. számú törvény (módosítva a Tt. 182/2000. számú törvénnyel, a Tt. 535/2003. számú törvénnyel és a Tt. 343/2007. számú törvénnyel) a következők szerint módosul:
1. A 2) hivatkozáshoz tartozó vonal alatti megjegyzésben a „az időszaki sajtótermékekről és egyéb tömegtájékoztatási eszközökről szóló Tt. 81/1966. számú, többször módosított törvény 3. § (1) bekezdése“ szövegrész helyére a „az időszaki sajtótermékekről és a hírügynökségi híradásról és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló, Tt. 167/2008. számú törvény (sajtótörvény) 2. § (4) bekezdése“ szövegrész kerül.
2. A 9) hivatkozáshoz tartozó vonal alatti megjegyzésben a „Tt. 81/1966. számú, többször módosított törvény“ szövegrész helyére a „Tt. 167/2008. számú törvény“ szövegrész kerül.
3. A 6. § a címmel együtt a következők szerint módosul:
6. §
Együttműködés a megőrzés során
A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma (a továbbiakban: „minisztérium“) a megszerzésétől számított három éven belül mindegyikből egy példányt átad az illetékes levéltárnak11), a 4. számú mellékletnek megfelelően.“.
A 10) hivatkozáshoz tartozó vonal alatti megjegyzés elmarad.
A 11) hivatkozáshoz tartozó vonal alatti megjegyzés a következők szerint módosul:
„11) A levéltárakról és irattárakról és néhány törvény kiegészítéséről szóló, Tt. 395/2002. számú, többször módosított törvény.“.
4. A 10. § a) pontjában a „regisztráló szerv10)“ szövegrész helyére a „minisztérium“ szövegrész kerül.
5. A 10. § b) pontjában a „a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma (a továbbiakban: „minisztérium“)“ szövegrész helyére a „minisztérium“ szövegrész kerül.
6. A 4. számú mellékletben a „Regisztráló szerv“ oszlopa elmarad.


IV. cikkely
A műsorszolgáltatásról és a retranszmisszióról, illetve a tömegtájékoztató eszközökről szóló Tt. 195/2000. számú törvény módosításáról szóló Tt. 308/2000. számú törvény (módosítva a Tt. 147/2001. számú törvénnyel, a Tt. 206/2002. számú törvénnyel, a Tt. 289/2005. számú törvénnyel, a Tt. 95/2006. számú törvénnyel, a Tt. 121/2006. számú törvénnyel, a Tt. 13/2007. számú törvénnyel, a Tt. 220/2007. számú törvénnyel, a Tt. 343/2007. számú törvénnyel) a következők szerint módosul:

1. A törvényszöveg a 15.a § után 15.b §-al és 15.c §-al egészül ki, a következők szerint:
15.b §
Az információhoz való jog
A közhatalmi szervek, az általuk alapított költségvetési és támogatott szervezetek, illetve a törvénnyel alapított jogi személyek a nyilvánosság tényszerű, időbeni és sokoldalú tájékoztatásának céljából, az egyenlőség elve alapján kötelesek a saját tevékenységükre vonatkozó információkat nyújtani a műsorszolgáltatónak; ez nem érinti a külön jogszabály rendelkezéseit21d).

15.c §
Az információ forrásának és tartalmának védelme
(1) A műsorszolgáltató köteles az időszaki sajtótermékben vagy a hírműsorokban vagy publicisztikai műsorokban való közzététel céljából megszerzett információ forrását és tartalmát úgy titokban tartani, hogy ha az információt nyújtó természetes személy ezt kéri, az információt nyújtó személyazonosságát ne lehessen megállapítani, illetve az információ tartalmának felfedésével ne sérüljön harmadik személyek joga; azokat az írásbeliségeket, nyomtatványokat és más adathordozókat, így különösen képfelvételeket, hangfelvételeket és kép-hang-felvételeket, amelyek alapján az információkat nyújtó természetes személy személyazonosságát meg lehetne állapítani, kötelesek úgy kezelni, hogy az információforrás személyazonosságának megállapítására ne kerülhessen sor.
(2) A műsorszolgáltatót jóváhagyásával csak az információt nyújtó természetes személy mentheti fel az (1) bekezdés szerinti kötelessége alól. E személy halálát követően a jóváhagyás joga e személy közeli hozzátartozóit illeti6); ha nincs közeli hozzátartozó, az (1) bekezdés szerinti kötelesség megszűnik.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kötelesség a műsorszolgáltató alkalmazottjára is vonatkozik; e kötelessége megszűnik, ha az (1) bekezdés szerinti kötelesség a műsorszolgáltató vonatkozásában megszűnt. Az (1) bekezdés szerinti kötelesség ugyanilyen feltételekkel vonatkozik arra a személyre, amely az (1) bekezdés szerinti információkat a műsorszolgáltatónak a műsorszolgáltatóval kötött olyan szerződéses polgári jogi vagy olyan szerződéses kereskedelmi jogi jogviszony keretében nyújtja, amelyben e személy az (1) bekezdés szerinti információknak a műsorszolgáltató részére való hivatásszerű szolgáltatására vállal kötelezettséget.
(4) A titoktartási kötelesség nem vonatkozik a bűncselekmény elkövetésének megakadályozására vonatkozó, törvény által előírt kötelesség esetére.
(5) Az (1) és (2) bekezdések rendelkezései nem vonatkoznak a műsorszolgáltató külön jogszabály szerinti propagációs tevékenységgel kapcsolatos bejelentési kötelességére.21e)“.

A 21d és 21e hivatkozásokhoz tartozó vonal alatti megjegyzések:
„21d) Például a minősített adatok védelméről és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló Tt. 215/2004. számú, többször módosított törvény, az információkhoz való szabad hozzáférésről és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló Tt. 211/2000. számú, többször módosított törvény, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a Katonai Hírszerző Szolgálatról szóló, Tt. 198/1994. számú, többször módosított törvényének 20. §-a, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 171/1993. számú, többször módosított törvényének 80. §-a, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a Szlovák Információs Szolgálatról szóló, Tt. 46/1993. számú törvényének 23. §-a.
21e) Például a Szlovák Köztársaság Elnökének megválasztásáról, visszahívásáról szóló népszavazásról, illetve néhány törvény kiegészítéséről szóló, Tt. 46/1999. számú törvény 19. § (2) bekezdése.


V. cikkely
E törvény 2008. június 1-én lép hatályba.


Ivan Gašparovič s.k.
Pavol Paška s.k.
Robert Fico s.k.


1) A reklámokról és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló, Tt. 147/2001. számú, többször módosított törvény.
2) A háborúról, hadiállapotról, rendkívüli állapotról és szükségállapotról szóló, Tt. 227/2002. számú alkotmánytörvény 1. cikkelyének (4) bekezdése.
3) Például a légkör védelméről, illetve a levegőszennyezési díjról szóló Tt. 401/1998. számú törvény kiegészítéséről szóló, Tt. 478/2002. számú, többször módosított törvény (levegőtörvény) 17. §-a, a kőolaj- és kőolajszármazékok vésztartalékairól és a kőolajhiánnyal kapcsolatos helyzet kezeléséről szóló Tt. 170/2001. számú törvény 5. §-a (módosítva a Tt. 240/2006. számú törvénnyel), a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a lakosság polgári védelméről szóló Tt. 42/1994. számú, többször módosított törvényének 3.a és 3.b §-ai.
4) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a rendőri testületről szóló Tt. 171/1993. számú, többször módosított törvénye
5) Például a minősített adatok védelméről és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló Tt. 215/2004. számú, többször módosított törvény, az információkhoz való szabad hozzáférésről és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló Tt. 211/2000. számú, többször módosított törvény, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a Katonai Hírszerző Szolgálatról szóló, Tt. 198/1994. számú, többször módosított törvényének 20. §-a, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 171/1993. számú, többször módosított törvényének 80. §-a, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a Szlovák Információs Szolgálatról szóló, Tt. 46/1993. számú törvényének 23. §-a.
6) a Polgári Törvénykönyv 116. §-a.
7) Például a Szlovák Nemzeti Tanácsnak az adók és illetékek igazgatásáról és a területi pénzügyi szervek rendszerének változásairól szóló Tt. 511/1992 számú törvény 32. § (10) bekezdése, a Szlovák Köztársaság Elnökének megválasztásáról, a visszahívásáról szóló népszavazásról, illetve néhány törvény kiegészítéséről szóló, Tt. 46/1999. számú törvény 19. § (2) bekezdése.
8) Az időszaki sajtótermékek, nem időszaki sajtótermékek és az audiovizuális művek sokszorosításainak kötelező példányairól szóló, Tt. 212/1997. számú törvény (módosítva a Tt. 182/2000. számú törvénnyel) 8. §-a.
8a) A köztisztviselői tisztségek ellátásával kapcsolatos közérdekvédelemről szóló Tt. 357/2004. számú alkotmánytörvény 2. cikkelye (módosítva a Tt. 545/2005. számú alkotmánytörvénnyel).
9) A közigazgatási eljárásról szóló, Tt. 71/1967. számú, többször módosított törvény.
Časová verzia účinná od 1. septembra 2011 do 30. júna 2016

167/2008 Z. z.

Zákon
O PERIODICKEJ TLAČI A AGENTÚRNOM SPRAVODAJSTVE
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(tlačový zákon)


z 9. apríla 2008


Zmena:
221/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2011


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Článok I

§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti vydavateľa periodickej tlače a práva a povinnosti tlačovej agentúry pri získavaní a šírení informácií,
b) práva a povinnosti osôb pri uplatňovaní práva na opravu, práva na odpoveď a práva na dodatočné oznámenie v periodickej tlači a práva a povinnosti osôb pri uplatňovaní práva na opravu, práva na odpoveď a práva na dodatočné oznámenie v agentúrnom spravodajstve,
c) evidovanie periodickej tlače,
d) ukladanie sankcií za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) Zbierku zákonov Slovenskej republiky, Obchodný vestník a iné úradné vestníky,
b) periodickú tlač určenú výlučne na úradné, služobné alebo prevádzkové účely či inú vnútornú potrebu osoby, ak nie je distribuovaná verejnosti,
c) periodickú tlač osoby určenú výlučne na jej vlastnú propagáciu.

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1) Periodická tlač sú noviny, časopisy alebo iná tlač, vydávaná pod rovnakým názvom, s rovnakým obsahovým zameraním a v jednotnej grafickej úprave, najmenej dvakrát v kalendárnom roku.
(2) Vydanie periodickej tlače je súbor rovnakých alebo iba regionálnymi časťami alebo jazykom sa odlišujúcich výtlačkov periodickej tlače.
(3) Vydavateľ periodickej tlače je osoba, ktorá zabezpečuje vydávanie periodickej tlače na svoje náklady.
(4) Agentúrne spravodajstvo je súbor informácií šírený tlačovou agentúrou.
(5) Tlačová agentúra je osoba, ktorá vyhľadáva a spracúva informácie s cieľom sprostredkovať ich odplatne v agentúrnom spravodajstve verejnosti.
(6) Inzercia na účely tohto zákona je oznámenie uverejnené v periodickej tlači za odplatu alebo inú protihodnotu. Inzerciou je aj reklama podľa osobitného predpisu1) zverejnená v periodickej tlači bezodplatne.
(7) Oznámenie v naliehavom verejnom záujme je výzva v krízovej situácii,2) dôležité oznámenie orgánu verejnej moci zverejňované z úradnej moci3) alebo neodkladné oznámenie orgánu Policajného zboru zverejňované na jeho žiadosť pri výkone činnosti podľa osobitného predpisu.4)

§ 3
Právo na informácie
Orgány verejnej moci, nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a právnické osoby zriadené zákonom sú povinné na základe rovnosti poskytovať vydavateľovi periodickej tlače a tlačovej agentúre informácie o svojej činnosti na pravdivé, včasné a všestranné informovanie verejnosti; tým nie sú dotknuté ustanovenia podľa osobitného predpisu.5)

§ 4
Ochrana zdroja a obsahu informácií
(1) Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií získaných na zverejnenie v periodickej tlači alebo v agentúrnom spravodajstve a o obsahu týchto informácií tak, aby sa nedala zistiť totožnosť zdroja, ak o to požiadala fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla, a aby sa odhalením obsahu informácií neporušili práva tretích osôb; s písomnosťami, tlačovinami a inými nosičmi údajov, najmä obrazovými záznamami, zvukovými záznamami a zvukovo-obrazovými záznamami, na základe ktorých by mohla byť zistená totožnosť fyzickej osoby, ktorá informácie poskytla, sú povinní zaobchádzať tak, aby nemohlo dôjsť k odhaleniu totožnosti zdroja informácií.
(2) Vydavateľa periodickej tlače a tlačovú agentúru môže od povinnosti podľa odseku 1 oslobodiť udelením súhlasu len fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla. Po smrti tejto osoby patrí právo udeliť súhlas blízkym osobám;6) súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas. Ak niet blízkych osôb, povinnosť podľa odseku 1 zaniká.
(3) Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na zamestnanca vydavateľa periodickej tlače a zamestnanca tlačovej agentúry; táto povinnosť mu zaniká, ak povinnosť podľa odseku 1 zanikla pre jeho zamestnávateľa. Za rovnakých podmienok sa povinnosť podľa odseku 1 vzťahuje aj na osobu, ktorá informácie podľa odseku 1 poskytne vydavateľovi periodickej tlače na základe zmluvného občianskoprávneho alebo zmluvného obchodnoprávneho vzťahu s vydavateľom periodickej tlače, ktorým sa táto osoba zaväzuje profesionálne poskytovať informácie podľa odseku 1 vydavateľovi periodickej tlače.
(4) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.
(5) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na oznamovaciu povinnosť vydavateľa periodickej tlače v súvislosti s inzerciou alebo propagáciou podľa osobitného predpisu.7)

§ 5
Zodpovednosť vydavateľa periodickej tlače a tlačovej agentúry
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, za obsah periodickej tlače zodpovedá vydavateľ periodickej tlače a za obsah agentúrneho spravodajstva zodpovedá tlačová agentúra.
(2) Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nezodpovedajú za
a) obsah informácie, ktorú poskytol ústavný činiteľ, orgán verejnej moci, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená orgánom verejnej moci alebo právnická osoba zriadená zákonom, ak je táto informácia uverejnená v periodickej tlači alebo v agentúrnom spravodajstve v pôvodnom znení a jej spracovaním pre uverejnenie sa nezmenil jej pôvodný obsah,
b) obsah uverejneného oznámenia v naliehavom verejnom záujme.
(3) Vydavateľ periodickej tlače nezodpovedá za pravdivosť informácie zverejnenej v oprave, odpovedi, dodatočnom oznámení, inzercii a za klamlivú reklamu alebo porovnávaciu reklamu; to sa nevzťahuje na inzerciu, ktorou vydavateľ periodickej tlače propaguje svoju osobu, aktivity, služby alebo produkty.
(4) Právo na opravu, právo na odpoveď a právo na dodatočné oznámenie nie sú odsekmi 2 a 3 dotknuté.

§ 6
Povinnosti vydavateľa periodickej tlače a tlačovej agentúry
(1) Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní na požiadanie orgánu verejnej moci bezodplatne zverejniť oznámenie v naliehavom verejnom záujme, a to v čase určenom orgánom verejnej moci alebo v najbližšom vydaní periodickej tlače pripravovanom po doručení žiadosti o uverejnenie oznámenia v naliehavom verejnom záujme.
(2) Vydavateľ periodickej tlače je povinný zabezpečiť, aby každé vydanie periodickej tlače obsahovalo
a) názov periodickej tlače,
b) názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače a označenie, že ide o regionálne alebo jazykové vydanie periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania,
c) periodicitu vydávania periodickej tlače,
d) údaje o vydavateľovi periodickej tlače, a to
1. názov, sídlo a identifikačné číslo osoby, ak je právnickou osobou,
2. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo osoby, ak je fyzickou osobou - podnikateľom,
3. meno, priezvisko a adresu pobytu na území Slovenskej republiky, ak je fyzickou osobou,
e) dátum vydania, poradové číslo a ročník vydávania periodickej tlače,
f) cenu výtlačku periodickej tlače,
g) medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN), ak bolo pridelené,8)
h) evidenčné číslo periodickej tlače; to neplatí počas konania o zápis do zoznamu periodickej tlače (ďalej len „zoznam“) podľa § 11.
(3) Tlačová agentúra je povinná zabezpečiť, aby agentúrne spravodajstvo bolo označené názvom tlačovej agentúry a dátumom zverejnenia.

§ 7
Právo na opravu
(1) Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé skutkové tvrdenie o osobe, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo žiadať o uverejnenie opravy nepravdivého skutkového tvrdenia. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní opravu uverejniť bezodplatne.
(2) Žiadosť o uverejnenie opravy sa musí doručiť vydavateľovi periodickej tlače alebo tlačovej agentúre do 30 dní odo dňa vydania periodickej tlače alebo zverejnenia agentúrneho spravodajstva, ktoré obsahuje nepravdivé skutkové tvrdenie, inak právo na opravu zaniká.
(3) Žiadosť o uverejnenie opravy musí mať písomnú formu a musí byť žiadateľom podpísaná. Súčasťou žiadosti o uverejnenie opravy musí byť písomný návrh znenia opravy, ktorý musí obsahovať názov a deň vydania periodickej tlače alebo deň zverejnenia agentúrneho spravodajstva, ktoré obsahovalo nepravdivé skutkové tvrdenie, popis nepravdivého skutkového tvrdenia s uvedením, kde v periodickej tlači alebo v agentúrnom spravodajstve sa nachádzalo, konštatovanie, že skutkové tvrdenie je nepravdivé a uvedenie pravdivého skutkového tvrdenia.
(4) Vydavateľ periodickej tlače je povinný opravu uverejniť do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie opravy alebo v najbližšom vydaní periodickej tlače pripravovanom po doručení žiadosti o uverejnenie opravy. Tlačová agentúra je povinná opravu uverejniť do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie opravy.
(5) Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní opravu uverejniť tak, ako bola navrhnutá alebo dohodnutá so žiadateľom o uverejnenie opravy, v rovnakej periodickej tlači alebo agentúrnom spravodajstve, na rovnocennom mieste a rovnakým písmom, akým bolo uverejnené nepravdivé skutkové tvrdenie a s označením „oprava“. K uverejnenej oprave nemožno uverejniť žiadny ďalší súvisiaci text obsahujúci hodnotiaci úsudok, a to ani na inom mieste vydania periodickej tlače alebo agentúrneho spravodajstva.
(6) Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť opravu, ak
a) žiadosť o uverejnenie opravy nemá náležitosti podľa odseku 3,
b) môžu dokázať pravdivosť skutkového tvrdenia, o ktorého opravu sa žiada,
c) predtým, ako im bola doručená žiadosť o uverejnenie opravy, uverejnili opravu z vlastného podnetu alebo na žiadosť niektorej z osôb uvedených v § 10 ods. 4 a dodržali pritom podmienky ustanovené týmto zákonom na uverejnenie opravy,
d) by bol uverejnením opravy spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo by jej uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi.

§ 8
Právo na odpoveď
(1) Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo žiadať uverejnenie odpovede. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní odpoveď uverejniť bezodplatne; uverejnením odpovede zaniká vo vzťahu k tomu istému skutkovému tvrdeniu právo na opravu.
(2) Právo žiadať o uverejnenie odpovede nemá verejný funkcionár, ktorým je na účely tohto zákona osoba ustanovená v osobitnom predpise,8a) predseda politickej strany alebo politického hnutia a podpredseda politickej strany alebo politického hnutia, ak ide o skutkové tvrdenie súvisiace s výkonom ich funkcie. Právo žiadať o uverejnenie odpovede nemá ani právnická osoba, ak ide o skutkové tvrdenie súvisiace s výkonom funkcie verejného funkcionára, predsedu politickej strany alebo politického hnutia a podpredsedu politickej strany alebo politického hnutia pôsobiaceho v dotknutej právnickej osobe.
(3) Žiadosť o uverejnenie odpovede sa musí doručiť vydavateľovi periodickej tlače alebo tlačovej agentúre do 30 dní odo dňa vydania periodickej tlače alebo zverejnenia agentúrneho spravodajstva, ktoré obsahuje skutkové tvrdenie podľa odseku 1, inak právo na odpoveď zaniká.
(4) Žiadosť o uverejnenie odpovede musí mať písomnú formu a musí byť žiadateľom podpísaná. Žiadosť o uverejnenie odpovede musí obsahovať názov a deň vydania periodickej tlače alebo deň zverejnenia agentúrneho spravodajstva, ktoré obsahovalo skutkové tvrdenie podľa odseku 1, popis tohto skutkového tvrdenia s uvedením, v čom je skutkové tvrdenie nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce a v čom sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby, a kde sa toto skutkové tvrdenie v periodickej tlači alebo v agentúrnom spravodajstve nachádzalo. Súčasťou žiadosti o uverejnenie odpovede musí byť písomné znenie odpovede. Odpoveď sa obmedzí len na skutkové tvrdenie, ktorým sa skutkové tvrdenie podľa odseku 1 poprie, doplní, spresní alebo vysvetlí. Odpoveď musí byť rozsahom primeraná textu, ktorého obsahom je skutkové tvrdenie podľa odseku 1 a z neho vyplývajúci hodnotiaci úsudok.
(5) Vydavateľ periodickej tlače je povinný odpoveď uverejniť do troch dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie odpovede alebo v najbližšom vydaní periodickej tlače pripravovanom po doručení žiadosti o uverejnenie odpovede. Tlačová agentúra je povinná odpoveď uverejniť do troch dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie odpovede.
(6) Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní odpoveď uverejniť tak, ako bola napísaná žiadateľom o uverejnenie odpovede, v rovnakej periodickej tlači alebo agentúrnom spravodajstve, na rovnocennom mieste a rovnakým písmom, akým bolo uverejnené skutkové tvrdenie a s označením „odpoveď“, ku ktorému bude pripojené meno a priezvisko alebo názov žiadateľa o uverejnenie odpovede; označenie „odpoveď“ s menom a priezviskom alebo názvom žiadateľa o uverejnenie odpovede musí byť uverejnené rovnakým písmom, akým bol uverejnený nadpis textu obsahujúceho skutkové tvrdenie. K uverejnenej odpovedi nemožno uverejniť žiadny súvisiaci text obsahujúci hodnotiaci úsudok, a to ani na inom mieste vydania periodickej tlače alebo agentúrneho spravodajstva.
(7) Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť odpoveď, ak
a) žiadosť o uverejnenie odpovede nemá náležitosti podľa odseku 4,
b) odpoveď smeruje proti skutkovému tvrdeniu obsiahnutému vo vyjadrení žiadateľa o uverejnenie odpovede, ak sa jeho spracovaním pre uverejnenie nezmenil ani neskreslil jeho pôvodný obsah,
c) uverejnili odpoveď na žiadosť niektorej z osôb uvedených v § 10 ods. 4 a dodržali pritom podmienky ustanovené týmto zákonom na uverejnenie odpovede,
d) by bol uverejnením odpovede spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo by jej uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi,
e) by uverejnenie odpovede bolo v rozpore s právami a právom chránenými záujmami tretej osoby.

§ 9
Právo na dodatočné oznámenie
(1) Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje skutkové tvrdenie o konaní pred orgánom verejnej moci vedenom proti osobe, na základe ktorého možno osobu presne určiť, a toto konanie bolo ukončené právoplatným rozhodnutím, má táto osoba právo žiadať uverejnenie dodatočného oznámenia o konečnom výsledku tohto konania. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní dodatočné oznámenie uverejniť bezodplatne.
(2) Žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia sa musí doručiť vydavateľovi periodickej tlače alebo tlačovej agentúre do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie skončilo, inak právo na dodatočné oznámenie zaniká.
(3) Žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia musí mať písomnú formu a musí byť žiadateľom podpísaná. Súčasťou žiadosti o uverejnenie dodatočného oznámenia musí byť písomný návrh znenia dodatočného oznámenia, ktoré musí obsahovať názov a deň vydania periodickej tlače alebo deň zverejnenia agentúrneho spravodajstva, ktoré obsahovalo skutkové tvrdenie o konaní pred orgánom verejnej moci vedenom proti osobe, popis konania s uvedením, kde sa v periodickej tlači alebo agentúrnom spravodajstve nachádzalo skutkové tvrdenie o tomto konaní, konštatovanie, že konanie sa právoplatne skončilo a uvedenie konečného výsledku konania.
(4) Vydavateľ periodickej tlače je povinný dodatočné oznámenie uverejniť do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie dodatočného oznámenia alebo v najbližšom vydaní periodickej tlače pripravovanom po doručení žiadosti o uverejnenie dodatočného oznámenia. Tlačová agentúra je povinná dodatočné oznámenie uverejniť do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie dodatočného oznámenia.
(5) Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní dodatočné oznámenie uverejniť tak, ako bolo navrhnuté alebo dohodnuté so žiadateľom o uverejnenie dodatočného oznámenia, v rovnakej periodickej tlači alebo agentúrnom spravodajstve, na rovnocennom mieste a rovnakým písmom, ako bolo uverejnené skutkové tvrdenie o konaní pred orgánom verejnej moci vedenom proti osobe a s označením „dodatočné oznámenie“. K uverejnenému dodatočnému oznámeniu nemožno uverejniť žiadny súvisiaci text obsahujúci hodnotiaci úsudok, a to ani na inom mieste vydania periodickej tlače alebo agentúrneho spravodajstva.
(6) Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť dodatočné oznámenie, ak
a) žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia nemá náležitosti podľa odseku 3,
b) uverejnili oznámenie o konečnom výsledku konania pred orgánom verejnej moci vedenom proti osobe z vlastného podnetu alebo na žiadosť niektorej z osôb uvedených v § 10 ods. 4 a dodržali pritom podmienky ustanovené týmto zákonom na uverejnenie dodatočného oznámenia,
c) by bol uverejnením dodatočného oznámenia spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo by jeho uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi,
d) by uverejnenie dodatočného oznámenia bolo v rozpore s právami a právom chránenými záujmami tretej osoby.

§ 10
Spoločné ustanovenia k právu na opravu, k právu na odpoveď a k právu na dodatočné oznámenie
(1) Zmenou vydavateľa periodickej tlače alebo tlačovej agentúry povinnosť uverejniť opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie nezaniká.
(2) Ak vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová agentúra neuverejnia opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie vôbec alebo ak nedodržia niektorú z podmienok na ich uverejnenie, rozhodne o povinnosti uverejniť opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie na návrh osoby, ktorá o ich uverejnenie vydavateľa periodickej tlače alebo tlačovú agentúru požiadala, súd.
(3) Návrh podľa odseku 2 sa musí podať na súd do 30 dní po uplynutí lehoty na uverejnenie opravy, odpovede alebo dodatočného oznámenia, inak právo domáhať sa na súde uverejnenia opravy, odpovede alebo dodatočného oznámenia zaniká.
(4) Právo na opravu, právo na odpoveď alebo právo na dodatočné oznámenie patrí po smrti fyzickej osoby blízkym osobám.6)
(5) Na doručovanie žiadostí podľa § 7 až 9 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 48 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku.
(6) Rovnocenným miestom podľa § 7 ods. 5, § 8 ods. 6 a § 9 ods. 5 sa rozumie aj miesto vo vydaní periodickej tlače alebo v agentúrnom spravodajstve, ktoré vydavateľ alebo tlačová agentúra vopred vyhradí, zreteľne označí a odlíši od ostatného obsahu vydania periodickej tlače alebo agentúrneho spravodajstva na účely pravidelného uverejňovania opráv, odpovedí a dodatočných oznámení.

§ 11
Evidovanie periodickej tlače
(1) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) eviduje periodickú tlač zápisom do zoznamu, zmenou zápisu v zozname a výmazom zápisu zo zoznamu.
(2) Zoznam je verejne prístupná evidencia periodickej tlače vydávanej na území Slovenskej republiky; každý má právo nahliadnuť do zoznamu a zhotovovať si z neho výpisy alebo odpisy. Zoznam obsahuje evidenčné číslo periodickej tlače pridelené ministerstvom, údaje o evidovanej periodickej tlači v rozsahu podľa odseku 4, dátum zápisu do zoznamu, dátum zmeny zápisu v zozname a dátum výmazu zo zoznamu.
(3) O zápis periodickej tlače do zoznamu požiada písomne osoba, ktorá mieni vydávať periodickú tlač alebo vydavateľ periodickej tlače (ďalej len „žiadateľ o zápis“) najneskôr v deň začiatku vydávania periodickej tlače.
(4) Žiadosť o zápis do zoznamu obsahuje
a) názov periodickej tlače,
b) názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania,
c) dátum začiatku vydávania periodickej tlače,
d) územný rozsah rozširovania periodickej tlače,
e) jazyk vydávania periodickej tlače,
f) periodicitu vydávania periodickej tlače,
g) obsahové zameranie periodickej tlače,
h) názov prílohy, periodicitu vydávania prílohy a jej obsahové zameranie, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu,
i) údaje o vydavateľovi periodickej tlače, a to
1. názov, sídlo a identifikačné číslo osoby, ak je právnickou osobou,
2. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo osoby, ak je fyzickou osobou - podnikateľom,
3. meno, priezvisko a adresu pobytu na území Slovenskej republiky, ak je fyzickou osobou,
j) oznámenie o podieloch vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa,
k) oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov vydavateľa periodickej tlače, ak je právnickou osobou; v oznámení sa uvádza meno, priezvisko a adresa pobytu alebo obchodné meno a miesto podnikania, alebo názov a sídlo spoločníka, akcionára alebo člena vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20%, alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%.
(5) Ak žiadosť o zápis do zoznamu neobsahuje všetky údaje podľa odseku 4, ministerstvo do piatich dní odo dňa doručenia tejto žiadosti vyzve žiadateľa o zápis na ich doplnenie. Ak žiadateľ o zápis v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy žiadosť o zápis do zoznamu nedoplní, ministerstvo zápis do zoznamu nevykoná, o čom žiadateľa o zápis vo výzve na doplnenie poučí.
(6) Ministerstvo vykoná zápis do zoznamu do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o zápis do zoznamu, ktorá obsahuje všetky údaje podľa odseku 4, alebo do 15 dní odo dňa doručenia doplnenia údajov k žiadosti o zápis do zoznamu.
(7) Ministerstvo písomne oznámi žiadateľovi o zápis pridelené evidenčné číslo periodickej tlače do piatich dní odo dňa vykonania zápisu do zoznamu.
(8) Vydavateľ periodickej tlače je povinný písomne oznámiť ministerstvu zmenu evidovaných údajov, prerušenie alebo ukončenie vydávania periodickej tlače, a to do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
(9) Zmenu zápisu v zozname vykoná ministerstvo na základe písomnej žiadosti vydavateľa periodickej tlače s primeraným použitím odsekov 5 a 6. Na žiadosť o zmenu zápisu v zozname sa primerane vzťahuje odsek 4. K žiadosti o zmenu zápisu v zozname z dôvodu zmeny vydavateľa periodickej tlače sa prikladá osvedčené vyhlásenie pôvodného vydavateľa periodickej tlače o súhlase s touto zmenou.
(10) Výmaz zápisu zo zoznamu vykoná ministerstvo na základe oznámenia vydavateľa periodickej tlače o ukončení vydávania periodickej tlače.
(11) Ministerstvo vykoná výmaz zápisu zo zoznamu z vlastného podnetu, ak
a) sa zápis vykonal na základe nepravdivých údajov,
b) sa vydávanie periodickej tlače nezačalo do šiestich mesiacov od zápisu do zoznamu,
c) vydávanie periodickej tlače, vydávanej najmenej päťkrát do týždňa, bolo prerušené na čas dlhší ako šesť mesiacov a pri inej periodickej tlači bolo prerušené na čas dlhší ako jeden rok.
(12) Ministerstvo písomne oznámi vydavateľovi periodickej tlače zmenu zápisu v zozname alebo výmaz zápisu zo zoznamu do 15 dní odo dňa ich vykonania.
(13) Na evidovanie periodickej tlače sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.9)

§ 12
Správne delikty
(1) Ministerstvo uloží vydavateľovi periodickej tlače alebo tlačovej agentúre pokutu do 1 660 eur za porušenie povinnosti podľa § 6 ods. 1.
(2) Ministerstvo uloží vydavateľovi periodickej tlače pokutu
a) do 995 eur za porušenie povinnosti podľa § 6 ods. 2,
b) do 331 eur za porušenie povinnosti podľa § 11 ods. 8.
(3) Ministerstvo uloží tlačovej agentúre pokutu do 995 eur za porušenie povinnosti podľa § 6 ods. 3.
(4) Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti.
(5) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, kedy sa o porušení povinnosti ministerstvo dozvedelo, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo.
(6) Uložením pokuty nezaniká povinnosť, za porušenie ktorej sa pokuta uložila.
(7) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.9)
(8) Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 13
Prechodné ustanovenia
(1) Periodická tlač registrovaná podľa doterajších predpisov sa považuje za periodickú tlač evidovanú podľa tohto zákona. Vydavateľ periodickej tlače registrovanej podľa doterajších predpisov je povinný doplniť chýbajúce údaje podľa § 11 ods. 4 do 31. októbra 2008.
(2) Register periodickej tlače vedený ministerstvom sa považuje za zoznam podľa tohto zákona. Ministerstvo do 31. decembra 2008 vykoná výmaz zápisu zo zoznamu, ak vydavateľ periodickej tlače registrovanej podľa doterajších predpisov nedoplnil chýbajúce údaje podľa odseku 1, alebo ak periodická tlač registrovaná podľa doterajších predpisov nespĺňa podmienky na evidovanie periodickej tlače podľa tohto zákona.
(3) Konania o registráciu periodickej tlače, začaté pred 1. júnom 2008, sa dokončia podľa tohto zákona ako evidovanie periodickej tlače.
(4) Konania o uložení pokuty, začaté pred 1. júnom 2008, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(5) V konaní o povinnosti uverejniť opravu, začatom pred 1. júnom 2008, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(6) Žiadosť o uverejnenie opravy, podaná pred 1. júnom 2008, sa posudzuje podľa doterajších predpisov.

§ 13a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2011
(1) Súdne konanie o návrhu podanom podľa § 10 ods. 2 začaté pred 1. septembrom 2011, ktorého súčasťou je aj návrh na priznanie primeranej peňažnej náhrady podľa § 10 ods. 4 účinného do 31. augusta 2011, súd dokončí podľa doterajších predpisov.
(2) Žiadosť o uverejnenie opravy (§ 7), žiadosť o uverejnenie odpovede (§ 8) a žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia (§ 9) týkajúce sa skutkového tvrdenia, ktoré bolo uverejnené pred 1. septembrom 2011, sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. augusta 2011.

§ 14
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1. zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení zákona č. 84/1968 Zb., zákona č. 127/1968 Zb., zákona č. 99/1969 Zb., zákona č. 86/1990 Zb., zákona č. 186/1997 Z.z., zákona č. 187/1998 Z.z., zákona č. 46/1999 Z.z., zákona č. 227/2000 Z.z. a zákona č. 535/2003 Z.z.,
2. zákon č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov v znení zákona č. 494/1992 Zb. a zákona č. 597/1992 Zb.


Článok II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z.z., zákona č. 70/1997 Z.z., zákona č. 1/1998 Z.z., zákona č. 232/1999 Z.z., zákona č. 3/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 468/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 118/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 237/2002 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 457/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 477/2002 Z.z., zákona č. 480/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 217/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 450/2003 Z.z., zákona č. 469/2003 Z.z., zákona č. 583/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 199/2004 Z.z., zákona č. 204/2004 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 434/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 572/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., zákona č. 581/2004 Z.z., zákona č. 633/2004 Z.z., zákona č. 653/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 93/2005 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 308/2005 Z.z., zákona č. 331/2005 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 342/2005 Z.z., zákona č. 473/2005 Z.z., zákona č. 491/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 558/2005 Z.z., zákona č. 572/2005 Z.z., zákona č. 573/2005 Z.z., zákona č. 610/2005 Z.z., zákona č. 14/2006 Z.z., zákona č. 15/2006 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 117/2006 Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z., zákona č. 126/2006 Z.z., zákona č. 224/2006 Z.z., zákona č. 342/2006 Z.z., zákona č. 672/2006 Z.z., zákona č. 693/2006 Z.z., zákona č. 21/2007 Z.z., zákona č. 43/2007 Z.z., zákona č. 95/2007 Z.z., zákona č. 193/2007 Z.z., zákona č. 220/2007 Z.z., zákona č. 279/2007 Z.z., zákona č. 295/2007 Z.z., zákona č. 309/2007 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 343/2007 Z.z., zákona č. 344/2007 Z.z., zákona č. 355/2007 Z.z., zákona č. 358/2007 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 460/2007 Z.z., zákona č. 517/2007 Z.z., zákona č. 537/2007 Z.z., zákona č. 548/2007 Z.z. a zákona č. 571/2007 Z.z. sa mení takto:

V sadzobníku správnych poplatkov položka 12 znie:
Položka 12
a) Zápis do zoznamu periodickej tlače13) ........ 300 Sk
b) Zápis zmeny v zozname periodickej tlače13) pri zmene vydavateľa periodickej tlače alebo názvu periodickej tlače ......... 200 Sk“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13) § 11 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).“.


Článok III
Zákon č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z.z., zákona č. 535/2003 Z.z. a zákona č. 343/2007 Z.z. sa mení takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 3 ods. 1 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 4 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).“.
2. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Zákon č. 81/1966 Zb. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 167/2008 Z.z.“.
3. § 6 vrátane nadpisu znie:
§ 6
Spolupráca pri úschove
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) odovzdá po jednom výtlačku do troch rokov od jeho získania príslušnému archívu11) podľa prílohy č. 4.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11) Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4. V § 10 písm. a) sa slová „registrujúci orgán10)“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.
5. V § 10 písm. b) sa slová „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.
6. V prílohe č. 4 sa vypúšťa stĺpec „Registrujúci orgán“.


Článok IV
Zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z.z., zákona č. 206/2002 Z.z., zákona č. 289/2005 Z.z., zákona č. 95/2006 Z.z., zákona č. 121/2006 Z.z., zákona č. 13/2007 Z.z., zákona č. 220/2007 Z.z. a zákona č. 343/2007 Z.z. sa dopĺňa takto:

1. Za § 15a sa vkladajú § 15b a 15c, ktoré znejú:
§ 15b
Právo na informácie
Orgány verejnej moci, nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a právnické osoby zriadené zákonom, sú povinné na základe rovnosti poskytovať vysielateľovi informácie o svojej činnosti na pravdivé, včasné a všestranné informovanie verejnosti; tým nie sú dotknuté ustanovenia podľa osobitného predpisu.21d)

§ 15c
Ochrana zdroja a obsahu informácií
(1) Vysielateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií získaných na zverejnenie v spravodajských programoch a publicistických programoch a o obsahu týchto informácií tak, aby sa nedala zistiť totožnosť zdroja, ak o to požiadala fyzická osoba, ktorá informácie poskytla, a aby sa odhalením obsahu informácií neporušili práva tretích osôb; s písomnosťami, tlačovinami a inými nosičmi údajov, najmä obrazovými záznamami, zvukovými záznamami a zvukovo-obrazovými záznamami, z ktorých by mohla byť zistená totožnosť fyzickej osoby, ktorá informácie poskytla, sú povinní zaobchádzať tak, aby nemohlo dôjsť k odhaleniu totožnosti zdroja informácií.
(2) Vysielateľa môže od povinnosti podľa odseku 1 oslobodiť udelením súhlasu len fyzická osoba, ktorá informácie poskytla; po smrti tejto osoby patrí právo udeliť súhlas blízkym osobám6) a ak ich niet, povinnosť podľa odseku 1 zaniká.
(3) Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na zamestnanca vysielateľa; táto povinnosť mu zaniká, ak povinnosť podľa odseku 1 zanikla pre vysielateľa. Za rovnakých podmienok sa povinnosť podľa odseku 1 vzťahuje aj na inú osobu, ktorá informácie podľa odseku 1 poskytne vysielateľovi na základe zmluvného občianskoprávneho alebo zmluvného obchodnoprávneho vzťahu s vysielateľom, ktorým sa táto osoba zaväzuje profesionálne poskytovať informácie podľa odseku 1 vysielateľovi.
(4) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.
(5) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na oznamovaciu povinnosť vysielateľa v súvislosti s propagáciou podľa osobitného predpisu.21e)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 21d a 21e znejú:
„21d) Napríklad zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z.z. o Vojenskom spravodajstve, § 80 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z.z. o Slovenskej informačnej službe.
21e) Napríklad § 19 ods. 2 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.“.


Článok V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2008.


Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Paška v.r.
Robert Fico v.r.


1) Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
3) Napríklad § 17 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), § 5 zákona č. 170/2001 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení zákona č. 240/2006 Z.z., § 3a a 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
5) Napríklad zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z.z. o Vojenskom spravodajstve, § 80 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z.z. o Slovenskej informačnej službe.
6) § 116 Občianskeho zákonníka.
7) Napríklad § 32 ods. 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, § 19 ods. 2 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.
8) § 8 zákona č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z.z.
8a) Čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
9) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.