+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Vyhláška o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií (481/2000)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 20.12.2000
Platnosť od: 30.12.2000
Účinnosť od: 01.01.2001
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Žiadna história
Hatályos 2001. január 1-től

A Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának Tt. 481/2000. sz. hirdetménye

AZ INFORMÁCIÓ HOZZÁFÉRHETŐVÉ TÉTELÉÉRT FELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKRŐL


A Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma a Tt. 211/2000. sz., az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvénye és egyéb törvények változásai (a szabad tájékoztatásról szóló törvény) 21. §-a 3. be-kezdése szerint megszabja:


1. §
E hirdetmény céljai szerint az információ hozzáférhetővé tételének anyagi költségének tekinthető
a) a műszaki adathordozók, főleg az adathordozó lemezek és kompakt lemezek beszerzési ára,
b) a kért információkról készített másolatok költségei, főként a felhasznált papír ára,
c) a csomagolás beszerzési költsége, főként a borítékok ára,
d) az információ kézbesítésének költsége, elsősorban a postai költségek.

2. §
A költségtérítés összege az 1. §-ban meghatározott költségek együttes összege.

3. §
A kérelmező1) a köteles személy2) kiadásait az alábbi módokon térítheti meg:
a) postai pénzesutalványon,
b) bankszámlára történő banki átutalással.
c) készpénzben a pénztárnál.

4. §
Ez a hirdetmény 2001. január 1-jén lép hatályba.


1) a Tt. 211/2000. sz., az információkhoz való szabad hozzáférésről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye (törvény az információszabadságról), 4. §
2) a Tt. 211/2000. sz. törvényének 2. §-a
Časová verzia účinná od 1. januára 2001

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z.

O PODROBNOSTIACH ÚHRADY NÁKLADOV ZA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ustanovuje:


§ 1
Na účely tejto vyhlášky sa za materiálne náklady za sprístupnenie informácií považujú náklady na
a) obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov,
b) vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na papier,
c) obstaranie obalu, a to najmä obálok,
d) odoslanie informácií, a to najmä na poštovné.

§ 2
Úhrada nákladov podľa § 2 sa určí ako súčet týchto nákladov.

§ 3
Žiadateľ1) môže uhradiť náklady podľa § 2 povinnej osobe2) takto:
a) poštovou poukážkou,
b) bezhotovostným prevodom na účet v banke,
c) v hotovosti do pokladne.

§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


1) § 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
2) § 2 zákona č. 211/2000 Z. z.