+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Zákon o verejných kultúrnych podujatiach
Zákon o verejných kultúrnych podujatiach (96/1991)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 14.02.1991
Platnosť od: 22.03.1991
Účinnosť od: 01.04.1991
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Žiadna história
Hatályos 2014. január 1-től

A Tt. 96/1991. sz. törvénye


A NYILVÁNOS KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEKRŐL


Kelt: 1991. február 14.


Módosítva:
Tt. 384/1997., hatályos 1998. január 1-től
Tt. 374/2013., hatályos 2014. január 1-től


A Szlovák Nemzeti Tanács az alábbi törvényt fogadta el:


1. §
(1) Jelen törvény alapján a nyilvános kulturális rendezvények (a továbbiakban csak „rendezvény”) alatt olyan
a) színházi, film- és egyéb audiovizuális előadások,
b) koncertek, zenés és táncos produkciók,
c) képzőművészeti, iparművészeti és népművészeti alkotások kiállításai,
d) fesztiválok, valamint kulturális és művészeti programok,
e) táncmulatságok és egyéb társadalmi szórakoztató rendezvények
értendők, melyek hozzáférhetők a nyilvánosság számára.
(2) Jelen törvény céljaira rendezvénynek minősülnek a nyilvánosság számára hozzáférhető artista produkciók, cirkuszi és varieté előadások is. 
(3) A rendezvény a nyilvánosság számára hozzáférhetőnek minősül, ha azt egyedileg meg nem határozott látogatóknak tartják.

2. §
Rendezvényszervezők lehetnek jogi vagy természetes személyek. 

3. §
(1) A szervező köteles írásban értesíteni a rendezvény megszervezésének szándékáról azt a községet, melynek területén a rendezvényt meg kívánják tartani. Ha a rendezvény több község területét érinti, akkor mindegyiket értesíteni kell a rendezvény megszervezéséről. 
(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell a szervező nevét és lakcímét, a rendezvény címét és tartalmi töltetét, helyszínét és időpontját. Több rendezvény is feltüntethető egy bejelentésben.
(3) A községnek szánt bejelentést legkésőbb 7 nappal a rendezvény előtt meg kell tenni a községi hivatalban. Indokolt esetben a bejelentés rövidebb időn belül is elfogadható. A szervező köteles haladéktalanul tájékoztatni a községet a bejelentésben feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról. 
(4) Azok a szervezők, akiknek a rendezvényszervezés küldetésükből adódik, tevékenységük tárgyából vagy külön jogszabályok szerint engedélyezett vállalkozásból1) fakad, megegyezhetnek a községgel a rendezvények bejelentésének mindkét fél számára kedvezőbb módjáról.

4. §
(1) Ha a rendezvényt az erre a célra általában használt helyiségeken vagy közterületen kívül kell lebonyolítani, akkor a község más, a bejelentésben feltüntetettől eltérő helyszínt javasolhat a szervezőnek. 
(2) A község betilthatja azt a rendezvényt, amelyre olyan helyszínen kerülne sor, ahol a résztvevők súlyosan veszélyeztetnék az egészségüket, vagy amelynek megtartása korlátozná a tömegközlekedést, illetve a lakosság ellátását.
(3) A 2. bekezdés szerinti döntéshozatalra a közigazgatási eljárásra vonatkozó általános szabályok alkalmazandók.2) A rendezvény betiltása elleni jogorvoslatnak nincs halasztó hatálya. 

5. §
A rendező felelős a rendezvény lebonyolításához szükséges megfelelő feltételek biztosításáért, a rend fenntartásáért a rendezvény időtartama alatt, a vonatkozó szerzői jogi, adóügyi, egészségügyi, tűzbiztonsági, biztonsági és egyéb jogszabályok3) betartásáért és az illetékes hatóságok felügyeletének lehetővé tételéért.

6. §
(1) A községnek joga van meggyőződni arról, hogy a rendezvény a 3. § szerinti bejelentéssel összhangban zajlik-e. 
(2) A község által írásban meghatalmazott felügyeletet végző személy (a továbbiakban „felügyeleti hatóság“) figyelmezteti a szervezőt a talált hiányosságokra, és tájékoztatja őt az e törvényből eredő következményekről, ha ezek nem kerülnek eltávolításra. Ha a rendezvény emberi jogokat és alapvető szabadságokat sért, a felügyeleti hatóság betiltja, illetve félbeszakítja a rendezvényt. A rendezvény betiltható olyan oknál fogva is, hogy lefolytatását nem jelentették be a községnek vagy lefolytatása ellentétes lenne jelen törvénnyel. 
(3) A felügyeleti hatóság szóban közli a szervezővel a rendezvény betiltásáról vagy félbeszakításáról szóló határozatot.2) Ezen határozat írásos változatát három napon belül kell kézbesíteni a szervezőnek. A rendezvény betiltásáról vagy félbeszakításáról szóló határozat elleni jogorvoslatnak nincs halasztó hatálya. 

7. §
A község 332 euróig terjedő bírságot szabhat ki annak a szervezőnek, mely jogi személy és elmulasztotta az e törvény szerinti bejelentési kötelezettségét, vagy megszervezte a betiltott rendezvényt, valamint egyéb kötelezettségeinek megszegéséért.

8. § 
(1) E törvény rendelkezései nem vonatkoznak azokra a rendezvényekre, melyekre a fegyveres erők és a fegyveres testületek helyiségeiben kerül sor. 
(2) A 3. § nem vonatkozik azokra az ingyenes produkciókra, melyekre a község által erre a célra kijelölt közterületen kerül sor.

9. §
Megszűnik:
1. a Tt. 81/1957. sz. törvénye, a koncertekről és egyéb zenei tevékenységről; 
2. a Tt. 82/1957. sz. törvénye, az esztrádműsorokról, artista produkciókról és a népi mulatságokról; 
3. a Tt. 52/1959. sz. törvényének, az oktatási tevékenységről (oktatási törvény) 1–4. §-a, 6. §-ának 2. bekezdése, 7. §-ának 2. bekezdése, 8. §-ának 2. bekezdése, 9–11.§-ai, 13. §-a, 14. §-ának 3. bekezdése, 16. §-a és 17. §-a.;
5. a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990. sz., a községi önkormányzatokról szóló törvényének B mellékletében található 18–24. tételei;
6. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 99/1958. sz. rendeletének, a nyilvános koncertek és egyéb zenei produkciók, nyilvános esztrádműsorok és artistaprodukciók, népi szórakoztató vállalkozások, némely színházi előadások, kiállítások, előadások és filmelőadások engedélyezéséről és a szerzői jogi szervezetek kizárólagos engedélyéről 1–9.§-ai;
7. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 149/1961. sz. rendeletének, a képzőművészeti alkotások vásárlásáról, megrendeléséről és eladásáról, valamint a képzőművészet területét érintő némely egyéb intézkedésről, 12–16. §-ai;
8. A Szlovák Szocialista Köztársaság Kulturális Minisztériumának 60/1978. sz. színházi törvényének egyes végrehajtó rendelkezései a Szlovák Szocialista Köztársaság Kulturális Minisztériumának 149/1989. sz. rendeletének olvasatában, mely a Szlovák Szocialista Köztársaság Kulturális Minisztériumának 60/1978. sz. rendeletének módosításáról és kiegészítéséről szól, mellyel végrehajtandók a színházi törvény egyes rendelkezései, 15. §-a, 19–34. §-ai.

10. §
Jelen törvény 1991. április 1-jén lép hatályba. 

F. Mikloško s.k.
V. Mečiar s.k.


1) A Tt. 105/1990. sz. törvénye, az állampolgárok magánvállalkozásáról. 
A Tt. 130/1990. sz. törvénye, az állampolgárok magánvállalkozásáról szóló törvény kiadására vonatkozó bizonyos intézkedések. 
2) A Tt. 71/1967. sz. törvénye, a közigazgatási eljárásról (közigazgatási rendtartás).
3) Pl. a Tt. 1/1955. sz. törvénye, az állami természetvédelemről, a Tt. 35/1965. sz. törvénye, az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokról szóló törvény (a szerzői jogi törvény) a Tt. 89/1990. sz. törvényének olvasatában (teljes szövege a Tt. 247/1990. sz. törvénnyel került kihirdetésre), a Tt. 36//1965. sz. törvénye, az irodalmi és művészeti tevékenységből származó jövedelemadóról a Tt. 180/1968. sz. törvényének olvasatában, a Tt. 20/1966. sz. törvénye, az emberek egészségének ápolásáról, a Szlovák Munkabiztonsági Hivatal és a Szlovák Bányászati Hivatal 111/1975. sz. rendelete, a munkabalesetek nyilvántartásáról és nyilvántartásba vételéről és az üzemi balesetek bejelentéséről és a műszaki berendezések meghibásodásáról a 483/1990. sz. rendelet olvasatában, a Szlovák Szocialista Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának 14/1977. sz. rendelete, az egészség védelméről a zaj és a vibráció káros hatásaitól, a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 126/1985. sz. törvénye, a tűzvédelemről a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 525/1990. sz. törvényének olvasatában, a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 46/1989. sz. törvénye, az alkoholizmus vagy egyéb függőséggel szembeni védelemről, a Szlovák Szocialista Köztársaság Egészségügyi és Szociális Ügyekért Felelős Minisztériumának 190/1989. sz. rendelete, mellyel végrehajtandó a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 46/1989. sz. törvénye, az alkoholizmus vagy egyéb függőséggel szembeni védelemről.
Časová verzia účinná od 1. januára 2014

Zákon č. 96/1991 Z. z.


O VEREJNÝCH KULTÚRNYCH PODUJATIACH


zo 14. februára 1991


Zmena:
384/1997 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 1998
374/2013 Z. z. . s účinnosťou od 1. januára 2014


Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1
(1) Verejnými kultúrnymi podujatiami (ďalej len „podujatie“) sa podľa tohto zákona rozumejú verejnosti prístupné
a) divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
b) koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
c) výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,
d) festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,
e) tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy.
(2) Pre účely tohto zákona sa za podujatia považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.
(3) Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

§ 2
Usporiadateľmi podujatí môžu byť právnické alebo fyzické osoby.

§ 3
(1) Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie obci, na území ktorej sa má podujatie konať. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, treba jeho konanie oznámiť každej z nich.
(2) V oznámení treba uviesť označenie a adresu usporiadateľa, názov a obsahové zameranie podujatia, miesto a čas jeho konania. V jednom oznámení možno uviesť aj viac podujatí.
(3) Oznámenie určené obci treba podať na obecnom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.
(4) Usporiadatelia, pre ktorých usporadúvanie podujatí vyplýva z ich poslania, predmetu činnosti alebo z podnikania povoleného podľa osobitných predpisov,1) sa môžu dohodnúť s obcou na obojstranne výhodnejšom spôsobe oznamovania podujatí.

§ 4
(1) Ak sa má konať podujatie mimo priestorov alebo priestranstiev, ktoré sa na takýto účel obvykle používajú, obec môže navrhnúť usporiadateľovi iné miesto na jeho konanie, než sa uvádza v oznámení.
(2) Obec môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva.
(3) Na rozhodovanie podľa odseku 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.2) Opravný prostriedok proti zákazu podujatia nemá odkladný účinok.

§ 5
Usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov3) a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom.

§ 6
(1) Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením podľa § 3.
(2) Osoba, ktorú obec výkonom dozoru písomne poverila (ďalej len „dozorný orgán“), upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky a upovedomí ho o tom, aké následky podľa tohto zákona môže mať ich neodstránenie. Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, dozorný orgán podujatie zakáže, resp. ho preruší. Podujatie možno zakázať aj z toho dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo obci alebo by bolo v rozpore s týmto zákonom.
(3) Dozorný orgán oznámi rozhodnutie2) o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení usporiadateľovi ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia treba doručiť usporiadateľovi do troch dní. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze alebo prerušení podujatia nemá odkladný účinok.

§ 7
Usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, môže obec za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa tohto zákona, za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť pokutu do 332 eur.

§ 8
(1) Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na podujatia, ktoré sa konajú v priestoroch ozbrojených síl a ozbrojených zborov.
(2) Ustanovenie § 3 sa nevzťahuje na produkcie bez vstupného na verejných priestranstvách, ktoré na tento účel určila obec.

§ 9
Zrušujú sa:
1. zákon č. 81/1957 Zb. o koncertnej a inej hudobnej činnosti,
2. zákon č. 82/1957 Zb. o estrádach, artistických produkciách a ľudovej zábave,
3. § 1 až 4, § 6 ods. 2, § 7 ods. 2, § 8 ods. 2, § 9 až 11, § 13,§ 14 ods. 3, § 16 a § 17 zákona č. 52/1959 Zb. o osvetovej činnosti (osvetový zákon),
5. položky 18 až 24 prílohy B zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
6. § 1 až 9 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 99/1958 Ú. v. o povoľovaní verejných koncertných a iných hudobných produkcií, verejných produkcií estrádnych a artistických, podnikov ľudovej zábavy, niektorých divadelných predstavení, výstav, prednášok a filmových predstavení a o výhradnom oprávnení ochranných organizácií autorských,
7. § 12 až 16 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 149/1961 Zb. o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení,
8. § 15 a § 19 až 34 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 60/1978 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 149/1989 Zb. o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 60/1978 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona.

§ 10
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991.


F. Mikloško v. r.
V. Mečiar v. r.


1) Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov. 
Zákon SNR č. 130/1990 Zb. o niektorých opatreniach súvisiacich s vydaním zákona o súkromnom podnikaní občanov.
2) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
3) Napr. zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody, zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie vyhlásené pod č. 247/1990 Zb.), zákon č. 36//1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení zákona č. 180/1968 Zb., zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení v znení vyhlášky č. 483/1990 Zb., vyhláška Ministerstva zdravotníctva SSR č. 14/1977 Zb. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií, zákon SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona SNR č. 525/1990 Zb., zákon SNR č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami, vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SSR č. 190/1989 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami.