+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Zákon o registri adries
Zákon o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov (125/2015)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 14.05.2015
Platnosť od: 10.10.2015
Účinnosť od: 01.07.2015
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Žiadna história
Hatályos 2015. július 1-től

Tt. 125/2015.


Törvény
A CÍMNYILVÁNTARTÁSRÓL
és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről


Kelt: 2015. május 14.


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a következő törvényt hagyta jóvá:

I. cikkely

1. §
A szabályozás tárgya
Jelen törvény szabályozza
a) a címnyilvántartás létrehozását (a továbbiakban csak „nyilvántartás“),
b) a nyilvántartásba vett adatok listáját,
c) a nyilvántartásba vétel, a nyilvántartásba vett adatok módosításának, javításának és törlésének folyamatát és feltételeit,
d) az államigazgatási szervek és a községek hatáskörét a nyilvántartásba vétel, a nyilvántartás vezetése és a nyilvántartásban szereplő adatok szolgáltatása terén,
e) az e törvény szerinti kötelezettségszegésekért járó szankciókat.

2. §
A cím és a címazonosító
(1) Jelen törvény alkalmazásában a cím az 5. § (1) bek. a)–i) pontjai szerinti adatállomány, mely meghatározza
a) a lakóépületben1) vagy a nem lakás céljára szolgáló épületben2) (a továbbiakban csak „épület“) minden olyan bejárat elhelyezkedését, mely rendelkezik helyrajzi számmal, vagy
b) az épület főbejáratának az elhelyezkedését, ha az épület nem rendelkezik helyrajzi számmal és van épületjegyzék-száma.
(2) Ahhoz az épülethez, amely rendelkezik épületjegyzék-számmal, de nincs helyrajzi száma vagy csak egy helyrajzi számmal rendelkezik, csak egy cím rendelhető hozzá. Ha az épület több bejárattal rendelkezik, minden helyrajzi számmal rendelkező bejárathoz hozzárendelhető egy cím.
(3) A cím azon a napon jön létre, amikor az épület épületjegyzék-száma bejegyzésre kerül a nyilvántartásba. Ha az épületnek több helyrajzi számmal rendelkező bejárata van, akkor a bejárat elhelyezkedését jelölő cím azon a napon jön létre, amikor az épület bejáratának helyrajzi száma bejegyzésre kerül a nyilvántartásba.
(4) A cím azon a napon szűnik meg, amikor az épület épületjegyzék-száma törlésre kerül a nyilvántartásból. Ha az épületnek több helyrajzi számmal rendelkező bejárata van, akkor a bejárat elhelyezkedését jelölő cím azon a napon szűnik meg, amikor az épület bejáratának helyrajzi száma törlésre kerül a nyilvántartásból.
(5) Jelen törvény alkalmazásában a címazonosító egyedi, nem üres és véges alfanumerikus jelek halmaza, amely a cím egyértelmű azonosítására szolgál a nyilvántartás és egyéb információs rendszerek kommunikációs céljaira.

3. §
A címkoordináta és az utca földrajzi tengelye
(1) A címkoordináta az a térbeli adat,3) amely megjelöli
a) az épület minden helyrajzi számmal rendelkező bejáratának, vagy
b) ha az épület nem rendelkezik helyrajzi számmal, de rendelkezik épületjegyzék-számmal, az épület főbejáratának fekvését.
(2) Az utca földrajzi tengelye az a térbeli adat,3) amely megjelöli az utca geometriai tengelyének fekvését vagy más közterület (a továbbiakban „utca“) fekvését, amely áthalad az utca töréspontjait összekötő egyenesen.
(3) A címkoordinátát és az utca földrajzi tengelyét az ETRS89 alfanumerikus kóddal ellátott Európai Földi Referencia-rendszer 1989 elnevezésű geodetikus referenciarendszer térbeli koordinátái adják meg.
(4) A címkoordináta a címkoordináta bemérésén kerül kijelölésre, amely papíralapú és elektronikus formában is készül. A címkoordináta bemérését az építtető biztosítja az épületjegyzék-szám és a helyrajzi szám meghatározására irányuló kérvény benyújtása előtt.
(5) Az utca földrajzi tengelye kijelölésre kerül az utca bemérésén, amely papíralapú és elektronikus formában is készül. Az utca földrajzi tengelyének bemérését az építtető biztosítja az utca elnevezése előtt.4)

A nyilvántartás

4. §
(1) A nyilvántartás az 5. § szerinti adatokat tartalmazó közigazgatási információs rendszer,5) melynek felügyeletét a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma látja el (a továbbiakban csak „minisztérium”). A nyilvántartás földrajzi része a nyilvántartás külön részét képezi.
(2) A nyilvántartásban szereplő adatok teljesnek és a valóságnak megfelelőnek tekinthetők, amíg ennek az ellenkezője be nem bizonyosodik. Egy a jóhiszeműen a nyilvántartásban szereplő adatokra támaszkodó személlyel szemben más személy nem kifogásolhatja, hogy ezek az adatok hiányosak vagy nem felelnek meg a valóságnak.

5. §
(1) A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza minden cím esetében:
a) a megye neve,
b) a járás neve,
c) a község neve vagy a katonai körzet neve,
d) a városrész neve, ha a város városrészekre oszlik,
e) a községrész neve vagy a katonai körzetrész neve, ha a község vagy katonai körzet részekre oszlik,
f) az utca neve, ha meg van adva,
g) épületjegyzék-szám,
h) helyrajzi szám, ha meg van adva,
i) címkoordináta,
j) címazonosító.
(2) A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza az épületről minden cím esetében:
a) annak feltüntetése, hogy lakóépületről1) vagy nem lakáscélú épületről2) van szó,
b) az épület fajtájának kódja,
c) annak feltüntetése, hogy találhatóak-e lakások az épületben,
d) a lakások és emeletek száma, melyeken a lakás található, ha olyan épületről van szó, melyben lakások is találhatóak, ha ezekről az adatokról a községnek tudomása van,
e) annak feltüntetése, hogy a község, amelyben az épület található városnak számít-e,
f) annak feltüntetése, hogy az épület katonai körzetben található-e,
g) annak feltüntetése, hogy a községrész az épületek számozásánál saját épületjegyzék-számot és helyrajzi számot használ-e, ha az épület a községrészben található,
h) a megye, a járás, a község, a városrész vagy katonai körzet numerikus kódja.
(3) A nyilvántartás minden cím esetében tartalmazza a postai irányítószámot.6)
(4) A nyilvántartás földrajzi része tartalmazza minden címkoordináta fekvését és az utcák földrajzi tengelyét.

6. §
(1) A minisztérium az
a) 5. § (1) bek. a)–e) és j) pontja,
b) 5. § (2) bek. e), f) és h) pontja
alapján jegyzi be, módosítja, törli és javítja a nyilvántartásban szereplő adatokat.
(2) A minisztérium a cím létrejöttekor határozza meg a címazonosítót.
(3) A község az
a) 5. § (1) bek. f)–i) pontja,
b) 5. § (2) bek. a)–d) és g) pontja
alapján jegyzi be, módosítja, törli és javítja a nyilvántartásban szereplő adatokat.
(4) A község a cím létrejöttével egyidejűleg kijelöli a címkoordináta fekvését a nyilvántartás földrajzi részében és a cím megszűntével egyidejűleg törli annak fekvését a nyilvántartás földrajzi részéből. A község az utcanév bejegyzésével, módosításával vagy törlésével egyidejűleg és az utcában megtalálható helyrajzi számok bejegyzésével, módosításával vagy törlésével egyidejűleg kijelöli, módosítja vagy törli a nyilvántartás földrajzi részéből az utca földrajzi tengelyét.
(5) Katonai körzetben található cím esetében a (3) és (4) bekezdés szerinti hatáskört, valamint az adatok 5. § (2) bek. f) pontja szerinti bejegyzését, módosítását vagy javítását a Szlovák Köztársaság Védelmi Minisztériuma gyakorolja és végzi.
(6) Államvédelmi épület7) vagy állambiztonsági épület8) esetében az adatok 5. § (1) és (2) bek. szerinti bejegyzése, módosítása, törlése vagy javítása, valamint a címkoordináták és az utcák földrajzi tengelyének kijelölése a nyilvántartás földrajzi részében csak annak az állami szervnek az előzetes írásbeli beleegyezésével lehetséges, amely feladatainak ellátására vagy az általa létrehozott és alapított jogi személyek feladatainak teljesítésére szolgálnak.
(7) Ha a szóban forgó épület nukleáris létesítmény9) vagy nukleáris létesítményhez kapcsolódó építmény az 5. § (1) és (2) bekezdés szerinti adatok bejegyzése, módosítása, törlése vagy javítása, valamint a címkoordináták és az utcák földrajzi tengelyének kijelölése a nyilvántartás földrajzi részében csak a Szlovák Köztársaság Nukleáris Felügyeletének Hivatala előzetes írásbeli beleegyezése alapján lehetséges.
(8) Az univerzális szolgáltató10) jegyzi be, módosítja, törli és javítja az 5. § (3) bekezdés szerinti adatot.

7. §
(1) Az 5. § (1) és (2) bek. szerinti adatok bejegyzésére, módosítására és törlésére a cím létrejöttének, módosításának, javításának vagy megszűnésének napján kerül sor, ha a (3) bek. és a 9. § (1) bek. nem rendelkezik másként.
(2) A minisztérium az 5. § (1) és (2) bek. alapján vezeti az aktuális adatokat a nyilvántartásban, valamint ezen adatok értékeit mielőtt módosításra vagy törlésre kerültek.
(3) Az univerzális szolgáltató legkésőbb a cím létrejöttéről, módosításáról és javításáról szóló minisztériumi értesítést követő 5 munkanapon belül jegyzi be az adatokat az 5. § (3) bek. alapján.
(4) Ha az univerzális szolgáltató megváltoztatja a postai irányítószámot, akkor e módosítás bejegyzését még a változás napján végrehajtja.

8. §
(1) A minisztérium, a község és az univerzális szolgáltató hivatalból biztosítja a nyilvántartásban azon adatokat érintő hibák kijavítását, amelyek a jelen törvény szerint bejegyzésre kerülnek a nyilvántartásban, ha ezek az adatok
a) ellentétesek azzal a közokirattal vagy egyéb dokumentummal, amely alapján az adat létrejött, módosult vagy törlésre került, vagy
b) tévesek elírásból vagy számtévesztésből kifolyólag vagy annak a közokiratnak vagy más dokumentumnak, amely alapján az adat létrejött, módosult vagy törlésre került írásos változatában szereplő egyéb nyilvánvaló hiba miatt.
(2) A közhatalmi szervek, épülettulajdonosok és az épületek más jogos használói kötelesek együttműködni a minisztériummal és a községgel az (1) bek. szerinti nyilvántartásban szereplő hibák kijavítása során.
(3) Az a személy, akinek jogait, törvény által védett érdekeit vagy kötelességeit érintik a nyilvántartásban szereplő adatok, bármikor kérvényezheti a hiba eltávolítását a nyilvántartásból. A minisztérium, a község és az univerzális szolgáltató kötelesek a jelen törvény szerint bejegyzésre kerülő adatokban szereplő hibákat 30 napon belül kijavítani, különösen indokolt esetben a hiba kijavítására irányuló írásbeli kérvény kézbesítésétől számított 90 napon belül kötelesek eljárni.
(4) A minisztérium, a község és az univerzális szolgáltató biztosítja a nyilvántartásban szereplő hiba kijavítását azon eredeti közokirat vagy más dokumentum vagy azok hitelesített másolata alapján, amelyek alapján az adat létrejött, módosult vagy törlésre került.

9. §
(1) Azon község helyett, amely nem csatlakozott a nyilvántartáshoz, vagy amely objektív műszaki okokból nem képes a nyilvántartásban szereplő adatok bejegyzésére, módosítására, törlésére vagy javítására a község által közölt adatok alapján az adatok bejegyzését, módosítását, törlését vagy javítását a területileg illetékes járási hivatal 5 munkanapon belül végzi el; a község köteles haladéktalanul közölni ezeket az adatokat.
(2) Az (1) bekezdésbe foglalt rendelkezést egyaránt alkalmazni kell a címkoordináta fekvésének, valamint az utca földrajzi tengelyének kijelölésénél a nyilvántartás földrajzi részébe.

10. §
Adatszolgáltatás a nyilvántartásból
(1) A minisztérium megadja elektronikus formában a nyilvántartásban szereplő adatokat még automatizált módon is a külön törvény11) szerinti standardokkal összhangban működő közigazgatási információs rendszer felügyelőjének, az információs rendszer általa kijelölt üzemeltetőjének és az univerzális szolgáltatónak.
(2) A minisztérium kérvény alapján az (1) bekezdésben szereplő személyeken kívül adatokat szolgáltat a nyilvántartásból
a) külön jogszabály12) alapján elektronikus másolat vagy kimenet formájában, ha az adatszolgáltatásra vonatkozó kérvény alapján az épület egy főbejáratáról vagy egy helyrajzi számmal rendelkező épület bejáratáról van szó,
b) külön jogszabály12) alapján tömegesen, elektronikus másolat formájában, ha az adatszolgáltatásra vonatkozó kérvény alapján egy épület több főbejáratáról vagy több helyrajzi számmal rendelkező épület bejáratairól van szó, vagy
c) külön jogszabály11) szerinti standardokkal összhangban automatizált módon.
(3) A nyilvántartás nyilvánosan elérhető a minisztérium honlapján is és az így hozzáférhető adatok tájékoztató jellegűek.
(4) Az (1) bekezdés és (2) bekezdés c) pontja szerinti adatszolgáltatás előfeltétele a minisztériummal kötött megállapodás.
(5) Külön jogszabály13) nem vonatkozik a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra.

11. §
Közigazgatási szabályszegések
(1) A járási hivatal 1000 eurótól 5000 euróig terjedő bírságot szab ki annak az univerzális szolgáltatónak, amely nem teljesíti a 6. § (8) bekezdésben szereplő valamelyik kötelezettségét.
(2) A bírság kiszabásakor a járási hivatal figyelembe veszi a jogellenes magatartás súlyosságát, módját, időtartamát, következményeit, több kötelezettség megszegését és az ismétlődő kötelezettségszegéseket.
(3) A bírságot két éven belül lehet kiszabni attól a naptól számítva, amikor a járási hivatal tudomást szerzett a kötelezettségszegésről, de legkésőbb a kötelezettségszegés időpontjától számított három éven belül.
(4) A bírságokból származó bevétel az állami költségvetés bevételét képezi.

12. §
Felhatalmazó rendelkezések
A címkoordináta bemérésének mintáját és a címkoordináta kifejezésének részleteit, a címkoordináta fekvésének kijelölését az utca földrajzi tengelyén a nyilvántartás földrajzi részében általános érvényű jogi előírás szabályozza, amelyet a Szlovák Köztársaság Geodéziai, Kartográfiai és Kataszteri Hivatalával való megállapodást követően a minisztérium ad ki.

Közös és átmeneti rendelkezések

13. §
(1) A jelen törvény szerinti eljárásokra nem vonatkozik a közigazgatási eljárásról szóló általános jogi előírás, kivéve a 11. § szerinti bírság kiszabására irányuló eljárást.
(2) A község jelen törvény szerinti jogköre a minisztérium és a területileg illetékes járási hivatal által vezérelt, módszertanilag irányított és ellenőrzött államigazgatási tevékenység.

14. §
(1) Azon épületek esetében, amelyek épületjegyzék-számát 2015. június 30-ig határozták meg, a minisztérium a községekkel együttműködve nyilvántartásba veszi az 5. § (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat és a község kijelöli a címkoordináta fekvését és az utca földrajzi tengelyét a nyilvántartás földrajzi részében 2016. június 30-ig.
(2) A minisztérium a községekkel együttműködve köteles bebiztosítani az (1) bekezdés szerinti címkoordináták bemérését az épületek és az utcák földrajzi tengelyének vonatkozásában 2016. június 30-ig.


VI. cikkely
Jelen törvény 2015. július 1-jén lép hatályba.


Andrej Kiska s. k.
Peter Pellegrini s. k.
Robert Fico s. k.


1) A Tt. 50/1976. sz. törvény, 43.b §, a területrendezésről és az építési rendtartásról (építésügyi törvény) a Tt. 237/2000. sz. törvényének olvasatában.
2) A Tt. 50/1976. sz. törvény, 43.c § a Tt. 237/2000. sz. törvényének olvasatában.
3) A Tt. 3/2010. sz. törvény, 2. §, g) pontja, a nemzeti térinformációs infrastruktúráról.
4) A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990. sz. törvénye, 2.b § (1) bek., a községi önkormányzatokról a Tt. 453/2001. sz. törvényének olvasatában.
5) A Tt. 275/2006. sz. törvény, 2. § b) pontja, a közigazgatás információs rendszereiről és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről a Tt. 570/2009. sz. törvényének olvasatában.
6) A Tt. 324/2011. sz. törvény, 8. § (4) bek. a) pontja, a postai szolgáltatásokról és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről a Tt. 125/2015. sz. törvényének olvasatában.
7) A Tt. többször módosított 50/1976. sz. törvény, 139.b § (9) bek.
8) A Tt. többször módosított 50/1976. sz. törvény, 139.b § (10) bek.
9) A Tt. 541/2004. sz. törvény, az atomenergia békés felhasználásáról (atomtörvény) és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről.
10) A Tt. 324/2011. sz. törvény, 3. § (1) bek.
11) A Tt. többször módosított 275/2006. sz. törvény, 6. §.
12) A Tt. többször módosított 275/2006. sz. törvény, 7. §.
13) A Tt. többször módosított 211/2000. sz. törvény, az információkhoz való szabad hozzáférésről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről (az információszabadságról szóló törvény).
Časová verzia účinná od 1. júla 2015

125/2015 Z. z.


Zákon
O REGISTRI ADRIES
a o zmene a doplnení niektorých zákonov


zo 14. mája 2015


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) zriadenie registra adries (ďalej len „register“),
b) zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra,
c) podmienky a postup pri zápise, zmene a výmaze údajov z registra, ako aj pri oprave údajov zapísaných v registri,
d) pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach zapisovania údajov do registra, vedenia registra a poskytovania údajov z registra,
e) sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.

§ 2
Adresa a identifikátor adresy
(1) Adresou na účely tohto zákona je súbor údajov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až i) identifikujúcich polohu
a) každého vstupu do bytovej budovy,1) nebytovej budovy2) (ďalej len „budova“), ktorá má určené orientačné číslo, alebo
b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.
(2) Budove, ktorá má určené súpisné číslo, ale nemá určené orientačné číslo alebo má určené len jedno orientačné číslo, môže byť priradená len jedna adresa. Ak má budova viac vstupov, je ku každému vstupu do budovy, ktorý má určené orientačné číslo, priradená jedna adresa.
(3) Adresa vzniká dňom, keď sa budove určí súpisné číslo v registri. Ak má budova viac vstupov, ktorým sú určené orientačné čísla, adresa identifikujúca polohu vstupu do budovy vzniká dňom, keď sa vstupu do budovy určí orientačné číslo v registri.
(4) Adresa zaniká dňom, keď sa budove zruší súpisné číslo v registri. Ak má budova viac vstupov, ktorým sú určené orientačné čísla, adresa identifikujúca polohu vstupu do budovy zaniká dňom, keď sa vstupu do budovy zruší orientačné číslo v registri.
(5) Identifikátorom adresy na účely tohto zákona je jedinečná, neprázdna a konečná množina alfanumerických znakov, ktorá slúži na jednoznačnú identifikáciu adresy, pre potreby registra a iných informačných systémov na účely ich komunikácie.

§ 3
Adresný bod a geografická os ulice
(1) Adresným bodom je priestorový údaj,3) ktorý označuje polohu
a) každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo
b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.
(2) Geografická os ulice je priestorový údaj,3) ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva (ďalej len „ulica“), ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice.
(3) Adresný bod a geografická os ulice sú vyjadrené v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému, ktorým je Európsky terestrický referenčný systém 1989 s alfanumerickým kódom ETRS89.
(4) Adresný bod sa vyznačí v zameraní adresného bodu, ktoré sa vyhotovuje v listinnej podobe a ako elektronický dokument. Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla.
(5) Geografická os ulice sa vyznačí v zameraní ulice, ktoré sa vyhotovuje v listinnej podobe a ako elektronický dokument. Vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice zabezpečí stavebník pred určením názvu ulice.4)

Register

§ 4
(1) Register je informačný systém verejnej správy,5) ktorý obsahuje údaje podľa § 5 a ktorého správcom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Osobitnú časť registra tvorí geografická časť registra.
(2) Údaje v registri sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Proti osobe, ktorá sa v dobrej viere spolieha na údaje v registri, nemôže iná osoba namietať, že tieto údaje nie sú úplné alebo nezodpovedajú skutočnosti.

§ 5
(1) Register obsahuje pri každej adrese tieto údaje:
a) názov kraja,
b) názov okresu,
c) názov obce alebo názov vojenského obvodu,
d) názov mestskej časti, ak sa mesto člení na mestské časti,
e) názov časti obce alebo názov časti vojenského obvodu, ak sa obec alebo vojenský obvod členia na časti,
f) názov ulice, ak je určený,
g) súpisné číslo,
h) orientačné číslo, ak je určené,
i) adresný bod,
j) identifikátor adresy.
(2) Register obsahuje pri každej adrese tieto údaje o budove:
a) údaj o tom, či ide o bytovú budovu1) alebo nebytovú budovu,2)
b) kód druhu stavby,
c) údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty,
d) údaj o čísle bytu a podlaží, na ktorom sa byt nachádza, ak ide o budovu, v ktorej sa nachádzajú byty, ak sú tieto údaje obci známe,
e) údaj o tom, či obec, v ktorej sa budova nachádza, je mestom,
f) údaj o tom, či sa budova nachádza vo vojenskom obvode,
g) údaj o tom, či má časť obce samostatné číslovanie budov súpisnými číslami a orientačnými číslami, ak sa budova nachádza v časti obce,
h) číselný kód kraja, okresu, obce, mestskej časti alebo vojenského obvodu.
(3) Register pri každej adrese obsahuje aj údaj o poštovom smerovacom čísle.6)
(4) Geografická časť registra obsahuje polohu každého adresného bodu a geografické osi ulíc.

§ 6
(1) Ministerstvo zapisuje, mení, vymazáva a opravuje v registri údaje podľa
a) § 5 ods. 1 písm. a) až e) a j),
b) § 5 ods. 2 písm. e), f) a h).
(2) Ministerstvo určí adrese identifikátor adresy pri jej vzniku.
(3) Obec zapisuje, mení, vymazáva a opravuje v registri údaje podľa
a) § 5 ods. 1 písm. f) až i),
b) § 5 ods. 2 písm. a) až d) a g).
(4) Obec súčasne so vznikom adresy vyznačí polohu adresného bodu v geografickej časti registra a súčasne so zánikom adresy vymaže túto polohu z geografickej časti registra. Obec súčasne so zápisom, zmenou alebo zrušením názvu ulice a zápisom, zmenou alebo zrušením orientačných čísiel na ulici vyznačí, zmení alebo vymaže v geografickej časti registra geografickú os ulice.
(5) Ak ide o adresu, ktorá sa nachádza vo vojenskom obvode, pôsobnosť podľa odsekov 3 a 4, ako aj zápis, zmenu, výmaz a opravu údajov podľa § 5 ods. 2 písm. f) vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
(6) Ak ide o budovu, ktorá je stavbou pre obranu štátu7) alebo stavbou pre bezpečnosť štátu,8) zapísať, meniť, vymazávať alebo opravovať údaje podľa § 5 ods. 1 a 2, ako aj vyznačiť adresné body a geografické osi ulíc v geografickej časti registra je možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase štátneho orgánu, na plnenie úloh ktorého slúžia alebo na plnenie úloh právnických osôb v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti.
(7) Ak ide o budovu, ktorá je stavbou jadrového zariadenia9) alebo stavbou súvisiacou s jadrovým zariadením, zapísať, meniť, vymazávať alebo opravovať údaje podľa § 5 ods. 1 a 2, ako aj vyznačiť adresné body a geografické osi ulíc v geografickej časti registra je možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.
(8) Poskytovateľ univerzálnej služby10) zapisuje, mení, vymazáva a opravuje údaj podľa § 5 ods. 3.

§ 7
(1) Zápis, zmena a výmaz údajov podľa § 5 ods. 1 a 2 sa vykonajú ku dňu vzniku, zmeny, opravy alebo zániku adresy, ak odsek 3 a § 9 ods. 1 neustanovuje inak.
(2) Ministerstvo vedie v registri aktuálne údaje podľa § 5 ods. 1 a 2, ako aj hodnoty týchto údajov pred vykonaním ich zmeny alebo výmazu.
(3) Poskytovateľ univerzálnej služby vykoná zápis údajov podľa § 5 ods. 3 najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia vzniku, zmeny a opravy adresy ministerstvom.
(4) Ak poskytovateľ univerzálnej služby zmení poštové smerovacie číslo, vykoná zápis tejto zmeny ku dňu zmeny.

§ 8
(1) Ministerstvo, obec a poskytovateľ univerzálnej služby aj bez návrhu zabezpečia opravu chyby v registri pri tých údajoch, ktoré sa podľa tohto zákona do registra zapisujú, ak sú údaje v registri
a) v rozpore s verejnou listinou alebo iným dokumentom, na základe ktorých údaj vznikol, zmenil sa alebo bol zrušený, alebo
b) chybné z dôvodu chyby v písaní alebo počítaní alebo z dôvodu inej zjavnej nesprávnosti v písomnom vyhotovení verejnej listiny alebo iného dokumentu, na základe ktorého údaj vznikol, zmenil sa alebo bol zrušený.
(2) Orgány verejnej moci, vlastníci budov a iní oprávnení užívatelia budov sú povinní poskytnúť ministerstvu a obci na účely opravy chyby v registri podľa odseku 1 súčinnosť.
(3) Ten, koho práv, právom chránených záujmov alebo povinností sa údaje v registri týkajú, môže kedykoľvek požiadať o opravu chyby v registri. Ministerstvo, obec a poskytovateľ univerzálnej služby sú povinní vo vzťahu k údajom, ktoré sa podľa tohto zákona do registra zapisujú, vykonať opravu chyby do 30 dní, v osobitne odôvodnených prípadoch do 90 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o opravu chýb.
(4) Ministerstvo, obec a poskytovateľ univerzálnej služby zabezpečia vykonanie opravy chyby v registri na základe podkladu, ktorým je originál alebo osvedčená kópia verejnej listiny alebo iného dokumentu, na základe ktorého údaj vznikol, zmenil sa alebo bol zrušený.

§ 9
(1) Za obec, ktorá nie je pripojená na register alebo ktorá z objektívnych technických dôvodov nemôže vykonať zápis, zmenu, výmaz alebo opravu údajov v registri, vykoná na základe údajov poskytnutých obcou zápis, zmenu, výmaz alebo opravu údajov okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza, v lehote do piatich pracovných dní; obec je povinná tieto údaje poskytnúť bezodkladne.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa rovnako použije aj na vyznačenie polohy adresného bodu a geografickej osi ulice v geografickej časti registra.

§ 10
Poskytovanie údajov z registra
(1) Ministerstvo poskytne správcovi informačného systému verejnej správy vedeného v súlade so štandardmi podľa osobitného predpisu,11) ním určenému prevádzkovateľovi informačného systému a poskytovateľovi univerzálnej služby údaje z registra v elektronickej podobe, a to aj automatizovaným spôsobom.
(2) Ministerstvo poskytne na základe žiadosti inej osobe než podľa odseku 1 údaje z registra, a to
a) vo forme elektronického odpisu alebo výstupu spôsobom podľa osobitného predpisu,12) ak ide na základe jednej žiadosti o poskytnutie údajov k jednému hlavnému vstupu budovy alebo vstupu do jednej budovy, ktorým bolo určené orientačné číslo,
b) hromadne vo forme elektronického odpisu spôsobom podľa osobitného predpisu,12) ak ide na základe jednej žiadosti o poskytnutie údajov k viacerým hlavným vstupom budovy alebo vstupom do viacerých budov, ktorým bolo určené orientačné číslo, alebo
c) automatizovaným spôsobom v súlade so štandardmi podľa osobitného predpisu.11)
(3) Register je verejne prístupný aj prostredníctvom webového sídla ministerstva, pričom takto sprístupnené údaje majú informatívny charakter.
(4) Poskytnutie údajov podľa odseku 1 a odseku 2 písm. c) je podmienené uzavretím dohody s ministerstvom.
(5) Na poskytovanie údajov z registra sa nevzťahuje osobitný predpis.13)

§ 11
Správne delikty
(1) Okresný úrad uloží pokutu od 1000 eur do 5000 eur poskytovateľovi univerzálnej služby, ak nesplní niektorú z povinností podľa § 6 ods. 8.
(2) Okresný úrad pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie povinností.
(3) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(4) Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 12
Splnomocňovacie ustanovenie
Vzor zamerania adresného bodu a podrobnosti o vyjadrení adresného bodu, vyznačení polohy adresného bodu a geografickej osi ulice v geografickej časti registra ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Spoločné a prechodné ustanovenia

§ 13
(1) Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem konania o uložení pokuty podľa § 11.
(2) Pôsobnosť obce podľa tohto zákona je výkonom štátnej správy riadeným, metodicky usmerňovaným a kontrolovaným ministerstvom a okresným úradom, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza.

§ 14
(1) Ak ide o budovy, ktorým bolo určené súpisné číslo do 30. júna 2015, ministerstvo v súčinnosti s obcami zapíše do registra údaje podľa § 5 ods. 1 a 2 a obec vyznačí polohu adresného bodu a geografickú os ulice v geografickej časti registra do 30. júna 2016.
(2) Ministerstvo je v súčinnosti s obcami povinné zabezpečiť zameranie adresných bodov vo vzťahu k budovám a geografických osí ulíc podľa odseku 1 do 30. júna 2016.


Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015.


Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.


1) § 43b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
2) § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
3) § 2 písm. g) zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.
4) § 2b ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
5) § 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z.
6) § 8 ods. 4 písm. a) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2015 Z. z.
7) § 139b ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
8) § 139b ods. 10 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
9) Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov.
10) § 3 ods. 1 zákona č. 324/2011 Z. z.
11) § 6 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12) § 7 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.