+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Zákon o fonde na podporu kultúry národnostných menšín
Zákon o fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (*)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 10.05.2017
Platnosť od: 02.06.2017
Účinnosť od: 01.07.2017
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Účinnosť od Novela Zákon
01.07.2017   138/2017
Hatályos 2017. július 1-től 2018. augusztus 31-ig

Tt. 138/2017.


Törvény
A NEMZETI KISEBBSÉGEK KULTÚRÁJÁT TÁMOGATÓ ALAPRÓL,
valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről


Kelt: 2017. május 10.


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a következő törvényt fogadta el:

I. cikkely

1. §
A Nemzeti Kisebbségek Kultúráját Támogató Alap
(1) E törvénnyel létrejön a Nemzeti Kisebbségek Kultúráját Támogató Alap (a továbbiakban csak „Alap“) mint közjogi intézmény, melynek célja
a) a nemzeti kisebbségek identitásának és kulturális értékeinek megőrzése, kifejezése, védelme és fejlesztése,
b) a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogi nevelése és képzése,
c) a szlovák nemzetiségű állampolgárok és a nemzeti kisebbségekhez és etnikai csoportokhoz tartozó állampolgárok közötti interkulturális párbeszéd és megértés biztosítása (a továbbiakban csak „interkulturális párbeszéd és megértés“).
(2) Az Alap jogi személy, székhelye Pozsonyban található.

2. §
Az Alap tevékenysége
Az Alap a következő tevékenységeket végzi:
a) az 1. § 1. bek. szerinti célokkal összhangban anyagi eszközöket biztosít kulturális és tudományos aktivitások támogatására, abból a célból, hogy
1. ilyen aktivitások létrejöjjenek és
2. az ilyen aktivitások eredményeit terjessze és bemutassa a Szlovák Köztársaságban és külföldön,
b) folyamatosan figyeli a támogatott projekteket,
c) nyilvántartást vezet
1. a támogatásnyújtási kérvényekről (a továbbiakban csak „kérvény“),
2. a támogatásnyújtások kérvényezőiről (a továbbiakban csak „kérvényező“) és
3. a támogatások kedvezményezettjeiről (a továbbiakban csak „kedvezményezett“),
d) az a) pont szerinti aktivitások fejlesztését szolgáló kedvező feltételeik megteremtése érdekében együttműködik az államigazgatási szervekkel, a területi önkormányzati szervekkel, a közjogi intézményekkel és más személyekkel,
e) együttműködik a külföldi partnerszervezetekkel,
f) ellenőrzi a szerződéses kötelezettségek teljesítését és behajtja a kedvezményezettekkel megkötött, 19. § szerinti szerződésekből eredő követeléseket.

3. §
Az Alap szervei
Az Alap szervei a következők:
a) az igazgató,
b) a szakmai tanácsok,
c) a felügyelőbizottság,
d) az igazgatótanács.


4. §
Az igazgató
(1) Az igazgató az Alap képviseleti szerve és az Alap végrehajtó szerve. Az igazgatót akadályoztatása esetén, jogainak és kötelességeinek terjedelmében, az általa megbízott helyettese helyettesíti.
(2) Az igazgató
a) irányítja az Alap tevékenységét,
b) jóváhagyásra előterjeszti az igazgatótanácsnak a kérvények értékelésének alapelveit, módját és kritériumait,
c) jóváhagyásra előterjeszti az igazgatótanácsnak a támogatásnyújtás alapelveit,
d) a felügyelőbizottság álláspontja alapján jóváhagyja az Alap költségvetését az adott költségvetési időszakra és annak módosításait az adott költségvetési időszak folyamán,
e) a szakmai tanács álláspontja alapján döntéseket hoz a 2. § a) pontja szerinti támogatásnyújtásokról,
f) biztosítja az Alap szervezési tevékenységét, valamint adminisztratív és technikai tevékenységét, továbbá irányítja az Alap irodájának tevékenységét (a továbbiakban csak „iroda“),
g) jóváhagyásra előterjeszti az igazgatótanácsnak az Alap alapszabályzatának, az Alap működési és szervezeti szabályzatának, a szakmai tanácsok tárgyalási rendjének, az igazgatótanács tárgyalási rendjének és az Alap további belső előírásainak tervezetét, kivéve a felügyelőbizottság tárgyalási rendjét,
h) jóváhagyásra előterjeszti az igazgatótanácsnak az Alap éves jelentését és az Alap könyvvizsgáló által hitelesített1) pénzügyi kimutatását,
i) biztosítja az alkalmazandó állami támogatási programok kidolgozását,
j) kinevezi és leváltja a szakmai tanácsok tagjait,
k) kinevezi és leváltja az igazgatótanács egy tagját,
l) döntéseket hoz az Alap vagyonának kezeléséről, külön jogszabály szerint,2)
m) döntéseket hoz az Alap követeléseinek leírásáról vagy az adósság elengedéséről, külön jogszabály szerint,2)
n) határozatokat hoz a felügyelőbizottság javaslataival és álláspontjaival kapcsolatban,
o) döntést hoz a 19. § 5. bek. szerinti új szerződésjavaslatról,
p) döntéseket hoz minden további kérdésben, mely nem tartozik az alap többi szervének hatáskörébe.
(3) Az igazgató jogosult részt venni az igazgatótanács, a szakmai tanácsok és a koordinációs tanács ülésein.
(4) Az igazgatói tisztség összeférhetetlen a következő tisztségekkel:
a) a Szlovák Köztársaság elnöke,
b) a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselője,
c) a Szlovák Köztársaság kormányának tagja,
d) államtitkár,
e) a szolgálati hivatal főtitkára,
f) más államigazgatási központi szerv elnöke és annak helyettese,
g) a Szlovák Köztársaság Számvevőszékének elnöke és alelnöke,
h) az önkormányzati megye elnöke,
i) polgármester,
j) államügyész,
k) bíró,
l) a Szlovák Köztársaság Kormánya kulturális tanácsadó szervének tagja,
m) művészeti alapok szerveinek tagja,3)
n) az Audiovizuális Alap4) és a Művészet Támogatási Alap5) szerveinek tagja,
o) az Alap igazgatótanácsának, az Alap szakmai tanácsának és az Alap felügyelőbizottságának tagja.
(5) Az igazgatót a Szlovák Köztársaság kulturális minisztere nevezi ki és hívja vissza (a továbbiakban csak „kulturális miniszter“). A kinevezésre versenypályázat alapján kerül sor.
(6) Az igazgató nem tölthet be tisztséget semmilyen politikai párt szervében vagy politikai mozgalom szervében, nem léphet fel azok nevében vagy tevékenykedhet azok érdekében.
(7) Az igazgató munkajogi viszonyaira külön jogszabály vonatkozik.6)
(8) Ha az igazgató nincs kinevezve, vagy ha a megbízatási ideje lejárt és új igazgatót még nem neveztek ki, az új igazgató kinevezéséig az igazgató tevékenységét és feladatait az iroda alkalmazottja végzi, akit a kulturális miniszter jelöl ki.
(9) A kulturális miniszter az igazgató megbízatási ideje lejártának napjától számított 30 napon belül versenypályázatot hirdet a be nem töltött igazgatói posztra.

5. §
Az igazgatói tisztség betöltésének feltételei
(1) Igazgatónak az a természetes személy nevezhető ki, aki
a) teljes jogi cselekvőképességgel rendelkezik,
b) feddhetetlen,
c) legalább mesterfokú főiskolai végzettséggel rendelkezik,
d) legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik a kultúra és a művészetek területén vagy a nemzeti kisebbségek problematikájával foglalkozó területeken,
e) legalább ötéves vezetői gyakorlattal rendelkezik,
f) nem tölti be a 4. § 4. bek. szerinti tisztségek valamelyikét vagy nem végez külön jogszabály szerinti7) tevékenységet, vagy becsületbeli nyilatkozatot tesz a 3. bekezdés f) pontja szerint, hogy ezt a tisztséget vagy a tevékenység végzését a kinevezésétől számított 30 napon belül befejezi,
g) teljesíti a külön jogszabályban közszolgálati munkavégzésre vonatkozó feltételeket,6)
h) a versenypályázatot sikeresen teljesítette.
(2) A jelen törvény céljaira nem minősül feddhetetlennek az, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek. A feddhetetlenséget erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni, amely a versenypályázati részvételi kérelem benyújtásának napján három hónapnál nem lehet régebbi.
(3) Az igazgatói tisztség betöltésére kiírt versenypályázatban való részvételi kérelemhez a pályázó a következőket mellékeli:
a) az Alap fejlesztési projektjét,
b) az erkölcsi bizonyítványt a 2. bekezdés szerint,
c) strukturált önéletrajzot,
d) a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentumot,
e) az 1. bekezdés d) pontja szerinti szakmai gyakorlat feltételének teljesítését és az 1. bekezdés e) pontja szerinti vezetői tapasztalat feltételének teljesítését igazoló dokumentumot,
f) becsületbeli nyilatkozatot, hogy nem tölt be tisztséget a 4. § 4. bek. szerint, vagy nem végez tevékenységet külön jogszabály szerint,7) vagy arról szóló becsületbeli nyilatkozatot, hogy a kinevezését követő 30 napon belül lemond e tisztségéről vagy beszünteti e tevékenység végzését.
(4) Az igazgató hivatali ideje négy év. Ugyanaz a személy legfeljebb két egymást követő hivatali időszakban nevezhető ki az igazgatói tisztségbe.

6. §
Az igazgatói tisztség betöltésének befejezése
(1) Az igazgatói tisztség betöltése befejeződik
a) a hivatali időszak leteltével,
b) a tisztségről való lemondással; a tisztség betöltése a tisztségről való lemondásról szóló értesítésnek a kulturális miniszterhez történő kézbesítés napjával ér véget, hacsak az értesítésben nincs feltüntetve a tisztségről való lemondás későbbi dátuma,
c) a tisztségből történő leváltással,
d) elhalálozással vagy holttá nyilvánítással.
(2) A kulturális miniszter leváltja az igazgatót, ha
a) a bíróság jogerős ítéletével korlátozza jogi cselekvőképességét,
b) szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélték,
c) megszegte a jelen törvény rendelkezését, vagy más általános érvényű jogszabályok rendelkezéseit, amelyek a közpénzek kezelésére vagy a közintézmény vagyonának kezelésére vonatkoznak,
d) olyan tisztséget tölt be vagy olyan tevékenységet végez, amely a 4. § 4. bek. szerint, vagy külön jogszabály7) szerint összeegyeztethetetlen az igazgatói tisztség betöltésével, vagy az 5. § 3. bek. f) pontja szerinti becsületbeli nyilatkozat ellenére a kinevezést követő 30 nap letelte után is betölt ilyen tisztséget vagy ilyen tevékenységet végez.
(3) A kulturális miniszter leválthatja az igazgatót, ha
a) több mint három egymást követő hónapon keresztül nem látja el hivatalát,
b) a közérdekű munka végzése során megsértette az alkalmazottra vonatkozó kötelességeket vagy korlátozásokat, külön jogszabály szerint,8)
c) megsértette a tisztségének betöltésével összefüggő más törvények rendelkezéseit.9)

7. §
A szakmai tanácsok
(1) A szakmai tanácsok bírálják el a kérvényeket és ajánlják a projektek támogatását az igazgatónak, beleértve az Alap pénzeszközeinek összegét, amelyet egy konkrét projekt támogatására nyújtanak.
(2) Az 1. bekezdés szerinti pénzeszközök összegének meghatározása során a szakmai tanácsokat a rendelkezésre álló pénzeszközök mennyisége, amely az adott szakmai tanácsra jut a 22. § szerint, és a 21. § 2. bek. szerint meghatározott prioritások kötik.
(3) A szakmai tanácsok a hatáskörükben meghatározzák az érintett naptári év támogatásainak prioritásait és a benyújtott projektek célkitűzéseit, továbbá együttműködnek a pályázati felhívások előkészítésében.
(4) Az Alapnál a tevékenységi területek szerint létrehozzák
a) a bolgár nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsait, a cseh nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsait, a horvát nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsait, a magyar nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsait, a morva nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsait, a német nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsait, a lengyel nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsait, a roma nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsait, a ruszin nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsait, az orosz nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsait, a szerb nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsait, az ukrán nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsait és a zsidó nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsait,
b) a kultúrák közötti párbeszéd és megértés szakmai tanácsát.
(5) A 4. bekezdés szerinti szakmai tanácsok öttagúak. A 4. bekezdés a) pontja szerinti szakmai tanácsokat úgy hozzák létre, hogy a 9. bekezdésben feltüntetett minden kiemelt területre egy szakmai tanácsot hoznak létre, ha a 10. bekezdés szerinti szervezetek gyűlése másként nem határoz.
(6) A 4. bekezdés a) pontja szerinti szakmai tanács tagjainak egyszerű többségét az igazgató nevezi ki az adott nemzeti kisebbségek szervezeteinek gyűlésén megválasztott jelöltekből a 9. és 10. bekezdések szerint. A szakmai tanács többi tagját a 4. bekezdés a) pontja szerint és a szakmai tanács összes tagját a 4. bekezdés b) pontja szerint az igazgató javaslat nélkül nevezi ki.
(7) Ha az adott nemzeti kisebbségek szervezeteinek gyűlése nem javasol elegendő számú jelöltet a szakmai tanács tagjának a 6. bekezdés szerint, a többi tagot, javaslat nélkül is, az igazgató nevezi ki. Ugyanilyen eljárást érvényesítendő akkor is, ha a gyűlés olyan jelöltet javasol, aki nem teljesíti a 8. § 1. bek. szerinti feltételeket.
(8) Az adott nemzeti kisebbség szervezetének minősül a jelen törvény céljaira az a jogi személy, melynek székhelye a Szlovák Köztáraság területén található, és amely az 1. § 1. bek. a) és b) pontjai szerinti területeken legalább három éve igazolhatóan működik, valamint amely jelentkezik az igazgató felhívására és jelentkezésében feltünteti a következőket:
a) a 9. bekezdésben feltüntetett mely kiemelt területeken végzi tevékenységét,
b) melyik nemzeti kisebbséghez tartozik,
c) megerősíti szándékát, hogy részt kíván venni a szakmai tanácsok tagjainak jelölésében és megválasztásában.
(9) Az igazgató összehívja a szervezetek gyűlését, amelyek felhívására a 8. bekezdés szerint jelentkeztek, éspedig külön-külön minden nemzeti kisebbség esetében. A gyűlés megválasztja a szakmai tanácsok tagjainak jelöltjeit, hármat-hármat a következő kiemelt területekre:
a) kulturális-ismeretterjesztő tevékenység és képzési tevékenység, tudomány és kutatás,
b) irodalmi, kiadói és könyvkiadói tevékenység,
c) színház-, zene-, tánc-, képző- és audiovizuális művészet.
(10) A szervezetek gyűlése a jelenlévők egyszerű szavazattöbbségével dönthet arról, hogy az adott nemzeti kisebbség csak egy szakmai tanácsot hoz létre, amely közös lesz az összes kiemelt területre. A szervezetek gyűlése az egy közös szakmai tanácsba három jelöltet választ, a 9. bekezdés szerinti minden kiemelt területre egyet.
(11) Az 5. bekezdés szerinti szakmai tanácsok, melyeket az adott nemzeti kisebbség részére a 9. bekezdés szerinti összes kiemelt területre hoztak létre, alkotják a koordinációs tanácsot. A koordinációs tanács választja az igazgatótanácsi tagot a 13. § 2. bek. szerint, dönt a pénzeszközök elosztásáról a 22. § 2. bek. szerint, és dönthet a nemzeti kisebbség támogatásának prioritásairól az adott naptári évre, ha erre a koordinációs tanácsot alkotó szakmai tanácsok felhatalmazzák. A koordinációs tanács ülését az igazgató hívja össze a szakmai tanács javaslatára. A koordinációs tanács üléseit a koordinációs tanács elnöke vezeti, akit a koordinációs tanács jelenlévő tagjai egyszerű többséggel választanak. Ha a koordinációs tanács az adott nemzeti kisebbség támogatásának prioritásairól határoz, a határozat elfogadásához a koordinációs tanács összes tagjának egyszerű szavazati többsége szükségeltetik.
(12) A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma (a továbbiakban csak „kulturális minisztérium“) általános érvényű jogszabályt ad ki, amely meghatározza a szervezetek gyűlése összehívásának folyamatát és megszervezését, valamint a szakmai tanácsok tagjelöltjei választása megszervezésének lehetséges folyamatait, és a szakmai tanácsok tagjelöltjeinek választására és jelölésére tett javaslatok előterjesztésének részleteit.
(13) A szakmai tanács a tagjai közül elnököt választ, aki az adott szakmai tanács gyűléseit összehívja és vezeti. A szakmai tanács elnökét akadályoztatása esetén a szakmai tanács általa megbízott tagja helyettesíti.

8. §
A szakmai tanácsi tagság
(1) A 7. § 4. bek. a) pontja szerinti szakmai tanács tagjává olyan természetes személy nevezhető ki, aki
a) legalább hároméves gyakorlattal rendelkezik a kultúra vagy a tudomány területén,
b) teljes jogi cselekvőképességgel rendelkezik,
c) feddhetetlen.
(2) A 7. § 4. bek. b) pontja szerinti szakmai tanács tagjává olyan természetes személy nevezhető ki, aki
a) legalább hároméves gyakorlattal rendelkezik az 1. § 1. bek. c) pontja szerinti területen,
b) teljes jogi cselekvőképességgel rendelkezik,
c) feddhetetlen.
(3) A szakmai tanács tagja nem tölthet be tisztséget politikai párt vagy politikai mozgalom szerveiben, nem léphet fel azok nevében, vagy nem működhet azok érdekében.
(4) A szakmai tanács tagjának hivatali ideje két év. Ugyanazon személy ismételten is kinevezhető a szakmai tanács tagjává. A szakmai tanács tagjának hivatali ideje azzal a nappal veszi kezdetét, amely a szakmai tanács azon tagja mandátumának megszűnését követi, akinek helyére kinevezték, legkorábban azonban kinevezésének napjával.
(5) A szakmai tanácsi tagság nem helyettesíthető.
(6) A szakmai tanács tagja és az Alap között munkaviszony10) áll fenn. A szakmai tanács tagjának az Alapban betöltött munkaviszonyára a Munka törvénykönyvének rendelkezései vonatkoznak.
(7) A szakmai tanács tagja utazási költségtérítésre jogosult, külön jogszabály szerint.11)
(8) A szakmai tanács tagjának tisztsége összeférhetetlen az igazgatói tisztséggel és az felügyelőbizottsági tagság tisztségével.
(9) A kérvény elbírálásából kizárandó a szakmai tanács azon tagja, aki maga is kérvényező, a kérvényező képviseleti szerve vagy a kérvényező képviseleti szervének tagja.
(10) A szakmai tanács tagjának tisztsége befejeződik
a) a hivatali időszakának leteltével,
b) a tisztségből való leváltásával,
c) a tisztségéről való lemondással; a tagság, a tisztségről való lemondásról szóló értesítésnek az igazgató számára történő kézbesítésének napjával szűnik meg, hacsak az értesítésben nincs a tisztségről való lemondásnak egy későbbi dátuma feltüntetve,
d) a tag elhalálozásával vagy halottá nyilvánításával.
(11) A szakmai tanács tagját az igazgató leváltja, ha a szakmai tanács tagja megszűnik teljesíteni az 1. bekezdés vagy a 2. bekezdés szerinti kritériumokat vagy megsérti a 3. bekezdés szerinti tilalmat.

9. §
A felügyelőbizottság
(1) A felügyelőbizottság, mint az Alap ellenőrző szerve
a) felügyeli az Alap jelen törvény szerinti, más általános érvényű jogszabályok12) szerinti és az Alap belső szabályai szerinti kötelességeinek betartását,
b) ellenőrzi az Alap rendes és célszerű gazdálkodását, az Alap forrásainak célszerű elosztását, valamint az Alap pénzeszközeinek felhasználását és vagyonával való rendelkezését,
c) véleményezi az Alap költségvetési javaslatát, pénzügyi beszámolóját és éves jelentését; e véleményezéseit előterjeszti az igazgatótanácsnak és az igazgatónak,
d) az igazgató döntése előtt véleményezi az Alap vagyonával való rendelkezést,
e) véleményezi az Alap követeléseinek leírására tett javaslatokat vagy az adósság elengedését az igazgató döntése előtt,
f) tevékenységének eredményeit és megállapításait ismerteti az igazgatóval,
g) javaslatokat tesz az igazgatónak a megállapított hiányosságok kiküszöbölésére,
h) megválasztja a felügyelőbizottság elnökét, kétéves hivatali időszakra,
i) jóváhagyja a felügyelőbizottság eljárási szabályzatát.
(2) A felügyelőbizottság tagjai jogosultak betekinteni az összes könyvviteli, gazdasági, pénzügyi és egyéb dokumentumba, mely összefügg az Alap gazdálkodásával és vagyonával való rendelkezéssel. Az igazgató köteles haladéktalanul a felügyelőbizottság tagjai rendelkezésére bocsátani ezeket a dokumentumokat.

10. §
A felügyelőbizottság összetétele és a felügyelőbizottsági tagság
(1) A felügyelőbizottságnak öt tagja van, akiket a kulturális miniszter nevezi ki és hív vissza.
(2) A kulturális miniszter a következőképpen nevezi ki a felügyelőbizottság tagjait:
a) egy tagot a Szlovák Köztársaság pénzügyminiszterének javaslatára,
b) egy tagot a Szlovák Köztársaság Kormányának Emberi Jogi, Nemzeti Kisebbségi és Nemek Közötti Egyenlőség Tanácsa illetékes bizottságának javaslatára,
c) egy tagot a Szlovák Köztársaság Kormányának Nemzeti Kisebbségekért Felelős Kormánybiztosa javaslatára és
d) két tagot javaslat nélkül.
(3) Felügyelőbizottsági tagnak az a természetes személy nevezhető ki, aki
a) teljes jogi cselekvőképességgel rendelkezik,
b) feddhetetlen,
c) közgazdasági, menedzsment vagy jogi szakirányú, mesterképzésben szerzett főiskolai diplomával rendelkezik és
d) legalább ötéves szakmai gyakorlattal bír a közgazdaság, a menedzsment vagy a jog szakterületén.
(4) A felügyelőbizottsági tagság összeférhetetlen az igazgatói tisztséggel, a szakmai tanácsban és az igazgatótanácsban betöltött tisztséggel. 
(5) A felügyelőbizottság tagja tisztsége betöltése során köteles pártatlanul eljárni, és tartózkodni az olyan cselekményektől, melyekkel az egyéni érdeket a közérdekkel szemben előnyben részesítené.
(6) A felügyelőbizottsági tagság nem helyettesíthető.
(7) A felügyelőbizottság a tagjai közül elnököt választ, aki a felügyelőbizottság üléseit vezeti. Az elnököt akadályoztatása esetén az általa megbízott felügyelőbizottsági tag helyettesíti.
(8) A felügyelőbizottsági tagot tisztségének betöltéséért havi díjazás illeti meg, melynek összege, a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala által az előző naptári évre megállapított, a Szlovák Köztársaság gazdaságára vonatkozó havi átlagkereset egyötöde.
(9) A felügyelőbizottság tagja utazási költségtérítésre jogosult külön jogszabály szerint.11)

11. §
A felügyelőbizottság tagjának hivatali ideje
(1) A felügyelőbizottság tagjának hivatali ideje négy év. Ugyanazon személy legfeljebb két egymást követő hivatali időszakra nevezhető ki felügyelőbizottsági tagnak.
(2) A felügyelőbizottság tagjának hivatali ideje azzal a nappal veszi kezdetét, amely azt a napot követi, mikor annak a felügyelőbizottsági tagnak megszűnik a mandátuma, akinek helyére kinevezték, legkorábban azonban kinevezésének napjával.

12. §
A felügyelőbizottsági tagság megszűnése
(1) A felügyelőbizottsági tagság megszűnik
a) a tag hivatali időszakának leteltével,
b) a tisztségéről való lemondással; a tagság a tisztségről való lemondásról szóló értesítés kulturális miniszter számára történő kézbesítésének napjával szűnik meg, hacsak az értesítésben nincs a tisztségről való lemondásnak egy későbbi dátuma feltüntetve,
c) a tag tisztségből való leváltásával; a tagság a felügyelőbizottsági tagságról szóló leváltásban meghatározott nappal szűnik meg,
d) a tag elhalálozásával vagy halottá nyilvánításával.
(2) A kulturális miniszter a felügyelőbizottsági tagot leváltja, ha
a) szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélték,
b) jogerős bírósági ítélettel korlátozták jogi cselekvőképességét,
c) legalább három egymást követő naptári hónapon keresztül nem gyakorolja tisztségét, vagy
d) nem gyakorolja tisztségét a 10. § 4. és 5. bek. szerinti feltételekkel összhangban.
(3) A kulturális miniszter a felügyelőbizottsági tagot indoklás nélkül is leválthatja.

13. §
Az igazgatótanács
(1) Az igazgatótanács
a) az igazgató javaslatára jóváhagyja a kérvények kiértékelésének alapelveit, módját és kritériumait,
b) az igazgató javaslatára jóváhagyja a pénzeszközök odaítélésének alapelveit,
c) az igazgató javaslatára jóváhagyja az Alap alapszabályzatát,
d) az igazgató javaslatára jóváhagyja az Alap működési és szervezeti szabályzatát, a szakmai tanácsok tárgyalási rendjét, az igazgatótanács tárgyalási rendjét valamint az Alap további belső szabályzatait, melyek jóváhagyása a jelen törvény szerint nem tartozik az Alap más szerveinek hatáskörébe,
e) az igazgató javaslatára és a felügyelőbizottság állásfoglalása alapján jóváhagyja az Alap éves jelentését és az Alap pénzügyi kimutatását, melyet könyvvizsgáló1) hitelesített,
f) tagjai közül megválasztja az igazgatótanács elnökét.
(2) Az igazgatótanácsnak 15 tagja van. A koordinációs tanács vagy a 7. § 10. bek. szerinti szakmai tanács választja és visszahívja tagjai közül az igazgatótanácsi tagot úgy, hogy minden nemzeti kisebbségből egy tagot választ az igazgatótanácsba; az igazgatótanácsi tag megválasztásához a koordinációs tanács vagy a 7. § 10. bek. szerinti szakmai tanács összes tagjának egyszerű szavazati többsége szükséges. Az így megválasztott igazgatótanácsi tagot csak a koordinációs tanács vagy a 7. § 10. bek. szerinti szakmai tanács hívhatja vissza, amely őt megválasztotta. Az igazgatótanács egy tagját a kulturális miniszter nevezi ki és hívja vissza, és az igazgatótanács egy tagját az igazgató nevezi ki és hívja vissza. Az igazgatótanácsi tagság nem helyettesíthető.
(3) Az igazgatótanácsnak nem lehet tagja az igazgató vagy a felügyelőbizottsági tag.
(4) Az igazgatótanács tagja és az Alap között munkaviszony10) áll fenn; az igazgatótanács tagjának az Alapban betöltött munkaviszonyára a Munka törvénykönyvének rendelkezései vonatkoznak. Az igazgatótanács tagja utazási költségtérítésre jogosult külön jogszabály szerint.11)
(5) Az igazgatótanács üléseinek és döntéshozatalának részleteit a tárgyalási rend szabályozza, melyet az igazgatótanács hagy jóvá.
(6) Az igazgatótanács tagjának hivatali ideje négy év. Az igazgatótanács tagjának hivatali ideje azzal a nappal veszi kezdetét, amely azt a napot követi, mikor annak az igazgatótanácsi tagnak megszűnik a mandátuma, akinek helyére megválasztották vagy kinevezték, legkorábban azonban megválasztásának vagy kinevezésének napjával.
(7) Az igazgatótanácsi tag hivatali ideje véget ér
a) a hivatali időszakának leteltével,
b) a tisztségéről való lemondással; a tisztség betöltése a tisztségről való lemondásról szóló értesítés kézbesítésének napjával szűnik meg az Alap azon szervének, amely az igazgatótanácsi tagot megválasztotta, illetve a kulturális miniszternek vagy az igazgatónak, ha az igazgatótanács tagját a kulturális miniszter vagy az igazgató nevezte ki, hacsak az értesítésben nincs a tisztségről való lemondásnak egy későbbi dátuma feltüntetve,
c) az adott szakmai tanácsban való tagságának megszűnésével,
d) az Alap alkalmazottja munkaviszonyának megszűnésével,
e) a visszahívásával,
f) a tag elhalálozásával vagy halottá nyilvánításával.
(8) Az igazgatótanács a tagjai közül elnököt választ, aki az igazgatótanács üléseit vezeti. Az igazgatót akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatótanácsi tag helyettesíti.
(9) A koordinációs tanács vagy a 7. § 10. bek. szerinti szakmai tanács az általa megválasztott igazgatótanácsi tagot visszahívhatja, ha az az igazgatótanács két egymást követő ülésén nem vett részt. A kulturális miniszter vagy az igazgató az általa kinevezett igazgatótanácsi tagot, indoklás nélkül is visszahívhatja.
(10) Az igazgatótanácsi tag megválasztásának és visszahívásának részleteit általános érvényű jogszabály határozza meg, melyet a kulturális minisztérium bocsát ki.

14. §
Az iroda
(1) Az iroda, az Alap tevékenységével kapcsolatos szervezési, személyzeti, adminisztratív és technikai feladatokat végzi.
(2) Az iroda megvizsgálja a benyújtott kérelmek teljességét, és azokat a kérelmeket, amelyek teljesítik a 17. § 8. bek. szerinti feltételeket, elbírálásra átadja a szakmai tanácsoknak. Azon kérelmek esetében, amelyek nem teljesítik a 17. § 8. bek. szerinti követelményeket, az iroda a a 17. § 9. bek. szerint jár el.

15. §
Az anyagi támogatás biztosítása
(1) Az Alap projektek támogatására, pénzeszközöket biztosít a 2. § a) pontja szerint a következő területeken:
a) kulturális-ismeretterjesztő tevékenység és oktatási tevékenység,
b) kiadói tevékenység,
c) színházi, művészeti csoportok és kulturális intézmények aktivitásai,
d) művész alkotótevékenység,
e) tudomány a nemzeti kisebbségek kultúrája, élete és történelme területén,
f) szabadidős tevékenységek és a szabadidő kihasználása,
g) a nemzeti kisebbségek kultúrájának külföldi bemutatása,
h) a kultúrák közötti párbeszéd és megértés támogatása,
i) a közös kulturális értékek és hagyományok azonosításának és megismerésének támogatása,
j) gyermek és ifjúsági csereprogramok, üdülések és közös művelődési rendezvények, műveltségi és művészeti vetélkedők támogatása,
k) a nemzeti kisebbségek kulturális örökségének védelme, szakszerű feldolgozása és digitalizálása,
l) kreatív iparágak,
m) a nemzeti kisebbségek nyelvhasználata fejlesztésének támogatása.
(2) Az Alap anyagi támogatást biztosít a következő formákban:
a) dotáció, vagy
b) ösztöndíj.
(3) Az Alap kulturális és tudományos aktivitások támogatására, az 1. § 1. bek. szerinti célokkal összhangban, ösztöndíj formájában csak természetes személyeknek biztosít anyagi támogatást. Az ösztöndíj meghatározott rendeltetésű, vissza nem térítendő anyagi támogatás, melyet az Alap egy összegben vagy részletekben fizet ki egy pontosan meghatározott időszak alatt, a 19. § szerint megkötött szerződéssel összhangban.
(4) Az Alap által folyósított anyagi támogatásra senkinek sincs alanyi joga.
(5) Az Alap nem nyújthat anyagi támogatást a következőkre:
a) személyek tevékenységéből származó veszteségek fedezése,
b) előző pénzügyi évekből származó kötelezettségek kifizetése,
c) előző pénzügyi években kifizetett kiadások visszatérítése,
d) hitelek, kölcsönök, illetve a felvett hitelek és kölcsönök kamatainak visszafizetése.
(6) Az Alap a dotáció folyósítása feltételeként a kérvényezőt kötelezheti arra, hogy írásban igazolja, hogy projektje finanszírozásához, amelyre az anyagi támogatást igényli, saját forrásokból vagy más forrásokból társfinanszírozással rendelkezik. A társfinanszírozás mértékét a konkrét időszakra a 7. § 3. bek. szerinti anyagi támogatásnyújtás és támogatási prioritások alapelveinek keretében az Alap határozza meg.
(7) Az anyagi támogatás odaítéléséről a szakmai tanács ajánlása alapján az igazgató hoz határozatot, a hiánytalan támogatási kérvény kézbesítésének napjától számított 60 napon belül. Az igazgató határoz
a) az anyagi támogatás odaítéléséről, ha az anyagi támogatásnyújtást a konkrét kérvény esetében a szakmai tanács ajánlotta, és ha az összhangban van a jelen törvénnyel, valamint összhangban van az állami támogatások nyújtásának szabályaival külön jogszabály szerint,13)
b) az anyagi támogatás oda nem ítéléséről, ha az anyagi támogatásnyújtást a konkrét kérvény esetében a szakmai tanács nem ajánlotta, vagy ha az nincs összhangban a jelen törvénnyel, valamint nincs összhangban az állami támogatások nyújtásának szabályaival külön jogszabály szerint.13)
(8) Az igazgató 7. bekezdés szerinti határozatát az Alap a honlapján teszi közzé a 23. § összhangban; a 7. bekezdés b) pontja szerinti határozat tartalmazza az anyagi támogatás oda nem ítélésének indoklását is. A 7. bekezdés szerinti határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
(9) A 7. bekezdés a) pontja szerinti határozat alapján az Alap kidolgozza és a kérvényezőnek előterjeszti a 19. § szerinti szerződésjavaslatot.

16. §
A kérvényező
(1) A kérvényező természetes személy lehet, aki betöltötte 18. életévét, vagy jogi személy, mely tevékenységének tárgya kulturális vagy más, a kérvények benyújtására való felhívásban részletezett aktivitások megvalósítása, összhangban az 1. § 1. bek. szerinti célokkal.
(2) Anyagi támogatás nyújtható a kérvényezőnek, aki
a) együttműködik az állami statisztikai felmérésekben a kultúra területén, külön törvény szerint,14)
b) szándékos vagyon elleni bűncselekményért nem volt jogerősen elítélve,15)
c) nem indítottak ellene csődeljárást, nincs csődeljárás alatt, szerkezetátalakítás alatt vagy nem utasították vissza csődeljárási javaslatát eszközhiány miatt,16)
d) nem áll felszámolás alatt,17)
e) nincs ellene végrehajtás vagy határozat végrehajtása elrendelve,18)
f) pénzügyi viszonyai rendezettek az állami költségvetéssel, a községek költségvetéseivel, a nagyobb területi egységek költségvetéseivel, a Művészetet Támogató Alap költségvetésével vagy az Audiovizuális Alap költségvetésével,
g) az előző három évben nem szegte meg az illegális foglalkoztatás tilalmát külön jogszabály szerint,19) ha a kérvényező jogi személy vagy természetes személy - vállalkozó,
h) nincsenek nyilvántartott biztosításidíj-tartozásai a kötelező egészségbiztosításon, biztosításidíj -tartozásai a szociális biztosításon vagy a kötelező öregségi nyugdíj-előtakarékossági hozzájárulásokon,
i) benyújtotta az anyagi támogatások előző időszakokra vonatkozó elszámolását,
j) a 19. § 10. bek. szerint visszafizette az Alapnak az anyagi támogatást,
k) nem sújtották jogerősen támogatások vagy szubvenciók elfogadása tilalmának büntetésével, ha a kérvényező jogi személy,20)
l) nem sújtották jogerősen az Európai Unió alapjaiból folyósított segélyek és támogatások elfogadás tilalmának büntetésével, ha a kérvényező jogi személy,21)
m) be van jegyezve a közszféra partnereinek jegyzékébe,22) ha olyan kérvényezőről van szó, akinek kötelessége a közszféra partnereinek jegyzékébe való bejegyeztetés.22)
(3) A 2. bekezdés szerinti feltételek teljesítését a következőképpen kell igazolni:
a) a kérvényező nyilatkozatával, hogy teljesíti a 2. bekezdés a) pontjában, és c)–j) pontjaiban feltüntetett feltételeket, amely a kérvény részét képezi,
b) a 2. bekezdés b), k) és l) pontjai szerinti feltételek teljesítését erkölcsi bizonyítvánnyal,
c) a 2. bekezdés c)–e), g) és h) pontjai szerinti feltételek teljesítését a 19. § 6. bek. feltüntetett dokumentumokkal.
(4) A kérvényező, aki támogatást kapott, nem ruházhatja azt át más természetes személyre vagy jogi személyre.
(5) A kérvényező nem lehet
a) a felügyelőbizottság tagja vagy az igazgató, sem hozzájuk közelálló személy,
b) jogi személy, amely irányító szerveinek, ellenőrző szerveinek vagy felügyelő szerveinek vagy képviseleti szerveinek tagja vagy képviseleti szervének tagja a felügyelőbizottság tagja, az igazgató, vagy hozzájuk közelálló személy,
c) a kulturális minisztérium létesítési hatáskörébe tartozó költségvetési szervezet vagy állami támogatással működő szervezet.

17. §
A kérvények benyújtása
(1) Az Alap írásbeli kérvény alapján nyújthat anyagi támogatást. A kérvény formanyomtatványát az Alap a honlapján teszi közzé. A kérvényező kérvényében feltünteti, hogy az anyagi támogatás mely formáját és milyen összegben kéri.
(2) A támogatási kérvény mellékleteit képezik a következők:
a) a projekt leírása,
b) a projekt teljes költségvetése, beleértve a költségszámításokat is,
c) a kérvényező jogalanyiságát igazoló dokumentum, ha a kérvényező jogi személy, kivéve, ha a kérvényező község vagy nagyobb területi egység,
d) a dokumentum, amely igazolja a vállalkozás üzemeltetésére való jogosultságot vagy más dokumentum, amely igazolja a vállalkozásra való jogosultságot, ha a kérvényező természetes személy – vállalkozó,
e) a 15. § 6. bek. szerinti feltétel teljesítését igazoló dokumentum,
f) az erkölcsi bizonyítvány, amely a kérvény benyújtásának napján nem lehet három hónapnál régebbi, kivéve azt a jogi személyt, amely büntetőjogilag nem vonható felelősségre külön jogszabály szerint;23)
g) a kérvényező bankban vagy külföldi bank fiókjában25) létrehozott pénzforgalmi számlájáról24) szóló dokumentum, amelyre a kérvényező az anyagi támogatás átutalását kérvényezi,
h) a 18. § szerinti, a kérvény feldolgozásáért járó adminisztrációs illeték befizetéséről szóló igazolás,
i) a kérvény elbírálásához szükséges más dokumentumok, melyeket az Alap a kérvények benyújtásáról szóló felhívásban részletez.
(3) A 2. bekezdés c) pontja szerinti mellékletet a kérvényező köteles a naptári évben az Alaphoz benyújtott első kérvényéhez eredeti példányban vagy hitelesített másolatban csatolni. A 2. bekezdés d) pontja szerinti mellékletet a kérvényező köteles a naptári évben az Alaphoz benyújtott első kérvényéhez eredeti példányban vagy hitelesített másolatban csatolni, amely a kérvény benyújtásának napján három hónapnál nem régebbi. Ha az első mondatban vagy a második mondatban szereplő dokumentumokban semmilyen változások nem történtek, a kérvényező jogosult a további kérvényeiben csak a hivatkozást feltüntetni arra a kérvényre, amelyhez a dokumentumot csatolta. Ha az első mondatban vagy a második mondatban szereplő dokumentumokban változás történt, a kérvényező köteles a dokumentumban bekövetkezett változást követően a legközelebb benyújtandó kérvényéhez a megváltoztatott dokumentumot csatolni.
(4) Ha a 2. bekezdés szerinti mellékleteket a Szlovák Köztársaság államnyelvétől eltérő nyelven nyújtják be, a kérvényező köteles benyújtani azoknak a Szlovák Köztársaság államnyelvére lefordított változatát is; ez nem érvényes, ha a 2. bekezdés szerinti mellékletek cseh nyelven készültek.26)
(5) A kérvényeket az Alap által meghatározott határidőkre kell benyújtani, melyeket az Alap az adott időszakra, a kérvények benyújtásáról szóló felhívásban részletez.
(6) Ha egy projekt megvalósításában több személy vesz részt, ennek a projektnek a kérvényezője csak egy személy lehet, akit ebből a célból a többi résztvevő személy írásban meghatalmaz. A meghatalmazást hitelesíttetni kell.
(7) Az ösztöndíj kérvényének mellékletei a 2. bekezdés a), f), g) és i) pontjai szerinti mellékletek.
(8) A kérvény alaphoz történő kézbesítését követően az iroda ellenőrzi, hogy a kérvényt a 16. § szerint jogosult kérvényező nyújtotta-e be, hogy a benyújtott kérvény helyesen van-e kitöltve és tartalmazza-e a 2. bekezdés vagy a 7. bekezdés szerinti mellékleteket. Az iroda egyúttal megvizsgálja a költségvetés teljességét és a kérvény összhangját az igazgatótanács által jóváhagyott anyagi támogatásnyújtási alapelvekkel a 13. § 1. bek. b) pontja szerint.
(9) Ha a kérvény nincs helyesen kitöltve, nem tartalmazza a 2. bekezdés vagy a 7. bekezdés szerinti mellékleteket vagy más hiányosságai vannak, az Alap írásban szólítja fel a kérvényezőt a kérvény kiegészítésére vagy kijavítására, melynek határideje a kérvény kiegészítésére vagy kijavítására való felszólítás kézbesítésének napjától számított tíz napnál nem lehet rövidebb.
(10) A kérvényt, melyet jogosulatlan kérvényező nyújtott be, vagy amely nincs helyesen kitöltve, nem tartalmazza a 2. bekezdés vagy a 7. bekezdés szerinti mellékleteket vagy más hiányosságai vannak, és a kérvényező nem egészítette ki vagy javította ki a 9. bekezdés szerinti meghosszabbított határidőre sem, az iroda kizárja a döntéshozatali folyamatból és ezt a tényt indokolatlan késedelem nélkül tudatja a kérvényezővel. Ugyanígy jár el az iroda akkor is, ha a benyújtott projekt költségvetése alapján megállapítja, hogy a kérvény nincs összhangban az igazgatótanács által jóváhagyott anyagi támogatásnyújtási alapelvekkel a 13. § 1. bek. b) pontja szerint.
(11) Azt a kérvényt, amely teljesíti a 8. bekezdés szerinti követelményeket, az iroda elbírálásra az illetékes szakmai tanácsnak továbbítja. A kérvényt a szakmai tanács, annak írásbeli értékelésével együtt, a határozat meghozatala céljából az igazgató elé terjeszti.

18. §
A kérvény feldolgozásáért járó adminisztrációs illeték
(1) A dotáció formájában nyújtott támogatás kérvényének feldolgozásáért a kérvényező köteles az Alap számlájára adminisztrációs illetéket fizetni.
(2) Az adminisztrációs illeték a kérvényezett anyagi támogatás 0,1 %, de legkevesebb 20 euró és legfeljebb 1 000 euró.

19. §
A szerződés
(1) Az Alap anyagi támogatást biztosít a 15. § 2. bek. szerint a kérvényezővel megkötött írásbeli szerződés alapján.
(2) Az Alap a szerződéssel kötelezi magát, hogy a kérvényezőnek anyagi támogatást biztosít a meghatározott célra, a jelen törvény és az Alap által meghatározott feltételek mellett, a kérvényező pedig kötelezi magát, hogy ezt az anyagi támogatást a meghatározott céllal és feltételekkel összhangban használja fel, és bizonyíthatóan igazolja az Alapnak annak szerződés szerinti felhasználását.
(3) A szerződés a következőket tartalmazza:
a) a szerződő felek azonosító adatait,
b) a szerződés tárgyát,
c) az anyagi támogatás biztosításának célját,
d) a projekt leírását és annak megnevezését,
e) a biztosított anyagi támogatás összegét,
f) az anyagi támogatás biztosításának és felhasználásának feltételeit,
g) a biztosított anyagi támogatással való elszámolás feltételeit,
h) a szerződéses feltételek megsértéséért járó szankciókat,
i) az anyagi támogatás biztosításával összefüggő további megállapodott feltételeket.
(4) Az igazgató anyagi támogatás biztosításáról szóló határozatának kiadását követő 30 napon belül az Alap kézbesíti a kérvényezőnek a szerződésjavaslatot. Ha a kérvényező, legkésőbb a szerződésjavaslat kézbesítését követő 30 napon belül ezt a javaslatot nem fogadja el, a szerződésjavaslat megszűnik.
(5) Ha a kérvényező a szerződésjavaslatot kiegészítésekkel, kikötésekkel, korlátozásokkal vagy egyéb módosításokkal fogadja el, az ilyen elfogadás új szerződésjavaslatnak tekintendő. Az igazgató az új szerződésjavaslat benyújtását követő 30 napon belül hoz határozatot annak elfogadásáról vagy visszautasításáról. Az új szerződésjavaslat nem tartalmazhat a 3. bekezdés b)–e) pontjai szerinti alaki kellékekre vonatkozó kiegészítéseket, kikötéseket, korlátozásokat vagy egyéb módosításokat.
(6) Az anyagi támogatás biztosításának céljaira az a kérvényező, aki jogi személy vagy természetes személy – vállalkozó, köteles a szerződés aláírása előtt kézbesíteni az alapnak a következő, három hónapnál nem régebbi, igazolásokat:
a) az illetékes bíróság igazolását arról, hogy a kérvényező nem áll csődeljárás, szerkezetátalakítás vagy felszámolás alatt, hogy a kérvényezővel szemben nem indítottak csődeljárást vagy nem utasították vissza a kérvényező csődeljárási javaslatát eszközhiány miatt,
b) az illetékes bíróság vagy az illetékes adóhivatal igazolását arról, hogy a kérvényezővel szemben nincs folyamatban végrehajtási eljárás vagy adó-végrehajtási eljárás,
c) a Szociális Biztosító igazolását arról, hogy a kérvényezőnek nincs nyilvántartott biztosításidíj -tartozásai a szociális biztosításon vagy a kötelező öregségi nyugdíj-előtakarékossági hozzájárulásokon,
d) az összes egészségbiztosító igazolását arról, hogy a kérvényezőnek nincs nyilvántartott tartozása a kötelező egészségbiztosítás biztosítási díján,
e) a helyileg illetékes adóhivatal igazolását arról, hogy a kérvényezőnek nincs adótartozása,
f) az illetékes munkafelügyelet igazolását arról, hogy a kérvényező nem sértette meg az illegális foglalkoztatás tilalmát.
(7) A szerződés megkötésével a kérvényező kedvezményezetté válik.
(8) A folyósított anyagi támogatást a kedvezményezett kizárólag a szerződésben feltüntetett célra használhatja fel.
(9) A kedvezményezett köteles a szerződés szerint folyósított anyagi támogatás elszámolásához csatolni a következőket
a) a folyósított anyagi támogatás elszámolásához szükséges dokumentumokat,
b) a projekt megvalósításáról szóló jelentést, amely részletesen leírja a projekt megvalósításának összes szakaszát,
c) a feltételezések beteljesüléséről szóló információt, melyet a kérvényező kérvényében tüntetett fel,
d) a projekt hozadékának saját értékelését, annak megvalósulása után.
(10) A kedvezményezett köteles visszafizetni az Alapnak azt az anyagi támogatást, amelyet
a) nem a megállapodott célnak megfelelően használt fel a 3. bekezdés c) pontja szerint,
b) nem használt fel teljesen vagy részben a projekt finanszírozására a 3. bekezdés d) pontja szerint.
(11) A kedvezményezett köteles az elszámolás benyújtását vagy a jogtalan felhasználás megállapítását követő 30 napon belül visszafizetni az anyagi támogatást, a 10. bekezdés a) pontja szerint. A kedvezményezett köteles a projekt megvalósítását követő 30 napon belül visszafizetni az anyagi támogatást, a 10. bekezdés a) pontja szerint.
(12) A kedvezményezett köteles bírságot fizetni az Alapnak, melynek összege a folyósított anyagi támogatás 1%-a, de legkevesebb 30 euró, ha nem nyújtja be az elszámolást a szerződésben feltüntetett határidőre, vagy az Alap felszólításában meghatározott határidőre. Ha a kedvezményezett az elszámolás benyújtásával több, mint hat hónapos késésben van, köteles a hatodik hónapot követő minden további befejezett késedelmes hónapért 200 euró bírságot fizetni.
(13) A kedvezményezett köteles kötbért fizetni az Alapnak, melynek összege a jogosulatlanul felhasznált anyagi támogatás összegének 0,01 %-a, éspedig az anyagi támogatás jogosulatlan használatának minden napjáért, a 10. bekezdés a) pontja szerint. A kedvezményezett köteles kötbért fizetni az Alapnak, melynek összege a jogosulatlanul visszatartott anyagi támogatás összegének 0,01 %-a, éspedig az anyagi támogatás jogosulatlan visszatartásának minden napjáért, a 11. bekezdés szerinti határidő letelte után.
(14) A kedvezményezett bankban vagy külföldi bank fiókjában vezetett pénzforgalmi számláján található pénzeszközök, amelyeket az Alap anyagi támogatásként nyújtott a kedvezményezettnek, nem vonható sem végrehajtás, sem határozat végrehajtása alá. A kedvezményezett ingó vagyona, amelyet az Alap anyagi támogatásából szerzett be, nem vonható sem végrehajtás, sem határozat végrehajtása alá.
(15) Az Alap ellenőrizni a kedvezményezettnél a folyósított anyagi eszközök felhasználását és a szerződésben foglalt célok és feltételek betartását.

20. §
Az Alap finanszírozása és gazdálkodása
(1) Az Alap bevételeit a következők alkotják:
a) az állami költségvetés hozzájárulása a 21. § szerint,
b) a jelen törvény szerinti szankciók és kötbérek,
c) a 18. § szerint beszedett adminisztrációs illetékek,
d) pénzadományok és önkéntes hozzájárulások,
e) egyéb bevételek.
(2) Az Államkincstárban az Alap pénzeszközeit önálló számlán kezelik.27)
(3) A pénzeszközök, melyekkel az Alap gazdálkodik, csak a jelen törvény szerinti célokra használhatók fel. Az Alap köteles a pénzeszközök felhasználása során ügyelni azok felhasználásának gazdaságosságára és hatékonyságára. Az Alap pénzeszközei, sem további vagyona nem használható fel politikai párt vagy politikai mozgalom javára, sem pedig választott politikai tisztségre pályázó személy javára.
(4) Az Alap köteles az 1. bekezdés a), c) és e) pontjai szerinti bevételeinek legkevesebb 96%-át a jelen törvény szerinti támogatási tevékenységre felhasználni.
(5) Az Alap jogosult saját üzemeltetésére használni
a) az 1. bekezdés a), c) és e) pontjai szerinti teljes bevételeinek legfeljebb 4%-át,
b) az 1. bekezdés b) és d) pontjai szerinti bevételeit.
(6) Az Alap a számvitelét külön jogszabály szerint28) vezeti. A pénzügyi kimutatást és az éves jelentést könyvvizsgálóval29) kell hitelesíttetni, és az igazgatótanács általi jóváhagyása után, legkésőbb a következő számviteli év negyedik hónapjának végéig nyilvánosságra kell hozni azokat. A pénzügyi kimutatást, az éves jelentést és a könyvvizsgálói jelentést az Alap a pénzügyi kimutatások nyilvántartásának30) nyilvános részében helyezi el, legkésőbb a számviteli időszak befejezését követő negyedik hónap végéig, amelyre a pénzügyi kimutatást összeállították.
(7) Az éves jelentés a következőket tartalmazza: 
a) az Alap jelen törvényben meghatározott tevékenységei teljesítésének áttekintését és kiértékelését, elsősorban a 2. § a) pontja szerinti tevékenységeket,
b) a kérvényezőknek nyújtott pénzügyi támogatások áttekintését,
c) a pénzügyi kimutatásban szereplő alapvető adatok értékelését,
d) a felügyelőbizottság pénzügyi kimutatással és az Alap gazdasági eredményével kapcsolatos állásfoglalását,
e) az igazgatótanács által meghatározott további adatokat.
(8) Az Alap vagyonával való rendelkezésre külön jogszabály vonatkozik,2) hacsak a jelen törvény 4. § 2. bek. és a 9. § 2. bek. másként nem rendelkezik.
(9) Az Alap eszközeivel való gazdálkodás külön jogszabály szerinti31) ellenőrzés alá tartozik.

21. §
Az Alapba befizetett hozzájárulás
(1) A kulturális minisztérium az állami költségvetésről szóló törvény szerint az adott költségvetési időszakra jóváhagyott előirányzatok határain belül az állami költségvetésből az Alapnak legkevesebb 8 000 000 euró összegű hozzájárulást folyósít.
(2) A kulturális minisztérium fenntarthatja magának a jogot arra, hogy az 1. bekezdés szerint az Alapba befizetett hozzájárulás legfeljebb 20%-a a kulturális minisztérium által meghatározott prioritások támogatására, elsőbbséget élvezve legyen felhasználva.
(3) A kulturális minisztérium az 1. bekezdés szerinti Alapba befizetett hozzájárulást minden évben legkésőbb január 31-ig az Alap számlájára átutalja.

22. §
A támogató tevékenységre fordított pénzeszközök elosztása
(1) A 20. § 4. bek. szerinti támogató tevékenységre fordított pénzeszközöket az alap a 7. § 4. bek. szerinti szakmai tanácsok között osztja el a következő arányban:
a) a magyar nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsai 53%,
b) a roma nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsai 22,4%,
c) a ruszin nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsai 6,4%,
d) a bolgár nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsai 1%,
e) a cseh nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsai 3,7%,
f) a horvát nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsai 1%,
g) a morva nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsai 1,4%,
h) a német nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsai 1,8%,
i) a lengyel nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsai 1,4%,
j) az orosz nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsai 1,1%,
k) a szerb nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsai 0,7%,
l) az ukrán nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsai 2%,
m) a zsidó nemzeti kisebbség kultúrájának szakmai tanácsai 1,1% és
n) a kultúrák közötti párbeszéd és megértés szakmai tanácsa 3%.
(2) Ha az adott nemzeti kisebbség számára csak egy szakmai tanácsot hoztak létre, az ennek a nemzeti kisebbségnek járó, 1. bekezdés szerinti anyagi támogatás teljes összege megilleti azt. Ha az adott nemzeti kisebbség számára három szakmai tanácsot hoztak létre, az 1. bekezdés szerinti anyagi támogatás teljes összegének elosztásáról a koordinációs tanács határoz, összes tagjának egyszerű többségi szavazásával. Ha az előző mondat szerinti határozatot nem fogadja el, az 1. bekezdés szerinti anyagi támogatás teljes összegét úgy kell elosztani, hogy minden szakmai tanács az anyagi támogatás egy harmadát kapja meg.
(3) A szakmai tanácsok hatáskörükben eljárva döntenek a 7. § 1. bek. szerint folyósított anyagi támogatás összegéről a pénzeszközök terjedelméig, amely az 1. és 2. bekezdések szerint megilleti őket.

23. §
A személyes adatok feldolgozása
(1) A kérvények, kérvényezők és kedvezményezettek nyilvántartása vezetésének céljaira az Alap jogosult azon természetes személyek személyes adatainak megszerzésére és feldolgozására, akik kérvényezők vagy kedvezményezettek, a következő terjedelemben: keresztnév, vezetéknév, születési dátum, állandó lakhely címe és pénzforgalmi számla száma, valamint további adatok, amelyek a 17. és 19. § szerinti feladatok és célok teljesítéséhez szükségesek.
(2) Az Alap jogosult egyéves időtartamra azon természetes személy személyes adatainak nyilvánosságra hozatalára, aki kérvényező vagy kedvezményezett a következő terjedelemben: keresztnév, vezetéknév és állandó lakhely címe.
(3) A személyes adatok, melyeket az Alap a jelen törvény szerint megszerez, védelem hatálya alá tartoznak külön jogszabály szerint;32) Az Alap csak a jelen törvény szerinti célokra dolgozhatja fel azokat.

Közös és átmeneti rendelkezések

24. §
Közös rendelkezések
(1) A jelen törvény szerinti eljárásra nem vonatkozik a közigazgatási eljárásról szóló általános előírás,33) hacsak a 2. bekezdés másként nem rendelkezik.
(2) A jelen törvény szerinti iratok kézbesítésére megfelelően alkalmazandók a közigazgatási eljárásról szóló általános előírás rendelkezései.34)

25. §
Átmeneti rendelkezések
(1) Az Alap a 17. § szerinti, a kérvények benyújtására vonatkozó első felhívását 2017. december 31-ig teszi közzé.
(2) A 17. § szerinti kérvények 2018. január 1-től nyújthatók be az Alapnak.
(3) A kulturális minisztérium az állami költségvetésből az Alapba először 2018-ban folyósít hozzájárulást.
(4) Az igazgató a 7. § 8. bek. szerinti első felhívást legkésőbb 2017. augusztus 18-ig teszi közzé. Az igazgató a szakmai tanácsok tagjait legkésőbb 2017. október 15-ig nevezi ki. A kulturális miniszter és az igazgató az igazgatótanács tagjait legkésőbb 2017. október 31-ig nevezik ki.
(5) A Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma a 2017. évben az Alapnak rendkívüli hozzájárulást nyújt, amely az Alap 2017. évi működését rendeltetett biztosítani.
(6) A kulturális miniszter legkésőbb 2017. július 31-ig kinevezi az igazgatót és a felügyelőbizottság tagjait.
(7) A nemzeti kisebbségek szervezeteinek gyűlései a szakmai tanácsok jelöltjeire tett, 7. § 6. bek. szerinti javaslataikat legkésőbb 2017. szeptember 30-ig nyújtják be az igazgatónak.
(8) A koordinációs tanácsok és szakmai tanácsok, a 7. § 10. bek. szerint, legkésőbb 2017. október 31-ig megválasztják az igazgatótanács tagjait. Az igazgató az igazgatótanács első ülését legkésőbb 2017. november 15-ig összehívja. Az igazgató az igazgatótanács első ülésén irányítja az igazgatótanács elnökének megválasztását.
(9) Az igazgatótanács 2017. december 15-ig jóváhagyja az Alap alapszabályzatát.


VI. cikkely
A jelen törvény 2017. július 1-jén lép hatályba, kivéve a II. és III. cikkelyeket, valamint az V. cikkely 6., 13. és 19. pontjait, amelyek 2018. január 1-jén lépnek hatályba.


Andrej Kiska s. k.
Andrej Danko s. k.
Robert Fico s. k.


1) A Tt. többször módosított, 431/2002. sz. törvényének 19. §, a számvitelről.
2) A Tt. 176/2004. sz. törvénye a közintézmények vagyonával való rendelkezésről és a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 259/1993. sz. törvényének módosításáról, a Szlovák Erdészeti Kamaráról, módosítva a Tt. többször módosított, 464/2002. sz. törvényével.
3) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 13/1993. sz. , a művészeti alapokról szóló törvényének 4. §.
4) A Tt. 516/2008. sz., az Audiovizuális Alapról, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényének 3. §, módosítva a Tt. 374/2013.sz. törvényével.
5) A Tt. 284/2014. sz. a Művészettámogatási Alapról szóló törvényének 3. §, és a Tt. 434/2010. sz., a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának hatáskörébe tartozó dotációk nyújtásáról szóló törvényének módosításáról és kiegészítéséről, módosítva a Tt. 79/2013 sz. törvényével.
6) A Tt. többször módosított, 552/2003. sz. törvénye a közérdekű munkavégzésről.
7) A Tt. többször módosított, 552/2003. sz. törvényének 9. §.
8) A Tt. többször módosított, 552/2003. sz. törvényének 8. §.
9) Például a többször módosított Munka Törvénykönyve, a Tt. többször módosított, 552/2003. sz. törvénye.
10) A többször módosított Munka Törvénykönyvének 223. – 228.a §.
11) A Tt. többször módosított, 283/2002. sz. törvénye az útiköltségekről.
12) Például a Tt. többször módosított, 176/2004. sz. törvénye, a Tt. 358/2015. sz. törvénye egyes kapcsolatok rendezéséről az állami segítség és a minimális segítség területén, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről (az állami segítségnyújtásról szóló törvény).
13) Például az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107 – 109. cikkelyei (Az EU HK C 326, 2012. 10. 26.), a Bizottság 651/2014 (EU) rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (Az EU HK L 187, 2014. 6. 26.), a Tt. 358/2015 . sz. törvénye.
14) A Tt. többször módosított, 540/2001. sz., az állami statisztikáról szóló törvényének 18. § 3. bek.,.
15) A többször módosított Büntetőtörvénykönyv 212. – 249.a §.
16) A Tt. többször módosított, 7/2005. sz. törvénye, a fizetésképtelenségről és szerkezetátalakításról, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről.
17) A többször módosított Kereskedelmi Törvénykönyv 70 – 75.a §.
18) Például a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának többször módosított 233/1995. sz. törvénye a bírósági végrehajtókról és a végrehajtási tevékenységről (Végrehajtási Rendtartás), valamint további törvények módosításáról és kiegészítéséről, a Tt. többször módosított, 563/2009. sz. törvénye az adózás rendjéről (adózási rendtartás), valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről.
19) A Tt. többször módosított, 82/2005. sz. törvénye az illegális munkáról és illegális foglalkoztatásról, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről.
20) A Tt. 91/2016. sz. törvényének 17. §, a jogi személyek büntetőjogi felelősségéről, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről.
21) A Tt. 91/2016. sz. törvényének 18. §.
22) A Tt. 315/2016. sz. törvényének 18. § a közszféra partnereinek jegyzékéről, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről.
23) A Tt. 91/2016. sz. törvényének 5. §.
24) A Tt. 492/2009. sz. törvényének 2. § 9. bek., a pénzforgalmi szolgáltatásokról, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről.
25) A Tt. többször módosított, 483/2001. sz. törvényének 2. § 1., 5. és 8. bek., a bankokról, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről.
26) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a Szlovák Köztársaság államnyelvéről szóló többször módosított, 270/1995. sz. törvényének 3. §,.
27) A Tt. többször módosított, 291/2002. sz. törvényének 2.a § 1. bek. m) pontja, az Államkincstárról, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről.
28) A Tt. többször módosított, 431/2002. sz. törvénye.
29) A Tt. 423/2015 sz. törvénye, a hiteles könyvvizsgálatról, valamint a Tt. számvitelről szóló, 431/2002. sz. törvényének módosításáról és kiegészítéséről, módosítva a Tt. 91/2016. sz. törvényével.
30) A Tt. többször módosított, 431/2002. sz. törvényének 23. §.
31) A Tt. 357/2015. sz. törvénye a pénzügyi ellenőrzésről, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről.
32) A Tt. 122/2013. sz. törvénye a személyes adatok védelméről, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről, módosítva a Tt. 84/201. sz. törvényével.
33) A Tt. többször módosított 71/1967. sz. törvénye a közigazgatási eljárásról (közigazgatási rendtartás).
34) A Tt. 71/1967. sz. törvényének 24. és 25. §, módosítva a Tt. 527/2003. sz. törvényével.
Časová verzia účinná od 1. júla 2017 2018. augusztus 31-ig

138/2017 Z. z.


Zákon
O FONDE NA PODPORU KULTÚRY NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN
a o zmene a doplnení niektorých zákonov


z 10. mája 2017


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
(1) Zriaďuje sa Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) ako verejnoprávna inštitúcia na účel
a) zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín,
b) výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám,
c) zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám (ďalej len „interkultúrny dialóg a porozumenie“) .
(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

§ 2
Činnosť fondu
Fond vykonáva tieto činnosti:
a) poskytuje finančné prostriedky na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít v súlade s účelmi podľa § 1 ods. 1 s cieľom
1. vzniku takýchto aktivít a
2. šírenia a prezentácie výsledkov takýchto aktivít v Slovenskej republike a v zahraničí,
b) monitoruje podporené projekty,
c) vedie evidenciu
1. žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov (ďalej len „žiadosť“),
2. žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov (ďalej len „žiadateľ“) a
3. prijímateľov finančných prostriedkov (ďalej len „prijímateľ“),
d) spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami a inými osobami v záujme vytvárania priaznivých podmienok na rozvoj aktivít podľa písmena a),
e) spolupracuje s partnerskými organizáciami v zahraničí,
f) kontroluje plnenie zmluvných záväzkov a vymáha pohľadávky vyplývajúce zo zmlúv podľa § 19 uzatvorených s prijímateľmi.

§ 3
Orgány fondu
Orgánmi fondu sú
a) riaditeľ,
b) odborné rady,
c) dozorná komisia,
d) správna rada.

§ 4
Riaditeľ
(1) Riaditeľ je štatutárnym orgánom fondu a výkonným orgánom fondu. Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností ním poverený zástupca.
(2) Riaditeľ
a) riadi činnosť fondu,
b) predkladá správnej rade na schválenie zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí,
c) predkladá správnej rade na schválenie zásady poskytovania finančných prostriedkov,
d) schvaľuje rozpočet fondu na príslušné rozpočtové obdobie a jeho zmeny počas príslušného rozpočtového obdobia na základe stanoviska dozornej komisie,
e) rozhoduje o poskytnutí finančných prostriedkov podľa § 2 písm. a) na základe stanoviska odbornej rady,
f) zabezpečuje organizačnú činnosť a administratívno-technickú činnosť fondu a riadi činnosť kancelárie fondu (ďalej len „kancelária“) ,
g) predkladá správnej rade na schválenie návrh štatútu fondu, organizačného poriadku fondu, rokovacieho poriadku odborných rád, rokovacieho poriadku správnej rady a ďalších vnútorných predpisov fondu okrem rokovacieho poriadku dozornej komisie,
h) predkladá správnej rade na schválenie výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom,1)
i) zabezpečuje vypracovanie príslušných schém štátnej pomoci,
j) vymenúva a odvoláva členov odborných rád,
k) vymenúva a odvoláva jedného člena správnej rady,
l) rozhoduje o nakladaní s majetkom fondu podľa osobitného predpisu,2)
m) rozhoduje o odpísaní pohľadávok fondu alebo o odpustení dlhu, podľa osobitného predpisu,2)
n) prijíma rozhodnutia k návrhom a stanoviskám dozornej komisie,
o) rozhoduje o novom návrhu zmluvy podľa § 19 ods. 5,
p) rozhoduje o všetkých ostatných otázkach, ktoré nepatria do pôsobnosti ostatných orgánov fondu.
(3) Riaditeľ má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach správnej rady, odborných rád a koordinačnej rady.
(4) Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná s funkciou
a) prezidenta Slovenskej republiky,
b) poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
c) člena vlády Slovenskej republiky,
d) štátneho tajomníka,
e) generálneho tajomníka služobného úradu,
f) predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,
g) predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
h) predsedu samosprávneho kraja,
i) primátora a starostu,
j) prokurátora,
k) sudcu,
l) člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky v oblasti kultúry,
m) člena orgánov umeleckých fondov,3)
n) člena orgánov Audiovizuálneho fondu4) a Fondu na podporu umenia,5)
o) člena správnej rady fondu, odbornej rady fondu a dozornej komisie fondu.
(5) Riaditeľa vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister kultúry“). Vymenúva ho na základe výberového konania.
(6) Riaditeľ nesmie vykonávať funkciu v žiadnom orgáne politickej strany alebo v orgáne politického hnutia, vystupovať v jeho mene alebo pôsobiť v jeho prospech.
(7) Na pracovnoprávne vzťahy riaditeľa sa vzťahuje osobitný predpis.6)
(8) Ak nie je riaditeľ vymenovaný alebo ak sa výkon jeho funkcie skončil a ešte nie je vymenovaný nový riaditeľ, činnosti a úlohy riaditeľa vykonáva do vymenovania nového riaditeľa zamestnanec kancelárie, ktorého určí minister kultúry.
(9) Minister kultúry vyhlási výberové konanie na neobsadené miesto riaditeľa do 30 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie riaditeľa.

§ 5
Predpoklady na výkon funkcie riaditeľa
(1) Za riaditeľa je možné vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná,
c) má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa,
d) má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti kultúry, umenia alebo v oblastiach so zameraním na problematiku národnostných menšín,
e) má najmenej päťročnú prax v riadiacej funkcii,
f) nevykonáva funkciu podľa § 4 ods. 4 alebo činnosť podľa osobitného predpisu,7) alebo predloží čestné vyhlásenie podľa odseku 3 písm. f), že túto funkciu alebo činnosť prestane vykonávať do 30 dní od vymenovania,
g) spĺňa predpoklady ustanovené pre výkon práce vo verejnom záujme osobitným predpisom,6)
h) úspešne absolvovala výberové konanie.
(2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti o zaradenie do výberového konania.
(3) K žiadosti o zaradenie do výberového konania na funkciu riaditeľa uchádzač prikladá
a) projekt rozvoja fondu,
b) výpis z registra trestov podľa odseku 2,
c) štruktúrovaný životopis,
d) doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
e) doklad, ktorý preukazuje splnenie podmienky odbornej praxe podľa odseku 1 písm. d) a splnenie podmienky praxe v riadiacej funkcii podľa odseku 1 písm. e),
f) čestné vyhlásenie, že nevykonáva funkciu podľa § 4 ods. 4 alebo činnosť podľa osobitného predpisu7) alebo čestné vyhlásenie, že do 30 dní od vymenovania prestane túto funkciu alebo činnosť vykonávať.
(4) Funkčné obdobie riaditeľa je štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za riaditeľa najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.

§ 6
Skončenie výkonu funkcie riaditeľa
(1) Výkon funkcie riaditeľa sa skončí
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi kultúry, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
c) odvolaním z funkcie,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2) Minister kultúry riaditeľa odvolá, ak
a) bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c) porušil ustanovenie tohto zákona, alebo ustanovenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa nakladania s verejnými prostriedkami alebo s majetkom verejnoprávnej inštitúcie,
d) vykonáva funkciu alebo činnosť, ktorá je podľa § 4 ods. 4 alebo osobitného predpisu7) nezlučiteľná s výkonom funkcie riaditeľa alebo napriek čestnému vyhláseniu podľa § 5 ods. 3 písm. f) takúto funkciu alebo činnosť vykonáva aj po uplynutí 30 dní od vymenovania.
(3) Minister kultúry môže riaditeľa odvolať, ak
a) nevykonáva svoju funkciu viac ako tri po sebe nasledujúce mesiace,
b) porušil povinnosti alebo obmedzenia zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu,8)
c) porušil ustanovenia iných zákonov súvisiacich s výkonom jeho funkcie.9)

§ 7
Odborné rady
(1) Odborné rady posudzujú žiadosti a odporúčajú riaditeľovi projekty na podporu vrátane výšky finančných prostriedkov fondu, ktoré majú byť poskytnuté na konkrétny projekt.
(2) Pri určovaní výšky finančných prostriedkov podľa odseku 1 sú odborné rady viazané objemom disponibilných finančných prostriedkov pripadajúcim na príslušnú odbornú radu podľa § 22 a prioritami určenými podľa § 21 ods. 2.
(3) Odborné rady určujú v oblasti svojho pôsobenia priority podpory na príslušný kalendárny rok a zameranie predkladaných projektov a spolupracujú pri príprave výziev na podávanie žiadostí.
(4) Vo fonde sa podľa oblasti pôsobenia zriaďujú
a) odborné rady kultúry bulharskej národnostnej menšiny, odborné rady kultúry českej národnostnej menšiny, odborné rady kultúry chorvátskej národnostnej menšiny, odborné rady kultúry maďarskej národnostnej menšiny, odborné rady kultúry moravskej národnostnej menšiny, odborné rady kultúry nemeckej národnostnej menšiny, odborné rady kultúry poľskej národnostnej menšiny, odborné rady kultúry rómskej národnostnej menšiny, odborné rady kultúry rusínskej národnostnej menšiny, odborné rady kultúry ruskej národnostnej menšiny, odborné rady kultúry srbskej národnostnej menšiny, odborné rady kultúry ukrajinskej národnostnej menšiny a odborné rady kultúry židovskej národnostnej menšiny,
b) odborná rada interkultúrneho dialógu a porozumenia.
(5) Odborné rady podľa odseku 4 majú päť členov. Odborné rady podľa odseku 4 písm. a) sa zriaďujú tak, že za každú prioritnú oblasť uvedenú v odseku 9 sa zriadi jedna odborná rada, ak zhromaždenie organizácií podľa odseku 10 nerozhodne inak.
(6) Nadpolovičnú väčšinu členov odbornej rady podľa odseku 4 písm. a) vymenúva riaditeľ z kandidátov zvolených zhromaždením organizácií príslušných národnostných menšín podľa odsekov 9 a 10. Ostatných členov odbornej rady podľa odseku 4 písm. a) a všetkých členov odbornej rady podľa odseku 4 písm. b) vymenúva riaditeľ bez návrhu.
(7) Ak zhromaždenie organizácií príslušnej národnostnej menšiny nenavrhne dostatočný počet kandidátov na členov odbornej rady podľa odseku 6, zvyšných členov vymenuje riaditeľ aj bez návrhu. Rovnaký postup sa uplatní aj vtedy, ak zhromaždenie navrhne kandidáta, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 8 ods.1.
(8) Za organizáciu príslušnej národnostnej menšiny sa na účely tohto zákona považuje právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá preukázateľne pôsobí v oblastiach podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) najmenej tri roky a ktorá sa prihlási na výzvu riaditeľa a v prihláške uvedie,
a) v ktorej z prioritných oblastí uvedených v odseku 9 vykonáva svoju činnosť,
b) ku ktorej národnostnej menšine patrí,
c) že potvrdzuje svoj záujem podieľať sa na výbere a voľbe kandidátov na členov odborných rád.
(9) Riaditeľ zvolá zhromaždenie organizácií, ktoré sa prihlásili podľa odseku 8 na jeho výzvu, a to osobitne za každú národnostnú menšinu. Zhromaždenie zvolí kandidátov na členov odborných rád, troch za každú z týchto prioritných oblastí:
a) kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum,
b) literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť,
c) divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie.
(10) Zhromaždenie organizácií môže nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných rozhodnúť, že za príslušnú národnostnú menšinu sa zriadi len jedna odborná rada spoločná pre všetky prioritné oblasti. Zhromaždenie organizácií do jednej spoločnej odbornej rady zvolí troch kandidátov, jedného za každú z prioritných oblastí podľa odseku 9.
(11) Odborné rady podľa odseku 5 zriadené za každú prioritnú oblasť podľa odseku 9 pre príslušnú národnostnú menšinu tvoria koordinačnú radu. Koordinačná rada volí člena správnej rady podľa § 13 ods. 2, rozhoduje o rozdelení finančných prostriedkov podľa § 22 ods. 2 a môže rozhodovať o prioritách podpory pre národnostnú menšinu na príslušný kalendárny rok, ak ju na to splnomocnia odborné rady tvoriace koordinačnú radu. Rokovanie koordinačnej rady zvoláva na návrh odbornej rady riaditeľ. Rokovania koordinačnej rady vedie predseda koordinačnej rady zvolený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov koordinačnej rady. Ak koordinačná rada rozhoduje o prioritách podpory pre príslušnú národnostnú menšinu, na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých členov koordinačnej rady.
(12) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví postup a organizáciu zvolania zhromaždenia organizácií a možné postupy pri organizácii volieb kandidátov na členov odborných rád a podrobnosti o predkladaní návrhov organizácií na voľbu a menovanie kandidátov za členov odborných rád.
(13) Odborná rada si spomedzi svojich členov volí predsedu, ktorý zvoláva a vedie rokovania príslušnej odbornej rady. Predsedu odbornej rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený člen odbornej rady.

§ 8
Členstvo v odbornej rade
(1) Za člena odbornej rady podľa § 7 ods. 4 písm. a) môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá
a) má najmenej trojročnú prax v oblasti kultúry alebo vedy,
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c) je bezúhonná.
(2) Za člena odbornej rady podľa § 7 ods. 4 písm. b) môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá
a) má najmenej trojročnú prax v oblasti podľa § 1 ods.1 písm. c),
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c) je bezúhonná.
(3) Člen odbornej rady nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.
(4) Funkčné obdobie člena odbornej rady je dva roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena odbornej rady aj opakovane. Funkčné obdobie člena odbornej rady sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku mandátu člena odbornej rady, na ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania.
(5) Členstvo v odbornej rade je nezastupiteľné.
(6) Člen odbornej rady je v pracovnoprávnom vzťahu10) k fondu. Na pracovnoprávny vzťah člena odbornej rady k fondu sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce.
(7) Člen odbornej rady má právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.11)
(8) Funkcia člena odbornej rady je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa a funkciou člena dozornej komisie.
(9) Z posudzovania žiadosti je vylúčený člen odbornej rady, ktorý je žiadateľom, štatutárnym orgánom žiadateľa alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa.
(10) Funkcia člena odbornej rady sa skončí
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) odvolaním z funkcie,
c) vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie riaditeľovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(11) Člena odbornej rady riaditeľ odvolá, ak člen odbornej rady prestane spĺňať kritériá podľa odseku 1 alebo odseku 2 alebo poruší zákaz podľa odseku 3.

§ 9
Dozorná komisia
(1) Dozorná komisia ako kontrolný orgán fondu
a) dohliada na dodržiavanie povinností fondu podľa tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov12) a vnútorných predpisov fondu,
b) vykonáva kontrolu riadneho a účelného hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu, použitia finančných prostriedkov a nakladania s majetkom fondu,
c) vyjadruje stanovisko k návrhu rozpočtu, k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu; tieto stanoviská predkladá správnej rade a riaditeľovi,
d) vyjadruje stanovisko k nakladaniu s majetkom fondu pred rozhodnutím riaditeľa,
e) vyjadruje stanovisko k návrhom na odpísanie pohľadávok fondu alebo na odpustenie dlhu pred rozhodnutím riaditeľa,
f) oboznamuje riaditeľa s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami,
g) podáva riaditeľovi návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
h) volí predsedu dozornej komisie na funkčné obdobie dvoch rokov,
i) schvaľuje rokovací poriadok dozornej komisie.
(2) Členovia dozornej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov súvisiacich s hospodárením a nakladaním s majetkom fondu. Riaditeľ je povinný poskytnúť takéto doklady členom dozornej komisie bezodkladne.

§ 10
Zloženie dozornej komisie a členstvo v dozornej komisii
(1) Dozorná komisia má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister kultúry.
(2) Minister kultúry vymenúva členov dozornej komisie takto:
a) jedného člena na návrh ministra financií Slovenskej republiky,
b) jedného člena na návrh príslušného výboru Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,
c) jedného člena na návrh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a
d) dvoch členov bez návrhu.
(3) Za člena dozornej komisie je možné vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná,
c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo a
d) má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti ekonómie, manažmentu alebo práva.
(4) Funkcia člena dozornej komisie je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa a s členstvom v odbornej rade a správnej rade.
(5) Člen dozornej komisie je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom.
(6) Členstvo v dozornej komisii je nezastupiteľné.
(7) Dozorná komisia si spomedzi svojich členov volí predsedu, ktorý vedie rokovania dozornej komisie. Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje nim poverený člen dozornej komisie.
(8) Členovi dozornej komisie patrí za výkon funkcie mesačná odmena vo výške jednej pätiny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
(9) Člen dozornej komisie má právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.11)

§ 11
Funkčné obdobie člena dozornej komisie
(1) Funkčné obdobie člena dozornej komisie je štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena dozornej komisie najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
(2) Funkčné obdobie člena dozornej komisie sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku mandátu člena dozornej komisie, na ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania.

§ 12
Skončenie členstva v dozornej komisii
(1) Členstvo v dozornej komisii sa skončí
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi kultúry, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
c) odvolaním z funkcie; členstvo zaniká dňom určeným v odvolaní z funkcie člena dozornej komisie,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2) Minister kultúry člena dozornej komisie odvolá, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony ,
c) nevykonáva funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace alebo
d) nevykonáva funkciu v súlade s podmienkami podľa § 10 ods. 4 a 5.
(3) Minister kultúry môže odvolať člena dozornej komisie aj bez uvedenia dôvodu.

§ 13
Správna rada
(1) Správna rada
a) schvaľuje na návrh riaditeľa zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí,
b) schvaľuje na návrh riaditeľa zásady poskytovania finančných prostriedkov,
c) schvaľuje na návrh riaditeľa štatút fondu,
d) schvaľuje na návrh riaditeľa organizačný poriadok fondu , rokovací poriadok odborných rád, rokovací poriadok správnej rady a ďalšie vnútorné predpisy fondu, ktorých schvaľovanie nie je podľa tohto zákona zverené do kompetencie iných orgánov fondu,
e) schvaľuje na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom,1)
f) volí spomedzi svojich členov predsedu správnej rady.
(2) Správna rada má 15 členov. Koordinačná rada alebo odborná rada podľa § 7 ods. 10 volí a odvoláva spomedzi svojich členov člena správnej rady tak, aby za každú národnostnú menšinu bol zvolený jeden člen správnej rady; na zvolenie člena správnej rady sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov koordinačnej rady alebo odbornej rady podľa § 7 ods. 10. Takto zvolený člen správnej rady môže byť odvolaný len koordinačnou radou alebo odbornou radou podľa § 7 ods. 10, ktorá ho zvolila. Jedného člena správnej rady vymenúva a odvoláva minister kultúry a jedného člena správnej rady vymenúva a odvoláva riaditeľ. Členstvo v správnej rade je nezastupiteľné.
(3) Členom správnej rady nemôže byť riaditeľ alebo člen dozornej komisie.
(4) Člen správnej rady je v pracovnoprávnom vzťahu10) k fondu; na pracovnoprávny vzťah člena správnej rady k fondu sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce. Člen správnej rady má právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.11)
(5) Podrobnosti o rokovaní a rozhodovaní správnej rady upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje správna rada.
(6) Funkčné obdobie člena správnej rady je štyri roky. Funkčné obdobie člena správnej rady sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku mandátu člena správnej rady, na ktorého miesto bol zvolený alebo vymenovaný, najskôr však dňom jeho zvolenia alebo vymenovania.
(7) Funkčné obdobie člena správnej rady sa skončí
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie tomu orgánu fondu , ktorý člena správnej rady zvolil, ministrovi kultúry alebo riaditeľovi, ak bol člen správnej rady vymenovaný ministrom kultúry alebo riaditeľom, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
c) zánikom členstva v príslušnej odbornej rade,
d) skončením pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca fondu,
e) odvolaním,
f) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(8) Správna rada si spomedzi svojich členov volí predsedu, ktorý vedie rokovania správnej rady. Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje nim poverený člen správnej rady.
(9) Koordinačná rada alebo odborná rada podľa § 7 ods. 10 môže člena správnej rady, ktorého do funkcie zvolila, odvolať, ak sa nezúčastnil na dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutiach správnej rady. Minister kultúry alebo riaditeľ môže člena správnej rady, ktorého vymenoval, odvolať aj bez udania dôvodu.
(10) Podrobnosti o voľbe a odvolaní člena správnej rady ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo kultúry.

§ 14
Kancelária
(1) Kancelária vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti fondu.
(2) Kancelária preskúmava úplnosť predkladaných žiadostí a žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 17 ods. 8, predkladá odborným radám na posudzovanie. Pri žiadostiach, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa § 17 ods. 8, postupuje kancelária podľa § 17 ods. 9.

§ 15
Poskytovanie finančných prostriedkov
(1) Fond poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 písm. a) na podporu projektov v týchto oblastiach:
a) kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť,
b) edičná činnosť,
c) aktivity divadiel, umeleckých súborov a kultúrnych inštitúcií,
d) umelecká tvorba,
e) veda v oblasti kultúry, života a histórie národnostných menšín,
f) záujmová činnosť a využitie voľného času,
g) zahraničná prezentácia kultúry národnostných menšín,
h) podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia,
i) podpora identifikácie a spoznávania spoločných kultúrnych hodnôt a tradícií,
j) podpora výmenných programov, pobytov a spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež,
k) ochrana, odborné spracovanie a digitalizácia kultúrneho dedičstva národnostných menšín,
l) kreatívny priemysel,
m) podpora rozvoja používania jazykov národnostných menšín.
(2) Fond poskytuje finančné prostriedky formou
a) dotácie alebo
b) štipendia.
(3) Fond poskytuje finančné prostriedky formou štipendia len fyzickým osobám na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít v súlade s účelmi podľa § 1 ods. 1. Štipendium je účelovo viazaná nenávratná finančná podpora, ktorú fond vypláca jednorazovo alebo opakovane počas presne určeného časového obdobia v súlade so zmluvou uzavretou podľa § 19.
(4) Na poskytnutie finančných prostriedkov fondom nie je právny nárok.
(5) Fond nemôže poskytnúť finančné prostriedky na
a) krytie straty z činnosti osôb,
b) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
d) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.
(6) Fond môže ako podmienku poskytnutia dotácie určiť povinnosť žiadateľa písomne preukázať, že má na financovanie projektu, na ktorý požaduje finančné prostriedky, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov. Výšku spolufinancovania určí fond v rámci zásad poskytovania finančných prostriedkov a priorít podpory podľa § 7 ods. 3 na konkrétne obdobie.
(7) O poskytnutí finančných prostriedkov rozhodne riaditeľ do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti, ktorá je úplná, na základe odporúčania odbornej rady. Riaditeľ rozhodne o
a) poskytnutí finančných prostriedkov, ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu žiadosť odborná rada odporučila a ak je to v súlade s týmto zákonom a v súlade pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,13)
b) neposkytnutí finančných prostriedkov, ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu žiadosť odborná rada neodporučila alebo ak to nie je v súlade s týmto zákonom alebo s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.13)
(8) Rozhodnutie riaditeľa podľa odseku 7 fond zverejní na svojom webovom sídle v súlade s § 23; rozhodnutie podľa odseku 7 písm. b) obsahuje aj dôvod neposkytnutia finančných prostriedkov. Proti rozhodnutiu podľa odseku 7 nie je možné sa odvolať.
(9) Na základe rozhodnutia podľa odseku 7 písm. a) fond vypracuje a predloží žiadateľovi návrh zmluvy podľa § 19.

§ 16
Žiadateľ
(1) Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov alebo právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je realizácia kultúrnych alebo iných aktivít špecifikovaných vo výzve na podávanie žiadostí v súlade s účelmi podľa § 1 ods. 1.
(2) Finančné prostriedky je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý
a) poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného zákona,14)
b) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku,15)
c) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii alebo nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,16)
d) nie je v likvidácii,17)
e) nie je proti nemu vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,18)
f) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, rozpočtami obcí, rozpočtami vyšších územných celkov, rozpočtom Fondu na podporu umenia alebo rozpočtom Audiovizuálneho fondu,
g) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,19) ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba- podnikateľ,
h) nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie alebo na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
i) predložil vyúčtovanie finančných prostriedkov z predchádzajúcich období,
j) vrátil fondu finančné prostriedky podľa § 19 ods.10,
k) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, ak je žiadateľom právnická osoba,20)
l) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európske únie, ak je žiadateľom právnická osoba,21)
m) je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,22) ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.22)
(3) Splnenie podmienok podľa odseku 2 sa preukazuje
a) vyhlásením žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 2 písm. a), c) až j), ktoré je súčasťou žiadosti,
b) výpisom z registra trestov splnenie podmienky podľa odseku 2 písm. b), k) a l),
c) dokladmi uvedenými v § 19 ods. 6 splnenie podmienky podľa odseku 2 písm. c) až e), g) a h).
(4) Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, ju nesmie previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
(5) Žiadateľom nemôže byť
a) člen dozornej komisie alebo riaditeľ ani im blízka osoba,
b) právnická osoba, ktorej členom riadiacich orgánov, kontrolných orgánov alebo dozorných orgánov alebo štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu je člen dozornej komisie, riaditeľ, alebo im blízka osoba,
c) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry.

§ 17
Podávanie žiadostí
(1) Fond môže poskytnúť finančné prostriedky na základe písomnej žiadosti. Formulár žiadosti zverejňuje fond na svojom webovom sídle. Žiadateľ v žiadosti uvedie, o akú formu poskytnutia finančných prostriedkov a v akej sume žiada.
(2) Prílohou k žiadosti o dotáciu je
a) popis projektu,
b) celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov,
c) doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, okrem žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok ,
d) doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie prevádzkovať živnosť alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie podnikať, ak je žiadateľom fyzická osoba- podnikateľ,
e) doklad o splnení podmienky podľa § 15 ods. 6,
f) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, okrem právnickej osoby, ktorá nie je trestne zodpovedná podľa osobitného predpisu;23)
g) doklad o zriadení platobného účtu24) žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,25) na ktorý žiadateľ žiada poukázať finančné prostriedky,
h) potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti podľa § 18,
i) iné doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ktoré fond špecifikuje vo výzve na podávanie žiadostí.
(3) Prílohu podľa odseku 2 písm. c) je žiadateľ povinný predložiť k prvej žiadosti ktorú podáva v kalendárnom roku fondu ako originál alebo ako úradne osvedčenú kópiu. Prílohu podľa odseku 2 písm. d) je žiadateľ povinný predložiť k prvej žiadosti ktorú podáva v kalendárnom roku fondu ako originál alebo ako úradne osvedčenú kópiu nie staršiu ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti. Ak nenastali žiadne zmeny v dokladoch podľa prvej vety alebo druhej vety, je žiadateľ oprávnený v ďalších žiadostiach uviesť len odkaz na žiadosť, ku ktorej doklad predložil. Ak nastala zmena v dokladoch podľa prvej vety alebo druhej vety, je žiadateľ povinný priložiť zmenený doklad k najbližšej žiadosti podávanej po zmene dokladu.
(4) Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku Slovenskej republiky, žiadateľ je povinný predložiť aj ich preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí, ak sú prílohy podľa odseku 2 vyhotovené v českom jazyku.26)
(5) Žiadosti sa podávajú v termínoch určených fondom, ktoré fond špecifikuje pre dané časové obdobie vo výzve na podávanie žiadostí.
(6) Ak sa na realizácii jedného projektu podieľa viacero osôb, žiadateľom na tento projekt môže byť len jedna osoba, ktorá je na tento účel písomne splnomocnená ostatnými zúčastnenými osobami. Splnomocnenie musí byť úradne osvedčené.
(7) Prílohou k žiadosti o štipendium sú prílohy podľa odseku 2 písm. a), f), g) a i).
(8) Po doručení žiadosti fondu skontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa § 16, či je podaná žiadosť správne vyplnená a obsahuje prílohy podľa odseku 2 alebo odseku 7. Súčasne kancelária preskúma úplnosť rozpočtu a súlad žiadosti so zásadami poskytovania finančných prostriedkov schválených správnou radou podľa § 13 ods. 1 písm. b).
(9) Ak žiadosť nie je správne vyplnená, neobsahuje prílohy podľa odseku 2 alebo odseku 7 alebo má iné nedostatky, fond písomne vyzve žiadateľa na doplnenie alebo na opravu žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie alebo na opravu žiadosti.
(10) Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorá nie je vyplnená správne, neobsahuje prílohy podľa odseku 2 alebo odseku 7 alebo má iné nedostatky a žiadateľ ju nedoplnil alebo neopravil ani v dodatočnej lehote podľa odseku 9, kancelária vyradí z rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi. Rovnako postupuje kancelária aj vtedy, ak podľa predloženého rozpočtu projektu zistí, že žiadosť nie je v súlade so zásadami poskytovania finančných prostriedkov schválených správnou radou podľa § 13 ods. 1 písm. b).
(11) Žiadosť, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 8, postúpi kancelária príslušnej odbornej rade na posúdenie. Odborná rada žiadosť spolu s jej písomným hodnotením predkladá riaditeľovi na rozhodnutie.

§ 18
Administratívny poplatok za spracovanie žiadosti
(1) Za spracovanie žiadosti vo forme dotácie je žiadateľ povinný zaplatiť na účet fondu administratívny poplatok.
(2) Administratívny poplatok je 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 eur a najviac 1 000 eur.

§ 19
Zmluva
(1) Fond poskytuje finančné prostriedky podľa § 15 ods. 2 na základe písomnej zmluvy uzavretej so žiadateľom.
(2) Zmluvou sa zaväzuje fond poskytnúť žiadateľovi finančné prostriedky na určený účel za podmienok ustanovených týmto zákonom a fondom a žiadateľ sa zaväzuje tieto finančné prostriedky použiť v súlade s určeným účelom a podmienkami a hodnoverne preukázať fondu ich použitie podľa zmluvy.
(3) Zmluva obsahuje
a) identifikačné údaje zmluvných strán,
b) predmet zmluvy,
c) účel poskytnutia finančných prostriedkov,
d) popis projektu a jeho názov,
e) sumu poskytnutých finančných prostriedkov,
f) podmienky poskytnutia a použitia finančných prostriedkov,
g) podmienky vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov,
h) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
i) ostatné dohodnuté náležitosti súvisiace s poskytnutím finančných prostriedkov.
(4) Fond do 30 dní od vydania rozhodnutia riaditeľa o poskytnutí finančných prostriedkov doručí žiadateľovi návrh zmluvy. Ak žiadateľ najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu zmluvy tento návrh neprijme, návrh zmluvy zaniká.
(5) Ak žiadateľ príjme návrh zmluvy s dodatkami, výhradami, obmedzeniami alebo inými zmenami, považuje sa takéto prijatie za nový návrh zmluvy. Riaditeľ do 30 dní od predloženia nového návrhu zmluvy rozhodne o jeho prijatí alebo zamietnutí. Nový návrh zmluvy nesmie obsahovať dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny týkajúce sa zmluvných náležitostí podľa odseku 3 písm. b) až e).
(6) Na účely poskytnutia finančných prostriedkov je žiadateľ, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, povinný pred podpisom zmluvy doručiť fondu potvrdenia, nie staršie ako tri mesiace, a to
a) potvrdenie príslušného súdu o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, v reštrukturalizácii
alebo v likvidácii, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie alebo nebol voči žiadateľovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
b) potvrdenie príslušného súdu alebo príslušného daňového úradu o tom, že sa voči žiadateľovi nevedie exekučné konanie alebo daňové exekučné konanie,
c) potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
d) potvrdenie každej zdravotnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie,
e) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu o tom, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,
f) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.
(7) Uzavretím zmluvy sa žiadateľ stáva prijímateľom.
(8) Poskytnuté finančné prostriedky môže prijímateľ použiť výlučne na účel uvedený v zmluve.
(9) Prijímateľ je povinný priložiť k vyúčtovaniu poskytnutých finančných prostriedkov podľa zmluvy
a) doklady potrebné pre vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov,
b) správu o realizácii projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie projektu,
c) informáciu o naplnení predpokladov, ktoré žiadateľ uviedol v žiadosti,
d) vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii.
(10) Prijímateľ je povinný vrátiť fondu finančné prostriedky, ktoré
a) použil v rozpore s dohodnutým účelom podľa odseku 3 písm. c),
b) nepoužil celkom alebo sčasti na financovanie projektu podľa odseku 3 písm. d).
(11) Prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky podľa odseku 10 písm. a) do 30 dní od predloženia vyúčtovania alebo od zistenia ich neoprávneného použitia. Prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky podľa odseku 10 písm. b) do 30 dní od skončenia realizácie projektu.
(12) Prijímateľ je povinný zaplatiť fondu pokutu vo výške 1 % z poskytnutých finančných prostriedkov, najmenej 30 eur, za nepredloženie vyúčtovania v lehote uvedenej v zmluve, alebo v lehote určenej vo výzve fondu. Ak je prijímateľ v omeškaní s predložením vyúčtovania viac ako šesť mesiacov, je povinný za každý ďalší ukončený mesiac omeškania nasledujúci po šiestom mesiaci zaplatiť pokutu 200 eur.
(13) Prijímateľ je povinný zaplatiť fondu penále vo výške 0,01 % zo sumy neoprávnene použitých finančných prostriedkov, a to za každý deň neoprávneného použitia finančných prostriedkov podľa odseku 10 písm. a). Prijímateľ je povinný zaplatiť fondu penále vo výške 0,01 % zo sumy neoprávnene zadržaných finančných prostriedkov, a to za každý deň neoprávneného zadržania finančných prostriedkov po uplynutí lehoty podľa odseku 11.
(14) Peňažné prostriedky na platobnom účte prijímateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý boli prijímateľovi poskytnuté finančné prostriedky z fondu, nepodliehajú exekúcii ani výkonu rozhodnutia. Hnuteľný majetok prijímateľa obstaraný z finančných prostriedkov fondu nepodlieha exekúcii ani výkonu rozhodnutia.
(15) Fond je oprávnený vykonať u prijímateľa kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov a dodržania účelu a podmienok uvedených v zmluve.

§ 20
Financovanie a hospodárenie fondu
(1) Príjmy fondu tvoria
a) príspevok zo štátneho rozpočtu podľa § 21,
b) sankcie podľa tohto zákona a zmluvné sankcie,
c) administratívne poplatky vyberané podľa § 18,
d) finančné dary a dobrovoľné príspevky,
e) iné príjmy.
(2) Finančné prostriedky fondu sa vedú na samostatnom účte v Štátnej pokladnici.27)
(3) Finančné prostriedky, s ktorými fond hospodári, môže používať len na účely podľa tohto zákona. Fond je povinný pri používaní prostriedkov zachovávať hospodárnosť a efektívnosť ich použitia. Finančné prostriedky ani ďalší majetok fondu sa nesmú použiť v prospech politickej strany alebo politického hnutia ani v prospech uchádzača na volenú politickú funkciu.
(4) Fond je povinný použiť najmenej 96 % sumy svojich príjmov podľa odseku 1 písm. a), c) a e) na podpornú činnosť podľa tohto zákona.
(5) Fond je oprávnený použiť na vlastnú prevádzku
a) najviac 4 % z celkovej sumy svojich príjmov podľa odseku 1 písm. a), c) a e),
b) príjmy podľa odseku 1 písm. b) a d).
(6) Fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.28) Účtovná závierka a výročná správa musia byť overené audítorom29) a po schválení správnou radou musia byť zverejnené najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho účtovného roka. Účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora ukladá fond do verejnej časti registra účtovných závierok30) najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.
(7) Výročná správa obsahuje
a) prehľad a vyhodnotenie plnenia činností fondu určených týmto zákonom, najmä činnosti podľa § 2 písm. a),
b) prehľad poskytnutých finančných prostriedkov žiadateľom,
c) zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke,
d) stanovisko dozornej komisie k účtovnej závierke a k výsledku hospodárenia fondu,
e) ďalšie údaje určené správnou radou.
(8) Na nakladanie s majetkom fondu sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak tento zákon v § 4 ods. 2 a v § 9 ods. 2 neustanovuje inak.
(9) Hospodárenie s prostriedkami fondu podlieha kontrole podľa osobitného predpisu.31)

§ 21
Príspevok do fondu
(1) Ministerstvo kultúry poskytuje zo štátneho rozpočtu v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte príspevok do fondu najmenej vo výške 8 000 000 eur.
(2) Ministerstvo kultúry je oprávnené si vyhradiť, že najviac 20 % z príspevku do fondu podľa odseku 1 bude prednostne použitých na podporu priorít určených ministerstvom kultúry.
(3) Ministerstvo kultúry odvedie príspevok do fondu podľa odseku 1 každoročne najneskôr do 31. januára bezhotovostne na účet fondu.

§ 22
Rozdelenie finančných prostriedkov na podpornú činnosť
(1) Sumu finančných prostriedkov určených na podpornú činnosť podľa § 20 ods. 4 rozdelí fond medzi odborné rady podľa § 7 ods. 4 v takomto pomere:
a) odborné rady kultúry maďarskej národnostnej menšiny 53 %,
b) odborné rady kultúry rómskej národnostnej menšiny 22,4 %,
c) odborné rady kultúry rusínskej národnostnej menšiny 6,4 %,
d) odborné rady kultúry bulharskej národnostnej menšiny 1 %,
e) odborné rady kultúry českej národnostnej menšiny 3,7 %,
f) odborné rady kultúry chorvátskej národnostnej menšiny 1 %,
g) odborné rady kultúry moravskej národnostnej menšiny 1,4 %,
h) odborné rady kultúry nemeckej národnostnej menšiny 1,8 %,
i) odborné rady kultúry poľskej národnostnej menšiny 1,4 %,
j) odborné rady kultúry ruskej národnostnej menšiny 1,1 %,
k) odborné rady kultúry srbskej národnostnej menšiny 0,7 %,
l) odborné rady kultúry ukrajinskej národnostnej menšiny 2 %,
m) odborné rady kultúry židovskej národnostnej menšiny 1,1 % a
n) odborná rada interkultúrneho dialógu a porozumenia 3 %.
(2) Ak je pre príslušnú národnostnú menšinu zriadená len jedna odborná rada, prislúcha jej celý objem finančných prostriedkov podľa odseku 1 patriacich tejto národnostnej menšine. Ak sú pre príslušnú národnostnú menšinu zriadené tri odborné rady, rozhoduje o rozdelení celkového objemu finančných prostriedkov podľa odseku 1 koordinačná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. Ak sa rozhodnutie podľa predchádzajúcej vety neprijme, rozdelí sa celkový objem finančných prostriedkov podľa odseku 1 tak, že každej odbornej rade pripadne jedna tretina finančných prostriedkov.
(3) Odborné rady rozhodujú v oblasti svojho pôsobenia o výške poskytnutých finančných prostriedkov podľa § 7 ods. 1 v rozsahu objemu finančných prostriedkov, ktorý im prináleží podľa odsekov 1 a 2.

§ 23
Spracúvanie osobných údajov
(1) Na účely vedenia evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov je fond oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo prijímateľom, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a číslo platobného účtu a ostatné údaje potrebné na plnenie úloh a cieľov podľa § 17 a 19.
(2) Fond je oprávnený zverejňovať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo prijímateľom v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu počas jedného roka.
(3) Osobné údaje, ktoré fond získa podľa tohto zákona, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu;32) fond ich môže spracúvať len na účely podľa tohto zákona.

Spoločné a prechodné ustanovenia

§ 24
Spoločné ustanovenia
(1) Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,33) ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2) Na doručovanie písomností podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.34)

§ 25
Prechodné ustanovenia
(1) Fond zverejní prvú výzvu na predkladanie žiadostí podľa § 17 do 31. decembra 2017.
(2) Žiadosti podľa § 17 sa predkladajú fondu od 1. januára 2018.
(3) Ministerstvo kultúry poskytne príspevok zo štátneho rozpočtu do fondu prvýkrát v roku 2018.
(4) Riaditeľ zverejní prvú výzvu podľa § 7 ods. 8 najneskôr do 18. augusta 2017. Riaditeľ vymenuje členov odborných rád najneskôr do 15. októbra 2017. Minister kultúry a riaditeľ vymenujú členov správnej rady najneskôr do 31. októbra 2017.
(5) Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne v roku 2017 fondu mimoriadny príspevok určený na zabezpečenie prevádzky fondu v roku 2017.
(6) Minister kultúry vymenuje riaditeľa a členov dozornej komisie najneskôr do 31. júla 2017.
(7) Zhromaždenia organizácií národnostných menšín predložia riaditeľovi návrhy kandidátov na členov odborných rád podľa § 7 ods. 6 najneskôr do 30. septembra 2017.
(8) Koordinačné rady a odborné rady podľa § 7 ods. 10 zvolia členov správnej rady najneskôr do 31. októbra 2017. Riaditeľ zvolá prvé zasadnutie správnej rady najneskôr do 15. novembra 2017. Riaditeľ na prvom zasadnutí správnej rady riadi voľbu predsedu správnej rady.
(9) Správna rada schváli štatút fondu do 15. decembra 2017.


Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017 okrem čl. II, III a čl. V bodov 6, 13 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.


Andrej Kiska v. r.
Andrej Danko v. r.
Robert Fico v. r.


1) § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch.
4) § 3 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2013 Z. z.
5) § 3 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.
6) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
7) § 9 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8) § 8 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9) Napríklad Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10) § 223 až 228a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
11) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
12) Napríklad zákon č. 176/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
13) Napríklad čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012), nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014), zákon č. 358/2015 Z. z.
14) § 18 ods. 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
15) § 212 až 249a Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
16) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17) § 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
18) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19) Zákon č. 82 /2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20) § 17 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21) § 18 zákona č. 91/2016 Z. z.
22) § 18 zákona č. 315/2016 Z .z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23) § 5 zákona č. 91/2016 Z. z.
24) § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25) § 2 ods.1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
27) § 2a ods.1 písm. m) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších prepisov.
29) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
30) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 84/2014 Z. z.
33) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
34) § 24 a 25 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.