+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií
Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (*)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 22.10.2019
Platnosť od: 21.11.2019
Účinnosť od: 01.10.2020
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Účinnosť od Novela Zákon
01.01.2019   346/2018
Hatályos 2019. január 1-től 2020. szeptember 30-ig

Tt. 346/2018.

Törvény
A CIVIL NONPROFIT SZERVEZETEK NYILVÁNTARTÁSÁRÓL,
valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről


Kelt: 2018. november 27.


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt hozta meg:


I. cikkely

1. §
A törvény tárgya
Jelen törvény szabályozza
a) a civil nonprofit szervezetek nyilvántartójának létrehozását (a továbbiakban csak „nyilvántartó”),
b) azon adatok jegyzékét, melyeket a nyilvántartóban rögzítenek (a továbbiakban csak „rögzített adatok”),
c) a rögzített adatok nyilvánosságra hozatalát és rendelkezésre bocsátását.

2. §
A nyilvántartó
(1) Létrehozásra kerül a nyilvántartó, mely a közigazgatás informatikai rendszerének a része. A nyilvántartó kezelője és üzemeltetője a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma (a továbbiakban csak „belügyminisztérium).
(2) A civil nonprofit szervezetek, amelyeknek adatait a nyilvántartóban rögzítik (a továbbiakban csak „bejegyzett személy”), a következők:
a) az alapítványok,
b) a közhasznú szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezetek,
c) a nem befektetési célú alapok,
d) a civil szervezetek, a szakszervezeti szervezetek és munkáltatói szervezetek,
e) nemzetközi kötődésű szervezetek.

3. §
Rögzített adatok
(1) A nyilvántartóban az alábbi adatokat rögzítik:
a) a bejegyzett személy megnevezése és székhelyének címe,
b) a szervezet azonosító száma (a továbbiakban csak „azonosító szám”),
c) a bejegyzett személy jogi formája,
d) azon természetes személy azonosító adatai, aki az alapító, a fenntartó vagy az előkészítő bizottság tagja,
1. utóneve,
2. családi neve,
3. születésének dátuma,
4. személyi száma vagy s természetes személy más azonosító kódja, ha különleges jogszabály így rendelkezik1) (a továbbiakban csak „személyi szám”),
5. állandó lakcíme vagy átmeneti lakcíme terjedelmében
e) azon jogi személy azonosító adatai, mely létrehozója vagy alapítója,
1. megnevezése vagy üzleti neve,
2. székhelyének címe
3. azonosító száma terjedelmében,
f) azon természetes személy azonosító adatai, aki bejegyzett személy statutáris szerve vagy statutáris szervének tagja,
1. utóneve,
2. családi neve,
3. születésének dátuma,
4. személyi száma,
5. állandó lakcíme terjedelmében,
g) a bejegyzett személy statutáris szerv vagy statutáris szerv tagja tisztségének létrejötte és befejeződése, valamint a mód, ahogyan ez a személy a bejegyzett személy nevében eljár,
h) a bejegyzett személy létrejöttének dátuma,
i) a bejegyzett személy megszűnésének dátuma és a megszűnés jogi indoka,
j) a bejegyzett személy felszámolási vagy pótlólagos felszámolási eljárásba történő belépésének dátuma, valamint a bejegyzett személy felszámolási vagy pótlólagos felszámolási eljárása befejezésének dátuma, 
k) a felszámoló biztosként nyilvántartásba bejegyzett természetes személy utóneve, családi neve, állandó lakcíme, születésének dátuma és személyi száma vagy jogi személy üzleti neve vagy megnevezése, székhelye, azonosító száma és statutáris szerve, feltüntetve azon természetes személy utónevét, családi nevét, állandó lakcímét, születési dátumát és személyi számát, aki a jogi személy nevében a felszámoló biztosi teendőket ellátja,
l) a csődeljárás meghirdetése és a csődeljárás befejeződése,
m) azon vagyonkezelő utóneve, családi neve, jelzése és irodájának címe, akit a csődeljárásban, a restrukturalizációs eljárásban vagy csődegyezségi eljárásban csődbiztosként jegyzetek be a nyilvántartóba; ha a kijelölt csődbiztos jogi személy, bejegyzésre kerül az üzleti neve, székhelye, azonosító száma, a vagyonkezelő jelzése és székhelycíme,
n) a restrukturalizáció vagy csődegyezség engedélyezésének dátuma és ezen eljárások befejeződésének dátuma, a bejegyzett személy törlésének jogi indoka,
o) adat a bejegyzett személy el nem évült, büntetőeljárásban kiszabott büntetéseiről, valamint a jogutódjait sújtó végre nem hajtott büntetésekről.
(2) A nyilvántartóba bejegyzik továbbá, ha
a) közhasznú szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetről van szó,
1. az időtartamot, melyre a közhasznú szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetet létrehozzák, ha nem meghatározatlan időre alapították,
2. a közhasznú szolgáltatása fajtáját,
3. az egyes alapítók pénzügyi betéteit, az egyes alapítók dologi betéteit és azok pénzben kifejezett értékét, melyet szakértő állapított meg, ha ezek bevitelre kerültek,
b) alapítványról van szó,
1. a közhasznú célt, melyet az alapítvány támogat,
2. az alapítványi tőke értékét és tárgyát, feltüntetve a pénzeszközök összegét, az ingatlanokat és azok szakértő által megállapított értékét, az értékpapírokat és azok piaci értékét, más vagyoni jogok és pénzben kifejezhető vagyonértékek szakértő által felbecsült értékét,
c) nem befektetési célú alapról van szó,
1. a célt, melyet a nem befektetési célú alap támogatni fog,
2. az időtartamot, melyre a nem befektetési célú alapot létrehozták,
3. az egyes alapítók betéteinek nagyságát és befizetésének mértékét, a bank vagy külföldi bankfiók nevét és az alapító számlaszámát, melyen a befizetett betéteket és egyéb pénzeszközöket vezetik,
d) civil szervezetről, szakszervezetről vagy munkáltatói szervezetről van szó,
1. a civil szervezet tevékenységének célját,
2. a saját nevükben és az alapító civil szervezet, szakszervezet vagy munkáltatói szervezet nevében eljáró szervezeti egység nevét, székhelycímét, azonosító számát, a szervezeti egység nyilvántartásba vételének dátumát, a szervezeti egység megszűnésének dátumát és a megszűnés jogi indokát,
3. a civil szervezet, szakszervezet vagy munkáltatói szervezet minden szervezeti egységének nevében eljárni jogosult természetes személy utónevét, családi nevét és születési dátumát,
4. a civil szervezet, szakszervezet vagy munkáltatói szervezet minden szervezeti egységének nevében eljárni jogosult természetes személy állandó lakcímét és személyi számát,
5. a civil szervezet, szakszervezet vagy munkáltatói szervezet minden szervezeti egységének nevében eljárni jogosult természetes személy tisztsége létrejöttének napját és tisztsége megszűnésének napját,
6. a civil szervezet megszűnését és megszűnése jogi indokát,
e) a nemzetközi elemmel bíró szervezetet, a nemzetközi elemmel bíró szervezet tevékenységének tartalmát.
(3) Ha külföldi alapítvány szervezeti egységéről van szó, a nyilvántartásba bejegyzik
a) a külföldi alapítvány szervezeti egységének megnevezését,
b) a külföldi alapítvány szervezeti egységének székhelycímét,
c) a külföldi alapítvány szervezeti egységének azonosító számát,
d) a közhasznú célt, melyet a külföldi alapítvány szervezeti egysége támogat,
e) azon természetes személy azonosító adatait, aki a külföldi alapítvány szervezeti egységének statutáris szerve, az alábbi terjedelemben
1. utónév,
2. családi név,
3. születése dátuma,
4. állandó lakcíme vagy ideiglenes tartózkodási helye címe a Szlovák Köztársaság területén,
5. személyi száma, ha ilyet hozzárendeltek,
f) a külföldi alapítvány szervezeti egysége statutáris szerve tisztségének keletkezési napja és megszűnési napja, valamint a jogkörei,
g) a külföldi alapítvány szervezeti egysége vagyoni betétének értéke,
h) a külföldi alapítvány szervezeti egysége megszüntetésének dátuma,
i) a külföldi alapítvány neve és székhelycíme,
j) a külföldi alapítványt nyilvántartó regiszter vagy más nyilvántartó, valamint a bejegyzési szám. 
(4) Ha közhasznú szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezetről, nem befektetési célú alapról vagy alapítványról van szó, a nyilvántartóba bejegyzik a kedvezmények végső felhasználójának azonosító adatait is, az utóneve, családi neve, személyi száma vagy ha személyi számmal nem rendelkezik, a születési dátuma terjedelmében, tartózkodási helye címét, állampolgárságát, személyazonosító okmánya fajtáját és számát, vagy azon személyek körét, akik a kedvezmények végső felhasználójának tekinthetők, valamint az adatokat, melyek megalapozzák a kedvezmények végső felhasználói státusát különleges jogszabály értelmében.2) Az előző mondat szerinti bejegyzés nem helyettesíti a kedvezmények végső felhasználója regisztrációs kötelességét a közszféra partnerének külön jogszabály szerinti nyilvántartójában.3)
(5) A nyilvántartóba bejegyzik még
a) a közhasznú célt, ha a bejegyzett személy célja vagy tevékenységének tárgya alkotás, támogatás, védelem vagy fejlesztés
1. a kulturális és szellemi értékek,
2. a környezet,
3. az emberi jogok,
4. az egészség,
5.a szociális szolgáltatás vagy szociális segítés,
6. a művelődés,
7. a tudomány, a kutatás és fejlesztés,
8. a testnevelés,
9. az önkéntesség,
10. a fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés területén,
b) a honlapcímet.
(6) Az (1) – (5) bekezdésben feltüntetett adatokon kívül a nyilvántartó tartalmazza elektronikus formában az alapszabályzatot, a létrehozás okiratait, az alapító szerződéseket, az alapító okiratokat, a statútumokat, az ajándékozási okiratokat és ezek változásait és függelékeit.
(7) A nyilvántartóba bejegyzett adatok addig tekinthetők teljesnek és a tényeknek megfelelőnek, amíg nem nyer bizonyítást ezek ellenkezője. A bejegyzett személy nem köteles a közhatalmi szerveknek igazolni olyan adatokat, amelyek a nyilvántartóba bejegyzésre kerültek. A civil szervezet, szakszervezet vagy munkáltatói szervezet szervezeti egysége nem köteles a közhatalmi szerveknek igazolni olyan adatokat, amelyek a nyilvántartóba bejegyzésre kerültek.

4. §
Adatok bejegyzése a nyilvántartóba
(1) Az alapítvány nyilvántartásba vételi, alapítási, keletkezési, megszüntetési eljárását, a nem befektetési célú alap nyilvántartásba vételi, alapítási, keletkezési, megszüntetési eljárását, a közhasznú szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezet nyilvántartásba vételi, alapítási, létesítési, megszüntetési és megszűnési eljárását, a civil szervezet és szervezeti egysége nyilvántartásba vételi, alapítási és megszüntetési eljárását, a szakszervezet és munkáltató szervezet és ezek szervezeti egységei nyilvántartásba vételi, keletkezési és megszüntetési eljárását, a nemzetközi elemmel bíró szervezet létesítési és engedélyezési eljárását különleges jogszabályok szabályozzák.4)
(2) A közigazgatási hatóság (a továbbiakban csak „nyilvántartó hivatal”), mely az (1) bekezdés szerinti ügyekben eljár, a róluk szóló jogerős döntést követően azonnal bejegyzi a 3. § (1) – (4) bekezdése szerinti adatokat, ha különleges jogszabályok5) másként nem rendelkeznek. A nyilvántartó hivatal haladéktalanul bevezeti a nyilvántartásba a 3. § (6) bek. szerinti okiratok elektronikus változatait is. A nyilvántartó hivatal haladéktalanul bevezeti a nyilvántartóba a bejegyzett adatok változásait és a megszűnést is.

5. §
A bejegyzett adatok nyilvánosságra hozatala és rendelkezésre bocsátása
(1) A nyilvántartót elektronikus formában vezetik. A nyilvántartó nyilvános és nem nyilvános részre tagolódik. A nyilvántartó nyilvános része szabadon elérhető a belügyminisztérium honlapján.
(2) A nyilvántartó nyilvános része tartalmazza a 3. § (1) bek. a)–c) pontja, d) pontjának első–harmadik alpontja, e) pontja, f) pontjának első-harmadik alpontja, g)–j) pontja, l) pontja, a 3. § (3) bek. a)–d) pontja, e) pontjának első–harmadik alpontja, f)–j) pontja, a 3. § (5) bekezdése szerinti adatokat és a 3. § (6) bek. szerinti okiratok elektronikus változatait. Az elektronikus okiratokban a nyilvánosságra hozatal előtt anonimizálják azokat az adatokat, amelyek által így biztosítható a jogok és törvénnyel védett érdekek védelme.
(3) A nyilvántartó nem nyilvános részét a (2) bekezdésbe foglaltaktól eltérő adatok képezik.
(4) A belügyminisztérium írásbeli kérvény alapján, mely tartalmazza a kérelmező utónevét, családi nevét, születési dátumát és állandó lakcímét, valamint a közigazgatási illeték befizetésének nyugtáját, kivonatot ad ki a nyilvántartóból. A nyilvántartói kivonat tartalmazza a kiadás napján nyilvántartóban szereplő hatályos adatokat. A nem nyilvános részből származó adatokkal nyilvántartói kivonatot a belügyminisztérium csak az érintett jogi személynek és a jogköreit gyakorló közhatalmi hatóságnak ad ki. A nyilvántartói kivonat elektronikus formában is kikérhető elektronikus formanyomtatvány útján.
(5) A belügyminisztérium írásbeli kérvény alapján, mely tartalmazza a kérelmező utónevét, családi nevét, születési dátumát és állandó lakcímét, valamint a közigazgatási illeték befizetésének nyugtáját, tájékoztatást nyújt arról, hogy a nyilvántartóban bejegyzés nem szerepel.
(6) A nyilvántartói kivonat vagy a nyilvántartóhoz való hozzáférés a közhatalmi szervek hatáskör-gyakorlása során térítésmentes.

6. §
(1) A közhatalmi szerv nem nyújthat közhasznú eszközöket6)
a) bejegyzett személynek, mely esetében a nyilvántartóban nem szerepelnek a 3. § (1) bek. a), b), c) és f) pontja szerinti adatok,
b) civil szervezet szervezeti egységének, szakszervezet szervezeti egységének vagy munkáltatói szervezet szervezeti egységének, melynek a 3. § (2) bek d) pontja szerinti adatai nincsenek feltüntetve a nyilvántartóban.
(2) Nem szerezheti meg az állam vagyonát, a nagyobb területi egység (megye) vagyonát, a község vagyonát vagy közhasznú intézmény vagyonát
a) az a bejegyzett személy, mely esetében a nyilvántartóban nem szerepelnek a 3. § (1) bek. a), b), c) és f) pontja szerinti adatok,
b) civil szervezet azon szervezeti egysége, szakszervezet azon szervezeti egysége vagy munkáltatói szervezet azon szervezeti egysége, melynek a 3. § (2) bek d) pontja szerinti adatai nincsenek feltüntetve a nyilvántartóban.

7. §
Átmeneti rendelkezések
(1) A belügyminisztérium a nyilvántartót a jelen törvény életbe lépésétől számított két éven belül üzembe helyezi. A nyilvántartó üzembe helyezését a belügyminisztérium a honlapján legalább egy hónappal korábban közzéteszi.
(2) A nem befektetési célú alapok nyilvántartójának bejegyzései, a közhasznú szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezetek nyilvántartójának bejegyzései, az alapítványok nyilvántartójának bejegyzései, a civil szervezetek, a szakszervezetek, a munkáltatói szervezetek nyilvántartójának bejegyzései, melyeket a regisztráló hatóságok az eddigi szabályozás szerint vezettek, a nyilvántartó üzembe helyezéséig a jelen törvény szerinti nyilvántartói bejegyzésnek számítanak.

8. §
A jelen törvénnyel az Európai Unió törvénymellékletben felsorolt jogilag kötelező érvényű rendeletei is beépülnek a jogrendben.


VIII. cikkely

A jelen törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.


Andrej Danko s. k.
Peter Pellegrini s. k.


1) A Tt. 253/1998. sz., a Szlovák Köztársaság lakosai tartózkodási helyéről és a Szlovák Köztársaság lakosai nyilvántartásáról szóló törvénye 23.b §-a a Tt. 190/2013. sz. törvénye megfogalmazásában
2) A Tt. 287/2008. sz., a bűncselekményekből származó jövedelmek legalizálása elleni védelemről és a terrorizmus finanszírozása elleni védelemről szóló törvénye, valamint egyes más törvénymódosítások 6.a §-a 1. bek. c) pontja a Tt. 315/2016. sz. törvénye megfogalmazásában
3) A Tt. 315/2016. sz., a közszféra partnereinek nyilvántartásáról szóló törvénye és egyes más törvénymódosítások és kiegészítések, a Tt. 38/2017. sz. törvénye megfogalmazásában
4) A Tt. 116/1985. sz., a nemzetközi elemmel bíró szervezetek Csehszlovák Szocialista Köztársaságban való működéséről szóló törvénye a későbbi módosítások szerint
A Tt. 83/1990. sz. törvénye az állampolgárok gyülekezési jogáról a későbbi módosítások szerint
A Tt. 147/1997. sz., a nem befektetési célú alapokról szóló törvénye és a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 207/1996. sz. törvényének kiegészítése, a későbbi módosítások szerint
A Tt. 213/1997. sz törvénye a közhasznú szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezetekről, a későbbi szabályozások szerint
A Tt. 34/2002. sz. törvénye az alapítványokról és a Polgári törvénykönyv módosításáról a későbbi szabályozások szerint
5) Pl. a Tt. 83/1990. sz. törvénye 9.a §-a a Tt. 300/1990. sz. törvénye megfogalmazásában
6) A Tt. 523/2004. sz., a közigazgatás költségvetési szabályairól szóló törvénye és más törvénymódosítások 2. §-ának a) pontja


A Tt. 346/2018. sz. törvényének melléklete

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGILAG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ ÁTVETT RENDELETEI
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5.)
Časová verzia účinná od 1. januára 2019 do 30. septembra 2020

Zákon č. 346/2018

Zákon
O REGISTRI MIMOVLÁDNYCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
a o zmene a doplnení niektorých zákonov


z 27. novembra 2018


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „register“),
b) zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra (ďalej len „zapisované údaje“),
c) zverejňovanie zapisovaných údajov a ich poskytovanie.

§ 2
Register
(1) Zriaďuje sa register, ktorý je informačným systémom verejnej správy. Správcom a prevádzkovateľom registra je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).
(2) Mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktorých údaje sa zapisujú do registra (ďalej len „zapisovaná osoba“), sú
a) nadácie,
b) neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
c) neinvestičné fondy,
d) občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov,
e) organizácie s medzinárodným prvkom.

§ 3
Zapisované údaje
(1) Do registra sa zapisujú tieto údaje:
a) názov a adresa sídla zapisovanej osoby,
b) identifikačné číslo organizácie (ďalej len „identifikačné číslo“),
c) právna forma zapisovanej osoby,
d) identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá je zakladateľom, zriaďovateľom alebo členom prípravného výboru, v rozsahu
1. meno,
2. priezvisko,
3. dátum narodenia,
4. rodné číslo alebo iný identifikátor fyzickej osoby, ak tak ustanoví osobitný predpis1) (ďalej len „rodné číslo“),
5. adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
e) identifikačné údaje o právnickej osobe, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom, v rozsahu
1. názov alebo obchodné meno,
2. adresa sídla,
3. identifikačné číslo,
f) identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zapisovanej osoby, v rozsahu
1. meno,
2. priezvisko,
3. dátum narodenia,
4. rodné číslo,
5. adresa trvalého pobytu,
g) deň vzniku funkcie a deň skončenia funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu zapisovanej osoby a spôsob, akým táto osoba koná v mene zapisovanej osoby,
h) dátum vzniku zapisovanej osoby,
i) dátum zrušenia zapisovanej osoby a právny dôvod jej zrušenia,
j) dátum vstupu do likvidácie a dodatočnej likvidácie a dátum skončenia likvidácie a dodatočnej likvidácie zapisovanej osoby,
k) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov, adresa sídla, identifikačné číslo a štatutárny orgán právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do registra ako likvidátor, s uvedením spôsobu konania v mene zapisovanej osoby a s uvedením dňa vzniku a dňa skončenia funkcie; ak je likvidátorom právnická osoba, zapisuje sa aj meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá za túto právnickú osobu vykonáva pôsobnosť likvidátora,
l) vyhlásenie konkurzu a ukončenie konkurzného konania,
m) meno, priezvisko, značka správcu a adresa kancelárie fyzickej osoby, ktorá sa zapisuje do registra ako správca ustanovený v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo vo vyrovnacom konaní; ak je ako správca ustanovená právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, identifikačné číslo, značka správcu a adresa sídla,
n) dátum povolenia reštrukturalizácie alebo povolenia vyrovnania a dátum ukončenia týchto konaní, právny dôvod výmazu zapisovanej osoby,
o) údaj o nezahladených trestoch uložených v trestnom konaní zapisovanej osobe, ako aj údaj o nevykonaných trestoch postihujúcich jej právnych nástupcov.
(2) Do registra sa ďalej zapisuje, ak ide o
a) neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby,
1. čas, na ktorý sa nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby zakladá, ak nie je založená na neurčitý čas,
2. druh všeobecne prospešných služieb,
3. peňažné vklady jednotlivých zakladateľov, nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov a ich peňažná hodnota určená znaleckým posudkom, ak sú vložené,
b) nadáciu,
1. verejnoprospešný účel, ktorý nadácia podporuje,
2. hodnota a predmet nadačného imania s uvedením sumy peňažných prostriedkov, nehnuteľností a ich ceny určenej znaleckým posudkom, cenných papierov a ich trhovej ceny, iných majetkových práv a peniazmi oceniteľných iných majetkových hodnôt ocenených znaleckým posudkom,
c) neinvestičný fond,
1. účel, ktorý bude z prostriedkov neinvestičného fondu podporovaný,
2. čas, na ktorý sa neinvestičný fond zriaďuje,
3. výška vkladu každého zriaďovateľa a rozsah jeho splatenia, názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo účtu zriaďovateľa, na ktorom sú uložené splatené vklady a ostatné peňažné prostriedky,
d) občianske združenie, odborovú organizáciu alebo o organizáciu zamestnávateľov,
1. cieľ činnosti občianskeho združenia,
2. názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizačných jednotiek, ktoré konajú vo svojom mene a občianske združenie, odborová organizácia alebo organizácia zamestnávateľov ich zriadi, dátum zápisu organizačnej jednotky do registra, dátum zániku organizačnej jednotky a právny dôvod jej zániku,
3. meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov,
4. adresa trvalého pobytu a rodné číslo fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov,
5. deň vzniku funkcie a deň skončenia funkcie fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov,
6. zánik občianskeho združenia a právny dôvod jeho zániku,
e) organizáciu s medzinárodným prvkom, obsah činnosti organizácie s medzinárodným prvkom.
(3) Ak ide o organizačnú zložku zahraničnej nadácie, do registra sa zapisuje
a) názov organizačnej zložky zahraničnej nadácie,
b) adresa sídla organizačnej zložky zahraničnej nadácie,
c) identifikačné číslo organizačnej zložky zahraničnej nadácie,
d) verejnoprospešný účel, ktorý organizačná zložka zahraničnej nadácie podporuje,
e) identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom organizačnej zložky zahraničnej nadácie, v rozsahu
1. meno,
2. priezvisko,
3. dátum narodenia,
4. adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,
5. rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
f) deň vzniku funkcie a deň zániku funkcie štatutárneho orgánu organizačnej zložky zahraničnej nadácie a jeho oprávnenia,
g) hodnota majetkového vkladu organizačnej zložky zahraničnej nadácie,
h) dátum zrušenia organizačnej zložky zahraničnej nadácie,
i) názov a adresa sídla zahraničnej nadácie,
j) register alebo iná evidencia, do ktorej je zapísaná zahraničná nadácia, a číslo zápisu.
(4) Ak ide o neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond alebo nadáciu, do registra sa zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.2) Zápis podľa predchádzajúcej vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu.3)
(5) Do registra sa ďalej zapisuje
a) všeobecne prospešný účel, ak je cieľom alebo predmetom činnosti zapisovanej osoby tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj
1. kultúrnych a duchovných hodnôt,
2. životného prostredia,
3. ľudských práv,
4. zdravia,
5. sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
6. vzdelávania,
7. vedy, výskumu a vývoja,
8. telovýchovy,
9. dobrovoľníctva,
10. rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci,
b) webové sídlo.
(6) Okrem údajov uvedených v odsekoch 1 až 5 register obsahuje aj elektronickú podobu stanov, zriaďovacích listín, zriaďovacích zmlúv, zakladacích listín, štatútov, nadačných listín a ich zmeny a dodatky.
(7) Údaje, ktoré sú zapísané v registri, sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Zapisovaná osoba nie je povinná preukazovať pred orgánmi verejnej moci údaje, ktoré má zapísané v registri. Organizačná jednotka občianskeho združenia, odborovej organizácie a organizácie zamestnávateľov nie je povinná preukazovať pred orgánmi verejnej moci údaje, ktoré má zapísané v registri.

§ 4
Zápis údajov do registra
(1) Konanie o registrácii, založenie, vznik, zrušenie, zánik nadácie, konanie o registrácii, zriadenie, vznik, zrušenie, zánik neinvestičného fondu, konanie o registrácii, založenie, vznik, zrušenie a zánik neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, registráciu, vznik a zánik občianskeho združenia a jeho organizačnej jednotky, evidenciu, vznik a zánik odborovej organizácie a organizácie zamestnávateľov a jej organizačnej jednotky, zriaďovanie a povoľovanie organizácie s medzinárodným prvkom upravujú osobitné predpisy.4)
(2) Orgán verejnej správy, ktorý koná vo veciach podľa odseku 1 (ďalej len „registrový úrad“), zapíše údaje podľa § 3 ods. 1 až 4 do registra bezodkladne po právoplatnosti rozhodnutia o nich, ak osobitné predpisy5) neustanovujú inak. Registrový úrad zapíše na základe žiadosti zapisovanej osoby údaje podľa § 3 ods. 5. Registrový úrad uloží do registra bezodkladne aj elektronickú podobu listín podľa § 3 ods. 6. Registrový úrad zapíše do registra bezodkladne aj zmenu zapisovaných skutočností a ich zánik.

§ 5
Zverejňovanie zapisovaných údajov a poskytovanie zapisovaných údajov
(1) Register sa vedie v elektronickej podobe. Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejná časť registra je sprístupnená na webovom sídle ministerstva vnútra.
(2) Verejná časť registra obsahuje údaje podľa § 3 ods. 1 písm. a) až c), písm. d) prvého bodu až tretieho bodu, písm. e), písm. f) prvého bodu až tretieho bodu, písm. g) až j), písm. l), § 3 ods. 2 písm. a), b), c) prvého bodu a druhého bodu, písm. d) prvého bodu až tretieho bodu a piateho bodu, písm. e), § 3 ods. 3 písm. a) až d), písm. e) prvého bodu až tretieho bodu, písm. f) až j), § 3 ods. 5 a elektronickú podobu listín podľa § 3 ods. 6. Pred zverejnením elektronickej podoby listín sa v nich anonymizujú údaje, ktorých anonymizovaním sa pri ich zverejňovaní zabezpečí ochrana práv a právom chránených záujmov.
(3) Neverejnú časť registra tvoria iné údaje ako uvedené v odseku 2.
(4) Ministerstvo vnútra vydá na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa a ktorej prílohou je doklad o zaplatení správneho poplatku, výpis z registra. Výpis z registra obsahuje zapísané údaje platné v deň jeho vydania. Výpis s údajmi z neverejnej časti registra ministerstvo vnútra vydá len právnickej osobe, ktorej sa týka, a orgánu verejnej moci v rámci výkonu svojej právomoci. O vydanie výpisu z registra možno žiadať aj v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára.
(5) Ministerstvo vnútra vydá na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa a ktorej prílohou je doklad o zaplatení správneho poplatku, informáciu o tom, že v registri zápis nie je.
(6) Vydávanie výpisov z registra, ako aj prístup do registra je pre orgány verejnej moci v rámci výkonu svojich právomocí bezodplatné.

§ 6
(1) Subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky6)
a) zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a f),
b) organizačnej jednotke občianskeho združenia, organizačnej jednotke odborovej organizácie alebo organizačnej jednotke organizácie zamestnávateľov, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 2 písm. d).
(2) Majetok štátu, majetok vyššieho územného celku, majetok obce alebo majetok verejnoprávnej inštitúcie nesmie nadobudnúť
a) zapisovaná osoba, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a f),
b) organizačná jednotka občianskeho združenia, organizačná jednotka odborovej organizácie alebo organizačná jednotka organizácie zamestnávateľov, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 2 písm. d).

§ 7
Prechodné ustanovenia
(1) Ministerstvo vnútra uvedie register do prevádzky do dvoch rokov od účinnosti tohto zákona. Uvedenie registra do prevádzky ministerstvo vnútra oznámi na svojom webovom sídle najmenej jeden mesiac vopred.
(2) Zápisy v registri neinvestičných fondov, zápisy v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, zápisy v registri nadácií, zápisy v evidencii občianskych združení, odborových organizácií, organizácií zamestnávateľov vedených registrovými úradmi podľa doterajších predpisov sa považujú do uvedenia registra do prevádzky za zápisy v registri podľa tohto zákona.

§ 8
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Andrej Danko v. r.
Peter Pellegrini v. r.


1) § 23b zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 190/2013 Z. z.
2) § 6a ods. 1 písm. c) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2016 Z. z.
3) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.
4) Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
5) Napríklad § 9a zákona č. 83/1990 Zb. v znení zákona č. 300/1990 Zb.
6) § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Príloha k zákonu č. 346/2018 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5. 6. 2015).