+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (282/2002)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 16.05.2002
Platnosť od: 14.06.2002
Účinnosť od: 01.07.2002
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Žiadna história
Hatályos 2017. január 1-től

Tt. 282/2002.

Törvény
A KUTYATARTÁS EGYES FELTÉTELEIRŐL 


Kelt: 2002. május 16.


Módosítva:
Tt. 102/2010., hatályos 2010. április 1-től
Tt. 355/2016., hatályos 2017. január 1-től


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a következő törvényt hozta meg:


1. §
A törvény tárgya és a joghatóság
(1) Jelen törvény meghatározza a kutyatartás egyes feltételeit.
(2) Jelen törvény nem vonatkozik a külön jogszabályok szerinti1) szolgálati kutyákra.
(3) Jelen törvény nem érinti a Polgári Törvénykönyv és a Büntető Törvénykönyv rendelkezéseit és a külön jogszabályokat.2)

2. §
A fogalmak meghatározása
(1) E törvény alkalmazásában
a) különleges kutya az a kutya, amely
1. külön törvény szerinti3) magán biztonsági szolgálatnál,
2. hegyi mentőszolgálatnál, vagy
3. a polgári védelmi feladatok4) ellátásánál a mentőakciók során teljesít szolgálatot,
4. vadászkutya,
5. pásztorkutya,
6. különös kiképzéssel rendelkező kutya,4a)
7. a nemzetközi vagy nemzeti vizsgaszabályzatnak megfelelően lefolytatott kiképzés vagy verseny során szolgáló kutya,
b) veszélyes kutyának számít minden olyan kutya, amely embert harapott vagy sebesített meg anélkül, hogy őt megtámadták vagy provokálták volna, ha nem a jogos védelem során vagy végszükség esetén alkalmazták,5)
c) a kutya szabad mozgása a kutya póráz nélkül történő mozgása a tenyészterületen vagy a tenyésztési létesítményen kívül; nem minősül a kutya szabad mozgásának a különleges kutya póráz nélküli mozgása a tenyésztési területen vagy tenyésztési létesítményen kívül, ha kiképzés alapján mozgását az őt vezető személy ellenőrzi.
(2) Jelen törvény szerinti speciálisan kiképzett kutyának minősül az a kutya is, amely olyan személy általi kiképzésben részesül, aki külön törvény szerinti4a) kutyakiképzési szakképesítéssel rendelkezik.

3. §
A kutyák nyilvántartása
(1) Minden, a Szlovák Köztársaságban több mint 90 napig folyamatosan tartott kutyát nyilvántartásba kell venni (a továbbiakban „nyilvántartás”). A kutyatulajdonos köteles az első mondatban meghatározott időszak utolsó napjától számított 30 napon belül bejelenteni a kutyát azon a helyen, ahol a kutya az adott évben túlnyomórészt tartózkodik.
(2) A nyilvántartást a község vezeti.
(3) A nyilvántartásba főként a következő adatok kerülnek be
a) a kutya nyilvántartási száma,
b) tetoválási szám, vagy a kutya mikrochipezéséről szóló adat, ha a kutyának van ilyen,
c) a kutyatartó keresztneve, vezetékneve és állandó lakcíme,
d) a tenyésztési terület vagy tenyésztési létesítmény elhelyezkedése, amelyben a kutya a község területén tartózkodik, ha a hely nem egyezik a kutyatartó állandó lakcímével,
e) az a tény, hogy a kutya embert harapott anélkül, hogy megtámadták vagy provokálták volna, ha nem jogos védelem vagy végszükség esetén alkalmazták,5)
f) a kutya elpusztulása,
g) a kutya eltűnése.
(4) A kutyatartó köteles a nyilvántartásba bejegyzett tények és adatok minden változásáról a tény vagy az adatok megváltoztatását követő 30 napon belül értesíteni azt az önkormányzatot, ahol a kutyát nyilvántartásba vették vagy bejegyzik.
(5) A község kiadja a nyilvántartásba bejegyzett kutya tulajdonosának a kutya nyilvántartási jelét (a továbbiakban „biléta“). A biléta tartalmazza a kutya nyilvántartási számát, a község nevét, ahol a kutyát nyilvántartásba vették, és az arra vonatkozó adatot, hogy a kutya veszélyes kutyának minősül-e. A kutyatartó a bilétával igazolhatja a kutya személyazonosságát.
(6) A biléta nem ruházható át másik kutyára. A kutyatartó köteles a biléta eltulajdonításáról, megsemmisítéséről vagy elvesztéséről értesíteni a kutya nyilvántartásba vételét ellátó községet az eltulajdonítás, megsemmisítés vagy elvesztés kiderülését követő 14 napon belül. A község köteles pótlólagos bilétát kiadni a kutyatartónak 3,50 eurót nem meghaladó díj ellenében; a díj összegét a község helyi önkormányzati rendeletben állapítja meg.

4. §
A kutya vezetése
(1) A tenyészterületen vagy a tenyésztési létesítményen kívül csak az vezethet kutyát, aki fizikailag és szellemileg képes bármilyen helyzetben kordában tartani őt, miközben köteles megakadályozni, hogy a kutya megtámadja vagy más módon veszélyeztesse az embereket vagy az állatokat, és megakadályozza azokat a vagyoni, természeti és környezeti károkat, melyeket a kutya okozhat.
(2) Csak teljes cselekvőképességgel rendelkező személy vezetheti ki a veszélyes kutyát a tenyésztési területről vagy a tenyésztő létesítményből. A veszélyes kutyának szájkosarat kell viselnie közterületen.
(3) A kutyáért mindig a kutyatartó vagy az a személy felel, aki a kutyát vezeti vagy felügyeli.
(4) A kutyatartó és a kutyát vezető személy köteles közölni keresztnevét, vezetéknevét és állandó lakcímét azzal a személlyel, akit a kutya megharapott; a kutyát vezető személy köteles közölni a megharapott személlyel a kutyatartó keresztnevét, vezetéknevét és állandó lakcímét is. Egyidejűleg köteles értesíteni azt a községet, melyben a kutyát nyilvántartják, arról a tényről, hogy a kutya emberre támadott anélkül, hogy őt megtámadták vagy provokálták volna, ha nem jogos védelem vagy végszükség esetén alkalmazták.4)
(5) A kutya vezetésének részleteit a községi helyi önkormányzati rendeletben szabályozza.

4.a §
Speciálisan kiképzett kutya általi kíséret
(1) Az a súlyos fogyatékossággal élő természetes személy, aki arra hivatkozik, hogy speciális képzettségű kutya kíséretére szorul, jogosult arra, hogy közterületen speciálisan kiképzett kutyával jelenjen meg. Arra a súlyos fogyatékossággal élő természetes személyre, aki speciálisan kiképzett kutya kíséretére szorul, nem vonatkozik az 5. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti helyekre szóló kutyára vonatkozó belépesi tilalom.
(2) Speciálisan kiképzett kutya esetén nem szükséges szájkosár használata, miközben a kutya a kiképzésének megfelelő tevékenységet hajt végre.

5. §
A helyi önkormányzati rendeletek község általi kiadása
(1) A község helyi önkormányzati rendelettel kijelölheti azokat a helyeket, ahol
a) tilos a kutyák szabad mozgása,
b) tilos a kutyával való belépés.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott helyeket látható módon kell megjelölni.

6. §
A közterületek szennyezése
(1) Ha a kutya ürülékkel szennyezi a közterületet, a kutyát vezető személy köteles haladéktalanul eltávolítani azt.
(2) A község az ürülék gyűjtésére alkalmas tárolóedényeket helyez el azokon a helyeken, ahol a kutya szabad mozgása megengedett, és gondoskodik tartalmuk folyamatos higiénikus eltávolításáról. A tárolóedényeken jól láthatóan fel kell tüntetni használatuk célját. 
(3) A közterületek szennyezésének részleteit az önkormányzat helyi önkormányzati rendeletben állapítja meg.

7. §
Szabálysértések
(1) A kutyatartó szabálysértést követ el, ha 
a) nem értesíti azt a községet, melyben a kutyát nyilvántartásba vették vagy amelyben szerepelnie kellene a nyilvántartásban, a nyilvántartásba vett tényekben és adatokban bekövetkezett változásokról a változásukat követő 30 napon belül,
b) nem jelenti be a kutyát a nyilvántartásba,
c) lehetővé teszi, hogy a kutyát olyan személy vezesse, aki nem felel meg a 4. § (1) és (2) bek. meghatározott feltételeknek,
d) nem jelenti be, hogy a kutya embert harapott meg anélkül, hogy őt megtámadták vagy provokálták volna, ha nem a jogos védelem során vagy végszükség esetén alkalmazták,5)
e) nem jelenti a biléta ellopását, megsemmisülését vagy elvesztését,
f) nem akadályozza meg a kutya szabad mozgását az arra kijelölt területeken kívül.
(2) A kutyát vezető személy szabálysértést követ el, ha
a) nem közli azzal a személlyel, akit a kutya megharapott a saját és a kutyatartó vezetéknevét, keresztnevét és állandó lakcímét,
b) nem akadályozza meg a kutya ember vagy állat elleni támadását, vagy hogy más módon veszélyeztesse őket,
c) nem jelenti be, hogy a kutya embert harapott meg anélkül, hogy őt megtámadták vagy provokálták volna, ha nem a jogos védelem során vagy végszükség esetén alkalmazták,5)
d) nem igazolja bilétával a kutya személyazonosságát,
e) nem tartja tiszteletben a kutyákra vonatkozó belépési tilalmat vagy a kutya szabad mozgásának tilalmát,
f) nem távolítja el haladéktalanul az ürüléket, mellyel a kutya a közterületet beszennyezte.
(3) Az (1) bekezdés és a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti szabálysértés esetén 165 euróig terjedő pénzbírság, valamint a (2) bekezdés d)–f) pontja szerinti szabálysértésért 65 euróig terjedő pénzbírság szabható ki.
(4) Jelen törvény szerinti szabálysértések esetén a község, és gyorsított eljárásban a községi rendőrség és a Rendőri testület szerve járnak el.
(5) A szabálysértésekre és azok tárgyalására a szabálysértésekről szóló általános szabályozás vonatkozik.6)
(6) A bírságokból származó bevétel a község költségvetésének bevétele, kivéve a Rendőri Testület szervei által gyorsított eljárásban kiszabott bírságokból származó bevételt, amely az állami költségvetés bevétele.

8. §
Átmeneti rendelkezések
(1) A községek a törvény hatálybalépésétől számított hat hónapon belül kötelesek módosítani a nyilvántartás vezetését jelen törvény alapján.
(2) Az a kutyatartó, akinek jelen törvény hatálybalépésétől számított hat hónapon belül a 3. § (3) bekezdése szerinti kötelezettsége létesül, ezt a kötelezettséget 2003. január 1-től 2003. január 31-ig teljesíti.

9. §
Hatály
Jelen törvény 2002. július 1-jén lép hatályba.


Rudolf Schuster s.k.
Jozef Migaš s.k.
Mikuláš Dzurinda s.k.

_______________________
1) Például a Tt. többször módosított a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 171/1993. számú törvénye, a Rendőri Testületről, a Tt. 4/2001. számú törvénye, a büntetés-végrehajtási testületről, a Tgy. 124/1992. számú törvénye, a katonai rendőrségről, a Tt. többször módosított 57/1998. számú törvénye, a vasúti rendőrségről, a Tt. többször módosított a Szlovák Nemzeti Tanács 564/1991. számú törvénye a községi rendőrségről, a Tt. többször módosított 652/2004. számú törvénye a vámügyi államigazgatási szervekről és egyes törvények módosításáról, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 255/1994. számú törvénye a mezőőrségről.
2) Például a Tt. többször módosított 39/2007. számú törvénye az állatorvosi ellátásról.
3) a Tt. többször módosított 473/2005. számú törvénye a magán biztonsági szolgáltatások nyújtásáról és egyes törvények (a magánbiztonsági törvény) módosításáról.
4) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. többször módosított 42/1994. számú törvénye a lakosság polgári védelméről.
4a) a Tt. 447/2008. számú törvénye a súlyos fogyatékosságot kompenzáló pénzbeli juttatásokról és egyes törvények módosításáról 25. § -a.
5) a Büntető Törvénykönyv 24. §-a és 25. §-a.
6) a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. többször módosított 372/1990. számú törvénye a szabálysértésekről.
Časová verzia účinná od 1. januára 2017

282/2002 Z. z.

Zákon,
KTORÝM SA UPRAVUJÚ NIEKTORÉ PODMIENKY DRŽANIA PSOV


zo 16. mája 2002


Zmena:
102/2010 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2010
355/2016 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2017


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1
Predmet a pôsobnosť zákona
(1) Tento zákon ustanovuje niektoré podmienky držania psov.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.1)
(3) Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona a osobitných predpisov.2)

§ 2
Vymedzenie pojmov
(1) Na účely tohto zákona
a) zvláštnym psom je pes
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,3)
2. používaný horskou službou,
3. používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,4)
4. poľovný,
5. ovčiarsky,
6. so špeciálnym výcvikom,4a)
7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku,
b) nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,5)
c) voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
(2) Za psa so špeciálnym výcvikom podľa tohto zákona sa považuje aj pes v špeciálnom výcviku v sprievode osoby odborne spôsobilej na výcvik psa so špeciálnym výcvikom podľa osobitného predpisu.4a)

§ 3
Evidencia psov
(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
(2) Evidenciu vedie obec.
(3) Do evidencie sa zapisuje najmä
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,5)
f) úhyn psa,
g) strata psa.
(4) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
(5) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
(6) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu, ktorá nesmie byť vyššia ako 3,50 eura, vydať náhradnú známku; sumu úhrady ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

§ 4
Vodenie psa
(1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
(2) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
(3) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
(4) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,4) oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
(5) Podrobnosti o vodení psa ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

§ 4a
Sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom
(1) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom má právo byť sprevádzaná psom so špeciálnym výcvikom na verejne prístupných miestach. Na fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom sa nevzťahuje zákaz vstupu so psom na miesta vymedzené podľa § 5 ods. 1 písm. b).
(2) Nasadenie náhubku pre psa so špeciálnym výcvikom sa nevyžaduje pri výkone činnosti, na ktorú bol pes vycvičený.

§ 5
Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcami
(1) Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je
a) voľný pohyb psa zakázaný,
b) vstup so psom zakázaný.
(2) Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené.

§ 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
(1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
(2) Obec umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. Na kontajneroch musí byť viditeľne označený účel ich použitia.
(3) Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

§ 7
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
(2) Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
(3) Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
(4) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru.
(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.6)
(6) Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 8
Prechodné ustanovenia
(1) Obce sú povinné upraviť vedenie evidencie podľa tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.
(2) Držiteľ psa, ktorému vznikne počas šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona povinnosť podľa § 3 ods. 1, splní túto povinnosť od 1. januára 2003 do 31. januára 2003.

§ 9
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

_______________________
1) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži.
2) Napríklad zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.
4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
4a) § 25 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5) § 24 a 25 Trestného zákona.
6) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.