+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Zákon o dobrovoľníctve
Zákon o dobrovoľníctve (92/2022)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 21.10.2011
Platnosť od: 22.11.2011
Účinnosť od: 30.03.2022
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Žiadna história
Hatályos 2022. március 30-tól

Tt. 406/2011.

Törvény

AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL

és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

Kelt 2011. október 21-én


Módosítva:
Tt. 440/2015., hatályos 2016. január 1-től
Tt. 360/2020., hatályos 2020. január 1-től
Tt. 92/2022., hatályos 2022. március 30-tól


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt fogadta el:


I. cikkely

1. §
A szabályozás tárgya
(1) Jelen törvény szabályozza az önkéntes személy jogállását és az önkétesek jogviszonyait szolgáltatások nyújtása, tevékenységek és más cselekedetek végrehajtása során (a továbbiakban csak „önkéntes tevékenység”).
(2) Jelen törvény vonatkozik az önkéntes külön jogszabály alapján1) végzett tevékenységére is, ha a külön jogszabályi előírások másként nem rendelkeznek az önkéntes tevékenységről és annak feltételeiről.

2. §
Önkéntes
(1) Önkéntes az a természetes személy, aki szabad elhatározásából és jutalmazásra való igény nélkül más személy részére, annak javára és beleegyezésével vagy közhasznú céllal önkéntes tevékenységet folytat képességeire, készségeire vagy tudására alapozva és megfelel a jelen törvényben támasztott feltételeknek, amennyiben az önkéntes tevékenységet
a) munkaviszonyból, szolgálati jogviszonyból és tanulmányi jogviszonyból vagy törvényből, munkaszerződésből, szolgálati szerződésből, tanulmányi rendből, illetve egyéb hasonló és rá nézve kötelező érvényű dokumentumból fakadó kötelességei keretein kívül végzi,
b) nem olyan jogi személy vagy tisztségviselője részére végzi, amelynek maga is tagja, alkalmazottja, tanulója vagy diákja,
c) vállalkozása vagy más önálló keresőtevékenysége keretén kívül végzi.
(2) Az önkéntes tevékenységét önkéntes tevékenységről szóló szerződés ( a továbbiakban csak „szerződés”) alapján végzi, melyet a Szlovák Köztársaság területén székelő vagy tartózkodó személlyel kötött meg, akinek részére az önkéntes tevékenységet végzi (a továbbiakban csak „fogadó fél”), vagy a melyet a Szlovák Köztársaság területén székelő jogi személlyel kötött meg, mely más személy részére, annak egyetértésével vagy közhasznú céllal önkéntes tevékenységet szervez vagy közvetít (a továbbiakban csak ”kiküldő szervezet”), vagy ha az önkéntes tevékenységet a kiküldő szervezet tagjaként végzi.

3. §
Önkéntes tevékenység
(1) Az önkéntes elsősorban önkéntes munkát végez
a) egészségkárosult személyek, külföldiek és hontalan személyek részére, szabadságvesztés-büntetésüket töltő vagy védő nevelésben lévő személyek részére büntetésük idején és fogságból, szabadságvesztés-büntetésből, nevelőintézetből való elbocsátásuk után, drogfüggő vagy más függőségben szenvedő személyek, ellátatlan gyermekek, más személy gondoskodására szoruló emberek, idősek, családi erőszaktól szenvedő személyek és munkanélküli személyek részére, vagy közhasznú szolgáltatásnyújtás esetén és további, szociális és egészségügyi tevékenységek területén,
b) az ifjúsággal végzett munka keretében informális képzésben és az ifjúsággal végzett munka más területein,
c) természeti katasztrófák, ökológiai katasztrófák következményeinek felszámolásában, humanitárius segítségnyújtásban, élet- és egészségvédelem, polgári védelem, tűzvédelem területén, valamint fejlesztési programok végrehajtásában hazai, külföldi és nemzetközi szervezetek projektjeinek keretében,
d) a természeti környezet alakítása, védelme, fenntartása és jobbítása területén, a kulturális örökség védelme és megőrzése terén, kulturális, sport-, testnevelési, karitatív, művelődési és népművelési rendezvények szervezése terén,
e) szociális és gazdasági hátrányok egyes formáinak kiküszöbölése terén, az életkorból és egészségkárosultságból fakadó hátrányok kiküszöbölésében, melynek célja a külön törvény2) szerinti esélyegyenlőség gyakorlati biztosítása,
f) a szociális kirekesztettségben élő közösségek társadalmi betagozódása terén, főként a hátrányaik minden fajtájának kiküszöbölése terén,
g) a közigazgatásnak végzett adminisztratív munkák terén.
(2) E törvény szerint nem önkéntes tevékenység
a) a házastársak és közeli hozzátartozók között végzett tevékenység,3)
b) a vállalkozás vagy más kereső tevékenység keretében végzett munka,
c) a munkaviszonyban, állami alkalmazotti jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban vagy tanulmányi kötelességek keretében végzett tevékenység,
d) a kölcsönös állampolgári vagy szomszédi segítségnyújtás,
e) a 15 éven aluli személyek által végzett tevékenység.
(3) Az az önkéntes, aki még nem töltötte be 18. életévét, önkéntes tevékenységet csak törvényes képviselője hozzájárulásával és felelős nagykorú személy felügyelete mellett végezhet.
(4) Önkéntes tevékenységet a Szlovák Köztársaság területén az az önkéntes is végezhet, aki nem állampolgára a Szlovák Köztársaságnak, ha megfelel a Szlovák Köztársaság területén való tartózkodás külön jogszabályi4) feltételeinek.

4. §
Kiküldő szervezet
(1) Kiküldő szervezet lehet, ha a jelen törvény másként nem rendelkezik (7. §), az a jogi személy, amely
a) polgári társulás,5)
b) közhasznú szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezet,6)
c) egyház vagy felekezeti/vallási közösség, vagy jogi személyiségét egyháztól vagy felekezeti közösségtől eredeztető jogi személy,7)
d) iskola vagy oktatási intézmény,
e) alapítvány, vagy
f) más jogi személy, ha a külön törvény így rendelkezik.1)
(2) A kiküldő szervezet tevékenysége keretében kiválasztja, nyilvántartásba veszi, felkészíti és kiküldi az önkénteseket az önkéntes tevékenység végzésére és szerződést köt velük a 6. § értelmében.
(3) Az önkéntesek nyilvántartása, melyet a kiküldő szervezet vezet, az alábbiakat tartalmazza:
a) vezeték- és keresztnév,
b) születési dátum,
c) állandó lakhely címe,
d) lakcím, ha az különbözik az állandó lakhelyétől8) vagy tartózkodási helyétől,4)
e) a szerződés száma vagy a 6. § (4) bek. szerinti adatok.
(4) A kiküldő szervezet, amely az önkéntest kiküldi, a vele való megegyezést követően felelősségbiztosítást köthet az általa okozott károk fedezetére9) és az önkéntes javára balesetbiztosítást is köthet.
(5) A kiküldő szervezet, amely az önkéntest külföldre küldi ki önkéntes tevékenység végzésére, köteles az önkéntes javára a lehető legbiztonságosabb feltételekben megállapodni biztonsága és egészségvédelme vonatkozásában, ha ez más módon nincs biztosítva.
(6) A kiküldő szervezet köteles biztosítani a külön jogszabály10) szerinti kötelességek és intézkedések teljesítését olyan mértékben, mely az önkéntes személy önkéntes tevékenységvégzése során annak biztonsága és egészségvédelme érdekében elengedhetetlen ahhoz, hogy az önkéntes munkáját életét és egészségét nem veszélyeztető körülmények között végezhesse az önkéntes munka fajtájának és jellegének megfelelően. Ha az önkéntes tevékenység végzéséhez külön jogszabály szerint11) különleges felszerelés vagy öltözet szükséges, főként munkaruha és más személyes munkavédelmi eszköz, segédeszköz, kiküldő szervezet köteles azt biztosítani az önkéntesnek önkéntes tevékenysége megkezdése előtt. Az első és második mondat szerinti kötelességek nem vonatkoznak a kiküldő szervezetre, ha azokat a fogadó szervezet biztosítja.
(7) A 18 évesnél fiatalabb önkéntes részére a kiküldő szervezet nem állapodhat meg olyan tevékenységben, amely nem felel meg életkora anatómiai, fiziológiai és lélektani sajátosságainak, vagy amely soron fokozott balesetveszélynek vagy más egészségkárosodásnak lenne kitéve.
(8) A kiküldő szervezet köteles az önkéntes munka fajtájának és jellegének megfelelően kioktatni az önkéntest és ha 18 évesnél fiatalabb önkéntesről van szó, annak törvényes képviselőjét is az önkéntes tevékenység végzésének egészségére és életére veszélyt jelentő kockázatairól.
(9) Ha az önkéntes azt kéri, a kiküldő szervezet köteles írásbeli igazolást kiállítani neki az önkéntes tevékenység tartamáról, terjedelméről és tartalmáról, valamint önkéntes tevékenységének írásos értékelését kiállítani.
(10) A kiküldő szervezet jogosult az önkéntes tevékenység végzésének céljaira az önkéntes, törvényes képviselője és a 3. § (3) bek. szerinti nagykorú felelős személy személyes adatainak kezelésére a 3. bek. a)–d) pontja szerinti terjedelemben, és ugyancsak az önkéntes tevékenység végzését érintő adatokat a személyes adatok védelméről szóló törvény12) rendelkezéseivel összhangban.
(11) Ha a kiküldő szervezet szerződést köt az önkéntes tevékenység végzésének feltételeiről az önkéntes tevékenységet fogadó szervezettel, e szerződésnek összhangban kell állnia azzal a szerződéssel, amelyet a kiküldő szervezet az önkéntessel kötött meg.

5. §
Az önkéntes tevékenység fogadó szervezete
(1) Az önkéntes tevékenység fogadója tevékenységi keretén belül kiválasztja és felkészíti az önkénteseket az önkéntes munka végzésére és szerződést köt velük a 6. § szerint, ha nem olyan önkéntesekről van szó, akikkel a kiküldő szervezetük már szerződést kötött. Ha az önkéntes tevékenység fogadója nyilvántartást vezet az önkéntesekről, ez a nyilvántartás a 4. § (3) bek. szerinti adatokat tartalmazza.
(2) Az önkéntes tevékenység fogadója az önkéntessel megállapodva felelősségbiztosítást köthet az általa okozott károk fedezetére9) és az önkéntes javára balesetbiztosítást is köthet, ha ezt a kiküldő szervezet még nem tette meg.
(3) Az önkéntes tevékenység fogadója köteles biztosítani a külön jogszabály10) szerinti kötelességek és intézkedések teljesítését olyan mértékben, mely az önkéntes személy önkéntes tevékenységvégzése során annak biztonsága és egészségvédelme érdekében elengedhetetlen ahhoz, hogy az önkéntes munkáját életét és egészségét nem veszélyeztető körülmények között végezhesse az önkéntes munka fajtájának és jellegének megfelelően. Ha az önkéntes tevékenység végzéséhez külön jogszabály szerint11) különleges felszerelés vagy öltözet szükséges, főként munkaruha és más személyes munkavédelmi eszköz, segédeszköz, a fogadó szervezet köteles azt biztosítani az önkéntesnek önkéntes tevékenysége megkezdése előtt, ha azokat a kiküldő szervezet nem biztosította.
(4) A 18 évesnél fiatalabb önkéntes részére a fogadó szervezet nem állapodhat meg olyan tevékenységben, amely nem felel meg életkora anatómiai, fiziológiai és lélektani sajátosságainak, vagy amely soron fokozott balesetveszélynek vagy más egészségkárosodásnak lenne kitéve.
(5) A fogadó szervezet köteles az önkéntes munka fajtájának és jellegének megfelelően kioktatni az önkéntest és ha 18 évesnél fiatalabb önkéntesről van szó, annak törvényes képviselőjét is az önkéntes tevékenység végzésének egészségére és életére veszélyt jelentő kockázatairól.
(6) Ha az önkéntes vagy a kiküldő szervezet azt kéri, a fogadó szervezet köteles írásbeli igazolást kiállítani neki az önkéntes tevékenység tartamáról, terjedelméről és tartalmáról, valamint önkéntes tevékenységének írásos értékelését kiállítani.
(7) A fogadó szervezet jogosult az önkéntes tevékenység végzésének céljaira az önkéntes, törvényes képviselője és a 3. § 3. bek. szerinti nagykorú felelős személy személyes adatainak kezelésére a (3) bek. a)–d) pontja szerinti terjedelemben, és ugyancsak az önkéntes tevékenység végzését érintő adatokat a személyes adatok védelméről szóló törvény12) rendelkezéseivel összhangban.

6. §
Szerződés
(1) A szerződést mindig írásban kell megkötni, ha önkéntes tevékenységről van szó, melyet az önkéntes külföldön fog végezni, egyébként a szerződés érvénytelen; a 18 éven aluli önkéntes nevében a törvényes képviselője köti meg a szerződést.
(2) Az írásos szerződés mindenképpen tartalmazza
a) az önkéntes vezeték- és keresztnevét, születési dátumát, állandó tartózkodási helye8) vagy tartózkodási helye4) címét és lakcímét, ha az különbözik az állandó tartózkodási helye8) vagy tartózkodási helye4) címétől,
b) a kiküldő szervezet adatait vagy a fogadó szervezet adatait a megnevezése, székhelye, statisztikai azonosító száma és a jogi személy nevében eljárni jogosult természetes személy azonosító adatait, vagy természetes személy fogadófél esetén annak vezeték- és keresztnevét, születési dátumát és állandó tartózkodási helyének címét,
c) az önkéntes tevékenység végzésének helyét, tartalmát és időtartamát, valamint az önkéntes tevékenység fogadóját a b) pont szerint, ha a szerződést a kiküldő szervezet kötötte meg,
d) az önkéntes anyagi szükségleteinek biztosítása, főként az étkezése, szállása, utaztatási módja vagy útiköltség-térítése az önkéntes tevékenység helyszínére érkezésig, az önkéntes tevékenység helyszínének eléréséhez kapcsolódó költségek támogatása, vagy egységes öltözék vagy más személyes felszerelés nyújtása,
e) térítés a sportinformatikai rendszerbe bejegyzett önkéntes időveszteségéért a sport terén végzett önkéntes munka minden órájáért, legfeljebb a minimális órabér összegében,12a)
f) az önkéntes tevékenység határidő előtti befejezésének okai és módja,
g) egyéb adatok fontos tényekről, melyek az önkéntes tevékenység végzéséhez szükségesek, és amelyek megelőző jellegűek az önkéntes életének és egészségének védelme szempontjából, főként a betanítás, gyakorlati képzés, elméleti képzés vagy más szakmai felkészítés, kapcsolatfelvétel lehetősége a kiküldő vagy fogadó szervezet kontaktszemélyével.
(3) Ha külföldön végzett önkéntes tevékenységről van szó, az önkéntes a kiküldő szervezetnek a szerződéskötés előtt egészségügyi alkalmassági bizonylatot mutat be vagy becsületbeli nyilatkozatot tesz, hogy nincs tudomása olyan egészségügyi akadályoztatásról, mely lehetetlenné tenné számára a kiküldő által elkészített szerződéstervezetben taglalt fajtájú és jellegű önkétes tevékenység elvégzését.
(4) Ha a szerződéskötés szóban történik, az önkéntesnek és a kiküldő vagy fogadó szervezetnek meg kell állapodnia az önkéntes tevékenység helyszínében, tartalmában és időtartamában.
(5) A szerződés tartalmazhatja a kiküldő szervezet vagy az önkéntes tevékenységet fogadó szervezet kötelezettségvállalását, hogy az önkéntesnek megtéríti az önkéntes nyugdíjbiztosítási, önkéntes foglalkoztatás-biztosítási járulékra külön jogszabály13) és az önkéntes egészségbiztosítási járulékra külön jogszabály114) értelmében ráfordított költségeit, ha ilyenek keletkeztek, és megtéríti azokat az önkéntes tevékenység teljes időtartama alatt.
(6) Az önkéntes az önkéntes tevékenység végzéséért jutalmat nem kap. Az önkéntes (2) bekezdés d) pontja és (5) bekezdés szerinti ellátásának biztosítása nem jutalom és nem ellentételezés, hanem az önkéntes tevékenység végzésének biztosítását vagy megkönnyítését szolgálja.

7. §
A közigazgatási szerveknek végzett önkéntes munka
Az államigazgatási szervek, a magasabb szintű területi egységek, községek és általuk alapított vagy létrehozott jogi személyek önkéntes tevékenységet használhatnak fel külön jogszabály szerinti feladataik teljesítésének támogatására a 3. § szerinti célokra. A jelen törvény céljaira az önkéntes tevékenység felhasználásakor ezeknek a jogi személyeknek az önkéntes tevékenységre kiküldő szervezet vagy az önkéntes tevékenységet fogadó szervezet jogállásából fakadó jogállása és kötelességei vannak.


VI. cikkely
Ez a törvény 2011. december 1-én lép hatályba.


Ivan Gašparovič s. k.
Pavol Hrušovský s. k.
Iveta Radičová s. k.


1) Például a Tt. 314/2001. sz. tűzvédelmi törvényének 57. és 58. §-a, a Tt. 526/2005. sz. törvénye megfogalmazásában,
a Tt. 460/2007. sz. törvénye a Szlovák Vöröskeresztről és Vöröskereszt védjegyének és nevének védelméről és más törvénymódosításokról, 5. §,
a Tt. 282/2008. sz. törvénye az ifjúsággal végzett munkáról, 11 – 13. §-a és a Tt. 131/2002. sz. felsőoktatási törvényének kiegészítése a későbbi módosítások szerint,
a Tt. 544/2002. sz., a Hegyi Mentőszolgálatról szóló többször módosított törvényének 4. §-a
2) A Tt. 365/2004.sz., az egyenlő bánásmódról és diszkrimináció elleni védelemről szóló többször módosított törvénye (antidiszkriminációs törvény)
3) a Polgári Törvénykönyv 116. §-a
4) A Tt. 48/2002. sz., többször módosított idegenrendészeti törvénye a későbbi előírások szerint
5) A Tt. 83/1990. sz., a közhasznú nonprofit szervezetekről szóló törvénye a későbbi előírások szerint
6) A Tt. 213/1997. sz. gyülekezési törvénye a későbbi előírások szerint
7) A Tt. 308/1998. sz., a vallásszabadságról ás egyházi szervezetekről szóló törvénye a későbbi előírások szerint
8) A Tt. 253/1998. sz., a Szlovák Köztársaság lakhelynyilvántartási és lakosságnyilvántartási törvénye a későbbi előírások szerint
9) Polgári Törvénykönyv
10) Például a Tt. 124/2006. sz. munkavédelmi és munkaegészségügyi törvénye 6. §-a 2. bek. c) pontja
11) Pl. a Tt. 124/2006. sz. törvény 6. §-ának 3. bek.
12) A Tt. 428/2002. sz., a személyi adatok védelméről szóló törvénye a későbbi előírások szerint
12a) A Tt. 663/2007. sz., a minimálbérről szóló törvénye 2. §-ának 2. bek.
13) A Tt.461/2003.sz., a szociális biztosításról szóló törvénye a későbbi előírások szerint
14) A Tt. 580/2004. sz., az egészségbiztosításról és a Tt. 95/2002. sz. biztosításról szóló törvényéről szóló törvénye a későbbi előírások szerint.
Časová verzia účinná 30. marca 2022

406/2011 Z. z.

Zákon

z 21. októbra 2011

O DOBROVOĽNÍCTVE

a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zmena:
440/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2016
360/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2020
92/2022 Z. z. s účinnosťou od 30. marca 2022


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje právne postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy pri poskytovaní služieb, činností a iných výkonov dobrovoľníkom (ďalej len „dobrovoľnícka činnosť“).
(2) Tento zákon sa vzťahuje aj na činnosť vykonávanú dobrovoľníkom podľa osobitných zákonov,1) ak tieto osobitné zákony neustanovujú na výkon dobrovoľníckej činnosti iné podmienky.

§ 2
Dobrovoľník
(1) Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť
a) vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,
b) nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,
c) vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.
(2) Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „zmluva“) uzavretej s osobou so sídlom alebo pobytom na území Slovenskej republiky, pre ktorú vykonáva dobrovoľnícku činnosť (ďalej len „prijímateľ dobrovoľníckej činnosti“) alebo s právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech (ďalej len „vysielajúca organizácia“) alebo ak vykonáva dobrovoľnícku činnosť ako člen vysielajúcej organizácie.

§ 3
Dobrovoľnícka činnosť
(1) Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť najmä
a) pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, osoby počas výkonu trestu odňatia slobody alebo ochrannej výchovy a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti, osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, seniorov, osoby trpiace domácim násilím a nezamestnané osoby alebo pri poskytovaní verejnoprospešných činností a ďalších činností v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva,
b) v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v činnostiach v oblasti práce s mládežou,
c) pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, ekologických katastrof, pri humanitárnej pomoci, záchrane života a zdravia, v civilnej ochrane, ochrane pred požiarmi a pri uskutočňovaní rozvojových programov v rámci projektov domácich, zahraničných a medzinárodných organizácií,
d) pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí,
e) pri odstraňovaní foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a znevýhodnenia vyplývajúceho z dôvodu veku a zdravotného postihnutia, ktorého cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi podľa osobitného zákona,2)
f) pri začleňovaní osôb žijúcich v sociálne vylúčenom spoločenstve do spoločnosti, najmä pri odstraňovaní všetkých foriem ich znevýhodnenia,
g) pri administratívnych prácach pre verejnú správu.
(2) Dobrovoľníckou činnosťou podľa tohto zákona nie je
a) činnosť vykonávaná medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami,3)
b) činnosť vykonávaná v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
c) činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávaná v rámci študijných povinností,
d) vzájomná občianska alebo susedská výpomoc,
e) činnosť vykonávaná osobami, ktoré nedovŕšili 15 rokov.
(3) Dobrovoľník, ktorý nedovŕšil vek 18 rokov, môže dobrovoľnícku činnosť vykonávať len so súhlasom svojho zákonného zástupcu a len pod dohľadom zodpovednej plnoletej fyzickej osoby.
(4) Dobrovoľnícku činnosť na území Slovenskej republiky môže vykonávať aj dobrovoľník, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ak spĺňa podmienky na pobyt v Slovenskej republike ustanovené osobitným predpisom.4)

§ 4
Vysielajúca organizácia
(1) Vysielajúcou organizáciou môže byť, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 7), právnická osoba, ktorá je
a) občianskym združením,5)
b) neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby,6)
c) cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou alebo právnickou osobou odvodzujúcou svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,7)
d) školou alebo školským zariadením,
e) nadáciou alebo
f) inou právnickou osobou, ak to ustanovuje osobitný zákon.1)
(2) Vysielajúca organizácia v rámci svojej činnosti vyberá, eviduje, pripravuje a vysiela dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej činnosti a uzatvára s nimi zmluvu podľa § 6.
(3) Evidencia dobrovoľníkov, ktorú vysielajúca organizácia vedie, obsahuje tieto údaje:
a) meno, priezvisko,
b) dátum narodenia,
c) adresu trvalého pobytu,
d) adresu bydliska, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu8) alebo pobytu,4)
e) číslo zmluvy alebo údaje podľa § 6 ods. 4.
(4) Vysielajúca organizácia môže po dohode s dobrovoľníkom uzavrieť poistenie zodpovednosti za ním spôsobenú škodu9) a v prospech dobrovoľníka aj poistenie pre prípad jeho úrazu.
(5) Vysielajúca organizácia, ktorá vysiela dobrovoľníka vykonávať dobrovoľnícku činnosť do cudziny, je povinná dohodnúť v prospech dobrovoľníka najvyššiu možnú úroveň ochrany bezpečnosti a zdravia dobrovoľníka, ak nie je zabezpečená inak.
(6) Vysielajúca organizácia je povinná zabezpečiť plnenie povinností a opatrení podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia dobrovoľníka pri výkone dobrovoľníckej činnosti tak, aby dobrovoľnícku činnosť dobrovoľník vykonával v podmienkach neohrozujúcich jeho život a zdravie vzhľadom na druh a povahu dobrovoľníckej činnosti. Ak je na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti potrebné podľa osobitných predpisov11) osobitné vybavenie alebo oblečenie, najmä pracovný odev a iné osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky, vysielajúca organizácia je povinná ich zabezpečiť dobrovoľníkovi pred začatím vykonávania dobrovoľníckej činnosti. Povinnosti podľa prvej a druhej vety vysielajúca organizácia nemá, ak ich zabezpečuje prijímateľ dobrovoľníckej činnosti.
(7) S dobrovoľníkom mladším ako 18 rokov vysielajúca organizácia nesmie dohodnúť vykonávanie dobrovoľníckej činnosti, ktorá je neprimeraná anatomickým, fyziologickým a psychologickým osobitostiam jeho veku, alebo pri ktorej by bol vystavený zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo iného poškodenia zdravia.
(8) Vysielajúca organizácia je povinná podľa povahy a druhu dobrovoľníckej činnosti poučiť dobrovoľníka, a ak ide o dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov aj jeho zákonného zástupcu, o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti, ktorá by mohla ohroziť jeho zdravie alebo život.
(9) Ak o to dobrovoľník požiada, vysielajúca organizácia je povinná mu vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho dobrovoľníckej činnosti.
(10) Vysielajúca organizácia je oprávnená na účely zabezpečenia výkonu dobrovoľníckej činnosti spracúvať osobné údaje dobrovoľníka, jeho zákonného zástupcu a zodpovednej plnoletej fyzickej osoby podľa § 3 ods. 3 v rozsahu podľa odseku 3 písm. a) až d), ako aj údaje týkajúce sa výkonu dobrovoľníckej činnosti v súlade s ochranou osobných údajov podľa osobitného zákona.12)
(11) Ak vysielajúca organizácia uzatvorí dohodu o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti s prijímateľom dobrovoľníckej činnosti, táto dohoda musí byť v súlade so zmluvou, ktorú vysielajúca organizácia uzatvorila s dobrovoľníkom.

§ 5
Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti
(1) Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti v rámci svojej činnosti vyberá a pripravuje dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej činnosti a uzatvára s nimi zmluvu podľa § 6, ak nejde o dobrovoľníkov, ktorí uzavreli zmluvu s vysielajúcou organizáciou. Ak prijímateľ dobrovoľníckej činnosti vedie evidenciu dobrovoľníkov, táto evidencia obsahuje údaje podľa § 4 ods. 3.
(2) Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti môže po dohode s dobrovoľníkom uzavrieť poistenie zodpovednosti za ním spôsobenú škodu9) a v prospech dobrovoľníka aj poistenie pre prípad jeho úrazu, ak ho neuzavrela už vysielajúca organizácia.
(3) Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný zabezpečiť plnenie povinností a opatrení podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia dobrovoľníka pri výkone dobrovoľníckej činnosti tak, aby dobrovoľnícku činnosť dobrovoľník vykonával v podmienkach neohrozujúcich jeho život a zdravie vzhľadom na druh a povahu dobrovoľníckej činnosti. Ak je na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti potrebné podľa osobitných predpisov11) osobitné vybavenie alebo oblečenie, najmä pracovný odev a iné osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky, prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný ich zabezpečiť dobrovoľníkovi pred začatím vykonávania dobrovoľníckej činnosti, ak ich nezabezpečila vysielajúca organizácia.
(4) S dobrovoľníkom mladším ako 18 rokov prijímateľ dobrovoľníckej činnosti nesmie dohodnúť vykonávanie dobrovoľníckej činnosti, ktorá je neprimeraná anatomickým, fyziologickým a psychologickým osobitostiam jeho veku, alebo pri ktorej by bol vystavený zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo iného poškodenia zdravia.
(5) Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný podľa povahy a druhu dobrovoľníckej činnosti poučiť dobrovoľníka, a ak ide o dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov aj jeho zákonného zástupcu, o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti, ktorá by mohla ohroziť jeho zdravie alebo život.
(6) Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka a písomné hodnotenie dobrovoľníckej činnosti, ak o to dobrovoľník alebo vysielajúca organizácia požiada.
(7) Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je oprávnený na účely zabezpečenia výkonu dobrovoľníckej činnosti spracúvať osobné údaje dobrovoľníka, jeho zákonného zástupcu a zodpovednej plnoletej fyzickej osoby podľa § 3 ods. 3 v rozsahu podľa § 4 ods. 3 písm. a) až d), ako aj údaje týkajúce sa výkonu dobrovoľníckej činnosti v súlade s ochranou osobných údajov podľa osobitného zákona.12)

§ 6
Zmluva
(1) Zmluva musí mať vždy písomnú formu, ak ide o dobrovoľnícku činnosť, ktorú bude dobrovoľník vykonávať v cudzine, inak je zmluva neplatná; za dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov zmluvu uzatvára jeho zákonný zástupca.
(2) Písomná zmluva obsahuje najmä
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu8) alebo pobytu4) a adresu bydliska dobrovoľníka, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu8) alebo pobytu,4)
b) označenie vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti s uvedením názvu, sídla, identifikačného čísla a fyzickej osoby oprávnenej konať za právnickú osobu alebo mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu, ak je prijímateľom dobrovoľníckej činnosti fyzická osoba,
c) miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti a označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti podľa písmena b), ak je zmluva uzatvorená s vysielajúcou organizáciou,
d) materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, ak bolo dohodnuté, najmä spôsob stravovania a ubytovania dobrovoľníka, spôsob dopravy alebo úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti, alebo poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia,
e) náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy,12a)
f) dôvody a spôsob predčasného skončenia dobrovoľníckej činnosti,
g) iné údaje o dôležitých skutočnostiach, ktoré sú pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti nevyhnutné, a ktoré sú preventívne z hľadiska ochrany života alebo zdravia dobrovoľníka, najmä vykonanie inštruktáže, výcviku, školenia alebo inej odbornej prípravy, umožnenie styku s kontaktnou osobou vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.
(3) Ak ide o dobrovoľnícku činnosť vykonávanú v cudzine, dobrovoľník predkladá vysielajúcej organizácii pred uzavretím zmluvy potvrdenie o svojom zdravotnom stave alebo čestným vyhlásením potvrdí, že mu nie sú známe zdravotné prekážky výkonu dobrovoľníckej činnosti vzhľadom na povahu a druh vykonávanej dobrovoľníckej činnosti uvedenej v návrhu zmluvy.
(4) Ak je zmluva uzavretá ústnou formou, musí byť medzi dobrovoľníkom a vysielajúcou organizáciou alebo prijímateľom dobrovoľníckej činnosti dohodnuté miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti.
(5) Zmluva môže obsahovať aj záväzok vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, že uhradí dobrovoľníkovi vynaložené náklady na dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti podľa osobitného predpisu13) a zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu,14) ak mu vznikli a uhrádza ich počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti.
(6) Dobrovoľník za vykonávanie dobrovoľníckej činnosti nedostáva odmenu. Zabezpečenie dobrovoľníka plnením podľa odseku 2 písm. d) a podľa odseku 5 nie je odmenou ani protihodnotou, ale slúži na uskutočnenie alebo uľahčenie vykonávania dobrovoľníckej činnosti.

§ 7
Dobrovoľnícka činnosť vykonávaná pre orgány verejnej správy
Orgány štátnej správy, vyššie územné celky, obce a nimi zriadené alebo založené právnické osoby môžu využívať dobrovoľnícku činnosť na podporu plnenia svojich úloh podľa osobitných predpisov na účel podľa § 3. Pri využívaní dobrovoľníckej činnosti majú tieto právnické osoby postavenie a povinnosti vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti podľa tohto zákona.


Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.


Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.


1) Napríklad § 57 a 58 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 Z. z., § 5 zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11 až 13 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
3) § 116 Občianskeho zákonníka.
4) Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
6) Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
7) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
8) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
9) Občiansky zákonník.
10) § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11) Napríklad § 6 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.
12) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
12a) § 2 ods. 2 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.
13) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
14) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.