+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Vyhláška o dopravnom značení
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení (30/2020)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 13.02.2020
Platnosť od: 20.02.2020
Účinnosť od: 30.03.2022
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Žiadna história
Hatályos 2022. március 30-tól

Tt. 30/2020.

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának 2020. február 13-án kelt rendelete

A KÖZÚTI JELZÉSEKRŐL


A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló, a Tt. 204/2011. sz. törvényével módosított Tt. 184/1999. sz. törvény 4. § (2) bekezdése alapján, valamint a Tt. 8/2009. sz., a közúti közlekedésről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, többször módosított törvényének (továbbiakban csak „törvény”) 34. § (6), 44. § (9), 51. § (5), 58. § (2), 60. § (9), 62. § (3), 63. § (3) és a 140. § (8) bekezdései alapján elrendeli:


Módosítva:
Tt. 87/2022., hatályos 2022. március 30-tól


1. §
Bevezető rendelkezések
(1) A közúti közlekedés résztvevőinek figyelmeztetésére, valamint a közúti közlekedés szervezésére, szabályozására és irányítására 
a) közúti jelzőtáblák 
b) útburkolati jelek
c) forgalomtechnikai eszközök,
d) fényjelzések és utasítások
használatosak.
(2) A forgalomtechnikai eszközöket fényjelzések kibocsátására, változó közúti jelzések ábrázolására, a közúti közlekedés szabályai betartásának kikényszerítésére és más hasonló, a közúti közlekedéssel közvetlenül összefüggő célokra is használják.

Közúti jelzőtáblák

2. §
Közúti jelzőtáblák alapvető csoportosítása
(1) A közúti jelzőtáblák
a) veszélyre figyelmeztető jelzőtáblákra,
b) szabályozó jelzőtáblákra,
c) tájékoztató jelzőtáblákra
tagolódnak.
(2) A veszélyre figyelmeztető jelzőtáblák
a) általános veszélyre figyelmeztető jelzőtáblákra,
b) vasúti átjárót jelző táblákra
tagolódnak.
(3) A szabályozó jelzőtáblák
a) elsőbbségadást szabályozó jelzőtáblákra,
b) utasítást adó és tilalmi jelzőtáblákra,
c) az útpadkán való közlekedést szabályozó jelzőtáblákra
tagolódnak.
(4) A tájékoztató jelzőtáblák
a) áthaladási elsőbbséget szabályozó jelzőtáblákra,
b) különleges szabályozású utak jelzőtáblái,
c) jelzésekre,
d) útbaigazító jelzőtáblákra,
e) a helyettesítő és terelő útvonalakról tájékoztató jelzőtáblákra,
f) forgalmi sávot jelző táblákra
tagolódnak.
(5) A közúti jelzőtáblák külön csoportját alkotják a kiegészítő táblák, amelyek
a) általános kiegészítő táblákra,
b) egyedi kiegészítő táblákra
tagolódnak.

3. §
A közúti jelzőtáblák hatálya
(1) A közúti jelzőtábla azon forgalmi irány számára hatályos, amellyel szemben elhelyezték, hacsak a jelzőtáblából másként nem következik.
(2) A járművön elhelyezett közúti jelzőtábla magasabb rendű a 4. § szerint kihelyezett közúti jelzőtáblánál. A járművön elhelyezett közúti jelzőtábla hatálya menetirányban 100 méterrel a hordozó jármű vagy járműcsoportok esetén 100 méterrel az utolsó jármű után ér véget. Ez a szabály akkor is érvényes, ha a közúti jelzőtáblát hordozó jármű mozgásban van.
(3) A közúti jelzőtábla ideiglenesen érvényteleníthető a jelzés teljes letakarásával vagy leszerelésével. A tájékoztató jelzés egy része ideiglenesen érvényteleníthető letakarással, vagy a jelzés elé helyezett narancssárga kereszttel, amelyet úgy kell elhelyezni, hogy a jelzés azon részét fedje le, amelyet érvénytelenít. Tilos a jelzés egészét vagy részét ideiglenes érvénytelenítés céljából leragasztani.

4. §
Közúti jelzőtáblák elhelyezése
(1) A közúti jelzőtáblákat az úttest jobb oldalán helyezik el, megközelítőleg merőlegesen az út tengelyére, hacsak a (2) és (4) bekezdés erről másként nem rendelkezik.
(2) A közúti jelzőtáblát megismételhetik az út bal oldalán vagy az úttest felett elhelyezve, esetleg pedig elhelyezhetik a jelzést csak az út bal oldalán vagy csak az út felett is.
(3) A statikus közlekedés számára kihelyezett közúti jelzőtáblát az úttest tengelyéhez képest hosszanti vagy ferde irányban is elhelyezhetik.
(4) A lakott terület végét, különleges út vagy sáv végét, illetve az övezet végét jelző táblát rendszerint csak a lakott terület, a különleges út vagy sáv, illetve övezet kezdetét jelző tábla hátsó oldalán helyezik el.

5. §
A közúti jelzőtáblák feliratai és jelképei
(1) A közúti jelzések feliratait államnyelven tüntetik fel; más nyelv használatára akkor van lehetőség, ha ez összhangban van külön jogszabállyal és nemzetközi szerződéssel, amely kötelezi a Szlovák Köztársaságot.1)
(2) A közúti jelzőtáblákon használható jelképeket, azok ábrázolásmódját és jelentését az 1. számú melléklet tartalmazza. A jelzőtáblán megjelenített jelképek lehetnek fehér színűek, ha a jelzőtábla alapszínére tekintettel ez a megfelelőbb, illetve más színűek, ha a jelzés jelentéséből ez következik.
(3) Az információs jelzőtáblán és a kiegészítő táblán a közúti közlekedés résztvevőinek figyelmeztetése vagy tájékoztatása céljából lehetséges az 1. mellékletben szereplő jelképtől eltérő jelképet is használni, ha ez utóbbi jelentése a közúti közlekedés résztvevői számára kellőképpen világos és egyértelmű.
(4) Az út bal oldalán kihelyezett figyelmeztető vagy tájékoztató jelzőtábla jelképe tükrözve is ábrázolható, amennyibben ez nem zavarja meg az ábra jelentését. A jelkép a közlekedési iránynak megfelelően elfordítva is ábrázolható. 

6. §
Veszélyre figyelmeztető jelzőtáblák
(1) A veszélyre figyelmeztető jelzőtáblák olyan helyre hívják fel a közúti közlekedés résztvevőinek figyelmét, ahol az őket fenyegető veszély még a fokozott óvatosság elvének betartása mellett is nehezen észlelhető időben.
(2) Lakott területen belül az általános veszélyre figyelmeztető jelzőtáblákat közvetlenül a veszély helye előtt helyezik el, amelyre figyelmeztetnek.
(3) Lakott területen kívül az általános veszélyre figyelmeztető jelzőtáblákat rendszerint 150-250 méter távolságban helyezik el a veszély helye előtt, amelyre figyelmeztetnek. Amennyiben a veszély helyének távolsága ennél jóval kisebb vagy nagyobb, úgy ezt a tényt kiegészítő táblán jelzik.
(4) A veszélyre figyelmeztető jelzőtáblák részletes tagolása, ábrázolása és jelentése a 2. számú mellékletben található.

7. §
Szabályozó jelzőtáblák
(1) A szabályozó jelzőtáblák utasítják a közúti közlekedés résztvevőit, illetve rájuk vonatkozó tiltásokat és korlátozásokat jelenítenek meg, vagy kivételt biztosítanak számukra a közúti közlekedés általános szabályai (továbbiakban csak „szabályozás”) alól.
(2) Ha a szabályozó jelzőtábla jelentéséből másként nem következik, az általa elrendelt szabályozás az úttest teljes szélességére vonatkozik; kivétel ez alól a forgalmi sáv felett elhelyezett, csakis arra a sávra érvényes szabályozó jelzőtábla, illetve a forgalmi sáv jelzőtábláján feltüntetett szabályozó jelzőtábla, amely szintén csak az adott forgalmi sávra vagy forgalmi sávokra vonatkozik.
(3) Az elsőbbségadási kötelezettséget, illetve a haladási irányt jelző táblából eredő szabályozás annak a helynek a közvetlen közelében érvényes, ahol a szabályozó jelzőtáblát elhelyezték. A behajtási tilalmat jelző táblából eredő szabályozás ott érvényes, ahol a jelzőtáblát elhelyezték, kivéve azon behajtást tiltó jelzőtáblát, amelyet forgalmi sáv felett vagy forgalmi sávot jelző táblán feltüntetve helyeztek el.
(4) A (3) bekezdésben nem említett, egyéb szabályozó jelzőtáblából eredő szabályozás attól a helytől kezdődően érvényes, ahol a jelzést elhelyezték.
(5) A (4) bekezdés szerinti szabályozó jelzőtáblából eredő szabályozás az ezt megszüntető jelzőtábláig tart, hacsak az eredeti jelzőtábla értelméből másként nem következik, illetve a (6) bekezdés erről másként nem rendelkezik. Amennyiben a (4) bekezdés szerinti szabályozó jelzőtáblából eredő szabályozás érvényességét a kereszteződés után is fenn akarják tartani, a szabályozó jelzőtáblát ismét ki kell helyezni a megfelelő távolságban a kereszteződés után, ellenkező esetben a jelzést megszüntető jelzőtáblát kell elhelyezni a megfelelő távolságban a kereszteződés után.
(6) Ha a szabályozó jelzőtáblát figyelmeztető jelzőtáblával együtt helyezik ki, a belőle eredő szabályozás legfeljebb további 100 méter távolságig érvényes azt követően, ahol megszűnt a figyelmeztető jelzőtáblán jelzett veszély.
(7) A (4) bekezdés szerinti szabályozó jelzőtáblát folytatólagosan megismételhetik, ha a belőle eredő szabályozás hosszabb útszakaszon van érvényben.
(8) Az övezetet jelző tábla egy négyzet alakú jelzőtábla, felső részében ZÓNA felirattal. Az övezetet jelző táblából eredő szabályozás az érintett övezet minden útján, mindkét forgalmi irányra nézve érvényes egészen az övezetet megszüntető jelzőtábláig. Az övezetet jelző táblát a szabályozással érintett terület valamennyi bevezető és kivezető útján elhelyezik. Az övezetet jelző táblára nem vonatkoznak az (5) és a (7) bekezdésben leírtak.
(9) Az előjelző tábla egy szabályozó jelzőtábla kiegészítő táblával, melyen feltüntetik a szabályozó jelzőtábláig hátralévő távolságot vagy a hozzá vezető irányt. Az előjelző tábla előzetesen figyelmeztet más szabályozó jelzőtáblára, amennyiben ezt láthatósági szempontok vagy a közúti közlekedés résztvevőinek előzetes tájékoztatási szempontja szükségessé teszik.
(10) A közúti közlekedés általános szabályai csakis akkor jelezhetők szabályozó jelzőtáblákkal, ha ez a helyi viszonyokra való tekintettel elengedhetetlen.
(11) A szabályozó jelzőtáblák részletes tagolása, ábrázolása és jelentése a 3. számú mellékletben található.

8. §
Tájékoztató jelzőtáblák
(1) A tájékoztató jelzőtáblák olyan helyeket határoznak meg, ahol a közúti közlekedés különleges szabályai érvényesülnek, a közúti közlekedés résztvevőinek közlekedési szempontból jelentős információkat nyújtanak vagy eligazítják őket; a tájékoztató jelzőtáblából szintén következhet szabályozás.
(2) A közúti közlekedés résztvevőjének fehér téglalap alakú tábla révén is nyújthatnak a közlekedés szempontjából jelentős információt; a táblán szöveg mellett ábrázolhatják közúti jelzés rajzát, illetve egyéb közérthető grafikus ábrázolással is közvetíthetik az információt. Amennyiben az ilyen táblán közúti jelzés rajzát jelenítik meg, a grafikai kivitelezésből egyértelműnek kell lennie, hogy az adott közúti jelzés rajza nem arra a helyre vonatkozik, ahol a táblát elhelyezték, hanem arra a helyre, amely helyről a tábla információt nyújt.
(3) Az útbaigazító jelzőtábla a kiegészítő tábla mellett más jelzőtábla rajzát is ábrázolhatja, illetve feltüntethetnek rajta olyan jelképet is, melynek célja előzetesen figyelmeztetni a közúti közlekedés résztvevőit vagy lehetővé tenni a jobb tájékozódást.
(4) A nagyfelületű útbaigazító jelzőtábla fölé elhelyezhetnek kisebb méretű táblát kiegészítő információkkal, mint például időszakos úticélok vagy nemzetközi országjelzések.
(5) A forgalmi sávot jelző táblán szabályozó jelzőtábla rajzát is feltüntethetik.
(6) A tájékoztató jelzések részletes tagolása, ábrázolása és jelentése a 4. számú mellékletben található.

9. §
Kiegészítő táblák
(1) A kiegészítő táblákkal annak a közúti jelzőtáblának a jelentését pontosítják, egészítik ki, korlátozzák vagy bővítik, amely alatt elhelyezték. Amennyiben egymás felett több figyelmeztető, szabályozó vagy tájékoztató jelzőtáblát helyeztek el, az alattuk található kiegészítő tábla ezek közül arra a jelzőtáblára vonatkozik, amelyik a kiegészítő tábla felett hozzá a legközelebb helyezkedik el.
(2) A kiegészítő táblák ábrázolása és jelentése az 5. számú mellékletben található.

Útburkolati jelek

10. §
(1) Az útburkolati jelek a következőképpen tagolódnak
a) hosszirányú vonalakra,
b) keresztirányú vonalakra,
c) területi jelzésekre,
d) jelképekre
tagolódnak
(2) Az útburkolati jel fehér színű, hacsak a (3) és (5) bekezdés, vagy a 11. § másként nem rendelkezik.
(3) A díjköteles vagy időkorlátos várakozóhelyet, illetve várakozósávot jelölő útburkolati jel lehet kék színű is.
(4) Várakozási területen, várakozási övezetben, forgalomcsillapított övezetben (korlátozott sebességű övezet, lakó-pihenő övezet, gyalogos övezet és iskolai övezet) az úttest széle és a várakozóhely más színnel is kijelölhető, kivéve a sárga színt.
(5) Kiegészítő információk megjelenítésére a közúthálózat (továbbiakban csak „út”) felületén, parkolóhely felületén vagy más közlekedési felületen a 6. mellékletben megadottól eltérő vonalak, feliratok vagy jelképek is használhatók, amennyiben jelentésük a közúti közlekedés résztvevői számára kellően egyértelmű és félreérthetetlen, illetve a közúti jelzőtáblák megfelelően megnyújtott útfelszíni ábrázolása is használható; a közúti jelzőtábla útfelszíni ábrázolása készülhet az 1. és 4. melléklet szerinti színkivitelben vagy lehet csak fehér színű is. A közúti jelzőtábla útfelszíni ábrázolásának célja felhívni a figyelmet a közúti jelzőtáblára, annak hatályát meghatározó szabályra, valamint a közúti közlekedés más általános szabályára.

11. §
(1) Az ideiglenes útburkolati jel sárga színű; akkor alkalmazzák, ha ideiglenesen meg kell változtatni a már létező útburkolati jelet, például az úton folyó munkák okán, vagy terelőút kijelölése miatt. Az ideiglenes útburkolati jel fölérendelt más útburkolati jellel szemben. Amennyiben az ideiglenes és az állandó útburkolati jel együttes használata nem biztosítaná ezek világos és egyértelmű értelmezését, vagy az állandó útburkolati jel hosszú idejű ideiglenes megváltoztatásáról van szó, az állandó útburkolati jelet el kell távolítani; az ideiglenes útburkolati jel ilyenkor fehér színű.
(2) Az egyenletesen és sűrűn sorba helyezett világító útburkolati jelzőtestekből képzett ideiglenes útburkolati jel csak abban az esetben érvényes, ha a jelzőtestek világítanak.

12. §
Az útburkolati jelek ábrázolása és jelentése a 6. számú mellékletben található.

Forgalomtechnikai eszközök

13. §
(1) A forgalomtechnikai eszközök
a) fényjelző készülékekre,
b) terelőberendezésekre,
c) figyelmeztető berendezésekre,
d) parkolási berendezések,
e) közlekedési védőberendezések,
f) egyéb eszközökre
tagolódnak.
(2) A fényjelző készülékek fényjelzések kibocsátására szolgáló berendezések.
(3) A terelőberendezések és eszközök közé elsősorban az útelzáró korlát, az álló iránytábla, a terelőkúp, az iránytábla, a terelőtábla, a terelőszegély, a vezetőoszlop, a terelőoszlop és az útburkolati jelzőtest tartozik.
(4) A figyelmeztető berendezések közé elsősorban a lezárást jelölő mozgó tábla, a figyelmeztető fényjelző készülék, a fényjelzéses terelőtábla, valamint a forgalomterelő oszlop tartozik.
(5) A parkolási berendezések közé elsősorban a lezáróoszlop és a parkolásgátló oszlop, a parkolásgátló torlasz és a parkolósorompó, a kitolható forgalomkorlátozó oszlop, a parkolóautomata, a kerékpárállvány tartozik.
(6) A közlekedési védőberendezések közé elsősorban a szalagkorlát, védőkorlát, az ütközéscsillapító berendezés és vakvezető érintőszegélyek tartozik.
(7) Az egyéb eszközök közé elsősorban a fényjelzésekhez tartozó kiegészítő jelzés, a közlekedési tükör, a forgalomcsillapító küszöb, a szélzsák, az úttestbe épített gépjármű-mérleg, az elektronikus útdíjfizetést ellenőrző vagy az elektronikus autópálya-matrica meglétét ellenőrző készülék, a forgalmi információt megjelenítő panel, a változó közúti jelzőtáblák megjelenítésére alkalmas panel és a hálózatkezelés panelje tartozik.
(8) A változó közúti jelzőtábla egy, az ilyen jelzőtáblák megjelenítésére alkalmas eszközön ábrázolt közúti jelzőtábla. Ha fénypontokkal kijelzett változó közúti jelzőtábláról van szó, a közúti jelzőtáblát egyszerűsített grafikai ábrázolással és a fekete-fehér színek inverz ábrázolásával jelenítik meg rajta, kivéve az útpadkán való közlekedést szabályozó jelzéseket, amelyeket fekete alapon ábrázolva jelenítenek meg.
(9) Az egyes forgalomtechnikai eszközök ábrázolása és jelentése a 7. számú mellékletben található.

Fényjelzések

14. §
A fényjelzésekkel szabályozott forgalmi elsőbbség magasabb rendű a közúti jelzőtáblákkal szabályozott forgalmi elsőbbséghez képest.

15. §
Fényjelzések járművek részére
(1) A járműforgalom útkereszteződésben való irányítására telt kör alakú piros, sárga és zöld fényjelzést használnak az útkereszteződés előtt elhelyezve. A fényjelzéseket függőlegesen, egymás alatt rendezik el úgy, hogy a piros jelzés legfelül, a sárga jelzés középen, a zöld jelzés pedig legalul található. A zöld nyilat vagy nyilakat ábrázoló kiegészítő jelzésen kívül zöld jelzés nem világíthat egyszerre sem a piros, sem a sárga fényjelzéssel.
(2) A közúti közlekedés irányítása során járművezető számára a világító
a) piros fényjelzés jelentése „Állj!”; a járművezető köteles megállítani járművét a kereszteződés előtt,
b) sárga fényjelzés jelentése „Várj”; ennél a jelzésnél – miközben egyidejűleg a piros jelzés is világít – a járművezető köteles felkészülni az elindulásra, ha pedig a sárga fényjelzés önmagában világít, a járművezető köteles megállni járművével a kereszteződés előtt; ha azonban az önállóan világító sárga jelzés kigyulladásakor már olyan közel jár a kereszteződéshez, hogy az előtt járművével biztonságosan megállni nem tud, folytathatja útját.
c) zöld fényjelzés jelentése „Szabad”; a járművezető ennél a jelzésnél folytathatja útját a közúti közlekedési szabályok betartása mellett.
(3) Amennyiben az egyes útirányok vagy útiránycsoportok számára útburkolati jelekkel külön forgalmi sávokat jelöltek ki, az útkereszteződésben az egyes útirányok vagy útiránycsoportok forgalmát külön-külön irányíthatja önálló, nyilat ábrázoló fényjelzés vagy nyíl alakú fényjelzés. Ha nyilat vagy nyilakat ábrázoló, piros vagy sárga színű fényjelzés világít vagy ha nyíl alakú zöld fényjelzés világít, ezek (2) bekezdés szerinti jelentése csakis a nyíllal vagy nyilakkal jelzett irányokban érvényes.
(4) A (3) bekezdés szerinti egyes fényjelzések ábrázolása:

(5) A világító, zöld színű nyíl vagy nyilak alakú kiegészítő jelzés a közúti közlekedés szabályainak betartása mellett akkor is lehetővé teszi a járművezetőnek a zöld nyíl vagy nyilak irányában való haladást, ha a jelzőlámpán ezzel egyidejűleg a telt kör alakú piros fényjelzés világít.
(6) Ha világít az útkereszteződés átellenes sarkában elhelyezett, balra mutató nyíl alakú zöld kiegészítő jelzés, ez azt jelzi, hogy a szemből jövő járművek forgalmát a telt kör alakú piros fényjelzéssel megállították, így a járművezető balra bekanyarodhat.
(7) A fényjelzéseket a Zöld nyíl vagy a Fekete nyíl forgalomtechnikai eszköz egészítheti ki.
(8) A kerékpáros forgalom útkereszteződésben történő irányítására használhatók kerékpárt ábrázoló, nyilakkal is kiegészíthető fényjelzések, illetve kisebb méretű, telt kör alakú fényjelzések, kerékpárt ábrázoló fehér táblával vagy jelzőkészülékkel kiegészítve, amelyek az (1) bekezdésben megadottakkal megegyezően vannak elrendezve és a kerékpáros számára a (2), (3), (5)-(7) bekezdésben foglaltakkal megegyező jelentéssel bírnak.
(9) A (8) bekezdés szerinti egyes fényjelzések ábrázolása:

(10) Az útkereszteződésen kívüli, fényjelzésekkel történő forgalomirányítás esetén a fényjelzések a (2) bekezdésben foglaltakkal megegyező jelentéssel bírnak a járművezető számára.
(11) Vasúti átjáró előtt, alagút előtt, alagútban, a haladási elsőbbséggel bíró járművek kihajtója előtt, a villamosnak az úttestre való ráhajtásának helye előtt vagy más hasonló helyszín előtt az (1) bekezdés szerinti fényjelzéseken kívül telített kör alakú, piros és sárga fényt kibocsátó, függőleges elrendezésű – piros fény felül, sárga fény alul – fényjelzéssel is irányíthatják a közúti forgalmat.
(12) Alagútban az (1) bekezdés szerinti fényjelzéseket vízszintesen is elhelyezhetik, a bal szélen a piros, középen a sárga, jobb szélen a zöld jelzéssel, a (11) bekezdés szerinti fényjelzések esetén bal szélen a piros, jobb szélen a sárga jelzéssel.

16. §
(1) A gyalogost, kerékpárt, vagy gyalogost és kerékpárt ábrázoló, világító sárga jelzés, amellyel a nyíl vagy nyilak alakú, zöld jelzés van kiegészítve, arra figyelmezteti a járművezetőt, hogy bekanyarodás közben jobb vagy bal oldalon keresztezi a szabad jelzésre átkelő gyalogosok vagy áthaladó kerékpárosok útvonalát.
(2) Az első bekezdés szerinti fényjelzések ábrázolása:

(3) A fényjelzés színváltásáig hátralévő idő jelzésére  visszaszámláló használható. A számjegyek másodpercben mutatják a fényjelzés színváltásáig hátralévő időt. A számjegyek abban a színben láthatók, amely fényjelzésből még hátralévő időt a számláló mutatja.
(4) Annak a km/ó-ban mért haladási sebességnek a kijelzésére, amellyel haladva a járművezető a következő zöld fényjelzéshez érkezik, sebességjelző használható. Ezt a sebességet fekete háttéren fehér számjegyekkel jelenítik meg.

17. §
Forgalmi sávok jelzései
(1) A közúti forgalom sávokban történő fényjelzéses irányításához a forgalmi sávok felett elhelyezett, azok használatát szabályozó fényjelzéseket alkalmaznak, amelyek a járművezető számára az alábbiakat jelentik:
a) „Ezt a forgalmi sávot tilos használni”, ha az átlós piros kereszt alakú jelzés világít,
b) „Ezt a forgalmi sávot szabad használni”, ha lefelé mutató zöld nyíl alakú jelzés világít,
c) „Hagyja el a forgalmi sávot a nyíl irányában”, ha villog a ferdén lefelé mutató sárga nyíl alakú jelzés.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jelzőlámpák ábrázolása:


18. §
Tömegközlekedési járművek irányítására szolgáló jelzések
(1) A kötöttpályás járművek forgalmát különleges jelzésekkel irányíthatják; ugyanezen jelzésekkel a tömegközlekedés járműveinek fenntartott sávok forgalmát is irányíthatják.
(2) Az (1) bekezdés szerinti különleges jelzések ábrázolása és jelentése:

(3) Az „Állj”, „Várj” és „Szabad” különleges jelzések jelentésére a 15. § (2) bekezdése vonatkozik.

19. §
Villogó sárga fényjelzések
(1) A villogó sárga fényjelzés olyan veszélyre vagy az úton előforduló olyan váratlan helyzetre figyelmezteti a közúti közlekedés résztvevőit, amelyek miatt fokozott óvatossággal kell közlekedni.
(2) A gyalogost, gyalogost és kerékpárt, kerékpárt, villamost vagy autóbuszt ábrázoló villogó sárga jelzés a közúti közlekedés ezen résztvevőivel szembeni – a közúti közlekedés szabályaiból fakadó – kötelezettségére figyelmezteti a közúti közlekedés egyéb résztvevőit.
(3) A (2) bekezdés szerinti jelzőlámpák ábrázolása


20. §
A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelzések
(1) A gyalogosforgalom irányítására piros és zöld színű, gyalogost ábrázoló, az úttest mellett elhelyezett fényjelzést használnak, jelzéseit függőlegesen rendezik el, felül a piros, alul a zöld jelzéssel.
(2) A gyalogosforgalom irányítása során a gyalogos számára a világító
a) a piros fényjelzés jelentése „Állj!”; ha a jelölés a gyalogos úttesten való átkelése közben villan fel, folytathatja útját,
b) a zöld fényjelzés jelentése „Szabad”; a gyalogos a zöld jelzés ellenére sem léphet az úttestre, ha hallható vagy látható áthaladási elsőbbséggel közeledő jármű.
(3) A (2) bekezdés szerinti fényjelzések ábrázolása

(4) A gyalogost ábrázoló fényjelzést hangjelzés is kiegészítheti. A lassú ütemű ismétlődő rövid hangjelzés a világító piros jelzést, a gyors ütemű ismétlődő rövid hangjelzés a világító zöld jelzést jelenti.
(5) A fényjelzés váltásáig hátralévő idő jelzésére visszaszámláló használható. A számjegyek másodpercben mutatják a fényjelzés színváltásáig hátralévő időt. A számjegyek abban a színben láthatók, amely fényjelzésből még hátralévő időt a számláló mutatja.

21. §
A kerékpárosok úttesten való átkelését irányító fényjelzések
(1) A kerékpárosok úttesten való átkelésének irányítását kerékpárt ábrázoló fényjelzéssel szabályozzák.
(2) H az úttestet keresztező kerékpáros forgalom irányvezetése párhuzamos az ugyanott átkelő gyalogosforgaloméval, akkor a kerékpárforgalom irányítására gyalogost és kerékpárost ábrázoló közlekedési jelzőlámpa használható.
(3) A (2) bekezdése szerinti fényjelzések ábrázolása:

(4) Az (1) és (2) bekezdések szerinti közlekedési lámpákra megfelelően vonatkoznak a 20. §-ban foglalt rendelkezések.

22. §
Utasítások
(1) A Rendőri Testület tagja (továbbiakban csak „rendőr”) a közúti kereszteződés forgalmát egyenruhában, testhelyzetének változtatásával és utasításokkal irányítja, miközben jobb kezében irányjelző botot tart. A rendőr utasításai a következőket jelentik a közúti közlekedés résztvevői számára:
a) „Állj!” az egyik vagy mindkét karját oldalirányban kinyújtva tartó rendőr homloka vagy háta felől érkező járművek számára; a rendőr mindkét karját leeresztheti, ha a forgalom irányításra elegendő csak a testtartása,

b) „Várj!”, ha a rendőr függőlegesen feltartja a jobb karját vagy az alkarját; a közúti közlekedés kereszteződésen éppen áthaladó résztvevői számára ez a jelzés a „Kereszteződést elhagyni!” utasítást adja,

c) „Szabad” az egyik vagy mindkét karját oldalirányban kinyújtva tartó rendőr oldala felőli irányokból érkező járművek számára; a rendőr mindkét karját leeresztheti, ha a forgalom irányításra elegendő csak a testtartása,

d) „Állj!” a jobb karját vízszintesen maga elé nyújtó, bal karját leeresztve tartó rendőr jobb oldala és háta felől érkező járművezetők számára, ugyanakkor „Szabad” a rendőr bal oldala felől érkező járművezetők számára; a rendőr felé szemből érkező járművezető jobbra bekanyarodhat, a gyalogosok pedig a rendőr háta mögött átkelhetnek az úttesten.

(2) Az „Állj!”, a „Várj!” és a „Szabad” utasítások jelentésére 15. § (2) bekezdése vonatkozik.
(3) A rendőr a közúti forgalom irányítása során az (1) bekezdésben foglaltakon kívül egyéb utasításokat is adhat; leginkább a „Gyorsítani” utasítást, ha a testközép magasságában maga elé int vízszintesen kinyújtott karjával vagy a „Lassítani” utasítást, ha fel- és lefelé mozgatja vízszintesen kinyújtott karját. A jelzés nyomatékosítására a rendőr jelzősípot használhat.

(4) Az (1)-(3) bekezdés rendelkezései az útkereszteződésen kívüli forgalomirányításra is vonatkoznak, illetve azokra az esetekre is a törvény 62. § (2) bekezdése szerinti más jogosult személy irányítja a közúti forgalmat.

23. §
Járművek megállítása
(1) A jármű megállítására felszólító utasítást időben, jól észlelhetően és a közlekedési viszonyokat tekintetbe véve kell leadni azért, hogy a járművezető biztonságosan megállíthassa járművét, eközben pedig ne veszélyeztesse a közúti közlekedés biztonságát.
(2) A rendőr karjának feltartásával – nyitott tenyerét a megállítandó jármű felé fordítva –, a rendőri jelzőtárcsa felemelésével vagy egy képzeletbeli kör felső félkörívén mozgatott piros fényű jelzőlámpával ad utasítást a jármű megállítására. A jelölt és jelöletlen, mozgó rendőrségi járműből a rendőr utasítást adhat a jármű megállítására, mégpedig kezének fel-le mozgatásával, a rendőrségi járműből kinyújtott rendőrségi jelzőtárcsával, vagy a világító „STOP” jelzés használatával. A rendőr a mozgó rendőrségi járműből leadott, jármű megállítására felszólító utasítást nyomatékosíthatja a törvény 6.a § j) pontja szerinti megkülönböztető fényjelzés, esetleg jellegzetes hangjelzés használatával is. Mozgó rendőrségi járműből mind a megállítandó jármű előtt, mind az után haladva leadható a jármű megállítására utasító jelzés. Ha a megállítandó jármű az őt megállásra utasító rendőrségi jármű előtt halad, a rendőrségi jármű megkülönböztető fényjelzését és jellegzetes hangjelzését minden esetben működtetni kell. A mozgó rendőrségi járműből leadott, jármű megállítására felszólító utasítást a rendőr kiegészítheti egy olyan fényfelirat működtetésével, amellyel a megállítani szándékozott járművet elvezeti a megállás szándékozott helyszínére.
(3) A (2) bekezdés rendelkezései a 63. § (1) bekezdése szerinti más jogosult személy által adott járműmegállítási utasításra is vonatkoznak.
(4) A törvény 63. § (2) bekezdés a-c) pontjában megjelölt személyek felemelt kézzel vagy jelzőtárcsával adnak utasítást a jármű megállítására. A kőbányákban végzett robbantásos munkáknál, útkarbantartásnál, illetve más hasonló munkavégzéseknél a jármű megállítására rendszerint piros zászlót használnak.
(5) A törvény 63. § (2) bekezdés e) pontja szerint megbízott személy köteles fényvisszaverő elemekkel ellátott biztonsági ruházatot viselni és csakis a gyalogos-átkelőhelyen adhat utasítást járművek megállítására; ha az adott ponton nincs gyalogos-átkelőhely vagy az nem járható, a felhatalmazott személy az úttest egyéb pontjain is megállíthatja a járműveket. Irányított forgalmú útkereszteződés közelében a megbízott személy nem adhat jelzést járművek megállítására, még a gyalogos-átkelőhelynél sem.
(6) A megbízott személy jelzőtárcsát használ a járművek megállítására; csökkent látási viszonyok esetén pedig piros fényű jelzőlámpát, amelyet egy képzeletbeli kör felső félkörívén mozgat.
(7) A jelzőtárcsák ábrázolása:


24. §
Gépjárművek vontatásánál használt vontatóeszköz megjelölése
(1) Amennyiben a gépjárművet vontatókötéllel vontatják, az nem lehet rövidebb 2,5 méternél; amennyiben a vontatáshoz használt eszköz vontatórúd, ennek legalább 1 méter hosszúságúnak kell lennie. A vontatóeszköz nem lehet hosszabb 6 méternél.
(2) A vontatóeszközt jól észrevehetően meg kell jelölni; vontatórúd esetén keresztirányú, váltakozó piros-fehér sávozással, ahol az egyes sávoknak 7,5 centiméter szélességűnek kell lenniük; vontatókötél esetén pedig legkevesebb 20x20 centiméteres piros zászlóval vagy táblával.

25. §
Jármű külön megjelölése
(1) A jármű külön megjelölését a jármű belterében, az elülső szélvédő jobb alsó, vagy a hátsó szélvédő bal alsó sarkában helyezik el; ha ez nem lehetséges, a külön megjelölést más alkalmas ponton helyezik el a jármű elülső vagy hátsó részében. A kezdő járművezetőre utaló külön megjelölést a jármű hátsó részében helyezik el. A külön megjelölésnek mindig jól láthatónak kell maradni, nem akadályozhatja a járművezetőt a szabad kilátásban és nem veszélyeztetheti sem a járművezetőt, sem az utasait.
(2) A speciális jelölések ábrázolása:


26. §
Túlnyúló rakomány megjelölése
A jármű elején vagy végén több mint 40 centiméterrel túlnyúló, illetve a jármű oldalán túlnyúló teher szállítása esetén a szállítmány túlnyúló végét meg kell jelölni fényvisszaverő felületű, piros-fehér sávozású jelzéssel, ahol az egyes sávok szélessége 70-100 milliméter közötti, miközben a sávok a jármű vízszintes középsíkjától 45 fokos szögben lefelé irányulnak. A kötelezően téglalap alakú jelzés felülete nem lehet kisebb 0,16 négyzetméternél, az egyik oldalának hossza pedig nem lehet rövidebb 400 milliméternél. A jelzésnek képesnek kell lennie legalább megközelítően megtartani formáját az alatt idő alatt, amíg a vele megjelölt jármű részt vesz a közúti közlekedésben. Túlnyúló rakománynak számít például a kerékpár, illetve más, a jármű hátuljára szerelt hordozón szállított tárgy is.

27. §
A közúton dolgozó személy megjelölése
(1) A közúton dolgozó személy megjelölésére láthatósági biztonsági ruházatot kell használni, amely elő- és hátoldalának felszíne legalább 1500 cm2, mint például a láthatósági mellény, az overall, a nadrág vagy a narancssárga színű bundakabát vagy köpeny.
(2) Az (1) bekezdés szerinti biztonsági ruházatnak fluoreszcens anyagból kell készülnie, elöl és hátul is el kell látni 2-2 vízszintes, 5-10 centiméter szélességű és legalább 25 centiméter hosszúságú sávval, melyek egymástól való távolsága 5-10 centiméter között változhat, miközben szimmetrikusan helyezkednek el a rögzítési felület hosszanti függőleges tengelyéhez viszonyítva. Álló ember esetén a biztonsági ruházat felső részén található sávok egyike sem lehet közelebb az útfelszínhez 90 centiméternél. A sávokat fehér fénytükröző fóliából vagy fehér fénytükröző üvegből kell elkészíteni.

28. §
Kivételek
A törvény 140. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kivétel csakis az alábbi szerveztek és intézmények járműve számára engedélyezhető
a) minisztérium, egyéb központi államigazgatási szerv vagy az általuk alapított költségvetési szervezet vagy támogatott szervezet,
b) a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa,
c) a Szlovák Köztársaság Elnöki Irodája,
d) a Szlovák Köztársaság Alkotmánybírósága,
e) a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bírósága, vagy kerületi bíróság,
f) a Szlovák Köztársaság Főügyészsége, kerületi vagy járási ügyészség,
g) a Szlovák Köztársaság Számvevőszéke,
h) a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatala,
i) a Rendőri Testület
j) a Büntetés-végrehajtási Testület,
k) a pénzügyi igazgatóság,
l) a Tűzoltó és Műszaki Mentőszolgálat,
m) a Szlovák Információs Szolgálat,
n) a Szlovák Köztársaság Fegyveres Erői,
o) a Katonai Hírszerzés,
p) a Katonai Rendőrség,
q) Hegyi Mentőszolgálat, Sürgősségi Egészségügyi Szolgálat, a bányamentők, vagy más tűzoltóegységek, ha a járművet élet-, egészség- és vagyonvédelemre szánták,
r) a Szlovák Köztársaság Hírközlési és Postaügyi Hivatala, ha a járművet a telekommunikációs hálózatok és berendezések működését zavaró források felderítésére szánták, szerelték fel és alkalmazzák,
s) Szlovákia Nemzeti Bankja vagy más pénzügyi intézmény, ha péneszközök és értékcikkek szállítására szánták, szerelték fel és alkalmazzák,
t) a községi és városi rendőrség, ha járművet külön jogszabály2) szerint jelölték meg,
u) a járási hivatal közlekedési osztálya,
v) általános postai szolgáltatásokat nyújtó szervezet, ha a járművet postai küldemények kézbesítésére szánták, szerelték fel és alkalmazzák,
w) egészségügyi létesítmény, ha a jármű egészségügyi járműként van megjelölve,
x) a Szlovák Vöröskereszt,
y) a Szlovák Mérésügyi Hivatal,
z) püspöki hivatal, illetve más regisztrált egyház vagy vallási közösségek központja,
aa) magán biztonsági szolgálat, amely biztonsági vagy riasztórendszert működtet, melynek célja a védett objektum biztosítása, illetve a védett objektumba vagy helyre való behatolás jelentése, ha a járművet külön jogszabály3) szerint megjelölték, illetve magán biztonsági szolgálat, ha a járművet pénzeszközök vagy értékcikkek szállítására szánták, szerelték fel és alkalmazzák,
ab) az önkormányzati kerület elnökének szállítása során.

29. §
Közös rendelkezések
(1) Tesztelési céllal, ideiglenesen, a jelen rendeletben megadottaktól eltérő közúti jelzések és forgalomtechnikai eszközök is használhatók.
(2) A közúti jelzések és fényjelzések változatainak mintái, amelyek jelentésükből következnek és amelyek nincsenek felsorolva a jelen rendeletben, az 5. § (3) bekezdés szerinti jelképek mintái, a 10. § (5) bekezdés szerinti vonalak, feliratok és jelképek mintái, valamint a 7. mellékletben felsorolt forgalomtechnikai eszközök egyes változatainak mintái, amelyek jelentésükből következnek, megtalálhatók a Közlekedési és Építésügyi Minisztérium által jóváhagyott és a webhelyén közzétett előírásokban.

30. §
Átmeneti rendelkezések
(1) A 2020. március 31-ig kihelyezett közúti jelzések és forgalomtechnikai eszközök a jelen rendeletben nekik megfelelő közúti jelzések és forgalomtechnikai eszközök jelentése szerint maradnak érvényben, hacsak a (2)-(4) bekezdések másként nem szabályozzák.
(2) 2024. március 31-ig
a) az út széle mentén elhelyezett jelzőtáblából következő legnagyobb megengedett sebesség legfeljebb az útkereszteződés távolabbi határáig – hacsak nem szüntetik vagy ismétlik meg az útkereszteződés után a 7. § (5) bekezdése szerint –, illetve a lakott terület kezdetéig van érvényben,
b) az út széle mentén elhelyezett jelzőtáblából következő „Előzni tilos” és „Tehergépkocsival előzni tilos” tilalmak legfeljebb az útkereszteződés távolabbi határáig vannak érvényben, hacsak nem szüntetik vagy ismétlik meg az útkereszteződés után a 7. § (5) bekezdése szerint,
c) A kék vagy sárga színű, forgalmi sávot jelző közúti jelzőtáblán ábrázolt szabályozó jelzésből következő szabályozás legfeljebb az útkereszteződés távolabbi határáig – hacsak nem szüntetik vagy ismétlik meg az útkereszteződés után a 7. § (5) bekezdése szerint –, illetve a szabályozó jelzés nélküli kék vagy sárga színű, forgalmi sávot jelző közúti jelzőtábláig van érvényben,
d) a záróvonalon akkor is szabad járművel áthajtani vagy a rakománnyal átnyúlni, ha ez az út menti telekre, korlátozott megközelíthetőségű területre, bekerített létesítménybe, garázsba, várakozóhelyre, villamosok fordulóhelyére vagy más hasonló helyre történő bekanyarodás miatt szükséges, földútra, erdei útra, kerékpárútra való lekanyarodás vagy az útra való kihajtás miatt van erre szükség,
e) a hosszanti folytonos sárga vonal annak mindkét oldalán tiltja a megállást és a várakozást,
f) a hosszanti szaggatott sárga vonal annak mindkét oldalán tiltja a várakozást.
(3) A „Megállni tilos” és a „Várakozni tilos” közúti jelzőtáblák alatt elhelyezett, lefelé mutató nyilat ábrázoló kiegészítő tábla a jelzőtáblák hatályának végét jelzi.
(4) Váltakozó piros fényjelzés esetén a járművezető köteles megállítani járművét az ilyen fényjelzést adó jelzőberendezés előtt.
(5) A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának a közúti közlekedésről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 2020. március 31-ig hatályos változatának végrehajtásáról szóló, Tt. 9/2009. számú rendelete szerinti közúti jelzéseket és forgalomtechnikai eszközöket 2020. április 1. után is lehet alkalmazni, ha használatuk határidejét korábban 2020. március 31-ben szabták meg. A vasúti átjárókat biztosító, váltakozó piros fényjelzést adó fénysorompót 2020. április 1. után is el lehet helyezni, ha használatuk határidejét korábban 2024. március 31-ben szabták meg. 2024. március 31-ben szabták meg. A vasúti átjárókat biztosító, váltakozó piros fényjelzést adó fénysorompót az ilyen berendezés helyettesítésére 2024. március 31-ig lehet elhelyezni.
(6) A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának a közúti közlekedésről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 2020. március 31-ig hatályos változatának végrehajtásáról szóló, Tt. 9/2009. számú rendelete szerinti ideiglenes közúti jelzéseket és forgalomtechnikai eszközöket 2022. március 31-ig lehet alkalmazni.

30.a §
2022. március 30-tól hatályos átmeneti rendelkezések
2024. március 31-ig
a) az út széle mentén elhelyezett jelzőtáblából következő legnagyobb megengedett sebesség legfeljebb a 30. § (2) bek. a) pontja szerinti helyekig vagy a lakott terület végéig,
b) A világító, zöld színű nyíl vagy nyilak alakú kiegészítő jelzés akkor is lehetővé teszi a járművezetőnek a zöld nyíl vagy nyilak irányában való haladást, ha a jelzőlámpán ezzel egyidejűleg a telt kör alakú piros vagy sárga fényjelzés világít, miközben előnyt kell adnia a szabad jelzésre közlekedő járműveknek.

31. §
A rendelet hatálya
Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba.


Denisa Saková s. k.


A Tt. 30/2020. sz. rendeletének 1. sz. melléklete

A Tt. 30/2020. sz. rendeletének 2. sz. melléklete

A Tt. 30/2020. sz. rendeletének 3. sz. melléklete

A Tt. 30/2020. sz. rendeletének 4. sz. melléklete

A Tt. 30/2020. sz. rendeletének 5. sz. melléklete

A Tt. 30/2020. sz. rendeletének 6. sz. melléklete

A Tt. 30/2020. sz. rendeletének 7. sz. melléklete


1) Az 1968. november 8-án, Bécsben aláírt, többször módosított „Közúti jelzési egyezmény” (a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériumának Tt. 53/1994. számú közleménye)
A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 270/1995. számú, többször módosított, a Szlovák Köztársaság államnyelvéről szóló törvényének 8. § (6) bekezdése.
A Tt. 184/1999. számú, többször módosított, a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló törvénye 2. § (1) bekezdése, 4. § (1)–(3) és (7) bekezdése.
2) A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 564/1991. számú, a községi rendőrségről szóló törvényének 22.a §-a.
3) A Tt. 473/2005. számú, többször módosított, a magán biztonsági szolgáltatások nyújtásáról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye 56. §-ának (6) bekezdése (magán biztonsági szolgálatokról szóló törvény).
Časová verzia účinná od 30. marca 2022

30/2020 Z. z.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. februára 2020

O DOPRAVNOM ZNAČENÍ


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 204/2011 Z. z. a podľa § 34 ods. 6, § 44 ods. 9, § 51 ods. 5, § 58 ods. 2, § 60 ods. 9, § 62 ods. 3, § 63 ods. 3 a § 140 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Zmena:
87/2022 Z. z. s účinnosťou od 30. marca 2022


§ 1
Úvodné ustanovenie
(1) Na upozornenie účastníkov cestnej premávky a na organizovanie, regulovanie a usmerňovanie cestnej premávky sa používajú
a) zvislé dopravné značky (ďalej len „zvislá značka“),
b) vodorovné dopravné značky (ďalej len „vodorovná značka“),
c) dopravné zariadenia,
d) svetelné signály a pokyny.
(2) Dopravné zariadenia sa používajú aj na dávanie svetelných signálov, zobrazovanie premenných dopravných značiek, vynucovanie dodržiavania pravidiel cestnej premávky a obdobné účely priamo súvisiace s cestnou premávkou.

Zvislé značky

§ 2
Základné členenie zvislých značiek
(1) Zvislé značky sa členia na
a) výstražné značky,
b) regulačné značky,
c) informačné značky.
(2) Výstražné značky sa členia na
a) všeobecné výstražné značky,
b) priecestné značky.
(3) Regulačné značky sa členia na
a) značky o dávaní prednosti v jazde,
b) príkazové a zákazové značky,
c) značky o jazde po krajnici.
(4) Informačné značky sa členia na
a) značky o prednosti v jazde,
b) značky o cestách s osobitnými pravidlami,
c) návesti,
d) orientačné značky,
e) značky o náhradných a obchádzkových trasách,
f) pruhové značky.
(5) Osobitnou skupinou zvislých značiek sú dodatkové tabuľky, ktoré sa členia na
a) všeobecné dodatkové tabuľky,
b) špecifické dodatkové tabuľky.

§ 3
Platnosť zvislých značiek
(1) Zvislá značka platí v smere premávky, oproti ktorému je orientovaná, ak z významu značky nevyplýva inak.
(2) Zvislá značka umiestnená na vozidle je nadradená zvislej značke umiestnenej podľa § 4. Platnosť zvislej značky umiestnenej na vozidle sa končí 100 m v smere jazdy za vozidlom, na ktorom je umiestnená, alebo 100 m v smere jazdy za posledným vozidlom skupiny, ak ide o skupinu vozidiel; to platí aj vtedy, ak sa vozidlo, na ktorom je zvislá značka umiestnená, pohybuje.
(3) Zvislú značku možno dočasne zneplatniť jej úplným zakrytím alebo demontážou. Časť orientačnej značky možno dočasne zneplatniť jej prekrytím alebo oranžovým krížom umiestneným pred značkou tak, aby prekrýval tú časť značky, ktorú zneplatňuje. Prelepenie značky alebo jej časti s cieľom dočasne ju zneplatniť je zakázané.

§ 4
Umiestňovanie zvislých značiek
(1) Zvislé značky sa umiestňujú vpravo od vozovky približne kolmo na jej os, ak nie je v odsekoch 2 až 4 ustanovené inak.
(2) Zvislú značku možno umiestniť aj opakovane vľavo od vozovky alebo opakovane nad vozovkou, prípadne len vľavo od vozovky alebo len nad vozovkou.
(3) Zvislá značka pre statickú dopravu môže byť umiestnená aj pozdĺžne s osou vozovky alebo šikmo na os vozovky.
(4) Značka o konci obce, špeciálnej cestičky alebo pruhu alebo o konci zóny sa spravidla umiestňuje len na zadnú stranu značky o začiatku obce, špeciálnej cestičky alebo pruhu alebo o začiatku zóny.

§ 5
Nápisy a symboly na zvislých značkách
(1) Nápisy na dopravných značkách sa uvádzajú v štátnom jazyku; iný jazyk možno použiť, ak je to v súlade s osobitným predpisom a medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.1)
(2) Vyobrazenie a význam symbolov, ktoré možno použiť na zvislých značkách, sú uvedené v prílohe č. 1. Symboly na značke môžu byť vyobrazené v bielej farbe, ak je to vzhľadom na farebnosť podkladu vhodnejšie, alebo v inej farbe, ak to vyplýva z významu značky.
(3) Na informačnej značke a na dodatkovej tabuľke možno na upozornenie alebo podanie informácie účastníkom cestnej premávky použiť aj iný symbol, ako je uvedený v prílohe č. 1, ak je jeho význam pre účastníkov cestnej premávky dostatočne zrejmý.
(4) Symbol na výstražnej alebo informačnej značke umiestnenej vľavo od vozovky možno vyobraziť zrkadlovo, ak sa tým nenaruší jej význam. Symbol na informačnej značke možno vyobraziť otočený podľa smeru jazdy.

§ 6
Výstražné značky
(1) Výstražné značky upozorňujú účastníkov cestnej premávky na miesto, kde môže hroziť nebezpečenstvo, ktoré je ťažko včas rozoznateľné aj pri dodržaní primeranej opatrnosti.
(2) V obci sa všeobecné výstražné značky umiestňujú spravidla bezprostredne pred nebezpečenstvom, na ktoré upozorňujú.
(3) Mimo obce sa všeobecné výstražné značky umiestňujú spravidla 150 m až 250 m pred nebezpečenstvom, na ktoré upozorňujú. Ak je vzdialenosť k nebezpečenstvu podstatne nižšia alebo vyššia, uvedie sa táto skutočnosť na dodatkovej tabuľke.
(4) Podrobnejšie členenie výstražných značiek, ich vyobrazenie a význam sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 7
Regulačné značky
(1) Regulačné značky ukladajú účastníkom cestnej premávky príkazy, zákazy alebo obmedzenia alebo im umožňujú výnimky zo všeobecných pravidiel cestnej premávky (ďalej len „regulácia“).
(2) Ak z významu značky nevyplýva inak, regulácia vyplývajúca z regulačnej značky platí pre celú šírku vozovky okrem regulačnej značky umiestnenej nad jazdným pruhom, ktorá platí len pre daný jazdný pruh, a regulačnej značky vyobrazenej na pruhovej značke, ktorá platí len pre daný jazdný pruh alebo pre dané jazdné pruhy.
(3) Regulácia vyplývajúca zo značky o dávaní prednosti v jazde a zo značky o smere jazdy platí v bezprostrednej blízkosti miesta, kde je značka umiestnená. Regulácia vyplývajúca zo značky o zákaze vjazdu platí tam, kde je značka umiestnená, okrem značky o zákaze vjazdu, ktorá je umiestnená nad jazdným pruhom alebo ktorá je vyobrazená na pruhovej značke.
(4) Regulácia vyplývajúca z inej regulačnej značky, ako je uvedená v odseku 3, platí od miesta, kde je značka umiestnená.
(5) Regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platí po značku, ktorá ju ukončuje, ak z významu značky nevyplýva inak alebo ak v odseku 6 nie je ustanovené inak. Ak má regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platiť aj za križovatkou, musí byť regulačná značka znovu umiestnená vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou, inak musí byť vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou umiestnená značka, ktorá ju ukončuje.
(6) Ak je regulačná značka umiestnená spolu s výstražnou značkou, regulácia z nej vyplývajúca platí najďalej 100 m za miestom, kde pominulo nebezpečenstvo, na ktoré upozorňovala výstražná značka.
(7) Regulačnú značku podľa odseku 4 možno priebežne opakovať, ak regulácia vyplývajúca z takejto značky platí na dlhšom úseku.
(8) Zónová značka je regulačná značka v tvare pravouholníka s nápisom ZÓNA v hornej časti. Regulácia vyplývajúca zo zónovej značky platí na všetkých cestách zóny v oboch smeroch jazdy po značku, ktorá ju ukončuje. Zónové značky sa umiestňujú na všetkých príjazdových cestách do zóny a na všetkých výjazdových cestách zo zóny. Na zónovú značku sa nevzťahujú odseky 5 až 7.
(9) Predbežná značka je regulačná značka s dodatkovou tabuľkou, na ktorej je uvedená vzdialenosť alebo smer k regulačnej značke. Predbežná značka vopred upozorňuje na inú regulačnú značku, ak je to potrebné z hľadiska viditeľnosti alebo na predbežné upozornenie účastníkov cestnej premávky.
(10) Všeobecné pravidlá cestnej premávky možno vyznačiť regulačnými značkami len vtedy, ak je to vzhľadom na miestne pomery nevyhnutné.
(11) Podrobnejšie členenie regulačných značiek, ich vyobrazenie a význam sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 8
Informačné značky
(1) Informačné značky vymedzujú miesta, kde platia osobitné pravidlá cestnej premávky, poskytujú účastníkom cestnej premávky informácie dopravného významu alebo slúžia na ich orientáciu; z informačnej značky môže tiež vyplývať regulácia.
(2) Účastníkom cestnej premávky možno poskytovať informácie dopravného významu aj na tabuli v tvare pravouholníka bielej farby, na ktorej môže byť okrem textu vyobrazená aj dopravná značka alebo môže byť informácia podaná iným dostatočne zrozumiteľným grafickým vyjadrením. Ak je na takejto tabuli vyobrazená dopravná značka, musí byť zo spôsobu grafického vyhotovenia tabule zrejmé, že daná dopravná značka sa nevzťahuje na miesto, kde je tabuľa umiestnená, ale na miesto, o ktorom tabuľa poskytuje informácie.
(3) Na orientačnej značke môže byť vyobrazená aj iná značka okrem dodatkovej tabuľky alebo na nej môže byť vyobrazený symbol, s cieľom predbežne upozorniť účastníkov cestnej premávky alebo umožniť lepšiu orientáciu.
(4) Nad veľkoplošnú orientačnú značku možno umiestniť tabuľku s doplňujúcimi informáciami, ako sú napríklad dočasné ciele alebo medzinárodné poznávacie značky.
(5) Na pruhovej značke možno vyobraziť regulačnú značku.
(6) Podrobnejšie členenie informačných značiek, ich vyobrazenie a význam sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 9
Dodatkové tabuľky
(1) Dodatkové tabuľky sa používajú na spresnenie, doplnenie, obmedzenie alebo rozšírenie významu zvislej značky, pod ktorou sú umiestnené. Ak je nad sebou umiestnených viacero výstražných, regulačných alebo informačných značiek, dodatková tabuľka sa vzťahuje na tú výstražnú, regulačnú alebo informačnú značku, ktorá je umiestnená najbližšie nad dodatkovou tabuľkou.
(2) Vyobrazenie a význam dodatkových tabuliek sú uvedené v prílohe č. 5.

Vodorovné značky

§ 10
(1) Vodorovné značky sa členia na
a) pozdĺžne čiary,
b) priečne čiary,
c) plošné značky,
d) symboly.
(2) Vodorovná značka je bielej farby, ak nie je v odsekoch 3 až 5 alebo v § 11 ustanovené inak.
(3) Vodorovná značka vyznačujúca parkovacie miesto s plateným alebo časovo obmedzeným státím alebo vyznačujúca parkovací pruh s plateným alebo časovo obmedzeným státím môže byť modrej farby.
(4) Okraj vozovky alebo parkovacie miesto možno vyznačiť na parkovisku, v parkovacej zóne alebo v dopravne upokojenej oblasti (zóna najvyššej dovolenej rýchlosti, obytná zóna, pešia zóna a školská zóna) aj inou farbou okrem žltej farby.
(5) Na vyjadrenie doplňujúcich informácií sa na povrchu pozemnej komunikácie (ďalej len „cesta“), parkoviska alebo na inej dopravnej ploche môžu použiť aj iné čiary, nápisy alebo symboly, ako sú uvedené v prílohe č. 6, ak je ich význam pre účastníkov cestnej premávky dostatočne zrejmý, alebo vyobrazenia zvislých značiek s tým, že sú primerane predĺžené; vyobrazenie zvislej značky môže byť vo farebnom vyhotovení podľa príloh č. 1 až 4 alebo len v bielej farbe. Vyobrazenie zvislej značky na ceste slúži ako upozornenie na príslušnú zvislú značku, pravidlo o platnosti zvislej značky alebo všeobecné pravidlo cestnej premávky.

§ 11
(1) Dočasná vodorovná značka je žltej farby; vyznačuje sa len vtedy, ak sa má dočasne zmeniť už existujúce vodorovné značenie, napríklad z dôvodu prác na ceste alebo obchádzky. Dočasná vodorovná značka je nadradená inej vodorovnej značke. Ak by súčasné použitie trvalej a dočasnej vodorovnej značky neposkytovalo jasný a jednoznačný výklad alebo ak ide o dlhodobú dočasnú zmenu vodorovného značenia, trvalú vodorovnú značku je potrebné odstrániť; dočasná vodorovná značka sa v takom prípade vyznačí bielou farbou.
(2) Dočasná vodorovná značka tvorená zostavou svetelných dopravných gombíkov umiestnených rovnomerne a husto do radu je platná len vtedy, ak sú gombíky rozsvietené.

§ 12
Vyobrazenie a význam vodorovných značiek sú uvedené v prílohe č. 6.

Dopravné zariadenia

§ 13
(1) Dopravné zariadenia sa členia na
a) svetelné signalizačné zariadenia,
b) vodiace zariadenia,
c) výstražné zariadenia,
d) parkovacie zariadenia,
e) záchytné zariadenia,
f) ostatné zariadenia.
(2) Svetelné signalizačné zariadenia sú zariadenia, ktorými sa dávajú svetelné signály.
(3) Medzi vodiace zariadenia patria najmä zábrany na označenie uzávierky, smerovacie dosky, dopravné kužele, smerovacie tabule, vodiace tabule, vodiace obrubníky, smerové stĺpiky, balisety a dopravné gombíky.
(4) Medzi výstražné zariadenia patria najmä pojazdné uzávierkové tabule, výstražné svetelné zariadenia, svetelné vodiace tabule a dopravné majáčiky.
(5) Medzi parkovacie zariadenia patria najmä regulačné a parkovacie stĺpiky, parkovacie zábrany a závory, výsuvné stĺpiky, parkovacie automaty a stojany na bicykle.
(6) Medzi záchytné zariadenia patria najmä zvodidlá, zábradlia, tlmiče nárazu a dotykové lišty pre nevidiacich.
(7) Medzi ostatné zariadenia patria najmä doplnkové zariadenia k svetelným signálom, dopravné zrkadlá, spomaľovacie prahy, ukazovatele smeru a sily bočného vetra, váhy na váženie motorových vozidiel zabudované vo vozovke, zariadenia na kontrolu elektronického výberu mýta alebo úhrady diaľničnej známky, panely na prevádzkové informácie, zariadenia na vyobrazovanie premenných dopravných značiek a panely sieťového riadenia.
(8) Premenná dopravná značka je zvislá značka zobrazená na zariadení na vyobrazenie premenných dopravných značiek. Ak ide o premennú dopravnú značku vyhotovenú na báze svetelných bodov, zvislá značka je vyobrazená v zjednodušenom grafickom vyhotovení a v inverznom farebnom vyhotovení čiernej a bielej farby okrem značiek o jazde po krajnici, ktoré sú vyobrazené na čiernom podklade.
(9) Vyobrazenie niektorých dopravných zariadení a ich význam sú uvedené v prílohe č. 7.

Svetelné signály

§ 14
Prednosť v jazde vyplývajúca zo svetelných signálov je nadradená prednosti v jazde určenej dopravnými značkami.

§ 15
Svetelné signály pre vozidlá
(1) Na riadenie cestnej premávky vozidiel v križovatke sa používajú svetelné signály červenej, žltej a zelenej farby v tvare plného kruhu umiestnené pred križovatkou, ktoré sú usporiadané vertikálne so signálom červenej farby hore, signálom žltej farby v strede a signálom zelenej farby dole. Okrem doplnkového signálu zelenej farby v tvare šípky alebo šípok nesmie signál zelenej farby svietiť súčasne so signálom červenej ani žltej farby.
(2) Pri riadení cestnej premávky v križovatke znamená pre vodiča, ak svieti
a) signál červenej farby „Stoj“; vodič musí zastaviť pred križovatkou,
b) signál žltej farby „Čakaj“; pri rozsvietení tohto signálu počas rozsvieteného signálu červenej farby sa vodič musí pripraviť na jazdu a pri rozsvietení samostatného signálu žltej farby vodič musí zastaviť pred križovatkou, pričom ak je pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že nemôže zastaviť bezpečne, smie pokračovať v jazde,
c) signál zelenej farby „Voľno“; vodič smie pokračovať v jazde pri dodržaní pravidiel cestnej premávky.
(3) Ak sú vodorovnými značkami vyznačené jazdné pruhy pre rôzne smery jazdy alebo skupiny smerov jazdy, môže byť cestná premávka v križovatke riadená samostatnými svetelnými signálmi so symbolom šípky alebo v tvare šípky pre každý z vyznačených smerov jazdy alebo skupín smerov jazdy osobitne. Ak svieti signál červenej alebo žltej farby so symbolom šípky alebo šípok alebo ak svieti signál v tvare zelenej šípky alebo šípok, ich význam podľa odseku 2 platí len pre smer vyznačený šípkou alebo šípkami.
(4) Vyobrazenie niektorých svetelných signálov podľa odseku 3 je:

(5) Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok umožňuje vodičovi pri dodržaní pravidiel cestnej premávky pokračovať v jazde v smere šípky alebo šípok aj vtedy, ak svieti signál červenej farby v tvare plného kruhu.
(6) Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky doľava umiestnený v protiľahlom rohu križovatky znamená, že premávka protiidúcich vozidiel je zastavená signálom červenej farby v tvare plného kruhu a vodič môže odbočiť vľavo.
(7) Svetelné signály môžu byť doplnené dopravným zariadením Zelená šípka alebo Čierna šípka.
(8) Na riadenie cestnej premávky cyklistov v križovatke možno použiť svetelné signály v tvare bicykla, ktoré môžu byť doplnené šípkami, alebo svetelné signály v tvare plného kruhu menšej veľkosti doplnené bielou tabuľkou alebo návestidlom so symbolom bicykla, ktoré sú usporiadané rovnako, ako je uvedené v odseku 1, a majú pre cyklistu rovnaký význam, ako je uvedené v odsekoch 2, 3, 5 až 7.
(9) Vyobrazenie niektorých svetelných signálov podľa odseku 8 je

(10) Pri riadení cestnej premávky svetelnými signálmi mimo križovatky majú svetelné signály pre vodiča obdobný význam, ako je uvedený v odseku 2.
(11) Pred priecestím, tunelom, v tuneli, pred výjazdom vozidiel s právom prednostnej jazdy, vjazdom električky na cestu alebo pred iným podobným miestom, môže byť cestná premávka riadená okrem svetelných signálov podľa odseku 1 svetelnými signálmi červenej a žltej farby v tvare plného kruhu, ktoré sú usporiadané vertikálne so signálom červenej farby hore a signálom žltej farby dole.
(12) V tuneli môžu byť svetelné signály podľa odseku 1 usporiadané horizontálne so signálom červenej farby vľavo, signálom žltej farby v strede a signálom zelenej farby vpravo a svetelné signály podľa odseku 11 usporiadané horizontálne so signálom červenej farby vľavo a signálom žltej farby vpravo.

§ 16
(1) Zasvietený signál žltej farby v tvare chodca, bicykla alebo chodca a bicykla, ktorým je doplnený signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok, upozorňuje vodiča, že pri odbočení vpravo alebo vľavo križuje smer chôdze chodcov alebo smer jazdy cyklistov prechádzajúcich vo voľnom smere.
(2) Vyobrazenie svetelných signálov podľa odseku 1 je