+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Vyhláška o označovaní verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb (31/2003)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 30.01.2003
Platnosť od: 07.02.2003
Účinnosť od: 01.03.2003
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Účinnosť od Novela Zákon
01.03.2003 31/2003  
01.07.2015 141/2015  
01.07.2022 226/2022  
Hatályos 2022. július 1-től

Tt. 31/2003.

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának hirdetménye, amely 
AZ UTCÁK ÉS MÁS KÖZTERÜLETEK MEGJELÖLÉSÉNEK ÉS AZ ÉPÍTMÉNYEK SZÁMOZÁSÁNAK
részleteiről rendelkezik


Kelt: 2003. január 30.


Módosítva:
Tt. 141/2015., hatályos 2015. július 1-től
Tt. 226/2022., hatályos 2022. július 1-től


A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990. számú, a községi önkormányzatokról szóló törvényének 27.a §-a 1. bekezdése szerint a Tt. 453/2001. sz. törvénye értelmében így rendelkezik:


Az utcák és más közterületek megjelölése

1. §
(1) Abban a községben, amelyben több utca vagy közterület (a továbbiakban csak „utca”) található, minden utcának megvan a saját megnevezése.1) Az utca megnevezése tartalmazza az utcát vagy a másfajta közterületet jelölő szót; ez nem érvényes, ha a szlovák helyesírás szabályai szerint az utca szót nem tüntetik fel az elnevezésben. Azokban a községekben, amelyek több községrészre tagozódnak, nem lehet az egyes községrészekben ugyanaz az utcanév; ez nem érvényes, ha az utca összefüggően folytatódik az egyik községrészből a másik községrészbe.
(2) Az utcák megnevezését azonos megjelenési típusú tájékoztató táblákon jelenítik meg. 
(3) A tájékoztató táblát az utca megnevezésével arra a magasépítészeti építményre2) (a továbbiakban csak „épület”) helyezik, amely az utcában a legközelebb áll a község központja felé torkollásához, és arra az épületre, amellyel az utca végződik. Ha az utcába más utca torkollik, szintén az utcanevet tartalmazó tájékoztató táblával jelölik meg a torkolathoz legközelebb álló épületen. Ha azzal jobb láthatóság érhető el, a tájékoztató tábla az utca megnevezésével az első mondatban meghatározottól eltérő épületen is elhelyezhető.

2. §
(1) A község az utcanévtáblákon kívül további tájékoztató adatokkal is megjelölheti az utcákat, azonos megjelenési formájú, önálló információs táblákon. További tájékoztató adatoknak számít a lakótelepek megnevezése, az utca irányának kijelölése, a jelentős épületek, intézmények elhelyezkedése – amelyek megkönnyítik a tájékozódást a községben.
(2) Az utcát megjelölő további tájékozódási adatokkal ellátott információs táblákat rendszerint az utcák kereszteződésein helyezik el oly módon, hogy ne akadályozzák a közlekedési táblák láthatóságát. Önálló, a földbe vert állványokra helyezik fel őket, kivételes esetekben épületekre vagy más megfelelő helyekre is elhelyezhetik.

3. §
(1) Az utcák megnevezése és a további tájékoztató adatok államnyelven szerepelnek.3)
(2) A külön jogszabályban4) szereplő községek a nemzeti kisebbség nyelvén5) is feltüntethetik az utcák megnevezését, illetve a további tájékoztatási adatokról szóló táblákat.
(3) Az utcák megnevezése a nemzeti kisebbség nyelvén rendszerint ugyanazon a tájékoztató táblán szerepel az államnyelven szóló utcai megnevezés alatt; ez érvényes az utcák további tájékoztató adatokkal való megjelölésére a nemzeti kisebbség nyelvén.

Az épületek számozása

4. §
Minden épületet ellátnak épületjegyzékszámmal. Az épületjegyzékszám olyan szám, amelyet 1-es számmal kezdődő pozitív egész számok önálló sorából határoznak meg.

5. §
(1) Az épület házszámát az utcán való tájékozódás céljából határozzák meg. Ha az épületnek az utcáról több bejárata van, mindegyik főbejáratot házszámmal látják el. 
(2) Minden utcanévvel megjelölt utcának házszámokból álló számsorrendje van, amely az 1-essel kezdődik. 
(3) Lineáris házsorok esetén az épületeken a község közepétől nézve az utca bal oldalán páratlan, jobb oldalán páros számok szerepelnek a házszámok számsorrendjében. 
(4) A pontszerű építkezések esetén a házszámot úgy határozzák meg, hogy minél előnyösebb legyen a tájékozódás szempontjából, de a házszámok számsorrendjébe való beilleszkedés szempontjából is. 
(5) Ha az utcában építkezésre szánt telkek vannak, ki kell jelölni a számozást a jövendő épületek számára. 
(6) A házszámok számsorrendjében új házszámot oly módon alakítanak ki, hogy a legközelebbi alacsonyabb házszámú szomszéd házszámához az ábécé nagy betűjét teszik hozzá.

6. §
(1) Az épületjegyzékszámot és a házszámot kérelmező kérvény tartalmazza
a) a családi nevet, utónevet és az állandó tartózkodási helyet, ha természetes személyről van szó, vagy pedig a megnevezést, székhelyet és statisztikai számjelet, ha jogi személyről van szó,
b) a kérvény tárgyát,
c) az építményfajta kódját6) és az építkezés befejezésének időpontját,
d) csatolmányokat, amelyek
1. a telek tulajdonlapjának a száma a kataszteri terület nevével együtt, melyen a telek fekszik, vagy a telekhez való más jogot igazoló dokumentum,
2. a használatba vételről szóló határozat,7) építés alatt álló építmény esetén az építési engedély,
3. a címkoordináta8) bemérése, és
4. adat arról, hogy az építményben találhatóak-e lakások, és adat a lakások és az emeletek számáról, amelyeken a lakások találhatók.
(2) Az épület épületjegyzékszámát és házszámát a teljes kérelem benyújtását követő 30 napon belül azon sorrend szerint határozzák meg, ahogy a községhez benyújtották a kérelmet az 1. bekezdés értelmében.
(3) Ha a község az épületjegyzékszámot és házszámot kérelmező kérelmet teljesíti, a kérelemről a címnyilvántartásba9) történő bejegyzéssel határoz és erről haladéktalanul értesíti írásban a kérelmezőt, az értesítésben feltünteti a 4. bek, a)-f) és j) pontjai szerinti adatokat, valamint az információt arról, hogy az épületjegyzékszám és a házszám használatbavételi engedéllyel nem rendelkező építménynek lett-e meghatározva. Ha olyan épületről van szó, ami az állam védelmét szolgáló építmény, az állam biztonságát szolgáló építmény, nukleáris létesítmény építménye vagy nukleáris létesítménnyel összefüggő építmény, nem az első mondat szerinti eljárás alkalmazandó, és a község határozatot ad ki az épületjegyzékszám és házszám meghatározásáról, amelyben feltünteti az épületjegyzékszámot és házszámot, valamint a 4. bek. a)-f) és j) pontjai szerinti adatokat, mégpedig a külön jogszabály szerint illetékes államigazgatási hatóság9a) előzetes, írásbeli jóváhagyását követően.
(4) Ha a község elutasítja épületjegyzékszámot és a házszámot kérelmező kérelmet, határozatot ad ki, amelyben feltünteti
a) a község megnevezését és számkódját,9b)
b) a községrész megnevezését, ha a község részekre tagozódik, az utca nevét és a kataszteri terület megnevezését, amelyben az épület található,
c) a telek parcellaszámát, amelyen az épületet felépítették; ha az épület több teleken áll, ezen telkek mindegyikének fel kell tüntetni a parcellaszámát,
d) az építményfajta kódját,6)
e) a használatba vételről szóló határozat7) kiadásának időpontját és számát, valamint az azt kiadó szerv megnevezését; építés alatt álló építmény esetén az építési engedély kiadásának időpontját és számát, valamint az azt kiadó szerv megnevezését,
f) a kérelmező családi és utónevét, állandó tartózkodási helyét, ha természetes személyről van szó, vagy pedig a szervezet megnevezését, székhelyét és statisztikai azonosító jelét, ha jogi személyről van szó,
g) a határozati rendelkezést,
h) indoklást,
i) a jogorvoslatról szóló tájékoztatást,
j) a keltezést, a jogosult személy családi és utónevét, tisztségét és aláírását, valamint a község címerével ellátott hivatalos bélyegző lenyomatát.
(5) Az épületjegyzékszám és a házszám megváltoztatását vagy megszüntetését az épület tulajdonosa kérelmezheti. A kérelem tartalmazza
a) a kérelmező családi és utónevét, állandó tartózkodási helyét, ha természetes személyről van szó, vagy pedig a szervezet megnevezését, székhelyét és statisztikai azonosító jelét, ha jogi személyről van szó,
b) a kérelem tárgyát,
c) a kérelem indoklását,
d) az alábbi mellékleteket:
1. a telek tulajdonlapjának a száma a kataszteri terület nevével együtt, melyen a telek fekszik, vagy a telekhez való más jogot igazoló dokumentum,
2. a címkoordináta8) bemérését, ha a címkoordináta bemérése hatással van az épületjegyzékszám és a házszám megváltoztatására,
3. a kérelmet alátámasztó dokumentációt.
(6) Ha a község az épületjegyzékszám és a házszám megváltoztatását vagy megszüntetését kérelmező kérelmet teljesíti, a kérelemről a címnyilvántartásba9) történő bejegyzéssel határoz, és erről haladéktalanul értesíti írásban a kérelmezőt a 4. bek, a)-f) és j) pontjai szerinti adatok, valamint az eredeti épületjegyzékszám és házszám feltüntetésével, ha az épületjegyzékszám és a házszám megszüntetéséről van szó, vagy az új épületjegyzékszám és házszám feltüntetésével, ha az épületjegyzékszám és a házszám megváltoztatásáról van szó.
(7) Ha a község az épületjegyzékszám és a házszám megváltoztatását vagy megszüntetését kérelmező kérelmet elutasítja, határozatot ad ki a 4. bek. a)-d) és f)-j) pontjai szerinti adatok feltüntetésével.
(8) Ha a község a címnyilvántartásba történő bejegyzéssel megváltoztatja vagy megszünteti az épületjegyzékszámot és a házszámot a területfejlesztési terv módosítása, utcanév-változtatás vagy az épületek átszámozása miatt, erről haladéktalanul értesíti az épület tulajdonosát.

7. §
(1) Az épületjegyzékszámokat feltüntető táblákat a község saját költségére biztosítja.10) A házszámokat feltüntető táblákat az építtető biztosítja saját költségére; továbbá biztosítja az épületjegyzékszámokat és házszámokat feltüntető táblák felerősítését és karbantartását, saját költségére.
(2) Az épületjegyzékszámokat és házszámokat feltüntető táblákat egymás mellé helyezik el oly módon, hogy az utcáról jól láthatók legyenek, és ne hassanak zavaróan az épület látványát illetően.

8. §
(1) Az épületjegyzékszámok és házszámok nyilvántartása nyilvántartási jegyzékeken vagy elektronikus adattárakban történik.
(2) Az épületjegyzékszámok és házszámok nyilvántartása a 6. § 4. bek. a)-f) és j) bek. szerinti adatokat tartalmazza.

Közös, átmeneti és zárórendelkezések

9. §
(1) A községrész, amelynek saját kataszteri területe van, önálló épületjegyzékszámokkal és házszámokkal láthatja el épületeit.
(2) Az épületjegyzékszám és házszám megváltoztatása vagy megszüntetése egyetlen határozattal is lehetséges. 
(3) Az épületjegyzékszámot és a házszámot a használatba vételről szóló határozat7) nélkül is meg lehet határozni, ha erről külön jogszabály11) rendelkezik, vagy ha az épület esetében nincs használatbavételi eljárás, vagy az illetékes szerv eltekint a használatbavételi eljárás lefolytatásától.12) Ha az épület esetében nincs használatbavételi eljárás vagy az illetékes szerv a használatbavételi eljárástól eltekint, az épületjegyzékszám és házszám meghatározása iránti kérelmet az épület tulajdonosa nyújtja be; a kérvény melléklete ez esetben a használatbavételi engedély helyett az illetékes szerv igazolása, hogy a használatbavételi eljárástól eltekint vagy az épület esetében nincs használatbavételi eljárás, vagy az épület tulajdonosának becsületbeli nyilatkozata az első mondat szerinti tényekről, amennyiben az épület 1976. szeptember 30-a előtt épült.

10. §
Az ezen rendelet hatályba lépése előtt kiadott épületjegyzékszámokat és házszámokat ezen rendelet alapján létező épületjegyzékszámoknak és házszámoknak tekintjük.

11. §
Megszűnik a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma Tt. 347/1997. sz. rendelete, amely az utcák és más közterületek megjelölésének, valamint az építkezések számozásának részleteiről rendelkezik.

12. §
Ez a rendelet 2003. március 1-jén lép hatályba.


Vladimír Palko, s. k.


1) A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990. sz., a községi önkormányzatokról szóló törvénye 2.b §-a 2. bekezdése a Tt. 453/2001. sz. törvénye értelmében.
2) A Tt. 50/1976. számú, a területrendezésről és az építési rendtartásról szóló törvénye (Építésügyi törvény) 43.a §-a 2. bekezdése a Tt. 237/2000. sz. törvénye értelmében.
3) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa Tt. 270/1999. sz., a Szlovák Köztársaság államnyelvéről szóló törvénye 1. §-a 1. bekezdése, 3. §-a 3. bekezdése c) és d) pontja.
4) A Szlovák Köztársaság Tt. 221/1999. sz. kormányrendelete, amely azon községek jegyzékét tartalmazza, melyekben a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó polgárai a lakosság legkevesebb 20 %-át alkotják.
5) A Tt. 184/1999. sz., a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló törvénye 4. §-a 1. bekezdése. 
6) A Földmérési, Térképészeti és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal Tt. 461/2009. sz. hirdetményének 7. sz. melléklete, amely a Tt. 162/1995. sz., az ingatlankataszterről és az ingatlanokhoz fűződő tulajdoni és egyéb jogok bejegyzéséről szóló törvényének (kataszteri törvény) és későbbi változatainak végrehajtásáról rendelkezik.
7) A Tt. 50/1976. sz. törvénye 82. §-ának 1. bek.
8) A Tt. 125/2015. sz., a címnyilvántartásról és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye 3. §-ának 4. bek.
9) A Tt. 125/2015. sz. törvénye 5. §-ának 1. bek.
9a) A Tt. 125/2015. sz. törvénye 6. §-ának 6. és 7. bek.
9b) A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának Tt. 597/2002. sz. hirdetménye, amellyel kiadásra kerül a kerületek statisztikai kódlistája, a járások kódlistája, és a községek kódlistája a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának Tt. 61/2011. sz. hirdetménye értelmében.
10) A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990. sz. törvénye 2.c §-a 2. bekezdése a Tt. 453/2001. sz. törvénye értelmében. 
11) A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990. sz. törvénye 2.c §-a 3. bekezdése a Tt. 453/2001. sz. törvénye értelmében. 
12) A Tt. 50/1976. sz. törvénye 55. §-a 2. bekezdése és 81.c §-a a Tt. 237/2000. sz. törvénye értelmében.
Časová verzia účinná od 1. júla 2022

31/2003 Z. z.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
O OZNAČOVANÍ ULÍC A INÝCH VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A O ČÍSLOVANÍ STAVIEB


z 30. januára 2003


Zmena:
141/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2015
226/2022 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2022


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 27a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z. ustanovuje:


Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev

§ 1
(1) V obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev (ďalej len "ulica"), má každá ulica názov.1) Súčasťou názvu ulice je slovo ulica alebo označenie druhu iného verejného priestranstva; to neplatí, ak sa podľa pravidiel slovenského pravopisu slovo ulica v názve neuvádza. V obci, ktorá sa člení na časti, nemôžu byť v rôznych častiach obce ulice s rovnakým názvom; to neplatí, ak ulica pokračuje súvisle z jednej časti obce do druhej časti obce.
(2) Ulice sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu.
(3) Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu2) (ďalej len „budova“), ktorá sa nachádza najbližšie k miestu vyústenia ulice do stredu obce, a na budovu, ktorou sa ulica končí. Ak do ulice vyúsťuje iná ulica, označuje sa orientačnou tabuľou s názvom ulice aj najbližšia budova pri takomto vyústení ulice. Ak sa tým dosiahne lepšia viditeľnosť, je možné umiestniť orientačnú tabuľu s názvom ulice aj na inú stavbu ako je uvedené v prvej vete.

§ 2
(1) Obec môže označiť ulice okrem orientačných tabúľ s názvami ulíc aj ďalšími orientačnými údajmi na samostatných informačných tabuliach rovnakého typu. Ďalšími orientačnými údajmi sú názvy sídlisk, označenie smeru ulice, umiestnenie významných inštitúcií, budov a iné údaje, ktoré uľahčujú orientáciu v obci.
(2) Informačné tabule na označenie ulice ďalšími orientačnými údajmi sa umiestňujú spravidla na križovatke ulíc tak, aby neprekážali viditeľnosti dopravných značiek. Osadzujú sa na samostatných stojanoch zapustených do zeme, výnimočne sa môžu umiestniť aj na budovy alebo na iné vhodné miesta.

§ 3
(1) Názvy ulíc a ďalšie orientačné údaje sa uvádzajú v štátnom jazyku.3)
(2) Obce, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise,4) môžu označiť názvy ulíc a ďalšie orientačné údaje aj v jazyku národnostnej menšiny.5)
(3) Názvy ulíc v jazyku národnostnej menšiny sa uvádzajú spravidla na jednej orientačnej tabuli pod názvom ulice v štátnom jazyku; to platí aj o označovaní ulíc ďalšími orientačnými údajmi v jazyku národnostnej menšiny.

Číslovanie budov

§ 4
Súpisné číslo sa určuje každej budove. Súpisné číslo je číslo, ktoré sa určuje zo samostatného radu kladných celých čísel začínajúceho sa číslom 1.

§ 5
(1) Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici. Ak má budova viac vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo každému hlavnému vstupu.
(2) Každá ulica označená názvom má samostatný číselný rad orientačných čísiel, ktorý sa začína číslom 1.
(3) Pri lineárnej zástavbe majú budovy v smere od stredu obce na ľavej strane ulice nepárne čísla a na pravej strane ulice párne čísla číselného radu orientačných čísiel.
(4) Pri bodovej zástavbe sa orientačné číslo určí tak, aby bolo čo najvýhodnejšie z orientačného hľadiska, ako aj z hľadiska jeho začlenenia do číselného radu orientačných čísiel ulice.
(5) Ak sú na ulici pozemky určené na zastavanie, je potrebné vyčleniť v číselnom rade orientačné čísla pre budúce budovy.
(6) V číselnom rade orientačných čísiel sa nové orientačné číslo utvorí tak, že k najbližšiemu nižšiemu zo susediacich orientačných čísiel sa pridá veľké písmeno abecedy.

§ 6
(1) Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla obsahuje
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b) predmet žiadosti,
c) kód druhu stavby6) a termín jej dokončenia,
d) prílohy, ktorými sú
1. číslo listu vlastníctva spolu s názvom katastrálneho územia, v ktorom sa pozemok nachádza, alebo doklad o inom práve k pozemku,
2. kolaudačné rozhodnutie;7) pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie,
3. zameranie adresného bodu8) a
4. údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú.
(2) Súpisné číslo a orientačné číslo sa určujú budove v lehote 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa poradia, v akom bola žiadosť obci doručená podľa odseku 1.
(3) Ak obec vyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries9) a bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa s uvedením súpisného čísla a orientačného čísla a údajov podľa odseku 4 písm. a) až f) a j) a s uvedením informácie o tom, či bolo súpisné číslo a orientačné číslo určené stavbe bez kolaudačného rozhodnutia. Ak ide o budovu, ktorá je stavbou pre obranu štátu, stavbou pre bezpečnosť štátu, alebo budovu, ktorá je stavbou jadrového zariadenia alebo stavbou súvisiacou s jadrovým zariadením, nepostupuje sa podľa prvej vety a o určení súpisného čísla a orientačného čísla vydá obec rozhodnutie s uvedením súpisného čísla a orientačného čísla a údajov podľa odseku 4 písm. a) až f) a j), a to po predchádzajúcom písomnom súhlase príslušného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu.9a)
(4) Ak obec nevyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, vydá rozhodnutie, ktoré obsahuje
a) názov obce a jej číselný kód,9b)
b) názov časti obce, ak sa obec člení na časti, názov ulice a názov katastrálneho územia, v ktorých sa budova nachádza,
c) parcelné číslo pozemku, na ktorom je budova postavená; ak je budova postavená na viacerých pozemkoch, uvedú sa všetky parcelné čísla týchto pozemkov,
d) kód druhu stavby,6)
e) dátum vydania a číslo kolaudačného rozhodnutia7) a názov orgánu, ktorý ho vydal; pri rozostavanej stavbe dátum vydania a číslo stavebného povolenia a názov orgánu, ktorý ho vydal,
f) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
g) výrok,
h) odôvodnenie,
i) poučenie o opravnom prostriedku,
j) dátum, meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce.
(5) Žiadosť o zmenu alebo o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla môže podať vlastník budovy. Žiadosť obsahuje
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b) predmet žiadosti,
c) odôvodnenie žiadosti,
d) prílohy, ktorými sú
1. číslo listu vlastníctva spolu s názvom katastrálneho územia, v ktorom sa budova nachádza, alebo doklad o inom práve k budove,
2. zameranie adresného bodu,8) ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla,
3. dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti.
(6) Ak obec žiadosti o zmenu alebo o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla vyhovie, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries9) a bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa s uvedením údajov podľa odseku 4 písm. a) až f) a j) a pôvodného súpisného čísla a orientačného čísla, ak ide o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla, a nového súpisného čísla a orientačného čísla, ak ide o zmenu súpisného čísla a orientačného čísla.
(7) Ak obec žiadosti o zmenu alebo o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla nevyhovie, vydá rozhodnutie s uvedením údajov podľa odseku 4 písm. a) až d) a f) až j).
(8) Ak obec zmení alebo zruší súpisné číslo a orientačné číslo zápisom do registra adries z dôvodu zmeny územného plánu, zmeny názvu ulice alebo prečíslovania budov, oznámi to bezodkladne písomne vlastníkovi budovy.

§ 7
(1) Tabuľky so súpisným číslom obstaráva obec na vlastné náklady.10) Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník; zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na vlastné náklady.
(2) Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

§ 8
(1) Evidencia súpisných čísiel a orientačných čísiel sa vedie na evidenčných listoch alebo v elektronických médiách.
(2) Evidencia súpisných čísiel a orientačných čísiel obsahuje údaje podľa § 6 ods. 4 písm. a) až f) a j).

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 9
(1) Časť obce, ktorá má vlastné katastrálne územie, môže mať samostatné číslovanie budov súpisnými číslami a orientačnými číslami.
(2) Určiť, zmeniť alebo zrušiť súpisné číslo a orientačné číslo možno aj jedným rozhodnutím.
(3) Súpisné číslo a orientačné číslo možno určiť aj bez kolaudačného rozhodnutia,7) ak tak ustanovuje osobitný predpis11) alebo ak sa budova nekolauduje alebo príslušný orgán od jej kolaudácie upustil.12)  Ak sa budova nekolauduje alebo príslušný orgán od kolaudácie upustil, žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla predkladá vlastník budovy; prílohou k žiadosti je namiesto kolaudačného rozhodnutia doklad príslušného orgánu, že od kolaudácie upustil alebo sa budova nekolauduje, alebo čestné vyhlásenie vlastníka budovy o skutočnostiach podľa prvej vety, ak bola budova postavená do 30. septembra 1976.

§ 10
Súpisné čísla a orientačné čísla určené pred účinnosťou tejto vyhlášky sa považujú za súpisné čísla a orientačné čísla podľa tejto vyhlášky.

§ 11
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 347/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb.

§ 12
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2003.


Vladimír Palko v. r.


1) § 2b ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
2) § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
3) § 1 ods. 1, § 3 ods. 3 písm. c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.
4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva.
5) § 4 ods. 1 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín.
6) Príloha č. 7 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
7) § 82 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
8) § 3 ods. 4 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9) § 5 ods. 1 zákona č. 125/2015 Z. z.
9a) § 6 ods. 6 a 7 zákona č. 125/2015 Z. z.
9b) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí v znení vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 61/2011 Z. z.
10) § 2c ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
11) § 2c ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
12) § 55 ods. 2 a § 81c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.