+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Nariadenie vlády o používaní jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (535/2011)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 19.12.2011
Platnosť od: 30.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Žiadna história
Hatályos 2012. július 1-től

535/2011.

A Szlovák Köztársaság Kormányának rendelete, amely szabályozza a Tt. 184/1999. sz., a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló törvénye és annak későbbi módosításai egyes rendelkezéseinek végrehajtását.


Kelt: 2011. december 19.


A Szlovák Köztársaság Kormánya a Tt. 184/1999. sz., a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló törvénye és annak későbbi módosításai végrehajtása érdekében (a továbbiakban csak „törvény“) elrendeli:


1. §
(1) A kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről szóló tájékoztatás a törvény 2. §-ának 3. bekezdése szerint a törvény mellékletében közzétett mintában szerepel.
(2) A közigazgatási szerv a 2. § 3. bekezdése szerint azon községben, ahol a kisebbségi nyelv hivatali használatát szabályozó törvény alapján a kisebbségi nyelv használata lehetséges, tájékoztat a kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről a közigazgatási szerv székhelyének összes létező tájékoztató rendszerében.

2. §
A kétnyelvű születési anyakönyvi kivonaton, házassági anyakönyvi kivonaton és halotti anyakönyvi kivonaton a kisebbségi nyelven szereplő szöveg az államnyelvű szöveg alatt vagy után következik az államnyelvű szövegével azonos nagyságú és típusú betűvel.

3. §
A kétnyelvű engedélyen, jogosítványon, igazoláson vagy bizonylaton, állásfoglaláson vagy rendeleten az államnyelvű szöveg az okirat bal oldalán szerepel egy oszlopban, a kisebbségi nyelvű szöveg pedig az okirat jobb oldalán szintén egy oszlopban. A kisebbségi nyelvű szöveg betűtípusa és betűnagysága azonos az államnyelvű szöveg betűtípusával és nagyságával.

4. §
A kétnyelvű hivatalos űrlapon a kisebbségi nyelvű szöveg az államnyelvű szöveg alatt vagy után következik. A kisebbségi nyelvű szöveg betűtípusa és betűnagysága azonos az államnyelvű szöveg betűtípusával és nagyságával.

5. §
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, kivéve a 2-4.§-okat, amelyek 2012. július 1-jén lépnek hatályba.


Iveta Radičová s.k.


A Tt. 535/2001. sz. kormányrendelet melléklete

TÁJÉKOZTATÓ a kisebbségi nyelv hivatali használatának lehetőségéről
Časová verzia účinná od 1. júla 2012

535/2011 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov 
národnostných menšín v znení neskorších predpisov


z. 19. decembra 2011


Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných men¬šín v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1
(1) Vzor informácie o možnostiach používania jazyka menšiny podľa §2 ods. 3 zákona je uvedený v prílohe tohto nariadenia.
(2) Orgán verejnej správy podľa §2 ods. 3 zákona v obci, kde sa podľa zákona používa jazyk menšiny v úradnom styku, informuje o možnostiach používania jazyka menšiny aj vo všetkých svojich informačných systémoch umiestnených v sídle orgánu verejnej správy.

§ 2
Na dvojjazyčnom rodnom liste, sobášnom liste a úmrtnom liste sa text v jazyku menšiny uvedie pod textom alebo za textom v štátnom jazyku. Veľkosť písmen v jazyku menšiny je totožná s veľkosťou písmen v štátnom jazyku.

§ 3
Na dvojjazyčnom povolení, oprávnení, potvrdení, vyjadrení a vyhlásení sa uvedie text v štátnom jazyku na ľavej strane listiny v jednom stĺpci a text v jazyku menšiny na pravej strane listiny v druhom stĺpci. Veľkosť písmen v jazyku menšiny je totožná s veľkosťou písmen v štátnom jazyku.

§ 4
Na dvojjazyčnom úradnom formulári sa text v jazyku menšiny uvedie pod textom alebo za textom v štátnom jazyku. Veľkosť písmen v jazyku menšiny je totožná s veľkosťou písmen v štátnom jazyku.

§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012 s výnimkou ustanovení § 2 až 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2012.


Iveta Radičová v.r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 535/2011 Z. z.

INFORMÁCIA o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku