+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí
Zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí (346/1990)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 28.08.1990
Platnosť od: 28.08.1990
Účinnosť od: 28.08.1990
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Účinnosť od Novela Zákon
01.07.2014 180/2014  
01.07.2011 204/2011  
Hatályos 2014. július 1-től 2015. június 30-ig (a jogszabály hatályon kívül helyezve a Tt. 180/2014. sz. jogszabályával)

Tt. 346/1990.

Törvény
A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK SZERVEINEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL


Kelt: 1990. augusztus 28.Módosítva:
Tt. 8/1992., hatályos 1992. január 16-tól
Tt. 60/1993., hatályos 1993. március 17-től
Tt. 252/1994., hatályos 1994. szeptember 19-től
Tt. 222/1996., hatályos 1996. július 24-től
Tt. 233/1998., hatályos 1998. július 28-tól
Tt. 318/1998., hatályos 1998. október 23-tól
Tt. 331/1998., hatályos 1998. november 5-től
Tt. 389/1999., hatályos 1999. december 31-től
Tt. 302/2000., hatályos 2000. október 4-től
Tt. 36/2002., hatályos 2002. március 1-től
Tt. 515/2003., hatályos 2004. január 1-től
Tt. 335/2007., hatályos 2007. október 1-től
Tt. 112/2010., hatályos 2010. július 1-től
Tt. 204/2011., hatályos 2011. július 1-től
Tt. 180/2014., hatályos 2014. július 1-től


A Szlovák Nemzeti Tanács az alábbi törvényt fogadta el:


ELSŐ RÉSZ
Alapvető rendelkezések

1. §
A községi önkormányzatok szerveinek megválasztása1) az általános, egyenlő és közvetlen választójog alapján történik titkos szavazással.

2. §
(1) A községi önkormányzatok szerveinek megválasztásában a Szlovák Köztársaság azon polgárai jogosultak részt venni, akiknek állandó tartózkodási helyük van a községben, a Szlovák Köztársaság fővárosa, Pozsony városkerületében vagy Kassa város városkerületében, és legkésőbb a választások napján betöltötték 18. életévüket (a továbbiakban csak „választópolgár”).
(2) Akadályoztatás jelent a választójog gyakorlásában
a) ha a törvényben meghatározott módon korlátozzák a személyi szabadságot az emberek egészségének védelme érdekében,2)
b) a szabadságvesztés-büntetés töltése,2a)
c) a sorkatonai szolgálat teljesítése, a sorkatonai szolgálatot helyettesítő vagy kiképző katonai szolgálat, mégpedig abban az esetben, ha ez külön szabályozás szerinti feladatok teljesítését követeli meg,2b) valamint
c) a jogi cselekvőképességtől való megfosztás vagy jogi cselekvőképességben való korlátozottság.3)

3. §
A községi (városi) képviselőtestület, a Szlovák Köztársaság fővárosában, Pozsonyban és Kassa városában a helyi képviselőtestület [a továbbiakban csak „községi (városi) képviselőtestület“] képviselőjévé az a választópolgár választható meg, akinél nem áll fenn akadályoztatás választójoga gyakorlásában a 2. § 2. bekezdésének b) és d) pontja szerint.

4. §
A község polgármesterévé, a Szlovák Köztársaság fővárosában, Pozsonyban és Kassa városában a városrész polgármesterévé (a továbbiakban csak „a község polgármestere”) az a választópolgár választható meg, akinél nem áll fenn akadályoztatás választójoga gyakorlásában a 2. § 2. bekezdésének b) és d) pontja szerint, és aki legkésőbb a választások napján betöltötte 25. életévét és teljesíti a külön jogszabály3aa) szerinti, a tisztség ellátásával kapcsolatos követelményt.


MÁSODIK RÉSZ
A szavazókörben szavazásra jogosult választópolgárok névjegyzéke

5. §
(1) Az egyes szavazókörök választásra jogosult választópolgárainak névjegyzékét (a továbbiakban csak „választói névjegyzék“) a község, a Szlovák Köztársaság fővárosában, Pozsonyban és Kassa városában a városrészek (a továbbiakban csak „község”) készíti el az állandó választói névjegyzék alapján.3a) A választói névjegyzékre a község felveszi a külföldieket, akik teljesítik a 2. § 1. bek. szerinti feltételeket.
(2) Az 1. bekezdés szerinti választói névjegyzéket a község két egyenértékű példányban átadja a szavazóköri választási bizottságnak legkésőbb két órával a választások megkezdése előtt.
(3) A választói névjegyzékbe a szavazóköri választási bizottság a választások napján bejegyzi a választópolgárt
a) bírósági határozat alapján,3b)
b) ha érvényes személyi igazolvánnyal4) bizonyítja, hogy állandó lakhelye van olyan helyen, mely a szavazókörhöz tartozik.


HARMADIK RÉSZ
Választókörzetek és szavazókörök

9. §
Választókörzetek
(1) A községi (városi) képviselő-testületi választások céljára minden községben többmandátumos választókörzeteket hoznak létre, melyekben a községi (városi) képviselőtestület képviselőit a község lakosságával arányosan választják meg, legfeljebb azonban csak 12 képviselőt egy választókörzeten belül; a városokban, amelyek városrészekre vannak osztva, egymandátumos választókörzetek is létrehozhatók, amennyiben a városrész lakosságszámára csak egy képviselő jut.
(2) A községben, ahol 12 vagy kevesebb képviselőt kell megválasztani, kialakítható egyetlen választókörzet is.
(3) A választókörzeteket és bennük a képviselők számát az 1. vagy a 2. bekezdés értelmében a községi (városi) képviselőtestület határozza meg és teszi közzé legkésőbb 65 nappal a választások napja előtt.
(4) Azon városban, amely városrészekre tagolódik, a választókörzetek határa nem lépheti át a városrészek határát.
(5) A község (város) polgármesterének megválasztása céljára minden község egy egymandátumos választókörzetet képez.

10. §
Szavazókörök
(1) A szavazólapok leadása és a szavazatok összeszámolása céljából a községekben szavazóköröket alakítanak ki.
(2) A szavazóköröket és a bennük található szavazóhelyiségeket a község polgármestere jelöli ki legkésőbb 40 nappal a választások napja előtt.
(3) A szavazókört úgy alakítják ki, hogy általában 1000 választópolgárt fogjon át. A község távol eső részeiben önálló szavazókör hozható létre, amennyiben legalább 50 választópolgár található bennük. A szavazókörök határa nem lépheti át a választókörzetek határát.


NEGYEDIK RÉSZ
Választási szervek

11. §
Általános rendelkezések
(1) A községi önkormányzati szervek megválasztását a Központi Választási Bizottság irányítja. A járásokban a választásokat a körzeti választási bizottságok irányítják, a városokban a városi választási bizottságok, a többi községben pedig a helyi választási bizottságok.
(2) A szavazókörökben szavazóköri választási bizottságokat hoznak létre.
(3) A választási bizottság tagja választópolgár lehet. A községi (városi) képviselőtestület képviselőjelöltje vagy községi (városi) polgármesterjelölt nem lehet tagja választási bizottságnak.
(4) A választási bizottságokat a politikai pártok és politikai mozgalmak, valamint politikai pártok és politikai mozgalmak koalíciói (a továbbiakban csal „politikai pártok”) egyenlő számú képviselőiből alakítják ki a 12. § 1. bek., a 13. § 1. bek., a 14. § 1. bek. és a 15. § 1. bekezdésében meghatározott feltételek szerint. A képviselők és póttagok utónevét és családi nevét a lakcímük feltüntetésével a politikai pártok annak jelentik be, aki a választási bizottság első ülését összehívja. Betegség, lemondás, ismételt távolmaradás vagy a választási bizottsági tagság megszűnése esetén az elnök a póttagot rendeli be. A politikai párt jelölőlistájának visszavonása azzal jár együtt, hogy megszűnik az érintett politikai párt képviselőjének tagsága az adott választási bizottságban. A választási bizottsági tagság akkor is megszűnik, mégpedig azon a napon, amikor az őt megbízó politikai párt írásos bejelentése vagy a tag tisztségről történő lemondásának bejelentése megérkezik a választási bizottság elnökéhez.
(5) A választási bizottság tagjai tisztségüket az alábbi fogadalom letételével veszik fel: „Becsületemre fogadom, hogy lelkiismeretesen és pártatlanul fogom tisztségemet ellátni, miközben a Szlovák Köztársaság Alkotmányához és törvényeihez tartom magam.” A fogadalmat a választási bizottság annak a személynek a kezébe teszi le, aki az ülést összehívta. A fogadalom letételét a választási bizottság tagja aláírásával erősíti meg.
(6) A választási bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A határozat érvényességéhez a jelenlévő tagok többségének szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni. Az ülés lefolyásáról a választási bizottság jegyzőkönyvet készít.
(7) A választási bizottság első ülésén megegyezéssel meghatározza soraiból az elnököt és az alelnököt. Ha nem kerül sor megállapodásra, az elnököt és az alelnököt sorsolással határozzák meg. A sorsolást a választási bizottság legidősebb tagja irányítja.
(8) A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala a választások eredményének feldolgozása és megállapítása céljából a Központi Választási Bizottság és a körzeti választási bizottságok részére szakmai (szavazatösszesítő) egységeket hoz létre; a városi választási bizottságok részére szakmai (szavazatösszesítő) egységeket hoz létre, amennyiben több mint 50 szavazóköri szavazás eredményét kell megállapítani. A választási bizottságok szakmai (szavazatösszesítő) egységeibe kirendelt alkalmazottak az 5. bekezdésben taglalt módon és szöveggel tesznek fogadalmat.
(9) A választási bizottságokat és a szakmai egységet a teljes megbízatási időszakra hozzák létre.

11.a §
A választási bizottság jegyzője
(1) A választási bizottság jegyzője biztosítja a szervezési és adminisztratív teendők ellátását a választási bizottság ülésének előkészítése és tanácskozása során. Párhuzamosan a választási bizottság szakmai tanácsadójának szerepét is betölti.
(2) A jegyzők kinevezése és visszahívása
a) a Központi Választási Bizottság jegyzőjét a Szlovák Köztársaság Kormánya nevezi ki és hívja vissza,
b) a körzeti választási bizottság jegyzőjét a körzeti hivatal elöljárója nevezi ki és hívja vissza a körzeti hivatal alkalmazottai közül,
c) a helyi (városi) választási bizottság jegyzőjét a község (város) polgármestere nevezi ki és hívja vissza, általában a községi hivatal alkalmazottai közül,
d) a szavazóköri választási bizottság jegyzőjét a község (város) polgármestere nevezi ki és hívja vissza, általában a községi hivatal alkalmazottai közül.
(3) A Központi Választási Bizottság jegyzőjét a Szlovák Köztársaság Kormánya legkésőbb 70 nappal a választások napja előtt nevezi ki; a 2. bekezdés b) – d) pontjai szerinti jegyzőket az illetékes szerv olyan határidőn belül nevezi ki, hogy az e törvénybe foglalt kötelességeiknek eleget tudjanak tenni. A választási bizottságok tanácskozásain a jegyzőnek tanácsadói jogköre van. A jegyző fogadalmat tesz a 11. § 5. bek. meghatározott módon és szöveggel.

12. §
Központi Választási Bizottság
(1) Minden politikai párt, amely jelölőlistát nyújt be a községi (városi) képviselőtestületbe legalább a Szlovák Köztársaság járásainak egy ötödében, legkésőbb a választások napja előtti 30. napon egy tagot és egy póttagot delegál a Központi Választási Bizottságba.
(2) A Központi Választási Bizottság első ülése az 1. bekezdésben jelzett határidő letelte után öt napon belül valósul meg; az ülést a Szlovák Köztársaság kormányfője hívja össze.
(3) A Központi Választási Bizottság
a) felügyeli az alacsonyabb szintű választási bizottságok felkészültségét az e törvény szerinti feladataik ellátására, valamint a politikai pártok képviseletét a körzeti választási bizottságokban,
b) megvitatja a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumától kapott tájékoztatókat a választások szervezési és műszaki előkészítéséről, és javaslatokat tesz intézkedések foganatosítására,
c) megvitatja a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának tájékoztatásait a választási eredmények feldolgozásának műszaki feldolgozási tervezetének előkészítéséről,
d) megállapítja és közzéteszi a választások eredményeit,
e) jegyzőkönyvet készít a választások eredményéről,
f) átadja a választási dokumentációt megőrzésre a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának.
(4) A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma a Központi Választási Bizottság feladatainak végzését segítendő szakmai-adminisztratív részleget hoz létre.

13. §
Körzeti választási bizottság
(1) Minden politikai párt, amely jelölőlistát nyújt be a községi (városi) képviselőtestületbe legalább a körzeti választási bizottság területéhez tartozó községek egy harmadában, legkésőbb 35 nappal a választások napját megelőzően egy tagot és egy póttagot delegál a körzeti választási bizottságba.
(2) A körzeti választási bizottság legalább öttagú. Ha a körzeti választási bizottság nem ekkora létszámú és nem az 1. bekezdésbe foglaltak szerint jön létre , vagy ha tagjainak száma a törvényes minimális létszám alá süllyed és nem áll rendelkezésre póttag, a hiányzó tagokat a körzeti hivatal elöljárója nevezi ki.
(3) A körzeti választási bizottság első ülése legkésőbb az 1. bekezdés szerinti határidőt követő 5 napon belül valósul meg; az ülést a körzeti hivatal elöljárója hívja össze.
(4) A körzeti választási bizottság
a) felügyeli a községi és városi választási bizottságok (a továbbiakban csak „helyi választási bizottságok) felkészülését az ezen törvény szerinti feladatok teljesítésére, valamint a politikai pártok képviseletét bennük,
b) megvitatja a körzeti hivatal választások szervezési és műszaki előkészítésével kapcsolatos tájékoztatóit, és intézkedési javaslatokat hoz és foganatosít,
c) megvitatja a tájékoztatókat a saját (szavazatösszesítő) szakmai testülete tevékenységének biztosításáról,
d) jegyzőkönyvet készít a választások lefolyásáról és eredményéről a Központi Választási Bizottságnak,
e) átadja a választási dokumentációt megőrzésre a körzeti hivatalnak.
(5) A körzeti választási bizottság területi körzete azonos a körzeti hivatal területi körzetével.

14. §
Helyi választási bizottság
(1) Minden politikai párt, amely jelöltlistát nyújt be a községi (városi) képviselőtestületbe, legkésőbb 55 nappal a választások napja előtt egy tagot és egy póttagot delegál a helyi választási bizottságba.
(2) A helyi választási bizottság legalább öt tagból áll. Ha a helyi választási bizottság ilyen létszámban és az 1. bekezdésben taglalt módon nem áll fel, a hiányzó tagokat a község (város) polgármestere nevezi ki.
(3) A helyi választási bizottság első ülésére az 1. bekezdésben taglalt határidő leteltét követő öt napon belül kerül sor; az ülést a község (város) polgármestere hívja össze.
(4) A helyi választási bizottság
a) megvizsgálja a jelöltlistákat és dönt a jelöltek nyilvántartásba vételéről vagy annak elutasításáról,
b) felügyeli a szavazóköri választási bizottságok felkészültségét a jelen törvényből fakadó feladatok teljesítésére,
c) elkészíti a jegyzőkönyvet a községi (városi) képviselőtestületi választások eredményéről és a község (város) polgármester-választásának eredményéről, melyet a bizottság tagjai aláírnak; a jegyzőkönyvet a bizottság tagjainak eredeti aláírásával a bizottság minden tagja megkapja,
d) kiadja a bizonylatot a megválasztott jelölteknek a megválasztásukról,
e) a választási dokumentumokat megőrzésre átadja a községnek.

14.a §
Egyedi rendelkezések Pozsony és Kassa városra vonatkozóan
(1) Pozsonyban és a Kassán a városi képviselőtestület és a főpolgármester megválasztásának céljaira városi választási bizottságot hoznak létre, mely a helyi választási bizottság feladatát látja el.
(2) A városi választási bizottságok Pozsonyban és Kassán az 1. bekezdés szerinti jegyzőkönyvet a választások eredményéről a Központi Választási Bizottságnak nyújtják be.
(3) A városi választási bizottságok Pozsonyban és Kassán legkevesebb öttagúak. Ha a városi választási bizottság Pozsonyban vagy Kassán nem a 14. § 1. bek. szerint alakul meg, a hiányzó tagokat a főpolgármester nevezi ki.

15. §
Szavazóköri választási bizottság
(1) Minden politikai párt, amelynek a jelöltlistáját nyilvántartásba vették a községi (városi) képviselőtestületi választásokra, legkésőbb 20 nappal a választások napja előtt egy tagot és egy póttagot delegál a szavazóköri választási bizottságba.
(2) A szavazóköri választási bizottság legkevesebb öttagú. Ha a szavazóköri választási bizottság ilyen létszámban és az 1. bekezdésben taglalt módon nem áll fel, a hiányzó tagokat a község (város) polgármestere nevezi ki.
(3) A szavazóköri választási bizottság első ülésére az 1. bekezdésben taglalt határidő leteltét követő öt napon belül kerül sor; az ülést a község (város) polgármestere hívja össze.
(4) A szavazóköri választási bizottság
a) biztosítja a szavazás menetét, elsősorban felügyeli a szavazólapok helyes leadását és a rendet a szavazóhelyiségben,
b) megszámolja a leadott szavazatokat és elkészíti a jegyzőkönyvet szavazásról, melyet a bizottság minden tagja megkap; a jegyzőkönyv első eredeti példányát haladéktalanul benyújtja a helyi választási bizottságnak,
c) a választási dokumentumokat megőrzésre átadja a községnek.
(5) A községben, ahol csak egyetlen szavazókört alakítottak ki, szavazóköri választási bizottság nem alakul; annak feladatait a helyi választási bizottság teljesíti.


ÖTÖDIK RÉSZ
A községi (városi) képviselőtestületi jelöltlisták benyújtása és nyilvántartásba vétele

16. §
Jelöltlisták
(1) A községi (városi) képviselőtestületi jelöltlistákat politikai pártok nyújtják be, mégpedig külön-külön minden választási körzetben, valamint független jelöltek nyújtják be.
(2) A jelöltlistákat két egyenértékű példányban juttatják el a helyi választási bizottság jegyzőjéhez legkésőbb 55 nappal a választások napja előtt. A politikai pártok a jelöltlistát meghatalmazott személy közvetítésével nyújtják be..
(3) A jelöltlista tartalmazza
a) a politikai párt nevét,
b) a jelöltek utó- és családi nevét, tudományos címét, életkorát, foglalkozását, a jelölt állandó lakhelyének címét és a jelölt sorszámát a jelöltlistán arab számjeggyel kifejezve,
c) a politikai párt meghatalmazottjának és helyettesének utó- és családi nevét, lakcíme feltüntetésével; jelölt személy nem lehet meghatalmazott személy, sem annak helyettese,
d) a politikai párt nevében eljárni jogosult személy utó- és családi nevét, tisztségét és aláírását.
(4) A független jelölt jelöltlistája a jelölt utó- és családi nevét, tudományos címét, életkorát, foglalkozását, állandó lakhelyének címét és aláírását tartalmazza.
(5) Politikai párt a jelöltlistán legfeljebb annyi jelöltet tüntethet fel, amennyi az érintett választókörzetben a községi (városi) képviselőtestület képviselőjévé megválasztható.
(6) Ha a politikai párt az egyik választókörzetben önálló jelöltlistát nyújt be, ugyanazon községi (városi) képviselőtestületi választáson egy további választókörzetben nem nyújthat be jelöltlistát koalíció részeként; ha koalíció részeként nyújt be jelöltlistát, ugyanazon községi (városi) képviselőtestületi választáson egy további választókörzetben is csak ugyanezen koalíció részeként nyújthat be jelöltlistát.
(7) Ugyanazon községi (városi) képviselőtestületi választáson egy jelölt csak egy választókörzetben lehet jelölt.
(8) A jelöltlistához csatolni kell a képviselőjelölt saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, hogy jelöltségével egyetért és nem járult hozzá ahhoz, hogy más jelöltlistán is feltüntessék őt, valamint hogy nincs tudatában megválaszthatóságát kizáró okoknak.
(9) A független jelölt jelöltlistájának része a jelöltségét támogató választópolgárok által aláírt petíció.4a) A község nagysága szerint megszabott szükséges aláírásszámot a jelen törvény melléklete tartalmazza. A petícióban minden aláírás mellett feltüntetik a választópolgár utó- és családi nevét, születési dátumát és állandó lakcímét, mely alatt a község neve, az utca neve – ha a község utcákra tagolódik – és a házszám értendő. A község lakosainak létszámát a község a helyben szokásos módon teszi közzé legkésőbb 85 nappal a választások napja előtt.
(10) A községi (városi) képviselőtestület képviselőjelöltjének állandó lakhellyel kell rendelkeznie abban a községben, amelyben jelöltként indul a választásokon.
(11) A községi (városi) képviselőtestület képviselői tisztségére a község (város) polgármesteri tisztségére jelölt személy is jelöltetheti magát.

17. §
A jelöltek nyilvántartásba vétele
(1) A helyi választási bizottság a benyújtott jelöltlistákat megvizsgálja és a jelölt nyilvántartásba vételét elutasítja,
a) ha az nem teljesíti a 3. §-ban felsorolt követelményeket,
b) ha javaslatához nincs csatolva a 16. § 8. bek. szerinti nyilatkozat,
c) ha több politikai párt jelöltlistáján vagy több választókörzet jelöltlistáján szerepel, mégpedig azon jelöltlista esetében, amelyhez nincs csatolva a 16. § 8. bek. szerinti nyilatkozat; ha a jelölt több jelöltlista esetén aláírta a nyilatkozatot, törlik őt az összes jelöltlistáról,
d) ha a 16. § 5. bek. szerinti legnagyobb jelöltlétszámot meghaladó helyen van,
e) ha nincs állandó lakhelye a községben, melyben jelölteti magát,
f) ha hiányzik vagy hiányos a 16. § 9. bek. szerinti petíciója,
g) ha olyan jelöltlistán szerepel, amely nem felel meg a jelen törvény követelményeinek.
(2) A helyi választási bizottság a jelölteket legkésőbb 45 nappal a választások napja előtt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vételt jelzi a jelöltlistákon. A jelöltek nyilvántartásba vétele feltétele a szavazólapok kinyomtatásának.
(3) A helyi választási bizottság felszólítja a politikai pártok meghatalmazottjait és a független képviselőket, hogy 24 órán belül vegyék át a jelölőlisták nyilvántartásba vételéről vagy nyilvántartásba vételének megtagadásáról szóló határozatot. Ha a meghatalmazott vagy a független képviselő a megadott határidőben nem veszi át a határozatot, úgy tekintik, mintha az kézbesítésre került volna neki.
(4) A helyi választási bizottságnak jelölt nyilvántartásba vételét kimondó vagy a jelölt nyilvántartásba vételét elutasító határozata ellen a jelölő politikai pártok vagy független képviselők indítványt nyújthatnak be a bíróságon a jelölt nyilvántartásba vételének megsemmisítésére vagy a jelölt nyilvántartásba vételének kimondása érdekében. Az indítvány a helyi választási bizottság döntéshozatalának napjától számított három napon belül kell benyújtani. A bíróság határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.
(5) Ha a bíróság kimondja a jelölt nyilvántartásba vételét vagy a jelölt nyilvántartásba vételének elutasítását, a helyi választási bizottság a bíróság döntését a kézbesítést követő 24 órán belül végrehajtja.

18. §
A jelöltek kihirdetése
A helyi választási bizottság a helyileg szokásos módon legkésőbb 35 nappal a választások napja előtt közzéteszi a nyilvántartásba vett jelöltek listáját. A listán feltünteti a jelölt utó- és családi nevét, akadémiai címét, életkorát, foglalkozását, állandó lakcímét és a politikai párt nevét, amely őt jelölte, vagy az adatot arról, hogy független jelöltről van szó.

19. §
A jelöltségről való lemondás vagy a jelölt visszahívása
(1) A jelölt a választások napja előtti 3. napig írásban lemondhat jelöltségéről. Ugyanezen időpontig az őt jelölő politikai párt vagy politikai pártok koalíciója is írásban visszahívhatja őt.
(2) A jelöltségről való lemondási nyilatkozat vagy a visszahívási nyilatkozat nem vonható vissza. Ezen nyilatkozatot két egyenértékű példányban a helyi választási bizottság elnökének kézbesítik, aki haladéktalanul biztosítja annak közzétételét a helyileg szokásos módon.
(3) Ha a jelölt lemondó nyilatkozata vagy visszahívási nyilatkozata benyújtására a jelöltek nyilvántartásba vételét követően került sor, vagy ha a politikai párt feloszlatására vagy felfüggesztésére4d) a jelöltek nyilvántartásba vételét követően került sor, az adataik a szavazólapokon maradnak, de a mandátumok elosztásakor figyelmen kívül hagyják őket.

20. §
Szavazólapok
(1) A helyi választási bizottság elnöke a körzeti hivatal közvetítésével biztosítja a szavazólapok sokszorosítását a szükséges mennyiségben.
(2) Minden választókörzet részére közös szavazólap készül az összes nyilvántartásba vett jelölttel. Az összes nyilvántartásba vett jelöltet a szavazólap azonos oldalán tüntetik fel.
(3) A jelölteket a szavazólapok ábécé-sorrendben tüntetik fel sorszámuk, utó- és családi nevük, akadémiai címük, életkoruk, foglalkozásuk és az őket jelölő politikai párt nevének vagy rövidítésének megadásával, valamint a községi (városi) képviselőtestület tagjainak létszámával, akik az adott választókörzetben kerülnek megválasztásra.
(4) A szavazólapokat a község hivatalos bélyegzőjének lenyomatával jelölik meg.
(5) A község legkésőbb a választások napján biztosítja a szavazólapok eljuttatását a szavazóköri választási bizottságokhoz.
(6) A választópolgár a szavazólapot a választások napján a választási helyiségben kapja meg.


HATODIK RÉSZ
Községi (városi) polgármester-jelöltek állítása és nyilvántartásba vétele

21. §
Jelöltlisták
(1) Községi (városi) polgármesterjelölt-listát politikai pártok nyújthatnak be. Minden politikai párt csak egy jelöltet tüntethet fel jelöltlistáján. A politikai pártok közös jelölttel is nyújthatnak be jelöltlistát. A jelöltlistát két egyenértékű példányban a helyi választási bizottság jegyzőjének kézbesítik legkésőbb 55 nappal a választások napja előtt. Politikai pártok a jelöltlistájukat meghatalmazottjuk közvetítésével nyújtják be.
(2) Községi (városi) polgármesteri tisztségre jelöltethetik magukat független jelöltek is. A független jelölt jelöltlistáját két egyenértékű példányban a helyi választási bizottság jegyzőjének kézbesíti legkésőbb 55 nappal a választások napja előtt. A független jelölt jelöltlistájának részét képezi a jelöltségét támogató választópolgárok által aláírt petíció.4a) A község nagysága szerint megszabott szükséges aláírásszámot a jelen törvény melléklete tartalmazza. A petícióban minden aláírás mellett feltüntetik a választópolgár utó- és családi nevét, születési dátumát és állandó lakcímét, mely alatt a község neve, az utca neve – ha a község utcákra tagolódik – és a házszám értendő.
(3) A jelöltlista tartalmazza a jelölt utó- és családi nevét, tudományos címét, életkorát, foglalkozását, a jelölt állandó lakhelyének címét és a jelölő politikai párt nevét, vagy az adatot arról, hogy független jelöltről van szó. A jelöltlistához csatolni kell a 16. § 8. bek. szerinti nyilatkozatot és a külön jogszabály3aa) szerinti, a tisztség ellátásával kapcsolatos követelmény teljesítését igazoló okiratot.
(4) Községi (városi) polgármesteri tisztségre jelölt személynek állandó lakhellyel kell rendelkeznie abban a községben, amelyben a választásokon indul.
(5) Községi (városi) polgármesteri tisztségre jelöltetheti magát olyan jelölt is, aki a községi (városi) képviselőtestületi képviselői tisztségért is jelöltként indul.

22. §
A jelöltek nyilvántartásba vétele
(1) A helyi választási bizottság a benyújtott jelöltlisták megvizsgálja, és nem veszi nyilvántartásba azt a jelöltet,
a) aki nem felel meg a 4. §-ban támasztott feltételeknek,
b) akinek a javaslatához nem csatolták a 16. § 8. bek. szerinti nyilatkozatot,
c) akinek esetében hiányzik vagy nem teljes a 21. § 2. bek. szerinti petíció,
d) akinek nincs állandó lakhelye a községben, ahol jelölteti magát (21. § 4. bek.),
e) aki olyan jelöltlistán van feltüntetve, amely nem felel meg a jelen törvény feltételeinek,
f) akinek a javaslatához nem csatolták a külön jogszabály3aa) szerinti, a tisztség ellátásával kapcsolatos követelmény teljesítését igazoló okiratot.
(2) A 17. § 2 – 5. bek. ugyanúgy érvényes itt is.

23. §
Nyilatkozat, visszalépés és visszahívás a jelöltségtől
A 18. § 1. és 19. bekezdésének rendelkezései a községi (városi) polgármester-választásra is vonatkoznak.

24. §
Szavazólapok
(1) A helyi választási bizottság elnöke a körzeti hivatal közvetítésével biztosítja a szavazólapok sokszorosítását a szükséges mennyiségben.
(2) A községi (városi) polgármester-választásra szavazólapot készítenek, amelyen ábécé sorrendben feltüntetik a nyilvántartásba vett jelölteket. A jelöltnél feltüntetik a sorszámát, az utó- és családi nevét, az akadémiai címét, az életkorát, a foglalkozását és a politikai párt nevét, amely a jelöltlistát benyújtotta, vagy az adatot arról, hogy független jelöltről van szó.
(3) A 20. § 4 – 6. bek. rendelkezései ez esetben is érvényesek.


HETEDIK RÉSZ
A választások előkészítése

25. §
A választások kihirdetése
(1) A községi (városi) képviselőtestületi választásokat és polgármester-választásokat a megbízatási időszak utolsó tizennégy napjában tartják. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke hirdetik ki azokat.
(2) A községi (városi) önkormányzati választásokat a Szlovák Köztársaság egész területén ugyanazon a napon tartják meg. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke dönthet úgy is, hogy a választásokat két napon át tartják.
(3) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke a községi (városi) önkormányzati választásokat legkésőbb 90 nappal a választások napja előtt hirdeti ki. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnökének határozatát közzéteszik a Szlovák Köztársaság Törvénytárában.5)

26. §
A választások napja
(1) A választások a megadott napon 7.00 órától 20.00 óráig tartanak. Ha a helyi szükségletek megkövetelik, a község a választások kezdetét korábbi időpontban is meghatározhatja.
(2) Ha a választások két napon át folynak, a választások kezdete az első napon 14.00 óra, a vége 22.00 óra. A második napon a választás 7.00 órakor kezdődik és 14.00 órakor fejeződik be. Ha a helyi szükségletek megkövetelik, a község a választások kezdetét az első és második napon korábbi időpontban is meghatározhatja.

27. §
A választópolgárok tájékoztatása
(1) A község legkésőbb 25 nappal a választások napja előtt értesítést küld a választói névjegyzékbe felvett összes választópolgárnak, melyben feltünteti a választások időpontját, a szavazókört és a helyszínt, ahol a választópolgár szavazatát leadhatja; az értesítésben figyelmeztet arra is, hogy a szavazás előtt kötelező a személyazonosságot személyi igazolvánnyal igazolni, valamint tömören leírja a szavazólap kezelésének módját.
(2) A község külön jogszabályi előírás értelmében5a) az 1. bekezdésben taglalt értesítést államnyelven és a nemzeti kisebbség nyelvén küldi ki.

28. §
A szavazóhelyiség előkészítése
(1) A szavazóköri választási bizottság elnöke a választások megkezdése előtt, a választási bizottság jelenlétében ellenőrzi a szavazóurnát és a mozgóurnát, majd lepecsételi azokat. Szintén ellenőrzi a szavazóhelyiség felszereltségét, hogy elő van-e készítve a választói névjegyzék és elegendő szavazólap, valamint üres, nem átlátszó hivatalos boríték a község bélyegzőjének lenyomatával ellátva (a továbbiakban csak „boríték”).
(2) Ha a választások kétnaposak, a szavazóköri választási bizottság elnöke biztosítja, hogy az első nap befejeztével a szavazóurnát és a mozgóurnát lepecsételjék úgy, hogy abba szavazólapot behelyezni ne lehessen, és a többi választási dokumentummal együtt biztonságos helyre helyezi.

29. §
A szavazólapok kezelésére szolgáló helyiségek
A szavazóhelyiségekben a szavazólapok kezelésére elkülönített tereket alakítanak ki úgy, hogy biztosítva legyen a választások titkossága. E terek számát a község határozza meg a szavazókörben választó személyek létszámához mérten. A szavazólapok kezelésére kijelölt fülkében a választópolgáron kívül senki nem lehet jelen, még a szavazóköri választási bizottság tagja sem.

30. §
Választási kampány
(1) A választási kampány (a továbbiakban csak „kampány”) a politikai párt, független jelölt, esetleg más, az induló politikai pártot vagy független jelöltet támogató vagy szolgáló szubjektum tevékenysége, beleértve hirdetést vagy reklámot a rádióadásban vagy televízióadásban a 4. bekezdés értelmében, a tömegtájékoztatási eszközökben,5aa) a plakátokon vagy más információhordozókon.
(2) A kampány a választások kezdete előtt 17 nappal kezdődik és 48 órával ér véget. A megadott idő kívül kampányt folytatni tilos.
(3) Kampányidőszakban a politikai pártnak és a független jelöltnek azonos hozzáférést kell biztosítani a tömegtájékoztatási eszközökhöz és a területi önkormányzat választási kampányt támogató vagy megcélzó szolgáltatásaihoz.
(4) A Szlovák Rádió5b) és a Szlovák Televízió5ba) és a műsorszóró, aki engedély birtokában sugároz adásokat (a későbbiekben csak „kereskedelmi média”),5bb) biztosíthat a választásokon induló politikai pártnak vagy független jelöltnek legfeljebb 30 perces adásidőt politikai reklám sugárzására, összességében azonban legfeljebb csak 5 óra adásidő terjedelemben. A kampány keretében megszabott adásidőben sugárzott műsor tartalmáért a felelősséget a politikai párt vagy független jelölt viseli. A Szlovák Rádió, a Szlovák Televízió és a kereskedelmi média kötelezően biztosítja, hogy a többi műsortól jól elkülöníthetően és önállóan legyen megjelölve az adás, s közli, hogy fizetett politikai reklámról van szó.5bc)
(5) A Szlovák Rádióban, Szlovák Televízióban és a kereskedelmi médiában sugárzott rádiós és televíziós politikai reklám költségeit a választásokon induló politikai párt vagy független jelölt viseli. A Szlovák Rádió, a Szlovák Televízió és a kereskedelmi média köteles a politikai pártoknak és független jelölteknek azonos üzleti feltételeket biztosítani az adásidő megvételére, azonos árakkal és fizetési feltételek mellett.
(6) Tilos kampányreklámot sugározni abban az időpontban, amely a rádióban és a televízióban reklámidőként van kijelölve, vagy rádiós vagy televíziós hirdetést kampánycélra felhasználni.
(7) Nem tekinthető politikai reklámnak a hírműsor és a publicisztikai műsor, ha az a kampányidőponton kívül kerül adásba oly módon és körülmények közt, hogy az összhangban áll a programszolgáltatással.5bd) A Szlovák Rádió, a Szlovák Televízió és a kereskedelmi média köteles biztosítani, hogy a hírműsorok és publicisztikai adások, melyek a kampányidőszakban sugároznak, kiegyensúlyozottak és pártatlanok legyenek.
(8) A kampány időszakában a 7. bekezdés szerinti hírműsorok és publicisztikai műsorok sugárzását és a 4. bekezdés szerinti politikai reklám sugárzását kivéve tilos minden olyan más műsor sugárzása, amely a választópolgárok szavazási hajlandóságát valamely politikai párt független jelölt érdekében vagy ellen befolyásolná.
(9) A választáson induló politikai pártnak vagy független jelöltnek, amelyet/akit a kampány idején igaztalan vádak érnek, vagy amelyről/akiről az igazságot elferdítő tájékoztatás kerül a nyilvánosság elé rádiós, televíziós adásban vagy tömegtájékoztatási eszközben, joga van a válaszadásra a kampány időszakában. Ezt a jogát annál a műsorszórónál5be) vagy tömegtájékoztatási eszköz főszerkesztőjénél érvényesíti, amely ilyen információt vagy véleményt tett közzé. A műsorszóró vagy a tömegtájékoztatási eszköz főszerkesztője köteles a kampány időtartama alatt azonos értékű adásidőt vagy azonos felületet biztosítani a politikai pártnak vagy független jelöltnek, mint amilyenben az érintett információt vagy véleményt sugározta vagy publikálta.
(10) Plakátokat vagy más információhordozókat közterületen kihelyezni a kampány idején csak a község által kijelölt helyeken lehet. A kijelölt helynek alkalmazkodnia kell a politikai pártok és független jelöltek esélyegyenlősége biztosításának elvéhez. A plakátragasztási felületekről és más információhordozók kihelyezéséről a község önkormányzati rendeletben rendelkezik.
(11) A választások kezdetét megelőző 48 órában és a választások idején tilos rádiós vagy televíziós adásban, tömegtájékoztatási eszközökben, az épületekben és közvetlen közelükben, ahol a szavazóköri választási bizottságok székelnek politikai pártokról vagy független jelöltekről információkat sugározni vagy nyilvánosságra hozni szóban, írásban, hangos vagy képi formában akár az érdekükben, akár ellenük.
(12) Legkésőbb a választások napját megelőző hetedik napig lehet választási közvélemény-kutatási eredményeket nyilvánosságra hozni.
(13) A választási bizottságok tagjai és a szakmai testületek tagjai nem adhatnak tájékoztatást a választások lefolyásáról és részeredményeiről, mégpedig egészen a szavazás eredményéről készített jegyzőkönyv aláírásáig.
(14) A választások napján tilos választási közvélemény-kutatási eredményeket nyilvánosságra hozni.
(15) A választási kampány jelen törvény szerinti vezetéséről szóló szabályok megsértését külön jogszabályi rendelkezések szerint bírságolják.5bf)


NYOLCADIK RÉSZ
A választások lebonyolítása

Szavazás

31. §
(1) A választópolgár személyesen szavaz. Helyettesítés megengedve nincs. A szavazóköri választási bizottság tagjai nem módosíthatják a választópolgárok szavazólapját. A választópolgárok a szavazóköri választási bizottság elé járulnak és olyan sorrendben szavaznak, amilyenben a választási helyiségbe érkeztek.
(2) A választópolgár a választási helyiségbe érkezve igazolja személyazonosságát, és a választói névjegyzék mindkét példányába történt bejegyzése után megkapja a szavazólapokat és az üres borítékot a szavazóköri választási bizottságtól. Ha a választópolgárnak nincs személyi igazolványa és a szavazóköri választási bizottság egyetlen tagja sem ismeri, a bizottság felkéri, hogy személyazonosságát két, a bizottság számára ismert személy által igazolja. Ha ezt a választások befejeződéséig nem teszi meg, a szavazást nem teszik lehetővé számára.
(3) A választópolgár kérésére a szavazóköri választási bizottság a helytelenül kezelt szavazólap helyett újat bocsát a rendelkezésére.
(4) Azt követően, hogy a választópolgár megkapta a szavazólapokat és a borítékot, belép a szavazólapok módosítására kijelölt fülkébe. A szavazófülkében a választópolgár az üres borítékba helyezi az egyik szavazólapot a községi (városi) képviselőtestületi választásra és az egyik szavazólapot a községi (városi) polgármester-választásra vonatkozóan. A községi (városi) képviselőtestületi választás szavazólapján a sorszám bekarikázásával jelöli ki azokat a jelölteket, akikre a szavazatát adja. A választópolgár legfeljebb annyi számú jelöltet karikázhat be, amennyit az adott választókörzetben meg kell választani. A községi (városi) polgármester-választás szavazólapján a sorszám bekarikázásával megjelöli azt a jelöltet, aki a szavazatát leadja.
(5) A választópolgár úgy szavaz, hogy a szavazólap módosítására és borítékba helyezésére szolgáló szavazófülke elhagyását követően a borítékot a szavazóurnába helyezi. Annak a választópolgárnak, aki nem ment be a szavazófülkébe, a bizottság nem teszi lehetővé a szavazást.
(6) Komoly, elsősorban egészségügyi okokból a szavazóköri választási bizottság felkérhető arra, hogy a választópolgár a szavazóhelyiségen kívül szavazhasson, mégpedig kizárólag annak a választókörzetnek a körzetébe tartozó területen, amely számára a szavazókört létrehozták. Ilyen esetben a szavazóköri választási bizottság a választópolgárhoz kiküldi legalább két tagját a mozgóurnával, a szavazólapokkal és a borítékkal. A választópolgár úgy szavaz, hogy a választás titkossága fennmaradjon.

32. §
Az a választópolgár, aki a szavazólapot egészségkárosodás miatt, vagy azért, mert nem tud olvasni vagy írni, nem tudja módosítani, jogosult arra, hogy a szavazófülkébe a szavazólap módosítása céljából másik választópolgárt vigyen magával, aki nem lehet a választókörzeti választási bizottság tagja, hogy helyette a szavazólapot az ő utasításai alapján módosítsa és a borítékba helyezze.

33. §
Rendtartás a választási helyiségben és annak környékén
A választási helyiség rendjének fenntartásáért a szavazóköri választási bizottság elnöke felel. A rend megtartására és a választások méltóságának megőrzésére felszólító utasítása minden jelenlévőre nézve kötelező.

34. §
A szavazás megszakítása
Ha olyan körülmények állnak elő, amelyek lehetetlenné teszik a szavazás megkezdését, annak folytatását vagy befejezését, a szavazóköri választási bizottság elhalaszthatja a szavazás megkezdését egy későbbi órára vagy meghosszabbíthatja a szavazás idejét. A szavazás össz-időtartama (26. §) azonban nem rövidíthető le az intézkedéssel. A szavazóköri választási bizottság ilyen intézkedést követően az adott helyen szokásos módon tájékoztatja a választópolgárokat. Ha a szavazást megszakítják, a szavazóköri választási bizottság a választási dokumentumokat, a szavazóurnát és a mozgó szavazóurnát lezárja és lepecsételi. A szavazás újbóli megkezdésekor a szavazóköri választási bizottság tagjainak jelenlétében az elnök meggyőződik a pecsét sértetlenségéről, és bejegyzi ezt a választási jegyzőkönyvbe.

35. §
A szavazás befejezése
A választásokra meghatározott időtartam leteltét követően már csak azok a választópolgárok adhatják le szavazatukat, akik a választási helyiségben vagy annak előterében tartózkodnak. Ezt követően a helyiséget bezárják és a szavazóköri választási bizottság elnöke a választásokat befejezettnek nyilvánítja.


KILENCEDIK RÉSZ
A választások eredményének megállapítása

36. §
Jelenlét a szavazatszámlálásnál
A helyiségben, ahol a szavazóköri választási bizottság a szavazatokat összeszámolja, joga van jelen lenni a magasabb szintű választási bizottságok tagjainak és azok szakmai (szavazatösszesítő) testületei tagjainak, valamint azon személyeknek is, akiknek ezt a szavazóköri választási bizottság engedélyezte.

37. §
Szavazatszámlálás a szavazóköri választási bizottságban
(1) A választások befejezését követően a szavazóköri választási bizottság elnöke lepecsételéssel zároltatja a fel nem használt szavazólapokat és borítékokat, majd felnyittatja a szavazóurnákat. Ha a szavazóköri választási bizottság egyes szavazópolgárok kimondott kérésére mozgóurnát is használt, a szavazóurnák tartalmát a felnyitást követően összekeveri.
(2) A szavazóköri választási bizottság kiveszi az urnából a szavazólapot tartalmazó borítékokat, megszámolja a borítékokat és azok számát összeveti a választói névjegyzéken eszközölt bejegyzések számával. A nem hivatalos borítékokat a bizottság kizárja a számlálásból.
(3) A szavazólapok borítékból való kivételét követően a szavazóköri választási bizottság külön csoportosítja a szavazólapokat a községi (városi) képviselőtestületi és a községi (városi) polgármester-választás szerint. Ezt követően megállapítja az egyes jelöltekre leadott érvényes szavazatok számát. Az eredményeket rögzíti a választási jegyzőkönyvben.
(4) A szavazóköri választási bizottság minden tagja megtekintheti a szavazólapokat. A szavazóköri választási bizottság elnöke ellenőrzi a szavazatszámlálás helyességét.

38. §
A szavazólapok elbírálása
(1) Érvénytelen a szavazólap,
a) mely nem az előírt nyomtatványon van,
b) amelyet nem kezeltek a 31. § 4. bek. értelmében,
c) ha a választópolgár karikázással egyetlen jelöltet sem jelölt meg, vagy ha karikázással több jelöltet jelölt meg, mint amennyi a községi (városi) képviselőtestületbe a választókörzetben megválasztható, vagy egyetlen jelöltet sem jelölt meg, vagy ha karikázással egynél több jelöltet jelölt meg a községi (városi) polgármesteri tisztségre.
(2) Ha a borítékban kettő vagy több szavazólap van, a szavazóköri választási bizottság kizárja a számlálásból azt a szavazólapot, amelyen nem karikáztak jelölteket. Ha a borítékban kettő vagy több képviselőválasztási szavazólap van, amelyen a jelölteket azonosan és helyesen jelölték meg, a szavazóköri választási bizottság csak az egyik szavazólapot fogadja el érvényesnek; ellenkező esetben az összes szavazólap érvénytelen. Hasonlóképpen jár el a község (város) polgármester-választása esetében leadott szavazólapok elbírálásában.
(3) A szavazólap sérülése nem befolyásolja annak érvényességét. Az áthúzott vagy utólag beírt neveket figyelmen kívül hagyják.
(4) Vitás esetben a szavazólap érvényességéről a szavazóköri választási bizottság dönt végleges érvényességgel.

39. §
A szavazóköri választási bizottság jegyzőkönyve a szavazásról
(1) A szavazóköri választási bizottság két példányban jegyzőkönyvet készít a választásokról, melyet aláír az elnök, a bizottság minden tagja és a jegyző. A jegyzőkönyv aláírása elutasításának okait jegyzőkönyvezik.
(2) A szavazóköri választási bizottság jegyzőkönyvében feltüntetik
a) a szavazás kezdetét és befejezését, esetleg annak megszakítását,
b) a szavazóköri választási névjegyzékben szereplő választópolgárok összlétszámát,
c) a borítékot átvevő választópolgárok számát,
d) a leadott borítékok számát,
e) a községi (városi) képviselőtestület egyes jelöltjeire leadott érvényes szavazatok számát;
f) a község (város) polgármesteri tisztségéért indult egyes jelöltekre leadott érvényes szavazatok számát,
g) a határozatok áttekintését, melyeket elfogadott és rövid indoklásukat.

40. §
A szavazóköri választási bizottság tevékenységének befejezése
(1) A szavazatok összeszámolásáról és a választások lefolyásáról szóló jegyzőkönyv aláírása után a szavazóköri választási bizottság elnöke kihirdeti a választások eredményét, és a jegyzőkönyv egyik példányát haladéktalanul kézbesíti a helyi választási bizottságnak, majd megvárja annak utasítását a tevékenység befejezésére.
(2) A szavazóköri választási bizottság lepecsételi a leadott szavazólapokat, a borítékokat és a választói névjegyzékeket, majd átadja azokat az összes többi választási dokumentációval együtt a községnek megőrzésre.

41. §
Szavazatszámlálás a helyi választási bizottságban
(1) A helyi választási bizottság összeszámolja a szavazatokat és megállapítja a községi választások összesített végeredményét a szavazóköri választási bizottságok által beküldött jegyzőkönyvek alapján. Ha kétségei támadnak, joga van kikérni a szavazóköri választási bizottságoktól a szavazólapokat és a többi választási dokumentumot, esetleg magyarázatot és egyéb tájékoztatást kérhet.
(2) A helyiségben, ahol a helyi választási bizottság a szavazatokat összeszámolja, joga van jelen lenni a magasabb szintű választási bizottságok tagjainak és azok szakmai (szavazatösszesítő) testületei tagjainak, valamint azon személyeknek is, akiknek ezt a Központi Választási Bizottság engedélyezte.

42. §
A helyi választási bizottság jegyzőkönyve a választókörzeti választások eredményéről
(1) A helyi választási bizottság külön jegyzőkönyvet készít az egyes választási körzetek eredményeiről két példányban. A jegyzőkönyvet aláírja az elnök, a bizottság többi tagja és a bizottság jegyzője. Az aláírás megtagadásának okait jegyzőkönyvezik.
(2) A helyi választási bizottság választókörzeti választási eredményekről szóló jegyzőkönyvében feltüntetik
a) a választókörzetek számát és azon szavazóköri választási bizottságok számát, amelyek a választások eredményeit beküldték,
b) a választási névjegyzékben szereplő választópolgárok összlétszámát,
c) a borítékot átvevő választópolgárok számát,
d) a leadott borítékok számát,
e) a községi (városi) képviselőtestület egyes jelöltjeire leadott érvényes szavazatok számát;
f) a jelöltek utó- és családi nevét, akik megválasztásra kerültek a községi (városi) képviselőtestületbe, a politikai párt nevét, mely jelölte őket, vagy az adatot, hogy független jelöltről van szó,
g) a pótképviselők utó- és családi nevét, a politikai párt nevét, mely jelölte őket, vagy az adatot, hogy független jelöltről van szó,
h) a község (város) polgármesteri tisztségéért indult egyes jelöltekre leadott érvényes szavazatok számát,
i) a határozatok áttekintését, melyeket elfogadott és rövid indoklásukat.
(3) A községekben, ahol csak egyetlen választókörzet volt kialakítva (9. § 2. bek.) nem készül jegyzőkönyv az 1. bekezdés szerint.

43. §
A helyi választási bizottság jegyzőkönyve a községi választások eredményéről
(1) A helyi választási bizottság külön jegyzőkönyvet készít a községi választások eredményeiről két példányban. A jegyzőkönyvet aláírja az elnök, a bizottság többi tagja és a bizottság jegyzője. Az aláírás megtagadásának okait jegyzőkönyvezik.
(2) A helyi választási bizottság községi választási eredményekről szóló jegyzőkönyvében feltüntetik
a) a választókörzetek számát,
b) a szavazókörök számát és azon szavazóköri választási bizottságok számát, amelyek a választások eredményeit beküldték,
c) a választási névjegyzékben szereplő választópolgárok összlétszámát,
d) a borítékot átvevő választópolgárok számát,
e) a leadott borítékok számát,
f) a községi (városi) képviselőtestület egyes jelöltjeire leadott érvényes szavazatok számát;
g) a jelöltek utó- és családi nevét, akik megválasztásra kerültek a községi (városi) képviselőtestületbe, a politikai párt nevét, mely jelölte őket, vagy az adatot, hogy független jelöltről van szó,
h) a pótképviselők utó- és családi nevét, a politikai párt nevét, mely jelölte őket, vagy az adatot, hogy független jelöltről van szó,
i) a község (város) polgármesteri tisztségéért indult egyes jelöltekre leadott érvényes szavazatok számát,
j) a község (város) megválasztott polgármesterének utó- és családi nevét, a politikai párt nevét, amely őt jelölte, vagy az adatot arról, hogy független jelölt,
k) a határozatok áttekintését, melyeket elfogadott és rövid indoklásukat.
(3) A szavazatok összeszámolásáról és a választások lefolyásáról szóló jegyzőkönyv mindkét példányának aláírása után a helyi választási bizottság elnöke a jegyzőkönyv egyik példányát haladéktalanul kézbesíti a körzeti választási bizottságnak. A többi választási dokumentumot átadja a községnek megőrzésre.

44. §
A választások eredményei
(1) A községi (városi) képviselőtestület azokat a jelölteket választották meg, akik a választókörzetben a legtöbb szavazatot kapták.
(2) Ha a választókörzetben ugyanazon politikai párt kettő vagy több jelöltje azonos számú szavazatot szerez, képviselővé az adott politikai párt jelölőlistáján feltüntetett sorrendben választják meg a jelölteket.
(3) Ha nem állapítható meg, ki lett a községi (városi) képviselőtestület képviselőjévé megválasztva a 2. bekezdés értelmében azért, mert különböző politikai pártok jelöltjeiről vagy független jelöltekről van szó, a helyi választási bizottság sorsolással állapítja meg, ki lesz közülük képviselő.
(4) A község (város) polgármesterévé azt a jelöltet választották meg, aki a legtöbb érvényes szavazatot szerezte meg. Szavazategyenlőség esetén új választást kell tartani (48. §).

45. §
A választások eredményeinek nyilvánosságra hozatala
A helyi választási bizottság a helyben szokásos módon és helyen teszi közzé a választások eredményeit haladéktalanul azt követően, hogy aláírta a községi (városi) képviselőtestületi és a községi (városi) polgármester-választási eredményekről szóló jegyzőkönyvet.

46. §
A körzeti választási bizottság jegyzőkönyve
(1) A körzeti választási bizottság a választások eredményét a helyi választási bizottságok községi választásokról szóló jegyzőkönyvei alapján állapítja meg.
(2) A körzeti választási bizottság két példányban jegyzőkönyvet készít a választások eredményéről. A jegyzőkönyvet aláírja az elnök és a bizottság többi tagja, valamint a bizottság jegyzője. Az aláírás megtagadásának indokait jegyzőkönyvezik.
(3) A körzeti választási bizottság jegyzőkönyvében feltüntetik
a) a választói névjegyzékekben szereplő személyek számát,
b) a választópolgárok számát, akik átvették a borítékot,
c) a községi (városi) képviselőtestület megválasztott képviselőinek a számát az egyes politikai pártok szerint és a független jelöltség szerint,
d) a községek számát, ahol megválasztották a községi (városi) képviselőtestületet,
e) a megválasztott községi (városi) polgármesterek számát az egyese politikai pártok és a független jelöltség szerint.
(4) A választások eredményéről szóló mindkét jegyzőkönyv aláírását követően az elnök az egyik példányt haladéktalanul elküldi a Központi Választási Bizottságnak. A többi választási dokumentumot átadja megőrzésre a körzeti hivatalnak.

47. §
A Központi Választási Bizottság jegyzőkönyve és a választási eredmények közzététele
(1) A Központi Választási Bizottság állapítja meg a községi (városi) képviselőtestületi és a községi (városi) polgármester-választási eredményeket a Szlovák Köztársaság területén.
(2) A Központi Választási Bizottság jegyzőkönyvet készít a választások eredményéről a Szlovák Köztársaság területén, melyet aláír az elnök és a bizottság tagjai, valamint a bizottság jegyzője. Az aláírás megtagadásának indokait jegyzőkönyvezik.
(3) A választások eredményéről szóló jegyzőkönyvben feltüntetik
a) a választói névjegyzékekben szereplő személyek számát a Szlovák Köztársaságban,
b) a választópolgárok összlétszámát, akik átvették a borítékot,
c) a községi (városi) képviselőtestület megválasztott képviselőinek az összlétszámát az egyes politikai pártok szerint és a független jelöltség szerint,
d) a községek számát, ahol megválasztották a községi (városi) képviselőtestületet,
e) a megválasztott községi (városi) polgármesterek számát az egyese politikai pártok és a független jelöltség szerint.
(4) A Központi Választási Bizottság a választások eredményeit haladéktalanul azt követően közzéteszi, hogy aláírta a községi (városi) képviselőtestületi és a községi (városi) polgármester-választási eredményekről szóló jegyzőkönyvet.

48. §
Új választások
(1) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke új választásokat hirdet ki, ha
a) valamely községben valamilyen okból nem a jelen törvény értelmében hajtották végre a választásokat,
b) az alkotmánybíróság a választásokat érvénytelenné nyilvánítja, vagy megsemmisíti a választások eredményét,
c) a község (város) polgármester-választása esetén a jelöltek egyenlő számú szavazatot kaptak (44. § 4. bek.),
d) megüresedett a mandátum a községi (városi) képviselőtestületben és erre a helyre nincsen pótképviselő (51. § 1. bek.) vagy ha megüresedett a község (város) polgármesteri tisztsége.
(2) Ha az 1. bekezdés a) pontja szerinti tényállás következett be, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke a választási eredmények Központi Választási Bizottság általi kihirdetését követően 14 napon belül új választásokat rendel el.
(3) A feladatokat, melyeket a jelen törvény a községre (városra) vagy a község (város) polgármesterére ró, az újonnan alapított község vagy újonnan alapított községek, a felosztásra kerülő község (város) képviselőtestülete vagy képviselőtestületei, vagy az összeolvadó községek (városok) képviselőtestületei látják el.
(4) A községi önkormányzati szervekbe történő új választások kihirdetéséről szóló kérvényüket az 1. bekezdés d) pontja szerint a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa elnökének nyújtják be a községek a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának közvetítésével.
(5) Az új választások határidőit a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke határozza meg az új választások kihirdetéséről szóló határozat mellékletében.
(6) A községi önkormányzatok szervei megbízatásának utolsó hat hónapjában5c) új választásokat nem hirdetnek meg.1)

49. §
Bizonylat a megválasztásról
A helyi választási bizottság a községi (városi) képviselőtestület képviselőjévé megválasztott jelölteknek és a község (város) polgármesterévé megválasztott jelöltnek bizonylatot ad ki a megválasztásáról.

51. §
Pótképviselők
(1) Ha a községi (városi) képviselőtestületben megüresedik egy mandátum, a községi (városi) képviselőtestület képviselői helyére pótképviselőként az a jelölt lép be, aki a legtöbb szavazatot kapta a választókörzetben, amelyben a mandátum megüresedett, de képviselővé nem választották meg. Szavazategyenlőség esetén a 44. § 2. és 3. bek. értelmében, arányosan kell eljárni.
(2) A pótképviselő belépését a községi (városi) képviselőtestület a mandátum megüresedésétől számított 15 napon belül hirdeti ki, és átadja a bizonylatot arról, hogy az érintett személy képviselő lett. A bizonylatot a község (város) polgármestere írja alá.


TIZEDIK RÉSZ
Intézkedések a választások bebiztosítása érdekében

52. §
Segédeszközök bebiztosítása
(1) Minden segédeszközt, elsősorban a választási helyiséget és annak eszközeit, a borítékokat és a kisegítő munkaerőt az a község biztosítja a szavazóköri választási bizottságoknak, amelynek a körzetében megalakultak.
(2) A helyi választási bizottságok minden segédeszközét a község biztosítja.
(3) A körzeti választási bizottságok segédeszközeit a körzeti hivatal biztosítja.

53. §
A közhatalmi szervek együttműködése
A közhatalmi szervek kötelesek együttműködni e törvény végrehajtása során.

54. §
A választási eredmények számítástechnikai eszközökkel történő feldolgozásának biztosítása
(1) A választási eredmények feldolgozásához szükséges szoftvereket, szervezési és műszaki feltételeket a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának szervei biztosítják.
(2) A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma és a többi hatóság köteles időben és írásban jelezni a Szlovák Köztársaság illetékes statisztikai szervének minden tényt, amely hatással lehet a választási eredmények számítástechnikai feldolgozásának biztosítására.

55. §
A választási bizottságok tagjainak igényei
(1) A választási bizottsági tagság tiszteletbeli tisztség. A választási bizottság tagja tisztsége miatt nem szenvedhet hátrányt munkajogi viszonyaiból vagy a munkaviszonyhoz hasonló jogviszonyból fakadó jogaiban és igényeiben, sem állami alkalmazotti státusában; joga van főként fizetett szabadságra vagy átlagkeresetével arányos fizetségre, esetleg ha önfoglalkoztató személyről van szó, olyan térítésre, mely megfelel a munkaviszonyban minimálbéren foglalkoztatott személyek havi bérével arányos kifizetésnek.
(2) Ha a munkáltató bérpótló térítést vagy fizetést adott az 1. bekezdés szerint, jogosult a kifizetett összeg megtérítésére.
(3) Az 1. és 2. bekezdés szerinti bérpótlék vagy a bérpótló térítés módját a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma általános érvényű rendeletben határozza meg a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumával kötött megállapodás alapján.
(4) A helyi választási bizottság tagja és a körzeti választási bizottság tagja jutalmazásra jogosult tisztsége ellátásáért azon időben, amikor egyébként nem jár neki bérpótló térítés az 1. bekezdésbe foglaltak szerint. A jutalom nagyságát és a térítés vagy kifizetés módját a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma általános érvényű rendeletben határozza meg a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumával kötött megállapodás alapján.

56. §
A tény, hogy valaki jelölt, nem lehet a kárára munkajogi vagy ehhez hasonló jogviszonyában.

57. §
A választás költségeinek megtérítése
(1) A községi (városi) képviselőtestületi választások és a községi (városi) polgármester-választások költségeit a Szlovák Köztársaság állami költségvetése fedezi.
(2) Az egyes politikai pártok és független jelöltek saját választási kampányuk költségeit maguk viselik.

57.a §
Ha a község vagy annak szervei nem teljesítik a 9. § 1. és 3. bek., a 10. § 2. bek., a 11.a § 2. bek. c) és d) pontja, a 14. § 2. és 3. bek., a 14. a § 3. bek., a 15. § 2. és 3. bek., a 16. § 9. bek. utolsó mondata, a 20. § 5. bek., a 24. § 3. bek., az 52. § 1. és 2. bek. szerinti feladataikat, azok teljesítését haladéktalanul biztosítja a körzeti hivatal elöljárója.


TIZENEGYEDIK RÉSZ
Zárórendelkezések

59. §
Azokra az intézkedésekre, amelyeket az illetékes államigazgatási szervek hoznak meg ezen törvény végrehajtása érdekében a választások kihirdetése előtt, ha az nem mond ellent a törvénynek, úgy kell tekinteni, mintha a hatályossága idején hajtották volna végre őket.

60. §
Bírságok
A községi önkormányzati szervekbe kiírt választások előkészítésének és lefolytatásának meghiúsítását külön jogszabályi rendelkezések szerint büntetik.6)

61. §
(1) A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma
a) részletesen szabályozza a községek és helyi államigazgatási szervek feladatait
1. a szavazókörök kialakításában,
2. a választói névjegyzékek összeállításában,
3. a választási helyiségek biztosításában és felszerelésében,
4. a szavazólapok és egyéb választási dokumentum megőrzésében;
b) elkészíti a szavazólapok, a választási névjegyzékek, a megválasztási bizonylatok mintáit és más választási dokumentumok mintáit;
c) a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalával megállapodva legkésőbb 50 nappal a választások napja előtt szabályozza a munkaszervezés részleteit a választási bizottságok és a szakmai szavazatösszesítő testületek között;
d) meghatározza az új községi választások kiírására teendő indítványok kellékeit.
(2) A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumával megállapodva módszertani útmutatót ad ki a választási eredmények feldolgozásához.

62. §
Megszüntető rendelkezések
Megszűnik a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 56/1971. sz., a Szlovák Szocialista Köztársaság nemzeti tanácsi választásairól szóló törvénye.

63. §
Hatályba léptetés
A törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


F. Mikloško s. k.
V. Mečiar s. k.


1) Az SZNT Tt. 369/1990. sz., a községekről szóló törvénye 10. §-ának 1. bek.
2) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa Tt. 272/1994. sz., a közegészség védelméről szóló törvénye 11. §-a és a Tt. 277/1994. sz., az egészségügyi ellátásról szóló törvénye 14. §-a.
2a) A Tt. 59/1965. sz., a szabadságvesztés-büntetésről szóló törvénye a későbbi jogszabályok értelmében.
2b) A Tt. 351/1997. sz., honvédelmi törvénye a Tt. 401/2000. sz. törvénye értelmében.
3) A Polgári törvénykönyv 10. és 855. §-a.
3a) Az SZNT Tt. 80/1990. sz., a Szlovák Nemzeti Tanács megválasztásáról szóló törvénye 4. és 5. §-a, 6. §-ának 1. bek., 8. §-ának 1. és 2. bek. a későbbi jogszabályok értelmében.
3aa) A Szlovák Nemzeti Tanács Tgy. 369/1990. sz. tör-vénye 13. §-ának 1. bek. a Tt. 180/2014. sz. törvénye értelmében.
3b) A Polgári perrendtartás 200. f §-a.
3c) A Tt. 135/1982. sz., a polgárok tartózkodásának nyilvántartásáról szóló törvénye 2. §-a 1. bek. a) és c) pontja.
3d) A Tt. 135/1982. sz. törvénye 3. §-ának 2. bek.
3e) A Polgári perrendtartás 200. f §-a.
4) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa Tt. 162/1993. sz., a személyi igazolványokról szóló törvénye 1. §-a a későbbi jogszabályok értelmében.
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa Tt. 73/1995. sz., a külföldiek Szlovák Köztársaság területén valós tartózkodásáról szóló törvénye 9. §-a a későbbi jogszabályok értelmében.
4a) A Tt. 85/1990. sz., a petíciós jogról szóló törvénye a 242/1998. sz. törvény értelmében.
4d) A Tt. 424/1994. sz., a politikai pártokról és politikai mozgalmakról szóló törvényének 12 – 16. §-a a későbbi jogszabályok értelmében.
5) A Szövetségi Munkaügyi és Szociálisügyi Minisztérium Tt. 236/1988. sz. rendelete az egyéb közérdekű feladatokról.
5a) A Tt. 184/1999. sz., a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló törvénye a későbbi jogszabályok értelmében.
5aa) A Tt. 81/1966. sz., az időszaki sajtóról és egyéb tömegtájékoztató eszközökről szóló törvénye 3. §-ának 2. bek. a későbbi jogszabályok értelmében.
5b) Az SZNT Tt. 255/1991. sz. törvénye a Szlovák Rádióról a későbbi jogszabályok értelmében.
5ba) Az SZNT Tt. 254/1991. sz. törvénye a Szlovák Televízióról a későbbi jogszabályok értelmében.
5bb) A Tt. 308/2000. sz., a műsorszórásról és retranszmisszióról szóló törvénye 2. §-a 1. bek. b) pontja, valamint a Tt. 195/2000. sz., a távközlésről szóló törvényének módosítása
5bc) A Tt. 147/2001. sz., a reklámról és egyes további vonatkozó törvények módosításáról szóló törvénye.
5bd) A Tt. 308/2000. sz. törvénye 3. §-ának e) pontja.
5be) A Tt. 308/2000. sz. törvénye 3. §-ának b) pontja.
5bf) A Tt. 308/2000. sz. törvénye.
5c) Az SZNT 369/1990. sz. törvénye 11. §-ának 1. bek. és 13. §-ának 1. bek.
6) A Tt. 140/1961. sz. törvénye (Büntetőtörvénykönyv) 177. §-a a későbbi jogszabályok értelmében.


Melléklet a Tt. 346/1990. sz. törvényhez

A független községi (városi) képviselőtestületi jelöltek és független községi (városi) polgármester-jelöltek indulásához szükséges minimális támogatói aláírásszám

A község lakosainak száma Választói aláírás a petíción
50-ig 10
51 – 100 20
101 – 500 40
501 – 2 000 100
2 001 – 20 000 200
20 001 – 100 000 400
100 000 felett 600
Časová verzia účinná od 1. januára 2014 do 30. júna 2015 (predpis bol zrušený predpisom 180/2014 Z. z.)  

346/1990 Z. z.

Zákon
O VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ


z 28. augusta 1990Zmena:
8/1992 Zb. s účinnosťou od 16. januára 1992
60/1993 Z. z. s účinnosťou od 17. marca 1993
252/1994 Z. z. s účinnosťou od 19. septembra 1994
222/1996 Z. z. s účinnosťou od 24. júla 1996
233/1998 Z. z. s účinnosťou od 28. októbra 1998
318/1998 Z. z. s účinnosťou od 23. októbra 1998
331/1998 Z. z. s účinnosťou od 5. novembra 1998
389/1999 Z. z. s účinnosťou od 31. decembra 1999
302/2000 Z. z. s účinnosťou od 4. októbra 2000
36/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. marca 2002
515/2003 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2004
335/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2007
112/2010 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2010
204/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2011
180/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2014


Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia

§ 1
Voľby do orgánov samosprávy obcí1) sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

§ 2
(1) Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku (ďalej len „volič“).
(2) Prekážkou vo výkone volebného práva je
a) zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,2)
b) výkon trestu odňatia slobody,2a)
c) výkon základnej vojenskej služby, náhradnej vojenskej služby alebo zdokonaľovacej služby, a to v prípade, ak to vyžaduje plnenie úloh podľa osobitných predpisov,2b) a
d) pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.3)

§ 3
Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva [ďalej len „obecné (mestské) zastupiteľstvo“] môže byť zvolený volič, u ktorého nenastali prekážky vo výkone volebného práva podľa § 2 ods. 2 písm. b) a d).

§ 4
Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti [ďalej len „starosta obce (primátor)“] môže byť zvolený volič, u ktorého nenastali prekážky vo výkone volebného práva podľa § 2 ods. 2 písm. b) a d) a ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 25 rokov veku a spĺňa predpoklad na výkon funkcie podľa osobitného predpisu.3aa)


DRUHÁ ČASŤ
Zoznam voličov oprávnených hlasovať vo volebnom okrsku

§ 5
(1) Zoznamy voličov oprávnených hlasovať v jednotlivých volebných okrskoch (ďalej len „zoznam voličov“) vyhotovia obce, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestské časti (ďalej len „obec“) na základe stáleho zoznamu voličov.3a) Do zoznamu voličov obec dopíše cudzincov, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v § 2 ods. 1.
(2) Zoznam voličov podľa odseku 1 odovzdá obec v dvoch rovnopisoch okrskovým volebným komisiám najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.
(3) Do zoznamu voličov okrsková volebná komisia dopíše v deň volieb voliča
a) na základe rozhodnutia súdu,3b)
b) ktorý platným preukazom totožnosti4) preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku.


TRETIA ČASŤ
Volebné obvody a volebné okrsky

§ 9
Volebné obvody
(1) Pre voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného (mestského) zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov v jednom volebnom obvode; v mestách, ktoré sa členia na mestské časti, možno utvoriť aj jednomandátové volebné obvody, ak na počet obyvateľov mestskej časti pripadá iba jeden poslanec.
(2) V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov, môže sa utvoriť iba jeden volebný obvod.
(3) Volebné obvody a počet poslancov v nich podľa odseku 1 alebo odseku 2 určí obecné (mestské) zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní pred dňom volieb.
(4) V meste, ktoré sa člení na mestské časti, hranice volebných obvodov nesmú presiahnuť hranice mestských častí.
(5) Pre voľby starostu obce (primátora) tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný obvod.

§ 10
Volebné okrsky
(1) Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov sa utvárajú v obciach volebné okrsky.
(2) Volebné okrsky a volebnú miestnosť v každom z nich určí starosta obce najneskôr 40 dní predo dňom volieb.
(3) Volebný okrsok sa utvorí tak, aby zahŕňal spravidla 1000 voličov. Pre vzdialené časti obce možno utvoriť samostatné volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50 voličov. Volebné okrsky nesmú presahovať hranice volebného obvodu.


ŠTVRTÁ ČASŤ
Volebné orgány

§ 11
Všeobecné ustanovenia
(1) Voľby do orgánov samosprávy obcí riadi Ústredná volebná komisia. V okresoch voľby riadia obvodné volebné komisie, v mestách mestské volebné komisie a v ostatných obciach miestne volebné komisie.
(2) Vo volebných okrskoch sa zriaďujú okrskové volebné komisie.
(3) Členom volebnej komisie môže byť volič. Kandidát na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva alebo na starostu obce (primátora) nemôže byť členom volebnej komisie.
(4) Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických strán a politických hnutí a koalícií politických strán a politických hnutí (ďalej len „politické strany“) za podmienok uvedených v § 12 ods. 1, § 13 ods. 1, § 14 ods. 1 a § 15 ods. 1. Mená a priezviská zástupcov a ich náhradníkov s uvedením adresy oznamujú politické strany tomu, kto zvoláva prvé zasadanie volebnej komisie. V prípade ochorenia, vzdania sa, opakovanej neúčasti alebo zániku funkcie člena volebnej komisie povolá jej predseda náhradníka. Vzatie späť kandidátnej listiny politickou stranou má za následok zánik členstva zástupcov politickej strany v príslušnej volebnej komisii. Funkcia člena volebnej komisie zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia politickej strany, ktorá ho delegovala, alebo oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie.
(5) Členovia volebnej komisie sa ujímajú svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“ Sľub skladá člen volebnej komisie do rúk toho, kto zvolá jej zasadanie. Zloženie sľubu potvrdí člen volebnej komisie svojím podpisom.
(6) Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za zamietnutý. O priebehu zasadania vyhotovuje volebná komisia zápisnicu.
(7) Volebná komisia na svojom prvom zasadaní určí dohodou zo svojho stredu predsedu a podpredsedu. Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda a podpredseda žrebom. Žrebovanie riadi najstarší člen volebnej komisie.
(8) Štatistický úrad Slovenskej republiky na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách utvára pre Ústrednú volebnú komisiu a obvodné volebné komisie odborné (sumarizačné) útvary; pre mestské volebné komisie utvára odborné (sumarizačné) útvary, ak zisťujú výsledky hlasovania z viac ako 50 volebných okrskov. Zamestnanci zaradení do odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií skladajú sľub v znení a spôsobom uvedeným v odseku 5.
(9) Volebné komisie a ich útvary sú zriadené na celé volebné obdobie.

§ 11a
Zapisovateľ volebnej komisie
(1) Zapisovateľ volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie. Zároveň plní funkciu odborného poradcu volebnej komisie.
(2) Zapisovateľa
a) Ústrednej volebnej komisie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky,
b) obvodnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta obvodného úradu zo zamestnancov obvodného úradu,
c) miestnej (mestskej) volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce (primátor) spravidla zo zamestnancov obce,
d) okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce (primátor) spravidla zo zamestnancov obce.
(3) Zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie vymenuje vláda Slovenskej republiky najneskôr 70 dní predo dňom volieb; zapisovateľov podľa odseku 2 písm. b) až d) treba vymenovať v dostatočnom predstihu tak, aby mohli plniť úlohy podľa tohto zákona. Pri rokovaní volebných komisií má zapisovateľ právo poradného hlasu. Zapisovateľ skladá sľub spôsobom a v znení uvedenom v § 11 ods. 5.

§ 12
Ústredná volebná komisia
(1) Každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny do obecných (mestských) zastupiteľstiev aspoň v jednej pätine okresov Slovenskej republiky, deleguje najneskôr 30 dní predo dňom volieb do Ústrednej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka.
(2) Prvé zasadanie Ústrednej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá predseda vlády Slovenskej republiky.
(3) Ústredná volebná komisia
a) dohliada na pripravenosť volebných komisií nižších stupňov zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona, ako aj na zastúpenie politických strán v obvodných volebných komisiách,
b) prerokúva informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačnej a technickej príprave volieb a odporúča návrhy na vykonanie opatrení,
c) prerokúva informácie Štatistického úradu Slovenskej republiky o príprave projektu technického spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách,
d) zisťuje a uverejňuje výsledky volieb,
e) vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb,
f) odovzdá volebné dokumenty do úschovy Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
(4) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky utvára na pomoc pri plnení úloh Ústrednej volebnej komisie odborno-administratívny útvar.

§ 13
Obvodná volebná komisia
(1) Každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny do obecných (mestských) zastupiteľstiev aspoň v jednej tretine obcí patriacich do územného obvodu obvodnej volebnej komisie, deleguje najneskôr 35 dní predo dňom volieb do obvodnej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka.
(2) Obvodná volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak obvodná volebná komisia nie je v tomto počte utvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje zostávajúcich členov prednosta obvodného úradu.
(3) Prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá prednosta obvodného úradu.
(4) Obvodná volebná komisia
a) dohliada na pripravenosť miestnych a mestských volebných komisií (ďalej len „miestna volebná komisia“) a okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona, ako aj na zastúpenie politických strán v nich,
b) prerokúva informácie obvodného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb a odporúča návrhy na vykonanie opatrení,
c) prerokúva informáciu o zabezpečení činnosti svojho odborného (sumarizačného) útvaru,
d) vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania a odovzdá ju Ústrednej volebnej komisii,
e) odovzdá volebné dokumenty do úschovy obvodnému úradu.
(5) Územný obvod obvodnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom obvodného úradu.

§ 14
Miestna volebná komisia
(1) Každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny do obecného (mestského) zastupiteľstva, deleguje najneskôr 55 dní predo dňom volieb do miestnej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka.
(2) Miestna volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak miestna volebná komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje zostávajúcich členov starosta obce (primátor).
(3) Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá starosta obce (primátor).
(4) Miestna volebná komisia
a) preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii alebo o neregistrácii kandidátov,
b) dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
c) vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb do obecného (mestského) zastupiteľstva a volieb starostu obce (primátora), ktorú podpíšu členovia komisie; zápisnicu s originálnymi podpismi členov komisie dostane každý člen komisie,
d) vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení,
e) odovzdá volebné dokumenty do úschovy obci.

§ 14a
Osobitné ustanovenie pre Bratislavu a Košice
(1) V Bratislave a v Košiciach sa na voľby mestského zastupiteľstva a primátora zriaďuje mestská volebná komisia, ktorá plní úlohy miestnej volebnej komisie.
(2) Mestské volebné komisie v Bratislave a v Košiciach odovzdávajú zápisnicu o výsledku volieb podľa odseku 1 Ústrednej volebnej komisii.
(3) Mestské volebné komisie v Bratislave a v Košiciach musia mať najmenej päť členov. Ak sa mestská volebná komisia v Bratislave alebo v Košiciach nevytvorí podľa § 14 ods. 1, vymenuje zostávajúcich členov primátor.

§ 15
Okrsková volebná komisia
(1) Každá politická strana, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva, deleguje najneskôr 20 dní predo dňom volieb do okrskovej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka.
(2) Okrsková volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak okrsková volebná komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje zostávajúcich členov starosta obce (primátor).
(3) Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá starosta obce (primátor).
(4) Okrsková volebná komisia
a) zabezpečuje priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov a dbá na poriadok vo volebnej miestnosti,
b) sčíta hlasy a vyhotoví zápisnicu o hlasovaní, ktorú dostane každý člen komisie; prvopis zápisnice bezodkladne predloží miestnej volebnej komisii,
c) odovzdá volebné dokumenty do úschovy obci.
(5) V obci, v ktorej je utvorený iba jeden volebný okrsok, sa okrsková volebná komisia neutvára; jej úlohy plní miestna volebná komisia.


PIATA ČASŤ
Navrhovanie a registrácia kandidátov do obecných (mestských) zastupiteľstiev

§ 16
Kandidátne listiny
(1) Kandidátne listiny pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva podávajú politické strany, a to osobitne za každý volebný obvod, a nezávislí kandidáti.
(2) Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr do 55 dní pred dňom volieb. Politické strany doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca.
(3) Kandidátna listina obsahuje
a) názov politickej strany,
b) meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidátov a ich poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom,
c) meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením adresy; kandidát nemôže byť splnomocnencom ani náhradníkom,
d) meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany.
(4) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt a podpis kandidáta.
(5) Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva.
(6) Ak podáva politická strana kandidátnu listinu v jednom volebnom obvode samostatne, nemôže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého obecného (mestského) zastupiteľstva podať kandidátnu listinu v rámci koalície; ak podáva kandidátnu listinu v rámci koalície, môže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého obecného (mestského) zastupiteľstva podať kandidátnu listinu len v rámci tej istej koalície.
(7) Kandidát pre voľby do toho istého obecného (mestského) zastupiteľstva môže kandidovať iba v jednom volebnom obvode.
(8) Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej kandidátnej listine, a že mu nie sú známe prekážky voliteľnosti.
(9) Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia4a) podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Potrebný počet podpisov podľa veľkosti obce je uvedený v prílohe k tomuto zákonu. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča, dátum narodenia voliča a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Počet obyvateľov obce zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní pred dňom volieb.
(10) Kandidát na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje.
(11) Na funkciu poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva môže kandidovať aj kandidát na starostu obce (primátora).

§ 17
Registrácia kandidátov
(1) Miestna volebná komisia predložené kandidátne listiny preskúma a nezaregistruje kandidáta,
a) ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 3,
b) ku ktorého návrhu nie je pripojené vyhlásenie podľa § 16 ods. 8,
c) ktorý je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo na kandidátnych listinách za viac volebných obvodov, a to na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 16 ods. 8; ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,
d) ktorý je nad najvyššie určený počet podľa § 16 ods. 5,
e) ktorý nemá trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje,
f) ak chýba alebo je neúplná petícia podľa § 16 ods. 9,
g) ktorý je uvedený na kandidátnej listine, ktorá nespĺňa náležitosti podľa tohto zákona.
(2) Miestna volebná komisia zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom volieb a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátov je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.
(3) Miestna volebná komisia vyzve splnomocnencov politických strán a nezávislých kandidátov, aby si do 24 hodín prevzali rozhodnutie o registrácii alebo o neregistrácii kandidátnych listín. Ak si splnomocnenec alebo nezávislí kandidáti neprevezmú v danej lehote rozhodnutie, má sa za to, že bolo doručené.
(4) Proti rozhodnutiu miestnej volebnej komisie o zaregistrovaní kandidáta alebo o nezaregistrovaní kandidáta môžu podať kandidujúce politické strany a nezávislí kandidáti návrh na vydanie rozhodnutia o zrušení registrácie kandidáta alebo návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na súd. Návrh treba podať do troch dní odo dňa rozhodnutia miestnej volebnej komisie. Proti rozhodnutiu súdu sa nemožno odvolať.
(5) Ak súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta alebo o zrušení registrácie kandidáta, miestna volebná komisia vykoná rozhodnutie súdu do 24 hodín od jeho doručenia.

§ 18
Vyhlásenie kandidatúry
Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 35 dní predo dňom volieb zoznam zaregistrovaných kandidátov. V zozname sa uvedie meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

§ 19
Vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
(1) Kandidát sa môže do 3 dní pred začatím volieb písomne vzdať svojej kandidatúry. Do tohto času môže kandidatúru písomne odvolať aj politická strana alebo koalícia politických strán, ktorá ho kandidovala.
(2) Vyhlásenie o vzdaní sa alebo odvolaní kandidatúry nemožno vziať späť. Toto vyhlásenie sa doručí v dvoch rovnopisoch predsedovi miestnej volebnej komisie, ktorý zabezpečí bezodkladne jeho uverejnenie spôsobom v mieste obvyklým.
(3) Ak bolo vyhlásenie o vzdaní sa alebo o odvolaní kandidatúry urobené po zaregistrovaní kandidátov alebo ak dôjde k zrušeniu politickej strany alebo k pozastaveniu jej činnosti4d) po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú údaje o nich na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada.

§ 20
Hlasovacie lístky
(1) Predseda miestnej volebnej komisie zabezpečí prostredníctvom obvodného úradu rozmnoženie hlasovacích lístkov v potrebnom množstve.
(2) Pre každý volebný obvod sa vyhotoví hlasovací lístok spoločný pre všetkých zaregistrovaných kandidátov. Všetci zaregistrovaní kandidáti sú uvedení na jednej strane hlasovacieho lístka.
(3) Na hlasovacom lístku sa uvedú kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, akademického titulu, veku, povolania a názvu, prípadne skratky politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo sa uvedie, že ide o nezávislého kandidáta, ako aj počet členov obecného (mestského) zastupiteľstva, ktorý má byť v tomto volebnom obvode zvolený.
(4) Hlasovacie lístky sú označené odtlačkom úradnej pečiatky obce.
(5) Obec zabezpečí najneskôr v deň volieb dodanie hlasovacích lístkov okrskovým volebným komisiám.
(6) Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.


ŠIESTA ČASŤ
Navrhovanie a registrácia kandidátov na funkciu starostu obce (primátora)

§ 21
Kandidátne listiny
(1) Kandidátne listiny pre voľbu starostu obce (primátora) môžu podávať politické strany. Každá politická strana môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta. Politické strany môžu podať kandidátnu listinu so spoločným kandidátom. Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb. Politické strany doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca.
(2) Kandidovať na funkciu starostu (primátora) môžu aj nezávislí kandidáti. Nezávislý kandidát doručí svoju kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb. Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia4a) podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Potrebný počet podpisov podľa veľkosti obce je uvedený v prílohe k tomuto zákonu. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča, dátum narodenia voliča a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu.
(3) Kandidátna listina obsahuje meno, priezvisko a akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. Ku kandidátnej listine sa pripojí vyhlásenie podľa § 16 ods. 8 a doklad osvedčujúci splnenie predpokladu na výkon funkcie podľa osobitného predpisu.3aa)
(4) Kandidát na funkciu starostu obce (primátora) musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje.
(5) Na funkciu starostu obce (primátora) môže kandidovať aj kandidát na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva.

§ 22
Registrácia kandidátov
(1) Miestna volebná komisia predložené kandidátne listiny preskúma a nezaregistruje kandidáta,
a) ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 4,
b) ku ktorého návrhu nie je pripojené vyhlásenie podľa § 16 ods. 8,
c) ak chýba alebo ak je neúplná petícia podľa § 21 ods. 2,
d) ktorý nemá trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje (§ 21 ods. 4),
e) ktorý je uvedený na kandidátnej listine, ktorá nespĺňa náležitosti podľa tohto zákona,
f) ku ktorého návrhu nie je pripojený doklad osvedčujúci splnenie predpokladu na výkon funkcie podľa osobitného predpisu.3aa)
(2) Ustanovenia § 17 ods. 2 až 5 platia rovnako.

§ 23
Vyhlásenie, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
Ustanovenia § 18 ods. 1 a 19 platia aj pre voľby starostu obce (primátora).

§ 24
Hlasovacie lístky
(1) Predseda miestnej volebnej komisie zabezpečí prostredníctvom obvodného úradu rozmnoženie hlasovacích lístkov v potrebnom množstve.
(2) Pre voľby starostu obce (primátora) sa vyhotoví hlasovací lístok, na ktorom sa uvedú v abecednom poradí zaregistrovaní kandidáti. U kandidáta sa uvedie poradové číslo, meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a názov politickej strany, ktorá podala kandidátnu listinu, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.
(3) Ustanovenia § 20 ods. 4 až 6 platia rovnako.


SIEDMA ČASŤ
Príprava volieb

§ 25
Vyhlásenie volieb
(1) Voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) sa konajú v posledných štrnástich dňoch ich volebného obdobia. Vyhlasuje ich predseda Národnej rady Slovenskej republiky.
(2) Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v ten istý deň na celom území Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky môže určiť, že sa voľby konajú vo dvoch dňoch.
(3) Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do orgánov samosprávy obcí a určí deň volieb najneskôr 90 dní pred ich konaním. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.5)

§ 26
Deň volieb
(1) Voľby sa konajú v určený deň od 7.00 do 20.00 hodiny. Ak to miestne potreby vyžadujú, môže obec určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu.
(2) Ak sa konajú voľby vo dvoch dňoch, určí sa začiatok volieb na 14.00 hodinu a koniec volieb na 22.00 hodinu prvého dňa. Druhý deň začínajú voľby o 7.00 hodine a končia sa o 14.00 hodine. Ak to miestne potreby vyžadujú, môže obec určiť začiatok volieb v prvom i druhom dni na skoršiu hodinu.

§ 27
Informovanie voličov
(1) Obec najneskôr 25 dní pred dňom volieb zašle každému voličovi zapísanému v zozname voličov oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť; v oznámení tiež upozorní na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti a uvedie stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
(2) Obec podľa osobitného predpisu5a) zašle oznámenie podľa odseku 1 v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny.

§ 28
Prípravy vo volebnej miestnosti
(1) Predseda okrskovej volebnej komisie skontroluje pred začatím volieb za prítomnosti komisie volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku a zapečatí ich. Skontroluje tiež vybavenie volebnej miestnosti, či je pripravený zoznam voličov a dostatočný počet hlasovacích lístkov a prázdnych nepriehľadných obálok označených odtlačkom úradnej pečiatky obce (ďalej len „obálka“).
(2) Ak sa konajú voľby vo dvoch dňoch, zabezpečí predseda okrskovej volebnej komisie, aby po skončení prvého dňa bola volebná schránka a prenosná volebná schránka zapečatená tak, aby sa znemožnilo vkladať do nich hlasovacie lístky, a spolu s ostatnými volebnými spismi ich uloží na bezpečné miesto.

§ 29
Priestory pre úpravu hlasovacích lístkov
Vo volebných miestnostiach sú na úpravu hlasovacích lístkov určené osobitné priestory oddelené tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania. Počet týchto priestorov určí obec s prihliadnutím na počet voličov vo volebnom okrsku. V priestoroch nesmie byť nikto prítomný súčasne s voličom, a to ani člen okrskovej volebnej komisie.

§ 30
Volebná kampaň
(1) Volebná kampaň (ďalej len „kampaň“) je činnosť politickej strany, nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany alebo nezávislého kandidáta vrátane inzercie alebo reklamy prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania podľa odseku 4, hromadných informačných prostriedkov,5aa) plagátov alebo iných nosičov informácií.
(2) Kampaň sa začína 17 dní a končí sa 48 hodín pred začiatkom volieb. Vedenie kampane mimo určeného času je zakázané.
(3) V čase kampane má politická strana a nezávislý kandidát zabezpečený rovnaký prístup k hromadným informačným prostriedkom a k službám územnej samosprávy zameraným na podporu alebo na prospech ich volebnej kampane.
(4) Slovenský rozhlas,5b) Slovenská televízia5ba) a vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie (ďalej len „vysielateľ s licenciou“),5bb) môžu vyhradiť na kampaň najviac po 30 minút vysielacieho času pre politickú stranu a nezávislého kandidáta, spolu však najviac 5 hodín vysielacieho času. Zodpovednosť za obsah relácií vysielaných v rámci kampane počas určeného času majú politické strany a nezávislí kandidáti. Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a vysielateľ s licenciou zabezpečia zreteľné označenie a oddelenie tohto vysielania od ostatných relácií odvysielaním oznamu, že ide o platenú politickú reklamu.5bc)
(5) Náklady na kampaň v rozhlasovom a televíznom vysielaní Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie a vysielateľa s licenciou uhrádzajú politické strany a nezávislí kandidáti. Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a vysielatelia s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetky politické strany a nezávislých kandidátov rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.
(6) Kampaň je zakázané vysielať v časoch, ktoré sú v rozhlasovom a televíznom vysielaní vyhradené reklame, alebo využívať rozhlasovú a televíznu reklamu na kampaň.
(7) Za kampaň sa nepovažuje vysielanie spravodajských a publicistických relácií, ak sa realizujú spôsobom a za okolností ako v čase mimo kampane a sú v súlade s programovou službou.5bd) Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a vysielatelia s licenciou sú povinní zabezpečiť, aby spravodajské a publicistické relácie vysielané počas kampane boli vyvážené a nestranné.
(8) Vysielanie iných relácií s výnimkou spravodajských a publicistických relácií podľa odseku 7 a tých, ktoré sú venované kampani podľa odseku 4, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech politickej strany alebo nezávislého kandidáta, je počas kampane zakázané.
(9) Kandidujúca politická strana a nezávislý kandidát, ktorí sú počas kampane predmetom nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich informácií a vyjadrení v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní alebo v hromadných informačných prostriedkoch, majú právo na odpoveď počas kampane. Toto právo uplatnia u vysielateľa5be) alebo u šéfredaktora hromadného informačného prostriedku, ktorý odvysielal alebo uverejnil takúto informáciu alebo vyjadrenie. Vysielateľ alebo šéfredaktor hromadného informačného prostriedku je povinný počas trvania kampane poskytnúť politickej strane alebo nezávislému kandidátovi rovnako hodnotný vysielací čas alebo rovnaký priestor v hromadnom informačnom prostriedku, v akom bola odvysielaná alebo publikovaná predmetná informácia alebo vyjadrenie.
(10) Umiestňovať plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách počas kampane možno len na miestach vyhradených obcou. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti politických strán a nezávislých kandidátov. Miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií vymedzí obec svojím všeobecne záväzným nariadením.
(11) V čase 48 hodín pred začatím volieb a počas volieb je zakázané v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v hromadných informačných prostriedkoch, v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie, a v ich bezprostrednom okolí vysielať alebo zverejňovať informácie o politických stranách a nezávislých kandidátoch v ich prospech alebo v ich neprospech slovom, písmom, zvukom alebo obrazom.
(12) Zverejňovať výsledky predvolebných prieskumov verejnej mienky možno najneskôr do siedmeho dňa pred dňom volieb.
(13) Členovia volebných komisií a pracovníci odborných útvarov nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch volieb, a to až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.
(14) Počas volieb je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov.
(15) Porušenie pravidiel o vedení volebnej kampane podľa tohto zákona sa postihuje podľa osobitných predpisov.5bf)


ÔSMA ČASŤ
Priebeh hlasovania

Hlasovanie

§ 31
(1) Volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú v poradí, v akom sa dostavili do volebnej miestnosti.
(2) Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v zozname voličov dostane od komisie obálku a hlasovacie lístky. Ak volič nemá preukaz totožnosti a žiadny z členov okrskovej volebnej komisie ho nepozná, komisia požiada, aby volič preukázal svoju totožnosť svedectvom dvoch osôb známych komisii. Ak tak neurobí ani do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.
(3) Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.
(4) Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov volič vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V tomto priestore volič vloží do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora). Na hlasovacom lístku pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva zakrúžkovaním poradových čísel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Volič môže zakrúžkovať najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom obvode zvolený. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora) zakrúžkovaním poradového čísla označí kandidáta, pre ktorého hlasuje.
(5) Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.
(6) Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.

§ 32
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

§ 33
Poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí
Za poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. Jeho pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných.

§ 34
Prerušenie hlasovania
Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho ukončiť, môže okrsková volebná komisia odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania (§ 26) sa však nesmie skrátiť. Okrsková volebná komisia o takomto opatrení vyrozumie voličov spôsobom v mieste obvyklým. V prípade, že hlasovanie je prerušené, zapečatí okrsková volebná komisia volebné spisy, volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku. Pri opätovnom začatí hlasovania predseda za prítomnosti členov okrskovej volebnej komisie overí neporušenosť pečatí a poznamená to v zápisnici o hlasovaní.

§ 35
Ukončenie hlasovania
Po uplynutí hodiny určenej na ukončenie hlasovania môžu hlasovať už len tí, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené.


DEVIATA ČASŤ
Zisťovanie výsledku volieb

§ 36
Prítomnosť pri sčítaní hlasov
V miestnosti, kde okrsková volebná komisia sčíta hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií vyššieho stupňa a pracovníci ich odborných (sumarizačných) útvarov, ako i osoby, ktorým na to dala povolenie okrsková volebná komisia.

§ 37
Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii
(1) Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky a obálky a potom dá otvoriť volebnú schránku. Ak okrsková volebná komisia použila na výslovnú žiadosť jednotlivých voličov aj prenosnú volebnú schránku, komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša.
(2) Okrsková volebná komisia vyberie obálky s hlasovacími lístkami z volebnej schránky, spočíta obálky a porovná počet obálok so záznamami v zozname voličov. Neúradné obálky komisia vylúči.
(3) Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdelí hlasovacie lístky pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a osobitne pre voľby starostu obce (primátora). Potom zistí počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov. Výsledky zapíše do zápisnice o hlasovaní.
(4) Každý člen okrskovej volebnej komisie môže nazerať do hlasovacích lístkov. Predseda okrskovej volebnej komisie kontroluje správnosť sčítania hlasov.

§ 38
Posudzovanie hlasovacích lístkov
(1) Neplatný je hlasovací lístok,
a) ktorý nie je na predpísanom tlačive,
b) ktorý nie je upravený podľa § 31 ods. 4,
c) ak volič na hlasovacom lístku neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, alebo ak označil zakrúžkovaním viac kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolených do obecného (mestského) zastupiteľstva, alebo neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta na funkciu starostu obce (primátora), alebo ak zakrúžkovaním označil viac ako jedného kandidáta na takúto funkciu.
(2) Ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia vylúči hlasovacie lístky s neoznačenými kandidátmi. Ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov pre voľby poslancov, na ktorých sú kandidáti označení zhodne a správne, okrsková volebná komisia počíta za platný len jeden z hlasovacích lístkov; v opačnom prípade sú všetky hlasovacie lístky neplatné. Obdobne sa postupuje pri posudzovaní hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce (primátora).
(3) Poškodenie hlasovacieho lístku nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.
(4) V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístku okrsková volebná komisia s konečnou platnosťou.

§ 39
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o hlasovaní
(1) Okrsková volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o hlasovaní, ktorú podpíšu predseda a ostatní členovia komisie a zapisovateľ. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(2) V zápisnici okrskovej volebnej komisie o hlasovaní sa uvedie
a) začiatok a ukončenie hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b) celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov,
c) počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
d) počet odovzdaných obálok,
e) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov do obecného (mestského) zastupiteľstva;
f) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce (primátora),
g) prehľad uznesení, ktoré prijala, a ich stručné odôvodnenie.

§ 40
Ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie
(1) Po sčítaní hlasov a podpísaní zápisnice o hlasovaní ohlási predseda okrskovej volebnej komisie výsledok hlasovania a jeden rovnopis zápisnice zašle bezodkladne miestnej volebnej komisii a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti.
(2) Okrsková volebná komisia zapečatí hlasovacie lístky, obálky a zoznamy voličov a odovzdá ich spolu s ostatnými volebnými spismi obci do úschovy.

§ 41
Sčítanie hlasov v miestnej volebnej komisii
(1) Miestna volebná komisia sčíta hlasy a zistí celkové výsledky hlasovania v obci na podklade zápisníc o hlasovaní zaslaných okrskovými volebnými komisiami. Ak vzniknú pochybnosti, má právo vyžiadať od okrskových volebných komisií hlasovacie lístky a ostatné volebné spisy, prípadne vysvetlivky a iné informácie.
(2) V miestnosti, kde miestna volebná komisia sčítava hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií vyššieho stupňa a pracovníci ich odborných (sumarizačných) útvarov, ako i osoby, ktorým na to dala povolenie Ústredná volebná komisia.

§ 42
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode
(1) Miestna volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku volieb osobitne pre každý volebný obvod. Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(2) V zápisnici miestnej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode sa uvedie
a) počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania,
b) počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
c) počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
d) počet odovzdaných obálok,
e) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva,
f) mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení do obecného (mestského) zastupiteľstva, názov politickej strany, ktorá ich navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,
g) mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,
h) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu obce (primátora),
i) prehľad uznesení, ktoré prijala, a ich stručné odôvodnenie.
(3) V obciach, v ktorých sa utvoril iba jeden volebný obvod (§ 9 ods. 2), sa zápisnica podľa odseku 1 nevyhotovuje.

§ 43
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci
(1) Miestna volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku volieb v obci. Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(2) V zápisnici miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci sa uvedie
a) počet obvodov,
b) počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania,
c) počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
d) počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
e) počet odovzdaných obálok,
f) počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva,
g) mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení do obecného (mestského) zastupiteľstva, názov politickej strany, ktorá ich navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,
h) mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,
i) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu obce (primátora),
j) meno zvoleného starostu obce (primátora), názov politickej strany, ktorá ho navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom,
k) prehľad uznesení, ktoré prijala, a ich stručné odôvodnenie.
(3) Po podpísaní oboch rovnopisov zápisníc o výsledku volieb v obci zašle predseda miestnej volebnej komisie jeden rovnopis zápisnice bezodkladne obvodnej volebnej komisii. Ostatné volebné spisy odovzdá do úschovy obci.

§ 44
Výsledky volieb
(1) Za poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode najväčší počet hlasov.
(2) Ak vo volebnom obvode získajú dvaja alebo viacerí kandidáti tej istej politickej strany rovnaký počet platných hlasov, je zvolený za poslanca kandidát v poradí uvedenom na kandidátnej listine príslušnej politickej strany.
(3) Ak nemožno zistiť, kto je zvolený za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva podľa odseku 2 preto, že ide o kandidátov rôznych politických strán alebo nezávislých kandidátov, miestna volebná komisia určí z nich poslanca žrebom.
(4) Za starostu obce (primátora) je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa vykonajú nové voľby (§ 48).

§ 45
Uverejnenie výsledkov volieb
Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým bezodkladne po podpísaní zápisnice o výsledku volieb v obci výsledky volieb do obecného (mestského) zastupiteľstva a výsledky volieb starostu obce (primátora).

§ 46
Zápisnica obvodnej volebnej komisie
(1) Obvodná volebná komisia zistí výsledky hlasovania na podklade zápisníc miestnych volebných komisií o výsledku volieb v obci.
(2) Obvodná volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku volieb. Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(3) V zápisnici obvodnej volebnej komisie sa uvedie
a) počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
b) počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
c) počet zvolených poslancov do obecného (mestského) zastupiteľstva podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov,
d) počet obcí, v ktorých bolo zvolené obecné (mestské) zastupiteľstvo,
e) počet zvolených starostov obcí (primátorov) podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov.
(4) Po podpísaní oboch rovnopisov zápisníc o výsledku volieb zašle predseda jeden rovnopis zápisnice bezodkladne Ústrednej volebnej komisii. Ostatné volebné spisy odovzdá do úschovy obvodnému úradu.

§ 47
Zápisnica Ústrednej volebnej komisie a uverejnenie výsledkov volieb
(1) Ústredná volebná komisia zisťuje výsledky volieb do obecných (mestských) zastupiteľstiev a výsledky volieb starostov obcí (primátorov) na území Slovenskej republiky.
(2) Ústredná volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb v Slovenskej republike, ktorú podpíše predseda a členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(3) V zápisnici o výsledku volieb sa uvedie
a) počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov v Slovenskej republike,
b) celkový počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
c) celkový počet poslancov zvolených do obecných (mestských) zastupiteľstiev podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov,
d) počet obcí, v ktorých bolo zvolené obecné (mestské) zastupiteľstvo,
e) počet zvolených starostov obcí (primátorov) podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov.
(4) Ústredná volebná komisia uverejní celkové výsledky volieb do obecných (mestských) zastupiteľstiev a volieb starostov obcí (primátorov) bezodkladne po podpísaní zápisnice o výsledku volieb.

§ 48
Nové voľby
(1) Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási nové voľby, ak
a) sa v niektorej obci z akýchkoľvek dôvodov nevykonali voľby podľa tohto zákona,
b) ústavný súd vyhlási voľby za neplatné alebo zruší výsledok volieb,
c) v prípade voľby starostu obce (primátora) kandidáti dostali rovnaký počet hlasov (§ 44 ods. 4),
d) sa uprázdnil mandát v obecnom (mestskom) zastupiteľstve a na toto miesto nie je náhradník (§ 51 ods. 1) alebo ak sa uprázdnilo miesto starostu obce (primátora),
(2) Ak nastala skutočnosť podľa odseku 1 písm. a), vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky nové voľby do 14 dní od uverejnenia výsledkov volieb Ústrednou volebnou komisiou.
(3) Úlohy, ktoré tento zákon ukladá obci alebo starostovi obce (primátorovi), plní pre novovzniknutú obec alebo pre novovzniknuté obce obecné (mestské) zastupiteľstvo rozdeľovanej obce alebo obecné (mestské) zastupiteľstvá zlučovaných obcí.
(4) Žiadosti o vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí podľa odseku 1 písm. d) predkladajú obce predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
(5) Lehoty na nové voľby určí predseda Národnej rady Slovenskej republiky v prílohe k rozhodnutiu o vyhlásení nových volieb.
(6) Nové voľby sa nevyhlásia v posledných šiestich mesiacoch funkčného obdobia5c) orgánov samosprávy obcí.1)

§ 49
Osvedčenie o zvolení
Miestna volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva a kandidátovi zvolenému za starostu obce (primátora) osvedčenie o zvolení.

§ 51
Náhradníci
(1) Ak sa uprázdni v obecnom (mestskom) zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 44 ods. 2 a 3.
(2) Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné (mestské) zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdni mandát, a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. Osvedčenie podpíše starosta obce (primátor).


DESIATA ČASŤ
Opatrenia na zabezpečenie volieb

§ 52
Zabezpečenie pomocných prostriedkov
(1) Všetky pomocné prostriedky, najmä volebné miestnosti a potreby pre ne, obálky a pomocné pracovné sily zabezpečia pre okrskové volebné komisie obce, v ktorých obvode sú zriadené.
(2) Pre miestne volebné komisie zabezpečí všetky pomocné prostriedky obec.
(3) Pre obvodné volebné komisie zabezpečí všetky pomocné prostriedky obvodný úrad.

§ 53
Spolupráca orgánov verejnej moci
Orgány verejnej moci sú povinné spolupracovať pri vykonávaní tohto zákona.

§ 54
Zabezpečenie spracovania výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky
(1) Programové, organizačné a technické podmienky potrebné pre spracovanie výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky zabezpečujú štatistické orgány Slovenskej republiky.
(2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a ostatné orgány sú povinné včas písomne oznámiť príslušnému štatistickému orgánu Slovenskej republiky každú skutočnosť, ktorá má dopad na zabezpečovanie podmienok pre spracovanie výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky.

§ 55
Nároky členov volebných komisií
(1) Funkcia člena volebnej komisie je čestnou funkciou. Člen volebnej komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie obmedzený v právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu; predovšetkým má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy, prípadne ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu na náhradu, ktorá sa rovná pomernej časti minimálnej mzdy pracovníkov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou.
(2) Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy podľa odseku 1, má nárok, aby mu bola vyplatená suma uhradená.
(3) Spôsob náhrady alebo úhrady podľa odsekov 1 a 2 ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
(4) Člen miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu za výkon funkcie v čase, keď nemá nárok na náhradu mzdy podľa odseku 1. Výšku odmeny a spôsob jej úhrady a výplaty ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

§ 56
Okolnosť, že niekto je kandidátom, nesmie byť na ujmu v jeho pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu.

§ 57
Úhrada volebných nákladov
(1) Výdavky spojené s voľbami do obecných (mestských) zastupiteľstiev a s voľbami starostov obcí (primátorov) sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(2) Každá politická strana a každý nezávislý kandidát znášajú náklady svojej volebnej agitácie.

§ 57a
Ak obec alebo jej orgány nesplnia úlohy podľa § 9 ods. 1 a 3, § 10 ods. 2, § 11a ods. 2 písm. c) a d), § 14 ods. 2 a 3, § 14a ods. 3, § 15 ods. 2 a 3, § 16 ods. 9 poslednej vety, § 20 ods. 5, § 24 ods. 3, § 52 ods. 1 a 2, bezodkladne zabezpečí ich splnenie prednosta obvodného úradu.


JEDENÁSTA ČASŤ
Záverečné ustanovenia

§ 59
Na opatrenia urobené príslušnými orgánmi štátnej správy na prípravu vykonania tohto zákona už v čase pred vyhlásením volieb, ak neodporujú zákonu, sa hľadí tak, ako by boli urobené za jeho účinnosti.

§ 60
Sankcie
Marenie prípravy a priebehu volieb do orgánov samosprávy obcí sa stíha podľa osobitných predpisov.6)

§ 61
(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
a) upraví podrobnosti o úlohách obcí a miestnych orgánov štátnej správy pri
1. utváraní volebných okrskov,
2. zostavovaní zoznamov voličov,
3. zabezpečovaní a vybavovaní volebných miestností,
4. úschove hlasovacích lístkov a iných volebných spisov;
b) vydá vzory hlasovacích lístkov, zoznamu voličov, osvedčenia o zvolení a vzory ďalších volebných dokumentov;
c) po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky upraví najneskôr 50 dní pred voľbami podrobnosti o organizácii práce medzi volebnými komisiami a odbornými sumarizačnými útvarmi;
d) určí náležitosti návrhov obcí na vyhlásenie nových volieb.
(2) Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydá metodiku spracovania výsledkov hlasovania.

§ 62
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike.

§ 63
Účinnosť zákona
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.
V. Mečiar v. r.


1) § 10 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
2) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
§ 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
2a) Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.
2b) Zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon v znení zákona č. 401/2000 Z. z.
3) § 10 a 855 Občianskeho zákonníka.
3a) § 4 a 5, § 6 ods. 1, § 8 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.
3aa) § 13 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 180/2014 Z. z.
3b) § 200f Občianskeho súdneho poriadku.
3c) § 2 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
3d) § 3 ods. 2 zákona č. 135/1982 Zb.
3e) § 200f Občianskeho súdneho poriadku.
4) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
4a) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
4d) § 12 až 16 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
5) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 236/1988 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.
5a) Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.
5aa) § 3 ods. 2 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.
5b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.
5ba) Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.
5bb) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
5bc) Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5bd) § 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.
5be) § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
5bf) Zákon č. 308/2000 Z. z.
5c) § 11 ods. 1 a § 13 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
6) § 177 zákona č. 140/1961 Zb. (Trestný zákon) v znení neskorších predpisov.


Príloha k zákonu č. 346/1990 Zb.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a voľby starostu obce (primátora)

A község lakosainak száma Választói aláírás a petíción
do 50 10
51 – 100 20
101 – 500 40
501 – 2 000 100
2 001 – 20 000 200
20 001 – 100 000 400
nad 100 000 600