+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane
Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov (37/2014)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 29.01.2014
Platnosť od: 22.02.2014
Účinnosť od: 01.04.2014
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Účinnosť od Novela Zákon
01.04.2014 *  
01.09.2015 129/2015  
Hatályos 2015. szeptember 1-től

Tt. 37/2014.

Törvény
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁGÁRÓL,
valamint egyes törvények módosításáról


Kelt: 2014. január 29.


Módosítva:
Tt. 129/2015., hatályos 2015. szeptember 1-től


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt hozta meg:


I. cikkely

A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltóságának jogállása

1. §
(1) A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága pozsonyi (Bratislava) székhellyel rendelkező, tevékenységét a Szlovák Köztársaság egész területén kifejtő önálló jogi személy,1) amely feladatokat tölt be a tűzvédelem, a tűz megfékezése és a műszaki mentés terén.
(2) A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága a Szlovák Köztársaság alkotmányával, alkotmányerejű törvényével, a többi általános érvényű jogszabállyal, valamint a Szlovák Köztársaság számára kötelező érvényű nemzetközi szerződésekkel összhangban fejti ki tevékenységét.

2. §
A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága a Tűzoltóságok és Mentőszolgálatok Nemzetközi Egyesülete Szlovák Nemzeti Bizottságának tagja, aminek révén a Nemzetközi Tűzmegelőzési és Tűzoltási Műszaki Bizottság és a tokiói székhelyű Önkéntes Tűzoltók Világszövetségének tagja. A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága együttműködik az önkéntes tűzoltók külföldi szervezeteivel.

3. §
A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltóságának céljai és feladatai
(1) A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltóságának célja a lakosság oktatása és felkészítése tűz és nem kívánt események1a) elleni védelem terén. E cél elérését a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága az alábbi területeken történő feladatteljesítéssel biztosítja:
a) a lakosság tűzmegelőzés terén történő oktatása, különösen a gyerekek és fiatalkorúak vonatkozásában,
b) a lakosság szakmai oktatása, kiképzése és felkészítése a tűzmegelőzés, a tűz megfékezése, és nem kívánt események1a) során végzett műszaki mentési feladatok ellátása terén,
c) községi önkéntes tűzoltó testületek és az erők és eszközök országos szintű széthelyezésébe sorolt más polgári társulások pénzügyi támogatása,
d) a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága tagjainak bevetési tevékenysége,
e) a lakosság polgári védelme, 
f) tűz és nem kívánt események1a) elleni védelem terén végzett önkéntes tevékenység,
g) közhasznú tevékenység, oktatási tevékenység, ismeretterjesztő tevékenység és kulturális tevékenység,
h) sporttevékenység és tűzvédelemre irányuló versenyek szervezése,
i) a tűzvédelmi tárgyú történelmi és kulturális örökség megőrzése és gyarapítása,
j) határokon átnyúló együttműködés,
k) a környezet alakítása, védelme, karbantartása vagy javítása.
(2) A minisztériumok, a többi központi államigazgatási szerv és a községek a külön jogszabály2) által meghatározott terjedelemben működnek együtt a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltóságával.
(3) A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása céljából a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága oktatási intézményeket hozhat létre.

3.a §
A község önkéntes tűzoltó testületeinek pénzügyi támogatása
(1) A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága a 4. § 3. bekezdése szerinti támogatásból származó pénzügyi forrásokból pénzügyi támogatás céljából pénzügyi eszközöket nyújt a községeknek az önkéntes tűzoltó testületek támogatásához, valamint az erők és eszközök országos szintű széthelyezésébe besorolt polgári társulások számára.
(2) A községek önkéntes tűzoltó testületeinek pénzügyi támogatása átalányrészből és változó elemből áll.
(3) Az átalányrész függ a község önkéntes tűzoltó testülete külön jogszabály szerinti2a) kategóriába sorolásától. A változó elem függ a Tűzoltó és Mentő Testület műveletirányítási központja utasítása alapján megvalósított bevetésektől, miközben ez magában foglalja az üzemanyag térítési díját is.
(4) A bevetések száma és azokon való részvétel függvényében a pénzügyi támogatás részét képezhetik a pénzadományok is.
(5) A pénzügyi támogatás biztosításának részletei és az átalányrész összege a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma (a továbbiakban, „belügyminisztérium”) által kiadott általános érvényű jogszabályban kerülnek meghatározásra.

4. §
A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltóságának vagyona és bevételei
(1) A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága önállóan gazdálkodik a vagyonával és a külön jogszabályok3) értelmében használhatja az állam, a községek és a megyei önkormányzatok vagyonát is.
(2) A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága a tevékenysége végzéséhez szükséges eszközöket főképp tagdíjakból, a saját tevékenysége és vagyona hozamából, természetes személyek és jogi személyek adományaiból és hagyatékból szerzi.
(3) A Szlovák Köztársaság éves szinten nyújt támogatást a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltóságának az állami költségvetésből külön jogszabály4) értelmében, legalább a 3. § 1. bekezdés c) pontjába foglalt feladat elvégzéséhez szükséges összegben.

5. §
A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltóságának költségvetése
(1) A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága az alapszabályába foglalt szervei által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik. 
(2) A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltóságának költségvetése tartalmazza az összes költségvetési bevételt és kiadást, és az adott naptári évre kerül összeállításra és elfogadásra.

6. §
A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltóságának számvitele
(1) A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága a külön jogszabály5) alapján vezeti a számvitelét (könyvelését).
(2) A könyvviteli zárlat a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága székhelyén hozzáférhető a nyilvánosság számára és a külön jogszabály6) alapján nyilvánosságra hozatali kötelezettség alá esik.

7. §
A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága címerének és megnevezésének használata
(1) A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága címerének és a „Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága” megnevezésnek a használata csakis az e törvény szerinti célokkal és feladatokkal összhangban lehetséges.
(2) A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága címere és a „Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága” megnevezés használata az 1. bekezdésben foglaltaktól eltérő célokra csakis a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltóságának kimondott beleegyezése alapján lehetséges.

8. §
Szabálysértések
(1) Szabálysértést követ el az, aki a 7. §-al ellentétben használja a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága címerét vagy a „Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága” megnevezést, vagy ezeket utánzó címert vagy megnevezést, vagy mást személyt az ilyen utánzatok használatban tudatosan segít.
(2) A szabálysértésért az 1. bekezdés értelmében 250 euró összegig terjedő bírság róható ki.
(3) A szabálysértéseket az 1. bekezdés értelmében a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága kezdeményezése alapján a belügyminisztérium tárgyalja le.
(4) A szabálysértésekre és megtárgyalásukra a szabálysértésekről szóló általános érvényű előírás7) vonatkozik.

9. §
Egyéb közigazgatási szabálysértések
(1) A belügyminisztérium a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága javaslata alapján 100 eurótól 500 euróig terjedő pénzbírsággal sújtja azt a jogi személyt vagy vállalkozó természetes személyt, mely a 7. §-al ellentétben használja a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága címerét vagy a „Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltósága” megnevezést, vagy az ezeket utánzó címert vagy megnevezést, vagy más személyt az ilyen használatban tudatosan segít.
(2) Amennyiben a pénzbírság kirovását követő egyéves időszakban az 1. bekezdés szerinti kötelességek ismételt megszegésére kerül sor, a belügyminisztérium az 1. bekezdés szerinti díjszabás kétszereséig terjedő összegű pénzbírságot ró ki. 
(3) A pénzbírság összege a jogellenes cselekedet súlya, módja, időtartama és következményei elbírálása után kerül meghatározásra. 
(4) A pénzbírság mértékét megállapító eljárás azon naptól számított két éven belül folytatható le, amelyen a belügyminisztérium tudomást szerzett a kötelességszegés tényéről, de legkésőbb a kötelességszegés elkövetése napjától számított három éven belül.
(5) A pénzbírságokból származó jövedelem a költségvetés bevételét alkotja.
(6) A pénzbírság mértékét megállapító eljárásra a közigazgatási eljárásról szóló általános jogszabály vonatkozik.8)


IV. cikkely
Hatályba lépés
Jelen törvény 2014. április 1-én lép hatályba.


Ivan Gašparovič s. k.
Pavol Paška s. k.
Robert Fico s. k.


1) A Tt. 83/1990. sz., a polgárok egyesülési jogáról szóló, többször módosított törvénye.
1a) A Tt. 314/2001. sz., a Tt. 287/1994. törvényével módosított törvény 2. §-a 6. bekezdése a) pontja.
2) A Tt. 314/2001. sz., a tűzvédelemről szóló, többször módosított törvénye 57. és 58. §-a
2a) § 33 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3) A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 278/1993. sz., az állami vagyon kezeléséről szóló, többször módosított törvénye 13. §-a 1. bekezdése.
A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 138/1991. sz., a települési önkormányzatok vagyonáról szóló, többször módosított törvénye.
A Tt. 446/2001. sz., az önkormányzati megyék vagyonáról szóló, többször módosított törvénye.
4) A Tt. 526/2010. sz., a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma által nyújtott támogatásokról szóló, többször módosított törvénye.
5) A Tt. 431/2002. sz., a számvitelről szóló, többször módosított törvénye.
6) A Tt. 211/2000. sz., az információkhoz való szabad hozzáférésről, valamint egyéb törvények módosításáról (információszabadság-törvény) szóló, többször módosított törvénye.
7) A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 372/1990. sz., a szabálysértésekről szóló, többször módosított törvénye.
8) A Tt. 71/1967. sz., a közigazgatási eljárás szabályairól (közigazgatási eljárási rend) szóló, többször módosított törvénye.
Časová verzia účinná od 1. septembra 2015

37/2014 Z. z.

Zákon
O DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
a o zmene niektorých zákonov


z 29. januára 2014


Zmena:
129/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2015


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Postavenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

§ 1
(1) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je nezávislá právnická osoba1) so sídlom v Bratislave pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, zdolávania požiarov a záchranárskych prác.
(2) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky pôsobí v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

§ 2
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je členom Slovenského národného komitétu Medzinárodného združenia pre požiarne a záchranné služby a jej prostredníctvom Medzinárodného technického výboru pre prevenciu a hasenie požiarov a členom Svetovej federácie dobrovoľných hasičov so sídlom v Tokiu. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky spolupracuje so zahraničnými organizáciami dobrovoľných hasičov.

§ 3
Cieľ a úlohy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(1) Cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je výchova a príprava obyvateľstva k ochrane pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami.1a) Tento cieľ zabezpečuje Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky plnením úloh v oblasti
a) výchovy obyvateľstva v oblasti ochrany pred požiarmi, osobitne vo vzťahu k deťom a mládeži,
b) odbornej prípravy, školenia a výcviku obyvateľstva v oblasti prevencie, zdolávania požiarov, záchranných prác pri nežiaducich udalostiach,1a)
c) finančnej podpory dobrovoľných hasičských zborov obce a iných občianskych združení zaradených do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov,
d) zásahovej činnosti členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky,
e) civilnej ochrany obyvateľstva,
f) dobrovoľníckej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami,1a)
g) verejnoprospešnej, vzdelávacej, osvetovej a kultúrnej činnosti,
h) organizácie športovej činnosti a súťaží zameraných na ochranu pred požiarmi,
i) zachovania a zveľaďovania historického a kultúrneho dedičstva v oblasti ochrany pred požiarmi,
j) cezhraničnej spolupráce,
k) tvorby, ochrany, udržiavania alebo zlepšovania životného prostredia.
(2) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy a obce spolupracujú s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.2)
(3) Na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi môže Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky zriaďovať vzdelávacie zariadenia.

§ 3a
Finančná podpora dobrovoľných hasičských zborov obce
(1) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky každoročne z finančných prostriedkov získaných z dotácie podľa § 4 ods. 3 poskytuje finančné prostriedky obciam na účel finančnej podpory dobrovoľných hasičských zborov obce a občianskym združeniam zaradeným do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov.
(2) Finančná podpora dobrovoľných hasičských zborov obce sa skladá z paušálnej a pohyblivej zložky.
(3) Paušálna zložka závisí od zaradenia dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie podľa osobitného predpisu.2a) Pohyblivá zložka závisí od uskutočnených výjazdov mimo územia obce na základe pokynu operačného strediska Hasičského a záchranného zboru, pričom je v nej zahrnutá aj náhrada za pohonné látky.
(4) Súčasťou finančnej podpory môžu byť aj peňažné dary v závislosti od počtu výjazdov a účasti na nich.
(5) Podrobnosti o poskytovaní finančnej podpory a výšku paušálnej zložky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).

§ 4
Majetok a príjmy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(1) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky samostatne hospodári so svojím majetkom a v súlade s osobitnými predpismi3) môže užívať aj majetok štátu, majetok obcí a majetok vyšších územných celkov.
(2) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky získava prostriedky na svoju činnosť najmä z členských príspevkov, z výnosov z vlastnej činnosti a vlastného majetku, z darov od fyzických osôb a právnických osôb a z dedičstva.
(3) Slovenská republika poskytuje Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky každoročne dotácie zo štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu,4) najmenej vo výške potrebnej na plnenie úlohy podľa § 3 ods. 1 písm. c).

§ 5
Rozpočet Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(1) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky hospodári podľa rozpočtu schváleného jej orgánmi podľa stanov.
(2) Rozpočet Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky a zostavuje sa a schvaľuje sa na príslušný kalendárny rok.

§ 6
Účtovníctvo Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(1) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.5)
(2) Účtovná závierka je prístupná verejnosti v sídle Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a podlieha sprístupneniu podľa osobitného predpisu.6)

§ 7
Používanie znaku a názvu Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
(1) Používanie znaku Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a názvu „Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky“ je možné len v súlade s cieľom a úlohami podľa tohto zákona.
(2) Používanie znaku Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a názvu „Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky“ na iné účely ako podľa odseku 1 je možné len s výslovným súhlasom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

§ 8
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto použije znak Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky alebo názov „Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky“ alebo znak alebo názov ich napodobňujúci v rozpore s § 7 alebo k takémuto použitiu vedome napomáha inej osobe.
(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 250 eur.
(3) Priestupky podľa odseku 1 prejednáva ministerstvo vnútra na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.7)

§ 9
Iné správne delikty
(1) Ministerstvo vnútra na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uloží pokutu od 100 eur do 500 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá použije znak Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky alebo názov „Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky“ alebo znak alebo názov ich napodobňujúci v rozpore s § 7 alebo k takémuto použitiu vedome napomáha inej osobe.
(2) Ak do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinností podľa odseku 1, ministerstvo vnútra uloží pokutu do dvojnásobku sadzby uvedenej v odseku 1.
(3) Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(4) Konanie o uložení pokuty možno začať do dvoch rokov odo dňa, keď sa ministerstvo vnútra dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5) Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(6) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.8)


Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.


Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.


1) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
1a) § 2 ods. 6 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.
2) § 57 a 58 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
2a) A Tt. 314/2001. sz., többször módosított törvénye 33. §-a.
3) § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
7) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
8) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.