+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Zákon o ochrane spotrebiteľa
Zákon o ochrane spotrebiteľa (250/2007)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 09.05.2007
Platnosť od: 06.06.2007
Účinnosť od: 01.07.2007
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Žiadna história
Hatályos 2019. január 1-től

Tt. 250/2007.

Törvény
A FOGYASZTÓK VÉDELMÉRŐL 
és a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 372/1990. sz., szabálysértési törvényének módosításáról a későbbi jogszabályok szerint


Kelt: 2007. május 9-én


Módosítva:
Tt. 397/2008., hatályos 2008. november 1-től
Tt. 318/2009., hatályos 2009. szeptember 1-től
Tt. 575/2009., hatályos 2010. március 1-től
Tt. 508/2010., hatályos 2011. január 1-től
Tt. 301/2012., hatályos 2012. november 1-től
Tt. 132/2013., hatályos 2013. június 10-től
Tt. 437/2013., hatályos 2014. február 1-től
Tt. 102/2014., hatályos 2014. május 1-től
Tt. 106/2014., hatályos 2014. június 1-től
Tt. 102/2014., hatályos 2014. június 13-tól
Tt. 151/2014., hatályos 2014. június 14-től
Tt. 199/2014., hatályos 2014. július 17-től
Tt. 373/2014., hatályos 2015. január 1-től
Tt. 273/2015., hatályos 2015. november 1-től
Tt. 391/2015., hatályos 2016. február 1-től
Tt. 271/2018., hatályos 2018. szeptember 27-től
Tt. 170/2018., hatályos 2019. január 1-től


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt hozta meg:


I. cikkely

Alapvető rendelkezések

1. §
A szabályozás tárgya és tartalma
(1) Jelen törvény szabályozza a fogyasztók jogait és a gyártók, kereskedők, importőrök és forgalmazók kötelességeit, a közigazgatási hatóságok fogyasztóvédelmi hatásköreit, a fogyasztók védelme érdekében létrehozott jogi személyek (a továbbiakban csak „társulások”) jogállását és az árucikkek árral történő megjelölését.
(2) Jelen törvény vonatkozik a termékek árusítására és a szolgáltatások nyújtására, ha a teljesítésre a Szlovák Köztársaság területén kerül sor, vagy ha a teljesítés a Szlovák Köztársaság területén megvalósuló vállalkozással függ össze.

2. §
Értelmező rendelkezések
A jelen törvény céljaira 
a) a fogyasztó természetes személy, aki a fogyasztói szerződés1) megkötésekor és teljesítésekor nem vállalkozói tevékenysége,2) alkalmazotti jogviszonya vagy hivatása2a) keretében jár el,
b) az értékesítő az a személy, aki/amely a fogyasztói szerződés megkötésekor vállalkozói tevékenységének tárgya vagy hivatása keretében jár el, vagy az ő nevében és számlájára eljáró személy,
c) gyártó
1. az a személy, aki/amely a terméket előállítja, kitermeli, felújítja, helyreállítja vagy más módon megszerzi és székhelye vagy vállalkozásának helye az Európai Unió, az Európai Gazdasági Közösség tagállamának vagy Törökországnak (a továbbiakban csak „tagállam”) a területén van, vagy az, aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel,
2. az a személy, akinek székhelye vagy vállalkozási helye a tagállam területén van és olyan gyártó meghatalmazottja,3) melynek tagállam területén székhelye vagy vállalkozási helye nincsen,
3. az importőr, amennyiben a gyártó nem határozható meg az 1. vagy 2. pont szerint,
d) importőr az a vállalkozó, aki/amely a tagállamba terméket hozott be olyan államból, mely nem tagállam,
e) beszállító az a vállalkozó, aki/amely közvetlenül vagy más vállalkozók közvetítésével az értékesítőnek a terméket leszállítja és amelynek tevékenysége a termék tulajdonságait nem befolyásolja,
f) a termék új, használt vagy felújított ingó dolog, melyet gyártottak, kitermeltek vagy más módon beszereztek, függetlenül a feldolgozottsági szintjétől, és amelyet fogyasztónak történő felkínálásra szántak vagy amelynek esetében feltételezhető, hogy fogyasztó fogja felhasználni, amennyiben ezt a dolgot ellenérték fejében vagy ingyenesen nyújtják; termék az a fogyasztóknak szánt ingó dolog is, ami más ingó vagy ingatlan dolog tartozéka, az elektromos áram, a víz vagy a hő is,
g) biztonságos termék az a termék, mely a szokásos vagy ésszel előre látható használati, szerelési vagy karbantartási feltételek mellett a gyártó által meghatározott időtartamban vagy a szokásos használati időtartamban nem jelent veszélyt a fogyasztóra nézve, vagy használata a fogyasztó biztonsága és egészségvédelme szempontjából csak minimális veszélyt hordoz, vagy tulajdonságaival megfelel a különleges jogszabályi4) követelményeknek,
h) veszélyes termék az a termék, amely nem felel meg a g) pontba foglalt követelményeknek; nem tekinthető veszélyes terméknek a termék csak azért, mert biztonságosabb terméket is forgalomba hoztak,
i) szolgáltatás minden olyan - ellenszolgáltatás fejében vagy ingyenesen végzett – tevékenység vagy teljesítés, beleértve a különleges jogszabályban5) rendezett tevékenységeket, amelyek felett szakmai kamarák vagy más közigazgatási hatóságok gyakorolnak felügyeletet, ha a 19. §-ban felsorolásra kerültek; ez a rendelkezés nem érinti a külön jogszabály szerinti5) titoktartási kötelezettséget, a szakmai kamarákra törvényben átruházott jogköröket beleértve,
j) biztonságos szolgáltatás az a szolgáltatás, amely a szokásos vagy ésszel előre látható nyújtási feltételek mellett nem jelent veszélyt a fogyasztóra nézve, vagy a fogyasztó biztonsága és egészségvédelme szempontjából csak minimális veszélyt hordoz, 
k) szokásos minőség az a minőség, amely biztosítja a termék összes olyan fő tulajdonságának megőrződését, amely a közvetlen használatot lehetővé teszi és megfelel a fogyasztó feltételezett elvárásainak,
l) a reklamáció a felelősség érvényesítése az áru vagy szolgáltatás hibái miatt,
m) a reklamáció elintézése a reklamációs eljárás lezárása a megjavított termék átadásával, a termék cseréjével, a termék vételárának visszafizetésével, arányos árengedmény kifizetésével, a teljesítés átvételére felhívó írásos felszólítással vagy az indokolt elutasítással,
n) szakvélemény a szakértő írásbeli véleménye6) vagy az autorizált, közhiteles vagy minősített személy7) írásbeli állásfoglalása, vagy a gyártó által garanciális javítások végzésére feljogosított személy7a) véleménye (a továbbiakban csak „kijelölt személy”),
o) veszélyes utánzat az a termék, amelynek olyan formája, illata, színe, külalakja, csomagolása, jelölése, köbtartalma vagy méretei vannak, hogy a fogyasztó, főként a gyermek élelmiszerrel tévesztheti össze, ami veszélyt jelenthet az egészségére,
p) kereskedelmi gyakorlat az eljárás, az eljárás elmulasztása, a viselkedési vagy megszólalási mód, a kereskedelmi kommunikáció, beleértve az értékesítői reklámot és marketinget, mely közvetlenül kapcsolódik a termék fogyasztónak szóló népszerűsítéséhez, kínálásához, fogyasztónak történő eladásához és leszállításához,
q) agresszív kereskedelmi gyakorlat az az eljárás, amely zaklatás, nyomásgyakorlás, beleértve a fizikai erő alkalmazását vagy a szabad választás lehetőségének rontását vagy aránytalan mértékű befolyásolását, vagy az átlagos fogyasztó termékhez való viszonyának befolyásolását, a vele kiváltott vagy kiváltható olyan fogyasztói döntést a kereskedelmi ügylettel kapcsolatosan, amit egyébként nem tett volna meg,
r) a fogyasztó gazdaságos magatartásának lényeges megzavarása a kereskedelmi gyakorlat kihasználása a célból, hogy jelentősen korlátozza a fogyasztó ítélőképességét olyan döntés meghozatala céljából, amit kellő információmennyiség birtokában nem hozna meg,
s) a viselkedési kódex egyezmény vagy szabálygyűjtemény, mely körülhatárolja azon kereskedő viselkedését, aki kötelezte magát a viselkedési kódex betartására egy vagy több különleges kereskedelmi gyakorlat vagy kereskedelmi ágazat vonatkozásában, amennyiben ezeket nem szabja meg törvény vagy más jogszabályi előírás vagy közigazgatási hatósági intézkedés,
t) a viselkedési kódex megalkotója jogalany, beleértve a kereskedőt vagy kereskedők csoportját, mely felelős a magatartási kódex megalkotásáért és módosításáért vagy annak betartásáért azoknak az ellenőrzésével, akik elkötelezték magukat a betartása mellett,
u) szakmai gondoskodás a különleges képesség és gondoskodás színvonala, ami józan ésszel elvárható az eladótól a fogyasztóval való eljárás során, mely megfelel a tisztességes kereskedelmi gyakorlatnak vagy a tevékenység során érvényesített jóhiszeműségnek,
v) a vételi felhívás kereskedelmi kommunikáció, mely tartalmazza a termék alapvető jellemzőinek leírását és árát olyan módon, mely megfelel a használt kereskedelmi kommunikáció követelményeinek és lehetővé teszi a fogyasztónak a vásárlás végrehajtását,
w) tisztességtelen befolyásolás az erőfölény kihasználása a fogyasztóval szemben, hogy nyomás helyeződjön a fogyasztóra fizikai erő alkalmazása vagy a vele való fenyegetés veszélye nélkül is, s ami jelentős mértékben korlátozza a fogyasztó megfontolt döntést meghozó képességét,
z) döntés a kereskedelmi ügyletről a fogyasztó döntése arról, hogy megveszi-e, hogyan és milyen feltételekkel a terméket, kifizeti-e az egész vételárat vagy részletfizetést kér, megőrzi vagy továbbadja, vagy érvényesíti-e a termékkel kapcsolatos, szerződéses viszonyból fakadó jogait tekintet nélkül arra, hogy a fogyasztó cselekszik vagy tartózkodik a cselekvéstől,
za) eladási ár a végleges ár, mely tartalmazza a hozzáadottérték-adó és minden más adót a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozóan,
zb) egységár a végleges ár, mely tartalmazza a hozzáadottérték-adó és minden más adót a termék egy kilogrammjának, literjének, méterének, négyzetméterének, köbméterének vagy a termék eladásakor hagyományosan alkalmazott más mértékegységének vonatkozásában,
zc) mennyiségre árult termék az a termék, melyet nem csomagolnak előre és a fogyasztó jelenlétében mérik le vagy mérik ki,
zd) termék az árucikk vagy a szolgáltatás, beleértve az ingatlanokat, a jogokat és a kintlévőségeket.

3. § 
Fogyasztói jogok
(1) Minden fogyasztónak joga van a megszokott minőségű termékre és szolgáltatásra, a reklamáció érvényesítéséhez, a kártérítéshez, a művelődéshez, a tájékoztatáshoz, egészsége védelméhez, a biztonsághoz és gazdasági érdekei védelméhez, valamint indítvány és panasz benyújtására a felügyeleti, megfigyelő és ellenőrző szervekhez8) (a továbbiakban csak „felügyeleti hatóság”) és a községhez a törvénybe foglalt fogyasztói jogok megsértése esetén.
(2) A fogyasztó tájékoztatáshoz való jogának biztosítása a közhatalmi szerv kötelessége, mely közzéteszi a jelen törvényben érintett ügyekben meghozott jogerős döntéseit, valamint a fogyasztók jogait szabályozó további különleges jogszabályokat is. Ha a fogyasztó azon közhatalmi szerv székhelyén érvényesíti jogát a meghozott jogerős döntésbe történő betekintésre, mely a döntést meghozta, jogában áll a határozatból kivonatot vagy másolatot készíteni. A fogyasztónak joga van arra is, hogy a közhatalmi szervtől másodlatot kérjen a határozatról. A másodlat készítésének tényleges költségei a fogyasztót terhelik.
(3) Minden fogyasztónak joga van a fogyasztói szerződéskbe foglalt elfogadhatatlan feltételek elleni védelemhez.1)
(4) Minden fogyasztónak jogában áll más fogyasztókkal együtt egyesületben tömörülni és ezen egyesületeken keresztül a törvénnyel összhangban védeni és érvényre juttatni a fogyasztók jogos érdekeit, ugyanígy érvényre juttatni azon személyek felelősségviselését, akik a fogyasztóknak kárt okoztak.
(5) A fogyasztók védelmét célzó törvényekbe foglalt jogok és kötelességek megsértése ellen a fogyasztó a jogsértővel szemben bíróságon keresztül kényszerítheti ki jogai védelmét. Az egyesület a jogsértővel szemben bíróságon kérheti, hogy a jogsértő tartózkodjon a törvénysértő eljárástól és küszöbölje ki a jogsértő állapotot, méghozzá akkor is, ha a jogsértő olyan fogyasztói érdekeket sért, melyek nem csupán egyszerűen az egyes fogyasztók fogyasztói érdeksérelmeinek összességéből állnak, hanem az összes fogyasztóval szemben megsértik a fogyasztói jogokat (a továbbiak csak „kollektív fogyasztói érdekek”). A fogyasztó, aki a bíróságon sikerrel érvényesíti jogainak vagy a jelen törvényben vagy különleges előírásokban lefektetett kötelességeknek a sérelmét, arányos pénzügyi jóvátételre jogosult attól, aki a jogait megsértette vagy a jelen törvényben vagy különleges előírásokban lefektetett kötelességekért felelős.
(6) Minden fogyasztónak jogában áll fogyasztói jogainak védelme érdekében alternatív vitamegoldó jogalanyhoz9) (békéltető testülethez) fordulni. A viták alternatív megoldási eljárásának ideje alatt a fogyasztó együttműködik az alternatív vitamegoldó jogalannyal a vita gyors megoldása érdekében. Határon átnyúló vita esetén a fogyasztónak jogában áll az Európai fogyasztóvédelmi Központhoz fordulni, amely rendelkezésére bocsátja a vitája megoldására hivatott alternatív vitamegoldó jogalanylevélcímét, elektronikus címét vagy telefonos elérhetőségeit.

Az eladó/értékesítő kötelességei

4. §
(1) Az eladó köteles
a) a terméket valós súlyban, méretben vagy mennyiségben árulni és lehetővé tenni a fogyasztónak, hogy ezen adatok helyességét ellenőrizze,
b) szokásos minőségben árusítani a terméket és nyújtani a szolgáltatást; ha a minőség nincs előírva, az eladó csak akkor árusíthat a szokásosnál alacsonyabb minőségű terméket, ha a fogyasztót az összes különbségre figyelmezteti,
c) az egyezményes áron10) árusítani a terméket és nyújtani a szolgáltatást,
d) helyesen számlázni az árat termék eladásakor és szolgáltatás nyújtásakor,
e) biztosítani a közegészségügyi feltételeket a termék eladásakor és szolgáltatás nyújtásakor,
f) a termék eladásakor és szolgáltatás nyújtásakor biztosítani a gyártó vagy a különleges jogszabály11) által előírt raktározási feltételeket úgy, hogy ne értéktelenedjenek el,
g) bemutatni a fogyasztónak a terméket, amennyiben a termék jellege azt lehetővé teszi,
h) olyan módon biztosítani a termék eladását és a szolgáltatás nyújtását, mely lehetővé teszi azok rendeltetésszerű és biztonságos használatát,
i) együttműködni az Európai Fogyasztóvédelmi Központtal a fogyasztó és eladó közti viták rendezése érdekében,
j) feltüntetni mindenfajta kereskedelmi kommunikációban, az árucikk és szolgáltatás reklámját és marketingjét beleértve, ha az áru vagy szolgáltatás megszerzéséhez a kereskedővel emelt árú telefonos vagy emelt árú rövid szöveges üzenetes (SMS) kapcsolatot kell létesíteni, a tényleges és teljes adatot a telefonhívás egységáráról, a rövid szöveges üzenetes (SMS) kapcsolat egységáráról vagy a telefonhívás vagy rövid szöveges üzenetes (SMS) kapcsolat lehetséges maximális áráról, melyet a fogyasztónak az ilyen telefonhívásért vagy rövid szöveges üzenetes (SMS) kapcsolatért ki kell fizetnie; amennyiben vita keletkezik a telefonos vagy rövid szöveges üzenetes (SMS) kapcsolat árát és fogyasztó általi teljesítését illetően, a teljesítési követelés jogosságával és annak nagyságával kapcsolatos bizonyítás az eladót terheli.
(2) Tilos az eladónak
a) jogalap nélkül kötelességet terhelni a fogyasztóra,
b) elvitatni a fogyasztó 3. § szerinti jogait,
c) tisztességtelen üzleti gyakorlatot és elfogadhatatlan feltételeket alkalmazni a fogyasztói szerződésekben.1)
(3) Az eladó köteles a fogyasztóval szemben betartani az egyenlő bánásmód külön jogszabályban11a) lefektetett elveit a termékek és szolgáltatások nyújtása során. Az eladó nem utasíthatja vissza a kiállított vagy értékesítésre másképp előkészített termék eladását a fogyasztónak, vagy a szolgáltatás nyújtását, amelyre üzemeltetési lehetőségei adottak. Nem kötheti a termék eladását vagy szolgáltatás nyújtását (a továbbiakban csak „feltételekhez kötött árusítás”) más termék vételéhez vagy szolgáltatás nyújtásához. Ez nem érvényes, ha a fogyasztó nem teljesíti a külön jogszabályba foglalt12) vételi feltételeket. Nem tekintendő feltételekhez kötött árusításnak, ha
a) az eladó az ilyen terméket önállóan árulja vagy a szolgáltatás önállóan nyújtja,
b) a feltételekhez kötött árusítás a termék önálló eladása vagy a szolgáltatás önálló nyújtása műszaki okokból nem lehetséges.
(4) A 3. bekezdés a) és b) pontjába foglalt tényeket az eladó a felügyeleti hatóság felszólítására köteles igazolni.
(5) Ha a termék rendeltetésszerű használatához vagy a szolgáltatás használatához szükséges más termék vagy szolgáltatás használata és ezt a terméket vagy szolgáltatást a fogyasztó együtt ugyanannál az eladónál szerezte be, és a fogyasztónak joga keletkezett az egyik termék vagy szolgáltatás vételi szerződésétől való elállásra vagy a Polgári törvénykönyv vagy a jelen törvény értelmében, joga keletkezik a vételi szerződéstől való elállásra a másik termék vagy másik szolgáltatás esetében, melynek rendeltetésszerű használata ezáltal nem válik lehetetlenné.
(6) Ha az eladó és a fogyasztó által megkötött szerződés írásban készül és tartalmazza a kitételeket, melyekkel a fogyasztónak módjában állt megismerkedni a szerződés aláírása előtt, de nem annak tartalmát befolyásolni nem tudta, az eladó köteles a szerződéses feltételeket érthetően megfogalmazni. Kétségek esetén a fogyasztó számára előnyösebb értelmezés érvényes, csakhogy e feltételek törvénnyel való összhangja a felügyeleti hatóság ellenőrzésének tárgyát képezi.
(7) Az eladó köteles a lefoglalt termékeket a lefoglalás teljes időtartamában külön megjelöléssel ellátni, feltüntetve bennük az időpontot, ameddig foglaltak; vonatkozik ez a kifizetett termékekre is, melyeket az üzemegységben tárolnak a fogyasztó általi átvételig vagy neki történő leszállításig.
(8) Az eladó nem cselekedhet jó erkölcsökbe ütközően; a 7–9. §-ok rendelkezéseit ez nem érinti. Jó erkölcsbe ütköző cselekedet alatt a jelen törvény céljaira elsősorban olyan eljárást értünk, mely sérti a bevett hagyományokat és amely egyértelmű diszkrimináció jegyeit hordozza, vagy mellőzi a termék eladásakor vagy szolgáltatás nyújtásakor elismert erkölcsi szabályokat, vagy sérelmet okozhat a fogyasztónak a jóhiszeműség, becsületesség, gyakorlati szokások elmulasztásával, kihasználja a megtévesztést, fondorlatot, fenyegetést, a szerződő felek nagymérvű jogegyenlőtlenségét és megsérti a szerződéskötés szabadságát. 
(9) Az 1. bekezdés b) pontja szerinti kötelesség és a 2. bekezdés b) pontja szerinti tilalom arányos mértékben vonatkozik a gyártóra, az importőrre és a forgalmazóra is.
(10) Ha az eladó megsérti bíróság által előírt vagy külön jogszabály szerinti12a) kötelességét, hogy tartózkodjon a megengedhetetlen szerződéses feltételektől,12b) az ilyen eljárás az eladó különlegesen súlyos kötelességszegésének minősül.12c)
(11) Az eladó nem kérhet és nem fogadhat el a fogyasztótól térítést olyan leszállított termékért, nyújtott szolgáltatásért vagy elektronikus tartalomért,12ca) amelyet a fogyasztó nem rendelt meg. A fogyasztó tétlenségéből az első mondat szerinti meg nem rendelt szállítmány átvételét követően nem keletkezik semmiféle költségviselési vagy egyéb kötelesség a fogyasztóra nézve. 

4.a §
(1) Az eladó nem számlázhat ki térítési díjat a fogyasztónak
a) fizetőeszköz12cb) használatáért,
b) a fizetőeszköztől eltérő másfajta fizetési mód használatáért a valós költségeket meghaladó összegben, melyek az eladónál keletkeztek az ilyen fizetési mód alkalmazása miatt.
(2) Az 1. bekezdés rendelkezését nem alkalmazzák, hogy fizetési szolgáltatásnyújtó12cc) által a nyújtott szolgáltatásokért kiszámlázott illetékről van szó.
(3) Az eladó telefonszáma, amelyen a fogyasztó a megkötött szerződéssel kapcsolatosan elérheti, nem lehet emeltdíjas telefonos szolgáltatás.
(4) Másfajta térítést, mint a teljesítés fő tárgyát érintőt, más költséget és a 10.a § 1. bek. d) pontja szerinti illetéket a fogyasztó csak akkor köteles kifizetni, ha ezzel kimondotta egyetértett a szerződés megkötése vagy a megrendelés kiküldése előtt. A bizonyítás terhe a kifejezett egyetértés megadása vonatkozásában az eladóra hárul.
(5) Az eladó a 4. bekezdés szerinti egyetértés megszerzése céljából nem kínálhat fel a fogyasztónak a szerződésjavaslatban vagy bármilyen tevékenységben a szerződéskötés előtt előre kijelölt lehetőséget, ami arra irányul, hogy a fogyasztó elutasítsa azt, ha el akarja kerülni a járulékos fizetségeket/költségeket. Ha a fogyasztó egyetértését az első mondattal ellenkező módon szerezték meg, a fogyasztó nem köteles a járulékos költségeket kifizetni és ha azokat kifizette, az eladó köteles a járulékos költséget visszafizetni a fogyasztónak.
(6) Az eladó a szállítási vagy leszállítási lehetőségek vonatkozásában a kínálatban a fogyasztónak nem tüntethet fel semmiféle adatot, tulajdonságot, vagy postai, szállítási vagy kézbesítői szolgáltatást, mely ellentétben áll a köznyilvánosan elérhető postai, kereskedelmi vagy más feltételekkel e szolgáltatások vonatkozásában, vagy ami nincs kimondottan feltüntetve a postai vállalkozás, a szállító vagy a kézbesítő és az eladó között a szállításról vagy kézbesítésről megkötött szerződésben.

5.a §
A fogyasztói kötelezettségek biztosítása
(1) Megengedhetetlen a fogyasztói szerződésben rögzített követelés vagy kötelezettség bebiztosítása
a) bérből vagy más jövedelemből történő levonással az eladó vagy más személy12cd) javára, hacsak ez az egyezség nem különleges okirat formájában készült, a fogyasztó pedig ki lett oktatva a megkötésének következményeiről és módjában állt az egyezséget elutasítani, vagy
b) váltóval vagy csekkel.12ce)
(2) Az eladó nem választhatja ki vagy határozhatja meg a fogyasztó számára azt a személyt, mely/aki a fogyasztói szerződés megkötésével kapcsolatosan, a fogyasztói szerződés teljesítése vagy a fogyasztói szerződésből fakadó kötelmek bebiztosítása céljából a fogyasztó érdekében vagy nevében eljár. A fogyasztói szerződés rendelkezései, melyekkel a fogyasztó harmadik személyt hatalmaz fel a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos teljesítések végrehajtására vagy más fogyasztói szerződés megkötésére, érvénytelenek.
(3) A fogyasztói szerződés rendelkezései, melyekkel a fogyasztó saját nevében vagy az őt képviselő harmadik személy útján kötelezi magát a fogyasztói szerződésből fakadó teljesítések esetleges elmulasztása esetére az adóssága elismerésére, érvénytelenek.
(4) A jogi aktus, mellyel a fogyasztó harmadik személyt hatalmaz fel szerződés megkötésére a fogyasztói szerződésből fakadó kötelmek fogyasztó oldaláról történő bebiztosítása céljából, érvénytelen.
(5) Az eladó felel azokért a károkért, melyeket az 1. bekezdés rendelkezéseinek megsértésével okozott.

6. §
Áruk piaci forgalomba hozása és szolgáltatásnyújtások
(1) Piaci forgalomba12d) csak biztonságos termék hozható, kínálható vagy árusítható; ez nem vonatkozik a használt termékekre, melyeket régiségként forgalmaznak vagy a termékekre, melyeket használat előtt meg kell javítani vagy fel kell újítani, ha erről a forgalomba hozó bizonyíthatóan tájékoztatta a személyt, akinek a terméket leszállította.
(2) Tilos piaci forgalomba hozni, gyártani, importálni, árusítani, vételre kínálni veszélyes hamisítványt/utánzatot.
(3) Azokat a termékeket, amelyeknek tulajdonságát meghatározott fogyaszthatósági időhöz kötik, tilos a fogyaszthatósági idő letelte után piaci forgalomba hozni. Az eladó köteles az ilyen terméket legkésőbb a fogyaszthatósági idő utolsó napján kivonni a forgalomból.
(4) Az eladó mentesül az 1. bekezdés szerinti felelősség megsértése miatti kötelessége alól, ha bizonyítja, hogy az értékesítés vagy felkínálás időpontjában nem volt tudomása arról a tényről, hogy a termék nem biztonságos.
(5) Ha az eladónak tudomására jut bármiféle tény, mely arra utal, hogy a fogyasztónak olyan terméket adott el, amely veszélyes, köteles a fogyasztót erről felesleges halogatás nélkül tájékoztatni. Ha nem lehetséges a fogyasztók egyenkénti tájékoztatása, az eladó köteles hatékony módon tájékoztatni a nyilvánosságot és a közigazgatási hatóságokat, melyek a jelen törvény rendelkezései feletti ellenőrzést, megfigyelést és felügyeletet (a továbbiakban csak „felügyelet”) ellátják.
(6) Az 1., 2., 3. és 5. bekezdésben lefektetett kötelességek ugyanúgy vonatkoznak a gyártóra, az eladóra, az importőrre és a forgalmazóra is.
(7) A fogyasztó jogosult a veszélyes terméket visszavinni a gyártónak, az eladónak, az importőrnek vagy forgalmazónak. Ha a fogyasztó ezzel a jogával él, a gyártó, az eladó, az importőr vagy forgalmazó köteles visszavenni az ilyen terméket és legkésőbb a visszavétel napjától számított három munkanapon belül visszatéríteni a fogyasztónak a vételárat az indokolt többletköltségeivel együtt, melyeket a fogyasztónak igazolnia kell. A gyártó vagy importőr köteles a veszélyes terméket visszavenni akkor is, ha a fogyasztó nem tudja bemutatni a bizonylatot a termék megvásárlásáról.
(8) Az 1 – 6. bekezdés rendelkezései arányos módon vonatkoznak a szolgáltatásnyújtásokra is.
(9) Ha a gyártó, az eladó, az importőr vagy a forgalmazó megállapítja, hogy az általa piaci forgalomba hozott termék veszélyes, köteles ezt a tényt haladéktalanul jelenteni a felügyeleti hatóságnak és bemutatni a tájékoztatót az intézkedésekről, melyeket meg kell hozni azért, hogy megakadályozzák a fogyasztó veszélyeztetését. A felügyeleti hatóság köteles a veszélyes termékről szóló tájékoztatást haladéktalanul nyilvánosságra hozni a honlapján és megküldeni azt nyilvánosságra hozatal végett a közszolgálati tájékoztatási intézményeknek,13) melyek kötelesek azt közleményként azonnal közzétenni.
(10) A termék vagy szolgáltatás piaci forgalmazással kapcsolatos biztonságosságára vonatkozó részleteket általános érvényű jogszabályi előírás határozza meg, melyet a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma (a továbbiakban csak „minisztérium”) bocsát ki.

7. §
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
(1) Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat az üzleti tranzakció előtt, végrehajtása során és azt követően is.
(2) Tisztességtelennek minősül a kereskedelmi gyakorlat, ha
a) a szakmai gondosság követelményeivel ellentétes,
b) alapvetően sérti vagy sértheti az átlagos fogyasztó gazdaságos magatartását a termék viszonylatában, melyhez hozzájut vagy akinek címezték, vagy a csoport átlagos tagját, ha a kereskedelmi gyakorlat meghatározott fogyasztói csoportot céloz meg.
(3) A kereskedelmi gyakorlat, mely módozatával alapvetően sértheti olyan fogyasztói csoport gazdaságos viselkedését, mely különösen sérülékeny szellemi vagy testi fogyatékosság, életkor vagy hiszékenység miatt, és ez az eladó által racionálisan feltételezhető, a gyakorlatot az érintett csoport tagjaira általánosan jellemző magatartás szempontjából kell megítélni. Nem tekinthető megtévesztésnek a reklámban bevett túlzó vagy nem szó szerint értendő kijelentések gyakorlata.
(4) Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak elsősorban a félrevezető eljárást és a 8. § szerinti eljárás félrevezető célzatú elmulasztása, valamint a 9. § szerinti agresszív kereskedelmi gyakorlat. Azon kereskedelmi gyakorlatok jegyzékét, melyek minden esetben tisztességtelennek tekintendők, az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat alkalmazás a fogyasztó kötelezettségeinek teljesítése vonatkozásában is, beleértve a fogyasztói szerződésből fakadó követelések behajtását is.  

8. §
Megtévesztő gyakorlat és megtévesztő mulasztás
(1) Megtévesztő a kereskedelmi gyakorlat, ha kiváltja vagy kiválthatja, hogy a fogyasztó olyan ügyleti döntést hoz, melyet egyébként nem hozott volna meg, mert helytelen információkat tartalmaz, ezért hamis, vagy bármilyen más módon megtéveszti vagy megtévesztheti az átlagos fogyasztót még akkor is, ha az információ objektíve igaz 
a) a termék létezése vagy a termék jellege vonatkozásában,
b) a termék fő jellemzői, így az elérhetősége, előnyei, kockázatai, kivitelezése, összetétele, tartozékai, a vétel utáni fogyasztói szervízelés és a reklamáció intézése, a gyártási eljárása és az előállítás vagy leszállítás időpontja, a szállítás módja, a felhasználási lehetőségek, a mennyisége, a szakszerűsége, a földrajzi vagy kereskedelmi származása, vagy a használatától várható eredmények, a vizsgálati eredmények fő mutatói vagy a termék végrehajtott ellenőrzései vonatkozásában,
c) az eladó kötelezettségei vonatkozásában, a kereskedelmi gyakorlat indokai és az eladási folyamat vonatkozásában, bármilyen nyilatkozat vagy szimbólum a közvetett vagy közvetlen szponzorálás, vagy az eladó vagy a termék jóváhagyása vonatkozásában,
d) az áru ára, illetve az ár megállapításának módja vonatkozásában, vagy különleges árkedvezmény megléte vonatkozásában,
e) az áruhoz kapcsolódóan valamely szolgáltatás, alkatrész, csere vagy javítás szükségessége vonatkozásában,
f) az eladó vagy képviselőjének személye, jellemzői és jogai, így különösen a kiléte, a vagyona, a képesítése, a jogállása, szervezetekben való részvétele, elismertsége vagy kapcsolatai és ipari, kereskedelmi és szellemi alkotásokon fennálló jogai és tulajdonjoga, díjai és kitüntetései vonatkozásában, vagy
g) a fogyasztó jogai vonatkozásában, beleértve a leszállított termék cseréjéhez vagy a külön jogszabály szerinti14) pénzvisszafizetéshez való jogot, vagy a fogyasztót esetlegesen terhelő hátrányos jogkövetkezmények kockázata vonatkozásban.
(2) Megtévesztő a kereskedelmi gyakorlat akkor is, ha azt váltja vagy válthatja ki, hogy az átlagos fogyasztó olyan ügyleti döntést hoz, amit egyébként nem hozna meg, és ez magába foglalja
a) a termék marketingjét, beleértve az összehasonlító reklámot, mely azzal veszélyeztet, hogy a termék a gazdasági verseny bármely más résztvevőjének termékével, védjegyével, kereskedelmi nevével vagy más megkülönböztető jelével összetéveszthető, 
b) az eladó által betartásra elfogadott, a magatartási kódexbe foglalt kötelezettségek elmulasztását.
(3) Megtévesztő a kereskedelmi gyakorlat akkor is, ha jellegét, körülményeit és a kommunikációs eszköz korlátait tekintve lényeges információt mulaszt el megadni, melyre kontextustól függően szüksége van az átlagos fogyasztónak ahhoz, hogy döntést hozzon a kereskedelmi ügyletről, ezáltal azt okozza vagy okozhatja, hogy az átlagos fogyasztó olyan ügyleti döntést hoz, melyet egyébként nem hozott volna meg.
(4) Megtévesztő mulasztás az is, ha az eladó elrejt, burkoltan vagy nem egyértelmű módon, érthetetlenül, többféleképpen értelmezhető módon vagy nem megfelelő módon nyújtja a 3. bekezdésben taglalt alapvető információkat, vagy ha nem jelenti be előre a kereskedelmi gyakorlat céljait, kivéve, ha azok a kontextusukból világosan érthetők, aminek következtében az átlagos fogyasztó olyan kereskedelmi ügyleti döntést hoz meg, amilyet egyébként nem hozott volna meg. 
(5) Ha a kereskedelmi gyakorlatot meghirdető kommunikációs eszköz térbeli vagy időbeli korlátokat támaszt, azon döntés meghozatalakor, hogy a tájékoztatásban történt-e mulasztás, figyelembe kell venni ezeket a korlátozásokat, valamint az eladó által meghozott azon intézkedéseket, hogy az információkat a fogyasztó számára más eszközökön is elérhetővé tegye.
(6) Vásárlásra felhívás esetén jelentős információ, amennyiben az már a kontextusból nem tűnik ki világosan, 
a) az adat a termék fő tulajdonságairól a terméknek és az alkalmazott kommunikációs eszköznek megfelelően, 
b) az adat az eladóról, üzleti megnevezése és címe, vagy a meghatalmazottjának az adatai,
c) az adat az árról, vagy ha a termék jellegéből fakadóan az árat előre értelmesen meghatározni nem lehet, a módról, ahogyan az árat kiszámítják, valamint a további költségekről is, amilyenek a fuvarozási, a leszállítási vagy postai költségek, vagy ha ezek a költségek sem határozhatók meg előre, az a tény, hogy az árba további ilyen jellegű költségek is beszámíthatók,
d) a fizetés módjáról szóló megállapodás, a szállítás, kivitelezés és a reklamáció intézésének feltételei, ha ezek eltérnek a szakmai gondosság követelményeitől,
e) ellátási jog fennállása a fogyasztó számára a termék vagy tranzakció vonatkozásában, jog a szerződéstől való elállásra vagy a szerződés felmondására.
(7) A kereskedelmi kommunikáció információkkal kapcsolatos fő követelményeit, a reklámot vagy a marketinget is beleértve, külön jogszabályok határozzák meg.15)

9. §
Agresszív kereskedelmi gyakorlat
Annak meghatározásakor, hogy az agresszív kereskedelmi gyakorlatban felhasználtak-e zaklatást, nyomásgyakorlást, beleértve a testi erő alkalmazását vagy a túlzott befolyásolást, figyelembe kell venni
a) annak időzítését, helyszínét, jellegét vagy időtartamát,
b) fenyegetés, vagy becsmérlő nyelv vagy magatartás alkalmazását,
c) személyes szerencsétlenséggel vagy olyan, az eladó számára ismert körülménnyel való visszaélést, mely súlyossága miatt ronthatja a fogyasztó ítélőképességét, módot ad a fogyasztó termékkel kapcsolatos döntésének befolyásolására,
d) a szerződésen kívüli terhes vagy aránytalan akadályt, melyet az eladó támaszt, amikor a fogyasztó érvényesíteni akarja szerződéses jogait, beleértve jogát a szerződéstől való elállásra, vagy a jogát a termék vagy az eladó megváltoztatására,
e) olyan lépésekkel való fenyegetést, amelyek törvényesen nem tehetők meg.

9.a §
(1) A 4. § 2. és 8. bek., a 4.a–5.a § és a 7–9. § szerinti kötelességek vonatkoznak arra a személyre is, amely/aki a hitelező nevében vagy saját nevében fogyasztói szerződésből fakadó követelést hajt be.
(2) A fogyasztótól nem követelhető nagyobb összegű behajtási költség megtérítése, mely meghaladja azon személy tényleges költségeit, amely/aki a hitelező nevében vagy saját nevében fogyasztói szerződésből fakadó követelést hajt be.
(3) Az eladó és a személy, amely/aki a hitelező nevében vagy saját nevében fogyasztói szerződésből fakadó követelést hajt be, a követelés érvényesítésével vagy a behajtásával kapcsolatosan nem látogathatja meg személyesen a fogyasztót otthonában vagy a munkahelyén. E célból ugyancsak tilos bármilyen módon kapcsolatba lépni vagy zaklatni a fogyasztót ünnepnapokon, munkaszüneti napokon vagy munkanapokon tizennyolc óra után.

9.b §
A 9.a § nem vonatkozik az ügyvéd, a bírósági végrehajtó és jegyző hivatásgyakorlására.

10. §
Magatartási kódex
A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat alkalmazásának ellenőrzését végrehajthatja a magatartási kódex megalkotója is, vagy személyek és társulások a magatartási kódex alkotója közvetítésével. Ezt a tevékenységet a bírósági vagy közigazgatási eljárásoktól függetlenül lehet végezni.

Tájékoztatási kötelességek

10.a §
(1)  Amennyiben a termék vagy szolgáltatás jellege alapján az információk nem világosak, eladó köteles a szerződéskötés előtt, vagy ha a szerződés megkötésére a fogyasztó megrendelése alapján kerül sor, azt megelőzően, hogy a fogyasztó a megrendelését beküldi, a fogyasztónak egyértelmű és érthető módon bemutatni
a) a termék fő tulajdonságait vagy a szolgáltatás jellegét a termék vagy szolgáltatás terjedelmének arányában,
b) az eladó vállalkozásának üzleti megnevezését és székhelycímét,
c) az eladó telefonszámát és egyéb adatait, melyek fontosak a fogyasztó és eladó kapcsolattartása szempontjából, elsősorban az elektronikus levélcímét és faxszámát, ha ezekkel rendelkezik,
d) a termék vagy szolgáltatás vételárát, vagy – amennyiben a termék vagy szolgáltatás jellegéből következően ezt előre általában nem lehet meghatározni – az ár kiszámításának módját, ugyanúgy a fuvardíjat, a leszállítási és postaköltséget és más költségeket és díjakat, vagy amennyiben ezek a költségek és díjak előre nem határozhatók meg, a figyelmeztetést, hogy a teljes árba beszámíthatók az ilyen költségek és díjak,
e) a fizetési feltételeket, a kivitelezési feltételeket, a határidőket, ameddig az eladó kötelezően leszállítja a terméket vagy elvégzi a szolgáltatást, a tájékoztatást a reklamáció, a panasz és fogyasztói észrevételezés lehetőségéről és intézéséről,
f) a tudnivalókat az eladó termék vagy szolgáltatás hibáiért való felelősségéről az általános jogszabály szerint,15a)
g) a tájékoztatást a gyártó vagy eladó által nyújtott, az általános jogszabályban15b) rögzítettnél szigorúbb szavatosság létezéséről és részleteiről, ha ilyet a gyártó vagy az eladó biztosít, valamint a tájékoztatást a gyártó vagy eladó által a fogyasztónak nyújtott segítség létéről és részleteiről a termék vagy a szolgáltatás eladását követően, ha ilyen létezik,
h) a tájékoztatást a szerződés érvényének időtartamáról, ha meghatározott idejű szerződésről van szó; ha meghatározatlan idejű szerződésről van szó vagy olyan szerződésről, amelynek a hatálya automatikusan meghosszabbodik, a szerződés felmondásának feltételeit is,
i) a tájékoztatást a működésről, beleértve az alkalmazható műszaki védőintézkedéseket az elektronikus tartalom biztosítása érdekében, ha az indokolt,
j) a tájékoztatást az elektronikus tartalom hardverrel és szoftverrel való kompatibilitásáról, mely az eladó számára ismert vagy tőle elvárható, ha az indokolt,
k) a tájékoztatást az alternatív vitarendezési alanyhoz való fordulás lehetőségéről a külön jogszabályban9) lefektetett vitás esetek megoldása érdekében.
(2) Az 1. bekezdés szerinti kötelességek vonatkoznak a nem fizikai hordozón átadott elektronikus tartalmak nyújtásáról szóló szerződésre is.
(3) Ha az eladóra külön jogszabály értelmében15c) szerződéskötés előtti tájékoztatási kötelezettség vonatkozik a fogyasztóval szemben, az 1. bekezdés rendelkezéseit arányos mértékben kell alkalmazni.

11. §
(1) Az eladó köteles értékesítéskor tájékoztatni a fogyasztót az eladásra kerülő termék tulajdonságairól vagy nyújtandó szolgáltatás jellemzőiről, a használat módjáról, a termék szereléséről és karbantartásáról, valamint a veszélyről, ami a helytelen használatából, szereséséből vagy karbantartásából fakad, a tárolás és raktározás feltételeiről, és a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos kockázatokról is. Ha a termék jellegére, használatának módjára és idejére való tekintettel szükséges, az eladó köteles biztosítani, hogy ezeket az információkat közérthető módon tartalmazza a hozzá mellékelt írásos használati útmutató is.
(2) Ha a gyártó vagy az importőr nem lép közvetlen kapcsolatba az eladóval, az őszinte és teljes informálás a termék tulajdonságairól a forgalmazó kötelessége. A forgalmazó köteles őszinte és teljes információt nyújtani a termék tulajdonságairól az eladónak. A tájékoztatásnak, melyet a gyártó, az importőr vagy a forgalmazó nyújtani köteles, tartalmaznia kell
a) a kockázat teljes leírását, melyet a termék jelent, beleértve a szolgáltatásnyújtásra használt termék kockázatait,
b) minden, a termék használata vonatkozásában fontos információt,
c) az intézkedéseket, melyeket foganatosítani kell annak érdekében, hogy a fogyasztónál a termék használata közben megakadályozzák a kockázatok kialakulását.
(3) Az 1. bekezdésben taglalt kötelességek alól nem mentesülhet az eladó arra hivatkozva, hogy neki a gyártó, az importőr vagy a forgalmazó nem adta meg az őszinte és teljeskörű tájékoztatást; ez nem érvényes, ha általánosan ismert tényekről van szó.

12. §
(1) A gyártó köteles a terméket felcímkézni olyan adatokkal, melyek őszintén és teljeskörűen tájékoztatják az eladót a leszállított termék tulajdonságairól; ha a gyártó ezt a kötelességét elmulasztja, a terméket az importőr címkézi fel, s ha az importőr sem jelöli meg a terméket, akkor a forgalmazó teszi azt meg.
(2) Az eladó köteles biztosítani, hogy az általa árult terméken jól láthatóan fel legyen tüntetve a gyártóra, importőrre vagy forgalmazóra vonatkozó azonosító adat, a termék mérete vagy mennyisége, a termék használati és karbantartási útmutatója és veszélyessége, mely a nem megfelelő használatból vagy karbantartásból fakad, a termék tárolási és raktározási feltételei, ahogyan a szolgáltatás nyújtásából fakadó kockázatok, valamint a külön jogszabályok szerinti16) információk. Az eladó köteles a felügyeleti hatóság vagy a fogyasztó kérésére ismertetni vagy dokumentálni a termékről szóló adatokat, amennyiben azokat nem lehet a terméken feltüntetni.
(3) Az importőr és a forgalmazó nem távolíthatja el vagy változtathatja meg a termék megjelölését, sem más, a gyártó által megadott adatot; az eladó nem távolíthatja el, takarhatja le vagy módosíthatja a termék megjelölését, sem mást, a gyártó, importőr vagy forgalmazó által feltüntetett adatot.
(4) Használt vagy átalakított termék, hibás termék vagy használati értékében más módon csökkent értékű termék eladása esetén az eladó köteles a fogyasztót e tényre előre figyelmeztetni. Az ilyen terméket az eladó köteles a többi terméktől elkülönítve árulni.
(5) A használt termék eladására arányos mértékben vonatkoznak az 1. bekezdés rendelkezései.
(6) Az egyes termékfajták anyagi összetétele jelölésének részleteit, a termék anyagi összetétele bevizsgálásának módjait, a termék csomagolását és a fogyasztóknak szánt termékekkel való bánásmódot a minisztérium általános érvényű jogszabályban írja elő.
(7) A 2. bekezdés szerinti kötelesség arányos mértékben vonatkozik a gyártóra, az importőrre és a forgalmazóra is.

13. §
Ha a 10.a – 12. §-ban feltüntetett információkat írásban bocsátják ki, azoknak az államnyelv kodifikált változatában17) kell lenniük. Más megjelölések párhuzamos alkalmazására, elsősorban grafikai szimbólumokra és piktogramokra, vagy más nyelvű megjelölésekre ez a kitétel nem vonatkozik. A fizikai és műszaki mértékegységeket a törvényes mértékegységekben18) kell feltüntetni.

14. §
Az eladó köteles tájékoztatni a fogyasztót az árult termék vagy kínált szolgáltatás áráról10) és köteles világosan megjelölni a terméket vagy szolgáltatást az árával, vagy a tájékoztatást az árról más módon nyilvánosságra hozni. Ha a termék vagy szolgáltatás megvételének feltétele egy másik termék vagy szolgáltatás megvásárlása, az eladó köteles tájékoztatni a fogyasztót ennek a másik terméknek vagy szolgáltatásnak az áráról is az árusított termék vagy kínált szolgáltatás árával együtt.

14.a §
A termék árának feltüntetése
(1) Az eladó köteles a terméken feltüntetni a vételárat vagy egységárat. Az egységárat nem kell feltüntetni, ha azonos a vételárral.
(2) Az 1. bekezdés szerinti megjelölés nem vonatkozik
a) a szolgáltatás részeként nyújtott termékre,
b) az árverési értékesítésre, valamint műtárgyak és régiségek értékesítésére.
(3) Az egységárat nem kell feltüntetni
a) legfeljebb 50 g vagy 50 ml névleges súlyú vagy névleges űrtartalmú terméken,
b) különböző fajtájú, de közös csomagolásban, egységes áron árult termékeken,
c) a terméken, mely nem bontható részeire a minősége vagy tulajdonságai megváltozása nélkül, és amelyre a hosszának, tömegének, űrtartalmának vagy területének feltüntetési kötelezettsége nem vonatkozik, vagy amelyen szokásosan nem szokták feltüntetni a hosszát, tömegét, űrtartalmát, területét,
d) sűrítmények és dietetikai élelmiszerek eladásakor, ha belőlük folyadék hozzáadásával készétel vagy részben kész étel készül.
(4) Az eladási árnak és az egységárnak jól elkülöníthetőnek és könnyen olvashatónak kell lennie.
(5) Ha az előre csomagolt termékek esetében a különleges jogszabályok18a) megkövetelik a tiszta tömeg vagy a kiszárítás utáni tiszta tömeg feltüntetését, az egységárat elegendő csak a kiszárítás utáni tiszta tömegre vonatkozóan feltüntetni.
(6) A fogyasztói kedvezménnyel értékesített termék esetében az eladó azt az egységárat tünteti fel, amelyet a fogyasztói kedvezmény nélkül számított ki.
(7) A tömegre árusított terméken csak az egységárat tüntetik fel.
(8) Ha reklámban18b) szerepel a termék vételára, az egységárát is meg kell jeleníteni.

15. §
(1) Az üzemegység megfelelő és tartósan jól látható helyén19) fel kell tüntetni
a) az eladó üzleti nevét és székhelycímét, vagy a természetes személy vállalkozási helyének címét,
b) az üzemegység tevékenységéért felelős személy utó- és családi nevét,
c) a fogyasztónak kijelölt félfogadási időt,
d) a szállásadó intézmény kategóriáját és osztályát,19a) ha szálláshelyről van szó.
(2) A reklamáció érvényesítéséhez szükséges adatok feltüntetésének kötelezettsége vonatkozik a termékértékesítésre és az üzemegységen kívül nyújtott szolgáltatásra is.
(3) Az eladó és alkalmazottai, akik kapcsolatba kerülnek a fogyasztóval az üzemegységben, kötelesek jelölést vagy öltözetet viselni, mely megkülönbözteti őket a fogyasztóktól; ez a kötelesség nem vonatkozik a piaci árusításra.20)
(4) Az üzemegység ideiglenes bezárása esetén az eladó köteles a helyen, ahol a félfogadási idő van kifüggesztve, feltüntetni a bezárás kezdetének és végének időpontját, mégpedig legkésőbb 24 órán belül az üzemegység ideiglenes bezárásától számítva olyan esetben, ha az üzemegység egy napnál hosszabb időre marad zárva. Az üzemegység felszámolásakor az eladó köteles legalább hét nappal az üzemegység felszámolása előtt tájékoztatni a fogyasztókat hirdetmény kifüggesztésével azon a helyen, ahol a félfogadási idő van kifüggesztve, arról, hogy hol és ki lesz köteles a vásárlókkal szembeni kötelezettségeket teljesíteni, elsősorban, hogy hol érvényesíti a fogyasztó a reklamációs jogát az egység bezárását követően, valamint az üzemegység bezárásának dátumát. Az eladó párhuzamosan a községet is tájékoztatja írásos formában, melynek területén az üzemegység található, ha a község e célból elektronikus közigazgatási szolgáltatást működtet,20a) az eladó a községet az elektronikus szolgáltatás útján is tájékoztathatja. A község felkérésre köteles ezeket az információkat a fogyasztóknak kiadni.

16. §
(1) Az eladó köteles a fogyasztónak a termék megvásárlásáról vagy a szolgáltatásnyújtásról bizonylatot kiadni, mely tartalmazza
a) az eladó üzleti nevét és székhelycímét, vagy a természetes személy vállalkozási helyének címét,
b) az üzemegység címét,
c) az eladás dátumát,
d) a termék nevét és mennyiségét vagy a szolgáltatás fajtáját,
e) az egyes termékek vagy szolgáltatások árát és az összesített árat, amit a fogyasztó kifizetett.
(2) Az utólagos leszállítással értékesített termék esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell a szállítmány átadásának helyszínét, dátumát és időpontját.
(3) Használt termék vagy átalakított termék, vagy hibás termék, illetve használati értékében más módon korlátozott termék értékesítése esetén ezeket a tényeket a bizonylatban világosan meg kell jelölni.
(4) Az 1. bekezdés szerinti kötelezettség nem vonatkozik arra az eladóra, aki a fogyasztónak növényi vagy állati eredetű terméket ad el saját termelői vagy tenyésztői tevékenységéből, vagy erdei terményeket ad el, ha külön jogszabály másként nem rendelkezik.21)

17. §
Az eladó köteles a terméket higiéniailag kifogástalan csomagolásban árulni vagy értékesítéskor a termék jellegének megfelelő csomagolásba csomagolni. Önkiszolgáló árusítás esetén köteles a fogyasztónak csomagolóanyagot biztosítani. A csomagolóanyag árát és a termék becsomagolásának költségét az eladó viseli.

18. §
(1) Az eladó köteles a fogyasztót teljeskörűen tájékoztatni a reklamáció feltételeiről és módjáról, beleértve azon adatokat is, hogy hol lehet érvényesíteni a reklamációt, és ki végezheti a garanciális javításokat. A reklamáció rendjét jól látható és a fogyasztó által elérhető helyen ki kell függeszteni.
(2) A fogyasztó az eladó bármelyik üzemegységében érvényesítheti a reklamációt, amelyben a kínált termékek vagy nyújtott szolgáltatások jellegéből fakadóan ez lehetséges, vagy a kijelölt személyeknél. A kijelölt személy a reklamációt csak a megjavított termék átadásával rendezheti, más esetben a reklamációt az eladónak továbbítja elintézés céljából.
(3) Az üzemegységben és a 2. bekezdés szerint kijelölt személynél a felfogadási idő alatt jelen kell lennie a reklamációk intézésével megbízott alkalmazottnak.
(4) Ha a fogyasztó reklamál, az eladó vagy az általa megbízott alkalmazott, vagy a kijelölt személy köteles a fogyasztót kioktatni általános érvényű jogszabályba foglalt jogairól;22) a fogyasztó ezt követő azon döntése alapján, hogy ezek közül melyik jogát érvényesíti, köteles azonnal meghatározni a reklamáció 2. § m) pontja szerinti intézésének módját, bonyolult esetekben legkésőbb 3 munkanapon belül a reklamáció benyújtásának napjától számítva, indokolt esetekben, főként ha a termék vagy szolgáltatás állapotát összetett műszaki vizsgálatnak kell alávetni, legkésőbb 30 napon belül a reklamáció benyújtásának napjától számítva. A reklamáció elintézési határidejének lejárta után a fogyasztónak jogában áll elállni a szerződéstől vagy joga van a terméket új termékre cseréltetni.
(5) Az eladó felkérésre köteles a felügyeleti hatóságnak bemutatni a reklamáció átvételi bizonylatának másolatát, az indokokat, melyek miatt azonnal nem lehetett dönteni a reklamáció intézési módjáról és azt nem lehet azonnal rendezni, a szakmai elbírálásra történt elküldési bizonylat vagy az ilyen eredmény másolatát, valamint a reklamáció elintézését igazoló irat másolatát.
(6) Ha a fogyasztó a reklamációt a vásárlástól számított első 12 hónapon belül érvényesíti, az eladó a reklamációt csak szakmai elbírálás alapján utasíthatja el; a szakvélemény eredményétől függetlenül nem lehet követelni a fogyasztótól a szakmai felülvizsgálattal és ehhez kapcsolódó más tevékenységekkel összefüggő költségek megtérítését. Az eladó köteles a fogyasztónak a reklamáció elintézését követő 14 napon belül kiadni a szakvélemény másolatát, mely alapján a reklamáció elutasítására sor került. Ez nem befolyásolja az eladó 9. bekezdés szerinti kötelességét.
(7) Ha a fogyasztó a reklamációt a vásárlástól számított 12 hónapon túl érvényesítette és az eladó elutasította azt, a reklamációt intéző személy köteles a reklamáció intézéséről kiállított dokumentumban feltüntetni, kinek küldheti el a fogyasztó szakmai felülvizsgálat céljából a terméket. Ha a terméket elküldik a kijelölt személynek szakmai felülvizsgálatra, a szakértői vizsgálat költségeit és minden más, ezzel összefüggő észszerű költséget az eladó visel függetlenül a szakértői vizsgálat eredményétől. Ha a fogyasztó a szakértői vizsgálat útján bizonyítja az eladó felelősségét a termék hibájáért, újabb reklamációt nyújthat be; a szakértő vizsgálat ideje alatt a reklamációs határidő nem telik. Az eladó köteles az újbóli reklamáció benyújtását követően 14 napon belül megtéríteni a fogyasztónak a szakvélemény beszerzésére fordított költségeit, valamint minden más, ezzel összefüggő észszerű költséget. Az újból benyújtott reklamáció nem utasítható el.
(8) Az eladó köteles a reklamáció érvényesítéséről bizonylatot kiadni a fogyasztónak. Ha a reklamációt távolsági kommunikációs eszközök22a) útján nyújtják be, az eladó köteles a reklamáció benyújtásáról kiállított bizonylatot a fogyasztónak azonnal kézbesíteni; ha a bizonylat azonnal nem kézbesíthető, köteles felesleges halogatás nélkül megtenni azt, legkésőbb azonban a reklamáció elintézésének bizonylatával együtt; nem kell bizonylatot kézbesíteni a reklamáció benyújtásáról, ha a fogyasztónak lehetősége van a reklamáció más formában történő érvényesítésére.
(9) Az eladó köteles legkésőbb a benyújtást követő 30 napon belül írásos igazolást kiadni a reklamáció elintézéséről.
(10) Az eladó köteles nyilvántartást vezetni a reklamációkról és kérésre bemutatni azt a felügyeletnek betekintés céljából. A reklamációk nyilvántartásának tartalmaznia kell a reklamáció benyújtásának dátumát, a reklamáció elintézésének dátumát és módját és a reklamáció benyújtásáról szóló dokumentum sorszámát.
(11) A 4 – 9. bekezdésbe foglalt kötelességek vonatkoznak a kijelölt személyre is, indokolt esetekben a kijelölt személy vagy az eladó által meghatalmazott személy által átvett reklamációt intézheti az eladó. A reklamáció elintézésének határidői ekkor sem változnak.
(12) A 4 – 10. bekezdésben lefektetett rendelkezéseket alkalmazzák a reklamációs ügyintézés során, ha különleges jogszabály22b) másként nem rendelkezik.
(13) A reklamáció elintézése nincs hatással a fogyasztó külön jogszabály szerinti22c) kártérítési igényére.

18.a §
A szakvélemény kellékei
(1) A szakvéleménynek tartalmaznia kell
a) a szakvizsgálatot végző személy azonosító adatait,
b) a vizsgált termék pontos beazonosítását,
c) a termék állapotának leírását,
d) a vizsgálat eredményét,
e) a szakvélemény elkészítésének dátumát.
(2) A szakvéleményt, mely nem tartalmazza az 1. bekezdés szerinti kellékeket, figyelmen kívül hagyják.

Közigazgatási hatóságok

19. §
(1) Fogyasztóvédelmi ügyekben közigazgatási hatóság:
a) a minisztérium,
b) a felügyeleti hatóság8) és egyéb, különleges jogszabály szerint22d) illetékes hatóság,
c) a község.
(2) A minisztérium fogyasztóvédelmi ügyekben
a) irányítja az államigazgatási eljárást,
b) kidolgozza és a Szlovák Köztársaság Kormánya elé terjeszti az állami fogyasztóvédelmi politika koncepcióját,
c) notifikációs (elfogadó/értesítő) hatóság az Európai Unió gyorsreagálású riasztórendszerében a fogyasztók biztonságát és egészségét komolyan és közvetlenül veszélyeztető nem élelmiszeripari termékek esetében,
d) értesíti a tagállamok illetékes hatóságait az Európai Unió jogilag kötelező érvényű szerződéses fogyasztóvédelmi irányelvei23) megsértése miatt beérkezett panaszokról,
e) tájékoztatja a fogyasztókat a jogaikról és kötelességeikről,
f) betölti a különleges jogszabály szerinti24) egységes együttműködő hatóság szerepét,
g) tájékoztatja az Európai Bizottságot
1. a hatóságokról, amelyek felelnek az Európai Unió jogilag kötelező érvényű szerződéses irányelveinek végrehajtásáért és a belpiac felügyeletéért,
2. a fogyasztóvédelem terén per indítására jogosult társulásokról/egyesületekről,
3. általános érvényű jogszabályok és intézkedések elfogadásáról a fogyasztóvédelem terén; ha az intézkedés veszélyes hamisítványt/utánzatot érint, a tájékoztatás tartalmazza a termék leírását és a döntés meghozásának okait,
h) irányítja és ellenőrzi a Szlovák Kereskedelmi Felügyeletet. 
(3) A fogyasztóvédelem határon átnyúló együttműködésben illetékes hatóságai különleges jogszabály24a) szerint járnak el saját kezdeményezésre vagy más indítvány alapján, miközben jogukban áll azt a feltárt törvénysértő tevékenységet24b) megtiltani, amelyet a személy, aki/amely a különleges jogszabályi előírások szerint24c) felügyeleti hatáskörük alá esik, elkövetett az Európai Unió tagállamának területén, és ami sérti vagy sértheti a fogyasztók közös érdekeit,24d) és kötelező érvényű utasításokat adhatnak ki a feltárt hiányosságok kiküszöbölése érdekében.
(4) Az illetékes hatóság a minisztérium felszólítására minden második évben összesített tájékoztatást küld a minisztériumnak az érintett hatóság külön jogszabály szerinti24a) elmúlt kétéves tevékenységéről; a tájékoztatás tartalmát a minisztérium a felszólításban határozza meg.
(5) Az illetékes hatóságok folyamatosan megküldik a minisztériumnak a tájékoztatást a különleges jogszabályban24a) rögzített hatásköreik változásairól és a felhatalmazott alkalmazottak24e) körében történt változásokról, valamint ezek elérhetőségeiről.

20. §
Felügyeleti hatóságok
(1) A jelen törvényben elrendelt kötelességek betartását a felügyeleti hatóságok ellenőrzik. Ha a felügyelő hatóság hatáskörét nem lehet meghatározni, az ellenőrzést és a felügyeletet az illetékes Szlovák Kereskedelmi Felügyelet látja el.
(2) A felügyeleti hatóság eljár olyan állam termékének vagy szolgáltatásának piaci bevezetése ellenőrzésekor, amely külön jogszabály értelmében25) nem tagállam.
(3) A felügyeleti hatóság köteles ellenőrizni a termék vagy szolgáltatás biztonságosságát, s e célból jogosult
a) megkérni a szükséges tájékoztatást a gyártótól, az eladótól, az importőrtől vagy forgalmazótól,
b) terméket vagy mintát venni a sorozattermékekből és megvizsgálni a biztonságosságukat,
c) elbírálni, hogy a piacra helyezett termék vagy szolgáltatás tartalmazza-e a figyelmeztetést azokra a kockázatokra, melyek a termék vagy szolgáltatás használata miatt keletkezhetnek,
d) időben és megfelelő módon tájékoztatni a személyeket, akik a termék vagy a szolgáltatás használata okozta kockázatnak ki lehetnek téve,
e) ideiglenesen megtiltani a termék vagy szolgáltatás piaci bevezetését, bemutatását, felkínálását vagy árusítását, ha komoly a gyanú, hogy a termék vagy a szolgáltatás nem biztonságos, mégpedig annyi időre, amennyi a szükséges bevizsgálásokhoz vagy a gyanú kivizsgálásához,
f) megtiltani a termék, a sorozattermék vagy szolgáltatás piaci bevezetését, bemutatását, felkínálását vagy árusítását, ha bebizonyosodott, hogy az nem biztonságos, és kísérő intézkedéseket bevezetni ezen tilalom betartatása érdekében,
g) elrendelni vagy megszervezni a termék, a sorozattermék vagy szolgáltatás piacról történő kivonását25a) vagy árusításának beszüntetését,25b) ha bebizonyosodott, hogy az nem biztonságos, de már piaci forgalomban van; ha szükséges, a megsemmisítésük is elrendelhető,
h) kötelező érvényű utasítást kiadni a feltárt hiányosságok kiküszöbölésére és a szükséges intézkedések végrehajtására, valamint meghatározni a határidőt a teljesítésükről szóló jelentés benyújtására,
i) a vámhatóság kérésére általános érvényű állásfoglalást25c) kiadni arról, hogy a behozott termék
1. helyes beszerelés, karbantartás és használat mellett súlyosan és közvetlenül veszélyezteti az egészséget és általában véve a biztonságot, a munkabiztonságot és -egészséget, a fogyasztó védelmét, a környezetet és a nyilvánosságot,
2. rendelkezik a különleges jogszabályban előírt kísérő dokumentumokkal, melyek összhangban állnak a termékek piacra helyezésének feltételeivel25d) és a különleges jogszabályban előírtakkal összhangban áll a megjelölésük, vagy
3. a megfelelő helyen van elhelyezve a CE jelölésük.25e)
(4) A felügyeleti hatóság a 3. bekezdés szerint járhat el a gyártóval, eladóval, importőrrel vagy forgalmazóval és azon személyekkel szemben, amelyek/akik a terméket vagy szolgáltatást mint tárgyak alkotóelemét szerzik meg, de minden más személlyel szemben is, ha arra szükség van a termékből eredő veszélyeket kiküszöbölő intézkedésekben való együttműködésben.
(5) A felügyeleti hatóság megtilthatja a szolgáltatás nyújtását, az árusított termék piaci bevezetését vagy árusítását, és elrendelheti a termék vagy szolgáltatás azonnali visszahívását a piacról, ha bebizonyosodik, hogy a megítélt vagy kimutatott termék- vagy szolgáltatásmegfelelési biztonsági követelmények4) ellenére a termék vagy a szolgáltatás nem biztonságos.
(6) A felügyeleti hatóság támogatja a gyártók, eladók, importőrök és forgalmazók önkéntes aktivitásait a termékek és szolgáltatások biztonságára vonatkozó kötelességek teljesítése terén, és amennyiben az alkalmas, kidolgozza a helyes gyakorlat elvrendszerét.
(7) A 3. bekezdés f) – g) pontjai és 4–5. bekezdései szerint kiadott felügyeleti hatósági döntések ellen írásban ellenvetést lehet benyújtani a döntés kiadásától számított öt munkanapon belül. Az ellenvetésnek halasztó hatálya nincs.
(8) Ha a felügyeleti hatóság nem fogadja el az ellenvetést teljes terjedelmében, köteles az írásos anyagokat öt munkanapon belül továbbitani az illetékes fellebbviteli hatóságnak.
(9) Az illetékes fellebbviteli hatóság köteles az ellenvetésekről az írásos anyag beérkezésétől számított 30 napon belül döntést hozni.
(10) A felügyeleti hatóság köteles nyilvánosságra hozni a jelen törvény értelmében kiadott jogerős döntéseit, beleértve a felügyeleti hatóság döntéseit felülvizsgáló jogerős bírósági határozatokat is. A felügyeleti hatóság köteles ügyelni arra, hogy a nyilvánosságra hozatal során a vállalkozók üzleti titkaik védelméhez való joga ne sérüljön. A nyilvánosságra hozatali kötelesség teljesül a határozat jogerőre lépését követő azonnali közzététellel a felügyeleti hatóság honlapján hat hónapos időszakra, és a jogerős döntések elérhetővé tételével a felügyeleti hatóság által meghatározott testületeknél.
(11) A felügyeleti hatóság a 10. bekezdés szerint közzétett határozatokban a tényállás leírásán kívül feltünteti
a) a természetes személy utó- és családi nevét, vállalkozása helyszínét és azonosítószámát, vagy
b) a jogi személy üzleti megnevezését vagy nevét, székhelyét és azonosítószámát.
(12) A fogyasztónak vagy az őt képviselő egyesületnek joga van betekinteni az iratokba a döntést kiadó felügyeleti hatóság székhelyén, jogában áll az iratokból kivonatot vagy másolatot készíteni. A másolatok készítésével kapcsolatos költségeket a fogyasztó vagy az egyesület viseli.
(13) A felügyeleti hatóság intézi a fogyasztói panaszokat, melyeket szabálysértésként vizsgál ki, ha a fogyasztót kár éri minőség, mennyiség vagy árutömeg terén elkövetett csalás miatt, vagy a nyújtott teljesítés fajtájában, minőségében és mennyiségében, vagy ha a fogyasztót termékek, munkák vagy szolgáltatások piaci bevezetése miatt éri kár, vagy ha eltitkolják előtte ezeknek az alapvető hibáit.
(14) A felügyeleti hatóság a biztonságosság védelme terén
a) létrehozza és rendszeresen frissíti az ágazati felügyeleti programokat a termékek kategóriái vagy kockázatai szerint; a felügyelet tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja a minisztériumot,
b) figyelemmel kíséri és időszerűsíti termékek biztonságával kapcsolatos a tudományos és műszaki ismereteket,
c) a minisztériummal együttműködve rendszeresen kiértékeli az ellenőrző tevékenységek működését és hatékonyságát.
(15) A 7 – 14. bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak a Szlovák Nemzeti Bank tevékenységére, mely különleges jogszabályok25ea) szerint jár el.

20.a §
(1) A felügyeleti hatóság határozatban rendeli el az eladónak vagy a 9.a § szerinti személynek a feltárt hiányosságok kiküszöbölését és a jogellenes cselekvéstől való tartózkodást.
(2) A felügyeleti hatóság határozatban legfeljebb három évre megtilthatja az eladónak a termékek árusítását vagy a szolgáltatásnyújtást a fogyasztóknak, ha az eladó a legutóbbi jogerős, a fogyasztók kollektív érdekeinek megsértéséért büntetést kiszabó határozat napjától számított 12 hónapon belül ismételten ilyen cselekményt követ el.

21. §
Óvintézkedés
(1) Ha az eladó vagy a 9.a § szerinti személy megsérti a fogyasztók kollektív érdekeit, az egyesület óvintézkedés kiadására nyújthat be javaslatot a felügyeleti hatóságnak. E javaslatnak tartalmaznia kell a cselekmény leírását, mellyel az egyesület szerint sérülnek a fogyasztók kollektív érdekei, a döntő tények leírását, melyek az óvintézkedés kiadását indokolják, valamint az indoklást, hogy miért sürgős az ügy és miért van szükség a fogyasztók kollektív érdekeit sértő gyakorlat azonnali kiküszöbölésére. Óvintézkedés elrendelését kérő javaslat csak akkor nyújtható be, ha a fogyasztók kollektív érdekeit megsértő eladó vagy 9.a § szerinti személy az egyesület írásbeli – az előző mondat szerinti óvintézkedés kiadására tett javaslatba foglaltakkal megegyező tartalmú –, a jogsértő cselekvés megszüntetésére való felszólításának kézbesítési napjától számított két héten belül sem hagy fel a fogyasztók kollektív érdekeinek megsértésével.
(2) Ha a felügyeleti hatóság szembesül a fogyasztói jogok megsértésének gyanújával, mely kollektív fogyasztói érdekek megkárosítására utal, óvintézkedést rendelhet el, melyben elrendeli az eladónak vagy a 9.a § szerinti személynek, hogy tartózkodjon a fogyasztói jogok megsértésétől és közigazgatási eljárást indít a jelen törvény vagy különleges jogszabály25f) megsértése miatt. Az óvintézkedést a felügyeleti hatóság írásban közli azzal, aki ellen irányul, és feltünteti benne azokat a tényeket, amelyek az óvintézkedés kiadásához vezettek.
(3) Az óvintézkedés ellen három napon belül írásos ellenvetés nyújtható be. Az ellenvetésnek halasztó hatálya nincs. Az ellenvetésről az óvintézkedést kiadó felügyeleti hatóság felettes szerve dönt, az ellenvetés kézhez vételétől számított öt napon belül úgy, hogy vagy elutasítja az ellenvetést és helyben hagyja az óvintézkedést, vagy az óvintézkedést megsemmisíti. A felettes szerv döntése ellen jogorvoslattal élni nem lehet.
(4) Az óvintézkedés megszűnik
a) azon idő leteltével, amelyre kibocsátották,
b) a felügyeleti hatóság döntésének jogerőre emelkedésével a jelen törvény vagy külön jogszabály25f) megsértése miatt lefolytatott közigazgatási eljárásban, melyet a 2. bekezdés szerinti óvintézkedés kiadásával kapcsolatban indítottak,
c) az óvintézkedés megszüntetésével.
(5) A felügyeleti hatóság azonnali hatállyal megszünteti az óvintézkedést, ha annak a kiadást indokló okai megszűntek.
(6) A 2– 5. bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak a Szlovák Nemzeti Bankra, mely különleges jogszabály25ea) szerint jár el.

22. §
A község
(1) A község
a) hagyja jóvá a piac működési rendjét,
b) felügyeletet gyakorol a jelen törvénybe foglalt kötelességek piacon vagy árusítóhelyeken történő betartása felett,
c) kivizsgálja a jelen törvényt megsértő eseteket a piacokon és árusítóhelyeken folyó termékértesítésben.
(2) A községre a piacokon és árusítóhelyeken kifejtett tevékenysége során a fogyasztóvédelem érdekében a 20. § rendelkezései vonatkoznak arányos mértékben.

23. §
Szabálysértések
(1) Szabálysértést az követ el, aki megsérti a fogyasztói jogokat azáltal, hogy megsérti a jelen törvényt vagy a különleges fogyasztóvédelmi jogszabályokat.26)
(2) Az 1. bekezdés szerinti szabálysértésért 10 000 Sk-ig terjedő pénzbírság szabható ki.
(3) A szabálysértésekre és azok kivizsgálására az altalános szabálysértési eljárás előírásai27) vonatkoznak.
(4) A község által kivetett szabálysértési bírságokból befolyó bevétel a községi költségvetés bevétele.
(5) Az 1 – 4. bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak a Szlovák Nemzeti Bankra, mely különleges jogszabály25ea) szerint jár el.

24. §
Bírságok
(1) A jelen törvényben és az Európai Unió kötelező érvényű fogyasztóvédelmi jogi előírásaiban28) meghatározott kötelességek megsértéséért a felügyeleti hatóság a gyártóra, eladóra, importőrre, forgalmazóra vagy a 9.a § vagy 26. § szerinti személyre 66 400 euróig terjedő bírságot vet ki; a kötelességek 12 hónapon belüli ismételt megsértéséért 166 000 euróig terjedő bírságot szab ki.
(2) A felügyeleti hatóság a gyártóra, eladóra, importőrre, forgalmazóra vagy a 26. § szerinti személyre, mely az egészségkárosodást vagy élet sérelmét okozó terméket gyártotta, eladta, behozta, forgalmazta, 332 000 euróig terjedő bírságot szab ki. Ugyanekkora bírsággal sújtja azt, aki ilyen sérelmet okozott hibás szolgáltatás nyújtásával. Nem róható ki bírság arra a személyre, aki/mely bizonyítja, hogy a sérelmet nem akadályozhatta volna akkor sem, ha minden tőle elvárhatót megtett volna.
(3) A gyártóra, eladóra, importőrre, forgalmazóra vagy a 9.a § vagy 26. § szerinti személyre, mely meghiúsítja, megakadályozza vagy más módon nehezíti a felügyelet gyakorlását, esetleg nem teljesíti a 20. § 3. bek. h) pontja szerinti kötelező utasítást, a felügyeleti hatóság rendészeti bírságot szab ki 1 660 euróig terjedő összegben, s ezt ismételten is megteheti.
(4) Az 1. bekezdés szerinti bírság nem vethető ki, ha külön jogszabály szerinti bírságot vetettek ki vagy ha a 2. bekezdés értelmében vethető ki bírság.
(5) A bírság összegének meghatározásakor figyelembe veszik a jogellenes cselekmény jellegét, a kötelességszegés súlyosságát, az elkövetés módját és a kötelességszegés következményeit.
(6) Az 1 – 3. bekezdés szerint kivetett bírságokból származó bevétel az állami költségvetés bevétele.
(7) A bírságolási eljárás   12 hónapon belül azt a napot követően indulhat meg, amikor a felügyeleti hatóság a jelen törvény szerinti kötelesség megsértéséről tudomást szerzett, legkésőbb három éven belül az 1. és 3. bekezdés szerinti esetekben és tíz éven belül a 2. bekezdés szerinti esetekben azon naptól számítva, amikor a kötelességszegés megtörtént. Bírság legkésőbb négy éven belül szabható ki azon naptól számítva, amikor a kötelességszegés megtörtént.
(8) A felügyelet 3. bekezdés szerinti tevékenységének ismételt meghiúsítása, megakadályozása vagy más módon való megnehezítése súlyos kötelességszegésnek minősül.28a)
(9) Az 1 – 8. bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak a Szlovák Nemzeti Bankra, mely különleges jogszabály25ea) szerint jár el.

25. §
A társulás/egyesület
(1) A társulás/egyesület óvintézkedés kiadására tehet javaslatot a 21. § 1. bek. szerint a felügyletnek vagy bírósági eljárást kezdeményezhet a fogyasztók jogainak védelme érdekében, beleértve a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét is, vagy résztvevője lehet az eljárásnak, 
a) amennyiben az ilyen célok tevékenységének fő tartalmát képezik, vagy
b) ha szerepelnek az Európai Bizottság által vezetett jogosult személyek jegyzékében (a továbbiakban csak „jogosult személyek jegyzéke”), anélkül, hogy sérülne a bíróság felülvizsgálati joga, hogy ez a személy jogosult-e az adott esetben eljárást kezdeményezni.
(2) Az 1. bekezdés szerinti társulás/egyesület felhatalmazás alapján képviselheti a fogyasztót az eljárásokban az állami hatóságok előtt jogainak érvényesítése ügyében, beleértve a fogyasztói jog megsértéséből fakadó sérelemért járó jóvátételt.
(3) A jogosult személyek jegyzékébe történő felvétel kérelmét a társulás/egyesület a minisztériumnak nyújtja be, amely megvizsgálja, hogy teljesíti-e az alábbi feltételeket:
a) a törvénnyel összhangban hozták létre,
b) legalább két éve aktívan dolgozik a fogyasztóvédelem területén,
c) független és nonprofit társulás/egyesület,
d) az állammal szembeni minden kötelezettsége rendezett.
(4) A 3. bekezdés szerinti feltételeket teljesítő társulást/egyesületet a minisztérium felterjeszti az Európai Bizottságnak a jogosult személyek jegyzékébe történő besorolás céljából.
(5) A társulás/egyesült jogosult a fogyasztó és az eladó egyetértésével közvetíteni a fogyasztó és eladó közti viták megoldásában reklamációk intézése esetén.
(6) A minisztérium támogatja a társulást/egyesületet, ha tevékenysége során célja
a) a fogyasztó jogainak a védelme a bíróságon,
b) a közvetítés a fogyasztó és eladó közti viták megoldásában reklamációk intézése esetén,
c) a segítségnyújtás a fogyasztó gazdasági érdekeinek és jogainak érvényesítésében közvélemény-kutatások végzésével, beleértve a fogyasztói problémák kutatását és a fogyasztói érdekérvényesítés értékelését,
d) a fogyasztói szerződések általános feltételrendszereinek nyomon követése,
e) tárgyalások és tevékenységek kezdeményezése a törvényi szabályozás fogyasztói jogok érdekében történő módosításáért,
f) a fogyasztóvédelmi politika jogrendbe emelésének és gyakorlati alkalmazásának nyomon követése,
g) a fogyasztóvédelmi politikával, a termékek vizsgálatával és más egyesületek tapasztalataival foglalkozó időszakos kiadványok és publikációk megjelentetése,
h) konzultációs irodák működtetése, melyek a fogyasztóknak tájékoztatást és tanácsokat adnak,
i) fogyasztóvédelmi oktatások szervezése.

26. §
A fogyasztó védelme jogosulatlan vállalkozással szemben
A gyártó, az eladó, az importőr vagy forgalmazó kötelességei vonatkoznak azokra a személyekre is, amelyek a 2. § b) – e) pontjába foglalt tevékenységeket vállalkozói jogosítvány nélkül végzik.

26.a §
(1) Állandó hatóságként létrehozásra kerül egy bizottság (a továbbiakban csak „bizottság”) a fogyasztói szerződés feltételek1) és az eladók tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatának elbírálására. A bizottság jogosult az eladótól kikérni az általános szerződéses feltételeket, melyekről a fogyasztóval megegyezett, az eladó az ilyen kérésnek köteles eleget tenni.
(2) Törvénysértést vagy más általános érvényű jogszabály megsértését észlelve a bizottság jogosult indítványt benyújtani az illetékes állami hatóságoknak, és a társuláshoz/egyesülethez fordulva kezdeményezheti a fogyasztói jogok érvényesítésének megindítását az illetékes állami hatóságnál.
(3) A bizottság összetételének, döntéshozatali módjának, munkaszervezésének és eljárásrendjének részleteit általános érvényű jogi előírás határozza meg, melyet a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma bocsát ki.

27. §
A közigazgatási rendtartáshoz való igazodás
A jelen törvény szerinti eljárásokra a közigazgatási eljárásra vonatkozó általános előírások29) vonatkoznak a 20. § e) – h) pontja és a 21. § és 26.a § kivételével, ha különleges törvény30) másként nem rendelkezik.

Zárórendelkezések

28. §
Jelen törvénnyel a jogrendben átvételre kerülnek az Európai Unió jogilag kötelező érvényű, a 2. sz. mellékletben feltüntetett irányelvei.

29. §
Átmeneti rendelkezések
A 2007. június 30-a előtt megkezdett eljárásokat az eddig hatályos előírások szerint folytatják le.

29.a §
Átmeneti rendelkezések a 2010. március 1-től hatályos módosításokhoz
A 40. § 10. bekezdésének rendelkezését alkalmazzák azon ügyekben, melyekben a bíróság 2010. február 28-át követően elrendeli a tisztességtelen kereskedelmi feltételek használatától való tartózkodást.

29.b §
Átmeneti rendelkezések a 2014. május 1-től hatályos módosításokhoz
Az 5.a § 1. bek. b) pontja és 2 – 4. bekezdése szabályozza a 2014. május 1-je előtt keletkezett jogviszonyokat is; e jogviszonyok keletkezését és a belőlük fakadó igényeket is, melyek 2014. május 1-je előtt keletkeztek, azonban a 2014. április 30-áig hatályos előírások szerint ítélik meg.

29.c §
Átmeneti rendelkezések a 2014. június 13-ától hatályos módosításokhoz
A 4.a § 1–3. bekezdése szabályozza a 2014. június 13-a előtt keletkezett jogviszonyokat is; e jogviszonyok keletkezését és a belőlük fakadó igényeket is, melyek 2014. június 13-a előtt keletkeztek, azonban a 2014. június 12-éig hatályos előírások szerint ítélik meg.

29.d §
Átmeneti rendelkezések a 2015. január 1-től hatályos módosításokhoz
(1) A Szlovák Kereskedelmi Felügyelet által 2015. január 1-je előtt megkezdett, de be nem fejezett, a pénzügyi fogyasztóvédelem31) terén indult vizsgálat és ellenőrzés a 2014. december 31-éig hatályos törvény szerint kerül befejezésre. Az ilyen vizsgálat és ellenőrzés során 2015. január 1-je előtt bekövetkezett cselekmények jogkövetkezményei hatályban maradnak.
(2) A Szlovák Kereskedelmi Felügyelet által 2015. január 1-je előtt megkezdett, de jogerősen be nem fejezett, a pénzügyi fogyasztóvédelem terén indult vizsgálat és ellenőrzés a 2014. december 31-éig hatályos törvény szerint kerül befejezésre. Az ilyen vizsgálat és ellenőrzés során 2015. január 1-je előtt bekövetkezett cselekmények jogkövetkezményei hatályban maradnak.

30. §
Megszüntető rendelkezések
Megszűnik:
a Tt. 634/1992. sz., fogyasztóvédelmi törvénye a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa Tt. 220/1996. sz. Törvénye értelmében, a Tt. 137/1998. sz. törvénye, a Tt. 310/1999. sz. törvénye, a Tt. 128/2002. sz. törvénye, a Tt. 414/2002. sz. törvénye, a Tt. 529/2002. sz. törvénye, a Tt. 469/2003. sz. törvénye, a Tt. 365/2004. sz. törvénye, a Tt. 451/2004. sz. törvénye, a Tt. 616/2004. sz. törvénye, a Tt. 118/2006. sz. törvénye és a Tt. 264/2006. sz. törvénye.

30.a §
Megszűnik a Szlovák Köztársaság Kormányának Tt. 387/2007. sz. rendelete a termékek ármegjelöléséről.

30.b §
Megszűnik a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának Tt. 370/2008. sz. hirdetménye a a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának Tt. 284/2009. sz. hirdetménye értelmében, mely meghatározza a textiltermékek anyagösszetétele jelölésének részleteit, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának Tt. 53/2010. sz. hirdetménye és a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának Tt. 85/2012. sz. hirdetménye.


III. cikkely
A jelen törvény 2007. július 1-jén lép hatályba.

Ivan Gašparovič s. k.
Pavol Paška s. k.
Robert Fico s. k.


1) A Kereskedelmi törvénykönyv 52 – 54. §-a
2) A Kereskedelmi törvénykönyv 2. § 1. bek.
2a) Például a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 138/1992. sz. törvénye a hiteles építőművészekről és építészmérnökökről a későbbi módosítások szerint, a Tt. 586/2003. sz. törvénye az ügyvédi hivatásról és a Tt. 455/1991. sz. iparűzési törvénye (ipartörvény) módosításáról a későbbi előírások és módosulások értelmében
3) A Tt. 264/1999. sz. törvénye a termékek műszaki követelményeiről és a megfelelőség megítéléséről és egyes más törvények módosításáról, 2. § 1. bek. d) pontja a későbbi módosítások értelmében
4) A Tt. 264/1999. sz. törvénye,
a Tt. 90/1998. sz. törvénye az építőipari termékekről a későbbi módosítások szerint
5) Például a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 78/1992. sz. törvénye az adótanácsadókról és az Adótanácsadók Szlovák Kamarájáról a későbbi előírások értelmében, a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 323/1992. sz. törvénye a közjegyzőkről és a közjegyzői tevékenységről (Közjegyzőségi rendtartás) a későbbi előírások értelmében, a Tt. 586/2003. sz. törvénye az ügyvédi hivatásról és a Tt. 455/1991. sz. iparűzési törvényének (ipartörvény) változásairól és kiegészítéséről a későbbi előírások szerint, a Tt. 344/2004. sz.törvénye a szabadalmi képviselőkről, a Tt. 444/2002. sz., az ipari formatervezésről és Tt. 55/1197. sz., a védjegyekről szóló törvénye a Tt. 577/2001. sz. és 14/2004. sz. törvénye megfogalmazásában, a Tt. 382/2004. sz. törvénye a szakértőkről, hiteles tolmácsokról és fordítókról és egyes más törvénymódosításokról és kiegészítésekről a Tt. 93/2006. sz. törvénye értelmében
6) A Tt. 382/2004. sz. törvénye a későbbi módosítások szerint
7) A Tt. 264/1999. sz. törvénye 11. §-ának 1. bek., 2. §-ának 1. bek. f) pontja és 22. §-ának 4. bek.
a Tt. 90/1998. sz. törvényének 15. §-a a későbbi előírások szerint
7a) A Kereskedelmi törvénykönyv 625. §-a
8) Például a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa Tt. 152/1995. sz. élelmiszertörvényének 21. § b) – d) pontja a későbbi módosítások szerint, a Tt. 142/2000. sz. mérésügyi-bevizsgálási törvényének 30. §-a, a Tt. 128/2002. sz., a belpiac fogyasztóvédelmi célzatú állami ellenőrzéséről és egyes más törvényi módosításokról és változásokról szóló törvénye 3. §-a a Tt. 425/2004. sz. törvénye megfogalmazásában, a Tt. 251/2012. sz. energetikai törvénye és más törvénymódosítások 88. §-ának 1. bek., a Tt. 747/2004. sz., a pénzpiaci felügyeletről és más törvényi változásokról szóló törvényének 1. § 2. bek.-e, a Tt. 39/2007. sz., az állategészségügyi gondoskodásról szóló törvénye 4. §-a 1. bek. b) és c) pontja a Tt. 342/2011. sz. törvénye megfogalmazásában, a Tt. 355/2007. sz., a közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről és más törvénymódosításokról szóló törvénye 3. § 1. bek. b) és c) pontja, a Tt. 351/2011. sz., az elektronikus kommunikációról szóló törvénye 6. § 1. bek. b) pontja, a Tt. 362/2001. sz., a gyógyszerekről és gyógyászati segédeszközökről és más törvénymódosításokról szóló törvénye 127. § a) és c) pontja
9) A Tt. 391/2015. sz., a fogyasztói viták alternatív megoldásáról és egyes törvénykiegészítésekről szóló törvénye
10) Például a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 18/1996. sz. ártörvénye a későbbi előírások értelmében, a Tt. 276/2001. sz., a hálózati ágazatok szabályozásáról és egyes más törvények változásairól és kiegészítéséről szóló törvénye a későbbi módosítások szerint
11) Például a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 152/1995. sz. törvénye 10. és 11. §-a a későbbi módosítások szerint, a Szlovák Köztársaság Földművelésügyi és Egészségügyi Minisztériumának 981/1996-100. sz., 1996. május 20-án kelt rendelete, mely tartalmazza a Szlovák Köztársaság Élelmiszerkódexének első részét, valamint második részének első, második és harmadik cikkelyét (a Tt. 195/1996. sz. értesítője)
11a) A Tt. 365/2004. sz., a némely területeken foganatosított egyenlő bánásmódról és megkülönböztetés elleni védelemről és más törvénymódosításról szóló törvény (antidiszkriminációs törvény) a későbbi módosítások értelmében
12) Például a Tt. 190/2003. sz., a lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvénye és más törvényi változások és módosítások
12a) A Polgári törvénykönyv 53.a §-a
12b) A Polgári törvénykönyv 53.a §-a
12c) A Tt. 455/1991. sz. törvényének 58. §-a a későbbi módosítások szerint
12ca) A Tt. 102/2014. sz., a távkapcsolattal megkötött fogyasztói vagy szolgáltatási szerződések vagy az eladó üzemegységein kívül megkötött szerződések terén érvényes fogyasztóvédelemről szóló törvénye és más törvénymódosítások 2. § 7. bekezdése
12cb) A Tt. 492/2009. sz., a fizetési szolgáltatásokról és más törvényi változásokról szóló törvénye 2. §-ának 19. bek.
12cc) A Tt. 492/2009. sz. törvénye 2. §-ának 3. bek. a későbbi módosítások értelmében
12cd) A Polgári törvénykönyv 551. §-a
12ce) A Tt. 191/1950. sz. Váltó- és csekktörvénye a későbbi módosítások szerint
12d) A Tt. 264/1999. sz. törvénye 2. §-ának 1. bek. l) pontja a későbbi módosítások szerint
13) A Tt. 16/2004. sz., a Szlovák Televízióról szóló törvénye 5. § 1. bek. l) pontja a Tt. 220/2007. sz. törvénye megfogalmazásában
A Tt. 619/2003. sz., a Szlovák Rádióról szóló törvénye 5. § 1. bek. j) pontja
14) A Polgári törvénykönyv 623. §-a
15) Például a Polgári törvénykönyv, a Tt. 108/2000. sz., a házaló ügynöki és postázó értékesítés terén érvényes fogyasztóvédelemről szóló törvény a későbbi módosítások értelmében, a Tt. 147/2001. sz. reklámtörvénye és más törvénymódosítások a későbbi módosítások értelmében, a Tt. 258/2001. sz. fogyasztói hitelekről szóló törvénye és a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 71/1986. sz., a Szlovák Kereskedelmi felügyelőségről szóló törvényének kiegészítése és módosítása a későbbi módosítások értelmében a Tt. 264/2006. sz. törvény megfogalmazásában, a Tt. 22/2004. sz., az elektronikus kereskedelemről szóló törvénye és a Tt. 128/2002. sz., a belpiac fogyasztóvédelmi célú állami ellenőrzéséről szóló törvény és a Tt. 284/2002. sz. törvényének  kiegészítése és módosítása a Tt. 160/2005. sz. törvényének megfogalmazása szerint, a Tt. 266/2005. sz. fogyasztóvédelmi törvénye a távkapcsolatban nyújtott pénzügyi szolgáltatások terén és egyes más törvénymódosítások
15a) A Polgári törvénykönyv 622. és 623. §-a
15b) A Polgári törvénykönyv 502. §-a
15c) Például a Tt. 483/2001. sz. banktörvénye és egyes más törvényi változások és módosítások a későbbi módosítások szerint, a Tt.594/2003. sz. törvénye a kollektív befektetésekről és egyes más törvényi változások és módosítások a későbbi módosítások szerint, a Tt. 43/2004. sz. törvénye az öregségi nyugdíjtakarékosságról és egyes más törvényi változások és módosítások a későbbi módosítások szerint, a Tt. 129/2010. sz. törvénye a fogyasztási hitelekről és más hitelekről és fogyasztói kölcsönökről és egyes más törvényi változások és módosítások a későbbi módosítások szerint, a Tt. 351/2011. sz. törvénye az elektronikus kommunikációról a későbbi előírások értelmében, a Tt. 251/2012. sz. törvénye a későbbi előírások értelmében
16) Például a Tt. 264/1999. sz. törvénye
17) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 270/1995. sz., a Szlovák Köztársaság államnyelvéről szóló törvénye a későbbi előírások szerint
18) A Tt. 142/2000. sz. törvényének 3. §-a
18a) Például a Szlovák Köztársaság Szabványügyi, Méréstani és Bevizsgálási Hivatalának Tt. 207/2000. sz. hirdetménye a fogyasztói kiszerelések jelöléséről a későbbi előírások szerint
18b) A Tt. 147/2001. sz. reklámtörvénye és más törvénymódosítások a későbbi módosítások értelmében
18c) A Tt. 18/1996. sz. törvényének 13. §-a
19) A Tt. 455/1991. sz. törvényének 17. §-a a későbbi módosítások szerint
19a) A Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának Tt. 419/2001. sz. hirdetménye, mely szabályozza a szálláshelyek kategorizálását és besorolási osztályozásának kritériumait.
20) A Tt. 178/1998. sz. törvényének 2. § 1. bek. a) pontja a Tt. 524/2005. sz. törvénye értelmében.
20a) A Tt. 275/2006. sz., a közigazgatás informatikai rendszereiről szóló törvénye 2. § 1. bek. s) pontja a Tt. 273/2015. sz. törvényének megfogalmazásában
21) A Tt. 455/1991. sz. törvényének 3. §-a a későbbi módosítások szerint
22) A Polgári törvénykönyv 622. és 623. §-a
22a) A Tt. 108/2000. sz. törvényének 9. §-a a későbbi módosítások szerint
22b) Például a Tt. 610/2003. sz., az elektronikus kommunikációról szóló törvényének 44. §-a, a Tt. 510/2002. sz., a fizetési kapcsolatokról szóló törvénye és más törvénymódosítások 66. §-a a Tt. 604/2003. sz. törvény megfogalmazásában, A Tt. 170/2018. sz., a társasutakról, az idegenforgalmi komplex szolgáltatásokról, az idegenforgalomi vállalkozások egyes feltételeiről és más törvénymódosításokról szóló törvényének 22. §-a, a Tt. 442/2002. sz., a közvízvezetékekről és csatornahálózatokról szóló törvényének 30. §-a és a Tt. 276/2001. sz., a hálózati ágazatok szabályozásáról szóló törvényének kiegészítése és módosítása a későbbi előírások értelmében
22c) A Tt. 294/1999. sz. törvénye a hibás termék által okozott kárért viselt felelősségről a Tt. 451/2004. sz. törvénye megfogalmazásában
22d) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 152/2000. sz. törvényének 21. § b) – d) pontja a későbbi módosítások szerint
a Tt. 308/2000. sz., a műsorszórásról és műsorterjesztésről szóló törvényének 4. §-a és a Tt. 195/2000. sz. távközlési törvénye a későbbi előírások szerint
a Tt. 128/2002. sz. törvénye 3. §-a a Tt. 451/2004. sz. törvénye megfogalmazásában
a Tt. 747/2004. sz. törvénye 1. §-ának 2. bek.
a Tt. 39/2007. sz. törvénye 4. § 1. bek. b) és c) pontja a Tt. 342/2011. törvénye megfogalmazásában
a Tt. 355/2007. sz. törvénye 3. § 1. bek. b) és c) pontja
a Tt. 351/2011. sz. törvénye 6. § 1. bek. b) pontja
a Tt. 362/2011. sz. törvénye 127. § a) és c) pontja
23) Az Európai Parlament és Tanács (EK) 1107/2006. sz., 2006. július 5-én kelt irányelve az egészségkárosult és mozgássérült személyek légi közlekedési eszközön gyakorolható jogairól (HK EU L 204, 2006. 7. 26.)
24) Az Európai Parlament és Tanács (EK) 2006/2004. sz., 2004. október 27-én kelt irányelve a felelős nemzeti hatóságok fogyasztóvédelmi jogszabályok kikényszerítése terén való együttműködéséről („fogyasztóvédelmi együttműködési irányelv”) (HK EU L 364, 2004. 12. 9) a hatályos változatban
24a) Az Európai Parlament és Tanács (EK) 2006/2004. sz. irányelve a hatályos változatban
24b) Az Európai Parlament és Tanács (EK) 2006/2004. sz. irányelve 3. cikkelyének b) pontja a hatályos változatban
24c) A Tt. 147/2001. sz. törvénye
a Tt. 258/2001. sz. törvénye a későbbi módosítások szerint
a Tt. 170/2018. sz. törvénye
a Tt. 22/2004. sz. törvénye a Tt. 160/2005. sz. törvényének megfogalmazásában
a Tt. 266/2005. sz., a fogyasztók védelmét a távkapcsolatban nyújtott pénzügyi szolgáltatások során szabályozó törvénye és egyes más törvényi változások
Az Európai Parlament és Tanács (EK) 261/2004. sz., 2004. február 11-én kelt irányelve, mely meghatározza a közös kárpótlási és segítségnyújtási szabályokat az utasok repülőgépbe történő felszállásának elutasítása esetére, járatok törlése vagy jelentős késése esetére és amely megszünteti a 295/91. sz. (EGK) rendeletet (A HK rendkívüli kiadása EU, 7. fejezet 8. kötet; HK EU L 46, 2004. 2. 17.)
a Tt. 140/1998. sz. törvénye
a Tt. 308/2000. sz. törvénye a későbbi módosítások szerint
a Polgári törvénykönyv 52 – 62. §
24d) Az Európai Parlament és Tanács (EK) 2006/2004. sz. irányelve 3. cikkelyének k) pontja a hatályos változatban
24e) Az Európai Parlament és Tanács (EK) 2006/2004. sz. irányelve 3. cikkelyének e) pontja a hatályos változatban
25) Az Európai Parlament és Tanács (EK) 339/93. sz., 1993. február 8-án kelt irányelve a harmadik országokból behozott termékek megegyezőségi bevizsgálásáról a termékbiztonsági előírások terén (A HK rendkívüli kiadása EU, 13. fejezet 12. kötet; HK EU L 40, 1993. 2. 17.) a hatályos formában
25a) A Szlovák Köztársaság Kormányának Tt. 404/2007. sz. rendelete az általános termékbiztonsági követelményekről, 2. § d) pontja
25b) A Szlovák Köztársaság Kormányának Tt. 404/2007. sz. rendelete 2. § c) pontja
25c) A Tt. 199/2004. sz. vámtörvénye és más törvénymódosítások, 5. § a későbbi módosítások szerint
25d) Például az Európai Parlament és Tanács (EK) 1275/2008. sz., 2008. december 17-én kelt irányelve, mely végrehajtja az Európai parlament és Tanács 2005/32/ES irányelvét az elektromos és elektronikus háztartási berendezések és irodai berendezések ökodesingjére vonatkozó követelményeket a készenléti és nyugalmi elektromos energiafogyasztással kapcsolatosan (HK EU L 339, 2008. 12. 18.) a hatályos formában
25e) A Tt. 264/1999. sz. törvényének 21. §-a a későbbi módosítások szerint
25ea)A Tt. 747/2004. sz. törvénye a későbbi módosítás szerint
25f) A Polgári törvénykönyv 52–54., 612–627. és 741.a–741.k §-a
a Tt. 108/2000. sz. törvényének 6–13. §-a a későbbi módosítás szerint
a Tt. 170/2018. sz. törvénye
a Tt. 22/2004. sz. törvényének 4–6. §-a a Tt. 166/2005. sz. törvénye megfogalmazásában
a Tt. 266/2005. sz. törvényének 3., 4., 6–8. §-a a későbbi módosítás szerint
a Tt. 129/2010. sz., a fogyasztási hitelekről és más hitelekről és fogyasztói kölcsönökről szóló törvényének 3–5., 7–10., 12., 16–19., 21. és 22. §-a, és más törvénymódosításoknak a törvénye a Tt. 394/2011. sz. törvénye megfogalmazásában
a Tt. 136/2010. sz., a belpiaci szolgáltatásokról szóló törvénye 6., 9., 10. és 13. § és más törvénymódosítások
a Tt. 161/2011. sz., az egyes idegenforgalmi szolgáltatásoknál alkalmazott fogyasztóvédelem törvénye, 3-5., 7. és 8. §
a Tt. 362/2011. sz. törvénye
26) Például a Tt. 108/2000. sz. törvénye a későbbi módosítások szerint, a Tt. 178/1998. sz. törvénye a későbbi módosítások szerint, a Tt. 147/2001. sz. törvénye a későbbi módosítások szerint, a Tt. 18/1996. sz. törvénye a későbbi módosítások szerint, a Tt.90/1998. sz. törvénye a későbbi módosítások szerint, az Európai Parlament és Tanács (EK) 1107/2006. sz. irányelve
27) A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 372/1990. sz. szabálysértési törvénye a későbbi módosítások szerint
28) Például az az Európai Parlament és Tanács (EK) 1107/2006. sz. irányelve, az Európai Parlament és Tanács (EK) 261/2004. sz., 2004. február 11-én kelt irányelve, mely meghatározza a közös kárpótlási és segítségnyújtási szabályokat az utasok repülőgépbe történő felszállásának elutasítása esetére, járatok törlése vagy jelentős késése esetére és amely megszünteti a 295/91. sz. (EGK) rendeletet (A HK rendkívüli kiadása EU, 7. fejezet 8. kötet; HK EU L 46, 2004. 2. 17.), az Európai Parlament és Tanács (EK) 2111/2005. sz., 2005. december 14-én kelt, a Közösség azon légiközlekedési vállalkozóinak jegyzékéről szóló irányelve, melyeknek tilos légi közlekedést üzemeltetni a Közösségben, és az utasok tájékoztatásának kötelességéről a légiközlekedési vállalkozó kilétéről, mely megszünteti a 2004/36/ES irányelvének (HK, EU L 344, 2005. 12. 27.)  9. cikkelyét, az Európai Parlament és Tanács (EU) 1007/2011. sz., 2011. szeptember 27-én kelt, a textilszálak megnevezését és a textíliák anyagösszetételének késztermékeken történő megjelölését  címkéken és egyéb módon meghatározó  irányelvének 4-17. és 19-20. cikkelye, mely megszünteti az Európai Parlament és Tanács (EU) 73/44/EGK irányelvét és az Európai Parlament és Tanács (EU) 96/73/EK és 2008/121/EK (HK, EU, L 272, 2011. 10. 18.) irányelve a hatályos változatban, az Európai Parlament és Tanács (EU) 1222/2009. sz., 2009. november 25-én kelt irányelve a gumiabroncsok üzemanyag-takarékossági és más paramétereinek jelöléséről (HK, EU, L 342, 2009. 11. 22.)
28a) Például a Tt. 455/1991. sz., az iparűzésről szóló törvényének 58. §-a a későbbi módosítások szerint
29) A Tt. 71/1967. sz., a közigazgatási eljárásról szóló törvénye (közigazgatási rendtartás) a későbbi módosítások szerint
30) A Tt. 747/2004. sz. törvényének 12 – 34. és 38. §-a a későbbi módosítások szerint
31) A Tt. 747/2004. sz. törvénye 1. § 3. bek. c) pontja a későbbi módosítások szerint


A Tt. 250/2007. sz. törvényének 1. számú melléklete

KERESKEDELMI GYAKORLATOK, MELYEK MINDEN ESETBEN TISZTESSÉGTELENNEK MINŐSÜLNEK

Megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok
1. A kereskedő azt állítja, hogy kötelezte magát a kódex betartására, miközben ez nem igaz.
2. Megbízhatósági védjegy, minőségi védjegy vagy ennek megfelelő védjegy alkalmazása a szükséges engedély megszerzése nélkül.
3. Annak állítása, hogy a magatartási kódexet közhatalmi szerv vagy más szerv jóváhagyta, miközben ez nem igaz.
4. Annak állítása, hogy a kereskedő, kereskedelmi gyakorlatát és termékét beleértve jóváhagyásra került, beleegyezést vagy engedélyt szerzett közhatalmi szervtől vagy más jogalanytól, miközben ez nem igaz, vagy ennek állítása anélkül, hogy a termék megfelelt volna a jóváhagyási követelményeknek, alkalmasságnak vagy engedélyezésnek.
5. Felszólítás termék vásárlására a megszabott vételáron anélkül, hogy a kereskedő nyilvánosságra hozta volna észérveit, melyek alapján feltételezhető, hogy nem lesz képes ezt vagy a vele egyenrangú terméket leszállítani, vagy biztosítani, hogy ezt a terméket ezen az áron más kereskedő leszállítsa a termék jellegéhez, a reklám tartalmához és az ajánlott árhoz (csalogató reklám) mért határidőben és mennyiségben.
6. Az „elcsábítani és változtatni” típusú reklámozás, melynek szándéka más termék eladása, mint amiről a szabott árú termék vételére való felszólítás szól, s ezt követően
a) a reklámozott áru fogyasztónak történő megmutatását elutasítják,
b) elutasítják a megrendelés felvételét e termékre vagy annak értelmes időn belüli leszállítására, vagy
c) hibás mintadarab bemutatása.
7. Hamis állítás, hogy a termék csak korlátozott ideig érhető el vagy csak sajátos feltételekkel nagyon rövid ideig kapható olyan célzattal, hogy azonnali döntést eredményezzen és a fogyasztónak ne legyen alkalma és elegendő ideje megfontolt döntéshozatalra.
8. A kereskedő, aki az üzleti tranzakció megkötése előtt olyan nyelven, mely nem azon tagállam hivatalos nyelve, melyben a kereskedő vállalkozásának székhelye vagy üzemhelye van,32) azt kommunikálta a fogyasztóval, hogy az eladást követően szolgáltatást nyújt a fogyasztónak és ezt a szolgáltatást már más nyelven nyújtja anélkül, hogy ezt előre és világosan, még a kereskedelmi tranzakció megkötése előtt jelezte volna.
9. Nyilatkozattal vagy más módon azt a látszatot kelteni, hogy a termék legálisan árulható, miközben ez nem igaz.
10. A fogyasztók törvényből kifolyó jogainak olyan bemutatása, mintha az a kereskedő kínálatának lenne a jellemzője.
11. A médiumok szerkesztőségi tartalmak kihasználása a termék támogatására oly módon, hogy a kereskedő a támogatásért fizet anélkül, hogy ez a tartalomból vagy képből kitűnne, vagy hangból beazonosítható lenne a fogyasztó számára (rejtett reklám).
12. Ténybelileg hamis    állítás a fogyasztó vagy családtagjai személyes biztonsági kockázatairól, ha a terméket nem vásárolja meg.
13. Konkrét más gyártó termékéhez hasonló termék propagálása, mégpedig oly módon, mely szándékosan félrevezeti a fogyasztót, hogy azt higgye, az árut ugyanaz a gyártó állította elő, miközben ez nem igaz.
14. Piramis-séma létrehozása, működtetése vagy támogatása, melyben a fogyasztó teljesítést nyújt kompenzáció elnyerése érdekében, mely alapvetően további fogyasztók sémába történő bevonásából fakad, nem a termék eladásából vagy fogyasztásából.
15. A kereskedő állítása, hogy tevékenysége befejezésére vagy üzeme áthelyezésére készül, miközben ez nem igaz.
16. Annak állítása, hogy a termék megkönnyíti a nyerést a hazárdjátékokban.
17. Hamis állítás, hogy a termék képes betegségeket, működési zavarokat vagy sérültséget gyógyítani.
18. Ténybelileg helytelen információk nyújtása a piaci helyzetről vagy a termék beszerezhetőségéről olyan célból, hogy a fogyasztó kevésbé előnyös feltételek mellett is megszerezze a terméket, mint a normális piaci feltételek.
19. A kereskedelmi gyakorlatban azt állítani, hogy a kereskedő versenyt vagy díjat ír ki anélkül, hogy a leírt díjat kiadná vagy megfelelő kárpótlást adna helyette.
20. A termék „grátisznak”, „ingyenesnek” vagy „díjmentesnek” stb. való feltüntetése, miközben a fogyasztónak sok minden mást kell megfizetnie a kereskedelmi gyakorlatra való válaszadás, az áru átvételének vagy kézbesítésének szükségszerű költségén kívül.
21. Számla vagy más hasonló dokumentum beépítése a reklámanyagba, mely összeg kifizetését követeli és olyan látszatot ébreszt a fogyasztóban, hogy az árult terméket már megrendelte, miközben ez nem igaz.
22. Hamis állítás vagy látszatkeltés, hogy a kereskedő nem a boltjával, vállalkozásával, mesterségével vagy hivatásával kapcsolatosan cselekszik, vagy hamisan fogyasztóként tünteti fel magát.
23. Hamis látszat keltése, hogy az eladás utáni szervízelés elérhető más tagállamban is, nem csak abban, ahol a terméket árusítják.

Agresszív kereskedelmi gyakorlat
1. Olyan látszat keltése, hogy a fogyasztó a szerződés megkötése előtt nem távozhat a helyiségből.
2. Személyes látogatás a fogyasztó otthonában, figyelmen kívül hagyva a fogyasztó távozásra vagy további látogatások mellőzésére vonatkozó kérését, kivéve az indokolt és olyan mértékű eseteket, amikor szerződéses kötelesség kikényszerítéséről van szó.
3. Kitartó és nem kért megkeresések telefonhívások, faxok, elektronikus levelek és más távolsági médiumok közvetítésével, kivéve az indokolt és olyan mértékű eseteket, amikor szerződéses kötelesség kikényszerítéséről van szó.
4. Követelni a fogyasztótól, aki biztosítási szerződésből fakadó igényt érvényesítene, hogy mutasson be olyan dokumentumokat, amelyek nem meghatározóak a jogigény érvényesítése szempontjából, vagy rendszeresen nem válaszolni a sürgős levelezésre, hogy elriasszák a fogyasztót szerződéses jogai érvényesítésétől.
5. A reklámba közvetlen ösztönzést beépíteni gyermekeknek, hogy vegyék meg vagy szüleikkel vagy más felnőttekkel vásároltassák meg a propagált terméket.
6. Követelni a fogyasztótól, hogy azonnali vagy halasztott fizetést hajtson végre a leszállított termékért, vagy küldje vissza vagy őrizze meg azt, miközben a fogyasztó a terméket nem rendelte meg, kivéve azt az esetet, amikor a termék külön előírás szerinti pótárucikk.
8. Hamis látszat keltése, hogy a fogyasztó már nyert, nyer, vagy azt követően, hogy valamit megtesz, díjat nyer vagy egyenértékű előnyhöz jut, miközben valójában
a) nem létezik díj vagy egyenértékű előny,
b) a díj vagy más egyenértékű előny elnyerésére irányuló tevékenység feltétele, hogy a fogyasztó készpénzt fizessen vagy az költségeket okoz neki.


A Tt. 250/2007. sz. törvényének 2. számú melléklete

Az Európai Unió jogilag kötelező érvényű átvett irányelvei
1. Az Európai Parlament és Tanács 98/27/EK, 1998. május 19-én kelt irányelve a fogyasztóvédelmi bírósági meghagyásokról (A HK rendkívüli kiadása, EU, 15. fejezet/4. kötet; HK, EK L 166, 1998. 6. 11.) az Európai Parlament és Tanács 1999/44/EK, 1999. május 25-én kelt irányelve (A HK rendkívüli kiadása, EU, 15. fejezet/4. kötet; HK, EK L 171, 1999. 7. 7.) megfogalmazásában, az Európai Parlament és Tanács 2000/31/EK, 2000. június 8-án kelt irányelve (A HK rendkívüli kiadása, EU, 13. fejezet/25. kötet; HK, EK L 178, 2000. 7. 17.), az Európai Parlament és Tanács 2000/65/EK, 2002. szeptember 23-án kelt irányelve (A HK rendkívüli kiadása, EU, 6. fejezet/4. kötet; HK, EK L 271, 2002. 10. 9.), az Európai Parlament és Tanács 2005/29/EK, 2005. május 11-én kelt irányelve (HK, EK L 149, 2005. 6. 11.)
2. A Tanács 87/357/EGK 1987. június 25-én kelt irányelve a tagállamok azon termékekkel kapcsolatos jogharmonizációjáról, amelyek tulajdonságai másnak tűnnek, mint amilyenek a valóságban, és amelyek ezért veszélyeztetik a fogyasztók egészségét vagy biztonságát (A HK rendkívüli kiadása, EU 13. fej./8. köt.; HK EK L 192, 1987. 7. 11.)
3. Az Európai Parlament és Tanács 2001/95/EK, 2001. december 3-án kelt irányelve az általános termékbiztonságról (A HK rendkívüli kiadása, EU 15. fej./6. köt.; HK EK L 11, 2002. 1. 15.)
4. Az Európai Parlament és Tanács 2005/29/EK, 2005. május 11-én kelt irányelve a vállalkozók fogyasztókkal szembeni belpiaci tisztességtelen üzleti gyakorlatáról, és amely módosítja és kiegészíti Tanács 84/450/EGK, az az Európai Parlament és a Tanács 97/7/EK, 98/27/EK és 2002/65/EK irányelvét és az Európai Parlament és Tanács (EK) 2006/2004. sz. rendeletét („irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról) (HK, EU L 149, 2005. 6. 11.)
5. A Tanács 2004/113/EK, 2004. december 13-án kelt rendelete a férfiak és nők közti egyenlő bánásmódról az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén (HK, EU L 373, 2005. 12. 21.)
6. Az Európai Parlament és a Tanács 98/6/EK, 1998. február 16-án kelt irányelve a fogyasztóvédelemről a fogyasztóknak kínált termékek ármegjelölése terén (a HK rendkívüli kiadása, EU 15. fej./4. köt.; HK, EU L 80, 1998. 3. 18.)
7. A Tanács 93/13/EGK, 1993. április 5-én kelt irányelve a fogyasztói szerződések tisztességtelen feltételeiről (a HK rendkívüli kiadása, EU 15. fej./2. köt.; HK, EU L 95, 1993. 4. 21.)
8. Az Európai Parlament és Tanács 2009/22/EK, 2009. április 23-án kelt irányelve a fogyasztóvédelmi bírósági meghagyásokról (kodifikált változat) (HK, EK L 110, 2009. 5. 1.)
9. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU, 2011. október 25-én kelt irányelve a fogyasztói jogokról, mely kiegészíti és módosítja a Tanács 93/13/EGK irányelvét és az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK és az Európai Parlament és megszünteti a Tanács 85/577/EK és az Európai Parlament és a Tanács 97/7/EK irányelvét (HK, EU L 304, 2011. 11. 22.)
10. Az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU, 2013. május 21-én kelt irányelve a fogyasztói viták alternatív megoldásáról, mely módosítja az EK 2006/2004. sz. rendeletét és a 2009/22/EK irányelvét (alternatív fogyasztóivita-megoldási irányelv) (HK, EU L 165, 2013. 6. 18.)
Časová verzia účinná od 1. januára 2019

250/2007 Z. z.

Zákon
O OCHRANE SPOTREBITEĽA
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov


z 9. mája 2007


Zmena:
397/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. novembra 2008
318/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2009
575/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. marca 2010
508/2010 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2011
301/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. novembra 2012
132/2013 Z. z. s účinnosťou od 10. júna 2013
437/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. februára 2014
102/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2014
106/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. júna 2014
102/2014 Z. z. s účinnosťou od 13. júna 2014
151/2014 Z. z. s účinnosťou od 14. júna 2014
199/2014 Z. z. s účinnosťou od 17. júla 2014
373/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2015
273/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. novembra 2015
391/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. februára 2016
271/2018 Z. z. s účinnosťou od 27. septembra 2018
170/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2019


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Úvodné ustanovenia

§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1) Tento zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, postavenie právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa (ďalej len „združenie“) a označovanie výrobkov cenami.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ak k plneniu dochádza na území Slovenskej republiky alebo ak plnenie súvisí s podnikaním na území Slovenskej republiky.

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy1) nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,2) zamestnania alebo povolania,2a)
b) predávajúcim osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet,
c) výrobcom
1. osoba, ktorá výrobok vyrobí, vyťaží, obnoví, upraví alebo inak získa a má sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu Európskej únie, členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Turecka (ďalej len „členský štát“), alebo ten, kto sa za výrobcu vydáva označením výrobku svojím menom, ochrannou známkou alebo iným rozlišovacím znakom, alebo osoba z dodávateľského reťazca, ktorej činnosť môže ovplyvniť bezpečnostné vlastnosti výrobku,
2. osoba, ktorá má sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu a je splnomocnencom3) výrobcu, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu,
3. dovozca, ak výrobcu nemožno určiť podľa bodu 1 alebo 2,
d) dovozcom podnikateľ, ktorý doviezol do členského štátu výrobok zo štátu, ktorý nie je členským štátom,
e) dodávateľom podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodal predávajúcemu výrobok a ktorého činnosť neovplyvňuje vlastnosti výrobku,
f) výrobkom nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania, a ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi alebo pri ktorej možno predpokladať, že ju spotrebiteľ použije, ak sa táto vec dodáva za odplatu alebo bezodplatne; výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, elektrina, plyn, voda alebo teplo určené pre spotrebiteľa,
g) bezpečným výrobkom výrobok, ktorý za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok používania, inštalácie alebo údržby nepredstavuje po dobu určenú výrobcom alebo po dobu obvyklej použiteľnosti nebezpečenstvo pre spotrebiteľa alebo jeho používanie predstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo alebo svojimi vlastnosťami zodpovedá požiadavkám podľa osobitného predpisu,4)
h) nebezpečným výrobkom je výrobok, ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v písmene g); za nebezpečný výrobok nemožno považovať výrobok iba preto, že bol do obehu uvedený bezpečnejší výrobok,
i) službou akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne vrátane činností upravených osobitnými predpismi,5) nad ktorými vykonávajú dozor profesijné komory alebo iné orgány verejnej správy, ako sú uvedené v § 19; tým nie je dotknutá povinnosť mlčanlivosti podľa osobitných predpisov5) vrátane zákonom prenesenej právomoci profesijných komôr,
j) bezpečnou službou služba, ktorá za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok poskytovania nepredstavuje nebezpečenstvo alebo jej poskytovanie predstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo,
k) bežnou kvalitou taká kvalita, ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých podstatných vlastností výrobku, ktoré podmieňujú jeho bezprostredné používanie a spĺňajú predpokladané očakávania spotrebiteľa,
l) reklamáciou uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby,
m) vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie,
n) odborným posúdením písomné vyjadrenie znalca6) alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou,7) alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv7a) (ďalej len „určená osoba“),
o) nebezpečnou napodobeninou výrobok, ktorý má formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, ktoré môžu spôsobiť jeho zámenu spotrebiteľom, najmä dieťaťom s potravinou, čo môže byť nebezpečné pre jeho zdravie,
p) obchodnou praktikou konanie, opomenutie konania, spôsob správania alebo vyjadrovania, obchodná komunikácia vrátane reklamy a marketingu predávajúceho, priamo spojené s propagáciou, ponukou, predajom a dodaním výrobku spotrebiteľovi,
q) agresívnou obchodnou praktikou konanie, ktoré obťažovaním, nátlakom vrátane použitia fyzickej sily alebo neprimeraným vplyvom podstatne zhoršuje alebo je spôsobilé významne zhoršiť slobodu výberu alebo správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k výrobku a tým zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil,
r) podstatným narušením ekonomického správania spotrebiteľa využitie obchodnej praktiky na značné obmedzenie schopnosti spotrebiteľa urobiť rozhodnutie, ktoré by pri dostatku informácií inak neurobil,
s) kódexom správania dohoda alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy,
t) tvorcom kódexu správania subjekt vrátane predávajúceho alebo skupiny predávajúcich, ktorý je zodpovedný za vytvorenie a zmenu kódexu správania alebo za kontrolu jeho dodržiavania tými, ktorí sa zaviazali ho dodržiavať,
u) odbornou starostlivosťou úroveň osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať od predávajúceho pri konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi, zodpovedajúca čestnej obchodnej praxi alebo všeobecnej zásade dobrej viery uplatňovanej v jeho oblasti činnosti,
v) výzvou na kúpu obchodná komunikácia, ktorá obsahuje opis základných znakov výrobku a jeho cenu spôsobom zodpovedajúcim charakteru použitej obchodnej komunikácie, umožňujúcou spotrebiteľovi uskutočniť kúpu,
w) neprimeraným vplyvom využívanie silnejšieho postavenia vo vzťahu k spotrebiteľovi, aby sa vyvinul nátlak aj bez použitia alebo hrozby použitia fyzickej sily spôsobom, ktorý významne obmedzuje schopnosť spotrebiteľa urobiť kvalifikované rozhodnutie,
z) rozhodnutím o obchodnej transakcii rozhodnutie spotrebiteľa o tom, či, ako a za akých podmienok výrobok kúpi, zaplatí zaň vcelku alebo po častiach, ponechá si ho alebo s ním bude ďalej nakladať, alebo si uplatní práva zo záväzkového vzťahu vo vzťahu k výrobku bez ohľadu na to, či sa spotrebiteľ rozhodne konať alebo zdržať sa konania,
za) predajnou cenou konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní za jednotku výrobku alebo za určené množstvo výrobku,
zb) jednotkovou cenou konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, meter kubický výrobku alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa pri predaji výrobku,
zc) výrobkom predávaným na množstvo výrobok, ktorý nie je balený a meria sa alebo váži v prítomnosti spotrebiteľa,
zd) produktom výrobok alebo služba vrátane nehnuteľnosti, práva alebo záväzku.

§ 3
Práva spotrebiteľa
(1) Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly8) (ďalej len „orgán dozoru“) a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa.
(2) Právo spotrebiteľa na informácie sa zabezpečuje povinnosťou orgánu verejnej moci zverejniť právoplatné rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa ustanovení tohto zákona, ako aj ďalších osobitných predpisov upravujúcich práva spotrebiteľov. Ak spotrebiteľ uplatní právo na sprístupnenie právoplatného rozhodnutia nahliadnutím do rozhodnutia v sídle orgánu verejnej moci, ktorý rozhodnutie vydal, má právo robiť si z rozhodnutia výpisy a odpisy. Spotrebiteľ má aj právo požiadať orgán verejnej moci o vyhotovenie kópie rozhodnutia. Skutočné náklady spojené s vyhotovením kópie znáša spotrebiteľ.
(3) Každý spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách.1)
(4) Každý spotrebiteľ má právo združovať sa spolu s inými spotrebiteľmi v združeniach a prostredníctvom týchto združení v súlade so zákonom chrániť a presadzovať oprávnené záujmy spotrebiteľov, ako aj uplatňovať práva zo zodpovednosti voči osobám, ktoré spôsobili škodu na právach spotrebiteľov.
(5) Proti porušeniu práv a povinností ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa môže sa spotrebiteľ proti porušiteľovi na súde domáhať ochrany svojho práva. Združenie sa môže na súde proti porušiteľovi domáhať, aby sa porušiteľ zdržal protiprávneho konania a aby odstránil protiprávny stav, a to aj vtedy, ak takéto konanie porušiteľa poškodzuje záujmy spotrebiteľov, ktoré nie sú len jednoduchým súhrnom záujmov jednotlivých spotrebiteľov poškodených porušením spotrebiteľských práv, ale ide o konanie porušiteľa uplatňované voči všetkým spotrebiteľom (ďalej len „kolektívne záujmy spotrebiteľov“). Spotrebiteľ, ktorý na súde úspešne uplatní porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi, má právo na primerané finančné zadosťučinenie od toho, kto za porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi zodpovedá.
(6) Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov.9) Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Povinnosti predávajúceho

§ 4
(1) Predávajúci je povinný
a) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
b) predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely,
c) predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny,10)
d) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb,
e) zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
f) dodržiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom alebo osobitným predpisom11) tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu,
g) predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje,
h) zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie,
i) poskytnúť potrebnú súčinnosť Európskemu spotrebiteľskému centru pri riešení sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim,
j) uviesť v akejkoľvek obchodnej komunikácii vrátane reklamy a marketingu tovarov a služieb, ktorá od spotrebiteľa vyžaduje, aby na získanie tovaru alebo služby kontaktoval predávajúceho telefonicky na čísle služby so zvýšenou tarifou alebo krátkou textovou správou (SMS), pravdivý a úplný údaj o jednotkovej cene volania, jednotkovej cene krátkej textovej správy (SMS) alebo maximálnej možnej cene volania alebo krátkej textovej správy (SMS), ktorú je povinný spotrebiteľ za také volanie alebo krátku textovú správu (SMS) uhradiť; ak vznikne spor o cenu a plnenie za volanie alebo krátke textové správy (SMS), ktoré má spotrebiteľ uhradiť, znáša dôkazné bremeno preukázania nároku na plnenie a jeho výšky predávajúci.
(2) Predávajúci nesmie
a) ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu,
b) upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3,
c) používať nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.1)
(3) Predávajúci je povinný vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní výrobkov a služieb ustanovenú osobitným predpisom.11a) Predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach. Nesmie viazať predaj výrobku alebo poskytnutie služby (ďalej len „viazanie predaja“) na predaj iného výrobku alebo na poskytnutie inej služby. To neplatí, ak spotrebiteľ nespĺňa podmienky na kúpu podľa osobitných predpisov.12) Za viazanie predaja sa nepovažuje, ak
a) predávajúci predáva tieto výrobky alebo poskytuje tieto služby aj samostatne,
b) viazanie predaja je podmienené technickou nemožnosťou samostatného predaja výrobkov alebo poskytovania služieb.
(4) Skutočnosti podľa odseku 3 písm. a) a b) je predávajúci povinný preukázať na výzvu orgánu dozoru.
(5) Ak na riadne užívanie výrobku alebo služby je potrebné užívanie iného výrobku alebo inej služby a tieto výrobky alebo služby nadobudol spotrebiteľ spoločne u toho istého predávajúceho a spotrebiteľovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy o kúpe jedného z týchto výrobkov alebo služieb podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa tohto zákona, vzniká mu aj právo na odstúpenie od zmluvy o kúpe druhého výrobku alebo služby, ktorých riadne užívanie je tým znemožnené.
(6) Ak sa zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzatvára písomne a obsahuje ustanovenia, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah, predávajúci je povinný zmluvné podmienky formulovať zrozumiteľne. V pochybnostiach platí výklad priaznivejší pre spotrebiteľa, ibaže súlad týchto podmienok so zákonom je predmetom kontroly orgánu dozoru.
(7) Predávajúci je povinný rezervované výrobky po celý čas rezervácie osobitne označiť s uvedením času, dokedy sú rezervované; platí to aj o zaplatených výrobkoch, ktoré sa nachádzajú v prevádzkarni do času ich prevzatia spotrebiteľom alebo dodania spotrebiteľovi.
(8) Predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi; ustanovenia § 7 až 9 tým nie sú dotknuté. Konaním v rozpore s dobrými mravmi sa na účely tohto zákona rozumie najmä konanie, ktoré je v rozpore so vžitými tradíciami a ktoré vykazuje zjavné znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku a poskytovaní služby, alebo môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe, využíva najmä omyl, lesť, vyhrážku, výraznú nerovnosť zmluvných strán a porušovanie zmluvnej slobody.
(9) Povinnosť podľa odseku 1 písm. b) a zákaz podľa odseku 2 písm. b) sa primerane vzťahujú aj na výrobcu, dovozcu a dodávateľa.
(10) Ak predávajúci porušuje povinnosť uloženú súdom alebo osobitným predpisom12a) zdržať sa používania neprijateľnej zmluvnej podmienky,12b) považuje sa také konanie za osobitne závažné porušenie povinnosti predávajúceho.12c)
(11) Predávajúci nesmie žiadať alebo prijať od spotrebiteľa úhradu za dodaný výrobok, poskytnutú službu alebo poskytnutý elektronický obsah,12ca) ktorý si spotrebiteľ neobjednal. Nečinnosť spotrebiteľa po prijatí nevyžiadanej dodávky podľa prvej vety nemá za následok vznik akýchkoľvek nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

§ 4a
(1) Predávajúci nesmie spotrebiteľovi účtovať poplatky
a) za použitie platobného prostriedku12cb) alebo
b) za využitie iného spôsobu platby, ako je platobný prostriedok vo výške prevyšujúcej skutočné náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s používaním tohto spôsobu platby.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak ide o poplatok účtovaný poskytovateľom platobných služieb12cc) za poskytnutú platobnú službu.
(3) Telefónne číslo predávajúceho, na ktorom ho môže kontaktovať spotrebiteľ v súvislosti s uzavretou zmluvou, nesmie byť číslom služby so zvýšenou tarifou.
(4) Platbu inú ako je úhrada ceny za hlavný predmet plnenia, náklady a poplatky podľa § 10a ods. 1 písm. d) je spotrebiteľ povinný zaplatiť, len ak s touto platbou výslovne súhlasil pred uzavretím zmluvy alebo pred odoslaním objednávky. Dôkazné bremeno o udelení výslovného súhlasu podľa prvej vety znáša predávajúci.
(5) Predávajúci nesmie na účely získania súhlasu podľa odseku 4 ponúkať spotrebiteľovi v návrhu zmluvy alebo pri ktoromkoľvek úkone predchádzajúcom uzavretiu zmluvy predvolené možnosti, pri ktorých sa vyžaduje úkon spotrebiteľa smerujúci k ich odmietnutiu s cieľom vyhnúť sa dodatočnej platbe. Ak bol súhlas spotrebiteľa získaný v rozpore s prvou vetou, spotrebiteľ nie je povinný túto dodatočnú platbu uhradiť a ak ju uhradil, predávajúci je povinný spotrebiteľovi túto dodatočnú platbu vrátiť.
(6) Predávajúci nesmie spotrebiteľovi uvádzať pri ponuke možností prepravy alebo dodania objednaného tovaru žiadne údaje, vlastnosti alebo podmienky poštových, prepravných alebo zasielateľských služieb, ktoré sú v rozpore s informáciami uvedenými vo verejne prístupných poštových, obchodných alebo iných podmienkach poskytovania týchto služieb, alebo ktoré nie sú výslovne uvedené v písomnej dohode medzi poštovým podnikom, prepravcom alebo zasielateľom vykonávajúcim prepravu alebo dodanie tovaru a predávajúcim.

§ 5a
Zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa
(1) Neprípustné je zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy
a) dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v prospech predávajúceho alebo inej osoby,12cd) ibaže táto dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal možnosť ju odmietnuť, alebo
b) zmenkou alebo šekom.12ce)
(2) Predávajúci nesmie spotrebiteľovi vybrať ani inak určiť osobu, ktorá má v súvislosti s uzavretím spotrebiteľskej zmluvy, plnením spotrebiteľskej zmluvy alebo zabezpečením záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy konať v mene alebo v záujme spotrebiteľa. Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ktorými spotrebiteľ splnomocňuje tretiu osobu na vykonanie právnych úkonov súvisiacich plnením spotrebiteľskej zmluvy alebo s uzavretím inej spotrebiteľskej zmluvy, sú neplatné.
(3) Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa vo vlastnom mene alebo v zastúpení treťou osobou uznať svoj dlh pre prípad neplnenia záväzkov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy, sú neplatné.
(4) Právny úkon, ktorým spotrebiteľ splnomocňuje tretiu osobu na uzavretie dohody o zabezpečení splnenia záväzku spotrebiteľa zo spotrebiteľskej zmluvy v mene spotrebiteľa, je neplatný.
(5) Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil spotrebiteľovi porušením odseku 1.

§ 6
Uvádzanie výrobkov na trh a poskytovanie služieb
(1) Na trh možno uviesť,12d) ponúkať alebo predávať len bezpečné výrobky; to neplatí pre použité výrobky dodané ako starožitnosti alebo pre výrobky, ktoré sa majú pred použitím opraviť alebo obnoviť, ak o tom dodávateľ preukázateľne informoval osobu, ktorej výrobok dodáva.
(2) Zakazuje sa uvádzať na trh, vyrábať, dovážať, predávať, ponúkať nebezpečnú napodobeninu.
(3) Výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, sa nesmú uviesť na trh po uplynutí doby spotreby. Predávajúci je povinný takéto výrobky najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu.
(4) Predávajúci sa zbaví zodpovednosti za porušenie povinnosti podľa odseku 1, ak preukáže, že nemohol v čase predaja alebo ponuky vedieť o skutočnosti, že výrobok nie je bezpečný.
(5) Ak sa predávajúci dozvie akékoľvek skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že predal spotrebiteľovi výrobok, ktorý je nebezpečný, je povinný spotrebiteľa bez zbytočného odkladu o tom informovať. Ak nemožno jednotlivých spotrebiteľov informovať, je predávajúci povinný informovať účinným spôsobom verejnosť a orgány verejnej správy, ktoré vykonávajú dozor, dohľad alebo kontrolu (ďalej len „dozor“) nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona.
(6) Povinnosti uložené v odsekoch 1, 2, 3 a 5 má rovnako výrobca, predávajúci, dovozca a dodávateľ.
(7) Spotrebiteľ má právo vrátiť výrobok, ktorý je nebezpečný, výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi. Ak spotrebiteľ uplatní toto právo, výrobca, predávajúci, dovozca alebo dodávateľ je povinný vziať späť takýto výrobok a najneskôr v lehote do troch pracovných dní od prevzatia výrobku vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu výrobku vrátane účelne vynaložených nákladov, ktoré je spotrebiteľ povinný preukázať. Výrobca alebo dovozca je povinný vziať späť výrobok, ktorý je nebezpečný, aj vtedy, ak spotrebiteľ nemá doklad o kúpe výrobku.
(8) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú primerane na poskytovanie služieb.
(9) Ak výrobca, predávajúci, dovozca alebo dodávateľ zistili, že výrobok, ktorý uviedli na trh, je nebezpečný, sú povinní túto skutočnosť bezodkladne oznámiť orgánu dozoru a uviesť informácie o opatreniach, ktoré prijali alebo ktoré treba prijať na zabránenie ohrozeniu spotrebiteľa. Orgán dozoru je povinný informáciu o nebezpečnom výrobku bez zbytočného odkladu zverejniť na svojom webovom sídle a zaslať na zverejnenie verejnoprávnym informačným inštitúciám,13) ktoré sú povinné tieto informácie bezodkladne uverejniť ako oznam.
(10) Podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť výrobku alebo služby a podrobnosti na uvádzanie výrobkov a služieb na trh ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

§ 7
Nekalé obchodné praktiky
(1) Nekalé obchodné praktiky sú zakázané, a to pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie.
(2) Obchodná praktika sa považuje za nekalú, ak
a) je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti,
b) podstatne narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov.
(3) Obchodná praktika, ktorá môže podstatne narušiť ekonomické správanie skupiny spotrebiteľov, ktorí sú osobitne zraniteľní z dôvodu ich duševnej poruchy alebo telesnej vady, veku alebo dôverčivosti, spôsobom, ktorý môže predávajúci rozumne predpokladať, sa posudzuje z pohľadu priemerného člena tejto skupiny. Tým nie je dotknutá bežná a oprávnená reklamná praktika, akou je zveličujúce vyhlásenie alebo vyhlásenie, ktoré nie je mienené doslovne.
(4) Za nekalú obchodnú praktiku sa považuje najmä klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 a agresívna obchodná praktika podľa § 9. Zoznam obchodných praktík, ktoré sa za každých okolností považujú za nekalé, je v prílohe č. 1.
(5) Používanie nekalých obchodných praktík sa zakazuje aj v súvislosti s plnením záväzku spotrebiteľa vrátane vymáhania pohľadávky vyplývajúcej zo spotrebiteľskej zmluvy.

§ 8
Klamlivé konanie a klamlivé opomenutie
(1) Obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je táto informácia vecne správna vo vzťahu k
a) existencii produktu alebo k povahe produktu,
b) hlavným znakom produktu, ako sú jeho dostupnosť, výhody, riziká, vyhotovenie, zloženie, príslušenstvo, servis zákazníkovi po predaji produktu a vybavovanie reklamácie, výrobný postup a dátum výroby alebo dodávky, spôsob dodania, účel použitia, možnosti využitia, množstvo, špecifikácia, jeho zemepisný alebo obchodný pôvod alebo očakávané výsledky použitia, alebo výsledky a podstatné ukazovatele skúšok alebo kontrol vykonaných na produkte,
c) rozsahu záväzkov predávajúceho, motívom pre obchodnú praktiku a k charakteru procesu predaja, akékoľvek vyhlásenie alebo symbol týkajúci sa priameho alebo nepriameho sponzorstva alebo schválenia predávajúceho alebo produktu,
d) cene alebo k spôsobu výpočtu ceny alebo existencie osobitnej cenovej výhody,
e) potrebe servisu, náhradného dielu, výmeny alebo opravy,
f) osobe, vlastnosti a právu predávajúceho alebo jeho splnomocnenca, ako sú jeho totožnosť a majetok, kvalifikácia, postavenie, uznanie, členstvo v organizáciách alebo jeho väzby a vlastníctvo práv vyplývajúcich z priemyselného, obchodného alebo duševného vlastníctva alebo jeho ocenenia a vyznamenania, alebo
g) právu spotrebiteľa vrátane práva na výmenu dodaného produktu alebo vrátenie peňazí podľa osobitného predpisu14) alebo k rizikám, ktorým môže byť vystavený.
(2) Obchodná praktika sa taktiež považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že priemerný spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, a zahŕňa
a) marketing produktu vrátane porovnávacej reklamy, ktorý spôsobuje nebezpečenstvo zámeny s akýmkoľvek iným produktom, ochrannou známkou, obchodným menom alebo iným rozlišujúcim znakom účastníka hospodárskej súťaže,
b) neplnenie záväzkov obsiahnutých v kódexe správania, k dodržiavaniu ktorých sa predávajúci zaviazal.
(3) Obchodná praktika sa tiež považuje za klamlivú, ak s prihliadnutím na jej charakter, okolnosti a obmedzenia komunikačného prostriedku opomenie podstatnú informáciu, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje v závislosti od kontextu na to, aby urobil rozhodnutie o obchodnej transakcii, a tým zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že priemerný spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.
(4) Za klamlivé opomenutie sa tiež považuje, ak predávajúci skrýva alebo poskytuje nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo nevhodným spôsobom podstatné informácie uvedené v odseku 3, alebo neoznámi obchodný účel obchodnej praktiky, ibaže je zrejmý z kontextu, pričom v dôsledku klamlivého opomenutia priemerný spotrebiteľ prijme rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neprijal.
(5) Ak prostriedok použitý na oznamovanie obchodnej praktiky vytvára priestorové alebo časové obmedzenia pri rozhodovaní o tom, či bolo poskytnutie informácie opomenuté, berú sa do úvahy tieto obmedzenia, ako aj opatrenia prijaté predávajúcim na sprístupnenie informácií spotrebiteľovi inými prostriedkami.
(6) Pri výzve na kúpu sa za podstatné informácie, ak už nie sú zrejmé z kontextu, považujú informácie o
a) hlavných vlastnostiach produktu v rozsahu primeranom komunikačnému prostriedku a produktu,
b) údajoch o predávajúcom, obchodné meno a adresa, alebo údajoch o jeho splnomocnencovi,
c) cene, alebo ak vzhľadom na povahu produktu nemožno cenu rozumne určiť vopred, o spôsobe, ktorým sa vypočíta, ako aj o ďalších nákladoch na dopravu, dodanie alebo poštovné, alebo ak tieto náklady nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do ceny môžu byť zarátané takéto ďalšie náklady,
d) dohode o spôsobe platby, podmienkach dodania, vyhotovenia a vybavovania reklamácie, ak sa odlišujú od požiadaviek odbornej starostlivosti,
e) existencii práva, pre produkty alebo transakcie, na odstúpenie od zmluvy alebo vypovedanie zmluvy.
(7) Podstatné požiadavky na informácie vo vzťahu k obchodnej komunikácii vrátane reklamy alebo marketingu ustanovujú osobitné predpisy.15)

§ 9
Agresívna obchodná praktika
Pri určení, či sa v agresívnej obchodnej praktike používa obťažovanie, nátlak vrátane použitia fyzickej sily alebo neprimeraný vplyv, berú sa do úvahy
a) jej načasovanie, miesto, povaha alebo dĺžka trvania,
b) použitie hrozby alebo hanlivého jazyka alebo správania,
c) zneužívanie predávajúcim osobného nešťastia alebo okolnosti, ktoré sú predávajúcemu známe a ktoré sú také vážne, že môžu zhoršiť úsudok spotrebiteľa, na ovplyvnenie rozhodnutia spotrebiteľa so zreteľom na produkt,
d) sťažujúce alebo neprimerané mimozmluvné prekážky, ktoré dáva predávajúci, ak si spotrebiteľ želá vykonať práva podľa zmluvy vrátane práva vypovedať zmluvu alebo zmeniť produkt alebo predávajúceho,
e) hrozba podniknúť kroky, ktoré nemožno podniknúť legálne.

§ 9a
(1) Povinnosti podľa § 4 ods. 2 a 8, § 4a až 5a a § 7 až 9 sa vzťahujú aj na osobu, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy.
(2) Od spotrebiteľa nemožno požadovať úhradu nákladov vymáhania pohľadávky vo výške prevyšujúcej skutočné náklady, ktoré vznikli osobe, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy.
(3) Predávajúci ani osoba, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, nesmie spotrebiteľa v súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávok osobne navštevovať v jeho domácnosti alebo na pracovisku. Na tento účel je rovnako zakázané akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní v čase po osemnástej hodine.

§ 9b
Ustanovenie § 9a sa netýka činnosti advokáta, súdneho exekútora a notára pri výkone ich povolania.

§ 10
Kódex správania
Kontrolu použitia nekalej obchodnej praktiky môže uskutočniť aj tvorca kódexu správania alebo osoby alebo združenia prostredníctvom tvorcu kódexu správania. Takúto činnosť možno vykonať nezávisle od súdnych konaní alebo správnych konaní.

Informačné povinnosti

§ 10a
(1) Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť
a) hlavné vlastnosti výrobku alebo charakter služby v rozsahu primeranom výrobku alebo službe,
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho,
c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,
d) predajnú cenu výrobku alebo služby alebo, ak vzhľadom na povahu výrobku alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady a poplatky,
e) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať výrobok alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
f) poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady výrobku alebo služby podľa všeobecného predpisu,15a)
g) informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis,15b) ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji výrobku alebo poskytnutí služby, ak sa takáto pomoc poskytuje,
h) informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,
i) informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,
j) informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, ktoré sú predávajúcemu známe alebo je rozumné očakávať, že sú mu známe, ak je to vhodné,
k) informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.9)
(2) Povinnosti podľa odseku 1 sa vzťahujú aj na zmluvu o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
(3) Ak pre predávajúceho vyplýva z osobitného predpisu15c) povinnosť poskytnúť informácie spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy, ustanovenia odseku 1 sa použijú primerane.

§ 11
(1) Predávajúci je povinný pri predaji informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod.
(2) Ak výrobca alebo dovozca nevstupuje do priameho vzťahu s predávajúcim, sú povinní pravdivo a úplne informovať o vlastnostiach výrobku dodávateľa. Dodávateľ je povinný pravdivo a úplne informovať o vlastnostiach výrobku predávajúceho. Informácie, ktoré výrobca, dovozca alebo dodávateľ musia poskytnúť, zahŕňajú
a) úplný opis rizika, ktoré výrobok predstavuje, vrátane rizika výrobku používaného na výkon služby,
b) všetky informácie dôležité pre používanie výrobku,
c) opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zabránenie vzniku rizika pre spotrebiteľa pri používaní výrobku.
(3) Povinností uvedených v odseku 1 sa nemôže predávajúci zbaviť tvrdením, že mu potrebné alebo správne informácie neposkytol výrobca, dovozca alebo dodávateľ; to neplatí, ak ide o všeobecne známe skutočnosti.

§ 12
(1) Výrobca je povinný označiť výrobok údajmi, ktoré pravdivo a úplne informujú predávajúceho o vlastnostiach dodaného výrobku; ak výrobca nesplní svoju povinnosť, výrobok označí dovozca, ak ani dovozca neoznačí výrobok, označí ho dodávateľ.
(2) Predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, o miere alebo o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo informáciami podľa osobitných predpisov.16) Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru alebo spotrebiteľa oznámiť alebo zdokumentovať údaje o výrobku, ak ho nemožno označiť.
(3) Dovozca a dodávateľ nesmú odstraňovať, prekrývať ani meniť označenie výrobku ani iné údaje uvedené výrobcom; predávajúci nesmie odstraňovať, prekrývať ani meniť označenie výrobku ani iné údaje uvedené výrobcom, dovozcom alebo dodávateľom.
(4) Pri predaji použitého alebo upravovaného výrobku, výrobku s vadou alebo výrobku, ktorého úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, musí predávajúci na túto skutočnosť spotrebiteľa vopred upozorniť. Takýto výrobok je predajca povinný predávať oddelene od ostatných výrobkov.
(5) Na predaj použitého výrobku sa primerane vzťahuje odsek 1.
(6) Podrobnosti o označovaní materiálového zloženia jednotlivých druhov výrobkov, o metódach skúšania materiálového zloženia výrobkov a o spôsobe balenia a zaobchádzania s výrobkami určenými pre spotrebiteľa ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(7) Povinnosť podľa odseku 2 sa primerane vzťahuje aj na výrobcu, dovozcu a dodávateľa.

§ 13
Ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.17) Možnosť súbežného používania iných označení, najmä grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, nie je týmto dotknutá. Fyzikálne a technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích jednotkách.18)

§ 14
Predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o cene10) predávaného výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. Ak je podmienkou na kúpu výrobku alebo poskytnutie služby kúpa iného výrobku alebo poskytnutie inej služby, predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o cene tohto iného výrobku alebo o cene tejto inej služby spolu s cenou za predávaný výrobok alebo poskytovanú službu.

§ 14a
Označovanie výrobkov cenami
(1) Predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je zhodná s predajnou cenou.
(2) Označenie podľa odseku 1 sa neuplatní na
a) výrobok poskytovaný ako súčasť služby,
b) predaj na dražbe a predaj umeleckých diel a starožitností.
(3) Označenie jednotkovou cenou sa nevzťahuje na
a) výrobok s menovitou hmotnosťou alebo menovitým objemom najviac 50 g alebo 50 ml,
b) rôzne druhy výrobkov, ak sa predávajú v jednom balení za jednu cenu,
c) výrobok, ktorý nemožno rozdeliť na časti bez zmeny kvality alebo vlastností a na ktorý sa povinnosť označovať jeho dĺžku, hmotnosť, objem alebo plochu nevzťahuje, alebo ktorý sa obvykle neoznačuje údajom o dĺžke, hmotnosti, objeme, ploche,
d) predaj koncentrovaných a dietetických potravín, z ktorých sa pridaním tekutiny pripravujú hotové jedlá alebo čiastočne hotové jedlá.
(4) Predajná cena a jednotková cena musia byť ľahko rozlíšiteľné a ľahko čitateľné.
(5) Ak pri balených výrobkoch ustanovenia osobitných predpisov18a) vyžadujú uviesť čistú hmotnosť a čistú hmotnosť po vysušení, jednotkovú cenu stačí uviesť pre čistú hmotnosť po vysušení.
(6) Pri výrobkoch predávaných s bonusom pre spotrebiteľa uvádza predávajúci jednotkovú cenu, ktorú vypočíta bez bonusu pre spotrebiteľa.
(7) Výrobok predávaný na množstvo sa označuje len jednotkovou cenou.
(8) Ak sa v reklame18b) uvádza predajná cena výrobku, musí sa uviesť aj jednotková cena.

§ 15
(1) Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne19) musí byť uvedené
a) obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
d) kategória a trieda ubytovacieho zariadenia,19a) ak ide o ubytovacie zariadenie.
(2) Povinnosť označenia údajov potrebných na uplatnenie reklamácie sa vzťahuje aj na predaj výrobkov a poskytovanie služieb mimo prevádzkarne.
(3) Predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, musia mať označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa; táto povinnosť sa nevzťahuje na predaj na trhových miestach.20)
(4) Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne, a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň je uzavretá dlhšie ako jeden deň. Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný informovať najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne. Predávajúci o tom zároveň písomne informuje obec, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená, ak na tento účel obec sprístupní elektronickú službu verejnej správy,20a) predávajúci môže informovať obec prostredníctvom tejto elektronickej služby. Obec je povinná na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi.

§ 16
(1) Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené
a) obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby,
b) adresa prevádzkarne,
c) dátum predaja,
d) názov a množstvo výrobku alebo druh služby,
e) cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.
(2) Pri predaji výrobku s následnou dodávkou musí doklad obsahovať miesto určenia, dátum a čas dodávky.
(3) Pri predaji použitého výrobku alebo upravovaného výrobku, výrobku s vadou alebo výrobku, ktorého úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, musia byť tieto skutočnosti v doklade zreteľne vyznačené.
(4) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na predávajúceho, ktorý predáva spotrebiteľovi rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ak osobitný predpis neustanovuje inak.21)

§ 17
Predávajúci je povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci.

§ 18
(1) Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
(2) Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby. Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie.
(3) V prevádzkarni a u určenej osoby podľa odseku 2 musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.
(4) Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu;22) na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
(5) Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.
(6) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9.
(7) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
(8) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,22a) predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
(9) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
(10) Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
(11) Povinnosti uvedené v odsekoch 4 až 9 sa vzťahujú aj na určenú osobu, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu prijatú určenou osobou alebo osobou splnomocnenou predávajúcim na prijatie reklamácie vybaviť predávajúci. Plynutie lehôt na vybavenie reklamácie tým nie je dotknuté.
(12) Ustanovenia uvedené v odsekoch 4 až 10 sa použijú na vybavenie reklamácií, ak osobitný predpis22b) neustanovuje inak.
(13) Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.22c)

§ 18a
Náležitosti odborného posúdenia
(1) Odborné posúdenie musí obsahovať
a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
c) popis stavu výrobku,
d) výsledok posúdenia,
e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
(2) Na odborné posúdenie, ktoré neobsahuje náležitosti podľa odseku 1, sa neprihliada.

Orgány verejnej správy

§ 19
(1) Orgánmi verejnej správy vo veciach ochrany spotrebiteľa sú:
a) ministerstvo,
b) orgány dozoru8) a iné príslušné orgány podľa osobitných predpisov,22d)
c) obce.
(2) Ministerstvo vo veciach ochrany spotrebiteľa
a) riadi výkon štátnej správy,
b) vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky návrh koncepcie štátnej spotrebiteľskej politiky,
c) je notifikačným orgánom systému pre rýchlu výmenu informácií s orgánmi Európskej únie v situácii vážneho a bezprostredného rizika pre bezpečnosť a ochranu zdravia spotrebiteľov vyplývajúceho z nepotravinárskych výrobkov,
d) informuje príslušné orgány členských štátov o sťažnostiach na porušenie právne záväzných aktov Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa,23)
e) informuje spotrebiteľov o ich právach a povinnostiach,
f) plní úlohy jednotného úradu pre spoluprácu podľa osobitného predpisu,24)
g) informuje Európsku komisiu o
1. orgánoch, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie právne záväzných aktov Európskej únie a dozoru na vnútornom trhu,
2. združeniach oprávnených na podanie žaloby v oblasti ochrany práv spotrebiteľov,
3. prijatí všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v oblasti ochrany spotrebiteľa; ak sa opatrenie týka nebezpečnej napodobeniny, informácia obsahuje opis príslušného výrobku a dôvody rozhodnutia,
h) riadi a kontroluje Slovenskú obchodnú inšpekciu.
(3) Príslušné orgány pri cezhraničnej spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa postupujú podľa osobitného predpisu24a) a konajú na základe vlastného alebo iného podnetu, pričom sú oprávnené zakázať zistené protiprávne konanie,24b) ktorého sa dopustila osoba, ktorá podlieha ich dohľadu podľa osobitných predpisov,24c) na území členského štátu Európskej únie, a ktoré poškodzujú alebo môžu poškodiť spoločný záujem spotrebiteľov,24d) a vydávať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov.
(4) Príslušné orgány na základe výzvy ministerstva každý druhý rok zasielajú ministerstvu súhrnné informácie za uplynulé dva roky týkajúce sa činnosti príslušných orgánov podľa osobitného predpisu;24a) obsah informácie upresní ministerstvo vo výzve.
(5) Príslušné orgány zasielajú ministerstvu priebežne aj informácie o zmene svojej pôsobnosti na výkon osobitného predpisu24a) a o zmene poverených zamestnancov24e) a ich kontaktných údajov.

§ 20
Orgány dozoru
(1) Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom vykonávajú orgány dozoru. Ak nemožno pôsobnosť orgánu dozoru určiť, je na výkon dozoru a kontroly príslušná Slovenská obchodná inšpekcia.
(2) Orgán dozoru postupuje pri kontrole uvádzania výrobku alebo služby na trh, zo štátu, ktorý nie je členským štátom podľa osobitného predpisu.25)
(3) Orgán dozoru je povinný vykonávať kontrolu bezpečnosti výrobku alebo služby a na tento účel je oprávnený
a) vyžiadať potrebné informácie od výrobcu, predávajúceho, dovozcu alebo dodávateľa,
b) odobrať výrobok alebo vzorku zo série výrobkov a preveriť ich bezpečnosť,
c) posúdiť, či výrobok alebo služba uvedená na trh obsahuje upozornenia na riziká, ktoré môže použitie výrobku alebo poskytnutie služby vyvolať,
d) informovať včas a vhodným spôsobom osoby, ktoré môžu byť vystavené riziku vyvolanému výrobkom alebo poskytnutou službou,
e) dočasne zakázať uvedenie výrobku, série výrobkov alebo služby na trh, ich prezentáciu, ponuku alebo predaj, ak je dôvodné podozrenie, že výrobok alebo služba nie sú bezpečné, po dobu potrebnú na vykonanie skúšok alebo preverenie podozrenia,
f) zakázať uvedenie výrobku, série výrobkov alebo služby na trh, ich prezentáciu, ponuku alebo predaj, ak bolo preukázané, že nie sú bezpečné, a zaviesť sprievodné opatrenia zabezpečujúce dodržiavanie tohto zákazu,
g) nariadiť alebo organizovať okamžité stiahnutie výrobku, série výrobku alebo služby z trhu25a) alebo stiahnutie z predaja,25b) ak je preukázané, že nie sú bezpečné a sú uvedené na trh; ak je to potrebné, nariadiť aj ich zničenie,
h) vydať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov a vykonanie nevyhnutných opatrení a určiť lehotu na podanie správy o ich splnení,
i) vydať na požiadanie colného orgánu záväzné stanovisko25c) o tom, či dovážaný výrobok
1. pri jeho správnej inštalácii, údržbe a používaní vážne a bezprostredne ohrozuje zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť pri práci, ochranu spotrebiteľa, životné prostredie a verejnosť,
2. má pripojenú sprievodnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu, ktorý harmonizuje podmienky uvádzania výrobkov na trh25d) a je označený v súlade s týmto osobitným predpisom, alebo
3. má správne umiestnené označenie CE.25e)
(4) Orgán dozoru môže postup podľa odseku 3 uplatniť proti výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi a proti osobám, ktoré výrobok alebo službu nadobudnú ako súčasť veci, a proti každej inej osobe, ak je to potrebné na zabezpečenie spolupráce pri opatreniach na zabránenie ohrozeniu pochádzajúcemu z výrobku.
(5) Orgán dozoru môže zakázať poskytnutie služby, uvádzanie výrobku z predaja na trh alebo jeho predaj alebo nariadiť okamžité stiahnutie výrobku z predaja alebo služby z trhu, alebo stiahnutie výrobku z predaja aj vtedy, ak je preukázané, že napriek posúdenej alebo preukázanej zhode4) výrobku z predaja alebo služby s požiadavkami na ich bezpečnosť nie sú výrobok alebo služba bezpečné.
(6) Orgán dozoru podporí dobrovoľné aktivity výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov vzťahujúce sa na plnenie ich povinností v oblasti bezpečnosti výrobkov a služieb a ak je to vhodné, vypracuje zásady správnej praxe.
(7) Proti rozhodnutiu orgánu dozoru vydanému podľa odseku 3 písm. f) až g) a odsekov 4 a 5 možno podať písomné námietky do piatich pracovných dní od vydania rozhodnutia. Námietky nemajú odkladný účinok.
(8) Ak orgán dozoru nevyhovie námietkam v celom rozsahu, je povinný do piatich pracovných dní odstúpiť spisový materiál príslušnému odvolaciemu orgánu.
(9) Príslušný odvolací orgán je povinný rozhodnúť o námietkach v lehote 30 dní odo dňa doručenia spisového materiálu.
(10) Orgán dozoru je povinný zverejňovať právoplatné rozhodnutia vydané na základe tohto zákona vrátane právoplatných rozhodnutí súdov o preskúmaní rozhodnutí orgánu dozoru. Orgán dozoru musí dbať, aby sa pri zverejňovaní zachovalo právo podnikateľov na ochranu ich obchodného tajomstva. Povinnosť zverejnenia je splnená uverejnením rozhodnutí bezodkladne po nadobudnutí ich právoplatnosti na šesť mesiacov na oficiálnej internetovej stránke orgánu dozoru a sprístupnením právoplatných rozhodnutí na útvaroch určených príslušným orgánom dozoru.
(11) Orgán dozoru v rozhodnutiach zverejnených podľa odseku 10 okrem opisu skutkového stavu uvedie
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, jej miesto podnikania a identifikačné číslo alebo
b) obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo a identifikačné číslo.
(12) Spotrebiteľ alebo združenie, ktoré ho zastupuje, má právo na nazretie do spisu v sídle orgánu dozoru, ktorý rozhodnutie vydal, má právo robiť si zo spisu výpisy a odpisy. Spotrebiteľ alebo združenie má právo požiadať orgán dozoru o vyhotovenie kópie dokumentov zo spisu. Náklady spojené s vyhotovením kópie znáša spotrebiteľ alebo združenie.
(13) Orgán dozoru vybavuje sťažnosti spotrebiteľov, ktoré sa objasňujú ako priestupok, ak je spotrebiteľ poškodený klamaním na kvalite, množstve alebo hmotnosti tovaru alebo druhu, akosti a množstve poskytovaných výkonov alebo ak je spotrebiteľ poškodzovaný uvádzaním na trh výrobkov, prác alebo služieb, ak sa zataja ich podstatné vady.
(14) Orgán dozoru v oblasti bezpečnosti výrobkov
a) zriaďuje a pravidelne aktualizuje sektorové programy na dohľad na základe kategórií výrobkov alebo rizík; o aktivitách dozoru, zisteniach a výsledkoch dozoru pravidelne informuje ministerstvo,
b) sleduje a aktualizuje vedecké a technické poznatky týkajúce sa bezpečnosti výrobkov,
c) v spolupráci s ministerstvom pravidelne vyhodnocuje fungovanie kontrolných aktivít a ich účinnosť.
(15) Odseky 7 až 14 sa nevzťahujú na Národnú banku Slovenska, ktorá postupuje podľa osobitného predpisu.25ea)

§ 20a
(1) Orgán dozoru rozhodnutím nariadi predávajúcemu alebo osobe podľa § 9a odstrániť zistené nedostatky a zdržať sa protiprávneho konania.
(2) Orgán dozoru môže rozhodnutím zakázať predávajúcemu predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb spotrebiteľom najdlhšie na tri roky, ak sa predávajúci v priebehu 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty za konanie, ktorým porušil kolektívne záujmy spotrebiteľov, opakovane dopustí takého konania.

§ 21
Predbežné opatrenie
(1) Ak predávajúci alebo osoba podľa § 9a poškodzuje kolektívne záujmy spotrebiteľov, môže združenie podať orgánu dozoru návrh na vydanie predbežného opatrenia. Tento návrh musí obsahovať popis konania, ktorým podľa združenia dochádza k poškodzovaniu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, popis rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich vydanie predbežného opatrenia a odôvodnenie, v čom spočíva naliehavosť návrhu a potreba okamžitého upustenia od konania poškodzujúceho kolektívne záujmy spotrebiteľov. Návrh na vydanie predbežného opatrenia možno podať len vtedy, ak predávajúci alebo osoba podľa § 9a neupustí od poškodzovania kolektívnych záujmov spotrebiteľov ani v lehote dvoch týždňov od doručenia písomnej výzvy združenia na upustenie od takého konania obsahujúcej rovnaké náležitosti ako návrh na vydanie predbežného opatrenia podľa predchádzajúcej vety.
(2) Ak orgán dozoru získa podozrenie o porušovaní spotrebiteľských práv, ktoré poškodzuje kolektívne záujmy spotrebiteľov, môže vydať predbežné opatrenie, ktorým nariadi predávajúcemu alebo osoba podľa § 9a, aby upustil od takého porušenia spotrebiteľských práv, a začne správne konanie vo veci porušenia tohto zákona alebo osobitného predpisu.25f) Predbežné opatrenie oznámi orgán dozoru písomne tomu, proti komu smeruje, pričom uvedie skutočnosti, na základe ktorých vydal predbežné opatrenie.
(3) Proti predbežnému opatreniu možno podať do troch dní písomné námietky. Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne nadriadený orgán orgánu dozoru, ktorý predbežné opatrenie vydal, do piatich dní od ich doručenia tak, že námietky zamietne a predbežné opatrenie potvrdí, alebo predbežné opatrenie zruší. Proti rozhodnutiu nadriadeného orgánu nemožno podať opravný prostriedok.
(4) Predbežné opatrenie zanikne
a) uplynutím času, na ktoré bolo vydané,
b) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia orgánu dozoru v správnom konaní vo veci porušenia tohto zákona alebo osobitného predpisu,25f) ktoré bolo začaté v súvislosti s vydaním predbežného opatrenia podľa odseku 2,
c) zrušením predbežného opatrenia.
(5) Orgán dozoru bezodkladne zruší predbežné opatrenie, ak pominuli dôvody na jeho vydanie.
(6) Odseky 2 až 5 sa nevzťahujú na Národnú banku Slovenska, ktorá postupuje podľa osobitného predpisu.25ea)

§ 22
Obec
(1) Obec
a) schvaľuje trhový poriadok,
b) vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom na trhoviskách a trhových miestach,
c) objasňuje priestupky za porušenie tohto zákona pri predaji výrobkov na trhoviskách a trhových miestach.
(2) Na činnosť obce na trhoviskách a trhových miestach pri ochrane spotrebiteľa sa primerane vzťahujú ustanovenia § 20.

§ 23
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto poškodí práva spotrebiteľa, tým, že poruší tento zákon alebo osobitné predpisy na ochranu spotrebiteľa.26)
(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 10 000 Sk.
(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.27)
(4) Výnosy pokút uložených za priestupky obcou sú príjmom rozpočtu obce.
(5) Odseky 1 a 4 sa nevzťahujú na Národnú banku Slovenska, ktorá postupuje podľa osobitného predpisu.25ea)

§ 24
Sankcie
(1) Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa28) uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur.
(2) Orgán dozoru uloží výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe uvedenej v § 26, ktorá vyrobila, predala, doviezla alebo dodala výrobok, ktorého vada spôsobila ujmu na živote alebo zdraví, pokutu do 332 000 eur. Rovnakú pokutu uloží tomu, kto takú ujmu spôsobil vadným poskytnutím služby. Pokutu nemožno uložiť osobe, ktorá preukáže, že ujme nemohla zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od nej bolo možné požadovať.
(3) Výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon dozoru, prípadne nesplní záväzný pokyn podľa § 20 ods. 3 písm. h), uloží orgán dozoru poriadkovú pokutu do 1 660 eur, a to aj opakovane.
(4) Pokutu podľa odseku 1 nemožno uložiť, ak bola uložená pokuta podľa osobitného zákona alebo ak možno uložiť pokutu podľa odseku 2.
(5) Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti.
(6) Výnosy pokút uložených podľa odsekov 1 až 3 sú príjmom štátneho rozpočtu.
(7) Konanie o uložení pokuty možno začať do 12 mesiacov odo dňa, keď orgán dozoru zistil porušenie povinnosti podľa tohto zákona, najneskôr do troch rokov podľa odsekov 1 a 3, a do desiatich rokov podľa odseku 2 odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pokutu možno uložiť najneskôr do štyroch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(8) Opakované marenie, rušenie alebo sťažovanie výkonu dozoru podľa odseku 3 sa považuje za závažné porušenie povinnosti.28a)
(9) Odseky 1 až 8 sa nevzťahujú na Národnú banku Slovenska, ktorá postupuje podľa osobitného predpisu.25ea)

§ 25
Združenie
(1) Združenie môže podať návrh na vydanie predbežného opatrenia podľa § 21 ods. 1 orgánu dozoru alebo návrh na začatie konania na súde vo veci ochrany práv spotrebiteľov, a to vrátane konania vo veci ochrany kolektívnych záujmov spotrebiteľov, alebo môže byť účastníkom konania
a) ak sú takéto ciele hlavnou náplňou jeho činnosti alebo
b) je uvedené v zozname oprávnených osôb vedenom Európskou komisiou (ďalej len „zoznam oprávnených osôb“), bez toho, aby bolo dotknuté právo súdu preskúmať, či je tento subjekt oprávnený v danom prípade podať návrh na začatie konania.
(2) Združenie podľa odseku 1 môže na základe plnomocenstva zastupovať spotrebiteľa v konaniach pred štátnymi orgánmi o uplatňovaní jeho práv vrátane náhrady ujmy spôsobenej porušením práv spotrebiteľa.
(3) Žiadosť o zaradenie do zoznamu oprávnených osôb predkladá združenie ministerstvu, ktoré posúdi splnenie týchto podmienok:
a) vzniklo v súlade so zákonom,
b) aktívne pôsobenie v oblasti ochrany spotrebiteľov po dobu najmenej dvoch rokov,
c) nezávislosť a neziskovosť združenia,
d) vysporiadanie všetkých záväzkov vo vzťahu k štátu.
(4) Združenie spĺňajúce podmienky podľa odseku 3 ministerstvo navrhne Európskej komisii na zaradenie do zoznamu oprávnených osôb.
(5) Združenie je oprávnené na základe súhlasu spotrebiteľa a predávajúceho sprostredkovať riešenie sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim pri vybavovaní reklamácií.
(6) Ministerstvo podporí združenie, ak je pri výkone činností zamerané na
a) ochranu práv spotrebiteľa na súde,
b) sprostredkovanie riešenia sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim pri vybavovaní reklamácie,
c) napomáhanie pri presadzovaní ekonomických záujmov a práv spotrebiteľov vykonávaním prieskumov vrátane prieskumu problémov spotrebiteľov a vyhodnocovaním presadzovania práv spotrebiteľov,
d) monitorovanie všeobecných zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách,
e) iniciovanie rokovaní a činností ovplyvňujúcich legislatívne úpravy v záujme ochrany práv spotrebiteľov,
f) monitorovanie implementácie spotrebiteľskej politiky a jej uplatňovanie v praxi,
g) vydávanie periodík a publikácií zaoberajúcich sa spotrebiteľskou politikou, skúšaním výrobkov a uverejňovaním skúseností z činnosti združení,
h) prevádzkovanie konzultačných kancelárií poskytujúcich spotrebiteľom informácie a poradenstvo,
i) organizovanie vzdelávania v oblasti ochrany spotrebiteľa.

§ 26
Ochrana spotrebiteľa pri neoprávnenom podnikaní
Povinnosti výrobcu, predávajúceho, dovozcu alebo dodávateľa majú aj osoby, ktoré prevádzkujú činnosti uvedené v § 2 písm. b) až e) bez oprávnenia na podnikanie.

§ 26a
(1) Zriaďuje sa komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách1) a nekalých obchodných praktík predávajúcich (ďalej len „komisia“) ako stály orgán. Komisia má právo vyžadovať od predávajúceho všeobecné zmluvné podmienky, ktoré dojednáva so spotrebiteľom, a predávajúci je povinný takejto žiadosti vyhovieť.
(2) Pri zistení porušenia zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu má komisia právo podať podnet príslušným štátnym orgánom a obrátiť sa na združenie s podnetom na uplatnenie práv na príslušnom štátnom orgáne.
(3) Podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie, organizácii práce a postupe komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

§ 27
Vzťah k správnemu poriadku
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní29) okrem § 20 ods. 3 písm. e) až h) a § 21 a § 26a, ak osobitný zákon neustanovuje inak.30)

Záverečné ustanovenia

§ 28
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 29
Prechodné ustanovenia
Konania začaté do 30. júna 2007 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 29a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2010
Ustanovenie § 4 ods. 10 sa použije vo veciach, v ktorých súd uloží povinnosť zdržať sa používania neprijateľnej zmluvnej podmienky po 28. februári 2010.

§ 29b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2014
Ustanoveniami § 5a ods. 1 písm. b) a ods. 2 až 4 sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. májom 2014; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. májom 2014 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 30. apríla 2014.

§ 29c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 13. júna 2014
Ustanoveniami § 4a ods. 1 až 3 sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 13. júnom 2014; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 13. júnom 2014 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 12. júna 2014.

§ 29d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1) Dozor a kontrola začatá a neskončená Slovenskou obchodnou inšpekciou pred 1. januárom 2015 v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov31) sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré pri tomto dozore a kontrole nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.
(2) Konanie začaté a právoplatne neskončené Slovenskou obchodnou inšpekciou pred 1. januárom 2015 v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.

§ 30
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa:
zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z., zákona č. 137/1998 Z. z., zákona č. 310/1999 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 414/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 616/2004 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z. a zákona č. 264/2006 Z. z.

§ 30a
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2007 Z. z. o označovaní výrobkov cenami.

§ 30b
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní materiálového zloženia textilných výrobkov v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 284/2009 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 53/2010 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 85/2012 Z. z.


Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.


1) § 52 až 54 Občianskeho zákonníka.
2) § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
2a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3) § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 264/1999 Z. z.
Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
5) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z., zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z. z.
6) Zákon č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7) § 11 ods. 1, § 2 ods. 1 písm. f) a § 22 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z.
§ 15 zákona č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7a) § 625 Občianskeho zákonníka.
8) Napríklad § 21 písm. b) až d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, § 30 písm. c) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z., § 88 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 1 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 4 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z., § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, § 127 písm. a) a c) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9) Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11) Napríklad § 10 a 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).
11a) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
12) Napríklad zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12a) § 53a Občianskeho zákonníka.
12b) § 53 Občianskeho zákonníka.
12c) § 58 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
12ca) § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12cb) § 2 ods. 19 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12cc) § 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12cd) § 551 Občianskeho zákonníka.
12ce) Zákon č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový v znení neskorších predpisov.
12d) § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13) § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení zákona č. 220/2007 Z. z.
§ 5 ods. 1 písm. j) zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase.
14) § 623 Občianskeho zákonníka.
15) Napríklad Občiansky zákonník, zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 264/2006 Z. z., zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení zákona č. 160/2005 Z. z., zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15a) § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.
15b) § 502 Občianskeho zákonníka.
15c) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16) Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z.
17) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
18) § 3 zákona č. 142/2000 Z. z.
18a) Napríklad vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov.
18b) Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18c) § 13 zákona č. 18/1996 Z. z.
19) § 17 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
19a) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
20) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. v znení zákona č. 524/2005 Z. z.
20a) § 2ods. 1 písm. s) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
21) § 3 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
22) § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.
22a) § 9 zákona č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22b) Napríklad § 44 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, § 66 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 604/2003 Z. z., § 22 zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 30 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
22c) Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
22d) § 21 písm. b) až d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. 
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 1 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z.
§ 4 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 342/2011 Z. z. 
§ 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 355/2007 Z. z.
§ 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 351/2011 Z. z.
§ 127 písm. a) a c) zákona č. 362/2011 Z. z.
23) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006).
24) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa („nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa“) (Ú. v. EÚ L 364, 9. 12. 2004) v platnom znení.
24a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 v znení neskorších predpisov.
24b) Čl. 3 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 v znení neskorších predpisov.
24c) Zákon č. 147/2001 Z. z.
Zákon č. 108/2000 Z. z.
Zákon č. 258/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 170/2018 Z. z.
Zákon č. 22/2004 Z. z. v znení zákona č. 160/2005 Z. z.
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8; Ú. v. EÚ L 46, 17. 2. 2004).
Zákon č. 140/1998 Z. z.
Zákon č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 52 až 62 Občianskeho zákonníka.
24d) Čl. 3 písm. k) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 v znení neskorších predpisov.
24e) Čl. 3 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 v znení neskorších predpisov.
25) Nariadenie Rady (EHS) č. 339/93 z 8. februára 1993 o kontrole zhody výrobkov dovážaných z tretích krajín s právnymi predpismi o bezpečnosti výrobkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 12; Ú. v. ES L 40, 17. 2. 1993) v platnom znení.
25a) § 2 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.
25b) § 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z.
25c) § 5 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25d) Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave (Ú. v. EÚ L 339, 18. 12. 2008) v platnom znení.
25e) § 21 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25ea) Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25f) § 52 až 54, § 612 až 627 a § 741a až 741k Občianskeho zákonníka. 
§ 6 až 13 zákona č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 32 až 39 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 170/2018 Z. z.
§ 4 až 6 zákona č. 22/2004 Z. z. v znení zákona č. 166/2005 Z. z.
§ 3, § 4 a § 6 až 8 zákona č. 266/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 3 až 5, § 7 až 10, § 12, § 16 až 19, § 21 a § 22 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z. 
§ 6, § 9, § 10 a § 13 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 3 až 5, § 7 a § 8 zákona č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 362/2011 Z. z.
26) Napríklad zákon č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006.
27) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
28) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 17. 2. 2004), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 344, 27. 12. 2005), čl. 4 až 17 a čl. 19 a 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18. 10. 2011) v platnom znení, čl. 4 až 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení.
28a) Napríklad § 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
29) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
30) § 12 až 34 a § 38 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31) § 1 ods. 3 písm. c) zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.


Príloha č. 1 k zákonu č. 250/2007 Z. z.

OBCHODNÉ PRAKTIKY, KTORÉ SA ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ POVAŽUJÚ ZA NEKALÉ

Klamlivé obchodné praktiky
1. Tvrdenie predávajúceho, že sa zaviazal dodržiavať kódex správania, pričom tomu tak nie je.
2. Zobrazenie známky dôveryhodnosti, známky kvality alebo ich ekvivalentu bez získania potrebného povolenia.
3. Tvrdenie, že kódex správania je schválený orgánom verejnej moci alebo iným orgánom, pričom tomu tak nie je.
4. Tvrdenie, že predávajúci vrátane jeho obchodných praktík alebo produkt bol schválený, potvrdený alebo povolený orgánom verejnej moci alebo iným subjektom, pričom tomu tak nie je, alebo takéto tvrdenie bez toho, že by produkt spĺňal podmienky schválenia, potvrdenia alebo povolenia.
5. Výzva na kúpu produktov za stanovenú cenu bez toho, že by predávajúci zverejnil akékoľvek rozumné dôvody, pre ktoré môže predpokladať, že nebude schopný dodať tieto produkty alebo rovnocenné produkty, alebo zariadiť, aby dodávku uskutočnil iný predávajúci za túto cenu, v čase a v množstve, ktoré sú rozumné vzhľadom na produkt, rozsah reklamy produktu a ponúknutú cenu (vábivá reklama).
6. Reklama typu nalákať a zmeniť, ktorou sa rozumie reklama s úmyslom podporiť predaj iného produktu výzvou na kúpu produktov za stanovenú cenu a následné
a) odmietnutie ukázať tovar z reklamy spotrebiteľom,
b) odmietnutie prevziať objednávky na tento tovar alebo jeho dodanie v rozumnom čase, alebo
c) predvedenie jeho chybnej vzorky.
7. Nepravdivé vyhlásenie, že produkt je k dispozícii iba veľmi obmedzený čas alebo že je k dispozícii za špecifických podmienok iba veľmi obmedzený čas s cieľom vyvolať okamžité rozhodnutie a znemožniť spotrebiteľovi, aby mal dostatočnú príležitosť alebo čas na kvalifikované rozhodnutie.
8. Záväzok predávajúceho, ktorý komunikoval so spotrebiteľom pred uskutočnením obchodnej transakcie v jazyku, ktorý nie je úradným jazykom členského štátu, v ktorom má predávajúci sídlo alebo miesto podnikania32, že poskytne spotrebiteľovi službu po predaji produktu, a následné poskytnutie tejto služby je iba v inom jazyku bez toho, že by to bolo spotrebiteľovi jasne oznámené predtým, ako sa zaviazal k obchodnej transakcii.
9. Vyhlásenie alebo iným spôsobom vytvorenie dojmu, že produkt možno legálne predávať, pričom tomu tak nie je.
10. Prezentovanie práv, ktoré spotrebiteľovi prislúchajú podľa právnych predpisov, ako charakteristickej črty ponuky predávajúceho.
11. Využívanie redakčného priestoru v médiách na podporu produktu, keď predávajúci zaplatil za podporu predaja, bez toho, že by to bolo vysvetlené v obsahu alebo obrazom, alebo zvukom jasne identifikovateľné pre spotrebiteľa (skrytá reklama).
12. Vecne nesprávne tvrdenie o povahe a rozsahu rizika pre osobnú bezpečnosť spotrebiteľa alebo jeho rodiny, ak si spotrebiteľ produkt nekúpi.
13. Propagovanie podobného produktu, ako je produkt vyrobený konkrétnym výrobcom, a to spôsobom, ktorý úmyselne zavádza spotrebiteľa, aby sa domnieval, že produkt vyrobil rovnaký výrobca, pričom tomu tak nie je.
14. Vytvorenie, prevádzkovanie alebo podporovanie pyramídovej schémy, v ktorej spotrebiteľ poskytne plnenie za možnosť získať kompenzáciu, ktorá vyplýva hlavne zo zapojenia ďalších spotrebiteľov do tejto schémy, a nie z predaja alebo spotreby produktov.
15. Tvrdenie predávajúceho, že sa chystá skončiť svoju činnosť alebo premiestniť svoju prevádzkareň, pričom tomu tak nie je.
16. Tvrdenie, že produkt je schopný uľahčiť výhru v hazardných hrách.
17. Nepravdivé tvrdenie, že produkt je schopný liečiť choroby, dysfunkcie alebo postihnutia.
18. Poskytnutie vecne nesprávnej informácie o podmienkach na trhu alebo o možnosti nájsť produkt s úmyslom donútiť spotrebiteľa, aby získal produkt za menej výhodných podmienok, ako sú normálne podmienky na trhu.
19. Tvrdenie v obchodnej praktike, že predávajúci ponúkne súťaž alebo vypíše cenu bez toho, že by opísanú cenu udelil, alebo poskytol zodpovedajúcu náhradu.
20. Opísanie produktu ako „gratis“, „zadarmo“, „bez poplatku“ alebo podobne, pričom spotrebiteľ musí zaplatiť čokoľvek iné okrem nevyhnutných nákladov na odpovedanie na obchodnú praktiku a vyzdvihnutie tovaru alebo zaplatenie za jeho doručenie.
21. Zahrnutie do reklamného materiálu faktúry alebo obdobného dokumentu, ktorý požaduje zaplatenie sumy a ktorý vzbudzuje u spotrebiteľa dojem, že si už objednal predávané produkty, pričom tomu tak nie je.
22. Nepravdivé tvrdenie alebo vytvorenie dojmu, že predávajúci nekoná v zámere súvisiacom s jeho obchodom, podnikaním, remeslom alebo profesiou, alebo nepravdivé prezentovanie sa ako spotrebiteľ.
23. Vytvorenie falošného dojmu, že servis produktu po jeho predaji je dostupný v členskom štáte inom ako ten, v ktorom sa produkt predáva.

Agresívne obchodné praktiky
1. Vytváranie dojmu, že spotrebiteľ nemôže opustiť priestor predtým, ako sa uzatvorí zmluva.
2. Osobné navštevovanie domácnosti spotrebiteľa, ignorujúc žiadosť spotrebiteľa odísť alebo sa nevracať, okrem prípadov a v rozsahu odôvodnenom na účely vymáhania zmluvného záväzku.
3. Vykonávanie vytrvalých a nechcených žiadostí telefonicky, faxom, elektronickou poštou alebo inými diaľkovými médiami, okrem prípadov a v rozsahu odôvodnenom na účely vymáhania zmluvného záväzku.
4. Žiadanie od spotrebiteľa, ktorý si chce uplatniť nárok z poistnej zmluvy, aby predložil dokumenty, ktoré nie je možné rozumne považovať za relevantné pri určení platnosti nároku, alebo systematicky neodpovedať na naliehavú korešpondenciu s cieľom odradiť spotrebiteľa od výkonu jeho zmluvných práv.
5. Zahrnutie priameho nabádania pre deti do reklamy, aby si kúpili alebo aby presvedčili svojich rodičov alebo iných dospelých, aby im kúpili propagované produkty.
6. Žiadanie spotrebiteľa, aby vykonal okamžité alebo odložené platby za produkty dodané predávajúcim alebo aby ich vrátil alebo uschoval, pričom si ich spotrebiteľ neobjednal, okrem prípadu, že tento produkt je náhradným tovarom dodaným podľa osobitného predpisu.
7. Výslovné informovanie spotrebiteľa, že ak si nekúpi produkt, bude ohrozené zamestnanie alebo živobytie predávajúceho.
8. Vytváranie falošného dojmu, že spotrebiteľ už vyhral, vyhrá, alebo potom, čo niečo urobí, vyhrá cenu alebo získa iný rovnocenný prospech, keď v skutočnosti
a) neexistuje cena alebo iný rovnocenný prospech,
b) činnosť smerujúca k získaniu ceny alebo iného rovnocenného prospechu je podmienená tým, že spotrebiteľ uhradí hotovosť, alebo si spôsobí náklady.


Príloha č. 2 k zákonu č. 250/2007 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/27/ES z 19. mája 1998 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4; Ú. v. ES L 166, 11. 6. 1998) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES z 25. mája 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4; Ú. v. ES L 171, 7. 7. 1999), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 25; Ú. v. ES L 178, 17. 7. 2000), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 4; Ú. v. ES L 271, 9. 10. 2002), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 (Ú. v. EÚ L 149, 11. 6. 2005).
2. Smernica Rady 87/357/EHS z 25. júna 1987 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné, než v skutočnosti sú, a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8; Ú. v. ES L 192, 11. 7. 1987).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6; Ú. v. ES L 11, 15. 1. 2002).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) (Ú. v. EÚ L 149, 11. 6. 2005).
5. Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu. (Ú. v. EÚ L 373, 21. 12. 2005).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 4; Ú. v. ES L 80, 18. 3. 1998).
7. Smernica Rady č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 95, 21. 4. 1993).
8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 110, 1. 5. 2009).
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011).
10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).