+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Zákon o volebnej kampani
Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (181/2014)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 29.05.2014
Platnosť od: 26.06.2014
Účinnosť od: 26.06.2014
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Účinnosť od Novela Zákon
16.07.2019 208/2019  
04.12.2019 413/2019  
01.01.2021 73/2017, 280/2020  
31.12.2019 501/2019  
01.05.2020 413/2019  
Hatályos 2021. január 1-től

Tt. 181/2014.

A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYRÓL
és a Tt. 85/2005. sz., a politikai pártokról és politikai mozgalmakról szóló, többször módosított törvénye módosításáról és kiegészítéséről


Kelt 2014. május 29-én


Módosítva:
Tt. 125/2016., hatályos 2016. július 1-től
Tt. 69/2017., hatályos 2017. március 31-től
Tt. 344/2018., hatályos 2019. január 1-től
Tt. 208/2019., hatályos 2019. július 16-tól
Tt. 413/2019., hatályos 2019. december 4-től
Tt. 501/2019., hatályos 2019. december 31-től
Tt. 413/2019., hatályos 2020. május 1-től
Tt. 73/2017., hatályos 2021. január 1-től
Tt. 280/2020., hatályos 2021. január 1-től


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt hozta meg:


I. cikkely

1. §
A szabályozás tárgya
Ez a törvény a külön jogszabályok szerinti választások1) kampányainak vezetésének és finanszírozásának részleteit szabályozza.

2. §
Választási kampány
(1) Választási kampány a jelen törvény céljaira a politikai párt, politikai mozgalom,2) politikai pártok és politikai mozgalmak koalíciója és a jelöltek bármilyen tevékenysége, melyért hagyományosan térítést fizetnek, mely a tevékenységük, a céljaik és programjuk népszerűsítését célozza meg a külön jogszabály szerinti választott tisztség1) megszerzése érdekében. Mindez magába foglalja az első mondat szerinti jogalanyok érdekében vagy kárára kifejtett tevékenységeket is.
(2) A választási kampány azon a napon kezdődik, amelyen a Szlovák Köztársaság Törvénytárában közzéteszik a választások kihirdetéséről szóló határozatot (a továbbiakban csak „a választások kihirdetése”), és 48 órával a választások megtartásának napja előtt ér véget.
(3) Az 1. bekezdésben meghatározottól eltérő jogalanyok politikai pártok, politikai pártok koalíciója és jelöltek javára vagy kárára kifejtett tevékenysége a választási kampány meghatározott időszakában tilos.

3. §
A politikai párt választási kampányának finanszírozása a Szlovák Köztársaság nemzeti tanácsi és az európai parlamenti választása esetén
(1) A politikai párt vagy a politikai mozgalom (a továbbiakban csak „politikai párt”) választási kampányára a Szlovák Köztársaság nemzeti tanácsi választása és az európai parlamenti választása során legfeljebb 3 000 000 eurót költhet, beleértve a hozzáadottérték-adót is. A politikai párt első mondat szerinti költségkeretébe beleszámít a szerződéses ajándék vagy más térítésmentes teljesítés értéke és a szokásos ár közötti különbség, valamint a politikai párt népszerűsítésére fordított költség, melyet a politikai párt a választások kihirdetése napját megelőző 180. naptól kezdődően e célra fordított.
(2) A választásikampány-költségek térítésére a politikai párt csak bankban vagy külföldi bank fiókjában (a továbbiakban csak „bank”) vezetett külön fizetési számlán (a továbbiakban csak „külön számla”) szereplő pénzeszközöket használhat fel. A külön számlán vezetett pénzeszközökre külön jogszabályok vonatkoznak.3)
(3) Külön számlát a politikai pártnak minden egyes választási kampányra önállóan kell létesítenie.
(4) A 2. bekezdés szerinti külön számlán szereplő adatokat kötelező ingyen, távoli helyről és folyamatosan elérhetővé tenni harmadik személyek számára és láthatóvá kell tenni a pénzügyi tranzakciók adatait az összeg, az elszámolás dátuma, a kifizető és elfogadó utó- és családi neve vagy megnevezése, a könyvelési bejegyzés és az átutalás egyedi azonosítója terjedelmében (a továbbiakban csak „a pénzügyi tranzakciók áttekintése”). A honlap címét, melyen a politikai párt ezeket az adatokat közzéteszi, a politikai párt irat formájában vagy elektronikus formában a számla létrehozását követően azonnal jelenti a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának (a továbbiakban csak „belügyminisztérium”), mely azt közzéteszi a saját honlapján.
(5) A külön számlára pénzeszközt elhelyezni kizárólag más bankszámláról történő átutalással lehet. A belügyminisztérium kérésére a politikai pártnak igazolnia kell, ki a bankszámla tulajdonosa, melyről a pénzeszközöket átutalták.
(6) A 2. bekezdés szerinti számla kivonatát a politikai párt köteles a kiadástól számított öt éven át megőrizni.
(7) A választási kampányra fordított eszközökről a politikai párt külön nyilvántartást vezet a választási kampány céljából az alábbi tagolásban:
a) a választás előtti és választási közvélemény-kutatások költségtérítései,
b) a fizetett hirdetések és reklámok költségei,
c) a külön jogszabály szerinti4) politikai hirdetés sugárzására fordított költségek,
d) a választási plakátok költségtérítései,
e) a külön jogszabály szerinti5) kereskedelmi társaság költségei,
f) a politikai párt tagjainak utazási költségei és a politikai párt alkalmazottainak külön jogszabály szerinti6) útiköltségei,
g) a dologi ajándékok és más térítésmentes teljesítések áttekintése, melyek értékét külön jogszabály7) értelmében kell meghatározni,
h) a politikai párt minden egyéb, a párt tevékenységének, céljainak és programjának népszerűsítésére fordított kiadása.
(8) A 6. és 7. bekezdés számviteli nyilvántartási dokumentumainak megőrzésére külön jogszabály8) vonatkozik.
(9) A politikai párt a belügyminisztérium kérésére köteles kézbesíteni a dokumentumokat, tájékoztatást, magyarázatot nyújtani vagy más adatot megadni választási kampányával kapcsolatosan a kérvény kézhez vételétől számított tíz napon belül.

4. §
Zárójelentés
(1) A politikai párt köteles zárójelentést készíteni választási kampányköltségeiről a Szlovák Köztársaság nemzeti tanácsi választása és az európai parlamenti választás esetében (a továbbiakban csak „zárójelentés”).
(2) A zárójelentés tartalmazza
a) a választás előtti és választási közvélemény-kutatások költségtérítéseinek áttekintését,
b) a fizetett hirdetések és reklámok költségeinek áttekintését,
c) a politikai hirdetés sugárzására fordított költségek áttekintését,4)
d) a választási plakátok költségtérítéseinek áttekintését,
e) a politikai párt tagjainak utazási költségeinek és a politikai párt alkalmazottainak külön jogszabály szerinti,6) választási kampányi útiköltségeinek áttekintését,
f) a politikai párt minden egyéb, a párt tevékenységének, céljainak és programjának népszerűsítésére fordított kiadása áttekintését,
g) a külön jogszabály szerinti5) kereskedelmi társaság költségeinek áttekintését,
h) a dologi ajándékok és más térítésmentes teljesítések áttekintését és értékét,
i) az a) – h) pontok terjedelmében azon költségek áttekintését, melyeket a politikai párt a választások kihirdetésének napját megelőző 180. naptól kezdődő időszakban elköltött, a bankban vezetett átutalási bankszámla számát, melyről a költségeket fedezték; ha semmilyen költsége nem volt, erről becsületbeli nyilatkozatot mellékel.
(3) A politikai párt köteles legkésőbb a választásoktól számított 30. napon kézbesíteni a zárójelentést a belügyminisztériumnak irat formájában és elektronikus formában is.
(4) A politikai párt zárójelentését a belügyminisztérium a honlapján az irat alapú kézbesítéstől számított 30 napon belül közzéteszi és nyilvánosság öt éven keresztül elérheti azt.
(5) A zárójelentésben a 2. bekezdés szerint költségekbe történő besorolás vonatkozásában ügydöntő a közvélemény-kutatás végrehajtásának napja, a reklámakció vagy népszerűsítő akció megvalósításának napja.
(6) Ha a belügyminisztérium megállapítja, hogy a zárójelentés nem tartalmazza a 2. bekezdés szerinti adatokat vagy az adatok nem teljesek, felszólítja a politikai pártot a megállapított hiányosságok kiküszöbölésére. A politika párt ezt köteles megtenni a felszólítás kézbesítésének napjától számított 15 napon belül.
(7) A zárójelentést a politikai párt azon a formanyomtatványon készíti el, amelyet a belügyminisztérium a honlapján legkésőbb a választások napján közzétesz.

5. §
A Szlovák Köztársaság köztársaságielnök-választása választási kampányának finanszírozása
(1) A Szlovák Köztársaság köztársaságielnök-jelöltje (a továbbiakban csak „köztársaságielnök-jelölt”) választási kampányára, együttvéve a választás két fordulójában legfeljebb 500 000 eurót költhet, beleértve a hozzáadottérték-adót is. Ebbe az összegbe beletartoznak azok a jelölt népszerűsítésére fordított költségek is, melyeket a köztársaságielnök-jelölt a választás kihirdetésének napját megelőző 180. naptól kezdődő időszakban kiadott, és a költségek, melyeket a köztársaságielnök-jelölt már megtérített vagy meg kell térítenie. Ha a politikai reklám, hirdetés vagy program ingyen vagy csökkentett áron jelent meg vagy került sugárzásra más műsorszórónál, mint a Szlovákia Rádiója és Televíziója, feltüntetett összegként a szolgáltatás szokásos árát kell beszámítani.
(2) A köztársaságielnök-jelölt választási kampányköltségének tekintendő az összes pénzeszköz, ajándék és más térítésmentes teljesítés pénzben kifejezhető együttes összege, melyet a köztársaságielnök-jelölt fizetett hirdetésre vagy reklámra, politikai reklámra, reklámplakátok, szórólapok, más propagandaanyagok és tárgyak készíttetésére, valamint bármilyen más, a választási kampánnyal összefüggő teljesítésre fordít.
(3) A köztársaságielnök-jelölt ajándékot és más térítésmentes teljesítést választási kampányában csak
a) a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel bíró természetes személytől,
b) a Szlovák Köztársaság területén székhellyel bíró jogi személytől,
c) a Szlovák Köztársaságban bejegyzett politikai párttól
fogadhat el.
(4) A köztársaságielnök-jelölt ajándékot és más térítésmentes teljesítést választási kampányában nem fogadhat el
a) az államtól, a Szlovák Földalaptól, községtől vagy nagyobb területi egységtől (megye),
b) jogi személytől, melynek alapítója az állam, az Szlovák Földalap, község vagy nagyobb területi egység (megye),
c) jogi személytől, melyben vagyonrésszel bír az állam, az Szlovák Földalap, község vagy nagyobb területi egység,
d) civil szervezettől, alapítványtól, közhasznú szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezettől, alaptól, jogi személyek érdekvédelmi szövetségétől, települések szövetségétől és nemzetközi alannyal bíró szervezetektől,
e) közjogi intézménytől, sem törvénnyel létrehozott jogi személytől,
f) személytől, akiről mint ajándékozóról nem tudja feltüntetni az azonosító adatokat, vagy mint térítésmentes szolgáltatást nyújtó szerződéses félről az azonosító adatokat,
e) európai politikai párttól vagy európai politikai alapítványtól.
(5) A választási kampányra szánt pénzeszközöket a köztársaságielnök-jelölt köteles bankban létesített külön számlán vezetni.
(6) Az 5. bekezdés szerinti külön számlán szereplő adatokat kötelező ingyen, távoli helyről és folyamatosan elérhetővé tenni harmadik személyek számára és láthatóvá kell tenni a pénzügyi tranzakciók adatait. A honlap címét, melyen ezeket az adatokat közzéteszik, a köztársaságielnök-jelölt irat formájában vagy elektronikus formában a számla létrehozását követően azonnal jelenti a belügyminisztériumnak, mely azt közzéteszi a saját honlapján.
(7) Az 5. bekezdés szerinti külön számlára pénzeszközök kizárólag más számláról történő átutalással helyezhetők el. A belügyminisztérium kérésére a köztársaságielnök-jelölt köteles bizonyítani, hogy ki annak a számlának a tulajdonosa, ahonnan a pénzügyi eszközök átutalásra kerültek.
(8) Az 5. bekezdés szerinti kivonatait a köztársaságielnök-jelölt a kiadásuktól számított öt éven át köteles megőrizni.
(9) A köztársaságielnök-jelölt külön nyilvántartást vezet a dologi ajándékokról és más térítésmentes teljesítésekről, feltüntetve az ajándék vagy ingyenes teljesítés elfogadásának dátumát, az ajándékozó vagy térítésmentesen szolgáltató szerződő fél azonosító adatait, természetes személy esetén az utó- és családi nevét és állandó lakhelycímét, jogi személy esetén a megnevezését, a szervezet azonosító számát és székhelycímét. Az ajándék vagy más térítésmentes teljesítés értékét a költségekbe a köztársaságielnök-jelölt kötelezően a szerződésben feltüntetett és a szokásos ár közötti különbséget beszámítva mutatja ki.
(10) A köztársaságielnök-jelölt külön nyilvántartást vezet az 5. és 9. bekezdések szerinti eszközök választási kampányi felhasználásáról az alábbi felosztásban:
a) a választás előtti és választási közvélemény-kutatások költségtérítései,
b) a fizetett hirdetések és reklámok költségei,
c) politikai hirdetés sugárzására fordított költségek,
d) a választási plakátok költségtérítései,
e) utazási költségek,
f) a dologi ajándékok és térítésmentes teljesítések és értékük áttekintése,
g) minden további, a köztársaságielnök-jelölt által személye népszerűsítésére fordított kiadás,
h) azon költségek áttekintése, melyeket a köztársaságielnök-jelölt a választások kihirdetésének napját megelőző 180. naptól kezdve, valamint a bankban vezetett átutalási fizetési számla száma, melyről a kiadást fedezték; ha semmilyen költséget nem használt fel, erről becsületbeli nyilatkozatot mellékel.
(11) A köztársaságielnök-jelölt köteles a honlapján közzétenni a 10. bekezdés szerinti felosztásban az információkat és kézbesíteni azt a belügyminisztériumnak irat formájában és elektronikus formában a választásokat követő 30 napon belül.
(12) A belügyminisztérium a 11. bekezdés szerinti tájékoztatás irat alapú kézbesítésének napjától számított 30 napon belül nyilvánosságra hozza azt a honlapján és a nyilvánosság számára öt éven át elérhetővé teszi.
(13) A 9. és 10. bekezdés szerinti nyilvántartáshoz kapcsolódó bizonylatokat a köztársaságielnök-jelölt a választási kampány végétől számított legkevesebb öt éven át köteles megőrizni.
(14) A köztársaságielnök-jelölt a belügyminisztérium kérésére köteles benyújtani a bizonylatokat, tájékoztatást, magyarázatot vagy más adatot is szolgáltatni a választási kampánnyal kapcsolatosan a kérvény kézbesítésétől számított tíz napon belül.
(15) A beszámolót az eszközökről, melyeket a köztársaságielnök-jelölt a választási kampányra fordított, űrlapon nyújtják be, melyet a belügyminisztérium honlapján legkésőbb a választások napján közzétesz.

6. §
A területi önkormányzati szervekbe történő választások jelöltjei választási kampányának finanszírozása
(1) A párton kívüli jelölt választási kampányára az alábbi összeget költheti, beleértve a hozzáadottérték-adót is:
a) az önkormányzati kerület elnöki tisztségének jelöltje legfeljebb 250 000 eurót,
b) a Szlovák Köztársaság fővárosa, Pozsony főpolgármesteri tisztségének és Kassa város főpolgármesteri tisztségének jelöltje legfeljebb 250 000 eurót,
c) a város, a község vagy városrész polgármesteri tisztségének jelöltje, ha lakosságának létszáma
1. 60 001 és 120 000 fő közötti, legfeljebb 100 000 eurót,
2. 30 001 és 60 000 fő közötti, legfeljebb 70 000 eurót,
3. 16 001 és 30 000 fő közötti, legfeljebb 50 000 eurót,
4. 10 001 és 16 000 fő közötti, legfeljebb 20 000 eurót,
5. 5 001 és 10 000 fő közötti, legfeljebb 10 000 eurót,
6. 2 001 és 5 000 fő közötti, legfeljebb 5 000 eurót,
7. 2 000 főnél kevesebb, legfeljebb 2 000 eurót,
d) az önkormányzati kerület elnöki tisztségének, egyúttal a község vagy város polgármesteri tisztségének jelöltje legfeljebb 250 000 eurót.
(2) Ha az 1. bekezdés szerinti párton kívüli jelölt ugyanazon választásokon mint az önkormányzati kerületi szerv, községi képviselőtestület, városi képviselőtestület vagy helyi képviselőtestület párton kívüli jelöltje is indul, az 1. bekezdés szerinti összegekbe beleszámítanak a párton kívüli jelölt ezen a jogcímen kiadott választási kampányköltségei is.
(3) A párton kívüli jelöltnek, aki csak az önkormányzati kerület képviselője, a községi képviselőtestület, városi képviselőtestület vagy helyi képviselőtestület képviselője tisztségéért indul, a választási kampányára nincsenek meghatározva költségkorlátok.
(4) A párton kívüli jelölt választási kampányköltségeinek tekintendő az összes pénzeszköz, pénzben kifejezhető ajándék és más térítésmentes teljesítés együttes összege, melyet a párton kívüli jelölt fizetett hirdetés vagy reklám, valamint reklámműsorok, plakátok, szórólapok és más népszerűsítő anyagok és tárgyak elkészítésének költségtérítésére fordít. Az 1. bekezdés szerinti összegekbe beleszámítanak a jelölt azon, a jelölt népszerűsítésére fordított költségei is, amelyeket a jelölt a választások kihirdetésének napjától számított 180. naptól kezdődően eltelt időszakban költött e célra.
(5) A párton kívüli jelölt választási kampányára ajándékokat és más térítésmentes teljesítéseket csak az 5. § 3. bek. szerinti jogalanyoktól fogadhat el.
(6) A párton kívüli jelölt választási kampányára ajándékokat és más térítésmentes teljesítéseket az 5. § 4. bek. szerinti jogalanyoktól nem fogadhat el.
(7) Az önkormányzati kerület elnöki tisztségéért induló párton kívüli jelölt, a város főpolgármesteri tisztségéért induló párton kívüli jelölt, a község polgármesteri, a városrész polgármesteri tisztségéért induló párton kívüli jelölt 5000-nél nagyobb lakosságszámú település esetén köteles a választási kampány pénzeszközeit bankban megnyitott külön számlán vezetni. A külön számlára pénzeszközök kizárólag más bankszámláról történő átutalással helyezhetők el. A belügyminisztérium kérésére a párton kívüli jelöltnek igazolnia kell, ki annak a bankszámlának a tulajdonosa, amelyről a pénzeszközöket átutalták.
(8) A 7. bekezdés szerinti külön számla adatait kötelező ingyen, távoli helyről és folyamatosan elérhetővé tenni harmadik személyek számára és láthatóvá kell tenni a pénzügyi tranzakciók adatait. A honlap címét, melyen ezek az adatokat elérhetők, a párton kívüli jelölt irat formájában vagy elektronikus formában a számla létrehozását követően azonnal jelenti a belügyminisztériumnak, mely azt közzéteszi a saját honlapján.
(9) A 7. bekezdés szerinti bankszámla kivonatait a párton kívüli jelöltnek a kiadásuktól számított három éven át meg kell őriznie.
(10) A párton kívüli jelölt külön nyilvántartást vezet az ajándékokról és más térítésmentes teljesítésekről, beleértve az ajándék vagy térítésmentes teljesítés elfogadásának dátumát, azok értékét és az ajándékozó azonosító adatait, ajándékozás esetén természetes személy utó- és családi nevét és állandó lakhelycímét, jogi személy esetén a megnevezését, a szervezet azonosító számát és székhelycímét, térítésmentes teljesítés esetén a természetes személy utó- és családi nevét és állandó lakhelycímét, jogi személy esetén a megnevezését, a szervezet azonosító számát és székhelycímét. Az ajándék vagy más térítésmentes teljesítés értékét a párton kívüli jelölt kötelezően a szerződésben feltüntetett és a szokásos ár közötti különbséget beszámítva mutatja ki a választási kampányköltségeket.
(11) A párton kívüli jelölt különálló nyilvántartást vezet a 7. és 10. bekezdés szerint a választási kampányban felhasznált eszközökről az alábbi tagolásban:
a) a választás előtti és választási közvélemény-kutatások költségtérítései,
b) a fizetett hirdetések és reklámok vagy politikai reklámok költségei,
c) a választási plakátok költségtérítései,
d) utazási költségek,
e) a dologi ajándékok és térítésmentes teljesítések és értékük áttekintése,
f) minden további, a párton kívüli jelölt által személye népszerűsítésére fordított kiadás,
g) azon költségek áttekintése, melyeket az 1. bekezdés szerinti párton kívüli jelölt a választások kihirdetésének napját megelőző 180. naptól kezdve saját népszerűsítésére költött, és az önkormányzati kerület elnöki tisztségéért, a város főpolgármesteri tisztségéért, a község polgármesteri, a városrész polgármesteri tisztségéért induló párton kívüli jelölt 5000-nél nagyobb lakosságszámú település esetén a bankban vezetett átutalási betétszámla számát is, melyről a kiadást fedezték; ha semmilyen költséget nem használt fel, erről becsületbeli nyilatkozatot mellékel.
(12) A párton kívüli jelölt a belügyminisztérium kérésére köteles benyújtani a bizonylatokat, tájékoztatást, magyarázatot vagy más adatot szolgáltatni a választási kampánnyal kapcsolatosan a kérvény kézbesítésétől számított tíz napon belül.
(13) A 10. és 13. bekezdés szerinti nyilvántartáshoz kapcsolódó bizonylatokat a párton kívüli jelölt a választási kampány végétől számított legkevesebb öt éven át köteles megőrizni.
(14) Az önkormányzati kerület elnöki tisztségéért induló párton kívüli jelölt, a város főpolgármesteri tisztségéért induló párton kívüli jelölt, a község polgármesteri, a városrész polgármesteri tisztségéért induló párton kívüli jelölt 5000-nél nagyobb lakosságszámú település esetén köteles a honlapján jelentést közzétenni a 11. bekezdés szerinti felbontásban az eszközökről, melyeket választási kampányára felhasznált, és köteles azt kézbesíti a belügyminisztériumnak irat formájában és elektronikus formában legkésőbb 30 nappal a választások napjától számítva; a beszámolót űrlapon nyújtják be, melyet a belügyminisztérium honlapján legkésőbb a választások napján közzétesz.
(15) A belügyminisztérium a 14. bekezdés szerinti beszámolót irat alapú kézbesítésének napjától számított 30 napon belül nyilvánosságra hozza azt a honlapján és a nyilvánosság számára öt éven át elérhetővé teszi; ha az 1. bekezdés b) és c) pontja szerinti jelöltek beszámolójáról van szó, a beszámoló nyilvánosságra hozatalának határideje 90 nap.
(16) Ha az 1. és 3. bekezdésben feltüntetett tisztségek választási kampányát a politikai párt listáján szereplő személy maga vezeti, a jelen cikkely rendelkezései rá is ugyanolyan mértékben vonatkoznak, mint a párton kívüli jelöltekre. Az ilyen személy választási kampányából egyértelműen ki kell tűnnie, hogy politika párt pártlistáján szerepel.

7. §
A területi önkormányzati szervekbe történő választások választási kampányának finanszírozása politikai párt által
A politikai párt, mely területi önkormányzati választásokon választási kampányt folytat, erre a kampányra legfeljebb 500 000 eurót költhet. A politikai párt költséghatárára arányos mértékben vonatkozik a 3. § 1. bekezdésének 2. mondata. A politikai párt köteles a 3. § 2 – 9. bekezdésének rendelkezései szerint eljárni. A politikai párt köteles honlapján közzétenni a beszámolót az eszközökről, melyeket a választási kampányra fordított a 3. § 7. bekezdése szerinti felbontásban, és kézbesíteni azt irat formájában és elektronikus formában a belügyminisztériumnak a választások megvalósulását követő 30 napon belül. A belügyminisztérium az előző mondat szerinti beszámolót irat alapú kézbesítésének napjától számított 30 napon belül nyilvánosságra hozza azt a honlapján és a nyilvánosság számára öt éven át elérhetővé teszi.

9. §
A választási kampány ellenőrzése
(1) A jelen törvény szerinti választási kampány ellenőrzését (a továbbiakban csak „ellenőrzés”) 
a) a belügyminisztérium és
b) a járási hivatal végzi.
(2) A járási hivatal az ellenőrzést a belügyminisztérium megbízása alapján hajtja végre. A megbízásnak írásos formájúnak kell lennie, és ha a helyzet megkívánja, a járási hivatalnak elektronikus úton is kézbesíthető. A járási hivatal köteles a 6. bekezdés szerinti feljegyzést haladéktalanul megküldeni a belügyminisztériumnak és az ellenőrzött jogalanynak.
(3) Az ellenőrzésre a külön jogszabály szerinti9) ellenőrző tevékenység általános elvei vonatkoznak.
(4) A belügyminisztérium és a járási hivatal jogosult követelni az ellenőrzött jogalanytól minden információt és iratot, melyről a jogalany a jelen törvény szerint köteles nyilvántartást vezetni.
(5) A belügyminisztérium és a járási hivatal jogosult 300 euróig terjedő helyszíni közigazgatási bírságot kiszabni arra, aki az ellenőrzés során nem adja meg az ellenőrzés végrehajtásához szükséges együttműködést.
(6) Az ellenőrzésről feljegyzés készül, mely tartalmazza
a) az ellenőrző szerv megjelölését,
b) az ellenőrzött jogalany megjelölését,
c) az ellenőrzés tárgyát,
d) az ellenőrzés végrehajtásának dátumát és helyét,
e) a feltárt helyzet leírását, ha helyszíni ellenőrzésről van szó,
f) az ellenőrzés eredményét,
g) az ellenőrzést végző személy utó- és családi nevét, aláírását és a hivatali bélyegző lenyomatát.
(7) A belügyminisztérium és a járási hivatal jogosult a jelen törvény szerinti ellenőrzés végrehajtása során a vele ellenőrzéskor kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak kezelésére azok hozzájárulása nélkül is.

10. §
Műsorszórás a Szlovák Köztársaság nemzeti tanácsi választásának és az európai parlamenti választásnak a választási kampánya idején
(1) Szlovákia Rádiója és Televíziója legfeljebb 30 perc adásidőt különít el az induló politikai párt vagy induló politikai pártkoalíció részére, összesítve azonban legfeljebb tíz óra adásidőt politikai reklám sugárzására a rádióadásban és legfeljebb tíz óra adásidőt politikai reklám sugárzására a televízió adásában. Az adásidő iránti igényt legkésőbb öt nappal a politikai reklám sugárzásának megkezdése előtt érvényesíteni kell, különben a jogosultság megszűnik.
(2) Szlovákia Rádiója és Televíziója az 1. bekezdésen kívüli időn kívül vitaműsorokra 10 óra adásidőt különít el a rádióadásban és tíz óra adásidőt különít el vitaműsorokra a televízió adásában.
(3) A műsorszóró, mely műsorszórási jogosultságot szerzett licenc alapján10) (a továbbiakban csak „engedéllyel bíró műsorszóró”), politikai reklám sugárzására legfeljebb 30 perc adásidőt különíthet el az induló politikai párt vagy induló politikai pártkoalíció részére, összesítve azonban legfeljebb tíz óra adásidőt.
(4) Szlovákia Rádiója és Televíziója és az engedéllyel bíró műsorszóró az 1 – 3. bekezdés szerinti időket az induló politikai pártok és induló pártkoalíciók közt egyenlő arányban osztják el úgy, hogy a sugárzás időpontjának meghatározásával egyik politikai párt vagy pártkoalíció se kerüljön hátrányos helyzetbe.
(5) Az engedéllyel bíró műsorszóró a 12. § 1. bek. szerinti időszakban a 3. bekezdés szerinti politikai reklámon kívül csak akkor sugározhat politikai vitákat is az induló politikai párt vagy induló politikai pártkoalíció képviselőivel, ha a programszerkezetbe való beillesztésüket erre az időszakra jóváhagyta a Műsorszolgáltatási és Retranszmissziós Tanács,11) (a továbbiakban csak „tanács”). Az engedéllyel bíró műsorszóró ilyen esetben köteles legkésőbb 30 nappal az adás előtt a tanács elé terjeszteni a műsor tervezetét, melynek tartalmaznia kell a vita résztvevőinek olyan kiválasztási módját is, hogy egyik politikai párt vagy pártkoalíció se kerüljön hátrányos helyzetbe. Az ilyen műsor sugárzásba való beillesztése nem tekintendő a programszolgáltatás változásának.12)
(6) A Szlovákia Rádiója és Televíziója és az engedéllyel bíró műsorszóró által sugárzott politikai reklám költségeit az induló politikai pártok és induló politikai koalíciók térítik meg. Szlovákia Rádiója és Televíziója és az engedéllyel bíró műsorszóró köteles egyenlő feltételeket biztosítani az adásidő-vásárláshoz minden induló politikai pártnak és induló politikai pártkoalíciónak, egyenlő ár- és fizetési feltételek mellett.
(7) A 2. és 5. bekezdésben és a 12. § 5. bekezdésében felsoroltaktól eltérő más programok sugárzása, és az 1. és 3. bekezdésben felsorolt politikai reklámoktól eltérő politikai reklámok sugárzása, melyek befolyásolhatnák a választók választását az induló politikai párt vagy induló politikai pártkoalíció javára vagy kárára, a választási kampány idején tilos.

11. §
Műsorszórás a köztársaságielnök-választás választási kampányában
(1) Szlovákia Rádiója és Televíziója legfeljebb egy óra adásidőt különít el minden induló köztársaságielnök-jelölt, összesítve azonban legfeljebb tíz óra adásidőt politikai reklám sugárzására a rádióadásban és legfeljebb tíz óra adásidőt politikai reklám sugárzására a televízió adásában. Az adásidő iránti igényt legkésőbb öt nappal a politikai reklám sugárzásának megkezdése előtt érvényesíteni kell, különben a jogosultság megszűnik.
(2) Szlovákia Rádiója és Televíziója az 1. bekezdésen kívüli időn kívül vitaműsorokra 10 óra adásidőt különít el a rádióadásban és tíz óra adásidőt különít el vitaműsorokra a televízió adásában.
(3) Szlovákia Rádiója és Televíziója és az engedéllyel bíró műsorszóró az 1., 2. és 4. bekezdés szerinti időket az induló köztársaságielnök-jelöltek közt egyenlő arányban osztják el úgy, hogy a sugárzás időpontjának meghatározásával egyik köztársaságielnök-jelölt se kerüljön hátrányos helyzetbe.
(4) Az engedéllyel bíró műsorszóró politikai reklám sugárzására legfeljebb 30 perc adásidőt különíthet el minden induló köztársaságielnök-jelölt részére, összesítve azonban legfeljebb tíz óra adásidőt.
(5) Az engedéllyel bíró műsorszóró a választási kampányban a 4. bekezdés szerinti politikai reklámon kívül csak akkor sugározhat politikai vitákat is az induló köztársaságielnök-jelöltekkel, ha a programszerkezetbe való beillesztésüket erre az időszakra jóváhagyta a tanács. Az engedéllyel bíró műsorszóró ilyen esetben köteles legkésőbb 25 nappal az adás előtt a tanács elé terjeszteni a műsor tervezetét, melynek tartalmaznia kell a vita résztvevőinek olyan kiválasztási módját is, hogy egyik köztársaságielnök-jelölt se kerüljön hátrányos helyzetbe. Az ilyen műsor sugárzásba való beillesztése nem tekintendő a programszolgáltatás változásának.
(6) A Szlovákia Rádiója és Televíziója és az engedéllyel bíró műsorszóró által sugárzott politikai reklám költségeit az induló köztársaságielnök-jelöltek térítik meg. Szlovákia Rádiója és Televíziója és az engedéllyel bíró műsorszóró köteles egyenlő feltételeket biztosítani az adásidő-vásárláshoz minden induló köztársaságielnök-jelöltnek, egyenlő ár- és fizetési feltételek mellett.
(7) A 2. és 5. bekezdésben és a 12. § 5. bekezdésében felsoroltaktól eltérő más programok sugárzása, és az 1. és 4. bekezdésben felsorolt politikai reklámoktól eltérő politikai reklámok sugárzása, melyek befolyásolhatnák a választók választását az induló köztársaságielnök-jelölt javára vagy kárára, a választási kampány idején tilos.
(8) Ha a köztársaságielnök-választásban második választási forduló is van, a 12. § 1. bekezdését nem alkalmazzák és a politikai kampány sugárzása engedélyezett a köztársaságielnök-választás első fordulója eredményének Állami Választási és Politikaipárt-finanszírozást Ellenőrző Bizottsága (a továbbiakban csak „állami bizottság”) általi kihirdetésének napjától a választások második fordulóját megelőző 48. óráig. Szlovákia Rádiója és Televíziója két óra adásidőt különít el politikai reklám sugárzására és két órát vitaműsor sugárzására mind a rádióadásban, mind a televízió adásában; az adásidő iránti igényt legkésőbb 24 órával a választás első fordulója eredményének kihirdetése után érvényesítik a köztársaságielnök-jelöltek. Az engedéllyel bíró műsorszóró politikai reklám sugárzására legfeljebb két óra adásidőt, politikai vitaműsor sugárzására legfeljebb két óra adásidőt tarthat fenn. A 3. bekezdés rendelkezései arányos mértékben vonatkoznak a második forduló előtti politikai reklámok és vitaműsorok sugárzására is.

11.a §
Adásidők a területi önkormányzati szervek választási kampányidőszakában
(1) Szlovákia Rádiója és Televíziója és az engedéllyel bíró műsorszórók az önkormányzati kerület elnökjelöltjei, a városok polgármesterjelöltjei, a községek és városrészek polgármesterjelöltjei és a nevükben a területi önkormányzati szervekbe történő választásokra jelölőlapot benyújtó politikai pártok részére összesen húsz óra adásidőt különíthetnek el politikai reklám sugárzásának céljából a rádióadásban és összesen húsz óra adásidőt különíthetnek el politikai reklám sugárzásának céljából a televízió adásában.
(2) Az 1. bekezdés szerinti politikai reklámsugárzási időre vonatkozó igényt legkésőbb 42 nappal a választás napja előtt írásban kell benyújtani, különben a jogigény megszűnik.
(3) Szlovákia Rádiója és Televíziója és az engedéllyel bíró műsorszórók a 2. bekezdés szerinti jogigény érvényesítését követően legkésőbb 14 nappal a politikai reklámok sugárzásának megkezdése előtt az elkülönített adásidőt felosztják úgy, hogy egyetlen jelölt se szenvedjen hátrányt. Az adásidő felosztásakor Szlovákia Rádiója és Televíziója és az engedéllyel bíró műsorszórók meghatározzák a politikai reklámok hosszúságát az 1. bekezdés szerinti jelöltek között, valamint a reklám sugárzásának pontos időpontját, és ezeket az adatokat a megrendelő tudomására hozzák.
(4) Szlovákia Rádiója és Televíziója és az engedéllyel bíró műsorszórók az 1–3. bekezdésben taglalt műsoridőn kívül sugározhatnak politikai reklámot az önkormányzati kerület képviselőjelöltje, a városi önkormányzat képviselőjelöltje és a községi önkormányzat képviselőjelöltje és a helyi képviselőtestület jelöltje részére is. A 2. és 3. bekezdés rendelkezéseit arányos mértékben alkalmazzák. Az első mondat és második mondat rendelkezései nem vonatkoznak azon önkormányzati kerületi képviselőjelöltre, a városi önkormányzati képviselőjelöltre és a községi önkormányzati képviselőjelöltre vagy a helyi képviselőtestületi jelöltre, aki párhuzamosan az önkormányzati kerület elnökjelöltje, a város polgármesterjelöltje, a községek és városrészek polgármesterjelöltje; az ilyen jelöltnek csak annyi adásidőre van joga, amennyit neki az önkormányzati kerület elnökjelöltjeként, a város polgármesterjelöltjeként, a községek és városrészek polgármesterjelöltjeként kiosztottak.
(5) Szlovákia Rádiója és Televíziója a 12. § 1. bekezdésében meghatározott időszakban, az 1–4. bekezdésekben szereplő adásidőn kívül, adásidőt különíthet el vitaműsorokra az önkormányzati kerület elnökjelöltjei, az önkormányzati kerület képviselőjelöltjei, a községek polgármesterjelöltjei, a városok polgármesterjelöltjei, a városrészek polgármesterjelöltjei számára és a községi képviselőtestületi jelöltek, a városi képviselőtestületi jelöltek  és helyi képviselőtestületi jelöltek számára úgy, hogy egyetlen jelöltet se érhessen hátrány.
(6) Az engedéllyel rendelkező műsorszóró a választási kampány idején az 1–4. bekezdés szerinti választási politikai reklámon kívül 5. bekezdés szerinti vitaműsort csak akkor illeszthet be műsorszerkezetébe, ha azt erre az időszakra vonatkozóan a tanács jóváhagyta. Ha az engedéllyel bíró műsorszóró adásidőt jelöl ki az 5. bekezdésben taglalt jelöltek részére, köteles a tanácsnak legkésőbb 30 nappal a sugárzást megelőzően a programtervet előterjeszteni, melynek tartalmaznia kell a vita résztvevői kiválasztásának módját, hogy egyetlen jelölt se kerüljön hátrányos helyzetbe. Az ilyen műsor adásra tűzése nem jelenti a műsorstruktúra változását.12)
(7) Más, a 12. § 5. bekezdésébe és az 5. és 6. bekezdésbe foglalt műsorok, valamint az 1–4. bekezdés szerinti politikai reklámok sugárzásán kívüli, a választásra jogosult személyek jelöltek melletti vagy elleni hajlandóságát befolyásoló műsorok sugárzása tilos.
(8) A Szlovákia Rádiója és Televíziója által sugárzott politikai reklám és az engedéllyel bíró műsorszórók által sugárzott politikai reklám költségeit azok a politikai pártok térítik meg, amelyek a területi önkormányzati választási jelölőlistát benyújtották, illetve a 6. bekezdés szerinti jelöltek térítik. Szlovákia Rádiója és Televíziója és az engedéllyel bíró műsorszóró a választásokon induló minden jogalanynak egyforma feltételeket biztosít az adásidő megvásárlásában, egyforma árszabással és egyforma fizetési feltételekkel.

12. §
Közös rendelkezések a 10–11.a § szerinti politikai reklám sugárzásáról
(1) Politikai reklám sugárzása csak a választások napját megelőző 21. naptól kezdődő és a választások napját megelőző 48. órával záruló időszakban engedélyezett.
(2) A politikai reklám tartalmáért a megrendelője felel.
(3) Szlovákia Rádiója és Televíziója és az engedéllyel bíró műsorszóró a politikai reklám sugárzásának kezdetén és végén jól elkülöníthetően biztosítja annak egyértelmű megjelölését és elkülönülését a többi műsortól és a programszolgáltatás többi elemétől olyan értesítés sugárzásával, hogy fizetett adásról van szó.
(4) Tilos politikai reklámot sugározni olyan időpontban, mely a rádióadásban és a televízióadásban reklám sugárzására van fenntartva. A politikai reklám sugárzására nem vonatkozik a reklámsugárzás külön jogszabály szerinti13) időkorlátja.
(5) Nem tekinthető a jelen törvény szerinti politikai reklámnak a hírműsorok és publicisztikai műsorok sugárzása, amennyiben a programszolgáltatással összhangban valósulnak meg.
(6) Az 1–5. bekezdés és a 10–11.a § rendelkezései nem vonatkoznak az internetes sugárzásra.
(7) A politikai reklám jelen törvény szerinti szabályainak megsértését külön jogszabály szerint14) büntetik.

14. §
Információk közzététele a jelöltekről választási kampány idején
(1) Információt közzétenni a választáson induló politikai pártokról, politikai pártok koalíciójáról, köztársaságielnök-jelöltekről és a területi önkormányzati testületek tisztségeinek jelöltjeiről, javukra vagy kárukra a rádióadásban, a televízióadásban, egyéni kérésen alapuló audiovizuális médiaszolgáltatásban, időszakos kiadványokban, egyszeri kiadványokban és hírügynökségi hírekben a választások kezdetétét megelőző 48. órától kezdve és a választások napján, a szavazás befejeződéséig tilos.
(2) Az 1. bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak az internetes sugárzásra.

15. §
A választási kampány átláthatósága
(1) Mindenki, aki a jelen törvény értelmében választási kampányt vezet, köteles biztosítani, hogy a sugárzott politikai reklám, közzétett fizetett hirdetés, közzétett választási plakát és minden más választási kampányforma tartalmazza az adatot a megrendelőről és kivitelezőről az utó- és családinév, állandó lakhely terjedelmében, ha természetes személyről van szó, a megnevezés és székhely, valamint a szervezet azonosító száma terjedelmében, ha jogi személyről van szó; ugyanez vonatkozik a választások előtti közvélemény-kutatásokra és választási közvélemény-kutatásokra is.
(2) Ha apró reklámtárgyakról, például kitűzőkről, tollakról, kulcstartókról, medálokról és hasonlókról van szó, az 1. bekezdés szerinti adatok közül csak a megrendelőéit kell rajtuk feltüntetni az utó- és családinév terjedelmében, ha természetes személyről van szó, a megnevezés terjedelmében, ha jogi személyről van szó. Az első mondat rendelkezése vonatkozik a rádióban sugárzott 30 másodpercnél rövidebb politikai reklámra.

16. §
Választási plakátok kihelyezése
A község, a Szlovák Köztársaság fővárosában Pozsonyban és Kassa városában a városrész, általános érvényű helyi rendeletben jelöl ki helyeket és szab meg feltételeket a választási plakátok közterületi kihelyezésére a Szlovák Köztársaság nemzeti tanácsi, az európai parlamenti, a Szlovák Köztársaság köztársasági elnöki, az önkormányzati kerület szervei és községi önkormányzati választások választási kampánya idején. A fenntartott helynek teljesítenie kell az induló jogalanyok egyenlő elbánásban való részesítésének elveit.

17. §
Választási felmérések
A választások napját megelőző 14. naptól kezdve és a választások napján a szavazás befejeződéséig tilos választási közvélemény-kutatási eredményeket közzétenni. Ha második köztársaságielnök-választási forduló van, választási közvélemény-kutatási eredményeket tilos közzétenni a második forduló napját megelőző 7. naptól kezdve és a választások napján a szavazás befejeződéséig.

18. §
Közös rendelkezések a külön számlán lévő eszközök kezelésével kapcsolatosan
(1) A politikai párt, a köztársaságielnök-jelölt és a 6. § szerinti jelölt (a továbbiakban csak „a külön számla tulajdonosa”) pénzbeli ajándékot a külön számlájára csak akkor fogadhat el, ha az másik bankszámláról érkezik átutalással. Ha a külön számla kivonatával nem igazolható, hogy ki az adományozó, a külön számla tulajdonosa köteles ezt a pénzadományt 30 napon belül visszautalni arra a bankszámlára, ahonnan érkezett. Ha ilyen bankszámla nem létezik, a külön számla tulajdonosa ezt a tényt haladéktalanul közli a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumával (a továbbiakban csak „pénzügyminisztérium”) és a pénzajándékot át kell utalnia az állami költségvetés bevételi számlájára. Az előző mondat szerinti pénzadomány az állami költségvetés bevétele. A pénzügyminisztérium haladéktalanul értesíti a külön számla tulajdonosát a pénzadomány állami költségvetésbe történő átutaláshoz szükséges adatokról.
(2) Ha az adományozó a külön számla tulajdonosának számlájára készpénzbetéttel helyez el adományt, a külön számla tulajdonosa 60 napon belül köteles ezt a pénzadományt visszautalni az ajándékozónak. Ha az ajándékozónak a pénzadományt visszajuttatni nem lehetséges, a külön számla tulajdonosa köteles ezt a tényt haladéktalanul közölni a pénzügyminisztériummal és a pénzajándékot át kell utalnia az állami költségvetés bevételi számlájára. Az előző mondat szerinti pénzadomány az állami költségvetés bevétele. A pénzügyminisztérium haladéktalanul értesíti a külön számla tulajdonosát a pénzadomány állami költségvetésbe történő átutaláshoz szükséges adatokról.
(3) Ha a külön számla tulajdonosa az átutalt pénzadományt nem kívánja elfogadni, az eszközöket haladéktalanul, az 1. bekezdés szerint eljárva, visszautalja az adományozó bankszámlájára.
(4) A külön számla tulajdonosa köteles a pénzeszközöket saját külön számláján kizárólag más bankszámláról történő átutalással elhelyezni.
(5) A külön számlán a választások napját megelőző 48. óráig lehet pénzeszközöket elhelyezni. A külön számlán nem fogadhatók pénzeszközök az előző mondat szerinti határidő után. A külön számla tulajdonosa köteles biztosítani, hogy az első mondat szerinti határidő után a külön számlán ne lehessen jóváírni pénzeszközöket.
(6) A külön számla fel nem használt eszközeivel a választások eredményét kihirdetését követő 90 napon át lehet rendelkezni, valamint a választási kampány finanszírozási szabályainak megsértése ügyében folyó eljárás idején.
(7) Ha a külön számlán elhelyezett pénzeszközöket készpénzben vették ki, a külön számla tulajdonosa köteles nyilvántartást vezetni ezen eszközök felhasználásáról.

19. §
Közigazgatási jogsértések
(1) Az állami bizottság a politikai pártra 30 000-től 300 000 euróig terjedő büntetést szab ki, ha
a) választási kampányt folytat a 2. § 2. bek. meghatározott időben, vagy
b) megszegi a 17. § szerinti tilalmat.
(2) A belügyminisztérium a politikai pártra 10 000-től 100 000 euróig terjedő büntetést szab ki, ha
a) nem teljesíti a 3. § 2., 3., 5. vagy 6. bek. szerinti kötelességét,
b) nem nyújtja be a 3. § 9. bek. szerinti bizonylatokat és jelentést,
c) nem nyújtja be a 4. § 3. bek. szerinti zárójelentést,
d) nem teljesíti 15. § szerinti kötelességét,
e) nem teljesíti 18. § 1., 2., 4., 5., 6. vagy 7. bek. szerinti kötelességét, vagy
f) nem teljesíti más, a jelen törvényben lefektetett kötelességét.
(3) Az állami bizottság a köztársaságielnök-jelöltre 5 000-től 50 000 euróig terjedő büntetést szab ki, ha
a) választási kampányt folytat a 2. § 2. bek. meghatározott időben, vagy
b) megszegi a 17. § szerinti tilalmat.
(4) A belügyminisztérium a köztársaságielnök-jelöltre 2 000 eurótól 30 000 euróig terjedő büntetést szab ki, ha
a) nem teljesíti az 5. § 5. vagy 7. bek. szerinti kötelességét,
b) nem teljesíti az 5. § 11. bek. szerinti kötelességét,
c) nem teljesíti az 5. § 13. vagy 14. bek. szerinti kötelességét,
d) nem teljesíti 15. § szerinti kötelességét,
e) nem teljesíti 18. § 1., 2., 4., 5., 6. vagy 7. bek. szerinti kötelességét, vagy
f) nem teljesíti más, a jelen törvényben lefektetett kötelességét.
(5) Az állami bizottság a 6. § szerinti jelöltre 1 000-től 10 000 euróig terjedő büntetést szab ki, ha
a) választási kampányt folytat a 2. § 2. bek. meghatározott időben, vagy
b) megszegi a 17. § szerinti tilalmat.
(6) A belügyminisztérium a 6. § szerinti jelöltre 1 000 eurótól 10 000 euróig terjedő büntetést szab ki, ha
a) nem teljesíti a 6. § 7., 12., 13. vagy 14. bek. szerinti kötelességét,
b) nem teljesíti 15. § szerinti kötelességét,
c) nem teljesíti 18. § 1., 2., 4., 5., 6. vagy 7. bek. szerinti kötelességét, vagy
d) nem teljesíti más, a jelen törvényben lefektetett kötelességét.
(7) A belügyminisztérium büntetést szab ki
a) a politikai pártra, mely átlépte a 3. § 1. bek. és a 7. § szerint megengedhető költséghatárokat, azon összeg kétszeresének összegében, amennyivel a megengedett költséghatár átlépésre került,
b) a köztársaságielnök-jelöltre, aki átlépte az 5. § 1. bek. szerint megengedhető költséghatárokat, azon összeg kétszeresének összegében, amennyivel a megengedett költséghatár átlépésre került,
c) a 6. § szerinti jelöltre, aki átlépte a 6. § 1. bek. szerint megengedhető költséghatárokat, azon összeg kétszeresének összegében, amennyivel a megengedett költséghatár átlépésre került.
(8) A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma 1 000 eurótól 10 000 euróig terjedő bírságot szab ki azon időszaki és egyedi sajtótermék kiadójára, amely megszegi a 14. § 1. bek. vagy a 17. § szerinti tilalmat.
(9) A belügyminisztérium 3 000 eurótól 100 000 euróig terjedő büntetést szab ki a természetes személy-vállalkozóra vagy jogi személyre, mely kampányt folytat a 2. § 2. bek. szerinti időszakban vagy megszegi a 2. § 3. bek. szerinti tilalmat, és 100 000 eurós büntetést, ha megszegi a 17. § szerinti tilalmat.
(1) Az 1 – 9. bekezdés szerinti büntetések attól a naptól számított egy éven belül szabhatók ki, amikor az állami bizottság, a belügyminisztérium vagy a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma tudomást szerzett a törvénysértésről, legkésőbb azonban a törvénysértés elkövetésétől számított három éven belül.
(11) Büntetés kiszabása és összegének meghatározása során figyelembe veszik a tett súlyosságát, elkövetése módját és a jogsértő állapot időtartamát.
(12) A bírságolási eljárásra a közigazgatási eljárás általános érvényű jogszabályai vonatkoznak, ha a jelen törvény másként nem rendelkezik.
(13) Az állami bizottság 1., 3. és 5. bekezdés szerinti határozata ellen fellebbezés nem nyújtható be.
(14) A belügyminisztérium határozata ellen benyújtott fellebbezésről az állami bizottság dönt.

20. §
Szabálysértések
(1) Szabálysértést követ el az, aki
a) a 2. § 2. bek. szerinti határidő leteltével nyilvános helyen tevékenységet folytat politikai párt vagy választások jelöltje érdekében vagy kárára, főleg szóbeli megnyilvánulással, választási plakát kihelyezésével vagy tárgyi ajándékok nyújtásával,
b) megszegi a 2. § 3. bek. szerinti tilalmat,
c) pénzjutalmat vagy tárgyi ajándékot helyez kilátásba szavazólapért, melyet a választó nem helyez el a szavazóurnában, vagy
d) mint választó pénzjutalmat vagy tárgyi jutalmat fogad el szavazólapért, melyet nem helyezett el a szavazóurnában.
(2) Az 1. bek. a) és b) pontja szerinti szabálysértésért a járási hivatal 300 eurótól 30 000 euróig terjedő bírságot szab ki, az 1. bek. c) és d) pontja szerinti szabálysértésért 300 eurótól 3 000 euróig terjedő bírságot.
(3) A szabálysértésekre és eljárásaik lefolytatására az általános szabálysértései jogszabályok vonatkoznak.

21. §
A jelen választási kampánytörvény előírásai nem vonatkoznak a 2015. június 1-jéig kihirdetett Szlovák Köztársaság nemzeti tanácsi választási, köztársaságielnök-választási és területi önkormányzati választási kampányára, ha azokra 2015. július 1-je után kerül sor.

22. §
A politikai párt választási kampányköltség-korlátaiba a nagyobb területi egységek szerveinek 2017-es megválasztásakor beleszámítanak azok a pénzeszközök is, melyeket a politikai párt a jelen törvény hatályba lépése előtt elköltött.

23. § 
Átmeneti rendelkezések a 2019. január 1-től hatályos módosításokhoz
(1) A választási kampány 2019. január 1-től hatályos szabályai először a 2018. december 31-e után kihirdetett választások esetében érvényesülnek.
(2) A 2018. december 31-ig megtartott választásokkal kapcsolatos büntetések kiszabásának eljárásait a 2018. december 31-ig hatályos jogszabályok szerint fejezik be.

24. §
Átmeneti rendelkezések
(1) A választási kampány vezetésére jogosult jogalanyoknak a 2019. május 25-ig megvalósuló választásokra vonatkozó hatályos szabályozás szerinti jogai és kötelességei érvényben maradnak.
(2) A 2019. május 25-ig megvalósuló választások választási kampányának vezetésével kapcsolatos szabálysértések és finanszírozási szabálysértések elbírálása az érintett választás idején hatályos szabályok alapján történik.


III. cikkely
Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, kivéve az I. cikkelyt és II. cikkely ötödik, hetedik, huszonnegyedik– huszonnyalcadik pontját, melyek 2015. július 1-jén lépnek hatályba.


Andrej Kiska s. k.
Pavol Paška s. k.
Robert Fico s. k.


1) A Tt. 180/2014. sz., a választójog gyakorlásáról és egyes más törvények módosításáról szóló törvénye
2) A Tt. 85/2005. sz., a politikai pártokról és politikai mozgalmakról szóló törvénye a későbbi módosítások szerint
3) A Tt. 85/2005. sz. törvénye 22. §-a, 23. §-a és 24. §-ának 1. bek. a későbbi módosítások szerint
4) A Tt. 308/2000. sz. a műsorszórásról és -terjesztésről szóló törvénye 32. §-ának 10. bek. és a Tt. 195/2000. sz. távközlési törvénye a későbbi módosítások szerint
5) A Tt. 85/2005. sz. törvénye 20. §-ának 3. bek. és 4. bek. b)–d) pontja
6) A Tt. 283/2002., az útiköltség-térítésről szóló törvénye a későbbi módosítások szerint
7) A Tt. 85/2005. sz. törvénye 23. § 7. és 8. bek.
8) A Tt. 431/2002. sz. könyvviteli törvénye a későbbi módosítások szerint
9) A Tt. 10/1996. sz., az államigazgatási ellenőrzésről szóló törvénye 8 – 13. §-a a későbbi módosítások szerint
10) A Tt. 308/2000. sz. törvénye 2. §-ának 1. bek. b) pontja
11) A Tt. 308/2000. sz. törvénye 4. és 5. §-a a Tt. 498/2009. sz. törvénye szerint
12) A Tt. 220/2007. sz., a digitális műsorszolgáltatásról és más digitális tartalmi szolgáltatásokról, valamint más törvények módosításáról szóló törvénye 3. §-a 1 – 3. bek. a későbbi módosítások szerint (digitális műsorszolgáltatási törvény)
13. A Tt. 308/2000. sz. törvényének 36. és 37. §-a a későbbi módosítások szerint
14) A Tt. 308/2000. sz. törvényének 16. §-a, 64 – 67. §-a a későbbi módosítások szerint
Časová verzia účinná od 1. januára 2021

181/2014 Z. z.

O VOLEBNEJ KAMPANI
a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov


z 29. mája 2014


Zmena:
125/2016 Z. .z s účinnosťou od 1. júla 2016
69/2017 Z. z. s účinnosťou od 31. marca 2017
344/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2019
208/2019 Z. z. s účinnosťou od 16. júla 2019
413/2019 Z. z. s účinnosťou od 4. decembra 2019
501/2019 Z. z. s účinnosťou od 31. decembra 2019
413/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2020
73/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2020
280/20202 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2021


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky vedenia a financovania volebnej kampane pre voľby podľa osobitného predpisu.1)

§ 2
Volebná kampaň
(1) Volebná kampaň na účely tohto zákona je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia,2) koalície politických strán a politických hnutí a kandidátov, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu.1) Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech subjektov podľa prvej vety.
(2) Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.
(3) Činnosť iných subjektov ako ustanovených v odseku 1 na podporu alebo v neprospech politických strán, koalícií politických strán a kandidátov sa v čase ustanovenom na volebnú kampaň zakazuje.

§ 3
Financovanie volebnej kampane politickej strany vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu
(1) Politická strana a politické hnutie (ďalej len „politická strana“) môže na svoju volebnú kampaň vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách do Európskeho parlamentu vynaložiť najviac 3 000 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do limitu nákladov politickej strany podľa prvej vety sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou a náklady na propagáciu politickej strany, ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.
(2) Na úhradu nákladov na volebnú kampaň môže politická strana použiť len finančné prostriedky vedené na osobitnom platobnom účte (ďalej len „osobitný účet“) vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“). Na finančné prostriedky vedené na osobitnom účte sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.3)
(3) Osobitný účet musí politická strana zriadiť pre každú volebnú kampaň samostatne.
(4) Údaje na osobitnom účte podľa odseku 2 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku alebo názve platiteľa ako aj príjemcu, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole (ďalej len „prehľad platobných transakcií“). Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi politická strana v listinnej podobe alebo elektronickej podobe bezodkladne po zriadení účtu Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“), ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.
(5) Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Na požiadanie ministerstva vnútra musí politická strana preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.
(6) Výpisy z účtu podľa odseku 2 musí politická strana uchovávať päť rokov od ich vydania.
(7) O použití prostriedkov na volebnú kampaň politická strana vedie osobitnú evidenciu na účely volebnej kampane v členení
a) náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b) náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c) náklady na vysielanie politickej reklamy podľa osobitného predpisu,4)
d) náklady na úhradu volebných plagátov,
e) náklady obchodnej spoločnosti podľa osobitného predpisu,5)
f) cestovné výdavky členov politickej strany a prehľad cestovných náhrad zamestnancov politickej strany podľa osobitného predpisu,6)
g) prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení, ktorých hodnota sa určuje podľa osobitného predpisu,7)
h) všetky ostatné náklady politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu.
(8) Na uchovávanie účtovných dokladov z evidencií podľa odsekov 6 a 7 sa vzťahuje osobitný predpis.8)
(9) Politická strana je povinná na požiadanie ministerstva vnútra doručiť doklady, podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa jej volebnej kampane do desiatich dní od doručenia žiadosti.

§ 4
Záverečná správa
(1) Politická strana je povinná vyhotovovať záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu (ďalej len „záverečná správa“).
(2) Záverečná správa obsahuje
a) prehľad nákladov na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b) prehľad nákladov na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c) prehľad nákladov na vysielanie politickej reklamy,4)
d) prehľad nákladov na úhradu volebných plagátov,
e) prehľad cestovných výdavkov členov politickej strany pri volebnej kampani a prehľad cestovných náhrad6) zamestnancov politickej strany pri volebnej kampani,
f) prehľad všetkých ostatných nákladov politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu,
g) prehľad nákladov obchodnej spoločnosti5) súvisiacich s volebnou kampaňou,
h) prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnotu,
i) prehľad nákladov v rozsahu podľa písmena a) až h), ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a číslo platobného účtu vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené; ak žiadne náklady nevynaložila, doloží o tom čestné vyhlásenie.
(3) Politická strana je povinná doručiť najneskôr v 30. deň po vykonaní volieb záverečnú správu ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe.
(4) Záverečnú správu politickej strany zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle do 30 dní od jej doručenia v listinnej podobe a je prístupná verejnosti na päť rokov.
(5) Rozhodujúcim pre zahrnutie nákladov podľa odseku 2 do záverečnej správy je deň vykonania prieskumu verejnej mienky, deň vykonania reklamnej akcie alebo propagačnej akcie.
(6) Ak ministerstvo vnútra zistí, že záverečná správa neobsahuje údaje podľa odseku 2, alebo ak údaje nie sú úplné, vyzve politickú stranu, aby zistené nedostatky odstránila. Politická strana je povinná tak urobiť do 15 dní od doručenia výzvy.
(7) Záverečnú správu vyhotovuje politická strana na tlačive, ktoré zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle najneskôr v deň konania volieb.

§ 5
Financovanie volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky
(1) Kandidát na prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kandidát na prezidenta“) môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť najviac 500 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty spolu pre obidve kolá volieb. Do tejto sumy sa započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu kandidáta, ktoré kandidát na prezidenta vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a náklady, ktoré kandidát na prezidenta uhradil alebo má uhradiť. Ak sa politická reklama, inzerát alebo program zverejnili alebo odvysielali bezplatne alebo za zníženú cenu u iného vysielateľa ako v Rozhlase a televízii Slovenska, započítava sa do uvedenej sumy ich obvyklá cena.
(2) Za náklady kandidáta na prezidenta na volebnú kampaň sa považuje súčet všetkých finančných prostriedkov, darov a iných bezodplatných plnení oceniteľných peniazmi, ktoré kandidát na prezidenta vynaloží na úhradu platenej inzercie alebo reklamy, na úhradu politickej reklamy, na úhradu za zhotovenie reklamných plagátov, letákov, iných propagačných materiálov a predmetov a akýchkoľvek ďalších plnení spojených s volebnou kampaňou.
(3) Kandidát na prezidenta môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia na volebnú kampaň iba od
a) fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b) právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky,
c) politickej strany, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike.
(4) Kandidát na prezidenta nesmie prijať dar ani iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň od
a) štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
b) právnickej osoby, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
c) právnickej osoby, v ktorej má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
d) občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, záujmového združenia právnických osôb, združení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom,
e) verejnoprávnej inštitúcie a ani právnickej osoby zriadenej zákonom,
f) osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie,
g) európskej politickej strany a európskej politickej nadácie.
(5) Finančné prostriedky určené na volebnú kampaň musí kandidát na prezidenta viesť na osobitnom účte v banke.
(6) Údaje na osobitnom účte podľa odseku 5 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi kandidát na prezidenta v listinnej podobe alebo elektronickej podobe bezodkladne po zriadení účtu ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.
(7) Na osobitný účet podľa odseku 5 musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Na požiadanie ministerstva vnútra musí kandidát na prezidenta preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.
(8) Výpisy z účtu podľa odseku 5 musí kandidát na prezidenta uchovávať päť rokov od ich vydania.
(9) Kandidát na prezidenta vedie osobitnú evidenciu nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, ich hodnoty a identifikačných údajov darcu alebo identifikačných údajov zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu. Na účely započítania daru alebo iného bezodplatného plnenia do nákladov na volebnú kampaň je kandidát na prezidenta povinný započítať rozdiel medzi cenou uvedenou v zmluve a cenou obvyklou.
(10) Kandidát na prezidenta vedie osobitnú evidenciu o použití prostriedkov podľa odsekov 5 a 9 na volebnú kampaň v členení
a) náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b) náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c) náklady na vysielanie politickej reklamy,
d) náklady na úhradu volebných plagátov,
e) cestovné výdavky,
f) prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnotu,
g) všetky ostatné náklady kandidáta na prezidenta na svoju propagáciu,
h) prehľad nákladov, ktoré kandidát na prezidenta vynaložil na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a číslo platobného účtu vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené; ak žiadne náklady nevynaložil, doloží o tom čestné vyhlásenie.
(11) Kandidát na prezidenta je povinný zverejniť na svojom webovom sídle informáciu v členení podľa odseku 10 a túto doručiť ministerstvu vnútra v listinnej podobe a v elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb.
(12) Ministerstvo vnútra zverejní informáciu podľa odseku 11 do 30 dní od jej doručenia v listinnej podobe na svojom webovom sídle a je prístupná verejnosti päť rokov.
(13) Doklady z evidencie podľa odsekov 9 a 10 musí kandidát na prezidenta uchovávať najmenej päť rokov od ukončenia volebnej kampane.
(14) Kandidát na prezidenta je povinný na požiadanie ministerstva vnútra predložiť doklady a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa jeho volebnej kampane do desiatich dní od doručenia žiadosti.
(15) Správa o prostriedkoch, ktoré kandidát na prezidenta vynaložil na volebnú kampaň, sa vyhotovuje na tlačive, ktoré ministerstvo vnútra zverejní na svojom webovom sídle najneskôr v deň konania volieb.

§ 6
Financovanie volebnej kampane kandidátmi vo voľbách do orgánov územnej samosprávy
(1) Kandidát bez politickej príslušnosti môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť sumu, do ktorej sa započítava aj daň z pridanej hodnoty, takto
a) na funkciu predsedu samosprávneho kraja najviac 250 000 eur,
b) na funkciu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na funkciu primátora mesta Košice najviac 250 000 eur,
c) na funkciu primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti s počtom obyvateľov
1. od 60 001 do 120 000 obyvateľov najviac 100 000 eur,
2. od 30 001 do 60 000 obyvateľov najviac 70 000 eur,
3. od 16 001 do 30 000 obyvateľov najviac 50 000 eur,
4. od 10 001 do 16 000 obyvateľov najviac 20 000 eur,
5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov najviac 10 000 eur,
6. od 2 001 do 5 000 obyvateľov najviac 5 000 eur,
7. do 2000 obyvateľov najviac 2 000 eur,
d) na funkciu predsedu samosprávneho kraja a zároveň funkciu starostu obce alebo primátora mesta spolu najviac 250 000 eur.
(2) Do súm podľa odseku 1 sa započítavajú aj náklady na volebnú kampaň kandidáta bez politickej príslušnosti, ak kandidát bez politickej príslušnosti podľa odseku 1 kandiduje v tých istých voľbách ako kandidát bez politickej príslušnosti na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva.
(3) Kandidátovi bez politickej príslušnosti, ktorý kandiduje iba na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva, sa limit nákladov na volebnú kampaň neustanovuje.
(4) Za náklady kandidáta bez politickej príslušnosti na volebnú kampaň sa považuje súčet všetkých finančných prostriedkov, darov a iných bezodplatných plnení oceniteľných peniazmi, ktoré kandidát bez politickej príslušnosti vynaloží na úhradu platenej inzercie alebo reklamy a na úhradu za zhotovenie reklamných programov, plagátov, letákov a iných propagačných materiálov a predmetov. Do súm podľa odseku 1 sa započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu kandidáta, ktoré kandidát vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.
(5) Kandidát bez politickej príslušnosti môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň iba od subjektov uvedených v § 5 ods. 3.
(6) Kandidát bez politickej príslušnosti nesmie prijať dar ani iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň od subjektov uvedených v § 5 ods. 4.
(7) Kandidát bez politickej príslušnosti na funkciu predsedu samosprávneho kraja a kandidát bez politickej príslušnosti na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5 000 obyvateľov musí viesť finančné prostriedky určené na volebnú kampaň na osobitnom účte v banke. Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Na požiadanie ministerstva vnútra musí kandidát bez politickej príslušnosti preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.
(8) Údaje na osobitnom účte podľa odseku 7 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi kandidát bez politickej príslušnosti v listinnej podobe alebo elektronickej podobe bezodkladne po zriadení účtu ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.
(9) Výpisy z účtu podľa odseku 7 musí kandidát bez politickej príslušnosti uchovávať tri roky od ich vydania.
(10) Kandidát bez politickej príslušnosti vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, ich hodnoty a identifikačných údajov darcu v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, alebo identifikačných údajov osoby, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu. Na účely započítania daru alebo iného bezodplatného plnenia do nákladov na volebnú kampaň je kandidát bez politickej príslušnosti povinný započítať rozdiel medzi cenou dohodnutou a cenou obvyklou.
(11) Kandidát bez politickej príslušnosti vedie osobitnú evidenciu o použití prostriedkov podľa odsekov 7 a 10 na volebnú kampaň v členení
a) náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b) náklady na úhradu platenej inzercie, reklamy alebo politickej reklamy,
c) náklady na úhradu volebných plagátov,
d) cestovné výdavky,
e) prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnoty,
f) všetky ostatné náklady kandidáta bez politickej príslušnosti na svoju propagáciu,
g) prehľad nákladov, ktoré kandidát bez politickej príslušnosti podľa odseku 1 vynaložil na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a kandidát bez politickej príslušnosti na funkciu predsedu samosprávneho kraja, na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5 000 obyvateľov aj číslo platobného účtu vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené; ak žiadne náklady nevynaložil, doloží o tom čestné vyhlásenie.
(12) Kandidát bez politickej príslušnosti je povinný na požiadanie ministerstva vnútra predložiť doklady a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa jeho volebnej kampane do desiatich dní od doručenia žiadosti.
(13) Doklady z evidencie podľa odsekov 10 a 11 musí kandidát bez politickej príslušnosti uchovávať najmenej päť rokov od ukončenia volebnej kampane.
(14) Kandidát bez politickej príslušnosti na funkciu predsedu samosprávneho kraja a kandidát bez politickej príslušnosti na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5 000 obyvateľov je povinný zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktoré vynaložil na volebnú kampaň v členení podľa odseku 11, a doručiť ju ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb; správa sa vyhotovuje na tlačive, ktoré ministerstvo vnútra zverejní na svojom webovom sídle najneskôr v deň konania volieb.
(15) Ministerstvo vnútra zverejní na svojom webovom sídle správu podľa odseku 14 do 30 dní od jej doručenia v listinnej podobe a je prístupná verejnosti na päť rokov; ak ide o správu kandidátov na funkciu podľa odseku 1 písm. b) a c), je lehota na zverejnenie správy 90 dní.
(16) Ak volebnú kampaň na funkcie uvedené v odseku 1 a 3 vedie kandidát uvedený na kandidátnej listine politickej strany sám, vzťahujú sa na neho ustanovenia tohto paragrafu rovnako ako na kandidáta bez politickej príslušnosti. Z volebnej kampane takého kandidáta musí byť zrejmé, že je na kandidátnej listine politickej strany.

§ 7
Financovanie volebnej kampane politickou stranou vo voľbách do orgánov územnej samosprávy
Politická strana, ktorá vedie volebnú kampaň vo voľbách do orgánov územnej samosprávy, môže na túto kampaň vynaložiť najviac 500 000 eur. Na limit nákladov politickej strany sa primerane vzťahuje aj § 3 ods. 1 druhá veta. Politická strana je povinná postupovať podľa § 3 ods. 2 až 9. Politická strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktoré vynaložila na volebnú kampaň v členení podľa § 3 ods. 7, a doručiť ju ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb. Ministerstvo vnútra zverejní správu podľa predchádzajúcej vety na svojom webovom sídle do 30 dní od jej doručenia a je prístupná verejnosti na päť rokov.

§ 9
Kontrola volebnej kampane
(1) Kontrolu volebnej kampane podľa tohto zákona (ďalej len „kontrola“) vykonávajú
a) ministerstvo vnútra a
b) okresný úrad.
(2) Okresný úrad vykonáva kontrolu podľa poverenia ministerstva vnútra. Poverenie musí byť v listinnej podobe, ak to vyžaduje situácia, môže byť doručené okresnému úradu aj elektronicky. Okresný úrad je povinný zaslať záznam podľa odseku 6 bezodkladne ministerstvu vnútra a kontrolovanému subjektu.
(3) Na kontrolu sa vzťahujú všeobecné zásady kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.9)
(4) Ministerstvo vnútra a okresný úrad sú oprávnené vyžadovať od kontrolovaného subjektu všetky informácie a doklady, o ktorých je povinný viesť evidenciu podľa tohto zákona.
(5) Ministerstvo vnútra a okresný úrad sú oprávnené uložiť v blokovom konaní poriadkovú pokutu do 300 eur tomu, kto neposkytne pri kontrole súčinnosť potrebnú na vykonanie kontroly.
(6) O vykonaní kontroly sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje
a) označenie kontrolného orgánu,
b) označenie kontrolovaného subjektu,
c) predmet kontroly,
d) dátum a miesto vykonania kontroly,
e) popis zisteného stavu, ak ide o kontrolu na mieste,
f) výsledok vykonanej kontroly,
g) meno, priezvisko toho, kto kontrolu vykonal, jeho podpis a odtlačok úradnej pečiatky.
(7) Ministerstvo vnútra a okresný úrad sú oprávnené pri výkone kontroly podľa tohto zákona spracúvať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje, s ktorými prídu do styku pri výkone kontrolnej činnosti podľa tohto zákona.

§ 10
Vysielanie počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu
(1) Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo kandidujúcu koalíciu politických strán, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní a najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v televíznom vysielaní. Nárok na vysielací čas sa musí uplatniť najneskôr päť dní pred začiatkom vysielania politickej reklamy, inak zaniká.
(2) Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí okrem času podľa odseku 1 desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v rozhlasovom vysielaní a desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v televíznom vysielaní.
(3) Vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie10) (ďalej len „vysielateľ s licenciou“), môže vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu politických strán, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času.
(4) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou rozdelia časy podľa odsekov 1 až 3 rovnomerne medzi kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán tak, aby určením času vysielania nebola žiadna politická strana alebo koalícia politických strán znevýhodnená.
(5) Vysielateľ s licenciou môže v čase podľa § 12 ods. 1 vysielať okrem politickej reklamy podľa odseku 3 diskusné programy so zástupcami kandidujúcich politických strán alebo kandidujúcich koalícií politických strán len v prípade, ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila Rada pre vysielanie a retransmisiu11) (ďalej len „rada“). Vysielateľ s licenciou je vtedy povinný predložiť rade najneskôr 30 dní pred začiatkom vysielania projekt programu, ktorý musí obsahovať aj spôsob takého výberu účastníkov diskusií, aby nebola žiadna politická strana a žiadna koalícia politických strán znevýhodnená. Zaradenie takého programu do vysielania sa nepovažuje za zmenu programovej služby.12)
(6) Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a náklady na politickú reklamu vo vysielaní vysielateľa s licenciou uhrádzajú kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán. Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetky kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.
(7) Vysielanie iných programov, než sú uvedené v odsekoch 2 a 5 a § 12 ods. 5, a vysielanie politickej reklamy uvedenej v odsekoch 1 a 3, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo kandidujúcej koalície politických strán, počas volebnej kampane je zakázané.

§ 11
Vysielanie počas volebnej kampane pre voľby prezidenta
(1) Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí najviac po jednej hodine vysielacieho času pre každého kandidáta na prezidenta, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní a najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v televíznom vysielaní. Nárok na vysielací čas sa musí uplatniť najneskôr päť dní pred začiatkom vysielania politickej reklamy, inak zaniká.
(2) Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí okrem času podľa odseku 1 desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v rozhlasovom vysielaní a desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v televíznom vysielaní.
(3) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou rozdelia časy podľa odsekov 1, 2 a 4 rovnomerne medzi kandidátov na prezidenta tak, aby určením času vysielania nebol žiadny z kandidátov na prezidenta znevýhodnený.
(4) Vysielateľ s licenciou môže vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac po 30 minút vysielacieho času pre každého kandidáta na prezidenta, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času.
(5) Vysielateľ s licenciou môže v čase volebnej kampane vysielať okrem politickej reklamy podľa odseku 4 diskusné programy s kandidátmi na prezidenta, len ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila rada. Vysielateľ s licenciou je vtedy povinný predložiť rade najneskôr 25 dní pred začiatkom vysielania projekt programu, ktorý musí okrem iného obsahovať aj spôsob takého výberu účastníkov diskusií, aby nebol žiadny kandidát na prezidenta znevýhodnený. Zaradenie takého programu do vysielania sa nepovažuje za zmenu programovej služby.
(6) Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a náklady na politickú reklamu vo vysielaní vysielateľa s licenciou uhrádzajú kandidáti na prezidenta. Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetkých kandidátov na prezidenta rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.
(7) Vysielanie iných programov ako programov podľa § 12 ods. 5 a programov uvedených v odsekoch 2 a 5 a vysielanie politickej reklamy uvedenej v odsekoch 1 a 4, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie osôb oprávnených voliť v prospech alebo v neprospech kandidáta na prezidenta, je zakázané.
(8) Ak sa koná druhé kolo volieb prezidenta, ustanovenie § 12 ods. 1 sa neuplatňuje a vysielanie politickej reklamy je dovolené v čase začínajúcom sa dňom vyhlásenia výsledkov prvého kola volieb prezidenta Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“) a končiacom 48 hodín pred konaním druhého kola volieb. Rozhlas a televízia Slovenska vyčlení dve hodiny vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy a dve hodiny na vysielanie diskusných programov osobitne v rozhlasovom vysielaní a osobitne v televíznom vysielaní; kandidáti na prezidenta uplatnia nárok na vysielací čas do 24 hodín od vyhlásenia výsledkov prvého kola volieb. Vysielateľ s licenciou môže vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac dve hodiny a na vysielanie diskusných programov najviac dve hodiny vysielacieho času. Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje primerane aj na vysielanie politickej reklamy a diskusných programov pred druhým kolom volieb.

§ 11a
Vysielanie počas volebnej kampane pre voľby do orgánov územnej samosprávy
(1) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou môžu vyhradiť pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce, starostu mestskej časti a politickú stranu, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do orgánov územnej samosprávy, spolu najviac dvadsať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní a spolu najviac dvadsať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v televíznom vysielaní.
(2) Nárok na vysielací čas na politickú reklamu podľa odseku 1 sa uplatňuje písomnou objednávkou najneskôr 42 dní predo dňom konania volieb, inak zaniká.
(3) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou po uplatnení nárokov podľa odseku 2 najneskôr 14 dní pred začiatkom vysielania politickej reklamy rozvrhnú vyhradený vysielací čas tak, aby žiadny z kandidátov nebol znevýhodnený. Pri rozvrhnutí vysielacieho času Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou určia dĺžku politickej reklamy medzi kandidujúce subjekty podľa odseku 1, ako aj presný čas jej vysielania, a tieto údaje oznámia objednávateľovi.
(4) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou môžu okrem času podľa odsekov 1 až 3 vysielať politickú reklamu kandidátov na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca miestneho zastupiteľstva. Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa použijú primerane. Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa nevzťahujú na kandidáta na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, kandidáta na funkciu poslanca mestského zastupiteľstva, kandidáta na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva alebo kandidáta na funkciu poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý je zároveň kandidátom na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti; takýto kandidát má nárok len na dĺžku vysielacieho času, ktorá mu bola pridelená ako kandidátovi na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti.
(5) Rozhlas a televízia Slovenska môže na čas ustanovený v § 12 ods. 1 okrem času podľa odsekov 1 až 4 vyhradiť vysielací čas na diskusné programy pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti a poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca miestneho zastupiteľstva v rozhlasovom vysielaní a televíznom vysielaní tak, aby určením času vysielania nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený.
(6) Vysielateľ s licenciou môže v čase volebnej kampane vysielať okrem politickej reklamy podľa odsekov 1 až 4 diskusné programy s kandidátmi podľa odseku 5, len ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila rada. Ak vysielateľ s licenciou vyhradí vysielací čas na diskusné programy pre kandidátov uvedených v odseku 5, je povinný predložiť rade najneskôr 30 dní pred začiatkom vysielania projekt programu, ktorý musí obsahovať aj spôsob takého výberu účastníkov diskusií, aby nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený. Zaradenie takéhoto programu do vysielania sa nepovažuje za zmenu programovej služby.12)
(7) Vysielanie iných programov ako programov uvedených v § 12 ods. 5 a programov uvedených v odsekoch 5 a 6 a vysielanie politickej reklamy uvedenej v odsekoch 1 až 4, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie osôb oprávnených voliť v prospech alebo v neprospech kandidáta, je zakázané.
(8) Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a náklady na politickú reklamu vo vysielaní vysielateľa s licenciou uhrádzajú politické strany, ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby do orgánov územnej samosprávy a kandidáti podľa § 6. Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetky kandidujúce subjekty rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.

§ 12
Spoločné ustanovenia k vysielaniu politickej reklamy podľa § 10 až 11a
(1) Vysielanie politickej reklamy je povolené len v čase začínajúcom sa 21 dní predo dňom konania volieb a končiacom sa 48 hodín predo dňom konania volieb.
(2) Zodpovednosť za obsah politickej reklamy nesie jej objednávateľ.
(3) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou zabezpečia na začiatku a na konci vysielania politickej reklamy jeho zreteľné označenie a oddelenie od ostatných programov a iných zložiek programovej služby odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie.
(4) Politickú reklamu je zakázané vysielať v čase, ktorý je v rozhlasovom vysielaní a v televíznom vysielaní vyhradený na reklamu. Na čas poskytnutý na vysielanie politickej reklamy sa nevzťahujú obmedzenia časového rozsahu vysielanej reklamy podľa osobitného predpisu.13)
(5) Za politickú reklamu na účely tohto zákona sa nepovažuje vysielanie spravodajských programov a publicistických programov, ak sa realizujú v súlade s programovou službou.
(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 a ustanovenia § 10–11.a § sa nevzťahujú na vysielanie prostredníctvom internetu.
(7) Porušenie pravidiel vysielania politickej reklamy podľa tohto zákona sa postihuje podľa osobitného predpisu.14)

§ 14
Zverejňovanie informácií o kandidujúcich subjektoch počas volebnej kampane
(1) Zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách, kandidujúcich koalíciách politických strán, kandidátoch na prezidenta a kandidátoch na funkcie do orgánov územnej samosprávy v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom vysielaní, v televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických publikáciách, neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve je 48 hodín pred začiatkom volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania zakázané.
(2) Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na vysielanie prostredníctvom internetu.

§ 15
Transparentnosť volebnej kampane
(1) Každý, kto vedie volebnú kampaň podľa tohto zákona, je povinný zabezpečiť, aby odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky.
(2) Ak ide o drobné reklamné predmety, ako sú odznaky, perá, kľúčenky, prívesky, prípadne iné, z údajov podľa odseku 1 sa na nich uvádza len údaj o objednávateľovi v rozsahu meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, a názov, ak ide o právnickú osobu. Ustanovenie prvej vety sa vzťahuje aj na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd.

§ 16
Umiestňovanie volebných plagátov
Obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť, všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

§ 17
Volebné prieskumy
V čase 14 dní predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov. Ak sa koná druhé kolo volieb prezidenta, výsledky volebných prieskumov je zakázané zverejňovať v čase sedem dní predo dňom konania druhého kola volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania.

§ 18
Spoločné ustanovenia o nakladaní s prostriedkami na osobitných účtoch
(1) Politická strana, kandidát na prezidenta a kandidát podľa § 6 (ďalej len „majiteľ osobitného účtu“) môže prijať peňažný dar na osobitný účet, len ak bol poukázaný prevodom z iného účtu. Ak z výpisu z osobitného účtu nie je preukázané, kto je darcom, majiteľ osobitného účtu je povinný tento peňažný dar vrátiť v lehote do 30 dní na účet, z ktorého bol peňažný dar poukázaný. Ak taký účet neexistuje, majiteľ osobitného účtu je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Peňažný dar podľa predchádzajúcej vety je príjmom štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií oznámi majiteľovi osobitného účtu bezodkladne údaje potrebné na poukázanie peňažného daru do štátneho rozpočtu.
(2) Ak darca poukáže majiteľovi osobitného účtu peňažný dar vkladom v hotovosti na osobitný účet, majiteľ osobitného účtu je povinný tento peňažný dar darcovi vrátiť v lehote do 60 dní. Ak nemožno darcovi peňažný dar vrátiť, majiteľ osobitného účtu je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ministerstvu financií a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Peňažný dar podľa predchádzajúcej vety je príjmom štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií oznámi majiteľovi osobitného účtu bezodkladne údaje potrebné na poukázanie peňažného daru do štátneho rozpočtu.
(3) Ak majiteľ osobitného účtu nechce prijať prostriedky poukázané na svoj osobitný účet, bezodkladne tieto prostriedky vráti na účet darcu postupom podľa odseku 1.
(4) Majiteľ osobitného účtu je povinný vkladať finančné prostriedky na svoj osobitný účet výlučne prevodom z iného účtu.
(5) Na osobitný účet možno vložiť finančné prostriedky do 48 hodín predo dňom konania volieb. Na osobitný účet nesmú byť prijaté finančné prostriedky po lehote podľa prvej vety. Majiteľ osobitného účtu je povinný zabezpečiť, aby po lehote podľa prvej vety nemohli byť na osobitný účet pripísané finančné prostriedky.
(6) S prostriedkami na osobitnom účte nepoužitými na volebnú kampaň nemožno nakladať 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb a počas konania vo veci porušenia pravidiel financovania volebnej kampane.
(7) Ak boli finančné prostriedky z osobitného účtu vybrané v hotovosti, je majiteľ osobitného účtu povinný viesť evidenciu o použití týchto prostriedkov.

§ 19
Správne delikty
(1) Štátna komisia uloží politickej strane pokutu od 30 000 eur do 300 000 eur, ak
a) vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo
b) poruší zákaz podľa § 17.
(2) Ministerstvo vnútra uloží politickej strane pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur, ak
a) nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 2, 3, 5 alebo 6,
b) nedoručí doklady alebo neposkytne informáciu podľa § 3 ods. 9,
c) nedoručí záverečnú správu podľa § 4 ods. 3,
d) nesplní povinnosť podľa § 15,
e) nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1, 2, 4, 5, 6 alebo 7 alebo
f) nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.
(3) Štátna komisia uloží kandidátovi na prezidenta pokutu od 5 000 eur do 50 000 eur, ak
a) vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo
b) poruší zákaz podľa § 17.
(4) Ministerstvo vnútra uloží kandidátovi na prezidenta pokutu od 2 000 eur do 30 000 eur, ak
a) nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 5 alebo 7,
b) nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 11,
c) nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 13 alebo 14,
d) nesplní povinnosť podľa § 15,
e) nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1, 2, 4, 5, 6 alebo 7 alebo
f) nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.
(5) Štátna komisia uloží kandidátovi podľa § 6 pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak
a) vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo
b) poruší zákaz podľa § 17.
(6) Ministerstvo vnútra uloží kandidátovi podľa § 6 pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak
a) nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 7, 12, 13 alebo 14,
b) nesplní povinnosť podľa § 15,
c) nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1, 2, 4, 5, 6 alebo 7 alebo
d) nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.
(7) Ministerstvo vnútra uloží
a) politickej strane, ktorá prekročila prípustnú sumu nákladov podľa § 3 ods. 1 a § 7, pokutu vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú prekročila prípustnú sumu nákladov,
b) kandidátovi na prezidenta, ktorý prekročil prípustnú sumu nákladov podľa § 5 ods. 1, pokutu vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú prekročil prípustnú sumu nákladov,
c) kandidátovi podľa § 6, ktorý prekročil prípustnú sumu nákladov podľa § 6 ods. 1, pokutu vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú prekročil prípustnú sumu nákladov.
(8) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky uloží vydavateľovi periodickej alebo neperiodickej publikácie alebo tlačovej agentúre pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak poruší zákaz podľa § 14 ods. 1 alebo § 17.
(9) Ministerstvo vnútra uloží pokutu od 3 000 eur do 100 000 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo poruší zákaz podľa § 2 ods. 3, a pokutu 100 000 eur, ak poruší zákaz podľa § 17.
(10) Pokuty podľa odsekov 1 až 9 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa štátna komisia, ministerstvo vnútra alebo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dozvedelo o porušení zákona, najneskôr však do troch rokov od porušenia zákona.
(11) Pri ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške sa prihliada na závažnosť, spôsob konania a trvanie protiprávneho stavu.
(12) Na konanie o pokutách sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
(13) Proti rozhodnutiu štátnej komisie podľa odsekov 1, 3 a 5 nemožno podať odvolanie.
(14) O odvolaní proti rozhodnutiu ministerstva vnútra rozhoduje štátna komisia.

§ 20
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) po uplynutí času podľa § 2 ods. 2 na verejne prístupnom mieste vykonáva činnosť v prospech alebo v neprospech politickej strany alebo kandidáta vo voľbách, najmä slovnými prejavmi, umiestňovaním volebných plagátov alebo poskytovaním vecných darov,
b) poruší zákaz podľa § 2 ods. 3,
c) prisľúbi voličovi finančnú odmenu alebo vecný dar za hlasovací lístok, ktorý volič nevložil do volebnej schránky, alebo
d) ako volič prevezme finančnú odmenu alebo vecný dar za hlasovací lístok, ktorý nevložil do volebnej schránky.
(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) uloží okresný úrad pokutu od 300 eur do 30 000 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a d) pokutu od 300 eur do 3000 eur.
(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

§ 21
Ustanovenia tohto zákona o volebnej kampani sa nepoužijú na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby prezidenta a voľby do orgánov územnej samosprávy vyhlásené do 30. júna 2015, ak sa majú vykonať po 1. júli 2015.

§ 22
Do limitu nákladov politickej strany na volebnú kampaň vo voľbách do orgánov vyšších územných celkov v roku 2017 sa započítavajú prostriedky vynaložené politickou stranou odo dňa účinnosti tohto zákona.

§ 23
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1) Pravidlá volebnej kampane účinné od 1. januára 2019 sa prvýkrát uplatnia pre voľby vyhlásené po 31. decembri 2018.
(2) Konania o uložení pokút začaté v súvislosti s voľbami vykonanými do 31. decembra 2018 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.

§ 24
Prechodné ustanovenia
(1) Práva a povinnosti subjektov oprávnených viesť volebnú kampaň podľa pravidiel účinných pre voľby vykonané do 25. mája 2019 zostávajú zachované.
(2) Porušenia pravidiel vedenia a financovania volebnej kampane pre voľby vykonané do 25. mája 2019 sa posudzujú podľa ustanovení účinných v čase vykonania týchto volieb.


Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I a čl. II piateho, siedmeho, dvadsiateho štvrtého až dvadsiateho ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015.


Andrej Kiska v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.

_____________________
1) Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
3) § 22, § 23 a § 24 ods. 1 zákona č. 85/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4) § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
5) § 20 ods. 3 a ods. 4 písm. b) až d) zákona č. 85/2005 Z. z.
6) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
7) § 23 ods. 7 a 8 zákona č. 85/2005 Z. z.
8) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
9) § 8 až 13 zákona č. 10/1996 Z. z.o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
10) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z..
11) § 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
12) § 3 ods. 1 až 3 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov.
13) § 36 a 37 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14) § 16, § 64 až 67 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.