+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky (416/2001)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 20.09.2001
Platnosť od: 24.10.2001
Účinnosť od: 01.01.2002
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Žiadna história
Hatályos 2014. július 1-től

Tt. 416/2001.

Törvény
AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK EGYES HATÁSKÖREINEK A KÖZSÉGEKRE ÉS A NAGYOBB TERÜLETI EGYSÉGEKRE VALÓ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL 


Kelt: 2001. szeptember 20.


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt hozta meg:

I. cikkely

1. §
A törvény tárgya
(1) A jelen törvény állapítja meg a minisztériumok, a kerületi hivatalok és a járási hivatalok hatáskörének átruházását a II–XXI. cikkelyben meghatározott terjedelemben és módon a községekre és a nagyobb területi egységekre, melyek külön törvény szerint önkormányzati megyék.1)
(2) A jelen törvény alkalmazásában az államigazgatási szervek hatáskörei végrehajtásának az 1. bekezdés alapján történő átruházása a községekre2) és az önkormányzati megyékre3) és az államigazgatási szervek hatáskörének átruházása a községek és az önkormányzati megyék hatáskörébe külön törvény szerinti terjedelemben történő hatásköri átruházásának minősül.

2. §
Hatáskörök átruházása a községekre
A községekre a hatáskörök az alábbi területeken kerülnek átruházásra:
a) a közutakon:
1. a tulajdonukban lévő utak és helyi közutak építési és műszaki felszerelésének biztosítása a közúti közlekedés és az államvédelem igényei szerint,
2. adatok nyújtása a saját tulajdonban levő utak és helyi közutak műszaki nyilvántartásából,
3. speciális építési hatóság hatáskörének végrehajtása helyi közutakon és szervizutakon;
c) az általános belügyi igazgatás terén az anyakönyv vezetése;
d) a szociális segítségnyújtás terén:
1. gondoskodás nyújtása szociális szolgáltatási létesítményekben és szociális szolgáltatási létesítmények létrehozása (nyugdíjas otthon, gondozói szolgáltatások létrehozása),
2. határozathozatal
2.1. a gondozói szolgáltatások nyújtásáról és ezen gondozói szolgáltatás térítési díjáról,
2.2. a szállítási szolgáltatások nyújtásáról és a szállítási szolgáltatás térítési díjáról,
2.3. a személyek kötelezettségéről a jogtalanul, térítés nélkül vagy alacsonyabb tételért nyújtott szállítási szolgáltatások megtérítéséről, 
3. szociális szolgáltatási létesítmények létrehozása és ellenőrzése (gyerekek számára nyújtott szociális szolgáltatások otthona, amely egész évben nyújt szolgáltatást, krízisközpont, reszocializációs központ),
4. tájékoztatja a járási hivatalt azon személyekről, akik elutasították a részvételt az önkormányzat által szervezett kisebb önkormányzati szolgáltatások végrehajtásában;
e) az építési hivatal hatásköre a területrendezés és az építési rendtartás során;
f) természetvédelem:
1. elsőfokú államigazgatás végrehajtása a fásnövények védelme területén,
2. elengedhetetlen intézkedések kiszabása a fás növények egészségvédelméért azon telek tulajdonosának (kezelőjének, bérlőjének), melyen a fásnövények nőnek, vagy határozathozatal a fakivágásról, 
3. a fás növények kivágásáról szóló értesítések fogadása közvetlen egészségkárosodás veszélye vagy az élet veszélyeztetése vagy a vagyon jelentős károsodása miatt, 
4. feladatok biztosítása a helyettesítő telepítés területén;
g) oktatásügy:
1. államigazgatás végrehajtása iskolák és oktatási létesítmények területén, 
2. iskolák és oktatási létesítmények igazgatóinak kinevezése és leváltása, 
3. alapítás és megszüntetés
3.1. alapiskolák,
3.2. alapfokú művészeti iskolák,
3.3. óvodai létesítmények,
3.4. iskolai gyerekklubok,
3.5. szakköri tevékenységi iskolaközpontok,
3.6. szabadidős központok,
3.7. iskolai konyhák és iskolai étkezdék, melyek az általános iskolák diákjainak és az óvodai létesítmények gyerekeinek biztosítanak étkezést,
3.8. nyelviskolák az általános iskolák mellett, 
4. a kötelező oktatás feltételeinek megteremtése az általános iskolákban,
5. az iskola pénzügyi és anyagi erőforrásaival és vagyonával történő gazdálkodása ellenőrzésének végrehajtása,
6. gyerekek és diákok étkezési feltételeinek biztosítása minden iskolában és oktatási létesítményben, melynek az alapítója,
7. az általános iskola tankerületének meghatározása, melyben a megszüntetett általános iskola diákjai a kötelező iskolai oktatást fogják teljesíteni, ha az alapiskola megszűnik és kizárják az iskolák és az oktatási létesítmények hálózatából, 
8. a hatáskörében lévő oktatási és nevelési területre vonatkozó információk feldolgozása és nyújtása,
9. a magániskoláknak, egyházi iskoláknak, magán oktatási létesítmények és a külön törvény szerinti egyházi oktatási létesítmények pénzeszközeinek kiosztása és az ezen pénzeszközökkel való gazdálkodás ellenőrzésének végrehajtása,
10. a fenntartásában lévő iskolai épületek és helyiségek, az iskolával szomszédos területek vagy oktatási létesítmények bérleti szerződéseinek jóváhagyása;
h) testnevelési kultúra:
1. az államigazgatás végrehajtása e hatáskör járási hivatal általi jelen törvény szerinti átvétele hatályba lépéséig,
2. a testnevelési kultúra fejlesztési koncepciójának kidolgozása, 
3. együttműködés a sporttehetségek kiválasztásában és felkészítésében,
4. helyi jelentőségű sportesemények szervezésének támogatása,
5. a sport mindenki számára történő fejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtése,
6. egészségkárosodást szenvedett személyek sporttevékenységének támogatása, 
7. kezdeményezések támogatása a természetvédelemre irányuló testnevelési kultúra keretein belül,
8. a testnevelési kultúrához biztosított pénzeszközökkel való gazdálkodás és a célszerű felhasználás ellenőrzése,
9. együttműködés a civil szervezetekkel, községekkel és más jogi személyekkel és természetes személyekkel, melyek/akik a testnevelési kultúra területén tevékenykednek;
i) színházi tevékenységek:
1. hivatásos színházak létrehozása, alapítása, összevonása és megszüntetése,
2. színházi tevékenységek támogatása célirányos eszközökkel, 
3. az általa létrehozott színházakban biztosított pénzeszközökkel való gazdálkodás és célszerű felhasználás ellenőrzése;
j) egészségügy:
1. orvosi rendelő létrehozása, beleértve az elsősegélynyújtó orvosi ügyeleteket és az orvosi rendelőket a szociális szolgáltatási létesítményekben,
2. speciális járóbeteg-ellátó létesítmények, rendelőintézetek, I. típusú kórházak és I. típusú rendelőintézettel rendelkező kórházak létrehozása,
3. otthonápolási ellátási ügynökségek,
4. együttműködés a megelőző programokban,
5. nem állami egészségügyi létesítmények munkaidejének jóváhagyása;
k) regionális fejlesztés:
1. a regionális fejlesztési stratégia végrehajtása,
2. a gazdasági fejlesztési és szociális fejlesztési programok kidolgozása,
3. a jogi személyek együttműködésének koordinálása a községi fejlesztési programok kidolgozásában;
l) turizmus:
1. idegenforgalmi programok kidolgozása,
2. a jogi személyek együttműködésének koordinálása idegenforgalmi ügyekben.

3. §
Hatáskörök átruházása az önkormányzati megyékre
Az önkormányzati megyékre a hatáskörök az alábbi területeken kerülnek átruházásra: 
a) a közutakon:
1. az önkormányzati megyék tulajdonában lévő utak tervezése, előkészítése és építése az autópályák és az utak állami koncepciója alapján és összhangban az útpolitika fő irányaival és a közúti gazdaságfejlesztéssel,
2. információk nyújtása és dokumentumok biztosítása a tulajdonában lévő utak tervezéséről, előkészítéséről és építéséről az autópályák és az utak állami koncepciójának ingyenes feldolgozása céljából a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Posta- és Távközlési Minisztériuma számára, 
3. a nemzeti népszámlálás idején saját nevében és saját költségén végzett közúti népszámlálás végrehajtása a tulajdonában lévő utakon,
4. adatok nyújtása az utak járhatóságáról a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Posta- és Távközlési Minisztériumának és adatszolgáltatás a helyi közutakról és a műszaki nyilvántartásból, 
5. a tulajdonukban lévő utak építési és műszaki felszerelésének biztosítása a közúti közlekedés és az államvédelem igényei szerint;
b) vasutak:
1. a tervezett menetrend és módosítási javaslatának megvitatása a vasúti üzembentartó általi közzététel előtt,
2. a kötöttpályás közigazgatási hatóság hatásköre,
3. államigazgatás ellátása villamos- és trolibuszpályák ügyeiben;
c) közúti forgalom:
1. a belföldi menetrend szerinti rendszeres buszjáratok közlekedési engedélyének megadása és visszavonása,
2. belföldi buszjáratokok menetrendjének jóváhagyása,
3. közszolgálati szerződések megkötése közlekedési szolgáltatóval, kárpótlás biztosítása a veszteségért vagy annak egy részéért, vagy a közlekedési szolgáltatóval való egyéb kiegyezés,
4. a közúti közlekedés szakmai felügyeletének biztosítása a kerületben, amennyiben rendszeres buszjáratokról van szó,
5. szankciók kiszabása közlekedési szolgáltatóknak, amennyiben nem nemzetközi rendszeres buszjáratról van szó, 
6. nyilvántartások vezetése a szállítási engedéllyel rendelkező közlekedési szolgáltatókról,
7. adatszolgáltatás biztosítása az egységes közúti közlekedés rendszerének a belföldi rendszeres buszjáratok terén;
d) polgári védelem:
1. együttműködés
1.1. a kerület területi elemzésének kidolgozásában lehetséges rendkívüli események tekintetében,
1.2. az evakuáció, koordináció, a lakosság önvédelemre való felkészítése és a községek közti kölcsönös segítségnyújtás tervezésében és biztosításában, 
1.3. a polgári védelem területén történő megelőző oktatási és népszerűsítő tevékenységek során,
2. a szükséges dokumentáció vezetése a polgári védelem területén és részesedés az integrált mentési rendszer feladatainak kialakításában és megvalósításában;
e) szociális segítségnyújtás: 
1. gondozás nyújtása szociális szolgáltatási létesítményekben (gyerekek számára nyújtott szociális szolgáltatások otthona, mely hetes ciklusban nyújt szolgáltatást, felnőttek számára nyújtott szociális szolgáltatások otthona, mely egész évben és hetente nyújt szolgáltatást, védett lakóhelyi létesítmények, egyedülálló szülők otthona, gondozói szolgálat állomásai, létesítmények nevelőszülői gondoskodásra, menhely, rehabilitációs központ, gyerekek számára nyújtott szociális szolgáltatások otthonának létrehozása, melyek napi szinten nyújtanak szolgáltatást),
2. a saját területén lévő szociális szolgáltatások, szociális megelőzés és szociális tanácsadás koncepciójának kidolgozása és közzététele,
3. határozathozatal
3.1. a gondozói szolgálat nyújtásáról és ezen gondozói szolgálat megtérítéséről,
3.2. a szállítási szolgáltatások nyújtásáról és a szállítási szolgáltatás megtérítéséről,
3.3. a gondozás nyújtásáról szociális szolgáltató létesítményekben, amelyeket szervezeti egységekként hozott létre, ezen szolgáltatás befejezéséről a létesítményben és ezen szolgáltatás megtérítéséről ebben a létesítményben,
3.4. a személy kötelezettségéről a gondozói szolgálat megtérítését illetően, ha jogtalanul, térítés nélkül vagy alacsonyabb díjért nyújtották,
3.5. a személy kötelezettségéről a szállítási szolgáltatások megtérítését illetően, ha jogtalanul, térítés nélkül vagy alacsonyabb díjért nyújtották,
3.6. a személy kötelezettségéről az általa fenntartott szociális szolgáltató létesítményekben nyújtott gondozás megtérítését illetően, ha jogtalanul, térítés nélkül vagy alacsonyabb díjért nyújtották,
3.7. a személyek kötelezettségéről az általa nyújtott vagy saját szervezeti egységként létrehozott intézményben nyújtott szociális szolgáltatás megtérítését illetően, és a térítés összegéről, amennyiben nem állapodnak meg a megtérítésről ezekkel a személyekkel,
3.8. a szociális szolgáltatás megvonásáról, a szociális szolgáltatás nyújtásának leállításáról, a nyújtott szolgáltatás díjának csökkentéséről vagy növeléséről és a szociális szolgáltatás térítésmentesítéséről,
3.9. a jogi személyek és a természetes személyek szociálisszolgáltatás-nyújtási kérvényének nyilvántartásba vételének elutasításáról,
3.10. a szociális segítséget nyújtó jogalany törléséről a szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek nyilvántartásából, 
3.11. a szociális segítséget nyújtó jogalany szolgáltatásnyújtási tilalmáról,
4. másodfokú határozathozatal azon ügyekben, melyekben a szociális szolgáltatási létesítmény, melyet mint költségvetési szervezetet vagy támogatott szervezetet létrehozott, közigazgatási eljárásban első fokon eljár és határozatot hoz,
5. szerződések megkötése
5.1. az általa saját szervezeti egységként fenntartott szociális szolgáltató létesítményekben nyújtott gondozás térítési díjáról, 
5.2. a további megrendelt ételek számáról, ha a személy az általa saját szervezeti egységként fenntartott szociális szolgáltató létesítményben gondozásban részesül,
6. a létesítmények nyilvántartásnak vezetése,
7. a szociális szolgáltatás, a szociális megelőzés, a szociális tanácsadás vagy egyes szociálisjog-védelmi tevékenységek költségeinek fedezésére szolgáló pénzügyi hozzájárulás nyújtására irányuló szerződések megkötése, a község pénzügyi támogatás nyújtására vonatkozó szerződések és egyszeri különleges célú pénzügyi támogatás nyújtására vonatkozó szerződések megkötése,
8. ellenőrzés
8.1. a szociális szolgáltatások vagy a szociális tanácsadási szolgáltatások nyújtási szintjeinek és a szociális megelőzés szintjeinek végrehajtását vagy az egyes szociálisjog-védelmi tevékenységek terén szociális segítséget nyújtó jogalanyok esetében, 
8.2. ezen törvény által szociális segítséget nyújtó jogalany pénzügyi támogatásának, valamint a község és a szociálisjog-védelmi tevékenységek terén szociális segítséget nyújtó jogalanyoknak nyújtott egyszeri célirányos pénzügyi támogatás esetében,
9. intézkedések elrendelése a szociális szolgáltatások, a szociális tanácsadás, a szociális megelőzés, az egyes szociálisjog-védelmi tevékenységek és támogatásokkal való gazdálkodásának ellenőrzésénél azonosított hiányosságok kiküszöbölésére,
10. a szociális szolgáltatások koncepciójának kidolgozása és közzététele a területi körzetében,
11. a szociális szolgáltatási létesítménynek nyilvántartása a saját területi körzetében,
12. a községek és további jogi személyek és természetes személyek tevékenységének koordinálása, melyek szociális segítségnyújtást végeznek szociális szolgáltatások területén,
13. oktatási és szabadidős táborok szervezése gyerekeknek,
14. közétkeztetés megszervezése;
f) területrendezés: 
1. a régió területtervezési alapdokumentumainak és területrendezési dokumentációjának a beszerzése,
2. területfejlesztési hatóság hatásköre,
3. a régió területfejlesztési terve feladatainak jóváhagyása,
4. a régiók területfejlesztési tervének jóváhagyása és kötelező részeinek kihirdetése;
g) iskolaügy: 
1. iskolák és iskolai létesítmények létrehozása és megszüntetése (középiskolák, szakiskolák, gyakorlati képzési központok, oktatási – szakköri tevékenységi létesítmények, az általános iskolai nyelviskoláin kívül, alapfokú művészeti iskolák, ifjúsági otthonok, iskolai étkezdei létesítmények, gyakorlati képzési létesítmények, iskolai szolgálgatási központok, erdei iskolák),
2. iskolai és oktatási létesítmények igazgatóinak kinevezése és leváltása,
3. az általa alapított iskolák és oktatási létesítmények igazgatása, és az oktatási – nevelési folyamat igényeinek biztosítása,
4. az iskolák és oktatási létesítmények a hozzájuk rendelt pénzügyi és anyagi erőforrásokkal való gazdálkodásának ellenőrzése, és az iskola és oktatási létesítmények igazgatásában lévő önkormányzati kerületi vagyonnal való gazdálkodás célirányos ellenőrzése,
5. pénzügyi erőforrások kiosztása a magán középiskoláknak, egyházi középiskoláknak, magán iskolai létesítményeknek és egyházi iskolai létesítményeknek, és az ezen erőforrásokkal való gazdálkodás ellenőrzése,
6. étkezés és szálláslehetőség biztosítása az iskolák és oktatási létesítmények diákjainak és tanulóinak,
7. másodfokú állami közigazgatás végrehajtása az általa alapított iskolák és oktatási létesítmények ügyeiben, 
8. azon középiskola és oktatási létesítmény kijelölése, amely a továbbiakban ellátja a megszüntetett iskola vagy oktatási létesítmény feladatait, 
9. a saját hatáskörében lévő nevelési és oktatási információk feldolgozása és közzététele,
10. az általa alapított iskolák épületei és helyiségei vagy a velük szomszédos térségek bérleti szerződéseinek jóváhagyása, melynek az alapítója;
h) testnevelési kultúra: 
1. irányítani az önkormányzatok által végzett államigazgatást,
2. a testnevelési kultúra koncepciójának kidolgozása az önkormányzati megye feltételeire;
i) színházi tevékenység: 
1. hivatásos színházak létrehozása, alapítása, összevonása és megszüntetése,
2. a színházi tevékenység kiválasztott területeinek támogatása célirányos eszközök formájában, 
3. az általa létrehozott színházakban felhasznált eszközökkel való gazdálkodás és a költségek célszerű felhasználásának ellenőrzése;
j) múzeumok és képtárak létrehozása, alapítása, összevonása és a regionális múzeumok és képtárak megszüntetése;
k) népművelési/közművelődési tevékenységek:
1. népművelési/közművelődési létesítmények létrehozása, alapítása, összevonása és megszüntetése az önkormányzati megye területi hatáskörében,
2. közművelődési tevékenység biztosítása és koordinálása azon népművelési/közművelődési létesítmények által, melyeknek az alapítója,
3. kiemelt népművelési/közművelődési létesítmények létrehozása, amelyek szakmai tanácsadást, módszertani-, információs és dokumentációs tevékenységet végeznek a megye területén lévő népművelési/közművelődési létesítmények számára;
l) könyvtárak létrehozása, alapítása, összevonása és regionális könyvtárak megszüntetése;
m) egészségügy:
1. rendelőintézet és II. típusú kórház-rendelőintézetek létrehozása,
2. egészségügyi létesítmények nyilvántartásának vezetése,
3. egészségügyi ellátási szolgáltatási engedélyek kiadása az alábbi nem állami egészségügyi létesítményekben: 
3.1 orvosi rendelők, beleértve a szociális szolgáltatónál létesített orvosi elsősegélynyújtási állomást,
3.2. speciális létesítmények járóbeteg-szakellátásra,
3.3. otthonápolási ügynökségek,
3.4. dialízis központ,
3.5. rendelőintézet,
3.6. közös diagnosztikai/vizsgálati és gyógyászati egységek önálló létesítményei,
3.7. I. típusú kórház,
3.8. I. típusú kórház rendelőintézettel,
3.9. II. típusú kórház rendelőintézettel,
3.10. krónikusbeteg-ellátó létesítmény,
3.11. hospic,
3.12. geriátriai központ,
3.13. pszichiátriai szanatórium, pszichiátriai kórház és pszichiátriai ellátó, kábítószer-függőségi központ,
3.14. fogtechnika, amennyiben nem az alapítójuk vagy a létrehozójuk,
4. döntéshozatal a vezető egészségügyi létesítmények határozatai elleni fellebbezésekről, 
5. határozathozatal arról, hogy az egészségügyi létesítmények kötelesek-e egészségügyi ellátást nyújtani az adott személynek abban az esetben, ha elutasítja az egészségügyi ellátásra vonatkozó szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot, vagy hogy eláll a szerződéstől az egészségügyi létesítmények szakmai irányváltozása vagy a munkaterhelés megváltozása miatt, 
6. helyettesítés biztosítása a szükséges egészségügyi ellátás céljából más állami egészségügyi létesítménynek vagy egészségügyi létesítményeknek,
7. egészségügyi középiskolák létrehozása, alapítása és igazgatása,
8. együttműködés a megelőző programokon;
n) humán gyógyszerészet: 
1. a tevékenységek koordinálása és szakmai irányítása a humán gyógyszerészet területén,
2. tevékenységi engedélyek kiadása a közgyógyszertár, állami gyógyszertárak fióküzemei és egészségügyi/gyógyászati segédeszközök kiadóhelyei számára,
3. a gyógyszerészeti ellátásnyújtás ellenőrzésének végrehajtása,
4. az állami gyógyszertár, állami gyógyszertár fióküzemei és a gyógyászati segédeszközök kiadóhelyei nyitvatartási idejének a jóváhagyása, 
5. ügyeleti szolgálatok nyújtásának a megszervezése a közgyógyszertárakban az illetékes szakmai szervezettel való konzultációt követően,
6. ellenőrzés végrehajtása a közgyógyszertárakban, a közgyógyszertárak fiókjaikban és az egészségügyi segédeszközök kiadóhelyein,
7. határozathozatal a gyógyszerkészletek és gyógyászati segédeszközök készleteinek kezelési módjáról,
8. az egészségügyi létesítmények informálásának bebiztosítása a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök minőségének hiányosságairól, a gyógyszerek regisztrációjának megszakításáról és a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök forgalomból vagy üzemeltetésből való kivonásáról,
9. a kezdeményezések és panaszok kezelése;
o) regionális fejlesztés: 
1. a regionális fejlesztési stratégia végrehajtása,
2. a terület gazdasági fejlődésének és a szociális fejlődésének biztosításával kapcsolatos feladatok koordinálása,
3. a megyei regionális fejlesztési koncepciók végrehajtásának koordinálása,
4. dokumentumok, információk, numerikus adatok, elemzések és értékelések nyújtása az állami hatóságoknak és kérésre a községeknek;
i) turizmus:
1. a turizmusfejlesztéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának összehangolása,
2. dokumentumok, információk, numerikus adatok, elemzések és értékelések rendelkezésre bocsátása az állami hatóságoknak és kérésre a községeknek.

4. §
Közös rendelkezések
(1) A község és az önkormányzati megye a feladataik teljesítését (2. § és 3. §) saját költségvetésükből biztosítják be. Az átruházott állami közigazgatás végrehajtására külön törvény szerint4) az állami költségvetési forrásokból nyújtanak eszközöket.
(2) Ha a törvény nem írja elő a község vagy a nagyobb területi egység (önkormányzati megye) hatáskörének szabályozása során, hogy ez az államigazgatás hatáskörének átruházott gyakorlása, érvényes, hogy a község vagy a nagyobb területi egység (önkormányzati megye) önkormányzati hatáskörének gyakorlásáról van szó. 
(3) A XXII. cikkely hatályba lépése előtt a II – XX. cikkelyben előírt törvények szerint elkezdett eljárást azon illetékes hivatal fejezi be, amely elkezdte.
(4) A Szlovák Köztársaság fővárosának, Pozsonynak a képviselőtestülete a Szlovák Köztársaság fővárosa Pozsony statútumában 2001. december 31-ig meghatározza, hogy az ezen törvény II – XX. cikkelye szerint a községre átruházott kompetenciák közül melyiket fogja végrehajtani a Szlovák Köztársaság fővárosa, Pozsony és melyiket annak egyes városrészei.
(5) Kassa városának képviselőtestülete a Kassa városának statútumában 2001. december 31-ig meghatározza, hogy az ezen törvény II – XX. cikkelye szerint a községre átruházott kompetenciák közül melyiket fogja végrehajtani Kassa városa és melyiket annak egyes városrészei.

XXII. cikkely

A jelen törvény 2002. január 1-jén lép hatályba az I. cikkely 4. § (4) és (5) bekezdései kivételével, melyek kihirdetésük napján lépnek hatályba, és a IV. cikkely és a VIII. cikkely első pontjától egészen a harmincadik pontjáig, a 68. § harmincegyedik pont a) pont negyedik pontja, a harminckettedik pontjától egészen a hatvanharmadik pontjáig és a XV–XVIII. cikkelyek kivételével, melyek 2002. április 1-jén lépnek hatályba, a XII – XIV. cikkelyek és a XIX. és XX. cikkelyek kivételével, melyek 2002. július 1-jén lépnek hatályba, a II. cikkely harmadik pontja, a VIII. cikkely harmincegyedik pontja 68. § a) pont harmadik pontja és a 112c. § (2.) bekezdésének hetvenegyedik pontja, a 78a. § a) és b) pontjai a IX. és a XIX. cikkely második pontja és tizenkilencedik pontja kivételével, melyek 2003. január 1-jén lépnek hatályba és a II. cikkely első pontja, második pontja és a negyedik pontjától egészen a nyolcadik pontjáig, melyek 2004. január 1-jén lépnek hatályba. 


Rudolf Schuster, s.k.
Jozef Migaš, s.k.
Mikuláš Dzurinda, s.k.
 

1) Tt. 302/2001. számú törvénye a nagyobb területi egységek önkormányzatáról (törvény az önkormányzati megyékről).
2) A Szlovák Nemzeti Tanács Tgy. 369/1990. számú, a községekről szóló törvénye a későbbi rendelkezések értelmében.
3) 6. § Tt. 302/2001 számú törvénye.
4) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 303/1995. számú, a költségvetési gazdálkodásról szóló törvénye a későbbi rendelkezések értelmében.
Časová verzia účinná od 1. júla 2014

416/2001 Z. z.

Zákon
O PRECHODE NIEKTORÝCH PÔSOBNOSTÍ Z ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA OBCE A NA VYŠŠIE ÚZEMNÉ CELKY


z 20. septembra 2001


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon ustanovuje prechod pôsobností z ministerstiev, z krajských úradov a z okresných úradov na obce a na vyššie územné celky, ktorými sú podľa osobitného zákona samosprávne kraje,1) v rozsahu a spôsobom ustanovenými v čl. II až XXI.
(2) Prechod pôsobností podľa odseku 1 na účely tohto zákona je prenesenie výkonu pôsobností štátnej správy na obce2) a samosprávne kraje3) a prechod pôsobností v rozsahu ustanovenom zákonom z orgánov štátnej správy do samosprávnej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov.

§ 2
Prechod pôsobností na obce
Na obce prechádzajú pôsobnosti na úseku
a) pozemných komunikácií:
1. zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
2. poskytovanie údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve,
3. vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie;
c) všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky;
d) sociálnej pomoci:
1. poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zriaďovanie zariadení sociálnych služieb (domov dôchodcov, zariadenie opatrovateľskej služby),
2. rozhodovanie
2.1. o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,
2.2. o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu,
2.3. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
3. zriaďovanie a kontrola zariadení sociálnych služieb (domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne, detský domov, krízové stredisko, resocializačné stredisko),
4. oznamovanie okresnému úradu občanov, ktorí odmietli zúčastniť sa na vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou;
e) územného plánovania a stavebného poriadku pôsobnosť stavebného úradu;
f) ochrany prírody:
1. vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín,
2. ukladanie nevyhnutných opatrení na ozdravenie dreviny vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo rozhodovanie o jej vyrúbaní,
3. prijímanie oznámení o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,
4. zabezpečovanie úloh na úseku náhradnej výsadby;
g) školstva:
1. vykonávanie štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení,
2. vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení,
3. zriaďovanie a zrušovanie
3.1. základných škôl,
3.2. základných umeleckých škôl,
3.3. predškolských zariadení,
3.4. školských klubov detí,
3.5. školských stredísk záujmovej činnosti,
3.6. centier voľného času,
3.7. školských kuchýň a školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre žiakov základných škôl a pre deti predškolských zariadení,
3.8. jazykových škôl pri základných školách,
4. vytváranie podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách,
5. vykonávanie kontroly hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom,
6. zabezpečovanie podmienok na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
7. určovanie školského obvodu základnej školy, v ktorej budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, ak sa základná škola vyradí zo siete škôl a školských zariadení a zruší sa,
8. spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti,
9. prideľovanie finančných prostriedkov súkromným školám, cirkevným školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam podľa osobitného predpisu a vykonávanie kontroly hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami,
10. schvaľovanie zmlúv o nájme školských budov a miestností, priľahlých priestorov školy alebo školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom;
h) telesnej kultúry:
1. štátna správa vykonávaná do účinnosti tohto zákona okresným úradom,
2. rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry,
3. súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov,
4. podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu,
5. utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých,
6. podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov,
7. podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody,
8. kontrola hospodárenia a účelovosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru,
9. spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry;
i) divadelnej činnosti:
1. zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie profesionálnych divadiel,
2. podporovanie divadelnej činnosti vo forme účelových prostriedkov,
3. kontrola hospodárenia a účelovosti vynaložených prostriedkov v divadlách ňou zriadených;
j) zdravotníctva:
1. zriaďovanie ambulancií vrátane staníc lekárskej služby prvej pomoci a ambulancií v zariadeniach sociálnych služieb,
2. zriaďovanie špecializovaných zariadení ambulantnej starostlivosti, polikliník, nemocníc I. typu a nemocníc s poliklinikou I. typu,
3. agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
4. súčinnosť na preventívnych programoch,
5. schvaľovanie ordinačných hodín neštátneho zdravotníckeho zariadenia;
k) regionálneho rozvoja:
1. vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,
2. vypracúvanie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja,
3. koordinovanie spolupráce právnických osôb pri vypracúvaní programov rozvoja obcí;
l) cestovného ruchu:
1. vypracúvanie programov cestovného ruchu,
2. koordinovanie spolupráce právnických osôb vo veciach cestovného ruchu.

§ 3
Prechod pôsobností na samosprávne kraje
Na samosprávne kraje prechádzajú pôsobnosti na úseku
a) pozemných komunikácií:
1. plánovanie, príprava a výstavba ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest a v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva,
2. poskytovanie informácií a podkladov o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest bezplatne Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
3. vykonávanie sčítania cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania vo svojom mene a na vlastné náklady,
4. poskytovanie údajov o zjazdnosti ciest Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve,
5. zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu;
b) dráh:
1. prerokúvanie návrhu cestovného poriadku a návrhu jeho zmien pred jeho zverejnením s prevádzkovateľom dráhy,
2. pôsobnosť dráhového správneho úradu,
3. výkon štátnej správy vo veciach električkových a trolejbusových dráh;
c) cestnej dopravy:
1. udeľovanie a odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu,
2. schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy,
3. uzavieranie zmlúv o výkone vo verejnom záujme s dopravcom a poskytovanie náhrady straty alebo jej časti, alebo iné vyrovnanie dopravcovi,
4. vykonávanie odborného dozoru nad cestnou dopravou v kraji, ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu,
5. ukladanie pokút dopravcom, ak nejde o medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu,
6. vedenie evidencie dopravcov, ktorým udelil dopravnú licenciu,
7. zabezpečovanie údajov pre jednotný informačný systém v cestnej doprave vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave;
d) civilnej ochrany:
1. súčinnosť
1.1. pri vypracúvaní analýzy územia kraja z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,
1.2. pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie, koordinácie, prípravy obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnej pomoci vykonávanej obcami,
1.3. pri preventívnovýchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane,
2. vedenie potrebnej dokumentácie v civilnej ochrane a podiel na tvorbe a uskutočňovaní úloh integrovaného záchranného systému;
e) sociálnej pomoci:
1. poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb (domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť týždenne, domov sociálnych služieb pre dospelých, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne a týždenne, zariadenie chráneného bývania, domov pre osamelých rodičov, stanice opatrovateľskej služby, zariadenie pestúnskej starostlivosti, útulok, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť denne),
2. vypracúvanie a zverejňovanie koncepcie sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva na svojom území,
3. rozhodovanie
3.1. o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,
3.2. o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu,
3.3. o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, o skončení poskytovania starostlivosti v tomto zariadení a o úhrade za poskytnutú starostlivosť v tomto zariadení,
3.4. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
3.5. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
3.6. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
3.7. o povinnosti osôb platiť úhradu za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytovanú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, a o výške úhrady, ak nedôjde k dohode o úhrade s týmito osobami,
3.8. o odňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania sociálnej služby, o znížení alebo o zvýšení úhrady za poskytnutú sociálnu službu a o neplatení úhrady za sociálnu službu,
3.9. o zamietnutí žiadosti právnických osôb a fyzických osôb o registráciu na poskytovanie sociálnych služieb,
3.10. o výmaze subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc z registra subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby,
3.11. o zákaze poskytovať sociálnu službu subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc,
4. rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu,
5. uzatváranie dohôd
5.1. o úhrade za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku,
5.2. o počte ďalších odoberaných jedál, ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku,
6. vedie register zariadení,
7. uzatváranie zmlúv o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálnu službu, sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany, zmlúv o poskytovaní finančného príspevku obci a zmlúv o poskytovaní jednorazového účelového finančného príspevku,
8. kontrola
8.1. úrovne poskytovania sociálnych služieb alebo sociálneho poradenstva a úroveň vykonávania sociálnej prevencie alebo vykonávania vybraných činností sociálnoprávnej ochrany subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc,
8.2. hospodárenia s finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, a obci a hospodárenie s jednorazovým účelovým finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc,
9. ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole úrovne plnenia sociálnych služieb, sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie a vybraných činností sociálnoprávnej ochrany a hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom,
10. vypracúvanie a zverejňovanie koncepcie sociálnych služieb na svojom území,
11. vedenie evidencie zariadení sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
12. koordinovanie činnosti obcí a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v sociálnej pomoci na úseku sociálnych služieb,
13. organizovanie výchovno-rekreačných táborov pre deti,
14. organizovanie spoločného stravovania;
f) územného plánovania:
1. obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regiónu,
2. pôsobnosť orgánu územného plánovania,
3. schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónu,
4. schvaľovanie územných plánov regiónov a vyhlasovanie ich záväzných častí;
g) školstva:
1. zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení (stredné školy, učilištia, strediská praktického vyučovania, záujmovo-vzdelávacie zariadenia okrem jazykových škôl pri základných školách, základné umelecké školy, domovy mládeže, zariadenia školského stravovania, zariadenia praktického vyučovania, strediská služieb škole, školy v prírode),
2. vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení,
3. spravovanie škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a zabezpečovanie potrieb vykonávania výchovno-vzdelávacieho procesu,
4. vykonávanie kontroly hospodárenia školy a školského zariadenia s finančnými a materiálnymi prostriedkami, ktoré im pridelil, a kontrola účelovosti hospodárenia s majetkom samosprávneho kraja v správe školy a školského zariadenia,
5. prideľovanie finančných prostriedkov súkromným stredným školám, cirkevným stredným školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam a vykonávanie kontroly hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami,
6. zabezpečovanie stravovania a ubytovania žiakov a študentov v školách a školských zariadeniach,
7. vykonávanie štátnej správy v druhom stupni vo veciach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
8. určovanie strednej školy alebo školského zariadenia, ktoré budú plniť ďalej úlohy zrušenej školy alebo školského zariadenia,
9. spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti,
10. schvaľovanie zmlúv o nájme školských budov a miestností a priľahlých priestorov školy alebo školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom;
h) telesnej kultúry:
1. riadenie výkonu štátnej správy uskutočňovaného obcami,
2. rozpracúvanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry na podmienky samosprávneho kraja;
i) divadelnej činnosti:
1. zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie profesionálnych divadiel,
2. podporovanie vybraných okruhov divadelných činností vo forme účelových prostriedkov,
3. kontrola hospodárenia a účelnosti vynaložených prostriedkov v divadlách ním zriadených;
j) múzeí a galérií zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie regionálnych múzeí a galérií;
k) osvetovej činnosti:
1. zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie osvetových zariadení s pôsobnosťou na území samosprávneho kraja,
2. zabezpečovanie a koordinovanie osvetovej činnosti prostredníctvom osvetových zariadení, ku ktorým vykonáva zriaďovateľskú funkciu,
3. ustanovovanie vybraných osvetových zariadení, ktoré vykonávajú odbornoporadenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre osvetové zariadenia na území samosprávneho kraja;
l) knižníc zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie regionálnych knižníc;
m) zdravotníctva:
1. zriaďovanie polikliník a nemocníc s poliklinikou II. typu,
2. vedenie registra zdravotníckych zariadení,
3. vydávanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v týchto neštátnych zdravotníckych zariadeniach:
3.1. ambulancia vrátane stanice lekárskej služby prvej pomoci a ambulancie v zariadení sociálnych služieb,
3.2. špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti,
3.3. agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
3.4. dialyzačné stredisko,
3.5. poliklinika,
3.6. samostatné zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
3.7. nemocnica I. typu,
3.8. nemocnica s poliklinikou I. typu,
3.9. nemocnica s poliklinikou II. typu,
3.10. liečebňa pre dlhodobo chorých,
3.11. hospic,
3.12. geriatrické centrum,
3.13. psychiatrická liečebňa, psychiatrická nemocnica a psychiatrický stacionár a centrum pre liečbu drogových závislostí,
3.14. zubná technika, ak nie je ich zriaďovateľom alebo zakladateľom,
4. rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam vedúcich zdravotníckych zariadení,
5. rozhodovanie o povinnosti zdravotníckeho zariadenia poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobe v prípade odmietnutia jej návrhu na uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo odstúpenia od tejto dohody z dôvodu zmeny odborného zamerania zdravotníckeho zariadenia alebo pracovného zaťaženia,
6. zabezpečovanie zastupovania v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným štátnym zdravotníckym zariadením alebo zdravotníckym zariadením,
7. zriaďovanie, zakladanie a spravovanie stredných zdravotníckych škôl,
8. súčinnosť na preventívnych programoch;
n) humánnej farmácie:
1. koordinovanie a odborné usmerňovanie činnosti na úseku humánnej farmácie,
2. vydávanie povolení na činnosť verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
3. vykonávanie kontroly poskytovania lekárenskej starostlivosti,
4. schvaľovanie prevádzkového času verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
5. organizovanie poskytovania pohotovostných služieb vo verejných lekárňach po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou,
6. vykonávanie kontroly vo verejných lekárňach, v pobočkách verejných lekární a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok,
7. rozhodovanie a určovanie spôsobu nakladania so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok,
8. zabezpečovanie informovanosti zdravotníckych zariadení o nedostatkoch v kvalite liekov a zdravotníckych pomôcok, o pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z obehu alebo z prevádzky,
9. riešenie podnetov a sťažností;
o) regionálneho rozvoja:
1. vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,
2. koordinovanie úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia,
3. koordinovanie plnenia koncepcií rozvoja samosprávneho kraja,
4. poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom štátnej správy a obci na základe ich žiadosti;
p) cestovného ruchu:
1. koordinovanie plnenia koncepcií a úloh súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu,
2. poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom štátnej správy a obci na základe ich žiadosti.

§ 4
Spoločné ustanovenia
(1) Obec a samosprávny kraj zabezpečujú plnenie svojich úloh (§ 2 a 3) z vlastných rozpočtov. Na prenesený výkon štátnej správy sa im poskytujú prostriedky štátneho rozpočtu podľa osobitného zákona.4)
(2) Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku (samosprávneho kraja) neustanovuje, že ide o prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku (samosprávneho kraja).
(3) Konania začaté podľa zákonov uvedených v čl. II až XX pred účinnosťou ustanovenou v čl. XXII dokončia orgány, ktoré ich začali.
(4) Zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ustanoví v Štatúte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do 31. decembra 2001, ktoré z kompetencií presúvaných na obce podľa čl. II až XX tohto zákona bude vykonávať hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a ktoré jej mestské časti.
(5) Zastupiteľstvo mesta Košíc ustanoví v Štatúte mesta Košíc do 31. decembra 2001, ktoré z kompetencií presúvaných na obce podľa čl. II až XX tohto zákona bude vykonávať mesto Košice a ktoré jeho mestské časti.


Čl. XXII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002 okrem čl. I § 4 ods. 4 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, a okrem ustanovení zákonov uvedených v čl. IV a čl. VIII v prvom bode až tridsiatom bode, v tridsiatom prvom bode § 68 písm. a) štvrtom bode, v tridsiatom druhom bode až šesťdesiatom treťom bode, v čl. XV až XVIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2002, v čl. XII až XIV a v čl. XIX a XX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2002, v čl. II v treťom bode, v čl. VIII v tridsiatom prvom bode § 68 písm. a) treťom bode a v sedemdesiatom prvom bode § 112c ods. 2, v čl. IX a XIX v druhom bode a v devätnástom bode § 78a písm. a) a b), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003, a v čl. II v prvom bode, v druhom bode a v štvrtom bode až ôsmom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.


Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.


1) Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3) § 6 zákona č. 302/2001 Z. z.
4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.