+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Zákon o finančnej podpore pre Csemadok
Zákon o finančnej podpore pre Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok (182/2022)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 05.05.2022
Platnosť od: 24.05.2022
Účinnosť od: 01.07.2022
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Žiadna história
Hatályos 2022. július 1-től

Tt. 182/2022.

Törvény

A SZLOVÁKIAI MAGYAR TÁRSADALMI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI SZÖVETSÉG – CSEMADOK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL

Kelt: 2022. május 5.


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa, elismerve az 1949. március 5-én alapított, pozsonyi székhelyű, a Szlovák Köztársaság egész területén működő Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok társadalmi jelentőségét és hozadékát,
tudatosítva feladatát a Szlovák Köztársaság területén élő magyarok nemzeti identitásának, kultúrájának és összetartozásának terén, és társadalmi érdekeik védelmében,
a következő törvényt fogadta el:


1. §
A szabályozás tárgya
Ez a törvény az állam által a pozsonyi székhelyű, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma által polgári társulásként VVS/1-909/90-66 regisztrációs szám alatt nyilvántartásba vett Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok (a továbbiakban: „szövetség”) számára folyósított pénzügyi támogatást szabályozza.

2. §
Az állami hozzájárulás
(1) A törvény céljaira állami hozzájárulásnak minősül a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma (a továbbiakban: „kulturális minisztérium”) költségvetési fejezetéből a szövetség számára évente biztosított pénzügyi forrás.
(2) Az állami hozzájárulás összege 300 000 euró.
(3) A kulturális minisztérium az állami hozzájárulást a szervezet kérvénye alapján nyújtja, melyet legkésőbb január 31-ig be kell benyújtani, abban az évben, amelyre az állami hozzájárulást folyósítani kell.
(4) A kulturális minisztérium az adott naptári évre vonatkozó állami hozzájárulást a tárgyévben, február végéig folyósítja. 
(5) Ha a 3. bekezdés szerinti kérvény szabályszerű módon, és a határidőn belül van benyújtva, a kulturális minisztérium a szövetséggel szerződést köt az állami hozzájárulás folyósításáról, amelyben megállapításra kerülnek az állami hozzájárulás felhasználásának feltételei, különös tekintettel az állami hozzájárulás felhasználásának céljára.

3. §
Az állami hozzájárulás felhasználásának célja
(1) Az állami támogatás a szövetség finanszírozásának támogatására szolgál, amely
a) Szlovák Köztársaság területén a magyar nemzeti kisebbség tagjai körében kulturális és közművelési tevékenységét szervez és érdekvédelmet biztosít,
b) fejleszti a Szlovák Köztársaság területén élő magyar nemzeti kisebbség tagjainak nyelvi kultúráját, ápolja természetes kötődését az egyetemes magyar kultúrához,
c) hozzájárul a Szlovák Köztársaság területén élő magyar nemzeti kisebbséghez tartozók kulturális és tudományos életének fellendítéséhez, anyanyelvi oktatásuk javításához a kulturális örökség megőrzése érdekében, támogatja a Szlovák Köztársaság területén közösségekben élő magyar nemzeti kisebbség tagjainak kapcsolattartását,
d) állást foglal az aktuális társadalmi kérdésekben, és részt vesz azok megoldásában,
e) összefogja mindazokat, akik tevékenységükkel anyagilag, de más módon is támogatják a Szlovák Köztársaság területén élő magyar nemzeti kisebbség tagjainak kulturális, társadalmi és tudományos életét,
f) a magyar nemzeti kisebbség tagjai anyagi és szellemi kultúrája értékeinek hozzáférhetővé tétele és fejlesztése érdekében fejt ki tevékenységet,
g) küldetésével összhangban részt vesz a gyermekek és fiatalok kulturális nevelésében, támogatja a szövetségen belüli ifjúsági tevékenységet,
h) kulturális és társadalmi rendezvényeket szervez, oktatási szervezeteket hoz létre, munkájukat ösztönzi és támogatja,
i) segítséget nyújt az amatőr, művelődési és művészeti tevékenységekhez,
j) központi, területi és körzeti kulturális rendezvényeket, amatőr művelődési és művészeti tevékenységet és versenyeket szervez,
k) felkutatja és fejleszti a Szlovák Köztársaság területén élő magyar nemzeti kisebbség tagjainak életéhez kapcsolódó kulturális, történelmi és művészeti jellegű értékeket és tárgyakat, népszerűsíti a népi kultúrát, a származási országuk hagyományait, felügyeli és javítja a helyi kultúra házát, támogatja a helyi kultúra új házainak létrejöttét és falusi turizmust,
l) kezdeményezi és támogatja a Szlovák Köztársaság területén élő magyar nemzeti kisebbség tagjainak történetével és életével kapcsolatos dokumentumok, információk gyűjtését, feldolgozását és komplex kutatását,
m) közhasznú nonprofit szervezeteket és alapítványokat hoz létre, gazdasági és kiadói tevékenységet fejt ki,
n) együttműködik a szövetség tevékenységével rokon tevékenységet folytató hazai és külföldi szervezetekkel.
(2) Az állami hozzájárulás felhasználásának közvetlenül kapcsolódnia kell a szövetség valamely1. bekezdés szerinti tevékenységének megvalósításához. Az állami hozzájárulás nem használható fel a szövetség, illetve az általa irányított személy vállalkozásával összefüggő célra.
(3) A szövetség köteles az állami hozzájárulást felhasználni, és nem jogosult az állami hozzájárulást más természetes vagy jogi személyre átruházni. Ha a szövetség az állami hozzájárulást nem használja fel, köteles a hozzájárulás fel nem használt részét visszajuttatni az államnak.
(4) Ha a szövetség az állami hozzájárulást a 2. és 3. bekezdésben lefektetettekkel ellentétesen, vagy a 2. § 5. bekezdése szerint, az állami támogatás folyósításáról megkötött szerződést megsértve használja fel, a szövetség köteles a hozzájárulást az államnak visszaadni.

4. §
Az állami hozzájárulás kezelésének feltételei
(1) A szövetség az előző évi állami hozzájárulással való gazdálkodásról a következő év április 30-ig köteles a kulturális minisztériumnak beszámolót benyújtani, papíralapú és elektronikus formában. A kulturális minisztérium az állami hozzájárulással való gazdálkodásról szóló beszámolót a honlapján teszi közzé. A szövetség az állami hozzájárulással való gazdálkodásról szóló beszámolóban feltünteti az egyes kiadásokat, amelyekre a hozzájárulást felhasználta, a következő terjedelemben:
a) cél,
b) a pénzügyi teljesítés időpontja,
c) a számviteli bizonylat száma,
d) a kifizetett teljesítés leírása, amely egyértelműen azonosítja azt,
e) a teljesítést szolgáltató jogi személy megnevezése vagy cégneve és székhelye, vagy a természetes személy – vállalkozó utóneve, családi neve, születési ideje, lakcíme vagy telephelye,
f) a szolgáltató statisztikai számjele, ha van,
g) a kifizetett teljesítés összege,
h) a beszámolót jóváhagyó személy neve, vezetékneve, beosztása, aláírása és elérhetősége.
(2) A szövetség köteles lehetővé tenni a kulturális minisztérium és a külön jogszabály1) szerinti ellenőrzésre és könyvvizsgálatra jogosult szerv számára az állami hozzájárulás felhasználásának ellenőrzését és könyvvizsgálatát. Ha megsértik a pénzügyi fegyelmet az állami hozzájárulás kezelése terén, akkor külön jogszabály2) szerint járnak el.
(3) E törvény alapján az állami támogatásra kizárólag a szövetségnek van jogigénye, a szövetség jogi formájának megváltozása vagy a szövetség megszűnése esetén ez a jog nem száll át a szövetség jogutódára.
(4) E törvény nem érinti az állami támogatás területének külön jogszabály3) szerint szabályait.

5. §
Átmenetei rendelkezés
A 2022-es költségvetési évre vonatkozó hozzájárulás nyújtására irányuló kérelmet legkésőbb e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül kell benyújtani a kulturális minisztériumhoz. A kulturális minisztérium a 2022-es költségvetési évre vonatkozó állami hozzájárulást legkésőbb a kérvény benyújtásától számított 30 napon belül folyósítja.

6. §
Ez a törvény 2022. július 1-jén lép hatályba.

Zuzana Čaputová s. k.
Boris Kollár s. k.
Eduard Heger s. k.


1) Például a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának többször módosított Tt. 39/1993 sz. Törvény a Szlovák Köztársaság Állami Számvevőszékéről, a Tt. 357/2015 sz. törvény a pénzügyi ellenőrzésről és a könyvvizsgálatról.
2) A Tt. 523/2004 sz. törvény a közigazgatás költségvetési szabályairól.
3) Az EU működéséről szóló szerződés 107. cikkelye, 1. bekezdés. A Tt. 358/2015 sz. törvény az állami támogatások és a minimális támogatások terén fennálló egyes viszonyok kiigazításáról.
Časová verzia účinná od 1. júla 2022

182/2022 Z. z.

Zákon

z 5. mája 2022,

O FINANČNEJ PODPORE PRE MAĎARSKÝ SPOLOČENSKÝ A KULTÚRNY ZVÄZ NA SLOVENSKU – CSEMADOK


Národná rada Slovenskej republiky, uznávajúc spoločenský význam a prínos Maďarského spoločenského a kultúrneho zväzu na Slovensku – Csemadok, založeného dňa 5. marca 1949 a sídliaceho v Bratislave a pôsobiaceho na celom území Slovenskej republiky,
uvedomujúc si jeho úlohu pri udržiavaní a rozvíjaní národnej identity, kultúry a spolupatričnosti Maďarov žijúcich na území Slovenskej republiky a obhajovaní ich spoločenských záujmov,
sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje finančnú podporu, ktorú poskytuje štát na podporu činnosti Maďarského spoločenského a kultúrneho zväzu na Slovensku – Csemadok, ktorý sídli v Bratislave a je ako občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom VVS/1-909/90-66 (ďalej len „zväz“).

§ 2
Príspevok štátu
(1) Na účely tohto zákona sa rozumie príspevkom štátu suma finančných prostriedkov poskytovaná každoročne zväzu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“).
(2) Výška príspevku štátu je 300 000 eur.
(3) Ministerstvo kultúry poskytuje príspevok štátu na základe žiadosti zväzu podanej najneskôr do 31. januára kalendárneho roka, na ktorý má byť príspevok štátu poskytnutý.
(4) Ministerstvo kultúry poskytne príspevok štátu na príslušný kalendárny rok do konca februára tohto roka.
(5) Ak je žiadosť podľa odseku 3 predložená riadne a včas, ministerstvo kultúry uzavrie so zväzom zmluvu o poskytnutí príspevku štátu, v ktorej sa ustanovia podmienky použitia príspevku štátu, najmä účel použitia príspevku štátu.

§ 3
Účel využitia príspevku štátu
(1) Príspevok štátu je určený na podporu financovania zväzu, ktorý
a) organizuje kultúrno-osvetovú činnosť členov maďarskej národnostnej menšiny na území Slovenskej republiky a obhajuje ich záujmy,
b) rozvíja jazykovú kultúru členov maďarskej národnostnej menšiny na území Slovenskej republiky, zveľaďuje ich prirodzený vzťah k spoločnej maďarskej kultúre,
c) prispieva k rozmachu kultúrneho a vedeckého života členov maďarskej národnostnej menšiny na území Slovenskej republiky, zveľaďovaniu ich vzdelávania v materinskom jazyku s cieľom udržiavania kultúrneho dedičstva a podporuje kontakty členov maďarskej národnostnej menšiny žijúcich v komunitách na území Slovenskej republiky,
d) zaujíma stanoviská k aktuálnym spoločenským otázkam a podieľa sa na ich riešení,
e) združuje všetkých, ktorí svojou činnosťou materiálne, ale aj inými spôsobmi podporujú kultúrny, spoločenský a vedecký život členov maďarskej národnostnej menšiny na území Slovenskej republiky,
f) vyvíja činnosť v záujme sprístupnenia a zveľaďovania hodnôt hmotnej a duchovnej kultúry členov maďarskej národnostnej menšiny,
g) v súlade so svojím poslaním sa zapája do kultúrnej výchovy detí a mládeže a podporuje činnosť mládeže v rámci zväzu,
h) organizuje kultúrne a spoločenské podujatia, zriaďuje výchovno-vzdelávacie organizácie, podnecuje a podporuje ich prácu,
i) poskytuje pomoc pri amatérskych, vzdelávacích a umeleckých aktivitách,
j) organizuje ústredné, oblastné a okrskové kultúrne podujatia, ochotnícke vzdelávacie a umelecké činnosti a súťaže,
k) vyhľadáva a zveľaďuje hodnoty a predmety kultúrneho, historického a umeleckého charakteru súvisiace so životom členov maďarskej národnostnej menšiny žijúcich na území Slovenskej republiky, popularizuje ľudovú kultúru, tradície krajiny ich pôvodu, dozerá a zveľaďuje domy miestnej kultúry, podporuje vznik nových domov miestnej kultúry a vidiecky turizmus,
l) iniciuje a podporuje zhromažďovanie, spracovanie a komplexný výskum dokumentov a informácií viažucich sa k histórii a životu členov maďarskej národnostnej menšiny na území Slovenskej republiky,
m) zakladá neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie a vyvíja hospodársku a vydavateľskú činnosť,
n) spolupracuje s domácimi a zahraničnými subjektmi, ktoré vykonávajú činnosť príbuznú činnosti zväzu.
(2) Využitie príspevku štátu musí bezprostredne súvisieť s realizáciou niektorej z činností zväzu podľa odseku 1. Príspevok štátu nemôže byť využitý pre účely súvisiace s podnikaním zväzu alebo ním ovládanej osoby.
(3) Zväz je povinný príspevok štátu použiť a nie je oprávnený poskytnutý príspevok štátu postúpiť inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Ak zväz príspevok štátu nevyužije, je povinný nevyužitú časť príspevku štátu vrátiť.
(4) Ak zväz využije príspevok štátu v rozpore s odsekom 2 a 3 alebo v rozpore s účelom vymedzeným v zmluve o poskytnutí príspevku štátu podľa § 2 ods. 5, je zväz povinný príspevok štátu vrátiť.

§ 4
Podmienky hospodárenia s príspevkom štátu
(1) Zväz je povinný predložiť ministerstvu kultúry správu o hospodárení s príspevkom štátu za predchádzajúci rok do 30. apríla nasledujúceho roka v listinnej podobe a v elektronickej podobe. Ministerstvo kultúry zverejňuje správu o hospodárení s príspevkom štátu na svojom webovom sídle. V správe o hospodárení s príspevkom štátu zväz uvedie jednotlivé výdavky, na ktorých úhradu bol príspevok použitý v rozsahu:
a) účel,
b) dátum úhrady,
c) číslo účtovného dokladu,
d) popis uhradeného plnenia, ktorý ho neskreslene identifikuje,
e) názov alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska alebo miesta podnikania fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá bola dodávateľom plnenia,
f) identifikačné číslo dodávateľa, ak bolo pridelené,
g) výška uhradeného plnenia,
h) meno, priezvisko, funkcia, podpis a kontakt na osobu, ktorá správu schválila.
(2) Zväz je povinný umožniť ministerstvu kultúry a orgánu oprávnenému na výkon kontroly a auditu podľa osobitého predpisu1) vykonať kontrolu a audit použitia príspevku štátu. V prípade porušenia finančnej disciplíny pri nakladaní s príspevkom štátu sa postupuje podľa osobitného predpisu.2)
(3) Právny nárok na príspevok štátu podľa tohto zákona má výhradne zväz a v prípade zmeny právnej formy zväzu alebo zrušenia zväzu tento nárok neprechádza na právneho nástupcu zväzu.
(4) Týmto zákonom nie sú dotknuté pravidlá v oblasti štátnej pomoci podľa osobitných právnych predpisov.3)

§ 5
Prechodné ustanovenie
Žiadosť o poskytnutie príspevku na rozpočtový rok 2022 sa predkladá ministerstvu kultúry najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ministerstvo kultúry poskytne príspevok štátu na rozpočtový rok 2022 najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

§ 6
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2022.

Zuzana Čaputová v. r.
Boris Kollár v. r.
Eduard Heger v. r.


1) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) Čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení. Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).