+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Nariadenie vlády o menšinových obciach
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15 % obyvateľstva (35/2023)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 25.01.2023
Platnosť od: 02.02.2023
Účinnosť od: 01.03.2023
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Žiadna história
Hatályos 2023. március 1-től

Tt. 35/2023.

A Szlovák Köztársaság Kormányának rendelete,

AMELLYEL KIADJA AZON KÖZSÉGEK JEGYZÉKÉT, MELYEKBEN A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG NEMZETI KISEBBSÉGHEZ TARTOZÓ POLGÁRAI A LAKOSSÁG LEGKEVESEBB 15%-ÁT ALKOTJÁK

Kelt 2023. január 25-én


A Szlovák Köztársaság Kormánya a Tt. 184/1999. sz., a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló, többször módosított törvénye 2. § (2) bek. alapján elrendeli:


1. §
Azon községek jegyzékét, valamint e községek és községrészek kisebbségi nyelvű megjelölésének jegyzékét, melyekben a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó, az adott községben állandó lakhellyel rendelkező polgárai két egymást követő népszámlálás alapján a lakosság legkevesebb 15%-át alkotják, e rendelet melléklete tartalmazza.

2. §
Hatályát veszti a Szlovák Köztársaság Kormányának Tt. 221/1999. sz., a Szlovák Köztársaság kormányának Tt. 534/2011. sz. rendeletével módosított rendelete, amely azon községek jegyzékét tartalmazza, melyekben a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó polgárai a lakosság legkevesebb 20%-át alkotják.

3. §
Ez a kormányrendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.


Eduard Heger s.k.


A Tt. 35/2023. sz. kormányrendeletének melléklete
Časová verzia účinná od 1. marca 2023

35/2023 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky

z 25. januára 2023,

KTORÝM SA VYDÁVA ZOZNAM OBCÍ, V KTORÝCH OBČANIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PATRIACI K NÁRODNOSTNEJ MENŠINE TVORIA NAJMENEJ 15 % OBYVATEĽSTVA


Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1
Zoznam obcí, ako aj zoznam označení obcí a ich častí v jazykoch národnostných menšín, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine s trvalým pobytom v danej obci tvoria podľa dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľov najmenej 15 % obyvateľov, je uvedený v prílohe.

§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 534/2011 Z. z.

§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2023.


Eduard Heger v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 35/2023 Z. z.